Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhetsplan 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhetsplan 2015"

Transkript

1 Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan Inledning... 2 Uppdrag... 3 Strategisk samordning... 5 Barn och unga... 5 Kulturella och kreativa näringar... 7 Forskning och utveckling... 8 Kartlägga, kommunicera och informera... 9 Det civila samhället Hemslöjdens samlingar Kultursamverkansmodellen Fortsättning på Umeå Europas kulturhuvudstad Hållbarhet Slöjd håller Främjande av hemslöjd Rikskonsulentverksamheten Projektbidrag Nämndens kansli... 16

2 Inledning För att utveckla hemslöjdsområdet och samtidigt möta dagens samhällsutmaningar i form av segregation, urbanisering och globalisering ser Nämnden för hemslöjdsfrågor det som centralt att arbeta med hemslöjd ur ett brett mångfaldsperspektiv. Mångfald skall i detta sammanhang tolkas i alla dess betydelser, en mångfald av slöjduttryck, en mångfald av aktörer, en mångfald av arenor och en mångfald av etnicitet. NFH kommer under 2015 att arbeta med att kartlägga den slöjd som vi idag inte har kontakt med, vilket innebär slöjdande utanför etablerat föreningsliv och institutionella ramar. Det kan vara slöjd med olika kulturella rötter, det kan vara slöjd i storstaden, slöjd på landet eller slöjd på nätet. Det kan handla om slöjd för män eller slöjd som det arbetas med i rehabiliterande och terapeutiskt syfte och så vidare. Att få en tydlig bild av det samtida slöjdandet är en utmaning, då aktörerna är många och grupptillhörighet är flytande. Genom vidgat deltagande utvecklas slöjdområdet och bidrar till ett hållbart samhälle. NFH ser som mycket angeläget att tydligt kartlägga det samtida Slöjdsverige och därmed möjliggöra ett aktivt inkluderande och därmed säkerställa att myndighetens arbete riktas mot hela det samtida hemslöjdsområdet. Det är av stor vikt för NFH att samverka och samarbeta om strukturer och nätverk med andra politik- och kulturområden, myndigheter och det civila samhället på såväl nationell som regional nivå. Återrapportering Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten. Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet Främjande av hemslöjd Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd genom att - stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhetsperspektiv och därmed tillvarata hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet, - öka barns och ungdomars intresse för utövandet av olika slöjdtekniker. 2 (17)

3 Myndighetens instruktion Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Resultatredovisning Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten. Undantag från ekonomiadministrativa regelverket Nämnden för hemslöjdsfrågor undantas från bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende att lämna årsredovisning. Nämnden för hemslöjdsfrågor ska enbart lämna en verksamhetsredogörelse. Uppdrag Samverkansråd Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen Nämnden för hemslöjdsfrågor ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för samverkansmodellen. Kulturella och kreativa näringar Nämnden för hemslöjdsfrågor ska som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar. Nämndens samhällsuppdrag fokusområden Nämnden arbetar med följande prioriterade fokusområden: - Barn och ungdomar - Mångfald - Näringsfrågor - Kulturarv 3 (17)

4 I arbetet med de prioriterade fokusområdena skall följande perspektiv iakttagas: - Delaktighet/tillgänglighet/jämställdhet - Internationellt/interkulturellt utbyte Verksamhetsplanens disposition Verksamhetsplanen följer årsredovisningens huvudindelning: Strategisk samordning, Främjande av hemslöjd och Nämndens kansli 4 (17)

5 Strategisk samordning Barn och unga Öka barn och ungdomars intresse för slöjdutövande Rikskonsulenten i hemslöjd för barn och unga fungerar som samordnare och kvalitetsutvecklare av NFHs verksamhet inom barn- och ungdomsområdet. Konsulenten står för omvärldsbevakning, kunskapsinsamling och metodstöd. Konsulenten fungerar som igångsättare och mentor i arbetet gentemot hemslöjdskonsulenter, riksorganisationer och offentliga aktörer i hela landet. Följande områden kommer att prioriteras under 2015: Hemslöjd i skolan Skapande skola Arbetet med att informera och utbilda hemslöjdskonsulenter, kulturarbetare, kommuner och regioner för att öka kvantitet och höja kvalitén på hemslöjdsprojekt inom Skapande skola fortsätter under NFH bevakar Kulturrådets och Skolverkets rapportering och forskning om kulturprojekt i skolan och sprider vidare till länshemslöjdskonsulenter och andra tjänstemän på regional nivå. Rikskonsulenten kommer att medverka på två regionala spridningskonferenser som riktar sig till politiker och tjänstemän, vi räknar med att nå cirka 200 personer. På den lokala nivån är två utbildningar planerade, där når vi cirka 50 kulturutövare, museipedagoger och slöjdare. Rikskonsulenten bistår Norrbottens samt Västra Götalands hemslöjdskonsulenter i utformandet av pedagogiska program i anslutning till utställningen Next level craft och projektet Ur Björk. Programverksamheten är angelägen för både barn och unga och kan användas i Skapande skola när utställning och projekt turnerar i landet. Slöjd håller - idébank för pedagoger Under 2014 har rikskonsulenten utarbetat en idébank för hemsidan Slöjd håller. Den är tänkt att användas i skolans arbete kring hållbarhetsfrågor. Målgrupper är såväl skolans pedagoger och elever som hemslöjdskonsulenter och slöjdare. Idébanken kan tjäna som ett stöd vid såväl temaarbeten inom skolämnenas ram som Skapande skola projekt med aktörer utanför skolan. Målgrupp är barn och ungdomar i åldrarna 6-16 år, förskoleklass till och med åk 9. Rikskonsulentens arbete är nu slutfört och webbsidan lanseras under första kvartalet (17)

6 Hemslöjd i Kulturskolan Som ett led i arbetet med vidgat deltagande och önskan om att nå nya målgrupper via nya arenor har rikskonsulenten under 2014 inlett ett samarbete med Sveriges Musikoch Kulturskoleråd, SMoK, för att underlätta samarbete mellan regioner och kommuner som vill implementera slöjdverksamhet i Kulturskolan. I dag finns hemslöjd inom Kulturskolan endast på ett fåtal ställen i landet. NFH har som mål att under 2015 etablera kontakter med ytterligare tio kommuner. Under Kulturskolans rikskonferens (mars 2015) presenterar NFH, i samarbete med Sörmlands hemslöjdskonsulenter, hemslöjdens modell för arbete med barn samt en utbildning för slöjdhandledare. Rikskonsulenten ska medverka vid fyra av Kulturskolans länsträffar i syfte att informera om hur hemslöjd kan implementeras i Kulturskolan. Implementeringen i Kulturskolan fortsätter Resurser: 20 tkr externa medel/bou Slöjdverksamhet med barn (7-12 år) Rikskonsulenten medverkar i arbetet med utveckling av slöjdpedagogik och webbanpassning av ett slöjdhandledarmaterial i samarbete med länshemslöjdskonsulenterna i Kalmar, Kronoberg, Skåne och Halland. Arbetsgruppen kommer under året ha tre gemensamma arbetsmöten. Ett reviderat handledarmaterial beräknas vara färdigt till Handledarmaterialet skall vara öppet och tillgängligt för att användas av hemslöjdskonsulenter och handledare i slöjd över hela landet. Resurser: 20 tkr externa medel/bou Slöjdverksamhet med unga (13-18 år) Under våren startar arbetet med att samla in resultat av de senaste sex årens projekt med inriktning på unga vuxna och slöjd. Syftet är att beskriva metoder för hur man på regional och lokal nivå kan engagera gruppen åringar. Arbetet sker i samarbete med en grupp regionala hemslöjdskonsulenter. Arbetsgruppen kommer att träffas vid tre tillfällen under 2015 och även gemensamt söka extern finansiering för att vidga uppgiften inför 2016 genom att exempelvis samla ett nätverk med unga vuxna i åldern där befintliga projekt kan utvärderas och nya kan uppstå. 6 (17)

7 Slöjdinkubator (unga vuxna år) Pilotprojektet Slöjdinkubator från 2014 drivs under 2015 i samarbete med Sätergläntan, HV och Carl Malmstens verkstadsskola LiU. NFH ingår i styrgruppen och har ansvar för överföring av Slöjdinkubatormodellen till Sätergläntan. NFH ansvarar för att modellen utvecklas och kvalitetsäkras. I pilotprojektet medverkade 10 deltagare som nu fungerar som referensgrupp i utvecklingen av modellen erbjuds plats för 15 deltagare från ett vidgat område bestående av slöjd, hantverk, konsthantverk och form. NFH kommer under hösten 2015 att arrangera ett seminarium med utgångspunkt från Slöjdinkubatormodellen med syftet att skapa informella nätverk inom design, hantverk och slöjdområdet. Inbjudan går till cirka femton högskolor, yrkeshögskolor och folkhögskolor inom området. Resurser: 40 tkr externa medel/bou Ansvarig: Rikskonsulent barn och unga Marie Fagerlind Samverkansgrupper Konsulenten ingår i Skolverkets nationella råd för gymnasieskolan (6 möten) och Kulturrådets samverkansgrupp för barns rätt till kultur (4 möten). Kulturella och kreativa näringar NFH har i uppdrag att fortsatt utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar under NFH ska inom slöjdområdet: - Utveckla och stimulera satsningar inom KKN - Samverka med andra myndigheter och näraliggande aktörer inom området - Fungera som bollplank för de regionala hemslöjdskonsulenterna Aktiviteter Nationell agenda för företagsutveckling inom slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion Under arbetet med projekt Näringskonsulent visade det sig att de närbesläktade områdena slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion har gemensamma utmaningar vad gäller företagsutveckling, det kunde därför antas att behovet av stöd och åtgärder också är gemensamma. 7 (17)

8 Projektet startades 2014 och leds av Konsthantverkscentrum (KHVC). Tillväxtverket finansierar inom ramen för sin satsning på branschorganisationer och NFH har medfinansierat med 50 tkr under Projektet är ett samarbete mellan NFH, KHVC, Svensk Form, KIF/KRO och Sveriges designer. Projektet fortgår till halvårsskiftet Ansökan om medel till kartläggning av statistikutveckling inom slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion NFH kommer att verka för att samarbetsparterna i Nationell agenda projektet går vidare och gemensamt söker projektbidrag till en kartläggning av det gemensamma området. Kartläggning och analys skall avse siffor på branschens ekonomiska betydelse i samhället vad gäller omsättning, export och sysselsättning. Seminarium om MU avtalets tillämpning på slöjdområdet NFH har introducerat landets hemslöjdskonsulenter för MU avtalet och dess tillämpning. Under våren 2015 kommer ett fördjupande seminarium anordnas för länshemslöjdskonsulenterna med praktiska exempel ur deras verksamheter. Seminariet genomförs med medverkan från KIF/KRO. Se även Slöjdinkubator under avsnittet BoU, samt Sloydify Society under avsnittet Umeå kulturhuvudstad 2014 Resurser: 10 tkr Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Forskning och utveckling Ledarutbildning för hemslöjd Göteborgs universitet Den treåriga kandidatutbildningen i slöjd och kulturhantverk vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet är framtida rekryteringsbas för befattningar inom slöjd/kulturområdet. NFH håller kontakt med utbildningen genom att bjuda in studenterna till kansliet för information om NFHs verksamhet. NFH tar emot studenter för praktik på kansliet samt bjuder in två studenter per tillfälle i samband med fortbildningskonferenserna för hemslöjdskonsulenterna. NFHs personal används av utbildningen som föredragshållare i olika ämnen. 8 (17)

9 Hantverkslaboratoriet, HL, Institutionen för kulturvård, GU, och NFH samarbetar inom ramen för implementeringen av UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Under 2015 håller NFH och HL ett filmseminarium i Stockholm för samtliga noder och ett seminarium i Mariestad för hantverksnodens medlemmar. NFHs kanslichef ingår i HLs styrgrupp. Resurser: inom nämndens anslag för kanslifunktionen Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Skydd av immateriellt kulturarv - UNESCO Som ansvariga för noden Traditionell hantverkskunskap deltar NFH i det fortsatta arbetet kring implementering och tillgängliggörande av förteckningsarbete under Institutet för språk och folkminnens ledning. Se även ovan under avsnittet Hantverkslaboratoriet. Resurser: inom nämndens anslag för kanslifunktionen Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Kartlägga, kommunicera och informera NFH kommer under 2015 att arbeta med att kartlägga den slöjd som vi idag inte har kontakt med, vilket innebär den slöjd som inte är organiserad inom Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund eller genom landets hemslöjdskonsulenter. Det kan vara slöjd med olika kulturella rötter, det kan vara slöjd i storstaden, slöjd på landet eller slöjd på nätet. Det kan handla om slöjd för män eller slöjd som det arbetas med i rehabiliterande och terapeutiskt syfte och så vidare. NFH ser som mycket angeläget att tydligt kartlägga det samtida Slöjdsverige och därmed säkerställa att myndighetens arbete riktas mot hela hemslöjdsområdet. Kartläggning, omvärldsbevakning, analys och spridning av information kommer att vara i fokus. En 50% tjänst som rikskonsulent i kommunikationsfrågor kommer att tillsättas första kvartalet Resurser: kanslianslag 151 tkr, främjande 340 tkr Ansvarig: rikskonsulent kommunikation (vakant), kanslichef Friedrike Roedenbeck Open Sloyd Iniative Open Sloyd Initiative kallas den del av 2015 års satsning på att öka mångfalden inom slöjdverksamhet som främst berör de tre storstadsregionerna. Det är ett 9 (17)

10 samverkansprojekt mellan NFH, länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Syftet är att kartlägga och se över kommunikationsstrategier för att vidga deltagande i slöjdverksamhet ur flera mångfaldsperspektiv. NFH samverkar även med mångfaldsgruppen, en arbetsgrupp som består av ett tiotal länshemslöjdskonsulenter, som under året kommer att göra en slöjdarinventering för att undersöka kontaktytor gällande intresse för slöjd och hantverk oberoende av etnicitet. Gruppen kommer också att utveckla sin kompetens vad gäller omvärldsspaning/bevakning och kommunikation i syfte att nå ökad mångfald inom slöjdverksamheter. Mål: - Att kartlägga det Slöjdsverige som inte organiseras av SHR eller landets hemslöjdskonsulenter - Att ta fram ett samtida vokabulär som presenterar slöjdverksamhet för olika målgrupper/situationer. - Att bidra till en gemensam systematisk och bred omvärldsbevakning/trendspaning i nätverk med länshemslöjdskonsulenterna. - Att bidra till ett mångfaldsseminarium under hösten 2015 i Landskrona i syfte att öka kunskapen om kommunikation och höja kompetensen för att nå vidgat deltagarde i slöjdverksamhet. - Att bidra till att ta fram handlingsstrategier för kommunikationsinsatser på nationell/regional/lokal nivå baserat på undersökningar av slöjdandets värde för människan och samhället de kommande 10 åren. - Att planera och/eller genomföra pilotprojekt som riktas mot storstadsområden/miljonprogram i syfte att undersöka slöjdandets förtjänster och villkor i storstaden (beroende på möjligheter att söka extern finansiering 2015). Resurser: inom kommunikation Ansvarig: Pernilla Frykholm Det civila samhället Regeringen har under de senaste åren betonat det civila samhällets viktiga roll i kulturlivet. NFH har ett nära samarbete med Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR) som är den dominerande organisationen inom hemslöjdsområdet. 10 (17)

11 Under hösten 2014 har SHR meddelat att det råder ekonomisk kris i riksförbundet och tilläggsanslag respektive kraftigt höjt anslag har begärts. De möten som sedan 2014 har hållits mellan ordförandena respektive kanslichef och verksamhetschef i NFH och SHR fortsätter och diskussioner kommer att föras om hur stöd på bästa sätt kan ges till SHR. Den hos SHR uppkomna ekonomiska krisen kan komma att påverka utformningen av NFHs uppdrag till organisationen. Nämnden har till årets första nämndmöte bjudit in SHRs styrelse för ett samtal om den rådande situationen. NFH ser med stort allvar på den uppkomna situationen och kommer att arbeta för att motverka dess skadeeffekter på bästa sätt. Resurser: 4,2 mkr Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Hemslöjdens samlingar Under 2014 publicerades på Digitalt museum mer än slöjdföremål från databasen Hemslöjdens samlingar. Databasen bytte under 2014 plattform till Primus Nett vilket möjliggjort tillgängliggörande i takt med att hemslöjdsföreningarna utbildats och nått digital mognad. Under 2015 fortsätter NFH och SHR det gemensamma arbetet med att stimulera till användning av detta rika material. I samarbete med hemslöjdskonsulenterna i Skåne som erhållit projektmedel för arbete med Hemslöjdens samlingar 2015 tas användarmanualer fram, utbildning arrangeras och ett seminarium om det samtida samlandet planeras. Som systemägare har NFH ansvar för licenskostnader på ca kr. Mål: - Att genom aktiv medverkan i förvaltningsgruppens ca fyra möten per år stötta och utveckla databasen Hemslöjdens samlingar och dess tillgängliggörande på Digitalt museum. - Att stå för licenskostand för Primus Nett och Digitalt museum - Att stå för vissa utbildningskostnader i Primus Nett och Digitalt museum Resurser: 200 tkr av främjandemedel (ap 2) Ansvarig: Handläggare Pernilla Frykholm 11 (17)

12 Kultursamverkansmodellen Kansliets arbete med den offentligt finansierade slöjden på regional nivå (länshemslöjdskonsulentverksamheten) sker delvis genom medverkan i Kulturrådets samverkansråd för samverkansmodellen. De regionala kulturplanerna ska innehålla ett avsnitt om hemslöjdsfrämjande verksamhet och dessa granskas, bedöms och följs upp i samverkansrådet och dess beredningsgrupper, där NFHs kanslichef deltar i arbetet. NFH prioriterar att besöka konsulentkontoren, regionerna/landstingen och de olika huvudmännen och följer på så sätt verksamheten. Detta arbete kommer att fortgå under Under 2014 anordnade NFH och Kulturrådet ett seminarium för de länsmuseer som är huvudmän för hemslöjdskonsulenter, under 2015 kommer NFH att anordna ytterligare ett seminarium för huvudmän till länshemslöjdskonsulenter. Resurser: inom nämndens anslag för kanslifunktionen Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Fortsättning på Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 NFH har enligt regleringsbrevet i uppdrag att redovisa genomförda projekt och aktiviteter under Umeå kulturhuvudstad NFH fortsätter under 2015 arbetet med att stötta de koncept som togs fram under kulturhuvudstadsåret. Under våren 2015 kommer utställningen Next Level Craft att visas i Östersund, under sommaren visas den på Murberget i Härnösand och till hösten, alternativt våren 2016 visas den i Luleå. NFH bidrar till att undersöka om Next Level Craft även kan ställas ut i Stockholm under 2015/2016. Länshemslöjdskonsulenterna i de fyra norrlänen fortsätter att utveckla metoder för hur slöjden kan bidra med samhällsnytta i den andra delen av kulturhuvudstadssatsningen, projektet Sloydify Society. Under slutet av 2015 ska metodutvecklingen redovisas i en handbok och NFHs roll är att bidra till att de nya kunskaperna sammanställs på ett bra sätt och kommer landets länshemslöjdskonsulenter och övriga intresserade till godo. Mål: - Att stötta länshemslöjdskonsulenterna i arbetet med vandringsutställningen Next Level Craft och i sammanställandet av Sloydify Society projekten i en metodikhandbok. 12 (17)

13 - Att möjliggöra att Next Level Craft även visas i Stockholm 2015/ Att bidra till spridning av kunskaper, erfarenheter och engagemang i Sloydify Society-projekten. Se även under avsnittet Barn och unga. Resurser: inom nämndens anslag för kanslifunktionen Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Hållbarhet Slöjd håller NFH är sammankallande i arbetsgruppen för hållbar utveckling. Gruppen består av 5 länshemslöjdskonsulenter, NFHs kanslichef och kansliets assistent. Under 2014 har en ny websida tagits fram och konsulenterna i arbetsgruppen har fortbildats. Första kvartalet 2015 skall den nya websidan introduceras. En större satsning på att anpassa en del av sidan till skolan och skolbarn har genomförts och under året kommer skolmaterialet att presenteras för den nya målgruppen. Eventuellt kommer ett seminarium om slöjd och hållbarhet att anordnas. Resurser: se Barn och Unga Ansvarig: Assistent Helene Wallin/ Kanslichef Friedrike Roedenbeck 13 (17)

14 Främjande av hemslöjd Rikskonsulentverksamheten Det finns idag totalt fyra och en halv rikskonsulenttjänster som finansieras helt av statliga medel. NFH fördelar medel till huvudmännen för dessa tjänster samt följer upp verksamheten. Rikskonsulenterna deltar vid de årliga fortbildnings- och inspirationsseminarier som NFH arrangerar. Sameslöjdskonsulenter Tre sameslöjdskonsulenter finansieras via NFH men har Sameslöjdsstiftelsen - Sámi Duodji i Jokkmokk som huvudman. Konsulenterna har inriktning hantverk och kulturarv, näring och företagande samt marknadsföring och kommunikation. De erbjuder samiska slöjdare rådgivning. Sameslöjdskonsulenterna arbetar internationellt, nationellt regionalt och lokalt. Rikskonsulent i hemslöjd för barn och unga NFH är arbetsgivare för rikskonsulenten i hemslöjd för barn och ungdom som har sin arbetsplats på NFHs kansli. Rikskonsulent kommunikation NFH är även arbetsgivare för denna 50 % tjänst vilken kommer att tillsättas under första kvartalet Konsulenten kommer att ha sin arbetsplats på NFHs kansli. Resurser: Främjandeanslaget/ rikskonsulenter tkr Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Främjande av slöjd i Stockholms län NFH ger uppdrag och sköter uppföljningen av det hemslöjdsfrämjande arbetet i Stockholm, som ännu inte gått med i samverkansmodellen. NFH uppfattar att bytet av huvudman från Stockholms Läns Landsting(SLL) till Stockholms Läns Museum (länsmuseet) har kommit att innebära en kraftigt försämrad ekonomi för hemslöjdsverksamheten pga den höga interndebitering som länsmuseet tillämpar. NFH har under 2014 haft gemensamt möte med SLL och länsmuseet för att diskutera frågan. NFH kommer att arbeta för att ett avtal som reglerar huvudmannaskapet och de ekonomiska förutsättningarna skrivs. 14 (17)

15 Resurser:630 tkr i Statens kulturråds regleringsbrev ställs till Tillväxtverkets förfogande, utbetalas efter beslut av NFH Ansvarig: Kanslichef Friedrike Roedenbeck Projektbidrag NFH fortsätter arbetet med att stimulera till att projektbidrag söks av en vidgad målgrupp, att antalet ansökningar ökar och att projektidéerna håller högre kvalitet och i högre grad innebär nytänkande. NFH genomförde under 2014 ett kvalitetsutvecklingsarbete kring projektbidragen som bl a innebar översyn av ansökningshandlingar, utvärderingskriterier, lämplig projektperiod och analys av vilka projekt/projektägare som erhållit projektmedel de senaste 10 år. Under 2015 kommer förhoppningsvis NFHs bidragsförordning att vara på plats, vilket blir en del i NFHs kvalitetsarbete. Utvärdering av de förändrade ansökningsoch redovisningstiderna kommer att genomföras under året. Mål: - Att nära följa de 12 projekt som beviljats projektmedel 2015 genom att ha regelbunden kontakt med projektägare och bidra med kunskap och kontaktnät. - Att sprida kunskap och engagemang kring projektresultaten till hemslöjdskonsulenter, deras huvudmän och andra relevanta målgrupper - Att använda nya kanaler vid information om NFHs projektbidrag och därigenom vidga målgruppen. Resurser: inom nämndens anslag för kanslifunktionen samt främjandeanslaget/projekt tkr Ansvarig: Handläggare Pernilla Frykholm Fortbildning och informationskonferens NFH skall håll minst en, eventuellt två utbildnings och informationskonferenser för regionala hemslöjdskonsulenter. Ytterligare fördjupningskonferenser i några utvalda ämnen. Resurser: 226 tkr Ansvarig: Handläggare Pernilla Frykholm 15 (17)

16 Nämndens kansli Personal Kanslichef Friedrike Roedenbeck 100 % Handläggare Pernilla Frykholm 50 %, Assistent Heléne Wallin 100 % Värdmyndighet NFH har Tillväxtverket som värdmyndighet, vilket innebär att Tillväxtverket står för lokaler, ekonomi- och personaladministration (via Statens servicecenter), utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt nämnden. Detta regleras i Tillväxtverkats regleringsbrev. För NFH är detta arrangemang oerhört betydelsefullt, dels för att det innebär att kansliet till fullo kan koncentrera sig på sina kärnfrågor, dels för närheten till näringsfrågorna och möjligheten till gemensamma projekt. Inför Tillväxtverkets förestående flytt 2015/16 till lokaler på Västgötagatan ingår Friedrike Roedenbeck i Tillväxtverkets arbetsgrupp. Ekonomihantering Tillväxtverket/ Statens servicecenter ombesörjer utbetalning av löner, fakturahantering, bidragsutbetalningar, bokföring och bokslut åt NFH. Nämndens kansli ansvarar dock för budgetering, kontering, granskning och uppföljning. Elektronisk dokumenthantering Tillväxtverket har köpt in ett system för elektronisk ärende- och dokumenthantering. NFH har inte involverats i detta byte av system utan ligger kvar i Tillväxtverkets gamla system. Nämndsammanträden Nämnden brukar ha två sammanträden under våren och två under hösten. Vid behov kan ytterligare ett sammanträde sättas in. Vårens första sammanträden är fastställt till den 13 februari. Februari- och oktobersammanträdena är beslutsmöten medan majmötet ger utrymme för mer långsiktiga strategiska diskussioner. Kvalitetsplan NFH har under 2014 tagit fram dokumentet Kvalitet i Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet. Arbetet med att gå igenom och bryta ner vissa processer i delmoment 16 (17)

17 och beskriva dem för att säkerställa deras korrekta handhavande har påbörjats. Befattningsbeskrivningar och årscykler skall uppdateras, nya ekonomirutiner skall dokumenteras. 17 (17)

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

Budgetunderlag 2014. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se

Budgetunderlag 2014. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se Budgetunderlag 2014 Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR BUDGETUNDERLAG 2014 INNEHÅLL FÖLJEBREV 3 HEMSTÄLLAN 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé Projektplan 1. Projektnamn Näringskonsulent 2. Projektidé 2008 fick Nutek i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Uppdraget resulterade i rapporten "Hemslöjden som näringsgren",

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014

Redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 Kulturdepartementet Stockholm 2015 02 13 103 33 Stockholm Dnr 4-5/15 Redovisning av Nämnden för hemslöjdsfrågors genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 Inledning Nämnden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia Slutrapport till regeringen avseende projektet Hus med historia 2 Riksantikvarieämbetet den 18 mars 2013 Storgatan 41 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se Dnr 301-3626-2012 3 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 INNEHÅLL Förord... 4 RESULTATREDOVISNING... 5 Resultatredovisningens principer och metoder... 5 Kulturrådets uppdrag, resurser och organisation... 6 Kulturrådets uppdrag...

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Förslag till en ny modell för bibliotekens mediesamarbete med utgångspunkt i det regionala biblioteksuppdraget Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Målsättning...

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Björn Ohlén Henrik Olsson 1 Inledning Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva

Läs mer