Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhetsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan Inledning... 2 Uppdrag... 3 Strategisk samordning... 5 Barn och unga... 5 Kulturella och kreativa näringar... 7 Forskning och utveckling... 8 Kartlägga, kommunicera och informera... 9 Det civila samhället Hemslöjdens samlingar Kultursamverkansmodellen Fortsättning på Umeå Europas kulturhuvudstad Hållbarhet Slöjd håller Främjande av hemslöjd Rikskonsulentverksamheten Projektbidrag Nämndens kansli... 16

2 Inledning För att utveckla hemslöjdsområdet och samtidigt möta dagens samhällsutmaningar i form av segregation, urbanisering och globalisering ser Nämnden för hemslöjdsfrågor det som centralt att arbeta med hemslöjd ur ett brett mångfaldsperspektiv. Mångfald skall i detta sammanhang tolkas i alla dess betydelser, en mångfald av slöjduttryck, en mångfald av aktörer, en mångfald av arenor och en mångfald av etnicitet. NFH kommer under 2015 att arbeta med att kartlägga den slöjd som vi idag inte har kontakt med, vilket innebär slöjdande utanför etablerat föreningsliv och institutionella ramar. Det kan vara slöjd med olika kulturella rötter, det kan vara slöjd i storstaden, slöjd på landet eller slöjd på nätet. Det kan handla om slöjd för män eller slöjd som det arbetas med i rehabiliterande och terapeutiskt syfte och så vidare. Att få en tydlig bild av det samtida slöjdandet är en utmaning, då aktörerna är många och grupptillhörighet är flytande. Genom vidgat deltagande utvecklas slöjdområdet och bidrar till ett hållbart samhälle. NFH ser som mycket angeläget att tydligt kartlägga det samtida Slöjdsverige och därmed möjliggöra ett aktivt inkluderande och därmed säkerställa att myndighetens arbete riktas mot hela det samtida hemslöjdsområdet. Det är av stor vikt för NFH att samverka och samarbeta om strukturer och nätverk med andra politik- och kulturområden, myndigheter och det civila samhället på såväl nationell som regional nivå. Återrapportering Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten. Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet Främjande av hemslöjd Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd genom att - stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhetsperspektiv och därmed tillvarata hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet, - öka barns och ungdomars intresse för utövandet av olika slöjdtekniker. 2 (17)

3 Myndighetens instruktion Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Resultatredovisning Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten. Undantag från ekonomiadministrativa regelverket Nämnden för hemslöjdsfrågor undantas från bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende att lämna årsredovisning. Nämnden för hemslöjdsfrågor ska enbart lämna en verksamhetsredogörelse. Uppdrag Samverkansråd Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen Nämnden för hemslöjdsfrågor ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för samverkansmodellen. Kulturella och kreativa näringar Nämnden för hemslöjdsfrågor ska som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar. Nämndens samhällsuppdrag fokusområden Nämnden arbetar med följande prioriterade fokusområden: - Barn och ungdomar - Mångfald - Näringsfrågor - Kulturarv 3 (17)

4 I arbetet med de prioriterade fokusområdena skall följande perspektiv iakttagas: - Delaktighet/tillgänglighet/jämställdhet - Internationellt/interkulturellt utbyte Verksamhetsplanens disposition Verksamhetsplanen följer årsredovisningens huvudindelning: Strategisk samordning, Främjande av hemslöjd och Nämndens kansli 4 (17)

5 Strategisk samordning Barn och unga Öka barn och ungdomars intresse för slöjdutövande Rikskonsulenten i hemslöjd för barn och unga fungerar som samordnare och kvalitetsutvecklare av NFHs verksamhet inom barn- och ungdomsområdet. Konsulenten står för omvärldsbevakning, kunskapsinsamling och metodstöd. Konsulenten fungerar som igångsättare och mentor i arbetet gentemot hemslöjdskonsulenter, riksorganisationer och offentliga aktörer i hela landet. Följande områden kommer att prioriteras under 2015: Hemslöjd i skolan Skapande skola Arbetet med att informera och utbilda hemslöjdskonsulenter, kulturarbetare, kommuner och regioner för att öka kvantitet och höja kvalitén på hemslöjdsprojekt inom Skapande skola fortsätter under NFH bevakar Kulturrådets och Skolverkets rapportering och forskning om kulturprojekt i skolan och sprider vidare till länshemslöjdskonsulenter och andra tjänstemän på regional nivå. Rikskonsulenten kommer att medverka på två regionala spridningskonferenser som riktar sig till politiker och tjänstemän, vi räknar med att nå cirka 200 personer. På den lokala nivån är två utbildningar planerade, där når vi cirka 50 kulturutövare, museipedagoger och slöjdare. Rikskonsulenten bistår Norrbottens samt Västra Götalands hemslöjdskonsulenter i utformandet av pedagogiska program i anslutning till utställningen Next level craft och projektet Ur Björk. Programverksamheten är angelägen för både barn och unga och kan användas i Skapande skola när utställning och projekt turnerar i landet. Slöjd håller - idébank för pedagoger Under 2014 har rikskonsulenten utarbetat en idébank för hemsidan Slöjd håller. Den är tänkt att användas i skolans arbete kring hållbarhetsfrågor. Målgrupper är såväl skolans pedagoger och elever som hemslöjdskonsulenter och slöjdare. Idébanken kan tjäna som ett stöd vid såväl temaarbeten inom skolämnenas ram som Skapande skola projekt med aktörer utanför skolan. Målgrupp är barn och ungdomar i åldrarna 6-16 år, förskoleklass till och med åk 9. Rikskonsulentens arbete är nu slutfört och webbsidan lanseras under första kvartalet (17)

6 Hemslöjd i Kulturskolan Som ett led i arbetet med vidgat deltagande och önskan om att nå nya målgrupper via nya arenor har rikskonsulenten under 2014 inlett ett samarbete med Sveriges Musikoch Kulturskoleråd, SMoK, för att underlätta samarbete mellan regioner och kommuner som vill implementera slöjdverksamhet i Kulturskolan. I dag finns hemslöjd inom Kulturskolan endast på ett fåtal ställen i landet. NFH har som mål att under 2015 etablera kontakter med ytterligare tio kommuner. Under Kulturskolans rikskonferens (mars 2015) presenterar NFH, i samarbete med Sörmlands hemslöjdskonsulenter, hemslöjdens modell för arbete med barn samt en utbildning för slöjdhandledare. Rikskonsulenten ska medverka vid fyra av Kulturskolans länsträffar i syfte att informera om hur hemslöjd kan implementeras i Kulturskolan. Implementeringen i Kulturskolan fortsätter Resurser: 20 tkr externa medel/bou Slöjdverksamhet med barn (7-12 år) Rikskonsulenten medverkar i arbetet med utveckling av slöjdpedagogik och webbanpassning av ett slöjdhandledarmaterial i samarbete med länshemslöjdskonsulenterna i Kalmar, Kronoberg, Skåne och Halland. Arbetsgruppen kommer under året ha tre gemensamma arbetsmöten. Ett reviderat handledarmaterial beräknas vara färdigt till Handledarmaterialet skall vara öppet och tillgängligt för att användas av hemslöjdskonsulenter och handledare i slöjd över hela landet. Resurser: 20 tkr externa medel/bou Slöjdverksamhet med unga (13-18 år) Under våren startar arbetet med att samla in resultat av de senaste sex årens projekt med inriktning på unga vuxna och slöjd. Syftet är att beskriva metoder för hur man på regional och lokal nivå kan engagera gruppen åringar. Arbetet sker i samarbete med en grupp regionala hemslöjdskonsulenter. Arbetsgruppen kommer att träffas vid tre tillfällen under 2015 och även gemensamt söka extern finansiering för att vidga uppgiften inför 2016 genom att exempelvis samla ett nätverk med unga vuxna i åldern där befintliga projekt kan utvärderas och nya kan uppstå. 6 (17)

7 Slöjdinkubator (unga vuxna år) Pilotprojektet Slöjdinkubator från 2014 drivs under 2015 i samarbete med Sätergläntan, HV och Carl Malmstens verkstadsskola LiU. NFH ingår i styrgruppen och har ansvar för överföring av Slöjdinkubatormodellen till Sätergläntan. NFH ansvarar för att modellen utvecklas och kvalitetsäkras. I pilotprojektet medverkade 10 deltagare som nu fungerar som referensgrupp i utvecklingen av modellen erbjuds plats för 15 deltagare från ett vidgat område bestående av slöjd, hantverk, konsthantverk och form. NFH kommer under hösten 2015 att arrangera ett seminarium med utgångspunkt från Slöjdinkubatormodellen med syftet att skapa informella nätverk inom design, hantverk och slöjdområdet. Inbjudan går till cirka femton högskolor, yrkeshögskolor och folkhögskolor inom området. Resurser: 40 tkr externa medel/bou Ansvarig: Rikskonsulent barn och unga Marie Fagerlind Samverkansgrupper Konsulenten ingår i Skolverkets nationella råd för gymnasieskolan (6 möten) och Kulturrådets samverkansgrupp för barns rätt till kultur (4 möten). Kulturella och kreativa näringar NFH har i uppdrag att fortsatt utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar under NFH ska inom slöjdområdet: - Utveckla och stimulera satsningar inom KKN - Samverka med andra myndigheter och näraliggande aktörer inom området - Fungera som bollplank för de regionala hemslöjdskonsulenterna Aktiviteter Nationell agenda för företagsutveckling inom slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion Under arbetet med projekt Näringskonsulent visade det sig att de närbesläktade områdena slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion har gemensamma utmaningar vad gäller företagsutveckling, det kunde därför antas att behovet av stöd och åtgärder också är gemensamma. 7 (17)

8 Projektet startades 2014 och leds av Konsthantverkscentrum (KHVC). Tillväxtverket finansierar inom ramen för sin satsning på branschorganisationer och NFH har medfinansierat med 50 tkr under Projektet är ett samarbete mellan NFH, KHVC, Svensk Form, KIF/KRO och Sveriges designer. Projektet fortgår till halvårsskiftet Ansökan om medel till kartläggning av statistikutveckling inom slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion NFH kommer att verka för att samarbetsparterna i Nationell agenda projektet går vidare och gemensamt söker projektbidrag till en kartläggning av det gemensamma området. Kartläggning och analys skall avse siffor på branschens ekonomiska betydelse i samhället vad gäller omsättning, export och sysselsättning. Seminarium om MU avtalets tillämpning på slöjdområdet NFH har introducerat landets hemslöjdskonsulenter för MU avtalet och dess tillämpning. Under våren 2015 kommer ett fördjupande seminarium anordnas för länshemslöjdskonsulenterna med praktiska exempel ur deras verksamheter. Seminariet genomförs med medverkan från KIF/KRO. Se även Slöjdinkubator under avsnittet BoU, samt Sloydify Society under avsnittet Umeå kulturhuvudstad 2014 Resurser: 10 tkr Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Forskning och utveckling Ledarutbildning för hemslöjd Göteborgs universitet Den treåriga kandidatutbildningen i slöjd och kulturhantverk vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet är framtida rekryteringsbas för befattningar inom slöjd/kulturområdet. NFH håller kontakt med utbildningen genom att bjuda in studenterna till kansliet för information om NFHs verksamhet. NFH tar emot studenter för praktik på kansliet samt bjuder in två studenter per tillfälle i samband med fortbildningskonferenserna för hemslöjdskonsulenterna. NFHs personal används av utbildningen som föredragshållare i olika ämnen. 8 (17)

9 Hantverkslaboratoriet, HL, Institutionen för kulturvård, GU, och NFH samarbetar inom ramen för implementeringen av UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Under 2015 håller NFH och HL ett filmseminarium i Stockholm för samtliga noder och ett seminarium i Mariestad för hantverksnodens medlemmar. NFHs kanslichef ingår i HLs styrgrupp. Resurser: inom nämndens anslag för kanslifunktionen Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Skydd av immateriellt kulturarv - UNESCO Som ansvariga för noden Traditionell hantverkskunskap deltar NFH i det fortsatta arbetet kring implementering och tillgängliggörande av förteckningsarbete under Institutet för språk och folkminnens ledning. Se även ovan under avsnittet Hantverkslaboratoriet. Resurser: inom nämndens anslag för kanslifunktionen Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Kartlägga, kommunicera och informera NFH kommer under 2015 att arbeta med att kartlägga den slöjd som vi idag inte har kontakt med, vilket innebär den slöjd som inte är organiserad inom Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund eller genom landets hemslöjdskonsulenter. Det kan vara slöjd med olika kulturella rötter, det kan vara slöjd i storstaden, slöjd på landet eller slöjd på nätet. Det kan handla om slöjd för män eller slöjd som det arbetas med i rehabiliterande och terapeutiskt syfte och så vidare. NFH ser som mycket angeläget att tydligt kartlägga det samtida Slöjdsverige och därmed säkerställa att myndighetens arbete riktas mot hela hemslöjdsområdet. Kartläggning, omvärldsbevakning, analys och spridning av information kommer att vara i fokus. En 50% tjänst som rikskonsulent i kommunikationsfrågor kommer att tillsättas första kvartalet Resurser: kanslianslag 151 tkr, främjande 340 tkr Ansvarig: rikskonsulent kommunikation (vakant), kanslichef Friedrike Roedenbeck Open Sloyd Iniative Open Sloyd Initiative kallas den del av 2015 års satsning på att öka mångfalden inom slöjdverksamhet som främst berör de tre storstadsregionerna. Det är ett 9 (17)

10 samverkansprojekt mellan NFH, länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Syftet är att kartlägga och se över kommunikationsstrategier för att vidga deltagande i slöjdverksamhet ur flera mångfaldsperspektiv. NFH samverkar även med mångfaldsgruppen, en arbetsgrupp som består av ett tiotal länshemslöjdskonsulenter, som under året kommer att göra en slöjdarinventering för att undersöka kontaktytor gällande intresse för slöjd och hantverk oberoende av etnicitet. Gruppen kommer också att utveckla sin kompetens vad gäller omvärldsspaning/bevakning och kommunikation i syfte att nå ökad mångfald inom slöjdverksamheter. Mål: - Att kartlägga det Slöjdsverige som inte organiseras av SHR eller landets hemslöjdskonsulenter - Att ta fram ett samtida vokabulär som presenterar slöjdverksamhet för olika målgrupper/situationer. - Att bidra till en gemensam systematisk och bred omvärldsbevakning/trendspaning i nätverk med länshemslöjdskonsulenterna. - Att bidra till ett mångfaldsseminarium under hösten 2015 i Landskrona i syfte att öka kunskapen om kommunikation och höja kompetensen för att nå vidgat deltagarde i slöjdverksamhet. - Att bidra till att ta fram handlingsstrategier för kommunikationsinsatser på nationell/regional/lokal nivå baserat på undersökningar av slöjdandets värde för människan och samhället de kommande 10 åren. - Att planera och/eller genomföra pilotprojekt som riktas mot storstadsområden/miljonprogram i syfte att undersöka slöjdandets förtjänster och villkor i storstaden (beroende på möjligheter att söka extern finansiering 2015). Resurser: inom kommunikation Ansvarig: Pernilla Frykholm Det civila samhället Regeringen har under de senaste åren betonat det civila samhällets viktiga roll i kulturlivet. NFH har ett nära samarbete med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR) som är den dominerande organisationen inom hemslöjdsområdet. 10 (17)

11 Under hösten 2014 har SHR meddelat att det råder ekonomisk kris i riksförbundet och tilläggsanslag respektive kraftigt höjt anslag har begärts. De möten som sedan 2014 har hållits mellan ordförandena respektive kanslichef och verksamhetschef i NFH och SHR fortsätter och diskussioner kommer att föras om hur stöd på bästa sätt kan ges till SHR. Den hos SHR uppkomna ekonomiska krisen kan komma att påverka utformningen av NFHs uppdrag till organisationen. Nämnden har till årets första nämndmöte bjudit in SHRs styrelse för ett samtal om den rådande situationen. NFH ser med stort allvar på den uppkomna situationen och kommer att arbeta för att motverka dess skadeeffekter på bästa sätt. Resurser: 4,2 mkr Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Hemslöjdens samlingar Under 2014 publicerades på Digitalt museum mer än slöjdföremål från databasen Hemslöjdens samlingar. Databasen bytte under 2014 plattform till Primus Nett vilket möjliggjort tillgängliggörande i takt med att hemslöjdsföreningarna utbildats och nått digital mognad. Under 2015 fortsätter NFH och SHR det gemensamma arbetet med att stimulera till användning av detta rika material. I samarbete med hemslöjdskonsulenterna i Skåne som erhållit projektmedel för arbete med Hemslöjdens samlingar 2015 tas användarmanualer fram, utbildning arrangeras och ett seminarium om det samtida samlandet planeras. Som systemägare har NFH ansvar för licenskostnader på ca kr. Mål: - Att genom aktiv medverkan i förvaltningsgruppens ca fyra möten per år stötta och utveckla databasen Hemslöjdens samlingar och dess tillgängliggörande på Digitalt museum. - Att stå för licenskostand för Primus Nett och Digitalt museum - Att stå för vissa utbildningskostnader i Primus Nett och Digitalt museum Resurser: 200 tkr av främjandemedel (ap 2) Ansvarig: Handläggare Pernilla Frykholm 11 (17)

12 Kultursamverkansmodellen Kansliets arbete med den offentligt finansierade slöjden på regional nivå (länshemslöjdskonsulentverksamheten) sker delvis genom medverkan i Kulturrådets samverkansråd för samverkansmodellen. De regionala kulturplanerna ska innehålla ett avsnitt om hemslöjdsfrämjande verksamhet och dessa granskas, bedöms och följs upp i samverkansrådet och dess beredningsgrupper, där NFHs kanslichef deltar i arbetet. NFH prioriterar att besöka konsulentkontoren, regionerna/landstingen och de olika huvudmännen och följer på så sätt verksamheten. Detta arbete kommer att fortgå under Under 2014 anordnade NFH och Kulturrådet ett seminarium för de länsmuseer som är huvudmän för hemslöjdskonsulenter, under 2015 kommer NFH att anordna ytterligare ett seminarium för huvudmän till länshemslöjdskonsulenter. Resurser: inom nämndens anslag för kanslifunktionen Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Fortsättning på Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 NFH har enligt regleringsbrevet i uppdrag att redovisa genomförda projekt och aktiviteter under Umeå kulturhuvudstad NFH fortsätter under 2015 arbetet med att stötta de koncept som togs fram under kulturhuvudstadsåret. Under våren 2015 kommer utställningen Next Level Craft att visas i Östersund, under sommaren visas den på Murberget i Härnösand och till hösten, alternativt våren 2016 visas den i Luleå. NFH bidrar till att undersöka om Next Level Craft även kan ställas ut i Stockholm under 2015/2016. Länshemslöjdskonsulenterna i de fyra norrlänen fortsätter att utveckla metoder för hur slöjden kan bidra med samhällsnytta i den andra delen av kulturhuvudstadssatsningen, projektet Sloydify Society. Under slutet av 2015 ska metodutvecklingen redovisas i en handbok och NFHs roll är att bidra till att de nya kunskaperna sammanställs på ett bra sätt och kommer landets länshemslöjdskonsulenter och övriga intresserade till godo. Mål: - Att stötta länshemslöjdskonsulenterna i arbetet med vandringsutställningen Next Level Craft och i sammanställandet av Sloydify Society projekten i en metodikhandbok. 12 (17)

13 - Att möjliggöra att Next Level Craft även visas i Stockholm 2015/ Att bidra till spridning av kunskaper, erfarenheter och engagemang i Sloydify Society-projekten. Se även under avsnittet Barn och unga. Resurser: inom nämndens anslag för kanslifunktionen Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Hållbarhet Slöjd håller NFH är sammankallande i arbetsgruppen för hållbar utveckling. Gruppen består av 5 länshemslöjdskonsulenter, NFHs kanslichef och kansliets assistent. Under 2014 har en ny websida tagits fram och konsulenterna i arbetsgruppen har fortbildats. Första kvartalet 2015 skall den nya websidan introduceras. En större satsning på att anpassa en del av sidan till skolan och skolbarn har genomförts och under året kommer skolmaterialet att presenteras för den nya målgruppen. Eventuellt kommer ett seminarium om slöjd och hållbarhet att anordnas. Resurser: se Barn och Unga Ansvarig: Assistent Helene Wallin/ Kanslichef Friedrike Roedenbeck 13 (17)

14 Främjande av hemslöjd Rikskonsulentverksamheten Det finns idag totalt fyra och en halv rikskonsulenttjänster som finansieras helt av statliga medel. NFH fördelar medel till huvudmännen för dessa tjänster samt följer upp verksamheten. Rikskonsulenterna deltar vid de årliga fortbildnings- och inspirationsseminarier som NFH arrangerar. Sameslöjdskonsulenter Tre sameslöjdskonsulenter finansieras via NFH men har Sameslöjdsstiftelsen - Sámi Duodji i Jokkmokk som huvudman. Konsulenterna har inriktning hantverk och kulturarv, näring och företagande samt marknadsföring och kommunikation. De erbjuder samiska slöjdare rådgivning. Sameslöjdskonsulenterna arbetar internationellt, nationellt regionalt och lokalt. Rikskonsulent i hemslöjd för barn och unga NFH är arbetsgivare för rikskonsulenten i hemslöjd för barn och ungdom som har sin arbetsplats på NFHs kansli. Rikskonsulent kommunikation NFH är även arbetsgivare för denna 50 % tjänst vilken kommer att tillsättas under första kvartalet Konsulenten kommer att ha sin arbetsplats på NFHs kansli. Resurser: Främjandeanslaget/ rikskonsulenter tkr Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Främjande av slöjd i Stockholms län NFH ger uppdrag och sköter uppföljningen av det hemslöjdsfrämjande arbetet i Stockholm, som ännu inte gått med i samverkansmodellen. NFH uppfattar att bytet av huvudman från Stockholms Läns Landsting(SLL) till Stockholms Läns Museum (länsmuseet) har kommit att innebära en kraftigt försämrad ekonomi för hemslöjdsverksamheten pga den höga interndebitering som länsmuseet tillämpar. NFH har under 2014 haft gemensamt möte med SLL och länsmuseet för att diskutera frågan. NFH kommer att arbeta för att ett avtal som reglerar huvudmannaskapet och de ekonomiska förutsättningarna skrivs. 14 (17)

15 Resurser:630 tkr i Statens kulturråds regleringsbrev ställs till Tillväxtverkets förfogande, utbetalas efter beslut av NFH Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Projektbidrag NFH fortsätter arbetet med att stimulera till att projektbidrag söks av en vidgad målgrupp, att antalet ansökningar ökar och att projektidéerna håller högre kvalitet och i högre grad innebär nytänkande. NFH genomförde under 2014 ett kvalitetsutvecklingsarbete kring projektbidragen som bl a innebar översyn av ansökningshandlingar, utvärderingskriterier, lämplig projektperiod och analys av vilka projekt/projektägare som erhållit projektmedel de senaste 10 år. Under 2015 kommer förhoppningsvis NFHs bidragsförordning att vara på plats, vilket blir en del i NFHs kvalitetsarbete. Utvärdering av de förändrade ansökningsoch redovisningstiderna kommer att genomföras under året. Mål: - Att nära följa de 12 projekt som beviljats projektmedel 2015 genom att ha regelbunden kontakt med projektägare och bidra med kunskap och kontaktnät. - Att sprida kunskap och engagemang kring projektresultaten till hemslöjdskonsulenter, deras huvudmän och andra relevanta målgrupper - Att använda nya kanaler vid information om NFHs projektbidrag och därigenom vidga målgruppen. Resurser: inom nämndens anslag för kanslifunktionen samt främjandeanslaget/projekt tkr Ansvarig: Handläggare Pernilla Frykholm Fortbildning och informationskonferens NFH skall håll minst en, eventuellt två utbildnings och informationskonferenser för regionala hemslöjdskonsulenter. Ytterligare fördjupningskonferenser i några utvalda ämnen. Resurser: 226 tkr Ansvarig: Handläggare Pernilla Frykholm 15 (17)

16 Nämndens kansli Personal Kanslichef Friedrike Roedenbeck 100 % Handläggare Pernilla Frykholm 50 %, Assistent Heléne Wallin 100 % Värdmyndighet NFH har Tillväxtverket som värdmyndighet, vilket innebär att Tillväxtverket står för lokaler, ekonomi- och personaladministration (via Statens servicecenter), utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt nämnden. Detta regleras i Tillväxtverkats regleringsbrev. För NFH är detta arrangemang oerhört betydelsefullt, dels för att det innebär att kansliet till fullo kan koncentrera sig på sina kärnfrågor, dels för närheten till näringsfrågorna och möjligheten till gemensamma projekt. Inför Tillväxtverkets förestående flytt 2015/16 till lokaler på Västgötagatan ingår Friedrike Roedenbeck i Tillväxtverkets arbetsgrupp. Ekonomihantering Tillväxtverket/ Statens servicecenter ombesörjer utbetalning av löner, fakturahantering, bidragsutbetalningar, bokföring och bokslut åt NFH. Nämndens kansli ansvarar dock för budgetering, kontering, granskning och uppföljning. Elektronisk dokumenthantering Tillväxtverket har köpt in ett system för elektronisk ärende- och dokumenthantering. NFH har inte involverats i detta byte av system utan ligger kvar i Tillväxtverkets gamla system. Nämndsammanträden Nämnden brukar ha två sammanträden under våren och två under hösten. Vid behov kan ytterligare ett sammanträde sättas in. Vårens första sammanträden är fastställt till den 13 februari. Februari- och oktobersammanträdena är beslutsmöten medan majmötet ger utrymme för mer långsiktiga strategiska diskussioner. Kvalitetsplan NFH har under 2014 tagit fram dokumentet Kvalitet i Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet. Arbetet med att gå igenom och bryta ner vissa processer i delmoment 16 (17)

17 och beskriva dem för att säkerställa deras korrekta handhavande har påbörjats. Befattningsbeskrivningar och årscykler skall uppdateras, nya ekonomirutiner skall dokumenteras. 17 (17)

Inledning... 2 Främjande av hemslöjd... 4 Bidragsgivning Nämndens kansli... 12

Inledning... 2 Främjande av hemslöjd... 4 Bidragsgivning Nämndens kansli... 12 Verksamhetsplan 2016 Inledning... 2 Främjande av hemslöjd... 4 Bidragsgivning... 11 Nämndens kansli... 12 Verksamhetsplanen antogs vid nämndens sammanträde 10 februari 2016. Föredragande var kanslichef

Läs mer

NFH. Statlig självständig myndighet Industridepartementet Kulturdepartementet. Tillväxtverket är värdmyndighet

NFH. Statlig självständig myndighet Industridepartementet Kulturdepartementet. Tillväxtverket är värdmyndighet www.nfh.se NFH Statlig självständig myndighet 1981 Industridepartementet 1992 Kulturdepartementet Tillväxtverket är värdmyndighet Fördelar statligt stöd till: Hemslöjdsfrämjande verksamhet Hemslöjdskonsulenter

Läs mer

Budgetunderlag 2014. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se

Budgetunderlag 2014. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se Budgetunderlag 2014 Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR BUDGETUNDERLAG 2014 INNEHÅLL FÖLJEBREV 3 HEMSTÄLLAN 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR

STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR STRATEGISK PLAN 2014 2017 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR Organisation Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR, är en ideell riksomfattande hemslöjdsorganisation med regionala hemslöjdsföreningar/

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé Projektplan 1. Projektnamn Näringskonsulent 2. Projektidé 2008 fick Nutek i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Uppdraget resulterade i rapporten "Hemslöjden som näringsgren",

Läs mer

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet REGERINGEN Kulturdepartementet 12-23 Regeringsbeslut 63 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Ku2013/2461/RFS (delvis) Riktlinjer för budgetåret 2014

Läs mer

Remissvar betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88), Ku2015/02481/KL

Remissvar betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88), Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet Stockholm 10 mars 2016 103 33 Stockholm Ert dnr Ku2015/02481/KL Vårt dnr 1-110/15 Remissvar betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88),

Läs mer

Redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014

Redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 Kulturdepartementet Stockholm 2015 02 13 103 33 Stockholm Dnr 4-5/15 Redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 Inledning Nämnden

Läs mer

Konsthantverk i Sverige, del 3 Stiftelsen Konsthantverkscentrum. Vidareutveckling av metoder för nätverksbyggande Norrbottens läns landsting

Konsthantverk i Sverige, del 3 Stiftelsen Konsthantverkscentrum. Vidareutveckling av metoder för nätverksbyggande Norrbottens läns landsting Beviljade projektbidrag för budgetåret 2015 Konsthantverk i Sverige, del 3 Stiftelsen Konsthantverkscentrum 43 000 kr Hösten 2014 utkommer boken Konsthantverk i Sverige del 1 under professor Christina

Läs mer

>venska Filminstitutet

>venska Filminstitutet B l " g* REGERINGEN Regeringsbeslut 1:53 2014-12-22 Ku2014/1241/MFI Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm >venska Filminstitutet inkom

Läs mer

Årsredovisning 2010. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se

Årsredovisning 2010. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se Årsredovisning 2010 Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se INNEHÅLL FÖRORD 3 RESULTATREDOVISNING 5 Inledning 5 NFH:s uppdrag och verktyg 5 STRATEGISK SAMORDNING

Läs mer

Bilaga 5 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

Bilaga 5 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund Bilaga 5 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund Åsögatan 122, 116 24 Stockholm www.hemslojden.org info@hemslojden.org 08-54 54 94 50 Org.nr: 81 64 00-2126 Hemslöjdens Strategi och Verksamhetsplan 2015-2018

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Illustration: Sara Nilsson Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar en gång per år bidrag till projekt som stimulerar

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Remissvar Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Remissvar Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Kulturdepartementet Stockholm 2010-05-24 103 33 Stockholm Ert dnr Ku 2010/292/KV Vårt dnr 5-21/10 Remissvar Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Sammanfattning

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017

Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017 Regeringen Regeringsbeslut 60 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling TJÄNSTESKRIVELSE Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150410 DNKS150152 Driftnämnden Kultur och skola Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse.

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse. Projektbeskrivning och budget Skola & Kultur - samverkan för ökad måluppfyllelse i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län, Riksteatern Kalmar län och Riksteatern har gemensamt tagit initiativ till ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Regeringen beslutar att följande riktlinjer ska gälla för bidraget till Stiftelsen Svenska Filminstitutet för budgetåret 2011.

Regeringen beslutar att följande riktlinjer ska gälla för bidraget till Stiftelsen Svenska Filminstitutet för budgetåret 2011. Regeringsbeslut 38 REGERINGEN 2010-12-16 Ku2010/2028/SAM (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 STOCKHOLM Riktlinjer för budgetåret 2011 avseende statens bidrag

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Bilaga KN 2012/6868 Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Konstnärsnämnden har fått regeringens uppdrag att utveckla former för internationellt kulturutbytet

Läs mer

NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR. Årsredovisning

NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR. Årsredovisning NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR Årsredovisning 2014 Innehåll 3 Ordförande har 0rdet Hemslöjd till nytta och nöje 4 Året i korthet 6 Barn och unga Det är här grunden läggs 9 Hållbar utveckling Alternativ till

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE

VERKSAMHETSREDOGÖRELSE VERKSAMHETSREDOGÖRELSE 2015 VERKSAMHETSREDOGÖRELSE 2015 1 Innehåll 3 INSATSER SOM BETYDER MYCKET 4 INTRODUKTION Organisation Ekonomisk översikt Kvalitetsarbete 7 FRÄMJANDE Verksamhetsbidrag Hemslöjdskonsulenter

Läs mer

FramtidsFrö i Halland 2013-2015

FramtidsFrö i Halland 2013-2015 01054 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Uc/Regional Samverkan 2013-07-19 RS130134 Rutger Herlin, Utvecklingsledare Skola/Utbildning 070-570 44 43 Regionstyrelsen FramtidsFrö i Halland 2013-2015

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet l ^.cft/vww.cx Regiat. 2013 "01-09 Regeringsbeslut 16 REGERINGEN D*SHaO 2>- I 5" 2012-12-20 Ku2012/1898/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

På liv och död. aktivt lärande av, med och för barn och unga. Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014

På liv och död. aktivt lärande av, med och för barn och unga. Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014 På liv och död aktivt lärande av, med och för barn och unga Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014 SFHM:s uppdrag Statens försvarshistoriska museer (SFHM) har till uppgift

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut I:16 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola 15-16

Handlingsplan Skapande skola 15-16 Handlingsplan Skapande skola 15-16 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut II:3 Arbetsmarknadsdepartementet 2013-12-12 A2013/4180/DISK A2013/4655/SV A2013/4745/DISK Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/161 157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

Uppföljning av aktivitetsplan 2013

Uppföljning av aktivitetsplan 2013 Uppföljning av aktivitetsplan 2013 För måluppfyllelse gäller: Grönt anger att målet är helt uppfyllt, gult att målet delvis är uppfyllt och rött att målet inte alls är uppfyllt. Mål Aktiviteter Ifylls

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Dalarnas Arkitekturråd 2016-03-07 1 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Remissvar Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Detta

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut 48 2015-12-17 Ku2015/03083/DISK Kulturdepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 7:1 och 7:2 Åtgärder för

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik Kulturnämnden Karl-Magnus Lenntorp Utvecklare kulturarv 040-675 37 32 Karl.M.Lenntorp@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-29 Dnr 1504021 1 (5) Kulturnämnden Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Läs mer