Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhetsplan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan Inledning... 2 Uppdrag... 3 Strategisk samordning... 5 Barn och unga... 5 Kulturella och kreativa näringar... 7 Forskning och utveckling... 8 Kartlägga, kommunicera och informera... 9 Det civila samhället Hemslöjdens samlingar Kultursamverkansmodellen Fortsättning på Umeå Europas kulturhuvudstad Hållbarhet Slöjd håller Främjande av hemslöjd Rikskonsulentverksamheten Projektbidrag Nämndens kansli... 16

2 Inledning För att utveckla hemslöjdsområdet och samtidigt möta dagens samhällsutmaningar i form av segregation, urbanisering och globalisering ser Nämnden för hemslöjdsfrågor det som centralt att arbeta med hemslöjd ur ett brett mångfaldsperspektiv. Mångfald skall i detta sammanhang tolkas i alla dess betydelser, en mångfald av slöjduttryck, en mångfald av aktörer, en mångfald av arenor och en mångfald av etnicitet. NFH kommer under 2015 att arbeta med att kartlägga den slöjd som vi idag inte har kontakt med, vilket innebär slöjdande utanför etablerat föreningsliv och institutionella ramar. Det kan vara slöjd med olika kulturella rötter, det kan vara slöjd i storstaden, slöjd på landet eller slöjd på nätet. Det kan handla om slöjd för män eller slöjd som det arbetas med i rehabiliterande och terapeutiskt syfte och så vidare. Att få en tydlig bild av det samtida slöjdandet är en utmaning, då aktörerna är många och grupptillhörighet är flytande. Genom vidgat deltagande utvecklas slöjdområdet och bidrar till ett hållbart samhälle. NFH ser som mycket angeläget att tydligt kartlägga det samtida Slöjdsverige och därmed möjliggöra ett aktivt inkluderande och därmed säkerställa att myndighetens arbete riktas mot hela det samtida hemslöjdsområdet. Det är av stor vikt för NFH att samverka och samarbeta om strukturer och nätverk med andra politik- och kulturområden, myndigheter och det civila samhället på såväl nationell som regional nivå. Återrapportering Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten. Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet Främjande av hemslöjd Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd genom att - stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhetsperspektiv och därmed tillvarata hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet, - öka barns och ungdomars intresse för utövandet av olika slöjdtekniker. 2 (17)

3 Myndighetens instruktion Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Resultatredovisning Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten. Undantag från ekonomiadministrativa regelverket Nämnden för hemslöjdsfrågor undantas från bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende att lämna årsredovisning. Nämnden för hemslöjdsfrågor ska enbart lämna en verksamhetsredogörelse. Uppdrag Samverkansråd Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen Nämnden för hemslöjdsfrågor ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för samverkansmodellen. Kulturella och kreativa näringar Nämnden för hemslöjdsfrågor ska som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar. Nämndens samhällsuppdrag fokusområden Nämnden arbetar med följande prioriterade fokusområden: - Barn och ungdomar - Mångfald - Näringsfrågor - Kulturarv 3 (17)

4 I arbetet med de prioriterade fokusområdena skall följande perspektiv iakttagas: - Delaktighet/tillgänglighet/jämställdhet - Internationellt/interkulturellt utbyte Verksamhetsplanens disposition Verksamhetsplanen följer årsredovisningens huvudindelning: Strategisk samordning, Främjande av hemslöjd och Nämndens kansli 4 (17)

5 Strategisk samordning Barn och unga Öka barn och ungdomars intresse för slöjdutövande Rikskonsulenten i hemslöjd för barn och unga fungerar som samordnare och kvalitetsutvecklare av NFHs verksamhet inom barn- och ungdomsområdet. Konsulenten står för omvärldsbevakning, kunskapsinsamling och metodstöd. Konsulenten fungerar som igångsättare och mentor i arbetet gentemot hemslöjdskonsulenter, riksorganisationer och offentliga aktörer i hela landet. Följande områden kommer att prioriteras under 2015: Hemslöjd i skolan Skapande skola Arbetet med att informera och utbilda hemslöjdskonsulenter, kulturarbetare, kommuner och regioner för att öka kvantitet och höja kvalitén på hemslöjdsprojekt inom Skapande skola fortsätter under NFH bevakar Kulturrådets och Skolverkets rapportering och forskning om kulturprojekt i skolan och sprider vidare till länshemslöjdskonsulenter och andra tjänstemän på regional nivå. Rikskonsulenten kommer att medverka på två regionala spridningskonferenser som riktar sig till politiker och tjänstemän, vi räknar med att nå cirka 200 personer. På den lokala nivån är två utbildningar planerade, där når vi cirka 50 kulturutövare, museipedagoger och slöjdare. Rikskonsulenten bistår Norrbottens samt Västra Götalands hemslöjdskonsulenter i utformandet av pedagogiska program i anslutning till utställningen Next level craft och projektet Ur Björk. Programverksamheten är angelägen för både barn och unga och kan användas i Skapande skola när utställning och projekt turnerar i landet. Slöjd håller - idébank för pedagoger Under 2014 har rikskonsulenten utarbetat en idébank för hemsidan Slöjd håller. Den är tänkt att användas i skolans arbete kring hållbarhetsfrågor. Målgrupper är såväl skolans pedagoger och elever som hemslöjdskonsulenter och slöjdare. Idébanken kan tjäna som ett stöd vid såväl temaarbeten inom skolämnenas ram som Skapande skola projekt med aktörer utanför skolan. Målgrupp är barn och ungdomar i åldrarna 6-16 år, förskoleklass till och med åk 9. Rikskonsulentens arbete är nu slutfört och webbsidan lanseras under första kvartalet (17)

6 Hemslöjd i Kulturskolan Som ett led i arbetet med vidgat deltagande och önskan om att nå nya målgrupper via nya arenor har rikskonsulenten under 2014 inlett ett samarbete med Sveriges Musikoch Kulturskoleråd, SMoK, för att underlätta samarbete mellan regioner och kommuner som vill implementera slöjdverksamhet i Kulturskolan. I dag finns hemslöjd inom Kulturskolan endast på ett fåtal ställen i landet. NFH har som mål att under 2015 etablera kontakter med ytterligare tio kommuner. Under Kulturskolans rikskonferens (mars 2015) presenterar NFH, i samarbete med Sörmlands hemslöjdskonsulenter, hemslöjdens modell för arbete med barn samt en utbildning för slöjdhandledare. Rikskonsulenten ska medverka vid fyra av Kulturskolans länsträffar i syfte att informera om hur hemslöjd kan implementeras i Kulturskolan. Implementeringen i Kulturskolan fortsätter Resurser: 20 tkr externa medel/bou Slöjdverksamhet med barn (7-12 år) Rikskonsulenten medverkar i arbetet med utveckling av slöjdpedagogik och webbanpassning av ett slöjdhandledarmaterial i samarbete med länshemslöjdskonsulenterna i Kalmar, Kronoberg, Skåne och Halland. Arbetsgruppen kommer under året ha tre gemensamma arbetsmöten. Ett reviderat handledarmaterial beräknas vara färdigt till Handledarmaterialet skall vara öppet och tillgängligt för att användas av hemslöjdskonsulenter och handledare i slöjd över hela landet. Resurser: 20 tkr externa medel/bou Slöjdverksamhet med unga (13-18 år) Under våren startar arbetet med att samla in resultat av de senaste sex årens projekt med inriktning på unga vuxna och slöjd. Syftet är att beskriva metoder för hur man på regional och lokal nivå kan engagera gruppen åringar. Arbetet sker i samarbete med en grupp regionala hemslöjdskonsulenter. Arbetsgruppen kommer att träffas vid tre tillfällen under 2015 och även gemensamt söka extern finansiering för att vidga uppgiften inför 2016 genom att exempelvis samla ett nätverk med unga vuxna i åldern där befintliga projekt kan utvärderas och nya kan uppstå. 6 (17)

7 Slöjdinkubator (unga vuxna år) Pilotprojektet Slöjdinkubator från 2014 drivs under 2015 i samarbete med Sätergläntan, HV och Carl Malmstens verkstadsskola LiU. NFH ingår i styrgruppen och har ansvar för överföring av Slöjdinkubatormodellen till Sätergläntan. NFH ansvarar för att modellen utvecklas och kvalitetsäkras. I pilotprojektet medverkade 10 deltagare som nu fungerar som referensgrupp i utvecklingen av modellen erbjuds plats för 15 deltagare från ett vidgat område bestående av slöjd, hantverk, konsthantverk och form. NFH kommer under hösten 2015 att arrangera ett seminarium med utgångspunkt från Slöjdinkubatormodellen med syftet att skapa informella nätverk inom design, hantverk och slöjdområdet. Inbjudan går till cirka femton högskolor, yrkeshögskolor och folkhögskolor inom området. Resurser: 40 tkr externa medel/bou Ansvarig: Rikskonsulent barn och unga Marie Fagerlind Samverkansgrupper Konsulenten ingår i Skolverkets nationella råd för gymnasieskolan (6 möten) och Kulturrådets samverkansgrupp för barns rätt till kultur (4 möten). Kulturella och kreativa näringar NFH har i uppdrag att fortsatt utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar under NFH ska inom slöjdområdet: - Utveckla och stimulera satsningar inom KKN - Samverka med andra myndigheter och näraliggande aktörer inom området - Fungera som bollplank för de regionala hemslöjdskonsulenterna Aktiviteter Nationell agenda för företagsutveckling inom slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion Under arbetet med projekt Näringskonsulent visade det sig att de närbesläktade områdena slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion har gemensamma utmaningar vad gäller företagsutveckling, det kunde därför antas att behovet av stöd och åtgärder också är gemensamma. 7 (17)

8 Projektet startades 2014 och leds av Konsthantverkscentrum (KHVC). Tillväxtverket finansierar inom ramen för sin satsning på branschorganisationer och NFH har medfinansierat med 50 tkr under Projektet är ett samarbete mellan NFH, KHVC, Svensk Form, KIF/KRO och Sveriges designer. Projektet fortgår till halvårsskiftet Ansökan om medel till kartläggning av statistikutveckling inom slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion NFH kommer att verka för att samarbetsparterna i Nationell agenda projektet går vidare och gemensamt söker projektbidrag till en kartläggning av det gemensamma området. Kartläggning och analys skall avse siffor på branschens ekonomiska betydelse i samhället vad gäller omsättning, export och sysselsättning. Seminarium om MU avtalets tillämpning på slöjdområdet NFH har introducerat landets hemslöjdskonsulenter för MU avtalet och dess tillämpning. Under våren 2015 kommer ett fördjupande seminarium anordnas för länshemslöjdskonsulenterna med praktiska exempel ur deras verksamheter. Seminariet genomförs med medverkan från KIF/KRO. Se även Slöjdinkubator under avsnittet BoU, samt Sloydify Society under avsnittet Umeå kulturhuvudstad 2014 Resurser: 10 tkr Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Forskning och utveckling Ledarutbildning för hemslöjd Göteborgs universitet Den treåriga kandidatutbildningen i slöjd och kulturhantverk vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet är framtida rekryteringsbas för befattningar inom slöjd/kulturområdet. NFH håller kontakt med utbildningen genom att bjuda in studenterna till kansliet för information om NFHs verksamhet. NFH tar emot studenter för praktik på kansliet samt bjuder in två studenter per tillfälle i samband med fortbildningskonferenserna för hemslöjdskonsulenterna. NFHs personal används av utbildningen som föredragshållare i olika ämnen. 8 (17)

9 Hantverkslaboratoriet, HL, Institutionen för kulturvård, GU, och NFH samarbetar inom ramen för implementeringen av UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Under 2015 håller NFH och HL ett filmseminarium i Stockholm för samtliga noder och ett seminarium i Mariestad för hantverksnodens medlemmar. NFHs kanslichef ingår i HLs styrgrupp. Resurser: inom nämndens anslag för kanslifunktionen Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Skydd av immateriellt kulturarv - UNESCO Som ansvariga för noden Traditionell hantverkskunskap deltar NFH i det fortsatta arbetet kring implementering och tillgängliggörande av förteckningsarbete under Institutet för språk och folkminnens ledning. Se även ovan under avsnittet Hantverkslaboratoriet. Resurser: inom nämndens anslag för kanslifunktionen Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Kartlägga, kommunicera och informera NFH kommer under 2015 att arbeta med att kartlägga den slöjd som vi idag inte har kontakt med, vilket innebär den slöjd som inte är organiserad inom Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund eller genom landets hemslöjdskonsulenter. Det kan vara slöjd med olika kulturella rötter, det kan vara slöjd i storstaden, slöjd på landet eller slöjd på nätet. Det kan handla om slöjd för män eller slöjd som det arbetas med i rehabiliterande och terapeutiskt syfte och så vidare. NFH ser som mycket angeläget att tydligt kartlägga det samtida Slöjdsverige och därmed säkerställa att myndighetens arbete riktas mot hela hemslöjdsområdet. Kartläggning, omvärldsbevakning, analys och spridning av information kommer att vara i fokus. En 50% tjänst som rikskonsulent i kommunikationsfrågor kommer att tillsättas första kvartalet Resurser: kanslianslag 151 tkr, främjande 340 tkr Ansvarig: rikskonsulent kommunikation (vakant), kanslichef Friedrike Roedenbeck Open Sloyd Iniative Open Sloyd Initiative kallas den del av 2015 års satsning på att öka mångfalden inom slöjdverksamhet som främst berör de tre storstadsregionerna. Det är ett 9 (17)

10 samverkansprojekt mellan NFH, länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Syftet är att kartlägga och se över kommunikationsstrategier för att vidga deltagande i slöjdverksamhet ur flera mångfaldsperspektiv. NFH samverkar även med mångfaldsgruppen, en arbetsgrupp som består av ett tiotal länshemslöjdskonsulenter, som under året kommer att göra en slöjdarinventering för att undersöka kontaktytor gällande intresse för slöjd och hantverk oberoende av etnicitet. Gruppen kommer också att utveckla sin kompetens vad gäller omvärldsspaning/bevakning och kommunikation i syfte att nå ökad mångfald inom slöjdverksamheter. Mål: - Att kartlägga det Slöjdsverige som inte organiseras av SHR eller landets hemslöjdskonsulenter - Att ta fram ett samtida vokabulär som presenterar slöjdverksamhet för olika målgrupper/situationer. - Att bidra till en gemensam systematisk och bred omvärldsbevakning/trendspaning i nätverk med länshemslöjdskonsulenterna. - Att bidra till ett mångfaldsseminarium under hösten 2015 i Landskrona i syfte att öka kunskapen om kommunikation och höja kompetensen för att nå vidgat deltagarde i slöjdverksamhet. - Att bidra till att ta fram handlingsstrategier för kommunikationsinsatser på nationell/regional/lokal nivå baserat på undersökningar av slöjdandets värde för människan och samhället de kommande 10 åren. - Att planera och/eller genomföra pilotprojekt som riktas mot storstadsområden/miljonprogram i syfte att undersöka slöjdandets förtjänster och villkor i storstaden (beroende på möjligheter att söka extern finansiering 2015). Resurser: inom kommunikation Ansvarig: Pernilla Frykholm Det civila samhället Regeringen har under de senaste åren betonat det civila samhällets viktiga roll i kulturlivet. NFH har ett nära samarbete med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR) som är den dominerande organisationen inom hemslöjdsområdet. 10 (17)

11 Under hösten 2014 har SHR meddelat att det råder ekonomisk kris i riksförbundet och tilläggsanslag respektive kraftigt höjt anslag har begärts. De möten som sedan 2014 har hållits mellan ordförandena respektive kanslichef och verksamhetschef i NFH och SHR fortsätter och diskussioner kommer att föras om hur stöd på bästa sätt kan ges till SHR. Den hos SHR uppkomna ekonomiska krisen kan komma att påverka utformningen av NFHs uppdrag till organisationen. Nämnden har till årets första nämndmöte bjudit in SHRs styrelse för ett samtal om den rådande situationen. NFH ser med stort allvar på den uppkomna situationen och kommer att arbeta för att motverka dess skadeeffekter på bästa sätt. Resurser: 4,2 mkr Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Hemslöjdens samlingar Under 2014 publicerades på Digitalt museum mer än slöjdföremål från databasen Hemslöjdens samlingar. Databasen bytte under 2014 plattform till Primus Nett vilket möjliggjort tillgängliggörande i takt med att hemslöjdsföreningarna utbildats och nått digital mognad. Under 2015 fortsätter NFH och SHR det gemensamma arbetet med att stimulera till användning av detta rika material. I samarbete med hemslöjdskonsulenterna i Skåne som erhållit projektmedel för arbete med Hemslöjdens samlingar 2015 tas användarmanualer fram, utbildning arrangeras och ett seminarium om det samtida samlandet planeras. Som systemägare har NFH ansvar för licenskostnader på ca kr. Mål: - Att genom aktiv medverkan i förvaltningsgruppens ca fyra möten per år stötta och utveckla databasen Hemslöjdens samlingar och dess tillgängliggörande på Digitalt museum. - Att stå för licenskostand för Primus Nett och Digitalt museum - Att stå för vissa utbildningskostnader i Primus Nett och Digitalt museum Resurser: 200 tkr av främjandemedel (ap 2) Ansvarig: Handläggare Pernilla Frykholm 11 (17)

12 Kultursamverkansmodellen Kansliets arbete med den offentligt finansierade slöjden på regional nivå (länshemslöjdskonsulentverksamheten) sker delvis genom medverkan i Kulturrådets samverkansråd för samverkansmodellen. De regionala kulturplanerna ska innehålla ett avsnitt om hemslöjdsfrämjande verksamhet och dessa granskas, bedöms och följs upp i samverkansrådet och dess beredningsgrupper, där NFHs kanslichef deltar i arbetet. NFH prioriterar att besöka konsulentkontoren, regionerna/landstingen och de olika huvudmännen och följer på så sätt verksamheten. Detta arbete kommer att fortgå under Under 2014 anordnade NFH och Kulturrådet ett seminarium för de länsmuseer som är huvudmän för hemslöjdskonsulenter, under 2015 kommer NFH att anordna ytterligare ett seminarium för huvudmän till länshemslöjdskonsulenter. Resurser: inom nämndens anslag för kanslifunktionen Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Fortsättning på Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 NFH har enligt regleringsbrevet i uppdrag att redovisa genomförda projekt och aktiviteter under Umeå kulturhuvudstad NFH fortsätter under 2015 arbetet med att stötta de koncept som togs fram under kulturhuvudstadsåret. Under våren 2015 kommer utställningen Next Level Craft att visas i Östersund, under sommaren visas den på Murberget i Härnösand och till hösten, alternativt våren 2016 visas den i Luleå. NFH bidrar till att undersöka om Next Level Craft även kan ställas ut i Stockholm under 2015/2016. Länshemslöjdskonsulenterna i de fyra norrlänen fortsätter att utveckla metoder för hur slöjden kan bidra med samhällsnytta i den andra delen av kulturhuvudstadssatsningen, projektet Sloydify Society. Under slutet av 2015 ska metodutvecklingen redovisas i en handbok och NFHs roll är att bidra till att de nya kunskaperna sammanställs på ett bra sätt och kommer landets länshemslöjdskonsulenter och övriga intresserade till godo. Mål: - Att stötta länshemslöjdskonsulenterna i arbetet med vandringsutställningen Next Level Craft och i sammanställandet av Sloydify Society projekten i en metodikhandbok. 12 (17)

13 - Att möjliggöra att Next Level Craft även visas i Stockholm 2015/ Att bidra till spridning av kunskaper, erfarenheter och engagemang i Sloydify Society-projekten. Se även under avsnittet Barn och unga. Resurser: inom nämndens anslag för kanslifunktionen Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Hållbarhet Slöjd håller NFH är sammankallande i arbetsgruppen för hållbar utveckling. Gruppen består av 5 länshemslöjdskonsulenter, NFHs kanslichef och kansliets assistent. Under 2014 har en ny websida tagits fram och konsulenterna i arbetsgruppen har fortbildats. Första kvartalet 2015 skall den nya websidan introduceras. En större satsning på att anpassa en del av sidan till skolan och skolbarn har genomförts och under året kommer skolmaterialet att presenteras för den nya målgruppen. Eventuellt kommer ett seminarium om slöjd och hållbarhet att anordnas. Resurser: se Barn och Unga Ansvarig: Assistent Helene Wallin/ Kanslichef Friedrike Roedenbeck 13 (17)

14 Främjande av hemslöjd Rikskonsulentverksamheten Det finns idag totalt fyra och en halv rikskonsulenttjänster som finansieras helt av statliga medel. NFH fördelar medel till huvudmännen för dessa tjänster samt följer upp verksamheten. Rikskonsulenterna deltar vid de årliga fortbildnings- och inspirationsseminarier som NFH arrangerar. Sameslöjdskonsulenter Tre sameslöjdskonsulenter finansieras via NFH men har Sameslöjdsstiftelsen - Sámi Duodji i Jokkmokk som huvudman. Konsulenterna har inriktning hantverk och kulturarv, näring och företagande samt marknadsföring och kommunikation. De erbjuder samiska slöjdare rådgivning. Sameslöjdskonsulenterna arbetar internationellt, nationellt regionalt och lokalt. Rikskonsulent i hemslöjd för barn och unga NFH är arbetsgivare för rikskonsulenten i hemslöjd för barn och ungdom som har sin arbetsplats på NFHs kansli. Rikskonsulent kommunikation NFH är även arbetsgivare för denna 50 % tjänst vilken kommer att tillsättas under första kvartalet Konsulenten kommer att ha sin arbetsplats på NFHs kansli. Resurser: Främjandeanslaget/ rikskonsulenter tkr Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Främjande av slöjd i Stockholms län NFH ger uppdrag och sköter uppföljningen av det hemslöjdsfrämjande arbetet i Stockholm, som ännu inte gått med i samverkansmodellen. NFH uppfattar att bytet av huvudman från Stockholms Läns Landsting(SLL) till Stockholms Läns Museum (länsmuseet) har kommit att innebära en kraftigt försämrad ekonomi för hemslöjdsverksamheten pga den höga interndebitering som länsmuseet tillämpar. NFH har under 2014 haft gemensamt möte med SLL och länsmuseet för att diskutera frågan. NFH kommer att arbeta för att ett avtal som reglerar huvudmannaskapet och de ekonomiska förutsättningarna skrivs. 14 (17)

15 Resurser:630 tkr i Statens kulturråds regleringsbrev ställs till Tillväxtverkets förfogande, utbetalas efter beslut av NFH Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Projektbidrag NFH fortsätter arbetet med att stimulera till att projektbidrag söks av en vidgad målgrupp, att antalet ansökningar ökar och att projektidéerna håller högre kvalitet och i högre grad innebär nytänkande. NFH genomförde under 2014 ett kvalitetsutvecklingsarbete kring projektbidragen som bl a innebar översyn av ansökningshandlingar, utvärderingskriterier, lämplig projektperiod och analys av vilka projekt/projektägare som erhållit projektmedel de senaste 10 år. Under 2015 kommer förhoppningsvis NFHs bidragsförordning att vara på plats, vilket blir en del i NFHs kvalitetsarbete. Utvärdering av de förändrade ansökningsoch redovisningstiderna kommer att genomföras under året. Mål: - Att nära följa de 12 projekt som beviljats projektmedel 2015 genom att ha regelbunden kontakt med projektägare och bidra med kunskap och kontaktnät. - Att sprida kunskap och engagemang kring projektresultaten till hemslöjdskonsulenter, deras huvudmän och andra relevanta målgrupper - Att använda nya kanaler vid information om NFHs projektbidrag och därigenom vidga målgruppen. Resurser: inom nämndens anslag för kanslifunktionen samt främjandeanslaget/projekt tkr Ansvarig: Handläggare Pernilla Frykholm Fortbildning och informationskonferens NFH skall håll minst en, eventuellt två utbildnings och informationskonferenser för regionala hemslöjdskonsulenter. Ytterligare fördjupningskonferenser i några utvalda ämnen. Resurser: 226 tkr Ansvarig: Handläggare Pernilla Frykholm 15 (17)

16 Nämndens kansli Personal Kanslichef Friedrike Roedenbeck 100 % Handläggare Pernilla Frykholm 50 %, Assistent Heléne Wallin 100 % Värdmyndighet NFH har Tillväxtverket som värdmyndighet, vilket innebär att Tillväxtverket står för lokaler, ekonomi- och personaladministration (via Statens servicecenter), utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt nämnden. Detta regleras i Tillväxtverkats regleringsbrev. För NFH är detta arrangemang oerhört betydelsefullt, dels för att det innebär att kansliet till fullo kan koncentrera sig på sina kärnfrågor, dels för närheten till näringsfrågorna och möjligheten till gemensamma projekt. Inför Tillväxtverkets förestående flytt 2015/16 till lokaler på Västgötagatan ingår Friedrike Roedenbeck i Tillväxtverkets arbetsgrupp. Ekonomihantering Tillväxtverket/ Statens servicecenter ombesörjer utbetalning av löner, fakturahantering, bidragsutbetalningar, bokföring och bokslut åt NFH. Nämndens kansli ansvarar dock för budgetering, kontering, granskning och uppföljning. Elektronisk dokumenthantering Tillväxtverket har köpt in ett system för elektronisk ärende- och dokumenthantering. NFH har inte involverats i detta byte av system utan ligger kvar i Tillväxtverkets gamla system. Nämndsammanträden Nämnden brukar ha två sammanträden under våren och två under hösten. Vid behov kan ytterligare ett sammanträde sättas in. Vårens första sammanträden är fastställt till den 13 februari. Februari- och oktobersammanträdena är beslutsmöten medan majmötet ger utrymme för mer långsiktiga strategiska diskussioner. Kvalitetsplan NFH har under 2014 tagit fram dokumentet Kvalitet i Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet. Arbetet med att gå igenom och bryta ner vissa processer i delmoment 16 (17)

17 och beskriva dem för att säkerställa deras korrekta handhavande har påbörjats. Befattningsbeskrivningar och årscykler skall uppdateras, nya ekonomirutiner skall dokumenteras. 17 (17)

Budgetunderlag 2014. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se

Budgetunderlag 2014. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se Budgetunderlag 2014 Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR BUDGETUNDERLAG 2014 INNEHÅLL FÖLJEBREV 3 HEMSTÄLLAN 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé Projektplan 1. Projektnamn Näringskonsulent 2. Projektidé 2008 fick Nutek i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Uppdraget resulterade i rapporten "Hemslöjden som näringsgren",

Läs mer

Redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014

Redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 Kulturdepartementet Stockholm 2015 02 13 103 33 Stockholm Dnr 4-5/15 Redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 Inledning Nämnden

Läs mer

Årsredovisning 2010. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se

Årsredovisning 2010. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se Årsredovisning 2010 Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se INNEHÅLL FÖRORD 3 RESULTATREDOVISNING 5 Inledning 5 NFH:s uppdrag och verktyg 5 STRATEGISK SAMORDNING

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012

april 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Kompetenscentrum för digitalt lärande Verksamhetsplan för 2012 Bakgrund I dagens samhälle krävs det att alla har en hög kompetens när det gäller kommunikation och informationshantering. Enligt IT-strategin

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Verksamhetsberättelse Slöjd i Väst 2011

Verksamhetsberättelse Slöjd i Väst 2011 Verksamhetsberättelse Slöjd i Väst 2011 1. Övergripande mål för verksamheten Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland, Slöjd i Väst skall öka intresset för, kunskapen om och utövandet av hemslöjd i hela

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

DEN VIRTUELLA SLÖJD OCH VIRKESSTIGEN

DEN VIRTUELLA SLÖJD OCH VIRKESSTIGEN SLUTRAPPORT DEN VIRTUELLA SLÖJD OCH VIRKESSTIGEN Ett pedagogiskt redskap för skolor och ett användbart verktyg för att hantera expertkunskap inom den traditionella slöjdens material och tekniker Hemslöjdsföreningen

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

FramtidsFrö i Halland 2013-2015

FramtidsFrö i Halland 2013-2015 01054 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Uc/Regional Samverkan 2013-07-19 RS130134 Rutger Herlin, Utvecklingsledare Skola/Utbildning 070-570 44 43 Regionstyrelsen FramtidsFrö i Halland 2013-2015

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne Externa relationer Koncernstab Kommunikation och Externa relationer Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne 20150522 Varför arbetar vi med externt påverkansarbete? Över 50% av alla beslut som

Läs mer

Ansökan om projektmedel

Ansökan om projektmedel Ansökan om projektmedel Syftet med detta informationsblad och mall för ansökan är att vara ett stöd vid utvecklandet av en idé eller verksamhet. Samordningsmedel kan sökas för att helt eller delvis finansiera

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Vision Gotlands landsbygd är 2015 ett hållbart samhälle med ett starkt lokalt engagemang. Verksamhetsidé Leader Gotland stöder nytänkande tillsammans med andra och med nytta för många.

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Hur initiera och driva projekt inom NLL?

Hur initiera och driva projekt inom NLL? Hur initiera och driva projekt inom NLL? Kenneth Sjaunja EU-samordnare Regionala enheten kommunikationsteknologi i syfte att främja vård och omsorg. [Bild 24] Projektidé Modell för projektstyrning Projektgrupp

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum 2013-09-26 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 3.1.7-2013-4007 med koppling till Dnr 1.2.1-2013-1. PO Remmare 1.0 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning

Läs mer

Principiella utgångspunkter för Kulturbryggans försöksverksamhet

Principiella utgångspunkter för Kulturbryggans försöksverksamhet Dnr 2010:04/2010/6 Kulturbryggan Ku 2010:04 Kulturdepartementet Enheten för kulturarv och trossamfund Verksamhetsplan för Kulturbryggan Enligt direktiven för Kulturbryggan Dir. 2010:77 ska en första delrapport,

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Läs dessa anvisningar samt dokumentet Så här bedömer Socialstyrelsen ansökningar om verksamhetsbidrag för social verksamhet innan ni lämnar

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer