Kultur- och turismnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och turismnämnden 2008-02-20 1"

Transkript

1 Kultur- och turismnämnden Plats och tid Hörsalen, kulturhuset Ängeln, kl Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Svante Sundbäck (s), Marianne Tronelius (s), Inga Eriksson (s), Wera Olovsson (fp), Per Gezelius (m), Adel Mensi (c ), Per-Olov Ek (kd) Tjänstgörande ersättare Ersättare Jarmo Erkinmikko (s), Britt-Marie Emanuelsson (s), Leifgunnar Wågenberg (s), Tuula Styrfält (m), Ingrid Hartman (fp), Ingemar Andersson (c ), Carl-Johan Forss (kd) Övriga deltagande P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson Utses att justera Marianne Tronelius Justeringens plats och tid Kulturhuset Ängeln, Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-7 Britt-Marie Bengtsson Ordförande... Cecilia Björk Justerande... Marianne Tronelius BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och turismnämnden Sammanträdes datum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kulturhuset Ängeln, administrationen Underskrift... Britt-Marie Bengtsson

2 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:12 P-O Millberg Årsredovisning med kommentar och bokslut för kultur- och turismförvaltningen år 2007 Årsredovisning med kommentar och bokslut för år 2007 har upprättats för kultur- och turismförvaltningen. Bilagor till årsredovisningen redovisas i sammanträdeshandlingarna. Efter beslut kommer bilagorna att redovisas under beteckningen kultur- och turismnämndens handlingar nr 1/2008. Kultur- och turismnämnden föreslås besluta a t t godkänna årsredovisning med kommentar och bokslut för år 2007 Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med tillägget att samtliga mål kvarstår för vidare bearbetning i nämndens Visionsarbetsgrupp. Röstförklaring Niklas Adamsson (mp) ställer sig bakom nämndens beslut men lämnar röstförklaring med hänvisning till tidigare lämnade reservationer. Röstförklaringen bifogas på sida 3. KS, ekonomikontoret, akten

3 Kultur- och turismnämnden Katrineholm den 20 februari 2008 Ärende: Röstförklaring Miljöpartiet de Gröna i Kultur- och turismnämnden ställer sig bakom årsredovisning med kommentar och bokslut för kultur- och turismförvaltningen år 2007 i enlighet med de yrkanden, äskanden och reservationer som partiet lagt fram i anslutning till de olika beslut som påverkat 2007 års verksamhet. Nicklas Adamsson, för Miljöpartiet de Gröna i Kultur- och turismnämnden

4 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:12 P-O Millberg Resultat av årets verksamhet Nettokostnad, tkr Utfall 2006 Utfall 2007 Årsbudget 2007 Budgetavvikelse Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Nämndens ansvarsområden kultur och turism är nyckelområden för ortsutveckling. Ett brett kulturutbud, med möjligheter till eget kulturskapande samt attraktiva evenemang, bidrar till att invånare väljer att stanna på orten och attraherar nya invånare. Turismverksamheten marknadsför orten och skapar arbetstillfällen Biblioteksverksamheten är en viktig del av det demokratiska samhället. Informationen är fri och öppen på biblioteken, och servicenivån är hög. Anpassning och service till medborgare med funktionshinder eller annat språk än svenska är viktiga områden. Internetdatorer finns att tillgå gratis, och hela kulturhuset erbjuder tillgång till gratis trådlös anslutning till Internet. En hög servicenivå och ett bra bemötande är något som hela förvaltningen arbetar aktivt med, liksom att utveckla webben för ännu bättre tillgänglighet. Biblioteket: Att ha fri och gratis tillgång till bibliotekens bastjänster är ur demokratisk synpunkt mycket viktig. Huvudbibliotekets liksom de 9 filialbibliotekens verksamhet är idag omfattande. Förutom det traditionella biblioteksarbetet är biblioteken idag mer och mer utvecklade mot att fungera som lokala informationscentra med ett stort utbud av media, aktiviteter och tjänster. Kraven på utbildning och kompetensutveckling i samhället ger biblioteken en nyckelroll och i detta arbete med det livslånga lärandet pågår för närvarande projektet Lära Nära i samarbete med Viadidakt för att möjliggöra att filialbiblioteken kan fungera som minilärcentra. Bibliotekets barn- och ungdomsverksamhet omfattar förutom huvudbiblioteket även en barnkulturbuss som besöker kommunens förskolor. De flesta av filialbiblioteken fungerar framför allt som skolbibliotek där läsfrämjande insatser riktas direkt mot barn och ungdomar, i den dagliga verksamheten samt genom särskilda projekt.

5 Kultur- och turismnämnden Den sociala delen av biblioteksverksamheten omfattar bl.a. Boken kommer samt arbete med läsfrämjande åtgärder till funktionshindrade m.fl. Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete med att omforma och förnya bibliotekslokaler, teknik, mediebestånd och tilläggstjänster för att stämma överens med nya samhälleliga behov. Allmänkulturell verksamhet: Den allmänkulturella verksamheten syftar till att stötta och utveckla det lokala kulturlivet i Katrineholm, samt att samverka med andra kulturaktörer på regional, nationell och internationell nivå. Det sker genom olika stödformer till föreningslivet och studieförbund där stöd till barn och ungdomar liksom utsatta grupper prioriteras. Förvaltningen deltar även aktivt i utvecklandet av regionala, nationella och internationella kulturverksamheter. Förvaltningen verkar också som kulturproducent, kulturarrangör och samordnare där ansvaret handlar om att bredda kulturutbudet, säkra kvalitén, gynna tidigare missgynnade konstarter och att erbjuda utsatta grupper möjligheter till kulturella möten. Kulturhuset Ängeln erbjuder en fantastisk möjlighet att skapa en plattform för kreativitet och skapande. Särskilda satsningar görs på egenproducerade projekt och utställningar av riksintresse, här kan nämnas utställningsproduktionen om kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad Under innevarande år har ungdomssatsningarna fortsatt genom Palladiums existens och det särskilt inrättade ungdomsbidraget Snabba stålar. Turism : Från årsskiftet 2004/05 är turistfrågorna överflyttade till Kultur- och turismnämnden. Turistnäringen är en viktig tillväxtfaktor och i allra högsta grad en näringslivsfråga. Aktivt arbete med utveckling och bearbetande av nya marknader krävs för att besöksnäringen ska utvecklas ytterligare. Turistverksamheten bedrivs i samverkan med näringslivs-kontoret. De nav som turismutvecklingen i Katrineholm ska rotera kring är i första hand natur, kultur och idrott. Under året har projektet Destination Katrineholm fortsatt. Sammanfattning av väsentliga händelser Biblioteket har under året infört s k Rfid-teknik d v s så kallad chipteknik som syftar till en högre självbetjäningsgrad för låntagarna och därigenom ökad service då bibliotekarier och assistenter frigörs för mer serviceinriktade arbetsuppgifter. Utveckling av förvaltningens webbplats har påbörjats i syfte att uppnå uppdraget med en utvecklad 24 timmars myndighet.

6 Kultur- och turismnämnden Projektet Destination Katrineholm lanserade under våren den med Vingåkers kommun gemensamma turismwebben. Ett annat resultat av projektets arbete är att turistbyrån flyttades till Stortorget. Under andra halvan av 2007 har projektledaren fått utökade arbetsuppgifter varför en samverkan skett med Näringsliv och tillväxt. Syftet med förändringen var att i samverkan med näringslivet undersöka förutsättningarna för bildandet av et marknadsföringsbolag. Gamla Palladium har fortsatt som ett till största delen lyckosamt projekt. Ambitionerna att bli ett hängställe har ännu inte uppnåtts men däremot fungerar Palladium som lokal för ungdomarnas egna konserter, utställningar, ungdomsrevyer m m. Genom Kommunfullmäktiges beslut att förvärva lokstallarna så har förvaltningen fått i uppdrag att undersöka en eventuell byggnadsminnesförklaring samt stötta föreningarna i uppbyggnaden av verksamheten. Kommentar till årets utfall Kultur- och turismnämndens har för år 2007 en negativ avvikelse på 151 tkr. Avvikelsen beror till största delen på Turistbyråns flytt till Stortorget samt att full kompensation för löneökningarna uteblev. Biblioteken visar ett överskott på 313 tkr och allmän kultur ett underskott på 159 tkr detta beror till viss del på felbudgetering mellan enheterna. Investeringar Nämnden har investerat för tkr. Största delen av detta kan hänföras till införandet av Rfid-teknik i biblioteket. På Gamla Palladium har investeringarna fortsatt med bland annat larm och utrustning till lokalerna.

7 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2007:78 P-O Millberg Övergripande planering med budget för 2008 och plan för Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna ska upprätta budget- och planeringsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande planering. Bilagor till övergripande planering med budget för 2008 och plan för redovisas i sammanträdeshandlingarna. Efter beslut kommer bilagorna att redovisas under beteckningen kultur- och turismnämndens handlingar nr 2/2008. De förändringar som rör kultur- och turismnämnden är att större delen av fritidsgårdsverksamheten flyttas från bildningsnämnden till kultur- och turismnämnden, även föreningsbidrag till invandrarföreningar och studieorganisationer flyttas från bildningsnämnden till kultur- och turismnämnden. Vidare överförs IT-medel till respektive nämnd då IT enheten blir en resultatenhet från och med 1 januari Kultur- och turismnämnden föreslås besluta a t t anta förvaltningens budgetförslaget som sitt eget Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Röstförklaring Niklas Adamsson (mp) ställer sig bakom nämndens beslut men lämnar röstförklaring med hänvisning till tidigare lämnade reservationer. Röstförklaring bifogas på sida 8. Akten

8 Kultur- och turismnämnden Katrineholm den 20 februari 2008 Ärende: Röstförklaring Miljöpartiet de Gröna i Kultur- och turismnämnden ställer sig bakom Övergripande planering med budget för 2008 och plan för i enlighet med de yrkanden, äskanden och reservationer som partiet lagt fram i anslutning till de olika beslut som nämnden tidigare haft möjlighet att ta ställning till och som direkt och indirekt påverkar den övergripande planeringen för 2008 och planen för Nicklas Adamsson, för Miljöpartiet de Gröna i Kultur- och turismnämnden

9 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:13 B-M Bengtsson Överflyttning av investeringsmedel från år 2007 till år 2008 Nämnden beviljades tkr till investeringar i budgeten för år Av dessa har tkr investerats i Rfid-tekning i biblioteket, ergonomiska möbler, utrustning till Palladium och påbörjad installation av larm samt konstinköp. För konstnärlig utsmyckning beviljades 400 tkr, två projekt startades under 2007 och kommer att fortgå till och med Nytt larm till kulturhuset Ängeln skulle ha installerats men arbetet försenades och påbörjas först Kultur- och turismnämnden begär hos kommunfullmäktige att besluta om överflyttning av nedan angivna investeringar till 2008 års budget. Reinvest Ängeln 450 tkr Konstnärlig utsmyckning 400 tkr Kultur- och turismnämnden föreslås besluta a t t anta ovanstående skrivning som sin egen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag KS, akten

10 Kultur- och turismnämnden Per-Olof Millberg Delegationsordning vid kultur och turismförvaltningen Förutsättningarna för delegation inom den kommunala sektorn regleras i kommunallagen och 37. Kultur- och konsumentnämnden har den 22 februari 2005 beslutat att delegera beslutanderätten till Per-Olof Millberg inom nämndens givna ramar, mål och riktningar. Denna delegation gäller från 1 februari 2005 tills vidare. Delegationen omfattar allmän förvaltning personalfrågor biblioteksverksamhet med mediainköp allmänna kulturfrågor med konstinköp och programinköp föreningsbidrag arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor turistverksamhet Kommunfullmäktige beslutade att överföra fritidsgårdsverksamheten i Valla och i tätorten Katrineholm till kultur- och turismnämnden varför även fritidsgårdsverksamheten bör ingå i förvaltningschefens delegation. Anmälan av delegationsbeslut ska göras regelbundet till nämnden För vidare delegation beslutar jag att angivna befattningshavare kan besluta på mina vägnar inom följande ärendegrupper: Biblioteksfrågor Fastighetsfrågor -Beställning investeringar Filialbibliotek -allmän förvaltning -medieinköp Bibliotek -inköp media Lars Nellde Claes Flycht Marianne Wallén Karin Zetterberg

11 Kultur- och turismnämnden IT -inköp BOOK-IT Inger Hedby Administration -inköp gemensamt förvaltningen Britt-Marie Bengtsson Allmän kulturfrågor -allmän förvaltning -konstinköp -fritidsgårdsverksamhet Truls Olin Delegationsbeslut anmäls regelbundet och löpande till mig av respektive befattningshavare. Kultur- och turismnämnden föreslås besluta a t t anta förvaltningens förslag Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag Administrationen

12 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:17 P-O Millberg Fritidsgårdsverksamhet Enligt beslut i Kommunfullmäktige har fritidsverksamheten vid Kryptan samt Tegelvillan överförts till Kultur- och turismnämnden. Fritidverksamheten med fritidsgårdarna är en barn- och ungdomsverksamhet som ska organiseras och genomföras utifrån nämndens samlade mål för ungdomsverksamheten och integreras med Gamla Palladium projektet. Verksamheten ska genomsyras av ungdomarnas eget engagemang, bygga på demokratiska förutsättningar, integration samt med kulturen som instrument syfta till ungdomarnas egen utveckling. MÅL: Under 2008 ska förvaltningen undersöka och till nämnden redovisa vilka möjligheter det finns för samordning av nämndens samlade verksamhet inom ungdomskulturen. Kultur- och turismnämnden föreslås besluta a t t anta förvaltningens förslag på mål för fritidsgårdsverksamheten som sitt eget Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag Akten

13 Kultur- och turismnämnden Informationsärenden Allmän kultur Kultursekreterare Truls Olin informerar om arrangemang och antal besökare på Gamla Palladium. Under året har 43 arrangemang genomförts och antalet besökare har varit st. På vardagar utan arrangemang var det i genomsnitt 7 personer/dag och kvällar utan arrangemang var det i genomsnitt 15 personer/dag. Ellwynska skolan och City gymnasiet har under dagtid haft dramakurser tre dagar i veckan under höstoch vårterminerna. På kulturhuset Ängeln har genomförts 93 st arrangemang och besöksantalet var totalt personer. I konsthallen har 10 olika utställning genomförts och personer har sett dom. Vidare informerar han om de två projekt i konstnärlig utsmyckning som startades under Sveriges lustgård som är offentlig utsmyckning av cirkulationsplatsen vid väg nr 55/56/57 vid Katrineholms norra utfart, samt Kreaturstorg som är offentlig utsmyckning i stadsparken och Gröna Kulle. Bibliotek Bibliotekschef Lars Nellde informerar om verksamheten till och med februari Besöksstatistik Besöken på Ängeln har under 2007 minskat med besök eller 10,8 % jämfört med Minskningen har delvis påverkats av att turistbyrån flyttade från Ängeln den 31 maj. Att betänka är också bibliotekets stängning under tre veckor i samband med införandet av RFID. Vidare fungerade Ängeln som vallokal i samband med riksdags- och kommunalval hösten Den ökande besökstrenden mellan bröts i och med minskningen En glädjande uppgift är att besöken under januari 2008 var 9% (2075 besök) högre än under januari Lånestatistik Lånen på Ängeln under 2007 har minskat med lån eller 1,3% jämfört med Notera att det var stängt under tre veckor i samband med införandet av RFID. Framför allt har det varit en vikande trend under hösten. Glädjande nog har det varit en ökning av antalet lån i januari 2008 med 4,5% (787 lån), jämfört med januari 2007.

14 Kultur- och turismnämnden Skolbibliotek/Filialer redovisar en minskning under 2007 jämfört med 2006 med summa 488 lån eller 0,9 %. Notera att Bie bibliotek varit stängt p.g.a. personalbrist under flera månader. Sköldinge (+15,4%), Strångsjö (+16,7%) och Nyhem (38,7%) visar ökad utlåning. Övriga minskar med i genomsnitt 6,3% (exkl. Bie av skäl enligt ovan). För hela bibliotekssystemet redovisas en minskning under 2007 med lån eller 1,2 %. Ombyggnad Arbete pågår med att planera utformningen av Röda torget ; alltså kulturhusets entréhall och ljusgård. Målet är att det står klart till den 1 juni. SMS Under våren kommer förvaltningen att erbjuda sms-tjänster för reservationer, omlån, övertidsvarning samt avisering av arrangemang. Vi anser att det är en avsevärd serviceförbättring som kompletterar avisering via brev och e-post. På sikt kan det till stor del ersätta dessa aviseringsformer. Förhoppningsvis till en mindre kostnad. Lärcenter Ett lärcenter kommer att inrättas i Westbergrummet, i samarbete mellan Viadidakt och biblioteket. I lärcentret kommer att placeras ett antal datorer och personalsamverkan mellan de båda förvaltningarna kommer att bli till fördel för kommunens vuxenstuderande. Vidare kommer Viadidakts telebildskonferens att placeras i Ängeln. Anläggningen kan användas i distansutbildningssyfte, personalutbildningar och öppna föreläsningar. Lärcentret beräknas invigas den 2 april. Westbergrummet kommer att ersättas med ett sammanträdesrum på annan plats i huset. Library Lovers Den 14 februari inleddes kampanjen Library Lovers som arrangeras av svensk biblioteksförening, DIK, Föreningen Sveriges länsbibliotekarier och Sveriges författarförbund. Syftet är att öka det politiska engagemanget för de offentligt finansierade biblioteken.

15 Kultur- och turismnämnden Kampanjens opinionsbildningsmål är att etablera bilden av: - biblioteken som nav i kunskapssamhället - biblioteken som spännande, lustfyllda och inspirerande institutioner - bibliotek som för lågt prioriterade (i politiken) Kampanjens politiska mål är att: - få till stånd en översyn av bibliotekslagen - få till stånd en samlad nationell bibliotekspolitik - få till stånd ökade insatser för biblioteksverksamheten - förbättra tillgången på skolbibliotek - etablera biblioteksplaner i alla kommuner Turistbyrån Förvaltningschef P-O Millberg informerar om det nybildade marknadsföringsbolaget, KFV marknadsförings AB. Han redogör och visar bolagets vision, syfte med bolaget, affärsidén, budget och mål för år 1-3, strategi, målgrupper och marknader samt organisationen. Nämnden bidrar med 950 tkr till KFV marknadsföringsbolag AB för utförande av turismtjänster samt viss marknadsföring inom kultur.

16 Kultur- och turismnämnden Övriga frågor Inga övriga frågor är anmälda.

Jarmo Erkinmikko (s), Britt-Marie Emanuelsson (s), Leifgunnar Wågenberg (s), Wera Hempel-Persson (m), Carl-Johan Forss (kd), Lennart Dahlberg (v)

Jarmo Erkinmikko (s), Britt-Marie Emanuelsson (s), Leifgunnar Wågenberg (s), Wera Hempel-Persson (m), Carl-Johan Forss (kd), Lennart Dahlberg (v) Kultur- och turismnämnden 2008-06-17 32 Plats och tid Hörsalen, kulturhuset Ängeln, kl 08.30 Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Svante Sundbäck

Läs mer

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget 1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

Läs mer

P-O Millberg, Truls Olin, Britt-Marie Bengtsson

P-O Millberg, Truls Olin, Britt-Marie Bengtsson Kultur- och turismnämnden 2008-04-29 17 Plats och tid Hörsalen, kulturhuset Ängeln, kl 16.00 Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Svante Sundbäck

Läs mer

P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson

P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson Kultur- och turismnämnden 2009-02-24 19 Plats och tid Hörsalen, kulturhuset Ängeln, kl. 16.00 Beslutande Cecilia Björk (s), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Svante Sundbäck (s), Marianne Tronelius

Läs mer

Bilaga 1 Verksamhetsbudget

Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1 (11) Datum Bilaga 1 Verksamhetsbudget Kultur- och turismnämndens handling nr 10/2008. Antagen av kultur- och turismnämnden 2008-09-02 21. Bilaga 1 KTN 2008:89 1. Kultur- och turismnämndens övergripande

Läs mer

Tuula Styrfält (m), Ingrid Hartman (fp), Carl-Johan Forss (kd) P-O Millberg, Truls Olin, Britt-Marie Bengtsson

Tuula Styrfält (m), Ingrid Hartman (fp), Carl-Johan Forss (kd) P-O Millberg, Truls Olin, Britt-Marie Bengtsson Kultur- och turismnämnden 2007-09-04 58 Plats och tid Hörsalen, kulturhuset Ängeln, kl 16.00 Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s) 1 4, Solbritt Eriksson (s), Svante Sundbäck

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11)

Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11) Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11) Plats och tid Lektionslokalen, Tånga hed, tisdag 2001-06-12, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Klas-Göran Olsson (s)1 Per Johansson (s)

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Hörsalen kulturhuset Ängeln Tema: Konstinköp T Olin Ärende Beteckning Sid nr Föredragande

Hörsalen kulturhuset Ängeln Tema: Konstinköp T Olin Ärende Beteckning Sid nr Föredragande KALLELSE Datum KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN 2016-04-08 Sammanträdande organ Kultur- och turismnämnden Tid 2016-04-19 kl. 16:00 Plats Hörsalen kulturhuset Ängeln Tema: Konstinköp T Olin Ärende Beteckning

Läs mer

Monica Granström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Monica Granström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag VIADIDAKTNÄMNDEN 2017-09-18 1 Plats och tid Arbetsmarknadsenheten, Dalvägen 13 A Katrineholm kl 09:00 11:00 Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Marion Ståhl (S) 1:e vice ordförande, Thomas Selig

Läs mer

P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson

P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson Kultur- och turismnämnden 2009-01-27 1 Plats och tid Westbergrummet, Kulturhuset Ängeln, kl. 16.00 Beslutande Cecilia Björk (s), Solbritt Eriksson (s), Svante Sundbäck (s), Marianne Tronelius (s), Inga

Läs mer

Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Solbritt Eriksson (s), Svante Sundbäck (s), Marianne Tronelius (s), Tuula Styrfält (m), Per-Olof Ek (kd)

Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Solbritt Eriksson (s), Svante Sundbäck (s), Marianne Tronelius (s), Tuula Styrfält (m), Per-Olof Ek (kd) Kultur- och turismnämnden 2008-11-25 76 Plats och tid Hörsalen, kulturhuset Ängeln, kl 16.00 Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Solbritt Eriksson (s), Svante Sundbäck (s), Marianne Tronelius

Läs mer

Leifgunnar Wågenberg (s), Wera Hempel-Persson (m), Carl-Johan Forss (kd) P-O Millberg, Lars Nellde, Truls Olin, Britt-Marie Bengtsson

Leifgunnar Wågenberg (s), Wera Hempel-Persson (m), Carl-Johan Forss (kd) P-O Millberg, Lars Nellde, Truls Olin, Britt-Marie Bengtsson Kultur- och turismnämnden 2009-06-02 36 Plats och tid Ungdomens kulturhus Palladium, kl 08.30 Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Svante Sundbäck

Läs mer

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef Bildningsnämnden 2009-06-16 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, kl. 8-9:30 Beslutande Anneli Hedberg (s), ordf., Gunilla Magnusson (s) 1:e vice ordf., Lars Härnström (m) 2:e vice ordf., Sven-Åke Johansson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson

P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson Kultur- och turismnämnden 2008-09-02 43 Plats och tid Boda kvarn, kl 16.00 Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Marianne Tronelius (s), Inga Eriksson

Läs mer

Miljöpartiet de Gröna i Katrineholm Budget för kultur- och turismnämnden 2009

Miljöpartiet de Gröna i Katrineholm Budget för kultur- och turismnämnden 2009 Miljöpartiet de Gröna i Katrineholm Budget för kultur- och turismnämnden 2009 Kultur- och turismnämndens handling nr 11/2008 Strångsjö den 1 september 2008 Kultur- och turismnämndens övergripande planering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Sekreterare Maria Blomberg. Ordförande Ingemar Lindaräng (FP) Justerare Erik Lundin (M) ANSLAG/BEVIS

Sekreterare Maria Blomberg. Ordförande Ingemar Lindaräng (FP) Justerare Erik Lundin (M) ANSLAG/BEVIS 1 Plats och tid Vävaren i Kommunhuset, klockan 10.00-12.00 Beslutande Ingemar Lindaräng (FP), ordförande Gunilla Sjösten (KD), vice ordförande Lennart Ärenman (KD) ersättare för Gun Jansson (C) Erik Lundin

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kulturförvaltningen, 24 oktober 0212 kl. 16.00-18.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Margreth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-28 12 (20) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 28 februari 2013, kl. 17.30-19.30 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Gerd Johansson (KD) tjänstg ers Marie-Louise

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Årjängs Bad- och Friskvårdscenter den 5 april kl, 15.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C)

Läs mer

P-O Millberg, T Olin, H Rasmussen, J Skarstedt, B-M Bengtsson 18-25

P-O Millberg, T Olin, H Rasmussen, J Skarstedt, B-M Bengtsson 18-25 KULTUR- OCH TURISMNÄMNDEN 2014-06-17 1 Plats och tid Hörsalen, kulturhuset Ängeln, kl 08.30 Beslutande Cecilia Björk (s), Birgitta Lindeberg (m), Kristina Malmnäs (fp), Jarmo Erkinmikko (s), Marianne Tronelius

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-12-08 Sida 1 (10) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00-19:55 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2010-10-19 1 Plats och tid Familjerättsbyrån, Industrivägen 2, Plan 3 Tisdagen den 19 oktober 2010, klockan

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP)

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2016-09-21 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15.00-16.45 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Leifgunnar Wågenberg (S), Stefan Blomkvist (S) 44-49, Margaretha Palmgren (M)

Leifgunnar Wågenberg (S), Stefan Blomkvist (S) 44-49, Margaretha Palmgren (M) KULTUR- OCH TURISMNÄMNDEN 2014-12-09 1 Plats och tid Dufweholms herrgård, kl 16.00 ande Cecilia Björk (S), Birgitta Lindeberg (M), Kristina Malmnäs (FP), Jarmo Erkinmikko (S) 50-51, Marianne Tronelius

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen - VÄNERSBORGS KOMMUN Sida Kulturnämnden 2003-06-02 1(9) Plats och tid Vänersborgs huvudbibliotek, kl 13.00-15.40 Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) v ordf Tage Severinson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby, kl 14.00 16.10 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Hugo Savmyr, s Tjg ersättare Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-14:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande), Jens- Åke Olofsson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 16 april 2013, kl. 15.30 17.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén Monica Toll Sören Eriksson Claes-Göran

Läs mer

SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum. Skolnämnden 2008-11-12. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum. Skolnämnden 2008-11-12. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Skolkansliet 2008-11-12 kl 14.00 17.10 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Peter Eclund (KD) Tommy Jacobsson (M) Birgitta Ivarsson (C) Susanne Johansson (S) Björn Anderberg (S) Torbjörn Andersson (FP) tjg ers Sandor Sipos (S)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 17.00 19.15 Beslutande Sven Magnusson, ordförande Anders Westerlund, vice ordförande Patrik Dahlin, ledamot Kerstin den Braver, ledamot Anders Hansson, tjänstgörande

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL INNEHÅLL 90. Ekonomisk rapport per 2009-09-30 91. Uppföljning av intern kontrollplan 2009 92. Kulturstipendium 93. S-gruppens förslag att äska medel från kommunfullmäktige 94. Ansökan om bidrag från Musikföreningen

Läs mer

Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén (S) Thom Ericsson (M)

Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén (S) Thom Ericsson (M) Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-01-27 1 (11) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 9:00-9:45 Beslutande Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén

Läs mer

94 Förslag till omfördelning av öppettiderna på biblioteket i Bjärnum. 96 Verksamhetsbidrag kultur- och hembygdsföreningar 2012

94 Förslag till omfördelning av öppettiderna på biblioteket i Bjärnum. 96 Verksamhetsbidrag kultur- och hembygdsföreningar 2012 AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-10-26 90 Ändring av dagordning 91 Ekonomisk rapport januari september 2011 92 Budgetuppföljning

Läs mer

Gunillahelen Olsson (S) ordf Jaakko Pekka Mattila (C) 1:e vice ordf Gunnar Nilsson (S) Kjell Hansson Talu (C) Marianne Browne Sarén (C)

Gunillahelen Olsson (S) ordf Jaakko Pekka Mattila (C) 1:e vice ordf Gunnar Nilsson (S) Kjell Hansson Talu (C) Marianne Browne Sarén (C) Sammanträdesdatum Sida 1-9 Kulturnämnden 2011-05-26 Plats och tid Kulturhuset, Mora kl. 14.00 16.00 ande Gunillahelen Olsson (S) ordf Jaakko Pekka Mattila (C) 1:e vice ordf Gunnar Nilsson (S) Kjell Hansson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63Aktuell betygsstatistik... 77 64 Ekonomisk månadsrapport... 78 65 Aktuell barnomsorgskö... 79 66 Budget 2012... 80 67 Organisation av lokala styrelser inom barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Plats och tid Beslutande 18 feb kl 19.00 20.00 Kommunalhuset rum Bergaholm Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Tj ej vid

Läs mer

Anya Feltreuter, bibliotekchef Iréne Segerberg, musikledare Eva-Britt Johansson, turismassistent Fredrik Svaton, kultur- och turismchef

Anya Feltreuter, bibliotekchef Iréne Segerberg, musikledare Eva-Britt Johansson, turismassistent Fredrik Svaton, kultur- och turismchef 1 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Boxholm, onsdag 2013-02-20, kl. 13.30 17.30 Mikael Palm, ordförande Lena Wennerqvist Leif Svensson Sören Norrby Janet Åkesson Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid kl. 08:30 Plats. Kultur- och turismnämnden. Hörsalen, kulturhuset Ängeln

Sammanträdande organ. Tid kl. 08:30 Plats. Kultur- och turismnämnden. Hörsalen, kulturhuset Ängeln KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-06-02 Sammanträdande organ Kultur- och turismnämnden Tid 2016-06-14 kl. 08:30 Plats Hörsalen, kulturhuset Ängeln Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Expectrum, Västerås, onsdagen den 18 februari 2015, klockan 16.15 17.00 ande Monica Lindgren (S), Therese Pihl (S), Mikael Peterson (S), Gunilla Wolinder

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20. Omedelbar justering Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-20 Omedelbar justering 1 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2012-02-20 1. Årsredovisning för år 2011 kommunversion 2. Årsredovisning för år 2011 nämndversion

Läs mer

Protokoll Utbildningsnämnden Innehållsförteckning. 19 Utbildning. 20 Bokslut

Protokoll Utbildningsnämnden Innehållsförteckning. 19 Utbildning. 20 Bokslut Protokoll Innehållsförteckning 19 Utbildning 20 Bokslut 21 Omdisponering av anslag i investeringsbudgeten från 2010 till 2011 22 Beslut fattade enligt delegation 23 Delgivningar 24 Information 25 Extra

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers Kulturnämnden 2006-03-22 2 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset kl. 13.00 15.15 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11.

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11. FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.30 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sidan 1 av 6

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sidan 1 av 6 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-02-10 Sidan 1 av 6 Plats och tid Häggvallskolan kl 13.00 16.4 0 Beslutande Inga-Lill Hast (M) Gunnemar Olsson (FP) Torsten Gustafsson (S) Owe Berntsson

Läs mer

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v) Vanja Ekström (fp)

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v) Vanja Ekström (fp) Sida Kulturnämnden 2006-04-10 1 (13) Plats och tid Vänersborgs Bibliotek, kl 13.00 15.00. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden Sida Innehållsförteckning Åtgärdsförslag i budget för 2013... 1 Uppdrag att samarbeta med skolorna om biblioteksverksamheten... 4 Ekonomisk uppföljning 2012-10-31... 5 Yttrande över motion om inrättande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2009-06-01 33 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2009-06-01, kl 13.15-15.20 Beslutande Enar Moberg (s), ordförande Berit Elgström (s) ers Irene Gustavsson (s) Kjell-Olof

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 48 Ekonomisk rapport januari mars 2011 49 Ekonomisk rapport januari april 2011 50 Budgetuppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S) 2012-11-13 1(17) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Bertil Månsson, S Sven Östergaard, SD Louise

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-27 1(10) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, sammanträdesrum B-huset plan 1, kl 10.00-11.55 Beslutande Catrine Ek (MP), ordförande Harry Bouveng (M) Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Övriga närvarande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-10-01 87 (91) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 16.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer