'\L-. ' L ~, , \ \ l~ \ \ -! \ --~ \ ~ l,, \ \ TELlUS ~ 1 2 ' I \ _.-.- o, _.:::::.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "'\L-. ' L ~, ----. , \ \ l~ \ \ -! ----- \ --~----------- \ ~ --- - l,, \ \ TELlUS ~ 1 2 ' I \ --------- ------ ------- -_.-.- o, _.:::::."

Transkript

1 ' SU l ~._ r ' =::::::::=:::_-~ ~; - 01'IO IO~O ~! so i ( n lealer Oth konferensby09r'1od bygg' som en flllby99rlod o... $la dshalellel mol s6atr/sydo51. ByggM(h n far en relati VT JIUlen ILdC! mot 5~I.r 0(;11 en mer app'l" rnot hotelltr6dgård V\ I W!ster <0> q """n. \ \ l~ \ \ -! \ --~ \ ~ --- c 2 ' I \ _.::::: ~ ': ~;=.f\ - Ny kor'lferens. O~M Teorer\oKa\ t5 1 a Q I'~ T~at e r " ) - l \ \ TELlUS l 1 ~ '\L-. ' L ~ ~~- -_.-.- o.' I (f l f! ' I Hr' iw'" lir 'I - + '- " \\12 il -_-:_-_-_-_-.-_-.-.J tcz:t.. 1 ~. =. ~ 1 '...! KOME TEN 1 \;~~~--::-::: ~q;' t & \: ~-"l \ I ~ m. ~!II : I I PLANKARTA A: Byggrdn och tliöten mor ka m Md 1" '''9 nom kvartoret I OHlg! anp<l»o I h... ~... dtak!lll nuvarande ' Il l1cltlon & DE TALJPL AN FÖR Kvarteret ("Stadt' s Neptunus teater" ) I SKARA TÄTORT SKARA KOkl<4UN lppråttao DEN 31 HAF.::; 1993 OCH REVIDERAD HAJ 1993 OSTEN I.HOERSSON STADSARKITEKT Planbestämmelser ERIK \lestllh PLANAIi:Im:T FOllande guler InO.. olw'6den ~a nedan~t aeme beteckningar Nr beteckning n ~ nas guler bnu...elsen Ino. hela phno.. aaet Endast angiven anv6mning ocn utforlll'llno Ir tiluun. ~ R l N SSEJECK NI -- NG!R -- NG AlIII o lill.u I H-G ~T L-::J [G[TL-:::J Kvar teruark IL: :'J 1 BHKi. : 'J rt"tt'... ~_.i:...:i:..å- _:r..;.u t' lak ENS.lNOAON.lrf)f ~- --1 UTFOAANI tlg <!» <!3>: At.. ~ lnle rltaa 3.. ~ ut~nfor plano.. adets gr3ns Anvl nanlngsgrlns. Egens kapsgrins ' Gata so.. lngar l huvudouet. Gata so.. lngar IlokalnaUt BosUder. BosUcler nanoel ocn kontor. Lc ~ aler for MMe) Ur emul anordnas I bohenvanlngen ocn lokaler for kontor endast l botlenvanlnoen ocn vmlngen darover Clntru... Lo ~ aler for nanael far lnte anordnn. Marken far inte bebyiio"". l1ar~en l ar Inte hedyooas. Utan MOder darav far dotk flnonad' n.i"":i~n.. eoge upp / Oranae av.lnare utnus ocn liknanae o. det IOr ~arjf enskllt fall provn vara torenligt.. ea ett orydllgt oc~ IMa!llU senllot DeOyooande av kvarteret Marken flr endast bebyogas.ed sklr.. tak. lot/art U r inte anordna!. HOos t a byggnaasmjd l.eter Högsta total~ojd "Insta respekthe storst a taklut ning i grader. Pd grul'ld av det ml!jornlhjiot konsl1oa 1II0eT oc.h d.t btgrön!oqde utrymmet kommer hö9q \vov a tt ttanat pli by9qnodtnl ulfor mmrtg :j L.:!... " :J L.::.J. _ Fasad t ill bostaosulry_ skall d'ifipi.inst lb dsa. Byognad l ar Inte rlvas inorlng av byggnad fl r Intt forvanska aus karakur eller anpassning till o.;lvnlngen. Vlrdelull.. IljO Sidan andrlng av en byggnad far Inte vidtas soa Ir o}i.lig for en god nelnetsverkan Ino. kvarteret. Hy bebyggelse s~all utfor.. as.ell 5&r51:110 n3nsyn till o~ivn!ngens egenart. APM INI SJBAT IY BESIlHMElSE GeIlD.fOrandetiden s lutar fe. ar fran Ilen liag olanen vunnit laga kr~ft l no.. planerailet upphhs gillande to.l1noe}nlno. 0YRill Grundkart an utgor s av ett aktuellt utdrao Il!" Skara konun IIrl.arkBrt a I skala I: BeteCkningar Dcn g8lhnde detaljplans gr.\nser finns so.. bilaga t ill planbeskr!vnlngen. Fa!Iightt.sgrol'15tn mot Skaraborgs- 9dten oc..h J6m... agsgdlan a n pana. ~ U\I de verk.llga f6rh6uandena d.v~ i nijvudsak till det nu~ara nde jarnstqkerer I ILLUSTRATIONSKARTA.t.ntagen av k OHUn f ull~3k tl ge Ilen 28 JUI'I' 1993 l aga kraft den B Jul 1993 KV NEPTUNUS SKARA TÄTORT PLA NK ART A OCH ILLUSTAATIONSKARTA B335

2 8335 l Antagen av kommunfullmäktige den 28 juni 1993 Laga kraft den 23 juli 1993 DETALJPLAN FÖR Kvarteret ("Stadt's Neptunus Teater" ) I SKARA TÄTORT SKARA KOMMUN Planbeskrivning HANDLINGAR Detaljplanen utgörs av plankarta med illustration och bestämmelser denna planbeskrivning samt en genomförandebeskrivning. Till planen hör en samrådsredogörelse och en fastighetsförteckning. INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Stadsarkitektkontoret har utarbetat en detaljplan för kvarteret Neptunus (stadshotellet mm) i centrala Skara. Planen innebär i korthet följande. l. En teater- och konferensbyggnad byggs som en tillbyggnad av stadshotellet mot söder/ sydost. Byggnaden får en relativt sluten sida mot öster och en mer öppen sida mot hotellträdgården i väster. 2. på grund av det miljömässigt känsliga läget och det begränsade utrymmet kommer höga kravatt ställas på byggnadens utformning. 3. Byggrätt och tillåten markanvändning inom kvarteret i övrigt anpassas i huvudsak till nuvarande byggnader och markanvändning. 4. Nuvarande infart från Skaraborgsgatan flyttas cirka fyra meter österut. Konditoriets inhägnade uteservering som nu ligger på stadshotellets mark flyttas till byggnadens sydsida. 5. Fastighetsgränsen mot Skaraborgsgatan och Järnvägsgatan anpassas till de verkliga förhållandena dvs i huvudsak till befintligt järnstaket.

3 2 Planeringsförutsättningar: PLANOMRÄDETS LÄGE OCH OMFATTNING Planområdet omfattar hela kvarteret Neptunus samt viss mark intill Skaraborgsgatan som formellt utgör allmän plats men som i prakti ken ingår i hotell trädgården. MARKÄGARE Neptunus 6 ( stadshotellet ) ägs av Bengt och Stig Roser och Neptunus 7 av Riksbyggens bostadsrättsförening "Skarahus nr l ". Den allmänna platsmarken inom planområdet ägs av kommunen. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Detaljplaner För planområdet gäller stadsplan för kvarteret Neptunus fastställd av länsstyrelsen den 13 juli Enligt den får Neptunus 6 endast användas för allmänt ändamål medan Neptunus 7 får användas för bostäder och handel. Byggrätten är identisk med de byggnader som finns idag bortsett från sammanbyggnaden av hotellet och det f d badhuset som skett på dispens. Fö r den kommunägda marken inom planområdet gäller stadsplan för kvarteret Sparbanken mm respektive stadsplan för kvarteret Planeten mm båda fastställda Enligt dem skall marken utgöra gatumark.

4 3! (i?;l) ~. 4 L.::::. Utdrag ur gällande stadsplan.~. NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN Neptunus 6 på Neptunus 6 ligger stadshotellets anläggningar som utgörs av det ursprungliga hotellet vid Järnvägsgatan två byggnader vid Västra Kungshusgatan samt en nybyggd del som sammanbinder dessa. Hotellet byggdes 1870 intill den då nyanlagda Järnvägsgatan efter ritningar av arkitekt Langlet. Vid Västra Kungshusgatan ligger det f d kommunala badhuset ritat av arkitekt Ernst Torulf och byggt Det är nu sammanbyggt med hotellet och används som bad- och motionsanläggning med hotellrum i de övre våningarna. Den andra byggnaden vid Västra Kungshusgatan uppfördes 1952 som polishus men även den ingår nu i hotellkomplexet. Både hotellet och det f d badhuset är skyddsvärda byggnader vars karaktär inte bör förändras. Hotellet har därtill mycket stor betydelse för stadsbilden vid Järnvägsgatan. Neptunus 7 Neptunus 7 bebyggdes 1961 med två byggnader. Byggnaden vid Skaraborgsgatan har fyra våningar varav de tre övre innehåller bostäder. I bottenvåningen inryms konditoriet Sockerbagaren samt ABF:s lokaler. Byggnaden vid Västra Kungshusgatan har tre våningar och innehåller endast bostäder och källargarage. Infart till fastigheten sker från Västra Kungshusgatan via den smala öppningen mellan husen.

5 4 Fornlämningar Enligt kulturminnes lagen utgör kulturlagren från den medeltida stadskärnan fast fornlämning som inte utan länsstyrelsens tillstånd får tas bort skadas eller förändras. Hela planområdet ligger i det område där sådana kulturlager finns eller har funnits. Inom nuvarande hotellträdgård låg under medeltiden S:t Pers kyrka och kyrkogård. Delar av murarna har tidigare påträffats och ligger 1 / 2 till en meter under markytan. på 1960-talet undersöktes den norra delen av hotell trädgården varvid drygt 200 skelett påträffades. Även gravstenar har hittats. Gator och trafik Planområdet avgränsas av två tungt trafikerade gator i väster och söder Järnvägsgatan och Skaraborgsgatan och i norr och öster av två mindre trafikerade gator Djäknegatan och Västra Kungshusgatan. Trafikmängderna på Skaraborgsgatan och Järnvägsgatan var 1992 cirka respektive fordon per årsmedeldygn. Ledningar Ett stort antal el-kablar löper genom Neptunus 6 omedelbart öster om nuvarande infart från Skaraborgsgatan. I hotellets källare har Skara Energi AB en transformatoranläggning. Samtliga anläggningar är säkerställda med servitut. Inom planområdet finns inga telekablar av allmän karaktär. De som finns betjänar endast de fastigheter de ligger på. Inom Neptunus 6 finns ledningar för dagvatten vatten och spillvatten. Inte heller dessa är allmänna utan betjänar endast hotellfastigheten.

6 5 Detaljplanens innebörd: BEFINTLIG BEBYGGELSE För de byggnader som redan finns innebär planens bestämmelser en anpassning till den utformning och användning som de har i dag. På grund av den känsliga miljön används beteckningarna "q" och "q " vilket innebär att särskil t höga utseendekrav kommer att' stälias på eventuella om- till- och nybyggnader. För den ursprungliga hotellbyggnaden och det f d badhuset skall rivningsförbud gälla. NY BEBYGGELSE: "STADT'S TEATER" Planens huvudsyfte är att medge tillbyggnad av hotellet mot söder. Tillbyggnaden kommer enligt de preliminära byggnadsritningarna att utformas med en nästan helt sluten sida mot Neptunus 7 och en relativt öppen del mot hotell trädgården i väster. Den avses innehålla en teaterlokal med plats för cirka 475 personer med scen i nordost och en foaje i väster. Teatern skall få en flexibel utformning så att den kan användas för revy cabaret konserter konferenser mm. Under teaterläktaren anordnas en restaurang som kan öppnas mot den angränsande hotell trädgården. Teaterbyggnaden kommer att ha stor betydelse för stadsbilden i Skara. Dels utgör den en tillbyggnad aven av stadens värdefullaste byggnader dels ligger den intill en av de mest frekventerade centrala punkterna i Skara nämligen korsningen Skaraborgsgatan-Järnvägsgatan. Det är ofrånkomligt att höga estetiska krav måste ställas för att ge byggnaden både ett egenvärde och en god anpassning till omgivningen. För att ge extra styrka åt sådana krav har även den nya byggrätten betecknats "q l ". l" l" rr rr Arkitektringens skiss till Stadt's Teater (fasad mot söder )

7 6 Konsekvenser för Neptunus 7 För Neptunus 7 ger teaterbyggnaden både för- och nackdelar. Den skärmar delvis av utblickarna och solen men skärmar också av de störningar som idag finns från gatutrafiken och hotellverksamheten. Gården blir betydligt mer skyddad än idag. på minussidan finns att två lägenheter med fönster mot väster skärmas av kraftigt. För att inte teaterväggen skall påverka lägenheterna och gårdsmiljön alltför negativt måste stor omsorg läggas vid dess utformning. Det bör innebära att den utförs som en ljus putsad vägg med inslag av träpartier spaljeer med vegetation samt några enstaka fönster. Den exakta utformningen avgörs vid kommande husprojektering och bygglovprövning. För att förbättra gårdsmiljön bör den kompletteras t ex med några ädellövträd samt en högre häck i fastighetsgränsen. FORNLÄMNINGAR Byggandet av teatern skall föregås av arkeologisk utgrävning. Att marken utgjort medeltida kyrkogård innebär att grävningen bedöms som relativt okomplicerad. Att gräva ut f d stadsbebyggelse med många kulturlager kräver större noggrannhet och är dyrare. Alla ingrepp i fornlämningen kräver länsstyrelsens tillstånd. TRAFIK OCH DISTRIBUTION Planen påverkar inte i någon nämnvärd grad trafikmängderna på de omgivande gatorna. Då en teaterföreställning börjar eller slutar kan angöringstrafiken vid de båda entreerna bli intensiv men eftersom det sker vid tidpunkter då de flesta affärer och arbetsplatser stängt bör problemen vara hanterbara. Nuvarande distributionsinfart från Skaraborgsgatan till hotellet och Neptunus 7 har ett olämpligt läge men måste behållas eftersom det inte går att finna någon annan lösning. Infarten sidoförskjuts cirka fyra meter österut för att ge plats åt teatern. Den del av konditoriets uteservering som ligger på Neptunus 6 (dvs hotellets mark) måste tas bort men i stället förutsättes nuvarande gatuservering på trottoaren kunna förbättras och utökas. PARKERING Planen innebär inte att några nya parkeringsplatser anläggs. De besökare som inte får plats på hotellets nuvarande parkering hänvisas till de allmänna platser som finns i och strax utanför centrum. Det största behovet alstras vid teaterföreställningar men eftersom de anordnas på helger och kvällar då centrumparkeringen har låg beläggning bör kapaciteten vara fullt tillräcklig. Vid konferenser o likn på dagtid förutsät-

8 7 tes deltagarna informeras om de långtidsparkeringsplatser som finns framför allt väster om buss-stationen samt vid Q8-macken. TEKNISK FÖRSÖRJNING Den tekniska försörjningen (va el och tele) förutsättes lösas inom planens ramar och påverkar inte dess utformning. De allmänna elkablar som finns inom Neptunus 6 är säkerställda med servitut och bör kunna ligga kvar i nuvarande läge. Att lägga in u-område (ledningsområde) bedöms i detta fall som en onödig detalj styrning. De va-ledningar och telekablar som finns inom planområdet betjänar endast de fastigheter de ligger på och kan jämställas med servisledningar. PLANENS MILJÖKONSEKVENSER Utemiljön på Neptunus 7 påverkas i både negativ och positiv riktning. Huruvida förändringen som helhet är positiv eller negativ för fastigheten är en subjektiv bedömning som i första hand bostadsrättsföreningen måste göra. Se mer om detta ovan samt i samrådsredogörelsen. Trafiken vid hotellets entreer kan bli intensiv då teaterföreställningar börjar eller slutar. Störningarna bedöms dock inte bli alltfö r allvarliga eftersom det rör sig om få tillfällen och korta tidsperioder. Som ovan nämnts bedöms störningarna från hotellträdgården mot Neptunus 7 minska kraftigt. Eftersom den tidigare "tältverksamheten" kommer att flytta inomhus bör ljudstörningarna minska även för övriga intilliggande fastigheter jämfört med den period då tältet funnits. Teatern utförs med mycket god ljudisolering varför de kringboende inte skall behöva höra ljud från själva föreställningarna. Störningarna påverkas naturligtvis i hög grad av öppet-tider och andra faktorer som inte regleras i detaljplanen utan bedöms i annat sammanhang. UNDERSKRIFT OCH REVIDERING Detaljplanen är upprättad den 31 mars och reviderad den 7 maj Revideringens innebörd framgår av samrådsredogörelsen. planarkitekt

9 8335 Antagen av kommunfullmäktige den 28 j uni 1993 Laga kraft den 23 juli 1993 DETALJPLAN FÖR Kvarteret ("Stadt's Neptunus Teater") I SKARA TÄTORT SKARA KOMMUN Genomförandebeskrivning 8 INLEDNING Planens huvudsyfte är att medge byggande av lokaler för teater konferenser mm i anslutning till Skara Stadshotell. Därtill innebär planen att tillåten markanvändning och byggrätt anpassas till befintliga förhållanden. TIDSPLAN Målsättningen är att teat ern skall kunna invigas f öre årsskiftet vilket innebär en mycket pressad tidsplan. Planen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige i j uni 1993 vilket möjliggö r byggstart i juli eller a ugust i. GENOMFÖRANDETID Genomförandetiden reglera s i bestämmelserna och är fem år från den dag planen vunnit laga kraft. Som framgått ovan beräknas planens huvudsyfte med mycket god marginal vara uppfyllt innan dess. Om kommunen och respektive fastighetsägare är överens kan byggnation enligt planen ske även efter genomförandetidens utgång. ANSVARSFÖRDELNING Ansvaret för planens genomförande ligger hos ägaren till Neptunus 6 dvs Bengt och Sig Roser. Planen förutsätter inget kommunalt engagemang och diskussioner om kommunala åtaganden sker i annat sammanhang. Kulturlagren från den medeltida stadskärnan utgör fast fornlämning som inte utan länsstyrelsens tillstånd får ändras skadas eller täckas över. Ägaren till Neptunus 6 ansvarar för att ansökan om sådant tillstånd inlämnas. Utan länsstyrelsens tillstånd för ingrepp i fornlämningen kan detaljplanen inte antas.

10 9 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRAGOR Planen förutsätter att fastighetsgränserna så långt möjligt anpassas till "verkliga" förhållanden. Det betyder att delar av Gamla Staden 2:4 överförs till Neptunus 6 medan ett par mindre delar av Neptunus 6 överförs till gatumark. I princip innebär det ett markbyte där ingen markkostnad behöver tas ut av någondera parten. Om inget annat överenskommes bör fastighetsregleringskostnaderna delas lika mellan kommunen och bröderna Roser. UNDERSKRIFT Detalj planen är upprä ttad den 31 mars och reviderad den 7 maj ?~Jl R ' s tadsarkitekt QfWL Erik Westlin planarkitekt

~J5/ < 1?J ~ -m~' ~ '!:TALJPLAN FÖR Korsni-ngen E3-Axvallagatan ffi ffi SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN

~J5/ < 1?J ~ -m~' ~ '!:TALJPLAN FÖR Korsni-ngen E3-Axvallagatan ffi ffi SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN / 2 l -Ny trafikplats med : Axvallagatan i en tunnel under E3 och _: anslutningsvägar i "alla" riktningar ~/"., ~J5/ < 1?J ~ -m~' ~ I '-12 _ '!:TALJPLAN FÖR Korsni-ngen E3-Axvallagatan ffi ffi I SKARA

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun Miljö- och Byggförvaltningen DNr: 2011.0216.214 ArkivNr: A204 Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun PLANPROCESS - enkelt Planförslag Godkänd för samråd 2011.06.16 Samråd 2011.06.27-2011.08.08

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län. DALS-EDS KOMMUN Plan- och byggkontoret Diarienr. 2010/D0036.214 LAGAKRAFTBEVIS Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för i Dals-Eds kommun, Västra

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Bakgrund och sammanfattning

Bakgrund och sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2013-05-23 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Emelie Greiff Telefon: 0523-613341 E-post: emelie.greiff@lysekil.se DETALJPLAN FÖR GULLMARSSTRAND DEL AV SKAFTÖ-FISKEBÄCK

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län GRANSKNINGSHANDLING Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 07.07.2015-t.o.m 31.08.2015 DNr: 2011.0072.214 ArkivNr: PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kontor vid Sikvägen Fastigheten Siken 2, inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

6530650 Planområdesgräns EDS-TORP 1:55>1 EDS-TORP 4:5>1

6530650 Planområdesgräns EDS-TORP 1:55>1 EDS-TORP 4:5>1 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten. 144 143

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun

Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 494/2011 Dnr planmodul: P 11/0007 ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 15 mars 2012 Antagen av miljö- och samhällsnämnden

Läs mer

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SKI LODGE I STÖTEN CENTRUM Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer