Objektbeskrivning Objekt inom landstingsstyrelsen. Sammanställd redovisning/koncernredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Objektbeskrivning Objekt inom landstingsstyrelsen. Sammanställd redovisning/koncernredovisning"

Transkript

1 Objektbeskrivning Objekt inom landstingsstyrelsen Granskningsuppdraget avser objekten inom landstingsstyrelsen och avser årlig revision av bokslut och sammanställda räkenskaper för SLL som helhet, dels koncernfinansiering (Kcfi) och räkenskaper för landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) med NKS Bygg, skadekontot samt den nya förvaltningen för utbyggd tunnelbana som sorterar under landstingsstyrelsen. Nedan finns en beskrivning av de olika delarna i uppdraget: Sammanställd redovisning/koncernredovisning... 1 Koncernfinansiering... 1 Landstingsstyrelsens förvaltning... 3 NKS-Bygg... 6 Skadekontot... 7 Förvaltningen för utbyggd tunnelbana... 8 Sammanställd redovisning/koncernredovisning Sammanställning av koncernredovisningen görs inom landstingsstyrelsens förvaltning funktionsområdet SLL Ekonomi och Finans. Den sammanställda redovisningen i delårsrapport och årsredovisning ska ge en sammanfattande och rättvisande bild av landstingets totala ekonomiska ställning och resultat, oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. SL:s och LISAB:s underkoncerner är upprättade med full konsolidering och är intagna i sin helhet i landstingskoncernen. Den sammanställda redovisningen för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg och dess dotterbolag TioHundra AB har tagits in med proportionell konsolidering. Ägarandelen uppgår till 50 procent. Intressebolag har tagits in enligt kapitalandelsmetoden. Resultatandelar från intresseföretag inkluderas i verksamhetens nettokostnader. Från och med år 2012 redovisar bolagen, i förekommande fall, erhållna och lämnade koncernbidrag över resultaträkningen, som bokslutsdisposition, istället för mot eget kapital. I den sammanställda redovisningen omräknas bolagens finansiella rapporter som upprättats enligt ÅRL och BFN:s regelverk till kommunal redovisningssed i de fall väsentliga avvikelser föreligger. Koncernfinansiering Kortfakta Verksamhet: Ekonomisk resultatenhet utan verksamhet, inga anställda Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Flemminggatan 20, 1 tr Tel

2 Verksamhet Koncernfinansiering (Kcfi) är en central redovisningsenhet inom landstingsstyrelsens förvaltnings funktionsområde SLL Ekonomi och Finans. Hos koncernfinansiering redovisas poster av landstingsövergripande karaktär såsom skatteintäkter och utbetalning av landstingsbidrag. Intäkterna består främst av skatteintäkter och specialdestinerade statsbidrag. Övriga intäkter kommer från det personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) som förvaltningarna erlägger. POpålägget ska täcka förvaltningsorganisationens kostnader för sociala avgifter och pensioner som belastar Kcfi. Förvaltningarna påförs automatiskt pensionskostnaden via PO-pålägget i lönesystemet. Avsättning för pensioner för anställda vid landstingets förvaltningar redovisas centralt hos Kcfi. Detta gäller pensionsförmåner intjänade fr.o.m Tidigare intjänade pensionsförmåner redovisas som ansvarsförbindelse. För vissa bolag har pensionsavsättningen redovisats centralt hos Kcfi t.o.m. år För intjänade pensionsförmåner hos SL före 1992 finns särskilt avtal. Den enskilt största kostnadsposten utgörs av utbetalning av landstingsbidrag och tillskott till koncernens förvaltningar och bolag. Utbetalning av landstingsbidrag och tillskott till verksamheterna inom hälso- och sjukvården sker via hälso- och sjukvårdsnämnden. Därutöver redovisar Kcfi övriga bidrag, dvs. belopp som landstingsfullmäktige beslutat om utöver budget och som utbetalas direkt till producenterna. Hos Kcfi redovisas även koncernens upplåning. Räntekostnaderna på låneskulden belastar således enheten. Kcfi budgeterar investeringar under 2014 gällande Citybanan om 477 miljoner. Totalt beräknas landstinget utbetala ca mnkr t.o.m. år 2017 för Citybanan. Mål för verksamheten I fullmäktiges budget 2014 finns inte några specifika mål eller uppdrag för Kcfi:s verksamhet år 2014 utöver följande: budgeterat resultat om -310 mnkr utbetalning av beslutade bidrag om 10 mnkr till delägaren av TioHundra AB, Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg, för att möjliggöra ett tillskott till bolaget. Väsentliga avvikelser från budget kan uppkomma främst vad gäller skatteintäkter och pensionskostnader p.g.a. omvärldsförändringar som inte kunnat förutses när budgeten fastställdes t.ex. förändringar i lagstiftning, befolkningsunderlag eller konjunkturläge. Förändringar i utjämningssystem och statsbidrag samt landstingets engagemang i olika infrastruktursatsningar är också av stor betydelse för Kcfi. De två senaste räkenskapsåren har Kcfi:s resultat belastats av poster av engångskaraktär som handlar om återbetalning av sjukförsäkringspremier från AFA Försäkring. Organisation Kcfi är en resultatenhet under landstingsstyrelsen. Enheten har inga anställda och bedriver ingen egen verksamhet. Redovisningen och administrativa uppgifter för Kcfi:s räkning genomförs av anställda inom landstingsstyrelsens förvaltning, närmare bestämt inom funktionsområdet SLL Ekonomi och finans. 2

3 Ekonomi och IT Resultaträkning (mnkr) Verksamhetens intäkter (inklusive finansiella intäkter) Budget 2014 Bokslut Samlade skatteintäkter Verksamhetens kostnader (inkl avskrivningar och finansiella kostnader) Årets ekonomiska resultat Balansomslutning (mnkr) Årsarbetare 0 0 Kcfi har inga egna system utan arbetar i de system som finns inom SLL, d.v.s.: Raindance (ekonomisystem) Cognos Controller (koncernrapporteringssystem). Contempus Invoice (SLL:s system för hantering av fakturor via datorn, s.k. e- fakturor) Palett (SLL:s PA- och lönesystem) Grunddata från detta system skickas till KPA som hanterar pensionsberäkningarna. TWIN (ett försystem till Raindance) systemet används av AB SLL Internfinans (landstingets internbank) som hanterar all in- och utlåning. Bokföringen av SLLkoncernens lån, ränteintäkter och -kostnader sker hos Kcfi. Av central betydelse för Kcfi är ekonomihandboken och övrig ekonomisk information från SLL Ekonomi och finans. Landstingsfullmäktige har inte fastställt några mål, uppdrag eller specifika styrdokument för Kcfi. Revisionens sammanfattade bedömning av verksamheten 2013 I samband med bokslutsgranskningen 2013 bedömdes styrning och intern kontroll som tillräcklig. Räkenskaperna bedömdes som rättvisande. Revisionen gjorde noteringar om avvikelser från god redovisningssed vad gäller reserveringar/avsättningar för pensioner för år 2007 (700 mnkr). Vidare noterades att det inte fanns tillräckligt med underlag för att styrka denna avsättning. Dessutom påpekades att avvikelser från Lag (1997:614) om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för ekonomisk redovisning (RKR) inte kommenterades. Denna avsättning belastar fortfarande balansräkningen. Landstingsstyrelsens förvaltning Kort om förvaltningen Verksamhet: Verksamhetsstöd till den politiska organisationen, landstingets verksamheter och regional och internationell verksamhet Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Flemminggatan 20, 1 tr Tel

4 Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) arbetar på direkt uppdrag av landstingsstyrelsen och den främsta uppgiften är att strategiskt och operativt arbeta för att nå de av fullmäktige uppsatta målen och uppdragen. LSF har bland annat att leda och samordna beslutsprocess och uppdrag för den politiska organisationen, vara verksamhetsstöd för Stockholms läns landsting och LSF samt bereda och implementera beslut. Organisation LSF har ca 792 anställda varav ca hälften tillhör SLL IT (exkl. Berga och NKS-bygg) LSF:s organisation utgörs av landstingsdirektören som högste tjänsteman. Direkt under landstingsdirektören finns landstingsdirektörens stab och Forskning och utveckling (FoU). Nedanför finns verksamheter indelade i sju olika funktionsområden (FO) med en funktionsområdesdirektör som ansvarig för varje FO. Funktionsområdesdirektörerna tillsammans med landstingsdirektören (LD), planeringsdirektören för LD:s stab, biträdande förvaltningsdirektör och direktören för ägarstyrning utgör LSF:s koncernledning. Landstingsdirektören har mandat att styra över förvaltningsdelen av Stockholms läns landsting (SLL). Varje FO arbetar både internt inom LSF och externt ut mot SLL. Funktionsområdet SLL Administration arbetar i huvudsak internt inom LSF medan övriga FO:n arbetar i huvudsak externt ut mot övriga SLL. LSF omfattar organisatoriskt även Berga naturbruksgymnasium och NKS-Bygg. Verksamhet Nedan ges en överblick över de ansvarsområden som LSF har att ansvara för. Stöd och service åt den politiska organisationen Stödja landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och samordna landstingets verksamhet Ge service åt den politiska organisationen Leda och samordna beslutsprocess och uppdrag Föra ut och säkerställa genomförandet av beslut från landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och direktiv från myndigheter samordna uppdrag inom landstinget där det höjer kvaliteten och effektiviteten Bereda och implementera beslut Utarbeta beslutsunderlag till den politiska ledningen samt implementera och följa upp beslut. 4

5 Planera, utreda och driva ärenden och projekt Verksamhetsstöd för Stockholms läns landsting, SLL Ansvara för den övergripande ekonomiska planeringen och samordningen. Stödja förvaltningar och bolag med att leda och utveckla sina verksamheter. Identifiera behov, öka kunskap, skapa styrdokument, förankra och sprida resultat. Stödja förvaltningar och bolag med specialistkunskap Verksamhetsstöd för landstingsstyrelsens förvaltning, LSF Verksamhetsstyrning och utveckling av LSF Verksamhetsstöd Identifiera behov, utveckla kunskap, skapa styrdokument, förankra, implementera och sprida resultat. Samverkan och utveckling i omvärldsperspektiv Samverkan med organisationer, myndigheter och övriga intressenter Regionplanering Regionala utvecklingsfrågor Samordning av landstingets miljöarbete Omvärldsbevakning främst inom landstingets ansvarsområden Ekonomi, personal, IT LSF följer Stockholms läns landstings budgetprocess och inrymmer enheterna Berga naturbruksgymnasium och NKS-Bygg som båda konsolideras i LSF:s räkenskaper och i förvaltningsberättelsen. Berga har sin egen redovisning och är lokaliserad i Berga söder om Stockholm. Support och stöd för redovisning erhålles från LSF Ekonomi. Avstämning av budget sker månadsvis. Månadsbokslut upprättas och rapporteras månadsvis för konsolidering till koncernbokslut. Fakturahandläggningen är outsourcad. Viktiga IT-sytem för LSF är enligt nedan: Raindance Ekonomisystem Contempus fakturahandläggning Cognos Controller koncernrapporteringssystem Heroma PA-system Nedan presenteras budget och utfall: Resultaträkning (mnkr) Verksamhetens intäkter (inklusive finansiella intäkter) Budget 2014 Bokslut Verksamhetens kostnader (inkl avskrivningar och finansiella kostnader) Årets ekonomiska resultat Balansomslutning (mnkr) Årsarbetare

6 NKS-Bygg (ingår i landstingsstyrelsens förvaltning) Kortfakta Verksamhet: Byggnation av Nya Karolinska Solna-sjukhuset Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Flemminggatan 20, 1 tr (ekonomi) Norra Stationsgatan 69, 5 tr (övrig verksamhet) Tel Verksamhet NKS-Bygg har i uppdrag enligt landstingsfullmäktige att vara beställare av byggnationen av Nya Karolinska Solna (NKS) och ansvara för uppföljning av projektavtalet gällande drift och servicetjänster. Därutöver har NKS-Bygg ett ansvar för upphandling av inredning och utrustningsinventarier till sjukhuset. Projektavtalet är ett OPS-avtal d.v.s Offentlig-Privat- Samverkan, mellan Stockholms läns landsting och Swedish Hospital Partners AB (50% Skanska, 50% Innisfree). Karolinska universitetssjukhuset ansvarar för att utforma kraven gällande upphandling av medicinteknisk utrustning och information- och kommunikationsteknik som NKS ska förses med. Landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för budget och för att upphandla den tekniska utrustningen och den övriga inredningen. NKS-Bygg har förutom de landstingsövergripande mål Ekonomi i balans följande projektmål: 1. Sjukvård, forskning och undervisning ska vara så integrerade att de effektivt stödjer framtagande och spridning av ny kunskap för vård av svårt sjuka och skadade patienter 2. Projektet ska skapa attraktiva och mänskliga miljöer med höga arkitektoniska värden både inom och i anslutning till sjukhuset 3. Vårdprocesserna ska effektiviseras och resursutnyttjandet optimeras 4. Projektet ska, så långt som möjligt, arbeta med generella lösningar som tillåter kontinuerlig verksamhetsutveckling 5. Sjukhuset och dess verksamheter ska ges en prioriterad och tydlig roll i staden 6. Projektet ska, på alla nivåer, arbeta utifrån hållbarhetsperspektivet Organisation NKS-Bygg är en avdelning inom funktionsområdet SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar (SFI) inom landstingsstyrelsens förvaltning. Landstingsstyrelsen är den överordnade styrelsen. Ledningsgruppen består av Marit Brusdal Penna, direktör, Ewa-Lill Sjökvist, ekonomichef och ytterligare tre personer, Antal anställda uppgår till ca 15 st. Sedan januari 2012 är ansvaret för projektet NKS uppdelat mellan landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) och Karolinska universitetssjukhuset. Ansvaret för att planera vårdverksamheten och organisationen inför driftsättningen av NKS ligger hos Karolinska universitetssjukhuset. Ekonomi och IT NKS-Bygg följer Stockholms läns landstings budgetprocess och budgeten konsolideras med landstingsstyrelsens förvaltning. Avstämning av budget sker månadsvis. Månadsbokslut upprättas och rapporteras månadsvis för konsolidering till koncernbokslut. Ekonomiavdelningen är lokaliserad inom funktionsområdet SLL Ekonomi och finans på Fleminggatan 20, 1 tr, (Trygghansahuset). Ekonomichef är Ewa-Lill Sjökvist. 6

7 Landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för IT-hanteringen. Ekonomisystemet utgörs av Raindance. Därutöver hanteras intern redovisning i en detaljerad excelmodel kopplad till de transaktioner som OPS-projektets finansiella modell innehåller. För personalredovisning nyttjas PA-systemet Heroma. NKS-Bygg har inget eget resultatkrav enligt landstingsfullmäktige, det ligger inom ramen för landstingsstyrelsens förvaltning. Nedan presenteras budget och utfall: Budget 2014 Bokslut 2013 Resultaträkning (mnkr) Verksamhetens intäkter (inklusive 205 finansiella intäkter) Verksamhetens kostnader (inkl avskrivningar och finansiella kostnader) -149 Årets ekonomiska resultat 56 Balansomslutning (mnkr) Årsarbetare 0 För vidare information se även Övrigt Riskerna med NKS-Bygg utgörs bland annat av möjliga förseningar av byggnationen som leder till fördyringar av projektet, brister i kompetensförsörjning, förseningar av strategiska upphandlingar Konsultuppdrag avseende revisionen av NKS-Bygg avser finansiell revision. Djup kunskap om redovisning inom bygg- och fastighetsområdet är nödvändig. Bland annat diskuteras Rådet för kommunal redovisnings rekommendation av hur komponentavskrivning ska anpassas till NKS-Bygg och avskrivningar för fastigheterna i framtiden. Därutöver arbetar man med korrekt gränsdragning mellan kostnad och aktivering vad gäller investeringar. Skadekontot Kortfakta Verksamhet: Försäkringsverksamhet Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Flemminggatan 20, 1 tr (Trygghansahuset) Tel Verksamhet Skadekontot är Stockholms läns landstings försäkringssystem för egendoms-, ansvars och följdskadeförsäkringar. All verksamhet inom bolag och förvaltningar är försäkrade genom 7

8 systemet utom trafikbolagen. Verksamheten finansieras genom att inbetalda premier som betalas årligen i syfte att utjämna kostnaderna och reglera inkomna skador. En ny försäkringsupphandling är klar med SLL:s försäkringsmäklare och har börjat gälla den 1 januari Den omfattar bland annat egendoms- och följdskadeförsäkring. Därutöver har det tillkommit en utställningsförsäkring. Organisation Skadekontot har inga anställda och administrationen hanteras av landstinsstyrelsens förvaltning. Det finns ett avtal mellan Skadekontot och landstingsstyrelsens förvaltning avseende ekonomiadministration tecknat 2011 vilket stipulerar en förlängning av avtalet ett år i taget om inte en skriftlig uppsägning lämnas tre månader innan aktuellt årsskifte. Avtal finns även för skadekontot och försäkringsmäklaren Söderberg & Partners. Ekonomi och IT Skadekontot upprättar sina egna bokslut och egna delårsrapporter och årsredovisningar I övrigt följer man Stockholms läns landstings budgetprocess. Varken boksluten eller budgeten konsolideras med landstingstyrelsens förvaltning. Avstämning av periodiserad budget sker månadsvis. Månadsbokslut upprättas och rapporteras månadsvis. Skadekontot har inga investeringar. Ekonomiavdelningen är lokaliserad inom funktionsområdet SLL Ekonomi och finans. Landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för IT-hanteringen. Ekonomisystemet utgörs av Raindance. Nedan presenteras budget och utfall: Resultaträkning (mnkr) Verksamhetens intäkter (inklusive finansiella intäkter) Budget 2014 Bokslut ,7 12,9 Verksamhetens kostnader (inkl avskrivningar och finansiella kostnader) -12,7-12,9 Årets ekonomiska resultat 0 0 Balansomslutning (mnkr) E.T. 43,6 Årsarbetare 0 0 Förvaltningen för utbyggd tunnelbana Kort om förvaltningen Verksamhet: Utbyggnad av tunnelbana inom Stockholmsregionen Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Norra Stationsgatan 69 Tel I januari 2014 undertecknade representanter från staten, SLL, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun, och Solna Stad avtal som innebär utbyggnad av tunnelbanan och bostäder. SLL ansvarar för planering och genomförandet av hela utbyggnaden av 8

9 tunnelbanan samt för fordon och depåer. Överenskommelsen omfattar ca två mil tunnelbana och nio stationer, fördelat på fyra sträckningar samt ett åtagande av kommunerna att bygga bostäder i nära anslutning till tunnelbanan. Cirka år 2025 ska hela utbyggnaden av tunnelbanan vara klar till Nacka, Barkarby och Arenastaden. Rapportering över projektets genomförande lämnas till landstingsstyrelsen. Avvikelserapportering lämnas till huvudstyrelsen för projektet där staten har ordförandeskapet (K-G Wessberg). Landstingsstyrelsen beslutade att från och med inrätta en ny förvaltning som ansvarar för genomförandet av avtalen (LS ). Genom bildandet av förvaltning för utbyggd tunnelbana den 1 mars delegerades ansvaret för planering, projektering och genomförande av den nya tunnelbanan. Den totala investeringen för utbyggnaden, inklusive fordon och depå, blir 25,7 mdkr, varav landstinget står för 6,85 mdkr. Merparten av finansieringen för utbyggnaden av tunnelbanan kommer från externa parter vilket medförde behov att upprätta en organisation tydligt skild från den ordinarie verksamheten i trafiknämnden. En renodlad organisation för genomförandet av utbyggnaden skapar förutsättningar för en tydlig och transparent redovisning av kostnader och genomförandet samt minskar risken för att tidplanen påverkas av ordinarie verksamhet. En egen förvaltning bedöms även underlätta möjligheten att rekrytera specifik kompetens. Riggert Andersson har utsetts till förvaltningschef. Förvaltningen är under uppbyggnad och planeringen av arbetet sker parallellt med att projektorganisationen byggs upp och bemannas. Upphandlingar avseende konsulttjänster för projektering har redan genomförts (800 mnkr resp 250 mnkr). Landstingsstyrelsen har beslutat om en investeringsbudget för den nya förvaltningen om 449 mnkr (varav landstinget finansierar 189 mnkr). Finansiering säkerställs av Koncernfinansiering. I initialskedet lånas, vid behov, upphandlingspersonal och juridisk kompetens in från TF personer kommer att vara anställda vid årets slut. I full produktion år 2018 kommer det att vara ca personer anställda i organisationen. Förvaltningen har hängavtal med trafikförvaltningen för att utnyttja deras avtal med Zero Chaos. Förvaltningen replierar till LSF och TF:s personalresurser. Ett samverkansavtal ska skrivas med TF för hur utbytet avseende personal etc. ska hanteras. Till administrativ chef vid förvaltningen har utsetts Johanna Munter. Ekonomichef är på gång att rekryteras. Ekonomisystemet Agresso kommer att användas för redovisning. I mars pågick ett arbete för att anlita projekteringskonsulter och resurskonsulter för tunnelbanan till Solna. Förvaltningen har ännu inte bestämt hur upphandlingen för byggentreprenaderna ska se ut. Det blir troligen ett samverkansavtal där entreprenören arbetar mot ett takpris med kontinuerlig avstämning/kontroll från förvaltningen. Detta är en väl beprövad modell från Citybanan m.fl. projekt. Förvaltningschefen Riggert Andersson har inom sitt tidigare arbete på Citybanan etablerat ett samarbete med skatteverket som löpande har granskat anlitade entreprenörer. Avsikten är att tillämpa samma modell inom tunnelbaneprojektet. Arbetsmiljöbestämmelser är väl dokumenterade i grundavtalet mellan staten, kommunerna och landstinget 9

10 Intentionen är att engagera internationella företag. En första information kommer att anordnas för intresserade konsulter avseende projektering och senare för entreprenader. Alla gällande avtal mellan de ingående parterna finns att tillgå på: stockholmsforhandling.se. Nedan presenteras aktuell budget: Resultaträkning (mnkr) Verksamhetens intäkter (inklusive finansiella intäkter) Budget 2014 Verksamhetens kostnader (inkl avskrivningar och finansiella kostnader) Årets ekonomiska resultat Balansomslutning (mnkr) Årsarbetare 0 10

Årsrapport 2014 och intern kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Koncernfinansiering

Årsrapport 2014 och intern kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ing 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1412-1468 Landstingsstyrelsen Årsrapport och intern kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-11-26 LS 1406-0797 Landstingsstyrelsen Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015 Föredragande

Läs mer

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget.

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. Bilaga 2002-10-16 1(5) Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. 1 Grundläggande förutsättningar Avtalet

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1371 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3-11- 1 9 0 0 0 46 ' Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Skadekontots tertialrapport 2015 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår ANMÄLAN 2014-02-18 Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa Ärendet Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i delårsrapport respektive årsredovisning

Läs mer

31 Stockholms läns landsting i (i)

31 Stockholms läns landsting i (i) 31 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-11-04 LS 1410-1089 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-11-

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell 1 (2) FÖRSLAG 2013:84 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg Ärendebeskrivning

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:1 1 (12) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Tryggande av samt hantering av SL-koncernens pensionsutfästelser Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingskontoret

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:1 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fusion av de vilande bolagen Leasingaktiebolaget Garnis, Västra Servicegruppen Aktiebolag och Vecura AB Föredragande landstingsråd: Catharina

Läs mer

Sammanfattning av förslag till ändringar i finanspolicyn och dess bilagor för Stockholms läns landsting

Sammanfattning av förslag till ändringar i finanspolicyn och dess bilagor för Stockholms läns landsting Bilaga 1(6) Sammanfattning av förslag till ändringar i finanspolicyn och dess bilagor för Stockholms läns landsting Tillägg Avsnitt 3.2 Verkställighetsnivå (förvaltning/bolag) Landstingsstyrelsen Avsnitt

Läs mer

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy 1(8) Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy FÖRSLAG 1.1 Syfte och inledning Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser. Den finansiella verksamheten inom SLL är

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport nr 6/03 "Pensionshanteringen inom SLL"

Yttrande över revisionsrapport nr 6/03 Pensionshanteringen inom SLL TJÄNSTEUTLÅTANDE Landstingskontoret 2003-04-10 Yttrande över revisionsrapport nr 6/03 "Pensionshanteringen inom SLL" Ärendet Landstingsrevisorerna har överlämnat rubricerad rapport för yttrande. Landstingskontorets

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning

2015-03-20 1 Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting i sammanfattning 1 i sammanfattning 2 i sammanfattning innehåller delarna: 3 9 16 24 30 35 Uppdrag, mål och styrning Ekonomi Hälso- och sjukvård Kollektivtrafik Regionplanering Kultur 38 Mer om 3 Uppdrag, mål och styrning

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning. Outsourcing av vissa ekonomifunktioner inom centrala delar av Stockholms läns landsting, SLL.

Landstingsstyrelsens förvaltning. Outsourcing av vissa ekonomifunktioner inom centrala delar av Stockholms läns landsting, SLL. 1 Outsourcing av vissa ekonomifunktioner inom centrala delar av Stockholms läns landsting, SLL. 2 Bakgrund 2005 sammanförs redovisningsenheterna för två centrala förvaltningar inom Stockholms läns landsting,

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. Landstinghuset i Stockholm AB

ÅRSRAPPORT 2014. Landstinghuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2014 N Landstinghuset i Stockholm AB Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter 1 (5) Landstingsstyrelsen Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Principer för och utformning av kapitalstrukturen för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-01-16 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsen 7 3-07- 29 0000 7 Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-05-21 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-05- 2 7 0 00 0^ ' Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2014-12-15 Ärende 7 Dnr 2014/1.2.1/150 Sid. 1 (5) 2014-11-24 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 1 (2) FÖRSLAG 2012:78 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Investeringsstrategi

Investeringsstrategi Investeringsstrategi Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans 1 1. Bakgrund I beslut om 2011 års budget gav landstingsfullmäktige landstingsstyrelsen i uppdrag att i samband med budget 2012

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 18/13 2013-12-20. Dnr SKL 13/7699 Leo Ruostejoki 08-452 78 97

Ekonomi Nytt. Nummer 18/13 2013-12-20. Dnr SKL 13/7699 Leo Ruostejoki 08-452 78 97 Ekonomi Nytt Nummer 18/13 2013-12-20 Dnr SKL 13/7699 Leo Ruostejoki 08-452 78 97 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om redovisning och revision av överföring av naturgas och lagring av naturgas för annans räkning; SFS 2000:671 Utkom från trycket den 18 juli 2000 utfärdad den 6 juli

Läs mer

Svar på 2013 års revisionsberättelse

Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsdirektörens stab 2014-05-12 Dnr 2014/0295 Ekonomienheten Maria Gotthardsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsstyrelsen har tagit del av 2013 års

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2014

Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2014 Instruktion för revision av bolag inom Stockholms läns landsting 2014 Version 27 augusti 2014 Kontaktuppgifter på granskningsansvariga och granskningsbyråer har uppdaterats Avsnitt 1 som behandlar rapportering

Läs mer

E-fakturaprojektet inom SLL 2005

E-fakturaprojektet inom SLL 2005 Projektrapport nr 23/2005 E-fakturaprojektet inom SLL 2005 E-fakturaprojektet inom Landstingsstyrelsens förvaltning har i enlighet med Landstingsdirektörens direktiv infört en lösning för elektroniskt

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 i redovisningen KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte, revisionsmål och metod 2 3.1 Syfte 2 3.2 Revisionsmål 2 3.3 Metod 3 4. Projektorganisation 3

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer