Industrifonden nytt #2 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industrifonden nytt #2 2013"

Transkript

1 Industrifonden nytt # Bästa ljudet med Opalum SIDAN 8 # NR.2 NOVEMBER 2013 Nytt samarbete med Investinor SIDAN 3 Hållbarhet är ingen fluga SIDAN 4-5

2 VD TEMA: HAR Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ORDET Stora utmaningar inom cleantech Sedan Al Gores film En obehaglig sanning och Lord Sterns rapport om klimatkrisen har det gått sju år. Ett par viktiga händelser i megaformat har sedan dess påverkat synen på klimatet och valet av acceptabla energislag. Härdsmältan i Fukushima är en. Tyskarnas beslut att avveckla kärnkraften en annan. Finanskrisen, en härdsmälta i sig, har i finansiellt svaga länder lett till borttagna subventioner med havererade investeringar till följd. Och trenden med stigande energipriser verkar ha brutits. Många bedömer att de låga priserna kommer att bestå under många år. Detta kan lägga hämsko på energieffektivisering och införandet av ny teknik. Tidigare överinvesteringar i fossil kraft späs nu på av nytt utbud av grön energi och det driver också ned pristrycket. I USA har gaspriserna reducerats mycket kraftigt tack vare den omdebatterade nya produktionstekniken, fracking. Trots dessa omvälvningar kvarstår klimatfrågan som en ödesfråga, för de låga marknadspriserna på energi får inte invagga oss i en ny komfortzon. I områden med så stora omvälvningar och statliga ingrepp är det självklart extra svårt att göra trovärdiga kalkyler i långsiktiga investeringar. Många investerare är desillusionerade över möjligheterna att göra bra investeringar inom cleantech. För en investerare gäller det därför att manövrera eftertänksamt mellan Skylla och Karybdis. För att hitta rimlig risk inom cleantech gäller det att ha en betydande del av sin exponering mot industri- och tjänsteföretag som rationaliserar användningen av energi och som möjliggör ett mer klimatsmart arbetssätt. Det kan gälla 3D-printing i me tall där man tidigare gjutit eller mekaniskt bearbetat metall. Vi själva har hittills inte lyft fram de miljömässiga mervärdena av Arcams 3D-process. Hög tid att göra det! Vi gjorde en nyinvestering inom cleantech i oktober i Mag Comp, ett bolag som utvecklat en unik teknik för att fram ställa smartare induktorer och induktionsvärmare. Så, trots alla utmaningar inom cleantech, tror vi fortfarande på området. Vi försöker hitta företag vars er bjudanden kan ge stor utveck lingseffekt och samtidigt en rimlig relation mellan risk och avkastning. Claes de Neergaard Utgivare: Industrifonden, Box 1163, Stockholm Tel: E-post: Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Form: Dolling Tahko Fortsatt hög investeringstakt Industrifonden behöll en hög investeringstakt verksamhetsåret genom att investera totalt 369 (419) miljoner kronor, varav 68 miljoner kr var nyinvesteringar i sju bolag. Resultatet på -93 (-158) miljoner kr var en förbättring jämfört med fjolåret. Med ett eget kapital på miljoner kr är fondens finansiella ställning fortsatt stark. Detta framgår av Industrifondens årsredovisning för verksamhetsåret 1 juli juni Verksamheten i ett investeringsbolag med vår inriktning måste bedömas utifrån både det faktiska resultatet och värdeutvecklingen i innehaven, säger Industrifondens vd Claes de Neergaard. Med den bredare måttstocken finns det skäl att se positivt på utvecklingen framåt. Det är en klart positiv värdeutveckling i vår investeringsportfölj som inte återspeglas i det redovisade resultatet. Positiva händelser under året var bland annat kursutvecklingen i det noterade portföljbolaget Arcam och den lönsamma försäljningen av fondens innehav i Scalado. Under verksamhetsåret investerade fonden totalt 369 (419) miljoner kronor, varav 68 (184) var investeringar i 7 (12) för Industrifonden nya bolag, och 301 (236) miljoner kronor var följdinvesteringar i 33 tidigare engagemang. Industrifondens investeringar matchades av drygt 500 miljoner kr från andra investerare. Bokfört värde på Industrifondens investeringar ökade till (1 495) miljoner kronor, vilket motsvarar 44 (41) procent av fondens totala tillgångar. Industrifondens årsredovisning har just kommit ut! Om du vill ha ett exemplar, skicka ett mail till : Industrifonden har lanserat en ny hemsida med responsiv design vilket innebär att den anpassar sig beroende på om man använder dator, läsplatta eller mobil. Titta själv på Foto: Anne-Elisabeth Næss. MER KAPITAL TILL LIFE SCIENCE GENOM SAMARBETE MED INVESTINOR Industrifonden och norska Investinor har inlett ett samarbete inom life science, där bristen på investerare är stor. Tanken med samarbetet är att ge attraktiva life sciencebolag i båda länderna tillgång till internationellt kapital. Samarbetet har hittills resulterat i två gemensamma investeringar. Industrifonden har investerat 35 miljoner kr i det norska bolaget Smartfish, som utvecklar receptbelagda Omega 3-drycker bland annat Investinor, här med vd Geir Ove Kjesbu tillsammans med Industrifondens vd Claes de Neergaard, arbetar långsiktigt för att få in kompetenta utländska investerare i sina portföljbolag. Den gemensamma uppfattningen är att nordiskt samarbete skapar värde för alla parter, särskilt inom life science, där den norska investerarmiljön är liten och sårbar. Prins Daniel besökte Industrifonden i sep tember för att informera sig om verksamheten. Under besöket fick prinsen bekanta sig med produkterna från några av de bolag Industrifonden investerat i, till exempel havremjölk, 3D-skrivare och Omega-3 juice. Prinsens besök på Industrifonden speglar hans engagemang i frågor som rör entreprenörskap, företagande och tillväxt. Under besöket fick prinsen träffa både investerare från Industrifonden och representanter för några av fondens 90 portföljbolag. De tre portföljbolag prinsen fick träffa under besöket hade valts ut med hänsyn till hans engagemang inom träning och hälsa. Här fanns tränings- och viktminskningskedjan Itrim, Oatly som tillverkar havremjölksprodukter och RxEye, som utvecklat ett system där läkare kan granska röntgenbilder via internet. för cancer- och alzheimerpatienter. Drycken med lägre dos Omega-3 säljs också receptfritt som kosttillskott, t ex efter träning. Pengarna ska gå till fortsatt utveckling av produkten och till internationell marknadsexpansion, bland annat i Sverige. I emissionen på totalt dryga 80 miljoner kr deltar också Investinor och privata investerare. Pharmalink, som förbättrar och vidareutvecklar befintliga läkemedel, har haft Industrifonden som delägare sedan Bolaget tog nyligen in totalt 96 miljoner kr i en emission, där Industrifonden och Investinor stod för sammanlagt 79 miljoner kr. Detta är första gången Investinor investerar i ett svenskt bolag. Pengarna ska gå till kliniska studier av Pharmalinks njurläkemedel Nefecon och till förberedelse för kliniska prövningar av Busulipo, en behandling inför benmärgstransplantation. Pharmalink ska också söka kommersiella partners utanför Norden och etablera en nordisk försäljningsorganisation. Få aktiva investerare De två nya investeringarna är inledningen på ett strategiskt samarbete inom life science, där det i nuläget finns få aktiva investerare. Syftet är att ge nordiska bolag möjlighet att attrahera internationellt kapital. Genom detta samarbete hoppas vi kunna öka det internationella intresset för nordiska life sciencebolag, säger Lennart Hansson, affärsområdeschef på Industrifonden. Vi ser ett värde i att saminvestera internationellt, för då ökar vi kunskapen om oss som investerare och vi kan attrahera fler starka internationella investerare. norska INVESTINOR Smartfish Investinor och i är en statlig investeringsorganisation, Phar- som likt Industrifonden svenska malink. investerar på helt kommersiella villkor. Investinor förvaltar ca 4,2 miljarder norska kronor och är Norges största investerare inom venture och expansion. Prins Daniel besökte Industrifonden Prins Daniel tillsammans med från vänster Maria Montgomerie, kommunikationschef Industrifonden, Claes de Neergaard, vd Industrifonden, Martin Anderlind, vd Itrim, Charlotte Brogren, ordförande Industrifonden, Toni Pettersson, vd Oatly och Hedvig Andersén, Thomas Carlström och Sofia Ericsson Holm, samtliga investeringsansvariga på Industrifonden.

3 TEMA: HÅLLBARHET Alla har hållbarhetsfrågor att ta hand om Det är inte bara storföretag som måste ta hänsyn till hållbarhet. Det gäller lika mycket för små och medelstora bolag, men de kan välja ut vissa områden som är relevanta just för dem. Det säger Tommy Borglund, som doktorerat i företagsetik på Handels, varit CSRkonsult på Hallvarsson & Halvarsson och som nu är kommunikationschef på Stora Enso Packaging. Förväntningarna på företag att ta ansvar för mer än bara den egna verksamheten kommer att finnas kvar under överskådlig tid, säger han. Begreppet CSR eller hållbarhet har fått allt större uppmärksamhet den senaste tioårsperioden. Det handlar om företagens Hållbarhet betyder att företagen inte bara ska ansvara för den egna verksamheten, utan också för sin miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan, säger Tommy Borglund på Stora Enso Packaging. ansvar på många olika plan, både för den egna verksamheten, leverantörerna och kunderna. Små bolag kanske inte berörs av allt detta. Här rekommenderar Tommy Borglund varje bolag att gå igenom vilka hållbarhetsfrågor som är relevanta i förhållande till bolagets intressenter. Det kan till exempel handla om energiförbrukningen hos bolagets servrar eller hur bolagets leverantörer sköter sig. Inga företag har idag råd att strunta i hållbarhetsfrågorna. De flesta storbolag i västvärlden är duktiga och svenska bolag ligger långt framme. Men utvecklingen går fort och bolag på tillväxtmarknader blir allt bättre. Frågor som socialt och miljömässigt ansvar får stort utrymme, men Tommy Borglund påpekar att det ekonomiska ansvaret ger störst bidrag till hållbarhet: Det ger jobb, handel, investeringar och utveckling och bidrar på så sätt till ett mer hållbart samhälle då fattiga människor får det bättre ställt. Global Compacts 10 principer Mänskliga rättigheter Princip 1: Företagen bör stödja och respektera de internationellt erkända mänskliga rättigheterna och Princip 2: Försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter. Arbets- och anställningsförhållanden Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar, Princip 4: avskaffande av alla former av tvångsarbete. Princip 5: faktiskt avskaffande av barnarbete och Princip 6: avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. Miljö Princip 7: Företagen bör stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker, Princip 8: ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande och Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Anti-korruption Princip 10: Företagen bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. Man måste kunna stå för det man gör De svenska AP-fonderna, som förvaltar framtida pensionsmedel, är några av Sveriges största investerare i bolag. För dem är hållbarhetsfrågor av stor vikt, både som investerare och som ägare. Deras hållbarhetsarbete utgår från de internationella konventioner som Sverige har skrivit under och från FN:s Global Compact, med 10 principer inom områden som miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och korruption. AP-fonderna utgår från dessa i sitt arbete med hållbarhetsfrågor. Om ett bolag vi är engagerade i bryter mot konventionen så svartlistar vi, säger Johan Florén, kommunikationschef på Sjunde AP-fonden, det statliga alternativet i PPM-systemet. Vi offentliggör namnet och avbryter vår investering. Men om det bara gör saker tveksamt, då försöker vi påverka. Sjunde AP-fonden har till exempel uteslutit Shell på grund av att de hanterar oljespill i Nigerdeltat dåligt. Modellen är att fonden, som är en liten ägare i ett stort antal företag, tar ansvar genom att se till att deras olika förvaltare inte investerar i bolag som missköter sig. Påverkar via dialog Tredje AP-fonden, en av de fyra buffertfonderna i pensionssystemet, är delägare i bolag runt om i världen. Dessa hanteras via olika förvaltare internt och externt. Fonden vill försöka påverka bolagen att sköta sig via dialog. Om inte så avslutas investeringen. Vi jobbar också proaktivt genom att analysera bolag branschvis, säger Christina Kussofsky Hillesöy, kommunikations- och hållbarhetschef på Tredje AP-fonden. Vi gör SWOT-analyser och försöker få bolagen att höja sin standard genom att använda vår ägarmakt. Detta arbete drivs genom det Etikråd som drivs av Första-Fjärde AP-fonden. Där jobbar vi bara mot utländska noterade bolag. De svenska försöker respektive fond påverka på egen hand. Svenska bolag är ofta mer lyhörda och lättare att påverka, konstaterar Christina Kusoffsky. Etikrådet påtalar olika frågor, till exempel om ett bolag säljer till olämpliga FN:s Global Compact FN:s Global Compact lanserades 2010 i syfte att skapa en plattform för implementering och skapandet av policys för hållbart företagande. Global Compact, som består av 10 principer, är idag världens största frivilliga initiativ undertecknat av fler än samarbetspartners från 130 länder. Principerna täcker ett stort antal områden och visar att hållbarhetsarbete handlar om mycket mer är miljöfrågor. kunder. För hållbarhetsfrågorna stannar inte vid det enskilda bolagets dörr. Bolag som vill följa konventioner måste inte bara ha koll på sin egen verksamhet, utan också på leverantörer och kunder. Här finns många fällor. Därför gör både Tredje och Sjunde AP-fonden regelbundna genomgångar av bolagen i sina portföljer. På Sjunde går man varje halvår igenom de olika hållbarhetsrelaterade problem som rapporterats. Christina Kusoffsky Hillesöy och Johan Florén Det viktigaste är hur företaget hanterar ett problem, säger Johan Florén. Vi försöker uppfostra dem att göra rätt. För om det blir problem så skadar det varumärket enormt. Man måste kunna stå för det man gör! TEMA: HÅLLBARHET Hur arbetar ni med hållbarhet? David Sonnek, vd SEB Venture Capital: Vi arbetar efter en hållbarhetspolicy och vill att sociala och miljömässiga hänsyn ska finnas med vid varje enskilt beslut vi fattar. Vi är på god väg dit men det kräver en ständig dialog med bolag och medarbetare. Det handlar om hur vi fattar investeringsbeslut och hur vi agerar som ägare och arbetsgivare. Som kommersiell aktör har vi naturligtvis ett avkastningskrav att arbeta mot men vi prioriterar investeringar som tydligt bidrar till ett hållbart samhälle. Per Olofsson, vd Climatewell: För oss spelar hållbarhetsfrågorna en central roll i allt vi gör och ger samtidigt goda affärer. Alla produkter vi utvecklar ska både vara hållbara i sig själva och ha en stor påverkan på hållbarhetsperspektivet i världen. Det är en hög ambition och vision men vi är övertygade om att vi kan göra skillnad på en global nivå. När vi tillverkar nya produkter så väljer vi material som är hållbara. Att få jobba med hållbarhet på det genomgripande sätt som vi gör är väldigt positivt och adderar något extra till ett redan intressant jobb. Charlotte Lavesson, informationsoch hållbarhetschef, IK Investment Partners Vi jobbar kontinuerligt med att utvärdera hållbarhetsfrågor i vår portfölj. Före investering screenar vi potentiella bolag för att kartlägga vilka risker vi ser och om vi kan hantera dem. Resultatet ingår därefter i underlaget för beslut om investering. Under de första 100 dagarna ser vi över bolaget och hur de arbetar med hållbarhetsfrågor och därefter sätts ett åtgärdsprogram på plats. Vi går också igenom vad bolagen gör varje år. Dels ska styrelserna diskutera hållbarhetsfrågor och dels ska de rapportera årets händelser samt eventuella åtgärder.

4 nytt OCH NOTERAT nytt OCH NOTERAT 30 miljoner till Mantex Industrifonden och tyska Innogy Ventures har investerat sammanlagt 30 miljoner kr i Mantex, som utvecklar fuktmätare för pappersoch bioenergiindustrin. Pengarna ska användas till industrialisering av produkten och lägga grunden för bolagets internationella expansion. Mantex utvecklar och säljer utrustning för att bland annat mäta fukthalt i organiskt material. Bolaget fokuserar för närvarande på pappersoch massaindustrin, men produkten kan även användas inom många andra industrier. 25 miljoner till MagComp Industrifonden har investerat 10 miljoner kr i MagComp. I emissionen på totalt 25 miljoner kr deltar också de tidigare ägarna Volvo Group Venture Capital, Sydsvensk Entreprenörfond och Tequity. Pengarna ska användas till internationell expansion. MagComp AB, med säte i Eslöv, har utvecklat en unik patenterad teknik för att framställa elektromagnetiska produkter som möjliggör betydande direkta energibesparingar, lägre värmeutveckling och geometrisk frihet för kunderna. MagComp fokuserar på två olika affärsområden, induktionsuppvärmning och induktorer, där bolagets produkter är mer energieffektiva än konkurrerande lösningar. 5 miljoner till fishbrain Industrifonden har investerat fem miljoner kronor i Fishbrain, ett bolag som utvecklar en app för sportfiskare. Via denna community kan sportfiskare världen över utbyta information kring var, hur och när man fiskar som mest optimalt. Pengarna skall användas för vidare internationell expansion och nya partnersamarbeten. 10 miljoner till Foap Industrifonden, Magnus Wilkne och ett antal internationella privatinvesterare har investerat sammanlagt 10 miljoner kronor i Foap, en mobil- och webbaserad tjänst för att köpa och sälja bilder. Pengarna ska gå till vidareutveckling av produkten och till bolagets fortsatta internationella expansion med fokus på USA. Foap har utvecklat en app som ger användare möjlighet att sälja sina bilder till bland andra företag, annonsörer och organisationer direkt i mobilen. Tjänsten lanserades i juni 2012 och har vuxit kraftigt sedan dess. 80 miljoner till Smartfish Industrifonden har investerat 35 miljoner kr i norska Smartfish, som utvecklar Omega-3 drycker inom klinisk nutrition. I emissionen på dryga 80 miljoner kronor deltar också den befintliga ägaren Investinor och privata investerare. Pengarna ska främst användas till kliniska prövningar samt till fortsatt internationell expansion. 30 miljoner till Itrim Industrifonden har investerat 20 miljoner kr i viktminskningskedjan Itrim. I emissionen på totalt 30 miljoner kr deltog också två av de nuvarande ägarna, Mats Lederhausen och Martin Anderlind. Pengarna ska användas till Itrims expansion i Tyskland och USA. Itrim är en kedja inom motion och viktminskning, som idag finns på fler än 35 platser i Sverige. Företaget erbjuder ett unikt och väl beprövat program för varaktig viktminskning. Nu satsar Itrim på att sprida sitt program internationellt, till att börja med i USA och i Tyskland. Två center har redan etablerats i San Francisco och ett i Köln. Nytt centrum för start-ups i Stockholm I oktober invigdes Start Up People of Sweden, eller SUP-46 som det kallas i dagligt tal. Det är ett nystartat initiativ som ska samla de hetaste start-upbolagen i Stockholm på ett och samma ställe. På SUP-46 huserar ett 20-tal unga internetrelaterade bolag och fler ska det bli. För intresset är stort. Det som lockar är möjligheten till kontorsplatser med extremt centralt läge, fritt internet, konferensutrymmen och kafé samt möjligheten att träffa andra start-ups. Thomas Carlström på Industrifonden var mentor till Patric Ögren i första omgången av Industrifondens mentorsprogram. Nytt från våra bolag Footway växer Footway har expanderat sitt lager genom att bygga en våning hyllor ovanpå den gamla. För bolaget som växer kraftigt, bland annat efter köpet av konkurrenten Heppo, behöver plats för fler skor. Här finns nu över modeller från 459 olika märken - totalt över par skor. Triventus i rekonstruktion Triventus befinner sig i rekonstruktion. Bakgrunden är den försämrade konjunkturen för vindkraftsindustrin, som medfört stora likviditetsproblem för bolaget. Bolagets tf vd Göran Danielsson ser dock en stor SUP-46 har också attraherat flera namnkunniga partners. Bland andra Schibsted, MTG, riskkapitalbolagen Northzone och Creandum samt Industrifonden. Vem som helst får inte sitta här. Bolagen ska ha en affärsidé med teknikhöjd och den Industrifondens mentorsprogram fortsätter Andra årgången av Industrifondens mentorsprogram pågår för fullt. Sex adepter, som driver eller planerar att driva företag, har valts ut i samarbete med Stockholm School of Entrepreneurship. De får i och med programmet möjlighet att diskutera hur man gör affärer och hur man potential att driva verksamheten vidare. Rekonstruktionen innebär att bolaget får tid på sig att reda upp sin ekonomiska situation. Under rekonstruktionen kommer Triventus verksamhet att fortsätta som tidigare. Triventuskoncernen har huvudkontor i Falkenberg och sammanlagt drygt 70 anställda. Dotterbolaget Service går bra och berörs inte av rekonstruktionen. Alder ny majoritetsägare i Powerbox Powerbox International har fått en ny huvudägare i riskkapitalbolaget Alder. Gnestabaserade Powerbox, som utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för strömförsörjning till elektronisk apparatur, har dotterbolag i 16 länder i Europa, USA och Asien. Alder går in som ny majoritetsägare samtidigt som Industrifonden och vissa av de anställda är kvar som minoritetsägare. ska vara internationellt skalbar. Bland de bolag som passerat nålsögat märks Instabridge, som har tagit fram en teknik för att dela trådlöst internet, och Fishbrain, som utvecklar en app för sportfiskefantaster. bygger och utvecklar företag för att bli en framgångsrik entreprenör med Industrifondens erfarna mentorer. Läs om årets adepter på : Espresso House satsar på mobil betalning Snart går det att betala kaffet på Espresso House med mobilen. Det är möjligt tack vare en app från Mobile Payment Solutions (MPS). Den ersätter dagens Coffee Card, som laddas med pengar och används som betalkort på alla Espresso House kaffebarer runt om i landet. Detta ska nu skötas via appen i mobilen, där man också kommer få erbjudanden och rabatter. Dessutom går det att förbeställa kaffe, så att det är klart när kunden kommer. Industrifondens Malin Carlström får kaffe av MPS vd Christopher Lindfeldt.

5 AKTUELLT: OPALUM Opalum fixar bra ljud i mobilen Investeringar i rätt ögonblick och erfarna, seniora personer i styrelsen är två viktiga faktorer bakom företaget Opalums framgång. Deras ultratunna och snygga högtalare har redan rönt stor uppmärksamhet. Nu är företagets unika ljudteknik på väg att ta nästa stora steg; in i våra mobiler, surfplattor och laptops. Det är inte helt lätt att få till ett möte med Pär Gunnars Risberg, grundare och vd för Opalum. När han inte är på kontoret i Silicon Valley så är han i Asien. Nu har han precis kommit hem från en veckolång resa, där han och samarbetspartnern, Texas Instruments, har haft möten med några av de största mobiltillverkarna i världen. Syftet med de många resorna till Asien är att sälja licenser på företagets avancerade ljudteknik. Det finns ett stort intresse för vår produkt, konstaterar han. I och med vårt samarbete med Texas Instruments har vi en unik produkt att erbjuda. De är i den absoluta toppen vad gäller chip och det blir en kraftfull kombination med våra algoritmer. Avancerad ljudteknik När Pär Gunnars Risberg år 2007 drog igång företaget så var det kameran i mobilerna som stal all uppmärksamhet, sen gick turen till skärmarna. Nu är det ljudets tur, menar Pär. Uppvuxen i en musikerfamilj så har bra ljud alltid varit centralt för honom. När jag påbörjade arbetet tog jag del av en mängd olika forskningsrapporter och hittade ett smart sätt att knyta ihop forskningen och få det att funka i verkligheten, säger Pär Gunnars Risberg. Finanskrisen födde möjligheter När Pär startade Opalum 2007 satt han först hos företagsinkubatorn LEAD i Linköping där han fick ovärderligt stöd bland annat i att tänka marknadsmässigt. Bolagets första investerare blev Innovationsbron som valde att satsa på företaget under finanskrisen trots att högtalarbranschen stod helt still. Det gjorde att vi kunde satsa på vår egen produkt, Flow, som vi presenterade på den stora internationella ljudmässan i Berlin hösten 2010, säger Pär Gunnars Risberg. Det var helt rätt timing, folk kom fram och sade att vi var de enda som hade något nytt att komma med. Idag säljs de egna exklusiva och designade produkterna i 16 olika länder och försäljningen går stadigt uppåt. Högtalarna, som är trådlösa, ultratunna och kan hängas på väggen, har fått fina recensioner i branschtidningar. Våra egna produkter bevisar att vår teknik fungerar och det underlättar diskussionerna med olika teknikkunder, säger Per. För ett år sedan gick Industrifonden in med nytt kapital, 13 miljoner kronor. En del av investeringen gav företaget en möjlighet att starta ett danskt dotterbolag som självständigt hanterar högtalarverksamheten. Det satsar nu stenhårt på att Opalum ska bli nästa framgångssaga inom högtalarbranchen. Prestigefyllt avtal Pär och hans team kan därmed fokusera på att sälja in tekniken till de stora mobiltillverkarna. Under året har företaget även slutit ett prestigefullt samarbetsavtal med danska Audiovector som säljer dyra högtalare för de riktiga entusiasterna. Steg för steg bygger vi företaget och trovärdigheten för vår ljudteknik, säger Pär Gunnars Risberg. Grundaren Pär Gunnars Risberg ligger bakom Opalums patenterade teknik, Actisonic, som använder algoritmer för att ta bort burkljud och andra skavanker digitalt. Trots att den gör ljudet avsevärt mycket bättre så tar Opalums mjukvara minimal plats på chipytan. Dessutom drar den väldigt lite ström, vilket är extremt viktigt för mobiltillverkarna. INdustrifondens syn Skärmar med retina-upplösning har gjort bilden på mobilen nästan perfekt, medan ljudet fortfarande lämnar mycket övrigt att önska. Därför ser vi en stor möjlighet för Opalums teknik på marknaden. Det nära samarbetet med Texas instrument som är världsledande inom audio-chip och det stora intresset från mobiltillverkarna ger oss gott hopp om att Opalum har en spännande utveckling framför sig. SID 08

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Inledning Detta policydokument utgör regelverk för Kvinna till Kvinnas kapitalförvaltning. Syfte, mål och avgränsning Syfte Syftet med placeringspolicyn

Läs mer

Vad är Global Compact?

Vad är Global Compact? Vad är Global Compact? Vid det ekonomiska världsforumet (World Economic Forum) i Davos i januari 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan företagen att ansluta sig till en global pakt med gemensamma

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Miljöarbete i läkemedelsindustrin

Miljöarbete i läkemedelsindustrin Miljöarbete i läkemedelsindustrin Bengt Mattson, CSR- och Miljöchef, Pfizer AB http://www.ansvarsblogg.se 1 De tio principerna för Global Compact Mänskliga rättigheter 1. Stödja och respektera skydd för

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Fastställd av styrelsen 2017-05-12 Kyrkans pensionskassa har antagit en hållbarhetsstrategi för alla sina placeringar som: Ingår i Placeringsriktlinjer

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Pressmeddelande 2017-02-15 Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan

Läs mer

Därför fokuserar staten på hållbarhet

Därför fokuserar staten på hållbarhet Därför fokuserar staten på hållbarhet Finansmarknadsminister Peter Norman 9 april 2014 Staten en stor bolagsägare En av Sveriges största bolagsportföljer 51 bolag 42 helägda och 9 delägda 2 noterade bolag

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning

Riktlinjer för ägarstyrning 1(5) Riktlinjer för ägarstyrning Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här.

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här. (Di Digital/Silicon Valley) Hissen upp till 39:e våningen går snabbt och det slår lock för öronen. Här, i en av byggnaderna på San Franciscos huvudgata Market Street, håller den norska myndigheten Innovasjon

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

- rätt, säkert & hållbart!

- rätt, säkert & hållbart! Uppförandekod Sunda affärer Global Compact Sundfrakt Principer Sundfraktgruppen har en tydlig inställning och hållning till affärsintegritet och följer riktlinjerna i FN:s Global Compact. Global Compact

Läs mer

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD September 2015 SMHIs UPPFÖRANDEKOD SMHI är Sveriges expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Med ett globalt perspektiv bidrar vi till ett säkert och hållbart samhälle,

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015.

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Hållbarhetsdefinition...

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/1564 av Ulla Andersson m.fl. (V) AP-fonderna

Motion till riksdagen: 2014/1564 av Ulla Andersson m.fl. (V) AP-fonderna V Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/1564 av Ulla Andersson m.fl. (V) AP-fonderna 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 AP-fonderna och samhällsnyttan...2

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft Intäktshantering den som kan mest vinner De senaste åren har på ett smärtsamt sätt visat hur snabbt priserna på el och elcertifikat kan svänga från historiskt

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Är ditt bolag redo att ta risken?

Är ditt bolag redo att ta risken? Är ditt bolag redo att ta risken? Huvudslutsatser från en unik studie om 100 svenska börsbolags barnrättsarbete. Oktober 2014 Varför har vi gjort studien? För att bidra till att bredda och fördjupa insikten

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

CSR Corporate social responsibility

CSR Corporate social responsibility CSR Corporate social responsibility Jan Wikström/ Magnus Simonsson 2011-11-28 CSR som begrepp CSR (Corporate social responsibility) har en lång historia. Vid tiden för den svenska industrialiseringen var

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska:

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska: 1 (6) 1) Syfte Syftet med denna riktlinje är att beskriva hur Roslagens Sparbank (banken) avser att ta samhällsansvar och skapa förutsättningar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Syftet är

Läs mer

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true Page 1 of 14 Language: Svenska Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell

Läs mer

UN Global Compact Communication on Progress 2016 Water Company

UN Global Compact Communication on Progress 2016 Water Company UN Global Compact Communication on Progress 2016 Water Company VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för FN Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Kan hållbar kapitalism lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Världsekonomin är i kris och kortsiktigt kvartalstänkande förvärrar många av dagens miljöproblem.

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Vårt ansvarstagande baserat på Global Compact (COP) 2016

Vårt ansvarstagande baserat på Global Compact (COP) 2016 1 (6) Vårt ansvarstagande baserat på Global Compact (COP) 2016 Årlig redogörelse för hur vi arbetar med socialt ansvarstagande baserat på FN s 10 principer Global Compact. Dokument-ID: CSR COP Godkänt

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Vår vision Sverige är internationellt ledande på att omsätta forskning & innovation till framgångsrika

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Stockholm den 14 april 1999

Stockholm den 14 april 1999 Stockholm den 14 april 1999 Investors mål är fortsatt att totalavkastningen till aktieägarna, d v s summan av kursutveckling och återinvesterade utdelningar, ska överstiga börsgenomsnittet med 3 procentenheter

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden.

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden. ORD FRÅN VD Jag har fått styrelsens förtroende att som verkställande direktör leda företaget. Målet är att utveckla bolaget till en fullserviceförvaltning med inriktning på kvalitet för våra klienter.

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

VAGABOND. Grupp 7 Amanda Ahlenius Linnea Arntén Louise Gustafsson Ellinor Berggren Fanny Hökars

VAGABOND. Grupp 7 Amanda Ahlenius Linnea Arntén Louise Gustafsson Ellinor Berggren Fanny Hökars VAGABOND Grupp 7 Amanda Ahlenius Linnea Arntén Louise Gustafsson Ellinor Berggren Fanny Hökars Innehåll 3. Företagets historik 4. Produkter och verksamhet 5. Affärsidé och strategi 6. Organisation 7-9.

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

Hållbarhet vägen framåt

Hållbarhet vägen framåt Hållbarhet vägen framåt Moderator: Tommy Borglund, Hallvarsson & Halvarsson 2 Emma Sjöström, Ek dr, Handelshögskolan Stockholm Peter Van Berlekom Förvaltare Alfred Berg fonder Eva Gottfridsdotter-Nilsson,

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning

Riktlinjer för ägarstyrning 1(6) Riktlinjer för ägarstyrning Dokumenthistorik: Version Beslutad Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 2016:1 2015-12-11 Förslag Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare.

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Årsredovisning 2012-13 Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Industrifonden i korthet Investeringar fördelade på investeringsår,

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer