Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas"

Transkript

1 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (27) Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen 2020? Remissutgåva

2 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (27) Innehåll 1 Sammanfattning Inledning Nuläge Utveckling i länet sedan En förändrad marknad Aktörerna som påverkar bredbandsutvecklingen i Västra Götaland Prognos för Nyttan av bredband Samhällsekonomisk inverkan av fiberutbyggnad i Västra Götalands län Syftet med denna strategi Visioner Regional Vision Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland Mål Europeiska och nationella bredbandsmål Regionala bredbandsmål Kontrollstation De resterande 10 procenten? Handlingsplan för att nå målen Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredbandsutbyggnad Fortsatt utbyggnad av teknikneutrala och öppna fiberanslutningspunkter Fiberansluta koppar- och radiolänkanslutna telestationsområden Ta fram nya lämpliga fiberanslutningspunkter i länet Fiberutbyggnad genom fiberföreningar Stödja fiberföreningsarbete på landsbygden Stödja bildandet av fiberföreningarnas förening Kommunernas arbete med att underlätta för marknadens aktörer Välfärdsbredband Robusthet och redundans Efterfrågeskapande aktiviteter Behov av mer statligt stöd fram till Åtgärder för trådlösa mål Stödja införandet av Wifi Hotspots Utreda mobilt bredband längs kollektivtrafikstråk Yttäckande mobilt bredband i hela länet Samhällsmaster... 23

3 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (27) 10 Förvaltning och uppföljning av bredbandsstrategin Fördjupning och källförteckning Bilageföreckning... 27

4 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (27) 1 Sammanfattning Strategin ska utveckla regionens övergripande vision och mål i ett antal konkreta och mätbara delmål och därefter föreslå ett antal åtgärder för att nå dessa mål. Strategin ska bidra till att ge länet en gemensam syn på vad ett fortsatt statligt stöd ska användas och hur länet kan underlätta för marknadens aktörer på bästa sätt för att ge länets invånare och näringsliv bäst nytta, förbättrad miljö och en hållbar utveckling. I dagsläget har Västra Götalands län en något lägre andel hushåll och företag med tillgång till snabbt bredband än Sverige som helhet. Denna regionala bredbandsstrategi och dess bilagor ska peka ut vägen mot att nå målen för regionen. Följande mål ska i Västra Götalands län vara uppfyllda år 2020: % av regionens hushåll och företag ska ha tillgång till robust bredband med en hastighet på 100 Mbit/s symmetriskt % av hushållen ska ha köpt abonnemang på minst 100 Mbit/s % av regionens yta ska nås av någon typ av mobilt bredband med 30 Mbit/s. De åtgärder som ska bidra till att uppnå målen är bland annat följande: 1. Utnyttja Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredbandsutbyggnad 2. Fortsätta utbyggnad av teknikneutrala och öppna fiberanslutningspunkter 3. Stödja fiberutbyggnad via fiberföreningar 4. Vidareutveckla kommunernas arbete med att underlätta för marknadens aktörer 5. Införa välfärdsbredband 6. Förbättra robusthet och redundans 7. Främja efterfrågeskapande åtgärder 8. Behov av ytterligare statligt stöd fram till år Åtgärder för trådlösa mål Bredbandsutbyggnad är främst en fråga för marknadens aktörer. På landsbygden, där det inte är lika lätt att nå lönsamhet, drivs utbyggnaden ofta av ideella krafter och fiberföreningar. Finansieringen av utbyggnaden där sker huvudsakligen av de boende själva. Nätägare och operatörer som agerar på marknaden bidrar också. En mindre, men mycket viktig del av finansieringen kommer från Landsbygdsprogrammet vars regler bestäms av Jordbruksverket och som administreras av Länsstyrelsen. Västra Götalandsregionen och kommunerna kan bidra med full finansiering av nya fiberanslutningspunkter i särskilt utpekade bristområden. Kommunerna har en viktig roll i bredbandsarbetet. Det finns en lång rad åtgärder som de kan göra för att underlätta utbyggnaden. Till stor del handlar det om administrativa åtgärder som samordning av grävande aktörer, att ha smidig hantering av grävtillstånd, ledningsrätt och bygglov. Men det kan även vara ett ekonomiskt åtagande i form av kommunal borgen för fiberföreningar. Välfärdsbredband, samhällsmaster och robusthet är andra åtgärder som behöver utvecklas fram till år Den regionala visionen med denna bredbandstrategi är att skapa förutsättningar för att vara bäst i Sverige på att nå målet med den svenska digitala agendan, det vill säga att vara i världsklass på att använda digitaliseringens möjligheter.

5 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (27) 2 Inledning 2.1 Nuläge Sverige är på många sätt en framstående IT-nation med bra infrastruktur, avancerade tjänster och med en stor andel av befolkningen som regelbundet använder IT och internet. Sverige ligger i värdsklass enligt många rapporter 1 som tagits fram de senaste åren kring IT, bredbandsutbyggnad och dess nyttjande. Nedanstående tabell visar täckning för olika hastigheter och bredbandstekniker för hushåll och företag i Västra Götalands län enligt PTS Bredbandskartläggning Mbit/s 30 Mbit/s 100 Mbit/s Fiber xdsl 4G Hushåll 99,98 % 73,51 % 49,14 % 43,19 % 99,07 % 99,97 % Företag 99,94 % 65,65 % 40,70 % 36,98 % 98,03 % 99,92 % Motsvarande tabell gällande genomsnittet för hushåll och företag i Sverige. 10 Mbit/s 30 Mbit/s 100 Mbit/s Fiber xdsl 4G Hushåll 99,71 % 72,83 % 53,62 % 49,30 % 98,04 % 99,19 % Företag 99,26 % 65,62 % 46,15 % 43,71 % 96,08 % 98,27 % För låga hastigheter och långsamma tekniker har alltså Västra Götalands län ett bättre läge än riksgenomsnittet, men för höga hastigheter och snabba tekniker är läget det omvända. 2.2 Utveckling i länet sedan 2009 Inom länet har en systematisk satsning på bredband skett de senaste åren. Bredbandsutbyggnaden på landsbygden som drivs av lokala, ideella krafter i fiberföreningar har dramatiskt ökat från en låg nivå De främsta anledningarna till detta är att EU från och med 2009 satsade 250 Mkr på bredband i Sverige och att regelverket för kanalisationsstödet förenklades. När intresset därefter eskalerade skickade Länsstyrelsen i Västra Götalands län och VGR ett brev till regeringen med information om det ökade intresset och en begäran om en ökad satsning från staten på bredbandsutbyggnad på landsbygden. År 2012 satsade svenska regeringen 500 Mkr och hösten 2013 ytterligare 625 Mkr på utökat stöd. År 2008 hade 17,63 % av hushållen och % av arbetsställena i Västra Götaland tillgång till fiber inom 354 meters avstånd (inom en ruta med 250 x 250 meter, vilket var det mått man använde då) enligt PTS (Post- och Telestyrelsen) siffror för år Vid bredbandskartläggningen år 2013 kunde 49 % av befolkningen och 41 % av företagen nås av bredband om minst 100 Mbit/s enligt PTS (PTS-ER-2014:12). Första året hastighet kunde mätas var år 2009 och då hade 49 % av hushållen tillgång till 100 Mbit/s nedströms (vid nedladdning). Sverigesnittet var 53 %. En anledning till att utvecklingen har varit god i Västra Götaland kan vara att samverkansgruppen UBit har stimulerat till insatser som har varit till nytta för fiberföreningsprojekt och kommunerna i länet. UBit bildades vid årsskiftet av Västra Götalandsregionen och länets kommuner. UBit står för "Utveckling av bredband och 1 Rapport Global Forum, Broadband index 2 PTS-ER-2014:12

6 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (27) IT-infrastruktur". Syftet med gruppen är att genomföra det som krävs för att nå målen i Västra Götalands och Sveriges bredbandsstrategi. Organisationsstrukturen består av en politisk styrgrupp och arbetsgruppen UBit. Den politiska samverkan inom bredbandsområdet och arbetet med den digitala agendan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna sker i Beredningsgruppen för hållbar utveckling, BHU. Styrgruppen för UBit består av BHU s presidium. Respektive kommunalförbund har valt en person som ansvarig för informationsinsamling och informationsspridande inom sina respektive kommunalförbund. Sedan 2010 har Länsstyrelsen i Västra Götalands län deltagit i gruppen och från och med 2012 finns även Coompanion och Hela Sverige Ska Leva med. UBit-gruppen kan ses som en rådgivningsbyrå för länets kommuner och fiberföreningar gällande bredbandsfrågor. Här finns en hög kompetens och lång erfarenhet av telekombranschen, fiberföreningar, offentliga upphandlingar, bredbandsarbete i kommunerna och alla har deltagit på informationsmöten ute i kommunerna. Att bredbandsutveckling är lika med samhällsutveckling är ett tema som används genomgående i arbetet efter På det temat har också ett seminarium riktats mot offentliga ledningspersoner i länet genomförts i april varje år med visionsinnehåll och konkret komptenshöjande innehåll. De flesta kommunerna har tagit fram bredbandstrategier. Utifrån dessa arrangeras aktiviteter och informationskvällar med olika innehåll. De har undersökt möjligheterna till att skapa fiberföreningar i sina områden och tittat på lämpliga tårtbitar av sitt geografiska område som indelningar för arbetet. Startaktiviteterna för detta har oftast skett tillsammans med Västra Götalandsregionens personal som via länets bredbandssamordningsgrupp UBit tagit fram ett koncept för aktiviteter för fiberföreningar som man kallar de 3 i:na, nämligen; 1. Inspiration 2. Information 3. Implementation Västra Götalandsregionen tog hösten 2009 fram ett bredbandsstöd för att bygga bort de då besvärligaste bristområdena som definierades i den förra bredbandstrategin med en prioritering enligt följande (antal , inkluderar även de områden som är under bortbyggande av kommunerna) 1. Områden som endas nås av kopparkabel, 77 st. 2. Områden som nås via radiolänk, 78 st. 3. Områden med mer än 2 km fågelvägen från fiberansluten telestation. En ram på 150 Mkr under fem år reserverades för att bygga nya fiberanslutningspunkter i dessa områden. Endast kommuner kunde ansöka om stöd och detta under förutsättning att de tog fram en ny bredbandsstrategi för sin kommun och att de själva bidrog med lika mycket pengar. Detta stöd är med denna inriktning noterat vid EU-kommissionen som ett godkänt offentligt stöd. Av de två första bristområdena är ca 100 under bortbyggande via kommunernas och Västra Götalandsregionens insatser. TeliaSonera meddelade i januari 2012 att de fram till 2015 lägger ned ca hälften av de kopparanslutna telestationer som då fanns. Detta beslut har också påverkat tillkomsten av fiberföreningar på landsbygden. I Västra Götaland kommer ca telestationer att totalt ha lags ner under detta projekt. Även enstaka abonnentlinjer som skadats vid ex stormar kan bli nedlagda. Ersättning blir ett fast mobilt abonnemang som numera fungerar bra. I Västra Götaland fanns sommaren 2014 över 200 fiberföreningar, varav är färdigbyggda och i drift. Drygt 100 föreningar fick positivt beslut om finansiellt stöd under

7 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (27) Ytterligare 110 bidragsansökningar hade kommit in vid årsskiftet , men har i brist på medel ännu inte fått besked om att de kommer att få pengar och får söka om i det nya Landsbygdsprogrammet som startade september Vid årsskiftet fanns ca 80 ansökningar inne via det nya systemet. På flera håll har det också bildats s k paraplyföreningar som innebär att ett antal fiberföreningar går samman som medlemmar i en övergripande förning som kan hantera upphandling av driftavtal, nya tjänster och sköta administration för de iblandade föreningarna för att minska på den fortsatta arbetsbördan. Bredbandsföreningen Great verkar i de västra delarna av länet och arrangerar aktiviteter nästan varje månad kring mobila eller fasta bredband och alla de tjänster och produkter som använder näten. Medlemmar är de stora operatörerna, Volvo, Ericsson etc samt även Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Genom dessa arrangemang har intresset också ökat för kraftfullare bredband även i tätorterna. En stor del av flerfamiljshusen i större tätorter har blivit fiberanslutna de senaste åren. Den satsningen har genomförts av de kommersiella aktörerna, där bland annat stadsnäten ingår, och är i stort sett avslutad. Den utveckling som skett har gjort och kommer att göra Västra Götalands län till ett län där digital delaktighet har mycket goda förutsättningar och där digitaliseringens möjligheter kan utnyttjas i princip överallt. Några av de faktorer som har gjort att bredbandsutvecklingen i länet har gått så starkt framåt är kommunernas starka engagemang samt god samverkan mellan kommunerna, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 2.3 En förändrad marknad Operatörerna TeliaSonera Skanova och IP Only har de senaste åren aktiverat sig på bredbandsmarknaden på ett helt nytt sätt. De bygger mycket mer nät än tidigare och köper också upp befintliga nät från kommuner och stadsnät. Investeringar på Mrd bara i Sverige utlovas. Inte minst har de utvecklat nya koncept för att hjälpa fiberföreningar att komma igång. Stadsnäten samarbetar också mer för att möta behoven av fiber och kapacitet från de stora operatörerna i Sverige. På många ställen i Sverige har det uppstått samarbetsorganisationer för stadsnät och kommuner. I Västra Götalands län bildas nu det regionala bredbandsbolaget Netwest AB vars syfte är att från ett ställe marknadsföra de samlade stadsnäten i Västra Götaland. Även de fiberföreningar som samlat går ihop i en s k paraplyföreningar inom sina kommuner eller liknande kluster ska kunna erhålla marknadsföring av Netwest om de så önskar och klarar de krav som marknaden ställer på professionella bredbandsnät. Regeringen fortsätter genom Landsbygdsprogrammet att stimulera utbyggnaden av snabba bredbandsnät genom stöd även perioden 2014 till avsattes 3,25 Mrd kr för ändamålet. Västra Götalands län får de närmaste åren 523 Mkr av dessa. Mer detaljerad information om den förändrade marknaden finns i bredbandsstrategins bilaga 1.

8 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (27) 2.4 Aktörerna som påverkar bredbandsutvecklingen i Västra Götaland Denna bild är en översikt över de aktörer som samspelar och påverkar utbyggnaden av bredband i Västra Götalands län. Aktörerna beskrivs i bilaga 1.

9 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (27) 3 Prognos för 2020 Under år 2014 har tre olika beräkningar gjorts av vad det skulle kosta att nå 90-procentsmålet i Sverige. Västra Götalands läns del av detta varierar i dessa beräkningar mellan 5,36 Mrd kr och 9,42 Mrd kr. Beräkningarna redovisas i strategins bilaga 1. Osäkerheten är alltså ganska stor om hur mycket pengar som kommer att behövas för att nå målet. Huvudelen av dessa investeringar bekostas av marknaden och slutanvändarna, ca 85-90%. Med vetskapen om den kö som fanns av stödansökningar från fiberföreningar i december 2013, så kommer inte Västra Götalands läns andel av Landsbygdsprogrammet att räcka längre än till ca Med ett ytterligare statligt stöd även efter 2016, blir förutsättningarna för att lyckas uppfylla målen bättre. Då bedömer arbetsgruppen UBit att det finns en rimlig sannolikhet och ett gott hopp om att med ovan beskrivna satsningar från marknadens aktörer och ett fortsatt stöd samt inte minst med en god vilja från slutkunderna, nå länets mål om 100 Mbit/s symmetriskt 3 till 90 % av hushållen. 3 Symmetriskt betyder samma hastighet i bägge riktningarna, uppströms och nedströms.

10 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (27) 4 Nyttan av bredband Den nytta en bra IT-infrastruktur kan ge oss i Västra Götaland kan för olika målgrupper formuleras på nedanstående sätt; Invånare: att göra regionen attraktiv för att säkerställa inflyttning av arbetskraft och nyskapande verksamheter att erbjuda moderna tjänster i hemmet som TV, underhållning, distansutbildning och samhällstjänster att möjliggöra hållbar utveckling genom ökat hemarbete att möjliggöra hållbar utveckling genom distansmöten med bild och ljud att ge de boende på landsbygden minst lika bra förutsättningar för elektronisk kommunikation som de som bor i tätorterna att öka möjligheterna för deltagande i den demokratiska processen att ge förutsättning för trygghet i hem- och äldrevård att erbjuda allehanda e-tjänster att kunna använda kollektivtrafik och ha god kommunikationsmöjlighet med mobilt bredband under resan Näringsliv: att skapa förutsättning för expansion och utveckling av befintliga företag att ge möjlighet för nyföretagsetablering av moderna företag i alla delar av länet, även på landsbygden att företag överallt har lika stora möjligheter att leverera tjänster mot hela världen Offentlig verksamhet: att ge förutsättningar för rationalisering, samordning och effektivisering av offentliga verksamhetssystem att möta ökade krav på offentlig service till oförändrade eller sänkta kostnader så att skattehöjningar kan undvikas att kunna ge lika bra offentlig service på landsbygd som i tätort att ge möjlighet till effektivare behandling av sjuka och omsorg till äldre i hemmiljö att högskolor och universitet fortsätter ha bra tillgång till bredbandsuppkopplingar av både fast och trådlös karaktär för att ge forskare och studenter bästa förutsättningar för sitt arbete. Att landstinget kan leverare den patientservice som förväntas både på vårdcentraler och Folktandvård som för sjuka som vårdas i sina hem En bra och miljöeffektiv IT-infrastruktur är också en viktig förutsättning för en förbättrad miljö och en hållbar utveckling. Stora minskningar av koldioxidutsläpp kan uppnås genom nyttjande av fler digitala tjänster och därmed minskade egna transporter och ökat kollektivtrafiknyttjande. Turister/besökare: att erbjuda Wifi Hotspots på ett flertal turistmål vilket underlättar besökarnas möjligheter att ta del av Västra Götalands sevärdheter och attraktioner samt deras möjligheter att hålla kontakt med släktingar och vänner på hemmaplan att göra det möjligt att ha bra mobila uppkopplingar även i skärgården, på campingplatser och andra ställen utanför tätorterna

11 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (27) 5 Samhällsekonomisk inverkan av fiberutbyggnad i Västra Götalands län Länet har genomfört en samhällsekonomisk analys av vad en fortsatt satsning på fiberutbyggnad kan ge för samhällsekonomiska effekter. Utredningen är genomförd av ACREO, en forsknings och utredningsenhet inom Swedish ICT 4. Hela rapporten är mycket intressant och är bilaga 2 till den regionala strategin. Tydligt är att en stor besparingspotential finns och att kraftfullt bredband har en positiv miljöpåverkan genom bl a minskade transporter. Sammanfattningen av rapporten återges här. I denna studie har vi analyserat några samhällsekonomiska effekter av bredbandsutvecklingen i Västra Götaland, med fokus på konkurrens, miljö, och potential för kostnadsminskningar inom hemtjänst. Bredbandsutvecklingen har bedrivits som ett regionprojekt och har därför analyserats ur ett regionperspektiv. Det finns många lokala faktorer och variationer som inte har behandlats i denna studie. Studien innehåller också en del beskrivningar av regionen och dess historia samt omfattning och ansvarsområde samt den regionala bredbandsutvecklingen som är välkänd för verksamma inom regionen, men för att kunna förstå bakgrunden och helheten har vi ansett det viktigt att beskriva detta. Slutligen, har vi analyserat de potentiella kostnadsminskningar för leveransen av hemtjänst som ett välutbyggt fibernät kan möjliggöra för Västra Götaland. Beräkningarna visar att ett begränsat införande av digitala tjänster kan frigöra mellan 200 och 400 miljoner kronor per år i Västra Götaland, som kan användas för att fortsätta leverera högkvalitativ hemtjänst till en växande seniorbefolkning. Ett mer ambitiöst införande kan öka siffran till mellan 1.7 och 3.7 miljarder kronor. Resultaten visar att öppna fibernät leder till lägre konsumentpriser för internettjänster i Västra Götaland, liksom övrigt i Sverige. Det finns också en tydlig och mätbar effekt på miljön: vi visar t.ex. att ett begränsat införande av digitala tjänster för äldreomsorg kan leda till runt ton mindre utsläpp CO2 pga. minskade transporter, medan distansarbete i bredare mening kan leda till större utsläppsminskningar. Länet släpper totalt ut ca 11,2 miljoner ton per år. 4 Acreo rapport acr057482, Samhällsekonomisk inverkan av FTTH i Västra Götalands län.

12 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (27) 6 Syftet med denna strategi Syftet med denna strategi är att skapa fortsatt bredbandsutbyggnad. Fler ska kunna delta i det demokratiska samhället och kunna använda digitala tjänster oavsett var man bor. Strategin ska utveckla regionens övergripande vision och mål i ett antal konkreta och mätbara delmål och därefter föreslå ett antal åtgärder för att nå dessa mål. Strategin ska bidra till att ge länet en gemensam syn på vad ett fortsatt statligt stöd ska användas till för att ge länet invånare och näringsliv bästa nyttan. Utbyggnaden av bredband i Sverige är i huvudsak marknadsdriven. Den offentliga rollen är att stimulera utbyggnad i områden där marknaden inte anser det vara lönsamt att investera i. För att Västra Götaland ska uppnå målet att 90 procent av hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband på 100 Mbit/s kommer det att krävas att det offentliga kompletterar marknaden och stödjer utbyggnad på landsbygden och i mindre tätorter. I Sverige sker detta till stor del med fiberföreningar med stora ideella insatser. En regional strategi för bredbandsutbyggnad kan åstadkomma tre saker. 1. Verka för ökat samarbete mellan bredbandsaktörer. 2. Förtydliga och samordna de offentliga aktörernas agerande för att stimulera och underlätta både utbyggnad och nyttjande av bredbandstjänster hos företag och hushåll. 3. Beskriva åtaganden och aktiviteter som är lämpliga för att nå de framtagna målen. I detta strategidokument har valts ett tidsmässigt perspektiv för de långsiktiga målen till år 2020 som sammanfaller med EU:s digitala agenda, den nationella bredbandsstrategin, den regionala utvecklingsplanen och landsbygdsprogrammet.

13 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (27) 7 Visioner 7.1 Regional Vision Västra Götalands vision är Det goda livet. Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via kraftfullt och robust bredband. Den regionala visionen med denna bredbandstrategi är att skapa förutsättningar för att vara bäst i Sverige på att nå målet med den svenska digitala agendan, det vill säga att vara i världsklass på att använda digitaliseringens möjligheter. 7.2 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland I det regionala utvecklingsprogrammet som antogs september 2013 beskrivs ITinfrastrukturområdet i avsnitt Där skrivs att Västra Götaland ska; Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet. Bredband och IT-tjänster är en integrerad del av all verksamhet. Tillgång till IT med hög kvalitet är en förutsättning för att invånare och företag ska kunna verka i regionen. Ett omfattande arbete har genomförts för att stärka tillgången till bredband i s.k. bristområden (regional bredbandsstrategi). IT:s roll för samhällsutvecklingen är central. Processer och aktiviteter ska drivas brett för att användningen av IT ska bidra till ett mer hållbart samhälle ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Fokus ska ligga på invånarnas möjligheter att leva ett bra liv med koppling till offentliga tjänster, boende, arbetsliv etc. När det gäller utbildning, kunskap och kompetensutveckling skapas helt nya förutsättningar som behöver utnyttjas bättre i Västra Götaland. Etablerade samverkansformer och reglerade processer för arbetet med den digitala agendan finns via Beredningen för hållbar utveckling. För år 2020 är målet att nio av tio hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s vid nedladdning (idag fem av tio) och att Västra Götaland ses som ett föredöme när det gäller IT- användning för hållbarhet och samhällsservice. Västra Götalandsregionen har nu tagit emot 26 ansökningar från kommunerna gällande önskemål om bredbandsstöd för att bygga drygt 110 nya fiberanslutningspunkter. Ansökningarna omfattar cirka 70 miljoner kronor för detta. Kommunerna betalar sedan minst lika mycket. Under hösten 2014 har en önskan om förlängning av Västra Götalandsregionens bredbandsstöd till år 2020 inlämnats till EU-kommissionen från Västra Götalandsregionens sida.

14 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (27) 8 Mål 8.1 Europeiska och nationella bredbandsmål I slutbetänkandet av utredningen om utvärderingen av den nationella bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) sammanfattas det offentligas roll, det europeiska och nationella arbetet och målen på följande vis: Såväl Sveriges regering som EU kommissionen har satt upp mål för bredbandsutbyggnaden. De svenska målen framgår av regeringens bredbandsstrategi. De europeiska målen framgår av den digitala agendan för Europa. Målen i regeringens bredbandsstrategi är att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 och att 40 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år Målet för år 2015 har redan uppnåtts. Fortfarande kvarstår att nå målet om att 90 procent bör ha tillgång till 100 Mbit/s år Till detta kommer målen i den digitala agendan för Europa som uttrycker en strävan att uppnå att alla i Europa har tillgång till internethastigheter på över 30 Mbit/s och att minst 50 procent av de europeiska hushållen abonnerar på internetförbindelser på över 100 Mbit/s år I bredbandsstrategin anger regeringen att målen för utbyggnaden tydligare, jämfört med tidigare förd stödpolitik, behöver grundas på en marknadsmässig utbyggnad och på de åtgärder och verktyg som möjliggörs genom lagen om elektronisk kommunikation. Men, om bredbandsmålen ska nås krävs även att det offentliga Sverige är med, på olika sätt. Bland de offentliga aktörer som är involverade återfinns kommuner, länsstyrelser, regioner och statliga myndigheter. 8.2 Regionala bredbandsmål Följande mål ska i Västra Götaland vara uppfyllda 2020; % av Västra Götalands hushåll och företag ska ha tillgång till robust bredband med en hastighet på 100 Mbit/s symmetriskt % av hushållen ska ha köpt abonnemang på minst 100 Mbit/s % av länets yta ska nås av allmänt tillgängligt bredband med 30 Mbit/s 7 De regionala målen ska harmoniera och ge förutsättningar i linje med syftet i den regionala digitala agendan, nämligen att skapa ett enklare, öppnare, effektivare och ett hållbart Västra Götaland. 8.3 Kontrollstation Med kontrollstation avses här en avstämning av målen som bör kunna genomföras inom tre år dvs fram till och med år Syftet med kontrollstationen är att se till att man är på rätt väg med arbetet att uppnå målen för Följande bör vara uppnått vid kontrollstationen 2017: % av Västra Götalands hushåll och företag ska ha tillgång till robust bredband med en hastighet på 100 Mbit/s symmetriskt 5 Mäts enligt PTS bredbandskartläggning 6 Mäts enligt PTS Svensk Telekommarknad 7 Mäts enligt PTS bredbandskartläggning och Bredbandskartan

15 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (27) % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet på 30 Mbit/s % av länets yta ska nås av någon typ av mobilt bredband med 30 Mbit/s

16 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (27) En återrapportering av resultaten ska göras till styrgruppen för bredbandssamverkan i Västra Götalands län för att besluta om eventuella åtgärder för att nå slutmålen. 8.4 De resterande 10 procenten? De hushåll som under de närmaste åren inte accepterar marknadens erbjudanden om fiberutbyggnad till sina lägenheter eller villor och de som inte ansluter sig till fiberföreningar kommer med stor sannolikhet ändå att ha ett bredband med minst 30 Mbit/s nedströms år Ett underlag för denna bedömning är den undersökning som gjordes av Bredbandsforum 2013 om mobilnätens tillskott till de svenska bredbandsmålen år Detta tillskott blir inte stort enligt utredningen, men alla hushåll och företag bör enbart via mobilt bredband få tillgång till en kapacitet nedströms på mellan Mbit/s till sina permanenta adresser. 8 Dock med de begränsningar i stabilitet och kapacitetstak som mobila abonnemang har och lär fortsätta ha. 8 Bredbandsforum, Stelacon. Kvalitativt underlag för bedömning av trådlösa teknikers betydelse

17 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (27) 9 Handlingsplan för att nå målen Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och kommunerna delar uppfattningen att marknaden ska sköta den huvudsakliga utbyggnaden av bredband till invånare och näringsliv. När strategin har beslutats, kan denna del av strategidokumentet, avsnitt 9, bli en separat handlingsplan med åtgärder för att nå de mål som har beskrivits ovan (se avsnitt 8). Följande åtgärder föreslås som lämpliga för att nå målen. Varje åtgärdspunktavslutas med ett förslag till vem som har ansvaret för genomförandet nationellt, regionalt och lokalt. Eventuella finansieringsåtaganden som krävs regionalt enligt punkterna nedan diskuteras med den föreslagna styrgruppen (se avsnitt 10) allt eftersom dessa aktiviteter anses behöva genomföras. 9.1 Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredbandsutbyggnad Det nya Landsbygdsprogrammet för perioden har öppnats för ansökningar sedan september Detta för att ansökande ska kunna starta arbeten som blir stödberättigade om det finns skäl för detta. Beslut om att godkänna stöd startar dock ej förrän hösten Stödets övergripande regler är likadana över hela Sverige och prioriteringen bland inkomna projektansökningar ser ut på följande vis; - Projekt med ren landsbygd får högre prioritering än projekt där tätorter ingår. Högsta fokus är på områden utanför tätort. Men orter på upp till 1000 invånare kan få stöd. - Ju högre anslutningsgrad desto högre prioritering. Maximal prioritering fås vid 85 % anslutningsgrad. - Ju större område, desto högre prioritering. 200 hushåll eller mer får högsta prioritering. - Sökanden ska bevisa sig ha kompetens för att genomföra uppdraget. Ju mer samlad kompetens, desto högre prioritering Prioriteringarna ovan har inget med stödbelopp att göra, utan handlar endast om val mellan fiberföreningsprojekt vid varje beslutstidpunkt på Länsstyrelsen då pengarna är begränsade. De projekt som beviljas stöd ska vara förenliga med den regionala bredbandsstrategin. Detta öppnar för en möjlighet att ta regionala hänsyn trots att regelverket egentligen är nationellt. Projekten ska precis som tidigare skapa nät som är öppna för hela marknaden på grossistnivå och de största posterna i projektet ska upphandlas enligt de offentliga principerna. Likadant ska projekten följa de kommunala bredbandstrategier som finns lokalt och stödja denna regionala bredbandstrategi. Alla kostnader för att skapa ett komplett svartfibernät ingår i de stödberättigade kostnaderna. Det kompletta regelverket finns på Jordbruksverkets hemsida. Att stimulera nyttjandet av Landsbygdsprogrammet, bistå med rådgivning till de sökande föreningarna och kommunerna samt medverka till att använda stödpengarna och de stora privata insatserna på bästa sätt i projekten är viktiga frågor för att nå de regionala målen. Regionalt ansvar: Länsstyrelsen ansvarar för Landsbygdsprogrammets hantering i Västra Götalands län och har lagt stor kraft på att anpassa sina resurser till efterfrågan och behov av stöd. Länsstyrelsen, Regionen och kommunalförbunden behöver fortsätta att stödja och underlätta för kommunerna och fiberföreningarna att arbeta med bredband genom arbetsgruppen UBit.

Bilaga 1 Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen 2020

Bilaga 1 Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen 2020 Bredbandsstrategi_VGR_rev 2015-03-12_Bilaga01 1 (49) Bilaga 1 Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen 2020 Bredbandsstrategi_VGR_rev 2015-03-12_Bilaga01

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 5 1. Gävleborgs län behöver en bredbandsstrategi.. 7 2. Vad är bredband?. 8 Tekniker för bredband... 8 3. Nyttan med

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Steg Strategi för IT-infrastruktur på landsbygd Antagen av kommunstyrelsen den 13 mars 2013 Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Befintliga strategier, lagstiftning och

Läs mer

Program för elektronisk kommunikation

Program för elektronisk kommunikation Program för elektronisk kommunikation Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-26, 73 Program för elektronisk kommunikation Sida 2 (30) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4

Läs mer

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Björn Kjerrulf, 0550-880 36 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Datum 2014-05-02 Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland Sammanfattning

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92

Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Bredbandsstrategi för Ovanåkers kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 92 Regeringen har satt upp ambitiösa mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens

Läs mer

IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturprogram R1.0 2012-11-12 Sida: 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 3 INVENTERING AV

Läs mer

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2014-2020 Gällande Ljusdals kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-06-15 Diarienummer: KS 0116/14

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2014-2020 Gällande Ljusdals kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-06-15 Diarienummer: KS 0116/14 Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2014-2020 Gällande Ljusdals kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-06-15 Diarienummer: KS 0116/14 ljusdal.se Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Vision...

Läs mer

Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun

Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun december 2010 Sid 1(22) 2010-12-17 15:12:29 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Teknikdiskussion... 4 2.1 Fiber... 4 2.2 Koppar... 4 2.3 Kabel-TV... 4 2.4 Mobilt

Läs mer

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 Intresse- och branschorganisation 5 Metodik 6 HISTORISK TILLBAKABLICK 6 Stadsnät

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner BREDBANDSGUIDEN En handbok för kommuner Bredbandsguiden En handbok för kommuner som arbetar med att ta fram en bredbandsstrategi Version 1.0 2012 Texten skyddas

Läs mer

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Bredbandsutbyggnad i Tanums kommun IT-infrastrukturplan 2.0 Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...4 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 4 2.2 PLAN

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden

Bredband för Sverige in i framtiden Bredband för Sverige in i framtiden Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin Stockholm 2014 SOU 2014:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Vicicom AB 2014-03-05 Sammanfattning Tillgång till bredband med hög kvalitet och kapacitet är idag en förutsättning för effektiv förvaltning i kommun, näringsliv,

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Datum 2015-04-30 Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi 2015 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Diarienummer 15-1120 ISSN 1650-9862 Författare Bianca Gustafsson Kojo,

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram Dnr 2011/KS0321-4 Dpl 005 Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturplan för Lilla Edet 2012 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Eric Åkerlund, Infracore IT-infrastrukturprogram för Tranemo 2011 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH

Läs mer

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015

Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Bredbandsforums Villagrupp Maj 2015 Bredband till villa Slutrapport i Bredbandsforums Villagrupp Diarienummer 14-10297 Villagruppen Mattias Grafström (ordförande) Björn Bodin Camilla

Läs mer

Bredbandsstrategi Leksands kommun

Bredbandsstrategi Leksands kommun Bredbandsstrategi Leksands kommun 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund/Syfte... 3 2 Allmänt om bredband... 3 3 Övergripande roller, mål och strategier... 4 3.1 Regeringen och bredbandsstrategin...

Läs mer

www.lansstyrelsen.se/orebro

www.lansstyrelsen.se/orebro Kartläggning av IT-infrastruktur i Örebro län www.lansstyrelsen.se/orebro Publ. nr 2009:53 260}) Innehåll 1. Sammanfattning... 4 2. Organisation av arbetet... 5 Arbetsgrupp... 5 3. Bakgrund... 5 4. Avgränsning...

Läs mer

Handlingsprogram för IT-Infrastruktur

Handlingsprogram för IT-Infrastruktur Handlingsprogram för IT-infrastruktur Sida 1 (12) Handlingsprogram för IT-Infrastruktur Bredbandssamordning i Västra Götaland Handlingsprogram för IT-infrastruktur Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 HANDLINGSPROGRAM...

Läs mer

remissversion Bredbandsstrategi för Skåne

remissversion Bredbandsstrategi för Skåne remissversion Bredbandsstrategi för Skåne REMISSVERSION Bredbandsstrategi för Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Kommunikationsavdelningen, Region Skåne Omslagsfoto: Fredrik Nyman och Susanne

Läs mer