ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND SKÅNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND SKÅNE"

Transkript

1 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND SKÅNE Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2012

2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 3 Inledning ABF Skåne har under åren arbetar utifrån den långsiktiga plan som fastställdes av halvårsmöte Planen prioriterade tre huvudområden; Pedagogisk utveckling, Globala utmaningar och samhällsbygge samt Konst och Kultur. Ett särskilt fokus har lagts på målgruppen unga och unga vuxna. Under samma period gällde Region Skånes uppdragsöverenskommelse med studieförbunden, med ett specifikt fokusområde för varje år. ABF Skåne har inom ramen för vårt regionala folkbildningsuppdrag, arbetat strategisk med de utpekade kulturpolitiska fokusområdena i förhållande till vår regionala verksamhet. Vid halvårsmötet 2012 fastställdes en ny treårig strategisk utvecklingsplan för ABF- distriktet. Nu lämnar vi 2012 års verksamhet bakom oss och vill därmed med denna berättelse ge er en samling tillbakablickar på 2012 års bildnings- och kulturinsatser. ABF Skåne initierar och genomför i samverkan med ABF-avdelningar, medlemmar, samarbetspartners och regionala kulturinstitutioner en omfattande verksamhet. Vi har valt att lyfta fram en del av alla de arrangemang, utbildningar och samarbeten som skett under året. Mycket har gjorts, allt får inte plats, men inget är bortglömt. ABF Skåne har arbetat med fokus på de prioriterade områden som fastställts i vår verksamhetsplan, med ambitionen att möjliggöra för människor att aktivt delta, uppleva, skapa, uttrycka, påverka och få nya kunskaper och insikter. Vi har under året stärkt och fördjupat samarbeten med regionala kulturinstitutioner. Tillsammans med dessa prövat nya former för samarbeten och arbetsformer, samt öppnat upp för nya arenor där folkbildningen utvecklats och synliggjorts. Året har haft ett innehåll av spännande utmaningar. Region Skånes kulturnämnd beslutade att överge gällande uppdragsöverenskommelser med studieförbunden i Skåne och istället övergå till ett årigt villkor för bidrag från och med Samtalen, diskussionerna och påverkansarbetet har varit intensivt under året, för att få till ett mer hållbart och långsiktigt förhållningssätt gentemot folkbildningen innebar också sista året med fryst regionalt anslag. Med ett intensivt lobbyarbete lyckades vi få justeringar i skrivningen kring villkor för bidrag till studieförbunden, som tydligare beskriver folkbildningen kultur- och folkbildningsuppdrag i förhållande till Skånes utveckling. Kulturnämnden fattade sent 2012, beslut att kulturförvaltningen tillsammans med

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 4 studieförbunden fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till ny fördelningsmodell, av det regionala anslaget som ska gälla från och med Detta arbete sattes i gång under december månad. Ett utmanande och komplicerat arbete som ställt/ställer stora krav på dialog, samarbete och samverkan mellan oss studieförbund. I gällande överenskommelse för 2012 gällde särskilt fokus på unga och unga vuxna. En målgrupp som ABF Skåne redan sedan ett antal år tillbaka har som prioriterad målgrupp, som vi gemensamt har arbetat upp och är ett ständigt pågående arbete. För ABF var det en viktig prioritering att delta i, både formella konferenser och arrangemang som Region Skåne inbjöd till. Men också att vara representerade i de arbetsgrupper som bildats av kulturförvaltningen under året. Vikten av att synliggöra och tydliggöra folkbildningens betydelse, för individers och samhällets utveckling, är ett ständigt arbete utifrån den regionala kulturplanen. Ett verksamhetsår inom ABF innebär både att bygga vidare på och utveckla medlemmarnas pågående kultur- och utbildningsbehov, likväl som att förverkliga och genomföra de idéer och behov som uppstår under året. Vi lever i en tid av snabba samhälleliga förändringar, där politiska beslut och globala händelser påverkar människors möjligheter och förutsättningar till ett rikt och meningsfull liv. ABF har utifrån sin värdegrund både en skyldighet och en rättighet, att med uthållighet och flexibilitet, synliggöra den kraft som ett rikt bildnings- och kulturarrangemang bidrar till för människors växande och samhällets utveckling. Vi vet att ABFs verksamheter är en viktig del av många människors vardag och sociala liv. Människor deltar på föreläsningar och kulturarrangemang av lust, nyfikenhet och kunskapstörst. Människor deltar i studiecirklar och utbildningar för att de vill lära sig nytt, byta tankar och idéer med andra, finnas i en social gemenskap och känna att man bidrar med sina kunskaper och erfarenheter till andra. Vi vet att ABF med vår värdegrund och vår folkbildningsidé Gör en annan värld möjlig!

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 5 ABF Skåne och ABF-avdelningarna i samverkan för lokal utveckling I kraft av ABFs storlek, med vår syn att bildning och kultur ska nå alla medborgare, är utvecklingen av den lokala närvaron och närheten till människor en högt satt ambition. Den samordnade regionala verksamhetsplanen genomförs till största delen tillsammans med de lokala ABF-avdelningarna. ABF Skånes medarbetare knyter ihop regionala kulturorganisationer och medlemsorganisationer, samt fungerar som utvecklingsbroar för att organisera samt sprida aktiviteter och arrangemang ut i kommunerna. ABF Skåne har under 2012 ytterligare stärkt arbetet för att ge stöd och resurser ut till den lokala utvecklingen. Gemensamt med ABF-avdelningarna har vi samordnat och samverkat med både personella och ekonomiska resurser. såväl som över året uppkomna behov, organiseras och genomförs kultur- och utbildningsinsatser i Skåne. Utvecklingsgrupperna träffas två till tre gånger per år. Exempel på grupper där samverkan, samarbete och utveckling sker är; musik, invandrare och integrationsfrågor, funktionshindergruppen, fackliga/politiska frågor samt den estetiska verksamheten. ABF Skånes medarbetare ingår även i en del av de förbundsgemensamma arbets- eller referensgrupper, som i sig har betydelse för utvecklingen tillsammans med Skånes ABFavdelningar. Under 2012 har det främst varit fokus på framtagande av en för ABF gemensam cirkelledarutbildning, samt föreningsutveckling och dess olika delar inom ramen för den nationella prioriteringen Stärka folkrörelserna. Ett gemensamt mål är att göra folkbildningen tillgänglig likaväl som attraktiv för yngre generationer, medlemsorganisationernas medlemmar, nya och gamla rörelser. Detta förutsätter att medarbetare möts i gemensamma visioner och arbetssätt som skapar kreativitet och delaktighet. ABF Skånes arbetssätt har under året präglats av ett stärkt samarbete i de utvecklingsgrupper, där medarbetare från avdelningarnas olika verksamhetsfält ingår. Dessa grupper är en naturlig drivkraft för verksamhetsutvecklingen, där det utifrån långsiktiga strategier

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 6 ABF organisationens inre arbete för kompetensutveckling Vi lever i ett informationstätt och kunskapskrävande samhälle som ständigt är i rörelse med förändring som följd. Det är en nödvändig och pågående process att utbilda och förstärka kompetensen hos medarbetare och förtreondvalda inom ABF i Skåne. För att klara våra gemensamma utmaningar och åtagande, samordnar och genomför ABF Skåne, organisatoriska och administrativa utbildningsdagar. Under 2012 har medarbetare efter behov exempelvis genomgått fortsatt utbildning i vårt gemensamma verksamhetsredovisningssystem Gustav, webbutbildning - för att hantera hemsidorna, att vara ledare i Idéburen organisation med utbildare Barbro Mellberg, samt utbildning i fördjupade kunskaper i ABFs kultursyn. Som inspiration till det dagliga arbetet bjöds alla medarbetare, cirkelledare och förtroendevalda i Skåne in till en föreläsning med Thomas Khan på temat Bränsle för förändring och gemensamma team. En dag som gav både energi och en tankeställare. För att öka kunskapen och delaktigheten för våra förtroendevalda, träffas ordförande med ombudsmän tre till fyra gånger per år. Detta för att få ett ökat informations- och erfarenhetsutbytet. Våra förtroendevalda i Skåne inbjuds även att delta i planerings och utbildningsdagar. ABF Skåne genomförde även en uppskattad utbildning för ABF-avdelningarnas valberedningar, en av våra viktigaste grundfunktioner inom ABF. ABF Skånes personal och förtroendevalda har under 2012 tagit fram en strategisk utvecklingsplan för perioden Arbetet föregicks av två utbildningsdagar och därefter arbetsgrupper, som fördjupade sig i arbetet utifrån tre prioriterade områden. Vi går med andra ord från och med 2013 in i en ny period av strategiska val och prioriteringar för de kommande tre åren. ABF 100 år - jubileumsår ABF bildades 1912 och våra 100 år av folkbildning och kultur präglades 2012 med olika jubileumsaktiviteter runt om i landet. ABF Skåne lanserade nationellt och deltog lokalt tillsammans med ABF-avdelningarna i Skåne i en serie om 20 arrangemang, Jorden runt på 80 kvällar. När det är jubileum ska det givetvis vara kalas. Tillsammas med ABF-avdelningarna bjöd vi in till cirkelledarkalas, för att uppmärksamma jubileet och ledarnas delaktighet och engagemang i ABF. I början av året bjöd ABF Skåne in sina medlemsorganisationer och samarbetspartners till ett jubileumsmingel. Ett arrangemang som präglades av goda samtal kring framtidens möjligheter och utmaningar för folkrörelser

7 och folkbildning. ABF Skånes medarbetare och förtroendevalda deltog i ABFs jubileumsvecka i Stockholm i mitten av juni. En jubileumsvecka som tog avstamp i folkbildningens och kulturens utmaningar för framtiden, en vecka med tydliga utgångspunkter i ABFs värdegrund och profil. Ett av arangemangen under veckan var Kördraget. Körer från olika ABF enheter runt om i landet hade via uttagningsarrangemang hemmavid, blivtutsedda att representera med just sin kör vid en stor körsamling i Kungsträdgården i Stockholm. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 7

8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 8 Pedagogisk utveckling Cirkelledarna ABF Skåne har under många år prioriterat och genomfört utbildningsinsatser och kompetensutveckling för våra cirkelledare. I Skåne har vi en samsyn kring det pedagogiska och metodiska innehållet i cirkelledarens grundläggande utbildning 9-40 timmar. Inför 2012 sjösattes den förbundsgemensamma utbildningsmodellen för ABFs cirkelledare. ABF Skåne har det övergripande ansvaret för att utbildningarna i hela Skåne håller samma kvalitet och profil. Vi har därför tillsammans med ABF- avdelningarnas pedagogansvarig och resurslaget, som utbildar cirkelledarna i Skåne, format modellen för genomförande i Skåne. Ett ramprogram för det 9 timmars grundläggande utbildning, så att ABF- avdelningarna kan godkänna ledaren i enlighet med Folkbildningsrådets policy, är framtaget. Fördjupningsutbildningar uppdelade i fem olika pedagogiska block, genomförs utifrån ett rullande system med två-tre block per år. Vår ambition är att säkerställa en samsyn i utbildningsinnehåll, tidsomfattning och nivåindelning, för Skåne som följer det förbundsgemensamma beslutet. En utbildningspärm har tagits fram och ABF i Skånes handledare deltog i de centrala utbildningarna i materialen under året. ABF i Skånes pedagogiska resursgrupp, som består av kompetenta och engagerade cirkelledare och medarbetare, är de som genomför utbildningarna på ABF- avdelningarna. Detta ger en trygghet och säkerställer att cirkelledarna i sin grund får kunskap och insikter utifrån ABFs syn på vuxnas lärande och folkbildning. Pedagogisk och metodisk utbildning och fördjupning för cirkelledare Sammanlagt genomgick 41 cirkelledare 20 timmar grundutbildning, och 185 cirkelledare genomgick Steg G (nio timmar) i någon av de åtta ABF- avdelningarna i Skåne. Tolv cirkelledare deltog i den fördjupningsutbildning på temat Metoder för gruppens utveckling där dagen ägnades åt folkbildnings metoder i situationer för vuxnas lärande.

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 9 Föreningsutveckling Under 2012 har arbetet med formerna för den förbundsgemensamma prioriteringen Stärka folkrörelserna tagit fart. ABF Skåne har medverkat i både framtagande av handledarmaterial och utbildning av handledare, både centralt och regionalt. Under temat organisera och engagera bjöd vi in till två utbildningsdagar, i ett första föröka till att inspirera våra medlemsorganisationer, för att aktivt ta del i ett utvecklingsarbete för föreningslivetet blev ett bygg år där grunden är lagd för ett intensifierat arbete med föreningsutveckling de kommande åren. Pedagogisk resursgrupp 2012 var vi tillbaka till en sammanhållen resursgrupp för pedagogisk utveckling. Resursgruppen har i huvudsak två utvecklingsområden- cirkelledarutveckling och föreningsutveckling. Dessa två arbetsområden ligger i linje med vår prioritering för 2012 och vår kommande strategiska utvecklingsplan för perioden Under året har vi rekryterat nya resurspersoner med kompetenser och erfarenheter inom ABF, folkbildningen, utvecklingsarbete och pedagogik. Resursgruppen har under året format sitt arbete och genomfört en stor del av ABF Skånes utbildningsinsatser, för bland annat cirkelledaren, styrelser och studieorganisatörer.

10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 10 Verksamhetspresentationer - en mosaik av folkbildningsinsatser i Skåne ABF Skånes utbilningsverksamhet präglas av organisationers, ABF-avdelningars, samarbetspartners och medlemmars behov. Våra egna initiativ till utveckling leder även de till insatser för att öka kompetensen bland våra medlemmar och samverkansparter. Här nedan följer ett axplock av folkbildningsinsatser. Facebook och andra sociala medier Trycket är högt på utbildningsinsatser i ett allt mer digitaliserat samhälle. Den planerade utbilningsdagen i sociala medier för våra medlemsorganisationer, fick ökas på med ytterligare två tillfällen. Intresset är stort för att förstå och kunna orientera sig bland de olika sociala medier som finns. Men framförallt är önskan att kunna använda de olika verktygen för att synliggöra sin förening/organisation. Sjung ut Sång förenar! Sång är både historia och framtid. I ABF i Skåne finns många ambitiösa och kunniga körer. För dessa och deras ledare genomförde vi en inspirations och påfyllnadsdag. Dagen innehöll alltifrån röstövningar, stämmor, dramaövningar, till ett glatt gemensamt sjungande under Tangotantens ledning. Final cut pro Intresset för filmskapande ökar inom ABF. För att möta behovet behövs påfyllnad i kunskaper kring olika tekniker och utrustningar. I samarbete med Film i Skåne genomförde ABF Skåne utbildningsdag för personal och cirkelledare inom främst området redigerings- och klippteknik. Dans Dans har fått ett stort genomslag inom ABF var ett intensivt år för uppbyggnaden av dansverksamheten i Skåne. Detta innebar att många nya ledare rekryterades. Dansledare behöver inspiration och erfarenhetsutbyte mellan varandra, ett nätverk där de kan utbyta tekniker och lära sig nya dansstilar. ABF vill ge ledarna kunskaper kring deras roll och ansvar i att bedriva verksamheten utifrån ABFs syn på folkbildningen och lärande. En ledarutbildning i tre steg genomfördes under hösten. I samarbete med dansledare från ABF Malmö färdigställdes också ett utbildningsmaterial; ett samprojekt på samtliga tre nivåer då även förbundsexpeditionen bidrog.

11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 11 Den viktiga maten Den viktiga maten är ett projekt framtaget av Skånes Universitetssjukhus och Malmö stad. I samarbete med dessa och en dietist, genomfördes en kombinerad föreläsning och inspirationsträff på tre orter; Kristianstad, Lund, Malmö. Projektet riktar sig i första hand till pensionärer i Skåne. Välbesökt och väl mottaget. Inspirationsdag för konsthantverksledare Lusten till eget skapande är en stor del av verksamheten. ABF har en lång tradition av estetiska verksamheter, inte minst inom konsthantverksområdet. Kompetenta och kunniga cirkelledare är en viktig förutsättning för att inspirera till delaktighet i cirkelverksamheten och utveckling inom området. Under 2012 påbörjade vi med nya tag för utbildningsinsatser för estetledare. I ett första steg genomfördes en inspirations-workshopsdag i olika hantverkstekniker, där även inventering av cirkelledarnas kompetensbehov lyftes upp, för vidare utbildningsinsatser framöver. Föryngra och förnya gammalt hantverkskunnande är under utveckling. personer inom föreningslivet har upptäckt nyttan med att tillskansa sig goda och professionella kunskaper kring sin roll som arrangör. De kunskaper och kompetenser som respektive organisation tillför i samarbetet stärker kvaliteten och innehållet för deltagarna. Arrangörsutbildningen är ett gott exempel på vad samverkan mellan olika organisationer kan leda till både kvalitativt och kvantitativ när vi arbetar långsiktigt. Exempel på andra ämnesinriktade utbildningar som genomförts under året, finns att läsa under rubriken Tillbakablickar på samarbeten med medlemsorganisationerna och samarbetsparter. Arrangörsutbildning Behovet att tillägna sig kunskaper i att bli en god och kompetent arrangör var under året stort. Under 2012 genomfördes en arrangörsutbildning i tre steg. Utbildningen skedde i samarbete mellan; ABF Skåne, Folkets Hus & Parker, Malmö Opera, Musik i Syd och Riksteatern Skåne. Arrangörsutbildningen är en uppskattad insats. Fler och fler

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 12 Konst och Kultur ABF Skånes intention, ambition och ideologiska värdegrund, ska återspeglas i den kulturspridning, lika väl som kulturdelaktighet vi gör. Detta möjliggör vi i samverkan med våra medlemmar samt samarbetspartners. Vår kulturverksamhet ska roa och oroa, skapa nyfikenhet och ge kraft till eget skapande och kollektiv påverkan. Den ska synas och synliggöra vårt gemensamma samhälle, sprida kunskap, vara forum för debatt och nya mötesplatser där engagemang, idéer och kreativitet möts och bryter ny mark. ABF Skånes samarbete med de regionala kulturorganisationerna har förstärkts under året. Vår gemensamma ambition att sprida tillgången till kultur runt om i Skåne har utökats under året. Exempel på detta är de föreläsningsturnéer vi genomfört i samarbete med Malmö Opera inför deras olika uppsättningar. Även samarbetet med Film i Skånes gemensamma projekt, samt CineSkåne kring spridning av främst dokumentärfilm.

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 13 Vårt samarbete med ABF-avdelningarna har fortsatt under året. Vår målsättning är att prova nya orter på nya arenor, för att nå ut med kulturen till nya målgrupper i Skåne. ABF-avdelningarna i Skåne ökade sin kulturprogramsverksamhet med 626 arrangemang. Kulturarrangemang sker tillsammans med ABF-avdelningar, regionala kulturorgansationer och enskilda kulturarbetare. Det har blandats friskt mellan författarbesök, föreläsare, film, musik och konst. Samarbetet med de lokala biblioteken har ökat på flertalet ställen runt om i Skåne. Dessa är i allt större grad viktiga samarbetspartners för lokal spridning av föreläsningar runt om i Skåne. Nedan följer några axplock av årets kulturutbud. ABFs 100-årsfirande har som tidigare nämnts under 2012 präglats av aktiviteter och arrangemang. Så även när det gäller en del av ABF Skånes kulturarrangemang då vi inför firandet bland annat anlitade artisten och författaren Kristian von Svensson. Kristian fick i uppdrag att ta fram ett sånghäfte med nya och gamla arbetarsånger ; sånghäftets tillkomst var för att stimulera till allsång på medlemsmöten och andra evenemang. Till sånghäftet togs det dessutom fram noter och dessutom lyssningsbara länkar att hämta hem via internet. Ett annat uppdrag som Kristian fick var att sätta samman ett vis/sångprogram, med kända och okända sånger. Kulturprogrammet med Kristian, subventionerades så att föreningar och ABF- avdelningar kunde boka in programmet till ett förmånligt pris under året. Kristian har spridit sina sånger och sitt budskap i sju kommuner. Jubileumsserien Jorden runt på 80 kvällar genomfördes vid 23 tillfällen under våren. Arrangemangen var i de flesta fall ett samarrangemang med någon av de lokalt knutna invandrarorganisationerna. Kvällarna innehöll en blandning av föreläsning, mat, musik och utställning från respektive land och kultur. I Skåne genomfördes Jorden runt i; Lund, Helsingborg, Malmö, Bara, Landskrona, Hässleholm, Kristianstad och Eslöv. På flertalet av ABF-avdelningarna bjöds det in till ett antal olika länder och upplevelser under våren. Inför det veckolånga firandet av ABFs 100 års jubileum i Stockholm, fick varje distrikt i landet en uppmaning att utse sin kör, för att representera vid den stora gemensamma programpunkten Kördraget i Kungsträdgården, Stockholm. ABF Skåne genomförde en uttagning dit ABF-avdelningarna kunde skicka sina körbidrag. Juryn som utsåg det vinnande bidraget, bestod av professionella musiker. Malmö kören Möllevångens Vocalensamble utsågs att representera Skåne.

14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 14 Andra exempel från vår breda kulturverksamhets samverkan med våra samarbetspartners Förläsningar kring händelser och situationer runt om i världen är av stor betydelse. Att utanför TV och medias rapportering få möjlighet att lyssna, fråga och lära av kunniga personer, ger ett mervärde till förståelse och tolkningar. ABF Skåne har under året bland annat genomfört föreläsningar kring situationen i Mellanöstern och Palestina med föreläsare Hanin Shakrah samt föreläsning om Chile två år efter jordbävningen och en uppskattad föreläsning om Pablo Neruda. Författarkvällar intresserar fler och fler människor. Under året har vi genomfört en författarturné i samarbete med föreningen Arbetarskrivare. Våra skånska arbetarförfattare Torgny Karnstedt, Kristian Lundberg samt Maria Hamberg från Ångermanland, framträdde gemensamt i Kristianstad och Trelleborg. ABF Skåne och Malmö Opera fortsätter sitt framgångsrika samarbete med att sprida kunskap och öka intresset för musikteaterns underbara värld. Under året var det turnéföreställningen Tosca som låg på programmet. Tillsammans genomfördes föreläsningar i Osby, Ystad, Hässleholm, Malmö och Helsingborg. Sammanlagt 210 personer deltog. Under en längre tid har ABF samarbetet med Teater Theatron inför deras föreställning Livet i 2 bitar. Föreställningen började ta form i början av året, några readings genomfördes i Malmö, Helsingborg och Landskrona. Pjäsen hade premiär i Malmö 6 oktober. ABF Skåne samarbetade med tre olika ABF-avdelningar för sex spelningar i bland annat; Malmö, Lund och Helsingborg. Projektet Konst i skolan i samarbete med Konstfrämjandet fortsatte även under 2012, då vi medverkade med föreläsningar på sex olika skolor i Malmö, Trelleborg, Svedala, Helsingborg och Degeberga. Konstnärer har i samarbete med skolorna bedrivit projekt i undervisningen. Den läsfrämjande utställningen Varning! Läsning pågår turnerade till nya kommuner/bibliotek i Skåne, och vårt samarbete kring detta fortsatte. I Eslöv genomfördes en utåtriktad föreläsning och guideutbildning och i Simrishamn genomfördes en guideutbildning. Intresset att möta författare i olika genrer ökar. I år hade vi förmånen att kunna erbjuda våra medlemmar ett personligt författarbesök med Elsie Johansson. Elsie är en av vår tids mest omtycka arbetarförfattare, född i början av 30-talet, speglar hon i sitt

15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 15 författarskap en tid av arbetarklass, förändring och utveckling. I Malmö, Helsingborg och Eslöv samlades cirka 150 åhörare för att ta del av hennes föresläsning. Film är Kultur Under perioden har ABF Skåne satsat på och utvecklat kontakter samt verksamheter inom filmområdet, med inriktning och spridning av icke kommersiell film, dokumentärfilm och ungdomars filmskapande. Att sprida dokumentärfilm med möjligheter till möte med regissörer och producenter, med efterföljande samtal och reflektioner ser vi som en möjlighet att reflektera över tingens ordning i vårt samhälle av idag och de kopplingar det har till den globala påverkan. Tillsammans med Film i Skåne och Folkets Bio, ansöktes det projektmedel från Kultur Skåne för ett tre årigt samverkansprojekt, CineSkåne, i syfte att sprida ickekommersiell film i Skåne. CineSkånes första år 2012 som ett utökat spridningsprojekt för att lokalt kunna ta del av ett breddat filmutbud, blev en succé! Åtta spridningssatsningar genomfördes med dokumentärer, spelfilmer, kortfilmer, livesändningar och festivalfilmer, varav flera skånska samproduktioner nådde ut till 18 skånska kommuner på 20 orter. Av 23 visningsplatser var sju ej registrerade biografer och fem platser var av bred kulturhuskaraktär. Sammanlagt 53 filmvisningar genomfördes varav 33 som filmsamtal med regissörer och andra medverkande. CineSkånes arrangemang har haft en publik på cirka skåningar som första år nåtts via spridningsprojektet. Projektet har haft en exemplarisk organisation, med en projektledare, en arbetsgrupp och en styrgrupp bestående av representanter för projektets huvudarrangörer; ABF Skåne, Film i Skåne och Folkets Bio Malmö, samt en referensgrupp med utvalda representanter från filmbranschen. Till detta tillkom två större nätverksmöten, en mängd möten med lokala aktörer och etablerandet av en egen hemsida för hela nätverket. Startskott på samarbetet var turnén med, dokumentärfilmen Big Boys Gone Bananas, Filmen visades på 12 biografer i 11 följande kommuner och samlade 383 intresserade. Kulturbidrag För att underlätta och stimulera våra medlemsorganisationer att använda olika former av kulturoch föreläsningsarrangemang, vid sina medlemsmöten eller konferenser, bidrar ABF Skåne med subventioner. Vi stödjer även kulturarbetarna i Skåne genom att sprida information till medlemsorganisationerna om deras olika arrangemang och erbjudande

16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 16 Ungdomar och unga vuxna ABF Skåne har sedan några år tillbaka, ungdomar och unga vuxna som en prioriterad målgrupp. ABF Skåne har med utgångspunkt från diskussioner med ABF-avdelningarna, fokuserat arbetet till ett antal verksamhetsområden såsom; film, dans antirasism och musik. Bland våra anslutna ungdomsorganisationer är de bland annat politiska frågor, globalfrågor, hållbarhet och miljö. Inte minst globala utmaningar står högt på listan av utbildningsinsatser. För många unga människor gäller snabba puckar, deras förmåga att reagera och agera kräver både flexibilitet och snabb hantering i kontakterna. ABF Skåne fungerar som ett stöd och en resurshjälp för den verksamhetsutveckling som sker på ABF-avdelningarna i Skåne. Kulturkampen Film Utifrån utvärderingen av 2011 års filmläger, beslutade ABF Skåne och Film i Skåne att göra ett nytt läger Årets läger riktade sig till ungdomar i ålder år. Årets grupp bestod av 18 ungdomar där några hade varit med året innan. Under sex dagar på Ystad Studios i juni, lärde sig ungdomarna filmteknik, skrev manus, agerade skådespelare, filmade och redigerade. Dag sex var filmerna färdiga i sista minuten precis som det ska vara, för att för att ha premiärvisning för inbjuda gäster. Som en uppföljning av årets läger bjöds ungdomarna in att delta i arrangemanget Noomaraton. Totalt deltog 62 skånska ungdomar i arrangemanget, i att under 24 timmar, på ett givet tema, skapa en färdig film med en längd på cirka fem minuter. Filmerna bedömdes därefter av en jury och vinnande bidrag fick representera Skåne i den nationella finalen i Stockholm. Siestafestivalen I början av sommaren deltog ABF för tredje året i rad på Siesta festivalen i Hässleholm. I tre dagar hade sammanlagt 24 av ABF- avdelningarnas rockband tillgång till egen professionell scen, kallad Casa. Att rodda tre långa festivaldagar kräver god planering och stort engagemang, från både deltagande band och personal från ABFavdelningarna. I anslutning till scenen hade ABF ett aktivitetstält, där det bland annat var riggat för akustiska spontanframträdande, prova på pyssel och knåp, träffa e-sportarna och prova på datorspelvärlden och inte minst ett tält att träffas snacka och umgås i. Till alla scener hör en backstage, ABFs backstagetält blev vida känd under Siestadagana som den absolut mysigaste och mest bekväma. Nämnas kan även att ABFs scen stod för festivalens mest jämnställda scen.

17 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 17 Svenska E-sport förbundet ABF- förbundet har tecknat ett samarbetsavtal med Svenska E-sportförbundet. ABF Skåne har under 2012 hjälpt intresserade ungdomar att bilda en regional organisation. UMR-Ungdom mot rasism UMR har tillsammans med ABF Skåne tagit fram ett studiematerial och ett handledarmaterial. Materialen gick i tryck i slutet av året och planering för ledarutbildning fick skjutas fram till våren Internationellt Folkbildningsprojekt med SASCA Folkbildningsprojekt med SASCA ABFs drygt 15-åriga samarbete och engagemang i Sydafrika avslutades De senaste åren har projektarbetet, med finansiering via Palmecentret, lett till att bildandet av SASCA, South African Study Circle Association, har kunnat genomföras. Den fortsättning som planerades för perioden där två till tre ABF-avdelningar skulle ta över samarbetet med de tre delregionala avdelningarna inom SASCA, Östra Kap, fick tyvärr avbrytas. Största skälet till detta var att Palmecentret förändrade projektets huvudmål, arbetsorganisation och prioriteringar. Detta innebar för ABF Skåne och ABF- avdelningarna en allt för stor förändring av inriktning, för att vi skulle ha möjlighet att arbete med det vi och SASCA eftersträvade, nämligen folkbildning. Projektgruppen, Barbro Gunnarsson och Christina Lilja, besökte Östra Kap ett par veckor under våren, för att på ett så smidigt sätt som möjligt avsluta projektet tillsammans med företrädare för SASCA. Även 2012 beviljades vi ett mindre informationsanslag från Palmecentret. Vi arrangerade föreläsningar i samverkan mellan ABF Skåne och föreningen SAFRAN, samordnat med jubileumsprojektet Jorden runt på 80 kvällar bjöd vi in till temadagar kring Zimbabwe, Sydafrika, Namibia och Swaziland.

18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 18 Tillbakablickar på samarbeten med medlemsorganisationerna och samarbetspartners Funktionshinderrörelsen ABF Skåne har i samarbete med HSO Skåne genomfört cirkelledarutbildning inom ramen för sitt projekt Det handikappolitiska lyftet. Funktionshinderrörelsens viktiga intressepolitiska påverkansarbete är en central fråga för organisationerna. HSO Skånes material kring kommunalpolitiskt påverkansarbete, samt det nationellt framtagna materialet Ta plats på arenan var utgångspunkter då två utbildningsdagar genomfördes. Sociala medier och dess genomslagskraft är en möjlighet för funktionshinderrörelsen att nå ut, synas, skapa opinion och attrahera nya och gamla medlemmar till engagemang och delaktighet. ABF Skåne, HSO Skåne och Region Skåne, samverkade och inbjöd funktionshinderrörelsen medlemmar till fyra utbildningsdagar i kunskapen kring användandet av sociala medier som verktyg i sitt föreningsarbete. Ett ständigt växande behov inom folkrörelserna är att utbilda sina medlemmar i att driva och utveckla föreningen. Vi genomförde en utbildningsinsats på temat Att starta och/eller driva idéburna organisationer. Utbildningen var i två steg och samlade ett 20-tal deltagare. Vårt digitaliserade samhälle blir mer och mer påtagligt. Under året genomförde Svenska Psoriasisförbundet en nationell digital utbildningsdag. ABF Skåne medverkade vid denna för att informera om studier och kultur som en del av en utveckling för föreningslivet. Politiska organisationer Under året har kontakterna med Vänsterpartiet stärkts. ABF Skåne träffades tillsammans med distriktsordförande och deras studiekommitté, för att planera gemensamma aktiviteter för 2012/2013. Under hösten genomfördes en utbildningsdag för styrelser i Hässleholm. Socialdemokraterna i Skåne har under 2012 lagt en utbildningsplan med sikte på valet Introduktionsutbildning för nya medlemmar, mentorskap där medlemmar med erfarenheter i att vara politiskt förtroendevald, lotsar nya och stimulerar det lokala partiarbetet är exempel på strategiska beslut. Via Emeritusgruppen genomförs projektet Idé 2014 som vänder sig till nuvarande och kommande politiska företrädare inför valet Idé 2014 innehåller intressanta föreläsningar kring politiska sakområden, förtroendemannarollen, workshops med mera.

19 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 19 Fackliga organisationer Tillsammans med sex fackförbund, kallade 6F, har arbetet fortsatt med att bygga ett gemensamt studiesamarbete. Två introduktionsutbildningar för medlemmar har genomförds under året. Studieorganisatörernas kunskap och engagemang i att intressera och möjliggöra medlemmar till fackliga studier är ovärderlig. För att stärka deras roll genomfördes en grundutbildning för IF Metall. Kommunal är ett av de största fackförbunden i Skåne. ABF Skåne har medverkat i deras uppföljningsträffar och uppsökarutbildningar för alla studieansvariga och arbetsplatsombud. En del av Kommunals medlemmar deltog i en cirkelledarutbildning Steg G och i att genomföra uppsökeri samt medlemsutbildning. Samarbetet med LO-distriktet i Skåne syftar till att gemensamt med berörda, stärka och utveckla studie- och kulturverksamheten. Samordning sker mellan de olika centrala, regionala och lokala nivåerna för att möjliggöra utbildningsdagar för fackliga medlemmar. Ett stor ansvar vilar på LO/ABF i att utifrån beslut och behov forma utbildningar, konferenser i syfte att utveckla styrelser och klubbar. Ett exempel är LO kongressens beslut i att alla förtreondevalda i fackliga styrelser bör genomgå en 8-timmars utbildning i Alla kan göra något hur vi bemöter och argumenterar mot främlingsfientlighet på arbetsplatserna. Under 2012 utbildades 20 handledare i Skåne som står till förfogande för fackliga organisationer och ABF-avdelningar i deras planerade utbildningsinsatser. Under 2012 har LO-distriktet i Skåne, ABF Skåne, Socialdemokraterna i Skåne samt Albins Folkhögskola fört diskussioner, planerat och rekryterar till en längre facklig/politisk aftonskola. Syftet med utbildningen är att lyfta fram vikten och nyttan med samarbete mellan den fackliga och politiska arenan. Att medverka till ett valresultat i medlemmarnas intresse och sist men inte minst träna sitt ledarskap. Facklig/politisk aftonskola kommer att genomföras PRO Skåne PRO Skåne samarbetar med ABF Skåne i deras strategiska inriktning i att utveckla förtreondevalda inom organisationen. Under året genomförds fem utbildningsdagar på fem ställen i Skåne som samlade cirka 200 deltagare. De regionalt arrangerade studieorganisatörsträffarna, mellan PRO föreningar och ABF- avdelningar, är ett ypperligt tillfälle till erfarenhetsutbyte, informationsspridning, skapandet av kontakter och planering av lokala och regionala aktiviteter. I år genomfördes studiekonferenserna i Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Skurup och samlade cirka 110 deltagare.

20 Museum Som stiftare till Statarmuséet i Torup, är ABF Skåne delaktig i styrelsen för att stödja den pedagogiska utvecklingen, i att förverkliga muséets profil och kännetecken som ett levande muséum. Ett muséum som gör besökaren delaktig, ger kunskap och levandegör en historisk tid i vår nutid. Ett museum som med inlevelse, äkthet och kunskap ger möjlighet för dagens barn och unga att göra en tidsresa drygt 100 år bakåt i tiden. Föreläsningar, pedagogiska program, utställningar och brukardagar möjliggör för enskilda besökare och bokade grupper, till en upplevelse att reflektera kring i hur människor en gång i tiden levde och bodde i Sverige. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 20

21 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 21 Slutord Med dessa glimtar och tillbakablickar på 2012 års verksamhet, kan vi stolt konstatera att ABF Skåne med sin samverkan och vårt samarbete med ABF-avdelningarna, medlemsorganisationer och samarbetsparter bidragit till att möjliggöra folkbildningen runt om i Skåne. Antalet människor som deltar i ABFs arrangemang har totalt ökat i hela landet, så även i Skåne. Behovet av kultur och bildning är stort. I och med 2012 års slut, upphör den treåriga uppdragsöverenskommelsen med Region Skåne. Under 2012 har den styrande femklövern i Skåne, drivit igenom ett nytt bidragssystem och en ny kulturplan som ska gälla ABF och övriga regional studieförbund ska enligt beslut skriva ettåriga villkor för verksamhetsbidrag. Studieförbunden reagerade med kraft mot det nya besluten och ett omfattande lobbyarbete påbörjades, för att få till stånd en mer långsiktig och hållbar politisk avsikt med folkbildningen i Skåne. ABF Skåne har under året lagt ner mycket tid och kraft i dialogen med våra politiker. Vi har deltagit i de presidiemöten vi varit inbjudna till och fört samtal med kulturförvaltningens tjänstemän för att förändra beslutet till en mer hållbar och långsiktig modell. I december månad fattade kulturnämnden ett beslut som innebar att ge uppdrag till kulturförvaltningen och de regionala studieförbunden, att i en process ta fram ett underlag till ett förslag för en ny fördelningsmodell, gällande från och med Dialogen med förvaltningens tjänstemän har utvecklats positivt under året. Första halvan av året präglades av ABF Skånes styrelses arbete med framtagande av en strategisk utvecklingsplan för perioden Våra förbundsgemensamma prioriteringar, Region Skåne kulturplan, ABF-avdelningarnas och medlemorganisationernas intentioner och gemensamma utvecklingsbehov, skapar gemensamt avstamp för kommande utmaningar. Viljan att påverka och förändra är en stark mänsklig drivkraft. Delaktighet och kunskap ger ABFs medarbetare och förtroendevalda argument och styrka i att i alla situationer hävda och utmana våra grundläggande värderingar. Värderingar som hävdar alla människors rätt och möjlighet att aktivt delta i; studiecirklar, utbildningar, föreläsningar och kultur. Allt under devisen fritt och frivilligt,

22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ABF SKÅNE 22 möjliggöra både den enskildes utveckling, men också för kollektivets demokratiska påverkan för det samhälle vi vill verka och leva i. Ett värdegrundsarbete som ska vara ständigt närvarande, ständigt pågående. År 2012 var året då ABF fyllde 100 år. En hundraåring som med spänst, iver och nytänkande, tar sig an de nutida samhällsförändringarna ABF dagligen står inför. ABF Skånes medarbetare har under året utvecklat och förstärkt samarbetet med andra regionala kulturorganisationer, ett samarbete som gagnar och utvecklar kulturlivet stort och människors delaktighet och tillgänglighet i synnerhet. Förmågan till flexibilitet ökar och våra insatser inom våra bildnings- och kulturområden är inte alltid förutsägbara och långt i förväg planeringsbara. Vi lever i en tid av både långsiktighet och snabba mer kortsiktiga insatser, en balansgång som ABF Skåne hanterat och tagit hänsyn till utifrån vårt regionala uppdrag under En spännande och utmanande utveckling, som ställer höga krav på mod och flexibilitet bland medarbetare såväl som förtroendevalda. Styrelsen vill säga ett stort TACK till alla de som på olika sätt medverkat i ABF Skånes verksamhet under Framför allt vill vi tacka personalen för deras starka engagemang för ABF och folkbildningen. Styrelsen vill till sist tacka för förtroendet att få leda ABF Skånes verksamhet, under det gångna året. ABF Skånes styrelse Sten Anderssson Laila Olsen Sven Englesson Johnny Hultén Franziska Larsson Lars-Erik Nilsson Reino Persson Ruth Piatek Susanne Simonsson Katarina Ribbing Claes Bloch

23 ORGANISATION

24 ORGANISATION ABF SKÅNE 24 STYRELSE, REVISORER, VALBEREDNING Styrelsen för ABF Skåne har under året haft följande sammansättning: ORDINARIE LEDAMÖTER Sten Andersson, ABF Skåne Nordost (ordförande), Claes Bloch, Socialdemokraterna i Skåne, Sven Englesson, PRO Skåne, Franziska Larsson, ABF Helsingborg, Johnny Hultén, ABF MittSkåne, Lars-Erik Nilsson, ABF Sydvästra Skåne, Laila Olsen, S-kvinnor Skåne (vice ordförande), Ruth Piatek, ABF Skåne Nordost, Reino Persson, ABF Nordvästskåne, Katarina Ribbing, ABF Sydvästra Skåne samt Susanne Simonsson, LO-distriktet i Skåne. SUPPLEANTER Stig-Åke Grönvall, Diabetesföreningen i Skåne län, Torbjörn Lundberg, ABF Malmö, Jan Lundgren, Hjärt- och lungsjukas länsförening, Mats Nilsson, ABF Österlen samt Mona Schill-Ingvarsson, ABF MittSkåne. ADJUNGERADE Filip Roslund, SSU Skåne, Tobias Lohse, (ordinarie personalrepresentant), samt Liza Attoff, (ersättare personalrepresentant). VERKSTÄLLANDE UTSKOTT Sten Andersson, Johnny Hultén, Susanne Simonsson, Laila Olsen samt Reino Persson. ORDINARIE REVISORER Gertrud Eriksson, ABF MittSkåne och Kenneth Hansson, ABF Malmö. REVISORSSUPPLEANTER Rolf Andersson, ABF MittSkåne och Lars-Olof Nilsson, ABF Skåne Nordost. VALBEREDNING Ordinarie ledamöter Petra Bergquist, Socialdemokraterna i Skåne, Erland Nilsson, ABF Skåne Nordost, Åke Nilsson, LO-distriktet i Skåne, Anita Scherstén, S-kvinnor Skåne samt Lars Skogshus, ABF MittSkåne (sammankallande). Suppleanter Ingemo Hellgren, ABF MittSkåne och Jeanette Olsson, LO-distriktet i Skåne. SAMMANTRÄDEN Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden. Verkställande utskottet har haft sju protokollförda sammanträden. EXPEDITION, PERSONAL Distriktets expedition finns på Södergatan 6 B i Eslöv.

25 ORGANISATION ABF SKÅNE 25 Under året har följande medarbetare varit anställda hos ABF Skåne: Liza Attoff, Staffan Gunnarsson, Tobias Lohse, Stefan Nilsson (t o m 17 mars), Maria Olsson, Maria Nyman Stjärnskog samt Åse Webeklint. MEDLEMSORGANISATIONER Albins Folkhögskola, Astma- och Allergiföreningen Skåne län, DHB i Södra Sverige, DHR Skåne Läns Distrikt, Diabetsföreningen i Skåne län, Epilepsiföreningen i Skåne, FBIS södra regionen, Folkets Hus o Parker Södra regionen, Hjärt- o Lungsjuka Skåne län, Hyresgästföreningen Region Norra Skåne, Hyresgästföreningen region Södra Skåne, Hörselskadades distrikt i Skåne, ILCO Skåneregionen, Konsumentföreningen Solidar, Kristianstad-Blekinge Konsumentförening, LO-distriktet i Skåne, Malmö LS av SAC-Syndikalisterna, Mun- och Halscancerföreningen i Södra Sverige, NHR Skåne, PRO Skåne, PSO Skåne län, Reumatikerdistriktet i Skåne, Rfhl Oberoende Skåne, Riksbyggens Intresseförening för Norra Skåne, Riksbyggens Intresseförening för Södra och Mellersta Skåne, RSMH-Skåne, SAFRAN Södra Afrikaföreningen i Skåne, SIOS Skåne, S-kvinnor Skåne, Skånes Arbetarsångardistrikt, Skånes Dövas Länsförbund, Skånes Dövas Ungdomsråd, Socialdemokrater för Tro & Solidaritet Skåne, Socialdemokraterna i Skåne, SRF Skåne, SSU-Skåne, STROKE-föreningen Öresund, Svensk-kubanska föreningen södra Skåne, Södra Sveriges distrikt av SFRF, Ung Vänster Skåne, Unga Örnar Skåne, Verdandi Skåne, VIS länsförening i Skåne - VIS Skåne samt Vänsterpartiet Skåne. SAMVERKANSPARTER MED AVTAL Albanska Föreningars Union i Sverige, Celiakiföreningen i Skåne län, Cystisk Fibros i södra Sverige, Dercumgruppen, Dyslexiförbundet FMLS i Skåne län, Hjärnkraft Skåne Län, Hjärtebarnsförföreningen region syd, HSO Skåne, Personskadeförbundet RTP Skåne, RKU - södra distriktet, Samer i Syd, Skånes Länsförening av RMT, Skånska Sångarförbundet samt Ungdomar mot rasism UMR. LOKALAVDELNINGAR ABF Helsingborg, ABF Hörby, ABF Malmö, ABF MittSkåne, ABF Nordvästskåne, ABF Skåne Nordost, ABF Sydvästra Skåne samt ABF Österlen. REPRESENTATION Distriktet har representerat i följande styrelser och organisationer: Skånes Bildningsförbund, Skådebanan Södra Regionen, ABF:s Förbundsstyrelse, ABF:s Råd för arbetsgivar- och personalfrågor, ABF: S SamCråd, ABF:s representantskap, ABF:s Verksamhetsråd, Stiftelsen Statarmuseet i Skåne, Centrum för Arbetarhistoria, Skånes Arkivförbund, Tidningsföreningen Efter Arbetet, Konstfrämjandet Skåne, Stenskogens ekonomiska förening, Albins folkhögskola och ABF-förbundets olika utvecklingsoch referensgrupper.

26 ORGANISATION ABF SKÅNE 26 Vidare har vi representerat vid flera av medlemsorganisationernas och ABF-avdelningarnas årsmöten samt vid förbundsmöten. STUDIECIRKELVERKSAMHET OCH KULTURARRANGEMANG Studietimmarnas och kulturarrangemangens fördelning på avdelningarna redovisas i bilaga 1 och 3. Studietimmarnas fördelning på medlemsorganisationerna redovisas i bilaga 2. REGIONAL MEDLEMS- & AVGIFTSREDOVISNING Under verksamhetsåret samordnade distriktet medlems- och avgiftsredovisningen från de fackliga organisationerna, konsumentföreningarna, Riksbyggen och Hyresgästföreningarna. Totalt har kronor förmedlats utgörande medlemsavgifter. ÅRSMÖTET 2012 Årsmötet genomfördes den 24 april på Backagården i Höör. Mötet inleddes med att Torgny Karnstedt kort berättade om sitt författarskap och sina böcker. Torgny fortsatte med att informera om Föreningen Arbetarskrivare. De har bland annat gett ut boken Skarp Läge som innehåller nyvässade texter i tiden. Boken delades ut till alla närvarande. Folkhemmet radikal skapelse eller bevarande kompromiss?. 38 ombud och 8 styrelseledamöter deltog i förhandlingarna. Janette Skogshus, ABF MittSkåne utsågs till mötesordförande. Vid mötet beslutades om nya stadgar, utökning av styrelsen med två ledamöter samt stadgeenliga ärenden. Årsmötet avtackade Kjell Arvedson, Torsten Lindgren samt Carl-Johan Wassholm samt överlämnade en gåva. HALVÅRSMÖTET 2012 Halvårsmötet genomfördes den 28 november på Backagården i Höör. Totalt deltog 32 ombud och 6 styrelseledamöter i förhandlingarna. Halvårsmötet inleddes med kulturprogram av Kristian von Svensson. Kristian har på uppdrag av ABF Skåne tagit fram ett sånghäfte Sånger att sjunga och begrunda. Tillsammans sjöng vi några sånger ur häftet. Därefter bjöd Kristian von Svensson oss på underhållning från sina tre kulturprogram Proggvisor satir med politisk udd och mycket värre, Möllevången i Malmö ett svenskt 1900-tal samt

27 BILAGOR

28 BILAGOR ABF SKÅNE 28 ABF-avdelningarnas verksamhet 2012 Bilaga 1 Studiecirklar Annan folkbildning Kulturprogram ABF-avdelning Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Deltagararr delt. studie- arr delt. studie- arr delt. timmar timmar timmar bidrag ABF Helsingborg ABF Hörby ABF Malmö ABF MittSkåne ABF Nordvästskåne ABF Skåne Nordost ABF Sydvästra Skåne ABF Österlen ABF Skåne Summa ABF i Skåne Summa ABF i Skåne

29 BILAGOR ABF SKÅNE 29 Distriktssammandrag per medlemsorganisation Bilaga 2 Cirklar Annan folkbildningsverksamh Kulturprogram Medlemsorganisation Arr Delt. Studietim. Arr Delt. Studie- Arr Delt. Timmar timmar Landsorganisationen i Sverige - LO Industrifacket Sv Byggnadsarbetareförbundet Sv Elektrikerförbundet Fastighetsanställdas förbund GS facket Handelsanställdas förbund Sv Kommunalarbetareförbundet Sv Livsmedelsarbetareförbundet IF Metall Sv Målareförbundet SEKO Sv Transportarbetareförbundet Summa fackliga organisationer Sveriges Kommunistiska Parti Sveriges Socialdomokratiska Arbetareparti Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund Sveriges Socialdemoratiska studentförbund Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförb Socialdemokrater för tro & solidaritet Ung vänster Vänsterns studentförbund Vänsterpartiet Övriga politiska partier Summa politiska organisationer

30 BILAGOR ABF SKÅNE 30 Cirklar Annan folkbildningsverksamh Kulturprogram Medlemsorganisation Arr Delt. Studietim. Arr Delt. Studie- Arr Delt. Timmar timmar Grekiska riksförbundet Iranska riksförbundet Makedoniska Riksförbundet i Sverige Sverigefinska riksförbundet Eritreanska Riksförbundet Finlandssvenskarnas Riksförb. i Sverige Kurdiska Riksförbundet Slovenska Riksförbundet Somaliska riksförbundet i Sverige Övriga invandrargrupper Summa invandrarorganisationer HSBs Riksförbund Hyresgästernas riksförbund Riksbyggen Övriga Bostadsorganisationer Pensionärernas riksorganisation Svenska Kommunalpensionärernas förbund Övriga pensionärsorganisationer Institutioner Riksorganisationen Folkets Hus och Parker Svenska Kvinnors Vänsterförbund Kooperativa förbundet Fria Sällskapet Länkarnas Samorganisation Sällskapet Länkarnas Riksförbund Riksförbundet för sexuellt likaberättigade Unga Örnars riksförbund Verdandi Organisationer med lokalt samarbetsavtal Fria grupper (ej medlemsorganisationer) Humanisterna Företag Folkhögskolor Kommuner Kulturinstitutioner Myndigheter ABF Övriga Summa övriga medlemsorganisationer

31 BILAGOR ABF SKÅNE 31 Cirklar Annan folkbildningsverksamh Kulturprogram Medlemsorganisation Arr Delt. Studietim. Arr Delt. Studie- Arr Delt. Timmar timmar Astma- och Allergiförbundet Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR Dyslexiförbundet (FMLS) Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) Hjärt- o Lungsjukas Riksförbund Hörselskadades Riksförbund ILCO Neurologiskt Handikappades Riksförbund Personskadeförbundet RTP Reumatikerförbundet Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt Läkemedelsmissbruk Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Svenska Celiakiförbundet Svenska Diabetesförbundet Svenska Epilepsiförbundet Svenska Psoriasisförbundet Synskadades Riksförbund Handikappförbundens samarbetsorgan Handikapprörelsen STROKE Övriga handikapporganisationer Summa handikapporganisationer SAMMANSTÄLLNING Cirklar Annan folkbildningsverksamh Kulturprogram Medlemsorganisation Arr Delt. Studietim. Arr Delt. Studie- Arr Delt. Timmar timmar Fackliga Politiska Invandrare Övriga medlemsorganisationer Handikapporganisationer Summa totalt

32 BILAGOR ABF SKÅNE 32 Kulturprogram Bilaga ABF-avdelning Antal Föreläs- Sång/ Dramatisk Film/ Dans Utställ- Litte- Konst/ Tvär- Summa Summa deltagare ning Musik framställ- Foto/ ningar ratur Konst- kulturellt ning Bild hantverk ABF Helsingborg ABF Hörby ABF MittSkåne ABF Skåne Nordost ABF Nordvästskåne ABF Sydvästra Skåne ABF Österlen ABF Malmö Summa

33 ÅRSREDOVISNING

34 1(14) ABF Skåne Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning 7 - tilläggsupplysningar 9 - noter 10 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN

2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN 2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN Gör en annan värld möjlig. 2016 ÅRS VÄGVAL OCH PLAN ABF Skånes Strategiska utvecklingsplan 2016-2019 reglerar det arbete och den verksamhet som ska ske i distriktet. Den tar sin

Läs mer

Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal

Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal Samverkanspart- centrala medlemsorganisationer och samverkanspart med eller utan centralt samarbetsavtal Kod MO Sam Ej samv Samverkans- Samverkansv avtal avtal part grupp 0 Allmänna 001 ABF X ABF ABF 1

Läs mer

ARBeTARnAS BILDnInGSFÖRBUnD Skåne Verksamhetsberättelse och årsredovisning

ARBeTARnAS BILDnInGSFÖRBUnD Skåne Verksamhetsberättelse och årsredovisning ARBeTARnAS BILDnInGSFÖRBUnD Skåne Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Innehåll Verksamhetsberättelse... 5 Inledning... 6 Övergripande förutsättningar och samverkan... 6 Stärka folkrörelserna...

Läs mer

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan ABF Skånes strategiska utvecklingsplan 2016 2019 Gör en annan värld möjlig. 2 ABF SKÅNES STRATEGISKA UTVECKLINGSPLAN 2016 2019 ABF Skånes strategiska utvecklingsplan 2016 2019 Utgångspunkter ABF Skånes

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden 2013-2015 ABF en idérörelse Arbetarnas Bildningsförbund är en radikal idérörelse och en bred folkbildningsorganisation. Innehåll ABF Skånes strategiska

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:12 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fördelning av landstingsbidrag 2011 till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2016 LO-distriktet i Skåne Tvärfackliga studier i Skåne 2016 I denna skrift har vi sammanställt alla de tvärfackliga utbildningar som vi planerar att genomföra i Skåne under

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 2015 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Stockholms läns landsting 12*

Stockholms läns landsting 12* Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen KD SKRIVELSE 2012-11-28 LS 1204-0546 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 12*12-1 1 0001 4 Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Plats för nytänkande i din förening!

Plats för nytänkande i din förening! Plats för nytänkande i din förening! Studieförbundet Vuxenskolan - en lokal kraft att räkna med! Vårgårda Herrljunga Borås Ulricehamn Härryda Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga För oss är det viktigt med

Läs mer

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015 Västra Götaland ABF Västra Götaland splan och budget 2015 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF Västra Götaland skall genom att bedriva ett ideologiskt förankrat folkbildningsarbete vara en tillgång och utvecklingsfaktor

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen Ki) SKRIVELSE 2015-01-21 Landstingsstyrelsen Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2013 1 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel måste

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola Stadgar för föreningen Albins folkhögskola 1 Namn Föreningens namn är Albins folkhögskola. 2 Målsättning Föreningen är en ideell förening, utan vinstintresse, vars verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län år 2017

Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län år 2017 Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-11-09 LS 2016-0077 Landstingsstyrelsen Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer

Läs mer

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Norrköpings kommuns bidragsregler för studieförbund. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 13 september 2017 (KFN 2017/0280).

Norrköpings kommuns bidragsregler för studieförbund. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 13 september 2017 (KFN 2017/0280). Regler 2017-09-13 Norrköpings kommuns bidragsregler för studieförbund Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 13 september 2017 (KFN 2017/0280). Dessa bidragsregler beskriver bidragsberäkning och

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling.

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling. Inledning Röda Korsets humanitära uppdrag och den stora utmaningen för hela rödakorsrörelsen är att förbättra situationen för och tillsammans med de mest utsatta. Röda Korsets kompetens speglas av förmågan

Läs mer

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar;

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar; ABF Stadgar ABF Sjuhärad 1 GRUNDSATSER Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) vill genom en fri och frivillig bildningsverksamhet, grundad på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer: - främja,

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sidan 1 (5) REMISSVAR 2016-03-07 D nr Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Riksbyggens intresseförening utvecklar engagemanget för din bostadsrättsförening. 10081 1.0 2 (14) INNEHÅLL INNEHÅLL...3 RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARS

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Gör en annan värld möjlig ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM

VERKSAMHETSPLAN. Gör en annan värld möjlig ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM VERKSAMHETSPLAN 2018 ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM Gör en annan värld möjlig VISION ABF HALLAND ABF Halland ska med kompetens, kreativitet och engagemang, skapa

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Politiska utbildningar Västbo - Östbo

Politiska utbildningar Västbo - Östbo 1 Valåret 2014 Politiska utbildningar Västbo - Östbo 2 Studiecirkel Minst 3 personer träffas 3 gånger under 9 studietimmar = studiecirkel Så enkelt är det!!!! För att ABF skall kunna registrera en studiecirkel

Läs mer

Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom handikappområdet 2012

Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom handikappområdet 2012 MISSIV 1(2) 2011-11-18 LK11-0255 Landstingets kansli Hälso- och sjukvårdsavdelning Maria List-Slotte Organisations- och verksamhetsbidrag till organisationer inom handikappområdet Med handikapporganisation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen )

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen ) VERKSAMHETSPLAN 2013 (Fastställd av styrelsen 2012-11-29) ORGANISATION Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverkansorganisation i Hallands län. Verksamheten har till syfte att ge stärka folkbildningen

Läs mer

Kalendarium. ABF Skånes utbud av utbildningar och kulturarrangemang hösten 2016

Kalendarium. ABF Skånes utbud av utbildningar och kulturarrangemang hösten 2016 Kalendarium ABF Skånes utbud av utbildningar och kulturarrangemang hösten 2016 Datum Namn Ort Kortfattat innehåll 29/8 HBTQ i musikaler genom tiderna föreläsning Kristianstad Lasse Walldov ger en föreläsning

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län LS

Bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län LS Bidrag för intressepolitisk till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2018 14 1 (1) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-22 Bidrag för intressepolitisk

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 -

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 - Studier 2007 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle - 1 - Studieprogram 2007 Innehåll Medlemsstudier... s 4 Europastudier. Ideologi

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer