ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG. Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG. Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning"

Transkript

1 ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning

2

3 Innehåll Förord 4 Läsanvisning 4 Helsingborgs vision 5 Balanserad styrning stadens styrmodell 7 Mål- och resultatstyrning 8 Målkedjan mål på olika nivåer 9 Planering och uppföljning 9 Stadens planeringsprocess för mål och ekonomi 10 Stadens uppföljningsprocess för mål och ekonomi 11 Styrkort 13 Stadens styrkort 13 Nämndstyrkort 13 Verksamhetsstyrkort 13 Planering och uppföljning av verksamhetsstyrkort 14 Medarbetarens uppdrag och personliga mål 15 Komponenterna i styrkortet 16 Nämndens vision och verksamhetsidé 16 Verksamhetens uppdrag 16 Perspektiv 16 Mål 16 SMARTA mål 17 Måluppfyllelse 17 Tjänstegaranti 18 Strategi 18 Mätetal, målvärde och utfall 18 Aktiviteter 19 Roller i styrkortsarbetet 20 Systemstödet Stratsys 22 Kontaktuppgifter 22 3

4 Förord Vår nya, långsiktiga vision beskriver hur livet i staden ska se ut om 20 till 30 år och ger en gemensam riktning för stadens utveckling. Visionen är vägledande för stadens styrning och ska inspirera, engagera och utmana oss att utveckla våra verksamheter. Vi ska som en aktör medverka till att Helsingborg långsiktigt blir en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad. Helsingborg är staden för dig som vill något. Helsingborgs stad styrs utifrån visionen, mål och strategier. Stadens nämnder och styrelser ansvarar för att bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet inom sitt uppdrag, utifrån de politiska mål, riktlinjer och ekonomiska förutsättningar som fastställts för verksamheten. I ditt uppdrag som chef i Helsingborgs stad ska du se till att den politiska viljeyttringen når ut i verksamheten genom mål- och resultatstyrning. Balanserad styrning är stadens styrmodell som vägleder oss att sätta mål utifrån olika perspektiv. Dessa mål syftar till att ge ökad nytta till våra medborgare och motivera verksamheten till förbättringsarbete. Styrkort är ett verktyg som på ett strukturerat sätt knyter stadens vision och övergripande mål till verksamhetens uppdrag, mål och aktiviteter. I vår styrmodell finns två viktiga begrepp målkedjan och SMARTA mål. I din roll som chef ansvar du för att mål- och resultatstyrningen fungerar i din verksamhet. Det innebär att dina medarbetare har god kunskap om stadens styrmodell, verksamhetens uppdrag och mål samt att medarbetarens uppdrag och mål är överenskomna i en medarbetarplan. Styrkortsarbetet inom din verksamhet kännetecknas av engagemang och delaktighet vid verksamhetsplanering och uppföljning. Tillsammans skapar vi ett framgångsrikt mål- och resultatstyrningsarbete som leder till ökad nytta för våra medborgare! Palle Lundberg Stadsdirektör Ulf Krabisch Ekonomidirektör Läsanvisning Riktlinjen har till syfte att beskriva stadens målstyrningsmodell balanserad styrning med betoning på styrkortsarbetet. Riktlinjerna ska ge en struktur för och stödja arbetet med framtagande och uppföljning av styrkort enligt styrmodellen. Dokumentet riktar sig i första hand till stadens chefer. 4

5 Helsingborgs vision Helsingborg är staden för dig som vill något. År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserade staden för människor och företag. I november 2012 beslutade ett enigt kommunfullmäktige om en ny, gemensam och långsiktig vision för Helsingborg. En riktning mot framtiden. Vi vet vad vi vill med vår stad, vad vi siktar mot: En spännande, attraktiv och hållbar plats en magnet för kreativitet och kompetens. Visionen handlar om en hel stad och dess framtid. Framtiden börjar här. Framtiden börjar nu. Framtiden börjar med dig. Helsingborg är staden som vill. Helsingborg är staden för dig som vill något. Vår nya vision ska hjälpa oss att bygga ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Helsingborg. Visionen ger en viktig inriktning hur framtidens Helsingborg ska utvecklas och den ska både inspirera och instruera. Syftet med Helsingborgs vision är uppdelat i ett internt och externt perspektiv. Det interna syftet är att visionen ska förena och ge riktning för utvecklingen av koncernen Helsingborgs verksamheter. Helsingborgs stad är en viktig aktör för att påverka förutsättningarna och utvecklingen av Helsingborg. Det externa syftet är att engagera och inspirera till utveckling av platsen Helsingborg. Helsingborgare, andra aktörer, privatpersoner och andra kommuner ska veta vilka ambitioner som finns i Helsingborg. Visionen innehåller fem prioriterade områden: Den skapande staden Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi har den bästa skolan för varje barn och det bästa klimatet för entreprenörer. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. I Helsingborg finns samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola. Här finns ett kreativt centrum med universitetet som motor. Här sker utbyten och samarbeten som får spännande saker att hända. Här är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. Helsingborg är staden för människor som vill något. 5

6 Den pulserande staden Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och allvar. Här uppstår möten, stora och små, där människor växer tillsammans. Här finns trygga stadsrum, vackra parker och roliga evenemang. Här lever alla delar av staden. I Helsingborg finns aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Här finns pulserande stadsliv, aktivt idrotts- och föreningsliv och internationellt uppmärksammad kultur. Här trivs både det fria kulturlivet och de etablerade aktörerna. Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är det naturliga valet för kreativitet, affärer och turism. Den gemensamma staden Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla. I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boendemiljöer och uppmärksammad arkitektur. Här finns ett hem för alla smaker och behov. Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas. I Helsingborg finns det goda livet. Den globala staden Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra öresundsregionen som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen alltid nära och närvarande. I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt med Danmark genom en fast förbindelse till Helsingör. Här finns hållbara transportsystem, avancerade godsflöden och en konkurrenskraftig hamn. Hos oss finns det moderna livet och det globala perspektivet. Helsingborg är ett föredöme för andra städer. Den balanserade staden Hos oss finns insikt om samberoendet mellan människa och natur. Vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här är vi på god väg mot ett hållbart ekologiskt fotavtryck vi lever inte över jordens tillgångar. I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här finns staden, havet och landsbygden. Här finns stillhet och puls, tradition och nytänkande, historia och framtid. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. Här är vattnet rent och luften lätt att andas. Allt i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus här är det enkelt att göra kloka val. Tabell 1: Visionens fem prioriterade områden 6

7 Balanserad styrning stadens styrmodell Balanserad styrning är stadens gemensamma styrmodell för mål- och resultatstyrning och innebär att alla nämnder/styrelser och dess verksamheter i Helsingborgs stad har fastställt mål som leder mot stadens vision och övergripande mål. Stadens styrning leder till att den politiska viljeyttringen genomsyrar organisationen och därmed låter de demokratiska krafterna verka. Styrmodellen ger möjligheter till ett förtroendefullt samspel mellan politiker och verksamhet samt öppnar upp för dialog - dels inom stadens organisation men även med dem som verksamheterna externt riktar sig mot. Balanserad styrning innebär att prioriterade och mätbara mål formuleras inom olika perspektiv. Detta för att hitta en balans i styrningen av våra verksamheter samt för att komplettera den traditionella ekonomiska uppföljningen med mätningar utifrån andra perspektiv än de ekonomiska. Ordet perspektiv ingår i grundmodellen för balanserad styrning som Robert S Kaplan och David P Norton introducerade. Helsingborgs stad har fyra perspektiv: medborgare, ekonomi, organisation och framtid. Medborgare Hur vi uppfyller medborgarnas förväntningar och behov Ekonomi Hur vi använder resurserna på bästa sätt utifrån uppdraget Organisation Hur vi utformar arbetssätt och processer för att på bästa sätt tillgodose medborgares behov utifrån uppdraget Framtid Hur vi utvecklar verksamheten långsiktigt för att möta de förändringar och förutsättningar som vi står inför Tabell 2: Helsingborgs stads fyra perspektiv inom balanserad styrning 7

8 Mål- och resultatstyrning Mål- och resultatstyrning betyder förenklat att stadens styrs utifrån de mål som sätts upp och de resultat som uppnås. Arbetet med mål- och resultatstyrning åskådliggörs i styrkort för staden, nämnder, styrelser och verksamheter. De olika styrkorten och komponenterna som dessa består av förklaras närmare i kapitlet Styrkort. Helsingborgs vision är vägledande i vår mål- och resultatstyrning. Den ska inspirera, engagera och utmana oss att formulera mål, strategier och aktiviteter som utvecklar våra verksamheter. Målen beskriver, precis som visionen, ett önskvärt framtida tillstånd men i ett kortare perspektiv. Målprogrammet är stadens övergripande måldokument för mandatperioden. Målprogrammet beskriver den politiska majoritetens viljeinriktning för hur Helsingborg ska uppfattas och vad den kommunala organisationen ska eftersträva och genomföra under mandatperioden. Utifrån målprogrammet skapas stadens styrkort och bolagens ägardirektiv. Helsingborgs vision (25 år) Målprogram (4 år) Stadens styrkort (4 år) Bolagens ägardirektiv (4 år) Nämndens styrkort (1 år) Styrelsens affärsplan (1 år) Verksamhetens styrkort (1 år) Verksamhetsplan (1 år) Medarbetarens uppdrag och mål (1 år) Medarbetarens uppdrag och mål (1 år) Figur 1: Stadens interna styrning kopplat till visionen Stadens styrkort är sedan utgångspunkten i framtagande av nämndstyrkort för respektive nämnd/styrelse. Verksamheten skapar sedan verksamhetsstyrkort utifrån nämndens/ styrelsens prioriterade mål. Vid medarbetarsamtalet formuleras medarbetarens uppdrag och personliga mål utifrån verksamhetsstyrkortets uppdrag och mål. Medarbetarens kompetens i det dagliga arbetet bidrar därmed till att förverkliga stadens vision och övergripande mål. 8

9 Målkedjan mål på olika nivåer Målkedjan i mål- och resultatstyrningen innebär att staden har mål på olika nivåer och att det uppstår en kedja av händelser som gemensamt bidrar till att vi gör rätt saker. Målkedjan ska garantera att den politiska viljeyttringen når hela vägen ut i verksamheten. Stadens mål Nämndens mål Verksamhetens mål Medarbetarens mål Stadens styrkort Övergripande, tvärsektoriella mål utifrån målprogrammet Nämndens styrkort Övergripande mål utifrån stadens mål Verksamhetsstyrkort Konkreta mål utifrån nämndens mål Medarbetarplan Personliga mål utifrån uppdraget och verksamhetens mål Figur 2: Målkedjan - mål på olika nivåer Kvalitetssäkringen av målkedjan är därför ett mycket viktigt steg i målstyrningsarbetet och innebär att: Tjänstemän tydliggör målkedjan mellan stadens styrkort och nämndstyrkortet inför ett politiskt beslut av styrkort i nämnd/styrelse Verksamhetsstyrkort (verksamhets-, avdelnings- och/eller enhetsnivå) och dess justeringar godkänns av överordnad chef En medarbetarplan med koppling till verksamhetsstyrkortet (verksamhets-, avdelnings- och/eller enhetsnivå) upprättas och undertecknas av chef och medarbetare vid medarbetarsamtalet Målkedjan betyder att mål vanligtvis kopplas till målnivån ovanför, exempelvis nämndens mål kopplas till stadens mål. Ibland kan målkedjan innebära att vissa mål kopplas direkt mellan exempelvis verksamhetens mål och stadens mål. Planering och uppföljning Mål- och resultatstyrningen i Helsingborgs stad är integrerad i planerings- och uppföljningsprocessen för mål och ekonomi. Det innebär att de mål och aktiviteter som formuleras måste tas hänsyn till vid den ekonomiska planeringen och uppföljningen och tvärt om. Rapportering och uppföljning av stadens mål- och resultatstyrning sker i systemstödet Stratsys. 9

10 Stadens planeringsprocess för mål och ekonomi Stadens planeringsprocess för mål och ekonomi innefattar att både skapa prioriterade och mätbara mål samt inom föreslagen ekonomisk tilldelning fastställa budget. 6. Nämndsbeslut avseende kompletta nämndstyrkort och internbudget 7. Kommunfullmäktigebeslut av styrkort för staden, nämnder och styrelser 8. Fastställda verksamhetsstyrkort (Uppdrag, mål, mätetal och målvärden) Okt Nov Dec Jan Feb Mar 1. Planeringsanvisningar för mål och ekonomi till nämnder och styrelser Stadens styrkort (mål och strategier) Trend- och omvärldsanalys Förslag på ekonomisk tilldelning (drift och investeringsutrymme) 5. Verksamhetens planeringsprocess för mål och ekonomi påbörjas Sep Aug Jul Jun Maj Apr 2. Nämndsbeslutat förslag avseende mål och ekonomi från nämnder och styrelser Nämndstyrkort (mål och strategier) Drift- och investeringsbudget 3. Dialog om mål och ekonomi (kommunstyrelsen, nämnder och styrelser) 4. Kommunfullmäktigebeslut avseende mål och ekonomi för staden, nämnder och styrelser Figur 3: Stadens planeringsprocess för mål och ekonomi Planeringsprocessen för staden inleds i november med en trend- och omvärldsanalys utifrån viktiga förändringar i omvärlden och trender. Trend- och omvärldsanalysen är ett planeringsunderlag med syftet att lyfta fram vilka trender och utmaningar som påverkar Helsingborg på kort och långsikt. Utifrån gemensamma grundantaganden om vad som påverkar Helsingborgs utveckling, ska analysen användas för vidare dialog och analys inom respektive nämnd och styrelse. I februari skickas stadens övergripande planeringsanvisningar för mål och ekonomi till stadens nämnder och styrelser. Utifrån planeringsanvisningarna arbetar nämnder och styrelser under våren fram förslag som presenterar vilka mål och strategier som nämnden/styrelsen avser arbeta utifrån samt de ekonomiska förutsättningarna (drift- och investeringsbudget). I slutet av april bjuder den politiska ledningen in respektive nämnd och styrelse till en stadsövergripande dialog kring omvärld, mål och ekonomi. Kommunstyrelsen arbetar sedan fram ett förslag avseende mål och ekonomi för hela staden. 10

11 I juni beslutar kommunfullmäktige vilka mål och vilken ekonomisk tilldelning som gäller för stadens nämnder och styrelser samt för staden som helhet. I verksamhetsplaneringen under hösten kompletteras nämnders och styrelsers övergripande styrkort med målens mätetal och målvärden samt verksamhetens mål och internbudget fastställs. I december beslutar nämnden/styrelsen om fullständiga nämndstyrkort (mål, mätetal och målvärden) samt internbudget. Kommunfullmäktige beslutar om fullständiga nämndstyrkort i januari. Kompletta verksamhetsstyrkort för år 2013 fastställs i förvaltningarna den 15 februari Stadens uppföljningsprocess för mål och ekonomi Stadens uppföljningsprocess för mål och ekonomi innebär att de prioriterade och mätbara målen och det ekonomiska utfallet följs upp och analyseras. Stadens styrkort och respektive nämndstyrkort följs upp tre gånger per år, dels i två tertialrapporter och dels i samband med årsbokslutet. I samband med att nämnder och styrelser följer upp mål och ekonomi vid respektive tertial sker en uppföljning av verksamhetsstyrkorten. 6. Anvisningar för årsbokslut och årsredovisning Årsbokslut avseende mål och ekonomi för nämnder, styrelser och verksamhet 5. Kommunfullmäktigebeslut om stadens tertialbokslut Nov Dec Jan Feb 7. Årsbokslut och årsredovisning Uppföljning av nämnders, styrelsers och verksamhets mål och ekonomi Okt Mar 4. Tertialbokslut mål och ekonomi per 31 augusti Uppföljning av nämnders, styrelsers och verksamhets mål och ekonomi Sep Aug 3. Anvisningar för tertialbokslut Tertialuppföljning avseende mål och ekonomi för nämnder, styrelser och verksamhet Jul Jun Maj Apr 1. Anvisningar för tertialrapport Tertialuppföljning avseende mål och ekonomi för nämnder, styrelser och verksamhet 8. Kommunfullmäktigebeslut om stadens årsredovisning 2. Tertialrapport mål och ekonomi per 30 april Uppföljning av nämnders, styrelsers och verksamhets mål och ekonomi Figur 4: Stadens uppföljningsprocess för mål och ekonomi 11

12 Tertialrapport mål och ekonomi per 30 april Den första tertialuppföljningen görs efter årets första fyra månader och innehåller uppföljning och analys av stadens, nämnders/styrelsers och verksamheternas styrkort samt ekonomiskt periodutfall och helårsprognos. Uppföljningen, prognosen och analysen ger en indikation till tjänstemän och politiker om hur verksamheten fungerar såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt. Stadens tertialrapport presenteras för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som ett informationsärende. Tertialbokslut mål och ekonomi per 31 augusti Efter åtta månader upprättar staden det officiella delårsbokslutet. Tertialbokslutet innehåller såväl uppföljning och analys av styrkorten som utfall och helårsprognos avseende det ekonomiska resultatet. Stadsrevisionen gör en övergripande granskning av samtliga nämnder och styrelser vid delårsbokslutet. Stadens tertialbokslut beslutas i kommunfullmäktige. Årsbokslut mål och ekonomi och årsredovisning per 31 december Uppföljningsprocessen avslutas med ett årsbokslut och en årsredovisning. Årsbokslutet innehåller såväl uppföljning och analys av styrkorten som helårsutfall avseende det ekonomiska resultatet. Årsredovisningen behandlar stadsövergripande analyser och beskrivningar på hur det gått för staden. Redovisningen redogör för utfall och analyser av nämndstyrkorten och fokuserar likt tidigare rapporteringar både på måluppfyllelsen (grönt, gult, rött) samt det ekonomiska utfallet. Publikationen fastställs av kommunfullmäktige i april. 12

13 Styrkort Styrkort är ett måldokument som visar vilka mål, mätetal och målvärden som prioriteras. Staden har tre nivåer av styrkort; stadens styrkort, nämndstyrkort och verksamhetsstyrkort. Styrkorten bygger på en helhetssyn och en balans mellan verksamhet och ekonomi samt mellan kortsiktiga och långsiktiga mål. Genom att kontinuerligt mäta och följa upp resultaten framkommer vilka åtgärder och aktiviteter som behöver vidtas för att förbättra verksamheten. Stadens styrkort Kommunfullmäktige fastställde den 14 december 2010 ett målprogram för stadens verksamheter. Målprogrammet är utgångspunkten i framtagande av stadens övergripande styrkort. De mål som finns i stadens övergripande styrkort är tvärsektoriella mål som alla nämnder och styrelser ska arbeta mot. Stadens verksamheter måste samverka och ibland involvera externa aktörer. Stadens styrkort innehåller politiskt beslutade mål generellt på fyra år (långsiktiga mål), men kan justeras årligen. Nämndstyrkort Stadens nämnder/styrelser har ett övergripande styrkort per nämnd/styrelse. Nämndstyrkortet innehåller politiskt beslutade mål på ett år, men med ett treårsperspektiv beträffande mätetalens målvärden (både kort- och långsiktiga mål). Nämndstyrkorten arbetas fram med utgångspunkt i stadens styrkort och kan årligen justeras. Tjänstemän tar fram underlag till nämnden/styrelsen. Dessa underlag processas av nämnden/styrelsen vilket resulterar i ett nämndstyrkort. Verksamhetsstyrkort Utifrån stadens styrkort, nämndstyrkortet och verksamhetens uppdrag skapas verksamhetsstyrkort (verksamhets-, avdelnings- och/eller enhetsnivå). Det innebär att de prioriterade mål som verksamheten identifierar har sin utgångspunkt i nämndstyrkortet och uppdraget. Syftet med verksamhetsstyrkorten är att få målen mer konkreta. Målen riskerar i annat fall att hamna på en alltför övergripande nivå, vilket försvårar för den enskilda verksamheten/avdelningen/enheten och medarbetaren att se hur det egna arbetet bidrar till att målen uppfylls. Förvaltningar över 50 medarbetare ska ha minst ett verksamhetsstyrkort per huvudverksamhet. Verksamhetsstyrkorten är ettåriga och är inte politiskt beslutade. Chefen är ägare till verksamhetsstyrkortet och fastställer därmed målen i styrkortet. Varje verksamhetsstyrkort ska godkännas av överordnad chef för att kvalitetssäkra att målen är SMARTA (specifika, mätbara, accepterade, reallistiskta, tidsatta och ambitiösa) och att målkedjan är säkerställd. Medarbetarna medverkar och påverkar hur målen uppnås genom de aktiviteter som skapas i verksamhetsstyrkorten utifrån uppsatta mål. 13

14 Styrkort - Vårdboende Uppdrag: Vi ska skapa en omsorg som alla helsingborgare är trygga med, förstår och är stolta över Perspektiv Verksamhetens mål Mätetal Målvärde Utfall Aktiviteter Medborgare Våra kunder och deras Andel kunder med fullgod Minst 54% närstående ska vara dokumentation 70% trygga med boendet Ge möjlighet för grundutbildning, workshops och dokumentationsstuga Ge förutsättningar så att delaktigheten för de boende säkras Våra kunder och deras närstående ska vara nöjda med våra tjänster Andel nöjda kunder Andel kunder som är nöjda med maten och måltidssituationen Minst 95% Minst 85% 89% Att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor Att ge förutsättningar för att utveckla och förbättra matråd Framtid Ökad kvalitet i omsorgen Antal genomförda förbättringsprojekt enligt genombrottsmetodiken 14 st 14 st Förbättra och säkerställa kvaliteten genom att utveckla kvalitetsledningssystemet Figur 5: Exempel på verksamhetsstyrkort. Exemplet visar endast delar av de två perspektiven Medborgare och Framtid Vad utmärker ett bra verksamhetsstyrkort? Ett väl utformat styrkort förmedlar vad som är prioriterat i en verksamhet. Styrkortet ska vara styrande, det vill säga vara ledande i förändrings- och förbättringsarbetet i förvaltningen. Det måste finnas en koppling mellan mål och de aktiviteter som utförs. Styrkortet är ett hjälpmedel i dialogen om hur verksamheten bedrivs och utvecklas. Arbetsplatsträffar/verksamhetsmöten och medarbetarsamtal är grunden till att skapa dialog om den uppsatta målsättningen så att verksamheten gör rätt saker. Planering och uppföljning av verksamhetsstyrkort Framtagande av verksamhetsstyrkort sker i samband med verksamhetsplaneringen under hösten. Chefen fastställer ett komplett verksamhetsstyrkort i januari innehållande verksamhetens uppdrag, mål, mätetal, målvärden och aktiviteter. (2013 fastställs verksamhetsstyrkorten senast den 15 februari med anledning av Helsingborgs nya vision.) Medarbetarna bidrar i verksamhetsplaneringen när måldiskussioner genomförs. Forumet för styrkortsarbetet 14

15 är arbetsplatsträffarna/verksamhetsmötena enligt samverkansavtalets struktur (information, samtal, beslut). Ledarskap som öppnar upp för engagemang utgör grunden i ett framgångsrikt styrkortsarbete med delaktiga och motiverade medarbetare. Uppföljning av verksamhetsstyrkort rapporteras tertialvis som ett informationsärende till nämnd/styrelse. Verksamheten och medarbetarna informeras om utfallet på arbetsplatsträffar och/eller vid verksamhetsmöten. Vid uppföljningstillfällena är det viktigt att medarbetarna ges möjlighet att analysera och föra en dialog kring vilka framgångsfaktorerna har varit, vilka åtgärder som kan vidtas för att uppnå målvärdet och om rätt aktiviteter har prioriterats. Medarbetarens uppdrag och personliga mål Medarbetarsamtalet är en strukturerad dialog kring bland annat målen för verksamheten och medarbetarens ansvar. I medarbetarsamtalet tydliggörs uppdrag och förväntningar utifrån styrkort och identifierade aktiviteter i dialog. Som en del i detta upprättas en medarbetarplan för varje medarbetare. Medarbetarplanen är en överenskommelse mellan medarbetare och chef i syfte att utveckla och förbättra verksamheten. Medarbetarplanen tydliggör medarbetarens uppdrag, mål och utvecklingsområden och utgör ett underlag för återkoppling och bedömning av medarbetarens prestation i samband med lönesamtalet. Medarbetarplan Uppdrag Datum: Namn Mål Utvecklingsområde Aktivitet (vad och hur) Ansvarig Tidsram Medarbetare Chef Figur 6: Helsingborgs stads mall för upprättande av medarbetarplan Utveckling av medarbetarskap och ledarskap går hand i hand och att utvecklas tillsammans är en förutsättning för att kunna möta framtidens utmaningar. Stadens medarbetar- och ledarpolicy ger riktning för utveckling av medarbetarskapet och ledarskapet och är ett stöd i att genomföra sitt uppdrag och nå uppsatta mål. 15

16 Komponenterna i styrkortet I detta kapitel kommer samtliga komponenter i ett styrkort förklaras. Vilka komponenter som ingår i vilken styrkortsnivå visas i tabellen nedan. Styrkortets komponenter Stadens styrkort (nivå 1) Nämndstyrkort (nivå 2) Verksamhetsstyrkort (nivå 3) Vision Ja Ja Nej Verksamhetsidé Ja Ja Nej Uppdrag Nej Nej Ja Perspektiv Ja Ja Ja Mål Ja Ja Ja Strategi Ja Ja Nej Mätetal Ja Ja Ja Målvärde Ja Ja Ja Aktivitet Nej Nej Ja Tabell 3: Styrkortets komponenter per styrkortsnivå Nämndens vision och verksamhetsidé Respektive nämndstyrkort innehåller nämndens vision och verksamhetsidé. Nämndens vision är tänkt att vara den samlade inspirationen för nämndens/styrelsens organisation och ska vara direkt kopplad till Helsingborgs vision finns inte någon koppling mellan nämndens vision och Helsingborgs nya vision. I planeringsanvisningarna för mål- och ekonomi 2014 kommer det framgå hur Helsingborgs nya vision och nämndens/styrelsens vision ska fungera gemensamt. Verksamhetsidén ska beskriva och klargöra organisationens primära huvuduppgifter och vara relaterad till samt sträva mot nämndens vision. Den visar på samspelet mellan de tjänster som en organisation tillhandahåller, det värde som dessa skapar för de kunder som organisationen är till för samt de resurser organisationen ställer till förfogande. Verksamhetens uppdrag Uppdragsbeskrivningen ska kortfattat beskriva vad verksamheten ska utföra och för vem. Överordnad chef formulerar ett tydligt uppdrag. Uppdraget anges på verksamhetsstyrkortet. Perspektiv Modellen balanserad styrning innebär att verksamheten värderas utifrån fyra perspektiv: medborgare, ekonomi, organisation och framtid. Mål Målformuleringarna i styrkortet pekar ut vad den politiska ledningen (stadens styrkort och nämndstyrkort) eller chefen (verksamhetsstyrkort) vill att verksamheten ska uppnå vid en 16

17 viss tidpunkt. Målen ska utformas så det utifrån den samlade bilden ska vara möjligt att bilda sig en uppfattning om vad som är det viktigaste för organisationen, det vill säga tydliggör prioriteringarna. Formuleringen av målen ska uttrycka en strävan efter ett önskat framtida tillstånd. Det ska finnas minst ett mål per perspektiv på samtliga styrkortsnivåer. SMARTA mål Målen i styrkorten ska vara SMARTA. Det innebär att målen är så specifika att vi vet vad vi ska uppnå och formuleringen är lätt att kommunicera, att de är mätbara så att vi kan se måluppfyllelsen, att de är accepterade av alla som är involverade, att de är realistiska och går att genomföra, att de är tidsatta samt att de är ambitiösa. Specifikt Mätbart Accepterat Realistiskt Tidsatt Ambitiöst Tabell 4: SMARTA mål Ett mål som är specifikt och tydligt är enklare att förstå. Exakt vad vill vi nå? Gör målformuleringen så konkret som möjligt. Varje mål ska vara mätbart minst en gång per år. Det gör att vi vet när vi har nått målet. Det ska vara tydligt för alla vad målet innebär och att det är möjligt att ta sig dit, det vill säga vara accepterat av alla som berörs av målet. Målet ska vara genomförbart. Vi ska uppleva att det är rimligt, det vill säga att det ska vara realistiskt att uppnå målet med de resurser och den kompetens och tid vi har. När ska målet vara nått? Realistisk tidpunkt när målen kan uppfyllas. Målet ska vara ambitiöst och utmanande så att det skapar ett engagemang i organisationen. Målet ska kräva förbättringar Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse görs genom symboler med färgerna grönt, gult och rött. Symbol Beskrivning Grönt: Utfallet stämmer överens med uppsatt mål och är uppfyllt. Gult: Resultatet är inte helt uppnått jämfört med uppsatt mål Rött: Inga/begränsade framsteg är påvisade för att uppnå uppsatt mål Vitt: Mätningen är inte genomförd Grad av måluppfyllelse Måluppfyllelse 100 % eller mer Måluppfyllelse 91 % till 99 % Måluppfyllelse 90 % eller lägre -- Tabell 5: Färgsymboler för måluppfyllelse 17

18 Utvärdering av måluppfyllelse görs för att granska verksamhetsresultaten från olika utgångspunkter. Detta utgör i sin tur underlag för analyser och ställningstagande. Utvärderingen av måluppfyllelsen är en grund för fortsatt utveckling och ständig förbättring. Tjänstegaranti Tjänstegarantin utgör en deklaration av vilken servicegrad och kvalitetsnivå invånare kan förvänta sig inom vissa områden av stadens verksamhet. Syftet med garantierna är främst att skapa förtroende för medborgarna genom att tydliggöra tjänsterna och garantera en viss nivå samt att åtgärda de brister som uppstår i verksamheten. Tjänstegarantier ska ingå i nämnders styrkort och redovisas som ett mål inom perspektivet medborgare. Till målet om tjänstegarantier måste det finnas minst ett mätetal. Det är också möjligt att mäta målet med ett mätetal där utfallet utgörs av medelvärdet av samtliga tjänstegarantier. Styrkortet ska innehålla de prioriterade områdena för aktuellt verksamhetsår. Det innebär att ett nämndstyrkort inte nödvändigtvis innehåller samtliga tjänstegarantier som nämnden garanterat invånarna. Oavsett styrkortets innehåll är det nämndens ansvar att följa upp samtliga tjänstegarantier. Strategi Stadens styrkort och respektive nämndstyrkort ska innehålla en strategi för varje mål. En strategi är en beskrivning av hur nämnden/styrelsen har tänkt arbeta för att infria målet (jämför begreppet aktivitet som beskriver vad som ska göras för att uppnå målet, se rubrik Aktiviteter). Strategin kan till exempel skildra vilka verksamheter som nämnden/styrelsen tänker fokusera på och vilka styrkor och förbättringsområden som identifierats. Strategin bör vara: Övergripande Förståelig Mätetal, målvärde och utfall För att närmare definiera vad som ska uppnås och för att kunna bedöma måluppfyllelsen, ska varje mål i styrkortet innehålla minst ett mätetal och ett målvärde. Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl ett mål har uppfyllts. Målvärden visar vad som ska uppnås under perioden, det vill säga vad målsättningen är. Resultatet beskrivs i form av ett utfall. Mätetal Vissa mål kan vara så innehållsrika att de behöver mätas på flera sätt med flera mätetal för att det ska vara möjligt att göra en bedömning om de uppfyllts eller inte. Dessa mätningar kan sedan bilda grunden för en analys av vad som behöver förändras i verksamheten. Inför varje nytt verksamhetsår ses mätetal och målvärden över. Om dessa inte längre är relevanta tas de bort och kan ersättas av nya mätetal eller målvärden. 18

19 Mätetal ska vara: Tydligt formulerade Tydligt kopplade till målet Möjliga att mäta minst en gång per år Målvärde Målvärden kan fastställas på många olika sätt. Ett vanligt sätt är ständig förbättring, det vill säga respektive utfall förbättras från gång till gång. Ett annat tillvägagångssätt är att sätta ett målvärde som relaterar till omvärlden. Det är av vikt att uppsatta målvärden är realistiska för perioden. För lågt satta värden kan göra att organisationen inte prioriterar området eftersom måluppfyllelsen kan infrias utan särskild ansträngning. För högt satta målvärden kan i sin tur medföra att organisationen upplever att det är mindre meningsfullt att försöka uppnå målvärdet om de upplevs som omöjliga att infria. Målvärden innebär svaret på frågan var lägger vi ribban? och de ska vara: Realistiska Visa på ambitionen Utfall Utfallet beskriver det resultat som uppnåtts för respektive mätetal och värderas gentemot fastställt målvärde. Utifrån denna relation beskrivs måluppfyllelsen via en färgmarkering, där grönt avser uppfylld måluppfyllelse medan rött visar på ofullständig måluppfyllelse. Aktiviteter Aktiviteter är avgränsade och tydliga handlingar som planeras och genomförs löpande under året för att förbättra en verksamhets måluppfyllelse. Aktiviteter kopplas till respektive mål och varje mål ska ha minst en aktivitet vid fastställandet av verksamhetsstyrkortet. Av varje aktivitet ska det framgå en beskrivning av vad som ska göras, vem som är ansvarig, vem som är utförare, när aktiviteten startar och slutar samt status (ej påbörjad, pågående, avslutad). Aktiviteterna i styrkortet har fokus på vad som kan förbättras och utvecklas i verksamheten. Det innebär att aktiviteter som fungerar bra i det dagliga arbetet inte bör finnas med i verksamhetsstyrkortet. 19

20 Roller i styrkortsarbetet I stadens styrmodell finns grundläggande roller för att säkerställa och utveckla det interna styrkortsarbetet. Chefens roll är central i verksamhetens styrkortsarbete. Det är chefen som ansvarar för att mål- och resultatstyrningen fungerar inom verksamheten. Medarbetarnas engagemang är en förutsättning för att uppnå goda resultat och medarbetarna ska vara involverade i planering och uppföljning av styrkort. Som stöd till chefen finns rollerna styrkortssamordnare och styrkortshandledare. Dialog Stöd Medarbetare Samverkan Chef Utbildning Engagemang Engagemang Styrkortssamordnare Styrkortshandledare K O M M U N I K A T I O N Figur 7: Roller i styrkortsarbetet Chefen ansvarar för att: Mål- och resultatstyrningen fungerar inom verksamheten Målkedjan är kvalitetssäkrad Målen är SMARTA Aktiviteter tas fram löpande för att nå målen Kontinuerligt följa upp målen och aktiviteterna Analysera och rapportera måluppfyllelse (utfall, kommentar etcetera) i samband med tertialbokslut och årsbokslut Tillsammans med medarbetaren koppla medarbetarens uppdrag och mål till styrkortsmålen och verksamhetens uppdrag 20

Riktlinjer för styrkortens hantering

Riktlinjer för styrkortens hantering Riktlinjer för styrkortens hantering KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Styrkortet... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Strategier... 3 1.4 Framgångsfaktorer... 4 1.5

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Stadsledningskontorets uppdrag

Stadsledningskontorets uppdrag Stadsledningskontorets uppdrag KS är vår uppdragsgivare Vi utgör ett professionellt stöd till den politiska ledningen Vi är beredningsorgan till KS Vi verkställer och för ut politiska beslut Vi leder samordnar

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559 Riktlinje 2015-08-31 Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0559 Fastställd av kommundirektören den 28 februari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011. Ändringar

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering Verksamhetsplanering Verksamhetsplanering 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 VO-planering Respektive VO VO-plan Prel. Budget Konsoliderad DSF-planering Danssporten vill Styrande dokument Verksamhetsinriktning Ekonomiansvarig

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Catarina Carlberg Tekniska fakultetskansliet Linköpings tekniska högskola Kvalitetsutvecklingsprojekt syftande

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Värdeväxlaren guidar ledning och strategiskt förändringsarbete Mission Rikta Beskriva Prioritera Förändra Mäta. management M. M.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse...

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 4 Fokusområden som kommit fram i undersökningar... 4 4.Mål

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer. Kvalitetsarbete

Riktlinjer. Kvalitetsarbete Riktlinjer Kvalitetsarbete Riktlinjer för kvalitetsarbete inom Luleå kommun 1. Inledning Riktlinjer för kvalitetsarbete omfattar samtliga verksamheter inom Luleå kommun och är vägledande för de majoritetsägda

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV)

Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV) Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell (VUV) Kommunen tillämpar en anpassad modell av Balanserad Styrning för styrning, ledning och utveckling av den kommunala verksamheten. Modellens huvudsyften är

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Ledningssystem. politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling

Ledningssystem. politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling Ledningssystem politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling 1 Innehåll Inledning...3 Vårt ledningssystem...4 Kommunens uppdrag...5 Vår gemensamma vision...6 Vår gemensamma

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona

Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona Karlskrona kommun 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 13 december 2012 1 S i d a Innehåll Inledning... 3 Plan för social mångfald i Karlskrona... 4

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Styrsystemet i koncernen Västerås stad

Styrsystemet i koncernen Västerås stad Styrsystemet i koncernen Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 7 februari 2013 program policy handlingsplan riktlinje Styrsystemet i koncernen program uttrycker värdegrunder och förhållningssätt

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Kävlinge kommuns ledningssystem

Kävlinge kommuns ledningssystem Kävlinge kommuns ledningssystem Innehåll ETT gemensamt LEDNINGSSYSTEm 4 Vår organisationskultur 5 KvaLITET 6 Positiva effekter 7 Vem gör vad? 8 Hur fungerar styrningen? 10 LedningssystemET 11 1. Målkedjan

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se 1 2 3 4 5 6 7 Sju nycklar för framgång www.atvidaberg.se barn- och utbildningsförvaltningen Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv

Läs mer

Förstklassig välfärd för alla Väsbybor

Förstklassig välfärd för alla Väsbybor Förstklassig välfärd för alla Väsbybor Det sägs att tiden förändrar saker, men man måste faktiskt ändra dem själv. Andy Warhol INNEHÅLL Den här skriften beskriver hur Upplands Väsby kommun leds och styrs

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer