Civilrätt 1 I FOKUS. Äktenskapsbalken och Avtalslagen Lagtext som fordras: Föräldrabalken Äktenskapsbalken Avtalslagen Ärvdabalken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Civilrätt 1 I FOKUS. Äktenskapsbalken och Avtalslagen Lagtext som fordras: Föräldrabalken Äktenskapsbalken Avtalslagen Ärvdabalken"

Transkript

1 Civilrätt 1 Avsnitt i Malmström m om Föräldrabalken, F Äktenskapsbalken och Avtalslagen Lagtext som fordras: Föräldrabalken Äktenskapsbalken Avtalslagen Ärvdabalken Moderskap Faderskap Vårdnad Adoption Underhåll Förmynderskap I FOKUS 1

2 Forts. Rättskapacitet Rättslig handlingsförm rmåga Förmyndare God man Förvaltare Överförmyndarermyndare Ofödda barns rättr Fastställande av föräldraskapf Viktigt av psykologiska skäl l att känna k sitt ursprung Viktigt dåd föräldraskapet i rättslig r mening skapar en rad rättigheter r och skyldigheter T ex underhåll tillsyn arv Faderskapsfastställelse Rättsligt reglerat Två olika situationer angående fastställande av faderskap om modern är r gift resp ogift. Äktenskapets presumtionsskapande funktion FB 1:1 Presumtionen bryts om kvinnan haft samlag med flera män m n under konceptions tiden eller ej haft samlag med maken FB 1:2 2

3 Föräldraskapsfastställelse llelse vid konstgjord konstgjord befruktning Vid insemination ska moderns make/sambo anses vara fader dåd han lämnat l sitt samtycke FB 1:6 När r en kvinnas befruktade ägg har förts f in i annan kvinna ska den som senare fött f barnet anses vara barnets moder FB 1:7 När r en kvinnas ägg har befruktats utanför hennes kropp och med samtycke av hennes make/sambo och det anses sannolikt att barnet har avlats genom befruktningen ska den som lämnat samtycket anses vara barnets fader FB 1: 8 Ogift mor: faderskap fastslås s via dom eller faderskapsbekräftelse.fb ftelse.fb 1:3 Faderskapsbekräftelse: formkrav, skrift+2 vittnen FB1:4 I den mycket vanliga sambo-situationen situationen räcker det vanligtvis med ett kort samtal samt att sambon skriftligen säger s sig vara barnets far. Skyldigheten att fastställa faderskapet åligger socialnämnd i kommunen där d r barnet är folkbokfört. FB 2:1-2 Om det finns anledning att misstänka att modern under konceptionstiden haft samlag med flera män m n eller inte haft samlag med sin sambo får f r dock inte socnämnd godta en faderskapsfastställelse automatiskt vilket följer f av FB 2:6. Likaså hävs i denna situation den faderskapspresumtion som föreligger f om modern är r gift. 3

4 I faderskapsutredning används nds blodundersökning om det anses nödvn dvändigt för f att fastställa faderskapet FB 2:6 (i dag DNA), dock krävs beslut av domstol I mål m l om faderskap ska man anses vara fader om det är r utrett att han haft samlag med modern och omständigheterna i övrigt gör g r det sannolikt att han är r fadern SE HÄR H R NJA 1998 s 184 samt NJA 1984 s 49 ang svårigheten att fastställa faderskap om samlag ej är r styrkt se FB 1:5 Talan i mål m l om faderskap Två typer av talan: 1. Mål M l om fastställande av faderskap Förs av barnet, socialnämnd i barnets hemkommun, moder eller förordnad f vårdnadshavare. Se FB 3:5 2. Mål M l om hävande h av faderskapspresumtion Förs av barnet, fadern (den antagne) FB 3:1+2 Därutöver finns mål m l om ogiltighet av faderskapsbekräftelse ftelse Förs av den antagne fadern eller barnet, i övrigt oklart om andras talerätt tt 4

5 Vårdnad Skillnad mellan att vara vårdnadshavare v och förmyndare, även om de oftast sammanfaller Vårdnad innebär r en rätt r och en skyldighet att sörja för f r barnets personliga omvårdnad, uppfostran och angelägenheter genheter i övrigt. FB kap 6 inleds med att barnets rättigheter r fastslås. s. Av FB 6:1 framgår r att vårdnaden v följer f föräldraskapet om inte en domstol beslutar om annan vårdnadshavare. v I praktiken existerar det en rättslig r vårdnad v och en faktisk vård. v Vanligen, men inte alltid sammanfaller de båda. b Om barnets föräldrar f är r gifta står r barnet efter födelsen f under deras gemensamma vårdnad. I övriga fall står r barnet under moderns vårdnad. FB 6:3 Om föräldrarna f är r ogifta när n r barnet föds f men senare gifter sig får f r de gemensam vårdnad om barnet, FB 6:3 Om barnet står r under den ena förälderns f vårdnad men föräldrarna f vill att vårdnaden v ska vara gemensam ska denna önskan bifallas av rätten r om det ej är r uppenbart oförenligt med barnets bästa, b FB 6:4. 5

6 I vissa fall kan den som länge l haft den faktiska vården v av rätten r även ges vårdnaden, se FB6:8(ett starkt båtnadsrekvisit) Om skadeståndsansvar för f r barn se SkL 2:2(barnet) samt 2:1(vårdnadshavaren) FB 6:13 Flera vårdnadshavarev rdnadshavare- kollektivt beslutsfattande,om oenighet gäller g Överförmyndarens rmyndarens röst r FB 12:12 Om gemensam vårdnad, v men endast en vårdnadshavare har den faktiska vårdenv har den vårdnadshavaren ensam rätt r att besluta i frågor av daglig/ordinär r karaktär. r. Om föräldrarna f skiljer sig påverkar p inte detta i sig vårdnadsfrv rdnadsfrågan, även om det är r vanligt att i mål l om äktenskapsskillnad även frågan om ändring av vårdnad v behandlas. Gemensam vårdnad v kan ges efter anmälan av båda b föräldrarna f till skattemyndighet eller socialnämnd, givet att faderskapet är r fastställt. Detta gäller g dock ej om rätten r har förordnat om vårdnaden v eller om någon n (barnet eller förälder) f inte är r svensk medborgare, se FB 6:4 6

7 Domstols prövning av vårdnadsfrv rdnadsfrågor är aldrig dispositiva Dock kan frågor om boende och umgänge avtalas om mellan föräldrar f och genom att godkännas av socialnämnd bli gällande, g se FB 6:14 a +15 a Det är r fullt möjligt m för f r rätten r att i samband med tvist om vårdnad/umgv rdnad/umgänge nge höra h barnet (barnen) 6:19 st 5. Dock ska särskilda skäl l föreligga. f Detta ska inte tolkas som att barnets vilja är r av ringa intresse, utan snarare som att barnet i möjligaste mån m n ska skonas från n att behöva välja sida i en ofta bitter tvist. Ett rekvisit för r att barnet ska höras h är r att det inte bedöms såsom s som skadligt. Generellt gäller g att barnets egen åsikt/vilja bör r tillmätas tas en ökande betydelse med stigande ålder och mognad, se FB 6:2 b 7

8 Om överflyttning av vårdnad v gäller g att rätten r (numera) kan besluta om delad vårdnad v även mot en förälders vilja, FB 6:5, likväl l som enskild vårdnad. Att lagstiftaren i normalfallet utgår från n att gemensam vårdnad v ska gälla g följer f indirekt av FB 6:2 a. Att tilldöma den ena föräldern ensam vårdnaden v syftar primärt rt påp situationer där d r vårdnad/umgv rdnad/umgänge nge försf rsätter barnet i risk att råka r ut för f övergrepp, bortföras ras eller kvarhållas olovligen eller påp annat sätt s fara illa, se FB 6:2 a I de fall vårdnadshavare v har försummat f sina skyldigheter kan rätten r frånta denne vårdnaden, v se FB 6:7. Denna regel korresponderar med annan lagstiftning som syftar till att tillgodose barnets behov i situationer av brådskande natur, obs att domstols beslut om vårdnad/umgv rdnad/umgänge nge är relativt sega processer och i en situation där d LVU eller dylikt ska tillämpas vore det ett alldeles för f r långsamt l sätt s att hantera brådskande ärenden. Om den ena föräldern f ensam har vårdnaden v och avlider, ska den andre ges vårdnaden v om inte det bedöms vara lämpligare l att två särskilt förordnade vårdnadshavare v utses av rättenr Om båda b föräldrarna f avlider ska, om de gjort ett val av vårdnadshavare v för f r en sådan s situation, valet respekteras om det inte är r olämpligt, se FB 6:10 a sista stycket 8

9 Det åligger alla kommuner att tillhandahålla lla möjlighet till s k samarbetssamtal i samband med tvist angående vårdnad/umgv rdnad/umgänge, nge, likaså kan domstol kan initiera sådana s samtal, även ex officio se SOL 5:3+ FB6:18 I samband med vårdnads/umgv rdnads/umgängestvister ngestvister utreds vanligen omständigheterna i det aktuella fallet av tjänsteman vid socialnämnd som rapporterar till rätten, r se FB 6:19 Umgängesr ngesrätt Dagens lagstiftning utgår r från n att barnet har rätt r till en god kontakt med båda b föräldrarna, ej som tidigare, en rätt r för f föräldrarna Frågan om umgängesr ngesrätt för f r barnet kan av rätten behandlas oberoende av vem som har vårdnaden. Även om vårdnaden v är r delad kan umgängesr ngesrätten regleras av domstol för f r de fall där r den ena föräldern f har den faktiska vården v av barnet. Obs: Även i frågor om vårdnad v kan en förälders umgängessabotage utgöra en faktor som talar för f r att den andre föräldern f bör b r ges vårdnaden eller delad vårdnad, v dåd ett sådant s agerande kan ses som att den saboterande föräldern sätter s egna intressen framför r barnets. Jmfr NJA1989 s 335 9

10 De fall när n r umgänge ej bör b r medges är r främst desamma som nämnts n ovan om förhindrande f av övergrepp, olovligt bortförande rande eller kvarhållande eller skada i övrigt. Moder och fader är r legalt jämstj mställda i både b vårdnads- och umgängestvister, dvs inget kön k presumeras mer lämpligtl Barnets umgängesr ngesrätt utsträcks även till fosterföräldrar, mor-/farf /farföräldrar FB 6:15 Dom om vårdnad/umgv rdnad/umgänge/boende nge/boende meddelas av allmän n domstol, men beslut om dess verkställande av förvaltningsdomstol Ytterst rör r r det sig om verkställighet av polis, se FB 21:3 Kort om interimistiska beslut: se FB 6:20 Det innebär r inte att rätten r bedömt en part som lämpligare l än n den andra, dock har det verkan sås att en flytt utgör r en påfrestning för f r barnet varför r det interimistiska beslutet har en faktisk effekt. 10

11 ADOPTION I dag innebär r adoption att barnets band till de biologiska föräldrarna f bryts fullständigt och att adoptivföräldrarna (adoptanterna) intar samma position som om barnet vore deras biologiska barn. Historiskt sett har adoptionssystemets styrka varierat, bl a vad gäller g barnets arvsrätt En adoption är r numera oåterkallelig o dvs den kan inte hävas, h såsom s som t ex ett avtal eller i realiteten ett äktenskap, även om en senare adoption kan ersätta en tidigare. Adoptivbarn och adoptant jämstj mställs i ett avseende inte med biologisk förälder/barn f då de faktiskt får f r gifta sig med varandra, varmed adoptionsförh rhållandet upphör! Se FB 4:7 Den i dag kontroversiella bestämmelsen om par som vill adoptera säger s att endast makar får f adoptera gemensamt, se FB 4:4, makar får f r inte adoptera annat än n gemensamt se FB 4:3. Lagstiftaren har eftersträvat att barnet ska ha en symmetrisk relation till sina nya föräldrar. f FB 4:1 har en märklig m bestämmelse om att person som ej fyllt 25, vilket vanligen är r en förutsättning ttning för f r adoptant, kan adoptera sitt eget barn. Situationen avser att en tidigare ogift moder/fader till ett barn kan vilja adoptera det utan att avslöja föräldraskapet! f 11

12 En ansökan om att adoptera behandlas av domstol antaga adoptivbarn se FB 4:1 Adoptant ska normalt vara minst 25 år, dock kan undantag medges för f r personer år (synnerliga skäl) Kännetecknande för f r adoptionen är r att barnets relation till sina biologiska föräldrar f ska upphöra i och med adoptionen, dvs barnet ska inte ha två uppsättningar föräldrarf Delvis som en följd f av att adoptionen ska innebära att relationen till de biologiska föräldrarna upphör r förekommer f det in blanco fullmakt från n biologiska föräldrar f där r de accepterar de adoptanter som en socialnämnd finner vara lämpliga l utan att få kännedom om vilka adoptanterna de facto är. SAMTYCKE TILL ADOPTION Undantag om barnet är r under 16 år r och skulle skadas av att bli tillfrågad eller är r psykiskt oförm rmöget att lämna l samtycke FB 4:5 a fastslår r att det krävs samtycke av barnets föräldrar, f eller annan vårdnadshavare v om ingen av barnets föräldrar f är r dess vårdnadshavare, för f r att annan ska fåf adoptera deras barn. Modern kan inte heller ge sitt samtycke sås tätt tt inpå förlossningen att det finns risk att hon är r påverkad p i sitt beslut om samtycke av sviterna efter förlossningen. f 12

13 Till denna regel följer f tre undantag Förälder/vårdnadshavare rdnadshavare befinner sig påp okänd ort Förälder som saknar del i vårdnaden v (som dock ska höras h om möjligt m FB 4:10) Vårdnadshavare som lider av allvarlig psykisk störning, se FB 4:5a ÖVRIGA KRAV FÖR F R ADOPTION Det självklara kravet, både b enligt svensk lag och internationella konventioner, att barnet tros fåf en bra och bättre b situation genom adoptionen.se FB 4:6 Att adoptanten kan förvf rväntas uppfostra barnet, eller det i övrigt finns särskild s anledning till adoptionen, FB 4:6 Förbudet mot ersättning i samband med adoption är r absolut frånsett det undantaget att medel reserveras och betalas till socialnämnden en gång g för f alltid.. Skyddsmotivet är r annars naturligtvis att förhindra f att barn blir en handelsvara, se FB 4:6 13

14 ADOPTION AV UTLÄNDSKA BARN FB`s regler kompletteras i vissa delar av lagen 1971:796 om internationella rättsförhållanden rörande r rande adoption samt lagen 1997:191 som i grunden är r Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Om adoptionssökanden har hemvist i Sverige, eller är r svensk medborgare, 1971: Vidare kan utländsk adoption erkännas enligt 3 i samma lag, dock krävs godkännande av svensk myndighet om barnet är r svensk medborgare. Svenskar som vill adoptera utländskt barn måste m enligt SOL 6:6 först f ha givits tillstånd av socialnämnd och bedömts såsom s som lämpliga. l Vid insemination OBS! Fader- och moderskap reglerat enligt ovan! Om moderns sambo återtar sitt samtycke sås att han vägrar att bekräfta faderskapet ska han via dom anses som barnets far. Spermadonatorn kan inte, mot sin vilja, förklaras f vara barnets far. Rättspraxis R har grundat denna uppfattning på samma samlagsrekvisit som var relevant i rättsfall r ovan. FB1:5 Likaså kan man tänka t sig att både b ägg och sperma doneras och barnet saknar genetiska band till både b (faktisk) moder och fader Situationen med surrogatmödrar faller i Sverige vanligen på kravet att ingen ersättning får f r utgå 14

15 UNDERHÅLL TILL BARN Den generella underhållsplikten för f föräldrar i förhf rhållande till deras barn regleras i FB kapitel 7 Det görs g ingen skillnad mellan barn till ogifta, adopterade eller barn som förälder f saknar vårdnad v över. Tidigare förekom, f som nämnts n ovan, att bandet förälder-barn kunde vara av varierande styrka (rättsligt sett) FÖRMYNDERSKAP Den, och endast den, som är r under 18 år är r omyndig, se FB 9:1 Detta är r en förändring f i svensk rätt r som genomfördes påp sent 1980-tal Att vara omyndig innebär r att den omyndige inte själv får f r råda r över sin egendom, ingå avtal, ådra sig skulder etc Dock kan den omyndige äga saker och ha skulder el dylikt. Dessa rättigheter r eller skyldigheter har då d (vanligen) inte uppkommit genom den omyndiges egna rättshandlingarr Man skiljer i detta avseende mellan begreppen rättskapacitet och rättslig r handlingsförm rmåga En omyndig har rättskapacitet r men ingen, eller liten, rättslig r handlingsförm rmåga, medan myndiga personer vanligen har både b rättskapacitet r och rättslig handlingsförm rmåga, jmfr FB 9:1 15

16 Även myndiga kan ha begränsad rättslig r handlingsförm rmåga Personer som har förordnats f en förvaltare f mister sin rättsliga r handlingsförm rmåga i den del som omfattas av förvaltarskapetf se FB 11:7 Jmfr med myndig person som har förordnats en god man, se FB 11:4 För r barn gäller g vanligen att förmynderskap f sammanfaller med vårdnaden v dvs att bådadera utövas av barnets föräldrarf Dock kan underårig rig inte själv vara förmyndare varför r underåriga riga föräldrar f ej är r förmyndare f för f r sina barn, se FB 10:1 Om en förälder f är r omyndig och en är myndig blir den myndige barnets förmyndare, se FB 10:2 Om underårig rig ingått avtal är r huvudregeln att avtalet är ogiltigt om inte: Motparten kände k till att avtalet ingicks med en omyndig och den omyndiges förmyndare f i efterhand godkänner avtalet Motparten inte kände k till att avtalet ingicks med underårig, rig, men inte heller fråntr nträder avtalet innan det fullgjorts och den underåriges riges förmyndare f godkänner avtalet, se FB 10:6 Ska avtal som underårig rig ingått gåg åter ska den underårige rige endast ersätta motparten i den omfattning avtalet har medfört nytta för f r den underårige, rige, se FB 10:7 16

17 Underårig rig har i vissa situationer rättslig r handlingsförm rmåga Över egendom som den underårige rige erhållit i arv/gåva, va, se FB 9:1 Egendom som den underårige rige förvf rvärvat rvat genom eget arbete sedan denne har fyllt 16 år, se FB 9:3 Egendom som ingår r i rörelse r relse som den underårige rige driver med erforderligt samtycke, se FB 9:5(samtycke även från överförmyndaren, rmyndaren, se FB 13) Om underårig rig saknar legal förmyndare, f t ex om föräldrarna f är r döda d da eller ej kapabla att sköta förmynderskapet f ska rätten förordna f om förmyndare, f se FB 10:5 FB 10:9 Ger förordnad f förmyndare f rätt r till entledigande FB 10:10 Ger rätten r möjlighet m att entlediga olämplig förmyndaref Om förmyndare f tillfälligt lligt är r oförm rmögen att handha förmyndarskapet, f eller om jäv j föreligger mellan barnet och förmyndaren f (andelar i dödsbo, d dsbo, avtal mellan barnet och förmyndaren) ska en god man utses för f r att tillvarata barnets intressen av överförmyndaren rmyndaren se FB11:1 oförm rmögen, 11:2 jäv j v i dödsbo d dsbo samt rättshandlingar r förmyndaren/barnet 17

18 Det ofödda barnets rättr Barn som är r avlat men ännu inte fött f vid arvlåtarens död d d kan taga arv, förutsatt f att barnet föds f vid liv, se Ärvdabalken 1:1 Vidare kan den som varken är r född f eller avlad vid testators död d d erhålla egendom via testamente efter denne, se ÄB B 9:2 Äktenskapsbalken I ÄktB regleras äktenskaps ingående, rättsverkningar under äktenskap samt frågor som aktualiseras vid ett äktenskaps upplösning. En fundamental skillnad gentemot FBs bestämmelser är r att äktenskapet, liksom flertalet civilrättsliga förhållanden, grundas påp ett avtal Äktenskap upplöses genom ena makens död d eller genom äktenskapsskillnad, 1:5 Om förhf rhållanden som utgör r hinder för f äktenskaps ingående ges bestämmelser i ÄktB 2 Underårig rig Nära släktskap Den som ingår r i registrerat partnerskap 18

19 Olika former av sammanboende Äktenskap ÄktB Sambor SamboL Äktenskap: enskild egendom och giftorättsgods ttsgods se 7:1-2 Hur uppstår r enskild egendom (normen är giftorättsgods) ttsgods) Äktenskapsförord se 7:3 Reglerar vad som ska vara ee respektive ge, innan eller under pågående p äktenskap Kan ändras senare Registreras vid TR. Betydelsen av enskild eller gemensam egendom Underhållsskyldighet under äktenskap se kap 6 Underhållsskyldighet efter äktenskap: för f omställning (relativt kort) eller mer bestående ende exempelvis dåd en make långvarigt skött hemmet och inte kan ta sig ut påp arbetsmarknaden eller allvarlig sjukdom 19

20 Bodelning: under eller efter ett äktenskap se 9:1 Huvudregeln 50/50 efter skuldavräkning kning se 11:3 Skäl l för f r jämkning j av huvudregeln, obalans mellan makarnas förmf rmögenhet efter bodelningen se 12:1-3 Gemensam bostad ska tillfalla bäst b behövande make efter bodelning 11:8 Var make äger sin egendom men begränsning vad avser förfogande f över gemensamma bostaden-bohaget bohaget samt fast egendom se 7:5 ARV OCH TESTAMENTE Regleras i Ärvdabalken Ärva kan den som lever eller är r avlad vid vid arvlåtarens död, d d, 1:1 ÄB B kap 2 2:1 Första F arvsklassen (avkomlingar) 2:2 Andra arvsklassen (föräldrar, syskon) 2:3 Tredje arvsklassen ( Mor- och farföräldrar, deras avkomlingar) Istadarätt tt: : den som träder i avliden arvinges ställe, samma princip tillämpas vid arvsavstående då arvet fördelas f som om den avstående vore avliden 3:1 Efterlevande makes arvsrätt: OBS att principen om orubbat bo enbart gäller g gentemot arvlåtarens gemensamma barn med den efterlevande maken, ej gentemot arvlåtarens särkullbarn, s likaså att efterlevande make ärver med fri förfoganderf rfoganderätt (3:2) Efterarvsrätt tt för f r arvsklass (3:2) 20

21 5:1 Allmänna arvsfonden (kusiner ärver ej varandra) 7:1 om avkomlings rätt r till laglott (halva arvslotten) 7:3 Avkomling måste m påkalla p jämkning j av testamente om detta inkräktar ktar påp avkomlingens laglott (talan vid tingsrätt tt om anspråk k direkt mot testamentstagaren inte är r nog) Testamente: formkraven i 10:1-2, skriftligt, egenhändigt ndigt undertecknat, två vittnen Boutredning, bouppteckning och arvskifte sker vanligen genom att dödsbodeld dsbodelägarna föranstaltar åtgärderna, om sås ej sker tillser rätten r att sås sker, se , 17, 20:9 samt 23.5 Bouppteckning samt arvskifte ska dokumenteras/upprättas ttas skriftligen 21

Familjerätt och successionsrätt

Familjerätt och successionsrätt Familjerätt och successionsrätt Texten är sammanställd av Stefan Zetterström, universitetsadjunkt i civilrätt, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Familjerätt kan sägas omfatta äktenskapsrätt,

Läs mer

Anita Wickstrom Unto Komujarvi FAMILJERATTEN. En introduktion ANDRA UPPLAGAN. Norstedts Juridik AB

Anita Wickstrom Unto Komujarvi FAMILJERATTEN. En introduktion ANDRA UPPLAGAN. Norstedts Juridik AB Anita Wickstrom Unto Komujarvi FAMILJERATTEN En introduktion ANDRA UPPLAGAN Norstedts Juridik AB Innehall Forord 5 Forkortningar 11 Del I Aktenskap, partnerskap och samboende 13 1. Inledning 13 2. Aktenskap

Läs mer

Meddelandeblad. Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor

Meddelandeblad. Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder eller motsvarande, länsstyrelser, kliniker med IVF-behandling. Juli 2005 Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken Utfärdad den 20 juni 2018 Publicerad den 29 juni 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2 dels att 4 kap. ska upphöra

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt. Denna skrift har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Sambor och deras gemensamma hem

Sambor och deras gemensamma hem Sambor och deras gemensamma hem kortfattad information om sambolagen Sambolagen Sambolagen innehåller bestämmelser om delning av gemensam bostad och bohag när ett samboförhållande upphör. Lagen definierar

Läs mer

För full poäng krävs i samtliga fall hänvisning till korrekt lagrum samt att ett resonemang kring dessa förs.

För full poäng krävs i samtliga fall hänvisning till korrekt lagrum samt att ett resonemang kring dessa förs. Svarsmall fråga 1 a) Andrei är presumerad far till Celine, FB 1 kap. 1, men presumtionen kan brytas, 1 kap. 2, 3 och faderskapet kan hävas, 3 kap. 1-4. David kan dock inte föra talan om fastställande av

Läs mer

Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås

Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås Anna Hollander Vårdnaden om barn Vårdnaden om ett barn

Läs mer

Meddelandeblad. Modernare adoptionsregler. Nytt kapitel 4 i föräldrabalken. Adoption av ett barn. Barnets bästa. Nr 4/2018 September 2018

Meddelandeblad. Modernare adoptionsregler. Nytt kapitel 4 i föräldrabalken. Adoption av ett barn. Barnets bästa. Nr 4/2018 September 2018 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, handläggare och socialchefer inom socialtjänsten Nr 4/2018 September 2018 Modernare adoptionsregler Den 1 september 2018 trädde nya och modernare adoptionsregler

Läs mer

Sambor och deras gemensamma hem

Sambor och deras gemensamma hem Sambor och deras gemensamma hem 1 I denna serie finns även broschyrerna: Arv Föräldrar och barn Offentlighetsprincipen Gratis exemplar av broschyrerna kan beställas av Justitiedepartementet via telefon

Läs mer

Familjerätt Ekonomiska frågor. Docent Margareta Brattström

Familjerätt Ekonomiska frågor. Docent Margareta Brattström Familjerätt Ekonomiska frågor Docent Margareta Brattström Disposition Verkningar av äktenskap respektive samboende Företrädare för den som saknar egen rättshandlingsförmåga Sambo eller gift? Spelar det

Läs mer

1 kap. Om faderskapet och moderskapet till barn

1 kap. Om faderskapet och moderskapet till barn SFS 1949:381 Källa: Rixlex Utfärdad: 1949-06-10 Omtryck: SFS 1995:974 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:404 Föräldrabalk (1949:381) [Fakta & Historik] 1 kap. Om faderskapet och moderskapet till barn 1 Är vid

Läs mer

Arvsrättsliga regler i Sverige

Arvsrättsliga regler i Sverige 1 Arvsrättsliga regler i Sverige Advokat Thorulf Arwidson September 2017 Denna text är avsedd att ge en överblick över de nuvarande svenska reglerna om arv. Den är skriven för den som tidigare inte har

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG Rätt arv Fördelning av kvarlätenskap MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG IUSTUS FÖRLAG Innehäll Förord 5 Förkortningar 7 Vissa förkortningar i texten 7 Förkortningar

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj JURIDIK OCH FAMILJ FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj VI VET ATT DET ÄR LÄTT ATT SKJUTA UPP BESLUT SOM GÄLLER AVTAL INOM FAMILJEN Så här ser det ut i Sverige 68 % av de tillfrågade

Läs mer

Fastställande av föräldraskap Ersätter: 2005:64

Fastställande av föräldraskap Ersätter: 2005:64 Cirkulärnr: 07:5 Diarienr: 07/1258 Handläggare: Pernilla Krusberg Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2007-04-10 Mottagare: Kommunstyrelsen Socialnämnden eller motsvarande Rubrik: Fastställande av

Läs mer

Äktenskap (B. s , utom avs och 11.5)

Äktenskap (B. s , utom avs och 11.5) Föreläsningsmanus 5 Tillämplig lag i familjerättsliga mål Inledning Utgå från matrisen Klargör spelplanen Om erkännande av statusförhållanden Inom familjerätten sker ofta tillämpningen av utländska rätt

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

C.P.C Code (1949-381) on Parents and Children

C.P.C Code (1949-381) on Parents and Children SFST C.P.C Code (1949-381) on Parents and Children Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Arvsrättsliga regler i Sverige

Arvsrättsliga regler i Sverige 1 Arvsrättsliga regler i Sverige Advokat Thorulf Arwidson (januari 2018) Denna text är endast avsedd att ge en överblick över de nuvarande svenska reglerna om arv. Den är skriven för den som tidigare inte

Läs mer

SFS nr: 1949:381. Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L2. Rubrik: Föräldrabalk (1949:381) Utfärdad: 1949-06-10

SFS nr: 1949:381. Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L2. Rubrik: Föräldrabalk (1949:381) Utfärdad: 1949-06-10 Databas: SFST Ny s!kning S!kresultat F!reg"ende N#sta Post $ av $ i SFST Länk till register Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera

Läs mer

Goran Ewerlof och Tor Sverne. Barnets basta. Om foraldrars och samhallets ansvar. Fjarde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB

Goran Ewerlof och Tor Sverne. Barnets basta. Om foraldrars och samhallets ansvar. Fjarde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Goran Ewerlof och Tor Sverne Barnets basta Om foraldrars och samhallets ansvar Fjarde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehall Fran aldre tider till vara dagar 13 Inledning 13 1734 ars lag 15 Barnlagstiftningen

Läs mer

Rubrik: Lag (1950:382) om svenskt medborgarskap. 3. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets moder.

Rubrik: Lag (1950:382) om svenskt medborgarskap. 3. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets moder. Source: http://tinyurl.com/c93pkcw Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 1950:382

Läs mer

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c )

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c ) Testamente Jag 1 Fullständigt namn önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Testamentstagare 2 I II Testators signatur 3 Sida 1/4 III IIII V Testators signatur Sida 2/4

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2001:82 1 Departement/ myndighet: Integrations-

Läs mer

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden Beslutad av överförmyndarnämnden den 4 september 2000, 16. Att besluta på överförmyndarnämndens vägnar i följande ärenden eller grupper av ärenden

Läs mer

MFoF informerar 2018:1 Socialnämndens utredning när barn kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna

MFoF informerar 2018:1 Socialnämndens utredning när barn kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna MFoF informerar 2018:1 Socialnämndens utredning när barn kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna Mars 2018 Information från MFoF till socialnämnderna om utredning när barn har

Läs mer

24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August 2013)

24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August 2013) This document was reproduced from http://62.95.69.15/cgibin/thw?%24{html}=sfst_lst&%24{oohtml}=sfst_dok&%24{snhtml}=sfst_err&% 24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

Föräldrar och barn. kort information om gällande lagstiftning

Föräldrar och barn. kort information om gällande lagstiftning Föräldrar och barn kort information om gällande lagstiftning Produktion: Justitiedepartementet, april 2013 Tryck: Elanders Upplaga: 10 000 Foton: Jens Gustafsson/Folio, Lars-Peter Roos/Folio Fler exemplar

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2016, 77 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 9 1.1 Förslag till lag om ändring i föräldrabalken...9 1.2 Förslag till lag om ändring i ärvdabalken (1958:637)...15 1.3 Förslag

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:137

Regeringens proposition 2004/05:137 Regeringens proposition 2004/05:137 Assisterad befruktning och föräldraskap Prop. 2004/05:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2005 Mona Sahlin Thomas Bodström

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer Publicerad den 10 maj 2019 Utfärdad den 2 maj 2019 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Eda kommuns styrdokument

Eda kommuns styrdokument Dokument: Delegeringsordning Beslut Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen: ÖFN 2005-11-15, 15 2005-12-14 Reviderad: ÖFN 2010-02-17, 2 2010-03-19 Överförmyndarnämndens delegeringsordning Med handläggare i

Läs mer

Kritik mot Socialnämnden i Helsingborgs kommun för handläggningen av ett ärende rörande barn födda genom s.k. surrogatmoderskap utomlands

Kritik mot Socialnämnden i Helsingborgs kommun för handläggningen av ett ärende rörande barn födda genom s.k. surrogatmoderskap utomlands BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2013-05-22 Dnr 5744-2012 Sid 1 (5) Kritik mot Socialnämnden i Helsingborgs kommun för handläggningen av ett ärende rörande barn födda genom s.k. surrogatmoderskap

Läs mer

Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer. Erik Tiberg (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer. Erik Tiberg (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 januari 2019 Heléne Fritzon Erik Tiberg (Justitiedepartementet)

Läs mer

Amira Sirriyeh Familjerätten MED FOKUS PÅ HBTQ-FRÅGOR

Amira Sirriyeh Familjerätten MED FOKUS PÅ HBTQ-FRÅGOR Amira Sirriyeh 2016-09-15 Familjerätten MED FOKUS PÅ HBTQ-FRÅGOR Välkomna! Mitt namn Utbildning Miljörätt Familjerätt metodhandledare Vägleda i den dagliga verksamheten säkerställa rättssäkerhet och likabehandling

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2984 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Åtgärder på familjerättens område Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

För full poäng krävs i samtliga fall att hänvisning till korrekt lagrum ges, att svaren motiveras och att resonemang kring de juridiska aspekterna

För full poäng krävs i samtliga fall att hänvisning till korrekt lagrum ges, att svaren motiveras och att resonemang kring de juridiska aspekterna Fråga 1 a) Förhållandet mellan Alicia, Bernard och Cedric regleras i detta hänseende i FB 6:2, 6:11 och 6:13. Vårdnadshavare har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personlig

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Socialnämndens utredning när barn kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna

Socialnämndens utredning när barn kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna MFoF informerar 2019:1 Socialnämndens utredning när barn kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna Mars 2019 Information från MFoF till socialnämnderna om utredning när barn har

Läs mer

Tommy Jonsson kontorschef Umeå.

Tommy Jonsson kontorschef Umeå. Tommy Jonsson kontorschef Umeå www.familjensjurist.se Framtidsfullmakt Avtal Samäganderättsavtal Dödsboförvaltning Internationell privaträtt Adoption Dödsboanmälan Generationsskiftesplanering Bodelning

Läs mer

BARNENS STÄLLNING ENLIGT

BARNENS STÄLLNING ENLIGT BARNENS STÄLLNING ENLIGT M. AV P. & Inledning 1 Lagen den m. m. om Instruktionen Det organ 3 3 om översikt bvmännens ganden. Bvmannen Bvmans befogenheter med & Bvman ordnande att ett Bvman eget anar. Bvman

Läs mer

Barnrätt. Professor Anna Singer Uppsala universitet. Torsdag den 5 mars 2015

Barnrätt. Professor Anna Singer Uppsala universitet. Torsdag den 5 mars 2015 Barnrätt Professor Anna Singer Uppsala universitet Torsdag den 5 mars 2015 Den ojuridiska familjerätten Nära koppling till livet Starkt individualiserade avgöranden Inga strikta prejudikatlinjer Internationaliserad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap

Socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap MFoF informerar 2019:5 Socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap Mars 2019 Information från MFoF till socialnämnderna om utredning och fastställande av föräldraskap. Innehållet kompletterar

Läs mer

Testamentesguiden. En guide för dig om hur man kan skriva testamente.

Testamentesguiden. En guide för dig om hur man kan skriva testamente. Testamentesguiden En guide för dig om hur man kan skriva testamente. Vid upprättande av ett testamente kommer det ofta upp frågor, både mer allmänna, men också om hur man förordnar CancerRehabFonden som

Läs mer

gemensam vårdnad vad innebär det?

gemensam vårdnad vad innebär det? Den här broschyren kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm Fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se Webbutik: www.socialstyrelsen.se/publicerat Artikelnr 2006-114-31 GRAFISK

Läs mer

Makars släktnamn och barns släktnamn. Makars släktnamn när de gifter sig

Makars släktnamn och barns släktnamn. Makars släktnamn när de gifter sig Källa: justitieministeriets webbplats, juni 2017 Makars släktnamn och barns släktnamn Broschyren innehåller information om hur ett släktnamn kan ändras i samband med ingåendet av ett äktenskap. Broschyren

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Antagen Ändrad

Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Antagen Ändrad ÖVERFÖRMYNDRNÄMND Delegationsordning Bakgrund ntagen 2011-01-04 Ändrad 2011-12-14 Överförmyndaren får enligt 19 kap 14 FB uppdra åt en kommunal tjänsteman (gäller även tjänsteman i annan kommun) med den

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 juli 2006 Ö 5151-04 KLAGANDE KTN MOTPARTER 1. CT 2. PL SAKEN Adoption ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts beslut den 25 november 2004

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap 7 samma lag

Läs mer

Föräldrar och barn. information om gällande lagstiftning

Föräldrar och barn. information om gällande lagstiftning Föräldrar och barn information om gällande lagstiftning Produktion: Justitiedepartementet, december 2007 Tryck: AB Danagards Grafiska Foton: Jens Gustafsson/Folio, Lars-Peter Roos/Folio Fler exemplar kan

Läs mer

Delegeringsordning för den gemensamma överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner

Delegeringsordning för den gemensamma överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2019:1-002 Delegeringsordning för den gemensamma överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner Antagen av överförmyndarnämnden 2019-01-08 1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Motion från Jonas Lövgren (M) angående barnäktenskap

Motion från Jonas Lövgren (M) angående barnäktenskap TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2017-02-20 SN 2017/0033.02.05 0480-45 00 00 Socialnämnden Motion från Jonas Lövgren (M) angående barnäktenskap Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren Överförmyndaren FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR 160520 FLIK SID Öf 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Enligt 19 kap 14 Föräldrabalken får Överförmyndare uppdra åt en kommunal tjänsteman med

Läs mer

Stockholm den 28 februari 2019

Stockholm den 28 februari 2019 R-2018/1678 Stockholm den 28 februari 2019 Till Justitiedepartementet Ju2018/04106/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 september 2018 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Familjerätt Sydost Enheten arbetar på uppdrag av stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck

Familjerätt Sydost Enheten arbetar på uppdrag av stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Familjerätt Sydost Enheten arbetar på uppdrag av stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck All delegation förutsätter att handläggare har 6 månaders

Läs mer

Barns rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna enligt FB 6:2a. Är det möjligt?

Barns rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna enligt FB 6:2a. Är det möjligt? Barns rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna enligt FB 6:2a Är det möjligt? Anna Kaldal Docent, Juridiska institutionen, Stockholms universitet Föräldrabalken och den sociala barnavården

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor

Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) Assisterad befruktning för alla kvinnor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1

Läs mer

Överförmyndarnämnden har den beslutat att anta följande delegationsordning.

Överförmyndarnämnden har den beslutat att anta följande delegationsordning. Överförmyndarnämnden har den 2017-11-13 beslutat att anta följande delegationsordning. Allmänt om delegation I 19 kap 14 föräldrabalken finns bestämmelser om vilka beslut som kan delegeras och till vem.

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 505 (NJA 2006:55)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 505 (NJA 2006:55) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2006 s. 505 (NJA 2006:55) Målnummer: Ö5151-04 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2006-07-07 Rubrik: En kvinna har ansökt om att få adoptera sin makes barn. Barnet

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Datum 2016-03-08 Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Om inte annat anges eller följer av lag eller annan författning är beslutanderätten delegerad till ledamot och ersättare i

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN 1. 2. Swedish Cohabitation Act (2013:376) 2 Ändringar och övergångsbestämmelser 10 1 1. SWEDISH COHABITATION ACT (2013:376) Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses två

Läs mer

Rätt förälder? Om juridiken och DNA-tekniken

Rätt förälder? Om juridiken och DNA-tekniken Anna Singer Rätt förälder? Om juridiken och DNA-tekniken Att alla barn skall ha två rättsliga föräldrar har länge varit en tydlig målsättning för svensk lagstiftning. Att det skall vara rätt föräldrar,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 T 4994-14 KLAGANDE KB. Ombud: Advokat UB MOTPARTER 1. EB 2.

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 T 4994-14 KLAGANDE KB. Ombud: Advokat UB MOTPARTER 1. EB 2. Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 T 4994-14 KLAGANDE KB Ombud: Advokat UB MOTPARTER 1. EB 2. JB God man för 1 och 2: Advokat KW SAKEN Hävande av faderskap

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Gemensam vårdnad för ogifta föräldrar

Gemensam vårdnad för ogifta föräldrar ISBN 91-7610-844-9 ISSN 0284-6012 Gemensam vårdnad för ogifta föräldrar Ds 1999:57 Gemensam vårdnad för ogifta föräldrar samt en språklig och redaktionell översyn av 6 kap. föräldrabalken Ds 1999:57 Justitiedepartementet

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap Источник: https://lagen.nu/1904:26_s.1. Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap Departement Justitiedepartementet L2 Utfärdad 1904-07-08 Ändring

Läs mer

Motion från Jonas Lövgren (M) angående barnäktenskap

Motion från Jonas Lövgren (M) angående barnäktenskap UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2017-02-28 Socialnämnden 30 Motion från Jonas Lövgren (M) angående barnäktenskap Dnr SN 2017/0033.02.05 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-20. Motion från Jonas

Läs mer

Cirkulärnr: 1995:77 Diarienr: 1995:0934. Datum:

Cirkulärnr: 1995:77 Diarienr: 1995:0934. Datum: Cirkulärnr: 1995:77 Diarienr: 1995:0934 Handläggare: Sektion/Enhet: Eric Sehlin Datum: 1995-03-27 Mottagare: Kommunalrättssektionen Kommunstyrelsen Överförmyndare Överförmyndarnämnder Rubrik: Underlag

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 maj 2005 Ö 1799-03 KLAGANDE 1. BB 2. BN Ombud för 1 och 2: advokaten LEJ MOTPART Allmänna arvsfonden genom Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer

När man flyttar ihop KAPITEL 5. Innehåll: Praktikfall Unga sambor

När man flyttar ihop KAPITEL 5. Innehåll: Praktikfall Unga sambor KAPITEL 5 När man flyttar ihop Innehåll: Praktikfall Unga sambor Rätt eller fel? Vad säger lagen? 1. Oklar gemenskap 2. Vems är pengarna? 3. Viktigt vigselval? 4. Val av efternamn 5. Vem blir ägare? 6.

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun uppdrar åt angivna tjänstemän att fatta beslut i angivna ärenden som åvilar överförmyndaren

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

Den övergripande revideringen av faderskapslagen och erkännande av faderskap på rådgivningsbyrån för mödravård

Den övergripande revideringen av faderskapslagen och erkännande av faderskap på rådgivningsbyrån för mödravård Den övergripande revideringen av faderskapslagen och erkännande av faderskap på rådgivningsbyrån för mödravård Lagstiftningsrådet Salla Silvola, justitieministeriet Jurist, barnatillsyningsman Henna Harju,

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) Dir. 2014:87

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) Dir. 2014:87 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07) Dir. 2014:87 Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2014 Sammanfattning av tilläggsuppdraget Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Sambolag; utfärdad den 12 juni 2003. SFS 2003:376 Utkom från trycket den 23 juni 2003 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses

Läs mer

Sandra Rosén, jurist, Kontorschef

Sandra Rosén, jurist, Kontorschef Sandra Rosén, jurist, Kontorschef Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik Experter inom familjejuridik 350 anställda Helägt dotterbolag av Fonus Del av kooperationen Fonus ägs av ett flertal medlemsorganisationer

Läs mer

8 Bouppteckningsförrättningen

8 Bouppteckningsförrättningen 69 8 Bouppteckningsförrättningen 8.1 Inledning Av bouppteckningen ska framgå följande uppgifter angående själva förrättningen (20 kap. 3 och 6 ÄB): 1. När bouppteckningsförrättningen har hållits. 2. Vilka

Läs mer

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning A. Omyndiga barn föräldrar/förmyndare Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna (normalt sett föräldrarna) vårda barnets rätt i boet. Omyndigt barn kan

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

Ulrika Byström, Jurist, FJ Stockholm City Skandia den 13 februari 2019

Ulrika Byström, Jurist, FJ Stockholm City Skandia den 13 februari 2019 Ulrika Byström, Jurist, FJ Stockholm City Skandia den 13 februari 2019 Bodelning enligt Äktenskapsbalken Två slag av egendom: Giftorättsgods Enskild egendom Huvudregeln är giftorättsgods om inte annat

Läs mer