TeliaSoneras etiska riktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TeliaSoneras etiska riktlinjer"

Transkript

1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer som vårt arbetssätt. Vi arbetar också med att anpassa dessa riktlinjer till samtliga verksamheter där TeliaSonera har ägandeintressen.

2 (6) 1. BYGGA VIDARE PÅ VÅR GEMENSAMMA VÄRDEGRUND Som ledande leverantör av telekomtjänster är TeliaSonera en viktig del av den sociala och ekonomiska infrastrukturen på de marknader där vi verkar. Vi tillhandahåller tjänster som hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljömässigt sätt när och där det behövs. Koncernens syfte är Bringing the world closer on the customer s terms. Våra gemensamma värderingar Dare, Care och Simplify utgör grunden för vårt arbete: We Dare to - leda genom att engagera oss med kunderna och utmana oss själva - förnya genom att dela idéer, ta risker och lära oss kontinuerligt - tala genom att uttrycka våra åsikter och bekymmer We Care for - våra kunder genom att tillhandahålla lösningar som är anpassade efter deras behov - varandra genom att vara stöttande, visa respekt och vara ärliga - vår värld genom att agera ansvarsfullt och i enlighet med våra etiska standarder We Simplify - utförande genom att fatta beslut att agera på och leverera snabbt - teamarbete genom öppen kommunikation, aktivt samarbete och kunskapsdelning - verksamhet genom effektiva processer och tydligt ägarskap TeliaSonera har en lång och framgångsrik bakgrund som ett resultat av rättvisa och etiska affärsseder. Vi stöder internationella standarder vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och korruptionsbekämpning. Vi arbetar också utifrån OECD:s riktlinjer för multinationella företag. TeliaSonera strävar efter att agera som ett enda företag baserat på gemensamma värderingar, affärsprinciper och resultathantering. Varhelst vi verkar agerar vi som ett lokalt företag, där vi identifierar och arbetar med lokala affärsrisker och möjligheter. Vi har som mål att vara ett etiskt företag och en god samhällsaktör som följer lagens anda och bokstav. 2. RELATIONER MED VÅRA INTRESSENTER Vi interagerar med olika intressenter: kunder, affärspartners, konkurrenter, medarbetare, aktieägare, myndigheter och branschorganisationer samt med de samhällen där vi verkar. Våra relationer och vår kommunikation ska vara ärlig, faktabaserad och transparent inom gränserna för affärsmässig konfidentialitet. Vi värdesätter interaktion och välkomnar därför konstruktiv dialog med alla våra intressenter. Vi förespråkar fri och rättvis handel, strävar efter fri och öppen konkurrens samt etiska förhållanden som följer de juridiska ramverken i de länder där vi verkar.

3 (6) 2.1. Relationer med våra kunder Vi strävar efter att våra kunder har förtroende för oss, att vi är förstahandsvalet för både befintliga och nya kunder. Vi strävar också efter att leverera högkvalitativa och säkra tjänster som ger valuta för pengarna och bidrar till kundernas framgångar. Att skydda kundernas integritet är av yttersta vikt för TeliaSonera. Vi ska presentera våra tjänster och produkter på ett ärligt sätt och vi ska inte använda ohederliga eller bedrägliga metoder. Vi strävar efter att driva de säkraste kommunikationsnätverken i världen och vi skyddar våra kunders personliga data och kundernas integritet. Vi vidtar åtgärder för att förebygga obehörig åtkomst till personliga data och röjer sådana uppgifter endast när lagen så kräver. TeliaSonera är särskilt uppmärksamma på att skydda barn från utnyttjande vid användande av våra tjänster. Detta innefattar verktyg för att hjälpa kunder att skydda sig mot illegalt eller oönskat innehåll. Vi samarbetar med myndigheter och etablerade organisationer för att blockera sajter som tillhandahåller barnpornografiskt innehåll. Vi förväntar oss att alla våra affärspartners motarbetar alla former av utnyttjande av barn Relationer med vår personal På TeliaSonera anser vi att personalen är nyckeln till vår framgång. Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsgivare och vi strävar efter att attrahera, utveckla och bibehålla kvalificerad och motiverad personal i en professionell arbetsmiljö. TeliaSonera stöder och rättar sig efter de internationella mänskliga rättigheter och personalens människovärde så som fastslagits i Förende Nationernas deklaration och grundläggande konventioner enligt den internationella arbetsorganisationen (International Labour Organization): o Vi accepterar inte användning av barnarbetskraft, slav- och skuldarbete eller tvångsarbete. o All personal ska behandlas rättvist. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där människor respekteras oavsett individuella skillnader, talanger eller personliga egenskaper. Ingen anställd eller sökande ska diskrimineras eller trakasseras på grund av ålder, ras, kön, religion, handikapp, nationalitet, sexuell läggning, civilstånd, familjeförhållanden eller politisk åsikt. o Vi respekterar att personalen har rätt att välja om man vill vara representerad av någon fackförening för kollektiva förhandlingar. Ingen anställd som utnyttjar denna rätt ska diskrimineras. Alla anställda ska känna till de grundläggande villkoren i sina anställningsavtal. Lagstadgade minimilöner kommer alltid att ses som en miniminivå snarare än en rekommenderad nivå.. TeliaSonera strävar efter att tillhandahålla och ständigt förbättra en säker och miljövänlig arbetsplats genom att säkerställa säkra arbetsprocesser, förebygga och motverka missförhållanden och vi stöder åtgärder som främjar hälsa och välbefinnande. Vi är fast beslutna att ge våra anställda en drogfri arbetsplats och kommer inte att tolerera någon form av våld, förolämpningar eller trakasserier. All personal ska iaktta särskild försiktighet för att förebygga obehörig eller otillbörlig användning av företagskonfidentiell information. Vi strävar dock efter öppenhet och uppmuntrar utbyte av kunskap och erfarenheter inom gränserna för företagssekretessen.

4 (6) TeliaSoneras personal ska undvika kontakter som kan leda till eller antyda intressekonflikter mellan personliga aktiviteter och TeliaSoneras verksamhet. Gåvor och gästfrihet i tjänsten ska endast ges eller tas emot i enlighet med lokal lagstiftning och affärssed Relationer med våra aktieägare TeliaSonera strävar efter att ses som en attraktiv investering för en bred grupp av aktieägare och vi strävar efter en långsiktig och hållbar utveckling med värde för aktieägarna. Vi informerar våra aktieägare och marknaden omgående och på ett transparent sätt om alla större förändringar som påverkar värderingen av företaget. TeliaSonera-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm och Helsingforsbörsen. Vi säkerställer att den information som skickas till marknaden är korrekt och att den rapporteras i enlighet med relevanta lagar, börsregler och koncernövergripande principer för bolagsstyrning. Vi använder oss inte av insider-information direkt eller indirekt vid aktiehandel. Vi är uppriktiga i vår information om ekonomiska och icke-ekonomiska frågor och gör allt vi kan för att informationen ska vara korrekt. Vårt mål är ett fullständigt ansvarstagande för denna information Relationer med våra leverantörer, affärspartners och konkurrenter TeliaSonera strävar efter att vara en tillförlitlig partner för leverantörer och underleverantörer. Vi fokuserar på ett långsiktigt och givande samarbete med goda affärsrelationer. Vi förväntar oss att våra leverantörer och underleverantörer stöder internationella standarder vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och korruptionsbekämpning. Vi uppmuntrar våra leverantörer att driva sin verksamhet enligt liknande principer som framgår av våra riktlinjer vi betraktar detta som ett viktigt kriterium när vi fattar beslut om att etablera eller fortsätta en affärsrelation. I vår verksamhet runt om i världen ger vi inte och tar inte emot mutor eller andra illegala betalningar för att få eller bibehålla affärer. Vi inser vilken stor köpkraft TeliaSonera har och de möjliga konsekvenser detta kan få på våra affärsrelationer. Vi väljer ut våra leverantörer enbart baserat på meriter och gör det klart för samtliga leverantörer att vi förväntar oss en rättvis och aktiv konkurrens vid upphandlingar. o Vi väljer ut och utvärderar leverantörer och underleverantörer baserat på förbestämda kriterier som kvalitet, pris, tillgänglighet, leveransförmåga, tillförlitlighet, service och företagsansvar, vilket innefattar sociala och miljömässiga aspekter. Att följa de etiska riktlinjerna ska vara en integrerad del av de juridiska kontrakten och avtalen med leverantörerna. Affärsbeslut och åtgärder ska baseras på företagets, våra kunders och aktieägarnas bästa intressen. Beslut ska inte grundas på vare sig personliga relationer eller intressen som påverkar våra självständiga och affärsmässiga beslut. Vi strävar efter att etablera relationer med våra affärspartners (t.ex. konsulter, byråer, samriskpartners) baserat på ömsesidig tillit och i linje med riktlinjerna.

5 (6) Vi för inte diskussioner eller ingår avtal med konkurrenter avseende priser, marknadsandelar eller liknande olagliga aktiviteter Relationer med samhället TeliaSonera arbetar för att överbrygga den digitala kunskapsklyftan genom att utveckla infrastruktur och tjänster som är tillgängliga på alla våra marknader. Våra tjänster driver tillväxt och ekonomisk utveckling genom att skapa direkta eller indirekta arbetstillfällen och genom att ekonomiskt bidra till de samhällen där vi verkar. Vårt mål är att vara en långsiktig investerare och en god samhällsaktör. Vi arbetar med olika erbjudanden och prisnivåer för att göra tekniken brett tillgänglig och ekonomiskt möjlig. TeliaSonera engagerar sig i projekt som främjar digital kunskap och användning och som bidrar till en hållbar utveckling av lokala samhällen. TeliaSonera är medvetna om att det finns oro kring exponering för elektromagnetiska fält beroende på det ökande antalet mobila enheter och basstationer. Vi samarbetar med myndigheter, föreningar och organisationer och stöder forskning på området. TeliaSonera är inte involverade i politiken i de länder där vi verkar och inte heller gör vi politiska donationer. Vi kommenterar inte politik eller gör politiska uttalanden när vi representerar företaget. TeliaSonera engagerar sig dock i dialoger avseende regleringsfrågor som påverkar vår verksamhet. TeliaSonera är också medvetna om den oro som följer av krav från lagstiftare, administration, licensgivare eller brottsbekämpande myndigheter och som vi måste följa men som också kan påverka enskildas integritet och yttrandefrihet. Vårt mål är att göra det möjligt för medborgare att utbyta idéer och att tillhandahålla verktyg för utvecklingen av mer öppna samhällen. Yttrandefrihet och integritet utgör kärnan i vår affärsverksamhet Miljön TeliaSonera bedriver verksamheten på ett miljömässigt hållbart sätt. Vi bidrar till global hållbarhet av miljön genom att utveckla, främja och utnyttja resurssnåla och miljövänliga tjänster och därmed minimera miljöpåverkan genom våra egna aktiviteter. Vi letar hela tiden efter möjligheter att uppnå synergieffekter mellan våra verksamheter och maximera användningen av bästa praxis för miljön. I vår egen verksamhet strävar vi efter effektiv användning av råmaterial och energi liksom att minimera avfall och koldioxidutsläpp. Våra egna tjänster är det naturliga valet för oss när vi interagerar med varandra. Vi arbetar med aktiv marknadsföring till våra kunder av tjänster som ökar effektivitet samt minimerar resor som ger tunga koldioxidutsläpp. Tillsammans med våra partners och kunder strävar vi efter att minska våra koldioxidnivåer och på så sätt bekämpa klimatförändringen.

6 (6) 3. EFTERLEVNAD OCH RAPPORTERINGAR TeliaSoneras styrelse har ägarskapet till de etiska riktlinjerna och genomför regelbundet översyn avseende både innehåll och efterlevnad. Det dagliga arbetet med och uppföljningen av efterlevnaden ingår i alla chefers ansvar. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med riktlinjerna och uppmuntras att rapportera tveksamheter och att belysa exempel på god praxis. All verksamhet som omfattas av riktlinjerna kommer att ses över regelbundet. Ageranden som inte följer riktlinjerna måste omgående korrigeras och blir föremål för disciplinära åtgärder och kan leda till uppsägning av anställningen. Personalen uppmuntras att rapportera överträdelser av riktlinjerna via rapporteringsfunktionen på intranätet eller genom att kontakta närmaste chef, någon i den lokala ledningen eller TeliaSonera-koncernens chefsjurist. Oavsett rapporteringskanal kommer alla rapporteringar om potentiella överträdelser av riktlinjerna att behandlas snabbt och rättvist med en utförlig undersökning med relevant intern och/eller extern assistans.

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande Våra värderingar 1 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar"

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT GUIDE www.toyota-forklifts.eu 2 2 VD S PROLOG Toyota Material Handling Europe ska vara det självklara förstahandsvalet för alla kunder som söker lösningar

Läs mer

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor,

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor, Uppförandekod HÄLSNING FRÅN VD Bästa kollegor, Swedish Match har storslagna ambitioner. Vår vision är En värld utan cigaretter. Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda tobakskonsumenter alternativa produkter

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. Uppförandekod Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Hillerstorp 2015 Code of Conduct Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Innehåll INLEDNING 3 SAMMANFATTNING Social, etisk och miljömässig hållbarhet på Axelent 5 THE SPIRIT OF AXELent 7 AFFÄRSPRINCIPER

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. UPPFÖRANDEKOD Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods hanterar frågor som rör etik och kvalitet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för att säkerställa företagets anseende

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio

Uppförandekod. Vi bryr oss! En sammanställning av de juridiska och etiska. normer som tillämpas inom Celesio Uppförandekod En sammanställning av de juridiska och etiska normer som tillämpas inom Celesio Vi bryr oss! Information från företagsledningen Vi bryr oss! Celesio är ett ledande internationellt handelsbolag,

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

VÄGLEDNING till FRAMGÅNG PMI UPPFÖRANDEKOD

VÄGLEDNING till FRAMGÅNG PMI UPPFÖRANDEKOD VÄGLEDNING till FRAMGÅNG PMI UPPFÖRANDEKOD Brev från vår VD Kära kollegor, Det är med stor glädje jag delar ut PMI:s Vägledning till framgång som uppdaterar och ersätter vår Uppförandekod. Denna vägledning

Läs mer

Förord. Vi är kund- och konsumentfokuserade. Vi levererar alltid kvalitet. Vi utmanar för att vinna. Vi är stolta över vårt arbete

Förord. Vi är kund- och konsumentfokuserade. Vi levererar alltid kvalitet. Vi utmanar för att vinna. Vi är stolta över vårt arbete Uppförandekod arbetsprinciper Vi är kund- och konsumentfokuserade Vi levererar alltid kvalitet Vi utmanar för att vinna Vi är stolta över vårt arbete Förord prestationer som är bra idag är medelmåttiga

Läs mer

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen sid. 3 TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. VÄRDERINGAR Responsible Care sid. 4 Respekt och integritet sid.

Läs mer

Norconsult. Etiska riktlinjer

Norconsult. Etiska riktlinjer Norconsult Etiska riktlinjer Principer för Ledarskap, Värderingar och Etik i Norconsult LEDARSKAP Ta och ge ANSVAR är trygga inom sitt ansvarsområde och ser helheten visar tillit och delegerar uppgifter

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring FÖRETAGSPOLICY Leva enligt våra värden Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring Upprätthålla de högsta etiska normerna ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE, VD OCH CEO C olgate-palmolive Company

Läs mer

DIC-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD STANDARDER & RIKTLINJER

DIC-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD STANDARDER & RIKTLINJER DIC-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD STANDARDER & RIKTLINJER Några ord om vår Uppförandekod i företaget... I över 60 länder och territorier världen över har DIC-koncernen levt upp till sin mission och erbjudit

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

EBERSPÄCHER LEDNING CODE OF CONDUCT EBERSPÄCHER GROUP UPPFÖRANDEKOD DRIVING THE MOBILITY OF TOMORROW

EBERSPÄCHER LEDNING CODE OF CONDUCT EBERSPÄCHER GROUP UPPFÖRANDEKOD DRIVING THE MOBILITY OF TOMORROW EBERSPÄCHER LEDNING CODE OF CONDUCT EBERSPÄCHER GROUP UPPFÖRANDEKOD DRIVING THE MOBILITY OF TOMORROW 2 I CODE OF CONDUCT LEDNINGENS FÖRORD Som en global partner inom fordonsindustrin med fabriker placerade

Läs mer

Uppförandekod VIKING LINE UPPFÖRANDEKOD 1

Uppförandekod VIKING LINE UPPFÖRANDEKOD 1 Uppförandekod 1 Etiska regler och riktlinjer för Viking Line koncernen Koncernen Viking Line strävar efter att agera ansvarsfullt i de länder och de sammanhang där koncernen är verksam. Det betyder bland

Läs mer