PUNKT 9 SKOLA OCH UTBILDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUNKT 9 SKOLA OCH UTBILDNING"

Transkript

1 PUNKT 9 SKOLA OCH UTBILDNING Förskoleklass. 1 Från det år barnet fyller sex, har det rätt att börja i så kallad förskoleklass. Det är kommunens ansvar att se till att alla sexåringar får plats i förskoleklass tre timmar om dagen eller femton timmar i veckan. Som förälder ska du ansöka om plats för ditt barn i förskoleklass. Kontakta din kommun för att göra detta, i så god tid som möjligt Skolplikten Barn mellan 7 och 16 år ska gå i skola. Detta kallas för skolplikt. Skolans viktigaste uppgift är att ge eleverna kunskap och att lära dem använda kunskapen. Skolan skall samarbeta med föräldrarna och hjälpa eleverna att växa och ta ansvar. I skollagen står vilka värderingar som är viktiga i skolan. Bland annat ska skolan - ha demokratiska värderingar - respektera varje människas eget värde - ha respekt för vår gemensamma miljö samt - arbeta för jämställdhet - arbeta mot mobbning och rasism Skolplikten innebär bland annat att det är föräldrarnas ansvar att se till att barnen är i skolan. Att de fått mat och har kläder så de kan vara med på skolans aktiviteter. I skollagen står följande: 15 Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn skall se till att barnet fullgör sin skolplikt. 16 Om en skolpliktig elev i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad på dem ankommer för att så skall ske, får styrelsen för utbildningen vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att iaktta sina skyldigheter. Ett föreläggande gäller omedelbart, även om beslutet överklagas. Skolan är gratis och betalas med hjälp av skattemedel. Skolåret eller läsåret som det också kallas, är indelat i två terminer: höstterminen (mellan augusti och december) samt vårterminen (mellan januari och juni). Mellan dessa terminer har barnen lov (ledigt) jullov och sommarlov. Grundskolan 2 Till den obligatoriska skolan räknas grundskolan, sameskolan, specialskolan och särskolan. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Vanligen har föräldrarna inte heller kostnader för exempelvis läromedel, skolmåltider, hälsovård och skolskjuts. Enligt den svenska skollagen ska alla barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden. I Sverige gäller nioårig skolplikt från sju års ålder med en möjlighet till frivillig skolstart vid sex år. Vid sidan av kommunala skolor finns fristående skolor som är öppna för alla. Fristående skolor måste vara godkända av Skolverket. Undervisningen i de fristående skolorna ska ha samma mål som i de kommunala skolorna, men kan ha en inriktning, till exempel en pedagogik eller religiös tro, som skiljer sig från de kommunala skolornas

2 Skolan och hemmet 3 Varje termin kallas föräldrarna till utvecklingssamtal. Då träffas läraren, föräldrarna och barnet för att tala om hur det går för barnet i skolan. Om barnet har problem i skolan är det viktigt att tala om det vid detta tillfälle. I utvecklingssamtalet ska eleven få göra sig hörd, få ta ansvar och ha ett inflytande över sin skolsituation och planeringen av studierna. Föräldrarna behöver få information om skolans mål och arbetets uppläggning för att kunna ge ett bra stöd till sitt barn. Föräldramöten ingår också, oftast ett per termin. Det är viktigt att föräldrarna är aktiva i sina barns skolgång, och att gå på föräldramöten är en bra möjlighet att skaffa information och ställa frågor. En del föräldrar, som frivilligt väljer detta, har möjlighet att vara med i diskussionerna om hur skolan ska arbeta i ett så kallat föräldraråd. Behövs det tolk har föräldrarna rätt till det. Vård Barn i skolan har den stora förmånen att blir undersökta av läkare några gånger under sin tid i grundskolan för att kontrollera bland annat syn och hörsel. På varje skola brukar det finnas en skolsköterska som eleverna kan gå till vid behov. Vid många skolor finns också en skolkurator som eleverna kan gå till om de har problem. Skolhälsovårdens uppdrag, som definieras i skollagen, är att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Det kan man uppnå bl.a. genom att vid hälsoundersökningar och hälsobesök tidigt upptäcka problem eller symptom hos elever, som är i behov av insatser. 4 Betyg Efter första terminen det åttonde skolåret får eleverna betyg för första gången. Sedan får de betyg i slutet av varje termin tills skolplikten slutar. Det sista betyget kallas slutbetyg. I dag är det en fyrgradig betygskala. G = godkänd. För att få G i ett ämne ska man ha klarat av kursplanen för det ämnet. VG = Väl godkänd och MVG = Mycket väl godkänd. Det finns nationella regler för vad eleven skall prestera för att nå de högre betygen VG samt MVG. De elever som inte klarat kursplanen i något ämne får betyget IG icke godkänd. Under 2007 börjar ett nytt betygsystem att successivt införas i skolan. Det är en sjugradig skala från A till FX. Där A är högsta och E är godkänt. F är som dagens IG och FX är när eleven inte varit närvarande, dagens streck i betyget. Förberedelseklasser Många kommuner har förberedelseklasser för barn som är nya i landet. De läser vanliga skolämnen och tränar svenska samtidigt. Efter ett tag börjar de sedan i en vanlig klass. Modersmålsundervisning 5 Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan. Utöver modersmålsundervisning har också elever möjlighet att, om de behöver, få studiehandledning i andra ämnen på sitt modersmål. Att delta i modersmålsundervisning är frivilligt men kommunerna är skyldiga att anordna sådan för alla elever som har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk hemma

3 Gymnasieskolan Efter avslutad grundskola, fortsätter nästan alla elever studera i gymnasieskolan. Här väljer eleven själv vilket program han/hon vill läsa, men diskuterar ofta valet med sina föräldrar. Det finns både teoretiska program och andra program där man lär sig ett yrke. För att bli antagen till ett program måste man vara godkänd i vissa ämnen. För alla program gäller det att ha godkänt i engelska, matematik och svenska. Det är inte säkert att eleven får första valalternativet, därför ska eleven göra flera val. Om det är många elever som söker samma program väljs de ut som har de bästa betygen från grundskolan. Därför är det viktigt att barnen tidigt i grundskolan får klart för sig att det är viktigt att få bra betyg, för att på så sätt få större möjlighet att komma in på det program man vill på gymnasieskolan. Nationella program 6 Det finns 17 nationella program, alla treåriga. På dessa får man baskunskaper och behörighet (rättighet) att söka vidare till högskola eller universitet. Alla program har, så kallade kärnämnen. Dessa kärnämnen är: Svenska Engelska Matematik Idrott och hälsa Samhällskunskap Religionskunskap Naturkunskap Estetisk verksamhet (som till exempel musik och bild) De 17 nationella programmen är: Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet Estetiska programmet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet Livsmedelsprogrammet Medieprogrammet Naturbruksprogrammet Naturvetenskapliga programmet Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet 6 3

4 Specialutformade program En del kommuner kan ha andra program som inte är nationella. De måste ändå innehålla kärnämnena, men resten av innehållet får kommunen bestämma själv. Individuella program En elev kan också få ett individuellt program med en egen studieplan. Det finns till exempel program med särskilda kurser för invandrade elever. Om eleven inte uppnått godkänt i engelska, matematik och svenska, kan eleven gå på det individuella programmet, och läsa in det ämne som behövs, för att sedan välja ett annat gymnasieprogram. Riksrekryterad utbildning Detta är speciella utbildningar som bara finns på en ort. Exempel på sådana är glasblåsning, flygutbildning och turism. Från och med den 15 juli 2007 är det Skolverket som fattar beslut vilka utbildningar som ska godkännas, i stället för som tidigare regeringen. 7 Idrottsgymnasier(oftast riksrekryterade) Här läser man kärnämnen och tränar sin sport, till exempel fotboll eller skidåkning. Studier efter gymnasiet Efter gymnasiet kan man fortsätta studera i så kallade eftergymnasiala utbildningar. En del utbildningar kostar pengar ofta är dessa inriktade på ett speciellt yrke, till exempel massör. Många utbildningar är gratis sådana utbildningar betalar vi med skattemedel. (Man kallar dessa för statligt finansierade utbildningar.) Studielitteraturen får eleven oftast bekosta själv. En studievägledare eller en syo- konsulent kan ge råd om yrken, utbildningar och ansökningar. Studievägledare kan man hitta på gymnasieskolor, universitet och högskolor. Vuxenutbildningar Komvux är en förkortning för Kommunal Vuxenutbildning. Där kan vuxna studera ämnen från grundskolan och gymnasiet. De kan studera efter en egen studieplan. Här studerar bland annat vuxna som behöver komplettera sina betyg från grundskola eller gymnasium. Komvux har samma sorts betyg som grundskola och gymnasium. 8 Lärcentrum En stor resurs som finns i Jämtlands län är Lärcentrum. Lärcentrum finns på många orter i länet. Här har man möjlighet att studera och få hjälp med de olika studiealternativ som finns. Frågor om vuxenstudier, studieekonomi, studievägledning, validering, distansverktyg, utbildningssamordnare m.m. kan man få hjälp med här

5 KY och YTH KY Kvalificerad Yrkesutbildning är den mest praktiskt inriktade eftergymnasiala utbildningen. 1/3 av studietiden är eleven ute på företag och praktiserar till det yrke eleven utbildar sig till. Dessa utbildningar är mellan ett och tre år. YTH Yrkesteknisk högskoleutbildning kan man söka om man gått gymnasiet och arbetat minst fyra år inom yrket. Man kan även söka denna utbildning om man arbetat minst sex år inom yrket och inte har gymnasiestudier. YTH - studierna är normalt tre terminer. Dessa två utbildningar finns inom många områden, till exempel turism, industri, handel och byggnad. 10 Folkhögskolor Det finns runt 150 folkhögskolor i Sverige. Det är ofta föreningar, folkrörelser eller landsting som äger och sköter skolorna. Där kan man läsa både kortare och längre kurser. Här är också utbildningen friare än i den vanliga skolan. Eleverna väljer ofta själva hur de vill studera. Studierna på folkhögskola kan ge behörighet (rättighet) till att söka vidare studier på högskola. 11 Högskolestudier När man säger högskola menar man både universitet och högskolor. Enligt Högskoleverket ligger skillnaden mellan en högskola och ett universitet i rätten att utfärda examina på forskarutbildningsnivå; så kallat vetenskapsområde. På universitet kan man börja forska efter examen och gå vidare till ännu högre studier. En grundläggande högskoleutbildning är minst två år lång. 12 Distans utbildning Många högskoleutbildningar kan man välja att läsa på distans eleven läser hemma och har kontakt med läraren genom telefon och e-post. Att börja studera på en högskola eller ett universitet är ett stort steg i många människors liv. Skillnaden från att läsa på gymnasiet är ganska stor. Heltidsstudier på de svenska högskolorna/universiteten motsvarar en 40 timmars arbetsvecka, med andra ord lika många timmar som ett heltidsjobb. Mycket av studierna sker dock, i regel, under icke schemalagda lektioner varför studietiden kan beskrivas som frihet under ansvar. I Sverige finns det idag 39 stycken universitet och högskolor, där kan man läsa antingen en hel utbildning (program) eller fristående kurser. Ett program är oftast mellan 3-5 år långt, kurser kan vara på allt från 5-20 veckor. 13 Behörighet till högre studier 14 För att få studera på högskola måste man ha grundläggande behörighet. Det kan man få på tre sätt: - om man har avslutat gymnasiet med godkända betyg. - om man har en utländsk utbildning, som kan jämföras med gymnasium. Då måste man också kunna svenska. - yrkesarbete. Då ska man vara över 25 år, ha jobbat i minst fyra och ha tillräckliga kunskaper i svenska och engelska. Detta kallas 25:4 regeln. Vill man öka sina intagningsmöjligheter kan man också göra något som kallas högskoleprovet: ett test på vilka kunskaper man har. 10 ht t p://www.ky.se/dettaarky.html

6 Studiestöd 15 Alla personer upp till 54 års ålder kan få studiemedel för högskolestudier i högst 240 veckor. Studiemedlet består av två delar: studiebidrag och studielån. Studiebidraget är 623 kronor i veckan och studielånet upp till kronor i veckan. Studielånet är ett annuitetslån som ska betalas tillbaka inom 25 år, eller till och med det år låntagaren fyller 60 år. Det belopp som låntagaren ska betala varje år bestäms av storleken på skulden, räntan med mera. Kontakta syokonsulent, studievägledare eller Centrala Studiemedelsnämnden (CSN), för mer information. Arbetsmarknadsutbildningar 16 Det finns två former av utbildningar för dig som är arbetssökande: - Arbetsmarknadsutbildningar med olika yrkesinriktningar - Förberedande utbildningar Arbetsmarknadsutbildningar ger dig praktiska och teoretiska färdigheter inom ett specifikt yrke, är anpassad efter den arbetskraft som efterfrågas på arbetsmarknaden. Syftet med arbetsmarknadsutbildning är att den som är arbetssökande ska få bättre möjligheter att få ett arbete. Genom arbetsmarknadsutbildningen ska det också vara lättare för en arbetsgivare att få arbetskraft med rätt kompetens. Förberedande utbildning Är till för dig som behöver grundläggande kunskaper inför en arbetsmarknadsutbildning, annat arbetsmarknadspolitiskt program, planerar att studera på högskolan eller inom vuxenutbildningen. Vem anordnar utbildningarna? Utbildningarna som upphandlas av Arbetsförmedlingen anordnas oftast av privata utbildningsföretag. Arbetsförmedlingen upphandlar även utbildningar av högskolan och av kommunens vuxenutbildningar. Du söker till arbetsmarknadsutbildningar via din handläggare på Arbetsförmedlingen. I samband med kommande kursstarter ges ofta ett informationsmöte på arbetsförmedlingen. Detta bör du gå på för att få mer information om innehåll, upplägg och matchningsprocessen mot värdföretag. På informationsmötet kan du även ställa frågor. För utbildningarna gäller olika behörighetskrav. Vem betalar? Handläggaren på arbetsförmedlingen avgör vem som ska betala kostnaderna för utbildningen det gäller http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/grundlaggandehogskoleutbildning/studiestod.4.539a949110f3d5914ec html 16http://www.lernia.se/Utbildning/Kurser_och_utbildningar/Grundlaggande_vuxenutbildning/default.asp?GID= http://www.lernia.se/utbildning/studera/studiefinansering/studiefinansering.asp 6

7 Bra länkar för eget sökande Centrala Studiemedelsnämnden, CSN Högskoleprovguiden är en onlineutbildning där du förbättrar ditt högskoleprovresultat med hjälp av bland annat genomgångar och övningar. Sida med samlade länkar till det mesta om utbildning och arbete i och utanför Sverige. På arbetsförmedlingens hemsida kan du söka jobb, få information om arbetsmarknaden, olika utbildningar i Sverige, göra intressetest mm. Här hittar du information om högskolestudier. Du kan söka utbildningar och få information om högskolor. Verket för Högskoleservice sköter antagningen till de flesta utbildningsprogram på högskolorna i Sverige. Här kan du se på antagningspoäng, se hur du räknar ut dina betygspoäng. Alla kvalificerade yrkesutbildningar som finns inom olika områden. Här har du information om folkhögskolor. Information om studier och arbete utomlands. Information och hjälp med studievägar, validering m.m. i Jämtlands län Arbetsförmedlingens utbildningar med länkar vidare, yrkesvis och länsvis Stipendium Här nedan finns några bra länkar om Du planerar att söka ett stipendium för ett eller annat ändamål. 7

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

Vad du behöver veta inför. Gymnasievalet linköping 2010 2011

Vad du behöver veta inför. Gymnasievalet linköping 2010 2011 Vad du behöver veta inför Gymnasievalet linköping 2010 2011 Välkommen till gymnasieskolan! Öppet hus! Kommunala gymnasieskolor Anders Ljungstedts Gymnasium 4/11 Berzeliusskolan 11/11 Birgittaskolan 5/11

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun Antagningsguiden 2011 för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun innehåll Antagningsguiden 2011 är framtagen i samverkan mellan kommunerna samordnat av Gymnasieantagningen Stockholms län. Informationen

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!"

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet!! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Information till. elever och föräldrar om. svensk undervisning i utlandet

Information till. elever och föräldrar om. svensk undervisning i utlandet Information till elever och föräldrar om svensk undervisning i utlandet 2 (12) Förord Att flytta utomlands - vilket äventyr, vilken chans! De flesta barn upplever det nog så, medan andra oroar sig för

Läs mer

Välkommen till Uddevalla Gymnasieskola

Välkommen till Uddevalla Gymnasieskola 1 Välkommen till Uddevalla Gymnasieskola En Gymnasieskola med möjligheter för alla att söka sin utbildning. Vi har idag ett av landets bredaste utbildningsutbud med de allra flesta nationella program och

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att söka arbete Att starta eget företag Att betala skatt Folkbokföring Socialförsäkringen Utbildning

Läs mer

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. På tal om utbildning. Utbildning och forskning

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. På tal om utbildning. Utbildning och forskning Statistics Sweden På tal om utbildning Utbildning och forskning 2010 På tal om utbildning 2010 2010 Education in Sweden 2010 Statistics Sweden 2010 Tidigare publicering Fickskolan fr.o.m.1983 Previous

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!! Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Från förskolepedagogik till nanoteknik

Från förskolepedagogik till nanoteknik 1 Från förskolepedagogik till nanoteknik Utbildning och forskning i Sverige 2 Europas länder måste våga investera i framtiden. I globaliseringens tidevarv spelar medborgarnas kunskaper en allt större roll.

Läs mer