SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen"

Transkript

1 1/3 Sessionssalen, kl 08:30-11: Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Mattias Ezelius (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Persson (C) Tjänstgörande ersättare Birgitta Andersson (FP) Ersättare Per-Erik Thurén (S), Tony Pettersson (S), Ulla Brissman (S), Othmar Fiala (S), Berndt Gustafsson (S), Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Fredrik Kvist (M), Krister Rohman (KD) Tjänstemän Sofie Håkansson, kommunsekreterare Eva Thelin, kommunchef Göran Andersson, ekonomichef Kjell Jonsson, teknisk chef 132 Peter Lann, miljö- och byggnadschef 134 Britt Svensson, miljöinspektör 134 Övriga Justering Utses att justera: Christer Johansson (S) Justeringens tid: Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Underskrift justerare Sofie Håkansson Anna-karin Skatt (S) Christer Johansson (S) Utdragsbestyrkande 1

2 2/3 Anslag/bevis Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag: Nämnd/styrelse Sammanträdesdatum Protokollet förvaras: Kommunledningskontoret Underskrift Sofie Håkansson Utdragsbestyrkande 2

3 3/3 Innehållsförteckning 126 Godkännande av föredragningslista Delegationsbeslut Rapporter Information om verksamhetsöversynen Beslut om delårsrapport tertial Beslut om antagande av strategisk plan för åren Beslut om att anslå medel till brorenoveringar 2015 och 10 belysningsprojekt Tidan etapp II Beslut om återremittering av förslag till ändringar i allmänna 12 lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun 134 Beslut om ansökan om tvångsförvaltning av fastigheterna 13 - Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5: Beslut om detaljplan för Kungsbroområdet Beslut om remissvar angående Västra Götalands läns 16 regionala bredbandsstrategi 137 Beslut om revidering av riktlinje avseende hot och våld Beslut om uppdrag att ta fram en integrationspolicy Beslut om revidering av barnomsorgstaxa Beslut om "Avgiftsförordning" Tolkförmedling Väst Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för 21 Tolkförmedling Väst 142 Beslut om inköp av läsplattor alternativt bärbara datorer till 22 förtroendevalda revisorer 143 Besvarande av motion angående översyn av lekplatser och 23 komplettering av pulkabackar 144 Besvarande av motion angående att Tidaholm anmäler sitt 24 intresse att delta i försök med betyg från årskurs Besvarande av motion angående övertagande av 26 djurgården Atollen med placering i Stallängsskogen 146 Besvarande av medborgarförslag om att ompröva beslut om 27 arvode till ersättare i styrelser och nämnder 147 Besvarande av medborgarförslag om elbilar i kommunal 28 drift istället för biogasbilar Beslut om tillsättande av samtalsgrupp för dialogmöten 30 kring lokaler för utbildning 149 Information från kommunalrådet Information från kommunchefen Rapport från räddningsnämnden Rapport från Skaraborgs kommunalförbund Övriga frågor 35 Utdragsbestyrkande 3

4 KS 126 Godkännande av föredragningslista Ordföranden presenterar dagens föredragningslista. Ingemar Johansson (FP) framhåller att han har en övrig fråga. Bengt Karlsson (S) föreslår att ärende Beslut om tillsättande av samtalsgrupp för dialogmöten kring lokaler för utbildning lyfts ur föredragningslistan då ordföranden kan kalla berörda parter till samtal utan att kommunstyrelsen har fattat beslut om det. Ordföranden föreslår att punkten Övriga frågor läggs till föredragningslistan samt att ärende Beslut om tillsättande av samtalsgrupp för dialogmöten kring lokaler för utbildning utgår, enligt Karlssons förslag. Ordföranden föreslår sedan att kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till föredragningslista. Hon betonar dock att detta inte på något sätt begränsar ledamöternas möjlighet att väcka ett ärende under mötets gång. s beslut beslutar att revidera föredragningslistan i enlighet med ordförandens förslag. 4

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL /19 KS 127 Delegationsbeslut Delegationsbeslut fattade av personalchef under tiden Löpnummer Beslutsdatum Typ av beslut P B24 1 P B24 P B24 P B24 P B24 P B24 P B24 P B22 2 Delegationsbeslut fattade av ekonomichef under perioden avseende upphandling. s beslut beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 1 Ledighet för fackligt uppdrag med bibehållen lön. 2 Omplacering utanför egen förvaltning. 5

6 2015/42 KS 128 Rapporter Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, inkomna under tiden KS 2015/26 Skaraborgs kommunalförbund styrelseprotokoll KS 2015/27 Tolkförmedling Väst Nyhetsbrev maj 2015 KS 2015/54 Kommunens revisorer Förord avseende auktoriserad revisor Tidaholms Bostads AB KS 2015/54 Tidaholms Bostads AB protokoll nr 3 från styrelsemöte KS 2015/54 Tidaholms Bostads AB protokoll nr 4 från styrelsemöte KS 2015/56 Kommunens revisorer Förord avseende auktoriserad revisor Tidaholms Elnät AB KS 2015/56 Kommunens revisorer Förord avseende auktoriserad revisor Tidaholms Energi AB KS 2015/148 Kommuninvest Årsbesked 2014 överskottsutdelning Kommuninvest ekonomiska förening KS 2015/193 Stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby avstämning efter försäljningen av semesterbyn på Hökensås 2012/2013 KS 2015/200 Åsikt från webben sopning av löparbanor. Till tekniska förvaltningen för handläggning. KS 2015/204 Åsikt från webben badbuss, om att vilja lära sig simma, men inte ha möjligheten. Till kultur/fritids förvaltningen för handläggning. KS 2015/208 Länsstyrelsen information till kommunerna om medborgarskapsceremonier KS 2015/210 Länsstyrelsen uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete KS 2015/210 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap överenskommelse om kommunernas krisberedskap KS 2015/213 Länsstyrelsen inspektion enligt 19 kap 17 föräldrabalken och 20 förmynderskapsförordningen s beslut beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna. 6

7 2015/191 KS 129 Information om verksamhetsöversynen Göran Andersson, ekonomichef, informerar om hur arbetet med kommunens verksamhetsöversyn går. Bakgrunden till att verksamhetsöversynen genomförs är att kommunen har underliggande strukturella problem och en utmaning att upprätthålla balans i ekonomi och verksamheter för att nå målet om god ekonomisk hushållning. Tidigare, år 2012, har Sveriges Kommuner och Landstings analysgrupp genomfört en översiktlig genomlysning av kommunens verksamheter. Ekonomichefen har tagit fram en rapport som närmare presenterar hur långt kommunen har kommit i arbetet. Tjänsteskrivelse Verksamhetsöversyn Rapport juni 2015, Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att ta till sig informationen. s beslut beslutar att ta till sig informationen. 7

8 2015/119 KS 130 Beslut om delårsrapport tertial Ekonomichef Göran Andersson informerar om delårsrapport för tertial 1 för Tidaholms kommun med uppföljning av utfallet per 30 april 2015 samt en prognos för helåret Prognosen för 2015 års resultat för Tidaholms kommun uppgår till ett överskott på tkr för kommunen. Den skattefinansierade delen prognostiserar ett överskott på tkr och de taxefinansierade enheterna ett överskott på 686 tkr. Delårsrapport 30 april Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige. s beslut beslutar att överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige. 8

9 2015/108 KS 131 Beslut om antagande av strategisk plan för åren Ekonomichef Göran Andersson informerar om att budgetberedningen har tagit fram förslag till Strategisk plan för åren Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda den kommunala verksamheten. Planen ska ge besked om vad kommun prioriterar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs och hur de ska finansieras. Kommunfullmäktiges vision av hur kommunen ska utvecklas är utgångspunkten och ligger till grund för budget och verksamhetsplaner. Strategisk plan s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Strategisk plan för åren s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Strategisk plan för åren

10 1/2 2015/197 KS 132 Beslut om att anslå medel till brorenoveringar 2015 och belysningsprojekt Tidan etapp II Kungsbron är i akut behov av reparation. Tekniska nämnden framhåller, i beslut TN 51/2015, att anbudsförfarande har genomförts och att det lägsta anbudet uppgår till cirka tkr. Det finns 500 tkr tillgängligt för reparationen men det saknas tkr. Av tekniska nämndens beslut framgår det också att även Järnvägsbron är i starkt behov av underhåll i form av blästring och målning vilket beräknas uppgå till 300 tkr. Nämnden framhåller även att belysningsprojekt Tidan etapp II bör genomföras i samband med, och efter, utförd renovering till en kostnad av 200 tkr. Förslag till finansiering: Utgift År 2015 År 2016 Renovering Kungsbron Renovering Järnvägsbron 300 Belysning Tidan etapp II 200 S:a finansieringsbehov Anslag för Brorenovering mm Budget Plan Investeringsplanen Ny finansiering 1000 S:a anslag Tekniska nämndens beslut 51/2015 Brorenoveringar 2015 Komplettering till ärende TN 2015/85 43, Tjänsteskrivelse Komplettering angående finansiering av brorenoveringar 2015 och belysningsprojekt Tidan etapp II, kommunsekreterare Sofie Håkansson, s arbetsutskotts beslut 66/2015 Beslut om att anslå medel till brorenoveringar 2015 och belysningsprojekt Tidan etapp II, Tjänsteskrivelse Ytterligare medel till brorenoveringar, kommunsekreterare Sofie Håkansson,

11 2/2 Tjänsteskrivelse Brorenoveringar 2015 Komplettering till ärende Tn 2015/85 43, teknisk chef Kjell Jonsson, Investeringskalkyl Kungsbron, förvaltningsekonom Maria Björklund Investeringskalkyl Järnvägsbron, förvaltningsekonom Maria Björklund Investeringskalkyl Belysning, förvaltningsekonom Maria Björklund s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att renovering av Kungsbron och Järnvägsbron utförs år 2015, beräknad kostnad är tkr samt att finansiering sker i 2016 års investeringsbudget. s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att belysningsprojekt Tidan etapp II genomförs till en kostnad av 200 tkr samt att finansiering sker i 2016 års investeringsbudget. Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att renovering av Kungsbron och Järnvägsbron utförs år 2015, beräknad kostnad är tkr samt att belysningsprojekt Tidan etapp II genomförs till en kostnad av 200 tkr. Ordföranden föreslår vidare att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att finansiering sker genom att ytterligare tkr, utöver planerad nivå 500 tkr, upptas i investeringsbudget 2016 enligt förslag ovan. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens arbetsutskotts och ordförandens. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyreslen beslutar enligt ordförandens förslag. s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att renovering av Kungsbron och Järnvägsbron utförs år 2015, beräknad kostnad är tkr. beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att belysningsprojekt Tidan etapp II genomförs till en kostnad av 200 tkr. beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att finansiering sker genom att ytterligare tkr, utöver planerad nivå 500 tkr, upptas i investeringsbudget 2016 enligt förslag ovan. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 11

12 2014/383 KS 133 Beslut om återremittering av förslag till ändringar i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun Tekniska nämnden fattade beslut om att föreslå kommunfullmäktige att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun. skulle ha behandlat ärendet på sitt sammanträde men ärendet lyftes ur dagordningen. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde framhöll ordföranden att ärendet behöver återremitteras till tekniska nämnden för att tekniska nämnden ska gå igenom föreskriften för att säkerställa att innehållet i den är lagenligt. Det är främst 19 som behandlar ridning som behöver ses över. s arbetsutskotts beslut 83/2015 Beslut om återremittering av förslag till ändringar i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun, Förslag till ändringar i lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun, Tekniska nämndens beslut 115/2014 Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun gällande trottoarpratare mm, s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun till tekniska nämnden för att tekniska nämnden ska säkerställa att innehållet i föreskriften är lagenlig. s beslut beslutar att återremittera förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun till tekniska nämnden för att tekniska nämnden ska säkerställa att innehållet i föreskriften är lagenlig. Sändlista Tekniska nämnden 12

13 1/2 2015/176 KS 134 Beslut om ansökan om tvångsförvaltning av fastigheterna Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29 Miljö- och byggnadsförvaltningen har under de senaste åren tagit emot flera klagomål från hyresgäster i fastigheterna Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29. Förvaltningen har försökt få fastighetsägaren att vidta åtgärder men har inte lyckats. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det finns en stor risk att fastighetsägaren inte kommer att avhjälpa olägenheterna. Miljö- och byggnadsförvaltningen har varit i kontakt med Tidaholms bostad AB, TBAB, angående eventuell tvångsförvaltning av fastigheterna. TBAB har uppgett att de kan åta sig uppdraget att vara tvångsförvaltare under förutsättning att kommunen ställer ekonomiska garantier. Miljö- och byggnadsnämnden anhåller om att kommunstyrelsen ska ansöka hos hyresnämnden om tvångsförvaltning av Tedhoj Fastigheter AB:s fastigheter, Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29. Miljö- och byggnadsnämnden anhåller även om att kommunstyrelsen ställer ekonomiska garantier till TBAB för att de ska åta sig att tvångsförvalta Tedhoj Fastigheter Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29. s arbetsutskotts beslut 68/2015 Beslut om ansökan om tvångsförvaltning av fastigheterna Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29, Tjänsteskrivelse Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29 tvångsförvaltning av hyresfastigheter, kanslichef Anna Eklund, Miljö- och byggnadsnämndens beslut 42 Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29- tvångsförvaltning av hyresfastigheter, s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna en förfrågan till Tidaholms Bostad AB om de kan åta sig uppdraget som förvaltare vid ett eventuellt beslut om tvångsförvaltning av Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29. s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ansöka hos hyresnämnden i Jönköping om tvångsförvaltning av Tedhoj Fastigheter AB:s fastigheter, Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29 under förutsättning av Tidaholms Bostad AB åtar sig uppdraget som förvaltare vid ett eventuellt beslut om tvångsförvaltning. s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att medge Tidaholms Bostad AB ekonomiska garantier om bolaget beslutar att åta sig att tvångsförvalta Tedhoj Fastigheter AB:s fastigheter, Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29. 13

14 2/2 s beslut beslutar att lämna en förfrågan till Tidaholms Bostad AB om de kan åta sig uppdraget som förvaltare vid ett eventuellt beslut om tvångsförvaltning av Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29. beslutar att ansöka hos hyresnämnden i Jönköping om tvångsförvaltning av Tedhoj Fastigheter AB:s fastigheter, Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29 under förutsättning att Tidaholms Bostad AB åtar sig uppdraget som förvaltare vid ett eventuellt beslut om tvångsförvaltning. beslutar att medge Tidaholms Bostad AB ekonomiska garantier om bolaget beslutar att åta sig att tvångsförvalta Tedhoj Fastigheter AB:s fastigheter, Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29. Sändlista TBAB Miljö- och byggnadsnämnden Tedhoj Fastigheter AB Eventuellt hyresnämnden i Jönköping Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 14

15 2014/44 KS 135 Beslut om detaljplan för Kungsbroområdet Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram en detaljplan för Kungsbroområdet. Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för att bygga cirka 50 lägenheter och planen har utformats för att medge två fyravåningshus alternativt ett femvåningshus samt fyra tvåvåningshus. Detaljplanen har varit ute för samråd och granskning. Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt planen och föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av kvarteret Kaplanen och kvarteret Kämpen samt del av Innerstaden 2:1 Kungsbroområdet. s arbetsutskotts beslut 69/2015 Beslut om detaljplan för Kungsbroområdet, Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av kv Kaplanen och kv Kämpen och del av Innerstaden 2:1 Kungsbroområdet, planingenjör Elsiemarie Sjögren, Miljö- och byggnadsnämnden beslut 61/2015 Detaljplan för del av kvarteret Kaplanen, kvarteret Kämpen och Innerstaden 2:1, Kungsbroomorådet, Granskningsutlåtande, Planbeskrivning, januari Plankarta. Samrådsredogörelse s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av kvarteret Kaplanen och kvarteret Kämpen samt del av Innerstaden 2:1 Kungsbroområdet. s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av kvarteret Kaplanen och kvarteret Kämpen samt del av Innerstaden 2:1 Kungsbroområdet. Reservation Ingemar Johansson (FP), Birgitta Andersson (FP) och Ulf Persson (C) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Vi reserverar oss mot beslut att anta detaljplan för Kungsbroområdet. 15

16 2015/156 KS 136 Beslut om remissvar angående Västra Götalands läns regionala bredbandsstrategi Västra Götalandsregionen har via regionutvecklingskontoret skickat ut ett förslag på ny kommunal bredbandsstrategi för Västra Götalands län. Regionen önskar inhämta synpunkter på förslaget via en bifogad blankett. Kommunledningsförvaltningen har listat ett antal synpunkter och framhåller att kommunen har en viktig roll i bredbandsarbetet och behöver satsa på att stödja olika initiativ för att ge fler möjlighet till bredband med högre hastigheter. Anledningen till detta är att fler och fler efterfrågar tjänster som kräver bättre bredbandskapacitet än vad som finns idag. Regionens bredbandsstrategi överensstämmer i väsentliga delar med kommunens egen bredbandsstrategi. Förvaltningen framhåller att både Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen har en viktig roll vad gäller möjligheter att få fram ytterligare statligt och regionalt bredbandsstöd. Det är av största vikt att regionen via sina olika organ påverkar beslutande myndigheter så att stimulansmedel tas fram. Ytterligare stimulansmedel är en avgörande framgångsfaktor för att få hög takt i utbyggnaden. s arbetsutskotts beslut 70/2015 Beslut om remissvar angående Västra Götalands läns regionala bredbandsstrategi, Tjänsteskrivelse Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län, ITchef lena Arnoldsson, Remissvar Bredbandsstrategi. Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, Bredbandsstrategi VGR. Samhällsekonomisk inverkan av FTTH i Västra Götalands län. Bristområden sammanställaning januari s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förvaltningens förslag till yttrande på remiss angående regional bredbandsstrategi. s beslut beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande på remiss angående regional bredbandsstrategi. Sändlista Lena Arnoldsson Västra Götalandsregionen 16

17 2015/184 KS 137 Beslut om revidering av riktlinje avseende hot och våld Riktlinje avseende hot och våld har omarbetats och aktualiserats. Målet i Tidaholms kommun är att arbetsmiljön ska vara fri från hot och våld. Kommunen ska, regelbundet och systematiskt, bedriva ett förebyggande arbete för att minimera risken att hot och våld uppstår på arbetsplatsen. Riktlinjen innehåller syfte, mål samt ansvarsfördelning för arbetsgivare, chef och anställd. Riktlinje gällande hot och våld utgör en ordningsregel. Överträdelse behandlas enligt gällande rutiner för ordningsregler och regleras via allmänna bestämmelser. s arbetsutskotts beslut 71/2015 Beslut om revidering av riktlinje avseende hot och våld, Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinje hot och våld, personaladministratör Annie Carlson, Utkast riktlinje hot och våld. s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinje avseende hot och våld enligt upprättat förslag. s beslut beslutar att revidera riktlinje avseende hot och våld enligt upprättat förslag. Sändlista Personalavdelningen 17

18 2014/239 KS 138 Beslut om uppdrag att ta fram en integrationspolicy Social- och omvårdnadsnämnden har beslutat, SON 37/2015, att begära att kommunfullmäktige uppdrar till social- och omvårdnadsnämnden att i samverkan med övriga berörda förvaltningar utarbeta ett förslag till integrationspolitiskt program för kommunen. beslutade att anta riktlinje för styrdokument för Tidaholms kommun. Enligt riktlinjen ska samtliga styrdokument som tas fram i kommunen kategoriseras som en av, i riktlinjen, sex angivna typer av dokument. Program finns inte med som alternativ, istället är det en policy som är aktuell i det här fallet. s arbetsutskotts beslut 72/2015 Beslut om uppdrag att ta fram en integrationspolicy, Tjänsteskrivelse Beslut om uppdrag att ta fram en integrationspolicy, kommunsekreterare Sofie Håkansson, Riktlinje för styrdokument, antagen Social- och omvårdnadsnämndens beslut 37/2015 Integrationspolitiskt program, Tjänsteskrivelse Integrationspolitiskt program, socialchef Bengt Höglander, s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till social- och omvårdnadsnämnden att, i samvekan med berörda förvaltningar, utarbeta ett förslag till integrationspolicy för Tidaholms kommun. s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till social- och omvårdnadsnämnden att, i samverkan med berörda förvaltningar, utarbeta ett förslag till integrationspolicy för Tidaholms kommun. 18

19 2014/190 KS 139 Beslut om revidering av barnomsorgstaxa Barn- och utbildningsnämnden har beslutat föreslå, BUN 77/2015, kommunfullmäktige besluta fastställa reviderad barnomsorgstaxa att gälla från och med Barn- och utbildningsnämndens beslut 77/2015 Barnomsorgstaxa och anvisningar att gälla fr.o.m , Utkast Reviderad barnomsorgstaxa och anvisningar. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera barnomsorgstaxan enligt upprättat förslag att gälla från och med s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera barnomsorgstaxan enligt upprättat förslag att gälla från och med

20 2015/27 KS 140 Beslut om "Avgiftsförordning" Tolkförmedling Väst Tolkförmedling Väst har inkommit med en skrivelse där direktionen rekommenderar medlemskommunernas respektive kommunfullmäktige att besluta att Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår av Avgiftsförordningen (1992:191). Enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap 13 har den som önskar ta del av allmän handling rätt att mot fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. Av avgiftsförordningen framgår sedan vilka avgifter statliga myndigheter får ta ut för utlämnande av allmän handling. För att ett kommunalförbund ska ha rätt att ta ut en avgift för utlämnande av handling krävs att samtliga medlemmars respektive kommunfullmäktige har fastslagit detta. s arbetsutskotts beslut 73/2015 beslut om Avgiftsförordning Tolkförmedling Väst, Tjänsteskrivelse Fastställande av avgift för kopia av allmän handling Tolkförmedling Väst, kanslichef Anna Eklund, Tolkförmedling Väst Direktionen beslut 177 Fastställande av avgift, s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunalförbund Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår i Avgiftsförordningen (1992:191). s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunalförbund Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår i Avgiftsförordningen (1992:191). 20

21 2015/27 KS 141 Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för Tolkförmedling Väst Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har överlämnat förslag till årsredovisning för verksamhetsår I årsredovisningen redovisas ett resultat på tkr. Den främsta orsaken till det höga resultatet är att antalet tolkuppdrag blev betydligt fler än beräknat. Övriga kostnader, som inte härrör till tolkuppdrag, har lägre utfall än budgeterat. I årsredovisningen framgår att Tolkförmedling Väst startades 1 april 2013 och att resultatet första verksamhetsåret bestod av ett underskott på 0,2 mnkr. Enligt kommunallagen ska ett underskott återställas inom tre år. Det innebär att resultatet för 2013 ska återställas senast Då resultatet för 2014 består av ett överskott på drygt 14 mnkr finns inget belopp kvar att återställa till 2015 vilket innebär att balanskravet uppnås. I revisionsberättelsen för år 2014 framgår att revisorerna bedömer att direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2014 Tolkförmedling Väst, kanslichef Anna Eklund, Tolkförmedling Västs direktions beslut 171/2015, Årsredovisning 2014 Tolkförmedling Väst, Revisionsberättelse för år 2014 kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta förslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst. Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja styrelsen för Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för verksamhetsåret s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst. beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja styrelsen för Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för verksamhetsåret

22 2015/202 KS 142 Beslut om inköp av läsplattor alternativt bärbara datorer till förtroendevalda revisorer Kommunens förtroendevalda revisorer har inkommit med en begäran om att kommunstyreslen ska bekosta läsplattor alternativt bärbara datorer till revisorerna. Inköp av fem läsplattor eller bärbara datorer innebär en kostnad på cirka kronor. s arbetsutskotts beslut 74/2015 Beslut om inköp av läsplattor alternativt bärbara datorer till förtroendevalda revisorer, Tjänsteskrivelse Läsplattor till revisorerna, kanslichef Anna Eklund, Skrivelse från revisorerna Ang läsplattor/bärbar dator, s beslut 18/2015 Läsplattor, s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att revisorerna själva får finansiera inköpet inom sin befintliga budgetram alternativt att revisorerna får äska medel till inköpet i budget för år Birgitta Andersson (FP) föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå begäran om att kommunstyrelsen ska beskosta läsplattor alternativt bärbara datorer till de förtroendevalda revisorerna och istället hänvisa dem att ta kontakt med kommunfullmäktiges presidium. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens arbetsutskotts och Anderssons. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyreslen beslutar enligt Anderssons förslag. s beslut beslutar att avslå begäran om att kommunstyrelsen ska beskosta läsplattor alternativt bärbara datorer till de förtroendevalda revisorerna och istället hänvisa dem att ta kontakt med kommunfullmäktiges presidium Sändlista Jan-Olof Sandberg Mona Larsson 22

23 2015/17 KS 143 Besvarande av motion angående översyn av lekplatser och komplettering av pulkabackar Lisbeth Ider (V) har lämnat in en motion där hon framhåller att Madängsholm har fått en ny lekplats. Ider är positiv till lekplatsen men anser att den behöver kompletteras för att fungera bra både sommar och vinter. Inför vintern anser Ider att det bör anläggas en pulkabacke. I dagsläget används en gammal jordkällare som pulkabacke men Ider framhåller att det finns säkerhetsrisker med denna då den har betongtrappor på två sidor. Ider yrkar på att kommunens lekplatser ska ses över samt att lekplatsen i Madängsholm ska kompletteras med en pulkabacke så snart som möjligt. Utredningen av motionen visar att kommunens lekplatser redan i dagsläget ses över regelbundet och att Iders yrkande i det avseendet därmed är tillgodosett. Vad gäller yrkandet om att anlägga en pulkabacke visar utredningen att det inte finns resurser för att göra detta, däremot ska den befintliga pulkabacken över jordkällaren ses över inför vintern 2015 för att minska risken för olyckor. s arbetsutskotts beslut 75/2015 Besvarande av motion angående översyn av lekplatser och komplettering av pulkabackar, Tjänsteskrivelse Utredning av motion angående översyn av lekplatser och komplettering med pulkabacke, kommunsekreterare Sofie Håkansson, Tekniska nämndens beslut 28/2015 Begäran om yttrande angående motion om översyn av lekplatser och komplettering med pulkabacke, Motion om översyn av lekplatser och komplettering av pulkabacke (V), s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen angående översyn av lekplatser och komplettering med pulkabacke. s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen angående översyn av lekplatser och komplettering med pulkabacke. 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-30 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-30 Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2015-03-30 18:00-21.00 104-114 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Curt B Gustavsson (S) till och med 106, Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S),

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Paragrafer 56-65 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) Plats och tid Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Paragrafer 38-39 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Paragrafer 1-9 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87 Plats och tid Stadshuset sessionssalen kl. 13.00 14.40 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Håkan Joelsson (S) Berit Sörman

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10)

Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10) Plats och tid Gamla Köpstad kl 16.00-18.20 Paragrafer 63-68 BESLUTANDE Ledamöter Namn Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Thomas Settergren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17. Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Plats och tid Paragrafer 61-65 Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.10, sammanträde BESLUTANDE Ledamöter

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-17 89 Plats och tid Beslutande Stadshuset kl.18-20 Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson (s) Gunilla

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15)

Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15) Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15) Plats och tid Villan klockan 18.00 20.30 Paragrafer 82-93 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-16 1 Plats och tid 4:anHuset kl 16.00-18.00 Beslutande Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Thomas Settergren (s) ersätter Gösta Fransson (s) Ulla Brissman

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 1/12 Villan, samlingssalen, 2015-03-02 kl. 14-16 1-9 Beslutande Christer Johansson (ord.sn), Anna-Karin Skatt (KS), Göran Blom (PRO), Majken Nielsen (PRO), Arne Nyman (PRO), Lars Hjertén (SPF), Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer