Objektbeskrivning Objekt inom landstingsstyrelsen. Sammanställd redovisning/koncernredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Objektbeskrivning Objekt inom landstingsstyrelsen. Sammanställd redovisning/koncernredovisning"

Transkript

1 Objektbeskrivning Objekt inom landstingsstyrelsen Granskningsuppdraget avser objekten inom landstingsstyrelsen och avser årlig revision av bokslut och sammanställda räkenskaper för SLL som helhet, dels koncernfinansiering (Kcfi) och räkenskaper för landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) med NKS Bygg, skadekontot samt den nya förvaltningen för utbyggd tunnelbana som sorterar under landstingsstyrelsen. Nedan finns en beskrivning av de olika delarna i uppdraget: Sammanställd redovisning/koncernredovisning... 1 Koncernfinansiering... 1 Landstingsstyrelsens förvaltning... 3 NKS-Bygg... 6 Skadekontot... 7 Förvaltningen för utbyggd tunnelbana... 8 Sammanställd redovisning/koncernredovisning Sammanställning av koncernredovisningen görs inom landstingsstyrelsens förvaltning funktionsområdet SLL Ekonomi och Finans. Den sammanställda redovisningen i delårsrapport och årsredovisning ska ge en sammanfattande och rättvisande bild av landstingets totala ekonomiska ställning och resultat, oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. SL:s och LISAB:s underkoncerner är upprättade med full konsolidering och är intagna i sin helhet i landstingskoncernen. Den sammanställda redovisningen för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg och dess dotterbolag TioHundra AB har tagits in med proportionell konsolidering. Ägarandelen uppgår till 50 procent. Intressebolag har tagits in enligt kapitalandelsmetoden. Resultatandelar från intresseföretag inkluderas i verksamhetens nettokostnader. Från och med år 2012 redovisar bolagen, i förekommande fall, erhållna och lämnade koncernbidrag över resultaträkningen, som bokslutsdisposition, istället för mot eget kapital. I den sammanställda redovisningen omräknas bolagens finansiella rapporter som upprättats enligt ÅRL och BFN:s regelverk till kommunal redovisningssed i de fall väsentliga avvikelser föreligger. Koncernfinansiering Kortfakta Verksamhet: Ekonomisk resultatenhet utan verksamhet, inga anställda Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Flemminggatan 20, 1 tr Tel

2 Verksamhet Koncernfinansiering (Kcfi) är en central redovisningsenhet inom landstingsstyrelsens förvaltnings funktionsområde SLL Ekonomi och Finans. Hos koncernfinansiering redovisas poster av landstingsövergripande karaktär såsom skatteintäkter och utbetalning av landstingsbidrag. Intäkterna består främst av skatteintäkter och specialdestinerade statsbidrag. Övriga intäkter kommer från det personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) som förvaltningarna erlägger. POpålägget ska täcka förvaltningsorganisationens kostnader för sociala avgifter och pensioner som belastar Kcfi. Förvaltningarna påförs automatiskt pensionskostnaden via PO-pålägget i lönesystemet. Avsättning för pensioner för anställda vid landstingets förvaltningar redovisas centralt hos Kcfi. Detta gäller pensionsförmåner intjänade fr.o.m Tidigare intjänade pensionsförmåner redovisas som ansvarsförbindelse. För vissa bolag har pensionsavsättningen redovisats centralt hos Kcfi t.o.m. år För intjänade pensionsförmåner hos SL före 1992 finns särskilt avtal. Den enskilt största kostnadsposten utgörs av utbetalning av landstingsbidrag och tillskott till koncernens förvaltningar och bolag. Utbetalning av landstingsbidrag och tillskott till verksamheterna inom hälso- och sjukvården sker via hälso- och sjukvårdsnämnden. Därutöver redovisar Kcfi övriga bidrag, dvs. belopp som landstingsfullmäktige beslutat om utöver budget och som utbetalas direkt till producenterna. Hos Kcfi redovisas även koncernens upplåning. Räntekostnaderna på låneskulden belastar således enheten. Kcfi budgeterar investeringar under 2014 gällande Citybanan om 477 miljoner. Totalt beräknas landstinget utbetala ca mnkr t.o.m. år 2017 för Citybanan. Mål för verksamheten I fullmäktiges budget 2014 finns inte några specifika mål eller uppdrag för Kcfi:s verksamhet år 2014 utöver följande: budgeterat resultat om -310 mnkr utbetalning av beslutade bidrag om 10 mnkr till delägaren av TioHundra AB, Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg, för att möjliggöra ett tillskott till bolaget. Väsentliga avvikelser från budget kan uppkomma främst vad gäller skatteintäkter och pensionskostnader p.g.a. omvärldsförändringar som inte kunnat förutses när budgeten fastställdes t.ex. förändringar i lagstiftning, befolkningsunderlag eller konjunkturläge. Förändringar i utjämningssystem och statsbidrag samt landstingets engagemang i olika infrastruktursatsningar är också av stor betydelse för Kcfi. De två senaste räkenskapsåren har Kcfi:s resultat belastats av poster av engångskaraktär som handlar om återbetalning av sjukförsäkringspremier från AFA Försäkring. Organisation Kcfi är en resultatenhet under landstingsstyrelsen. Enheten har inga anställda och bedriver ingen egen verksamhet. Redovisningen och administrativa uppgifter för Kcfi:s räkning genomförs av anställda inom landstingsstyrelsens förvaltning, närmare bestämt inom funktionsområdet SLL Ekonomi och finans. 2

3 Ekonomi och IT Resultaträkning (mnkr) Verksamhetens intäkter (inklusive finansiella intäkter) Budget 2014 Bokslut Samlade skatteintäkter Verksamhetens kostnader (inkl avskrivningar och finansiella kostnader) Årets ekonomiska resultat Balansomslutning (mnkr) Årsarbetare 0 0 Kcfi har inga egna system utan arbetar i de system som finns inom SLL, d.v.s.: Raindance (ekonomisystem) Cognos Controller (koncernrapporteringssystem). Contempus Invoice (SLL:s system för hantering av fakturor via datorn, s.k. e- fakturor) Palett (SLL:s PA- och lönesystem) Grunddata från detta system skickas till KPA som hanterar pensionsberäkningarna. TWIN (ett försystem till Raindance) systemet används av AB SLL Internfinans (landstingets internbank) som hanterar all in- och utlåning. Bokföringen av SLLkoncernens lån, ränteintäkter och -kostnader sker hos Kcfi. Av central betydelse för Kcfi är ekonomihandboken och övrig ekonomisk information från SLL Ekonomi och finans. Landstingsfullmäktige har inte fastställt några mål, uppdrag eller specifika styrdokument för Kcfi. Revisionens sammanfattade bedömning av verksamheten 2013 I samband med bokslutsgranskningen 2013 bedömdes styrning och intern kontroll som tillräcklig. Räkenskaperna bedömdes som rättvisande. Revisionen gjorde noteringar om avvikelser från god redovisningssed vad gäller reserveringar/avsättningar för pensioner för år 2007 (700 mnkr). Vidare noterades att det inte fanns tillräckligt med underlag för att styrka denna avsättning. Dessutom påpekades att avvikelser från Lag (1997:614) om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för ekonomisk redovisning (RKR) inte kommenterades. Denna avsättning belastar fortfarande balansräkningen. Landstingsstyrelsens förvaltning Kort om förvaltningen Verksamhet: Verksamhetsstöd till den politiska organisationen, landstingets verksamheter och regional och internationell verksamhet Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Flemminggatan 20, 1 tr Tel

4 Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) arbetar på direkt uppdrag av landstingsstyrelsen och den främsta uppgiften är att strategiskt och operativt arbeta för att nå de av fullmäktige uppsatta målen och uppdragen. LSF har bland annat att leda och samordna beslutsprocess och uppdrag för den politiska organisationen, vara verksamhetsstöd för Stockholms läns landsting och LSF samt bereda och implementera beslut. Organisation LSF har ca 792 anställda varav ca hälften tillhör SLL IT (exkl. Berga och NKS-bygg) LSF:s organisation utgörs av landstingsdirektören som högste tjänsteman. Direkt under landstingsdirektören finns landstingsdirektörens stab och Forskning och utveckling (FoU). Nedanför finns verksamheter indelade i sju olika funktionsområden (FO) med en funktionsområdesdirektör som ansvarig för varje FO. Funktionsområdesdirektörerna tillsammans med landstingsdirektören (LD), planeringsdirektören för LD:s stab, biträdande förvaltningsdirektör och direktören för ägarstyrning utgör LSF:s koncernledning. Landstingsdirektören har mandat att styra över förvaltningsdelen av Stockholms läns landsting (SLL). Varje FO arbetar både internt inom LSF och externt ut mot SLL. Funktionsområdet SLL Administration arbetar i huvudsak internt inom LSF medan övriga FO:n arbetar i huvudsak externt ut mot övriga SLL. LSF omfattar organisatoriskt även Berga naturbruksgymnasium och NKS-Bygg. Verksamhet Nedan ges en överblick över de ansvarsområden som LSF har att ansvara för. Stöd och service åt den politiska organisationen Stödja landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och samordna landstingets verksamhet Ge service åt den politiska organisationen Leda och samordna beslutsprocess och uppdrag Föra ut och säkerställa genomförandet av beslut från landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och direktiv från myndigheter samordna uppdrag inom landstinget där det höjer kvaliteten och effektiviteten Bereda och implementera beslut Utarbeta beslutsunderlag till den politiska ledningen samt implementera och följa upp beslut. 4

5 Planera, utreda och driva ärenden och projekt Verksamhetsstöd för Stockholms läns landsting, SLL Ansvara för den övergripande ekonomiska planeringen och samordningen. Stödja förvaltningar och bolag med att leda och utveckla sina verksamheter. Identifiera behov, öka kunskap, skapa styrdokument, förankra och sprida resultat. Stödja förvaltningar och bolag med specialistkunskap Verksamhetsstöd för landstingsstyrelsens förvaltning, LSF Verksamhetsstyrning och utveckling av LSF Verksamhetsstöd Identifiera behov, utveckla kunskap, skapa styrdokument, förankra, implementera och sprida resultat. Samverkan och utveckling i omvärldsperspektiv Samverkan med organisationer, myndigheter och övriga intressenter Regionplanering Regionala utvecklingsfrågor Samordning av landstingets miljöarbete Omvärldsbevakning främst inom landstingets ansvarsområden Ekonomi, personal, IT LSF följer Stockholms läns landstings budgetprocess och inrymmer enheterna Berga naturbruksgymnasium och NKS-Bygg som båda konsolideras i LSF:s räkenskaper och i förvaltningsberättelsen. Berga har sin egen redovisning och är lokaliserad i Berga söder om Stockholm. Support och stöd för redovisning erhålles från LSF Ekonomi. Avstämning av budget sker månadsvis. Månadsbokslut upprättas och rapporteras månadsvis för konsolidering till koncernbokslut. Fakturahandläggningen är outsourcad. Viktiga IT-sytem för LSF är enligt nedan: Raindance Ekonomisystem Contempus fakturahandläggning Cognos Controller koncernrapporteringssystem Heroma PA-system Nedan presenteras budget och utfall: Resultaträkning (mnkr) Verksamhetens intäkter (inklusive finansiella intäkter) Budget 2014 Bokslut Verksamhetens kostnader (inkl avskrivningar och finansiella kostnader) Årets ekonomiska resultat Balansomslutning (mnkr) Årsarbetare

6 NKS-Bygg (ingår i landstingsstyrelsens förvaltning) Kortfakta Verksamhet: Byggnation av Nya Karolinska Solna-sjukhuset Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Flemminggatan 20, 1 tr (ekonomi) Norra Stationsgatan 69, 5 tr (övrig verksamhet) Tel Verksamhet NKS-Bygg har i uppdrag enligt landstingsfullmäktige att vara beställare av byggnationen av Nya Karolinska Solna (NKS) och ansvara för uppföljning av projektavtalet gällande drift och servicetjänster. Därutöver har NKS-Bygg ett ansvar för upphandling av inredning och utrustningsinventarier till sjukhuset. Projektavtalet är ett OPS-avtal d.v.s Offentlig-Privat- Samverkan, mellan Stockholms läns landsting och Swedish Hospital Partners AB (50% Skanska, 50% Innisfree). Karolinska universitetssjukhuset ansvarar för att utforma kraven gällande upphandling av medicinteknisk utrustning och information- och kommunikationsteknik som NKS ska förses med. Landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för budget och för att upphandla den tekniska utrustningen och den övriga inredningen. NKS-Bygg har förutom de landstingsövergripande mål Ekonomi i balans följande projektmål: 1. Sjukvård, forskning och undervisning ska vara så integrerade att de effektivt stödjer framtagande och spridning av ny kunskap för vård av svårt sjuka och skadade patienter 2. Projektet ska skapa attraktiva och mänskliga miljöer med höga arkitektoniska värden både inom och i anslutning till sjukhuset 3. Vårdprocesserna ska effektiviseras och resursutnyttjandet optimeras 4. Projektet ska, så långt som möjligt, arbeta med generella lösningar som tillåter kontinuerlig verksamhetsutveckling 5. Sjukhuset och dess verksamheter ska ges en prioriterad och tydlig roll i staden 6. Projektet ska, på alla nivåer, arbeta utifrån hållbarhetsperspektivet Organisation NKS-Bygg är en avdelning inom funktionsområdet SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar (SFI) inom landstingsstyrelsens förvaltning. Landstingsstyrelsen är den överordnade styrelsen. Ledningsgruppen består av Marit Brusdal Penna, direktör, Ewa-Lill Sjökvist, ekonomichef och ytterligare tre personer, Antal anställda uppgår till ca 15 st. Sedan januari 2012 är ansvaret för projektet NKS uppdelat mellan landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) och Karolinska universitetssjukhuset. Ansvaret för att planera vårdverksamheten och organisationen inför driftsättningen av NKS ligger hos Karolinska universitetssjukhuset. Ekonomi och IT NKS-Bygg följer Stockholms läns landstings budgetprocess och budgeten konsolideras med landstingsstyrelsens förvaltning. Avstämning av budget sker månadsvis. Månadsbokslut upprättas och rapporteras månadsvis för konsolidering till koncernbokslut. Ekonomiavdelningen är lokaliserad inom funktionsområdet SLL Ekonomi och finans på Fleminggatan 20, 1 tr, (Trygghansahuset). Ekonomichef är Ewa-Lill Sjökvist. 6

7 Landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för IT-hanteringen. Ekonomisystemet utgörs av Raindance. Därutöver hanteras intern redovisning i en detaljerad excelmodel kopplad till de transaktioner som OPS-projektets finansiella modell innehåller. För personalredovisning nyttjas PA-systemet Heroma. NKS-Bygg har inget eget resultatkrav enligt landstingsfullmäktige, det ligger inom ramen för landstingsstyrelsens förvaltning. Nedan presenteras budget och utfall: Budget 2014 Bokslut 2013 Resultaträkning (mnkr) Verksamhetens intäkter (inklusive 205 finansiella intäkter) Verksamhetens kostnader (inkl avskrivningar och finansiella kostnader) -149 Årets ekonomiska resultat 56 Balansomslutning (mnkr) Årsarbetare 0 För vidare information se även Övrigt Riskerna med NKS-Bygg utgörs bland annat av möjliga förseningar av byggnationen som leder till fördyringar av projektet, brister i kompetensförsörjning, förseningar av strategiska upphandlingar Konsultuppdrag avseende revisionen av NKS-Bygg avser finansiell revision. Djup kunskap om redovisning inom bygg- och fastighetsområdet är nödvändig. Bland annat diskuteras Rådet för kommunal redovisnings rekommendation av hur komponentavskrivning ska anpassas till NKS-Bygg och avskrivningar för fastigheterna i framtiden. Därutöver arbetar man med korrekt gränsdragning mellan kostnad och aktivering vad gäller investeringar. Skadekontot Kortfakta Verksamhet: Försäkringsverksamhet Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Flemminggatan 20, 1 tr (Trygghansahuset) Tel Verksamhet Skadekontot är Stockholms läns landstings försäkringssystem för egendoms-, ansvars och följdskadeförsäkringar. All verksamhet inom bolag och förvaltningar är försäkrade genom 7

8 systemet utom trafikbolagen. Verksamheten finansieras genom att inbetalda premier som betalas årligen i syfte att utjämna kostnaderna och reglera inkomna skador. En ny försäkringsupphandling är klar med SLL:s försäkringsmäklare och har börjat gälla den 1 januari Den omfattar bland annat egendoms- och följdskadeförsäkring. Därutöver har det tillkommit en utställningsförsäkring. Organisation Skadekontot har inga anställda och administrationen hanteras av landstinsstyrelsens förvaltning. Det finns ett avtal mellan Skadekontot och landstingsstyrelsens förvaltning avseende ekonomiadministration tecknat 2011 vilket stipulerar en förlängning av avtalet ett år i taget om inte en skriftlig uppsägning lämnas tre månader innan aktuellt årsskifte. Avtal finns även för skadekontot och försäkringsmäklaren Söderberg & Partners. Ekonomi och IT Skadekontot upprättar sina egna bokslut och egna delårsrapporter och årsredovisningar I övrigt följer man Stockholms läns landstings budgetprocess. Varken boksluten eller budgeten konsolideras med landstingstyrelsens förvaltning. Avstämning av periodiserad budget sker månadsvis. Månadsbokslut upprättas och rapporteras månadsvis. Skadekontot har inga investeringar. Ekonomiavdelningen är lokaliserad inom funktionsområdet SLL Ekonomi och finans. Landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för IT-hanteringen. Ekonomisystemet utgörs av Raindance. Nedan presenteras budget och utfall: Resultaträkning (mnkr) Verksamhetens intäkter (inklusive finansiella intäkter) Budget 2014 Bokslut ,7 12,9 Verksamhetens kostnader (inkl avskrivningar och finansiella kostnader) -12,7-12,9 Årets ekonomiska resultat 0 0 Balansomslutning (mnkr) E.T. 43,6 Årsarbetare 0 0 Förvaltningen för utbyggd tunnelbana Kort om förvaltningen Verksamhet: Utbyggnad av tunnelbana inom Stockholmsregionen Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Norra Stationsgatan 69 Tel I januari 2014 undertecknade representanter från staten, SLL, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun, och Solna Stad avtal som innebär utbyggnad av tunnelbanan och bostäder. SLL ansvarar för planering och genomförandet av hela utbyggnaden av 8

9 tunnelbanan samt för fordon och depåer. Överenskommelsen omfattar ca två mil tunnelbana och nio stationer, fördelat på fyra sträckningar samt ett åtagande av kommunerna att bygga bostäder i nära anslutning till tunnelbanan. Cirka år 2025 ska hela utbyggnaden av tunnelbanan vara klar till Nacka, Barkarby och Arenastaden. Rapportering över projektets genomförande lämnas till landstingsstyrelsen. Avvikelserapportering lämnas till huvudstyrelsen för projektet där staten har ordförandeskapet (K-G Wessberg). Landstingsstyrelsen beslutade att från och med inrätta en ny förvaltning som ansvarar för genomförandet av avtalen (LS ). Genom bildandet av förvaltning för utbyggd tunnelbana den 1 mars delegerades ansvaret för planering, projektering och genomförande av den nya tunnelbanan. Den totala investeringen för utbyggnaden, inklusive fordon och depå, blir 25,7 mdkr, varav landstinget står för 6,85 mdkr. Merparten av finansieringen för utbyggnaden av tunnelbanan kommer från externa parter vilket medförde behov att upprätta en organisation tydligt skild från den ordinarie verksamheten i trafiknämnden. En renodlad organisation för genomförandet av utbyggnaden skapar förutsättningar för en tydlig och transparent redovisning av kostnader och genomförandet samt minskar risken för att tidplanen påverkas av ordinarie verksamhet. En egen förvaltning bedöms även underlätta möjligheten att rekrytera specifik kompetens. Riggert Andersson har utsetts till förvaltningschef. Förvaltningen är under uppbyggnad och planeringen av arbetet sker parallellt med att projektorganisationen byggs upp och bemannas. Upphandlingar avseende konsulttjänster för projektering har redan genomförts (800 mnkr resp 250 mnkr). Landstingsstyrelsen har beslutat om en investeringsbudget för den nya förvaltningen om 449 mnkr (varav landstinget finansierar 189 mnkr). Finansiering säkerställs av Koncernfinansiering. I initialskedet lånas, vid behov, upphandlingspersonal och juridisk kompetens in från TF personer kommer att vara anställda vid årets slut. I full produktion år 2018 kommer det att vara ca personer anställda i organisationen. Förvaltningen har hängavtal med trafikförvaltningen för att utnyttja deras avtal med Zero Chaos. Förvaltningen replierar till LSF och TF:s personalresurser. Ett samverkansavtal ska skrivas med TF för hur utbytet avseende personal etc. ska hanteras. Till administrativ chef vid förvaltningen har utsetts Johanna Munter. Ekonomichef är på gång att rekryteras. Ekonomisystemet Agresso kommer att användas för redovisning. I mars pågick ett arbete för att anlita projekteringskonsulter och resurskonsulter för tunnelbanan till Solna. Förvaltningen har ännu inte bestämt hur upphandlingen för byggentreprenaderna ska se ut. Det blir troligen ett samverkansavtal där entreprenören arbetar mot ett takpris med kontinuerlig avstämning/kontroll från förvaltningen. Detta är en väl beprövad modell från Citybanan m.fl. projekt. Förvaltningschefen Riggert Andersson har inom sitt tidigare arbete på Citybanan etablerat ett samarbete med skatteverket som löpande har granskat anlitade entreprenörer. Avsikten är att tillämpa samma modell inom tunnelbaneprojektet. Arbetsmiljöbestämmelser är väl dokumenterade i grundavtalet mellan staten, kommunerna och landstinget 9

10 Intentionen är att engagera internationella företag. En första information kommer att anordnas för intresserade konsulter avseende projektering och senare för entreprenader. Alla gällande avtal mellan de ingående parterna finns att tillgå på: stockholmsforhandling.se. Nedan presenteras aktuell budget: Resultaträkning (mnkr) Verksamhetens intäkter (inklusive finansiella intäkter) Budget 2014 Verksamhetens kostnader (inkl avskrivningar och finansiella kostnader) Årets ekonomiska resultat Balansomslutning (mnkr) Årsarbetare 0 10

JIL Stockholms läns landsting

JIL Stockholms läns landsting JIL Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2012-02-08 KD LS 1201-0101 Landstingsstyrelsen ITI-Ii I I I. i....,,n i, i 1 J J t l landsltngssfyrelsem! i 12-02---? 1 * 00 7 l Intern

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens arbetsutskott Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling Ärendebeskrivning Förslag till godkännande

Läs mer

*

* Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering

Läs mer

Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2015

Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2015 Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2015 26 maj 2015 tidplan och avsnitt 10.6 10.13 uppdateras inför slutrevisionen F 1 Innehållsförteckning 1 Tidplan... 3 2 Inledning... 4

Läs mer

LS Tf landstingsdirektören har inkommit med kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering.

LS Tf landstingsdirektören har inkommit med kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) -5-18 LS 114-567 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: -5-1 8 Landstingsstyrelsen i i ^OSTfNGSSTVRELSFM 1*5-2 4 * 1 7 Kvartalsrapport per

Läs mer

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Uppgifter TN:s org.nr: 212100-0016 SL:s org. nr: 556013-0683, ägare: Stockholms läns landsting WÅAB:s org.nr:

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09- 1 6 Månadsrapport för

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1181 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2016 Föredragande

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget.

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. Bilaga 2002-10-16 1(5) Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. 1 Grundläggande förutsättningar Avtalet

Läs mer

Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013

Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013 Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är

Läs mer

SKRIVELSE 2011-08-17 LS 1107-1035. Landstingsdirektören har inkommit med delårsrapport för koncernfinansiering.

SKRIVELSE 2011-08-17 LS 1107-1035. Landstingsdirektören har inkommit med delårsrapport för koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 211-8-17 LS 117-135 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 211 -OB-17 Landstingsstyrelsen LAtoDSTWGSSTYRElSFN 1 1-8-17 * G9 Delårsrapport 211

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1371 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3-11- 1 9 0 0 0 46 ' Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse BOKSLUT PER -12-31 Resultatenhet koncernfinansiering Förvaltningsberättelse Sammanfattning av det gångna året Koncernfinansiering är en central redovisningsenhet där poster av landstingsövergripande karaktär

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Årsrapport 2014 och intern kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Koncernfinansiering

Årsrapport 2014 och intern kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ing 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1412-1468 Landstingsstyrelsen Årsrapport och intern kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE LS -0518-03-16 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per februari för förvaltning för utbyggd tunnelbana Ärendebeskriviiing

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Skadekontots tertialrapport 2015 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (6)

JIL Stockholms läns landsting i (6) JIL Stockholms läns landsting i (6) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och finans SLL Ekonomi Landstingsstyrelsen Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017 samt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

RK 200610-100 Revisionskontoret 2007-03-21 1 (5) Sammanfattning

RK 200610-100 Revisionskontoret 2007-03-21 1 (5) Sammanfattning RK 200610-100 Revisionskontoret 2007-03-21 1 (5) Sammanfattning Revisionen av Landstingsstyrelsens verksamhet under år 2006 har utgått från av de förtroendevalda revisorerna fastställd revisionsplan och

Läs mer

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT september KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 4 3.1.

Läs mer

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår ANMÄLAN 2014-02-18 Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa Ärendet Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i delårsrapport respektive årsredovisning

Läs mer

Tilläggsavtal nr 7, 8,11,12,13,15 samt 16 till Projektavtalet

Tilläggsavtal nr 7, 8,11,12,13,15 samt 16 till Projektavtalet Stockholms läns landsting 1(7) Landstingsstyrelsens förvaltning NKS Bygg Ankom Handläggare: Mats Abrahamsson Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-02- 1 1 Tilläggsavtal nr 7,

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per juli 2015

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per juli 2015 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

Stockholms låns Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms låns Förvaltning för utbyggd tunnelbana Stockholms låns Förvaltning för utbyggd tunnelbana g Ankom Stockholms läns landsting 2015-10- 2 6 Dnr. TJÄNSTEUTLÅTANDE FUT 1506-0086 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport 2015 september månad

Läs mer

Tilläggsavtal 4 och 5 till Projektavtal för uppbyggnaden av Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus (NKS)

Tilläggsavtal 4 och 5 till Projektavtal för uppbyggnaden av Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus (NKS) Stockholins lans landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-09-12 LS 1206-0931 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 2 *09' 25 0001 5 Tilläggsavtal 4 och 5 till Projektavtal för uppbyggnaden

Läs mer

1 Landstingsstyrelsens förvaltning. Strategisk IT i SLL. Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem?

1 Landstingsstyrelsens förvaltning. Strategisk IT i SLL. Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem? 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Strategisk IT i SLL Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem? 2 Landstingsstyrelsens förvaltning Ytterligare samordning av landstingets IT-verksamhet LS 1308-1045

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Ki) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2015-01-23 LS 1412-1432 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2015-01-

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Landstingsrådsberedningen LS

Landstingsrådsberedningen LS P 6, 2017-04-04 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-03-22 LS 2017-0090 Landstingsstyrelsen Årsrapport och internkontrollplan 2017 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Landstinget i Jönköpings län Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen Granskning av årsredovisning 2012 Landstingets revisorer, har med hjälp av sakkunnigt biträde, granskat landstingets årsredovisning

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Landstingsstyrelsens förvaltning Avdelningen för Ekonomi- och Verksamhetsstyrning Handläggare: Patrick Aronsson Landstingsstyrelsen Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning

Läs mer

Fr om belastas alla helägda bolag i landstinget med faktiska pensionskostnader.

Fr om belastas alla helägda bolag i landstinget med faktiska pensionskostnader. BOKSLUT PER -12- Förvaltningsberättelse Verksamhet Koncernfinansiering är en central redovisningsenhet där poster av landstingsövergripande karaktär redovisas. Enheten har inga anställda och bedriver ingen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-02-09 t A**M5STiNGSSTYRELSBW Landstingsstyrelsen'? ~$2~ 21 * $ 8 '. Årsredovisning 2011 för Skadekontot Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Instruktion för revision av förvaltningar inom Stockholms läns landsting 2014

Instruktion för revision av förvaltningar inom Stockholms läns landsting 2014 Instruktion för revision av förvaltningar inom Stockholms läns landsting 2014 Version 27 aug 2014 Kontaktuppgifter för granskningsansvariga har uppdaterats. Avsnitt 1 har uppdaterats fr.o.m. tidpunkten

Läs mer

Rätt att teckna avtal -riktlinjer

Rätt att teckna avtal -riktlinjer Förvaltningsnamn Avsändare Regionstyrelsen Rätt att teckna avtal -riktlinjer Inledning Regionstyrelsen är Region Jönköpings läns högsta verkställande och beredande organ. Regionstyrelsen eller nämnd kan

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2) Månadsrapport per november 2011 för koncernfinansiering. Landstingsstyrelsen

Stockholms läns landsting 1 (2) Månadsrapport per november 2011 för koncernfinansiering. Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-01-11 LS 1112-1684 f l»ncsrwgsstyrelsfn i Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2011 för koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

Stockholms läns landsting. Budgetunderlag 2017 och planår , Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning

Stockholms läns landsting. Budgetunderlag 2017 och planår , Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting Org.nr 556477-9378 Verkställande Direktören SKRIVELSE 2016-11-02 LIS AB 2016-0028 Styrelsen Budgetunderlag 2017 och planår 2018-2021, Ärendebeskrivning Budgetunderlag 2017 och

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr. 55^477-937^ SKRIVELSE Styrelsen Förslag till ändring av ägardirektiv för AB Stockholms Läns Landstings Internfinans Ärendebeskrivning

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per februari 2015

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per februari 2015 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans i (i) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-19 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-03- 3 0, ItÉ..fbh^.i.hL.y.ti

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy 1(8) Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy FÖRSLAG 1.1 Syfte och inledning Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser. Den finansiella verksamheten inom SLL är

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Slutlig budget LISAB, Landstingshuset i Stockholm AB

Slutlig budget LISAB, Landstingshuset i Stockholm AB Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 55Ö477-9378 Verkställande Direktören i (i) SKRIVELSE 2015-11-11 LISAB 2015-0003 Styrelsen Slutlig budget LISAB, Landstingshuset i Stockholm

Läs mer

31 Stockholms läns landsting i (i)

31 Stockholms läns landsting i (i) 31 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-11-04 LS 1410-1089 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-11-

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Effektiv ledning, styrning och uppföljning inom Stockholms läns landsting

Effektiv ledning, styrning och uppföljning inom Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsrådsberedningen Landstingsstyrelsen Effektiv ledning, styrning och uppföljning inom Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius Ärendebeskrivning Detta är ett

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

Soliditet, eget kapital, resultatdispositionsregler, redovisning av pensionskostnad samt sanktionsregler för akutsjukhusen

Soliditet, eget kapital, resultatdispositionsregler, redovisning av pensionskostnad samt sanktionsregler för akutsjukhusen 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans Landstingsstyrelsen Soliditet, eget kapital, resultatdispositionsregler, redovisning av pensionskostnad samt sanktionsregler för akutsjukhusen

Läs mer

Årsrapport 2015 och intern kontrollplan 2016 för Koncernfinansiering

Årsrapport 2015 och intern kontrollplan 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-03-30 LS 2016-0173 Landstingsstyrelsen Årsrapport och intern kontrollplan 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Maj 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-09-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per maj 2015 Dokumenttyp

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:1 1 (12) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Tryggande av samt hantering av SL-koncernens pensionsutfästelser Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingskontoret

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig

Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig 2016-12-15 Upplägg idag Allmänt om tunnelbanans utbyggnad i Stockholm Tunnelbanan

Läs mer

Sammanfattning av förslag till ändringar i finanspolicyn och dess bilagor för Stockholms läns landsting

Sammanfattning av förslag till ändringar i finanspolicyn och dess bilagor för Stockholms läns landsting Bilaga 1(6) Sammanfattning av förslag till ändringar i finanspolicyn och dess bilagor för Stockholms läns landsting Tillägg Avsnitt 3.2 Verkställighetsnivå (förvaltning/bolag) Landstingsstyrelsen Avsnitt

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Landstingsrevisorernas Delrapporterings - PM 2016, Landstingshuset i Stockholm AB

Landstingsrevisorernas Delrapporterings - PM 2016, Landstingshuset i Stockholm AB Stockholms läns landsting i (i) Org.nr 55Ö477-9378 Verkställande Direktören SKRIVELSE 2016-11-02 LISAB 2016-0029 Styrelsen Landstingsrevisorernas Delrapporterings - PM 2016, Ärendebeskrivning Landstingsrevisorernas

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport för Skadekonto för perioden 1 januari - 31 augusti 2013.

Delårsrapport för Skadekonto för perioden 1 januari - 31 augusti 2013. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1310-1270 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 13-1M9 OGGU Delårsrapport per augusti 2013 för Skadekonto Föredragande

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2014

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2014 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-01-22 LS 1312-1538 LANDSTINGSSTYRELSEN LandstingsstyrelserJ 1 * *02' 04 0001 3 Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och för år 2014 Föredragande landstingsråd:

Läs mer