Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg"

Transkript

1 1 (9) Cecilia Hanö Dnr :2868 Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras i 2 b kap. skollagen. I 7 anges vad som krävs för godkännande: Utbildningen skall godkännas, om 1. den stimulerar varje barns utveckling och lärande och kan ligga till grund för fortsatt skolgång, och 2. den även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet. Utbildningen skall godkännas om villkoren enligt ovan är uppfyllda, och om: 1. skolan står öppen för alla barn som har rätt till utbildning inom förskoleklassen, med undantag för sådana barn som det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta emot för den fristående skolan, 2. ( ) och 3. skolan uppfyller de ytterligare villkor som regeringen föreskriver i fråga om utbildningen och om antagningen till och ledningen av sådan utbildning. Utbildningen vid fristående grundskolor regleras i 9 kap. skollagen. I 2 anges vad som krävs för godkännande: En fristående skola, vars utbildning ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan skall förmedla, skall godkännas, om 1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 2. huvudmannen för skolan har förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med ovan angivna villkor, 3. skolan står öppen för alla barn som enligt denna lag har rätt till utbildning inom motsvarande skolform i det offentliga skolväsendet, med undantag för sådana barn vilkas mottagande skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för skolan, 4. skolan har minst 20 elever, om det inte finns särskilda skäl för ett lägre elevantal,

2 2 5. (...) 6. ( ) 7. skolan uppfyller de ytterligare villkor som regeringen föreskriver i fråga om utbildningen vid fristående skolor och om antagningen till och ledningen av sådana skolor. Regeringen föreskriver sådana ytterligare villkor som omnämns i lagen ovan i förordningen (1996:1206) om fristående skolor. I 1 kap. 2 a skollagen finns en hänvisning till de bestämmelser i socialtjänstlagen som reglerar anmälningsskyldigheten till socialnämnden avseende barn som kan behöva nämndens skydd. Enligt 14 kap. 7a skollagen skall skolan för elever i sådana fristående skolor som avses i 9 kap. erbjuda skolhälsovård som motsvarar den som ges inom motsvarande skolform inom det offentliga skolväsendet. En fristående skola skall dessutom årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning enligt förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Huvudmannen skall iaktta sina skyldigheter enligt lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. 1.2 Genomförande Enligt 2 b kap. 8 och 9 kap. 11 skollagen står utbildningen vid fristående skolor och förskoleklasser under tillsyn av Statens skolverk. Den nu aktuella inspektionen ingår som en del i ett regeringsuppdrag om granskning av fristående skolor med konfessionell inriktning som skall avrapporteras den 15 januari Inspektionen avser att kontrollera att skolan uppfyller kraven för fortsatt godkännande. Särskilt har inriktningen varit skolans allmänna mål och värdegrund. Inspektionen har bestått av ett oanmält besök vid skolan den 5-6 november 2003 av undervisningsråden Cecilia Hanö och Claes-Göran Aggebo samt dokumentstudier. Vid besöket har representanter för styrelsen, personal, föräldrar och elever intervjuats. Elever i årskurs 5-6 och 8-9 har svarat på Skolverkets enkät om värdegrundsfrågor. Dessutom gjordes lektionsbesök. Skolverket har i samband med inspektionen haft kontakt med Helsingborgs kommun angående kommunens insyn i skolans verksamhet. 1.3 Tidigare tillsyn Skolverket har genomfört tillsyn vid skolan vid två tillfällen tidigare varvid beslut om fortsatt godkännande fattats den 24 april 1995 (dnr 1994:2047) och den 24 november 1997 (dnr 1997:1854).

3 3 2 Allmänna förutsättningar för verksamheten som skall uppfyllas 2.1 Skola Skolan, som startade 1993, är en fristående grundskola med konfessionell kristen inriktning. Skolan har tillstånd för förskoleklass och år 1-9. Helsingborgs kommun har gett huvudmannen tillstånd att bedriva fritidshemsverksamhet och förskoleverksamhet. Elevernas antal och fördelning framgår av följande tabell. Skolår Elevantal Flickor Pojkar Förskoleklass Summa Eleverna är indelade i klasser enligt följande, förskoleklassen, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 och 9. Eleverna byter inte grupper varje år utan följs åt i samma grupp. Eleverna kommer i huvudsak från Helsingborgs kommun. 2.2 Huvudmannens rättskapacitet Ingen förändring har gjorts sedan föregående tillsyn. Stiftelsen har registrerats hos länsstyrelsen. Styrelsen består av åtta ledamöter varav tre är valda av de församlingar som grundat skolan. Av styrelsens ledamöter har sex stycken barn i skolan. Rektorn är adjungerad till styrelsens möten. 2.3 Stabilitet Enligt styrelsens representant är ekonomin i balans. Skolan kan med hänsyn till dagens lokaler inte växa ytterligare. Vid en eventuell nybyggnation kan elevantalet ökas till ca 150. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2002 visade på ett negativt resultat men i innevarande års budget beräknas ett mindre överskott.

4 4 Skolan redovisar en jämn elevtillströmning. 2.4 Principer för intagning Principerna för intagning är oförändrade från föregående tillsyn. Skolan har tagit fram en skriftlig information om intagningsprinciperna. 2.5 Skolhälsovård Skolan har skolsköterska med mottagning varannan fredag eftermiddag och skolläkare vid behov. 2.6 Registerkontroll Skolan kontrollerar registerutdrag vid anställning av ny personal. 2.7 Avgiftsfri utbildning Skolan tar inte ut några avgifter för utbildningen. 2.8 Bedömning Skolverket bedömer att skolan uppfyller de allmänna förutsättningar som gäller för en fristående skola som motsvarar förskoleklass och grundskola. 3 Krav på att utbildningen skall ge kunskaper och färdigheter som motsvarar det offentliga skolväsendet 3.1 Skolans organisation och ledning Styrelsen drar upp de övergripande riktlinjerna för skolan. För närvarande har skolan startat en översyn av skolans värdegrund. Rektorn, som är utbildad lärare med inriktning på matematik och noämnen, arbetar 60 procent som rektor och 40 procent som undervisande lärare i skolan. Rektorn har ansvaret för den pedagogiska verksamheten och tillser verksamhetens förenlighet med skolförfattningarna. Rektorn lägger förslag till styrelsen på budget och gör en ekonomisk redovisning varje månad för styrelsen. Rektorn är också ansvarig för intagning av elever. 3.2 Lärarkompetens Skolans lärare har i huvudsak utbildning för den undervisning som de bedriver. Undervisningen i slöjd köps av en kommunal skola. Skolan har tim-/deltidsanställda lärare i språkval, musik, bild, hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa. Lärarna i musik och bild saknar lärarutbildning. Det finns två specialpedagoger med 100 respektive 30 procents tjänstgöring, och en talpedagog med 10 procents tjänstgöring.

5 5 Vid nyanställning är den pedagogiska utbildningen viktigast, därefter värderas gott föredöme samt kristna värderingar. Lärarna har bl.a. deltagit i kompetensutveckling angående konflikthantering och barn i stress. De har också möjlighet att välja utifrån eget intresse. Vid intervjun med lärare framkom önskemål om mer kompetensutvecklingsinsatser. 3.3 Lokaler och utrustning Skolans lokaler är inte tillräckligt stora. Styrelsen har en löpande diskussion med kommunen för att ordna nya lokaler. Skolan har en specialsal för undervisning i no. Lokaler för slöjd, idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap hyrs i en kommunal skola. Eleverna har tillgång till ett antal datorer och det finns enstaka grupprum. Skolan har ett litet bibliotek som kompletteras med att den kommunala bokbussen kommer till skolan 1g/varannan vecka. 3.4 Undervisningens innehåll och arbetsformer Skolan följer den nationella läroplanen, kursplaner och timplanen. Skolans konfessionella inriktning märks genom att klasserna har egna morgonsamlingar varje dag och att kristendomskunskap är ett eget ämne med egen kursplan inom so-undervisningen. Skolans val enligt den nationella timplanen har använts till utökad so-undervisning. Undervisningen i kristendomskunskap sköts av respektive klasslärare samt sv/so-lärarna. Språkval i tyska organiseras tillsammans med en annan fristående skola, Sally Bauer. Spanska erbjuds på den egna skolan. Modersmålsundervisning sker i samarbete med kommunen. Som angetts tidigare är undervisningen organiserad i klass 1-2, 3-4 osv. Eleverna i varje klass läser i huvudsak gemensamt, men i t.ex. engelska och matematik delas klasserna efter årskurs. I de äldre årskurserna försöker man arbeta ämnesövergripande med olika teman. Lektionsbesöken visade på varierande arbetssätt och arbetsformer. Enligt rektorn arbetar man utifrån varje barns behov. 3.5 Skolans resultat Utvecklingssamtal hålls med elev och föräldrar varje termin. Skolan har börjat arbeta med dokumentation av eleverna i form av individuella utvecklingsplaner. Av slutbetygen för vårterminen 2002 framgår att 84,6% var behöriga till alla gymnasieprogram Det genomsnittliga meritvärdet var 224,2, jämfört med 204,6 för riket och 196,4 för Helsingborgs kommun. Utöver de nationella proven i årskurs 5 och 9 använder skolan vissa delar av det diagnostiska testmaterialet för årskurs 2 och 7. Lärarna angav att de också använder sig av läromedlens olika tester och prov för kun-

6 6 skapsmätning. Skolan har utbyte med två andra kristna skolor. Vid gemensamma träffar har man bl.a. diskuterat betygskriterier och bedömning. Skolan redovisar sina resultat till kommunen. Någon ytterligare gemensam kunskapsmätning i kommunen görs inte. Enligt rektorn varierar skolans resultat mellan åren beroende på vilka behov av stöd som finns inom elevgruppen. 3.6 Bedömning Skolverket bedömer att utbildningen i den fristående förskoleklassen har förutsättningar att stimulera varje barns utveckling och att ligga till grund för fortsatt skolgång. Utbildningen i den fristående grundskolan ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå motsvarar de kunskaper som grundskolan förmedlar. 4 Krav på att utbildningen svarar mot de allmänna målen och värdegrunden i det offentliga skolväsendet 4.1 Skolans mål Skolan vill vara en kristen skola i Helsingborg. Skolan har en arbetsplan med närmare beskrivning av vilka mål verksamheten har och på vilket sätt man vill uppnå målen. Enligt rektorn är arbetsplanen under omarbetning. Av skolans arbetsplan framgår att skolans värdegrund ligger nära den nationella värdegrunden såsom den uttrycks i Lpo -94. Ett arbete med översyn av den egna värdegrunden har inletts. Elever, föräldrar och personal har svarat på enkäter. Efter sammanställning av enkätsvaren skall en personalgrupp med representanter från styrelsen gå vidare med översynen. Det finns, enligt rektorn, inga påtryckningar från styrelsen eller föräldrar om en mer kristen profil. I skolan finns en gemensam syn att sätta elevens behov i centrum. Enligt rektorn har skolan gjort anmälan till socialtjänsten vid behov. Alla lärare känner till anmälningsskyldigheten. Enligt rektorn tar lärarna i första hand kontakt med honom men det är uttalat att om han inte finns på plats och det är akut så skall lärarna kontakta socialtjänsten direkt. 4.2 Skolans arbete med kränkande behandling och jämställdhet Skolan har en plan mot mobbning. Det finns också en krisplan. Det finns gemensamma ordningsregler som tagits fram av personalen. Klasserna har tagit fram egna trivselregler. Det förs löpande diskussioner mellan personal och elever om mobbning och relationer.

7 7 Enligt svaren på Skolverkets enkät är det en bra stämning och god sammanhållning på skolan. De tillfrågade eleverna tycker inte att mobbning är ett stort problem på skolan. Samtidigt anger enstaka elever att de känner sig rädda för någon annan elev eller vuxen i skolan. Skolans elever i år 2 och 8 samt deras föräldrar har deltagit i en enkätundersökning som är gemensam för alla skolor i Helsingborgs kommun. Enkäten handlade om trivsel, trygghet, engagemang och lärande. Den har genomförts innevarande år. Skolan har också, som angivits tidigare, genomfört en egen värdegrundsenkät bland elever, föräldrar och personal. Sammanställningen är ännu inte färdig. 4.3 Elevernas ansvar och inflytande Rektorn anser att elevinflytandet är viktigt. Personalens förhållningssätt är viktigt. Eleverna skall kunna påverka innehållet i undervisningen såväl som formella frågor. Varje klass har klassråd. På skolan finns ett elevråd med två representanter från varje klass. Ett arbete för att stärka elevrådets roll pågår. Eleverna uppger som exempel på inflytande i undervisningen att de kan välja själva utifrån dagens planering, att de kan påverka arbetsform och redovisningssätt. Av svaren på Skolverkets enkät framgår att eleverna tycker att de i huvudsak har inflytande både i formella råd och i undervisningen. Enligt de intervjuade lärarna är undervisningen mycket individuellt anpassad. En klass arbetar mycket med mindmap och tar stort eget ansvar. En annan klass har mer behov av struktur. 4.4 Allsidighet och saklighet i undervisningen Skolan använder vanligt förekommande läromedel. Lärarna försöker arbeta med ämnesövergripande teman. Eleverna anger att det är som på alla andra skolor. Elever och lärare har respekt för varandra. Enligt svaren på Skolverkets enkät tycker eleverna i huvudsak att de kan framföra sina åsikter och att lärarna redovisar olika åsikter och inställningar när en fråga diskuteras. I religionskunskap och kristendomskunskap görs jämförelser mellan olika religioner. Sex och samlevnadsfrågor diskuteras både i kristendomskunskap som etik och moral och i biologiundervisningen. Ungdomsmottagningen kommer också till skolan för information och enskilda samtal. Sex- och samlevnad diskuteras också i kill- och tjejgrupper med handledare. Det förekommer inga påtryckningar från föräldrar om innehållet i undervisningen. Enligt rektorn är det inte skolans uppgift att stå för den andliga fostran utan det är hemmets och församlingarnas uppgift.

8 8 4.5 Elever i behov av särskilt stöd Skolan har flera elever i behov av särskilt stöd. I kollegiet diskuteras elevernas utveckling. Skolan har mitterminskonferens där personalen diskuterar behov av utredningar och stöd. Enligt de intervjuade lärarna har skolan kontinuerlig kontakt med föräldrarna och förtroendet mellan lärare och föräldrar är bra även vid svåra samtal. Enligt lärarna upprättas åtgärdsprogram tillsammans med elev och föräldrar vid behov. Skolan håller också elevvårdskonferenser vid behov. Skolan har en specialpedagog på heltid kopplad främst till år 9. Hon är också resurs för år 5. Utöver det kommer en specialpedagog till skolan fem timmar/vecka. Hon har handledning för lärare och också direkt elevarbete. Vid behov testar hon elever. Skolan har också en skolpsykolog en timme/vecka. Föregående år fanns det även en kurator på skolan men det behovet finns inte nu. Skolan har bra kontakt med kommunen när det gäller stödfrågor. Enligt både lärare och elever får eleverna bra stöd genom att klasserna är små. Skolverket har tagit del av exempel på åtgärdsprogram. Av åtgärdsprogrammet framgår bl.a. en nulägesbeskrivning, mål, åtgärder och vem som är ansvarig samt tidpunkt för utvärdering. Enligt rektorn framgår det av tillhörande protokoll från elevvårdskonferens vilka som deltagit vid upprättandet. Om elevvårdkonferens inte hålls i samband med att åtgärdsprogram upprättas så framgår det av åtgärdsprogrammet direkt. 4.6 Skolans kontakt med hem, samhälle och arbetsliv Eleverna har bl.a. besökt en utställning, Gud har 99 namn, om olika religioner. En klass har besökt olika frikyrkliga samfund. Skolan har också bjudit in muslimer som har berättat om kultur och religion. Intervjuade föräldrar uppger att de får bra information om skolan och om barnens skolsituation. Det finns ingen föräldraförening. 4.7 Bedömning Skolverket bedömer att skolan svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet. 5 Skolans kvalitetsarbete 5.1 Skolans kvalitetsredovisning Skolverket har tagit del av kvalitetsredovisningen för läsåret 1999/2000. Kvalitetsredovisningen innehåller bl.a. en beskrivning av mål, resultat och måluppfyllelse samt förbättringsområden. Enligt rektorn kom arbetet därefter av sig. Skolan håller nu på att upprätta en kvalitetsredovisning

9 9 för föregående läsår. Rektorn har också deltagit i en utbildning anordnad av Helsingborgs kommun avseende kvalitetsredovisningsarbete. 5.2 Övrigt kvalitetsarbete Skolan har följt upp eleverna efter att de slutat på skolan år 9. Skolan har då fått uppgifter som bl.a. inneburit att de har förbättrat SYV-funktionen genom att köpa in en tjänst från kommunen. 5.3 Bedömning Enligt förordningen om kvalitetsredovisning är skolan skyldig att årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Skolan har inte uppfyllt denna skyldighet de senaste läsåren. Skolverket bedömer att skolan snarast skall färdigställa kvalitetsredovisningen för läsåret 2002/03 för att leva upp till författningarnas krav.

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Inspektionsrapport från Skolverket 2004:54 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Skolrapporter Område Öst Adolfsbergs rektorsområde Brunnsparksskolan Bårslövs skola Elinebergsskolan Mörarps

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst Inspektionsrapport från Skolverket 2004:58 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst Skolrapporter Område Väst Borgmästarskolan, Rönnbäcksskolan Laröds rektorsområde Magnus Stenbocksskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:9 Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-11 1 (3) Knivsta kommun 741 75 Knivsta Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo

Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo Inspektionsrapport från Skolverket 2005:24 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo Delbes lut S tads dels rapport S kolrapporter Beslut Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2005-05-11

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie Inspektionsrapport från Skolverket 2006:26 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie Stadsdelsrapport S kolrapporter Innehåll Stadsdelrapport Skolrapporter Holma rektorsområde Kroksbäcksskolans

Läs mer

Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda

Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda Inspektionsrapport från Skolverket 2005:26 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda Delbes lut S tads dels rapport S kolrapporter Beslut Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2005-05-11

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lernia College AB Rektorn vid Portalens Gymnasium i Borås kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Portalens Gymnasium i Borås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping 1 (22) Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Falköpings kommun av förskoleverksamheten,

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Kunskapsskolan Bagaregatan 6 611 31 Nyköping 2010-05-12 1 (14) Dnr: 40-2009:1853 Kunskapsskolan i Sverige AB Box 19246 120 08 Stockholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lidköpings kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lidköpings kommun (f.d.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Borås kommun

Utbildningsinspektion i Borås kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:120 Utbildningsinspektion i Borås kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Aplaredskolan och Gånghesterskolan

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Dnr 31-213:467 Ansökningsid: Gr 213/31535 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga

Läs mer

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut 2011-01-27 Dnr: 40-2010:43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun 2011-01-27 1 (2) Dnr 40-2010:43 Tomelilla

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun

Utbildningsinspektion i Malmö kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:22 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Beslut Kommunrapport Sfi rapport Beslut Malmö kommun 205 80 MALMÖ 2006-03-01 1 (18) Genomförd utbildningsinspektion i Malmö

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun.

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun. Skolinspektionen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen w * «v 1(14) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Beta School Resultat

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 080910 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Odenslundsskolan: Åk 1-5 Kerstin Schöblom Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Kvalitetsredovisning år 2009

Kvalitetsredovisning år 2009 Idekulla Skola I nfo@idekulla.se Kvalitetsredovisning år 2009 Idekulla friskola är en liten högstadieskola med allmän inriktning, belägen i det gamla järnvägshotellet och uppackningslokalen från 1860 talet

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer