Anmälan Ombuds skriftliga anmälan, :00 diarienr: 2102-K

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälan Ombuds skriftliga anmälan, 2009-03-27 10:00 diarienr: 2102-K4937-09"

Transkript

1 C- 279/13 Cmore

2 Anmälan Ombuds skriftliga anmälan, :00 diarienr: 2102-K

3 Frågorna: 1. Omfa7ar begreppet överföring >ll allmänheten, i den mening som avses i ar>kel 3.1 i infosocdirek>vet, åtgärden a7 på en webbsida som är >llgänglig för envar >llhandahålla en klickbar länk >ll e7 verk som sänds ut av den som innehar upphovsrä7en >ll verket? 2. Har det någon betydelse för bedömningen av frågan i punkten l på vilket sä7 länkningen görs? 3. Spelar det någon roll om >llgängligheten >ll det verk var>ll länkning sker är på något sä7 begränsad? 4. Får medlemsstaterna föreskriva en mer omfa7ande ensamrä7 för upphovsmannen genom a7 låta överföring >ll allmänheten omfa7a fler förfoganden än de som anges i ar>kel 3.1 i infosocdirek>vet? 5. Får medlemsstaterna föreskriva en mer omfa7ande ensamrä7 för räpghetshavaren genom a7 låta överföring >ll allmänheten omfa7a fler förfoganden än de som anges i ar>kel 3.2 i infosocdirek>vet?

4 Infosocdirek,vet, Ar,kel 3.2 d: Medlemsstaterna skall ge ensamrä7 a7 >llåta eller förbjuda >llgängliggörandet för allmänheten, pa trådbunden eller trådlös väg, pa e7 sådant sä7 a7 enskilda kan få >llgång >ll dem från en plats och vid en >dpunkt som de själva väljer, för radio- och televisionsföretag: av upptagningar av deras sändningar, trådöverförda såväl som lutburna, inklusive kabel- och satellitsändningar.

5 Infosocdirek,vet, Ar,kel 3.1: Medlemsstaterna skall ge en ensamrä7 >llåta eller förbjuda varje överföring >ll allmänheten av deras verk, pa trådbunden eller trådlös väg, inbegripet a7 verken görs >llgängliga för allmänheten pa e7 sådant sä7 a7 enskilda kan få >llgång >ll dessa verk från en plats och vid en >dpunkt som de själva väljer.

6 Infosocdirek,vet, Ar,kel 3.2: Medlemsstaterna skall ge ensamrä7 a7 >llåta eller förbjuda >llgängliggörandet för allmänheten, pa trådbunden eller trådlös väg, pa e7 sådant sä7 a7 enskilda kan få >llgång >ll dem från en plats och vid en >dpunkt som de själva väljer,

7 Infosocdirek,vet, Ar,kel 3.2: Medlemsstaterna skall ge ensamrä7 a7 >llåta eller förbjuda >llgängliggörandet för allmänheten, pa trådbunden eller trådlös väg, pa e7 sådant sä7 a7 enskilda kan få >llgång >ll dem från en plats och vid en >dpunkt som de själva väljer,

8 Infosocdirek>vet, Skäl 25: De rä7sliga oklarheterna i fråga om nivån och arten av skydd för handlingar som består av >llhandahållande pa begäran via nät av upphovsrä7sligt skyddade verk och alster som skyddas av närstående räpgheter bör lösas genom bestämmelser om harmoniserat skydd pa gemenskapsniva. Det bör klargöras a7 alla rä7sinnehavare som erkänns i de7a direk>v har ensamrä7 a7 göra upphovsrä7sligt skyddade verk och andra alster >llgängliga för allmänheten genom interak>va >llhandahållanden pa beställning. Sådant interak>vt >llhandahållande pa begäran utmärks av a7 enskilda personer kan få >llgång >ll dem pa en plats och vid en >dpunkt som de bestämmer individuellt.

9 Direktsändning on- demand Ar>kel 3.2 i infosocdirek>vet är därmed inte >llämplig. Får medlemsstaterna föreskriva en mer omfa7ande ensamrä7 för räpghetshavaren genom a7 låta överföring >ll allmänheten omfa7a fler förfoganden än de som anges i ar>kel 3.2 i infosocdirek>vet?

10 Infosoc, Skäl 7: Den gemenskapsrä7sliga ramen för skyddet av upphovsrä7 och närstående räpgheter måste därför även anpassas och komple'eras i den utsträckning som krävs för a7 den inre marknaden skall fungera väl. Därför bör sådana na>onella bestämmelser om upphovsrä7 och närstående räpgheter anpassas, vilka skiljer sig avsevärt åt mellan medlemsstaterna eller vilka skapar rä7slig oklarhet >ll hinder för en väl fungerande inre marknad och en sund utveckling av informa>onssamhället i Europa, vidare bör inkonsekventa na>onella åtgärder med anledning av den tekniska utvecklingen undvikas, medan däremot skillnader som inte har några nega>va effekter på den inre marknadens funk>on inte behöver avlägsnas eller förebyggas.

11 Infosoc, Skäl 20: De7a direk>v bygger pa de principer och regler som redan fastlagts genom de direk>v som nu är i krat pa området, särskilt 91/250/ EEG, 92/100/EEG, 93/ 83/EEG, 93/98/EEG och 96/9/EG, samt utvecklar och sä7er in dem i e7 sammanhang, nämligen informa>onssamhället. Bestämmelserna i de7a direk>v bör inte påverka bestämmelserna i de direk>ven, om inte annat föreskrivs i de7a direk>v.

12 Uthyrnings- och utlåningsdirek,vet, Skäl 16: Medlemsstaterna bör ha rä7 a7 föreskriva mera långtgående skydd för innehavare av närstående räpgheter än det som föreskrivs i de7a direk>v i fråga om radio- och TV- utsändning och återgivning för allmänheten.

13 Uthyrnings- och utlåningsdirek,vet, Ar,kel 8.3: Medlemsstaterna skall föreskriva a7 radio- och TV- företag har ensamrä7 a7 medge eller förbjuda trådlös återutsändning av sina trådlösa utsändningar liksom återgivning för allmänheten av sina utsändningar om sådan återgivning sker pa platser >ll vilka allmänheten har >llträde mot erläggande av inträdesavgit.

14 Uthyrnings- och utlåningsdirek,vet, Ar,kel 12: Skyddet för upphovsrä7en närstående räpgheter enligt de7a direk>v får inte inskränka eller på något sä7 påverka skyddet för upphovsrä7en.

15 UpphovsräFslagen 5 kap 46 st 1: En framställare av upptagningar av ljud eller rörliga bilder har, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, en uteslutande rä7 a7 förfoga över sin upptagning genom a7 1. framställa exemplar av upptagningen, och 2. göra upptagningen >llgänglig för allmänheten.

16 Ar>kel 3.2 i direk>v 2001/29 ska tolkas på så sä7 a7 den inte utgör hinder för en na>onell lags>tning som innebär a7 ensamrä7en för de radio- och TV- företag som avses i ar>kel 3.2 d i direk>vet utvidgas >ll sådana överföringar >ll allmänheten som direktsändningar av idro7sevenemang på internet såsom dem i det na>onella målet skulle kunna utgöra. De7a gäller dock under förutsä7ning a7 en sådan utvidgning inte påverkar skyddet för upphovsrä7en.

17 Tack! Mats Fogeman Heidenstam Legal Advokat

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna Upphovsrätt Tryck: Graphium Norstedts Tryckeri. Omslag: Rolf Hernegran Graphium Norstedts Media. Upplaga: 5 000 ex. UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVS RÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT

Läs mer

Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd

Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd MYNDIGHETEN FÖR R ADIO OCH TV Box 33, 121 25 Stockholm-Globen Telefon: 08-606 90 80 www.radioochtv.se Dnr 11/00784 Innehåll 1 Sammanfattning... 1 Myndigheten

Läs mer

Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten?

Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten? Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten? Av doktoranden DANIEL WESTMAN Tillhandahållande av länkar har i vissa sammanhang uppfattats som ett sådant tillgängliggörande för allmänheten som

Läs mer

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling En rapport från E-delegationen 2 Förord Denna rapport har tagits fram av E-delegationens expertgruppen för juridiska frågor på uppdrag

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Yttrande över slutbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten Bedömningar och förslag (SOU 2008:3) Sida 1 (3) Rättsenheten 2008-06-12 Ert Datum EBM A-2008/0101 Er beteckning Kammaråklagare Johan Lindmark Ju2008/675/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Datum Dnr Yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

Vägledning om upphovsrätt. och angränsande lagstiftning

Vägledning om upphovsrätt. och angränsande lagstiftning Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning Följande vägledning är ett av resultaten av arbetet med upphovsrätt och angränsande lagstiftning som bedrivs av Digisam sedan slutet av 2013. Vägledningen

Läs mer

Att publicera på Internet

Att publicera på Internet Att publicera på Internet Att publicera på Internet Radio- och TV-verket är en myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), närradio, privat lokalradio

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Nya regler för tjänstesektorn

Nya regler för tjänstesektorn Nya regler för tjänstesektorn så påverkas myndigheter och kommuner av tjänstedirektivet augusti 2009 1 Produktion: Utrikesdepartementet, PIK, 103 39 Stockholm Ansvarig enhet: Enheten för främjande och

Läs mer

Bättre regler för elektroniska Kommunikationer

Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Näringsdepartementet Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska kommunikationer Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:178

Regeringens proposition 2011/12:178 Regeringens proposition 2011/12:178 Lag om uthyrning av arbetstagare Prop. 2011/12:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2012 Fredrik Reinfeldt Erik Ullenhag

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för socialtjänst, verksamhet enligt LSS och kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), verksamhetschefer

Läs mer

Vägledning. Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga

Vägledning. Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Vägledning Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Cecilia Norlander Förord Den kommersiella

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 23 a mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 132.1 f i direktiv 2006/112/EG

Lagrum: 3 kap. 23 a mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 132.1 f i direktiv 2006/112/EG HFD 2014 ref 20 Fråga om det kan befaras leda till konkurrenssnedvridning att medge skattefrihet för tjänster som tillhandahålls inom en fristående grupp. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. Lagrum:

Läs mer

Nya kapitel i kulturminneslagen

Nya kapitel i kulturminneslagen Ds 2010:28 Nya kapitel i kulturminneslagen författningsändringar vid ett svenskt tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt Kulturdepartementet SOU och Ds

Läs mer

Upphovsrättens förhållande till länkning på Internet

Upphovsrättens förhållande till länkning på Internet Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete i civilrätt, särskilt immaterialrätt 30 högskolepoäng Upphovsrättens förhållande till länkning på Internet Författare: Erik Sjulander Handledare:

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

H ATETS SPRÅK. om gränsen mellan hatpropaganda och yttrandefrihet

H ATETS SPRÅK. om gränsen mellan hatpropaganda och yttrandefrihet H ATETS SPRÅK om gränsen mellan hatpropaganda och yttrandefrihet Hatets språk - om gränsen mellan hatpropaganda och yttrandefrihet 1 Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter bildades 1982

Läs mer

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande- DelaPåSammaVillkor

Läs mer