Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé"

Transkript

1 Projektplan 1. Projektnamn Näringskonsulent 2. Projektidé 2008 fick Nutek i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Uppdraget resulterade i rapporten "Hemslöjden som näringsgren", redovisad till Näringsdepartementet i augusti Rapporten som bifogas utgör ett bra underlag för fortsatt arbete. Rapporten visar att det finns en stark tillväxtpotential inom hemslöjden och att insatser mot de professionella slöjdarna kan leda till fler företag. Hemslöjden är en varuproducerande bransch men i rapporten slås också fast att hemslöjden är en del av de växande kulturella och kreativa näringarna. Slöjdaren är ofta en kombinatör. Hemslöjden kännetecknas av att entreprenörskapet finns på landsbygden samt att en hög andel av företagarna är kvinnor. Rapporten föreslog ett antal åtgärder på olika nivåer för att stärka hemslöjden som näringsgren och den har utgjort underlag för Nämnden för hemslöjdsfrågors, NFHs, fortsatta arbete inom området kulturella och kreativa näringar. Ett av de förslag rapporten lyfte var att inrätta en näringskonsulent, en konsulent inom hemslöjden med inriktning på entreprenörskaps- och utvecklingsfrågor. Behovet av en näringskonsulent har ökat i samband med kultur- och näringspolitikens fokusering mot de kulturella och kreativa näringarna samt områdets ökade ekonomiska betydelse för regional tillväxt och landsbygdsutveckling. NFH, som är en statlig myndighet under Kulturdepartementet, har bland annat till uppgift att samordna landets hemslöjdskonsulenter. Det finns minst två hemslöjdskonsulenter i varje län. De arbetar utifrån ett näringsperspektiv, ett kulturarvsperspektiv och ett kunskapsförmedlande perspektiv. De har ett stort regionalt och lokalt nätverk av slöjdare, hantverkare och konsthantverkare. Hemslöjdskonsulenterna driver ett antal näringsprojekt på regional nivå i syfte att utveckla företagandet. Dessa projekt kommer att kunna dra stor nytta av den kompetens som en näringskonsulent kan tillföra. Hemslöjdskonsulenterna har ett djupt hantverkskunnande samt stor vana vid att samordna och fungera i mäklarrollen men saknar spetskompetens i företags- och entreprenörskapsfrågor. En

2 näringskonsulent skulle utgöra en kompletterande resursförstärkning för att utveckla företagandet på landsbygden. 3. Varför vill vi genomföra projektet? Projektets syfte Projektet syftar till: - att utveckla branschens strategiska näringsarbete genom att tillföra ny kompetens utifrån ett helhetsperspektiv. - att dra nytta av och ta till vara erfarenheter från olika läns tidigare och pågående näringsarbete. - att förnya och utveckla hemslöjdsnäringen genom att ny innovativ kompetens tillförs i form av en näringskonsulent som drivkraft och inspirationskälla. - att stärka hemslöjdkonsulenterna som en regional resurs och ett verktyg som vidareförmedlar ny kunskap ut till slöjdarna/hantverkarna/konsthantverkarna. - att dra nytta av den forskning som nu växer fram inom ämnet kulturekonomi och har ambitionen att bli en förebild för hur man kan arbeta inom kulturella och kreativa näringar. 4. Finns det liknande projekt? Erfarenheter från tidigare projekt NFH beviljar en gång om året projektmedel till ett antal regionala projekt. Under de senaste åren har projekt inom området kulturella och kreativa näringar varit prioriterade. Erfarenheter från dessa projekt kan ge synergieffekter. En av näringskonsulentens uppgifter blir att dra nytta av tidigare projekts erfarenheter genom hemslöjdskonsulenterna och även fungera som mentor till pågående projekt inom näringsområdet. NFH har erfarenhet av en konsulentfunktion på nationell nivå inom området barn och ungdom som har gett mycket gott resultat. Den tjänsten har fungerat som inspiratör, idégivare, mentor och igångsättare för olika initiativ på lokal och regional nivå. En tjänst på nationell nivå har överblick och kan förmedla kunskap och erfarenheter mellan länen. Detta arbetssätt kan tas till vara inom näringsområdet.

3 5. Hur ser verksamheten ut vanligtvis? avgränsningar NFH är en central myndighet under Kulturdepartementet och med Tillväxtverkat som värdmyndighet. Ett av nämndens uppdrag är att som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar. En viktig del av nämndens verksamhet är också att samordna landets hemslöjdskonsulenter som arbetar utifrån ett närings- och kulturarvsperspektiv som utifrån ett kunskapsförmedlande perspektiv. NFH kommer som uppdragsgivare att tydligt skilja projektet från övriga verksamhetsgrenar men utnyttja upparbetade nätverk på central och regional nivå som gynnar projektet. När det gäller nämndens arbete med närings- och utbildningsfrågor samt hållbar utveckling kan verksamheterna dra nytta av varandra. Detta gäller framför allt den nya utbildningen vid Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, en treårig kandidatutbildning i slöjd och kulturhantverk med inriktning mot ledarskap. Hemslöjden som produktionsform arbetar hållbart, vilket gör att projektet kommer att bidra till en hållbar utveckling. NFH bedriver ett pågående miljöarbete utifrån begreppet hållbar tillväxts tre dimensioner, den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Här hänvisas till webbsajten Slöjd håller I slöjden används naturmaterial och återbrukat material. Tillverkningen sker ofta för hand och energiförbrukningen är låg. Produkterna som tillverkas är av hög kvalité, håller länge och går att reparera. Slöjdaren behärskar och kontrollerar hela produktionsprocessen i sin närmiljö, vilket innebär få och korta transporter från producent till kund. Slöjdens och hantverkets kvalitéer och materialkunskaper utifrån ett hållbarhetsperspektiv skulle kunna bilda modell för produktion och processer i större skala. Hemslöjdskonsulenterna har ett antal olika uppdrag och detta projekt har som ambition att engagera den av länets hemslöjdskonsulenter som har en tydlig näringsinriktning. När det gäller utövarna vänder sig projektet till de som är egna företagare och vill stärka och utveckla sitt företagande och entreprenörskap.

4 6. Vilka ska genomföra projektet? Projektorganisation: Uppdragsgivare = Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH Projektledare = anställd av NFH, placerad hos NFH på Tillväxtverket i Stockholm Projektgrupp= NFHs näringsgrupp, som består av sex hemslöjdskonsulenter med näringsinriktning från olika delar av landet. Denna grupp ses som ett bollplank till projektledaren och har haft en samlande roll i näringsfrågor och deltagit i förberedelsearbete inför projektet en näringskonsulent. Referensgrupp= Denna grupp är tänkt att bestå av olika omvärldskompetenser, t.ex. från Tillväxtverket, Jordbruksverket, Hushållningssällskapet, en kulturekonom, omvärldsanalytiker. Referensgruppen bör bestå av ca 5-7 personer. NFH kommer att driva och administrera projektet, vilket innebär att kansliet kommer att sköta projektets ekonomi, bistå projektledaren med vissa assistentfunktioner samt att kanslichefen vid myndigheten har den arbetsledande rollen gentemot projektledaren. Dessutom kommer NFH att stå för OH-kostnader som lokaler och adminstrativ utrustning. Deltagare: Motorn för projektets genomförande är näringskonsulenten vars förlängda armar på regional nivå är länets hemslöjdskonsulenter. Hemslöjdskonsulenterna är offentligt finansierade tjänster med landsting/region, länshemslöjdsförening, länsmuseum eller hushållningssällskap som huvudman. Den andra viktiga samarbetparten är länets slöjd-/konsthantverks-/hantverksföretagare vilka oftast är bosatta på landsbygd/glesbygd. Dessa företagare är ofta kombinatörer vilket innebär att de dels är företag som producerar slöjd-/hantverksprodukter dels säljer tjänster i form av kunskapsförmedling eller upplevelser. I båda fallen handlar det om produkter/tjänster som ökar ortens/bygdens attraktionskraft och de är ofta en del av turistnäringen. 7. Vem riktar sig projektet till projektets målgrupp Målgrupp: Projektets huvudsakliga och viktigaste målgrupper är hemslöjdskonsulenterna och utövarna (slöjdare/hantverkare/konsthantverkare). Hemslöjdskonsulenterna är en

5 kunskapsförmedlande länk och mellanhand/mäklare för att stimulera kreativa processer. Utövarna är företagare som producerar och distribuerar varor och tjänster. När det gäller tjänster kan detta handla om upplevelser, kunskapstjänster eller vara en del av turistnäringen. Slöjdaren är ofta en kombinatör med stor flexibilitet utifrån vad som efterfrågas på marknaden. Gruppen av återförsäljare av hemslöjdsprodukter, butiksledet, kommer att inbjudas till dialog och aktiviteter som ett viktigt led för att nå kunden. På länsnivå är olika aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna både i offentlig och privat regi viktiga samarbetsparter. Målgrupp och samarbetspart kan också vara olika ideella organisationer som hemslöjdsföreningar, hembygdsföreningar och andra slöjdföreningar. Deltagarna/företagarna i projektet är ännu inte utsedda. Slöjdarna har idag en relativt hög medelålder, övervägande delen är kvinnor samt har en svensk bakgrund. Projektet vänder sig framför allt till yngre utövare (40 år och yngre), till både män och kvinnor (eftersträvar en jämn könsfördelning) samt vill uppmuntra hantverkare med utländsk bakgrund att delta i projektet. 8. Projektets mål På lång sikt är målet att skapa nya företag med god lönsamhet och hållbarhet inom branschen samt stärka lönsamheten i existerande företag och få dem att växa. Utifrån de undersökningar som Nutek gjorde 1998 och 2008 bör en uppföljning och jämförelse göras 2018 för att följa utvecklingen och projektets långsiktiga effekter. På kort sikt är målet att skapa goda förutsättningar för denna långsiktiga måluppfyllelse. Den kortsiktiga måluppfyllelsen ska resultera i: - Nya kontaktytor och ökat samarbete med andra organisationer/myndigheter/närstående branscher t.ex. Almi, affärsutvecklare, nyförtagarcentrum, regional utveckling, länsstyrelse, hushållningssällskap, konsthantverkscentrum m.fl. - Ökad samverkan, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom och mellan länens utövare för att finna lokala utvecklingsstrategier - Ökad samverkan mellan slöjd-hantverk-konsthantverk-mathantverk och kulturarv

6 - Att stärka hemslöjdskonsulenternas kompetens i entreprenörskap och företagande - Att lyfta och synliggöra de goda förbilderna, "slöjdens hjältar" - Att undersöka möjligheterna för att skapa en slöjd- och hantverksmässa för både produkter, tjänster och kunskap - Att kartlägga olika säljkanaler/olika sätt att nå kunden - Att ta fram en publikation som redovisar projektet och inspirerar morgondagens entreprenörer inom området, ge exempel på hur man kan höja livskvalitén genom olika typer av kombinationssysselsättningar och nischer typ hantverk-mat-turism-upplevelser-kunskap-kulturarv. - Indikatorer som går att mäta: - antal nya företag - antal växande företag - antal informationstillfällen - antal utbildningstillfällen/seminarier - andra insatser - antal hemslöjdskonsulenter som deltagit - antal slöjdare/hantverkare/konsthantverkare som deltagit 9. Vad ska vi göra? Genomförandeplan med tidsplan Projektledaren ska arbeta mot samtliga län vilket innebär att hon/han initialt måste lära känna de olika länens inriktning och förutsättningar samt ta del av de olika näringsprojekt som pågår på länsnivå. Detta innebär många resor men projektledaren kan också utnyttja de tillfällen då NFH samlar alla konsulenter centralt. Efter denna inkörningsfas bör projektledaren lägga en mer detaljerad handlingsplan för projektet. Av den anledningen bör inte allt låsas fast i ansökan om projektmedel. Att hela tiden avläsa länens behov och förankra arbetssättet är av stor vikt. Här bör också finnas utrymme för flexibilitet så att projektledarens kompetens och erfarenheter kan utnyttjas fullt ut. Även projektgruppens och referensgruppens kunskaper ska utnyttjas. Centralt i verksamheten är dock att nå ut på regional nivå/landsbygden där verksamheten bedrivs för att skapa mötesplatser för lärande riktat både mot

7 hemslöjdkonsulenter och utövare. Efter halva projekttiden görs en avstämning för att avläsa resultat och om korrigeringar av inriktningen behöver göras. Aktiviteter och tidsplan - Projektstart så snart medel har beviljats, dock tidigast Rekrytering av projektledare ev. tidigare - Uppstartsaktivitet med referensgrupp och projektgrupp före sommaren 2011 om möjligt. - Nationella konsulentträffar en per halvår för information och erfarenhetsutbyte med alla hemslöjdskonsulenter löpande under projekttiden - Mötesplatser på länsnivå med utövare, konsulenter och regionala aktörer löpande under projekttiden - Försäljningsledet inbjuds till dialog och aktivitet under år två - Referensgrupp 2 tillfällen per år löpande under projekttiden - Projektgrupp 4 tillfällen per år löpande under projekttiden - Slutrapport Hur ska vi sprida resultatet? Internt finns en väl uppbyggd struktur för att sprida resultatet av projektet. För att även sprida lärandet bedöms det som värdefullt att göra någon form av publikation som knyter an till projektet. En skrift som beskriver metod och olika val under projektarbetet men som också tar fram goda exempel för att inspirera och personifiera slöjden. Skriften skulle kunna användas som ett undervisningsmaterial för morgondagens entreprenörer inom området. Vilken exakt form en skriftlig redovisning får bör avgöras under projektets gång men den bör ses som en mer journalistisk produkt med avsikten att nå ut till en bredare målgrupp än deltagarna i projektet. Resultatet ska också spridas i digital form. Att projektet redovisas vid olika seminarier och konferenser runt om i landet är viktigt för spridningseffekten. Ett sådant tillfälle kan vara Generatorskonferensen. Genom att projektet kommer att producera en pedagogisk och inspirerande skrift/rapport kommer många att kunna beröras och påverkas av projektet: - Landets hemslöjdskonsulenter ca.60

8 - Direkt berörda deltagande slöjdare/hantverkare/konsthantverkare i projektet ca Antal slöjdare som finns i konsulenternas register som berörs indirekt av resultatet och kan dra nytta av det ca Utbildningsinstitutioner för slöjdare och hantverkare som Sätergläntan, HV skola, olika folkhögskoler, DaCapo, Kandidatprogrammet i ledarskap i slöjd och kulturhantverk, Stenebyskolan, HDK, Konstfackskolan m.fl. - Närstående organisationer t.ex. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund med ca medlemmar, Konsthantverkscentrum med ca 800 medlemmar. 11. Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut? Projektets erfarenheter kommer att förvaltas av NFH i myndighetens fortsatta näringsuppdrag och hemslöjdskonsulenterna som mellanhänder kommer att förvalta den kompetens som projektet tillfört dem. Om projektet tydligt kan påvisa effekterna av en näringskonsulents arbete kommer NFH att äska om en permanent tjänst hos Närings- respektive Kulturdepartementet. Det förväntade resultatet är att hemslöjden/hantverket kan förstärka sin position och tydlighet inom de kulturella och kreativa näringarna. Lyckas man skapa en ökad attraktivitet inom hemslöjdsnäringen kommer innovativa och gränsöverskridande processer att starta där man kopplar samman hemslöjdens kunskaper och traditioner med hållbar utveckling och tillväxt i samtiden. Slöjdaren/hantverkaren kan utveckla sin förmåga att verka som kombinatör och har i den rollen en flexibilitet som omvärlden idag mer och mer efterfrågar och som ofta krävs för att du ska kunna bo kvar på landsbygden.

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Entreprenörskap i skolan en kartläggning

Entreprenörskap i skolan en kartläggning Entreprenörskap i skolan en kartläggning entreprenorskap I SKOLAN Entreprenörskap i skolan en kartläggning kan fritt skivas ut från Skolverkets webbplats www.skolverket.se/entreprenörskap Form: AB Typoform

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer