TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)"

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 90 Val av justerare 91 Anmälningsärenden 92 Delegationsbeslut 93 Förslag till införande av en ny placeringsform för barn och unga i socialtjänstlagen 94 Förändring av delegationsordning. 95 Nedläggning av faderskapsutredning (1) 96 Nedläggning av faderskapsutredning (2) 97 Nedläggning av faderskapsutredning (3) 98 Nedläggning av faderskapsutredning (4) 99 Straffavgift för säkerhetsförseelse inom färdtjänsten 100 Verksamhetsrapport maj månad 101 Information kring beslutad handlingsplan för budget i balans 102 Övriga frågor

2 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 2 (16) Mötesdatum Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen kl Beslutande Ben Benrabah (SÖS), Ordförande Birgitta Sjögren (C) Anita Persson (SD) Gustaf Centervall (FP) Lizian Kyreus (S) Rikard Curre Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Gun Tenggren (S), Ersätter Ben Benrabah, SÖS, som går in som ordförande. Claes Jönsson (M), Ersätter Matilda Malmgren, M Christel Sund (C), Ersätter Caroline Paulsson, MP Marianne Ahlgren (M), Ersätter Jonas Bjunö, M Inger Persson (FP), Ersätter Catharina Blixen-Finecke, M Inger Persson (M) Camilla Ahlin Socialförvaltningen Roger Granat Socialförvaltningen Justeringens plats och tid Sekreterare Socialförvaltningen den 1 juli 2015 Camilla Ahlin Paragrafer Ordförande Justerare Ben Benrabah (SÖS) Gustaf Centervall (FP) Lizian Kyreus (S)

3 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 3 (16) Mötesdatum Anslag/Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden den Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats Socialförvaltningen Underskrift Camilla Ahlin

4 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 4 (16) Datum Val av justerare Ärendebeskrivning Lizian Kyréus och Gustaf Centervall utses att jämte ordförande justera protokollet Justerares signatur Utdragsbestyrkan

5 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 5 (16) Datum Anmälningsärenden Ärendebeskrivning Inkomna IVO Beslut efter insända Lex Sarahrapporter. IVO avslutar ärendet.dnr 215/ IVO - Beslut efter tillsyn av förhandsbedömningar. IVO avslutar ärendet. DNr 2015/ Länsstyrelsen Skåne Beslut efter tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. Åtgärder krävs, beslut i septembernämnden. Dnr 2015/ Arbetsmiljöverket Föranmälan om inspektion, Smygehem och Åldermannen 5. Synpunkter gällande färdtjänsten maj månad. 6. Socialförvaltningen, Lex Sarahrapporter, dnr 2015/272, 205/ Socialnämndens arbetsutskott, individärenden: Domar inom Äldreomsorg, LSS och Färdtjänst 9. Domar inom IFO Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och lägger dessa till handlingarna. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

6 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 6 (16) Datum Delegationsbeslut Ärendebeskrivning Beslut fattade Listor över delegationsbeslut Bostadsanpassningsbidrag - redovisades ej, kommer med till nästkommande redovisning. 2. Listor över delegationsbeslut Äldreomsorg, LSS, Färdtjänst, riksfärdtjänst 3. Listor över delegationsbeslut, Råd- och stödenheten, Familjerätt, familjehemsenhet, beroende, Mottag- och utredningsenhet 4. Listor över delegationsbeslut, Avgiftshandläggning 5. Ordförandebeslut, beslut enligt särskilt förordnande: : Omplaceringsbeslut jämlikt 11 LVU : Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 LVU : Placeringsbeslut jämlikt 11 LVU : Omplaceringsbeslut jämlikt 11 LVU : Omplaceringsbeslut jämlikt 11 LVU : Omedelbart omhändertagande jämlikt 6 LVU 6. Handläggare serveringstillstånd : Dnr 2015/259 Dnr 2015/224 Dnr 2015/240 Dnr 2014/239 Dnr 2015/199 Dnr 2015/220 Dnr 2015/177 Dnr 2015/183 Dnr 2015/ Redovisning av yttranden äldreomsorg, LSS 8. Redovisning av yttranden inom IFO Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut Justerares signatur Utdragsbestyrkan

7 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 7 (16) Datum Förslag till införande av en ny placeringsform för barn och unga i socialtjänstlagen Dnr SN 2015/253 Ärendebeskrivning Socialdepartementet har skickat förslag om införande av en ny placeringsform för barn och unga (stödboende) i socialtjänstlagen (2001:453) för yttrande. Förslaget i sin helhet bifogas i bilaga. Förslaget innebär en ändring i socialtjänstlagen (2001:453), där formen stödboende läggs till så att den regleras på motsvarande sätt som familjehem och hem för vård eller boende. Placeringsformen kan användas för ungdomar som inte själva har så stort vårdbehov men ännu inte kan bo själva. Skälen för förslaget Socialnämnden ska sörja för vård och boende i stödboende. Socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i en verksamhet med stödboende. Socialnämnden har idag motsvarande ansvar avseende familjehem eller hem för vård eller boende. Det bör inte vara någon skillnad i ansvaret för socialnämnden att sörja för de placeringsformer som regleras i lag. Samråd Samråd har skett med Arbetsmarknadsförvaltningen som är positiva till förslaget. Beslut Socialnämnden beslutar att instämma i förslaget till införande av en ny placeringsform för barn och unga samt sända yttrandet till Regeringskansliet. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

8 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 8 (16) Datum Förändring av delegationsordning. Dnr SN 2015/218 Ärendebeskrivning Vid socialnämndens sammanträde den 26 maj beslutades att återremittera beslut om delegationsordningen, varför den nu tas upp på nytt med begärda kompletteringar. Bilaga. I förslaget är inledningen omarbetad och förkortad. Nytt är bl.a beslut om jäv. Några avsnitt har slagits ihop, exempelvis. överflyttning av ärenden mellan kommuner, överklagande och utlämnande av handlingar. Ändringar är markerade med röd text. För områden med många ändringar är istållet rubriken rödmarkerad. Genomstruken text betyder att texten föreslås utgå eller flyttas. Beslut Socialnämnden beslutar att anta bilagda förändrade delegationsordning. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

9 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 9 (16) Datum Nedläggning av faderskapsutredning (1) Dnr SN 2015/261 Publiceras ej Justerares signatur Utdragsbestyrkan

10 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 10 (16) Datum Nedläggning av faderskapsutredning (2) Dnr SN 2015/269 Publiceras ej Justerares signatur Utdragsbestyrkan

11 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 11 (16) Datum Nedläggning av faderskapsutredning (3) Dnr SN 2015/270 Publiceras ej Justerares signatur Utdragsbestyrkan

12 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 12 (16) Datum Nedläggning av faderskapsutredning (4) Dnr SN 2015/271 Publiceras ej Justerares signatur Utdragsbestyrkan

13 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 13 (16) Datum Straffavgift för säkerhetsförseelse inom färdtjänsten Dnr SN 2015/275 Ärendebeskrivning Föreligger anmälan om säkerhetsförseelse i samband med färdtjänstfärd. Den 22/5 inkommer klagomål via mail från samordnare inom dagverksamheten, där hon berättar att en dement man som skulle åka färdtjänst 21/5 till sin hemadress istället blev avlämnad på sin gamla adress. Han och hustrun hade flyttat därifrån 2 veckor tidigare. Efter en och en halv timme fick hustrun hjälp av hemvårdspersonal att hitta honom, han satt i trädgården, och de hjälpte honom tillrätta. Klagomålet framfördes till Taxi Trelleborgs chef. Han medger att mannen blivit lämnad på fel destination. Beslut Socialnämnden beslutar att, i enlighet med gällande avtal, utkräva straffavgift av Taxi Trelleborg om kr för ovanstående förseelse. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

14 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 14 (16) Datum Verksamhetsrapport maj månad Dnr SN 2015/274 Ärendebeskrivning Föreligger verksamhetsrapport tom maj månad. Bilaga. Arbetsutskottet har tagit del av informationen och sänder rapporten vidare till Socialnämnden för beslut. Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna bilagda rapport och lägga den till handlingarna. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

15 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 15 (16) Datum Information kring beslutad handlingsplan för budget i balans Dnr SN 2015/231 Ärendebeskrivning Information kring arbetet med åtgärderna i handlingsplanen för budget i balans. Roger Granat informerade om arbetet med den av nämnden beslutade åtgärdsplanen. Utredningsuppdragen är påbörjade och ärenden kommer till nämnden i september och i oktober för beslut. Fullmäktige har godkänt avgiftshöjningarna som nämnden fattade beslut om den 26 maj och information till kunder och personal är på väg ut. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

16 TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 16 (16) Datum Övriga frågor Ärendebeskrivning Regionavtalet En konferens har ägt rum och kommunerna riktade massiv kritik mot avtalet. Kommunerna har fått förlängd svarstid. Socialnämndens arbetsutskott beslutar om remissvar i augusti och därefter fattas beslut i KS AU. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

17 Bilaga 93 Promemoria REGERINGSKANSLIET S2015/3723/FST Socialdepartementet j ;; ; ;! 7.(115 -u5-21 \ sno] Förslag till införande av en ny placeringsform för barn och unga (stödboende) i socialtjänstlagen (2001:453) Författningsförslag Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1, 2 och 4 socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 6 kap. i Socialnämnden skall sörja för att Socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för i ett vård eller boende. 1. familjehem, 2. hem för vård eller boende, eller 3. stödboende för barn och unga i åldern år. Barn i åldern ar får tas emot i ett stödboende endast om det finns särskilda skäl. Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård. Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön. 2 Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem och hem för vård eller boende för enskilda och familjer som behöver Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem och hem för vård eller boende för enskilda och familjer som behöver

18 2 vårdas och bo utanför det egna vårdas och bo utanför det egna hemmet. Enligt 3 skall dock hemmet. Varje kommun ansvarar behovet av vissa hem tillgodoses av också för att det finns tillgång till staten. stödboenden för barn och unga i åldern år som behöver vårdas och bo utanför det egna hemmet. Enligt 3 ska dock behovet av vissa hem tillgodoses av staten. 4 ' Vård i familjehem och hem för vård eller boende ska bedrivas i samråd med socialnämnden. Detta gäller även sådana hem som avses i 3S. Vård i familjehem, hem för vård eller boende och stödboende för barn och unga i åldern år ska bedrivas i samråd med socialnämnden. Detta gäller även sådana hem som avses i 3. Författningskommentar Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 6 kap. 1 l första stycket läggs placerings formen stödboende till så att den regleras på motsvarande sätt som familjehem och hem för vård eller boende. Det innebär att socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i ett stödboende. Placeringsformen stödboende gäller för barn och unga i åldern år. Som huvudprincip bör en placering i ett stödboende endast bli aktuellt i de fall där barnets eller den unges egen problematik inte ligger till grund för placeringen, dvs. vård- och behandlings behov ska som utgångspunkt inte föreligga. I andra stycket finns en undantagsbestämmelse för barn i åldern Barn i åldern år får tas emot i ett stödboende endast om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att barnet bedöms vara moget och förberett för att på ett bra sätt klara av bo och leva i ett eget boende/lägenhet och att barnet själv vill bo i ett eget boende/lägenhet. 1 Senaste lydelse 2009:596.

19 3 6 kap. 2 På motsvarande sätt som gäller i dag för familjehem och hem för vård eller boende ska varje kommun ansvara för att det finns tillgång till stödboenden för barn och unga i åldern år som behöver vårdas och bo utanför det egna hemmet. 6 kap. 4 På motsvarande sätt som gäller i dag för familjehem och hem för vård eller boende ska stödboende för barn och unga i åldern år bedrivas i samråd med socialnämnden. Skälen för förslaget Socialnämnden ska sörja för vård och boende i stödboende Socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i en verksamhet med stödboende. Socialnämnden har idag motsvarande ansvar avseende familjehem eller hem för vård eller boende. Det bör inte vara någon skillnad i ansvaret för socialnämnden att sörja för de placeringsformer som regleras i lag. Socialtjänstens bedömning av placering i stödboende Åldersgruppen som en verksamhet med stödboende ska omfatta är barn och unga i åldern år, vilket innebär att en placering kan ske fram till dess att den unge fyller 21 år. I första hand är ett stödboende tänkt som ett placerings alternativ för 18-åringar och äldre, men om det finns särskilda skäl kan även 16- och 17-åringar bli aktuella för placering i ett stödboende (se vidare nedan). Det behövs en undre åldersgräns för placering i stödboende och denna ska vara 16 år. Personer som är yngre än 16 år ska därför inte kunna placeras i ett stödboende. Socialnämnden ska ha ett övergripande ansvar för barnet eller den unge inför, under och efter en placering i stödboende. Motsvarande ansvar finns idag avseende familjehem och hem för vård eller boende. Av det här följer att det alltid ska göras en noggrann bedömning utifrån det enskilda barnets eller den unges behov samt barnets och den unges bästa om stödboende är en lämplig placerings form. Vid bedömningen av om en placering i ett stödboende är lämplig bör socialtjänsten särskilt överväga om barnets eller den unges eventuella behov av vård- och behandlingsinsatser motiverar en annan placeringsform. Som huvudprincip bör en placering i ett stödboende endast bli aktuellt i de fall där barnets eller den unges egen problematik inte ligger till grund för placeringen, dvs. vård- och behandlingsbehov ska som utgångspunkt inte föreligga. Utgångspunkten är, som beskrivits ovan, att det alltid ska göras en individuell bedömning om barnet eller den unge ska placeras i ett stödboende. Det är därför inte möjligt att ge en uttömmande beskrivning av de målgrupper som kan tänkas bli aktuella för placering i stödboende.

20 4 En tänkbar och särskild angelägen målgrupp för placering i stödboende är barn och unga som tidigare varit placerade i familjehem eller hem för vård eller boende. En annan är ensamkommande barn och unga. Det bör framförallt vara aktuellt med frivilliga placeringar i stödboende (enligt socialtjänstlagen). Endast i undantagsfall kan det bli aktuellt med en placering i stödboende i enlighet med lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Främst handlar det då om placeringar enligt 2 LVU, dvs. i de så kallade miljöfallen. När socialtjänsten gör en bedömning av om ett barn eller en ung person bör placeras i ett stödboende är det viktigt att ta reda på hur barnet eller den unge ställer sig till en placering i ett eget boende/lägenhet. Det är därför viktigt att socialtjänsten hämtar in barnets eller den unges åsikt om vad placerings formen kan komma att innebära för henne eller honom - praktiskt, socialt och känslomässigt. Om barnet eller den unge känner tveksamhet över att bo ensam bör andra placeringsformer övervägas i första hand. Socialtjänsten behöver även bilda sig en klar uppfattning om barnet eller den unge har förmåga att klara av den nivå av självständighet som krävs för placering i stödboende. Beslutsstöd som utvecklats inom ramen för BBIC (Barnens Behov i Centrum) inför att den unge lämnar familjehem eller hem för vård eller boende kan exempelvis användas som underlag för den bedömningen. Vid bedömningen av om ett barn eller en ung person ska placeras i ett stödboende måste även de risker beaktas som uppstår om barn och unga med olika grader av psykosocial problematik förs samman, boendemässigt eller i samband med gruppaktiviteter. Socialtjänstens bedömning av placering av barn i stödboende Utredningen ansåg att stödboende i första hand är tänkt som ett placerings alternativ för 17-åringar och äldre, men att även 16-åringar kan bli aktuella för stödboende, utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I likhet med vad utredningen har uttalat är bedömningen att socialnämnden behöver iaktta en större försiktighet vid placering av barn i stödboende, till skillnad från personer som är myndiga. Skälen till detta är främst att personer under 18 år är att betrakta som en särskild skyddsvärd grupp och att det kan finnas risker med att placera ett barn i ett eget boende/lägenhet med en mindre närvaro och kontakt med personal. Placering av barn i stödboenden har heller inte varit möjligt tidigare. Till skillnad från utredningens förslag är bedömningen att barn i åldern år, dvs. fram till 18-årsdagen, endast ska kunna placeras i stödboende om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att barnet bedöms vara moget och förberett för att på ett bra sätt klara av bo och leva i ett eget boende/lägenhet och att barnet själv vill bo i ett eget boende/lägenhet.

21 5 Kommunen ska ansvara för tillgången till stödboenden Idag ansvarar varje kommun för att det finns tillgång till familjehem och hem för vård eller boende för enskilda och familjer som behöver vårdas och bo utanför det egna hemmet. Utredningen har föreslagit att varje kommun ska ansvara för att det finns tillgång till insatser som behövs för att kunna möta enskildas och familjers olika behov av vård utanför det egna hemmet. Det är viktigt att det i lagstiftningen är tydligt att varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till de placerings alternativ som är reglerade i lag. De reglerade placerings alt erna ti ven ska spegla de behov som barn och unga har och därför måste kommunerna kunna säkerställa tillgången till placerings alternativen. Mot bakgrund av det här föreslås att kommunerna ska ansvara för att det finns tillgång till stödboenden, precis på samma sätt som de idag ansvarar för att det ska finnas tillgång till familjehem och hem för vård eller boende. Stödboenden ska bedrivas i samråd med socialnämnden Utredningen har föreslagit att vård i stödboende ska bedrivas i samråd med socialnämnden. Motsvarande reglering finns idag avseende familjehem och hem för vård eller boende. Motsvarande reglering bör även gälla för stödboenden. Förslaget innebär att socialnämnden ansvarar för att den enskilde får den vård han eller hon behöver. Förslaget innebär också att ansvaret kvarstår även efter det att den enskilde har tagits emot i ett stödboende.

22 mm Promemoria REGERINGSKANSLIET S2015/3723/FST Socialdepartementet JT^^ r / : i I.".', "" '"'* f''' ^ 1!_' : >! Förslag till införande av en ny placeringsform för barn och unga (stödboende) i sociaftjänstlagen (2001:453) Remissinstanser: 1. Förvaltningsrätten i Uppsala 2. Inspektionen för vård och omsorg 3. Länsstyrelsen i Jönköpings län 4. Migrationsverket 5. Socialstyrelsen 6. Barnombudsmannen 7. Myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor 8. Alingsås kommun 9. Arjeplogs kommun ' 10. Bjuvs kommun 11. Eda kommun 12. Gävle kommun 13. Göteborgs kommun 14. Hagfors kommun 15. Kalmar kommun 16. Kumla kommun 17. Landskrona kommun 18. Lessebo kommun 19. Malmö kommun 20. Mariestads kommun 21. Marks kommun 22. Mölndals kommun 23. Nässjö kommun 24. Sala kommun 25. Sigtuna kommun 26. Skellefteå kommun 27. Solna kommun 28. Stockholms kommun 29. Södertälje kommun 30. Timrå kommun 31. Torsby kommun

23 32. Trelleborgs kommun 33. Tyresö kommun 34. Varbergs kommun 35. Vänersborgs kommun 36. Örnsköldsvik kommun 37. Sveriges Kommuner och Landsting För närvarande bereds en lagrådsremiss/proposition avseende införandet av en ny placerings form för barn och unga (stödboende) inom Socialdepartementet. Utgångspunkten för förslaget om införandet av stödboende är det förslag som lämnats av Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) i delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placerings former för barn och unga (SOU 2014:3). Den här remissen avser en komplettering av utredningens förslag om boende för stöd och tillsyn (stödboende), se SOU 2014:3, s Socialdepartementet vill ha synpunkter på den föreslagna undantagsbestämmelsen för placering av barn i åldern år(se 6 kap. 1 2 st SoL). Beskrivning av övriga författningsförslag i promemorian (6 kap. 1 första stycket, 6 kap. 2 och 6 kap. 4 SoL) finns med för att öka förståelsen och ge en helhetsbild. I den kommande lagrådsremissen/propositionen kommer skälen för förslagen att utvecklas. Synpunkterna ska ha inkommit senast den 17 augusti Svaren ska skickas per e-post till och i både word- och pdf-format. Uppge tydligt diarienummer S2Q15/3723/FST på dokumenten. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har synpunkter att redovisa i sitt svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Frågor kring remissen besvaras av Christopher Carlson (t.o.m. 16 juni), telefon och Jessica Lundahl (fr.o.m. den 17 juni), telefon , vid Socialdepartementet.

24 Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2).-Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats Med vänliga hälsningar 3 Per-Anders Sunesson Departementsråd

25 Antagen den revideras nästa gång den Bilaga 94

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70 Bilaga 94

71 Socialnämnden Bilaga 100 Verksamhetsrapport Juni 2015

72 1 Verksamhetsrapport Verksamhetssiffror: Inga större förändringar i statistiken. Antal köpta dygn på instition har varit relativt lågt under april-maj. Antal beviljade hemtjänsttimmar har ökat under 2015, jämfört med 2014, och den trenden håller i sig. Efter sommaren kommer vi även att redovisa antal köpta korttidsplatser. Ekonomi: Under året har vi redovisat i årsanalys, budgetskrivelse och T1 att budgeten överskrids. Avvikelserna från 2014 finns kvar även Område Familjehem barn HVB- barn(inkl egna barnboendet) HVB-vuxna Köpt korttidsvård Hemvård Personlig assistans Avvikelse(jan-maj) - 1,9 miljoner - 4,0 miljoner - 0,5 miljon - 1,1 miljoner - 1,3 miljoner - 2,8 miljoner 7,5 miljoner avser extern köpta boendeplatser för barn/ungdom/vuxna. Kostnaderna för köpt korttidsvård och hemtjänst har ökat på grund av kön till äldreboende. Sommaren 2016 kommer de 10 första platserna på Borgvallen att vara inflyttningsklara och de sista 10 platserna beräknas vara inflyttningsklara första kvartalet Åtgärdsplan - ekonomi: Socialnämnden beslutade vid sitt maj-sammanträde om en handlingsplan för att nå en budget i balans. Arbetet med planen pågår. Hitills har nämnden fattat beslutat att föreslå kommunfullmäktige att justera avgifter och hyror från den 1 oktoboer Ett större antal utredningsuppdrag kommer att redovisas för nämnden i september och oktober.

73 2 Nyckeltal Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv Trelleborg Skåne Riket Jmf kommuner Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv Trelleborg Skåne Riket Jmf kommuner Kostnad äldreomsorg, kr/inv (65 år - ) Trelleborg Skåne * Riket * Jmf kommuner * Kostnad LSS/Lass kr/inv Trelleborg Skåne * Riket * Jmf kommuner Kommentar: Alla siffror för 2014 har ännu inte kommit, de kommer den 25 juni. Därför är vissa siffror för 2014 märkta med * då de är preliminära. Troligtvis kan ovanstående tabeller uppdateras till juni nämnden.

74 3 Verksamhetsstatistik 1400 Placerade dygn institution, IFO Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Anger antalet dygn som nämnden köperpå hvb/sis-institution Barn/ungdomar i familjehem Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Anger hur många barn som är placerade i familjehem.

75 Antal pågående öppenvårdsins. IFO Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Anger antal pågående öppenvårdsinsatser. Anmälningar, behandlade Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Anger antal behandlade anmlningar per månad.

76 30 Köpta platser Äo/Lss Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Antal köpta boendeplatser inom äldreomsorg och funktionshinder 60 Kö till boende, Äo/Lss Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Antal personer med beslut om särskiltboende som står i kö och väntar på en plars.

77 Antal brukare, hemtjänst Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Antal brukare som är beviljad hjälp från hemtjänsten Beviljade hemtjänsttimmar Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kommentar: Antal beviljade hemtjänsttimmar per månad.

78 Genomsnittlig handläggningstid Antal beslut Antal dagar Andel ok Antal beslut Antal dagar Andel ok Hemtjänst ,70% ,20% Särskilt boende ,20% ,6% Trygghetslarm ,20% ,4% Dagverksamhet ,70% ,1% Lss ,10% ,9% Färdtjänst ,20% ,8% Kommentar: 2015 års siffror avser januari-april.

79 4 Ekonomi Tabell: Budget 2015 Vht3 Ack Utfall Period Budg ÅrsBudget Avvikelser 100 Nämnds- och styrelseverksamhet Vård o omsorg enl Sol o HSL LSS Färdtjänst/riksfärdtjänst Öppen verksamhet Inst.vård f vuxna m missbruk HVB-vård f barn o ungdom Familjehem f vuxna m missbruk Familjehem f barn o ungdom Öppna insatser f barn o ungdom Familjerätt o familjerådgivn Total Kommentar: Utfallet till om med maj månad visar ett underskott på knappt 10,8 miljoner. Lönerevisionen belastar april månads utfall och denna kostnad är periodiserad till juni varför utfallet istället ligger på- 9,8 miljoner. Årsprognosen pekar på ett underskott på 20 miljoner under förutsättning att regeringens satsning på äldreomsorgen kommer nämnden till del (ca 4 miljoner). Tabell: Investeringsbudget 2015 PROJ_ID_TEXT Ack Utfall Period Budget Årsbudget Förbrukat % % Leasingbilar - Soc % Utrustning Lss-boende % Leasingbilar socialförv % Högalid inventarier % Dagverksamhet inventarier % Besökssystem % Nyckelfritt låssystem % Investeringsram Soc % Kommentar: Prognosen för helåret är att nämndens investeringsbudget ger ett överskott på 200 tkr.

80 5 Personal Tabell: Januari-April År Sjukfrånvaro Vab-dagar Årsarbetare ,7 % ,3 % ,3 % ,1 % ,3 % Kommentar: En kraftig ökning av sjukfrånvaron det första fyra månaderna Förvaltningen utreder förslag på åtgärder för att få ner sjukfrånvaron. Tabell: Personalomsåttning, Januari-April. År Pension Slutat Totalt Kommentar: Visar antal tills vidare anställda som avslutat sin antställning under perioden.

81 Tjänsteskrivelse, beslutad 1 (3) Datum Bilaga 101 Avdelningschef Roger Granat , Handlingsplan budget i balans Socialnämnden gick in i 2015 med ett underskott på 14 miljoner. Utvecklingen de första 4 månaderna är negativ och prognosen för helåret pekar på ett underskott på minst 20 miljoner kronor. IFO Underskott från 2014 kvarstår och prognosen för 2015 landar på minus 10 miljoner. Kostnader för hvb-placeringar av barn och vuxna överstiger budget med 7 miljoner och familjehemsplaceringar med 3 miljoner. LSS Prognosen för LSS visar på ett underskott på 7 miljoner. Kostnaden för barnboendet och utförarenheten för personlig assistans står för avvikelsen. Dock skall nämnas att barnboendet gör att underskottet begränsas. Äldreomsorg Prognosen visar på ett underskott på 3 miljoner under förutsättning att regerings miljard till äldreomsorgen för 2015 kommer socialnämnden till del. Avvikelsen inom äldreomsorg finns på grund av köpta korttidsplatser och betalningsansvar till regionen. Detta hänger ihop med lång kö till särskilt boende. Tillkommer inte regeringens miljardsatsning på äldreomsorgen samt kompensation för höjda arbetsgivaravgifter riskerar underskottet inom äldreomsorgen att hamna på 7 miljoner. Övrigt Kostnader för färdtjänst kommer överskrida budgeten med 0,5 miljoner för Budgetskrivelsen Socialnämndens budgetskrivelse inför 2016 pekar på följande kostnadsökningar. Barnboendet, 20 nya platser på äldreboende, fler handläggare, ökat behov inom hemtjänsten samt minskad ram för äldreomsorgen. Regeringens satsningar För att socialnämnden överhuvudtaget skall ha en möjlighet att vända ett befarat underskott på 40 miljoner är det nödvändigt att regerings satsningar hamnar hos socialnämnden. Miljardsatsningen på äldreomsorgen och kompensation för de ökade arbetsgivaravgiften för ungdomar. Trelleborg2000, v 1.0, Socialförvaltningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Östergatan 71 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1, 2 och 4 socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse. 6 kap. 1

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1, 2 och 4 socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse. 6 kap. 1 Promemoria 2015-05-18 S2015/3723/FST Socialdepartementet Förslag till införande av en ny placeringsform för barn och unga (stödboende) i socialtjänstlagen (2001:453) Författningsförslag Härigenom föreskrivs

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan Beslutande Protokollsutdrag 1 (4) Mötesdatum Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan 15.00-17.50 Beslutande Lennart Höckert (S) Matilda Malmgren (M) Ben Benrabah (SÖS) Birgitta Sjögren (C) Jonas Bjunö

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen kl

Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen kl TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 1 (3) Mötesdatum Socialnämnden 2015-02-24 Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen kl. 15.00-18.20 Beslutande Lennart Höckert (S) Ben Benrabah (SÖS) Birgitta Sjögren

Läs mer

Kvartalsrapport. ann-sofie.johansson@trelleborg.se. Socialförvaltningen (ÄO,OF,LSS) Trelleborg

Kvartalsrapport. ann-sofie.johansson@trelleborg.se. Socialförvaltningen (ÄO,OF,LSS) Trelleborg Kvartalsrapport Förvaltningsval och rapportörsuppgifter Uppgifter om rapportören Förnamn Ann-Sofie Efternamn Johansson Telefon 0410-734165 E-postadress ann-sofie.johansson@trelleborg.se Val av förvaltning

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan 15.00-17.50 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan 15.00-17.50 Beslutande Protokollsutdrag 1 (5) Mötesdatum Socialnämnden 2015-05-26 Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan 15.00-17.50 Beslutande Lennart Höckert (S) Matilda Malmgren (M) Ben Benrabah (SÖS) Birgitta

Läs mer

Redogörelse Individ och familjeomsorgen

Redogörelse Individ och familjeomsorgen 1 (10) Datum 2016-01-08 Redogörelse Individ och familjeomsorgen Ärendebeskrivning Individ och familjeomsorgens (IFO) uppdrag inom myndigheten har förändrats under de senaste 10 åren. Kraven har ökat genom

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokollsutdrag 1 (4) Plats och tid kl. 15.00-17.50

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokollsutdrag 1 (4) Plats och tid kl. 15.00-17.50 Protokollsutdrag 1 (4) Mötesdatum Plats och tid kl. 15.00-17.50 Beslutande Lennart Höckert (S) Matilda Malmgren (M) Ben Benrabah (SÖS) Birgitta Sjögren (C) Jonas Bjunö (M) Anita Persson (SD) Caroline Paulsson

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (21)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (21) Protokoll 1 (21) Mötesdatum Innehåll 109 Val av justerare 110 Anmälningsärenden 111 Delegationsbeslut 112 Sammanträdestider 2015 113 Nedläggning av faderskapsutredning, enligt 6 kap 7 1:a stycket föräldrabalken

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (14)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (14) Protokoll 1 (14) Mötesdatum Innehåll 49 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 50 Informationsärenden 51 Delegationsärenden 52 Övrigt 53 Åtgärdsplan - budget i balans 2014 54 Remissvar

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafe r: Beslutande: Övriga deltagare: Justerande: Justering: 2015-01-26 14.00-15.30 Rådhuset, sammanträdesrum

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) Socialnämnden 2016-11-30 1(11) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Karin Nodin

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (14)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (14) Protokoll 1 (14) Mötesdatum Innehåll 77 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 78 Informationsärenden 79 Delegationsärenden 80 Anmälningsärenden 81 Övrigt 82 Reviderade riktlinjer för

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203 2011-11-22 203 Plats och tid Häggenäs Sjukhem, kl 18.00 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m) ledamot Knut

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (15) Innehåll 95 Ändring av dagordning 96 Anmälningsärenden 97 Delegationsbeslut 98 Ansökan om medel till insatser för barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller där våld förekommer.

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen (S) Boo Sandström (Hela Edas Lista)

Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen (S) Boo Sandström (Hela Edas Lista) 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.20, 13.20-15.00 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s) 23 januari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 23 januari 2007 kl 13.00-14.45 Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-28

Socialnämnden 2012-03-28 Socialnämnden 2012-03-28 90 Delegationsbeslut... 2 91 Delgivningar... 3 92 Inbjudan att medverka i kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn... 4 93 Revidering av socialnämndens

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 4 februari 2016 kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordf, S Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Hans Karlsson,

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 72 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 73 Informationsärenden 74 Delegationsärenden 75 Rapporter och skrivelser 2015 76 Övrigt 77 Delårsrapport

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 110 Avvikelserapporter från HSL-verksamheten... 2 111 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 112 Budgetuppföljning... 4 113 Rapport avseende ej verkställda beslut... 5 114 Redovisning

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Karin Johansson 2-3,15 Håkan Ahlstrand 15:5-6. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 94-106

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Karin Johansson 2-3,15 Håkan Ahlstrand 15:5-6. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 94-106 Plats och tid ande Övriga deltagare Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 26 augusti 2015 kl.12:30-16:15 Lars Altgård ordf.(s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2005-10-27 1(10) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 16.05 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel Elg (kd) Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kavelbro event, kl 15.00-16.45 ande Bengt Andersson (C) Per Gren (S) Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm (S) Roger Magnusson

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10 2015-06-10 Sida 1 (17) Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning ande... 2 Val

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00 2013-05-14 Sida 1-11 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, tisdagen den 14 maj 2013, kl 08:30-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C)

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C) Socialnämnden 2015-08-24 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-10.30 Ajournering kl 09.30-09.45 Beslutande Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 5 mars 2013, direkt efter

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 Sida 1 (19) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 13.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (29) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30 12.10 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Anders Widesjö

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 20 augusti 2015 klockan 13:30-14:40 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Annica Jonsson (C)

Läs mer

Protokoll för socialnämnden

Protokoll för socialnämnden 1(14) Socialnämnden Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge, kl 18.30-19.25 Ajournering ande Se sidan 2 Ersättare Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Peter Rugarn Justeringens plats och

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 14 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Malin Höglund (M) ordförande Bert Persson (C) 1:e vice ordförande

Malin Höglund (M) ordförande Bert Persson (C) 1:e vice ordförande 1(8) Socialnämnden Plats och tid: MK KS-salen, 2017-02-15 kl. 08:30-11.25 Beslutande: Malin Höglund (M) ordförande Bert Persson (C) 1:e vice ordförande Eva Johansson (S) Anders Berg (KD) Lisbeth Magnusson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1(23) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 08.30-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 08:30-12:00 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Jan Hallström (FP) Ledamot

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (14)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (14) Protokoll 1 (14) Mötesdatum Innehåll 86 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 87 Informationsärenden 88 Delegationsärenden 89 Rapporter och skrivelser 2015 90 Övrigt 91 s verksamhetsplan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1 Socialnämnden 2015-05-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer