Jarmo Erkinmikko (s), Britt-Marie Emanuelsson (s), Leifgunnar Wågenberg (s), Wera Hempel-Persson (m), Carl-Johan Forss (kd), Lennart Dahlberg (v)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jarmo Erkinmikko (s), Britt-Marie Emanuelsson (s), Leifgunnar Wågenberg (s), Wera Hempel-Persson (m), Carl-Johan Forss (kd), Lennart Dahlberg (v)"

Transkript

1 Kultur- och turismnämnden Plats och tid Hörsalen, kulturhuset Ängeln, kl Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Svante Sundbäck (s), Marianne Tronelius (s), Inga Eriksson (s), Tuula Styrfält (m), Per-Olof Ek (kd) Tjänstgörande ersättare Ingrid Hartman (fp), Ingemar Andersson (c ) Ersättare Jarmo Erkinmikko (s), Britt-Marie Emanuelsson (s), Leifgunnar Wågenberg (s), Wera Hempel-Persson (m), Carl-Johan Forss (kd), Lennart Dahlberg (v) Övriga deltagande P-O Millberg, Lars Nellde, Truls Olin Utses att justera Tuula Styrfält Justeringens plats och tid Kulturhuset Ängeln, Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Truls Olin Ordförande... Cecilia Björk Justerande... Tuula Styrfält BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och turismnämnden Sammanträdes datum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kulturhuset Ängeln, administrationen Underskrift... Britt-Marie Bengtsson

2 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:73 P-O Millberg Uppföljning av planering och budget per Samtliga nämnder ska redovisa uppföljning av planering och budget efter 4 månader. Varje nämnd ska kommentera eventuella avvikelser från beslutade mål och aktuella uppdrag. Vidare skall anges vilka åtgärder som kommer att genomföras för att följa kommunfullmäktiges beslut. Kultur- och turismnämnden redovisar en budget med negativ prognos på 150 tkr. Kommunfullmäktiges beslut att flytta medel till KFV Marknadsföringsbolag AB på helårsbasis påverkar utfallet. Kostnader för de fyra första månaderna belastar Turistbyråns budget negativt och prognosen visar minus 150 tkr. Förvaltningen ser inga möjligheter att åtgärda underskottet under budgetåret. Efter beslut kommer bilagorna till protokollet att redovisas under beteckningen kultur- och turismnämndens handlingar. Bilaga 1. Driftredovisning Bilaga 2. Mål och uppdrag tertial Bilaga 3. Uppföljning per enhet 4 månader Kultur- och turismnämnden föreslås besluta a t t godkänna uppföljning med planering och budget per Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. KS, akten

3 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:74 B-M Bengtsson Nya rutiner för utskick av nämndkallelse och handlingar Portokostnaderna ökar för varje år. För innevarande år budgeterar förvaltningen 130 tkr i portokostnader. Detta är en ökning med 10 tkr från förra året. Många av nämndens ledamöter har tillgång till internet och det är det enklaste och billigaste sättet att få ut nämndhandlingar på. För att minska kostnaderna för utskick föreslås att kallelse med handlingar till nämndsammanträden skickas via , när så är möjligt. Kallelse Skickas som mail till de som har mailadress Mer än 10 sidor bilaga, skickas bilagan hem i pappersform Hela kallelsen inklusive bilagor skickas i pappersform till de som inte har mailadress Protokoll Nämndsprotokoll finns utlagt på De som vill ha protokollet i pappersform måste säga till om att få det hemskickat Kultur- och turismnämnden föreslås besluta a t t godkänna förvaltningens förslag till hantering av nämndshandlingar Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar återremitera ärendet för vidare utredning. Akten

4 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:18 P-O Millberg MÅL FÖR KULTUR- OCH TURISMNÄMNDEN INLEDNING De framtagna målen för Kultur- och turismnämnden har sin utgångspunkt i den kulturstrategi som togs fram för Katrineholms kommun Strategin pekade ut flera utvecklingsområden inom kulturområdet som kräver engagemang från andra än Kultur- och turismnämnden. En bärande tanke i strategin är att kulturfrågorna, precis som t ex miljöfrågorna, måste genomsyra andra politikområden. Ett livskraftigt kulturliv är de bästa förutsättningarna för en livskraftig kommun något som det idag finns en mängd exempel på t ex Vara kommun och deras satsningar på ett konserthus. Kulturen har en betydelsefull roll i samhällsutvecklingen och är en resurs för utvecklingen av en plats, en ort där även de immateriella värdena räknas. Barn och ungdomar en prioriterad grupp Under den tid då barn växer upp har samhället störst möjlighet att stimulera och utveckla ett livslångt kulturintresse. Alla barn och ungdomar ska ha likvärdiga möjligheter att få tillgång till kultur och att utveckla sina olika personliga förutsättningar. Satsningar på utveckling av ungdomars eget skapande och för en ung kultur på ungdomars egna villkor är av stor vikt för att ta tillvara ungdomars engagemang och deras möjlighet till inflytande. ÖVERGRIPANDE MÅL Övergripande målsättningar för kommunens kulturpolitik: ORTSUTVECKLINGSPERSPEKTIVET Skapa en kulturellt attraktiv livsmiljö för alla invånare, kulturentreprenörer och besökare i Katrineholms kommun.

5 Kultur- och turismnämnden MEDBORGARPERSPEKTIVET Ge alla medborgare möjlighet till att uppleva och själva aktivt utöva kultur. INRIKTNINGSMÅL ORTSUTVECKLINGSPERSPEKTIVET Biblioteken ska vara aktiva och professionella. Utveckling ska ske i samspel med medborgarnas behov och önskemål till lärande och nöje enligt biblioteksplanens intentioner Konsthallen ska vara utvecklande, tillgänglig för barn och ungdomar samt nå en bredare publik. Initiera samverkan mellan olika aktörer såväl inom som utom kulturområdet. Utveckla marknadsföringen och bygg relationer Kulturhuset Ängeln ska stärkas som en attraktiv kulturell mötesplats Bidrag till utvecklingen av Katrineholms offentliga rum. Delta aktivt i arbetet med att levandegöra och bevara vårt samlade kulturarv. Delta aktivt i regionala, nationella och internationella sammanhang. Bidra till att utveckla besöksnäringen. INRIKTNINGSMÅL MEDBORGARPERSPEKTIVET Kulturutbudet för barn och unga ska utvecklas, förbättras och öka Förvaltningens webbplats ska utvecklas Stödja och stimulera föreningar och andra grupper till större delaktighet i kulturlivet Kultur- och turismnämnden föreslås besluta a t t anta ovanstående mål och visioner för perioden Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med ändring av Inriktningsmål Ortsutvecklingsperspektivet punkt 2 ny text ska vara Konsthallens verksamhet ska vara utvecklande, tillgänglig för barn och ungdomar samt nå en bredare publik utan att kompromissa med kvalitén Akten

6 Kultur- och turismnämnden Dnr 2008:38 Truls Olin Kultur- och turismnämndens kulturstipendium 2008 Presidiets förslag: Jenny Wistbacka Motivering: Jenny Wistbacka har med sin entusiasm och sitt engagemang inom Katrineholms teaterliv stärkt Katrineholms kulturliv. Hon är en av de starkt drivand krafterna inom flera av kommunens teater och revyuppsättningar både på scen och i förberedelserna runt teaterföreställningar, hon har dels arbetat som scenograf, regissör, aktör och manusförfattare med bl.a. Liv i parken, sommarteatern, julkalendern, Katrineholms revyn, midsommarfirandet. Förutom det och hennes arbete på Kulturskolan har hon engagerat sig med att arbeta för barn och ungdomar på DuD och inför skolföreställningar. Hon driver också flera ungdomsteaterprojekt utifrån samhällstematiska teman där Hampus eller Hiv, en budskapsteater som hon själv skrivit och regisserat, kan nämnas. Kultur- och Turismnämnden vill genom Katrineholms kommuns kulturstipendium uppmuntra Jenny Wistbacka för hennes nuvarande och fortsatta engagemang med teater, barn och ungdomar i Katrineholms kommun. Katrineholms kommuns kulturstipendium uppgår till kr och delas ut på Kulturnatta den 20 september av Kultur- och turismnämnden. Stipendiet ska uppmärksamma förtjänstfulla kulturella insatser i kommunen.

7 Kultur- och turismnämnden Tidigare stipendiater: 2001 Rolf Edström 2002 Susanne Carlsson-Ström 2003 Roland Larsson 2004 Marie Selander 2005 Åke Mokvist 2006 Britt Söderholm 2007 KIKK (Konstnärer i Katrineholms Kommun) Kultur- och turismnämnden föreslås besluta enligt presidiets förslag a t t tilldela Jenny Wistbacka 2008 års kulturstipendium på kr Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt presidiets förslag. Jenny Wistbacka, akten

8 Kultur- och turismnämnden Informationsärende Allmänkultur Sommarprogram för kommunens kulturverksamhet finns på Kulturhuset Ängeln och på Turistbyrån. Höstprogrammet kommer ut i början av september och Kulturnatten är flyttad till den 20 september. Kultursekreterare Truls Olin informerar om projekt Sveriges Lustgård konstnärlig utsmyckning i Rondellen vid Lövåsen och att juryn har haft sitt första möte för att se de tre konstnärernas förslag. Ungdomsfrågor Truls Olin informerar om flytten av Kryptans fritidsgård från Inferno-huset och eventuell sammanslagning av Kryptan med Palladium. Nämnden önskar vid ett möte träffa Fredrik Karlsson (verksamhetsledaren på Palladium), förslag är att lägga ett av höstens nämndmöten på Palladium. Bibliotek Verksamhetsrapport från biblioteket juni 2008 Statistik Besök Besöken på kulturhuset Ängeln har under perioden januari-maj minskat med besök eller 2,9 % jämfört med samma period under I jämförelse med 2005 är minskningen 1643 besök eller 1,6 %. (Se bilaga med detaljerade siffror) Lån Lånen på kulturhuset Ängeln under perioden januari-maj har minskat med lån eller 4,7 % jämfört med samma period Utlåningssiffrorna är i nivå med 2005 års siffror. Skolbibliotek/Filialer redovisar en minskning från januari-maj med summa 971 lån eller 3,8 %. Forsjö, Nyhem, Sköldinge och Strångsjö visar ökad utlåning medan övriga minskar. I jämförelse med 2005 är minskningen 2289 lån eller minus 8,5 %.

9 Kultur- och turismnämnden Ombyggnader Röda Torget kommer att vara åtgärdat före 1 juli. Arbetet med Lärcentra och nya Westbergrummet pågår. Pris Katrineholms bibliotek har fått pris för årets bästa bibliotekskatalog. Axiell bibliotek AB, leverantör av bibliotekssystemet Book-It, har bland över 150 svenska bibliotek, utsett Katrineholms bibliotekskatalog till landets bästa Förutom äran tilldelades biblioteket ett resestipendium på kr. Motivering: Katrineholms bibliotek har på ett nytt och kreativt sätt skapat en OPAC med en sofistikerad yta och ett spännande innehåll. Floda bibliotek I och med att vårterminen avslutats har Floda skola lagts ner. Med det följer att Floda bibliotek också lagts ner. I samband med Flodadagen 5/6 såldes en del av vuxenlitteraturen till allmänheten. Barnmedia flyttas över till Bie, Sköldinge, Valla samt kulturhuset Ängeln. SMS-tjänst Inom kort kommer en SMS-tjänst att erbjudas, vilket medför att aviseringar av reserverade media, övertidsvarning m.m. skickas ut via sms istället för via post. Det blir också möjligt att abonnera på evenemangsnyheter. Lars Nellde

10 Kultur- och turismnämnden Övriga ärenden Förvaltningschef P-O Millberg informerar om projektet Lokstallarna. För att komma igång med viss renovering vill förvaltningen starta ett tre månaders projekt med en projektledare som ska fungera som samanhållande länk mellan föreningar, skola och förvaltningar. Projektet är kostnadsberäknat till kr och beräknas påbörjas månadsskiftet augusti/september och avslutas i slutet av oktober. Därför är det viktigt att ärendet kommer till kommunstyrelsen för beslut i augusti, varför nämnden bör delegerar beslutet till presidiet. Kultur- och turismnämnden föreslås besluta a t t delegera beslut om tre månaders projekt för Lokstallarna till presidiet Beslut Kultur- och turismnämnden ser positivt på projektet och beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att skriva fram ärendet till kommunstyrelsen. KS

11 Kultur- och turismnämnden Östra Vingåkers hembygdsförening har erbjudit kultur- och turismnämnden att förlägga nästa sammanträde vid deras nyinvigda Boda Kvarn. Kultur- och turismnämnden såg positivt på erbjudandet och beslutade att nämndmötet den 2 september sker i Boda Kvarn. Samåkning sker i egna bilar från Kulturhuset Ängeln.

P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson

P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson Kultur- och turismnämnden 2008-09-02 43 Plats och tid Boda kvarn, kl 16.00 Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Marianne Tronelius (s), Inga Eriksson

Läs mer

Kultur- och turismnämnden 2008-02-20 1

Kultur- och turismnämnden 2008-02-20 1 Kultur- och turismnämnden 2008-02-20 1 Plats och tid Hörsalen, kulturhuset Ängeln, kl. 16.00 Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Svante Sundbäck

Läs mer

för Katrineholms kommun 2010-2012

för Katrineholms kommun 2010-2012 Kultur- och turismnämndens handling nr 11/09 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-12-09 33 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2010-2012 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-11-20 Reviderad

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13 Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203 APLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-15.15 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) 09.00 11.45 Hans-Olov Stöllman (S), ersättare för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare Birger Lång. Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-05-26

Eva Marklund, sekreterare Birger Lång. Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-05-26 Plats och tid Kommunkontoret 2015-05-26, kl 13.00 15.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Marie Viberg (c), ersättare för Ingrid Sundbom (c) Ove Lindström (s), ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Marie-Louise Ekberg (S) Daniel Eklund (S) Stig Marklund (MP) Stadshuset, Kultur och fritid 2013-06-19 kl. 8:00. Carina Wiberg Borgh

Marie-Louise Ekberg (S) Daniel Eklund (S) Stig Marklund (MP) Stadshuset, Kultur och fritid 2013-06-19 kl. 8:00. Carina Wiberg Borgh SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Sammanträdesrum Romanen, Stadsbiblioteket kl. 9:00-12:10. Ajournering klockan 9:34-9:36, 10:01-10:09 och 11:20-11:45 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 27 augusti 2014 kl. 08.30 Plats: Dubbelgöken 1 i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Anmärkning 1. Val av justerare

Nr DiarieNr Ärendemening Anmärkning 1. Val av justerare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kultur- och fritidsnämnden Tid och plats: Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde 2011-11-15 kl. 13:00 på Koordinaten, Stora mötet

Läs mer

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016

Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016 Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun 1 Handlingsplan för Skapande skola i Säters kommun Bakgrund Säters kommun har ca 11 000 invånare. Ambitionen är att trots kommunens relativa litenhet kunna erbjuda barn och ungdomar ett aktivt kulturliv,

Läs mer