TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)"

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 90 Val av justerare 91 Anmälningsärenden 92 Delegationsbeslut 93 Förslag till införande av en ny placeringsform för barn och unga i socialtjänstlagen 94 Förändring av delegationsordning. 95 Nedläggning av faderskapsutredning (1) 96 Nedläggning av faderskapsutredning (2) 97 Nedläggning av faderskapsutredning (3) 98 Nedläggning av faderskapsutredning (4) 99 Straffavgift för säkerhetsförseelse inom färdtjänsten 100 Verksamhetsrapport maj månad 101 Information kring beslutad handlingsplan för budget i balans 102 Övriga frågor

2 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 2 (16) Mötesdatum Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen kl Beslutande Ben Benrabah (SÖS), Ordförande Birgitta Sjögren (C) Anita Persson (SD) Gustaf Centervall (FP) Lizian Kyreus (S) Rikard Curre Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Gun Tenggren (S), Ersätter Ben Benrabah, SÖS, som går in som ordförande. Claes Jönsson (M), Ersätter Matilda Malmgren, M Christel Sund (C), Ersätter Caroline Paulsson, MP Marianne Ahlgren (M), Ersätter Jonas Bjunö, M Inger Persson (FP), Ersätter Catharina Blixen-Finecke, M Inger Persson (M) Camilla Ahlin Socialförvaltningen Roger Granat Socialförvaltningen Justeringens plats och tid Sekreterare Socialförvaltningen den 1 juli 2015 Camilla Ahlin Paragrafer Ordförande Justerare Ben Benrabah (SÖS) Gustaf Centervall (FP) Lizian Kyreus (S)

3 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 3 (16) Mötesdatum Anslag/Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden den Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats Socialförvaltningen Underskrift Camilla Ahlin

4 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 4 (16) Datum Val av justerare Ärendebeskrivning Lizian Kyréus och Gustaf Centervall utses att jämte ordförande justera protokollet Justerares signatur Utdragsbestyrkan

5 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 5 (16) Datum Anmälningsärenden Ärendebeskrivning Inkomna IVO Beslut efter insända Lex Sarahrapporter. IVO avslutar ärendet.dnr 215/ IVO - Beslut efter tillsyn av förhandsbedömningar. IVO avslutar ärendet. DNr 2015/ Länsstyrelsen Skåne Beslut efter tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. Åtgärder krävs, beslut i septembernämnden. Dnr 2015/ Arbetsmiljöverket Föranmälan om inspektion, Smygehem och Åldermannen 5. Synpunkter gällande färdtjänsten maj månad. 6. Socialförvaltningen, Lex Sarahrapporter, dnr 2015/272, 205/ Socialnämndens arbetsutskott, individärenden: Domar inom Äldreomsorg, LSS och Färdtjänst 9. Domar inom IFO Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och lägger dessa till handlingarna. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

6 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 6 (16) Datum Delegationsbeslut Ärendebeskrivning Beslut fattade Listor över delegationsbeslut Bostadsanpassningsbidrag - redovisades ej, kommer med till nästkommande redovisning. 2. Listor över delegationsbeslut Äldreomsorg, LSS, Färdtjänst, riksfärdtjänst 3. Listor över delegationsbeslut, Råd- och stödenheten, Familjerätt, familjehemsenhet, beroende, Mottag- och utredningsenhet 4. Listor över delegationsbeslut, Avgiftshandläggning 5. Ordförandebeslut, beslut enligt särskilt förordnande: : Omplaceringsbeslut jämlikt 11 LVU : Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 LVU : Placeringsbeslut jämlikt 11 LVU : Omplaceringsbeslut jämlikt 11 LVU : Omplaceringsbeslut jämlikt 11 LVU : Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 LVU 6. Handläggare serveringstillstånd : Dnr 2015/259 Dnr 2015/224 Dnr 2015/240 Dnr 2014/239 Dnr 2015/199 Dnr 2015/220 Dnr 2015/177 Dnr 2015/183 Dnr 2015/ Redovisning av yttranden äldreomsorg, LSS 8. Redovisning av yttranden inom IFO Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut Justerares signatur Utdragsbestyrkan

7 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 7 (16) Datum Förslag till införande av en ny placeringsform för barn och unga i socialtjänstlagen Dnr SN 2015/253 Ärendebeskrivning Socialdepartementet har skickat förslag om införande av en ny placeringsform för barn och unga (stödboende) i socialtjänstlagen (2001:453) för yttrande. Förslaget i sin helhet bifogas i bilaga. Förslaget innebär en ändring i socialtjänstlagen (2001:453), där formen stödboende läggs till så att den regleras på motsvarande sätt som familjehem och hem för vård eller boende. Placeringsformen kan användas för ungdomar som inte själva har så stort vårdbehov men ännu inte kan bo själva. Skälen för förslaget Socialnämnden ska sörja för vård och boende i stödboende. Socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i en verksamhet med stödboende. Socialnämnden har idag motsvarande ansvar avseende familjehem eller hem för vård eller boende. Det bör inte vara någon skillnad i ansvaret för socialnämnden att sörja för de placeringsformer som regleras i lag. Samråd Samråd har skett med Arbetsmarknadsförvaltningen som är positiva till förslaget. Beslut Socialnämnden beslutar att instämma i förslaget till införande av en ny placeringsform för barn och unga samt sända yttrandet till Regeringskansliet. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

8 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 8 (16) Datum Förändring av delegationsordning. Dnr SN 2015/218 Ärendebeskrivning Vid socialnämndens sammanträde den 26 maj beslutades att återremittera beslut om delegationsordningen, varför den nu tas upp på nytt med begärda kompletteringar. Bilaga. I förslaget är inledningen omarbetad och förkortad. Nytt är bl.a beslut om jäv. Några avsnitt har slagits ihop, exempelvis. överflyttning av ärenden mellan kommuner, överklagande och utlämnande av handlingar. Ändringar är markerade med röd text. För områden med många ändringar är istållet rubriken rödmarkerad. Genomstruken text betyder att texten föreslås utgå eller flyttas. Beslut Socialnämnden beslutar att anta bilagda förändrade delegationsordning. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

9 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 9 (16) Datum Nedläggning av faderskapsutredning (1) Dnr SN 2015/261 Publiceras ej Justerares signatur Utdragsbestyrkan

10 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 10 (16) Datum Nedläggning av faderskapsutredning (2) Dnr SN 2015/269 Publiceras ej Justerares signatur Utdragsbestyrkan

11 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 11 (16) Datum Nedläggning av faderskapsutredning (3) Dnr SN 2015/270 Publiceras ej Justerares signatur Utdragsbestyrkan

12 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 12 (16) Datum Nedläggning av faderskapsutredning (4) Dnr SN 2015/271 Publiceras ej Justerares signatur Utdragsbestyrkan

13 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 13 (16) Datum Straffavgift för säkerhetsförseelse inom färdtjänsten Dnr SN 2015/275 Ärendebeskrivning Föreligger anmälan om säkerhetsförseelse i samband med färdtjänstfärd. Den 22/5 inkommer klagomål via mail från samordnare inom dagverksamheten, där hon berättar att en dement man som skulle åka färdtjänst 21/5 till sin hemadress istället blev avlämnad på sin gamla adress. Han och hustrun hade flyttat därifrån 2 veckor tidigare. Efter en och en halv timme fick hustrun hjälp av hemvårdspersonal att hitta honom, han satt i trädgården, och de hjälpte honom tillrätta. Klagomålet framfördes till Taxi Trelleborgs chef. Han medger att mannen blivit lämnad på fel destination. Beslut Socialnämnden beslutar att, i enlighet med gällande avtal, utkräva straffavgift av Taxi Trelleborg om kr för ovanstående förseelse. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

14 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 14 (16) Datum Verksamhetsrapport maj månad Dnr SN 2015/274 Ärendebeskrivning Föreligger verksamhetsrapport tom maj månad. Bilaga. Arbetsutskottet har tagit del av informationen och sänder rapporten vidare till Socialnämnden för beslut. Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna bilagda rapport och lägga den till handlingarna. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

15 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 15 (16) Datum Information kring beslutad handlingsplan för budget i balans Dnr SN 2015/231 Ärendebeskrivning Information kring arbetet med åtgärderna i handlingsplanen för budget i balans. Roger Granat informerade om arbetet med den av nämnden beslutade åtgärdsplanen. Utredningsuppdragen är påbörjade och ärenden kommer till nämnden i september och i oktober för beslut. Fullmäktige har godkänt avgiftshöjningarna som nämnden fattade beslut om den 26 maj och information till kunder och personal är på väg ut. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

16 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 16 (16) Datum Övriga frågor Ärendebeskrivning Regionavtalet En konferens har ägt rum och kommunerna riktade massiv kritik mot avtalet. Kommunerna har fått förlängd svarstid. Socialnämndens arbetsutskott beslutar om remissvar i augusti och därefter fattas beslut i KS AU. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

17 Bilaga 93 Promemoria REGERINGSKANSLIET S2015/3723/FST Socialdepartementet j ;; ; ;! 7.(115 -u5-21 \ sno] Förslag till införande av en ny placeringsform för barn och unga (stödboende) i socialtjänstlagen (2001:453) Författningsförslag Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1, 2 och 4 socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 6 kap. i Socialnämnden skall sörja för att Socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för i ett vård eller boende. 1. familjehem, 2. hem för vård eller boende, eller 3. stödboende för barn och unga i åldern år. Barn i åldern ar får tas emot i ett stödboende endast om det finns särskilda skäl. Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård. Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön. 2 Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem och hem för vård eller boende för enskilda och familjer som behöver Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem och hem för vård eller boende för enskilda och familjer som behöver

18 2 vårdas och bo utanför det egna vårdas och bo utanför det egna hemmet. Enligt 3 skall dock hemmet. Varje kommun ansvarar behovet av vissa hem tillgodoses av också för att det finns tillgång till staten. stödboenden för barn och unga i åldern år som behöver vårdas och bo utanför det egna hemmet. Enligt 3 ska dock behovet av vissa hem tillgodoses av staten. 4 ' Vård i familjehem och hem för vård eller boende ska bedrivas i samråd med socialnämnden. Detta gäller även sådana hem som avses i 3S. Vård i familjehem, hem för vård eller boende och stödboende för barn och unga i åldern år ska bedrivas i samråd med socialnämnden. Detta gäller även sådana hem som avses i 3. Författningskommentar Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 6 kap. 1 l första stycket läggs placerings formen stödboende till så att den regleras på motsvarande sätt som familjehem och hem för vård eller boende. Det innebär att socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i ett stödboende. Placeringsformen stödboende gäller för barn och unga i åldern år. Som huvudprincip bör en placering i ett stödboende endast bli aktuellt i de fall där barnets eller den unges egen problematik inte ligger till grund för placeringen, dvs. vård- och behandlings behov ska som utgångspunkt inte föreligga. I andra stycket finns en undantagsbestämmelse för barn i åldern Barn i åldern år får tas emot i ett stödboende endast om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att barnet bedöms vara moget och förberett för att på ett bra sätt klara av bo och leva i ett eget boende/lägenhet och att barnet själv vill bo i ett eget boende/lägenhet. 1 Senaste lydelse 2009:596.

19 3 6 kap. 2 På motsvarande sätt som gäller i dag för familjehem och hem för vård eller boende ska varje kommun ansvara för att det finns tillgång till stödboenden för barn och unga i åldern år som behöver vårdas och bo utanför det egna hemmet. 6 kap. 4 På motsvarande sätt som gäller i dag för familjehem och hem för vård eller boende ska stödboende för barn och unga i åldern år bedrivas i samråd med socialnämnden. Skälen för förslaget Socialnämnden ska sörja för vård och boende i stödboende Socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i en verksamhet med stödboende. Socialnämnden har idag motsvarande ansvar avseende familjehem eller hem för vård eller boende. Det bör inte vara någon skillnad i ansvaret för socialnämnden att sörja för de placeringsformer som regleras i lag. Socialtjänstens bedömning av placering i stödboende Åldersgruppen som en verksamhet med stödboende ska omfatta är barn och unga i åldern år, vilket innebär att en placering kan ske fram till dess att den unge fyller 21 år. I första hand är ett stödboende tänkt som ett placerings alternativ för 18-åringar och äldre, men om det finns särskilda skäl kan även 16- och 17-åringar bli aktuella för placering i ett stödboende (se vidare nedan). Det behövs en undre åldersgräns för placering i stödboende och denna ska vara 16 år. Personer som är yngre än 16 år ska därför inte kunna placeras i ett stödboende. Socialnämnden ska ha ett övergripande ansvar för barnet eller den unge inför, under och efter en placering i stödboende. Motsvarande ansvar finns idag avseende familjehem och hem för vård eller boende. Av det här följer att det alltid ska göras en noggrann bedömning utifrån det enskilda barnets eller den unges behov samt barnets och den unges bästa om stödboende är en lämplig placerings form. Vid bedömningen av om en placering i ett stödboende är lämplig bör socialtjänsten särskilt överväga om barnets eller den unges eventuella behov av vård- och behandlingsinsatser motiverar en annan placeringsform. Som huvudprincip bör en placering i ett stödboende endast bli aktuellt i de fall där barnets eller den unges egen problematik inte ligger till grund för placeringen, dvs. vård- och behandlingsbehov ska som utgångspunkt inte föreligga. Utgångspunkten är, som beskrivits ovan, att det alltid ska göras en individuell bedömning om barnet eller den unge ska placeras i ett stödboende. Det är därför inte möjligt att ge en uttömmande beskrivning av de målgrupper som kan tänkas bli aktuella för placering i stödboende.

20 4 En tänkbar och särskild angelägen målgrupp för placering i stödboende är barn och unga som tidigare varit placerade i familjehem eller hem för vård eller boende. En annan är ensamkommande barn och unga. Det bör framförallt vara aktuellt med frivilliga placeringar i stödboende (enligt socialtjänstlagen). Endast i undantagsfall kan det bli aktuellt med en placering i stödboende i enlighet med lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Främst handlar det då om placeringar enligt 2 LVU, dvs. i de så kallade miljöfallen. När socialtjänsten gör en bedömning av om ett barn eller en ung person bör placeras i ett stödboende är det viktigt att ta reda på hur barnet eller den unge ställer sig till en placering i ett eget boende/lägenhet. Det är därför viktigt att socialtjänsten hämtar in barnets eller den unges åsikt om vad placerings formen kan komma att innebära för henne eller honom - praktiskt, socialt och känslomässigt. Om barnet eller den unge känner tveksamhet över att bo ensam bör andra placeringsformer övervägas i första hand. Socialtjänsten behöver även bilda sig en klar uppfattning om barnet eller den unge har förmåga att klara av den nivå av självständighet som krävs för placering i stödboende. Beslutsstöd som utvecklats inom ramen för BBIC (Barnens Behov i Centrum) inför att den unge lämnar familjehem eller hem för vård eller boende kan exempelvis användas som underlag för den bedömningen. Vid bedömningen av om ett barn eller en ung person ska placeras i ett stödboende måste även de risker beaktas som uppstår om barn och unga med olika grader av psykosocial problematik förs samman, boendemässigt eller i samband med gruppaktiviteter. Socialtjänstens bedömning av placering av barn i stödboende Utredningen ansåg att stödboende i första hand är tänkt som ett placerings alternativ för 17-åringar och äldre, men att även 16-åringar kan bli aktuella för stödboende, utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I likhet med vad utredningen har uttalat är bedömningen att socialnämnden behöver iaktta en större försiktighet vid placering av barn i stödboende, till skillnad från personer som är myndiga. Skälen till detta är främst att personer under 18 år är att betrakta som en särskild skyddsvärd grupp och att det kan finnas risker med att placera ett barn i ett eget boende/lägenhet med en mindre närvaro och kontakt med personal. Placering av barn i stödboenden har heller inte varit möjligt tidigare. Till skillnad från utredningens förslag är bedömningen att barn i åldern år, dvs. fram till 18-årsdagen, endast ska kunna placeras i stödboende om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att barnet bedöms vara moget och förberett för att på ett bra sätt klara av bo och leva i ett eget boende/lägenhet och att barnet själv vill bo i ett eget boende/lägenhet.

21 5 Kommunen ska ansvara för tillgången till stödboenden Idag ansvarar varje kommun för att det finns tillgång till familjehem och hem för vård eller boende för enskilda och familjer som behöver vårdas och bo utanför det egna hemmet. Utredningen har föreslagit att varje kommun ska ansvara för att det finns tillgång till insatser som behövs för att kunna möta enskildas och familjers olika behov av vård utanför det egna hemmet. Det är viktigt att det i lagstiftningen är tydligt att varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till de placerings alternativ som är reglerade i lag. De reglerade placerings alt erna ti ven ska spegla de behov som barn och unga har och därför måste kommunerna kunna säkerställa tillgången till placerings alternativen. Mot bakgrund av det här föreslås att kommunerna ska ansvara för att det finns tillgång till stödboenden, precis på samma sätt som de idag ansvarar för att det ska finnas tillgång till familjehem och hem för vård eller boende. Stödboenden ska bedrivas i samråd med socialnämnden Utredningen har föreslagit att vård i stödboende ska bedrivas i samråd med socialnämnden. Motsvarande reglering finns idag avseende familjehem och hem för vård eller boende. Motsvarande reglering bör även gälla för stödboenden. Förslaget innebär att socialnämnden ansvarar för att den enskilde får den vård han eller hon behöver. Förslaget innebär också att ansvaret kvarstår även efter det att den enskilde har tagits emot i ett stödboende.

22 mm Promemoria REGERINGSKANSLIET S2015/3723/FST Socialdepartementet JT^^ r / : i I.".', "" '"'* f''' ^ 1!_' : >! Förslag till införande av en ny placeringsform för barn och unga (stödboende) i sociaftjänstlagen (2001:453) Remissinstanser: 1. Förvaltningsrätten i Uppsala 2. Inspektionen för vård och omsorg 3. Länsstyrelsen i Jönköpings län 4. Migrationsverket 5. Socialstyrelsen 6. Barnombudsmannen 7. Myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor 8. Alingsås kommun 9. Arjeplogs kommun ' 10. Bjuvs kommun 11. Eda kommun 12. Gävle kommun 13. Göteborgs kommun 14. Hagfors kommun 15. Kalmar kommun 16. Kumla kommun 17. Landskrona kommun 18. Lessebo kommun 19. Malmö kommun 20. Mariestads kommun 21. Marks kommun 22. Mölndals kommun 23. Nässjö kommun 24. Sala kommun 25. Sigtuna kommun 26. Skellefteå kommun 27. Solna kommun 28. Stockholms kommun 29. Södertälje kommun 30. Timrå kommun 31. Torsby kommun

23 32. Trelleborgs kommun 33. Tyresö kommun 34. Varbergs kommun 35. Vänersborgs kommun 36. Örnsköldsvik kommun 37. Sveriges Kommuner och Landsting För närvarande bereds en lagrådsremiss/proposition avseende införandet av en ny placerings form för barn och unga (stödboende) inom Socialdepartementet. Utgångspunkten för förslaget om införandet av stödboende är det förslag som lämnats av Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) i delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placerings former för barn och unga (SOU 2014:3). Den här remissen avser en komplettering av utredningens förslag om boende för stöd och tillsyn (stödboende), se SOU 2014:3, s Socialdepartementet vill ha synpunkter på den föreslagna undantagsbestämmelsen för placering av barn i åldern år(se 6 kap. 1 2 st SoL). Beskrivning av övriga författningsförslag i promemorian (6 kap. 1 första stycket, 6 kap. 2 och 6 kap. 4 SoL) finns med för att öka förståelsen och ge en helhetsbild. I den kommande lagrådsremissen/propositionen kommer skälen för förslagen att utvecklas. Synpunkterna ska ha inkommit senast den 17 augusti Svaren ska skickas per e-post till och i både word- och pdf-format. Uppge tydligt diarienummer S2Q15/3723/FST på dokumenten. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har synpunkter att redovisa i sitt svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Frågor kring remissen besvaras av Christopher Carlson (t.o.m. 16 juni), telefon och Jessica Lundahl (fr.o.m. den 17 juni), telefon , vid Socialdepartementet.

24 Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2).-Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats Med vänliga hälsningar 3 Per-Anders Sunesson Departementsråd

25 Antagen den revideras nästa gång den Bilaga 94

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70 Bilaga 94

71 Socialnämnden Bilaga 100 Verksamhetsrapport Juni 2015

72 1 Verksamhetsrapport Verksamhetssiffror: Inga större förändringar i statistiken. Antal köpta dygn på instition har varit relativt lågt under april-maj. Antal beviljade hemtjänsttimmar har ökat under 2015, jämfört med 2014, och den trenden håller i sig. Efter sommaren kommer vi även att redovisa antal köpta korttidsplatser. Ekonomi: Under året har vi redovisat i årsanalys, budgetskrivelse och T1 att budgeten överskrids. Avvikelserna från 2014 finns kvar även Område Familjehem barn HVB- barn(inkl egna barnboendet) HVB-vuxna Köpt korttidsvård Hemvård Personlig assistans Avvikelse(jan-maj) - 1,9 miljoner - 4,0 miljoner - 0,5 miljon - 1,1 miljoner - 1,3 miljoner - 2,8 miljoner 7,5 miljoner avser extern köpta boendeplatser för barn/ungdom/vuxna. Kostnaderna för köpt korttidsvård och hemtjänst har ökat på grund av kön till äldreboende. Sommaren 2016 kommer de 10 första platserna på Borgvallen att vara inflyttningsklara och de sista 10 platserna beräknas vara inflyttningsklara första kvartalet Åtgärdsplan - ekonomi: Socialnämnden beslutade vid sitt maj-sammanträde om en handlingsplan för att nå en budget i balans. Arbetet med planen pågår. Hitills har nämnden fattat beslutat att föreslå kommunfullmäktige att justera avgifter och hyror från den 1 oktoboer Ett större antal utredningsuppdrag kommer att redovisas för nämnden i september och oktober.

73 2 Nyckeltal Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv Trelleborg Skåne Riket Jmf kommuner Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv Trelleborg Skåne Riket Jmf kommuner Kostnad äldreomsorg, kr/inv (65 år - ) Trelleborg Skåne * Riket * Jmf kommuner * Kostnad LSS/Lass kr/inv Trelleborg Skåne * Riket * Jmf kommuner Kommentar: Alla siffror för 2014 har ännu inte kommit, de kommer den 25 juni. Därför är vissa siffror för 2014 märkta med * då de är preliminära. Troligtvis kan ovanstående tabeller uppdateras till juni nämnden.

74 3 Verksamhetsstatistik 1400 Placerade dygn institution, IFO Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Anger antalet dygn som nämnden köperpå hvb/sis-institution Barn/ungdomar i familjehem Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Anger hur många barn som är placerade i familjehem.

75 Antal pågående öppenvårdsins. IFO Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Anger antal pågående öppenvårdsinsatser. Anmälningar, behandlade Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Anger antal behandlade anmlningar per månad.

76 30 Köpta platser Äo/Lss Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Antal köpta boendeplatser inom äldreomsorg och funktionshinder 60 Kö till boende, Äo/Lss Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Antal personer med beslut om särskiltboende som står i kö och väntar på en plars.

77 Antal brukare, hemtjänst Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Antal brukare som är beviljad hjälp från hemtjänsten Beviljade hemtjänsttimmar Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Antal beviljade hemtjänsttimmar per månad.

78 Genomsnittlig handläggningstid Antal beslut Antal dagar Andel ok Antal beslut Antal dagar Andel ok Hemtjänst ,70% ,20% Särskilt boende ,20% ,6% Trygghetslarm ,20% ,4% Dagverksamhet ,70% ,1% Lss ,10% ,9% Färdtjänst ,20% ,8% Kommentar: 2015 års siffror avser januari-april.

79 4 Ekonomi Tabell: Budget 2015 Vht3 Ack Utfall Period Budg ÅrsBudget Avvikelser 100 Nämnds- och styrelseverksamhet Vård o omsorg enl Sol o HSL LSS Färdtjänst/riksfärdtjänst Öppen verksamhet Inst.vård f vuxna m missbruk HVB-vård f barn o ungdom Familjehem f vuxna m missbruk Familjehem f barn o ungdom Öppna insatser f barn o ungdom Familjerätt o familjerådgivn Total Kommentar: Utfallet till om med maj månad visar ett underskott på knappt 10,8 miljoner. Lönerevisionen belastar april månads utfall och denna kostnad är periodiserad till juni varför utfallet istället ligger på- 9,8 miljoner. Årsprognosen pekar på ett underskott på 20 miljoner under förutsättning att regeringens satsning på äldreomsorgen kommer nämnden till del (ca 4 miljoner). Tabell: Investeringsbudget 2015 PROJ_ID_TEXT Ack Utfall Period Budget Årsbudget Förbrukat % % Leasingbilar - Soc % Utrustning Lss-boende % Leasingbilar socialförv % Högalid inventarier % Dagverksamhet inventarier % Besökssystem % Nyckelfritt låssystem % Investeringsram Soc % Kommentar: Prognosen för helåret är att nämndens investeringsbudget ger ett överskott på 200 tkr.

80 5 Personal Tabell: Januari-April År Sjukfrånvaro Vab-dagar Årsarbetare ,7 % ,3 % ,3 % ,1 % ,3 % Kommentar: En kraftig ökning av sjukfrånvaron det första fyra månaderna Förvaltningen utreder förslag på åtgärder för att få ner sjukfrånvaron. Tabell: Personalomsåttning, Januari-April. År Pension Slutat Totalt Kommentar: Visar antal tills vidare anställda som avslutat sin antställning under perioden.

81 Tjänsteskrivelse, beslutad 1 (3) Datum Bilaga 101 Avdelningschef Roger Granat , Handlingsplan budget i balans Socialnämnden gick in i 2015 med ett underskott på 14 miljoner. Utvecklingen de första 4 månaderna är negativ och prognosen för helåret pekar på ett underskott på minst 20 miljoner kronor. IFO Underskott från 2014 kvarstår och prognosen för 2015 landar på minus 10 miljoner. Kostnader för hvb-placeringar av barn och vuxna överstiger budget med 7 miljoner och familjehemsplaceringar med 3 miljoner. LSS Prognosen för LSS visar på ett underskott på 7 miljoner. Kostnaden för barnboendet och utförarenheten för personlig assistans står för avvikelsen. Dock skall nämnas att barnboendet gör att underskottet begränsas. Äldreomsorg Prognosen visar på ett underskott på 3 miljoner under förutsättning att regerings miljard till äldreomsorgen för 2015 kommer socialnämnden till del. Avvikelsen inom äldreomsorg finns på grund av köpta korttidsplatser och betalningsansvar till regionen. Detta hänger ihop med lång kö till särskilt boende. Tillkommer inte regeringens miljardsatsning på äldreomsorgen samt kompensation för höjda arbetsgivaravgifter riskerar underskottet inom äldreomsorgen att hamna på 7 miljoner. Övrigt Kostnader för färdtjänst kommer överskrida budgeten med 0,5 miljoner för Budgetskrivelsen Socialnämndens budgetskrivelse inför 2016 pekar på följande kostnadsökningar. Barnboendet, 20 nya platser på äldreboende, fler handläggare, ökat behov inom hemtjänsten samt minskad ram för äldreomsorgen. Regeringens satsningar För att socialnämnden överhuvudtaget skall ha en möjlighet att vända ett befarat underskott på 40 miljoner är det nödvändigt att regerings satsningar hamnar hos socialnämnden. Miljardsatsningen på äldreomsorgen och kompensation för de ökade arbetsgivaravgiften för ungdomar. Trelleborg2000, v 1.0, Socialförvaltningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (17) Mötesdatum 2015-03-30 Innehåll 45 Val av justerare 46 Information - Patientsäkerhetsberättelse 2014 47 Information - Socialnämndens verksamheter 48 Anmälningsärenden

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Sidan 3 av 115 Ärende 1 Sidan 4 av 115 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan 15.00-17.50 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan 15.00-17.50 Beslutande Protokollsutdrag 1 (5) Mötesdatum Socialnämnden 2015-05-26 Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan 15.00-17.50 Beslutande Lennart Höckert (S) Matilda Malmgren (M) Ben Benrabah (SÖS) Birgitta

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2012-03-20 Onsdagen den 28 mars, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Vallentuna den 10 februari 2012

Vallentuna den 10 februari 2012 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta

Läs mer

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar Årsanalys 2009 Nämndens uppdrag IFO ansvarar för förebyggande och uppsökande arbete samt tidiga sociala insatser. I ansvarområdet ingår utredningar, vård och behandling enligt SoL, LVU (lagen om vård av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-11. Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga

Sammanträdesdatum 2015-06-11. Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga Bilaga KS SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2015-06-11 13 (22) VON 89 Remiss från Regeringskansliet, bidrag till glasögon för barn och unga Dnr 2015/379 INLEDNING

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Socialnämnden beslutar

Socialnämnden beslutar ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2011-03-01 24 Sn 17 Dnr 00031/2011 042 Bokslut år 2010 Bokslut för socialnämnden år 2010 har upprättats. beslutar./. att godkänna redovisningen

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16 1 (2) Socialförvaltningen Lena Brosché, 0340-889 06 Beslutsorgan Socialnämnden Tid Torsdagen den 23 oktober 2014, kl. 13.30 Plats Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-10-18 Onsdagen den 26 oktober, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-09-13 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 18 september 2012 kl 14.00 Kommunhuset - Lejonet Öckeröalliansens gruppmöte kl

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24 Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-12 1(2) Box 155 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 75 55 E-post: barn.och.ungdomsnamnden@halmstad.se

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter

Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (7) Datum 2014-09-09 Handläggare Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2015-02-09 SID 1 (11) SN/2015:23 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Den positiva

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer