Kultur- och turismnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och turismnämnden 2008-02-20 1"

Transkript

1 Kultur- och turismnämnden Plats och tid Hörsalen, kulturhuset Ängeln, kl Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Svante Sundbäck (s), Marianne Tronelius (s), Inga Eriksson (s), Wera Olovsson (fp), Per Gezelius (m), Adel Mensi (c ), Per-Olov Ek (kd) Tjänstgörande ersättare Ersättare Jarmo Erkinmikko (s), Britt-Marie Emanuelsson (s), Leifgunnar Wågenberg (s), Tuula Styrfält (m), Ingrid Hartman (fp), Ingemar Andersson (c ), Carl-Johan Forss (kd) Övriga deltagande P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson Utses att justera Marianne Tronelius Justeringens plats och tid Kulturhuset Ängeln, Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-7 Britt-Marie Bengtsson Ordförande... Cecilia Björk Justerande... Marianne Tronelius BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och turismnämnden Sammanträdes datum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kulturhuset Ängeln, administrationen Underskrift... Britt-Marie Bengtsson

2 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:12 P-O Millberg Årsredovisning med kommentar och bokslut för kultur- och turismförvaltningen år 2007 Årsredovisning med kommentar och bokslut för år 2007 har upprättats för kultur- och turismförvaltningen. Bilagor till årsredovisningen redovisas i sammanträdeshandlingarna. Efter beslut kommer bilagorna att redovisas under beteckningen kultur- och turismnämndens handlingar nr 1/2008. Kultur- och turismnämnden föreslås besluta a t t godkänna årsredovisning med kommentar och bokslut för år 2007 Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med tillägget att samtliga mål kvarstår för vidare bearbetning i nämndens Visionsarbetsgrupp. Röstförklaring Niklas Adamsson (mp) ställer sig bakom nämndens beslut men lämnar röstförklaring med hänvisning till tidigare lämnade reservationer. Röstförklaringen bifogas på sida 3. KS, ekonomikontoret, akten

3 Kultur- och turismnämnden Katrineholm den 20 februari 2008 Ärende: Röstförklaring Miljöpartiet de Gröna i Kultur- och turismnämnden ställer sig bakom årsredovisning med kommentar och bokslut för kultur- och turismförvaltningen år 2007 i enlighet med de yrkanden, äskanden och reservationer som partiet lagt fram i anslutning till de olika beslut som påverkat 2007 års verksamhet. Nicklas Adamsson, för Miljöpartiet de Gröna i Kultur- och turismnämnden

4 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:12 P-O Millberg Resultat av årets verksamhet Nettokostnad, tkr Utfall 2006 Utfall 2007 Årsbudget 2007 Budgetavvikelse Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Nämndens ansvarsområden kultur och turism är nyckelområden för ortsutveckling. Ett brett kulturutbud, med möjligheter till eget kulturskapande samt attraktiva evenemang, bidrar till att invånare väljer att stanna på orten och attraherar nya invånare. Turismverksamheten marknadsför orten och skapar arbetstillfällen Biblioteksverksamheten är en viktig del av det demokratiska samhället. Informationen är fri och öppen på biblioteken, och servicenivån är hög. Anpassning och service till medborgare med funktionshinder eller annat språk än svenska är viktiga områden. Internetdatorer finns att tillgå gratis, och hela kulturhuset erbjuder tillgång till gratis trådlös anslutning till Internet. En hög servicenivå och ett bra bemötande är något som hela förvaltningen arbetar aktivt med, liksom att utveckla webben för ännu bättre tillgänglighet. Biblioteket: Att ha fri och gratis tillgång till bibliotekens bastjänster är ur demokratisk synpunkt mycket viktig. Huvudbibliotekets liksom de 9 filialbibliotekens verksamhet är idag omfattande. Förutom det traditionella biblioteksarbetet är biblioteken idag mer och mer utvecklade mot att fungera som lokala informationscentra med ett stort utbud av media, aktiviteter och tjänster. Kraven på utbildning och kompetensutveckling i samhället ger biblioteken en nyckelroll och i detta arbete med det livslånga lärandet pågår för närvarande projektet Lära Nära i samarbete med Viadidakt för att möjliggöra att filialbiblioteken kan fungera som minilärcentra. Bibliotekets barn- och ungdomsverksamhet omfattar förutom huvudbiblioteket även en barnkulturbuss som besöker kommunens förskolor. De flesta av filialbiblioteken fungerar framför allt som skolbibliotek där läsfrämjande insatser riktas direkt mot barn och ungdomar, i den dagliga verksamheten samt genom särskilda projekt.

5 Kultur- och turismnämnden Den sociala delen av biblioteksverksamheten omfattar bl.a. Boken kommer samt arbete med läsfrämjande åtgärder till funktionshindrade m.fl. Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete med att omforma och förnya bibliotekslokaler, teknik, mediebestånd och tilläggstjänster för att stämma överens med nya samhälleliga behov. Allmänkulturell verksamhet: Den allmänkulturella verksamheten syftar till att stötta och utveckla det lokala kulturlivet i Katrineholm, samt att samverka med andra kulturaktörer på regional, nationell och internationell nivå. Det sker genom olika stödformer till föreningslivet och studieförbund där stöd till barn och ungdomar liksom utsatta grupper prioriteras. Förvaltningen deltar även aktivt i utvecklandet av regionala, nationella och internationella kulturverksamheter. Förvaltningen verkar också som kulturproducent, kulturarrangör och samordnare där ansvaret handlar om att bredda kulturutbudet, säkra kvalitén, gynna tidigare missgynnade konstarter och att erbjuda utsatta grupper möjligheter till kulturella möten. Kulturhuset Ängeln erbjuder en fantastisk möjlighet att skapa en plattform för kreativitet och skapande. Särskilda satsningar görs på egenproducerade projekt och utställningar av riksintresse, här kan nämnas utställningsproduktionen om kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad Under innevarande år har ungdomssatsningarna fortsatt genom Palladiums existens och det särskilt inrättade ungdomsbidraget Snabba stålar. Turism : Från årsskiftet 2004/05 är turistfrågorna överflyttade till Kultur- och turismnämnden. Turistnäringen är en viktig tillväxtfaktor och i allra högsta grad en näringslivsfråga. Aktivt arbete med utveckling och bearbetande av nya marknader krävs för att besöksnäringen ska utvecklas ytterligare. Turistverksamheten bedrivs i samverkan med näringslivs-kontoret. De nav som turismutvecklingen i Katrineholm ska rotera kring är i första hand natur, kultur och idrott. Under året har projektet Destination Katrineholm fortsatt. Sammanfattning av väsentliga händelser Biblioteket har under året infört s k Rfid-teknik d v s så kallad chipteknik som syftar till en högre självbetjäningsgrad för låntagarna och därigenom ökad service då bibliotekarier och assistenter frigörs för mer serviceinriktade arbetsuppgifter. Utveckling av förvaltningens webbplats har påbörjats i syfte att uppnå uppdraget med en utvecklad 24 timmars myndighet.

6 Kultur- och turismnämnden Projektet Destination Katrineholm lanserade under våren den med Vingåkers kommun gemensamma turismwebben. Ett annat resultat av projektets arbete är att turistbyrån flyttades till Stortorget. Under andra halvan av 2007 har projektledaren fått utökade arbetsuppgifter varför en samverkan skett med Näringsliv och tillväxt. Syftet med förändringen var att i samverkan med näringslivet undersöka förutsättningarna för bildandet av et marknadsföringsbolag. Gamla Palladium har fortsatt som ett till största delen lyckosamt projekt. Ambitionerna att bli ett hängställe har ännu inte uppnåtts men däremot fungerar Palladium som lokal för ungdomarnas egna konserter, utställningar, ungdomsrevyer m m. Genom Kommunfullmäktiges beslut att förvärva lokstallarna så har förvaltningen fått i uppdrag att undersöka en eventuell byggnadsminnesförklaring samt stötta föreningarna i uppbyggnaden av verksamheten. Kommentar till årets utfall Kultur- och turismnämndens har för år 2007 en negativ avvikelse på 151 tkr. Avvikelsen beror till största delen på Turistbyråns flytt till Stortorget samt att full kompensation för löneökningarna uteblev. Biblioteken visar ett överskott på 313 tkr och allmän kultur ett underskott på 159 tkr detta beror till viss del på felbudgetering mellan enheterna. Investeringar Nämnden har investerat för tkr. Största delen av detta kan hänföras till införandet av Rfid-teknik i biblioteket. På Gamla Palladium har investeringarna fortsatt med bland annat larm och utrustning till lokalerna.

7 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2007:78 P-O Millberg Övergripande planering med budget för 2008 och plan för Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna ska upprätta budget- och planeringsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande planering. Bilagor till övergripande planering med budget för 2008 och plan för redovisas i sammanträdeshandlingarna. Efter beslut kommer bilagorna att redovisas under beteckningen kultur- och turismnämndens handlingar nr 2/2008. De förändringar som rör kultur- och turismnämnden är att större delen av fritidsgårdsverksamheten flyttas från bildningsnämnden till kultur- och turismnämnden, även föreningsbidrag till invandrarföreningar och studieorganisationer flyttas från bildningsnämnden till kultur- och turismnämnden. Vidare överförs IT-medel till respektive nämnd då IT enheten blir en resultatenhet från och med 1 januari Kultur- och turismnämnden föreslås besluta a t t anta förvaltningens budgetförslaget som sitt eget Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Röstförklaring Niklas Adamsson (mp) ställer sig bakom nämndens beslut men lämnar röstförklaring med hänvisning till tidigare lämnade reservationer. Röstförklaring bifogas på sida 8. Akten

8 Kultur- och turismnämnden Katrineholm den 20 februari 2008 Ärende: Röstförklaring Miljöpartiet de Gröna i Kultur- och turismnämnden ställer sig bakom Övergripande planering med budget för 2008 och plan för i enlighet med de yrkanden, äskanden och reservationer som partiet lagt fram i anslutning till de olika beslut som nämnden tidigare haft möjlighet att ta ställning till och som direkt och indirekt påverkar den övergripande planeringen för 2008 och planen för Nicklas Adamsson, för Miljöpartiet de Gröna i Kultur- och turismnämnden

9 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:13 B-M Bengtsson Överflyttning av investeringsmedel från år 2007 till år 2008 Nämnden beviljades tkr till investeringar i budgeten för år Av dessa har tkr investerats i Rfid-tekning i biblioteket, ergonomiska möbler, utrustning till Palladium och påbörjad installation av larm samt konstinköp. För konstnärlig utsmyckning beviljades 400 tkr, två projekt startades under 2007 och kommer att fortgå till och med Nytt larm till kulturhuset Ängeln skulle ha installerats men arbetet försenades och påbörjas först Kultur- och turismnämnden begär hos kommunfullmäktige att besluta om överflyttning av nedan angivna investeringar till 2008 års budget. Reinvest Ängeln 450 tkr Konstnärlig utsmyckning 400 tkr Kultur- och turismnämnden föreslås besluta a t t anta ovanstående skrivning som sin egen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag KS, akten

10 Kultur- och turismnämnden Per-Olof Millberg Delegationsordning vid kultur och turismförvaltningen Förutsättningarna för delegation inom den kommunala sektorn regleras i kommunallagen och 37. Kultur- och konsumentnämnden har den 22 februari 2005 beslutat att delegera beslutanderätten till Per-Olof Millberg inom nämndens givna ramar, mål och riktningar. Denna delegation gäller från 1 februari 2005 tills vidare. Delegationen omfattar allmän förvaltning personalfrågor biblioteksverksamhet med mediainköp allmänna kulturfrågor med konstinköp och programinköp föreningsbidrag arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor turistverksamhet Kommunfullmäktige beslutade att överföra fritidsgårdsverksamheten i Valla och i tätorten Katrineholm till kultur- och turismnämnden varför även fritidsgårdsverksamheten bör ingå i förvaltningschefens delegation. Anmälan av delegationsbeslut ska göras regelbundet till nämnden För vidare delegation beslutar jag att angivna befattningshavare kan besluta på mina vägnar inom följande ärendegrupper: Biblioteksfrågor Fastighetsfrågor -Beställning investeringar Filialbibliotek -allmän förvaltning -medieinköp Bibliotek -inköp media Lars Nellde Claes Flycht Marianne Wallén Karin Zetterberg

11 Kultur- och turismnämnden IT -inköp BOOK-IT Inger Hedby Administration -inköp gemensamt förvaltningen Britt-Marie Bengtsson Allmän kulturfrågor -allmän förvaltning -konstinköp -fritidsgårdsverksamhet Truls Olin Delegationsbeslut anmäls regelbundet och löpande till mig av respektive befattningshavare. Kultur- och turismnämnden föreslås besluta a t t anta förvaltningens förslag Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag Administrationen

12 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:17 P-O Millberg Fritidsgårdsverksamhet Enligt beslut i Kommunfullmäktige har fritidsverksamheten vid Kryptan samt Tegelvillan överförts till Kultur- och turismnämnden. Fritidverksamheten med fritidsgårdarna är en barn- och ungdomsverksamhet som ska organiseras och genomföras utifrån nämndens samlade mål för ungdomsverksamheten och integreras med Gamla Palladium projektet. Verksamheten ska genomsyras av ungdomarnas eget engagemang, bygga på demokratiska förutsättningar, integration samt med kulturen som instrument syfta till ungdomarnas egen utveckling. MÅL: Under 2008 ska förvaltningen undersöka och till nämnden redovisa vilka möjligheter det finns för samordning av nämndens samlade verksamhet inom ungdomskulturen. Kultur- och turismnämnden föreslås besluta a t t anta förvaltningens förslag på mål för fritidsgårdsverksamheten som sitt eget Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag Akten

13 Kultur- och turismnämnden Informationsärenden Allmän kultur Kultursekreterare Truls Olin informerar om arrangemang och antal besökare på Gamla Palladium. Under året har 43 arrangemang genomförts och antalet besökare har varit st. På vardagar utan arrangemang var det i genomsnitt 7 personer/dag och kvällar utan arrangemang var det i genomsnitt 15 personer/dag. Ellwynska skolan och City gymnasiet har under dagtid haft dramakurser tre dagar i veckan under höstoch vårterminerna. På kulturhuset Ängeln har genomförts 93 st arrangemang och besöksantalet var totalt personer. I konsthallen har 10 olika utställning genomförts och personer har sett dom. Vidare informerar han om de två projekt i konstnärlig utsmyckning som startades under Sveriges lustgård som är offentlig utsmyckning av cirkulationsplatsen vid väg nr 55/56/57 vid Katrineholms norra utfart, samt Kreaturstorg som är offentlig utsmyckning i stadsparken och Gröna Kulle. Bibliotek Bibliotekschef Lars Nellde informerar om verksamheten till och med februari Besöksstatistik Besöken på Ängeln har under 2007 minskat med besök eller 10,8 % jämfört med Minskningen har delvis påverkats av att turistbyrån flyttade från Ängeln den 31 maj. Att betänka är också bibliotekets stängning under tre veckor i samband med införandet av RFID. Vidare fungerade Ängeln som vallokal i samband med riksdags- och kommunalval hösten Den ökande besökstrenden mellan bröts i och med minskningen En glädjande uppgift är att besöken under januari 2008 var 9% (2075 besök) högre än under januari Lånestatistik Lånen på Ängeln under 2007 har minskat med lån eller 1,3% jämfört med Notera att det var stängt under tre veckor i samband med införandet av RFID. Framför allt har det varit en vikande trend under hösten. Glädjande nog har det varit en ökning av antalet lån i januari 2008 med 4,5% (787 lån), jämfört med januari 2007.

14 Kultur- och turismnämnden Skolbibliotek/Filialer redovisar en minskning under 2007 jämfört med 2006 med summa 488 lån eller 0,9 %. Notera att Bie bibliotek varit stängt p.g.a. personalbrist under flera månader. Sköldinge (+15,4%), Strångsjö (+16,7%) och Nyhem (38,7%) visar ökad utlåning. Övriga minskar med i genomsnitt 6,3% (exkl. Bie av skäl enligt ovan). För hela bibliotekssystemet redovisas en minskning under 2007 med lån eller 1,2 %. Ombyggnad Arbete pågår med att planera utformningen av Röda torget ; alltså kulturhusets entréhall och ljusgård. Målet är att det står klart till den 1 juni. SMS Under våren kommer förvaltningen att erbjuda sms-tjänster för reservationer, omlån, övertidsvarning samt avisering av arrangemang. Vi anser att det är en avsevärd serviceförbättring som kompletterar avisering via brev och e-post. På sikt kan det till stor del ersätta dessa aviseringsformer. Förhoppningsvis till en mindre kostnad. Lärcenter Ett lärcenter kommer att inrättas i Westbergrummet, i samarbete mellan Viadidakt och biblioteket. I lärcentret kommer att placeras ett antal datorer och personalsamverkan mellan de båda förvaltningarna kommer att bli till fördel för kommunens vuxenstuderande. Vidare kommer Viadidakts telebildskonferens att placeras i Ängeln. Anläggningen kan användas i distansutbildningssyfte, personalutbildningar och öppna föreläsningar. Lärcentret beräknas invigas den 2 april. Westbergrummet kommer att ersättas med ett sammanträdesrum på annan plats i huset. Library Lovers Den 14 februari inleddes kampanjen Library Lovers som arrangeras av svensk biblioteksförening, DIK, Föreningen Sveriges länsbibliotekarier och Sveriges författarförbund. Syftet är att öka det politiska engagemanget för de offentligt finansierade biblioteken.

15 Kultur- och turismnämnden Kampanjens opinionsbildningsmål är att etablera bilden av: - biblioteken som nav i kunskapssamhället - biblioteken som spännande, lustfyllda och inspirerande institutioner - bibliotek som för lågt prioriterade (i politiken) Kampanjens politiska mål är att: - få till stånd en översyn av bibliotekslagen - få till stånd en samlad nationell bibliotekspolitik - få till stånd ökade insatser för biblioteksverksamheten - förbättra tillgången på skolbibliotek - etablera biblioteksplaner i alla kommuner Turistbyrån Förvaltningschef P-O Millberg informerar om det nybildade marknadsföringsbolaget, KFV marknadsförings AB. Han redogör och visar bolagets vision, syfte med bolaget, affärsidén, budget och mål för år 1-3, strategi, målgrupper och marknader samt organisationen. Nämnden bidrar med 950 tkr till KFV marknadsföringsbolag AB för utförande av turismtjänster samt viss marknadsföring inom kultur.

16 Kultur- och turismnämnden Övriga frågor Inga övriga frågor är anmälda.

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015. Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015. Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden, december 2012 Verksamhetsplan 2013 2015 Nämndens ordförande Karola Svensson 0500 49 13 62 karola.svensson@falkoping.se Förvaltningschef

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

1 Upprop om information om tänkt tillbyggnad av hotell Kungshamn. Informationen ges den 3 mars kl 1400 av Erik Prestgaard och Mats Lundgren.

1 Upprop om information om tänkt tillbyggnad av hotell Kungshamn. Informationen ges den 3 mars kl 1400 av Erik Prestgaard och Mats Lundgren. Kallelse utbildningsnämnden Tid Plats Ordförande Torsdagen den 26 mars 215 kl.8.3-13. Kommunhuset Kungshamn, lokal: Hållö Mikael Sternemar Den ledamot som har förhinder att närvara kallar själv in sin

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID

Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID 2(15) Sammanfattande analys En bild: Den 10 juni på kvällen samlas 1200 ungdomar i Kungälv för att fira att sommarlovet börjar. Hög stämning, drogfritt, succé.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-12-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur och fritidsnämnden 2011-10-14 Tid Måndag 31 oktober, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:2 Ärenden Förvaltningschefen informerar 1 Yttrande över Medborgarförslag

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN

Läs mer

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-06-16 1 Plats och tid Björkvik Ring, Björkvik kl. 18.00-20.00 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-02-20 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats Safiren, Safiren-huset (förmiddag) KTS-salen, Vita Huset (eftermiddag)

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer