P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson"

Transkript

1 Kultur- och turismnämnden Plats och tid Boda kvarn, kl Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Marianne Tronelius (s), Inga Eriksson (s), Wera Olovsson (fp), Tuula Styrfält (m), Per-Olof Ek (kd) Tjänstgörande ersättare Britt-Marie Emanuelsson (s), Ingemar Andersson (c ) Ersättare Leifgunnar Wågenberg (s), Abdikarim Haji Osman (s), Wera Hempel-Persson (m), Ingrid Hartman (fp), Carl-Johan Forss (kd) Övriga deltagande P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson Utses att justera Per-Olof Ek Justeringens plats och tid Kulturhuset Ängeln, Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Britt-Marie Bengtsson Ordförande... Cecilia Björk Justerande... Per-Olof Ek BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och turismnämnden Sammanträdes datum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kulturhuset Ängeln, administrationen Underskrift... Britt-Marie Bengtsson

2 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:89 P-O Millberg Övergripande planering med budget Varje facknämnd ska senast den 31 augusti lämna förslag till övergripande planering med budget till kommunstyrelsen. Detta förslag kommer att utgöra grunden för det slutdokument som kommunfullmäktige fattar beslut om i november I dokumentet ska följande ingå i nämndens övergripande planering 1. Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsförändringar samt för varje ansvarsområde en övergripande budget med kostnader, intäkter och investeringar. 2. Mål och uppdrag för varje perspektiv Kultur- och turismnämndens förslag till övergripande planering med budget redovisas i bilaga. Efter beslut kommer bilagorna till protokollet att redovisas under beteckning kultur- och turismnämndens handlingar nr 10/2008. Förutom projektbeskrivningarna som bifogas protokollet. Kultur- och turismnämnden föreslås besluta anta förslag till Övergripande planering med budget som sitt eget samt överlämna dokumentet till kommunstyrelsen för vidare handläggning Förslag till beslut Ordförande Cecilia Björk föreslår kultur- och turismnämnden att besluta anta förslag till Övergripande planering med budget som sitt eget samt överlämna dokumentet till kommunstyrelsen för vidare handläggning nämnden är medveten om att justeringar i budgetförslaget kan komma att göras vid sammanvägning och behandling av hela kommunens budget i november 2008 i kommunfullmäktige.

3 Kultur- och turismnämnden Yrkanden Nicklas Adamsson och miljöpartiet de Gröna i kultur- och turismnämnden ställer sig bakom skrivningarna i Övergripande planering med budget men föreslår med stöd av inlämnad skrivning samt följande yrkanden som utgör miljöpartiets budgetförslag för nämnden. kultur- och turismnämnden äskar kronor i ökat ramtillskott hos kommunstyrelsen för att inrätta en kulturmiljon som årligen ska öronmärkas och användas för tillfälliga projekt och kultursatsningar och som inte får intecknas i löpande verksamhet. kultur- och turismnämnden äskar kronor i ökat ramtillskott hos kommunstyrelsen för att återupprätta filialbiblioteken, både var gäller öppettider och personal, samtidigt yrkar miljöpartiet de Gröna avslag på förslaget att återbesätta en tjänst som biblioteksassistent på 75 procent eftersom deras satsning innebär en återbesättning av samtliga varslade tjänster. kultur- och turismnämnden äskar kronor hos kommunstyrelsen för att utveckla verksamheten på filialbiblioteken. kultur- och turismförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med kommunens övriga förvaltningar hitta samverkanslösningar som gör filialbiblioteken till attraktiva mötesplatser för bygdens innevånare, föreningar och företag. Miljöpartiet de Grönas budgetförslag redovisas i sin helhet under beteckning kulturoch turismnämndens handlingar nr 11/2008.

4 Kultur- och turismnämnden Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag till beslut, ordförandes förslag till beslut samt Nicklas Adamssons yrkande. Hon finner att nämnden biträder ordförandes förslag till beslut. Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt ordförandes förslag. Reservation Mot beslutet och till förmån för Miljöpartiet de Grönas budgetförslag reserverar sig Nicklas Adamsson. Mot beslutet och till förmån för Miljöpartiet de Grönas budgetförslag i de delar som rör filialbiblioteken reserverar sig Ingemar Andersson.

5 Kultur- och turismnämnden Strångsjö den 3 september 2008 Reservation Ärende: Planeringsförutsättningar 2009 med budget för planperioden Jag reserverar mig härmed mot nämndens beslut i ärendet Planeringsförutsättningar 2009 med budget för planperioden till förmån för Miljöpartiet de Grönas budgetyrkande. Datum enligt ovan Nicklas Adamsson Miljöpartiet de Gröna KS, akten

6 Kultur- och turismnämnden Bilaga Dnr KTN 2006:36 P-O Millberg Projekt Lokstallet INLEDNING Under en rad av år har Katrineholms kommun fört diskussioner med intresserade föreningar samt med Banverket om ett förvärv av lokstallarna. Kommunfullmäktige beslutade den att förvärva lokstallet från Banverket. I fullmäktiges beslut uppdrogs åt Kultur- och turismnämnden att verka för bildandet av en paraplyorganisation där de intresserade föreningarna ingår. Syftet med paraplyorganisationen är att den ska arbeta för utvecklingen av verksamheten vid lokstallet. Nämnden uppdrogs att teckna ett avtal med föreningen om verksamhetens inriktning. Vidare fattade fullmäktige beslut om att Kultur. Och turismnämnden ska undersöka möjligheterna till en byggnadsminnesförklaring av byggnaden. Katrineholms Fastighets AB (KFAB) får i uppdrag att självt eller genom Katrineholms Industrihus AB (KIAB) förvalta fastigheten. KFAB får också uppdraget att under de närmsta åren, dock högst tre år, vederlagsfritt upplåta byggnaden till intresserade järnvägshistoriska föreningar BESKRIVNING Området kring järnvägen utgör för Katrineholm en unik del av dess historia. Ett bevarande av lokstallet ligger i linje med att värna om kulturarvet samtidigt som kommunen blickar framåt med infrastrukturella satsningar inom järnvägsområdet. Projektet har en viktig betydelse för Katrineholms identitet. Arbetet med ett medvetet bevarande av järnvägsmiljöerna bör därför på sikt intensifieras för att bevara såväl stationshus som stationsrestaurang, magasin och posthus. Lokstallets kan utvecklas till ett eventuellt besöksmål för den järnvägsintresserade men också för en bred allmänhet, såväl Katrineholmare som besökare till kommunen. I arbetet med den s k charetten lyftes just järnvägsområdet fram som en viktig del av den framtida utvecklingen i Katrineholm och som en viktig del i utvecklingen av framtidens centrum. Projektet kan ses som ett led i att öka Katrineholms attraktivitet för besökare och invånare. Aktuell forskning visar t ex att kulturella aktiviteter och lokalt engagemang är viktiga förutsättningar för att locka till sig kreativa människor.

7 Kultur- och turismnämnden Projektet Lokstallet är ett för Katrineholm långsiktigt projekt. Det är svårt att blicka över hur lång tid det kan ta innan lokstallet kan anses vara färdigrenoverat men en tidsperiod motsvarande 10 år känns realistisk. SYFTE Syftet med projektet är att successivt iordningställa lokstallet enligt de intentioner som tagits fram i samverkan med Sörmlands Museum samt att aktivt arbeta med kontakter mot sponsorer m m. För verksamheten i Lokstallet svarar inte kommunen utan den är överlåten till de föreningar som gemensamt bildat Lokstallets Vänner. I den överenskommelse som finns mellan kommunen och de fyra föreningarna åtar sig dessa att medverka till att levandegöra lokstallmiljön genom utställningar, programverksamhet, guidningar, demonstration av lok, resor med ånglok samt utveckling av ett järnvägshistoriskt teknik- och kompetenscentrum. MÅL Projektet kommer att pågå under en 3-års period varefter utvärdering sker. Det övergripande målet för projektet är att lokstallet efter 3 år ska vara en byggnad som återställts exteriört enligt de intentioner som dragits upp av kommunen och Sörmlands Museum. Effektmål är: Vid årsskiftet 2009 ska hälften av lokstallets portar vara åtgärdade Vid årsskiftet 2010 ska samtliga av lokstallets portar vara åtgärdade och renovering av fönstrena påbörjade Vid årsskiftet 2011 renoveringarna ska samtliga fönster vara renoverade. Vid årsskiftet ska det finnas en pool av sponsorer som är beredda att gå in och stötta projektet med material eller direkta bidrag. PROJEKTTID Projektet varar under tiden

8 Kultur- och turismnämnden PROJEKTORGANISATION Projektledare Representant, Lokstallets vänner Representant för fastighetsägaren Representant för fastighetsförvaltaren Representant för Kultur- och turismförvaltningen Projektledare Arbetsuppgifter: Projektledaren ska fungera som allt i allo på lokstallet. Syftet med tjänsten är att projektledaren ska kunna söka sponsormedel, själv aktivt delta i vissa renoveringsåtgärder, fungera som arbetsledare då föreningarna på ideell basis arbetar med restaureringsprojekt, fungera som arbetsledare för gymnasiets praktiska linjer m m Syftet med tjänsten är inte att kommunen ska bedriva kommunal verksamhet i lokstallarna i framtiden utan syftet är att under ett långtidsperspektiv säkra byggnadernas fortbestånd. Projektet förutsätts pågå under 3 år varefter utvärdering sker. PROJEKTBUDGET Kostnader År 1 3 år Lön Soc.avg Resor m m Material El SUMMA

9 Kultur- och turismnämnden Investeringar Kostnader Renovering enl. Sörmland museums Program SUMMA Intäkter Sponsring och bidrag Kommunen SUMMA KS

10 Kultur- och turismnämnden Bilaga Dnr KTN 2008:88 Lars Nellde/Truls Olin PROJEKTBESKRIVNING Projektnamn: L-4 (LÄR (genom) LEK (med) LUST (till) LIV) Hur skall framtidens bibliotek och kulturverksamhet för barn och ungdomar se ut i Katrineholms kommun? Bakgrund och utgångspunkter Att bibliotek och kultur är viktigt för barns och ungdomars liv och utveckling torde stå utom allt tvivel. Satsningar på utveckling av ungdomars eget skapande och för en ung kultur på ungdomars egna villkor är av stor vikt för att ta tillvara ungdomars engagemang och deras möjlighet till inflytande. Barn- och ungdomsfrågor värderas högt i kommunens övergripande dokument. I målprogram för kultur- och turismnämnden anges barn och ungdomar som en prioriterad grupp och bl.a. stadgas att: Under den tid då barn växer upp har samhället störst möjlighet att stimulera och utveckla ett livslångt kulturintresse. Alla barn och ungdomar ska ha likvärdiga möjligheter att få tillgång till kultur och att utveckla sina olika personliga förutsättningar. Biblioteks- och kulturverksamhet har emellertid inga givna former eller innehåll utan måste ständigt omprövas med utgångspunkt från hur det omgivande samhället förändras och utvecklas och hur barns och ungdomars behov och önskemål. Under den senaste tioårsperioden har det skett stora förändringar i bl.a. medielandskapet efter Internets utveckling. Nya medietyper och nya uttryckssätt har etablerats och barns och ungdomars media- och kulturvanor har förändrats. Det ställer bibliotek och kultur i en situation av upplevelsekonkurrens som gör att vi i stället för att enbart reagera på förändringar som ägt rum, bör föregripa utvecklingen i dialog med våra brukare, expertis av olika slag, andra verksamhetsföreträdare m.fl. så att vi kan vara med att påverka och forma utvecklingen.

11 Kultur- och turismnämnden Boken är det medium som når flest barn per dag varje dag läser eller tittar 74 procent av 3-8 åringarna i en bok som inte är en läxbok. Det barnen ägnar klart mest tid åt är emellertid TV-tittning, samt video och DVD är det år det utkom flest barnböcker samtidigt som läsförmågan försämrats. Enligt en stor internationell studie har svenska barn försämrat sin läsförmåga kontinuerligt sedan 1991, både vad gäller läsförståelse och läshastighet. Svenska barn och ungdomar läser allt mindre för nöjes skull, de får sämre tillgång till böcker i hemmet, får sämre närhet till bibliotek och besöker biblioteken allt mindre. Det är emellertid viktigt att inse att de nya medievanorna, ex.vis dataspel, ger en annan form av språklig och kulturell förståelse. Spelandet är en lärprocess med hög grad av interagerande och kommunikation. Hur skall bibliotek/kultur (men även skolan) dra lärdom av dessa nya vanor? Hur skall vi forma vår framtida biblioteksoch kulturverksamhet med dessa nya förutsättningar och hur skall framtidens barn/ungdomsbibliotek gestaltas och vilka komponenter skall ingå. Hösten 2006 startade kultur- och turismförvaltningen projektet Gamla Palladium för att skapa en mötesplats och kulturhus för och med ungdomar. Sedan januari 2008 har det blivit en del i förvaltningens permanenta verksamhet samtidigt som två av kommunens fritidsgårdar, Kryptan och tegelvillan, flyttades över från bildningsförvaltningen till kultur- och turismförvaltningen för att skapa en tydligare linje för ungdomarnas fritidsverksamhet utifrån ett kulturellt perspektiv dels genom att aktivera och inspirera ungdomars eget skapande men också att ge de förutsättningar för att ta del av ett kvalitativt kulturutbud som är relevant för ungdomarna själva. Idé, mål och syfte Med start ht 2008 och med tyngdpunkt under 2009 lägger vi fokus på att utveckla Kultur- och turismförvaltningens framtida verksamhet för barn och ungdomar. Vi vill åstadkomma en biblioteks- och kulturverksamhet som tar utgångspunkt i samverkan mellan förvaltningens olika delar, andra kommunala verksamheter, men också expertis från andra områden i samhället. Vi utgår från en önskan att korsbefrukta konst teknik - media till gagn för form, innehåll och struktur. Arbetet skall i görligaste mån ske i samspel med barn, ungdomar och föräldrar. Allt färre och färre barn och ungdomar hittar till Kulturhuset Ängeln och dess verksamhet med bibliotek, utställningar, barnteater, programverksamhet, lovaktiviteter m m. Vi har nya verksamheter som Palladium och Kryptan och i kommunen i övrigt finns en mängd kulturresurser för barn och ungdomar. Hur ska vi utveckla, förbättra och integrera vår verksamhet?

12 Kultur- och turismnämnden Projektnamnet antyder att lärandet, medvetet och omedvetet, sker genom lustfylld lek. Projektet skall försöka ge svar på frågorna nedan och ge förslag på hur vi kan uppnå detta. Hur kan lustfylld lek lära för livet? Hur kan man utveckla biblioteksrummet så att det motsvarar framtidens krav? Hur skall vi gestalta framtidens barnbibliotek? Hur ser framtidens biblioteksverksamhet för barn och ungdom ut? Hur kan ny teknik stimulera läslust? Vilka andra kompetenser kan integreras i verksamheten? Vilka krav ställer det på verksamhetens organisation och kompetens? Vilka perspektiv kan andra yrkeskompetenser tillföra? Hur kan vi använda media, teknik och konst, vetenskap i ett livgivande samspel? Hur kan vi samspela med våra brukare på bästa sätt? För att nå ett framgångsrikt resultat tror vi att det ger mer om: vi utvecklar vårt samspel med brukarna. Vad vill dom, vad kan vi..? vi prestigelöst korsar gränser mellan olika verksamheter. vi tar in extern expertis som kan tillföra verksamheten något. vi omprövar vår syn på våra verksamheter och vågar ifrågasätta invanda tankemönster vi låter vår nyfikenhet få utlopp genom att vi tror på en ständig förbättring och utveckling. vi vågar bryta mönster och pröva nya grepp. vi ständigt har kunden i centrum och utgår från att dennes behov, förväntningar och önskemål. För att nå olika åldersgrupper ska vi indela verksamheten till barn 0-6 år, barn 7-12, ungdomar och ungdomar Kulturhuset Ängeln och biblioteket riktar sin verksamhet till de yngre målgrupperna 0-12 år meddans en fokusering på ungdomsgrupper görs i första hand via Gamla Palladiums verksamhet men med en integration av Kulturhuset Ängelns verksamheter. Kulturverksamheten ska i projektet fokusera på en integrering mellan eget skapande och egna produktioner till att erbjudas ett brett och kvalitativt utbud av kulturella verksamheter så som teater, film, musik, teater, visuell konst m.m. Gamla Palladium med Kryptans fritidsgård, ska arbeta med att stimulera ungdomars eget skapande och producerande av kultur. Stöd ska ges till redan befintlig verksamhet samtidigt som

13 Kultur- och turismnämnden det ska finns utrymme för utveckling av nya kulturformer. Vi ska skapa förutsättningar och ge ungdomar den mötesplats som önskas för att kunna ta till sig av ett kulturellt utbud som de inte får tillgång på andra platser. På Kulturhuset Ängeln ska programverksamheten för målgrupperna 0-12 år utvecklas. Utställningarna ska integreras med kreativ pedagogisk verksamhet, tematiska verkstäder, workshops och temadagar för barns egen kreativitet. Vissa utställningar och programpunkter som produceras på kulturhuset ska också i första hand rikta sig till barn och ungdomar. Detta är en utgångspunkt och kan komma att revideras under projektets gång. Tidsram Ht Ht 2008: Förberedelsearbete som inkluderar idéseminarium, omvärldsanalys, studiebesök och målprecisering 2009: Fler studiebesök, idégenerering, kontakter, förslagsframställan, färdigt dokument, verksamhetsutveckling runt kulturprogram och utställningar, Avslutningsrapport. Avstämning sker kontinuerligt under projektets gång. Vid behov engageras ytterligare projektdeltagare. Vad har gjorts hittills: Aktiviteter: Inspirationsdag med inbjudna nyckelpersoner på St Djulö den 27 maj. Deltagare från andra förvaltningar. Bildandet av en projektorganisation. Planerade aktiviteter: Inom ramen för ordinarie budget för 2008 kommer projektgruppen att resa till Danmark (Ålborg, Århus och Hjörring) för att på plats se hur man gjort där. För att ytterligare berika underlaget planeras (om projektmedel beviljas) en resa för projektgruppen till bl.a. Delfts bibliotek i Holland.

14 Kultur- och turismnämnden Organisation Projektgrupp: Lisa Gustavsson (bibl), Annika Elmhag (bibl), Karolina Hörnqvist (bibl), Maria Nylander (bibl), Maria Hallberg (kulturavd.), Fredrik Karlsson (Palladium), Per Borgström (Kryptan). Styrgrupp: Truls Olin (kultursekr.), P-O Millberg (kulturchef), Lars Nellde (bibliotekschef) Budget 2008 Resor, studiebesök (bekostas inom ram 2008) kr Budget 2009 Driftbudget Projektledare 25 % av heltid Ungdoms kulturpedagog 50 % Studieresor Konsultarvoden (konstnärer, tekniker ) Trycksaker, marknadsföring add.material Program- och utställningsverksamhet kr Investeringsbudget Ombyggnad av barnbiblioteket i Ängeln Verksamhetslokaler på Gamla Palladium kr (inkl. soc. avg) kr (inkl. soc. avg) kr kr kr kr kr kr KS

15 Kultur- och turismnämnden Bilaga Dnr. KTN 2008:91 Integrationsprojekt och Mångkulturfestival 2009 INLEDNING Liksom övriga Sverige blir Katrineholms kommun ett samhälle som alltmer präglas av vår mångfald. Mångfald handlar om övertygelsen att det är viktigt att ta tillvara alla människors olika erfarenheter, kunskaper och förmågor. Katrineholms kommun vill bidra till att varje människa som bor, vistas och verkar här har förutsättningar att nyttja sin kapacitet och bidra till allas bästa. På så sätt kan alla bidra till kommunens utveckling och till vår gemensamma välfärd. I januari 2008 fick kultur- och turismförvaltningen över ansvaret för bidrag till kommunens invandrarföreningar samtidigt som det blev en ökning av besökare med invandrarbakgrund på kulturhuset. Detta stärkte förvaltningens ambition att värka för och utveckla verksamheten till att nå dessa grupper i vårt samhälle för integration och möten med andra kulturer. Genom samtal med representanter för invandrargrupperna fanns ett tydligt behov av stöd och insatser för kvinnor, barn och ungdomar. För att skapa en bra förutsättning för en mångkulturfestival och för att det ska bli en integrering måste det finnas en bredd runt festivalen som motsvarar den mångfald som speglar samhället. Vi kommer därför att se till att det är ett brett program som berör olika kulturer i samspel och att vi ser ett samarbete med och mellan föreningarna så att även samarbetsprocessen blir en integration mellan deltagarna i festivalen. SYFTE Projektet är till för att skapa en öppenhet och förståelse för vårt mångkulturella samhälle, med en speciell fokus på kvinnor, ungdomar och barn, för att skapa integrering och stärka respekten mellan människor.

16 Kultur- och turismnämnden MÅL Kultur- och turismförvaltningen vill med projektet starta en årligen återkommande mångkulturfestival i Katrineholms kommun för att synliggöra kommunens mångfald och skapa en förståelse mellan kulturer. Festivalen planeras som en utomhusfestival sommaren 2009 och förläggs till en lämplig plats, som förslag finns Nävertorp och Backa. Projektet är ett samarbete mellan kultur- och turismförvaltningen, Landstinget, studieförbunden, föreningar, kulturaktiva m.fl. PROJEKTTID Projektet löper under en tidsperiod från hösten 2008 till sommaren 2009 PROJEKTORGANISATION Projektkoordinator, representanter från kulturförvaltningen, studieförbund, mångkulturkonsulenten och föreningarna. UTVÄRDERING Utvärdering av projektet sker under hösten 2009.

17 Kultur- och turismnämnden PROJEKTBUDGET Kostnader Projektkoordinator 50 % 6 mån inklusive sociala kostnader Administration Marknadsföring Teknik, tekniskpersonal, scener, tält m.m Arvode artister och föreläsare Resor SUMMA Intäkter Katrineholms Kommun Studieförbund Region Övrig offentligt bidrag Sponsorer Entréer SUMMA KS

18 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:74 B-M Bengtsson Nya rutiner för utskick av nämndkallelse och handlingar Ärendet återremitterades av kultur- och turismnämnden Portokostnaderna ökar för varje år. För innevarande år budgeterar förvaltningen 130 tkr i portokostnader. Detta är en ökning med 10 tkr från förra året. Många av nämndens ledamöter har tillgång till internet och det är det enklaste och billigaste sättet att få ut nämndhandlingar på. För att minska kostnaderna för utskick föreslås att kallelse med handlingar till nämndsammanträden skickas via , när så är möjligt. Kallelse Skickas som mail till de som har mailadress Mer än 10 sidor bilaga, skickas bilagan hem i pappersform Hela kallelsen inklusive bilagor skickas i pappersform till de som inte har mailadress De som vill kan hämta kallelsen inklusive bilagor i pappersform hos vaktmästaren, kulturhuset Ängeln. De som vill hämta kallelsen måste säga till om det. Protokoll Nämndsprotokoll finns utlagt på De som vill ha protokollet i pappersform måste säga till om att få det hemskickat Kultur- och turismnämnden föreslås besluta godkänna förvaltningens förslag till hantering av nämndshandlingar Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag Akten

19 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2006:86 Britt-Marie Bengtsson Plan för intern kontroll av ekonomisk hantering inom kultur- och turismnämnden Antagen av kultur- och turismnämnden , 23 Kommunfullmäktige har reviderat regler för ekonomiska transaktioner. Bakgrund till revideringen är att det nuvarande reglementet inte ger stöd för hanteringen av fakturor på det sätt som utförs i de nya, systemstödda rutiner som utvecklats under senare år. Bland annat har kommunens revisorer i sin granskning av fakturahanteringen påpekat att rutinerna i vissa delar saknar stöd i det av fullmäktige fastställda reglementet. Tillägg i hittillsvarande reglemente har gjorts under vissa avsnitt, där bland annat framgår att kontroller får göras med hjälp av IT-stöd. För IT-baserade system som saknar behörighetsattestrutiner kan kontrollen genomföras genom en s.k. stickprovskontroll enligt antagen internkontrollplan. Attestmoment får ej utföras av den som själv ska betala till kommunen och där ta emot transaktionen eller själv ta emot en betalning från kommunen. Personliga utgifter i tjänsten får inte attesteras av attestberättigad. Sådana utgifter ska attesteras av överordnad. Attest av förvaltningschef personliga utgifter i tjänsten ska attesteras av ordförande i nämnd. I de fall kommunchefen är chef över förvaltningschef, attesterar kommunchefen dennes personliga utgifter i tjänsten. Varje nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. Nämnden skall tillse att en organisation/plan upprättas för den interna kontrollen gällande ekonomisk hantering inom kultur- och turismförvaltningen.

20 Kultur- och turismnämnden Bilaga till plan för intern kontroll av ekonomisk hantering inom kultur- och turismförvaltningen redovisas i sammanträdeshandlingarna. Efter beslut kommer bilagan att redovisas under beteckningen kultur- och turismnämndens handlingar nr 12/2008. Kultur- och turismnämnden föreslås besluta godkänna förvaltningens förslag till reviderad intern kontrollplan för ekonomiska transaktioner Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Akten

21 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:86 Per-Olof Millberg Lokalhyror kulturhuset Ängel samt ungdomens kulturhus Palladium 2009 Förvaltningen föreslår följande priser vid uthyrning av Hörsalen, Westbergrummet, utställningshallen, hela Kulturhuset samt Palladium. Katrineholms kommuns Kulturföreningar och studieförbund, som får kommunala bidrag, får använda Westbergrummet utan kostnad under ordinarie öppettider. Ungdomsföreningar/grupper får använda Palladium utan kostnad. När Kulturhuset Ängeln är medarrangör vid program utgår ingen kostnad för Hörsalen, Westbergrummet eller Palladium. Föreslås följande hyreskostnad för lokaler under 2009: Hörsalen, ordinarie öppettid 200 kr/tim, internt oförändrat 300 kr/tim externt oförändrat Hörsalen, utanför ordinarie öppettid 400 kr/tim, internt 600 kr/tim inkl 500 kr/tim, externt personal för alla Westerbergrummet, 100 kr/tim, internt oförändrat ordinarie öppettid 200 kr/tim, externt oförändrat Westerbergrummet, 200 kr/tim. internt 500 kr/tim inkl utanför ordinarie öppettid 300 kr/tim, externt personal för alla Utställningshallen, ordinarie 500 kr/tim, internt oförändrat öppettid och om verksamheten så 700 kr/tim, externt oförändrat tillåter Utställningshallen, 500 kr/tim, internt 700 kr/tim inkl pers. Utanför ordinarie öppettid kr/tim, externt 1 000kr/tim inkl pers. Personal erfordras

22 Kultur- och turismnämnden Kulturhuset Ängeln, kr/kväll kr/kv inkl pers. Utanför ordinarie öppettid Personal erfordras Palladium, nytt from Konserthall Biljardrum och café Hela Palladium 100 kr/tim, internt, inkl ljud- och ljusanläggn 200 kr/tim, externt, inkl ljud-och ljusanläggn 150 kr/tim exkl ljud- och ljusanläggning 100 kr/tim, kr/kväll Personalkostnad Personalkostnad tillkommer vid hyra av videokanon/dator då tekniker erfordras samt efter ordinarie öppettider. Fr.o.m Tekniker och övrig 250 kr/tim under ordinarie öppettider 100 kr/tim personal 300 kr/tim efter ordinarie öppettider 100 kr/tim Kultur- och turismnämnden föreslås besluta att att anta ovanstående förslag som sitt eget, samt översända avgiftsförslaget för beslut till kommunfullmäktige Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. KF, akten

23 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:87 Lars Nellde Biblioteksavgifter 2009 De avgifter och ersättningar som finns inom bibliotekets verksamhetsområde behöver kontinuerligt uppdateras för att stämma med verksamhetens innehåll och servicenivå. Innevarande förslag har vad gäller Allmänna avgifter en förändring: Avgiften för reservation från eget bestånd som är fem kr per media tas bort. Avgiften saknar egentlig relevans och är svårmotiverad för kund. Varför skall man betala för att ställa sig i kö? Avgiften rimmar dåligt med vår ambition att underlätta lånerutinerna. Reservationshanteringen ger också ett administrativt merarbete som vi vill minimera. Det innebär ett intäktsbortfall men en goodwillvinst. Bortfallet kommer delvis att balanseras av den föreslagna ökningen av förseningsavgifterna. Förseningsavgifter har förenklats till att enbart omfatta en prisnivå, i stället för nuvarande två. Vid förra förändringen ändrades prisnivåerna från fem till två. Ändringen görs för att underlätta för kund. Då finns bara en nivå att hålla reda på. Dagens prisnivåer om 2 kr/dag respektive 10 kr/dag ersätts med 4 kr/dag oavsett medietyp. Bilaga Förslag till nya biblioteksavgifter fr.o.m redovisas under beteckningen kultur- och turismnämndens handling nr 13/2008. Förslag till beslut Kultur- och turismnämnden föreslås besluta anta förvaltningens förslag som sitt eget samt överlämna ärendet för vidare handläggning i kommunstyrelsen Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. KS, akten

24 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:85 Truls Olin Stiftelsen Märta Bergqvists Kulturstipendiefond 1987 mottog kommunfullmäktigen en donation av folkskollärare Märta Bergqvist som sedan bildats till stiftelse och en donationsfond. Kultur- och turismnämnden handlägger utdelningen av Märta Bergqvists kulturstipendiefond. Inför utdelningen 2007 informerades det från ekonomikontoret att kultur- och turismnämnden hade att fördela kronor. Vad som inte framgick var att denna summa inkluderade 2006 års utdelning på kronor. Efter utdelning av 2007 och 2008 års stipendium beräknas fonden ha ett minus på ca kr inför I stadgarna anges att fondens kapital inte får minskas, utan utdelning får endast ske om avkastningen är tillräcklig. För att få balans på fondens avkastning bör uppehåll av stipendiet ske tills kapital finns för utdelning. Kultur- och turismnämnden föreslås besluta ej utlysa Märta Bergqvist kulturstipendium för 2009 under första höstsammanträdet varje år besluta om utdelning nästkommande år Förslag till beslut Ordförande föreslår kultur- och turismnämnden gemensamt besluta följande Nämnden har med förvåning tagit del av beskedet att ekonomikontoret lämnat felaktig uppgift beträffande den utdelningsbara summan på Märta Bergqvists stipendiefond. Utdelningen av fonden är en stor kulturhändelse i kommunen och drabbar en viktig del av nämndens utåtriktade verksamhet.

Kultur- och turismnämnden 2008-02-20 1

Kultur- och turismnämnden 2008-02-20 1 Kultur- och turismnämnden 2008-02-20 1 Plats och tid Hörsalen, kulturhuset Ängeln, kl. 16.00 Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Svante Sundbäck

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

för Katrineholms kommun 2010-2012

för Katrineholms kommun 2010-2012 Kultur- och turismnämndens handling nr 11/09 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-12-09 33 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2010-2012 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-11-20 Reviderad

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-02-20 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats Safiren, Safiren-huset (förmiddag) KTS-salen, Vita Huset (eftermiddag)

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se

~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se ~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se 1 (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kungörelse Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Sidan 3 av 92 Ärende 1 Sidan 4 av 92 Sidan 5 av 92 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-12-06 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 16 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! Vi börjar sammanträdet

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-01 1

Bildningsnämnden 2013-10-01 1 VARA KOMMUN Bildningsnämnden 2013-10-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 13.00 Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Kommunfullmäktige 2007-10-15 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 21.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer