Objektbeskrivning Objekt inom landstingsstyrelsen. Sammanställd redovisning/koncernredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Objektbeskrivning Objekt inom landstingsstyrelsen. Sammanställd redovisning/koncernredovisning"

Transkript

1 Objektbeskrivning Objekt inom landstingsstyrelsen Granskningsuppdraget avser objekten inom landstingsstyrelsen och avser årlig revision av bokslut och sammanställda räkenskaper för SLL som helhet, dels koncernfinansiering (Kcfi) och räkenskaper för landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) med NKS Bygg, skadekontot samt den nya förvaltningen för utbyggd tunnelbana som sorterar under landstingsstyrelsen. Nedan finns en beskrivning av de olika delarna i uppdraget: Sammanställd redovisning/koncernredovisning... 1 Koncernfinansiering... 1 Landstingsstyrelsens förvaltning... 3 NKS-Bygg... 6 Skadekontot... 7 Förvaltningen för utbyggd tunnelbana... 8 Sammanställd redovisning/koncernredovisning Sammanställning av koncernredovisningen görs inom landstingsstyrelsens förvaltning funktionsområdet SLL Ekonomi och Finans. Den sammanställda redovisningen i delårsrapport och årsredovisning ska ge en sammanfattande och rättvisande bild av landstingets totala ekonomiska ställning och resultat, oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. SL:s och LISAB:s underkoncerner är upprättade med full konsolidering och är intagna i sin helhet i landstingskoncernen. Den sammanställda redovisningen för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg och dess dotterbolag TioHundra AB har tagits in med proportionell konsolidering. Ägarandelen uppgår till 50 procent. Intressebolag har tagits in enligt kapitalandelsmetoden. Resultatandelar från intresseföretag inkluderas i verksamhetens nettokostnader. Från och med år 2012 redovisar bolagen, i förekommande fall, erhållna och lämnade koncernbidrag över resultaträkningen, som bokslutsdisposition, istället för mot eget kapital. I den sammanställda redovisningen omräknas bolagens finansiella rapporter som upprättats enligt ÅRL och BFN:s regelverk till kommunal redovisningssed i de fall väsentliga avvikelser föreligger. Koncernfinansiering Kortfakta Verksamhet: Ekonomisk resultatenhet utan verksamhet, inga anställda Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Flemminggatan 20, 1 tr Tel

2 Verksamhet Koncernfinansiering (Kcfi) är en central redovisningsenhet inom landstingsstyrelsens förvaltnings funktionsområde SLL Ekonomi och Finans. Hos koncernfinansiering redovisas poster av landstingsövergripande karaktär såsom skatteintäkter och utbetalning av landstingsbidrag. Intäkterna består främst av skatteintäkter och specialdestinerade statsbidrag. Övriga intäkter kommer från det personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) som förvaltningarna erlägger. POpålägget ska täcka förvaltningsorganisationens kostnader för sociala avgifter och pensioner som belastar Kcfi. Förvaltningarna påförs automatiskt pensionskostnaden via PO-pålägget i lönesystemet. Avsättning för pensioner för anställda vid landstingets förvaltningar redovisas centralt hos Kcfi. Detta gäller pensionsförmåner intjänade fr.o.m Tidigare intjänade pensionsförmåner redovisas som ansvarsförbindelse. För vissa bolag har pensionsavsättningen redovisats centralt hos Kcfi t.o.m. år För intjänade pensionsförmåner hos SL före 1992 finns särskilt avtal. Den enskilt största kostnadsposten utgörs av utbetalning av landstingsbidrag och tillskott till koncernens förvaltningar och bolag. Utbetalning av landstingsbidrag och tillskott till verksamheterna inom hälso- och sjukvården sker via hälso- och sjukvårdsnämnden. Därutöver redovisar Kcfi övriga bidrag, dvs. belopp som landstingsfullmäktige beslutat om utöver budget och som utbetalas direkt till producenterna. Hos Kcfi redovisas även koncernens upplåning. Räntekostnaderna på låneskulden belastar således enheten. Kcfi budgeterar investeringar under 2014 gällande Citybanan om 477 miljoner. Totalt beräknas landstinget utbetala ca mnkr t.o.m. år 2017 för Citybanan. Mål för verksamheten I fullmäktiges budget 2014 finns inte några specifika mål eller uppdrag för Kcfi:s verksamhet år 2014 utöver följande: budgeterat resultat om -310 mnkr utbetalning av beslutade bidrag om 10 mnkr till delägaren av TioHundra AB, Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg, för att möjliggöra ett tillskott till bolaget. Väsentliga avvikelser från budget kan uppkomma främst vad gäller skatteintäkter och pensionskostnader p.g.a. omvärldsförändringar som inte kunnat förutses när budgeten fastställdes t.ex. förändringar i lagstiftning, befolkningsunderlag eller konjunkturläge. Förändringar i utjämningssystem och statsbidrag samt landstingets engagemang i olika infrastruktursatsningar är också av stor betydelse för Kcfi. De två senaste räkenskapsåren har Kcfi:s resultat belastats av poster av engångskaraktär som handlar om återbetalning av sjukförsäkringspremier från AFA Försäkring. Organisation Kcfi är en resultatenhet under landstingsstyrelsen. Enheten har inga anställda och bedriver ingen egen verksamhet. Redovisningen och administrativa uppgifter för Kcfi:s räkning genomförs av anställda inom landstingsstyrelsens förvaltning, närmare bestämt inom funktionsområdet SLL Ekonomi och finans. 2

3 Ekonomi och IT Resultaträkning (mnkr) Verksamhetens intäkter (inklusive finansiella intäkter) Budget 2014 Bokslut Samlade skatteintäkter Verksamhetens kostnader (inkl avskrivningar och finansiella kostnader) Årets ekonomiska resultat Balansomslutning (mnkr) Årsarbetare 0 0 Kcfi har inga egna system utan arbetar i de system som finns inom SLL, d.v.s.: Raindance (ekonomisystem) Cognos Controller (koncernrapporteringssystem). Contempus Invoice (SLL:s system för hantering av fakturor via datorn, s.k. e- fakturor) Palett (SLL:s PA- och lönesystem) Grunddata från detta system skickas till KPA som hanterar pensionsberäkningarna. TWIN (ett försystem till Raindance) systemet används av AB SLL Internfinans (landstingets internbank) som hanterar all in- och utlåning. Bokföringen av SLLkoncernens lån, ränteintäkter och -kostnader sker hos Kcfi. Av central betydelse för Kcfi är ekonomihandboken och övrig ekonomisk information från SLL Ekonomi och finans. Landstingsfullmäktige har inte fastställt några mål, uppdrag eller specifika styrdokument för Kcfi. Revisionens sammanfattade bedömning av verksamheten 2013 I samband med bokslutsgranskningen 2013 bedömdes styrning och intern kontroll som tillräcklig. Räkenskaperna bedömdes som rättvisande. Revisionen gjorde noteringar om avvikelser från god redovisningssed vad gäller reserveringar/avsättningar för pensioner för år 2007 (700 mnkr). Vidare noterades att det inte fanns tillräckligt med underlag för att styrka denna avsättning. Dessutom påpekades att avvikelser från Lag (1997:614) om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för ekonomisk redovisning (RKR) inte kommenterades. Denna avsättning belastar fortfarande balansräkningen. Landstingsstyrelsens förvaltning Kort om förvaltningen Verksamhet: Verksamhetsstöd till den politiska organisationen, landstingets verksamheter och regional och internationell verksamhet Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Flemminggatan 20, 1 tr Tel

4 Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) arbetar på direkt uppdrag av landstingsstyrelsen och den främsta uppgiften är att strategiskt och operativt arbeta för att nå de av fullmäktige uppsatta målen och uppdragen. LSF har bland annat att leda och samordna beslutsprocess och uppdrag för den politiska organisationen, vara verksamhetsstöd för Stockholms läns landsting och LSF samt bereda och implementera beslut. Organisation LSF har ca 792 anställda varav ca hälften tillhör SLL IT (exkl. Berga och NKS-bygg) LSF:s organisation utgörs av landstingsdirektören som högste tjänsteman. Direkt under landstingsdirektören finns landstingsdirektörens stab och Forskning och utveckling (FoU). Nedanför finns verksamheter indelade i sju olika funktionsområden (FO) med en funktionsområdesdirektör som ansvarig för varje FO. Funktionsområdesdirektörerna tillsammans med landstingsdirektören (LD), planeringsdirektören för LD:s stab, biträdande förvaltningsdirektör och direktören för ägarstyrning utgör LSF:s koncernledning. Landstingsdirektören har mandat att styra över förvaltningsdelen av Stockholms läns landsting (SLL). Varje FO arbetar både internt inom LSF och externt ut mot SLL. Funktionsområdet SLL Administration arbetar i huvudsak internt inom LSF medan övriga FO:n arbetar i huvudsak externt ut mot övriga SLL. LSF omfattar organisatoriskt även Berga naturbruksgymnasium och NKS-Bygg. Verksamhet Nedan ges en överblick över de ansvarsområden som LSF har att ansvara för. Stöd och service åt den politiska organisationen Stödja landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och samordna landstingets verksamhet Ge service åt den politiska organisationen Leda och samordna beslutsprocess och uppdrag Föra ut och säkerställa genomförandet av beslut från landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och direktiv från myndigheter samordna uppdrag inom landstinget där det höjer kvaliteten och effektiviteten Bereda och implementera beslut Utarbeta beslutsunderlag till den politiska ledningen samt implementera och följa upp beslut. 4

5 Planera, utreda och driva ärenden och projekt Verksamhetsstöd för Stockholms läns landsting, SLL Ansvara för den övergripande ekonomiska planeringen och samordningen. Stödja förvaltningar och bolag med att leda och utveckla sina verksamheter. Identifiera behov, öka kunskap, skapa styrdokument, förankra och sprida resultat. Stödja förvaltningar och bolag med specialistkunskap Verksamhetsstöd för landstingsstyrelsens förvaltning, LSF Verksamhetsstyrning och utveckling av LSF Verksamhetsstöd Identifiera behov, utveckla kunskap, skapa styrdokument, förankra, implementera och sprida resultat. Samverkan och utveckling i omvärldsperspektiv Samverkan med organisationer, myndigheter och övriga intressenter Regionplanering Regionala utvecklingsfrågor Samordning av landstingets miljöarbete Omvärldsbevakning främst inom landstingets ansvarsområden Ekonomi, personal, IT LSF följer Stockholms läns landstings budgetprocess och inrymmer enheterna Berga naturbruksgymnasium och NKS-Bygg som båda konsolideras i LSF:s räkenskaper och i förvaltningsberättelsen. Berga har sin egen redovisning och är lokaliserad i Berga söder om Stockholm. Support och stöd för redovisning erhålles från LSF Ekonomi. Avstämning av budget sker månadsvis. Månadsbokslut upprättas och rapporteras månadsvis för konsolidering till koncernbokslut. Fakturahandläggningen är outsourcad. Viktiga IT-sytem för LSF är enligt nedan: Raindance Ekonomisystem Contempus fakturahandläggning Cognos Controller koncernrapporteringssystem Heroma PA-system Nedan presenteras budget och utfall: Resultaträkning (mnkr) Verksamhetens intäkter (inklusive finansiella intäkter) Budget 2014 Bokslut Verksamhetens kostnader (inkl avskrivningar och finansiella kostnader) Årets ekonomiska resultat Balansomslutning (mnkr) Årsarbetare

6 NKS-Bygg (ingår i landstingsstyrelsens förvaltning) Kortfakta Verksamhet: Byggnation av Nya Karolinska Solna-sjukhuset Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Flemminggatan 20, 1 tr (ekonomi) Norra Stationsgatan 69, 5 tr (övrig verksamhet) Tel Verksamhet NKS-Bygg har i uppdrag enligt landstingsfullmäktige att vara beställare av byggnationen av Nya Karolinska Solna (NKS) och ansvara för uppföljning av projektavtalet gällande drift och servicetjänster. Därutöver har NKS-Bygg ett ansvar för upphandling av inredning och utrustningsinventarier till sjukhuset. Projektavtalet är ett OPS-avtal d.v.s Offentlig-Privat- Samverkan, mellan Stockholms läns landsting och Swedish Hospital Partners AB (50% Skanska, 50% Innisfree). Karolinska universitetssjukhuset ansvarar för att utforma kraven gällande upphandling av medicinteknisk utrustning och information- och kommunikationsteknik som NKS ska förses med. Landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för budget och för att upphandla den tekniska utrustningen och den övriga inredningen. NKS-Bygg har förutom de landstingsövergripande mål Ekonomi i balans följande projektmål: 1. Sjukvård, forskning och undervisning ska vara så integrerade att de effektivt stödjer framtagande och spridning av ny kunskap för vård av svårt sjuka och skadade patienter 2. Projektet ska skapa attraktiva och mänskliga miljöer med höga arkitektoniska värden både inom och i anslutning till sjukhuset 3. Vårdprocesserna ska effektiviseras och resursutnyttjandet optimeras 4. Projektet ska, så långt som möjligt, arbeta med generella lösningar som tillåter kontinuerlig verksamhetsutveckling 5. Sjukhuset och dess verksamheter ska ges en prioriterad och tydlig roll i staden 6. Projektet ska, på alla nivåer, arbeta utifrån hållbarhetsperspektivet Organisation NKS-Bygg är en avdelning inom funktionsområdet SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar (SFI) inom landstingsstyrelsens förvaltning. Landstingsstyrelsen är den överordnade styrelsen. Ledningsgruppen består av Marit Brusdal Penna, direktör, Ewa-Lill Sjökvist, ekonomichef och ytterligare tre personer, Antal anställda uppgår till ca 15 st. Sedan januari 2012 är ansvaret för projektet NKS uppdelat mellan landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) och Karolinska universitetssjukhuset. Ansvaret för att planera vårdverksamheten och organisationen inför driftsättningen av NKS ligger hos Karolinska universitetssjukhuset. Ekonomi och IT NKS-Bygg följer Stockholms läns landstings budgetprocess och budgeten konsolideras med landstingsstyrelsens förvaltning. Avstämning av budget sker månadsvis. Månadsbokslut upprättas och rapporteras månadsvis för konsolidering till koncernbokslut. Ekonomiavdelningen är lokaliserad inom funktionsområdet SLL Ekonomi och finans på Fleminggatan 20, 1 tr, (Trygghansahuset). Ekonomichef är Ewa-Lill Sjökvist. 6

7 Landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för IT-hanteringen. Ekonomisystemet utgörs av Raindance. Därutöver hanteras intern redovisning i en detaljerad excelmodel kopplad till de transaktioner som OPS-projektets finansiella modell innehåller. För personalredovisning nyttjas PA-systemet Heroma. NKS-Bygg har inget eget resultatkrav enligt landstingsfullmäktige, det ligger inom ramen för landstingsstyrelsens förvaltning. Nedan presenteras budget och utfall: Budget 2014 Bokslut 2013 Resultaträkning (mnkr) Verksamhetens intäkter (inklusive 205 finansiella intäkter) Verksamhetens kostnader (inkl avskrivningar och finansiella kostnader) -149 Årets ekonomiska resultat 56 Balansomslutning (mnkr) Årsarbetare 0 För vidare information se även Övrigt Riskerna med NKS-Bygg utgörs bland annat av möjliga förseningar av byggnationen som leder till fördyringar av projektet, brister i kompetensförsörjning, förseningar av strategiska upphandlingar Konsultuppdrag avseende revisionen av NKS-Bygg avser finansiell revision. Djup kunskap om redovisning inom bygg- och fastighetsområdet är nödvändig. Bland annat diskuteras Rådet för kommunal redovisnings rekommendation av hur komponentavskrivning ska anpassas till NKS-Bygg och avskrivningar för fastigheterna i framtiden. Därutöver arbetar man med korrekt gränsdragning mellan kostnad och aktivering vad gäller investeringar. Skadekontot Kortfakta Verksamhet: Försäkringsverksamhet Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Flemminggatan 20, 1 tr (Trygghansahuset) Tel Verksamhet Skadekontot är Stockholms läns landstings försäkringssystem för egendoms-, ansvars och följdskadeförsäkringar. All verksamhet inom bolag och förvaltningar är försäkrade genom 7

8 systemet utom trafikbolagen. Verksamheten finansieras genom att inbetalda premier som betalas årligen i syfte att utjämna kostnaderna och reglera inkomna skador. En ny försäkringsupphandling är klar med SLL:s försäkringsmäklare och har börjat gälla den 1 januari Den omfattar bland annat egendoms- och följdskadeförsäkring. Därutöver har det tillkommit en utställningsförsäkring. Organisation Skadekontot har inga anställda och administrationen hanteras av landstinsstyrelsens förvaltning. Det finns ett avtal mellan Skadekontot och landstingsstyrelsens förvaltning avseende ekonomiadministration tecknat 2011 vilket stipulerar en förlängning av avtalet ett år i taget om inte en skriftlig uppsägning lämnas tre månader innan aktuellt årsskifte. Avtal finns även för skadekontot och försäkringsmäklaren Söderberg & Partners. Ekonomi och IT Skadekontot upprättar sina egna bokslut och egna delårsrapporter och årsredovisningar I övrigt följer man Stockholms läns landstings budgetprocess. Varken boksluten eller budgeten konsolideras med landstingstyrelsens förvaltning. Avstämning av periodiserad budget sker månadsvis. Månadsbokslut upprättas och rapporteras månadsvis. Skadekontot har inga investeringar. Ekonomiavdelningen är lokaliserad inom funktionsområdet SLL Ekonomi och finans. Landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för IT-hanteringen. Ekonomisystemet utgörs av Raindance. Nedan presenteras budget och utfall: Resultaträkning (mnkr) Verksamhetens intäkter (inklusive finansiella intäkter) Budget 2014 Bokslut ,7 12,9 Verksamhetens kostnader (inkl avskrivningar och finansiella kostnader) -12,7-12,9 Årets ekonomiska resultat 0 0 Balansomslutning (mnkr) E.T. 43,6 Årsarbetare 0 0 Förvaltningen för utbyggd tunnelbana Kort om förvaltningen Verksamhet: Utbyggnad av tunnelbana inom Stockholmsregionen Postadress: Box , Stockholm Besöksadress: Norra Stationsgatan 69 Tel I januari 2014 undertecknade representanter från staten, SLL, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun, och Solna Stad avtal som innebär utbyggnad av tunnelbanan och bostäder. SLL ansvarar för planering och genomförandet av hela utbyggnaden av 8

9 tunnelbanan samt för fordon och depåer. Överenskommelsen omfattar ca två mil tunnelbana och nio stationer, fördelat på fyra sträckningar samt ett åtagande av kommunerna att bygga bostäder i nära anslutning till tunnelbanan. Cirka år 2025 ska hela utbyggnaden av tunnelbanan vara klar till Nacka, Barkarby och Arenastaden. Rapportering över projektets genomförande lämnas till landstingsstyrelsen. Avvikelserapportering lämnas till huvudstyrelsen för projektet där staten har ordförandeskapet (K-G Wessberg). Landstingsstyrelsen beslutade att från och med inrätta en ny förvaltning som ansvarar för genomförandet av avtalen (LS ). Genom bildandet av förvaltning för utbyggd tunnelbana den 1 mars delegerades ansvaret för planering, projektering och genomförande av den nya tunnelbanan. Den totala investeringen för utbyggnaden, inklusive fordon och depå, blir 25,7 mdkr, varav landstinget står för 6,85 mdkr. Merparten av finansieringen för utbyggnaden av tunnelbanan kommer från externa parter vilket medförde behov att upprätta en organisation tydligt skild från den ordinarie verksamheten i trafiknämnden. En renodlad organisation för genomförandet av utbyggnaden skapar förutsättningar för en tydlig och transparent redovisning av kostnader och genomförandet samt minskar risken för att tidplanen påverkas av ordinarie verksamhet. En egen förvaltning bedöms även underlätta möjligheten att rekrytera specifik kompetens. Riggert Andersson har utsetts till förvaltningschef. Förvaltningen är under uppbyggnad och planeringen av arbetet sker parallellt med att projektorganisationen byggs upp och bemannas. Upphandlingar avseende konsulttjänster för projektering har redan genomförts (800 mnkr resp 250 mnkr). Landstingsstyrelsen har beslutat om en investeringsbudget för den nya förvaltningen om 449 mnkr (varav landstinget finansierar 189 mnkr). Finansiering säkerställs av Koncernfinansiering. I initialskedet lånas, vid behov, upphandlingspersonal och juridisk kompetens in från TF personer kommer att vara anställda vid årets slut. I full produktion år 2018 kommer det att vara ca personer anställda i organisationen. Förvaltningen har hängavtal med trafikförvaltningen för att utnyttja deras avtal med Zero Chaos. Förvaltningen replierar till LSF och TF:s personalresurser. Ett samverkansavtal ska skrivas med TF för hur utbytet avseende personal etc. ska hanteras. Till administrativ chef vid förvaltningen har utsetts Johanna Munter. Ekonomichef är på gång att rekryteras. Ekonomisystemet Agresso kommer att användas för redovisning. I mars pågick ett arbete för att anlita projekteringskonsulter och resurskonsulter för tunnelbanan till Solna. Förvaltningen har ännu inte bestämt hur upphandlingen för byggentreprenaderna ska se ut. Det blir troligen ett samverkansavtal där entreprenören arbetar mot ett takpris med kontinuerlig avstämning/kontroll från förvaltningen. Detta är en väl beprövad modell från Citybanan m.fl. projekt. Förvaltningschefen Riggert Andersson har inom sitt tidigare arbete på Citybanan etablerat ett samarbete med skatteverket som löpande har granskat anlitade entreprenörer. Avsikten är att tillämpa samma modell inom tunnelbaneprojektet. Arbetsmiljöbestämmelser är väl dokumenterade i grundavtalet mellan staten, kommunerna och landstinget 9

10 Intentionen är att engagera internationella företag. En första information kommer att anordnas för intresserade konsulter avseende projektering och senare för entreprenader. Alla gällande avtal mellan de ingående parterna finns att tillgå på: stockholmsforhandling.se. Nedan presenteras aktuell budget: Resultaträkning (mnkr) Verksamhetens intäkter (inklusive finansiella intäkter) Budget 2014 Verksamhetens kostnader (inkl avskrivningar och finansiella kostnader) Årets ekonomiska resultat Balansomslutning (mnkr) Årsarbetare 0 10

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1346 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas Delrapport årlig granskning 2014 landstingsstyrelsen

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2013. Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik

ÅRSRAPPORT 2013. Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik ÅRSRAPPORT 2013 N Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser.

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (6)

Stockholms läns landsting 1 (6) Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Direktören strategisk IT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-09 LS 2015-0344 Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Yttrande

Läs mer

Region Skåne. Projektredovisning Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12

Region Skåne. Projektredovisning Granskningsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12 KPMG AB Offentlig sektor 7 januari 2015 Antal sidor: 12 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4.

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Årsberättelse 2012. SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47

Årsberättelse 2012. SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47 Årsberättelse 2012 SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47 SL:s vision Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Innehåll

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun 2012-01-20 reviderad KS 2012-10-02 KF 2012-10-24 2013-05-06 2014-02-04 2014-06-25 Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras av kapitel 8 i kommunallagen. Där

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Huddinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning... 2 3. Kommunens ekonomiska

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

Bilaga 1. Löpande granskning av intern kontroll 2006 Kultur- och utbildningsnämnden

Bilaga 1. Löpande granskning av intern kontroll 2006 Kultur- och utbildningsnämnden Bilaga 1 Löpande granskning av intern kontroll 2006 Kultur- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Styrning... 1 2.1Granskning av styrningen...1 2.2Delårsbokslut resultat och

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 06/2013. Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt

PROJEKTRAPPORT NR 06/2013. Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt PROJEKTRAPPORT NR 06/2013 N Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden

Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden 1(1) Trafiknämnden Identitet TN 1202-0034 Datum 2012-02-09 Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden har upprättats per 2011-12-31 avseende Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB Storstockholms

Läs mer

Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige

Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige Regler för ekonomisk förvaltning Sida 1(18) Diarienr ST2008-1677/12 Fastställd av Styrelsen Datum 2007-05-24 Revidering VD godkänd av Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 10/2014. Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken

PROJEKTRAPPORT NR 10/2014. Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken PROJEKTRAPPORT NR 10/2014 N Utvecklingen och kontrollen av biljettsystem för trafiken Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-10 Annika Hansson, certifierad kommunal revisor Henrik Karlsson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 17 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning Kapitelnamn Årsredovisning 1 Innehåll Viktiga händelser under...4 Sammanfattning...6 Förvaltningsberättelse...9 Inledning...9 Den ekonomiska utvecklingen i världen... 10 Den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2006

Granskning av årsredovisning 2006 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2006 Eslövs kommun Mars 2006 Karin Andersson Anna Eriksson Dragana Radovanovic Roland Svensson, Certifierad kommunal revisor Alf Wahlgren, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer