Industrifonden nytt #2 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industrifonden nytt #2 2013"

Transkript

1 Industrifonden nytt # Bästa ljudet med Opalum SIDAN 8 # NR.2 NOVEMBER 2013 Nytt samarbete med Investinor SIDAN 3 Hållbarhet är ingen fluga SIDAN 4-5

2 VD TEMA: HAR Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ORDET Stora utmaningar inom cleantech Sedan Al Gores film En obehaglig sanning och Lord Sterns rapport om klimatkrisen har det gått sju år. Ett par viktiga händelser i megaformat har sedan dess påverkat synen på klimatet och valet av acceptabla energislag. Härdsmältan i Fukushima är en. Tyskarnas beslut att avveckla kärnkraften en annan. Finanskrisen, en härdsmälta i sig, har i finansiellt svaga länder lett till borttagna subventioner med havererade investeringar till följd. Och trenden med stigande energipriser verkar ha brutits. Många bedömer att de låga priserna kommer att bestå under många år. Detta kan lägga hämsko på energieffektivisering och införandet av ny teknik. Tidigare överinvesteringar i fossil kraft späs nu på av nytt utbud av grön energi och det driver också ned pristrycket. I USA har gaspriserna reducerats mycket kraftigt tack vare den omdebatterade nya produktionstekniken, fracking. Trots dessa omvälvningar kvarstår klimatfrågan som en ödesfråga, för de låga marknadspriserna på energi får inte invagga oss i en ny komfortzon. I områden med så stora omvälvningar och statliga ingrepp är det självklart extra svårt att göra trovärdiga kalkyler i långsiktiga investeringar. Många investerare är desillusionerade över möjligheterna att göra bra investeringar inom cleantech. För en investerare gäller det därför att manövrera eftertänksamt mellan Skylla och Karybdis. För att hitta rimlig risk inom cleantech gäller det att ha en betydande del av sin exponering mot industri- och tjänsteföretag som rationaliserar användningen av energi och som möjliggör ett mer klimatsmart arbetssätt. Det kan gälla 3D-printing i me tall där man tidigare gjutit eller mekaniskt bearbetat metall. Vi själva har hittills inte lyft fram de miljömässiga mervärdena av Arcams 3D-process. Hög tid att göra det! Vi gjorde en nyinvestering inom cleantech i oktober i Mag Comp, ett bolag som utvecklat en unik teknik för att fram ställa smartare induktorer och induktionsvärmare. Så, trots alla utmaningar inom cleantech, tror vi fortfarande på området. Vi försöker hitta företag vars er bjudanden kan ge stor utveck lingseffekt och samtidigt en rimlig relation mellan risk och avkastning. Claes de Neergaard Utgivare: Industrifonden, Box 1163, Stockholm Tel: E-post: Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Form: Dolling Tahko Fortsatt hög investeringstakt Industrifonden behöll en hög investeringstakt verksamhetsåret genom att investera totalt 369 (419) miljoner kronor, varav 68 miljoner kr var nyinvesteringar i sju bolag. Resultatet på -93 (-158) miljoner kr var en förbättring jämfört med fjolåret. Med ett eget kapital på miljoner kr är fondens finansiella ställning fortsatt stark. Detta framgår av Industrifondens årsredovisning för verksamhetsåret 1 juli juni Verksamheten i ett investeringsbolag med vår inriktning måste bedömas utifrån både det faktiska resultatet och värdeutvecklingen i innehaven, säger Industrifondens vd Claes de Neergaard. Med den bredare måttstocken finns det skäl att se positivt på utvecklingen framåt. Det är en klart positiv värdeutveckling i vår investeringsportfölj som inte återspeglas i det redovisade resultatet. Positiva händelser under året var bland annat kursutvecklingen i det noterade portföljbolaget Arcam och den lönsamma försäljningen av fondens innehav i Scalado. Under verksamhetsåret investerade fonden totalt 369 (419) miljoner kronor, varav 68 (184) var investeringar i 7 (12) för Industrifonden nya bolag, och 301 (236) miljoner kronor var följdinvesteringar i 33 tidigare engagemang. Industrifondens investeringar matchades av drygt 500 miljoner kr från andra investerare. Bokfört värde på Industrifondens investeringar ökade till (1 495) miljoner kronor, vilket motsvarar 44 (41) procent av fondens totala tillgångar. Industrifondens årsredovisning har just kommit ut! Om du vill ha ett exemplar, skicka ett mail till : Industrifonden har lanserat en ny hemsida med responsiv design vilket innebär att den anpassar sig beroende på om man använder dator, läsplatta eller mobil. Titta själv på Foto: Anne-Elisabeth Næss. MER KAPITAL TILL LIFE SCIENCE GENOM SAMARBETE MED INVESTINOR Industrifonden och norska Investinor har inlett ett samarbete inom life science, där bristen på investerare är stor. Tanken med samarbetet är att ge attraktiva life sciencebolag i båda länderna tillgång till internationellt kapital. Samarbetet har hittills resulterat i två gemensamma investeringar. Industrifonden har investerat 35 miljoner kr i det norska bolaget Smartfish, som utvecklar receptbelagda Omega 3-drycker bland annat Investinor, här med vd Geir Ove Kjesbu tillsammans med Industrifondens vd Claes de Neergaard, arbetar långsiktigt för att få in kompetenta utländska investerare i sina portföljbolag. Den gemensamma uppfattningen är att nordiskt samarbete skapar värde för alla parter, särskilt inom life science, där den norska investerarmiljön är liten och sårbar. Prins Daniel besökte Industrifonden i sep tember för att informera sig om verksamheten. Under besöket fick prinsen bekanta sig med produkterna från några av de bolag Industrifonden investerat i, till exempel havremjölk, 3D-skrivare och Omega-3 juice. Prinsens besök på Industrifonden speglar hans engagemang i frågor som rör entreprenörskap, företagande och tillväxt. Under besöket fick prinsen träffa både investerare från Industrifonden och representanter för några av fondens 90 portföljbolag. De tre portföljbolag prinsen fick träffa under besöket hade valts ut med hänsyn till hans engagemang inom träning och hälsa. Här fanns tränings- och viktminskningskedjan Itrim, Oatly som tillverkar havremjölksprodukter och RxEye, som utvecklat ett system där läkare kan granska röntgenbilder via internet. för cancer- och alzheimerpatienter. Drycken med lägre dos Omega-3 säljs också receptfritt som kosttillskott, t ex efter träning. Pengarna ska gå till fortsatt utveckling av produkten och till internationell marknadsexpansion, bland annat i Sverige. I emissionen på totalt dryga 80 miljoner kr deltar också Investinor och privata investerare. Pharmalink, som förbättrar och vidareutvecklar befintliga läkemedel, har haft Industrifonden som delägare sedan Bolaget tog nyligen in totalt 96 miljoner kr i en emission, där Industrifonden och Investinor stod för sammanlagt 79 miljoner kr. Detta är första gången Investinor investerar i ett svenskt bolag. Pengarna ska gå till kliniska studier av Pharmalinks njurläkemedel Nefecon och till förberedelse för kliniska prövningar av Busulipo, en behandling inför benmärgstransplantation. Pharmalink ska också söka kommersiella partners utanför Norden och etablera en nordisk försäljningsorganisation. Få aktiva investerare De två nya investeringarna är inledningen på ett strategiskt samarbete inom life science, där det i nuläget finns få aktiva investerare. Syftet är att ge nordiska bolag möjlighet att attrahera internationellt kapital. Genom detta samarbete hoppas vi kunna öka det internationella intresset för nordiska life sciencebolag, säger Lennart Hansson, affärsområdeschef på Industrifonden. Vi ser ett värde i att saminvestera internationellt, för då ökar vi kunskapen om oss som investerare och vi kan attrahera fler starka internationella investerare. norska INVESTINOR Smartfish Investinor och i är en statlig investeringsorganisation, Phar- som likt Industrifonden svenska malink. investerar på helt kommersiella villkor. Investinor förvaltar ca 4,2 miljarder norska kronor och är Norges största investerare inom venture och expansion. Prins Daniel besökte Industrifonden Prins Daniel tillsammans med från vänster Maria Montgomerie, kommunikationschef Industrifonden, Claes de Neergaard, vd Industrifonden, Martin Anderlind, vd Itrim, Charlotte Brogren, ordförande Industrifonden, Toni Pettersson, vd Oatly och Hedvig Andersén, Thomas Carlström och Sofia Ericsson Holm, samtliga investeringsansvariga på Industrifonden.

3 TEMA: HÅLLBARHET Alla har hållbarhetsfrågor att ta hand om Det är inte bara storföretag som måste ta hänsyn till hållbarhet. Det gäller lika mycket för små och medelstora bolag, men de kan välja ut vissa områden som är relevanta just för dem. Det säger Tommy Borglund, som doktorerat i företagsetik på Handels, varit CSRkonsult på Hallvarsson & Halvarsson och som nu är kommunikationschef på Stora Enso Packaging. Förväntningarna på företag att ta ansvar för mer än bara den egna verksamheten kommer att finnas kvar under överskådlig tid, säger han. Begreppet CSR eller hållbarhet har fått allt större uppmärksamhet den senaste tioårsperioden. Det handlar om företagens Hållbarhet betyder att företagen inte bara ska ansvara för den egna verksamheten, utan också för sin miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan, säger Tommy Borglund på Stora Enso Packaging. ansvar på många olika plan, både för den egna verksamheten, leverantörerna och kunderna. Små bolag kanske inte berörs av allt detta. Här rekommenderar Tommy Borglund varje bolag att gå igenom vilka hållbarhetsfrågor som är relevanta i förhållande till bolagets intressenter. Det kan till exempel handla om energiförbrukningen hos bolagets servrar eller hur bolagets leverantörer sköter sig. Inga företag har idag råd att strunta i hållbarhetsfrågorna. De flesta storbolag i västvärlden är duktiga och svenska bolag ligger långt framme. Men utvecklingen går fort och bolag på tillväxtmarknader blir allt bättre. Frågor som socialt och miljömässigt ansvar får stort utrymme, men Tommy Borglund påpekar att det ekonomiska ansvaret ger störst bidrag till hållbarhet: Det ger jobb, handel, investeringar och utveckling och bidrar på så sätt till ett mer hållbart samhälle då fattiga människor får det bättre ställt. Global Compacts 10 principer Mänskliga rättigheter Princip 1: Företagen bör stödja och respektera de internationellt erkända mänskliga rättigheterna och Princip 2: Försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter. Arbets- och anställningsförhållanden Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar, Princip 4: avskaffande av alla former av tvångsarbete. Princip 5: faktiskt avskaffande av barnarbete och Princip 6: avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. Miljö Princip 7: Företagen bör stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker, Princip 8: ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande och Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Anti-korruption Princip 10: Företagen bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. Man måste kunna stå för det man gör De svenska AP-fonderna, som förvaltar framtida pensionsmedel, är några av Sveriges största investerare i bolag. För dem är hållbarhetsfrågor av stor vikt, både som investerare och som ägare. Deras hållbarhetsarbete utgår från de internationella konventioner som Sverige har skrivit under och från FN:s Global Compact, med 10 principer inom områden som miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och korruption. AP-fonderna utgår från dessa i sitt arbete med hållbarhetsfrågor. Om ett bolag vi är engagerade i bryter mot konventionen så svartlistar vi, säger Johan Florén, kommunikationschef på Sjunde AP-fonden, det statliga alternativet i PPM-systemet. Vi offentliggör namnet och avbryter vår investering. Men om det bara gör saker tveksamt, då försöker vi påverka. Sjunde AP-fonden har till exempel uteslutit Shell på grund av att de hanterar oljespill i Nigerdeltat dåligt. Modellen är att fonden, som är en liten ägare i ett stort antal företag, tar ansvar genom att se till att deras olika förvaltare inte investerar i bolag som missköter sig. Påverkar via dialog Tredje AP-fonden, en av de fyra buffertfonderna i pensionssystemet, är delägare i bolag runt om i världen. Dessa hanteras via olika förvaltare internt och externt. Fonden vill försöka påverka bolagen att sköta sig via dialog. Om inte så avslutas investeringen. Vi jobbar också proaktivt genom att analysera bolag branschvis, säger Christina Kussofsky Hillesöy, kommunikations- och hållbarhetschef på Tredje AP-fonden. Vi gör SWOT-analyser och försöker få bolagen att höja sin standard genom att använda vår ägarmakt. Detta arbete drivs genom det Etikråd som drivs av Första-Fjärde AP-fonden. Där jobbar vi bara mot utländska noterade bolag. De svenska försöker respektive fond påverka på egen hand. Svenska bolag är ofta mer lyhörda och lättare att påverka, konstaterar Christina Kusoffsky. Etikrådet påtalar olika frågor, till exempel om ett bolag säljer till olämpliga FN:s Global Compact FN:s Global Compact lanserades 2010 i syfte att skapa en plattform för implementering och skapandet av policys för hållbart företagande. Global Compact, som består av 10 principer, är idag världens största frivilliga initiativ undertecknat av fler än samarbetspartners från 130 länder. Principerna täcker ett stort antal områden och visar att hållbarhetsarbete handlar om mycket mer är miljöfrågor. kunder. För hållbarhetsfrågorna stannar inte vid det enskilda bolagets dörr. Bolag som vill följa konventioner måste inte bara ha koll på sin egen verksamhet, utan också på leverantörer och kunder. Här finns många fällor. Därför gör både Tredje och Sjunde AP-fonden regelbundna genomgångar av bolagen i sina portföljer. På Sjunde går man varje halvår igenom de olika hållbarhetsrelaterade problem som rapporterats. Christina Kusoffsky Hillesöy och Johan Florén Det viktigaste är hur företaget hanterar ett problem, säger Johan Florén. Vi försöker uppfostra dem att göra rätt. För om det blir problem så skadar det varumärket enormt. Man måste kunna stå för det man gör! TEMA: HÅLLBARHET Hur arbetar ni med hållbarhet? David Sonnek, vd SEB Venture Capital: Vi arbetar efter en hållbarhetspolicy och vill att sociala och miljömässiga hänsyn ska finnas med vid varje enskilt beslut vi fattar. Vi är på god väg dit men det kräver en ständig dialog med bolag och medarbetare. Det handlar om hur vi fattar investeringsbeslut och hur vi agerar som ägare och arbetsgivare. Som kommersiell aktör har vi naturligtvis ett avkastningskrav att arbeta mot men vi prioriterar investeringar som tydligt bidrar till ett hållbart samhälle. Per Olofsson, vd Climatewell: För oss spelar hållbarhetsfrågorna en central roll i allt vi gör och ger samtidigt goda affärer. Alla produkter vi utvecklar ska både vara hållbara i sig själva och ha en stor påverkan på hållbarhetsperspektivet i världen. Det är en hög ambition och vision men vi är övertygade om att vi kan göra skillnad på en global nivå. När vi tillverkar nya produkter så väljer vi material som är hållbara. Att få jobba med hållbarhet på det genomgripande sätt som vi gör är väldigt positivt och adderar något extra till ett redan intressant jobb. Charlotte Lavesson, informationsoch hållbarhetschef, IK Investment Partners Vi jobbar kontinuerligt med att utvärdera hållbarhetsfrågor i vår portfölj. Före investering screenar vi potentiella bolag för att kartlägga vilka risker vi ser och om vi kan hantera dem. Resultatet ingår därefter i underlaget för beslut om investering. Under de första 100 dagarna ser vi över bolaget och hur de arbetar med hållbarhetsfrågor och därefter sätts ett åtgärdsprogram på plats. Vi går också igenom vad bolagen gör varje år. Dels ska styrelserna diskutera hållbarhetsfrågor och dels ska de rapportera årets händelser samt eventuella åtgärder.

4 nytt OCH NOTERAT nytt OCH NOTERAT 30 miljoner till Mantex Industrifonden och tyska Innogy Ventures har investerat sammanlagt 30 miljoner kr i Mantex, som utvecklar fuktmätare för pappersoch bioenergiindustrin. Pengarna ska användas till industrialisering av produkten och lägga grunden för bolagets internationella expansion. Mantex utvecklar och säljer utrustning för att bland annat mäta fukthalt i organiskt material. Bolaget fokuserar för närvarande på pappersoch massaindustrin, men produkten kan även användas inom många andra industrier. 25 miljoner till MagComp Industrifonden har investerat 10 miljoner kr i MagComp. I emissionen på totalt 25 miljoner kr deltar också de tidigare ägarna Volvo Group Venture Capital, Sydsvensk Entreprenörfond och Tequity. Pengarna ska användas till internationell expansion. MagComp AB, med säte i Eslöv, har utvecklat en unik patenterad teknik för att framställa elektromagnetiska produkter som möjliggör betydande direkta energibesparingar, lägre värmeutveckling och geometrisk frihet för kunderna. MagComp fokuserar på två olika affärsområden, induktionsuppvärmning och induktorer, där bolagets produkter är mer energieffektiva än konkurrerande lösningar. 5 miljoner till fishbrain Industrifonden har investerat fem miljoner kronor i Fishbrain, ett bolag som utvecklar en app för sportfiskare. Via denna community kan sportfiskare världen över utbyta information kring var, hur och när man fiskar som mest optimalt. Pengarna skall användas för vidare internationell expansion och nya partnersamarbeten. 10 miljoner till Foap Industrifonden, Magnus Wilkne och ett antal internationella privatinvesterare har investerat sammanlagt 10 miljoner kronor i Foap, en mobil- och webbaserad tjänst för att köpa och sälja bilder. Pengarna ska gå till vidareutveckling av produkten och till bolagets fortsatta internationella expansion med fokus på USA. Foap har utvecklat en app som ger användare möjlighet att sälja sina bilder till bland andra företag, annonsörer och organisationer direkt i mobilen. Tjänsten lanserades i juni 2012 och har vuxit kraftigt sedan dess. 80 miljoner till Smartfish Industrifonden har investerat 35 miljoner kr i norska Smartfish, som utvecklar Omega-3 drycker inom klinisk nutrition. I emissionen på dryga 80 miljoner kronor deltar också den befintliga ägaren Investinor och privata investerare. Pengarna ska främst användas till kliniska prövningar samt till fortsatt internationell expansion. 30 miljoner till Itrim Industrifonden har investerat 20 miljoner kr i viktminskningskedjan Itrim. I emissionen på totalt 30 miljoner kr deltog också två av de nuvarande ägarna, Mats Lederhausen och Martin Anderlind. Pengarna ska användas till Itrims expansion i Tyskland och USA. Itrim är en kedja inom motion och viktminskning, som idag finns på fler än 35 platser i Sverige. Företaget erbjuder ett unikt och väl beprövat program för varaktig viktminskning. Nu satsar Itrim på att sprida sitt program internationellt, till att börja med i USA och i Tyskland. Två center har redan etablerats i San Francisco och ett i Köln. Nytt centrum för start-ups i Stockholm I oktober invigdes Start Up People of Sweden, eller SUP-46 som det kallas i dagligt tal. Det är ett nystartat initiativ som ska samla de hetaste start-upbolagen i Stockholm på ett och samma ställe. På SUP-46 huserar ett 20-tal unga internetrelaterade bolag och fler ska det bli. För intresset är stort. Det som lockar är möjligheten till kontorsplatser med extremt centralt läge, fritt internet, konferensutrymmen och kafé samt möjligheten att träffa andra start-ups. Thomas Carlström på Industrifonden var mentor till Patric Ögren i första omgången av Industrifondens mentorsprogram. Nytt från våra bolag Footway växer Footway har expanderat sitt lager genom att bygga en våning hyllor ovanpå den gamla. För bolaget som växer kraftigt, bland annat efter köpet av konkurrenten Heppo, behöver plats för fler skor. Här finns nu över modeller från 459 olika märken - totalt över par skor. Triventus i rekonstruktion Triventus befinner sig i rekonstruktion. Bakgrunden är den försämrade konjunkturen för vindkraftsindustrin, som medfört stora likviditetsproblem för bolaget. Bolagets tf vd Göran Danielsson ser dock en stor SUP-46 har också attraherat flera namnkunniga partners. Bland andra Schibsted, MTG, riskkapitalbolagen Northzone och Creandum samt Industrifonden. Vem som helst får inte sitta här. Bolagen ska ha en affärsidé med teknikhöjd och den Industrifondens mentorsprogram fortsätter Andra årgången av Industrifondens mentorsprogram pågår för fullt. Sex adepter, som driver eller planerar att driva företag, har valts ut i samarbete med Stockholm School of Entrepreneurship. De får i och med programmet möjlighet att diskutera hur man gör affärer och hur man potential att driva verksamheten vidare. Rekonstruktionen innebär att bolaget får tid på sig att reda upp sin ekonomiska situation. Under rekonstruktionen kommer Triventus verksamhet att fortsätta som tidigare. Triventuskoncernen har huvudkontor i Falkenberg och sammanlagt drygt 70 anställda. Dotterbolaget Service går bra och berörs inte av rekonstruktionen. Alder ny majoritetsägare i Powerbox Powerbox International har fått en ny huvudägare i riskkapitalbolaget Alder. Gnestabaserade Powerbox, som utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för strömförsörjning till elektronisk apparatur, har dotterbolag i 16 länder i Europa, USA och Asien. Alder går in som ny majoritetsägare samtidigt som Industrifonden och vissa av de anställda är kvar som minoritetsägare. ska vara internationellt skalbar. Bland de bolag som passerat nålsögat märks Instabridge, som har tagit fram en teknik för att dela trådlöst internet, och Fishbrain, som utvecklar en app för sportfiskefantaster. bygger och utvecklar företag för att bli en framgångsrik entreprenör med Industrifondens erfarna mentorer. Läs om årets adepter på : Espresso House satsar på mobil betalning Snart går det att betala kaffet på Espresso House med mobilen. Det är möjligt tack vare en app från Mobile Payment Solutions (MPS). Den ersätter dagens Coffee Card, som laddas med pengar och används som betalkort på alla Espresso House kaffebarer runt om i landet. Detta ska nu skötas via appen i mobilen, där man också kommer få erbjudanden och rabatter. Dessutom går det att förbeställa kaffe, så att det är klart när kunden kommer. Industrifondens Malin Carlström får kaffe av MPS vd Christopher Lindfeldt.

5 AKTUELLT: OPALUM Opalum fixar bra ljud i mobilen Investeringar i rätt ögonblick och erfarna, seniora personer i styrelsen är två viktiga faktorer bakom företaget Opalums framgång. Deras ultratunna och snygga högtalare har redan rönt stor uppmärksamhet. Nu är företagets unika ljudteknik på väg att ta nästa stora steg; in i våra mobiler, surfplattor och laptops. Det är inte helt lätt att få till ett möte med Pär Gunnars Risberg, grundare och vd för Opalum. När han inte är på kontoret i Silicon Valley så är han i Asien. Nu har han precis kommit hem från en veckolång resa, där han och samarbetspartnern, Texas Instruments, har haft möten med några av de största mobiltillverkarna i världen. Syftet med de många resorna till Asien är att sälja licenser på företagets avancerade ljudteknik. Det finns ett stort intresse för vår produkt, konstaterar han. I och med vårt samarbete med Texas Instruments har vi en unik produkt att erbjuda. De är i den absoluta toppen vad gäller chip och det blir en kraftfull kombination med våra algoritmer. Avancerad ljudteknik När Pär Gunnars Risberg år 2007 drog igång företaget så var det kameran i mobilerna som stal all uppmärksamhet, sen gick turen till skärmarna. Nu är det ljudets tur, menar Pär. Uppvuxen i en musikerfamilj så har bra ljud alltid varit centralt för honom. När jag påbörjade arbetet tog jag del av en mängd olika forskningsrapporter och hittade ett smart sätt att knyta ihop forskningen och få det att funka i verkligheten, säger Pär Gunnars Risberg. Finanskrisen födde möjligheter När Pär startade Opalum 2007 satt han först hos företagsinkubatorn LEAD i Linköping där han fick ovärderligt stöd bland annat i att tänka marknadsmässigt. Bolagets första investerare blev Innovationsbron som valde att satsa på företaget under finanskrisen trots att högtalarbranschen stod helt still. Det gjorde att vi kunde satsa på vår egen produkt, Flow, som vi presenterade på den stora internationella ljudmässan i Berlin hösten 2010, säger Pär Gunnars Risberg. Det var helt rätt timing, folk kom fram och sade att vi var de enda som hade något nytt att komma med. Idag säljs de egna exklusiva och designade produkterna i 16 olika länder och försäljningen går stadigt uppåt. Högtalarna, som är trådlösa, ultratunna och kan hängas på väggen, har fått fina recensioner i branschtidningar. Våra egna produkter bevisar att vår teknik fungerar och det underlättar diskussionerna med olika teknikkunder, säger Per. För ett år sedan gick Industrifonden in med nytt kapital, 13 miljoner kronor. En del av investeringen gav företaget en möjlighet att starta ett danskt dotterbolag som självständigt hanterar högtalarverksamheten. Det satsar nu stenhårt på att Opalum ska bli nästa framgångssaga inom högtalarbranchen. Prestigefyllt avtal Pär och hans team kan därmed fokusera på att sälja in tekniken till de stora mobiltillverkarna. Under året har företaget även slutit ett prestigefullt samarbetsavtal med danska Audiovector som säljer dyra högtalare för de riktiga entusiasterna. Steg för steg bygger vi företaget och trovärdigheten för vår ljudteknik, säger Pär Gunnars Risberg. Grundaren Pär Gunnars Risberg ligger bakom Opalums patenterade teknik, Actisonic, som använder algoritmer för att ta bort burkljud och andra skavanker digitalt. Trots att den gör ljudet avsevärt mycket bättre så tar Opalums mjukvara minimal plats på chipytan. Dessutom drar den väldigt lite ström, vilket är extremt viktigt för mobiltillverkarna. INdustrifondens syn Skärmar med retina-upplösning har gjort bilden på mobilen nästan perfekt, medan ljudet fortfarande lämnar mycket övrigt att önska. Därför ser vi en stor möjlighet för Opalums teknik på marknaden. Det nära samarbetet med Texas instrument som är världsledande inom audio-chip och det stora intresset från mobiltillverkarna ger oss gott hopp om att Opalum har en spännande utveckling framför sig. SID 08

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare.

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Årsredovisning 2012-13 Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Industrifonden i korthet Investeringar fördelade på investeringsår,

Läs mer

Årsredovisning 2013-14

Årsredovisning 2013-14 Årsredovisning 2013-14 Året som gått 1 Vd har ordet 2 Roll och position 4 Mål och strategi 6 Verksamhet 7 Nyinvesteringar 11 Viktiga händelser under året 12 Affärsområde Technology 14 Affärsområde Life

Läs mer

Industrifonden nytt #3 2014

Industrifonden nytt #3 2014 Industrifonden nytt #3 2014 Industrifondens årsstämma: INNOVATIONER KRÄVER LÅNGSIKTIGA INVESTERARE SIDAN 4-5 # NR.3 DECEMBER 2014 Industrifonden önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År! www.industrifonden.se

Läs mer

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2013

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2013 Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2013 Sjätte AP-fonden 2013 Sjätte AP-fonden har fokus på onoterade bolag Sjätte AP-fonden (AP6) fick sitt uppdrag 1996 och i samband med detta 10,4 miljarder kronor att

Läs mer

Industrifonden nytt #1 2013

Industrifonden nytt #1 2013 Industrifonden nytt #1 2013 Ljus framtid för svensk internetbransch Foto: Widespace SIDAN 04 # NR.1 APRIL 2013 Trialbee hittar patienterna på nätet SIDAN 06 Widespace fixar annonser i mobilen SIDAN 08

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 2 Juni 2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Industrifonden investerar i nybildat bolag sid 2 Tema: Sveriges inkubatorer Under 2009

Läs mer

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1 Årsrapport 2009-10 Industrifondens Årsrapport 2009-2010 Innehåll Detta är Industrifonden/Året som gått...1 Vd har ordet...2 Industrifondens roll och uppgift...4 Uppdrag, mål och strategi...5 Industrifondens

Läs mer

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2014

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2014 Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2014 Företags investeringar Vår största direktinvestering toppar listan för kundnöjdhet och är bland de grönaste fastighetsföre tagen i världen Fond investeringar Nära samarbete

Läs mer

Industrifonden nytt #1 2014

Industrifonden nytt #1 2014 Industrifonden nytt #1 2014 Hitta rätta bilden med FoapSIDAN 8 # NR.1 APRIL 2014 Industrifonden säljer ambulansflyg SIDAN 2 Skarp styrelse ökar vinsten SIDAN 4-5 www.industrifonden.se TEMA: VD HAR Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08-09

Verksamhetsberättelse 08-09 Verksamhetsberättelse 08-09 Industrifondens verksamhetsberättelse 2008-09 Industrifonden 1979-2009 Genom åren har Industrifonden finansierat cirka 1000 bolag med totalt tio miljarder kronor. Nedan och

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. Industrifonden investerar i

INDUSTRIFONDEN. nytt. Industrifonden investerar i nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 3 Oktober 2009 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Proffs på att vara styrelseordförande Att sitta som styrelseordförande i ett mindre

Läs mer

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer,

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, jämställdhet Sammanställning av årsstämmorna 2013 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt

Läs mer

Industrifonden öppnar kontor i Göteborg

Industrifonden öppnar kontor i Göteborg NR 2 Juni 2006 Industrifonden öppnar kontor i Göteborg artikel sid 5 Makeba till jazzfestivalen Den sydafrikanska världsartisten Miriam Makeba, här fotograferad vid Kapstadens internationella jazzfestival,

Läs mer

Industrifonden nytt. Från malm till moln i Luleå tema Sidan 4 5. Rekordresultat för Industrifonden. Bra läge för InDex Sidan 8. Nr.

Industrifonden nytt. Från malm till moln i Luleå tema Sidan 4 5. Rekordresultat för Industrifonden. Bra läge för InDex Sidan 8. Nr. Nr. 3 oktober 2011 Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Från malm till moln i Luleå tema Sidan 4 5 Rekordresultat för Industrifonden Sidan 2 Bra läge för InDex Sidan

Läs mer

Industrifonden nytt INdUStrIFoNdeN INVeSterar I Stora BoLaG MedaN de Är SMÅ

Industrifonden nytt INdUStrIFoNdeN INVeSterar I Stora BoLaG MedaN de Är SMÅ Nr. 2 april 2011 Industrifonden nytt INdUStrIFoNdeN INVeSterar I Stora BoLaG MedaN de Är SMÅ Hjulen i göteborg snurrar igen tema SiDAN 4 6 Foto: dick Gillberg/goteborg.com Qliktech är industrifondens bästa

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22 2011 ÅRSRAPPORT Svenska riskkapitalfonder skapar högre avkastning än börsen sid 22 SVCA verkar för bättre förutsättningar för privata investerare och entreprenörer sid 3 Innehållsförteckning 3 SVCA verkar

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. säljer Envirotainer. Industrifonden. 30 år med svenska småföretag. sid 4. sid 3. sid 6. sid 8

INDUSTRIFONDEN. nytt. säljer Envirotainer. Industrifonden. 30 år med svenska småföretag. sid 4. sid 3. sid 6. sid 8 nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 4 December/Januari 2009/2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. sid 4 Professor Hans Rosling visade en faktabaserad världsbild på Industrifondens

Läs mer

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014

Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Koncernchefen Johan Dennelinds bolagsstämmotal 2 april 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Stort tack för att ni är här idag. Jag uppskattar verkligen att möta engagerade ägare. Jag har nu verkat

Läs mer

Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4

Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4 Nr. 4 December 2006 www.industrifonden.se Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4 Climatewell får pris från World Economic Forum s.7 Industrifonden säljer Tibrokök s.2 Generic noterat

Läs mer

Nytt kapital räddade Sidec s.4

Nytt kapital räddade Sidec s.4 Nr. 2 Juni 2007 www.industrifonden.se Nytt kapital räddade Sidec s.4 Cellavision noterat s.3 Industrifonden säljer Naty s.7 Fyra nya investeringar s.8 Sidec har utvecklat en teknik som gör att man på ett

Läs mer

Portföljens koldioxidavtryck. Andra AP-fondens Ägarrapport. Framgångsrik stämmoaktion för bättre miljö

Portföljens koldioxidavtryck. Andra AP-fondens Ägarrapport. Framgångsrik stämmoaktion för bättre miljö Andra AP-fondens Ägarrapport JULI 2008 JUNI 2009 Framgångsrik stämmoaktion för bättre miljö Ledande fastighetsbolag med koll på miljön Principer för ansvars - tagande riskkapitalister Portföljens koldioxidavtryck

Läs mer

En sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare

En sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare Årsredovisning 2011 En sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare Innehåll Femårsöversikt 3 VD har ordet 4 Kinnevikaktien 6 Översikt över redovisade och verkliga värden 8 Proportionell

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012

Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012 Sjätte AP-fonden Årsredovisning 2012 Innehåll 2012 i korthet 1 Sjätte AP-fonden i korthet 2 VD-ord 4 Övergripande uppdrag 7 Företagsinvesteringar 10 Investeringstrategi 11 Exempel på innehav 13 Fondinvesteringar

Läs mer

Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små

Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Nr. 1 februari 2011 Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Optimism och framtidstro i Skåne tema Sidan 4 6 Industrifonden investerar i InDex Pharmaceuticals Sidan 3

Läs mer

Vart tredje tillväxtföretag

Vart tredje tillväxtföretag PANELEN Finns det en bubbla under uppsegling på riskkapitalmarknaden? Carl Christensson, VD SEB Företagsinvest Det finns nog vissa risker att bolag förvärvas till för höga värden inom det mogna segmentet

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

AP7. årsredovisning 2014. Hållbarhet och långsiktigt sparande

AP7. årsredovisning 2014. Hållbarhet och långsiktigt sparande AP7 årsredovisning 2014 Hållbarhet och långsiktigt sparande Innehåll Vd-ord 3 Svårt att tajma marknaden 4-6 Vad aktiemarknaden kan ge 7 Långsiktighet får pensionen att växa 8-9 Hållbarhet årets nyhet

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer