SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-23 Kommunfullmäktige"

Transkript

1 1/3 Disponentvillan, kl 18:00-20: Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Curt B Gustavsson (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Christer Johansson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Peter Ezelius (S), Ulla Brissman (S), Cathrine Karlsson (S), Anette Söderstedt (S), Håkan Joelsson (S), Jonas Ringqvist (S), Ulla Johansson (S), Lennart Rehn (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Torgny Hedlund (KD), Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Ulf Persson (C), Runo Johansson (FP), Halina Gustavsson (FP), Ingemar Johansson (FP), Peter Friberg (M), Elisabeth Alfredsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Ida Davidsson (M), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Per Bromander (-), Maj-Britt Hiltunen (SD), Denise Magnusson (SD), Lucas Holm (SD), Tomas Vestin (MP), Annica Snäll (MP), Krister Rohman (KD) 2:a vice ordförande, Lena Andersson (S) 1:a vice ordförande, Erik Ezelius (S) ordförande Tjänstgörande ersättare Zelal Yesildeniz (S) Ersättare Berndt Gustafsson (S), Helena Qvick (S), Gunilla Djurberg (S), Susanne Lindgren (S), Nils-Åke Johansson (S), Astrid Bengtsson (S), Jesper Carlman (S), Lars-Ove Larsson (V), Charlotte Daremark (KD), Bengt Gunnarsson (C), Birgitta Andersson (FP), Fredrik Kvist (M), Bill Malm (M), Ulf Alteg (M), Karin Olofsson (MP), Nils Werner (MP) Tjänstemän Anna Eklund, kanslichef tillika sekreterare Bengt Höglander, socialchef 98 Övriga Eva Eriksson, ordförande Litografiska akademin Justering Utses att justera: Per-Erik Thurén (S), Ingemar Johansson (FP) Justeringens tid: Underskrift sekreterare Anna Eklund Underskrift ordförande Erik Ezelius (S) Underskrift justerare Per-Erik Thurén (S) Ingemar Johansson (FP) Utdragsbestyrkande 1

2 2/3 Anslag/bevis Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag: Nämnd/styrelse Sammanträdesdatum Protokollet förvaras: Kommunledningskontoret Underskrift Anna Eklund Utdragsbestyrkande 2

3 3/3 Innehållsförteckning 92 Godkännande av dagordning 93 Allmänhetens frågestund Information om Litografiska Akademins symposium 95 Svar på interpellation ställd till kommunalrådet angående Kungsbroskolan 96 Beslut om barnomsorgstaxa 97 Beslut om inkallelseordning 98 Beslut om integrationsorganisation 99 Beslut om rapport från social- och omvårdnadsnämnden angående icke verkställda gynnande beslut andra kvartalet Besvarande av motion angående datorer som pedagogiskt läromedel till alla barn ifrån årskurs Avsägelse av samtliga politiska uppdrag - Mimmi Pirttilä (S) 102 Handlingar att anmäla (interpellationer, motioner, medborgarförslag och frågor) 103 Mötets avslutande Utdragsbestyrkande 3

4 92 Godkännande av dagordning Ordförande lämnar en kort redogörelse för innehållet i föreslagen dagordning och föreslår kommunfullmäktige att godkänna densamma. s beslut beslutar att godkänna dagordningen. Akten 4

5 2015/10 93 Allmänhetens frågestund 2015 Ordföranden konstaterar att det inte finns några frågor från allmänheten att besvara. s beslut beslutar att lämna punkten. Akten 5

6 94 Information om Litografiska Akademins symposium Eva Eriksson, ordförande i litografiska akademin, ger en information kring Litografiska akademins internationella symposium som anordnas mellan den 27 juli och 10 augusti. Eriksson framhåller att Litografiska akademin har fått i uppdrag, från bland annat kommunen, att vart fjärde år genomföra ett symposium. Hon ger därefter en historisk redogörelse för Litografiska akademin och den verksamhet som bedrivs där. Eriksson visar bilder på litografiska verk och redogör kortfattat för tekniken och det stora kulturarvet som litografiska verksamheten innebär. Hon framhållet att Tidaholm har norra Europas största verkstäder för litografi. Eriksson berättar även om Litografiska museet, konstnärsutbildningen på Hellidens folkhögskola. Litografiska symposiet kommer att vara i två veckor där cirka 200 konstnärer från 30 länder kommer att finnas representerade. Symposiet kommer att vara i fyra olika konsthallar. s beslut Kommunstyrelsen beslutar att ta till sig av informationen. Akten 6

7 1/2 2015/41 95 Svar på interpellation ställd till kommunalrådet angående Kungsbroskolan Ingemar Johansson (FP) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde en fråga till kommunalråd Anna- Karin Skatt (S) angående Kungsbroområdet: Varför kan vi inte använda Kungsbroskolan då vi har akut brist på just skollokaler? Kommunalrådet har i en skrivelse svarat: Vi socialdemokrater tycker att lokalfrågan för skolan är mycket viktigt, och anser att detta måste lösas långsiktigt och i grunden för arbetet skall den inventering som nyligen gjorts av BUN om det framtida lokalbehovet ligga. Vår ambition är att vi skall ha bra verksamhet i ändamålenliga lokaler, vi ser ingen anledning i att lösa detta kortsiktigt, det gagnar ingen. Vi får inte glömma att området och skolan under många år var ifrågasatt som lämplig skolmiljö ur många aspekter som ex slita lokaler, farlig trafiksituation, svårigheter för skolbussar och avlämning av skolbarn. Ända sedan beslut om Nya Forsenskolan togs var det dagligen kritik från föräldrar och lärare om bristerna i miljön i och runt Kungsbroskolan. Kulturskolan som huserat i delar av gamla röda skolan har kämpat hårt för att komma därifrån till mera ändamålsenliga lokaler- som nu uppnåtts på Smedjegatan. Vi får inte glömma av att ett led i när beslut togs om att bygga Forsenskolan, var att vi skulle lämna Kungsbro. Idag finns ett inriktningsbeslut om att området skall användas för bostäder. Skall man använda området till annan verksamhet bör en utredning tillsammans med berörda förvaltningar göras. Att flytta in verksamhet i dessa lokaler leder med all säkerhet även det till anpassningsåtgärder som kommer att kosta skattemedel. Det är också mycket viktigt att vi fortsätter arbetet med att verkställa det löfte vi gett Tidaholmaren om att etablera lägenheter inom detta centrum nära område. Utifrån denna frågeställning så anser jag att vi skall invänta redovisning av det långsiktiga behovet av skollokaler som BUN inventerat och som sträcker sig över tid. Vi socialdemokrater föredrar att ta ett helhersgrepp på framtida lokalbehov inom skolan. Vi förordar en långsiktig lösning och inser att satsningar måste göras för att uppnå en balans i verksamheten när det gäller skollokaler. Vi kan väl alla vara överens om att ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för en bra skola och en god arbetsmiljö för både elever och lärare är vad vi alla vill uppnå. Ingemar Johansson (FP) tackar kommunalrådet för svaret. Johansson framhåller att det är positivt att socialdemokraterna vill ta ett helhetsgrepp gällande skolans brist på lokaler och menar att det bör inkludera både skolans lokalbehov och kommunens behov av bostäder. Johansson menar vidare att 7

8 2/2 han inte upplever att han riktigt får svar på sin fråga då den handlar om varför inte Kungsbro kan användas under tiden barn- och utbildningsnämnden planerar och projekterar för nya lokaler. Johansson framhåller att situationen är akut och att det är bättre att använda lokaler som kommuner äger, står tomma och som redan kostar skattemedel. Han redogör sedan för anpassningsåtgärder som nu genomförts som kostar skattemedel. Interpellationsdebatten fortsätter sedan med inlägg från Per-Erik Thurén (S), Annika Snäll (MP), Anna-Karin Skatt (S), Peter Friberg (M), Runo Johansson (FP), Johan Liljegrahn (M), Hajrudin Abdhiodzic (V), Ingemar Johansson (FP), Lennart Axelsson (C), Annika Snäll (MP), Peter Friberg (M), Per-Erik Thurén (S) samt Anna-Karin Skatt (S). I debatten berörs bland annat ämnen såsom hur det akuta läget på skollokaler ska lösas, behovet av att ta ett helhetsgrepp för att långsiktigt skapa ändamålsenliga skollokaler, problemet med dagens förtätning i skolan, barnoch utbildningsnämndens lokalbehovsutredning, vad som menas med begreppet Kungsbro och vilka fastigheter som ingår i den kommande detaljplanen för bostäder, kungsbroområdets röda skola och dess lämplighet som skollokal, vikten av att hålla och verkställa antagna inriktningsbeslut och behovet att skapa tillbyggnad vid de nuvarande ordinarie skolområdena. Ordförande konstaterar att det inte finns fler anmälda talare och avslutar därefter interpellationsdebatten. s beslut beslutar lämna punkten. Akten 8

9 2014/ Beslut om barnomsorgstaxa Barn- och utbildningsnämnden har utarbetat förslag till barnomsorgstaxa och anvisningar för Vid kommunfullmäktiges sammanträde återremitterade kommunfullmäktige ärendet till barn- och utbildningsnämnden med beslut om att ärendet skulle kompletteras med en konsekvensanalys gällande tillägget schema vid sjukskrivning. Barn- och utbildningsnämnden har nu hanterat ärendet och avlämnar följande yttrande på kommunfullmäktiges begäran: Verksamheten arbetar redan idag enligt ovan. Förskolecheferna tar kontakt med vårdnadshavare och gör en avstämning efter tre månaders sjukskrivning. Avstämningen är till för att diskutera det behov vårdnadshavaren har av stöd och hjälp för sitt barn. Vårdnadshavaren kan också bestämma sig för att behålla sitt barn hemma mer tid än vad arbetsschemat omfattar. Barn- och utbildningsnämnden föreslår därefter kommunfullmäktige, att med ovanstående förtydligande, besluta fastställa barnomsorgstaxa och anvisningar för år Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslå kommunfullmäktige, att med barn- och utbildningsnämndens förtydligande gällande tillägget schema vid sjukskrivning, besluta fastställa barnomsorgstaxa och anvisningar som ska gälla från och med Beslutsunderlag Beslut kommunfullmäktige 71/2014 Fastställande av barnomsorgstaxa Beslut barn- och utbildningsnämnden 10/2015 Barnomsorgstaxa och anvisningar för Tjänsteskrivelse Svar på återremiss från kommunfullmäktigebarnomsorgstaxa och anvisningar 2015, Börje Hallin Förslag Barnomsorgstaxa och anvisningar från och med 1 januari Kommunstyrelsens beslut 35/2015 Beslut om barnomsorgstaxa. s beslut beslutar, att med barn- och utbildningsnämndens förtydligande gällande tillägget schema vid sjukskrivning, fastställa barnomsorgstaxa och anvisningar som ska gälla från och med Barn- och utbildningsnämnden 9

10 2014/ Beslut om inkallelseordning Ersättare i nämnder och styrelse ska inkallas i den ordning de finns upptagna på den, av kommunfullmäktige, fastställda inkallelseordningen. Inkallelseordningen bygger i sin tur på önskemål från de politiska partierna. Önskemål till inkallelseordningen har inkommit enligt följande: Socialdemokraterna Moderaterna Folkpartiet Centerpartiet Kristdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Sverigedemokraterna S, V, MP, FP, C, KD, M M, C, FP, KD, MP, S, V FP, C, KD, M, MP C, KD, FP, M, MP KD, C, FP, M, MP V, S, MP, FP, M, C, KD MP, FP, C, KD, M, V Ej representerade i nämnder/styrelse Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa inkallelseordningen för styrelse och nämnder för mandatperioden i enlighet med partiernas förslag samt att inkallelseordningen ska gälla tills kommunfullmäktige fattar beslut om att fastställa en ny inkallelseordning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Inkallelseordning, Anna Eklund Kommunstyrelsens beslut 36/2015 Beslut om inkallelseordning. s beslut beslutar att fastställa inkallelseordningen för styrelse och nämnder för mandatperioden i enlighet med partiernas förslag samt att inkallelseordningen ska gälla tills kommunfullmäktige fattar beslut om att fastställa en ny inkallelseordning. Samtliga nämnder 10

11 2014/ Beslut om integrationsorganisation Social- och omvårdnadsnämnden har i en framställan till kommunfullmäktige föreslagit att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att social- och omvårdnadsnämnden från och med ska ansvara för kommunens flyktingmottagning. Social- och omvårdnadsnämnden framhåller att det i nuläget inte finns en sammanhållen och effektiv organisation för kommunens integrationsarbete. En arbetsgrupp bestående av kommunchefen, utbildningschefen, personalchef, integrationssamordnare, socialnämndens ekonomi och socialchefen har utarbetat ett förslag till integrationsorganisation. Förslaget är att inrätta en organisation där social- och omvårdnadsnämnden innehar det övergripande och sammanhållande ansvaret för kommunens integrationsarbete. Bengt Höglander, socialchef, lämnar en redogörelse för ärendet till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med social- och omvårdnadsnämndens förslag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 19/2015, Integrationsorganisation. Social- och omvårdnadsnämndens beslut 138/2014 Integrationsorganisation. Tjänsteskrivelse Integrationsorganisation, Bengt Höglander Kommunstyrelsens beslut 37/2015 Beslut om integrationsorganisation. s beslut beslutar att social- och omvårdnadsnämnden ska ansvara för kommunens flyktingmottagande från och med Social- och omvårdnadsnämnden 11

12 2014/ Beslut om rapport från social- och omvårdnadsnämnden angående icke verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2014 I 16:e kapitlet socialtjänstlagen finns en bestämmelse som anger att icke verkställda gynnande beslut ska rapporteras till socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Social- och omvårdnadsnämnden har beslutat att överlämna rapport avseende icke verkställda gynnande beslut för andra kvartalet Av rapporten framgår det att det finns fem icke verkställda gynnande beslut inom omvårdnadsförvaltningen. Två beslut gäller kontaktperson, ett gäller avlösarservice och två gäller korttidsvistelse enligt LSS. Inom socialförvaltningen finns det inga icke verkställda gynnande beslut att rapportera för andra kvartalet Kommunstyrelsen har redan behandlat och överlämnat rapport om icke verkställda gynnande beslut för tredje kvartalet Orsaken till att rapporten för andra kvartalet nu lämnas till kommunstyrelsen är att kommunkansliet missat att lämna den inkomma rapporten vidare till kommunstyrelsen vilket borde ha skett i september månad Beslutsunderlag Social- och omvårdnadsnämnden beslut 95/2014 Rapport om icke verkställda gynnande beslut andra kvartalet. Tjänsteskrivelse Rapport om icke verkställda gynnande beslut andra kvartalet, Maria Wänerstig. Kommunstyrelsens beslut 39/2015 Beslut om rapport från socialoch omvårdnadsnämnden angående icke verkställda gynnande beslut andra kvartalet s beslut beslutar att lägga inkommen rapport till handlingarna. Akten 12

13 1/2 2014/ Besvarande av motion angående datorer som pedagogiskt läromedel till alla barn ifrån årskurs 1 Karin Olofsson (MP) har lämnat in en motion angående datorer som pedagogiskt läromedel i grundskolan. Enligt Olofsson har elever i en av kommunens förstaklasser fått tillgång till datorer som pedagogiskt läromedel på försök, något som enligt Olofsson har gett positiva resultat. Olofsson föreslår därför kommunfullmäktige besluta att datorer köps in så att samtliga barn i samma årskurs som försöksklassen får samma möjlighet som barnen i försöksklassen, att samtliga barn som börjar första klass under hösten 2014 får samma möjlighet som barnen i försöksklassen samt att aktuella datorinköp ses som en investering som belastar kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges oförutsedda medel och att medel därefter tillförs ordinarie nämndbudget. Utredningen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden anser att en satsning på ett eget digitalt verktyg i form av en bärbar dator eller surfplatta, i fortsättningen kallat en-till-en satsning, skulle bidra positivt till utvecklingen av resultaten i skolan. Nämnden har även fattat beslut att, i sin strategiska plan för år , inleda ett stegvis genomförande av en en-till-en satsning och har även föreslagit att kommunstyrelsen ska besluta att finansiera ett stegvis genomförande av en-till-en satsning genom en stegvis förstärkning av IT-avdelningens IKT-budget. Ärendet har därefter lämnats till budgetberedningen som har behandlat det under hösten Budgetberedningen avser att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen under våren 2015 för att kommunstyrelsen ska fatta beslut om att uppdra till lämplig instans att utreda hur Tidaholms kommun ska arbeta vidare med en-till-en satsningen. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens som föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen angående datorer som pedagogiskt läromedel. Anna-Karin Skatt (S), Per-Erik Thurén (S) och Christer Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen. Peter Friberg (M), Tomas Vestin (MP) och Lucas Holm (SD) yrkar bifall till motionen. Ordförande förklarar överläggningen för avslutad. Han konstaterar därefter att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen och Fribergs, Vestins samt Holms förslag om att bifalla motionen. Han ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 13

14 2/2 JA: Bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen. NEJ: Bifall till Fribergs, Vestins och Holms förslag om att bifalla motionen. Vinner ja har kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstningen utfaller med: JA: 24 NEJ: 17 har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Följande röstar JA: Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Curt B Gustavsson (S), Othmar Fiala (S), Per- Erik Thurén (S), Zelal Yesildeniz (S), Christer Johansson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Peter Ezelius (S), Ulla Brissman (S), Cathrine Karlsson (S), Anette Söderstedt (S), Håkan Joelsson (S), Jonas Ringqvist (S), Ulla Johansson (S), Lennart Rehn (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Lisbeth Ider (V), Runo Johansson (FP), Ingemar Johansson (FP), Krister Rohman (KD), Lena Andersson (S) och Erik Ezelius (S). Följande röstar NEJ Torgny Hedlund (KD), Anneli Sandstedt (C), Lennart Axelsson (C), Ulf Persson (C), Halina Gustavsson (FP), Peter Friberg (M), Elisabeth Alfredsson (M), Gunilla Dverstorp (M), Ida Davidsson (M), Ambjörn Lennartsson (M), Johan Liljegrahn (M), Per Bromander (-), Maj-Britt Hiltunen (SD), Denise Magnusson (SD), Lucas Holm (SD), Tomas Vestin (MP) och Annica Snäll (MP). Beslutsunderlag Motion om datorer som pedagogiskt läromedel till all abarn ifrån årskurs 1 (MP), Barn- och utbildningsnämndens beslut 48/2014 Motion om datorer som pedagogiskt läromedel. Barn- och utbildningsnämndens beslut 103/2014 IKT-Budget. Tjänsteskrivelse Motion angående datorer som pedagogiskt läromedel, Sofie Håkansson Kommunstyrelsens beslut 42/2015 Besvarande av motion angående datorer som pedagogiskt läromedel till alla barn ifrån årskurs 1. s beslut beslutar att avslå motion angående datorer som pedagogiskt läromedel. Karin Olofsson 14

15 2014/ Avsägelse av samtliga politiska uppdrag - Mimmi Pirttilä (S) Mimmi Pirttilä(S) har i en skrivelse daterad begärt att avsäga sig sin plats som ledamot i kommunfullmäktige samt som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. s beslut beslutar att bevilja Mimmi Pirttilä (S) entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning från och med Marie Anebreid Lön 15

16 2015/ Handlingar att anmäla (interpellationer, motioner, medborgarförslag och frågor) Ordförande anmäler följande ärenden: Medborgarförslag från Agneta Strandberg angående minirondell i korsningen Villagatan/västra Drottninggatan Motion från Ambjörn Lennartsson (M) med flera angående att kommunfullmäktige beslutar att Tidaholms kommun anmäler sitt intresse att delta i försöket att införa betyg från årskurs 4 i en av våra skolor. s beslut beslutar hänskjuta medborgarförslaget från Agneta Strandberg till tekniska nämnden för beredning och beslut. beslutar att hänskjuta motionen från Ambjörn Lennartsson (M) till kommunstyrelsen för beredning. Tekniska nämnden 16

17 103 Mötets avslutande Ordföranden tackar de närvarande och avslutar mötet. Akten 17

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19)

Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Kommunfullmäktige 2011-02-28 1 (19) Plats och tid Villan, klockan 18.00 19.50 Paragrafer 81-96 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 Plats och tid Villan klockan 18.00 20.05 Beslutande Övriga deltagande Curt B Gustavsson (S), Michael Brisman (M), Sven Sandrén (M), Hajrudin Abdihodzic (V), Lars-Ove Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2018-10-15 18:00-18.40 111-119 Beslutande Erik Ezelius (S), Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Mathias Ezelius (S),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16)

Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16) Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16) Plats och tid Villan klockan 18.00 20.30 Paragrafer 13-25 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Sture Tidqvist (S), Berit Sörman (S),

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-15 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: TIDAHOLM Plats: Nova Arena, Innovatumområdet, Nohabgatan, Trollhättan Dnr: 201-32343-2014

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Villan, 2014-10-20 18:00-19:00 1-14 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Curt B Gustavsson (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Mimmi Pirttilä (S), Christer

Läs mer

Lisbeth Göthberg, utbildningschef Göran Andersson, ekonomichef Agneta Tilly, sekreterare. Pereric Gustavssson och Peter Friberg.

Lisbeth Göthberg, utbildningschef Göran Andersson, ekonomichef Agneta Tilly, sekreterare. Pereric Gustavssson och Peter Friberg. Kommunfullmäktige 2009-08-31 1 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm kl 18.00-20.30 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Michael Brisman (M), Sven Sandrén (M), Hajrudin Abdihodzic (V), Lars-Ove Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-30 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-30 Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2015-03-30 18:00-21.00 104-114 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Curt B Gustavsson (S) till och med 106, Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-10-20 kl. 13:00-15:15 108-123 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Peter Friberg (M) Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling (S) Håkan Joelsson (S) Josette Rask (C) Ingvar Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2015-05-25 klockan 18:00-20:47 136-146 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Christer Johansson (S), Ann-Sofie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-25 Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-25 Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-08-25 Kl. 13:00-16:15 77-92 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Peter Friberg (M) Ingvar Jansson (S) Mattias Ezelius (S) Anna Zöögling (S) Lisbeth Ider (V) Elisabeth Alfredsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Villan, 2014-05-26 18:00-21:40 71-77 Beslutande Per-Erik Thurén (S), Christer Johansson (S), Cathrine Karlsson (S), Anna-Karin Skatt (S), Astrid Bengtsson (S), Berndt Gustafsson (S), Anette Söderstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2016-10-31 kl 18:00-20:00 120-137 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Kenneth Svedlund (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Zelal Yesildeniz

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2015-01-26 18:00-19.40 81-91 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Curt B Gustavsson (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: TIDAHOLM Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan Dnr: 201-16670-2010 Rösträkningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2019-04-29 18:00-20.50 47-59 Beslutande Zelal-Sara Yesildeniz (S) 1:e vice ordförande, Krister Rohman (KD) 2:e vice ordförande, Anna- Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-07 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-07 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-01-07 08:00-15:25 1-29 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Ambjörn

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15 Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15 Paragrafer 55-69 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-19 Sessionssalen, 2015-02-19 kl. 08:30 16.30. 16-29 Lunch kl. 12:00 13:00. Ajournering gruppmöte 15:30 15.50. Sammanträdet ajourneras 2015-02-19 kl. 16.30 och fortsätter

Läs mer

Tidaholms museum kl 15:00-17:15

Tidaholms museum kl 15:00-17:15 1 (12) Plats och tid Tidaholms museum kl 15:00-17:15 Paragrafer 25-33 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15)

Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15) Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (15) Plats och tid Villan klockan 18.00 20.30 Paragrafer 82-93 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2018-03-26 kl. 18:00 18:43 30-39 Beslutande Erik Ezelius (S), Zelal Yesildeniz (S), Krister Rohman (KD), Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Helena Qvick

Läs mer

Tekniska nämnden 2013-01-31 1 (14) Tony Johansson (S) ersätter Christer Cunow (S) Lilian Kindbom (FP ersätter Birgitta Andersson (FP)

Tekniska nämnden 2013-01-31 1 (14) Tony Johansson (S) ersätter Christer Cunow (S) Lilian Kindbom (FP ersätter Birgitta Andersson (FP) Tekniska nämnden 2013-01-31 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl 13.30-16.10 Paragrafer 1-9 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Villan, 2015-06-22 kl 18:00-22:07 147-167 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Kenneth Svedlund (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-11 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-11 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-11-11 kl 09:00-13:00 237-256 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Mattias Ezelius (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Ambjörn Lennartsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2019-03-25 18:00-20.50 30-46 Beslutande Erik Ezelius (S) ordförande, Zelal-Sara Yesildeniz (S) 1:e vice ordförande, Krister Rohman (KD) 2:e vice ordförande, Anna-Karin Skatt (S), Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2018-03-21 kl 08:00-08:10 65-66 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Runo Johansson (L) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Ambjörn

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00

Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00 Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00 Paragrafer 167-182 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-01-27 18:00 20:00 3-18 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-03-19 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen kl. 13.00 14.15

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-03-19 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen kl. 13.00 14.15 Social- och omvårdnadsnämnden 2013-03-19 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13.00 14.15 Paragrafer 13-20 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Bernt Gustafsson (S)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-06 1 (16)

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-06 1 (16) Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-06 1 (16) Plats och tid Stadshuset kl 14:00-16:30 Paragrafer 44-56 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-06-28 1 (17) Maria Björklund, ekonom Jan Andersson, gatuingenjör Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare

Tekniska nämnden 2012-06-28 1 (17) Maria Björklund, ekonom Jan Andersson, gatuingenjör Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare Tekniska nämnden 2012-06-28 1 (17) Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-15.00 Paragrafer 61-75 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Tekniska nämnden 2013-09-26 1 (8)

Tekniska nämnden 2013-09-26 1 (8) Tekniska nämnden 2013-09-26 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl 13.30-16.20 Paragrafer 74-78 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-11-25 1 (15) Jan Andersson, gatuingenjör Maria Björklund, ekonom Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare

Tekniska nämnden 2010-11-25 1 (15) Jan Andersson, gatuingenjör Maria Björklund, ekonom Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare Tekniska nämnden 2010-11-25 1 (15) Plats och tid Stadshuset, kl 13.30-16.00 Paragrafer 101-112 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-03-06 1 (26) Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 11.30

Kommunstyrelsen 2013-03-06 1 (26) Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 11.30 Kommunstyrelsen 2013-03-06 1 (26) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset klockan 8.00 11.30 Paragrafer 32-50 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-08 1 (7) Madängsholm, Stadshuset, Tidaholm 2011-11-08, kl. 11:00 12:20

Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-08 1 (7) Madängsholm, Stadshuset, Tidaholm 2011-11-08, kl. 11:00 12:20 Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-08 1 (7) Plats och tid Madängsholm, Stadshuset, Tidaholm 2011-11-08, kl. 11:00 12:20 Paragrafer 168-169 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Pereric Gustafsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2015-11-30 kl 18:00-21:45 199-213 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Christer Johansson (S), Ann-Sofie

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 15.00 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 15.00 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 15.00 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-04 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-02-04 09:00-12:20 30-47 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Mattias

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2019-01-08 kl 10:00 10:40 1-7 Beslutande Anna Zöögling (S) ordförande, Peter Friberg (M) vice ordförande, Ingvar Jansson (S), Håkan Joelsson (S), Emma Graaf (S), Mattias Ezelius (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2018-01-29 kl. 18:00 19:20 1-20 Beslutande 1:e vice ordförande Zelal Yesildeniz (S), 2:e vice ordförande Krister Rohman (KD), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Helena Qvick

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Christer Johansson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag 2007-01-19 2007-02-12. Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret

Christer Johansson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag 2007-01-19 2007-02-12. Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen 2007-01-16 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 09.30-14.00 Beslutande Per-Olof Graaf (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) Berndt Gustafsson (s)

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör, Vara kommun Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Håkan Joelsson (s) och Håkan Daremark (kd) Kommunfullmäktige

Gert Norell, kommundirektör, Vara kommun Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Håkan Joelsson (s) och Håkan Daremark (kd) Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2008-01-28 1 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm klockan 18.00 20.35. Beslutande Curt B Gustavsson (s), Michael Brisman (m), Sven Sandrén (m), Hajrudin Abdihodzic (v), Britt Norström

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-10-20

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-10-20 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, måndagen den 20 oktober 2008 klockan 19.00 20.25 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Anna-Karin Yngvesson (kd), Jan-Ove Fransson (m), Hans Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2019-01-22 kl 13:30 15:10 8-12 Beslutande Anna Zöögling (S) ordförande, Peter Friberg (M) Vice ordförande, Ingvar Jansson (S), Håkan Joelsson (S), Emma Graaf (S), Mattias Ezelius (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-26 Sessionssalen, 2015-02-26 kl. 08:00 11.05 30-33 Nämndmötet 2015-02-19 ajournerades kl. 16.30 och fortsätter idag 2015-02-26. Beslutande Per-Erik Thurén (S) ordförande

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2018-09-14 09-20 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2018-09-09 Kommun: TIDAHOLM Plats: Nova Arena, Nohabgatan 35, Trollhättan Dnr: 201-33653-2018 Rösträkningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2018-10-16 kl 13:30 15:15 80-91 Beslutande Christer Johansson (S) Ordförande, Peter Friberg (M) Vice ordförande, Ingvar Jansson (S), Anna Zöögling (S), Håkan Joelsson (S), Mattias Ezelius

Läs mer

SVEDALA KOMMUN NÄRVAROLISTA UTVECKLINGSUTSKOTTET. Beslutande

SVEDALA KOMMUN NÄRVAROLISTA UTVECKLINGSUTSKOTTET. Beslutande 2 NÄRVAROLISTA UTVECKLINGSUTSKOTTET Beslutande Parti s s s s m m m sd sd bp fp fyp c Namn Björn Jönsson Jan-Göran Petersson Kerstin Persson Gull-Britt Jönsson Gunilla Nordgren, ordförande Per Mattsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2009-11-11 49

Sammanträdesdatum Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2009-11-11 49 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2009-11-11 49 Plats och tid Klubbrummet i Idrottshallen, Stallängsvägen 4 kl. 18.00-20.00. Beslutande Gullan Pettersson (Srf) Lena Ask (Rbu) Kjell-Åke Storm (Rsmh)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-10 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-10 Folkhälsorådet 1/2 Festvåning 4:anhuset, 2013-12-10 kl 09:00-11.45 50-66 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Peter Friberg (M) Astrid Bengtsson (S) Lennart Rehn (S) Berit Sörman (S) Bengt Karlsson (S) Per-Erik Thurén (S)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 20007-12-13 114 Plats och tid Bibliotekshuset kl. 17.45-19.00 Beslutande Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Beslutande ledamöter Britt Åhsling (M), ordförande Amanda Höjer (C), vice ordförande Jette Bergström (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-02-19

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-02-19 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista utbildningsutskottet, 2007-02-19, klockan 18.00-19.50 Beslutande Parti Namn s Kenneth Hovold, ordförande s Jesper Sennertoft s Anne Strömberg m Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-12 Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-12 Tekniska nämnden 1/2 Sessionssalen, 2013-12-12 kl 13:30-16.30 103-111 Beslutande Lennart Rehn (S) Håkan Daremark (KD) Helena Qvick (S) Christer Cunow (S) Kent Persson (S) Rolf Duhlén (S) Othmar Fiala (S) Gunilla Dverstorp

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sal 114 14:00-16:00 ande Anders Tell, ordförande. Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S) Anna Pettersson (S) Magnus

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Mästaren, kl. 08.30-11.50 ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande, justerande Eva Eklund (S) ersätter A. Rännare Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2010-09-30 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 19.25 Beslutande Sture Jonsson, (M) ordförande Anna Heijel (M) Ingemar Svensson (C),

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Birgitta Jönsson (S) 29-33 Christer Laurell (C) Lennart Pettersson (C) 34 Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Disponentvillan, 2016-06-27 kl 16:00-18:36 72-90 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Bengt Karlsson (S), Tony Pettersson (S), Kenneth Svedlund (S), Othmar Fiala (S), Per-Erik Thurén (S), Zelal Yesildeniz

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.01.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.36 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) ordf Ulla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 10 december 2014, klockan 16.00 18.45. Ajournering: 17.40-17.45, 18.10-18.15 ande Monica Lindgren (S), Mikael

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Jonas Eliasson, kanslichef Hans Nordstedt, lcomtmmsela"eterare

Jonas Eliasson, kanslichef Hans Nordstedt, lcomtmmselaeterare Ko mm unstyrelsen Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 17.15-18.05, Sicoldaster Wärdshus, Skokloster, Carina Lund (M) (ordförande), tjänstgör Liselotte Grahn Elg (M) (vice ordf.),ej närvarande, Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (12) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 19 december 2011, klockan 18.30-19.30. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Hällabrottet, Ordenshuset Tid Måndagen den 16 juni 2003, kl 18.30 20.25 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Gun-Britt

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämnden 2007-11-22 1(14) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 14.00-16.30 Beslutande Övriga närvarande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Björn Fejde

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-29 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-29 Kommunfullmäktige 1/3 Villan, 2014-09-29 18:00-20:30 110-122 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman (S), Anna-Karin Skatt

Läs mer

Kommunfullmäktige (20) Bibliotekshuset klockan

Kommunfullmäktige (20) Bibliotekshuset klockan Kommunfullmäktige 2012-12-17 1 (20) Plats och tid Bibliotekshuset klockan 16.30 18.00 Paragrafer 133-144 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1/3 Stora salen i bibliotekshuset, 2018-12-17 kl. 16:00-17.30 Ajournering kl. 16.20-16.25, 16.40-16.50 och 17.00-17.05 153-179 Beslutande Erik Ezelius (S), Zelal-Sara Yesildeniz (S), Krister Rohman (KD),

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omvårdnadsnämnd Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (21) Plats Omvårdnad Gävle, Hamiltongatan 22 Tid 31 mars 2010, Kl. 10.00 12.30, 13.30 16.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Affärsplan besöksnäring... 2 2 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn... 4 3 Kostpolitiskt program... 6 4 Vårdnadsbidrag förslag om utökning... 8 1 Plats och tid: Kammarsalen

Läs mer

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag 1 (14) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16.50 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M) ordförande Thomas Bäuml (M) Magnus Crona (M) närvarande t.o.m. kl.16.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-25 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-25 Kommunfullmäktige Villan, 2013-11-25 kl 18:00 20.45 139-160 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-28 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-28 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-04-28 18:00-21.30 50-70 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman (S), Anna-Karin Skatt (S), Astrid Bengtsson

Läs mer