P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson"

Transkript

1 Kultur- och turismnämnden Plats och tid Boda kvarn, kl Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Marianne Tronelius (s), Inga Eriksson (s), Wera Olovsson (fp), Tuula Styrfält (m), Per-Olof Ek (kd) Tjänstgörande ersättare Britt-Marie Emanuelsson (s), Ingemar Andersson (c ) Ersättare Leifgunnar Wågenberg (s), Abdikarim Haji Osman (s), Wera Hempel-Persson (m), Ingrid Hartman (fp), Carl-Johan Forss (kd) Övriga deltagande P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson Utses att justera Per-Olof Ek Justeringens plats och tid Kulturhuset Ängeln, Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Britt-Marie Bengtsson Ordförande... Cecilia Björk Justerande... Per-Olof Ek BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och turismnämnden Sammanträdes datum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kulturhuset Ängeln, administrationen Underskrift... Britt-Marie Bengtsson

2 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:89 P-O Millberg Övergripande planering med budget Varje facknämnd ska senast den 31 augusti lämna förslag till övergripande planering med budget till kommunstyrelsen. Detta förslag kommer att utgöra grunden för det slutdokument som kommunfullmäktige fattar beslut om i november I dokumentet ska följande ingå i nämndens övergripande planering 1. Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsförändringar samt för varje ansvarsområde en övergripande budget med kostnader, intäkter och investeringar. 2. Mål och uppdrag för varje perspektiv Kultur- och turismnämndens förslag till övergripande planering med budget redovisas i bilaga. Efter beslut kommer bilagorna till protokollet att redovisas under beteckning kultur- och turismnämndens handlingar nr 10/2008. Förutom projektbeskrivningarna som bifogas protokollet. Kultur- och turismnämnden föreslås besluta anta förslag till Övergripande planering med budget som sitt eget samt överlämna dokumentet till kommunstyrelsen för vidare handläggning Förslag till beslut Ordförande Cecilia Björk föreslår kultur- och turismnämnden att besluta anta förslag till Övergripande planering med budget som sitt eget samt överlämna dokumentet till kommunstyrelsen för vidare handläggning nämnden är medveten om att justeringar i budgetförslaget kan komma att göras vid sammanvägning och behandling av hela kommunens budget i november 2008 i kommunfullmäktige.

3 Kultur- och turismnämnden Yrkanden Nicklas Adamsson och miljöpartiet de Gröna i kultur- och turismnämnden ställer sig bakom skrivningarna i Övergripande planering med budget men föreslår med stöd av inlämnad skrivning samt följande yrkanden som utgör miljöpartiets budgetförslag för nämnden. kultur- och turismnämnden äskar kronor i ökat ramtillskott hos kommunstyrelsen för att inrätta en kulturmiljon som årligen ska öronmärkas och användas för tillfälliga projekt och kultursatsningar och som inte får intecknas i löpande verksamhet. kultur- och turismnämnden äskar kronor i ökat ramtillskott hos kommunstyrelsen för att återupprätta filialbiblioteken, både var gäller öppettider och personal, samtidigt yrkar miljöpartiet de Gröna avslag på förslaget att återbesätta en tjänst som biblioteksassistent på 75 procent eftersom deras satsning innebär en återbesättning av samtliga varslade tjänster. kultur- och turismnämnden äskar kronor hos kommunstyrelsen för att utveckla verksamheten på filialbiblioteken. kultur- och turismförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med kommunens övriga förvaltningar hitta samverkanslösningar som gör filialbiblioteken till attraktiva mötesplatser för bygdens innevånare, föreningar och företag. Miljöpartiet de Grönas budgetförslag redovisas i sin helhet under beteckning kulturoch turismnämndens handlingar nr 11/2008.

4 Kultur- och turismnämnden Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag till beslut, ordförandes förslag till beslut samt Nicklas Adamssons yrkande. Hon finner att nämnden biträder ordförandes förslag till beslut. Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt ordförandes förslag. Reservation Mot beslutet och till förmån för Miljöpartiet de Grönas budgetförslag reserverar sig Nicklas Adamsson. Mot beslutet och till förmån för Miljöpartiet de Grönas budgetförslag i de delar som rör filialbiblioteken reserverar sig Ingemar Andersson.

5 Kultur- och turismnämnden Strångsjö den 3 september 2008 Reservation Ärende: Planeringsförutsättningar 2009 med budget för planperioden Jag reserverar mig härmed mot nämndens beslut i ärendet Planeringsförutsättningar 2009 med budget för planperioden till förmån för Miljöpartiet de Grönas budgetyrkande. Datum enligt ovan Nicklas Adamsson Miljöpartiet de Gröna KS, akten

6 Kultur- och turismnämnden Bilaga Dnr KTN 2006:36 P-O Millberg Projekt Lokstallet INLEDNING Under en rad av år har Katrineholms kommun fört diskussioner med intresserade föreningar samt med Banverket om ett förvärv av lokstallarna. Kommunfullmäktige beslutade den att förvärva lokstallet från Banverket. I fullmäktiges beslut uppdrogs åt Kultur- och turismnämnden att verka för bildandet av en paraplyorganisation där de intresserade föreningarna ingår. Syftet med paraplyorganisationen är att den ska arbeta för utvecklingen av verksamheten vid lokstallet. Nämnden uppdrogs att teckna ett avtal med föreningen om verksamhetens inriktning. Vidare fattade fullmäktige beslut om att Kultur. Och turismnämnden ska undersöka möjligheterna till en byggnadsminnesförklaring av byggnaden. Katrineholms Fastighets AB (KFAB) får i uppdrag att självt eller genom Katrineholms Industrihus AB (KIAB) förvalta fastigheten. KFAB får också uppdraget att under de närmsta åren, dock högst tre år, vederlagsfritt upplåta byggnaden till intresserade järnvägshistoriska föreningar BESKRIVNING Området kring järnvägen utgör för Katrineholm en unik del av dess historia. Ett bevarande av lokstallet ligger i linje med att värna om kulturarvet samtidigt som kommunen blickar framåt med infrastrukturella satsningar inom järnvägsområdet. Projektet har en viktig betydelse för Katrineholms identitet. Arbetet med ett medvetet bevarande av järnvägsmiljöerna bör därför på sikt intensifieras för att bevara såväl stationshus som stationsrestaurang, magasin och posthus. Lokstallets kan utvecklas till ett eventuellt besöksmål för den järnvägsintresserade men också för en bred allmänhet, såväl Katrineholmare som besökare till kommunen. I arbetet med den s k charetten lyftes just järnvägsområdet fram som en viktig del av den framtida utvecklingen i Katrineholm och som en viktig del i utvecklingen av framtidens centrum. Projektet kan ses som ett led i att öka Katrineholms attraktivitet för besökare och invånare. Aktuell forskning visar t ex att kulturella aktiviteter och lokalt engagemang är viktiga förutsättningar för att locka till sig kreativa människor.

7 Kultur- och turismnämnden Projektet Lokstallet är ett för Katrineholm långsiktigt projekt. Det är svårt att blicka över hur lång tid det kan ta innan lokstallet kan anses vara färdigrenoverat men en tidsperiod motsvarande 10 år känns realistisk. SYFTE Syftet med projektet är att successivt iordningställa lokstallet enligt de intentioner som tagits fram i samverkan med Sörmlands Museum samt att aktivt arbeta med kontakter mot sponsorer m m. För verksamheten i Lokstallet svarar inte kommunen utan den är överlåten till de föreningar som gemensamt bildat Lokstallets Vänner. I den överenskommelse som finns mellan kommunen och de fyra föreningarna åtar sig dessa att medverka till att levandegöra lokstallmiljön genom utställningar, programverksamhet, guidningar, demonstration av lok, resor med ånglok samt utveckling av ett järnvägshistoriskt teknik- och kompetenscentrum. MÅL Projektet kommer att pågå under en 3-års period varefter utvärdering sker. Det övergripande målet för projektet är att lokstallet efter 3 år ska vara en byggnad som återställts exteriört enligt de intentioner som dragits upp av kommunen och Sörmlands Museum. Effektmål är: Vid årsskiftet 2009 ska hälften av lokstallets portar vara åtgärdade Vid årsskiftet 2010 ska samtliga av lokstallets portar vara åtgärdade och renovering av fönstrena påbörjade Vid årsskiftet 2011 renoveringarna ska samtliga fönster vara renoverade. Vid årsskiftet ska det finnas en pool av sponsorer som är beredda att gå in och stötta projektet med material eller direkta bidrag. PROJEKTTID Projektet varar under tiden

8 Kultur- och turismnämnden PROJEKTORGANISATION Projektledare Representant, Lokstallets vänner Representant för fastighetsägaren Representant för fastighetsförvaltaren Representant för Kultur- och turismförvaltningen Projektledare Arbetsuppgifter: Projektledaren ska fungera som allt i allo på lokstallet. Syftet med tjänsten är att projektledaren ska kunna söka sponsormedel, själv aktivt delta i vissa renoveringsåtgärder, fungera som arbetsledare då föreningarna på ideell basis arbetar med restaureringsprojekt, fungera som arbetsledare för gymnasiets praktiska linjer m m Syftet med tjänsten är inte att kommunen ska bedriva kommunal verksamhet i lokstallarna i framtiden utan syftet är att under ett långtidsperspektiv säkra byggnadernas fortbestånd. Projektet förutsätts pågå under 3 år varefter utvärdering sker. PROJEKTBUDGET Kostnader År 1 3 år Lön Soc.avg Resor m m Material El SUMMA

9 Kultur- och turismnämnden Investeringar Kostnader Renovering enl. Sörmland museums Program SUMMA Intäkter Sponsring och bidrag Kommunen SUMMA KS

10 Kultur- och turismnämnden Bilaga Dnr KTN 2008:88 Lars Nellde/Truls Olin PROJEKTBESKRIVNING Projektnamn: L-4 (LÄR (genom) LEK (med) LUST (till) LIV) Hur skall framtidens bibliotek och kulturverksamhet för barn och ungdomar se ut i Katrineholms kommun? Bakgrund och utgångspunkter Att bibliotek och kultur är viktigt för barns och ungdomars liv och utveckling torde stå utom allt tvivel. Satsningar på utveckling av ungdomars eget skapande och för en ung kultur på ungdomars egna villkor är av stor vikt för att ta tillvara ungdomars engagemang och deras möjlighet till inflytande. Barn- och ungdomsfrågor värderas högt i kommunens övergripande dokument. I målprogram för kultur- och turismnämnden anges barn och ungdomar som en prioriterad grupp och bl.a. stadgas att: Under den tid då barn växer upp har samhället störst möjlighet att stimulera och utveckla ett livslångt kulturintresse. Alla barn och ungdomar ska ha likvärdiga möjligheter att få tillgång till kultur och att utveckla sina olika personliga förutsättningar. Biblioteks- och kulturverksamhet har emellertid inga givna former eller innehåll utan måste ständigt omprövas med utgångspunkt från hur det omgivande samhället förändras och utvecklas och hur barns och ungdomars behov och önskemål. Under den senaste tioårsperioden har det skett stora förändringar i bl.a. medielandskapet efter Internets utveckling. Nya medietyper och nya uttryckssätt har etablerats och barns och ungdomars media- och kulturvanor har förändrats. Det ställer bibliotek och kultur i en situation av upplevelsekonkurrens som gör att vi i stället för att enbart reagera på förändringar som ägt rum, bör föregripa utvecklingen i dialog med våra brukare, expertis av olika slag, andra verksamhetsföreträdare m.fl. så att vi kan vara med att påverka och forma utvecklingen.

11 Kultur- och turismnämnden Boken är det medium som når flest barn per dag varje dag läser eller tittar 74 procent av 3-8 åringarna i en bok som inte är en läxbok. Det barnen ägnar klart mest tid åt är emellertid TV-tittning, samt video och DVD är det år det utkom flest barnböcker samtidigt som läsförmågan försämrats. Enligt en stor internationell studie har svenska barn försämrat sin läsförmåga kontinuerligt sedan 1991, både vad gäller läsförståelse och läshastighet. Svenska barn och ungdomar läser allt mindre för nöjes skull, de får sämre tillgång till böcker i hemmet, får sämre närhet till bibliotek och besöker biblioteken allt mindre. Det är emellertid viktigt att inse att de nya medievanorna, ex.vis dataspel, ger en annan form av språklig och kulturell förståelse. Spelandet är en lärprocess med hög grad av interagerande och kommunikation. Hur skall bibliotek/kultur (men även skolan) dra lärdom av dessa nya vanor? Hur skall vi forma vår framtida biblioteksoch kulturverksamhet med dessa nya förutsättningar och hur skall framtidens barn/ungdomsbibliotek gestaltas och vilka komponenter skall ingå. Hösten 2006 startade kultur- och turismförvaltningen projektet Gamla Palladium för att skapa en mötesplats och kulturhus för och med ungdomar. Sedan januari 2008 har det blivit en del i förvaltningens permanenta verksamhet samtidigt som två av kommunens fritidsgårdar, Kryptan och tegelvillan, flyttades över från bildningsförvaltningen till kultur- och turismförvaltningen för att skapa en tydligare linje för ungdomarnas fritidsverksamhet utifrån ett kulturellt perspektiv dels genom att aktivera och inspirera ungdomars eget skapande men också att ge de förutsättningar för att ta del av ett kvalitativt kulturutbud som är relevant för ungdomarna själva. Idé, mål och syfte Med start ht 2008 och med tyngdpunkt under 2009 lägger vi fokus på att utveckla Kultur- och turismförvaltningens framtida verksamhet för barn och ungdomar. Vi vill åstadkomma en biblioteks- och kulturverksamhet som tar utgångspunkt i samverkan mellan förvaltningens olika delar, andra kommunala verksamheter, men också expertis från andra områden i samhället. Vi utgår från en önskan att korsbefrukta konst teknik - media till gagn för form, innehåll och struktur. Arbetet skall i görligaste mån ske i samspel med barn, ungdomar och föräldrar. Allt färre och färre barn och ungdomar hittar till Kulturhuset Ängeln och dess verksamhet med bibliotek, utställningar, barnteater, programverksamhet, lovaktiviteter m m. Vi har nya verksamheter som Palladium och Kryptan och i kommunen i övrigt finns en mängd kulturresurser för barn och ungdomar. Hur ska vi utveckla, förbättra och integrera vår verksamhet?

12 Kultur- och turismnämnden Projektnamnet antyder att lärandet, medvetet och omedvetet, sker genom lustfylld lek. Projektet skall försöka ge svar på frågorna nedan och ge förslag på hur vi kan uppnå detta. Hur kan lustfylld lek lära för livet? Hur kan man utveckla biblioteksrummet så att det motsvarar framtidens krav? Hur skall vi gestalta framtidens barnbibliotek? Hur ser framtidens biblioteksverksamhet för barn och ungdom ut? Hur kan ny teknik stimulera läslust? Vilka andra kompetenser kan integreras i verksamheten? Vilka krav ställer det på verksamhetens organisation och kompetens? Vilka perspektiv kan andra yrkeskompetenser tillföra? Hur kan vi använda media, teknik och konst, vetenskap i ett livgivande samspel? Hur kan vi samspela med våra brukare på bästa sätt? För att nå ett framgångsrikt resultat tror vi att det ger mer om: vi utvecklar vårt samspel med brukarna. Vad vill dom, vad kan vi..? vi prestigelöst korsar gränser mellan olika verksamheter. vi tar in extern expertis som kan tillföra verksamheten något. vi omprövar vår syn på våra verksamheter och vågar ifrågasätta invanda tankemönster vi låter vår nyfikenhet få utlopp genom att vi tror på en ständig förbättring och utveckling. vi vågar bryta mönster och pröva nya grepp. vi ständigt har kunden i centrum och utgår från att dennes behov, förväntningar och önskemål. För att nå olika åldersgrupper ska vi indela verksamheten till barn 0-6 år, barn 7-12, ungdomar och ungdomar Kulturhuset Ängeln och biblioteket riktar sin verksamhet till de yngre målgrupperna 0-12 år meddans en fokusering på ungdomsgrupper görs i första hand via Gamla Palladiums verksamhet men med en integration av Kulturhuset Ängelns verksamheter. Kulturverksamheten ska i projektet fokusera på en integrering mellan eget skapande och egna produktioner till att erbjudas ett brett och kvalitativt utbud av kulturella verksamheter så som teater, film, musik, teater, visuell konst m.m. Gamla Palladium med Kryptans fritidsgård, ska arbeta med att stimulera ungdomars eget skapande och producerande av kultur. Stöd ska ges till redan befintlig verksamhet samtidigt som

13 Kultur- och turismnämnden det ska finns utrymme för utveckling av nya kulturformer. Vi ska skapa förutsättningar och ge ungdomar den mötesplats som önskas för att kunna ta till sig av ett kulturellt utbud som de inte får tillgång på andra platser. På Kulturhuset Ängeln ska programverksamheten för målgrupperna 0-12 år utvecklas. Utställningarna ska integreras med kreativ pedagogisk verksamhet, tematiska verkstäder, workshops och temadagar för barns egen kreativitet. Vissa utställningar och programpunkter som produceras på kulturhuset ska också i första hand rikta sig till barn och ungdomar. Detta är en utgångspunkt och kan komma att revideras under projektets gång. Tidsram Ht Ht 2008: Förberedelsearbete som inkluderar idéseminarium, omvärldsanalys, studiebesök och målprecisering 2009: Fler studiebesök, idégenerering, kontakter, förslagsframställan, färdigt dokument, verksamhetsutveckling runt kulturprogram och utställningar, Avslutningsrapport. Avstämning sker kontinuerligt under projektets gång. Vid behov engageras ytterligare projektdeltagare. Vad har gjorts hittills: Aktiviteter: Inspirationsdag med inbjudna nyckelpersoner på St Djulö den 27 maj. Deltagare från andra förvaltningar. Bildandet av en projektorganisation. Planerade aktiviteter: Inom ramen för ordinarie budget för 2008 kommer projektgruppen att resa till Danmark (Ålborg, Århus och Hjörring) för att på plats se hur man gjort där. För att ytterligare berika underlaget planeras (om projektmedel beviljas) en resa för projektgruppen till bl.a. Delfts bibliotek i Holland.

14 Kultur- och turismnämnden Organisation Projektgrupp: Lisa Gustavsson (bibl), Annika Elmhag (bibl), Karolina Hörnqvist (bibl), Maria Nylander (bibl), Maria Hallberg (kulturavd.), Fredrik Karlsson (Palladium), Per Borgström (Kryptan). Styrgrupp: Truls Olin (kultursekr.), P-O Millberg (kulturchef), Lars Nellde (bibliotekschef) Budget 2008 Resor, studiebesök (bekostas inom ram 2008) kr Budget 2009 Driftbudget Projektledare 25 % av heltid Ungdoms kulturpedagog 50 % Studieresor Konsultarvoden (konstnärer, tekniker ) Trycksaker, marknadsföring add.material Program- och utställningsverksamhet kr Investeringsbudget Ombyggnad av barnbiblioteket i Ängeln Verksamhetslokaler på Gamla Palladium kr (inkl. soc. avg) kr (inkl. soc. avg) kr kr kr kr kr kr KS

15 Kultur- och turismnämnden Bilaga Dnr. KTN 2008:91 Integrationsprojekt och Mångkulturfestival 2009 INLEDNING Liksom övriga Sverige blir Katrineholms kommun ett samhälle som alltmer präglas av vår mångfald. Mångfald handlar om övertygelsen att det är viktigt att ta tillvara alla människors olika erfarenheter, kunskaper och förmågor. Katrineholms kommun vill bidra till att varje människa som bor, vistas och verkar här har förutsättningar att nyttja sin kapacitet och bidra till allas bästa. På så sätt kan alla bidra till kommunens utveckling och till vår gemensamma välfärd. I januari 2008 fick kultur- och turismförvaltningen över ansvaret för bidrag till kommunens invandrarföreningar samtidigt som det blev en ökning av besökare med invandrarbakgrund på kulturhuset. Detta stärkte förvaltningens ambition att värka för och utveckla verksamheten till att nå dessa grupper i vårt samhälle för integration och möten med andra kulturer. Genom samtal med representanter för invandrargrupperna fanns ett tydligt behov av stöd och insatser för kvinnor, barn och ungdomar. För att skapa en bra förutsättning för en mångkulturfestival och för att det ska bli en integrering måste det finnas en bredd runt festivalen som motsvarar den mångfald som speglar samhället. Vi kommer därför att se till att det är ett brett program som berör olika kulturer i samspel och att vi ser ett samarbete med och mellan föreningarna så att även samarbetsprocessen blir en integration mellan deltagarna i festivalen. SYFTE Projektet är till för att skapa en öppenhet och förståelse för vårt mångkulturella samhälle, med en speciell fokus på kvinnor, ungdomar och barn, för att skapa integrering och stärka respekten mellan människor.

16 Kultur- och turismnämnden MÅL Kultur- och turismförvaltningen vill med projektet starta en årligen återkommande mångkulturfestival i Katrineholms kommun för att synliggöra kommunens mångfald och skapa en förståelse mellan kulturer. Festivalen planeras som en utomhusfestival sommaren 2009 och förläggs till en lämplig plats, som förslag finns Nävertorp och Backa. Projektet är ett samarbete mellan kultur- och turismförvaltningen, Landstinget, studieförbunden, föreningar, kulturaktiva m.fl. PROJEKTTID Projektet löper under en tidsperiod från hösten 2008 till sommaren 2009 PROJEKTORGANISATION Projektkoordinator, representanter från kulturförvaltningen, studieförbund, mångkulturkonsulenten och föreningarna. UTVÄRDERING Utvärdering av projektet sker under hösten 2009.

17 Kultur- och turismnämnden PROJEKTBUDGET Kostnader Projektkoordinator 50 % 6 mån inklusive sociala kostnader Administration Marknadsföring Teknik, tekniskpersonal, scener, tält m.m Arvode artister och föreläsare Resor SUMMA Intäkter Katrineholms Kommun Studieförbund Region Övrig offentligt bidrag Sponsorer Entréer SUMMA KS

18 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:74 B-M Bengtsson Nya rutiner för utskick av nämndkallelse och handlingar Ärendet återremitterades av kultur- och turismnämnden Portokostnaderna ökar för varje år. För innevarande år budgeterar förvaltningen 130 tkr i portokostnader. Detta är en ökning med 10 tkr från förra året. Många av nämndens ledamöter har tillgång till internet och det är det enklaste och billigaste sättet att få ut nämndhandlingar på. För att minska kostnaderna för utskick föreslås att kallelse med handlingar till nämndsammanträden skickas via , när så är möjligt. Kallelse Skickas som mail till de som har mailadress Mer än 10 sidor bilaga, skickas bilagan hem i pappersform Hela kallelsen inklusive bilagor skickas i pappersform till de som inte har mailadress De som vill kan hämta kallelsen inklusive bilagor i pappersform hos vaktmästaren, kulturhuset Ängeln. De som vill hämta kallelsen måste säga till om det. Protokoll Nämndsprotokoll finns utlagt på De som vill ha protokollet i pappersform måste säga till om att få det hemskickat Kultur- och turismnämnden föreslås besluta godkänna förvaltningens förslag till hantering av nämndshandlingar Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag Akten

19 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2006:86 Britt-Marie Bengtsson Plan för intern kontroll av ekonomisk hantering inom kultur- och turismnämnden Antagen av kultur- och turismnämnden , 23 Kommunfullmäktige har reviderat regler för ekonomiska transaktioner. Bakgrund till revideringen är att det nuvarande reglementet inte ger stöd för hanteringen av fakturor på det sätt som utförs i de nya, systemstödda rutiner som utvecklats under senare år. Bland annat har kommunens revisorer i sin granskning av fakturahanteringen påpekat att rutinerna i vissa delar saknar stöd i det av fullmäktige fastställda reglementet. Tillägg i hittillsvarande reglemente har gjorts under vissa avsnitt, där bland annat framgår att kontroller får göras med hjälp av IT-stöd. För IT-baserade system som saknar behörighetsattestrutiner kan kontrollen genomföras genom en s.k. stickprovskontroll enligt antagen internkontrollplan. Attestmoment får ej utföras av den som själv ska betala till kommunen och där ta emot transaktionen eller själv ta emot en betalning från kommunen. Personliga utgifter i tjänsten får inte attesteras av attestberättigad. Sådana utgifter ska attesteras av överordnad. Attest av förvaltningschef personliga utgifter i tjänsten ska attesteras av ordförande i nämnd. I de fall kommunchefen är chef över förvaltningschef, attesterar kommunchefen dennes personliga utgifter i tjänsten. Varje nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. Nämnden skall tillse att en organisation/plan upprättas för den interna kontrollen gällande ekonomisk hantering inom kultur- och turismförvaltningen.

20 Kultur- och turismnämnden Bilaga till plan för intern kontroll av ekonomisk hantering inom kultur- och turismförvaltningen redovisas i sammanträdeshandlingarna. Efter beslut kommer bilagan att redovisas under beteckningen kultur- och turismnämndens handlingar nr 12/2008. Kultur- och turismnämnden föreslås besluta godkänna förvaltningens förslag till reviderad intern kontrollplan för ekonomiska transaktioner Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Akten

21 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:86 Per-Olof Millberg Lokalhyror kulturhuset Ängel samt ungdomens kulturhus Palladium 2009 Förvaltningen föreslår följande priser vid uthyrning av Hörsalen, Westbergrummet, utställningshallen, hela Kulturhuset samt Palladium. Katrineholms kommuns Kulturföreningar och studieförbund, som får kommunala bidrag, får använda Westbergrummet utan kostnad under ordinarie öppettider. Ungdomsföreningar/grupper får använda Palladium utan kostnad. När Kulturhuset Ängeln är medarrangör vid program utgår ingen kostnad för Hörsalen, Westbergrummet eller Palladium. Föreslås följande hyreskostnad för lokaler under 2009: Hörsalen, ordinarie öppettid 200 kr/tim, internt oförändrat 300 kr/tim externt oförändrat Hörsalen, utanför ordinarie öppettid 400 kr/tim, internt 600 kr/tim inkl 500 kr/tim, externt personal för alla Westerbergrummet, 100 kr/tim, internt oförändrat ordinarie öppettid 200 kr/tim, externt oförändrat Westerbergrummet, 200 kr/tim. internt 500 kr/tim inkl utanför ordinarie öppettid 300 kr/tim, externt personal för alla Utställningshallen, ordinarie 500 kr/tim, internt oförändrat öppettid och om verksamheten så 700 kr/tim, externt oförändrat tillåter Utställningshallen, 500 kr/tim, internt 700 kr/tim inkl pers. Utanför ordinarie öppettid kr/tim, externt 1 000kr/tim inkl pers. Personal erfordras

22 Kultur- och turismnämnden Kulturhuset Ängeln, kr/kväll kr/kv inkl pers. Utanför ordinarie öppettid Personal erfordras Palladium, nytt from Konserthall Biljardrum och café Hela Palladium 100 kr/tim, internt, inkl ljud- och ljusanläggn 200 kr/tim, externt, inkl ljud-och ljusanläggn 150 kr/tim exkl ljud- och ljusanläggning 100 kr/tim, kr/kväll Personalkostnad Personalkostnad tillkommer vid hyra av videokanon/dator då tekniker erfordras samt efter ordinarie öppettider. Fr.o.m Tekniker och övrig 250 kr/tim under ordinarie öppettider 100 kr/tim personal 300 kr/tim efter ordinarie öppettider 100 kr/tim Kultur- och turismnämnden föreslås besluta att att anta ovanstående förslag som sitt eget, samt översända avgiftsförslaget för beslut till kommunfullmäktige Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. KF, akten

23 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:87 Lars Nellde Biblioteksavgifter 2009 De avgifter och ersättningar som finns inom bibliotekets verksamhetsområde behöver kontinuerligt uppdateras för att stämma med verksamhetens innehåll och servicenivå. Innevarande förslag har vad gäller Allmänna avgifter en förändring: Avgiften för reservation från eget bestånd som är fem kr per media tas bort. Avgiften saknar egentlig relevans och är svårmotiverad för kund. Varför skall man betala för att ställa sig i kö? Avgiften rimmar dåligt med vår ambition att underlätta lånerutinerna. Reservationshanteringen ger också ett administrativt merarbete som vi vill minimera. Det innebär ett intäktsbortfall men en goodwillvinst. Bortfallet kommer delvis att balanseras av den föreslagna ökningen av förseningsavgifterna. Förseningsavgifter har förenklats till att enbart omfatta en prisnivå, i stället för nuvarande två. Vid förra förändringen ändrades prisnivåerna från fem till två. Ändringen görs för att underlätta för kund. Då finns bara en nivå att hålla reda på. Dagens prisnivåer om 2 kr/dag respektive 10 kr/dag ersätts med 4 kr/dag oavsett medietyp. Bilaga Förslag till nya biblioteksavgifter fr.o.m redovisas under beteckningen kultur- och turismnämndens handling nr 13/2008. Förslag till beslut Kultur- och turismnämnden föreslås besluta anta förvaltningens förslag som sitt eget samt överlämna ärendet för vidare handläggning i kommunstyrelsen Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. KS, akten

24 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:85 Truls Olin Stiftelsen Märta Bergqvists Kulturstipendiefond 1987 mottog kommunfullmäktigen en donation av folkskollärare Märta Bergqvist som sedan bildats till stiftelse och en donationsfond. Kultur- och turismnämnden handlägger utdelningen av Märta Bergqvists kulturstipendiefond. Inför utdelningen 2007 informerades det från ekonomikontoret att kultur- och turismnämnden hade att fördela kronor. Vad som inte framgick var att denna summa inkluderade 2006 års utdelning på kronor. Efter utdelning av 2007 och 2008 års stipendium beräknas fonden ha ett minus på ca kr inför I stadgarna anges att fondens kapital inte får minskas, utan utdelning får endast ske om avkastningen är tillräcklig. För att få balans på fondens avkastning bör uppehåll av stipendiet ske tills kapital finns för utdelning. Kultur- och turismnämnden föreslås besluta ej utlysa Märta Bergqvist kulturstipendium för 2009 under första höstsammanträdet varje år besluta om utdelning nästkommande år Förslag till beslut Ordförande föreslår kultur- och turismnämnden gemensamt besluta följande Nämnden har med förvåning tagit del av beskedet att ekonomikontoret lämnat felaktig uppgift beträffande den utdelningsbara summan på Märta Bergqvists stipendiefond. Utdelningen av fonden är en stor kulturhändelse i kommunen och drabbar en viktig del av nämndens utåtriktade verksamhet.

Jarmo Erkinmikko (s), Britt-Marie Emanuelsson (s), Leifgunnar Wågenberg (s), Wera Hempel-Persson (m), Carl-Johan Forss (kd), Lennart Dahlberg (v)

Jarmo Erkinmikko (s), Britt-Marie Emanuelsson (s), Leifgunnar Wågenberg (s), Wera Hempel-Persson (m), Carl-Johan Forss (kd), Lennart Dahlberg (v) Kultur- och turismnämnden 2008-06-17 32 Plats och tid Hörsalen, kulturhuset Ängeln, kl 08.30 Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Svante Sundbäck

Läs mer

Bilaga 1 Verksamhetsbudget

Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1 (11) Datum Bilaga 1 Verksamhetsbudget Kultur- och turismnämndens handling nr 10/2008. Antagen av kultur- och turismnämnden 2008-09-02 21. Bilaga 1 KTN 2008:89 1. Kultur- och turismnämndens övergripande

Läs mer

Kultur- och turismnämnden 2008-02-20 1

Kultur- och turismnämnden 2008-02-20 1 Kultur- och turismnämnden 2008-02-20 1 Plats och tid Hörsalen, kulturhuset Ängeln, kl. 16.00 Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Svante Sundbäck

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 19:00-20.00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Bengt Jönsson (s) tjg ers Marianne Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu Kulturnämnden 2014-05-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kulturhuset, Mora, Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 15:00 ande Gunnar Nilsson (S), ordf Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordf Hans-Göran Åhgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver

Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Per-Johan Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Roger Silfver 2011-05-30 1 Plats och tid Beslutande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 30 maj 2011 kl 13:00-15:45 Roger Silfver (C), ordförande Per-Johan Gustafsson (M) Börje Lindholm (S) Övriga

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9)

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Plats och tid Fritidsgården, Gullhögskolan, tisdag 2002-10-15, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Per Johansson (s)1 Klas-Göran Olsson (s)

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer