Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling"

Transkript

1 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling CONSENSUM VUX LUND Upprättad Reviderad Gäller till Fastställd av Consensum vuxenutbildnings lärarlag och studeranderåd Rektor: Malin Trikson,

2 Till dig som studerar vid Consensum vuxenutbildning! Consensums likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling är ett levande dokument som arbetats fram av studerande och lärare på Consensum för att skapa en god och trygg arbetsmiljö. När du studerar på Consensum är vår ambition att du ska uppleva din studiesituation som trygg, hanterbar, begriplig och framförallt meningsfull. Arbetsmiljön, både den fysiska och psykosociala är viktiga komponenter i en lärandeprocess. Viktiga byggstenar i denna process är kommunikation, delaktighet och respekt för varandras lika värde. Likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling ska leda till ett kontinuerligt arbete med värdegrund och människors lika värde, vilket är ett måste, då vi ska arbeta tillsammans under utbildningen och sedan i olika verksamheter i vård och omsorg. Du kommer i planen, bland annat, att hitta de åtgärder vi vill göra för att stärka detta arbete under läsåret och du kommer att hitta vad du ska göra och vem du ska vända dig till om någonting händer vad gäller likabehandling och kränkande behandling. Antalet studerande i vuxenutbildningen på Consensum i Lund är i skrivande stund c:a 200. Våra studenter kan välja att läsa distansbaserat vilket innebär att undervisningen till största del sker via vår plattform lära/nära. Studenterna kan även läsa närbaserat vilket innebär en klassrumsbaserad undervisning. Vi utbildar även personal inom vården som inte har en formell behörighet som undersköterska. Då sker undervisningen på arbetsplatsen. I våra utbildningar ingår praktik inom verksamheter i vård och omsorg. I alla dessa utbildningsdelar arbetas det med likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling på olika sätt under läsåret. Detta kan du läsa mer om i planen under planerade åtgärder och du kan prata med din kursansvariga lärare för mer information om likabehandlingsarbetet i just din utbildningsform. Vi hoppas att du ska trivas, utvecklas och växa hos oss! Malin Trikson, Rektor Telefon:

3 Innehållsförteckning 1. Vision, Mission och Värdegrund 1 2. Mål 1 3. Lagtexter Rutiner vid klagomål 2 5. Definitioner Kartläggning och nulägesanalys 6 7. Uppföljning och utvärdering 7 8. Främjandearbete/planerade åtgärder Arbetsgång vid misstanke om studerande utsatts för diskriminering, kränkande behandling, repressalier Arbetsgång då personal misstänks för kränkande behandling av elev Viktiga kontakter 15 Bilaga 1: Litteratur och länktips 16

4 1. Vision, Mission och Värdegrund Consensums vision: Med Hjärta och hjärna mot toppen. Consensums mission: Att stärka människor att göra avtryck i framtiden. Consensums värdegrund: Alla kan lyckas genom engagemang för individen och genom vårt salutogena ledarskap skapar vi lust att lära och glädje och stolthet. 2. Mål för läsåret Alla studerande, personal och besökare ska kunna känna sig trygga på Consensum och bemötas och behandlas med respekt. All personal på Consensum vuxenutbildning ska arbeta aktivt med att förebygga, agera kring och dokumentera allt slags beteende och förhållningssätt som kan falla under diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Samtliga studerande har ett ansvar att bemöta övriga kurskamrater, lärare och besökare med respekt. Consensum vuxenutbildning ska ha ett systematiskt värdegrundsarbete för att främja en god och trygg arbetsmiljö. De studerande ska ha möjlighet att vara med och påverka värdegrundsarbetet och likabehandlingsplanen/ planen mot kränkande behandling Skolan och de studerande ska kontinuerligt granska den litteratur och det material som används i distans och skolförlagda utbildningar Alla studerande på Consensum vuxenutbildning ska veta vem de kan vända sig till om de utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 3. Lagtexter Skolan har lagar som styr arbetet med likabehandlingsplanen, för att motverka och förebygga kränkande behandling och diskriminering. Dessa är: Skollagen (2010:800) kapitel 6: Åtgärder mot kränkande behandling. Kapitlet har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever. Diskrimineringslagen (2008:567) )trädde i kraft 1 januari Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett: kön etnisk tillhörighet 1

5 religion eller annan trosuppfattning funktionsnedsättning sexuell läggning ålder könsöverskridande identitet eller uttryck Lagarna ska tillsammans styra skolans arbete med att främja de studerandes lika rättigheter och motverka diskriminering och kränkande behandling Den 22 juni 2010 beslutade riksdagen om en ny skollag. Lagen tillämpas på utbildningar från och med den 1 juli Bestämmelserna om åtgärder mot kränkande behandling behandlas i kapitel 6. Lagen omfattar all utbildning och gäller när personal kränker elever såväl som när elever kränker andra elever. I 10 har ett förtydligande mot tidigare lagstiftning gjorts. Här anges att personalen har en skyldighet att informera rektor eller skolhuvudman. Med detta menas att lärare eller annan personal som får kännedom om att en studerande blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är skyldiga att anmäla detta till rektorn. Rektorn är i sin tur skyldig att föra informationen vidare till huvudmannen. Kraven som ställs är att varje enskild verksamhet ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja lagens syfte. I varje enskild verksamhet ska det finnas en Likabehandlingsplan. Utöver detta är de enskilda verksamheterna skyldiga att förebygga och förhindra, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering. Om verksamheten inte följer lagens bestämmelser eller inte vidtar tillräckliga åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling kan huvudmannen bli skadeståndsansvarig. Även Arbetsmiljölagen (1977: 1160) och Socialtjänstlagen (2001:453) påverkar skolans arbete med Likabehandling. 4. Rutiner vid klagomål Vid funderingar och klagomål som gäller din utbildning och arbetsmiljö, vill vi att du direkt kontaktar din kursledare, mentor eller vår rektor: Malin Trikson,

6 5. Definitioner Kränkning, diskriminering och trakasserier Mobbning har ersatts med kränkning, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Ett av skälen är just att lagstiftarna anser att handlingen inte ska behöva upprepas för att det ska bryta mot lagen. En gång räcker. Ett annat skäl rör vem som definierar handlingen. Det är inte nödvändigt att den som kränker ska ha ont uppsåt, utan det är den som är kränkt som avgör vad som är kränkning. Kränkning kan alltså ske omedvetet och utan ont uppsåt. Hur skiljer sig då de nya definitionerna åt jämfört med mobbning? En skillnad mellan mobbning och kränkning är att handlingen inte behöver upprepas vid kränkningar. En gång räcker. En annan skillnad är att det inte behöver finnas ett ont uppsåt bakom en kränkning, såsom vid mobbning. Diskriminering har koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Diskriminering förutsätter ett maktövertag hos den som diskriminerar. En lärare kan diskriminera en elev. En elev kan inte diskriminera en annan elev eller sin lärare. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna men där det inte finns maktobalans mellan den som trakasserar och den trakasserade. Kränkande behandling är övergrepp som inte har grund i någon av diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett: De sju diskrimineringsgrunderna enligt diskrimineringslagen: 1. kön: Skolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering. Skolan ska förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasserier av elever. Trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet. 2. etnisk tillhörighet: Skolan ska förebygga och förhindra etnisk diskriminering. Etnisk tillhörighet kan vara när någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung eller hudfärg. Var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet. En person kan ha flera etniska tillhörigheter. 3

7 3. religion eller annan trosuppfattning: Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning. Undervisningen i skolan ska enligt läroplanen vara icke-konfessionell och skolan får inte missgynna någon elev på grund av hans eller hennes religion. Annan trosuppfattning innefattar uppfattningen som har sin grund i eller har samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism eller agnosticism. 4. funktionsnedsättning: Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering på grund av funktionshinder. Funktionshinder kan vara fysiska, psykiska eller intellektuella och påverka livet på olika sätt. Som funktionshinder räknas både sådana som syns, som att man använder rullstol, och sådana som inte märks lika lätt, som exempelvis allergi, ADHD och dyslexi. Funktionshinder kan uppstå till följd av en sjukdom eller något annat tillstånd. De kan också uppstå till följd av en medfödd eller förvärvad skada. 5. sexuell läggning: Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering på grund av sexuell läggning. Med sexuell läggning menas homosexualitet -bisexualitet - heterosexualitet. Skolan har ett särskilt ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till sina elever. Det inkluderar arbetet mot homofobi och rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning. Homofobi är en uppfattning eller medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger uttryck för en stark negativ syn på homo- och bisexualitet och homo- och bisexuella personer. 6. könsöverskridande identitet eller uttryck: Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck. Om man inte ser på sig själv som tjej eller kille, såsom ofta förväntas i samhället, så kan man ha en könsöverskridande identitet. Det kan handla om att andra tänker att man är en tjej för att man har en kropp, ser ut eller pratar som en tjej gör, men själv identifierar man sig som kille. Det kan handla om att man är tjej men gillar att ha kläder som är typiskt manliga. Eller att man är kille och använder mycket kvinnligt smink. Man kan också växla könsidentitet. Det är förbjudet för skolor att diskriminera någon på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck. 7. Ålder: Ingen får diskrimineras i skolan på grund av sin ålder. Man får alltså inte behandlas illa på grund av att man till exempel är ung. Däremot får och ska en skola naturligtvis ta hänsyn till elevernas ålder för att kunna nivåanpassa undervisning och liknande. 4

8 Direkt diskriminering: En studerande missgynnas i förhållande till andra elever med hänsyn till diskrimineringsgrunderna Indirekt diskriminering: En studerande missgynnas genom att skolan tillämpar t ex en till synes neutral bestämmelse som i praktiken missgynnar utifrån diskrimineringsgrunderna Strukturell diskriminering: Strukturell diskriminering; menas att vissa regler, normer, rutiner, förhållningssätt och beteenden som förekommer i organisationer och andra samhällsstrukturer systematiskt diskriminerar vissa grupper av människor. Tex på grund av etnisk eller religiös tillhörighet inte uppnå lika rättigheter. Trakasserier och kränkande behandling: Gemensamt för dessa bägge är att det handlar om ett uppträdande som kränker en studerandes värdighet, tex: fysiska slag (slag, knuffar) verbala hot (hot, svordomar, öknamn) psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) texter och bilder (teckningar, lappar, sms, foton, facebook) Trakasserier: Är uppträdande som kränker en studerandes värdighet och som har samband med diskrimineringsgrunderna Sexuella trakasserier: Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet Kränkande behandling: Är ett uppträdande som kränker en studerandes värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Tex: retas, mobba, frysa ut någon, text och bild, materiell kränkning Mobbning: När en person upprepade gånger och över tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer och där det finns en obalans i styrkeförhållandet. En medveten handling (Olweus, 2007). Repressalier: Personalen får inte utsätta en studerande för straff eller negativ behandling på grund av att den studerande har anmält skolan för diskriminering, påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Främlingsfientlighet: En rädsla eller stark motvilja mot människor med annan etnisk eller kulturell tillhörighet. Homofobi: Motvilja mot eller förakt för homo- eller bisexualitet och homo- eller bisexuella eller person med transsexuell läggning. Rasism: En föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper. Vissa folkgrupper ses då som mindre värda och utsätts för förtryck. 5

9 6. Kartläggning och nulägesanalys På Consensum vuxenutbildning arbetar vi aktivt och kontinuerligt med att förebygga diskriminering och annan kränkande behandling. Allt förebyggande arbete vilar på vår gemensamma värdegrund. Consensum vuxenutbildnings värdegrund syftar till att skapa helhet, sammanhang och att de studerande ska uppleva trygghet, respekt, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet under sin studietid hos oss. Individnivå: Vi arbetar med mentorskap och individuella studieplaner där vi möter varje studerandes behov. Vi arbetar också tillsammans med studievägledare för vägledning och studieteknik. Eleverna erbjuds individuellt studiestöd samt språk/skrivstöd vid behov. Gruppnivå: Vid varje utbildningsstart presenteras likabehandlingsplanen för alla elever och det informeras om Consensums likabehandlingsarbete. Samtliga elever har en obligatorisk uppgift som behandlar likabehandlingsplanen. Detta blir en bas som man utgår ifrån i de olika kurserna, där kommunikation och förhållningssätt är ett återkommande tema. Grupparbeten och gruppdiskussioner är något som vi arbetar mycket med. Detta för att stärka gemenskap, dela kunskap och träna samarbete med olika människor. Verksamhetsnivå: En gång per termin genomförs en trivselenkät i alla våra utbildningar. Denna vägleder oss i vilka frågor som är viktiga att utveckla. Vi har även ett studeranderåd med representanter från olika elevgrupper. Detta ger eleverna möjlighet att påverka sin utbildning. Under dessa möten diskuterar vi likabehandlingsplanen. Dessa möten är förlagda i november och maj. VI erbjuder lärtorg regelbundet, vilket är ett extra studiestöd, som syftar till att gynna såväl lärandeprocesser som grupp-processer. 7. Uppföljning och utvärdering Utvärdering sker via trivselenkät som utgår från KASAM begreppen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Rektorn samtalar med alla grupper kring dessa frågor Utvärderingsmässigt har vi funnit att trivseln och tryggheten är god för Consensums studerande och att vi har en god beredskap vid händelser och en god struktur vad gäller kursledarens, mentorns och verksamhetsledarens tillgänglighet för samtal. Enkäten visar också att de studerande känner meningsfullhet i studierna, trivs med samarbetet med studerande och lärare samt känner sig delaktiga/har inflytande i sina studier. Utifrån den 6

10 senaste utvärderingen (maj 2014) så beslutade lärarlaget att fokusera på följande mål under verksamhetsåret 14-15: Öka och medvetandegöra inflytande för eleverna. Arbeta mer aktivt och medvetet med att ge eleverna inflytande över upplägg, redovisningar och innehåll utifrån givna förutsättningar. Arbeta för snabb och kvalitativ återkoppling till eleverna. Stärka och ge eleverna yrkesstolthet. För lärarna arbeta med ett ökat kollegialt lärande. Alla våra utbildningar bygger på arbete med människor och i alla dessa ingår mål för kunskap i kommunikation, likabehandling och värdegrund. 8. Främjandearbete/ Planerade åtgärder Genomgång av likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling, planering och arbete med denna vid lärar- internat i januari Vidare ha en löpande dialog kring likabehandlingsplanen. Säkerställa att nyanställda tar del av dokumentet. Rektor ansvarar för detta. Vid alla utbildningsstarter ska genomgång av likabehandlingsplanen ske, alla studerande har tillgång till den via vår plattform lära/nära, och diskussion kring denna ska genomföras med kursledare och studerande. Kursledaren ansvarar för att det arbetas med denna utifrån de olika mål som finns i kurserna. Det ska handla om värdegrund, samarbete, likabehandling och diskrimineringsgrunderna. Mål: Samtliga elever ska ha kunskap om likabehandlingsplanen. Varje kursledare ansvarar för detta. Det förebyggande arbetet består både av teori, såsom undervisning om individens rättigheter och skyldigheter, och praktik, såsom upprätthållande av en arbetsmiljö präglad av välvilja, tolerans, öppenhet och ansvar. Kursledarna ska levandegöra skolans värdegrund på olika sätt. Varje kursledare ansvarar för detta. Studeranderåd sker minst en gång per termin. Studeranderepresentanten ska där föra fram åsikter och förslag från grupperna vad gäller likabehandling, värdegrund och granskning av litteratur som används. Träffar under året kommer att ske i maj och november Rektorn ansvarar och kallar till dessa möten. Enkätundersökning en gång per termin över trivsel, gemenskap, likabehandling, litteratur vid alla våra utbildningar. Denna enkät genomförs under maj och november 7

11 2014. Enkäten sker via en länk som skickas ut till eleverna. Samtliga kursledare och rektor ansvarar för att bidrag till en hög svarsfrekvens. Främjandearbete Vård-och omsorgsprogrammet Då vi har en del studerande som läser alla kurser och andra enstaka, en del som studerar på distans och andra på den skolförlagda utbildningen, måste vi ha en bred beredskap när det gäller likabehandlingsarbetet. Mentorn har det övergripande ansvaret att varje studerande får till sig likabehandling och värdegrundsarbetet beroende på vilka kurser den studerande läser. Inom kurser i vård- och omsorgsprogrammet är avsikten att arbeta med likabehandling på följande sätt: I många av kurserna i vård- och omsorgsprogrammet arbetas det med uppgifter som behandlar likabehandling, värdegrund, respekt, tolerans, etik, arbetsmiljö, kultur, genus, ålder, funktionshinder, religion, utifrån skolverkets mål. Vi väljer detta läsår att arbeta med likabehandling och värdegrund utifrån följande kurser och skolverkets centrala innehåll: Vård- och omsorgsarbete 1 centralt innehåll: Kommunikation, bemötande, förhållningssätt, sinnesstimulering och samarbete Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Vård- och omsorgsarbete 2- centralt innehåll: Självbestämmande och integritet Den fysiska och psykiska arbetsmiljöns betydelse för hälsa och egen säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser Hälsopedagogik- centralt innehåll: Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor Etik och människans livsvillkor-centralt innehåll: Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg 8

12 Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt värdekonflikter inom verksamhetsområdet, till exempel patienters och brukares rätt till självbestämmande i relation till personalens behov av en god arbetsmiljö och rätten till en värdig död Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som rör till exempel rättvisa, sexualitet, normer och avvikelser, påverkar kommunikation med och bemötande av patienter och brukare Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och brukare Specialpedagogik 1-centralt innehåll: Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället Anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers olika behov och erfarenheter samt till situationen Människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika situationer och aktiviteter Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor Kursansvarig ansvarar för arbetet med likabehandling och värdegrund utifrån det centrala innehållet i kursen. Kursansvariga: Anna-Karin Fors, Anita Odenfjord, Åsa Johansson, Caisa Hansson, Irene Hansson, Sara Ewesson 9. Arbetsgång vid misstanke om att studerande utsatts för diskriminering, kränkande behandling, repressalier 1. Ta direkt kontakt med din mentor, kursansvarig lärare eller annan personal på Consensum. Om detta inte går, ta kontakt med rektor Malin Trikson, Situationen diskuteras omgående tillsammans och en åtgärdsplan upprättas. Denna ska vara en tydlig dokumentation om vad som hänt, vad som beslutats göras, vem som ansvarar för vad, samt tid för uppföljning. 9

13 3. Rektorn informeras alltid: Malin Trikson ) 4. Personen/personerna som misstänks ha kränkt eller diskriminerat någon annan kontaktas. Åtgärdsplan upprättas vad som hänt, vad som beslutats göras, vem som ansvarar för vad, samt tid för uppföljning 5. Uppföljning skall ske högst två veckor efter att åtgärdsplanen upprättats. Ny åtgärdsplan kan då vid behov göras och nytt datum för uppföljning sätts då. 6. Om situationen inte löser sig på ett tillfredsställande sätt kontaktas rektorn Malin Trikson (gäller alla elever). 7. För studerande på Vård- och omsorgsprogrammets skolförlagda, distans och arbetsplatsintegrerade utbildningar kan studerande som inte tycker att situationen löst sig på ett tillfredsställande sätt också kontakta rektor, huvudman, för samordningsenheten i Lund. Se nedan kontakter: Rektor Claes Åberg eller Alternativt Rektor Björn Elias Nr. Claes Åberg och Björn Elias är rektorer för samordningsenheten och tillika huvudmän för Consensum. 10. Arbetsgång då personal misstänks för kränkande behandling av elev Då det föreligger misstanke om att personal kränker en studerande leder alltid rektorn, Malin Trikson, utredningen. Samtal sker omgående med berörd studerande och dokumentation sker. Samtal sker också omgående med den personal som misstänks för kränkning. En kartläggning görs och vid behov blandas andra personer in t ex styrelsen för skolan, aktuell fackföring. Med stöd av samtal och kartläggning beslutas om åtgärd för att förhindra fortsatt kränkning. Händelsen dokumenteras och följs upp av verksamhetsledaren. 11. Viktiga kontakter Rektor: Malin Trikson

14 Lärare: Anna-Karin Fors Anitha Odefjord Åsa Johansson Caisa Hansson Sara Eweson Irene Hansson Cafévärdinna: Mona Ekström Studie och yrkesvägledare: Malin Dahlberg Administratör: Helle Palmqvist Datatekniker: Lasse Nilsson Litteratur- och länktips Ekstrand, Gudrun, Lelinge, Balli (2007) Klassen som Gud glömde JämO (2008) Förebygga diskriminering, främja likabehandling i skolan (En handledning från JämO, DO, HomoO & BEO Osbeck, Christina, Holm Ann-Sofi & Wernersson, Inga (2003). Kränkningar i skolanförekomster, former och sammanhang Olweus, Dan (2007). Mobbning i skolan fakta och åtgärder, s (i Thors, Christina red, Utstött en bok om mobbning) Skolverkets allmänna råd (2006) Allmänna råd och kommentarer. För att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling 11

15 Barn och elevombudet Diskrimineringsombudsmannen Skolverket Arbetsmiljöverket 12

Likabehandlingsplan 2015-2016. Plan mot kränkande behandling. Upprättad : 2009-01-01. Reviderad : 2016 mars. Gäller till: 2017 mars

Likabehandlingsplan 2015-2016. Plan mot kränkande behandling. Upprättad : 2009-01-01. Reviderad : 2016 mars. Gäller till: 2017 mars 2015-2016 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Upprättad : 2009-01-01 Reviderad : 2016 mars Gäller till: 2017 mars Fastställd av Consensum vuxenutbildnings lärarlag och studeranderåd Rektor:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Yrkeshögskola, Lund Sollentuna Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Upprättad 2009-01-01 Reviderad 2015-09-14 Gäller till 2016-09-14 Verksamhetsledare: Renée Wallin - Sollentuna Kajsa

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Likabehandlingsplan. på Consensum Lund GY. Gäller till

Likabehandlingsplan. på Consensum Lund GY. Gäller till Likabehandlingsplan Upprättad 2012-03 Fastställd av: Likabehandlingsrådet på Consensum Lund GY Reviderad 2015-08-16 Rektorer: Linda Klang och Joel Trygg Gäller till 2017-06-16 Till elever och deras föräldrar

Läs mer

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Innehållsförteckning Inledning s.3 Förskolan Laxens vision s.3 Definitioner s.4 Diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete Vision: Barnet i fokus! Inledning Förskolan har en skyldighet att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäddans förskola Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn- och elevskyddslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Årlig plan för vuxenutbildningen

Likabehandlingsplan. Årlig plan för vuxenutbildningen Likabehandlingsplan Årlig plan för vuxenutbildningen Vuxenutbildningen NVU 2015 1 Lagstiftning I diskrimineringslagen finns idag sju diskrimineringsgrunder. Lagen är till för att förhindra diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Montessoriförskolan 88an

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Montessoriförskolan 88an Inledning Plan mot diskriminering och kränkande behandling Montessoriförskolan 88an Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn- och

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 Mälarakademin ska vara en arbetsplats där ingen diskrimineras, trakasseras, utsätts för mobbning, rasism, främlingsfientlighet,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Avdelning: Jordstjärnan Detta är

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Komvux Örebro 2012/2013

Likabehandlingsplan. Komvux Örebro 2012/2013 Likabehandlingsplan Komvux Örebro 2012/2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Värdegrund 3 Bakgrund 3 Definitioner av begrepp 4 Elevers rätt till stöd 6 Åtgärder vid kränkande behandling 6 Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 14 a kap. i skollagen. De har ersatt den

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Alla ska visa varandra hänsyn och respekt Alla ska ta ansvar Alla ska känna en framtidstro Syfte: Planen ska syfta till att främja barnens lika rätt oavsett kön,

Läs mer

Bergmanska Förskolan

Bergmanska Förskolan Bergmanska Förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn- och elevskyddslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2015 Vuxenskolan, Likabehandlingsplan Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund och uppdrag... 3 Lagens syfte... 3 Vuxenskolans värdegrund... 3 Övergripande mål för

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-11- 19 Klubbgärdet/Munksunds Förskole enheter, Piteå kommun Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Skollagen och diskrimineringslagen är två lagar, som ligger till grund till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Vision På förskolan ska inget barn eller vuxen bli/känna sig diskriminerad eller bli utsatt för kränkande behandling. Alla barn och all personal

Läs mer

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder...

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder... Förskolan Smultronställets Trygghetsplan 2015 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning.4 Lagarna 4-5 Definitioner - Vad betyder orden...6 Kartläggning 7 Kön..8 Etnisk tillhörighet 9 Religion eller annan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN 2011-08-30 RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN BUN 2014/0288 003 Handläggare Mia Wiman-Olsson Sakkunnig, utbildningskontoret

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Skolområde Östra. Ängsgårdens förskola

Skolområde Östra. Ängsgårdens förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Östra Ängsgårdens förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Skolområde Västra. Dahlgårdens förskola

Skolområde Västra. Dahlgårdens förskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Dahlgårdens förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Broslättskolan tar avstånd från all form av diskriminering och kränkande behandling. Alla som arbetar på skolan arbetar aktivt för att förhindra och förebygga trakasserier

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13 Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13 1 Bakgrund och uppdrag Från och med 2006-04-01 gällde Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i det offentliga

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

Brisens likabehandlingsplan mot mobbning och kränkande

Brisens likabehandlingsplan mot mobbning och kränkande Brisens likabehandlingsplan 2013-2014 mot mobbning och kränkande behandling. Bakgrund Den 1 april 2006 kom Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67).

Läs mer

Skolområde Östra. Allö förskola

Skolområde Östra. Allö förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Östra Allö förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan skall

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning

Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning Inledning Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning 2013-11-28 Alla människors lika värde och respekt för varje individ ska genomsyra hela verksamheten. Likabehandlingsplanen är en viktig del av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2014-06-24 Reviderad 2015-06-22 Verksamhetens namn Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Barn och utbildning Smedstorp Läsåret 2013/2014 1. LAGSTIFTNING OCH DEFINITION AV BEGREPP Lagstiftning Sedan

Läs mer

Kompetenscentrum Sotenäs Kommun Campus Väst. Mot diskriminering och annan kränkande behandling av personal och elever.

Kompetenscentrum Sotenäs Kommun Campus Väst. Mot diskriminering och annan kränkande behandling av personal och elever. Kompetenscentrum Sotenäs Kommun Campus Väst Mot diskriminering och annan kränkande behandling av personal och elever. LIKABEHANDLINGSPLAN Mot diskriminering och annan kränkande behandling av personal och

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009

LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009 Utdrag ur FN:s barnkonvention: LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009 Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade. Varje barn

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Karlshamns Kommun Utbildningsförvaltningen Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling ÅRYDS FÖRSKOLA Verksamhetsåret 2013/2014 Ex "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet,

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan. och. plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. och. plan mot kränkande behandling Karlshamns Kommun Utbildningsförvaltningen Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling HÄLLARYDS FÖRSKOLA Verksamhetsåret 2013/2014 Det absolut bästa sättet att stoppa kränkningar och trakasserier

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ Agneta Ericsson TF. Likabehandlingsplan vid Komvux Värmdö Verksamheten vid Komvux utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden där var och en, verksam

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. ProAros vision: Alltid bästa möjliga möte. Definitioner: Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vetterstorps förskola Förskolechef: Maria Välimaa 1 Vår vision Förskolan ska vara en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling 2015-2016 Åryds förskola VARFÖR EN PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se Likabehandlingsplan Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19 1 Inledning I både Skollagen, Läroplanen för förskolan (Lpfö) samt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet

Läs mer

Likabehandlingsplan Småfötternas förskola

Likabehandlingsplan Småfötternas förskola 1 Likabehandlingsplan Småfötternas förskola Vår vision på Småfötternas förskola är att alla visar varandra omtanke att alla tar ansvar att alla skall känna sig trygga att alla skall känna en framtidstro

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Page 1 of 5 Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

BARN SOM BEHANDLAS MED RESPEKT, SVARAR MED RESPEKT BARN SOM BLIR VÄL OMHÄNDERTAGNA, TAR VÄL HAND OM ANDRA BARN VARS INTEGRITET INTE KRÄNKS, KRÄNKER

BARN SOM BEHANDLAS MED RESPEKT, SVARAR MED RESPEKT BARN SOM BLIR VÄL OMHÄNDERTAGNA, TAR VÄL HAND OM ANDRA BARN VARS INTEGRITET INTE KRÄNKS, KRÄNKER LIKABEHANDLINGSPLAN VINTERGATAN 2013 / 2014 BARN SOM BEHANDLAS MED RESPEKT, SVARAR MED RESPEKT BARN SOM BLIR VÄL OMHÄNDERTAGNA, TAR VÄL HAND OM ANDRA BARN VARS INTEGRITET INTE KRÄNKS, KRÄNKER INTE ANDRA

Läs mer

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 2014-09-12 Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 Innehållsförteckning Definitioner och begrepp Varför en likabehandlingsplan? Vad är diskriminering? Direkt diskriminering Indirekt diskriminering

Läs mer

Förskolan Akvarellen

Förskolan Akvarellen Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Förskolan Akvarellen Upprättad november 2013 Innehållsförteckning Vision sid. 3 Syfte sid. 4 Vad står de olika begreppen för sid. 5 Förklaring

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal

LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal Stora Vallaskolan 2008 LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal avsedd att FRÄMJA barns och elevers lika rättigheter FÖREBYGGA och FÖRHINDRA diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hästhovens förskola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hästhovens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hästhovens förskola Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006

Läs mer

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vision En dynamisk vuxenutbildning där man kan studera vad man vill, när man vill och hur man vill förutsätter att ingen diskrimineras,

Läs mer