Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas"

Transkript

1 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (23) Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen 2020? Slutlig utgåva

2 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (23) Innehåll 1 Sammanfattning Inledning Syftet med denna strategi Visioner Regional Vision Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland Mål Europeiska och nationella bredbandsmål Regionala bredbandsmål Kontrollstation De resterande 10 procenten? Nuläge Bredbandstäckning i länet Utveckling i länet sedan En förändrad marknad Aktörerna som påverkar bredbandsutvecklingen i Västra Götaland Prognos för Nyttan av bredband Samhällsekonomisk inverkan av fiberutbyggnad i Västra Götalands län Handlingsplan för att nå målen Förvaltning och uppföljning av bredbandsstrategin Fördjupning och källförteckning Bilageföreckning... 23

3 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (23) 1 Sammanfattning Strategin utvecklar regionens övergripande vision och mål i ett antal konkreta och mätbara delmål och föreslår därefter ett antal åtgärder för att nå dessa mål. Strategin ska bidra till att ge länet en gemensam syn på vad ett fortsatt statligt stöd ska användas till och hur länet kan underlätta för marknadens aktörer på bästa sätt. Detta för att ge länets invånare och näringsliv bäst nytta, förbättrad miljö och en hållbar utveckling. I dagsläget har Västra Götalands län en något lägre andel hushåll och företag med tillgång till 1 snabbt bredband än Sverige som helhet. Denna regionala bredbandsstrategi och dess bilagor ska peka ut vägen mot att nå målen för regionen. Följande mål ska i Västra Götalands län vara uppfyllda år 2020: % av regionens hushåll och företag ska ha tillgång till robust bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s symmetriskt % av regionens yta ska nås av någon typ av mobilt bredband med minst 30 Mbit/s. De åtgärder som ska bidra till att uppnå målen är bland annat följande: 1. Utnyttja Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredbandsutbyggnad 2. Fortsätta utbyggnad av teknikneutrala och öppna fiberanslutningspunkter 3. Stödja fiberutbyggnad via fiberföreningar 4. Vidareutveckla kommunernas arbete med att underlätta för marknadens aktörer 5. Införa välfärdsbredband 6. Förbättra robusthet och redundans 7. Främja efterfrågeskapande åtgärder 8. Behov av ytterligare statligt stöd fram till år Införande av Wifi Hotspots 10. Mobilt bredband längs kollektivtrafikstråk 11. Yttäckande mobilt bredband i hela länet 12. Samhällsmaster Bredbandsutbyggnad är främst en fråga för marknadens aktörer. På landsbygden, där det inte är lika lätt att nå lönsamhet, drivs utbyggnaden ofta av ideella krafter och fiberföreningar. Finansieringen av utbyggnaden där sker huvudsakligen av de boende själva. Nätägare och operatörer som agerar på marknaden bidrar också. En mindre, men mycket viktig del av finansieringen kommer från Landsbygdsprogrammet vars regler bestäms av Jordbruksverket och som administreras av Länsstyrelsen. Västra Götalandsregionen och kommunerna kan bidra med full finansiering av nya fiberanslutningspunkter i särskilt utpekade bristområden. Kommunerna har en viktig roll i bredbandsarbetet. Det finns en lång rad åtgärder som de kan göra för att underlätta utbyggnaden. Till stor del handlar det om administrativa åtgärder som samordning av grävande aktörer, att ha smidig hantering av grävtillstånd, ledningsrätt och bygglov. Men det kan även vara ett ekonomiskt åtagande i form av kommunal borgen för fiberföreningar. Välfärdsbredband, samhällsmaster och robusthet är andra åtgärder som behöver utvecklas fram till år För definitioner av begreppen hushåll, företag och tillgång till, se avsnitt 5.2

4 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (23) Den regionala visionen med denna bredbandstrategi är att skapa förutsättningar för att vara bäst i Sverige på att nå målet med den svenska digitala agendan, det vill säga att vara i världsklass på att använda digitaliseringens möjligheter.

5 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (23) 2 Inledning Denna bredbandsstrategi kan ses som en regional variant av och en fortsättning på de kommunala dokument som tidigare kallades IT-infrastrukturplaner eller ITinfrastrukturprogram. Många av kommunerna har de senaste åren skrivit om dessa och då kallat dem för bredbandsstrategier varför denna benämning även används på detta dokument.

6 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (23) 3 Syftet med denna strategi Syftet med denna strategi är att skapa förutsättningar för fortsatt bredbandsutbyggnad så att fler kan delta i det demokratiska samhället och kunna använda digitala tjänster oavsett var man bor, verkar och vistas. Strategin ska utveckla regionens övergripande vision och mål i ett antal konkreta och mätbara delmål och därefter föreslå ett antal åtgärder för att nå dessa mål. Strategin ska bidra till att ge länet en gemensam syn på vad ett fortsatt statligt stöd ska användas till för att ge länet invånare och näringsliv bästa nyttan. Utbyggnaden av bredband i Sverige är i huvudsak marknadsdriven. Den offentliga rollen är att stimulera utbyggnad i områden där marknaden inte anser det vara lönsamt att investera i. För att Västra Götaland ska uppnå målet att 90 procent av hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s kommer det att krävas att det offentliga kompletterar marknaden och stödjer utbyggnad på landsbygden och i mindre tätorter. I Sverige sker detta till stor del med fiberföreningar med stora ideella insatser. Denna regionala strategi för bredbandsutbyggnad kan åstadkomma tre saker. 1. Verka för ökat samarbete mellan bredbandsaktörer. 2. Förtydliga och samordna de offentliga aktörernas agerande för att stimulera och underlätta både utbyggnad och nyttjande av bredbandstjänster hos företag och hushåll. 3. Beskriva åtaganden och aktiviteter som är lämpliga för att närma sig och förhoppningsvis nå de framtagna målen. I detta strategidokument har valts ett tidsmässigt perspektiv för de långsiktiga målen till år 2020 som sammanfaller med EU:s digitala agenda, den nationella bredbandsstrategin, den regionala utvecklingsplanen och landsbygdsprogrammet.

7 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (23) 4 Visioner 4.1 Regional Vision Västra Götalands vision är Det goda livet. Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via kraftfullt och robust bredband. Den regionala visionen med denna bredbandstrategi är att skapa förutsättningar för att vara bäst i Sverige på att nå målet med den svenska digitala agendan, det vill säga att vara i världsklass på att använda digitaliseringens möjligheter. 4.2 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland I det regionala utvecklingsprogrammet som antogs september 2013 beskrivs ITinfrastrukturområdet i avsnitt Där skrivs att Västra Götaland ska; Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet. Bredband och IT-tjänster är en integrerad del av all verksamhet. Tillgång till IT med hög kvalitet är en förutsättning för att invånare och företag ska kunna verka i regionen. Ett omfattande arbete har genomförts för att stärka tillgången till bredband i s.k. bristområden (regional bredbandsstrategi). IT:s roll för samhällsutvecklingen är central. Processer och aktiviteter ska drivas brett för att användningen av IT ska bidra till ett mer hållbart samhälle ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Fokus ska ligga på invånarnas möjligheter att leva ett bra liv med koppling till offentliga tjänster, boende, arbetsliv etc. När det gäller utbildning, kunskap och kompetensutveckling skapas helt nya förutsättningar som behöver utnyttjas bättre i Västra Götaland. Etablerade samverkansformer och reglerade processer för arbetet med den digitala agendan finns via Beredningen för hållbar utveckling. För år 2020 är målet att nio av tio hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s vid nedladdning (idag fem av tio) och att Västra Götaland ses som ett föredöme när det gäller IT- användning för hållbarhet och samhällsservice.

8 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (23) 5 Mål 5.1 Europeiska och nationella bredbandsmål I slutbetänkandet av utredningen om utvärderingen av den nationella bredbandsstrategin Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) sammanfattas det offentligas roll, det europeiska och nationella arbetet och målen på följande vis: Såväl Sveriges regering som EU kommissionen har satt upp mål för bredbandsutbyggnaden. De svenska målen framgår av regeringens bredbandsstrategi. De europeiska målen framgår av den digitala agendan för Europa. Målen i regeringens bredbandsstrategi är att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 och att 40 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år Målet för år 2015 har redan uppnåtts. Fortfarande kvarstår att nå målet om att 90 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s år Till detta kommer målen i den digitala agendan för Europa som uttrycker en strävan att uppnå att alla i Europa har tillgång till internethastigheter på minst 30 Mbit/s och att minst 50 procent av de europeiska hushållen abonnerar på internetförbindelser på minst 100 Mbit/s år I bredbandsstrategin anger regeringen att målen för utbyggnaden tydligare, jämfört med tidigare förd stödpolitik, behöver grundas på en marknadsmässig utbyggnad och på de åtgärder och verktyg som möjliggörs genom lagen om elektronisk kommunikation. Men, om bredbandsmålen ska nås krävs även att det offentliga Sverige är med, på olika sätt. Bland de offentliga aktörer som är involverade återfinns kommuner, länsstyrelser, regioner och statliga myndigheter. 5.2 Regionala bredbandsmål Följande mål ska i Västra Götaland vara uppfyllda 2020; % av Västra Götalands hushåll 2 och företag 3 ska ha tillgång till 4 robust bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s symmetriskt % av länets yta ska nås av allmänt tillgängligt bredband med minst 30 Mbit/s 6 De regionala målen ska harmoniera och ge förutsättningar i linje med syftet i den regionala digitala agendan, nämligen att skapa ett enklare, öppnare, effektivare och ett hållbart Västra Götaland. 2 Hushåll definieras här enligt PTS definition i deras bredbandskartläggning, dvs som den fastighet en person är folkbokförd på. 3 Företag definieras här enligt PTS definition i deras bredbandskartläggning, dvs som den stadigvarande adress från vilken en privatperson eller en juridisk person bedriver en verksamhet. 4 Begreppet tillgång till definieras här enligt PTS i deras bredbandskartläggning, dvs att ett internetabonnemang på kort tid och utan särskilda kostnader kan beställas till adressen för en stadigvarande bostad eller ett fast verksamhetsställe. Vad gäller anslutning till ett fast nät, innebär detta alltså i praktiken att en fiber eller kabel-tv-anslutning måste vara indragen innanför husets vägg. Se PTS-ER-2015:11, avsnitt 1.2 på sidan 8. 5 Mäts enligt PTS bredbandskartläggning 6 Mäts enligt PTS bredbandskartläggning och Bredbandskartan

9 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (23) Skillnaden mellan nuläge och målvärde visas i nedanstående diagram. Nuläget för yttäckningen är hämtad från PTS rapport PTS-ER 2015:19 och gäller för en handburen terminal som hålls i handen, mot huvudet eller nära kroppen.

10 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (23) 5.3 Kontrollstation Med kontrollstation avses här en avstämning av målen som bör kunna genomföras inom tre år dvs fram till och med år Syftet med kontrollstationen är att se till att man är på rätt väg med arbetet att uppnå målen för Följande bör vara uppnått vid kontrollstationen 2017: % av Västra Götalands hushåll och företag ska ha tillgång till robust bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s symmetriskt % av länets yta ska nås av allmänt tillgängligt bredband med minst 30 Mbit/s En återrapportering av resultaten ska göras till styrgruppen för bredbandssamverkan i Västra Götalands län för att besluta om eventuella åtgärder för att nå slutmålen. 5.4 De resterande 10 procenten De hushåll som under de närmaste åren inte har möjlighet att beställa robust bredband med 100 Mbit/s symmetriskt kommer med stor sannolikhet ändå att ha tillgång till ett bredband med minst 30 Mbit/s nedströms år Ett underlag för denna bedömning är den undersökning som gjordes av Bredbandsforum 2013 om mobilnätens tillskott till de svenska bredbandsmålen år Detta tillskott blir inte stort enligt utredningen, men alla hushåll och företag bör enbart via mobilt bredband få tillgång till en kapacitet nedströms på mellan Mbit/s till sina permanenta adresser. 7 Dock med de begränsningar i stabilitet och kapacitetstak som mobila abonnemang har och lär fortsätta ha. 7 Bredbandsforum, Stelacon. Kvalitativt underlag för bedömning av trådlösa teknikers betydelse

11 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (23) 6 Nuläge 6.1 Bredbandstäckning i länet Sverige är på många sätt en framstående IT-nation med bra infrastruktur, avancerade tjänster och med en stor andel av befolkningen som regelbundet använder IT och internet. Sverige ligger i värdsklass enligt många rapporter 8 som tagits fram de senaste åren kring IT, bredbandsutbyggnad och dess nyttjande. En bild av länet och dess befolkningsstruktur visas på bilden nedan. Nedanstående tabell visar täckning för olika hastigheter och bredbandstekniker för hushåll och företag i Västra Götalands län enligt PTS Bredbandskartläggning År Mbit/s 30 Mbit/s 100 Mbit/s Fiber xdsl 4G Hushåll 100,00 % 76,52 % 52,32 % 47,62 % 99,31 % 100,00 % Företag 100,00 % 69,73 % 45,88 % 43,14 % 98,31 % 100,00 % Motsvarande tabell gällande genomsnittet för hushåll och företag i Sverige. År Mbit/s 30 Mbit/s 100 Mbit/s Fiber xdsl 4G Hushåll 99,89 % 76,40 % 57,48 % 54,21 % 98,45 % 99,68 % Företag 99,71 % 69,50 % 51,23 % 49,45 % 96,68 % 99,30 % 8 Rapport Global Forum, Broadband index 9 PTS-ER-2015:11

12 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (23) För låga hastigheter och långsamma tekniker har alltså Västra Götalands län ett bättre läge än riksgenomsnittet, men för höga hastigheter och snabba tekniker är läget det omvända. 6.2 Utveckling i länet sedan 2009 Inom länet har en systematisk satsning på bredband skett de senaste åren. Bredbandsutbyggnaden på landsbygden som drivs av lokala, ideella krafter i fiberföreningar har dramatiskt ökat från en låg nivå De främsta anledningarna till detta är att EU från och med 2009 satsade 250 Mkr på bredband i Sverige och att regelverket för kanalisationsstödet förenklades. När intresset därefter eskalerade skickade Länsstyrelsen i Västra Götalands län och VGR ett brev till regeringen med information om det ökade intresset och en begäran om en ökad satsning från staten på bredbandsutbyggnad på landsbygden. År 2012 satsade svenska regeringen 500 Mkr och hösten 2013 ytterligare 625 Mkr på utökat stöd. Bredbandstäckningen i länet enligt den senaste redovisningen (PTS-ER-2015:11) visas i tabellen i avsnitt 2.1. Detta kan jämföras med situationen 2010 som visas i nedanstående tabell: År Mbit/s 30 Mbit/s 100 Mbit/s Fiber xdsl 4G Hushåll 86,91 % i.u. 37,53 % 23,33 % 98,95 % 0,01 % Företag 78,07 % i.u. 27,57 % 19,90 % 97,44 % 0,01 % En anledning till att utvecklingen har varit god i Västra Götaland kan vara att samverkansgruppen UBit har stimulerat till insatser som har varit till nytta för fiberföreningsprojekt och kommunerna i länet. UBit bildades vid årsskiftet av Västra Götalandsregionen och länets kommuner. UBit står för "Utveckling av bredband och IT-infrastruktur". Syftet med gruppen är att genomföra det som krävs för att nå målen i Västra Götalands och Sveriges bredbandsstrategi. Organisationsstrukturen består av en politisk styrgrupp och arbetsgruppen UBit. Den politiska samverkan inom bredbandsområdet och arbetet med den digitala agendan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna sker i Beredningsgruppen för hållbar utveckling, BHU. Styrgruppen för UBit består av BHU s presidium. Respektive kommunalförbund har valt en person som ansvarig för informationsinsamling och informationsspridande inom sina respektive kommunalförbund. Sedan 2010 har Länsstyrelsen i Västra Götalands län deltagit i gruppen och från och med 2012 finns även Coompanion 10 och Hela Sverige Ska Leva 11 med. UBit-gruppen kan ses som en rådgivningsbyrå för länets kommuner och fiberföreningar gällande bredbandsfrågor. Här finns en hög kompetens och lång erfarenhet av telekombranschen, fiberföreningar, offentliga upphandlingar, bredbandsarbete i kommunerna och alla har deltagit på informationsmöten ute i kommunerna. Att bredbandsutveckling är lika med samhällsutveckling är ett tema som används genomgående i arbetet efter På det temat har också ett seminarium riktats mot offentliga ledningspersoner i länet genomförts i april varje år med visionsinnehåll och konkret komptenshöjande innehåll. De flesta kommunerna har tagit fram bredbandstrategier. Utifrån dessa arrangeras aktiviteter och informationskvällar med olika innehåll. De har undersökt möjligheterna till att skapa 10 Coompanion är en organisation som agerar som företagsrådgivare för kooperativa företag. För mer information, se 11 Hela Sverige Ska Leva är en medlemsorganisation för cirka lokala utvecklingsgrupper runt om i landet, ofta på landsbygden eller i små samhällen. De kan ha olika namn, som byalag, samhällsförening eller intresseförening. För mer information, se

13 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (23) fiberföreningar i sina områden och tittat på lämpliga tårtbitar av sitt geografiska område som indelningar för arbetet. Startaktiviteterna för detta har oftast skett tillsammans med Västra Götalandsregionens personal som via länets bredbandssamordningsgrupp UBit tagit fram ett koncept för aktiviteter för fiberföreningar som man kallar de 3 i:na, nämligen: 1. Inspiration 2. Information 3. Implementation Västra Götalandsregionen tog hösten 2009 fram ett bredbandsstöd för att bygga bort de då besvärligaste bristområdena som definierades i den förra bredbandstrategin med en prioritering enligt följande (antal , inkluderar även de områden som är under bortbyggande av kommunerna) 1. Områden som endas nås av kopparkabel, 77 st. 2. Områden som nås via radiolänk, 78 st. 3. Områden med mer än 2 km fågelvägen från fiberansluten telestation. En förteckning över aktuella bristområden finns i bilaga 3. En ram på 150 Mkr under fem år reserverades för att bygga nya fiberanslutningspunkter i dessa områden. Endast kommuner kunde ansöka om stöd och detta under förutsättning att de tog fram en ny bredbandsstrategi för sin kommun och att de själva bidrog med lika mycket pengar. Detta stöd är med denna inriktning noterat vid EU-kommissionen som ett godkänt offentligt stöd. Av de två första typerna av bristområden är ca 100 under bortbyggande via kommunernas och Västra Götalandsregionens insatser. VGR godkänner i första hand endast ansökningar om att bygga bort bristområden av typ 1 och 2. Bristområden av typ 3 utgör stora sammanhängande geografiska områden som inte går att särskilja separat på samma sätt som typ 1 och 2. TeliaSonera meddelade i januari 2012 att de fram till 2015 lägger ned ca hälften av de kopparanslutna telestationer som då fanns. Detta beslut har också påverkat tillkomsten av fiberföreningar på landsbygden. I Västra Götaland kommer ca telestationer att totalt ha lags ner under detta projekt. Även enstaka abonnentlinjer som skadats vid ex stormar kan bli nedlagda. Ersättning blir ett fast mobilt abonnemang som numera fungerar bra. I Västra Götaland fanns sommaren 2014 över 200 fiberföreningar, varav är färdigbyggda och i drift. Drygt 100 föreningar fick positivt beslut om finansiellt stöd under Ytterligare 110 bidragsansökningar hade kommit in vid årsskiftet , men har i brist på medel ännu inte fått besked om att de kommer att få pengar och får söka om i det nya Landsbygdsprogrammet som startade september Vid årsskiftet fanns ca 80 ansökningar inne via det nya systemet. På flera håll har det också bildats s k paraplyföreningar som innebär att ett antal fiberföreningar går samman som medlemmar i en övergripande förning som kan hantera upphandling av driftavtal, nya tjänster och sköta administration för de iblandade föreningarna för att minska på den fortsatta arbetsbördan. Bredbandsföreningen Great verkar i de västra delarna av länet och arrangerar aktiviteter nästan varje månad kring mobila eller fasta bredband och alla de tjänster och produkter som använder näten. Medlemmar är bland annat de stora operatörerna, Volvo, Ericsson samt även Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund och kommunerna Ale, Göteborg, Partille och Vara. Genom dessa arrangemang har intresset också ökat för kraftfullare bredband även i tätorterna.

14 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (23) En stor del av flerfamiljshusen i större tätorter har blivit fiberanslutna de senaste åren. Den satsningen har genomförts av de kommersiella aktörerna, där bland annat stadsnäten ingår, och är i stort sett avslutad. Den utveckling som skett har gjort och kommer att göra Västra Götalands län till ett län där digital delaktighet har mycket goda förutsättningar och där digitaliseringens möjligheter kan utnyttjas i princip överallt. Några av de faktorer som har gjort att bredbandsutvecklingen i länet har gått så starkt framåt är kommunernas starka engagemang samt god samverkan mellan kommunerna, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Trots allt detta måste det ändå påpekas att skillnaderna mellan kommunerna i länet fortfarande är stora. Till en viss del beror detta på skillnader i förutsättningar, såsom hur stor andel landsbygd en kommun har. Men många landsbygdskommuner har varit aktiva och kommit mycket långt i sin bredbandstäckning, medan andra är i början av sitt arbete. En graf över sambandet mellan andelen tätortsbefolkning och tillgången till bredband med minst 100 Mbit/s för länets kommuner visas i bilaga 4, avsnitt 2.4. Den visar att ju större andel tätortsbefolkning, desto fler hushåll har tillgång till snabbt bredband. 6.3 En förändrad marknad Operatörerna TeliaSonera Skanova och IP Only har de senaste åren aktiverat sig på bredbandsmarknaden på ett helt nytt sätt. De bygger mycket mer nät än tidigare och köper också upp befintliga nät från kommuner och stadsnät. Investeringar på 9-15 Mrd kr per aktör bara i Sverige har utlovats Inte minst har de utvecklat nya koncept för att hjälpa fiberföreningar att komma igång. IP Only hävdar i en debattartikel 14 att en del av utbyggnaden på landsbygden kan ske utan statliga bidrag om kommunerna gör en satsning på hela sitt geografiska område med dem som partner. De närmaste åren kommer att visa hur stor andel av landsbygden som kommer att byggas ut i de kommuner där dessa aktörer gör större satsningar. Västra Götaland ser mycket positivt på dessa nya satsningar eftersom de innebär ett viktigt tillskott av resurser, intresse och kapital på den krävande marknaden för bredbandsutbyggnad. Detta är en grundförutsättning för att ha en chans att nå de nationella och regionala bredbandsmålen. Stadsnäten samarbetar också mer för att möta behoven av fiber och kapacitet från de stora operatörerna i Sverige. På många ställen i Sverige har det uppstått samarbetsorganisationer för stadsnät och kommuner. I Västra Götalands län har det regionala bredbandsbolaget Netwest AB bildats, vars syfte är att från ett ställe marknadsföra de samlade stadsnäten i Västra Götaland. Netwest ska vara ett stöd i stadsnätens strävan att förbättra sina erbjudanden till hushållen och effektivisera sin drift. Tanken är också att bolaget ska vara en plattform för ett utökat samarbete mellan stadsnäten i länet. Vidare ska det kunna bidra till ökade intäkter för stadsnäten genom förhöjda volymer från främst nationella kunder, samt innebära minskade kostnader för stadsnäten genom att erbjuda förbättrad samordning av marknadsföring, försäljning samt drift- och underhåll

15 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (23) Även de fiberföreningar som samlat går ihop i s k paraplyföreningar inom sina kommuner eller liknande kluster ska kunna erhålla marknadsföring av Netwest om de så önskar och klarar de krav som marknaden ställer på professionella bredbandsnät. Regeringen fortsätter genom Landsbygdsprogrammet att stimulera utbyggnaden av snabba bredbandsnät genom stöd även perioden 2014 till avsattes 3,25 Mrd kr för ändamålet. Västra Götalands län får 523 Mkr av dessa. Mer detaljerad information om den förändrade marknaden finns i bredbandsstrategins bilaga Aktörerna som påverkar bredbandsutvecklingen i Västra Götaland Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och kommunerna delar uppfattningen att marknaden ska sköta den huvudsakliga utbyggnaden av bredband till invånare och näringsliv. De kommunala stadsnäten anses i detta sammanhang vara en del av marknaden och innefattas alltså i denna uppfattning. Nedanstående bild är en översikt över de aktörer som samspelar och påverkar utbyggnaden av bredband i länet. Aktörerna beskrivs i bilaga 4.

16 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (23) 7 Prognos för 2020 Under år 2014 har tre olika beräkningar gjorts av vad det skulle kosta att nå 90-procentsmålet i Sverige. Västra Götalands läns del av detta varierar i dessa beräkningar mellan 5,36 Mrd kr och 9,42 Mrd kr. Beräkningarna redovisas i strategins bilaga 4. Osäkerheten är alltså ganska stor om hur mycket pengar som kommer att behövas för att nå målet. Huvudelen av dessa investeringar bekostas av marknaden och slutanvändarna, ca 85-90%. Med vetskapen om den kö på 130 stödansökningar från fiberföreningar som fanns sommaren 2015, så kommer inte Västra Götalands läns andel av Landsbygdsprogrammet att räcka längre än till ca Med ett ytterligare statligt stöd även efter 2016, blir förutsättningarna för att lyckas uppfylla målen bättre. Ett eventuellt kommande stöd får gärna vara utformat på samma sätt som det nuvarande Landsbygdsprogrammet eftersom alla aktörer på marknaden nu har ställt in sig på hur det fungerar. Att ändra regelverket leder till oro, tveksamhet och fördröjda investeringar, vilket blev tydligt i övergången från det gamla till det nya Landsbygdsprogrammet. Om mer stöd görs tillgängligt utöver vad som är känt idag, bedömer arbetsgruppen UBit att det finns en rimlig sannolikhet och ett gott hopp om att med ovan beskrivna satsningar från marknadens aktörer och ett fortsatt stöd samt inte minst med en god vilja från slutkunderna, nå länets mål om minst 100 Mbit/s symmetriskt 15 till 90 % av hushållen. Vad konsekvensen skulle bli om ytterligare stöd uteblev finns det olika åsikter om. Rimligen skulle bredbandsutbyggnaden på landsbygden gå betydligt långsammare och inte nå samma omfattning. 15 Symmetriskt betyder samma hastighet i bägge riktningarna, uppströms och nedströms.

17 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (23) 8 Nyttan av bredband Den nytta en bra IT-infrastruktur kan ge oss i Västra Götaland kan för olika målgrupper formuleras på nedanstående sätt; Invånare: att göra regionen attraktiv för att säkerställa inflyttning av arbetskraft och nyskapande verksamheter att erbjuda moderna tjänster i hemmet som TV, underhållning, distansutbildning och samhällstjänster att möjliggöra hållbar utveckling genom ökat hemarbete att möjliggöra hållbar utveckling genom distansmöten med bild och ljud att ge de boende på landsbygden minst lika bra förutsättningar för elektronisk kommunikation som de som bor i tätorterna att öka möjligheterna för deltagande i den demokratiska processen att ge förutsättning för trygghet i hem- och äldrevård med bibehållen eller ökad integritet och säkerhet för sådana tjänster att erbjuda allehanda e-tjänster att kunna använda kollektivtrafik och ha god kommunikationsmöjlighet med mobilt bredband under resan Näringsliv: att skapa förutsättning för expansion och utveckling av befintliga företag att ge möjlighet för nyföretagsetablering av moderna företag i alla delar av länet, även på landsbygden att företag överallt har lika stora möjligheter att leverera tjänster mot hela världen Offentlig verksamhet: att ge förutsättningar för rationalisering, samordning och effektivisering av offentliga verksamhetssystem att möta ökade krav på offentlig service till oförändrade eller sänkta kostnader så att skattehöjningar kan undvikas att kunna ge lika bra offentliga digitala tjänster på landsbygd som i tätort att ge möjlighet till effektivare behandling av sjuka och omsorg till äldre i hemmiljö att högskolor och universitet fortsätter ha bra tillgång till bredbandsuppkopplingar av både fast och trådlös karaktär för att ge forskare och studenter bästa förutsättningar för sitt arbete att vårdgivare kan leverera den patientservice som förväntas i hemtjänsten, på vårdcentraler och Folktandvård samt för sjuka som vårdas i sina hem att säkerställa ett bra trådlöst bredband som ett viktigt verktyg vid olyckor och andra extraordinära händelser Turister/besökare: att erbjuda Wifi Hotspots på ett flertal turistmål vilket underlättar besökarnas möjligheter att ta del av Västra Götalands sevärdheter och attraktioner samt deras möjligheter att hålla kontakt med släktingar och vänner på hemmaplan att göra det möjligt att ha bra mobila uppkopplingar även i skärgården, på campingplatser och andra ställen utanför tätorterna En bra och miljöeffektiv IT-infrastruktur är också en viktig förutsättning för en förbättrad miljö och en hållbar utveckling. Stora minskningar av koldioxidutsläpp kan uppnås genom

18 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (23) nyttjande av fler digitala tjänster och därmed minskade egna transporter och ökat kollektivtrafiknyttjande.

19 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (23) 9 Samhällsekonomisk inverkan av fiberutbyggnad i Västra Götalands län Länet har genomfört en samhällsekonomisk analys av vad en fortsatt satsning på fiberutbyggnad kan ge för samhällsekonomiska effekter. Utredningen är genomförd av ACREO, en forsknings och utredningsenhet inom Swedish ICT 16. Hela rapporten är bilaga 2 till den regionala strategin. Tydligt är att en stor besparingspotential finns och att kraftfullt bredband har en positiv miljöpåverkan genom bl a minskade transporter. Det är svårt att bedöma om de besparingar som redovisas är rimliga eller inte, men eftersom exemplen på besparande åtgärder är tagna från verkliga exempel, framför allt i Västerås kommun, är studien trovärdig i sina slutsatser. De besparingar som kan uppnås överstiger de investeringar som behöver göras, även på kort sikt. I strategins handlingsplan, bilaga 1, presenteras begreppet Välfärdsbredband som är en konsekvens av analysens slutsatser. Sammanfattningen av rapporten återges här. I denna studie har vi analyserat några samhällsekonomiska effekter av bredbandsutvecklingen i Västra Götaland, med fokus på konkurrens, miljö, och potential för kostnadsminskningar inom hemtjänst. Bredbandsutvecklingen har bedrivits som ett regionprojekt och har därför analyserats ur ett regionperspektiv. Det finns många lokala faktorer och variationer som inte har behandlats i denna studie. Studien innehåller också en del beskrivningar av regionen och dess historia samt omfattning och ansvarsområde samt den regionala bredbandsutvecklingen som är välkänd för verksamma inom regionen, men för att kunna förstå bakgrunden och helheten har vi ansett det viktigt att beskriva detta. Slutligen, har vi analyserat de potentiella kostnadsminskningar för leveransen av hemtjänst som ett välutbyggt fibernät kan möjliggöra för Västra Götaland. Beräkningarna visar att ett begränsat införande av digitala tjänster kan frigöra mellan 200 och 400 miljoner kronor per år i Västra Götaland, som kan användas för att fortsätta leverera högkvalitativ hemtjänst till en växande seniorbefolkning. Ett mer ambitiöst införande kan öka siffran till mellan 1.7 och 3.7 miljarder kronor. Resultaten visar att öppna fibernät leder till lägre konsumentpriser för internettjänster i Västra Götaland, liksom övrigt i Sverige. Det finns också en tydlig och mätbar effekt på miljön: vi visar t.ex. att ett begränsat införande av digitala tjänster för äldreomsorg kan leda till runt ton mindre utsläpp CO 2 pga. minskade transporter, medan distansarbete i bredare mening kan leda till större utsläppsminskningar. Länet släpper totalt ut ca 11,2 miljoner ton per år. 16 Acreo rapport acr057482, Samhällsekonomisk inverkan av FTTH i Västra Götalands län.

20 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (23) 10 Handlingsplan för att nå målen Handlingsplanen är ett separat dokument (bilaga 1) med förslag på åtgärder för att nå de mål som har beskrivits ovan (se avsnitt 5). Varje åtgärdspunkt avslutas med ett förslag till vem som har ansvaret för genomförandet nationellt, regionalt och lokalt. Eventuella finansieringsåtaganden som krävs regionalt enligt punkterna i bilagan diskuteras med den föreslagna styrgruppen (se avsnitt 11) allt eftersom dessa aktiviteter anses behöva genomföras.

21 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (23) 11 Förvaltning och uppföljning av bredbandsstrategin Förvaltning av strategin bör göras av presidiet för Beredningsgruppen för hållbar utveckling (BHU) och arbetsgruppen UBit som fortsatt operativt ansvarig för genomförandet. UBit-gruppen kommer att följa upp att de beskrivna åtgärderna genomförs för att målen ska kunna nås. Om stimulansaktiviteter behövs för att hålla arbetet igång i linje med åtgärderna, ska UBit-gruppen begära resurser från styrgruppen för att sådana aktiviteter genomförs på både regional och kommunal nivå. Medlemmarna i UBit-gruppen har ett samordningsansvar för att sprida information mellan UBit-gruppen och sina respektive uppdragsgivare om vilken utveckling som sker inom bredbandsområdet och vilka åtgärder som initierats för att nå målen. Precis som man också har ett ansvar att ta med sina uppdragsgivares frågor till arbetsgruppens möten för diskussion och kanske vidare behandling i styrgruppen. Arbetsgruppen UBit skall ha en process för hur nya inkomna ärenden hanteras, utreds, analyseras, prioriteras och genomförs. I god tid innan år 2020 ska arbete startas för att göra en uppdatering av strategin så att nya mål kan formuleras för tiden efter 2020 och lämpliga åtgärder vidtas för att nå även dessa mål. Denna regionala bredbandsstrategi ska publiceras på Västra Götalandsregionens och Länsstyrelsens webbplatser för att göra mål och åtgärder kända och lätt tillgängliga för alla intressenter. Kommunerna i Västra Götalands län får gärna också publicera den på sina webbplatser.

22 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (23) 12 Fördjupning och källförteckning De dokument som har använts som underlag för bredbandsstrategin kommer från många olika håll och kan rekommenderas för den som vill läsa mer och fördjupa sig inom området. Många hänvisningar finns inne i dokumentet. Ytterligare ett urval av dessa listas nedan: Regeringen: Bredbandsstrategi för Sverige, 2009 Åke Hedén: Betänkande SOU 2008:40, Bredband till hela landet. Bredband PTS - Bredbandskartläggning 2014, PTS rapport nr PTS-ER-2015:11 Slutbetänkande om uppföljning av den svenska bredbandsstrategin, Bredband för Sverige in i framtiden, SOU 2014:21 PTS: Åtgärder för ökad mobiltäckning - dnr , 11 juni 2014 PTS: Rapport om utredning om bättre täckningskartor, PTS-ER-2014:15 EY-rapport om kostnader för fibrering av Sverige ( ge%20-%2022%20juni% pdf) PTS: Minskade kostnader vid utbyggnad av bredband, Konsekvenser av ett förslag till EU-förordning, PTS-ER-2013:18, Punkt-SE, Svenskarna och Internet ISBN: Svensk Telekommarknad, PTS-ER 2014:29 Nordic Broadband City Index, how cities facilitate a digital future, Nexia 2014 Risk och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk kommunikation, PTS-ER-2014:28 Bredbandsforum, Stelacon, Kvalitativt underlag för bedömning av trådlösa teknikers betydelse för bredbandsmål, aug 2013 Bredbandsforum, Stelacon, Rapport om alternativa accesstekniker, dec Acreo, Samhällsekonomisk inverkan av FTTH i Västra Götalands län, acr Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet, broschyr från Konkurrensverket, PTS och SKL, september 2010 Kommunala återställningskostnader vid bredbandsbyggnation, Bredbandsforums villagrupp Kvalitativt underlag för bedömning av bredbandsmål trådlösa bredbandsteknikers betydelse. Bredbandsforum, Stelacon, Augusti 2013

23 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev (23) 13 Bilageförteckning 1. Handlingsplan 2. Samhällsekonomisk inverkan av FTTH i Västra Götalands län 3. Lista över de bredbandsbristområden som finns i Västra Götaland 4. Fördjupning, sammanställning av underlag

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett underdokument till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i Västra

Läs mer

Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län

Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län Gimme Fiber Day 4 november 2015 Eric Åkerlund Operativt ansvarig UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page

Läs mer

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett underdokument till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i Västra

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev 2015-03-12 1 (27) Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Orust 21 maj 2015 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Strategi. Bredbandsstrategi för Tranemo kommun bredband där du bor, verkar och vistas

Strategi. Bredbandsstrategi för Tranemo kommun bredband där du bor, verkar och vistas Strategi Bredbandsstrategi för Tranemo kommun bredband där du bor, verkar och vistas 1 Styrdokument Handlingstyp: Bredbandsstrategi för Tranemo kommun Diarienummer: KS/2016:248 Beslutas av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Vänersborg 21 april 2016 Eric Åkerlund Regional bredbandskoordinator Operativt ansvarig Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Bredbandsläget i Västra Götaland, oktober

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Bilaga 1 Handlingsplan till Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas

Bilaga 1 Handlingsplan till Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas Bilaga 1, Handlingsplan till Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län 1 (19) Bilaga 1 Handlingsplan till Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandssamordning

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län. 19 oktober 2012. Page 1

Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län. 19 oktober 2012. Page 1 Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län 19 oktober 2012 Page 1 Fiberföreningsstatus per kommunstatus 2012-10-12 Aktiva föreningar Bredbandsintresse på kommunalt håll i Västra Götaland

Läs mer

Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län

Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län 25 april 2014 Ubit-gruppen Tore Johnsson, VGR Eric Åkerlund, HiQ Monica Remmert-Ek, Länsstyrelsen Per Linnér, FyrBoDal Magnus Ludvigsson, Göteborgsregionen Chalmerska

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Bilaga 1 Handlingsplan till Bredbandstrategi 2016 Tranemo kommun. Bredband där du bor, verkar och vistas

Bilaga 1 Handlingsplan till Bredbandstrategi 2016 Tranemo kommun. Bredband där du bor, verkar och vistas Bilaga 1, Handlingsplan till Bredbandsstrategi 2016 Tranemo kommun 1 (14) Bilaga 1 Handlingsplan till Bredbandstrategi 2016 Tranemo kommun Bredband där du bor, verkar och vistas Hur vi når bredbandsmålen

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Sjuhärad 29 september 2014 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Göteborg 26 juni 2012. Page 1

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Göteborg 26 juni 2012. Page 1 Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län Göteborg 26 juni 2012 Page 1 Statliga nya bredbandsstöd Stöd tillgängliga för fiberföreningar i Västra Götalands län inom våra

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1

UBit arbetsmöte. 4 mars 2015. HiQ Göteborg, rum Turkos. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1 UBit arbetsmöte 4 mars 2015 HiQ Göteborg, rum Turkos UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Page 1 Närvarande Tore Johnsson, VGR Eric Åkerlund, VGR Per Augustsson, Skaraborg Per Persson, GR

Läs mer

Fiberstrategi Vänersborgs kommun 2015-2022

Fiberstrategi Vänersborgs kommun 2015-2022 Fiberstrategi Vänersborgs kommun 2015-2022 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17 Sida 2 av 14 Innehåll 1 REGERINGENS BREDBANDSSTRATEGI... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD VILL VI UPPNÅ?... 4 4 VARFÖR ÄR DET

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte med Bergs fiberförening 16 november 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte FyrBoDal 8 oktober 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Marks kommun 29 Januari 2013 Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen & Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Ulricehamns kommun 18 Februari 2013 Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen & Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland

Läs mer

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Om vikten av att planera, underlätta och stödja Jacob Bolin Karlstad den 9 maj Vad bör en kommun göra? Kartlägg bredbandstillgång och inventera behov Kommunfullmäktige

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 Jens Ingman Om kartläggningen Ett årligt

Läs mer

Tjänsteskrivelse handlingsplan Bredbandsstrategi 2018

Tjänsteskrivelse handlingsplan Bredbandsstrategi 2018 1 (3) Ärende 6 TJÄNSTESKRIVELSE 2017-10-02 Samhällsbyggnadskontoret Enhörna kommundelsnämnd Järna kommundelsnämnd Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd Tekniska nämnden Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Västra Götaland. 1,6 miljoner invånare. Page 1

Västra Götaland. 1,6 miljoner invånare. Page 1 Västra Götaland 1,6 miljoner invånare Page 1 Kommunernas region 49 kommuner en region Page 2 Västra Götalandsregionen, regionutveckling Regionutveckling handlar om att göra det bästa av Västra Götalands

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

UBit arbetsmöte. 27 januari 2015. Minnesanteckningar. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1

UBit arbetsmöte. 27 januari 2015. Minnesanteckningar. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. Page 1 UBit arbetsmöte 27 januari 2015 Minnesanteckningar UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Page 1 Närvarande Tore Johnsson, VGR Eric Åkerlund, VGR Per Augustsson, Skaraborg Per Persson, GR Per

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

Smart region Västra Götaland

Smart region Västra Götaland Digitalisering i människans tjänst Smart region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart Mål och strategi En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Dnr: 341-5076-14 Dnr: 341-5076-14 Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Tillgång till bredband och internet är en förutsättning för ekonomisk, hållbar och social utveckling. Västernorrlands handlingsplan

Läs mer

UBit arbetsmöte. 11 maj 2015. Länsstyrelsen, Ekelundsgatan 1, Våning 5, rum Akvariet. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur.

UBit arbetsmöte. 11 maj 2015. Länsstyrelsen, Ekelundsgatan 1, Våning 5, rum Akvariet. UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur. UBit arbetsmöte 11 maj 2015 Länsstyrelsen, Ekelundsgatan 1, Våning 5, rum Akvariet UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Page 1 Närvarande: Johannes Adolfsson, Sjuhärad Per Linnér, Fyrbodal

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Agenda. Varför Fiber? Varför NU? Vad kostar det?

Agenda. Varför Fiber? Varför NU? Vad kostar det? Agenda Varför Fiber? Varför NU? Vad kostar det? Varför Fiber? Varför arbetar Regeringen och Regionerna med bredbandsutveckling? q Regionerna och kommunerna är övertygade om att; q Näringslivet får bättre

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Mariestad 27 augusti 2012. Page 1

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Mariestad 27 augusti 2012. Page 1 Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län Mariestad 27 augusti 2012 Page 1 Innehåll Finansiella stöd och upphandlingar Nya siter för fiberföreningar att få bra information

Läs mer

Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar

Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar September 2010 Page 1 Innehåll fiberföreningskväll Välkomna till detta informationsmöte Bredbandsläget i området Finansieringsmöjligheter Fördelar/erfarenheter

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) PM 2014: RI (Dnr 001-751/2014) Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 30 september 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang Datum Vår referens 2016-09-21 Dnr: 16-3881 1(5) Ert datum Er referens Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang 08 678 56 18 emma.hagmanrang@pts.se Stockholms läns landsting Samråd om nästa regionala

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Vad kostar det att fibrera Sverige?

Vad kostar det att fibrera Sverige? Vad kostar det att fibrera Sverige? Håkan Cavenius Luleå 19 mars 2014 Vår uppgift Att kunna presentera en analys som uppskattar kostnaderna för att bygga accessfiber till 80, 90 samt 100% av hushållen

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde 6c) 9.2. Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 2015-10-20

Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde 6c) 9.2. Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 2015-10-20 9.2 Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde 6c) 9.2.1 Övergripande prioriteringar De övergripande prioriteringarna är beslutade för hela EU. Stöd till bredband ges i Sverige för att öka tillgången

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Västra Götalandsregionen Bredbandsstöd bristområden

Västra Götalandsregionen Bredbandsstöd bristområden Västra Götalandsregionen Bredbandsstöd bristområden Sept 2011 Page 1 Kommunernas region 49 kommuner en region Nu finns en bra chans att nå målen! Ett antal kommuner vill nå högre bredbandspenetration och

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvar och organisation... 3 Delmål 1. Kommunen ska ha organisation och medel för uppgiften... 3 Aktiviteter:... 3 1.1 Tillsätta en funktion

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Vårgårda kommun 25-26 februari 2013 Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen & Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland

Läs mer

Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete

Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete Datum: 2012-09-24 ANTAGET DIREKTIV Byanätsgruppen Direktiv för gruppens arbete Förslag på bemanning LRF (Ordförande) Åsa Odell 070-538 11 24 Asa.odell@lrf.se LRF Björn Galant 08-787 59 60 Bjorn.galant@lrf.se

Läs mer

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen:

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen: Inriktningsdokument för regionala bredbandskoordinatorer Programförklaring Regeringen beslutade den 28 maj 2015 att uppdra åt fyra länsstyrelser och erbjuda 17 regioner att införa en funktion som regional

Läs mer

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020

Region Värmlands bredbandsstrategi 2013-2020 Bilaga 1 Enheten för Regional Tillväxt Sara Johansson Lars Christensen TJÄNSTEUTLATANDE Sida REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND 1(7) Datum 2012-10-25 Ärendenummer KARLS MMUN Kommunstyrelsen dji!miii: Region

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Arbete med mobiltäckning var är vi idag?

Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Jonas Wessel Anna Wikström PTS Post- och telestyrelsen Rättigheter Nya täckningskartor Två år med täckningsfrågan 11-punktslistan & 800 MHz Rätt till telefoni?

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Bredbandsstrategi Bollebygds kommun

Bredbandsstrategi Bollebygds kommun Bredbandsstrategi Bollebygds kommun Förslag mars 2015 2(10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Bredbandsstrategi för Sverige...3 1.4 Bredbandsstrategi

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-03-30 Dnr 0902732 1 (2) Regionstyrelsen Bredbandsstrategi för Skåne Ordförandens förslag Beredningen för kommunikations- och

Läs mer

Ellinore Swahn Strateg/Utvecklingsledare bredband

Ellinore Swahn Strateg/Utvecklingsledare bredband Ellinore Swahn Strateg/Utvecklingsledare bredband 2016-09-28 Region Halland Region Hallands övergripande vision är att Halland ska vara bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin för Halland har som mål att

Läs mer

Bilaga 4 Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen 2020

Bilaga 4 Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen 2020 Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev 2015-08-06, Bilaga 4 1 (49) Bilaga 4 Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen 2020 Bredbandsstrategi

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD Mikael Ek VD Vad gör SSNf? Utveckling Standardisering Möten Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch och Informationsspridning intresseorganisation

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020

BREDBANDSSTRATEGI. Högsby kommun 2016-2020 BREDBANDSSTRATEGI SAMMANFATTNING Digitaliseringen och utvecklingen av IT har förändrat samhället, varför också bredband blir en allt viktigare komponent för att möta det moderna samhällets behov av service

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Bredbandsutbyggnad i Örebro län 2000 2015 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen

Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Förord Bredbandsforum är tillsatt för att främja utbyggnaden av bredband i hela landet och har bland annat till

Läs mer

9.3. Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden (delåtgärd 7.4 fokusområde 6b)

9.3. Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden (delåtgärd 7.4 fokusområde 6b) markförhållanden. Projektens snittkostnad/hushåll har under föregående programperiod varit ca 20 000 kronor för kanalisationen. Under perioden 2014-2020, kan kostnaderna bli något högre då samtliga kostnader

Läs mer