Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg"

Transkript

1 1 (9) Cecilia Hanö Dnr :2868 Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras i 2 b kap. skollagen. I 7 anges vad som krävs för godkännande: Utbildningen skall godkännas, om 1. den stimulerar varje barns utveckling och lärande och kan ligga till grund för fortsatt skolgång, och 2. den även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet. Utbildningen skall godkännas om villkoren enligt ovan är uppfyllda, och om: 1. skolan står öppen för alla barn som har rätt till utbildning inom förskoleklassen, med undantag för sådana barn som det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta emot för den fristående skolan, 2. ( ) och 3. skolan uppfyller de ytterligare villkor som regeringen föreskriver i fråga om utbildningen och om antagningen till och ledningen av sådan utbildning. Utbildningen vid fristående grundskolor regleras i 9 kap. skollagen. I 2 anges vad som krävs för godkännande: En fristående skola, vars utbildning ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan skall förmedla, skall godkännas, om 1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 2. huvudmannen för skolan har förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med ovan angivna villkor, 3. skolan står öppen för alla barn som enligt denna lag har rätt till utbildning inom motsvarande skolform i det offentliga skolväsendet, med undantag för sådana barn vilkas mottagande skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för skolan, 4. skolan har minst 20 elever, om det inte finns särskilda skäl för ett lägre elevantal,

2 2 5. (...) 6. ( ) 7. skolan uppfyller de ytterligare villkor som regeringen föreskriver i fråga om utbildningen vid fristående skolor och om antagningen till och ledningen av sådana skolor. Regeringen föreskriver sådana ytterligare villkor som omnämns i lagen ovan i förordningen (1996:1206) om fristående skolor. I 1 kap. 2 a skollagen finns en hänvisning till de bestämmelser i socialtjänstlagen som reglerar anmälningsskyldigheten till socialnämnden avseende barn som kan behöva nämndens skydd. Enligt 14 kap. 7a skollagen skall skolan för elever i sådana fristående skolor som avses i 9 kap. erbjuda skolhälsovård som motsvarar den som ges inom motsvarande skolform inom det offentliga skolväsendet. En fristående skola skall dessutom årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning enligt förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Huvudmannen skall iaktta sina skyldigheter enligt lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. 1.2 Genomförande Enligt 2 b kap. 8 och 9 kap. 11 skollagen står utbildningen vid fristående skolor och förskoleklasser under tillsyn av Statens skolverk. Den nu aktuella inspektionen ingår som en del i ett regeringsuppdrag om granskning av fristående skolor med konfessionell inriktning som skall avrapporteras den 15 januari Inspektionen avser att kontrollera att skolan uppfyller kraven för fortsatt godkännande. Särskilt har inriktningen varit skolans allmänna mål och värdegrund. Inspektionen har bestått av ett oanmält besök vid skolan den 5-6 november 2003 av undervisningsråden Cecilia Hanö och Claes-Göran Aggebo samt dokumentstudier. Vid besöket har representanter för styrelsen, personal, föräldrar och elever intervjuats. Elever i årskurs 5-6 och 8-9 har svarat på Skolverkets enkät om värdegrundsfrågor. Dessutom gjordes lektionsbesök. Skolverket har i samband med inspektionen haft kontakt med Helsingborgs kommun angående kommunens insyn i skolans verksamhet. 1.3 Tidigare tillsyn Skolverket har genomfört tillsyn vid skolan vid två tillfällen tidigare varvid beslut om fortsatt godkännande fattats den 24 april 1995 (dnr 1994:2047) och den 24 november 1997 (dnr 1997:1854).

3 3 2 Allmänna förutsättningar för verksamheten som skall uppfyllas 2.1 Skola Skolan, som startade 1993, är en fristående grundskola med konfessionell kristen inriktning. Skolan har tillstånd för förskoleklass och år 1-9. Helsingborgs kommun har gett huvudmannen tillstånd att bedriva fritidshemsverksamhet och förskoleverksamhet. Elevernas antal och fördelning framgår av följande tabell. Skolår Elevantal Flickor Pojkar Förskoleklass Summa Eleverna är indelade i klasser enligt följande, förskoleklassen, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 och 9. Eleverna byter inte grupper varje år utan följs åt i samma grupp. Eleverna kommer i huvudsak från Helsingborgs kommun. 2.2 Huvudmannens rättskapacitet Ingen förändring har gjorts sedan föregående tillsyn. Stiftelsen har registrerats hos länsstyrelsen. Styrelsen består av åtta ledamöter varav tre är valda av de församlingar som grundat skolan. Av styrelsens ledamöter har sex stycken barn i skolan. Rektorn är adjungerad till styrelsens möten. 2.3 Stabilitet Enligt styrelsens representant är ekonomin i balans. Skolan kan med hänsyn till dagens lokaler inte växa ytterligare. Vid en eventuell nybyggnation kan elevantalet ökas till ca 150. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2002 visade på ett negativt resultat men i innevarande års budget beräknas ett mindre överskott.

4 4 Skolan redovisar en jämn elevtillströmning. 2.4 Principer för intagning Principerna för intagning är oförändrade från föregående tillsyn. Skolan har tagit fram en skriftlig information om intagningsprinciperna. 2.5 Skolhälsovård Skolan har skolsköterska med mottagning varannan fredag eftermiddag och skolläkare vid behov. 2.6 Registerkontroll Skolan kontrollerar registerutdrag vid anställning av ny personal. 2.7 Avgiftsfri utbildning Skolan tar inte ut några avgifter för utbildningen. 2.8 Bedömning Skolverket bedömer att skolan uppfyller de allmänna förutsättningar som gäller för en fristående skola som motsvarar förskoleklass och grundskola. 3 Krav på att utbildningen skall ge kunskaper och färdigheter som motsvarar det offentliga skolväsendet 3.1 Skolans organisation och ledning Styrelsen drar upp de övergripande riktlinjerna för skolan. För närvarande har skolan startat en översyn av skolans värdegrund. Rektorn, som är utbildad lärare med inriktning på matematik och noämnen, arbetar 60 procent som rektor och 40 procent som undervisande lärare i skolan. Rektorn har ansvaret för den pedagogiska verksamheten och tillser verksamhetens förenlighet med skolförfattningarna. Rektorn lägger förslag till styrelsen på budget och gör en ekonomisk redovisning varje månad för styrelsen. Rektorn är också ansvarig för intagning av elever. 3.2 Lärarkompetens Skolans lärare har i huvudsak utbildning för den undervisning som de bedriver. Undervisningen i slöjd köps av en kommunal skola. Skolan har tim-/deltidsanställda lärare i språkval, musik, bild, hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa. Lärarna i musik och bild saknar lärarutbildning. Det finns två specialpedagoger med 100 respektive 30 procents tjänstgöring, och en talpedagog med 10 procents tjänstgöring.

5 5 Vid nyanställning är den pedagogiska utbildningen viktigast, därefter värderas gott föredöme samt kristna värderingar. Lärarna har bl.a. deltagit i kompetensutveckling angående konflikthantering och barn i stress. De har också möjlighet att välja utifrån eget intresse. Vid intervjun med lärare framkom önskemål om mer kompetensutvecklingsinsatser. 3.3 Lokaler och utrustning Skolans lokaler är inte tillräckligt stora. Styrelsen har en löpande diskussion med kommunen för att ordna nya lokaler. Skolan har en specialsal för undervisning i no. Lokaler för slöjd, idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap hyrs i en kommunal skola. Eleverna har tillgång till ett antal datorer och det finns enstaka grupprum. Skolan har ett litet bibliotek som kompletteras med att den kommunala bokbussen kommer till skolan 1g/varannan vecka. 3.4 Undervisningens innehåll och arbetsformer Skolan följer den nationella läroplanen, kursplaner och timplanen. Skolans konfessionella inriktning märks genom att klasserna har egna morgonsamlingar varje dag och att kristendomskunskap är ett eget ämne med egen kursplan inom so-undervisningen. Skolans val enligt den nationella timplanen har använts till utökad so-undervisning. Undervisningen i kristendomskunskap sköts av respektive klasslärare samt sv/so-lärarna. Språkval i tyska organiseras tillsammans med en annan fristående skola, Sally Bauer. Spanska erbjuds på den egna skolan. Modersmålsundervisning sker i samarbete med kommunen. Som angetts tidigare är undervisningen organiserad i klass 1-2, 3-4 osv. Eleverna i varje klass läser i huvudsak gemensamt, men i t.ex. engelska och matematik delas klasserna efter årskurs. I de äldre årskurserna försöker man arbeta ämnesövergripande med olika teman. Lektionsbesöken visade på varierande arbetssätt och arbetsformer. Enligt rektorn arbetar man utifrån varje barns behov. 3.5 Skolans resultat Utvecklingssamtal hålls med elev och föräldrar varje termin. Skolan har börjat arbeta med dokumentation av eleverna i form av individuella utvecklingsplaner. Av slutbetygen för vårterminen 2002 framgår att 84,6% var behöriga till alla gymnasieprogram Det genomsnittliga meritvärdet var 224,2, jämfört med 204,6 för riket och 196,4 för Helsingborgs kommun. Utöver de nationella proven i årskurs 5 och 9 använder skolan vissa delar av det diagnostiska testmaterialet för årskurs 2 och 7. Lärarna angav att de också använder sig av läromedlens olika tester och prov för kun-

6 6 skapsmätning. Skolan har utbyte med två andra kristna skolor. Vid gemensamma träffar har man bl.a. diskuterat betygskriterier och bedömning. Skolan redovisar sina resultat till kommunen. Någon ytterligare gemensam kunskapsmätning i kommunen görs inte. Enligt rektorn varierar skolans resultat mellan åren beroende på vilka behov av stöd som finns inom elevgruppen. 3.6 Bedömning Skolverket bedömer att utbildningen i den fristående förskoleklassen har förutsättningar att stimulera varje barns utveckling och att ligga till grund för fortsatt skolgång. Utbildningen i den fristående grundskolan ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå motsvarar de kunskaper som grundskolan förmedlar. 4 Krav på att utbildningen svarar mot de allmänna målen och värdegrunden i det offentliga skolväsendet 4.1 Skolans mål Skolan vill vara en kristen skola i Helsingborg. Skolan har en arbetsplan med närmare beskrivning av vilka mål verksamheten har och på vilket sätt man vill uppnå målen. Enligt rektorn är arbetsplanen under omarbetning. Av skolans arbetsplan framgår att skolans värdegrund ligger nära den nationella värdegrunden såsom den uttrycks i Lpo -94. Ett arbete med översyn av den egna värdegrunden har inletts. Elever, föräldrar och personal har svarat på enkäter. Efter sammanställning av enkätsvaren skall en personalgrupp med representanter från styrelsen gå vidare med översynen. Det finns, enligt rektorn, inga påtryckningar från styrelsen eller föräldrar om en mer kristen profil. I skolan finns en gemensam syn att sätta elevens behov i centrum. Enligt rektorn har skolan gjort anmälan till socialtjänsten vid behov. Alla lärare känner till anmälningsskyldigheten. Enligt rektorn tar lärarna i första hand kontakt med honom men det är uttalat att om han inte finns på plats och det är akut så skall lärarna kontakta socialtjänsten direkt. 4.2 Skolans arbete med kränkande behandling och jämställdhet Skolan har en plan mot mobbning. Det finns också en krisplan. Det finns gemensamma ordningsregler som tagits fram av personalen. Klasserna har tagit fram egna trivselregler. Det förs löpande diskussioner mellan personal och elever om mobbning och relationer.

7 7 Enligt svaren på Skolverkets enkät är det en bra stämning och god sammanhållning på skolan. De tillfrågade eleverna tycker inte att mobbning är ett stort problem på skolan. Samtidigt anger enstaka elever att de känner sig rädda för någon annan elev eller vuxen i skolan. Skolans elever i år 2 och 8 samt deras föräldrar har deltagit i en enkätundersökning som är gemensam för alla skolor i Helsingborgs kommun. Enkäten handlade om trivsel, trygghet, engagemang och lärande. Den har genomförts innevarande år. Skolan har också, som angivits tidigare, genomfört en egen värdegrundsenkät bland elever, föräldrar och personal. Sammanställningen är ännu inte färdig. 4.3 Elevernas ansvar och inflytande Rektorn anser att elevinflytandet är viktigt. Personalens förhållningssätt är viktigt. Eleverna skall kunna påverka innehållet i undervisningen såväl som formella frågor. Varje klass har klassråd. På skolan finns ett elevråd med två representanter från varje klass. Ett arbete för att stärka elevrådets roll pågår. Eleverna uppger som exempel på inflytande i undervisningen att de kan välja själva utifrån dagens planering, att de kan påverka arbetsform och redovisningssätt. Av svaren på Skolverkets enkät framgår att eleverna tycker att de i huvudsak har inflytande både i formella råd och i undervisningen. Enligt de intervjuade lärarna är undervisningen mycket individuellt anpassad. En klass arbetar mycket med mindmap och tar stort eget ansvar. En annan klass har mer behov av struktur. 4.4 Allsidighet och saklighet i undervisningen Skolan använder vanligt förekommande läromedel. Lärarna försöker arbeta med ämnesövergripande teman. Eleverna anger att det är som på alla andra skolor. Elever och lärare har respekt för varandra. Enligt svaren på Skolverkets enkät tycker eleverna i huvudsak att de kan framföra sina åsikter och att lärarna redovisar olika åsikter och inställningar när en fråga diskuteras. I religionskunskap och kristendomskunskap görs jämförelser mellan olika religioner. Sex och samlevnadsfrågor diskuteras både i kristendomskunskap som etik och moral och i biologiundervisningen. Ungdomsmottagningen kommer också till skolan för information och enskilda samtal. Sex- och samlevnad diskuteras också i kill- och tjejgrupper med handledare. Det förekommer inga påtryckningar från föräldrar om innehållet i undervisningen. Enligt rektorn är det inte skolans uppgift att stå för den andliga fostran utan det är hemmets och församlingarnas uppgift.

8 8 4.5 Elever i behov av särskilt stöd Skolan har flera elever i behov av särskilt stöd. I kollegiet diskuteras elevernas utveckling. Skolan har mitterminskonferens där personalen diskuterar behov av utredningar och stöd. Enligt de intervjuade lärarna har skolan kontinuerlig kontakt med föräldrarna och förtroendet mellan lärare och föräldrar är bra även vid svåra samtal. Enligt lärarna upprättas åtgärdsprogram tillsammans med elev och föräldrar vid behov. Skolan håller också elevvårdskonferenser vid behov. Skolan har en specialpedagog på heltid kopplad främst till år 9. Hon är också resurs för år 5. Utöver det kommer en specialpedagog till skolan fem timmar/vecka. Hon har handledning för lärare och också direkt elevarbete. Vid behov testar hon elever. Skolan har också en skolpsykolog en timme/vecka. Föregående år fanns det även en kurator på skolan men det behovet finns inte nu. Skolan har bra kontakt med kommunen när det gäller stödfrågor. Enligt både lärare och elever får eleverna bra stöd genom att klasserna är små. Skolverket har tagit del av exempel på åtgärdsprogram. Av åtgärdsprogrammet framgår bl.a. en nulägesbeskrivning, mål, åtgärder och vem som är ansvarig samt tidpunkt för utvärdering. Enligt rektorn framgår det av tillhörande protokoll från elevvårdskonferens vilka som deltagit vid upprättandet. Om elevvårdkonferens inte hålls i samband med att åtgärdsprogram upprättas så framgår det av åtgärdsprogrammet direkt. 4.6 Skolans kontakt med hem, samhälle och arbetsliv Eleverna har bl.a. besökt en utställning, Gud har 99 namn, om olika religioner. En klass har besökt olika frikyrkliga samfund. Skolan har också bjudit in muslimer som har berättat om kultur och religion. Intervjuade föräldrar uppger att de får bra information om skolan och om barnens skolsituation. Det finns ingen föräldraförening. 4.7 Bedömning Skolverket bedömer att skolan svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet. 5 Skolans kvalitetsarbete 5.1 Skolans kvalitetsredovisning Skolverket har tagit del av kvalitetsredovisningen för läsåret 1999/2000. Kvalitetsredovisningen innehåller bl.a. en beskrivning av mål, resultat och måluppfyllelse samt förbättringsområden. Enligt rektorn kom arbetet därefter av sig. Skolan håller nu på att upprätta en kvalitetsredovisning

9 9 för föregående läsår. Rektorn har också deltagit i en utbildning anordnad av Helsingborgs kommun avseende kvalitetsredovisningsarbete. 5.2 Övrigt kvalitetsarbete Skolan har följt upp eleverna efter att de slutat på skolan år 9. Skolan har då fått uppgifter som bl.a. inneburit att de har förbättrat SYV-funktionen genom att köpa in en tjänst från kommunen. 5.3 Bedömning Enligt förordningen om kvalitetsredovisning är skolan skyldig att årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Skolan har inte uppfyllt denna skyldighet de senaste läsåren. Skolverket bedömer att skolan snarast skall färdigställa kvalitetsredovisningen för läsåret 2002/03 för att leva upp till författningarnas krav.

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Mariaskolan i Malmö

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Mariaskolan i Malmö 1 (12) Utbildningsinspektion Cecilia Hanö Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Mariaskolan i Malmö 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras

Läs mer

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Vasaskolan i Göteborgs kommun

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Vasaskolan i Göteborgs kommun SKOLVERKET RAPPORT 1(13) Göteborg Gull Olsson Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Vasaskolan i Göteborgs kommun 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser

Läs mer

Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan

Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Beslut Lunds fordonstekniska gymnasium AB Fältspatsvägen 2 224 78 Lund 2005-11-17 1 (1) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Lunds fordonstekniska gymnasium i Skolverket

Läs mer

Tillsyn över utbildningen vid Muslimska El-Zahra Skolan i Jönköpings kommun

Tillsyn över utbildningen vid Muslimska El-Zahra Skolan i Jönköpings kommun SKOLVERKET RAPPORT 1(11) Göteborg Tomas Erlandsson Tillsyn över utbildningen vid Muslimska El-Zahra Skolan i Jönköpings kommun 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Hillelskolan i Stockholm

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Hillelskolan i Stockholm 1 (12) Avdelningen för utbildningsinspektion Ulf Lindberg Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Hillelskolan i Stockholm 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Inspektion av den fristående grundskolan Hannaskolan i Umeå

Inspektion av den fristående grundskolan Hannaskolan i Umeå SKOLVERKET 1 (13) Anneli Eriksson Inspektion av den fristående grundskolan Hannaskolan i Umeå 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras i 2 b kap. skollagen.

Läs mer

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Kristinaskolan

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Kristinaskolan SKOLVERKET RAPPORT 1(14) Göteborg Gull Olsson Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Kristinaskolan i Göteborg 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd Beslut Eslövs folkhögskolas garantiförening, ideell förening Sturegatan 12 241 31 ESLÖV 2005-02-25 1 (1) Dnr 54-2004:3221 Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Inspektion av utbildningen vid den fristående förskoleklassen och grundskolan Liljanskolan i Stockholm

Inspektion av utbildningen vid den fristående förskoleklassen och grundskolan Liljanskolan i Stockholm 1 (9) Inspektion av utbildningen vid den fristående förskoleklassen och grundskolan Liljanskolan i Stockholm 1 Inledning 1.1 Inspektionens syfte och genomförande Utbildningen vid fristående förskoleklasser

Läs mer

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Regelbunden tillsyn i Lunds kommun International School of Lund Katedralskolan Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Änggårdsskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola Regelbunden tillsyn i Ljusdals kommun och Dnr 43-2009:372 Regelbunden tillsyn i och Tallåsens skola Förskoleklass Grundskola 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ljusdals kommun och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB.

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB. Nya skolan i Trollhättan AB Lasarettsvägen 17 461 52 Trollhättan Beslut 2010-05-25 Dnr 44-2009:4143 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i den fristående förskoleklassen och den fristående grundskolan Broholmskolan i Lidköping

Genomförd utbildningsinspektion i den fristående förskoleklassen och den fristående grundskolan Broholmskolan i Lidköping Lilla Broholmskolan ekonomisk förening Mellbygatan 21 531 51 LIDKÖPING Beslut 2006-05-10 1 (2) Dnr 54-2005:3443 Genomförd utbildningsinspektion i den fristående förskoleklassen och den fristående grundskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd Beslut Styrelsen för Ljud&Bildskolan i Halmstad Box 4061 300 04 Halmstad 1 (1) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan i Halmstads kommun Skolverket har

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Antonskolan, Kristianstad

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Antonskolan, Kristianstad Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:1946 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Antonskolan, Kristianstad Bes lut Skolrapport Beslut Antonskolan AB Lasarettsboulevarden 22 291 33 Kristianstad

Läs mer

Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Stenungsunds kommun Jörlandaskolan Dnr 53 2005:1527 Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Regelbunden tillsyn i Landskrona kommun Västervångskolan Dnr 53-2008:1776 Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Hanvikens skola

Utbildningsinspektion i Hanvikens skola Utbildningsinspektion i Tyresö kommun Hanvikens skola Dnr 53-2006:3383 Utbildningsinspektion i Hanvikens skola Förskoleklass Grundskola årskurs 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Utbildningsinspektion i Munkedals kommun Bruksskolan Dnr 53-2005:1528 Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Dnr :5012. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun

Dnr :5012. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun 2011-05-10 Dnr 44-2010:5012 Beslut efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun Beslut Huvudman för Ölands Friskola Box 116 386 22 Färjestaden 2011-05-10 2 (13) Dnr 44-2010:5012

Läs mer

INSPEKTION AV VERKSAMHETEN VID DEN FRISTÅ- ENDE GRUNDSKOLAN SATHYA SAI SKOLAN I BOLLNÄS

INSPEKTION AV VERKSAMHETEN VID DEN FRISTÅ- ENDE GRUNDSKOLAN SATHYA SAI SKOLAN I BOLLNÄS 1 (14) Avdelningen för utbildnings- inspektion Anna-Maria Koci INSPEKTION AV VERKSAMHETEN VID DEN FRISTÅ- ENDE GRUNDSKOLAN SATHYA SAI SKOLAN I BOLLNÄS 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Skanörs skola

Regelbunden tillsyn i Skanörs skola Regelbunden tillsyn i Vellinge kommun Skanörs skola Dnr 43-2008:437 Regelbunden tillsyn i Skanörs skola Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Vellinge

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175 Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:175 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Dansäter skola Motala kommun Datum 2009-06-18 Dnr 43-2009:175

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut Kooperativet Fredag ekonomisk förening Vitriskagatan 67 749 45 Enköping 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:697 Beslut Skanör Falsterbo Montessoriskola

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut Mikaelgården 153 91 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i

Läs mer

Utbildningsinspektion i Tvetenskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Tvetenskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Stenungsunds kommun Tvetenskolan Dnr 53 2005:1527 Utbildningsinspektion i Tvetenskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Genomförd tillsyn över utbildningen vid Stefanskolan i Stockholms kommun (1 bilaga)

Genomförd tillsyn över utbildningen vid Stefanskolan i Stockholms kommun (1 bilaga) Föreningen Stefanskolan Kristinebergsparken 112 52 STOCKHOLM Genomförd tillsyn över utbildningen vid Stefanskolan i Stockholms kommun (1 bilaga) Skolverket har till uppgift att utöva tillsyn över fristående

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Regelbunden tillsyn i Söderköpings kommun Sankt Anna skola Dnr 43-2008:657 Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Förskoleklass Grundskola 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Söderköpings

Läs mer

Utbildningsinspektion i Parkskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Parkskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Laholms kommun Parkskolan Dnr 53-2005:3224 Utbildningsinspektion i Parkskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Utbildningsinspektion i Uddevalla kommun Sandersdalsskolan Dnr 53-2006:3406 Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-01-20 Dnr 43-2010 :852 Beslut för grundskola efter tillsyn i Falkenbergsskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Falkenbergsskolan 2011-01-20 2 (8) Dnr 43-2010: 852 Rektorerna vid Falkenbergsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klockargårdens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 3. Inledning

Utbildningsinspektion i Klockargårdens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 3. Inledning Utbildningsinspektion i Lidingö kommun Klockargårdens skola Dnr 53-2007:3312 Utbildningsinspektion i Klockargårdens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 3 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Lunds Montessorigrundskola Dnr: 44-2009:1675 Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Förskoleklass Grundskolan årskurserna 1 9 Inledning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Älta skola, förskoleklass och årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Älta skola, förskoleklass och årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Älta skola Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Älta skola, förskoleklass och årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Edenryds och Gualövs skolor Dnr 53-2006:1437 Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Haninge Montessoriskola i Haninge

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Haninge Montessoriskola i Haninge Inspektionsrapport från Skolverket 2006:70 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Haninge Montessoriskola i Haninge Bes lut S kolrapport Beslut Haninge Montessoriskola AB Skyttens gata 542

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-14 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Strömnäs skola i Piteå kommun 2010-10-14 Skolbeslut Tillsyn i Strömnäs skola Datum: 2010-10-14 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Carina

Läs mer

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Götene kommun Lundabyn Dnr 53-2006:3231 Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-12-18 Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Utbildning Silverdals grundskola manho_s@edu.sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Utbildning Silverdals grundskola i Sollentuna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Furuby och Åryds skolor

Utbildningsinspektion i Furuby och Åryds skolor Utbildningsinspektion i Växjö kommun Furuby och Åryds skolor Dnr 53-2005:1199 Utbildningsinspektion i Furuby och Åryds skolor Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Diö skola

Utbildningsinspektion i Diö skola Utbildningsinspektion i Älmhults kommun Diö skola Dnr 53-2007:1822 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Diö skola Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Diö skola...2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11218 STEG för framtiden Aktiebolag Org.nr. 556753-8383 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av STEG för framtiden Aktiebolag Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Gårdeby Natur och Musikskola i Söderköpings kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Gårdeby Natur och Musikskola i Söderköpings kommun Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Gårdeby Natur och Musikskola i Söderköpings kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:737 Beslut Gårdeby Natur och Musikskola 614

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Brålanda rektorsområde

Regelbunden tillsyn i Brålanda rektorsområde Regelbunden tillsyn i Vänersborg kommun Brålanda rektorsområde Dnr 43-SV2008:537 Regelbunden tillsyn i Brålanda rektorsområde Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat

Läs mer

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Frestaskolan 1 (3) Magnetica Education AB. Box 5017 194 05 UPPLANDS VÄSBY Tillsyn i Frestaskolan

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Båtsmansskolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Gårda Kristna Skola i Öckerö kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Gårda Kristna Skola i Öckerö kommun Inspektionsrapport från Skolverket 54-2008:0221 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Gårda Kristna Skola i Öckerö kommun Bes lut Skolrapport Gårda Kristna Skola Hemvärnsvägen 7 430 91 HÖNÖ

Läs mer

Utbildningsinspektion i S:t Pers skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6

Utbildningsinspektion i S:t Pers skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6 Utbildningsinspektion i Sigtuna kommun S:t Pers skola Dnr 53-2005:3132 Utbildningsinspektion i S:t Pers skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Stockholms hotell och restaurangskola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Dingtuna skolor (Dingtuna skola och Ekeby skola)

Regelbunden tillsyn i Dingtuna skolor (Dingtuna skola och Ekeby skola) Regelbunden tillsyn i Dingtuna skolor (Dingtuna skola och Ekeby skola) Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Inledning Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Dingtuna skolor Dnr 43-2008:0138 Skolinspektionen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Västra Bodarna skola, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Västra Bodarna skola, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Västra Bodarna skola Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Västra Bodarna skola, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

i skolan och i fritidshemmet

i skolan och i fritidshemmet KALMAR Rättigheter och skyldigheter i skolan och i fritidshemmet Om dina rättigheter och skyldigheter Skolan ska upplysa dig och dina föräldrar om vilka rättigheter och skyldigheter ni har, vilka krav

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Arthur Engbergskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Arthur Engbergskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Arthur Engbergskolan Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Arthur Engbergskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sågtorpsskolan, förskoleklass och årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Sågtorpsskolan, förskoleklass och årskurs 1 6 1 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Sågtorpsskolan Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Sågtorpsskolan, förskoleklass och årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Tjärnö skola

Regelbunden tillsyn i Tjärnö skola Regelbunden tillsyn i Strömstads kommun Tjärnö skola Dnr 43-2008:801 Regelbunden tillsyn i Tjärnö skola Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Strömstads

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Utbildningsinspektion i Östersunds kommun Odenslundsskolan Dnr 53-2006:3324 Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Tillsyn av verksamheten vid den fristående grundskolan Alfadjerskolan i Västerås kommun

Tillsyn av verksamheten vid den fristående grundskolan Alfadjerskolan i Västerås kommun RAPPORT 1 (12) Avdelningen för utbildnings- inspektion Claes-Göran Aggebo Tillsyn av verksamheten vid den fristående grundskolan Alfadjerskolan i Västerås kommun Godkännande Skolan är godkänd som en fristående

Läs mer

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Källskolan i Upplands-Bro

Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Källskolan i Upplands-Bro 1 (22) Avdelningen för utbildnings- inspektion Claes-Göran Aggebo Inspektion av verksamheten vid den fristående grundskolan Källskolan i Upplands-Bro 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Nybyggeskolan

Regelbunden tillsyn i Nybyggeskolan Regelbunden tillsyn i Nybyggeskolan årskurs 7-9 årskurs 7-10 Inledning Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Nybyggeskolan Dnr 43-2008:0138 Skolinspektionen har granskat verksamheten i Västerås kommun

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola

Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Torna Hällestad skola Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola Förskoleklass Grundskola, årskurserna 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175

Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175 Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan i Motala kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:175 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan Motala kommun Datum 2009-06-26 Dnr

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Forshaga kommun Grossbolsskolan Dnr 53-2005:3228 Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Flyingeskolan och Harlösa skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6

Utbildningsinspektion i Flyingeskolan och Harlösa skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6 Utbildningsinspektion i Eslövs kommun Flyinge-Harlösa rektorsområde Dnr 53-2007:59 Utbildningsinspektion i Flyingeskolan och Harlösa skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Hagalidskolan, grundskola årskurs 6 9

Utbildningsinspektion i Hagalidskolan, grundskola årskurs 6 9 Utbildningsinspektion i Staffanstorps kommun Hagalidskolan Dnr 53-2006:3275 Utbildningsinspektion i Hagalidskolan, grundskola årskurs 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola

Regelbunden tillsyn i Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola Regelbunden tillsyn i Strömstads kommun Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola Dnr 43-2008:801 Regelbunden tillsyn i Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola Förskoleklass Grundskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rin Skolinspektionen Dnr 44-2016:11081 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Org.nr. 556462-4368 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Skolinspektionen

Läs mer

Tillsyn av verksamheten vid den fristående grundskolan Dar Al-Uloumskolan i Linköpings kommun

Tillsyn av verksamheten vid den fristående grundskolan Dar Al-Uloumskolan i Linköpings kommun 1 (15) Avdelningen för utbildnings- inspektion Claes-Göran Aggebo Tillsyn av verksamheten vid den fristående grundskolan Dar Al-Uloumskolan i Linköpings kommun Godkännande Skolan är godkänd som en fristående

Läs mer

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer