Industrifonden nytt #2 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industrifonden nytt #2 2013"

Transkript

1 Industrifonden nytt # Bästa ljudet med Opalum SIDAN 8 # NR.2 NOVEMBER 2013 Nytt samarbete med Investinor SIDAN 3 Hållbarhet är ingen fluga SIDAN 4-5

2 VD TEMA: HAR Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ORDET Stora utmaningar inom cleantech Sedan Al Gores film En obehaglig sanning och Lord Sterns rapport om klimatkrisen har det gått sju år. Ett par viktiga händelser i megaformat har sedan dess påverkat synen på klimatet och valet av acceptabla energislag. Härdsmältan i Fukushima är en. Tyskarnas beslut att avveckla kärnkraften en annan. Finanskrisen, en härdsmälta i sig, har i finansiellt svaga länder lett till borttagna subventioner med havererade investeringar till följd. Och trenden med stigande energipriser verkar ha brutits. Många bedömer att de låga priserna kommer att bestå under många år. Detta kan lägga hämsko på energieffektivisering och införandet av ny teknik. Tidigare överinvesteringar i fossil kraft späs nu på av nytt utbud av grön energi och det driver också ned pristrycket. I USA har gaspriserna reducerats mycket kraftigt tack vare den omdebatterade nya produktionstekniken, fracking. Trots dessa omvälvningar kvarstår klimatfrågan som en ödesfråga, för de låga marknadspriserna på energi får inte invagga oss i en ny komfortzon. I områden med så stora omvälvningar och statliga ingrepp är det självklart extra svårt att göra trovärdiga kalkyler i långsiktiga investeringar. Många investerare är desillusionerade över möjligheterna att göra bra investeringar inom cleantech. För en investerare gäller det därför att manövrera eftertänksamt mellan Skylla och Karybdis. För att hitta rimlig risk inom cleantech gäller det att ha en betydande del av sin exponering mot industri- och tjänsteföretag som rationaliserar användningen av energi och som möjliggör ett mer klimatsmart arbetssätt. Det kan gälla 3D-printing i me tall där man tidigare gjutit eller mekaniskt bearbetat metall. Vi själva har hittills inte lyft fram de miljömässiga mervärdena av Arcams 3D-process. Hög tid att göra det! Vi gjorde en nyinvestering inom cleantech i oktober i Mag Comp, ett bolag som utvecklat en unik teknik för att fram ställa smartare induktorer och induktionsvärmare. Så, trots alla utmaningar inom cleantech, tror vi fortfarande på området. Vi försöker hitta företag vars er bjudanden kan ge stor utveck lingseffekt och samtidigt en rimlig relation mellan risk och avkastning. Claes de Neergaard Utgivare: Industrifonden, Box 1163, Stockholm Tel: E-post: Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Form: Dolling Tahko Fortsatt hög investeringstakt Industrifonden behöll en hög investeringstakt verksamhetsåret genom att investera totalt 369 (419) miljoner kronor, varav 68 miljoner kr var nyinvesteringar i sju bolag. Resultatet på -93 (-158) miljoner kr var en förbättring jämfört med fjolåret. Med ett eget kapital på miljoner kr är fondens finansiella ställning fortsatt stark. Detta framgår av Industrifondens årsredovisning för verksamhetsåret 1 juli juni Verksamheten i ett investeringsbolag med vår inriktning måste bedömas utifrån både det faktiska resultatet och värdeutvecklingen i innehaven, säger Industrifondens vd Claes de Neergaard. Med den bredare måttstocken finns det skäl att se positivt på utvecklingen framåt. Det är en klart positiv värdeutveckling i vår investeringsportfölj som inte återspeglas i det redovisade resultatet. Positiva händelser under året var bland annat kursutvecklingen i det noterade portföljbolaget Arcam och den lönsamma försäljningen av fondens innehav i Scalado. Under verksamhetsåret investerade fonden totalt 369 (419) miljoner kronor, varav 68 (184) var investeringar i 7 (12) för Industrifonden nya bolag, och 301 (236) miljoner kronor var följdinvesteringar i 33 tidigare engagemang. Industrifondens investeringar matchades av drygt 500 miljoner kr från andra investerare. Bokfört värde på Industrifondens investeringar ökade till (1 495) miljoner kronor, vilket motsvarar 44 (41) procent av fondens totala tillgångar. Industrifondens årsredovisning har just kommit ut! Om du vill ha ett exemplar, skicka ett mail till : Industrifonden har lanserat en ny hemsida med responsiv design vilket innebär att den anpassar sig beroende på om man använder dator, läsplatta eller mobil. Titta själv på Foto: Anne-Elisabeth Næss. MER KAPITAL TILL LIFE SCIENCE GENOM SAMARBETE MED INVESTINOR Industrifonden och norska Investinor har inlett ett samarbete inom life science, där bristen på investerare är stor. Tanken med samarbetet är att ge attraktiva life sciencebolag i båda länderna tillgång till internationellt kapital. Samarbetet har hittills resulterat i två gemensamma investeringar. Industrifonden har investerat 35 miljoner kr i det norska bolaget Smartfish, som utvecklar receptbelagda Omega 3-drycker bland annat Investinor, här med vd Geir Ove Kjesbu tillsammans med Industrifondens vd Claes de Neergaard, arbetar långsiktigt för att få in kompetenta utländska investerare i sina portföljbolag. Den gemensamma uppfattningen är att nordiskt samarbete skapar värde för alla parter, särskilt inom life science, där den norska investerarmiljön är liten och sårbar. Prins Daniel besökte Industrifonden i sep tember för att informera sig om verksamheten. Under besöket fick prinsen bekanta sig med produkterna från några av de bolag Industrifonden investerat i, till exempel havremjölk, 3D-skrivare och Omega-3 juice. Prinsens besök på Industrifonden speglar hans engagemang i frågor som rör entreprenörskap, företagande och tillväxt. Under besöket fick prinsen träffa både investerare från Industrifonden och representanter för några av fondens 90 portföljbolag. De tre portföljbolag prinsen fick träffa under besöket hade valts ut med hänsyn till hans engagemang inom träning och hälsa. Här fanns tränings- och viktminskningskedjan Itrim, Oatly som tillverkar havremjölksprodukter och RxEye, som utvecklat ett system där läkare kan granska röntgenbilder via internet. för cancer- och alzheimerpatienter. Drycken med lägre dos Omega-3 säljs också receptfritt som kosttillskott, t ex efter träning. Pengarna ska gå till fortsatt utveckling av produkten och till internationell marknadsexpansion, bland annat i Sverige. I emissionen på totalt dryga 80 miljoner kr deltar också Investinor och privata investerare. Pharmalink, som förbättrar och vidareutvecklar befintliga läkemedel, har haft Industrifonden som delägare sedan Bolaget tog nyligen in totalt 96 miljoner kr i en emission, där Industrifonden och Investinor stod för sammanlagt 79 miljoner kr. Detta är första gången Investinor investerar i ett svenskt bolag. Pengarna ska gå till kliniska studier av Pharmalinks njurläkemedel Nefecon och till förberedelse för kliniska prövningar av Busulipo, en behandling inför benmärgstransplantation. Pharmalink ska också söka kommersiella partners utanför Norden och etablera en nordisk försäljningsorganisation. Få aktiva investerare De två nya investeringarna är inledningen på ett strategiskt samarbete inom life science, där det i nuläget finns få aktiva investerare. Syftet är att ge nordiska bolag möjlighet att attrahera internationellt kapital. Genom detta samarbete hoppas vi kunna öka det internationella intresset för nordiska life sciencebolag, säger Lennart Hansson, affärsområdeschef på Industrifonden. Vi ser ett värde i att saminvestera internationellt, för då ökar vi kunskapen om oss som investerare och vi kan attrahera fler starka internationella investerare. norska INVESTINOR Smartfish Investinor och i är en statlig investeringsorganisation, Phar- som likt Industrifonden svenska malink. investerar på helt kommersiella villkor. Investinor förvaltar ca 4,2 miljarder norska kronor och är Norges största investerare inom venture och expansion. Prins Daniel besökte Industrifonden Prins Daniel tillsammans med från vänster Maria Montgomerie, kommunikationschef Industrifonden, Claes de Neergaard, vd Industrifonden, Martin Anderlind, vd Itrim, Charlotte Brogren, ordförande Industrifonden, Toni Pettersson, vd Oatly och Hedvig Andersén, Thomas Carlström och Sofia Ericsson Holm, samtliga investeringsansvariga på Industrifonden.

3 TEMA: HÅLLBARHET Alla har hållbarhetsfrågor att ta hand om Det är inte bara storföretag som måste ta hänsyn till hållbarhet. Det gäller lika mycket för små och medelstora bolag, men de kan välja ut vissa områden som är relevanta just för dem. Det säger Tommy Borglund, som doktorerat i företagsetik på Handels, varit CSRkonsult på Hallvarsson & Halvarsson och som nu är kommunikationschef på Stora Enso Packaging. Förväntningarna på företag att ta ansvar för mer än bara den egna verksamheten kommer att finnas kvar under överskådlig tid, säger han. Begreppet CSR eller hållbarhet har fått allt större uppmärksamhet den senaste tioårsperioden. Det handlar om företagens Hållbarhet betyder att företagen inte bara ska ansvara för den egna verksamheten, utan också för sin miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan, säger Tommy Borglund på Stora Enso Packaging. ansvar på många olika plan, både för den egna verksamheten, leverantörerna och kunderna. Små bolag kanske inte berörs av allt detta. Här rekommenderar Tommy Borglund varje bolag att gå igenom vilka hållbarhetsfrågor som är relevanta i förhållande till bolagets intressenter. Det kan till exempel handla om energiförbrukningen hos bolagets servrar eller hur bolagets leverantörer sköter sig. Inga företag har idag råd att strunta i hållbarhetsfrågorna. De flesta storbolag i västvärlden är duktiga och svenska bolag ligger långt framme. Men utvecklingen går fort och bolag på tillväxtmarknader blir allt bättre. Frågor som socialt och miljömässigt ansvar får stort utrymme, men Tommy Borglund påpekar att det ekonomiska ansvaret ger störst bidrag till hållbarhet: Det ger jobb, handel, investeringar och utveckling och bidrar på så sätt till ett mer hållbart samhälle då fattiga människor får det bättre ställt. Global Compacts 10 principer Mänskliga rättigheter Princip 1: Företagen bör stödja och respektera de internationellt erkända mänskliga rättigheterna och Princip 2: Försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter. Arbets- och anställningsförhållanden Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar, Princip 4: avskaffande av alla former av tvångsarbete. Princip 5: faktiskt avskaffande av barnarbete och Princip 6: avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. Miljö Princip 7: Företagen bör stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker, Princip 8: ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande och Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Anti-korruption Princip 10: Företagen bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. Man måste kunna stå för det man gör De svenska AP-fonderna, som förvaltar framtida pensionsmedel, är några av Sveriges största investerare i bolag. För dem är hållbarhetsfrågor av stor vikt, både som investerare och som ägare. Deras hållbarhetsarbete utgår från de internationella konventioner som Sverige har skrivit under och från FN:s Global Compact, med 10 principer inom områden som miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och korruption. AP-fonderna utgår från dessa i sitt arbete med hållbarhetsfrågor. Om ett bolag vi är engagerade i bryter mot konventionen så svartlistar vi, säger Johan Florén, kommunikationschef på Sjunde AP-fonden, det statliga alternativet i PPM-systemet. Vi offentliggör namnet och avbryter vår investering. Men om det bara gör saker tveksamt, då försöker vi påverka. Sjunde AP-fonden har till exempel uteslutit Shell på grund av att de hanterar oljespill i Nigerdeltat dåligt. Modellen är att fonden, som är en liten ägare i ett stort antal företag, tar ansvar genom att se till att deras olika förvaltare inte investerar i bolag som missköter sig. Påverkar via dialog Tredje AP-fonden, en av de fyra buffertfonderna i pensionssystemet, är delägare i bolag runt om i världen. Dessa hanteras via olika förvaltare internt och externt. Fonden vill försöka påverka bolagen att sköta sig via dialog. Om inte så avslutas investeringen. Vi jobbar också proaktivt genom att analysera bolag branschvis, säger Christina Kussofsky Hillesöy, kommunikations- och hållbarhetschef på Tredje AP-fonden. Vi gör SWOT-analyser och försöker få bolagen att höja sin standard genom att använda vår ägarmakt. Detta arbete drivs genom det Etikråd som drivs av Första-Fjärde AP-fonden. Där jobbar vi bara mot utländska noterade bolag. De svenska försöker respektive fond påverka på egen hand. Svenska bolag är ofta mer lyhörda och lättare att påverka, konstaterar Christina Kusoffsky. Etikrådet påtalar olika frågor, till exempel om ett bolag säljer till olämpliga FN:s Global Compact FN:s Global Compact lanserades 2010 i syfte att skapa en plattform för implementering och skapandet av policys för hållbart företagande. Global Compact, som består av 10 principer, är idag världens största frivilliga initiativ undertecknat av fler än samarbetspartners från 130 länder. Principerna täcker ett stort antal områden och visar att hållbarhetsarbete handlar om mycket mer är miljöfrågor. kunder. För hållbarhetsfrågorna stannar inte vid det enskilda bolagets dörr. Bolag som vill följa konventioner måste inte bara ha koll på sin egen verksamhet, utan också på leverantörer och kunder. Här finns många fällor. Därför gör både Tredje och Sjunde AP-fonden regelbundna genomgångar av bolagen i sina portföljer. På Sjunde går man varje halvår igenom de olika hållbarhetsrelaterade problem som rapporterats. Christina Kusoffsky Hillesöy och Johan Florén Det viktigaste är hur företaget hanterar ett problem, säger Johan Florén. Vi försöker uppfostra dem att göra rätt. För om det blir problem så skadar det varumärket enormt. Man måste kunna stå för det man gör! TEMA: HÅLLBARHET Hur arbetar ni med hållbarhet? David Sonnek, vd SEB Venture Capital: Vi arbetar efter en hållbarhetspolicy och vill att sociala och miljömässiga hänsyn ska finnas med vid varje enskilt beslut vi fattar. Vi är på god väg dit men det kräver en ständig dialog med bolag och medarbetare. Det handlar om hur vi fattar investeringsbeslut och hur vi agerar som ägare och arbetsgivare. Som kommersiell aktör har vi naturligtvis ett avkastningskrav att arbeta mot men vi prioriterar investeringar som tydligt bidrar till ett hållbart samhälle. Per Olofsson, vd Climatewell: För oss spelar hållbarhetsfrågorna en central roll i allt vi gör och ger samtidigt goda affärer. Alla produkter vi utvecklar ska både vara hållbara i sig själva och ha en stor påverkan på hållbarhetsperspektivet i världen. Det är en hög ambition och vision men vi är övertygade om att vi kan göra skillnad på en global nivå. När vi tillverkar nya produkter så väljer vi material som är hållbara. Att få jobba med hållbarhet på det genomgripande sätt som vi gör är väldigt positivt och adderar något extra till ett redan intressant jobb. Charlotte Lavesson, informationsoch hållbarhetschef, IK Investment Partners Vi jobbar kontinuerligt med att utvärdera hållbarhetsfrågor i vår portfölj. Före investering screenar vi potentiella bolag för att kartlägga vilka risker vi ser och om vi kan hantera dem. Resultatet ingår därefter i underlaget för beslut om investering. Under de första 100 dagarna ser vi över bolaget och hur de arbetar med hållbarhetsfrågor och därefter sätts ett åtgärdsprogram på plats. Vi går också igenom vad bolagen gör varje år. Dels ska styrelserna diskutera hållbarhetsfrågor och dels ska de rapportera årets händelser samt eventuella åtgärder.

4 nytt OCH NOTERAT nytt OCH NOTERAT 30 miljoner till Mantex Industrifonden och tyska Innogy Ventures har investerat sammanlagt 30 miljoner kr i Mantex, som utvecklar fuktmätare för pappersoch bioenergiindustrin. Pengarna ska användas till industrialisering av produkten och lägga grunden för bolagets internationella expansion. Mantex utvecklar och säljer utrustning för att bland annat mäta fukthalt i organiskt material. Bolaget fokuserar för närvarande på pappersoch massaindustrin, men produkten kan även användas inom många andra industrier. 25 miljoner till MagComp Industrifonden har investerat 10 miljoner kr i MagComp. I emissionen på totalt 25 miljoner kr deltar också de tidigare ägarna Volvo Group Venture Capital, Sydsvensk Entreprenörfond och Tequity. Pengarna ska användas till internationell expansion. MagComp AB, med säte i Eslöv, har utvecklat en unik patenterad teknik för att framställa elektromagnetiska produkter som möjliggör betydande direkta energibesparingar, lägre värmeutveckling och geometrisk frihet för kunderna. MagComp fokuserar på två olika affärsområden, induktionsuppvärmning och induktorer, där bolagets produkter är mer energieffektiva än konkurrerande lösningar. 5 miljoner till fishbrain Industrifonden har investerat fem miljoner kronor i Fishbrain, ett bolag som utvecklar en app för sportfiskare. Via denna community kan sportfiskare världen över utbyta information kring var, hur och när man fiskar som mest optimalt. Pengarna skall användas för vidare internationell expansion och nya partnersamarbeten. 10 miljoner till Foap Industrifonden, Magnus Wilkne och ett antal internationella privatinvesterare har investerat sammanlagt 10 miljoner kronor i Foap, en mobil- och webbaserad tjänst för att köpa och sälja bilder. Pengarna ska gå till vidareutveckling av produkten och till bolagets fortsatta internationella expansion med fokus på USA. Foap har utvecklat en app som ger användare möjlighet att sälja sina bilder till bland andra företag, annonsörer och organisationer direkt i mobilen. Tjänsten lanserades i juni 2012 och har vuxit kraftigt sedan dess. 80 miljoner till Smartfish Industrifonden har investerat 35 miljoner kr i norska Smartfish, som utvecklar Omega-3 drycker inom klinisk nutrition. I emissionen på dryga 80 miljoner kronor deltar också den befintliga ägaren Investinor och privata investerare. Pengarna ska främst användas till kliniska prövningar samt till fortsatt internationell expansion. 30 miljoner till Itrim Industrifonden har investerat 20 miljoner kr i viktminskningskedjan Itrim. I emissionen på totalt 30 miljoner kr deltog också två av de nuvarande ägarna, Mats Lederhausen och Martin Anderlind. Pengarna ska användas till Itrims expansion i Tyskland och USA. Itrim är en kedja inom motion och viktminskning, som idag finns på fler än 35 platser i Sverige. Företaget erbjuder ett unikt och väl beprövat program för varaktig viktminskning. Nu satsar Itrim på att sprida sitt program internationellt, till att börja med i USA och i Tyskland. Två center har redan etablerats i San Francisco och ett i Köln. Nytt centrum för start-ups i Stockholm I oktober invigdes Start Up People of Sweden, eller SUP-46 som det kallas i dagligt tal. Det är ett nystartat initiativ som ska samla de hetaste start-upbolagen i Stockholm på ett och samma ställe. På SUP-46 huserar ett 20-tal unga internetrelaterade bolag och fler ska det bli. För intresset är stort. Det som lockar är möjligheten till kontorsplatser med extremt centralt läge, fritt internet, konferensutrymmen och kafé samt möjligheten att träffa andra start-ups. Thomas Carlström på Industrifonden var mentor till Patric Ögren i första omgången av Industrifondens mentorsprogram. Nytt från våra bolag Footway växer Footway har expanderat sitt lager genom att bygga en våning hyllor ovanpå den gamla. För bolaget som växer kraftigt, bland annat efter köpet av konkurrenten Heppo, behöver plats för fler skor. Här finns nu över modeller från 459 olika märken - totalt över par skor. Triventus i rekonstruktion Triventus befinner sig i rekonstruktion. Bakgrunden är den försämrade konjunkturen för vindkraftsindustrin, som medfört stora likviditetsproblem för bolaget. Bolagets tf vd Göran Danielsson ser dock en stor SUP-46 har också attraherat flera namnkunniga partners. Bland andra Schibsted, MTG, riskkapitalbolagen Northzone och Creandum samt Industrifonden. Vem som helst får inte sitta här. Bolagen ska ha en affärsidé med teknikhöjd och den Industrifondens mentorsprogram fortsätter Andra årgången av Industrifondens mentorsprogram pågår för fullt. Sex adepter, som driver eller planerar att driva företag, har valts ut i samarbete med Stockholm School of Entrepreneurship. De får i och med programmet möjlighet att diskutera hur man gör affärer och hur man potential att driva verksamheten vidare. Rekonstruktionen innebär att bolaget får tid på sig att reda upp sin ekonomiska situation. Under rekonstruktionen kommer Triventus verksamhet att fortsätta som tidigare. Triventuskoncernen har huvudkontor i Falkenberg och sammanlagt drygt 70 anställda. Dotterbolaget Service går bra och berörs inte av rekonstruktionen. Alder ny majoritetsägare i Powerbox Powerbox International har fått en ny huvudägare i riskkapitalbolaget Alder. Gnestabaserade Powerbox, som utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för strömförsörjning till elektronisk apparatur, har dotterbolag i 16 länder i Europa, USA och Asien. Alder går in som ny majoritetsägare samtidigt som Industrifonden och vissa av de anställda är kvar som minoritetsägare. ska vara internationellt skalbar. Bland de bolag som passerat nålsögat märks Instabridge, som har tagit fram en teknik för att dela trådlöst internet, och Fishbrain, som utvecklar en app för sportfiskefantaster. bygger och utvecklar företag för att bli en framgångsrik entreprenör med Industrifondens erfarna mentorer. Läs om årets adepter på : Espresso House satsar på mobil betalning Snart går det att betala kaffet på Espresso House med mobilen. Det är möjligt tack vare en app från Mobile Payment Solutions (MPS). Den ersätter dagens Coffee Card, som laddas med pengar och används som betalkort på alla Espresso House kaffebarer runt om i landet. Detta ska nu skötas via appen i mobilen, där man också kommer få erbjudanden och rabatter. Dessutom går det att förbeställa kaffe, så att det är klart när kunden kommer. Industrifondens Malin Carlström får kaffe av MPS vd Christopher Lindfeldt.

5 AKTUELLT: OPALUM Opalum fixar bra ljud i mobilen Investeringar i rätt ögonblick och erfarna, seniora personer i styrelsen är två viktiga faktorer bakom företaget Opalums framgång. Deras ultratunna och snygga högtalare har redan rönt stor uppmärksamhet. Nu är företagets unika ljudteknik på väg att ta nästa stora steg; in i våra mobiler, surfplattor och laptops. Det är inte helt lätt att få till ett möte med Pär Gunnars Risberg, grundare och vd för Opalum. När han inte är på kontoret i Silicon Valley så är han i Asien. Nu har han precis kommit hem från en veckolång resa, där han och samarbetspartnern, Texas Instruments, har haft möten med några av de största mobiltillverkarna i världen. Syftet med de många resorna till Asien är att sälja licenser på företagets avancerade ljudteknik. Det finns ett stort intresse för vår produkt, konstaterar han. I och med vårt samarbete med Texas Instruments har vi en unik produkt att erbjuda. De är i den absoluta toppen vad gäller chip och det blir en kraftfull kombination med våra algoritmer. Avancerad ljudteknik När Pär Gunnars Risberg år 2007 drog igång företaget så var det kameran i mobilerna som stal all uppmärksamhet, sen gick turen till skärmarna. Nu är det ljudets tur, menar Pär. Uppvuxen i en musikerfamilj så har bra ljud alltid varit centralt för honom. När jag påbörjade arbetet tog jag del av en mängd olika forskningsrapporter och hittade ett smart sätt att knyta ihop forskningen och få det att funka i verkligheten, säger Pär Gunnars Risberg. Finanskrisen födde möjligheter När Pär startade Opalum 2007 satt han först hos företagsinkubatorn LEAD i Linköping där han fick ovärderligt stöd bland annat i att tänka marknadsmässigt. Bolagets första investerare blev Innovationsbron som valde att satsa på företaget under finanskrisen trots att högtalarbranschen stod helt still. Det gjorde att vi kunde satsa på vår egen produkt, Flow, som vi presenterade på den stora internationella ljudmässan i Berlin hösten 2010, säger Pär Gunnars Risberg. Det var helt rätt timing, folk kom fram och sade att vi var de enda som hade något nytt att komma med. Idag säljs de egna exklusiva och designade produkterna i 16 olika länder och försäljningen går stadigt uppåt. Högtalarna, som är trådlösa, ultratunna och kan hängas på väggen, har fått fina recensioner i branschtidningar. Våra egna produkter bevisar att vår teknik fungerar och det underlättar diskussionerna med olika teknikkunder, säger Per. För ett år sedan gick Industrifonden in med nytt kapital, 13 miljoner kronor. En del av investeringen gav företaget en möjlighet att starta ett danskt dotterbolag som självständigt hanterar högtalarverksamheten. Det satsar nu stenhårt på att Opalum ska bli nästa framgångssaga inom högtalarbranchen. Prestigefyllt avtal Pär och hans team kan därmed fokusera på att sälja in tekniken till de stora mobiltillverkarna. Under året har företaget även slutit ett prestigefullt samarbetsavtal med danska Audiovector som säljer dyra högtalare för de riktiga entusiasterna. Steg för steg bygger vi företaget och trovärdigheten för vår ljudteknik, säger Pär Gunnars Risberg. Grundaren Pär Gunnars Risberg ligger bakom Opalums patenterade teknik, Actisonic, som använder algoritmer för att ta bort burkljud och andra skavanker digitalt. Trots att den gör ljudet avsevärt mycket bättre så tar Opalums mjukvara minimal plats på chipytan. Dessutom drar den väldigt lite ström, vilket är extremt viktigt för mobiltillverkarna. INdustrifondens syn Skärmar med retina-upplösning har gjort bilden på mobilen nästan perfekt, medan ljudet fortfarande lämnar mycket övrigt att önska. Därför ser vi en stor möjlighet för Opalums teknik på marknaden. Det nära samarbetet med Texas instrument som är världsledande inom audio-chip och det stora intresset från mobiltillverkarna ger oss gott hopp om att Opalum har en spännande utveckling framför sig. SID 08

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

CSR Corporate social responsibility

CSR Corporate social responsibility CSR Corporate social responsibility Jan Wikström/ Magnus Simonsson 2011-11-28 CSR som begrepp CSR (Corporate social responsibility) har en lång historia. Vid tiden för den svenska industrialiseringen var

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare.

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Årsredovisning 2012-13 Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Industrifonden i korthet Investeringar fördelade på investeringsår,

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget

Det ansvarsfulla företaget Det ansvarsfulla företaget Ställer krav på produkternas innehåll och dess miljöpåverkan Hjälper kunden med hållbara produktval Försäkrar sig om att produkter är säkra att använda Uppfyller producentansvaret

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning

Riktlinjer för ägarstyrning 1(5) Riktlinjer för ägarstyrning Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Årsredovisning 2013-14

Årsredovisning 2013-14 Årsredovisning 2013-14 Året som gått 1 Vd har ordet 2 Roll och position 4 Mål och strategi 6 Verksamhet 7 Nyinvesteringar 11 Viktiga händelser under året 12 Affärsområde Technology 14 Affärsområde Life

Läs mer

Förslag till placeringsreglemente

Förslag till placeringsreglemente Förslag till placeringsreglemente Förslag till Placeringsreglemente Kongress 2014 för FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND 2 Innehåll 1. Organisation för kapitalförvaltningen 2. Övergripande mål och regler 2.1

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Nordic Secondary 2 AB

Nordic Secondary 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary 2 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utbetalinger 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt 6

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Stockholm den 14 april 1999

Stockholm den 14 april 1999 Stockholm den 14 april 1999 Investors mål är fortsatt att totalavkastningen till aktieägarna, d v s summan av kursutveckling och återinvesterade utdelningar, ska överstiga börsgenomsnittet med 3 procentenheter

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015 Ratos äger och utvecklar företag i Norden Oktober 2015 Ratos ska uppfattas som det bästa ägarbolaget i Norden 19 innehav med total omsättning om 36 miljarder kronor operativ EBITA på 2,4 miljarder kronor

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Hållbara och ansvarfulla investeringar

Hållbara och ansvarfulla investeringar Hållbara och ansvarfulla investeringar En översikt Sammanställt av: Frank Eriksson-Wingårdh Praktikant VT14 Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft Intäktshantering den som kan mest vinner De senaste åren har på ett smärtsamt sätt visat hur snabbt priserna på el och elcertifikat kan svänga från historiskt

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER Delårsrapport 1 januari 1999 30 juni 1999 TeleTrade Financial Services AB (publ) TeleTrade Financial Services AB (publ) är inofficiellt noterat på Aragon-listan. Verksamheten består av Internetmäklaren

Läs mer

Fondstruktur. = Totalt ca 1 Mdkr. Norrlands fonden. Regionala medel. EU strukturfondsmedel. Mellersta Norrland SamInvest. Östra Mellansverige

Fondstruktur. = Totalt ca 1 Mdkr. Norrlands fonden. Regionala medel. EU strukturfondsmedel. Mellersta Norrland SamInvest. Östra Mellansverige Riskkapital Fondstruktur Småland & Öarna Västsverige Värmland Östra Mellansverige Stockholm Norra Mellansverige Mellersta Norrland SamInvest Övre Norrland Partnerinvest Almi EU strukturfondsmedel Regionala

Läs mer

Affärsutveckling på Energimyndigheten

Affärsutveckling på Energimyndigheten Affärsutveckling på Energimyndigheten Vad är affärsutvecklingsenhetens uppdrag? Skapa förutsättningar för en ökad kommersialisering av forskningsresultat och innovationer Skapa ökade förutsättningar till

Läs mer

Söderberg & Partners Wealth Management

Söderberg & Partners Wealth Management DJUPANALYS Söderberg & Partners Söderberg & Partners Wealth Management SEKTORUPPDATERING: NORDISKA BANKER December 2012 Sid 1 Var god läs informationen på sista sidan. Övergripande neutral syn på bankerna

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Nitton bröllop ingen begravning

Nitton bröllop ingen begravning I nöd och lust?! Nitton bröllop ingen begravning Det finns mycket som är märkligt inom corporate finance. Till exempel att genomförda företagsaffärer annonseras i form av tombstones, eller dödsannonser.

Läs mer

Corporate Responsibility

Corporate Responsibility Corporate Responsibility För Kinnevik innebär Corporate Responsibility frågor som syftar till socialt ansvarstagande, miljöhänsyn och etik. När Kinnevik har utformat dessa riktlinjer har man utgått från

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

De nominerade till CSR Awards 2008 är...

De nominerade till CSR Awards 2008 är... Page 1 of 7 VIMMEL, EN JURY OCH INTRESSANTA NOMINERINGSLISTOR 2008-01-23 15:03 De nominerade till CSR Awards 2008 är... Av Miljöaktuellt, redaktionen Högtidigt var det när Globe Awards nomineringar presenterade

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer