TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)"

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 90 Val av justerare 91 Anmälningsärenden 92 Delegationsbeslut 93 Förslag till införande av en ny placeringsform för barn och unga i socialtjänstlagen 94 Förändring av delegationsordning. 95 Nedläggning av faderskapsutredning (1) 96 Nedläggning av faderskapsutredning (2) 97 Nedläggning av faderskapsutredning (3) 98 Nedläggning av faderskapsutredning (4) 99 Straffavgift för säkerhetsförseelse inom färdtjänsten 100 Verksamhetsrapport maj månad 101 Information kring beslutad handlingsplan för budget i balans 102 Övriga frågor

2 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 2 (16) Mötesdatum Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen kl Beslutande Ben Benrabah (SÖS), Ordförande Birgitta Sjögren (C) Anita Persson (SD) Gustaf Centervall (FP) Lizian Kyreus (S) Rikard Curre Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Gun Tenggren (S), Ersätter Ben Benrabah, SÖS, som går in som ordförande. Claes Jönsson (M), Ersätter Matilda Malmgren, M Christel Sund (C), Ersätter Caroline Paulsson, MP Marianne Ahlgren (M), Ersätter Jonas Bjunö, M Inger Persson (FP), Ersätter Catharina Blixen-Finecke, M Inger Persson (M) Camilla Ahlin Socialförvaltningen Roger Granat Socialförvaltningen Justeringens plats och tid Sekreterare Socialförvaltningen den 1 juli 2015 Camilla Ahlin Paragrafer Ordförande Justerare Ben Benrabah (SÖS) Gustaf Centervall (FP) Lizian Kyreus (S)

3 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 3 (16) Mötesdatum Anslag/Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden den Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats Socialförvaltningen Underskrift Camilla Ahlin

4 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 4 (16) Datum Val av justerare Ärendebeskrivning Lizian Kyréus och Gustaf Centervall utses att jämte ordförande justera protokollet Justerares signatur Utdragsbestyrkan

5 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 5 (16) Datum Anmälningsärenden Ärendebeskrivning Inkomna IVO Beslut efter insända Lex Sarahrapporter. IVO avslutar ärendet.dnr 215/ IVO - Beslut efter tillsyn av förhandsbedömningar. IVO avslutar ärendet. DNr 2015/ Länsstyrelsen Skåne Beslut efter tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. Åtgärder krävs, beslut i septembernämnden. Dnr 2015/ Arbetsmiljöverket Föranmälan om inspektion, Smygehem och Åldermannen 5. Synpunkter gällande färdtjänsten maj månad. 6. Socialförvaltningen, Lex Sarahrapporter, dnr 2015/272, 205/ Socialnämndens arbetsutskott, individärenden: Domar inom Äldreomsorg, LSS och Färdtjänst 9. Domar inom IFO Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och lägger dessa till handlingarna. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

6 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 6 (16) Datum Delegationsbeslut Ärendebeskrivning Beslut fattade Listor över delegationsbeslut Bostadsanpassningsbidrag - redovisades ej, kommer med till nästkommande redovisning. 2. Listor över delegationsbeslut Äldreomsorg, LSS, Färdtjänst, riksfärdtjänst 3. Listor över delegationsbeslut, Råd- och stödenheten, Familjerätt, familjehemsenhet, beroende, Mottag- och utredningsenhet 4. Listor över delegationsbeslut, Avgiftshandläggning 5. Ordförandebeslut, beslut enligt särskilt förordnande: : Omplaceringsbeslut jämlikt 11 LVU : Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 LVU : Placeringsbeslut jämlikt 11 LVU : Omplaceringsbeslut jämlikt 11 LVU : Omplaceringsbeslut jämlikt 11 LVU : Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 LVU 6. Handläggare serveringstillstånd : Dnr 2015/259 Dnr 2015/224 Dnr 2015/240 Dnr 2014/239 Dnr 2015/199 Dnr 2015/220 Dnr 2015/177 Dnr 2015/183 Dnr 2015/ Redovisning av yttranden äldreomsorg, LSS 8. Redovisning av yttranden inom IFO Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut Justerares signatur Utdragsbestyrkan

7 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 7 (16) Datum Förslag till införande av en ny placeringsform för barn och unga i socialtjänstlagen Dnr SN 2015/253 Ärendebeskrivning Socialdepartementet har skickat förslag om införande av en ny placeringsform för barn och unga (stödboende) i socialtjänstlagen (2001:453) för yttrande. Förslaget i sin helhet bifogas i bilaga. Förslaget innebär en ändring i socialtjänstlagen (2001:453), där formen stödboende läggs till så att den regleras på motsvarande sätt som familjehem och hem för vård eller boende. Placeringsformen kan användas för ungdomar som inte själva har så stort vårdbehov men ännu inte kan bo själva. Skälen för förslaget Socialnämnden ska sörja för vård och boende i stödboende. Socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i en verksamhet med stödboende. Socialnämnden har idag motsvarande ansvar avseende familjehem eller hem för vård eller boende. Det bör inte vara någon skillnad i ansvaret för socialnämnden att sörja för de placeringsformer som regleras i lag. Samråd Samråd har skett med Arbetsmarknadsförvaltningen som är positiva till förslaget. Beslut Socialnämnden beslutar att instämma i förslaget till införande av en ny placeringsform för barn och unga samt sända yttrandet till Regeringskansliet. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

8 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 8 (16) Datum Förändring av delegationsordning. Dnr SN 2015/218 Ärendebeskrivning Vid socialnämndens sammanträde den 26 maj beslutades att återremittera beslut om delegationsordningen, varför den nu tas upp på nytt med begärda kompletteringar. Bilaga. I förslaget är inledningen omarbetad och förkortad. Nytt är bl.a beslut om jäv. Några avsnitt har slagits ihop, exempelvis. överflyttning av ärenden mellan kommuner, överklagande och utlämnande av handlingar. Ändringar är markerade med röd text. För områden med många ändringar är istållet rubriken rödmarkerad. Genomstruken text betyder att texten föreslås utgå eller flyttas. Beslut Socialnämnden beslutar att anta bilagda förändrade delegationsordning. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

9 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 9 (16) Datum Nedläggning av faderskapsutredning (1) Dnr SN 2015/261 Publiceras ej Justerares signatur Utdragsbestyrkan

10 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 10 (16) Datum Nedläggning av faderskapsutredning (2) Dnr SN 2015/269 Publiceras ej Justerares signatur Utdragsbestyrkan

11 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 11 (16) Datum Nedläggning av faderskapsutredning (3) Dnr SN 2015/270 Publiceras ej Justerares signatur Utdragsbestyrkan

12 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 12 (16) Datum Nedläggning av faderskapsutredning (4) Dnr SN 2015/271 Publiceras ej Justerares signatur Utdragsbestyrkan

13 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 13 (16) Datum Straffavgift för säkerhetsförseelse inom färdtjänsten Dnr SN 2015/275 Ärendebeskrivning Föreligger anmälan om säkerhetsförseelse i samband med färdtjänstfärd. Den 22/5 inkommer klagomål via mail från samordnare inom dagverksamheten, där hon berättar att en dement man som skulle åka färdtjänst 21/5 till sin hemadress istället blev avlämnad på sin gamla adress. Han och hustrun hade flyttat därifrån 2 veckor tidigare. Efter en och en halv timme fick hustrun hjälp av hemvårdspersonal att hitta honom, han satt i trädgården, och de hjälpte honom tillrätta. Klagomålet framfördes till Taxi Trelleborgs chef. Han medger att mannen blivit lämnad på fel destination. Beslut Socialnämnden beslutar att, i enlighet med gällande avtal, utkräva straffavgift av Taxi Trelleborg om kr för ovanstående förseelse. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

14 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 14 (16) Datum Verksamhetsrapport maj månad Dnr SN 2015/274 Ärendebeskrivning Föreligger verksamhetsrapport tom maj månad. Bilaga. Arbetsutskottet har tagit del av informationen och sänder rapporten vidare till Socialnämnden för beslut. Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna bilagda rapport och lägga den till handlingarna. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

15 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 15 (16) Datum Information kring beslutad handlingsplan för budget i balans Dnr SN 2015/231 Ärendebeskrivning Information kring arbetet med åtgärderna i handlingsplanen för budget i balans. Roger Granat informerade om arbetet med den av nämnden beslutade åtgärdsplanen. Utredningsuppdragen är påbörjade och ärenden kommer till nämnden i september och i oktober för beslut. Fullmäktige har godkänt avgiftshöjningarna som nämnden fattade beslut om den 26 maj och information till kunder och personal är på väg ut. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

16 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 16 (16) Datum Övriga frågor Ärendebeskrivning Regionavtalet En konferens har ägt rum och kommunerna riktade massiv kritik mot avtalet. Kommunerna har fått förlängd svarstid. Socialnämndens arbetsutskott beslutar om remissvar i augusti och därefter fattas beslut i KS AU. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

17 Bilaga 93 Promemoria REGERINGSKANSLIET S2015/3723/FST Socialdepartementet j ;; ; ;! 7.(115 -u5-21 \ sno] Förslag till införande av en ny placeringsform för barn och unga (stödboende) i socialtjänstlagen (2001:453) Författningsförslag Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1, 2 och 4 socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 6 kap. i Socialnämnden skall sörja för att Socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för i ett vård eller boende. 1. familjehem, 2. hem för vård eller boende, eller 3. stödboende för barn och unga i åldern år. Barn i åldern ar får tas emot i ett stödboende endast om det finns särskilda skäl. Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård. Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön. 2 Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem och hem för vård eller boende för enskilda och familjer som behöver Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem och hem för vård eller boende för enskilda och familjer som behöver

18 2 vårdas och bo utanför det egna vårdas och bo utanför det egna hemmet. Enligt 3 skall dock hemmet. Varje kommun ansvarar behovet av vissa hem tillgodoses av också för att det finns tillgång till staten. stödboenden för barn och unga i åldern år som behöver vårdas och bo utanför det egna hemmet. Enligt 3 ska dock behovet av vissa hem tillgodoses av staten. 4 ' Vård i familjehem och hem för vård eller boende ska bedrivas i samråd med socialnämnden. Detta gäller även sådana hem som avses i 3S. Vård i familjehem, hem för vård eller boende och stödboende för barn och unga i åldern år ska bedrivas i samråd med socialnämnden. Detta gäller även sådana hem som avses i 3. Författningskommentar Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 6 kap. 1 l första stycket läggs placerings formen stödboende till så att den regleras på motsvarande sätt som familjehem och hem för vård eller boende. Det innebär att socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i ett stödboende. Placeringsformen stödboende gäller för barn och unga i åldern år. Som huvudprincip bör en placering i ett stödboende endast bli aktuellt i de fall där barnets eller den unges egen problematik inte ligger till grund för placeringen, dvs. vård- och behandlings behov ska som utgångspunkt inte föreligga. I andra stycket finns en undantagsbestämmelse för barn i åldern Barn i åldern år får tas emot i ett stödboende endast om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att barnet bedöms vara moget och förberett för att på ett bra sätt klara av bo och leva i ett eget boende/lägenhet och att barnet själv vill bo i ett eget boende/lägenhet. 1 Senaste lydelse 2009:596.

19 3 6 kap. 2 På motsvarande sätt som gäller i dag för familjehem och hem för vård eller boende ska varje kommun ansvara för att det finns tillgång till stödboenden för barn och unga i åldern år som behöver vårdas och bo utanför det egna hemmet. 6 kap. 4 På motsvarande sätt som gäller i dag för familjehem och hem för vård eller boende ska stödboende för barn och unga i åldern år bedrivas i samråd med socialnämnden. Skälen för förslaget Socialnämnden ska sörja för vård och boende i stödboende Socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i en verksamhet med stödboende. Socialnämnden har idag motsvarande ansvar avseende familjehem eller hem för vård eller boende. Det bör inte vara någon skillnad i ansvaret för socialnämnden att sörja för de placeringsformer som regleras i lag. Socialtjänstens bedömning av placering i stödboende Åldersgruppen som en verksamhet med stödboende ska omfatta är barn och unga i åldern år, vilket innebär att en placering kan ske fram till dess att den unge fyller 21 år. I första hand är ett stödboende tänkt som ett placerings alternativ för 18-åringar och äldre, men om det finns särskilda skäl kan även 16- och 17-åringar bli aktuella för placering i ett stödboende (se vidare nedan). Det behövs en undre åldersgräns för placering i stödboende och denna ska vara 16 år. Personer som är yngre än 16 år ska därför inte kunna placeras i ett stödboende. Socialnämnden ska ha ett övergripande ansvar för barnet eller den unge inför, under och efter en placering i stödboende. Motsvarande ansvar finns idag avseende familjehem och hem för vård eller boende. Av det här följer att det alltid ska göras en noggrann bedömning utifrån det enskilda barnets eller den unges behov samt barnets och den unges bästa om stödboende är en lämplig placerings form. Vid bedömningen av om en placering i ett stödboende är lämplig bör socialtjänsten särskilt överväga om barnets eller den unges eventuella behov av vård- och behandlingsinsatser motiverar en annan placeringsform. Som huvudprincip bör en placering i ett stödboende endast bli aktuellt i de fall där barnets eller den unges egen problematik inte ligger till grund för placeringen, dvs. vård- och behandlingsbehov ska som utgångspunkt inte föreligga. Utgångspunkten är, som beskrivits ovan, att det alltid ska göras en individuell bedömning om barnet eller den unge ska placeras i ett stödboende. Det är därför inte möjligt att ge en uttömmande beskrivning av de målgrupper som kan tänkas bli aktuella för placering i stödboende.

20 4 En tänkbar och särskild angelägen målgrupp för placering i stödboende är barn och unga som tidigare varit placerade i familjehem eller hem för vård eller boende. En annan är ensamkommande barn och unga. Det bör framförallt vara aktuellt med frivilliga placeringar i stödboende (enligt socialtjänstlagen). Endast i undantagsfall kan det bli aktuellt med en placering i stödboende i enlighet med lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Främst handlar det då om placeringar enligt 2 LVU, dvs. i de så kallade miljöfallen. När socialtjänsten gör en bedömning av om ett barn eller en ung person bör placeras i ett stödboende är det viktigt att ta reda på hur barnet eller den unge ställer sig till en placering i ett eget boende/lägenhet. Det är därför viktigt att socialtjänsten hämtar in barnets eller den unges åsikt om vad placerings formen kan komma att innebära för henne eller honom - praktiskt, socialt och känslomässigt. Om barnet eller den unge känner tveksamhet över att bo ensam bör andra placeringsformer övervägas i första hand. Socialtjänsten behöver även bilda sig en klar uppfattning om barnet eller den unge har förmåga att klara av den nivå av självständighet som krävs för placering i stödboende. Beslutsstöd som utvecklats inom ramen för BBIC (Barnens Behov i Centrum) inför att den unge lämnar familjehem eller hem för vård eller boende kan exempelvis användas som underlag för den bedömningen. Vid bedömningen av om ett barn eller en ung person ska placeras i ett stödboende måste även de risker beaktas som uppstår om barn och unga med olika grader av psykosocial problematik förs samman, boendemässigt eller i samband med gruppaktiviteter. Socialtjänstens bedömning av placering av barn i stödboende Utredningen ansåg att stödboende i första hand är tänkt som ett placerings alternativ för 17-åringar och äldre, men att även 16-åringar kan bli aktuella för stödboende, utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I likhet med vad utredningen har uttalat är bedömningen att socialnämnden behöver iaktta en större försiktighet vid placering av barn i stödboende, till skillnad från personer som är myndiga. Skälen till detta är främst att personer under 18 år är att betrakta som en särskild skyddsvärd grupp och att det kan finnas risker med att placera ett barn i ett eget boende/lägenhet med en mindre närvaro och kontakt med personal. Placering av barn i stödboenden har heller inte varit möjligt tidigare. Till skillnad från utredningens förslag är bedömningen att barn i åldern år, dvs. fram till 18-årsdagen, endast ska kunna placeras i stödboende om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att barnet bedöms vara moget och förberett för att på ett bra sätt klara av bo och leva i ett eget boende/lägenhet och att barnet själv vill bo i ett eget boende/lägenhet.

21 5 Kommunen ska ansvara för tillgången till stödboenden Idag ansvarar varje kommun för att det finns tillgång till familjehem och hem för vård eller boende för enskilda och familjer som behöver vårdas och bo utanför det egna hemmet. Utredningen har föreslagit att varje kommun ska ansvara för att det finns tillgång till insatser som behövs för att kunna möta enskildas och familjers olika behov av vård utanför det egna hemmet. Det är viktigt att det i lagstiftningen är tydligt att varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till de placerings alternativ som är reglerade i lag. De reglerade placerings alt erna ti ven ska spegla de behov som barn och unga har och därför måste kommunerna kunna säkerställa tillgången till placerings alternativen. Mot bakgrund av det här föreslås att kommunerna ska ansvara för att det finns tillgång till stödboenden, precis på samma sätt som de idag ansvarar för att det ska finnas tillgång till familjehem och hem för vård eller boende. Stödboenden ska bedrivas i samråd med socialnämnden Utredningen har föreslagit att vård i stödboende ska bedrivas i samråd med socialnämnden. Motsvarande reglering finns idag avseende familjehem och hem för vård eller boende. Motsvarande reglering bör även gälla för stödboenden. Förslaget innebär att socialnämnden ansvarar för att den enskilde får den vård han eller hon behöver. Förslaget innebär också att ansvaret kvarstår även efter det att den enskilde har tagits emot i ett stödboende.

22 mm Promemoria REGERINGSKANSLIET S2015/3723/FST Socialdepartementet JT^^ r / : i I.".', "" '"'* f''' ^ 1!_' : >! Förslag till införande av en ny placeringsform för barn och unga (stödboende) i sociaftjänstlagen (2001:453) Remissinstanser: 1. Förvaltningsrätten i Uppsala 2. Inspektionen för vård och omsorg 3. Länsstyrelsen i Jönköpings län 4. Migrationsverket 5. Socialstyrelsen 6. Barnombudsmannen 7. Myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor 8. Alingsås kommun 9. Arjeplogs kommun ' 10. Bjuvs kommun 11. Eda kommun 12. Gävle kommun 13. Göteborgs kommun 14. Hagfors kommun 15. Kalmar kommun 16. Kumla kommun 17. Landskrona kommun 18. Lessebo kommun 19. Malmö kommun 20. Mariestads kommun 21. Marks kommun 22. Mölndals kommun 23. Nässjö kommun 24. Sala kommun 25. Sigtuna kommun 26. Skellefteå kommun 27. Solna kommun 28. Stockholms kommun 29. Södertälje kommun 30. Timrå kommun 31. Torsby kommun

23 32. Trelleborgs kommun 33. Tyresö kommun 34. Varbergs kommun 35. Vänersborgs kommun 36. Örnsköldsvik kommun 37. Sveriges Kommuner och Landsting För närvarande bereds en lagrådsremiss/proposition avseende införandet av en ny placerings form för barn och unga (stödboende) inom Socialdepartementet. Utgångspunkten för förslaget om införandet av stödboende är det förslag som lämnats av Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) i delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placerings former för barn och unga (SOU 2014:3). Den här remissen avser en komplettering av utredningens förslag om boende för stöd och tillsyn (stödboende), se SOU 2014:3, s Socialdepartementet vill ha synpunkter på den föreslagna undantagsbestämmelsen för placering av barn i åldern år(se 6 kap. 1 2 st SoL). Beskrivning av övriga författningsförslag i promemorian (6 kap. 1 första stycket, 6 kap. 2 och 6 kap. 4 SoL) finns med för att öka förståelsen och ge en helhetsbild. I den kommande lagrådsremissen/propositionen kommer skälen för förslagen att utvecklas. Synpunkterna ska ha inkommit senast den 17 augusti Svaren ska skickas per e-post till och i både word- och pdf-format. Uppge tydligt diarienummer S2Q15/3723/FST på dokumenten. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har synpunkter att redovisa i sitt svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Frågor kring remissen besvaras av Christopher Carlson (t.o.m. 16 juni), telefon och Jessica Lundahl (fr.o.m. den 17 juni), telefon , vid Socialdepartementet.

24 Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2).-Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats Med vänliga hälsningar 3 Per-Anders Sunesson Departementsråd

25 Antagen den revideras nästa gång den Bilaga 94

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70 Bilaga 94

71 Socialnämnden Bilaga 100 Verksamhetsrapport Juni 2015

72 1 Verksamhetsrapport Verksamhetssiffror: Inga större förändringar i statistiken. Antal köpta dygn på instition har varit relativt lågt under april-maj. Antal beviljade hemtjänsttimmar har ökat under 2015, jämfört med 2014, och den trenden håller i sig. Efter sommaren kommer vi även att redovisa antal köpta korttidsplatser. Ekonomi: Under året har vi redovisat i årsanalys, budgetskrivelse och T1 att budgeten överskrids. Avvikelserna från 2014 finns kvar även Område Familjehem barn HVB- barn(inkl egna barnboendet) HVB-vuxna Köpt korttidsvård Hemvård Personlig assistans Avvikelse(jan-maj) - 1,9 miljoner - 4,0 miljoner - 0,5 miljon - 1,1 miljoner - 1,3 miljoner - 2,8 miljoner 7,5 miljoner avser extern köpta boendeplatser för barn/ungdom/vuxna. Kostnaderna för köpt korttidsvård och hemtjänst har ökat på grund av kön till äldreboende. Sommaren 2016 kommer de 10 första platserna på Borgvallen att vara inflyttningsklara och de sista 10 platserna beräknas vara inflyttningsklara första kvartalet Åtgärdsplan - ekonomi: Socialnämnden beslutade vid sitt maj-sammanträde om en handlingsplan för att nå en budget i balans. Arbetet med planen pågår. Hitills har nämnden fattat beslutat att föreslå kommunfullmäktige att justera avgifter och hyror från den 1 oktoboer Ett större antal utredningsuppdrag kommer att redovisas för nämnden i september och oktober.

73 2 Nyckeltal Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv Trelleborg Skåne Riket Jmf kommuner Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv Trelleborg Skåne Riket Jmf kommuner Kostnad äldreomsorg, kr/inv (65 år - ) Trelleborg Skåne * Riket * Jmf kommuner * Kostnad LSS/Lass kr/inv Trelleborg Skåne * Riket * Jmf kommuner Kommentar: Alla siffror för 2014 har ännu inte kommit, de kommer den 25 juni. Därför är vissa siffror för 2014 märkta med * då de är preliminära. Troligtvis kan ovanstående tabeller uppdateras till juni nämnden.

74 3 Verksamhetsstatistik 1400 Placerade dygn institution, IFO Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Anger antalet dygn som nämnden köperpå hvb/sis-institution Barn/ungdomar i familjehem Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Anger hur många barn som är placerade i familjehem.

75 Antal pågående öppenvårdsins. IFO Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Anger antal pågående öppenvårdsinsatser. Anmälningar, behandlade Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Anger antal behandlade anmlningar per månad.

76 30 Köpta platser Äo/Lss Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Antal köpta boendeplatser inom äldreomsorg och funktionshinder 60 Kö till boende, Äo/Lss Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Antal personer med beslut om särskiltboende som står i kö och väntar på en plars.

77 Antal brukare, hemtjänst Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Antal brukare som är beviljad hjälp från hemtjänsten Beviljade hemtjänsttimmar Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Antal beviljade hemtjänsttimmar per månad.

78 Genomsnittlig handläggningstid Antal beslut Antal dagar Andel ok Antal beslut Antal dagar Andel ok Hemtjänst ,70% ,20% Särskilt boende ,20% ,6% Trygghetslarm ,20% ,4% Dagverksamhet ,70% ,1% Lss ,10% ,9% Färdtjänst ,20% ,8% Kommentar: 2015 års siffror avser januari-april.

79 4 Ekonomi Tabell: Budget 2015 Vht3 Ack Utfall Period Budg ÅrsBudget Avvikelser 100 Nämnds- och styrelseverksamhet Vård o omsorg enl Sol o HSL LSS Färdtjänst/riksfärdtjänst Öppen verksamhet Inst.vård f vuxna m missbruk HVB-vård f barn o ungdom Familjehem f vuxna m missbruk Familjehem f barn o ungdom Öppna insatser f barn o ungdom Familjerätt o familjerådgivn Total Kommentar: Utfallet till om med maj månad visar ett underskott på knappt 10,8 miljoner. Lönerevisionen belastar april månads utfall och denna kostnad är periodiserad till juni varför utfallet istället ligger på- 9,8 miljoner. Årsprognosen pekar på ett underskott på 20 miljoner under förutsättning att regeringens satsning på äldreomsorgen kommer nämnden till del (ca 4 miljoner). Tabell: Investeringsbudget 2015 PROJ_ID_TEXT Ack Utfall Period Budget Årsbudget Förbrukat % % Leasingbilar - Soc % Utrustning Lss-boende % Leasingbilar socialförv % Högalid inventarier % Dagverksamhet inventarier % Besökssystem % Nyckelfritt låssystem % Investeringsram Soc % Kommentar: Prognosen för helåret är att nämndens investeringsbudget ger ett överskott på 200 tkr.

80 5 Personal Tabell: Januari-April År Sjukfrånvaro Vab-dagar Årsarbetare ,7 % ,3 % ,3 % ,1 % ,3 % Kommentar: En kraftig ökning av sjukfrånvaron det första fyra månaderna Förvaltningen utreder förslag på åtgärder för att få ner sjukfrånvaron. Tabell: Personalomsåttning, Januari-April. År Pension Slutat Totalt Kommentar: Visar antal tills vidare anställda som avslutat sin antställning under perioden.

81 Tjänsteskrivelse, beslutad 1 (3) Datum Bilaga 101 Avdelningschef Roger Granat , Handlingsplan budget i balans Socialnämnden gick in i 2015 med ett underskott på 14 miljoner. Utvecklingen de första 4 månaderna är negativ och prognosen för helåret pekar på ett underskott på minst 20 miljoner kronor. IFO Underskott från 2014 kvarstår och prognosen för 2015 landar på minus 10 miljoner. Kostnader för hvb-placeringar av barn och vuxna överstiger budget med 7 miljoner och familjehemsplaceringar med 3 miljoner. LSS Prognosen för LSS visar på ett underskott på 7 miljoner. Kostnaden för barnboendet och utförarenheten för personlig assistans står för avvikelsen. Dock skall nämnas att barnboendet gör att underskottet begränsas. Äldreomsorg Prognosen visar på ett underskott på 3 miljoner under förutsättning att regerings miljard till äldreomsorgen för 2015 kommer socialnämnden till del. Avvikelsen inom äldreomsorg finns på grund av köpta korttidsplatser och betalningsansvar till regionen. Detta hänger ihop med lång kö till särskilt boende. Tillkommer inte regeringens miljardsatsning på äldreomsorgen samt kompensation för höjda arbetsgivaravgifter riskerar underskottet inom äldreomsorgen att hamna på 7 miljoner. Övrigt Kostnader för färdtjänst kommer överskrida budgeten med 0,5 miljoner för Budgetskrivelsen Socialnämndens budgetskrivelse inför 2016 pekar på följande kostnadsökningar. Barnboendet, 20 nya platser på äldreboende, fler handläggare, ökat behov inom hemtjänsten samt minskad ram för äldreomsorgen. Regeringens satsningar För att socialnämnden överhuvudtaget skall ha en möjlighet att vända ett befarat underskott på 40 miljoner är det nödvändigt att regerings satsningar hamnar hos socialnämnden. Miljardsatsningen på äldreomsorgen och kompensation för de ökade arbetsgivaravgiften för ungdomar. Trelleborg2000, v 1.0, Socialförvaltningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1, 2 och 4 socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse. 6 kap. 1

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1, 2 och 4 socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse. 6 kap. 1 Promemoria 2015-05-18 S2015/3723/FST Socialdepartementet Förslag till införande av en ny placeringsform för barn och unga (stödboende) i socialtjänstlagen (2001:453) Författningsförslag Härigenom föreskrivs

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan 15.00-17.50 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan 15.00-17.50 Beslutande Protokollsutdrag 1 (5) Mötesdatum Socialnämnden 2015-05-26 Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan 15.00-17.50 Beslutande Lennart Höckert (S) Matilda Malmgren (M) Ben Benrabah (SÖS) Birgitta

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (21)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (21) Protokoll 1 (21) Mötesdatum Innehåll 109 Val av justerare 110 Anmälningsärenden 111 Delegationsbeslut 112 Sammanträdestider 2015 113 Nedläggning av faderskapsutredning, enligt 6 kap 7 1:a stycket föräldrabalken

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokollsutdrag 1 (8) Mötesdatum Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen kl. 15.00-17.20 Beslutande Marianne Ohrlander (M) Marianne Pettersson (S) Gustaf Centervall (FP) Lizian Kyreus (S) Anita

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-28

Socialnämnden 2012-03-28 Socialnämnden 2012-03-28 90 Delegationsbeslut... 2 91 Delgivningar... 3 92 Inbjudan att medverka i kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn... 4 93 Revidering av socialnämndens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (44)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (44) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (44) Mötesdatum 2015-09-21 Innehåll 103 Val av justerare 104 Anmälningsärenden 105 Delegationsbeslut 106 Val av ledamot till arbetsutskottet 107 Uppföljning

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 59 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 60 Informationsärenden 61 Delegationsärenden 62 Anmälningsärenden 63 Övrigt 64 s delegationsordning 65 s

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101.

Sammanträdesdatum. Roland Flyckt (kd) Göran Andersson (s), tj.görande 101 Anette Johansson (mp) Maria Hult (c), tj.görande 101. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 18.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: 1 (18) Paragrafer 8-21 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 18.00-21.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil Sinclair(m),

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 21 november 2013 kl 19:00

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 21 november 2013 kl 19:00 1 (21) Plats och tid ande Övriga närvarade Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 21 november 2013 kl 19:00 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(30) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.20, 13.15-14.15 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15) Protokoll 1 (15) Mötesdatum Innehåll 60 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 61 Informationsärenden 62 Delegationsärenden 63 Anmälningsärenden 64 Övrigt 65 Verksamhetsplan och budget

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2006-04-27 1(11) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2006-04-27 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 13:e maj 2015 kl. 13:00 17.00 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer 65-74 Sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby OMSORGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 19 februari 2013 kl. 10:00 Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S)

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-26

Socialnämnden 2012-09-26 229 Delegationsbeslut... 2 230 Delgivningar... 4 231 Angående Kris- och våldsmottagningen för män i Falun... 5 232 Revidering/ sammanslagning av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 6 233

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-10-10 1 (12) Plats och tid Storstugan, Högalid, kl 13.30 16.15 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf Jenny Önnevik (s) Majliss

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-01-26 Anslags nedtagande: 2012-02-16

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-01-26 Anslags nedtagande: 2012-02-16 Socialnämnden 2012-01-19 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2012-01-19, kl. 10.10-12.15, 13.15-15.00 Gruppsammanträde: 8.00-9.30 Beslutande: Pontus Wessman (MP), ordf Siw Nordin (M)

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Marie Oskarsson (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Marie Oskarsson (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S) Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kilsbergen konferens, Örebro (i samband med nämndens utvärderingsdagar), kl 15.30 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S)

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA 2012-11-20 1(1) Plats och tid: Konferensrum, Förvaltningen för omsorg och hälsa, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.00-14.30 Beslutande Helen Gustavsson (M) Kia Johnsson (M) Lars Andersson (FP) Margaretha Berggren

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 2 september 2013, kl 16.00. Sekreterare Paragrafer 159-185 ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 2 september 2013, kl 16.00. Sekreterare Paragrafer 159-185 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer