Inledning... 2 Främjande av hemslöjd... 4 Bidragsgivning Nämndens kansli... 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning... 2 Främjande av hemslöjd... 4 Bidragsgivning Nämndens kansli... 12"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2016 Inledning... 2 Främjande av hemslöjd... 4 Bidragsgivning Nämndens kansli Verksamhetsplanen antogs vid nämndens sammanträde 10 februari Föredragande var kanslichef Friedrike Roedenbeck

2 Inledning Vidgat deltagande och mångfald är prioriterade frågor i Nämnden för hemslöjdsfrågors (NFH) verksamhet vilket kommer avspeglas i tilldelning av projektbidrag, ämnesval på konferenser och de nationella samordnarnas arbete. Kulturarv är en grundförutsättning i arbetet med slöjd men får under 2016 extra fokus i och med förberedelserna för ett hantverksupprop 2017 i samarbete med hantverksnoden inom arbetet med det immateriella kulturarvet. Mångfald skall i NFHs sammanhang tolkas i alla dess betydelser, en mångfald av slöjduttryck, en mångfald av aktörer, en mångfald av arenor, en mångfald av etnicitet och genus. NFH fortsätter under 2016 arbetet med att genom spaningar kartlägga den slöjd som vi idag inte har kontakt med, vilket innebär den slöjd som står utanför institutionella ramar och traditionellt organiserad hemslöjdsverksamhetnfh ser som fortsatt mycket angeläget att tydligt kartlägga det samtida Slöjdsverige. Enligt regleringsbrev Främjande av hemslöjd Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd genom att - stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhetsperspektiv och därmed tillvarata hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet, - öka barns och ungdomars intresse för utövandet av olika slöjdtekniker. Återrapportering Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten. Organisationsstyrning Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen Nämnden för hemslöjdsfrågor ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för samverkansmodellen. 2 (13)

3 Uppdrag Kulturella och kreativa näringar Nämnden för hemslöjdsfrågor ska utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar. Underlag till bidragsförordning Nämnden för hemslöjdsfrågor ska ta fram ett underlag till bidragsförordning som reglerar bidragsgivningen för främjande av hemslöjd. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten samråda med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och andra berörda aktörer. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 september Undantag från ekonomiadministrativa regelverket Nämnden för hemslöjdsfrågor undantas från bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende att lämna årsredovisning. Nämnden för hemslöjdsfrågor ska enbart lämna en verksamhetsredogörelse. Nämndens samhällsuppdrag fokusområden Nämnden arbetar med följande prioriteringar: mångfald, barn och unga, näring, kulturarv och hållbarhet. Anslag Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor (ramanslag) ap1. Nämnden för hemslöjdsfrågor (förvaltningsanslag) ap 2. Främjande av hemslöjd Summa tkr tkr tkr 3 (13)

4 Främjande av hemslöjd Barn och unga Nationella utvecklaren (rikskonsulenten) i hemslöjd för barn och unga fungerar som samordnare och kvalitetsutvecklare av NFH:s verksamhet inom barn- och ungdomsområdet. Konsulenten står för omvärldsbevakning, kunskapsinsamling och metodstöd. Konsulenten fungerar som igångsättare och mentor i arbetet gentemot hemslöjdskonsulenter, riksorganisationer och offentliga aktörer i hela landet. Tillgängliggöra slöjd för barn och unga Skapande skola * konferenser * utbildning Kulturskolan * medverka regional implementering Slöjd med barn och unga * handledarmaterial * handledarutbildning Slöjdinkubator Samverkansgrupper * Statens kulturråd * Nationellt programråd, Skolverket Förnyelse och utveckling Kvalitetssäkring Spaningar Utlysa projektbidrag Hemslöjd i skolan Skapande skola Arbetet med att informera och utbilda hemslöjdskonsulenter, kulturarbetare, kommuner och regioner för att öka kvantitet och höja kvalitén på hemslöjdsprojekt inom Skapande skola fortsätter under NFH bevakar Kulturrådets och Skolverkets rapportering och forskning om kulturprojekt i skolan och sprider vidare till länshemslöjdskonsulenter och andra tjänstemän på regional nivå. Nationella utvecklaren kommer att medverka på en regional spridningskonferens som riktar sig till politiker och tjänstemän, samt föreläsa för museipedagoger och grundskolelärare vid två nationella konferenser, föreläsningarna väntas nå ca 600 personer. 4 (13)

5 Hemslöjd i Kulturskolan Som ett led i arbetet med vidgat deltagande och önskan om att nå nya målgrupper via nya arenor har rikskonsulenten under 2016 fortsatt samarbetet med Kulturskolerådet, för att underlätta samarbete mellan regioner och kommuner som vill implementera slöjdverksamhet i kulturskolor. I dag finns hemslöjd i ett tiotal kommuner i landet. NFH har som mål att under 2016 etablera kontakter med ytterligare kulturskolor. Under Kulturskolans rikskonferens 2016 presenterar NFH, i samarbete med Norrbottens och Skånes hemslöjdskonsulenter, hemslöjdens modell för arbete med barn samt en utbildning för slöjdhandledare riktad till kulturskolornas pedagoger. Nationella utvecklaren samarbetar med de regioner som aktivt informerar om hur hemslöjd kan implementeras i Kulturskolan, vid Kulturskolans länsträffar. Implementeringen i Kulturskolan fortsätter Slöjdverksamhet med barn (7-12 år) Nationella utvecklaren medverkar i arbetet med utveckling av slöjdpedagogik och webbanpassning av ett slöjdhandledarmaterial i samarbete med länshemslöjdskonsulenterna i Skåne. Ett handledarmaterial finansierat av NFH beräknas vara färdigt i början av Handledarmaterialet skall vara öppet och tillgängligt för att användas av hemslöjdskonsulenter och handledare i slöjd över hela landet. Mångfald (13-18 år) Syftet är att beskriva metoder för hur man på regional och lokal nivå kan engagera åringar i områden med hög arbetslöshet/socioekonomiskt utsatta/nyanlända. Arbetet sker i samarbete med regionala hemslöjdskonsulenter företag eller organisationer som gemensamt önskar söka extern finansiering för att vidga uppgiften inför Kulturella och kreativa näringar Nämnden har i uppdrag att fortsatt utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar under Bättre förutsättningar för näringsverksamhet inom slöjd, konsthantverk och småskalig design Underlätta för unga att leva på sin slöjdverksamhet Sprida Nationell agenda för företagsutveckling Förnyad ansökan till Tillväxtverket för en fortsättning på projektet Fortsatt arbete med information om MU avtalet Stötta Sätergläntan i deras huvudmannaskap för Slöjdinkubator 5 (13)

6 Initiera residensverksamhet, inspiration och utbyte för professionella slöjdare Internationellt främjande av slöjd Förnyelse och utveckling Kvalitetssäkring Samarbete med Konstnärsnämnden och VGR för försöksverksamhet Next Level Craft visas i USA Utlysa projektbidrag Spaningar er Nationell agenda Projektet Nationell agenda för företagsutveckling inom slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion är ett samarbete mellan NFH, KHVC, Svensk Form, KIF/KRO och Sveriges designer. KHVC färdigställde projektrapporten årsskiftet 2015/16. Projektdeltagarna skall genom gemensamma aktiviteter sprida agendan under första kvartalet 2016 och ansöka om ytterligare projektbidrag hos Tillväxtverket för en kartläggning av det gemensamma området. Kartläggning och analys skall avse siffor på branschens ekonomiska betydelse i samhället vad gäller omsättning, export och sysselsättning. Slöjdinkubator NFH utvecklade Slöjdinkubator planeras starta våren 2016 som ett samarbete mellan Sätergläntan-institutet för slöjd och hantverk, HV och Carl Malmstens verkstadsskol LiU. NFH medverkar med kursupplägg och ett mindre bidragsbelopp. Residens Västra Götalandsregionen och Konstnärsnämnden har båda diskuterat oberoende av varandra att kunna erbjuda slöjdare möjligheten till residens. NFH kommer att utforska detta under året. Kulturarv Implementera Unescos konvention om det immateriella kulturarvet Förebereda Hantverksupprop 2017 Nodmöten (2 st) Samarbete och kunskapsutbyte angående dokumentation av praktisk kunskap Delta i styrgruppsmöten på Hantverkslaboratoriet, Mariestad (4st) 6 (13)

7 Nationellt länshemslöjdskonsulentsamarbete kring kulturarvsfrågor Normkritik inom fältet Förnyelse och utveckling Kvalitetssäkring Starta kulturarvgrupp med hemslöjdskonsulenterna och arrangera möten (2 st) Workshop, seminarium Konsthantverk i Sverige del 2 Utlysa projektbidrag Spaningar Wikipedia-projekt/Creative commons Samarbete med Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, GU Hantverksupprop Som ansvariga för noden Traditionell hantverkskunskap planerar NFH att aktivera arbetet kring implementering och tillgängliggörande av det immateriella kulturarvet och det därmed sammanhängande förteckningsarbetet under Institutet för språk och folkminnens ledning genom ett hantverksupprop Ett hantverksupprop för tekniker och kunnande inom slöjd- och hantverksområdet. Uppropet syftar till att synliggöra kunskap, för att därigenom möjliggöra insatser för vidareförande av kunskapen. Hantverkslaboratoriet och Ledarskap i slöjd och kulturhantverk Institutionen för kulturvård, GU och NFHs kanslichef ingår i Hantverkslaboratoriets styrgrupp. Den treåriga kandidatutbildningen Ledarskap i slöjd och kulturhantverk vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet är framtida rekryteringsbas för befattningar inom slöjd/kulturområdet. NFH håller kontakt med utbildningen genom att bjuda in studenterna till kansliet för information om NFHs verksamhet. NFH tar emot studenter för praktik på kansliet samt bjuder in två studenter per tillfälle i samband med fortbildningskonferenserna för hemslöjdskonsulenterna. NFHs personal används av utbildningen som föreläsare i olika ämnen. Kulturarvsgrupp En arbetsgrupp för kulturarvsfrågor bestående av hemslöjdskonsulenter kommer att bildas för nationellt hemslöjdskonsulentsamverkan kring bl a hantverksuppropet. 7 (13)

8 Konsthantverk i Sverige del 2 Ett öppet seminarium med utgångspunkt i Konsthantverk i Sverige del 1 kommer att arrangeras av NFH i samarbete med Christina Zetterlund och Johanna Roseqvist. Wikipedia-projekt Slöjd är knapphändigt och dåligt beskriven i Wikipedia, därför kommer NFH ta initiativ till att slöjdkunniga människor beskriver slöjd ur en mångfald av perspektiv och fyller på Wikipedia. Mångfald Aktivt samarbete mellan storstasregionerna i mångfaldsfrågan Förnyelse, utveckling, tillgänglighet och vidgat deltagande Främja och underlätta kontakter mellan organisationer och människor i socialt utsatta områden/ flyktingar Kvalitetssäkring Gemensam konferens Deltagande i styrgrupp Kommunicera i andra kanaler, anpassa vår kommunikation, arbeta med lätt språk, engelska Projektbidrag Spaningar, kartläggning Riktade projektmedel 150 tkr Med mångfalden i alla dess betydelser i fokus skall NFH kartlägga Slöjdsverige och bygga nya kontaktytor. Omvärldsbevakning, analys och spridning av information kommer att vara i fokus. Kartläggning av eftersatta grupper fortsätter genom att spaningar delas ut. Stor vikt kommer att läggas vid mångkultur och genus. Kansliet kommer att arbeta med de inkomna spaningarna som utgångspunkt för ett vidgat deltagande. Samarbete mellan storstadsregionerna Samverkansprojekt mellan NFH, länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län, Västra Götalandsregionen och Region Skåne med syfte att öka kunskapen om och arbetet med mångfald inom slöjdverksamhet intensifieras Verksamhetsledarna i respektive region och NFHs kanslichef sammarbetar med en gemensamt finansierad facilitator. Under våren anordnas en tvådagars konferens för samtliga medarbetare. Gruppen kommer bl a att utveckla sin kompetens vad gäller kommunikation i syfte att nå ökad mångfald inom slöjdverksamheter. 8 (13)

9 Övriga landsting och regioner kommer att bjudas in till samarbetet längre fram. Främja och underlätta kontakter mellan organisationer och människor i socialt utsatta områden/ flyktingar NFH gör en extra projektmedelsutlysning med ett enklare ansökningsförfarande riktat mot organisationer och föreningar som vill göra aktiviteter tillsammans med boende i socialt utsatta områden och/eller flyktingar. Kultursamverkansmodellen Delta i samverkansrådets arbete Samrådsmöten Beredningsgrupp Uppföljning, utveckling Förbättra samarbete med regioner, sprida kunskap om slöjd till huvudmän och regioner Kvalitetsfrämjande Seminarium för huvudmän Resor till regionerna Samarbetsavtal Fortbildning regional hemslöjdsverksamhet Kansliets arbete vad gäller medel till slöjden inom samverkansmodellen sker inom ramen för samverkansrådet där nämnden är representerad. Kulturplanerna ska innehålla ett avsnitt om hemslöjdsfrämjande verksamhet och dessa planer granskas, bedöms och följs upp i samverkansrådet och dess beredningsgrupper, där NFHs kanslichef deltar i arbetet. NFH besöker hemslöjdskonsulenter, regioner/landsting och huvudmän och följer på så sätt verksamheten. Samarbetsavtal finns med Västra Götalandsregionen och är under arbete med region Skåne. Hållbarhet Slöjd håller Utveckla hemsidan Slöjd håller till att även omfatta programverksamhet Förnyelse och utveckling Kvalitetsfrämjande Hållbarhetskonferens i samarbete med den regionala hemslöjdsverksamheten Utlysa projektbidrag Spaningar 9 (13)

10 NFH är sammankallande i arbetsgruppen för hållbar utveckling. Gruppen består av 5 länshemslöjdskonsulenter, NFHs kanslichef och kansliets handläggare. Ett projekt finansierat av NFH och med Hemslöjdskonsulentföreningen som projektägare utreder hur de gemensamma konsulentdrivna websidorna skall hanteras framöver. Utöver att driva websidan Slöjdhåller skall hållbarhetarbetet utökas till att ett seminarium eller en konferens om slöjd och hållbarhet att anordnas. Samordning Erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling Utbildning- och fortbildningskonferenser för hemslöjdskonsulenter och övriga intressenter inom området. Fördjupningsseminarier inom fokusområden. Kvalitetsfrämjande Fem till sex seminarier/fördjupningskonferenser kommer att hållas i barn och unga frågor, hållbarhet, näring, kulturarv och mångfald. 10 (13)

11 Bidragsgivning Nationella utvecklare Det finns idag totalt fem rikskonsulenttjänster som finansieras av NFH. Nationella utvecklare sameslöjd Tre nationella utvecklare sameslöjd finansieras via NFH men har Sameslöjdsstiftelsen - Sámi Duodji i Jokkmokk som huvudman. Konsulenterna har inriktning hantverk och kulturarv, näring och företagande samt marknadsföring och kommunikation. De erbjuder samiska slöjdare rådgivning. Sameslöjdskonsulenterna arbetar internationellt, nationellt regionalt och lokalt. Nationell utvecklare hemslöjd barn och unga NFH är arbetsgivare för nationell utvecklare barn och ungdom som har sin arbetsplats på NFHs kansli i Stockholm. Nationell utvecklare kommunikation NFH är även arbetsgivare för denna tidsbegränsade 50 % tjänst som också har sin arbetsplats på NFHs kansli. Främjande av slöjd Stockholms län NFH ger uppdrag och sköter uppföljningen av det hemslöjdsfrämjande arbetet i Stockholm som inte gått med i Samverkansmodellen. NFH har riktat en skrivelse till Stockholms läns landsting med en begäran om en översyn av Stockholms länsmuseums huvudmannaskap för länshemslöjdskonsulenterna. Översynen skall genomföras under året och NFH avvaktar dess resultat. Projektbidrag Utforska nya idéer, utveckla nya arbetsformer och vidga målgruppen Sprida kännedom om projektbidragen utanför gruppen regionala hemslöjdsfrämjare och traditionella föreningslivet för att få ett vidgat deltagande. Kvalitetsfrämjande Mäta och analysera, utvärdera förnyat arbetssätt NFH har i uppdrag att ta fram underlag till en bidragsförordning, vilken skall stämmas av med SHR och andra intressenter förändrades ansökningstid och delar av ansökningshandlingar för projektbidrag. Kansliet skall inför projektansökningar 2017 utvärdera de genomförda ändringarna. 11 (13)

12 Det civila samhället Stöd till SHR Betala ut och följa upp stöd till SHR Kontinuerlig samverkan och informationsutbyte Hemslöjdens samlingar (HS) licens, styrgrupp, utbildning och seminarium Projektbidrag till Skånes hemslöjdsförbunds arbete med HS Vidgat deltagande Se mångfald, aktivt kartlägga och bjuda in Kvalitetsfrämjande Mäta och analysera Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, får från och med 2016 enligt regleringsbrev organisationsbidrag istället för verksamhetsbidrag, vilket innebär att administrationen kring bidraget skall ses över. Under 2016 fortsätter NFH och SHR samarbete kring Hemslöjdens samlingar. Ett seminarium om samtida samlande är planerat liksom ett utbildningstillfälle för de föreningsaktiva användarna. Som systemägare har NFH ansvar för licenskostnader Nämndens kansli Personal Kanslichef Friedrike Roedenbeck 100 % Handläggare Helene Wallin 100 % Administratör Ingela Lindqvist 50 % Nationella utvecklare Nationell utvecklare i hemslöjd för barn och ungdom Marie Fagerlind 100 % Nationell utvecklare i kommunikation 50 %, Louise Nilsson Värdmyndighet NFH har Tillväxtverket som värdmyndighet, vilket innebär att Tillväxtverket står för lokaler, ekonomi- och personaladministration (via Statens servicecenter), utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt nämnden. Detta regleras i Tillväxtverkats regleringsbrev. För NFH är detta arrangemang oerhört betydelsefullt, dels för att det innebär att kansliet fullt ut kan koncentrera sig på sina kärnfrågor, 12 (13)

13 dels för närheten till näringsfrågorna och möjligheten till gemensamma projekt. Den 22 februari flyttar Tillväxtverket och NFH till Västgötagatan 5. Ekonomihantering Tillväxtverket/ Statens servicecenter ombesörjer utbetalning av löner, fakturahantering, bidragsutbetalningar, bokföring och bokslut åt NFH. Nämndens kansli ansvarar dock för budgetering, kontering, granskning och uppföljning. Nämndsammanträden Nämnden har två sammanträden under våren och två under hösten. Vid behov kan ytterligare ett sammanträde sättas in. Februari- och oktobersammanträdena är beslutsmöten medan majmötet ger utrymme för mer långsiktiga strategiska diskussioner. Elektronisk dokumenthantering Tillväxtverket har infört ett system för elektronisk ärende- och dokumenthantering, Public 360. NFH planeras få tillgång till systemet andra kvartalet Kvalitetssäkring Kansliets arbete med att höja kvaliteten i alla processer fortgår kommer fokus ligga på metoder för uppföljning och utvärdering av NFHs främjande. Kompetensutveckling Kompetensutveckling sker kontinuerligt genom deltagande i konferenser och seminarier samt genom fortbildning i hantering av system och digitala verktyg. Därutöver olika utbildningsinsatser kopplade till kansliets uppdrag och mål. 13 (13)

Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhetsplan 2015

Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhetsplan 2015 Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015... 1 Inledning... 2 Uppdrag... 3 Strategisk samordning... 5 Barn och unga... 5 Kulturella och kreativa näringar... 7 Forskning och

Läs mer

NFH. Statlig självständig myndighet Industridepartementet Kulturdepartementet. Tillväxtverket är värdmyndighet

NFH. Statlig självständig myndighet Industridepartementet Kulturdepartementet. Tillväxtverket är värdmyndighet www.nfh.se NFH Statlig självständig myndighet 1981 Industridepartementet 1992 Kulturdepartementet Tillväxtverket är värdmyndighet Fördelar statligt stöd till: Hemslöjdsfrämjande verksamhet Hemslöjdskonsulenter

Läs mer

Budgetunderlag 2014. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se

Budgetunderlag 2014. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se Budgetunderlag 2014 Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR BUDGETUNDERLAG 2014 INNEHÅLL FÖLJEBREV 3 HEMSTÄLLAN 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR STRATEGISK PLAN 2014 2017 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR Organisation Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR, är en ideell riksomfattande hemslöjdsorganisation med regionala hemslöjdsföreningar/

Läs mer

Remissvar betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88), Ku2015/02481/KL

Remissvar betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88), Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet Stockholm 10 mars 2016 103 33 Stockholm Ert dnr Ku2015/02481/KL Vårt dnr 1-110/15 Remissvar betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88),

Läs mer

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé Projektplan 1. Projektnamn Näringskonsulent 2. Projektidé 2008 fick Nutek i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Uppdraget resulterade i rapporten "Hemslöjden som näringsgren",

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

Remissvar Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Remissvar Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Kulturdepartementet Stockholm 2010-05-24 103 33 Stockholm Ert dnr Ku 2010/292/KV Vårt dnr 5-21/10 Remissvar Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Sammanfattning

Läs mer

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE VERKSAMHETSREDOGÖRELSE 2015 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE 2015 1 Innehåll 3 INSATSER SOM BETYDER MYCKET 4 INTRODUKTION Organisation Ekonomisk översikt Kvalitetsarbete 7 FRÄMJANDE Verksamhetsbidrag Hemslöjdskonsulenter

Läs mer

Bilaga 5 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

Bilaga 5 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund Bilaga 5 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund Åsögatan 122, 116 24 Stockholm www.hemslojden.org info@hemslojden.org 08-54 54 94 50 Org.nr: 81 64 00-2126 Hemslöjdens Strategi och Verksamhetsplan 2015-2018

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014

Redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 Kulturdepartementet Stockholm 2015 02 13 103 33 Stockholm Dnr 4-5/15 Redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 Inledning Nämnden

Läs mer

Årsredovisning 2010. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se

Årsredovisning 2010. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se Årsredovisning 2010 Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se INNEHÅLL FÖRORD 3 RESULTATREDOVISNING 5 Inledning 5 NFH:s uppdrag och verktyg 5 STRATEGISK SAMORDNING

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet REGERINGEN Kulturdepartementet 12-23 Regeringsbeslut 63 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Ku2013/2461/RFS (delvis) Riktlinjer för budgetåret 2014

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Illustration: Sara Nilsson Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar en gång per år bidrag till projekt som stimulerar

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 10 2015-12-10 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse.

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse. Projektbeskrivning och budget Skola & Kultur - samverkan för ökad måluppfyllelse i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län, Riksteatern Kalmar län och Riksteatern har gemensamt tagit initiativ till ett

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017

Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017 Regeringen Regeringsbeslut 60 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR. Årsredovisning

NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR. Årsredovisning NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR Årsredovisning 2014 Innehåll 3 Ordförande har 0rdet Hemslöjd till nytta och nöje 4 Året i korthet 6 Barn och unga Det är här grunden läggs 9 Hållbar utveckling Alternativ till

Läs mer

Konsthantverk i Sverige, del 3 Stiftelsen Konsthantverkscentrum. Vidareutveckling av metoder för nätverksbyggande Norrbottens läns landsting

Konsthantverk i Sverige, del 3 Stiftelsen Konsthantverkscentrum. Vidareutveckling av metoder för nätverksbyggande Norrbottens läns landsting Beviljade projektbidrag för budgetåret 2015 Konsthantverk i Sverige, del 3 Stiftelsen Konsthantverkscentrum 43 000 kr Hösten 2014 utkommer boken Konsthantverk i Sverige del 1 under professor Christina

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling TJÄNSTESKRIVELSE Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150410 DNKS150152 Driftnämnden Kultur och skola Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum

Läs mer

>venska Filminstitutet

>venska Filminstitutet B l " g* REGERINGEN Regeringsbeslut 1:53 2014-12-22 Ku2014/1241/MFI Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm >venska Filminstitutet inkom

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut I:16 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Ansökan om projektmedel

Ansökan om projektmedel Ansökan om projektmedel Syftet med detta informationsblad och mall för ansökan är att vara ett stöd vid utvecklandet av en idé eller verksamhet. Samordningsmedel kan sökas för att helt eller delvis finansiera

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 1(9) Uppdragsöverenskommelse 2017 Kulturutveckling REGION GÄVLEBORG Ank. 2016-12- 1 9 D:nr '.:!l Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 201

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE VERKSAMHETSREDOGÖRELSE INNEHÅLL FÖRORD Slöjden rör sig över gränser FÖRORD 3 SLÖJDEN RÖR SIG ÖVER GRÄNSER INTRODUKTION 4 ORGANISATION EKONOMISK ÖVERSIKT FRÄMJANDE 5 VERKSAMHETSBIDRAG - HEMSLÖJDSKONSULENTER

Läs mer

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Vid pennan: Anders Gustavsson KRO/KIF Introduktion Konstkonsulent Anne Lang hälsade alla välkomna. Sven Lundström, museichef Hallands

Läs mer

Remissvar: Kulturskoleutredningens betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund

Remissvar: Kulturskoleutredningens betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Kulturskoleutredningens betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Organisationsnummer 802496-4218 VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET 2016-2023 VERKSAMHETSPLAN Leaderkontoret Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet. Leaderkontoret

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 22 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Spela samman - En ny modell for statens stöd till regional kulturverksamhet Sida 1 av 2 dh 1'1 ---::R-=E~G~E R~I-:-:N GS KA:--:-":N"=-S~LI"'::':ET=- 0204 Spela samman - En ny modell för statens stöd till

Läs mer

Årsredovisning. nämnden för hemslöjdsfrågor

Årsredovisning. nämnden för hemslöjdsfrågor Årsredovisning 2012 nämnden för hemslöjdsfrågor 1. B C A 2. D B E C A 3. J H F D B I G E C A 4. J L K M 5. 6. 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning 2012 Innehåll Detta är Nämnden för hemslöjdsfrågor

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2011-08-24 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design

Yttrande över betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design YTTRANDE 2016-03-08 GD 2016:51 Dnr KUR 2015/7200 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design Kulturrådet

Läs mer

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan

Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan Etablering genom sysselsättning mars 2016 Processansökan 1. Utgångspunkter Processansökan tar avstamp i den förstudie som gjordes under januari och februari 2016. I förstudien intervjuades nyckelpersoner

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Kulturskolerådet Hornsgatan 103 S STOCKHOLM

Kulturskolerådet Hornsgatan 103 S STOCKHOLM Kulturskolerådet Hornsgatan 103 S- 117 28 STOCKHOLM www.kulturskoleradet.se Verksamhetsplan 2016 Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

FramtidsFrö i Halland 2013-2015

FramtidsFrö i Halland 2013-2015 01054 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Uc/Regional Samverkan 2013-07-19 RS130134 Rutger Herlin, Utvecklingsledare Skola/Utbildning 070-570 44 43 Regionstyrelsen FramtidsFrö i Halland 2013-2015

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 Sida: 1 (6) Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 2014-04-16 KS/2013:606-001 Sida: 2 (6) 1 Bakgrund och projektbeskrivning har ambitionen att det i varje kommundel ska finnas en samlings- och

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik Kulturnämnden Karl-Magnus Lenntorp Utvecklare kulturarv 040-675 37 32 Karl.M.Lenntorp@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-29 Dnr 1504021 1 (5) Kulturnämnden Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 9-12-05 Ku/28/KA Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 75104 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen Riksdagen har beslutat

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016.

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Uppdragsöverenskommelse 2016 Kulturutveckling Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen är kultursamverkansmodellen

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUFFF SVERIGE 1. KVALITETSSÄKRING OCH UTBILDNING 2. DRIFT NATIONELLT STÖD 3. LOBBYING/PÅVERKANSARBETE/MARKNADSFÖRING 4. ORGANISATION/DELAKTIGHET

Läs mer

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola

Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola Ansökan om bidrag och handlingsplan Skapande skola 1 (10) Uppgifter om sökande /institution enligt registreringsbevis snummer Postadress, box Kontaktperson Postnummer Postort Telefonnummer Mobil Fax Plus/Bank

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer