Valmets uppförandekod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valmets uppförandekod"

Transkript

1 Valmets uppförandekod

2 Valmets uppförandekod Bästa Valmetkollega och samarbetspartner Valmets uppförandekod är en uppsättning regler som fastställer vår moral, etik, vårt ansvar och korrekta förehavanden. Uppförandekoden gäller för oss alla, såväl individer, team som företag. Syftet med uppförandekoden är att skydda Valmets verksamhet genom att informera all personal, alla samarbetspartners och leverantörer om företagets krav och förväntningar. Valmet verkar i en mycket konkurrensutsatt affärsmiljö och ibland utsätts vi för hårt tryck att utöka vår flexibilitet för att klara av de krav som riktas mot oss. Personer kan även försöka övertala oss att agera på ett sätt som strider mot vår uppförandekod. För Valmet är det enda sättet att agera ärligt och uppriktigt, vilket även är det enda hållbara sättet. Eftersom vi har mer än 200 år av industriell historia och ett rykte om oss att vara en global ledare inom vårt verksamhetsområde ser folk upp till oss. Denna respekt är en mycket värdefull tillgång för Valmet som företag och var och en som individ, och vi vill försäkra oss om att vi även i framtiden kommer vara värda allas tillit och förväntningar. Uppförandekoden har upprättats med stöd av våra värderingar och utgör vårt primära redskap och handledning för att uppfylla sådana värderingar. Denna broschyr sammanfattar uppförandekoden och påminner oss om vad vi kan och inte kan göra när vi arbetar för Valmet. Valmets uppförandekod gäller utan undantag varje dag, i hela organisationen, runt om i världen. Vår uppförandekod kommuniceras till alla hörn i Valmets värld till våra medarbetare, samarbetspartners, leverantörer och affärskontakter. Nu är det dags för oss alla att lära oss om den, tillämpa den och införa den i vårt dagliga arbete. För Valmet är det enda sättet att agera ärligt och uppriktigt, vilket även är det enda hållbara sättet. PASI LAINE Verkställande direktör Valmet 2

3 Innehåll Affärsprinciper 5 Integritet Fullgörande av lagar och förordningar Produkt- och servicekvalitet Rättvis konkurrens och fullgörande av konkurrenslagstiftningen Transparens och öppenhet Immateriella rättigheter och företagets tillgångar Förkastande av korruption och mutor Hållbar leveranskedja Människor och samhället 13 Mänskliga rättigheter Lika möjligheter och ickediskriminering En respektfull arbetsmiljö fri från trakasserier Hälsa, säkerhet och välbefinnande Samhällsengagemang och sponsring Ansvar för miljön 19 Miljöledning Hållbara produkter och tjänster Rapportering av dåligt uppförande 22 3

4 Våra värderingar Valmets gemensamma värderingar utgör grunden för all vår verksamhet på Valmet och uppförandekoden har upprättats med utgångspunkt i dessa värderingar. Våra värderingar leder och formar vårt beteende och binder oss till vår mission, strategi, våra must-wins och vår vision Valmets väg framåt. Kunder Förnyelse Utmärkthet Människor Vi för våra kunders verksamheter framåt. Vi främjar nya idéer för att skapa framtiden. Vi förbättrar oss varje dag för att leverera resultat. Vi arbetar tillsammans för att göra skillnad. Eftersom våra värderingar kommer inifrån tillämpar vi dem också inifrån, i våra egna roller och arbetsuppgifter. Utmana dig själv att ta reda på vad våra värderingar innebär i ditt dagliga arbete och utmana dina kollegor att leva enligt dem! 4

5 Affärsprinciper 5

6 Integritet Vi respekterar våra löften och åtaganden. Integritet är en grundläggande faktor för all verksamhet, alla utlåtanden och all rapportering och utgör en viktig del av hållbarhet. Vi är ärliga och rättvisa i alla våra förehavanden. För Valmet är integritet ärlighet och starka moraliska principer. 6

7 Uppfyllande av lagar och förordningar Vi förbinder oss att helt och hållet följa alla tillämpliga nationella och internationella lagar och förordningar. Vi förväntar oss att våra affärspartners följer alla tillämpliga lagar och förordningar fullständigt. Om dessa är otillräckliga eller ger rum för tolkning, strävar vi efter att utreda dem och rådgöra med bästa tillgängliga expertis. Produkt- och servicekvalitet Vi strävar efter att alltid leverera den kvalitet vi utlovat. Vi förbinder oss till att kontinuerligt utveckla kvaliteten och tillförlitligheten hos våra produkter och tjänster. Vi förväntar oss också hög kvalitet i vårt interna arbete och i vår kommunikation med våra kollegor. Leverera utlovad kvalitet. Acceptera inte dålig kvalitet. 7

8 Rättvis konkurrens och uppfyllande av konkurrenslagstiftningen Vi stöder och strävar efter rättvis konkurrens och fria marknader och därför vägrar vi diskutera eller avtala med våra konkurrenter om prissättning, marknadsandelar eller liknande åtgärder. Vi engagerar oss inte i affärsrelationer som kan medföra intressekonflikter. Följ konkurrenslagstiftningen i de länder där vi har verksamhet jämte våra interna konkurrensriktlinjer. Läs på om lämpliga e-utbildningsmöjligheter. Transparens och öppenhet Vi förser våra intressenter med information om vår status och våra prestationer vid samma tidpunkt, likvärdigt, transparent och öppet utan att prioritera eller gynna någon grupp eller individ i enlighet med för börsen tillämpliga lagar, regler och förordningar samt i enlighet med praxis på aktie- och kapitalmarknaden. Vi främjar en kultur av transparens och öppenhet i vårt sätt att arbeta. Använd inte insiderinformation direkt eller indirekt vid handel med aktier. Säg din mening och uppmana andra att uttrycka sina åsikter. Kommunicera kontinuerligt med myndigheter och icke-statliga organisationer i syfte att utveckla och upprätthålla en öppen och direkt kontakt med samhället. 8

9 9

10 Immateriella rättigheter och företagets tillgångar Vi värdesätter skapande och skyddande av kunskap och immateriella rättigheter. Vi arbetar för att skydda Valmets immateriella rättigheter och ger inte obehöriga tillgång till sådana rättigheter. Vi respekterar immateriella rättigheter som tillhör andra och försöker inte tillgodogöra sig sådana rättigheter på olagliga vägar. Vi uppmuntrar och stöder de anställdas engagemang, insatser och bidrag för att utöka våra immateriella rättigheter. Vi skyddar sekretessbelagd information, informations system och teknik samt Valmets fysiska tillgångar mot förlust, stöld och felanvändning. Vi använder elektronisk kommunikationsteknik på ett ansvarsfullt och professionellt sätt. Hantera all slags känslig eller sekretessbelagd information varsamt. Använd elektroniska enheter som tillhandahålls av Valmet vid utförandet av verksamhetsrelaterade åtgärder. Använd inte elektroniska enheter som tillhandahålls av Valmet på ett ansvarslöst sätt. Överväg noga om innehåll eller material kan uppfattas som hotfullt, oförskämt, kränkande eller oanständigt innan du lägger upp, sparar, förmedlar, laddar ned eller distribuerar sådant material. Läs företagets IT-användarpolicy. 10

11 Förkastande av korruption och mutor Vi har nolltolerans mot alla former av korruption och mutor. Vi förbinder oss att bedriva vår verksamhet i enlighet med alla tillämpliga lagar mot korruption. Vi gör inte affärer med konsulter, agenter, leverantörer eller andra parter som inte helt uppfyller lagar och förordningar mot mutor. Läs företagets policy mot korruption. Engagera dig inte i affärsrelationer som kan leda till intressekonflikter. Ta inte emot presenter från affärspartners om de överskrider normala normer för gästfrihet. Om mottagandet av en present eller favör inkluderar den minsta risk för intressekonflikt ska du alltid utreda situationen med ledningen på förhand. Betala inte och ge inte mutor eller olagliga betalningar för att få eller bibehålla affärer. Du får inte direkt eller indirekt, ta emot eller ge gåvor i form av pengar eller motsvarande ersättning, t.ex. kuponger. Betala inte för att främja gynnsamma beslut eller tjänster från myndigheter. Vägra att delta i penningtvätt under några som helst förhållanden där vi verkar globalt. 11

12 Ansvarsfull leveranskedja Vi förväntar oss att våra leverantörer och entreprenörer håller en hög etisk nivå och kan visa att de agerar i enlighet med vår policy för en hållbar leveranskedja. Vi övervakar aktivt våra leverantörers efterlevnad av hållbarhetsprinciperna. Vi strävar efter att reducera vår miljöpåverkan i värdekedjan tillsammans med våra leverantörer. Kräv att alla samarbetspartners och leverantörer uppfyller Valmets policy för en hållbar leveranskedja. Utvärdera leverantörerna utifrån deras potentiella risknivåer för Valmet. 12

13 Människor och samhället 13

14 Mänskliga rättigheter Vi stöder och respekterar skyddet av mänskliga rättigheter så som de uttrycks i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och vi har förbundit oss till FN:s ramverk Skydda, respektera, åtgärda och tillhörande vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Som arbetsgivare stöder Valmet de grundläggande fackliga rättigheter som anges av den internationella arbetsorganisationen (ILO): föreningsfrihet, faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar, avskaffande av tvångsarbete, och lika möjligheter och behandling. Vi använder inte barnarbetskraft och vi anlitar inte heller entreprenörer eller leverantörer som gör det. Respektera lokala kulturer, seder och värderingar hos lokalbefolkningen på de platser vi är verksamma. För en aktiv dialog med lokala intressenter på de platser vi är verksamma. 14

15 Lika möjligheter och icke-diskriminering Vi främjar lika möjligheter, mångfald och integration. Vi väljer och utnämner anställda baserat på deras personliga kvalifikationer och färdigheter för arbetsuppgiften. Vi deltar inte i och stöder inte diskriminering i några av våra lednings- eller personalrutiner oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet eller nationellt ursprung, civilstånd/civilt partnerskap, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vi värdesätter mångfalden i våra anställdas bakgrund, begåvning, insikt, utbildning och erfarenhet, och vi tror att detta bidrar till vår framgång och hållbarhet genom förbättrad innovationskraft, flexibilitet och förmåga att kommunicera med våra intressenter. Läs företagets policy för lika möjligheter och mångfald. Skapa team med individer av olika bakgrund och färdigheter. Diskriminera inte någon anställd på grund av deras kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet eller nationellt ursprung, civilstånd/civilt partnerskap, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 15

16 Respektfull och trakasserifri arbetsmiljö Vi värdesätter teamarbete som en viktig del av organisationens framgång. När vi arbetar tillsammans bemöter vi varandra med respekt, artighet och rättvisa. Vi skyddar vår rätt att arbeta i en arbetsmiljö fri från trakasserier. Vi tolererar inte att någon anställd eller annan person i anknytning till vår verksamhet trakasserar, hotar, avbryter eller stör någon annan persons arbetsprestationer eller skapar en hotfull, oförskämd, kränkande eller fientlig arbetsmiljö. Respektera andra personers åsikter i ditt dagliga arbete. Respektera kulturskillnader. Tolerera ingen form av trakasserier, inklusive våld, sexuella trakasserier eller något annat slag av övergrepp. 16

17 Hälsa, säkerhet och välbefinnande i arbetet Vi åtar oss att erbjuda en säker, hälsosam och välskött arbetsmiljö. Vi fokuserar på att ständigt förbättra våra säkra arbetssystem och att eliminera riskerna enligt bästa praxis. Vi är övertygade om att olyckor, skador och sjukdomar på arbetsplatsen kan förebyggas och elimineras. Vårt mål är att inga skador ska uppstå på de platser vi är verksamma. Vi förutsätter att vår personal tar ansvar för sin egen och sina kollegors säkerhet. Följ tillämpliga lagar och förordningar om hälsa och säkerhet, vår HSE-policy och våra minimisäkerhetsstandarder och -procedurer. Använd anvisad personlig skyddsutrustning och försäkra dig om att du får tillräcklig säkerhetsutbildning för ditt arbete. Arbeta på ett säkert sätt utan att utsätta dig själv, andra eller miljön för risker. Vidta inga osäkra åtgärder, eller åtgärder du saknar utbildning för, och meddela din chef om du ombeds göra något sådant. Du får inte inneha eller använda olagliga droger och inte heller vara alkohol- eller drogpåverkad på arbetsplatsen. Rapportera alla tillbud, incidenter, olyckor och HSE-risker. 17

18 Samhällsengagemang och sponsring Vi uppmuntrar alla våra enheter och hela vår personal att delta i samhällsprogram som främjar det gemensammas bästa. Vi stöder program relaterade till aktiviteter för unga, vetenskap och forskning, kultur, miljöskydd och naturvård. Vi betalar inte och ger inga donationer till politiska partier eller enskilda politiker. Följ vår sponsringspolicy. Sponsra projekt som är allmänt accepterade och respekterade. Sponsra inte aktiviteter som inte är förenliga med principer för hållbar utveckling. Sponsra inte projekt eller initiativ som avser politik, religion eller andra kontroversiella ideologiska organisationer. Sponsra inte nationella eller internationella tävlingar eller proffsidrott. 18

19 19 Ansvar för miljön

20 Miljöledning Vi har förbundit oss att leda vår verksamhet på ett för miljön ansvarsfullt sätt. Vi fokuserar på att ständigt förbättra effektiviteten i verksamheten och samtidigt minska vår miljöpåverkan i enlighet med bästa möjliga tillgängliga tillvägagångssätt. Vi agerar som ansvarsfulla medborgare och förvaltare genom att följa miljölagar och förordningar, och vi förväntar oss att våra leverantörer och entreprenörer gör detsamma. Vi fastställer och följer miljövänliga policyer och miljövänlig praxis inom produktdesign, -konstruktion och -tillverkning. Följ vår HSE-policy och andra relevanta policyer. Bidra till våra miljömässiga mål och en hållbar användning av naturresurser genom ditt eget beteende. Rapportera miljörisker, tillbud, miljöolyckor och andra liknande incidenter. 20 Diskutera aktivt hur vi kan verka för att reducera vår verksamhets påverkan på miljön. Vi ska även aktivt verka för att reducera miljöpåverkan i vår värdekedja med våra leverantörer, kunder och andra samarbetspartners. Bryt inte mot miljölagar och -förordningar.

21 Hållbara produkter och tjänster Vi har förbundit oss att förse våra kunder med produkter och tjänster som är säkra och pålitliga. Vi strävar efter att aktivt identifiera kundernas behov och öka produktionseffektiviteten och arbetarskyddet, bredda råvarubasen, förbättra kvaliteten och hållbarheten i slutprodukterna och utveckla helt nya innovationer. Vi förbättrar kontinuerligt energieffektiviteten hos våra lösningar vid våra teknikcenter. Vi erbjuder våra kunder stöd under produktens livscykel som säkerställer den bästa långsiktiga miljöprestandan. Vi utbildar och uppmuntrar våra kunder att använda de produkter de köper av oss på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar alla våra anställda att vara innovativa och tänka ut sätt att minska miljöpåverkan av våra produkter och tjänster. Arbeta varje dag för att erbjuda våra kunder lösningar som kräver mindre vatten, energi, avfall och råmaterial och möjliggör användningen av förnybara resurser. Engagera dig och samarbeta aktivt med våra kunder, forskningsinstitut och universitet för att informera dig om kundernas hållbarhetsbehov och för att utveckla nya lösningar för marknaden. 21 Fokusera på att förbättra prestandan och kostnadseffektiviteten hos vår befintliga produktportfölj. Lyssna aktivt på kundernas signaler om framtida behov och hjälp dem att finna nya metoder.

22 Rapportering av dåligt uppförande Vi uppmuntrar våra anställda och intressenter att tala ut och uttrycka sin oro. Medarbetarna uppmanas att kontakta sina arbetsledare, chefer eller annan lämplig personal när de är osäkra på vad som är det bästa tillvägagångssättet i en viss situation. Fråga först, handla sedan. Det förutsätts att medarbetarna rapporterar eventuella brott mot uppförandekoden till sin chef, personaladministrationen, den juridiska avdelningen eller internrevisionen. Valmet tillhandahåller en anonym, webbaserad kanal för rapportering av brott mot uppförandekoden. Den ger Valmets anställda och andra intressenter möjligheten att rapportera anonymt på sitt eget modersmål. Man kan även kontakta ett call center. Den webbaserade kanalen upprätthålls av en extern part och ska garantera anonymiteten. Alla rapporterade fall tas på allvar, utreds och hanteras på lämpligt sätt. Vi tolererar inte repressalier av något slag mot personer som uttrycker sin oro eller bistår vid utredningar av eventuella överträdelser. Vi kommer att säkerställa sekretess för alla som rapporterar misstänkta brott. Ingen arbetsrättslig åtgärd vidtas för någon som rapporterar ett misstänkt brott i god tro. Om det visar sig att någon har brutit mot våra riktlinjer och/eller denna uppförandekod, eller misslyckats att upptäcka eller rapportera en situation, kan arbetsrättsliga åtgärder (vilket kan inkludera uppsägning) komma att vidtas. 22

23 Denna uppförandekod gäller för alla, överallt och varje dag.

24 Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Våra medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat varje dag. Valmet Corporation, 08/2015 SV

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

19 januari (5)

19 januari (5) 19 januari 2015 1 (5) EMPOWERS UPPFÖRANDEKOD EFTERLEVNADSPOLICY 1 Övergripande syfte Empowers mål, som framgår av Empowers ledningspolicy, är att driva en lönsam tjänsteverksamhet genom att hjälpa kunder

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Uppförandekod. Denna policy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod. Denna policy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod Denna policy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Castellums ansvar i externa relationer... 2 2.1. Lagar och förordningar

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

CATERPILLAR UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

CATERPILLAR UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER CATERPILLAR UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER FÖRVÄNTNINGAR PÅ LEVERANTÖRER Caterpillar bedriver sin verksamhet inom ramen för gällande lagar och förordningar, men för oss räcker det inte med att bara följa

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning.

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Sektionens innehåll: 1) SKFs Etiska riktlinjer 2) SKF-koncernens policy: Miljö, Hälsa och Säkerhet 1) SKFs Etiska riktlinjer För

Läs mer

Kjell Ekermo Affärsområdeschef NIBE Energy Systems

Kjell Ekermo Affärsområdeschef NIBE Energy Systems Våra värderingar Vår vision att skapa hållbara energilösningar i världsklass innebär ett samspel mellan ekonomi, sociala faktorer och miljö. För att ge dig vägledning i dessa frågor finns Våra värderingar

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs SYN PÅ RELATIONER OCH ANSVAR Billerudkorsnäs arbetar aktivt med att kommunicera koden i hela organisationen. Koden fastställdes av BillerudKorsnäs styrelse 7 maj 2013. 2 INNEHÅLL

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Ellevio Uppförandekod

Ellevio Uppförandekod Ellevio Uppförandekod 1 Innehåll 1. VD har ordet sid 4 2. Vad styr vårt uppförande? sid 6 3. Vi behandlar varandra väl sid 10 4. Affärsetik sid 12 5. Att skydda företagets tillgångar sid 14 6. Kommunikation

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod moral ETIK KORRUPTION jäv TILLFÖRLITLIGHET GÅVOR personalansvarsnämnden visslarsystem Internrevision ETIKRÅD Värderingar Attityd mutor affärsmässighet FÖRTROENDE SAMHÄLLSANSVAR

Läs mer