SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen"

Transkript

1 1/3 Sessionssalen, kl 08:30-11: Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Mattias Ezelius (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Ulf Persson (C) Tjänstgörande ersättare Birgitta Andersson (FP) Ersättare Per-Erik Thurén (S), Tony Pettersson (S), Ulla Brissman (S), Othmar Fiala (S), Berndt Gustafsson (S), Ida Davidsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Fredrik Kvist (M), Krister Rohman (KD) Tjänstemän Sofie Håkansson, kommunsekreterare Eva Thelin, kommunchef Göran Andersson, ekonomichef Kjell Jonsson, teknisk chef 132 Peter Lann, miljö- och byggnadschef 134 Britt Svensson, miljöinspektör 134 Övriga Justering Utses att justera: Christer Johansson (S) Justeringens tid: Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Underskrift justerare Sofie Håkansson Anna-karin Skatt (S) Christer Johansson (S) Utdragsbestyrkande 1

2 2/3 Anslag/bevis Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag: Nämnd/styrelse Sammanträdesdatum Protokollet förvaras: Kommunledningskontoret Underskrift Sofie Håkansson Utdragsbestyrkande 2

3 3/3 Innehållsförteckning 126 Godkännande av föredragningslista Delegationsbeslut Rapporter Information om verksamhetsöversynen Beslut om delårsrapport tertial Beslut om antagande av strategisk plan för åren Beslut om att anslå medel till brorenoveringar 2015 och 10 belysningsprojekt Tidan etapp II Beslut om återremittering av förslag till ändringar i allmänna 12 lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun 134 Beslut om ansökan om tvångsförvaltning av fastigheterna 13 - Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5: Beslut om detaljplan för Kungsbroområdet Beslut om remissvar angående Västra Götalands läns 16 regionala bredbandsstrategi 137 Beslut om revidering av riktlinje avseende hot och våld Beslut om uppdrag att ta fram en integrationspolicy Beslut om revidering av barnomsorgstaxa Beslut om "Avgiftsförordning" Tolkförmedling Väst Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för 21 Tolkförmedling Väst 142 Beslut om inköp av läsplattor alternativt bärbara datorer till 22 förtroendevalda revisorer 143 Besvarande av motion angående översyn av lekplatser och 23 komplettering av pulkabackar 144 Besvarande av motion angående att Tidaholm anmäler sitt 24 intresse att delta i försök med betyg från årskurs Besvarande av motion angående övertagande av 26 djurgården Atollen med placering i Stallängsskogen 146 Besvarande av medborgarförslag om att ompröva beslut om 27 arvode till ersättare i styrelser och nämnder 147 Besvarande av medborgarförslag om elbilar i kommunal 28 drift istället för biogasbilar Beslut om tillsättande av samtalsgrupp för dialogmöten 30 kring lokaler för utbildning 149 Information från kommunalrådet Information från kommunchefen Rapport från räddningsnämnden Rapport från Skaraborgs kommunalförbund Övriga frågor 35 Utdragsbestyrkande 3

4 KS 126 Godkännande av föredragningslista Ordföranden presenterar dagens föredragningslista. Ingemar Johansson (FP) framhåller att han har en övrig fråga. Bengt Karlsson (S) föreslår att ärende Beslut om tillsättande av samtalsgrupp för dialogmöten kring lokaler för utbildning lyfts ur föredragningslistan då ordföranden kan kalla berörda parter till samtal utan att kommunstyrelsen har fattat beslut om det. Ordföranden föreslår att punkten Övriga frågor läggs till föredragningslistan samt att ärende Beslut om tillsättande av samtalsgrupp för dialogmöten kring lokaler för utbildning utgår, enligt Karlssons förslag. Ordföranden föreslår sedan att kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till föredragningslista. Hon betonar dock att detta inte på något sätt begränsar ledamöternas möjlighet att väcka ett ärende under mötets gång. s beslut beslutar att revidera föredragningslistan i enlighet med ordförandens förslag. 4

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL /19 KS 127 Delegationsbeslut Delegationsbeslut fattade av personalchef under tiden Löpnummer Beslutsdatum Typ av beslut P B24 1 P B24 P B24 P B24 P B24 P B24 P B24 P B22 2 Delegationsbeslut fattade av ekonomichef under perioden avseende upphandling. s beslut beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 1 Ledighet för fackligt uppdrag med bibehållen lön. 2 Omplacering utanför egen förvaltning. 5

6 2015/42 KS 128 Rapporter Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, inkomna under tiden KS 2015/26 Skaraborgs kommunalförbund styrelseprotokoll KS 2015/27 Tolkförmedling Väst Nyhetsbrev maj 2015 KS 2015/54 Kommunens revisorer Förord avseende auktoriserad revisor Tidaholms Bostads AB KS 2015/54 Tidaholms Bostads AB protokoll nr 3 från styrelsemöte KS 2015/54 Tidaholms Bostads AB protokoll nr 4 från styrelsemöte KS 2015/56 Kommunens revisorer Förord avseende auktoriserad revisor Tidaholms Elnät AB KS 2015/56 Kommunens revisorer Förord avseende auktoriserad revisor Tidaholms Energi AB KS 2015/148 Kommuninvest Årsbesked 2014 överskottsutdelning Kommuninvest ekonomiska förening KS 2015/193 Stiftelsen Tidaholm-Hökensås semesterby avstämning efter försäljningen av semesterbyn på Hökensås 2012/2013 KS 2015/200 Åsikt från webben sopning av löparbanor. Till tekniska förvaltningen för handläggning. KS 2015/204 Åsikt från webben badbuss, om att vilja lära sig simma, men inte ha möjligheten. Till kultur/fritids förvaltningen för handläggning. KS 2015/208 Länsstyrelsen information till kommunerna om medborgarskapsceremonier KS 2015/210 Länsstyrelsen uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete KS 2015/210 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap överenskommelse om kommunernas krisberedskap KS 2015/213 Länsstyrelsen inspektion enligt 19 kap 17 föräldrabalken och 20 förmynderskapsförordningen s beslut beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna. 6

7 2015/191 KS 129 Information om verksamhetsöversynen Göran Andersson, ekonomichef, informerar om hur arbetet med kommunens verksamhetsöversyn går. Bakgrunden till att verksamhetsöversynen genomförs är att kommunen har underliggande strukturella problem och en utmaning att upprätthålla balans i ekonomi och verksamheter för att nå målet om god ekonomisk hushållning. Tidigare, år 2012, har Sveriges Kommuner och Landstings analysgrupp genomfört en översiktlig genomlysning av kommunens verksamheter. Ekonomichefen har tagit fram en rapport som närmare presenterar hur långt kommunen har kommit i arbetet. Tjänsteskrivelse Verksamhetsöversyn Rapport juni 2015, Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att ta till sig informationen. s beslut beslutar att ta till sig informationen. 7

8 2015/119 KS 130 Beslut om delårsrapport tertial Ekonomichef Göran Andersson informerar om delårsrapport för tertial 1 för Tidaholms kommun med uppföljning av utfallet per 30 april 2015 samt en prognos för helåret Prognosen för 2015 års resultat för Tidaholms kommun uppgår till ett överskott på tkr för kommunen. Den skattefinansierade delen prognostiserar ett överskott på tkr och de taxefinansierade enheterna ett överskott på 686 tkr. Delårsrapport 30 april Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige. s beslut beslutar att överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige. 8

9 2015/108 KS 131 Beslut om antagande av strategisk plan för åren Ekonomichef Göran Andersson informerar om att budgetberedningen har tagit fram förslag till Strategisk plan för åren Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda den kommunala verksamheten. Planen ska ge besked om vad kommun prioriterar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs och hur de ska finansieras. Kommunfullmäktiges vision av hur kommunen ska utvecklas är utgångspunkten och ligger till grund för budget och verksamhetsplaner. Strategisk plan s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Strategisk plan för åren s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Strategisk plan för åren

10 1/2 2015/197 KS 132 Beslut om att anslå medel till brorenoveringar 2015 och belysningsprojekt Tidan etapp II Kungsbron är i akut behov av reparation. Tekniska nämnden framhåller, i beslut TN 51/2015, att anbudsförfarande har genomförts och att det lägsta anbudet uppgår till cirka tkr. Det finns 500 tkr tillgängligt för reparationen men det saknas tkr. Av tekniska nämndens beslut framgår det också att även Järnvägsbron är i starkt behov av underhåll i form av blästring och målning vilket beräknas uppgå till 300 tkr. Nämnden framhåller även att belysningsprojekt Tidan etapp II bör genomföras i samband med, och efter, utförd renovering till en kostnad av 200 tkr. Förslag till finansiering: Utgift År 2015 År 2016 Renovering Kungsbron Renovering Järnvägsbron 300 Belysning Tidan etapp II 200 S:a finansieringsbehov Anslag för Brorenovering mm Budget Plan Investeringsplanen Ny finansiering 1000 S:a anslag Tekniska nämndens beslut 51/2015 Brorenoveringar 2015 Komplettering till ärende TN 2015/85 43, Tjänsteskrivelse Komplettering angående finansiering av brorenoveringar 2015 och belysningsprojekt Tidan etapp II, kommunsekreterare Sofie Håkansson, s arbetsutskotts beslut 66/2015 Beslut om att anslå medel till brorenoveringar 2015 och belysningsprojekt Tidan etapp II, Tjänsteskrivelse Ytterligare medel till brorenoveringar, kommunsekreterare Sofie Håkansson,

11 2/2 Tjänsteskrivelse Brorenoveringar 2015 Komplettering till ärende Tn 2015/85 43, teknisk chef Kjell Jonsson, Investeringskalkyl Kungsbron, förvaltningsekonom Maria Björklund Investeringskalkyl Järnvägsbron, förvaltningsekonom Maria Björklund Investeringskalkyl Belysning, förvaltningsekonom Maria Björklund s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att renovering av Kungsbron och Järnvägsbron utförs år 2015, beräknad kostnad är tkr samt att finansiering sker i 2016 års investeringsbudget. s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att belysningsprojekt Tidan etapp II genomförs till en kostnad av 200 tkr samt att finansiering sker i 2016 års investeringsbudget. Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att renovering av Kungsbron och Järnvägsbron utförs år 2015, beräknad kostnad är tkr samt att belysningsprojekt Tidan etapp II genomförs till en kostnad av 200 tkr. Ordföranden föreslår vidare att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att finansiering sker genom att ytterligare tkr, utöver planerad nivå 500 tkr, upptas i investeringsbudget 2016 enligt förslag ovan. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens arbetsutskotts och ordförandens. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyreslen beslutar enligt ordförandens förslag. s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att renovering av Kungsbron och Järnvägsbron utförs år 2015, beräknad kostnad är tkr. beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att belysningsprojekt Tidan etapp II genomförs till en kostnad av 200 tkr. beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att finansiering sker genom att ytterligare tkr, utöver planerad nivå 500 tkr, upptas i investeringsbudget 2016 enligt förslag ovan. Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 11

12 2014/383 KS 133 Beslut om återremittering av förslag till ändringar i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun Tekniska nämnden fattade beslut om att föreslå kommunfullmäktige att revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun. skulle ha behandlat ärendet på sitt sammanträde men ärendet lyftes ur dagordningen. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde framhöll ordföranden att ärendet behöver återremitteras till tekniska nämnden för att tekniska nämnden ska gå igenom föreskriften för att säkerställa att innehållet i den är lagenligt. Det är främst 19 som behandlar ridning som behöver ses över. s arbetsutskotts beslut 83/2015 Beslut om återremittering av förslag till ändringar i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun, Förslag till ändringar i lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun, Tekniska nämndens beslut 115/2014 Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun gällande trottoarpratare mm, s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att återremittera förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun till tekniska nämnden för att tekniska nämnden ska säkerställa att innehållet i föreskriften är lagenlig. s beslut beslutar att återremittera förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tidaholms kommun till tekniska nämnden för att tekniska nämnden ska säkerställa att innehållet i föreskriften är lagenlig. Sändlista Tekniska nämnden 12

13 1/2 2015/176 KS 134 Beslut om ansökan om tvångsförvaltning av fastigheterna Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29 Miljö- och byggnadsförvaltningen har under de senaste åren tagit emot flera klagomål från hyresgäster i fastigheterna Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29. Förvaltningen har försökt få fastighetsägaren att vidta åtgärder men har inte lyckats. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det finns en stor risk att fastighetsägaren inte kommer att avhjälpa olägenheterna. Miljö- och byggnadsförvaltningen har varit i kontakt med Tidaholms bostad AB, TBAB, angående eventuell tvångsförvaltning av fastigheterna. TBAB har uppgett att de kan åta sig uppdraget att vara tvångsförvaltare under förutsättning att kommunen ställer ekonomiska garantier. Miljö- och byggnadsnämnden anhåller om att kommunstyrelsen ska ansöka hos hyresnämnden om tvångsförvaltning av Tedhoj Fastigheter AB:s fastigheter, Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29. Miljö- och byggnadsnämnden anhåller även om att kommunstyrelsen ställer ekonomiska garantier till TBAB för att de ska åta sig att tvångsförvalta Tedhoj Fastigheter Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29. s arbetsutskotts beslut 68/2015 Beslut om ansökan om tvångsförvaltning av fastigheterna Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29, Tjänsteskrivelse Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29 tvångsförvaltning av hyresfastigheter, kanslichef Anna Eklund, Miljö- och byggnadsnämndens beslut 42 Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29- tvångsförvaltning av hyresfastigheter, s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna en förfrågan till Tidaholms Bostad AB om de kan åta sig uppdraget som förvaltare vid ett eventuellt beslut om tvångsförvaltning av Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29. s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ansöka hos hyresnämnden i Jönköping om tvångsförvaltning av Tedhoj Fastigheter AB:s fastigheter, Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29 under förutsättning av Tidaholms Bostad AB åtar sig uppdraget som förvaltare vid ett eventuellt beslut om tvångsförvaltning. s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att medge Tidaholms Bostad AB ekonomiska garantier om bolaget beslutar att åta sig att tvångsförvalta Tedhoj Fastigheter AB:s fastigheter, Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29. 13

14 2/2 s beslut beslutar att lämna en förfrågan till Tidaholms Bostad AB om de kan åta sig uppdraget som förvaltare vid ett eventuellt beslut om tvångsförvaltning av Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29. beslutar att ansöka hos hyresnämnden i Jönköping om tvångsförvaltning av Tedhoj Fastigheter AB:s fastigheter, Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29 under förutsättning att Tidaholms Bostad AB åtar sig uppdraget som förvaltare vid ett eventuellt beslut om tvångsförvaltning. beslutar att medge Tidaholms Bostad AB ekonomiska garantier om bolaget beslutar att åta sig att tvångsförvalta Tedhoj Fastigheter AB:s fastigheter, Madängsholm 5:28 och Madängsholm 5:29. Sändlista TBAB Miljö- och byggnadsnämnden Tedhoj Fastigheter AB Eventuellt hyresnämnden i Jönköping Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 14

15 2014/44 KS 135 Beslut om detaljplan för Kungsbroområdet Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram en detaljplan för Kungsbroområdet. Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för att bygga cirka 50 lägenheter och planen har utformats för att medge två fyravåningshus alternativt ett femvåningshus samt fyra tvåvåningshus. Detaljplanen har varit ute för samråd och granskning. Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt planen och föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av kvarteret Kaplanen och kvarteret Kämpen samt del av Innerstaden 2:1 Kungsbroområdet. s arbetsutskotts beslut 69/2015 Beslut om detaljplan för Kungsbroområdet, Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av kv Kaplanen och kv Kämpen och del av Innerstaden 2:1 Kungsbroområdet, planingenjör Elsiemarie Sjögren, Miljö- och byggnadsnämnden beslut 61/2015 Detaljplan för del av kvarteret Kaplanen, kvarteret Kämpen och Innerstaden 2:1, Kungsbroomorådet, Granskningsutlåtande, Planbeskrivning, januari Plankarta. Samrådsredogörelse s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av kvarteret Kaplanen och kvarteret Kämpen samt del av Innerstaden 2:1 Kungsbroområdet. s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av kvarteret Kaplanen och kvarteret Kämpen samt del av Innerstaden 2:1 Kungsbroområdet. Reservation Ingemar Johansson (FP), Birgitta Andersson (FP) och Ulf Persson (C) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Vi reserverar oss mot beslut att anta detaljplan för Kungsbroområdet. 15

16 2015/156 KS 136 Beslut om remissvar angående Västra Götalands läns regionala bredbandsstrategi Västra Götalandsregionen har via regionutvecklingskontoret skickat ut ett förslag på ny kommunal bredbandsstrategi för Västra Götalands län. Regionen önskar inhämta synpunkter på förslaget via en bifogad blankett. Kommunledningsförvaltningen har listat ett antal synpunkter och framhåller att kommunen har en viktig roll i bredbandsarbetet och behöver satsa på att stödja olika initiativ för att ge fler möjlighet till bredband med högre hastigheter. Anledningen till detta är att fler och fler efterfrågar tjänster som kräver bättre bredbandskapacitet än vad som finns idag. Regionens bredbandsstrategi överensstämmer i väsentliga delar med kommunens egen bredbandsstrategi. Förvaltningen framhåller att både Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen har en viktig roll vad gäller möjligheter att få fram ytterligare statligt och regionalt bredbandsstöd. Det är av största vikt att regionen via sina olika organ påverkar beslutande myndigheter så att stimulansmedel tas fram. Ytterligare stimulansmedel är en avgörande framgångsfaktor för att få hög takt i utbyggnaden. s arbetsutskotts beslut 70/2015 Beslut om remissvar angående Västra Götalands läns regionala bredbandsstrategi, Tjänsteskrivelse Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län, ITchef lena Arnoldsson, Remissvar Bredbandsstrategi. Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, Bredbandsstrategi VGR. Samhällsekonomisk inverkan av FTTH i Västra Götalands län. Bristområden sammanställaning januari s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förvaltningens förslag till yttrande på remiss angående regional bredbandsstrategi. s beslut beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande på remiss angående regional bredbandsstrategi. Sändlista Lena Arnoldsson Västra Götalandsregionen 16

17 2015/184 KS 137 Beslut om revidering av riktlinje avseende hot och våld Riktlinje avseende hot och våld har omarbetats och aktualiserats. Målet i Tidaholms kommun är att arbetsmiljön ska vara fri från hot och våld. Kommunen ska, regelbundet och systematiskt, bedriva ett förebyggande arbete för att minimera risken att hot och våld uppstår på arbetsplatsen. Riktlinjen innehåller syfte, mål samt ansvarsfördelning för arbetsgivare, chef och anställd. Riktlinje gällande hot och våld utgör en ordningsregel. Överträdelse behandlas enligt gällande rutiner för ordningsregler och regleras via allmänna bestämmelser. s arbetsutskotts beslut 71/2015 Beslut om revidering av riktlinje avseende hot och våld, Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinje hot och våld, personaladministratör Annie Carlson, Utkast riktlinje hot och våld. s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinje avseende hot och våld enligt upprättat förslag. s beslut beslutar att revidera riktlinje avseende hot och våld enligt upprättat förslag. Sändlista Personalavdelningen 17

18 2014/239 KS 138 Beslut om uppdrag att ta fram en integrationspolicy Social- och omvårdnadsnämnden har beslutat, SON 37/2015, att begära att kommunfullmäktige uppdrar till social- och omvårdnadsnämnden att i samverkan med övriga berörda förvaltningar utarbeta ett förslag till integrationspolitiskt program för kommunen. beslutade att anta riktlinje för styrdokument för Tidaholms kommun. Enligt riktlinjen ska samtliga styrdokument som tas fram i kommunen kategoriseras som en av, i riktlinjen, sex angivna typer av dokument. Program finns inte med som alternativ, istället är det en policy som är aktuell i det här fallet. s arbetsutskotts beslut 72/2015 Beslut om uppdrag att ta fram en integrationspolicy, Tjänsteskrivelse Beslut om uppdrag att ta fram en integrationspolicy, kommunsekreterare Sofie Håkansson, Riktlinje för styrdokument, antagen Social- och omvårdnadsnämndens beslut 37/2015 Integrationspolitiskt program, Tjänsteskrivelse Integrationspolitiskt program, socialchef Bengt Höglander, s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till social- och omvårdnadsnämnden att, i samvekan med berörda förvaltningar, utarbeta ett förslag till integrationspolicy för Tidaholms kommun. s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till social- och omvårdnadsnämnden att, i samverkan med berörda förvaltningar, utarbeta ett förslag till integrationspolicy för Tidaholms kommun. 18

19 2014/190 KS 139 Beslut om revidering av barnomsorgstaxa Barn- och utbildningsnämnden har beslutat föreslå, BUN 77/2015, kommunfullmäktige besluta fastställa reviderad barnomsorgstaxa att gälla från och med Barn- och utbildningsnämndens beslut 77/2015 Barnomsorgstaxa och anvisningar att gälla fr.o.m , Utkast Reviderad barnomsorgstaxa och anvisningar. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera barnomsorgstaxan enligt upprättat förslag att gälla från och med s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera barnomsorgstaxan enligt upprättat förslag att gälla från och med

20 2015/27 KS 140 Beslut om "Avgiftsförordning" Tolkförmedling Väst Tolkförmedling Väst har inkommit med en skrivelse där direktionen rekommenderar medlemskommunernas respektive kommunfullmäktige att besluta att Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår av Avgiftsförordningen (1992:191). Enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap 13 har den som önskar ta del av allmän handling rätt att mot fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. Av avgiftsförordningen framgår sedan vilka avgifter statliga myndigheter får ta ut för utlämnande av allmän handling. För att ett kommunalförbund ska ha rätt att ta ut en avgift för utlämnande av handling krävs att samtliga medlemmars respektive kommunfullmäktige har fastslagit detta. s arbetsutskotts beslut 73/2015 beslut om Avgiftsförordning Tolkförmedling Väst, Tjänsteskrivelse Fastställande av avgift för kopia av allmän handling Tolkförmedling Väst, kanslichef Anna Eklund, Tolkförmedling Väst Direktionen beslut 177 Fastställande av avgift, s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunalförbund Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår i Avgiftsförordningen (1992:191). s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunalförbund Tolkförmedling Väst ska ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i enlighet med vad som framgår i Avgiftsförordningen (1992:191). 20

21 2015/27 KS 141 Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet för Tolkförmedling Väst Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har överlämnat förslag till årsredovisning för verksamhetsår I årsredovisningen redovisas ett resultat på tkr. Den främsta orsaken till det höga resultatet är att antalet tolkuppdrag blev betydligt fler än beräknat. Övriga kostnader, som inte härrör till tolkuppdrag, har lägre utfall än budgeterat. I årsredovisningen framgår att Tolkförmedling Väst startades 1 april 2013 och att resultatet första verksamhetsåret bestod av ett underskott på 0,2 mnkr. Enligt kommunallagen ska ett underskott återställas inom tre år. Det innebär att resultatet för 2013 ska återställas senast Då resultatet för 2014 består av ett överskott på drygt 14 mnkr finns inget belopp kvar att återställa till 2015 vilket innebär att balanskravet uppnås. I revisionsberättelsen för år 2014 framgår att revisorerna bedömer att direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2014 Tolkförmedling Väst, kanslichef Anna Eklund, Tolkförmedling Västs direktions beslut 171/2015, Årsredovisning 2014 Tolkförmedling Väst, Revisionsberättelse för år 2014 kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta förslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst. Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja styrelsen för Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för verksamhetsåret s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst. beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja styrelsen för Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för verksamhetsåret

22 2015/202 KS 142 Beslut om inköp av läsplattor alternativt bärbara datorer till förtroendevalda revisorer Kommunens förtroendevalda revisorer har inkommit med en begäran om att kommunstyreslen ska bekosta läsplattor alternativt bärbara datorer till revisorerna. Inköp av fem läsplattor eller bärbara datorer innebär en kostnad på cirka kronor. s arbetsutskotts beslut 74/2015 Beslut om inköp av läsplattor alternativt bärbara datorer till förtroendevalda revisorer, Tjänsteskrivelse Läsplattor till revisorerna, kanslichef Anna Eklund, Skrivelse från revisorerna Ang läsplattor/bärbar dator, s beslut 18/2015 Läsplattor, s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att revisorerna själva får finansiera inköpet inom sin befintliga budgetram alternativt att revisorerna får äska medel till inköpet i budget för år Birgitta Andersson (FP) föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå begäran om att kommunstyrelsen ska beskosta läsplattor alternativt bärbara datorer till de förtroendevalda revisorerna och istället hänvisa dem att ta kontakt med kommunfullmäktiges presidium. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens arbetsutskotts och Anderssons. Hon ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyreslen beslutar enligt Anderssons förslag. s beslut beslutar att avslå begäran om att kommunstyrelsen ska beskosta läsplattor alternativt bärbara datorer till de förtroendevalda revisorerna och istället hänvisa dem att ta kontakt med kommunfullmäktiges presidium Sändlista Jan-Olof Sandberg Mona Larsson 22

23 2015/17 KS 143 Besvarande av motion angående översyn av lekplatser och komplettering av pulkabackar Lisbeth Ider (V) har lämnat in en motion där hon framhåller att Madängsholm har fått en ny lekplats. Ider är positiv till lekplatsen men anser att den behöver kompletteras för att fungera bra både sommar och vinter. Inför vintern anser Ider att det bör anläggas en pulkabacke. I dagsläget används en gammal jordkällare som pulkabacke men Ider framhåller att det finns säkerhetsrisker med denna då den har betongtrappor på två sidor. Ider yrkar på att kommunens lekplatser ska ses över samt att lekplatsen i Madängsholm ska kompletteras med en pulkabacke så snart som möjligt. Utredningen av motionen visar att kommunens lekplatser redan i dagsläget ses över regelbundet och att Iders yrkande i det avseendet därmed är tillgodosett. Vad gäller yrkandet om att anlägga en pulkabacke visar utredningen att det inte finns resurser för att göra detta, däremot ska den befintliga pulkabacken över jordkällaren ses över inför vintern 2015 för att minska risken för olyckor. s arbetsutskotts beslut 75/2015 Besvarande av motion angående översyn av lekplatser och komplettering av pulkabackar, Tjänsteskrivelse Utredning av motion angående översyn av lekplatser och komplettering med pulkabacke, kommunsekreterare Sofie Håkansson, Tekniska nämndens beslut 28/2015 Begäran om yttrande angående motion om översyn av lekplatser och komplettering med pulkabacke, Motion om översyn av lekplatser och komplettering av pulkabacke (V), s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen angående översyn av lekplatser och komplettering med pulkabacke. s beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen angående översyn av lekplatser och komplettering med pulkabacke. 23

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101 Kommunstyrelsen 2007-04-04 101 Plats och tid Konferenshotell Lumber och Karle, Kvänum kl 09.00-14.00 Beslutande Per-Olof Graaf (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) Berndt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30

Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30 Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30 Paragrafer 146-165 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Cristina Kvist (V) ersätter Bo Eliasson (V) 170, 172-184. Övriga närvarande Ersättare

Cristina Kvist (V) ersätter Bo Eliasson (V) 170, 172-184. Övriga närvarande Ersättare Sida 1 (41) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-15:17 Ajournering för kaffe kl. 10:00-10:20 Föreläsning och lunch kl. 11:00-14:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S),

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-01-27 18:00 20:00 3-18 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer