SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen"

Transkript

1 1/3 Sessionssalen, kl 08:30-11: Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Mattias Ezelius (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Persson (C) Tjänstgörande ersättare Birgitta Andersson (FP) Ersättare Per-Erik Thurén (S), Tony Pettersson (S), Ulla Brissman (S), Othmar Fiala (S), Berndt Gustafsson (S), Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Fredrik Kvist (M), Krister Rohman (KD) Tjänstemän Sofie Håkansson, kommunsekreterare Eva Thelin, kommunchef Göran Andersson, ekonomichef Kjell Jonsson, teknisk chef 132 Peter Lann, miljö- och byggnadschef 134 Britt Svensson, miljöinspektör 134 Övriga Justering Utses att justera: Christer Johansson (S) Justeringens tid: Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Underskrift justerare Sofie Håkansson Anna-karin Skatt (S) Christer Johansson (S) Utdragsbestyrkande 1

2 2/3 Anslag/bevis Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag: Nämnd/styrelse Sammanträdesdatum Protokollet förvaras: Kommunledningskontoret Underskrift Sofie Håkansson Utdragsbestyrkande 2

3 3/3 Innehållsförteckning 126 Godkännande av föredragningslista Delegationsbeslut Rapporter Information om verksamhetsöversynen Beslut om delårsrapport tertial Beslut om antagande av strategisk plan för åren Beslut om att anslå medel till brorenoveringar 2015 och 10 belysningsprojekt Tidan etapp II Beslut om återremittering av förslag till ändringar i allmänna 12 lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun 134 Beslut om ansökan om tvångsförvaltning av fastigheterna 13 - Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5: Beslut om detaljplan för Kungsbroområdet Beslut om remissvar angående Västra Götalands läns 16 regionala bredbandsstrategi 137 Beslut om revidering av riktlinje avseende hot och våld Beslut om uppdrag att ta fram en integrationspolicy Beslut om revidering av barnomsorgstaxa Beslut om "Avgiftsförordning" Tolkförmedling Väst Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för 21 Tolkförmedling Väst 142 Beslut om inköp av läsplattor alternativt bärbara datorer till 22 förtroendevalda revisorer 143 Besvarande av motion angående översyn av lekplatser och 23 komplettering av pulkabackar 144 Besvarande av motion angående att Tidaholm anmäler sitt 24 intresse att delta i försök med betyg från årskurs Besvarande av motion angående övertagande av 26 djurgården Atollen med placering i Stallängsskogen 146 Besvarande av medborgarförslag om att ompröva beslut om 27 arvode till ersättare i styrelser och nämnder 147 Besvarande av medborgarförslag om elbilar i kommunal 28 drift istället för biogasbilar Beslut om tillsättande av samtalsgrupp för dialogmöten 30 kring lokaler för utbildning 149 Information från kommunalrådet Information från kommunchefen Rapport från räddningsnämnden Rapport från Skaraborgs kommunalförbund Övriga frågor 35 Utdragsbestyrkande 3

4 KS 126 Godkännande av föredragningslista Ordföranden presenterar dagens föredragningslista. Ingemar Johansson (FP) framhåller att han har en övrig fråga. Bengt Karlsson (S) föreslår att ärende Beslut om tillsättande av samtalsgrupp för dialogmöten kring lokaler för utbildning lyfts ur föredragningslistan då ordföranden kan kalla berörda parter till samtal utan att kommunstyrelsen har fattat beslut om det. Ordföranden föreslår att punkten Övriga frågor läggs till föredragningslistan samt att ärende Beslut om tillsättande av samtalsgrupp för dialogmöten kring lokaler för utbildning utgår, enligt Karlssons förslag. Ordföranden föreslår sedan att kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till föredragningslista. Hon betonar dock att detta inte på något sätt begränsar ledamöternas möjlighet att väcka ett ärende under mötets gång. s beslut beslutar att revidera föredragningslistan i enlighet med ordförandens förslag. 4

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL /19 KS 127 Delegationsbeslut Delegationsbeslut fattade av personalchef under tiden Löpnummer Beslutsdatum Typ av beslut P B24 1 P B24 P B24 P B24 P B24 P B24 P B24 P B22 2 Delegationsbeslut fattade av ekonomichef under perioden avseende upphandling. s beslut beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 1 Ledighet för fackligt uppdrag med bibehållen lön. 2 Omplacering utanför egen förvaltning. 5

6 2015/42 KS 128 Rapporter Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, inkomna under tiden KS 2015/26 Skaraborgs kommunalförbund styrelseprotokoll KS 2015/27 Tolkförmedling Väst Nyhetsbrev maj 2015 KS 2015/54 Kommunens revisorer Förord avseende auktoriserad revisor Tidaholms Bostads AB KS 2015/54 Tidaholms Bostads AB protokoll nr 3 från styrelsemöte KS 2015/54 Tidaholms Bostads AB protokoll nr 4 från styrelsemöte KS 2015/56 Kommunens revisorer Förord avseende auktoriserad revisor Tidaholms Elnät AB KS 2015/56 Kommunens revisorer Förord avseende auktoriserad revisor Tidaholms Energi AB KS 2015/148 Kommuninvest Årsbesked 2014 överskottsutdelning Kommuninvest ekonomiska förening KS 2015/193 Stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby avstämning efter försäljningen av semesterbyn på Hökensås 2012/2013 KS 2015/200 Åsikt från webben sopning av löparbanor. Till tekniska förvaltningen för handläggning. KS 2015/204 Åsikt från webben badbuss, om att vilja lära sig simma, men inte ha möjligheten. Till kultur/fritids förvaltningen för handläggning. KS 2015/208 Länsstyrelsen information till kommunerna om medborgarskapsceremonier KS 2015/210 Länsstyrelsen uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete KS 2015/210 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap överenskommelse om kommunernas krisberedskap KS 2015/213 Länsstyrelsen inspektion enligt 19 kap 17 föräldrabalken och 20 förmynderskapsförordningen s beslut beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna. 6

7 2015/191 KS 129 Information om verksamhetsöversynen Göran Andersson, ekonomichef, informerar om hur arbetet med kommunens verksamhetsöversyn går. Bakgrunden till att verksamhetsöversynen genomförs är att kommunen har underliggande strukturella problem och en utmaning att upprätthålla balans i ekonomi och verksamheter för att nå målet om god ekonomisk hushållning. Tidigare, år 2012, har Sveriges Kommuner och Landstings analysgrupp genomfört en översiktlig genomlysning av kommunens verksamheter. Ekonomichefen har tagit fram en rapport som närmare presenterar hur långt kommunen har kommit i arbetet. Tjänsteskrivelse Verksamhetsöversyn Rapport juni 2015, Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att ta till sig informationen. s beslut beslutar att ta till sig informationen. 7

8 2015/119 KS 130 Beslut om delårsrapport tertial Ekonomichef Göran Andersson informerar om delårsrapport för tertial 1 för Tidaholms kommun med uppföljning av utfallet per 30 april 2015 samt en prognos för helåret Prognosen för 2015 års resultat för Tidaholms kommun uppgår till ett överskott på tkr för kommunen. Den skattefinansierade delen prognostiserar ett överskott på tkr och de taxefinansierade enheterna ett överskott på 686 tkr. Delårsrapport 30 april Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige. s beslut beslutar att överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige. 8

9 2015/108 KS 131 Beslut om antagande av strategisk plan för åren Ekonomichef Göran Andersson informerar om att budgetberedningen har tagit fram förslag till Strategisk plan för åren Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda den kommunala verksamheten. Planen ska ge besked om vad kommun prioriterar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs och hur de ska finansieras. Kommunfullmäktiges vision av hur kommunen ska utvecklas är utgångspunkten och ligger till grund för budget och verksamhetsplaner. Strategisk plan s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Strategisk plan för åren s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Strategisk plan för åren

10 1/2 2015/197 KS 132 Beslut om att anslå medel till brorenoveringar 2015 och belysningsprojekt Tidan etapp II Kungsbron är i akut behov av reparation. Tekniska nämnden framhåller, i beslut TN 51/2015, att anbudsförfarande har genomförts och att det lägsta anbudet uppgår till cirka tkr. Det finns 500 tkr tillgängligt för reparationen men det saknas tkr. Av tekniska nämndens beslut framgår det också att även Järnvägsbron är i starkt behov av underhåll i form av blästring och målning vilket beräknas uppgå till 300 tkr. Nämnden framhåller även att belysningsprojekt Tidan etapp II bör genomföras i samband med, och efter, utförd renovering till en kostnad av 200 tkr. Förslag till finansiering: Utgift År 2015 År 2016 Renovering Kungsbron Renovering Järnvägsbron 300 Belysning Tidan etapp II 200 S:a finansieringsbehov Anslag för Brorenovering mm Budget Plan Investeringsplanen Ny finansiering 1000 S:a anslag Tekniska nämndens beslut 51/2015 Brorenoveringar 2015 Komplettering till ärende TN 2015/85 43, Tjänsteskrivelse Komplettering angående finansiering av brorenoveringar 2015 och belysningsprojekt Tidan etapp II, kommunsekreterare Sofie Håkansson, s arbetsutskotts beslut 66/2015 Beslut om att anslå medel till brorenoveringar 2015 och belysningsprojekt Tidan etapp II, Tjänsteskrivelse Ytterligare medel till brorenoveringar, kommunsekreterare Sofie Håkansson,

11 2/2 Tjänsteskrivelse Brorenoveringar 2015 Komplettering till ärende Tn 2015/85 43, teknisk chef Kjell Jonsson, Investeringskalkyl Kungsbron, förvaltningsekonom Maria Björklund Investeringskalkyl Järnvägsbron, förvaltningsekonom Maria Björklund Investeringskalkyl Belysning, förvaltningsekonom Maria Björklund s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att renovering av Kungsbron och Järnvägsbron utförs år 2015, beräknad kostnad är tkr samt att finansiering sker i 2016 års investeringsbudget. s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att belysningsprojekt Tidan etapp II genomförs till en kostnad av 200 tkr samt att finansiering sker i 2016 års investeringsbudget. Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att renovering av Kungsbron och Järnvägsbron utförs år 2015, beräknad kostnad är tkr samt att belysningsprojekt Tidan etapp II genomförs till en kostnad av 200 tkr. Ordföranden föreslår vidare att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att finansiering sker genom att ytterligare tkr, utöver planerad nivå 500 tkr, upptas i investeringsbudget 2016 enligt förslag ovan. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens arbetsutskotts och ordförandens. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyreslen beslutar enligt ordförandens förslag. s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att renovering av Kungsbron och Järnvägsbron utförs år 2015, beräknad kostnad är tkr. beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att belysningsprojekt Tidan etapp II genomförs till en kostnad av 200 tkr. beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att finansiering sker genom att ytterligare tkr, utöver planerad nivå 500 tkr, upptas i investeringsbudget 2016 enligt förslag ovan. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 11

12 2014/383 KS 133 Beslut om återremittering av förslag till ändringar i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun Tekniska nämnden fattade beslut om att föreslå kommunfullmäktige att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun. skulle ha behandlat ärendet på sitt sammanträde men ärendet lyftes ur dagordningen. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde framhöll ordföranden att ärendet behöver återremitteras till tekniska nämnden för att tekniska nämnden ska gå igenom föreskriften för att säkerställa att innehållet i den är lagenligt. Det är främst 19 som behandlar ridning som behöver ses över. s arbetsutskotts beslut 83/2015 Beslut om återremittering av förslag till ändringar i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun, Förslag till ändringar i lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun, Tekniska nämndens beslut 115/2014 Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun gällande trottoarpratare mm, s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun till tekniska nämnden för att tekniska nämnden ska säkerställa att innehållet i föreskriften är lagenlig. s beslut beslutar att återremittera förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun till tekniska nämnden för att tekniska nämnden ska säkerställa att innehållet i föreskriften är lagenlig. Sändlista Tekniska nämnden 12

13 1/2 2015/176 KS 134 Beslut om ansökan om tvångsförvaltning av fastigheterna Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29 Miljö- och byggnadsförvaltningen har under de senaste åren tagit emot flera klagomål från hyresgäster i fastigheterna Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29. Förvaltningen har försökt få fastighetsägaren att vidta åtgärder men har inte lyckats. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det finns en stor risk att fastighetsägaren inte kommer att avhjälpa olägenheterna. Miljö- och byggnadsförvaltningen har varit i kontakt med Tidaholms bostad AB, TBAB, angående eventuell tvångsförvaltning av fastigheterna. TBAB har uppgett att de kan åta sig uppdraget att vara tvångsförvaltare under förutsättning att kommunen ställer ekonomiska garantier. Miljö- och byggnadsnämnden anhåller om att kommunstyrelsen ska ansöka hos hyresnämnden om tvångsförvaltning av Tedhoj Fastigheter AB:s fastigheter, Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29. Miljö- och byggnadsnämnden anhåller även om att kommunstyrelsen ställer ekonomiska garantier till TBAB för att de ska åta sig att tvångsförvalta Tedhoj Fastigheter Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29. s arbetsutskotts beslut 68/2015 Beslut om ansökan om tvångsförvaltning av fastigheterna Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29, Tjänsteskrivelse Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29 tvångsförvaltning av hyresfastigheter, kanslichef Anna Eklund, Miljö- och byggnadsnämndens beslut 42 Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29- tvångsförvaltning av hyresfastigheter, s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna en förfrågan till Tidaholms Bostad AB om de kan åta sig uppdraget som förvaltare vid ett eventuellt beslut om tvångsförvaltning av Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29. s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ansöka hos hyresnämnden i Jönköping om tvångsförvaltning av Tedhoj Fastigheter AB:s fastigheter, Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29 under förutsättning av Tidaholms Bostad AB åtar sig uppdraget som förvaltare vid ett eventuellt beslut om tvångsförvaltning. s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att medge Tidaholms Bostad AB ekonomiska garantier om bolaget beslutar att åta sig att tvångsförvalta Tedhoj Fastigheter AB:s fastigheter, Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29. 13

14 2/2 s beslut beslutar att lämna en förfrågan till Tidaholms Bostad AB om de kan åta sig uppdraget som förvaltare vid ett eventuellt beslut om tvångsförvaltning av Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29. beslutar att ansöka hos hyresnämnden i Jönköping om tvångsförvaltning av Tedhoj Fastigheter AB:s fastigheter, Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29 under förutsättning att Tidaholms Bostad AB åtar sig uppdraget som förvaltare vid ett eventuellt beslut om tvångsförvaltning. beslutar att medge Tidaholms Bostad AB ekonomiska garantier om bolaget beslutar att åta sig att tvångsförvalta Tedhoj Fastigheter AB:s fastigheter, Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29. Sändlista TBAB Miljö- och byggnadsnämnden Tedhoj Fastigheter AB Eventuellt hyresnämnden i Jönköping Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 14

15 2014/44 KS 135 Beslut om detaljplan för Kungsbroområdet Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram en detaljplan för Kungsbroområdet. Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för att bygga cirka 50 lägenheter och planen har utformats för att medge två fyravåningshus alternativt ett femvåningshus samt fyra tvåvåningshus. Detaljplanen har varit ute för samråd och granskning. Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt planen och föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av kvarteret Kaplanen och kvarteret Kämpen samt del av Innerstaden 2:1 Kungsbroområdet. s arbetsutskotts beslut 69/2015 Beslut om detaljplan för Kungsbroområdet, Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av kv Kaplanen och kv Kämpen och del av Innerstaden 2:1 Kungsbroområdet, planingenjör Elsiemarie Sjögren, Miljö- och byggnadsnämnden beslut 61/2015 Detaljplan för del av kvarteret Kaplanen, kvarteret Kämpen och Innerstaden 2:1, Kungsbroomorådet, Granskningsutlåtande, Planbeskrivning, januari Plankarta. Samrådsredogörelse s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av kvarteret Kaplanen och kvarteret Kämpen samt del av Innerstaden 2:1 Kungsbroområdet. s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av kvarteret Kaplanen och kvarteret Kämpen samt del av Innerstaden 2:1 Kungsbroområdet. Reservation Ingemar Johansson (FP), Birgitta Andersson (FP) och Ulf Persson (C) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Vi reserverar oss mot beslut att anta detaljplan för Kungsbroområdet. 15

16 2015/156 KS 136 Beslut om remissvar angående Västra Götalands läns regionala bredbandsstrategi Västra Götalandsregionen har via regionutvecklingskontoret skickat ut ett förslag på ny kommunal bredbandsstrategi för Västra Götalands län. Regionen önskar inhämta synpunkter på förslaget via en bifogad blankett. Kommunledningsförvaltningen har listat ett antal synpunkter och framhåller att kommunen har en viktig roll i bredbandsarbetet och behöver satsa på att stödja olika initiativ för att ge fler möjlighet till bredband med högre hastigheter. Anledningen till detta är att fler och fler efterfrågar tjänster som kräver bättre bredbandskapacitet än vad som finns idag. Regionens bredbandsstrategi överensstämmer i väsentliga delar med kommunens egen bredbandsstrategi. Förvaltningen framhåller att både Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen har en viktig roll vad gäller möjligheter att få fram ytterligare statligt och regionalt bredbandsstöd. Det är av största vikt att regionen via sina olika organ påverkar beslutande myndigheter så att stimulansmedel tas fram. Ytterligare stimulansmedel är en avgörande framgångsfaktor för att få hög takt i utbyggnaden. s arbetsutskotts beslut 70/2015 Beslut om remissvar angående Västra Götalands läns regionala bredbandsstrategi, Tjänsteskrivelse Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län, ITchef lena Arnoldsson, Remissvar Bredbandsstrategi. Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, Bredbandsstrategi VGR. Samhällsekonomisk inverkan av FTTH i Västra Götalands län. Bristområden sammanställaning januari s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förvaltningens förslag till yttrande på remiss angående regional bredbandsstrategi. s beslut beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande på remiss angående regional bredbandsstrategi. Sändlista Lena Arnoldsson Västra Götalandsregionen 16

17 2015/184 KS 137 Beslut om revidering av riktlinje avseende hot och våld Riktlinje avseende hot och våld har omarbetats och aktualiserats. Målet i Tidaholms kommun är att arbetsmiljön ska vara fri från hot och våld. Kommunen ska, regelbundet och systematiskt, bedriva ett förebyggande arbete för att minimera risken att hot och våld uppstår på arbetsplatsen. Riktlinjen innehåller syfte, mål samt ansvarsfördelning för arbetsgivare, chef och anställd. Riktlinje gällande hot och våld utgör en ordningsregel. Överträdelse behandlas enligt gällande rutiner för ordningsregler och regleras via allmänna bestämmelser. s arbetsutskotts beslut 71/2015 Beslut om revidering av riktlinje avseende hot och våld, Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinje hot och våld, personaladministratör Annie Carlson, Utkast riktlinje hot och våld. s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinje avseende hot och våld enligt upprättat förslag. s beslut beslutar att revidera riktlinje avseende hot och våld enligt upprättat förslag. Sändlista Personalavdelningen 17

18 2014/239 KS 138 Beslut om uppdrag att ta fram en integrationspolicy Social- och omvårdnadsnämnden har beslutat, SON 37/2015, att begära att kommunfullmäktige uppdrar till social- och omvårdnadsnämnden att i samverkan med övriga berörda förvaltningar utarbeta ett förslag till integrationspolitiskt program för kommunen. beslutade att anta riktlinje för styrdokument för Tidaholms kommun. Enligt riktlinjen ska samtliga styrdokument som tas fram i kommunen kategoriseras som en av, i riktlinjen, sex angivna typer av dokument. Program finns inte med som alternativ, istället är det en policy som är aktuell i det här fallet. s arbetsutskotts beslut 72/2015 Beslut om uppdrag att ta fram en integrationspolicy, Tjänsteskrivelse Beslut om uppdrag att ta fram en integrationspolicy, kommunsekreterare Sofie Håkansson, Riktlinje för styrdokument, antagen Social- och omvårdnadsnämndens beslut 37/2015 Integrationspolitiskt program, Tjänsteskrivelse Integrationspolitiskt program, socialchef Bengt Höglander, s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till social- och omvårdnadsnämnden att, i samvekan med berörda förvaltningar, utarbeta ett förslag till integrationspolicy för Tidaholms kommun. s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till social- och omvårdnadsnämnden att, i samverkan med berörda förvaltningar, utarbeta ett förslag till integrationspolicy för Tidaholms kommun. 18

19 2014/190 KS 139 Beslut om revidering av barnomsorgstaxa Barn- och utbildningsnämnden har beslutat föreslå, BUN 77/2015, kommunfullmäktige besluta fastställa reviderad barnomsorgstaxa att gälla från och med Barn- och utbildningsnämndens beslut 77/2015 Barnomsorgstaxa och anvisningar att gälla fr.o.m , Utkast Reviderad barnomsorgstaxa och anvisningar. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera barnomsorgstaxan enligt upprättat förslag att gälla från och med s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera barnomsorgstaxan enligt upprättat förslag att gälla från och med

20 2015/27 KS 140 Beslut om "Avgiftsförordning" Tolkförmedling Väst Tolkförmedling Väst har inkommit med en skrivelse där direktionen rekommenderar medlemskommunernas respektive kommunfullmäktige att besluta att Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår av Avgiftsförordningen (1992:191). Enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap 13 har den som önskar ta del av allmän handling rätt att mot fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. Av avgiftsförordningen framgår sedan vilka avgifter statliga myndigheter får ta ut för utlämnande av allmän handling. För att ett kommunalförbund ska ha rätt att ta ut en avgift för utlämnande av handling krävs att samtliga medlemmars respektive kommunfullmäktige har fastslagit detta. s arbetsutskotts beslut 73/2015 beslut om Avgiftsförordning Tolkförmedling Väst, Tjänsteskrivelse Fastställande av avgift för kopia av allmän handling Tolkförmedling Väst, kanslichef Anna Eklund, Tolkförmedling Väst Direktionen beslut 177 Fastställande av avgift, s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunalförbund Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår i Avgiftsförordningen (1992:191). s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunalförbund Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår i Avgiftsförordningen (1992:191). 20

21 2015/27 KS 141 Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för Tolkförmedling Väst Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har överlämnat förslag till årsredovisning för verksamhetsår I årsredovisningen redovisas ett resultat på tkr. Den främsta orsaken till det höga resultatet är att antalet tolkuppdrag blev betydligt fler än beräknat. Övriga kostnader, som inte härrör till tolkuppdrag, har lägre utfall än budgeterat. I årsredovisningen framgår att Tolkförmedling Väst startades 1 april 2013 och att resultatet första verksamhetsåret bestod av ett underskott på 0,2 mnkr. Enligt kommunallagen ska ett underskott återställas inom tre år. Det innebär att resultatet för 2013 ska återställas senast Då resultatet för 2014 består av ett överskott på drygt 14 mnkr finns inget belopp kvar att återställa till 2015 vilket innebär att balanskravet uppnås. I revisionsberättelsen för år 2014 framgår att revisorerna bedömer att direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2014 Tolkförmedling Väst, kanslichef Anna Eklund, Tolkförmedling Västs direktions beslut 171/2015, Årsredovisning 2014 Tolkförmedling Väst, Revisionsberättelse för år 2014 kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta förslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst. Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja styrelsen för Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för verksamhetsåret s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst. beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja styrelsen för Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för verksamhetsåret

22 2015/202 KS 142 Beslut om inköp av läsplattor alternativt bärbara datorer till förtroendevalda revisorer Kommunens förtroendevalda revisorer har inkommit med en begäran om att kommunstyreslen ska bekosta läsplattor alternativt bärbara datorer till revisorerna. Inköp av fem läsplattor eller bärbara datorer innebär en kostnad på cirka kronor. s arbetsutskotts beslut 74/2015 Beslut om inköp av läsplattor alternativt bärbara datorer till förtroendevalda revisorer, Tjänsteskrivelse Läsplattor till revisorerna, kanslichef Anna Eklund, Skrivelse från revisorerna Ang läsplattor/bärbar dator, s beslut 18/2015 Läsplattor, s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att revisorerna själva får finansiera inköpet inom sin befintliga budgetram alternativt att revisorerna får äska medel till inköpet i budget för år Birgitta Andersson (FP) föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå begäran om att kommunstyrelsen ska beskosta läsplattor alternativt bärbara datorer till de förtroendevalda revisorerna och istället hänvisa dem att ta kontakt med kommunfullmäktiges presidium. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens arbetsutskotts och Anderssons. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyreslen beslutar enligt Anderssons förslag. s beslut beslutar att avslå begäran om att kommunstyrelsen ska beskosta läsplattor alternativt bärbara datorer till de förtroendevalda revisorerna och istället hänvisa dem att ta kontakt med kommunfullmäktiges presidium Sändlista Jan-Olof Sandberg Mona Larsson 22

23 2015/17 KS 143 Besvarande av motion angående översyn av lekplatser och komplettering av pulkabackar Lisbeth Ider (V) har lämnat in en motion där hon framhåller att Madängsholm har fått en ny lekplats. Ider är positiv till lekplatsen men anser att den behöver kompletteras för att fungera bra både sommar och vinter. Inför vintern anser Ider att det bör anläggas en pulkabacke. I dagsläget används en gammal jordkällare som pulkabacke men Ider framhåller att det finns säkerhetsrisker med denna då den har betongtrappor på två sidor. Ider yrkar på att kommunens lekplatser ska ses över samt att lekplatsen i Madängsholm ska kompletteras med en pulkabacke så snart som möjligt. Utredningen av motionen visar att kommunens lekplatser redan i dagsläget ses över regelbundet och att Iders yrkande i det avseendet därmed är tillgodosett. Vad gäller yrkandet om att anlägga en pulkabacke visar utredningen att det inte finns resurser för att göra detta, däremot ska den befintliga pulkabacken över jordkällaren ses över inför vintern 2015 för att minska risken för olyckor. s arbetsutskotts beslut 75/2015 Besvarande av motion angående översyn av lekplatser och komplettering av pulkabackar, Tjänsteskrivelse Utredning av motion angående översyn av lekplatser och komplettering med pulkabacke, kommunsekreterare Sofie Håkansson, Tekniska nämndens beslut 28/2015 Begäran om yttrande angående motion om översyn av lekplatser och komplettering med pulkabacke, Motion om översyn av lekplatser och komplettering av pulkabacke (V), s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen angående översyn av lekplatser och komplettering med pulkabacke. s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen angående översyn av lekplatser och komplettering med pulkabacke. 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Villan, 2015-06-22 kl 18:00-22:07 147-167 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Kenneth Svedlund (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2016-10-11 kl 13:00-15:00 98-114 Beslutande Christer Johansson (S) Orförande, Peter Friberg (M) Vice ordförande, Håkan Joelsson (S), Mattias Ezelius (S) 98-111 113-114, Lisbeth Ider

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-26 Sessionssalen, 2015-02-26 kl. 08:00 11.05 30-33 Nämndmötet 2015-02-19 ajournerades kl. 16.30 och fortsätter idag 2015-02-26. Beslutande Per-Erik Thurén (S) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-09-27 1 (13) Plats och tid Paragraf 94-103 Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-11 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-11 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-11-11 kl 09:00-13:00 237-256 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Mattias Ezelius (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Ambjörn Lennartsson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-12 Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-12 Tekniska nämnden 1/2 Sessionssalen, 2013-12-12 kl 13:30-16.30 103-111 Beslutande Lennart Rehn (S) Håkan Daremark (KD) Helena Qvick (S) Christer Cunow (S) Kent Persson (S) Rolf Duhlén (S) Othmar Fiala (S) Gunilla Dverstorp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-03 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-03 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-09-03 13:00-14:30 175-190 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ordf. Michael Brisman (M), vice ordf. Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S)

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15)

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Plats och tid Midgårds samlingssal kl. 08.00-10.10 Paragrafer 21-32 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-07 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-07 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-01-07 08:00-15:25 1-29 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Ambjörn

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2010-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.30 Paragrafer 1-8 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) Peter Friberg (M) Berit Sörman (S)

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-04 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-02-04 09:00-12:20 30-47 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Mattias

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-23 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-23 Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2015-02-23 kl 18:00-20:36 92-103 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Curt B Gustavsson (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Christer Johansson

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-10-18 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.30 Paragrafer 104-111 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00

Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00 Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00 Paragrafer 167-182 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) Plats och tid Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Paragrafer 38-39 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2015-05-25 klockan 18:00-20:47 136-146 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Christer Johansson (S), Ann-Sofie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-30 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-30 Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2015-03-30 18:00-21.00 104-114 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Curt B Gustavsson (S) till och med 106, Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Paragrafer 56-65 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling

Läs mer

Lisbet Ider (V) Bengt Gunnarsson (C) Bill Malm (M) Ingvar Johansson (FP)

Lisbet Ider (V) Bengt Gunnarsson (C) Bill Malm (M) Ingvar Johansson (FP) Social- och omvårdnadsnämnden 2009-11-25 116 Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 08.00 11.10 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Salme Johansson (S) Berit

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-08-19 87 Plats och tid Stadshuset sessionssalen kl. 13.00 14.40 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Håkan Joelsson (S) Berit Sörman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2016-10-31 kl 18:00-20:00 120-137 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Kenneth Svedlund (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Zelal Yesildeniz

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-29 Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm, torsdag 29 augusti 2013 kl: 13:00-16:00 89-90 Beslutande Mimmi Pirttilä (S) Ordf Johan Liljegrahn (M) Vordf Anette Söderstedt

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19)

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Plats och tid Villan, klockan 18.00 19.50 Paragrafer 81-96 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2017-02-01 kl. 08:30-10:50 24-39 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Runo Johansson (L) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Mattias

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-05 1 (16) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 10.30

Kommunstyrelsen 2012-09-05 1 (16) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 10.30 Kommunstyrelsen 2012-09-05 1 (16) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 10.30 Paragrafer 117-127 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson (S), Anna-Karin Skatt

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2016-09-07 kl 08:30-10:20 193-213 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (L) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Mattias

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 2015-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 13.00-14.10 Beslutande Johanna Skottman (S) ordförande ej 52 Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) ej 52 Christina Waster Jansson

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 Plats och tid Villan klockan 18.00 20.05 Beslutande Övriga deltagande Curt B Gustavsson (S), Michael Brisman (M), Sven Sandrén (M), Hajrudin Abdihodzic (V), Lars-Ove Larsson

Läs mer

Salme Johansson (s) Kirsi Ojalla (s) Håkan Joelsson (s) Bengt Gunnarsson (c) Bill Malm (m) Ingvar Johansson (fp)

Salme Johansson (s) Kirsi Ojalla (s) Håkan Joelsson (s) Bengt Gunnarsson (c) Bill Malm (m) Ingvar Johansson (fp) Social- och omvårdnadsnämnden 1 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13.00 14.45 Beslutande Christer Johansson (s) ordförande Ersättare: Peter Friberg (m) Georgos Moschos (s) Berit Sörman (s) Ann-Sofie

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Paragrafer 15-22 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Villan, 2014-05-26 18:00-21:40 71-77 Beslutande Per-Erik Thurén (S), Christer Johansson (S), Cathrine Karlsson (S), Anna-Karin Skatt (S), Astrid Bengtsson (S), Berndt Gustafsson (S), Anette Söderstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67 Plats och tid Inredia, måndagen den 30 maj 2016 kl 18:00-18:45 ande Se närvarolista på sida 2 Övriga deltagande Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Tekniska nämnden 2013-01-31 1 (14) Tony Johansson (S) ersätter Christer Cunow (S) Lilian Kindbom (FP ersätter Birgitta Andersson (FP)

Tekniska nämnden 2013-01-31 1 (14) Tony Johansson (S) ersätter Christer Cunow (S) Lilian Kindbom (FP ersätter Birgitta Andersson (FP) Tekniska nämnden 2013-01-31 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl 13.30-16.10 Paragrafer 1-9 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-10-20 kl. 13:00-15:15 108-123 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Peter Friberg (M) Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling (S) Håkan Joelsson (S) Josette Rask (C) Ingvar Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 Forsenskolan, 2016-09-15 kl. 08:30-11:15 103-110 Beslutande Ledamöter Per-Erik Thurén (S), ordförande Krister Rohman (KD), vice ordförande Arne Andersson (S) Monica Karlén (S) Ida Davidsson (M) Tetyana

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2007-09-17 102 Plats och tid Midgårds samlingssal kl. 17.00 18.40 Beslutande Christer Johansson (s) ordförande Ersättare: Ambjörn Lennartsson (m) Georgos Moschos (s) Berit

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Paragrafer 1-9 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren 14:00-15:20 ande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Rolf Eriksson (S) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Anna-Karin Johansson (C) Jan Holm (S) Alda

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2016-08-17 kl 08:30-11:15 171-192 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (L) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Mattias Ezelius (S),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-25 Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-25 Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-08-25 Kl. 13:00-16:15 77-92 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Peter Friberg (M) Ingvar Jansson (S) Mattias Ezelius (S) Anna Zöögling (S) Lisbeth Ider (V) Elisabeth Alfredsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2016-03-09 kl 08:30-15:55 45-68 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (L) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S) tom 63, Lena Andersson (S)

Läs mer

Christer Johansson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag 2007-01-19 2007-02-12. Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret

Christer Johansson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag 2007-01-19 2007-02-12. Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 2007-01-16 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 09.30-14.00 Beslutande Per-Olof Graaf (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) Berndt Gustafsson (s)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (10)

Kultur- och fritidsnämnden (10) Kultur- och fritidsnämnden 2012-06-18 1 (10) Plats och tid Paragrafer 38-43 Gimmene herrgård BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2007-10-01 1 Plats och tid Villan samlingssalen 2007-10-01 kl. 14:00 16:00 Beslutande Christer Johansson, socialnämnden Per-Olof Graaf, kommunstyrelsen Bengt Lindberg (PRO) Ingrid

Läs mer

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Rektor Johan Lindell 135. Brith Nordström (v) Utbildningskontoret. Barn- och utbildningsnämnden

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Rektor Johan Lindell 135. Brith Nordström (v) Utbildningskontoret. Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 190 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 15:45 16:30 Beslutande Ersättare Beslutande Pereric Gustavsson, ordf (s) Alexander Lagerholm (s) 135 Anette Söderstedt (s) 135 Per-Erik Thurén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16)

Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16) Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16) Plats och tid Villan klockan 18.00 20.30 Paragrafer 13-25 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Sture Tidqvist (S), Berit Sörman (S),

Läs mer