P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson"

Transkript

1 Kultur- och turismnämnden Plats och tid Boda kvarn, kl Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Marianne Tronelius (s), Inga Eriksson (s), Wera Olovsson (fp), Tuula Styrfält (m), Per-Olof Ek (kd) Tjänstgörande ersättare Britt-Marie Emanuelsson (s), Ingemar Andersson (c ) Ersättare Leifgunnar Wågenberg (s), Abdikarim Haji Osman (s), Wera Hempel-Persson (m), Ingrid Hartman (fp), Carl-Johan Forss (kd) Övriga deltagande P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson Utses att justera Per-Olof Ek Justeringens plats och tid Kulturhuset Ängeln, Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Britt-Marie Bengtsson Ordförande... Cecilia Björk Justerande... Per-Olof Ek BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och turismnämnden Sammanträdes datum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kulturhuset Ängeln, administrationen Underskrift... Britt-Marie Bengtsson

2 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:89 P-O Millberg Övergripande planering med budget Varje facknämnd ska senast den 31 augusti lämna förslag till övergripande planering med budget till kommunstyrelsen. Detta förslag kommer att utgöra grunden för det slutdokument som kommunfullmäktige fattar beslut om i november I dokumentet ska följande ingå i nämndens övergripande planering 1. Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsförändringar samt för varje ansvarsområde en övergripande budget med kostnader, intäkter och investeringar. 2. Mål och uppdrag för varje perspektiv Kultur- och turismnämndens förslag till övergripande planering med budget redovisas i bilaga. Efter beslut kommer bilagorna till protokollet att redovisas under beteckning kultur- och turismnämndens handlingar nr 10/2008. Förutom projektbeskrivningarna som bifogas protokollet. Kultur- och turismnämnden föreslås besluta anta förslag till Övergripande planering med budget som sitt eget samt överlämna dokumentet till kommunstyrelsen för vidare handläggning Förslag till beslut Ordförande Cecilia Björk föreslår kultur- och turismnämnden att besluta anta förslag till Övergripande planering med budget som sitt eget samt överlämna dokumentet till kommunstyrelsen för vidare handläggning nämnden är medveten om att justeringar i budgetförslaget kan komma att göras vid sammanvägning och behandling av hela kommunens budget i november 2008 i kommunfullmäktige.

3 Kultur- och turismnämnden Yrkanden Nicklas Adamsson och miljöpartiet de Gröna i kultur- och turismnämnden ställer sig bakom skrivningarna i Övergripande planering med budget men föreslår med stöd av inlämnad skrivning samt följande yrkanden som utgör miljöpartiets budgetförslag för nämnden. kultur- och turismnämnden äskar kronor i ökat ramtillskott hos kommunstyrelsen för att inrätta en kulturmiljon som årligen ska öronmärkas och användas för tillfälliga projekt och kultursatsningar och som inte får intecknas i löpande verksamhet. kultur- och turismnämnden äskar kronor i ökat ramtillskott hos kommunstyrelsen för att återupprätta filialbiblioteken, både var gäller öppettider och personal, samtidigt yrkar miljöpartiet de Gröna avslag på förslaget att återbesätta en tjänst som biblioteksassistent på 75 procent eftersom deras satsning innebär en återbesättning av samtliga varslade tjänster. kultur- och turismnämnden äskar kronor hos kommunstyrelsen för att utveckla verksamheten på filialbiblioteken. kultur- och turismförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med kommunens övriga förvaltningar hitta samverkanslösningar som gör filialbiblioteken till attraktiva mötesplatser för bygdens innevånare, föreningar och företag. Miljöpartiet de Grönas budgetförslag redovisas i sin helhet under beteckning kulturoch turismnämndens handlingar nr 11/2008.

4 Kultur- och turismnämnden Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag till beslut, ordförandes förslag till beslut samt Nicklas Adamssons yrkande. Hon finner att nämnden biträder ordförandes förslag till beslut. Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt ordförandes förslag. Reservation Mot beslutet och till förmån för Miljöpartiet de Grönas budgetförslag reserverar sig Nicklas Adamsson. Mot beslutet och till förmån för Miljöpartiet de Grönas budgetförslag i de delar som rör filialbiblioteken reserverar sig Ingemar Andersson.

5 Kultur- och turismnämnden Strångsjö den 3 september 2008 Reservation Ärende: Planeringsförutsättningar 2009 med budget för planperioden Jag reserverar mig härmed mot nämndens beslut i ärendet Planeringsförutsättningar 2009 med budget för planperioden till förmån för Miljöpartiet de Grönas budgetyrkande. Datum enligt ovan Nicklas Adamsson Miljöpartiet de Gröna KS, akten

6 Kultur- och turismnämnden Bilaga Dnr KTN 2006:36 P-O Millberg Projekt Lokstallet INLEDNING Under en rad av år har Katrineholms kommun fört diskussioner med intresserade föreningar samt med Banverket om ett förvärv av lokstallarna. Kommunfullmäktige beslutade den att förvärva lokstallet från Banverket. I fullmäktiges beslut uppdrogs åt Kultur- och turismnämnden att verka för bildandet av en paraplyorganisation där de intresserade föreningarna ingår. Syftet med paraplyorganisationen är att den ska arbeta för utvecklingen av verksamheten vid lokstallet. Nämnden uppdrogs att teckna ett avtal med föreningen om verksamhetens inriktning. Vidare fattade fullmäktige beslut om att Kultur. Och turismnämnden ska undersöka möjligheterna till en byggnadsminnesförklaring av byggnaden. Katrineholms Fastighets AB (KFAB) får i uppdrag att självt eller genom Katrineholms Industrihus AB (KIAB) förvalta fastigheten. KFAB får också uppdraget att under de närmsta åren, dock högst tre år, vederlagsfritt upplåta byggnaden till intresserade järnvägshistoriska föreningar BESKRIVNING Området kring järnvägen utgör för Katrineholm en unik del av dess historia. Ett bevarande av lokstallet ligger i linje med att värna om kulturarvet samtidigt som kommunen blickar framåt med infrastrukturella satsningar inom järnvägsområdet. Projektet har en viktig betydelse för Katrineholms identitet. Arbetet med ett medvetet bevarande av järnvägsmiljöerna bör därför på sikt intensifieras för att bevara såväl stationshus som stationsrestaurang, magasin och posthus. Lokstallets kan utvecklas till ett eventuellt besöksmål för den järnvägsintresserade men också för en bred allmänhet, såväl Katrineholmare som besökare till kommunen. I arbetet med den s k charetten lyftes just järnvägsområdet fram som en viktig del av den framtida utvecklingen i Katrineholm och som en viktig del i utvecklingen av framtidens centrum. Projektet kan ses som ett led i att öka Katrineholms attraktivitet för besökare och invånare. Aktuell forskning visar t ex att kulturella aktiviteter och lokalt engagemang är viktiga förutsättningar för att locka till sig kreativa människor.

7 Kultur- och turismnämnden Projektet Lokstallet är ett för Katrineholm långsiktigt projekt. Det är svårt att blicka över hur lång tid det kan ta innan lokstallet kan anses vara färdigrenoverat men en tidsperiod motsvarande 10 år känns realistisk. SYFTE Syftet med projektet är att successivt iordningställa lokstallet enligt de intentioner som tagits fram i samverkan med Sörmlands Museum samt att aktivt arbeta med kontakter mot sponsorer m m. För verksamheten i Lokstallet svarar inte kommunen utan den är överlåten till de föreningar som gemensamt bildat Lokstallets Vänner. I den överenskommelse som finns mellan kommunen och de fyra föreningarna åtar sig dessa att medverka till att levandegöra lokstallmiljön genom utställningar, programverksamhet, guidningar, demonstration av lok, resor med ånglok samt utveckling av ett järnvägshistoriskt teknik- och kompetenscentrum. MÅL Projektet kommer att pågå under en 3-års period varefter utvärdering sker. Det övergripande målet för projektet är att lokstallet efter 3 år ska vara en byggnad som återställts exteriört enligt de intentioner som dragits upp av kommunen och Sörmlands Museum. Effektmål är: Vid årsskiftet 2009 ska hälften av lokstallets portar vara åtgärdade Vid årsskiftet 2010 ska samtliga av lokstallets portar vara åtgärdade och renovering av fönstrena påbörjade Vid årsskiftet 2011 renoveringarna ska samtliga fönster vara renoverade. Vid årsskiftet ska det finnas en pool av sponsorer som är beredda att gå in och stötta projektet med material eller direkta bidrag. PROJEKTTID Projektet varar under tiden

8 Kultur- och turismnämnden PROJEKTORGANISATION Projektledare Representant, Lokstallets vänner Representant för fastighetsägaren Representant för fastighetsförvaltaren Representant för Kultur- och turismförvaltningen Projektledare Arbetsuppgifter: Projektledaren ska fungera som allt i allo på lokstallet. Syftet med tjänsten är att projektledaren ska kunna söka sponsormedel, själv aktivt delta i vissa renoveringsåtgärder, fungera som arbetsledare då föreningarna på ideell basis arbetar med restaureringsprojekt, fungera som arbetsledare för gymnasiets praktiska linjer m m Syftet med tjänsten är inte att kommunen ska bedriva kommunal verksamhet i lokstallarna i framtiden utan syftet är att under ett långtidsperspektiv säkra byggnadernas fortbestånd. Projektet förutsätts pågå under 3 år varefter utvärdering sker. PROJEKTBUDGET Kostnader År 1 3 år Lön Soc.avg Resor m m Material El SUMMA

9 Kultur- och turismnämnden Investeringar Kostnader Renovering enl. Sörmland museums Program SUMMA Intäkter Sponsring och bidrag Kommunen SUMMA KS

10 Kultur- och turismnämnden Bilaga Dnr KTN 2008:88 Lars Nellde/Truls Olin PROJEKTBESKRIVNING Projektnamn: L-4 (LÄR (genom) LEK (med) LUST (till) LIV) Hur skall framtidens bibliotek och kulturverksamhet för barn och ungdomar se ut i Katrineholms kommun? Bakgrund och utgångspunkter Att bibliotek och kultur är viktigt för barns och ungdomars liv och utveckling torde stå utom allt tvivel. Satsningar på utveckling av ungdomars eget skapande och för en ung kultur på ungdomars egna villkor är av stor vikt för att ta tillvara ungdomars engagemang och deras möjlighet till inflytande. Barn- och ungdomsfrågor värderas högt i kommunens övergripande dokument. I målprogram för kultur- och turismnämnden anges barn och ungdomar som en prioriterad grupp och bl.a. stadgas att: Under den tid då barn växer upp har samhället störst möjlighet att stimulera och utveckla ett livslångt kulturintresse. Alla barn och ungdomar ska ha likvärdiga möjligheter att få tillgång till kultur och att utveckla sina olika personliga förutsättningar. Biblioteks- och kulturverksamhet har emellertid inga givna former eller innehåll utan måste ständigt omprövas med utgångspunkt från hur det omgivande samhället förändras och utvecklas och hur barns och ungdomars behov och önskemål. Under den senaste tioårsperioden har det skett stora förändringar i bl.a. medielandskapet efter Internets utveckling. Nya medietyper och nya uttryckssätt har etablerats och barns och ungdomars media- och kulturvanor har förändrats. Det ställer bibliotek och kultur i en situation av upplevelsekonkurrens som gör att vi i stället för att enbart reagera på förändringar som ägt rum, bör föregripa utvecklingen i dialog med våra brukare, expertis av olika slag, andra verksamhetsföreträdare m.fl. så att vi kan vara med att påverka och forma utvecklingen.

11 Kultur- och turismnämnden Boken är det medium som når flest barn per dag varje dag läser eller tittar 74 procent av 3-8 åringarna i en bok som inte är en läxbok. Det barnen ägnar klart mest tid åt är emellertid TV-tittning, samt video och DVD är det år det utkom flest barnböcker samtidigt som läsförmågan försämrats. Enligt en stor internationell studie har svenska barn försämrat sin läsförmåga kontinuerligt sedan 1991, både vad gäller läsförståelse och läshastighet. Svenska barn och ungdomar läser allt mindre för nöjes skull, de får sämre tillgång till böcker i hemmet, får sämre närhet till bibliotek och besöker biblioteken allt mindre. Det är emellertid viktigt att inse att de nya medievanorna, ex.vis dataspel, ger en annan form av språklig och kulturell förståelse. Spelandet är en lärprocess med hög grad av interagerande och kommunikation. Hur skall bibliotek/kultur (men även skolan) dra lärdom av dessa nya vanor? Hur skall vi forma vår framtida biblioteksoch kulturverksamhet med dessa nya förutsättningar och hur skall framtidens barn/ungdomsbibliotek gestaltas och vilka komponenter skall ingå. Hösten 2006 startade kultur- och turismförvaltningen projektet Gamla Palladium för att skapa en mötesplats och kulturhus för och med ungdomar. Sedan januari 2008 har det blivit en del i förvaltningens permanenta verksamhet samtidigt som två av kommunens fritidsgårdar, Kryptan och tegelvillan, flyttades över från bildningsförvaltningen till kultur- och turismförvaltningen för att skapa en tydligare linje för ungdomarnas fritidsverksamhet utifrån ett kulturellt perspektiv dels genom att aktivera och inspirera ungdomars eget skapande men också att ge de förutsättningar för att ta del av ett kvalitativt kulturutbud som är relevant för ungdomarna själva. Idé, mål och syfte Med start ht 2008 och med tyngdpunkt under 2009 lägger vi fokus på att utveckla Kultur- och turismförvaltningens framtida verksamhet för barn och ungdomar. Vi vill åstadkomma en biblioteks- och kulturverksamhet som tar utgångspunkt i samverkan mellan förvaltningens olika delar, andra kommunala verksamheter, men också expertis från andra områden i samhället. Vi utgår från en önskan att korsbefrukta konst teknik - media till gagn för form, innehåll och struktur. Arbetet skall i görligaste mån ske i samspel med barn, ungdomar och föräldrar. Allt färre och färre barn och ungdomar hittar till Kulturhuset Ängeln och dess verksamhet med bibliotek, utställningar, barnteater, programverksamhet, lovaktiviteter m m. Vi har nya verksamheter som Palladium och Kryptan och i kommunen i övrigt finns en mängd kulturresurser för barn och ungdomar. Hur ska vi utveckla, förbättra och integrera vår verksamhet?

12 Kultur- och turismnämnden Projektnamnet antyder att lärandet, medvetet och omedvetet, sker genom lustfylld lek. Projektet skall försöka ge svar på frågorna nedan och ge förslag på hur vi kan uppnå detta. Hur kan lustfylld lek lära för livet? Hur kan man utveckla biblioteksrummet så att det motsvarar framtidens krav? Hur skall vi gestalta framtidens barnbibliotek? Hur ser framtidens biblioteksverksamhet för barn och ungdom ut? Hur kan ny teknik stimulera läslust? Vilka andra kompetenser kan integreras i verksamheten? Vilka krav ställer det på verksamhetens organisation och kompetens? Vilka perspektiv kan andra yrkeskompetenser tillföra? Hur kan vi använda media, teknik och konst, vetenskap i ett livgivande samspel? Hur kan vi samspela med våra brukare på bästa sätt? För att nå ett framgångsrikt resultat tror vi att det ger mer om: vi utvecklar vårt samspel med brukarna. Vad vill dom, vad kan vi..? vi prestigelöst korsar gränser mellan olika verksamheter. vi tar in extern expertis som kan tillföra verksamheten något. vi omprövar vår syn på våra verksamheter och vågar ifrågasätta invanda tankemönster vi låter vår nyfikenhet få utlopp genom att vi tror på en ständig förbättring och utveckling. vi vågar bryta mönster och pröva nya grepp. vi ständigt har kunden i centrum och utgår från att dennes behov, förväntningar och önskemål. För att nå olika åldersgrupper ska vi indela verksamheten till barn 0-6 år, barn 7-12, ungdomar och ungdomar Kulturhuset Ängeln och biblioteket riktar sin verksamhet till de yngre målgrupperna 0-12 år meddans en fokusering på ungdomsgrupper görs i första hand via Gamla Palladiums verksamhet men med en integration av Kulturhuset Ängelns verksamheter. Kulturverksamheten ska i projektet fokusera på en integrering mellan eget skapande och egna produktioner till att erbjudas ett brett och kvalitativt utbud av kulturella verksamheter så som teater, film, musik, teater, visuell konst m.m. Gamla Palladium med Kryptans fritidsgård, ska arbeta med att stimulera ungdomars eget skapande och producerande av kultur. Stöd ska ges till redan befintlig verksamhet samtidigt som

13 Kultur- och turismnämnden det ska finns utrymme för utveckling av nya kulturformer. Vi ska skapa förutsättningar och ge ungdomar den mötesplats som önskas för att kunna ta till sig av ett kulturellt utbud som de inte får tillgång på andra platser. På Kulturhuset Ängeln ska programverksamheten för målgrupperna 0-12 år utvecklas. Utställningarna ska integreras med kreativ pedagogisk verksamhet, tematiska verkstäder, workshops och temadagar för barns egen kreativitet. Vissa utställningar och programpunkter som produceras på kulturhuset ska också i första hand rikta sig till barn och ungdomar. Detta är en utgångspunkt och kan komma att revideras under projektets gång. Tidsram Ht Ht 2008: Förberedelsearbete som inkluderar idéseminarium, omvärldsanalys, studiebesök och målprecisering 2009: Fler studiebesök, idégenerering, kontakter, förslagsframställan, färdigt dokument, verksamhetsutveckling runt kulturprogram och utställningar, Avslutningsrapport. Avstämning sker kontinuerligt under projektets gång. Vid behov engageras ytterligare projektdeltagare. Vad har gjorts hittills: Aktiviteter: Inspirationsdag med inbjudna nyckelpersoner på St Djulö den 27 maj. Deltagare från andra förvaltningar. Bildandet av en projektorganisation. Planerade aktiviteter: Inom ramen för ordinarie budget för 2008 kommer projektgruppen att resa till Danmark (Ålborg, Århus och Hjörring) för att på plats se hur man gjort där. För att ytterligare berika underlaget planeras (om projektmedel beviljas) en resa för projektgruppen till bl.a. Delfts bibliotek i Holland.

14 Kultur- och turismnämnden Organisation Projektgrupp: Lisa Gustavsson (bibl), Annika Elmhag (bibl), Karolina Hörnqvist (bibl), Maria Nylander (bibl), Maria Hallberg (kulturavd.), Fredrik Karlsson (Palladium), Per Borgström (Kryptan). Styrgrupp: Truls Olin (kultursekr.), P-O Millberg (kulturchef), Lars Nellde (bibliotekschef) Budget 2008 Resor, studiebesök (bekostas inom ram 2008) kr Budget 2009 Driftbudget Projektledare 25 % av heltid Ungdoms kulturpedagog 50 % Studieresor Konsultarvoden (konstnärer, tekniker ) Trycksaker, marknadsföring add.material Program- och utställningsverksamhet kr Investeringsbudget Ombyggnad av barnbiblioteket i Ängeln Verksamhetslokaler på Gamla Palladium kr (inkl. soc. avg) kr (inkl. soc. avg) kr kr kr kr kr kr KS

15 Kultur- och turismnämnden Bilaga Dnr. KTN 2008:91 Integrationsprojekt och Mångkulturfestival 2009 INLEDNING Liksom övriga Sverige blir Katrineholms kommun ett samhälle som alltmer präglas av vår mångfald. Mångfald handlar om övertygelsen att det är viktigt att ta tillvara alla människors olika erfarenheter, kunskaper och förmågor. Katrineholms kommun vill bidra till att varje människa som bor, vistas och verkar här har förutsättningar att nyttja sin kapacitet och bidra till allas bästa. På så sätt kan alla bidra till kommunens utveckling och till vår gemensamma välfärd. I januari 2008 fick kultur- och turismförvaltningen över ansvaret för bidrag till kommunens invandrarföreningar samtidigt som det blev en ökning av besökare med invandrarbakgrund på kulturhuset. Detta stärkte förvaltningens ambition att värka för och utveckla verksamheten till att nå dessa grupper i vårt samhälle för integration och möten med andra kulturer. Genom samtal med representanter för invandrargrupperna fanns ett tydligt behov av stöd och insatser för kvinnor, barn och ungdomar. För att skapa en bra förutsättning för en mångkulturfestival och för att det ska bli en integrering måste det finnas en bredd runt festivalen som motsvarar den mångfald som speglar samhället. Vi kommer därför att se till att det är ett brett program som berör olika kulturer i samspel och att vi ser ett samarbete med och mellan föreningarna så att även samarbetsprocessen blir en integration mellan deltagarna i festivalen. SYFTE Projektet är till för att skapa en öppenhet och förståelse för vårt mångkulturella samhälle, med en speciell fokus på kvinnor, ungdomar och barn, för att skapa integrering och stärka respekten mellan människor.

16 Kultur- och turismnämnden MÅL Kultur- och turismförvaltningen vill med projektet starta en årligen återkommande mångkulturfestival i Katrineholms kommun för att synliggöra kommunens mångfald och skapa en förståelse mellan kulturer. Festivalen planeras som en utomhusfestival sommaren 2009 och förläggs till en lämplig plats, som förslag finns Nävertorp och Backa. Projektet är ett samarbete mellan kultur- och turismförvaltningen, Landstinget, studieförbunden, föreningar, kulturaktiva m.fl. PROJEKTTID Projektet löper under en tidsperiod från hösten 2008 till sommaren 2009 PROJEKTORGANISATION Projektkoordinator, representanter från kulturförvaltningen, studieförbund, mångkulturkonsulenten och föreningarna. UTVÄRDERING Utvärdering av projektet sker under hösten 2009.

17 Kultur- och turismnämnden PROJEKTBUDGET Kostnader Projektkoordinator 50 % 6 mån inklusive sociala kostnader Administration Marknadsföring Teknik, tekniskpersonal, scener, tält m.m Arvode artister och föreläsare Resor SUMMA Intäkter Katrineholms Kommun Studieförbund Region Övrig offentligt bidrag Sponsorer Entréer SUMMA KS

18 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:74 B-M Bengtsson Nya rutiner för utskick av nämndkallelse och handlingar Ärendet återremitterades av kultur- och turismnämnden Portokostnaderna ökar för varje år. För innevarande år budgeterar förvaltningen 130 tkr i portokostnader. Detta är en ökning med 10 tkr från förra året. Många av nämndens ledamöter har tillgång till internet och det är det enklaste och billigaste sättet att få ut nämndhandlingar på. För att minska kostnaderna för utskick föreslås att kallelse med handlingar till nämndsammanträden skickas via , när så är möjligt. Kallelse Skickas som mail till de som har mailadress Mer än 10 sidor bilaga, skickas bilagan hem i pappersform Hela kallelsen inklusive bilagor skickas i pappersform till de som inte har mailadress De som vill kan hämta kallelsen inklusive bilagor i pappersform hos vaktmästaren, kulturhuset Ängeln. De som vill hämta kallelsen måste säga till om det. Protokoll Nämndsprotokoll finns utlagt på De som vill ha protokollet i pappersform måste säga till om att få det hemskickat Kultur- och turismnämnden föreslås besluta godkänna förvaltningens förslag till hantering av nämndshandlingar Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag Akten

19 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2006:86 Britt-Marie Bengtsson Plan för intern kontroll av ekonomisk hantering inom kultur- och turismnämnden Antagen av kultur- och turismnämnden , 23 Kommunfullmäktige har reviderat regler för ekonomiska transaktioner. Bakgrund till revideringen är att det nuvarande reglementet inte ger stöd för hanteringen av fakturor på det sätt som utförs i de nya, systemstödda rutiner som utvecklats under senare år. Bland annat har kommunens revisorer i sin granskning av fakturahanteringen påpekat att rutinerna i vissa delar saknar stöd i det av fullmäktige fastställda reglementet. Tillägg i hittillsvarande reglemente har gjorts under vissa avsnitt, där bland annat framgår att kontroller får göras med hjälp av IT-stöd. För IT-baserade system som saknar behörighetsattestrutiner kan kontrollen genomföras genom en s.k. stickprovskontroll enligt antagen internkontrollplan. Attestmoment får ej utföras av den som själv ska betala till kommunen och där ta emot transaktionen eller själv ta emot en betalning från kommunen. Personliga utgifter i tjänsten får inte attesteras av attestberättigad. Sådana utgifter ska attesteras av överordnad. Attest av förvaltningschef personliga utgifter i tjänsten ska attesteras av ordförande i nämnd. I de fall kommunchefen är chef över förvaltningschef, attesterar kommunchefen dennes personliga utgifter i tjänsten. Varje nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. Nämnden skall tillse att en organisation/plan upprättas för den interna kontrollen gällande ekonomisk hantering inom kultur- och turismförvaltningen.

20 Kultur- och turismnämnden Bilaga till plan för intern kontroll av ekonomisk hantering inom kultur- och turismförvaltningen redovisas i sammanträdeshandlingarna. Efter beslut kommer bilagan att redovisas under beteckningen kultur- och turismnämndens handlingar nr 12/2008. Kultur- och turismnämnden föreslås besluta godkänna förvaltningens förslag till reviderad intern kontrollplan för ekonomiska transaktioner Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Akten

21 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:86 Per-Olof Millberg Lokalhyror kulturhuset Ängel samt ungdomens kulturhus Palladium 2009 Förvaltningen föreslår följande priser vid uthyrning av Hörsalen, Westbergrummet, utställningshallen, hela Kulturhuset samt Palladium. Katrineholms kommuns Kulturföreningar och studieförbund, som får kommunala bidrag, får använda Westbergrummet utan kostnad under ordinarie öppettider. Ungdomsföreningar/grupper får använda Palladium utan kostnad. När Kulturhuset Ängeln är medarrangör vid program utgår ingen kostnad för Hörsalen, Westbergrummet eller Palladium. Föreslås följande hyreskostnad för lokaler under 2009: Hörsalen, ordinarie öppettid 200 kr/tim, internt oförändrat 300 kr/tim externt oförändrat Hörsalen, utanför ordinarie öppettid 400 kr/tim, internt 600 kr/tim inkl 500 kr/tim, externt personal för alla Westerbergrummet, 100 kr/tim, internt oförändrat ordinarie öppettid 200 kr/tim, externt oförändrat Westerbergrummet, 200 kr/tim. internt 500 kr/tim inkl utanför ordinarie öppettid 300 kr/tim, externt personal för alla Utställningshallen, ordinarie 500 kr/tim, internt oförändrat öppettid och om verksamheten så 700 kr/tim, externt oförändrat tillåter Utställningshallen, 500 kr/tim, internt 700 kr/tim inkl pers. Utanför ordinarie öppettid kr/tim, externt 1 000kr/tim inkl pers. Personal erfordras

22 Kultur- och turismnämnden Kulturhuset Ängeln, kr/kväll kr/kv inkl pers. Utanför ordinarie öppettid Personal erfordras Palladium, nytt from Konserthall Biljardrum och café Hela Palladium 100 kr/tim, internt, inkl ljud- och ljusanläggn 200 kr/tim, externt, inkl ljud-och ljusanläggn 150 kr/tim exkl ljud- och ljusanläggning 100 kr/tim, kr/kväll Personalkostnad Personalkostnad tillkommer vid hyra av videokanon/dator då tekniker erfordras samt efter ordinarie öppettider. Fr.o.m Tekniker och övrig 250 kr/tim under ordinarie öppettider 100 kr/tim personal 300 kr/tim efter ordinarie öppettider 100 kr/tim Kultur- och turismnämnden föreslås besluta att att anta ovanstående förslag som sitt eget, samt översända avgiftsförslaget för beslut till kommunfullmäktige Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. KF, akten

23 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:87 Lars Nellde Biblioteksavgifter 2009 De avgifter och ersättningar som finns inom bibliotekets verksamhetsområde behöver kontinuerligt uppdateras för att stämma med verksamhetens innehåll och servicenivå. Innevarande förslag har vad gäller Allmänna avgifter en förändring: Avgiften för reservation från eget bestånd som är fem kr per media tas bort. Avgiften saknar egentlig relevans och är svårmotiverad för kund. Varför skall man betala för att ställa sig i kö? Avgiften rimmar dåligt med vår ambition att underlätta lånerutinerna. Reservationshanteringen ger också ett administrativt merarbete som vi vill minimera. Det innebär ett intäktsbortfall men en goodwillvinst. Bortfallet kommer delvis att balanseras av den föreslagna ökningen av förseningsavgifterna. Förseningsavgifter har förenklats till att enbart omfatta en prisnivå, i stället för nuvarande två. Vid förra förändringen ändrades prisnivåerna från fem till två. Ändringen görs för att underlätta för kund. Då finns bara en nivå att hålla reda på. Dagens prisnivåer om 2 kr/dag respektive 10 kr/dag ersätts med 4 kr/dag oavsett medietyp. Bilaga Förslag till nya biblioteksavgifter fr.o.m redovisas under beteckningen kultur- och turismnämndens handling nr 13/2008. Förslag till beslut Kultur- och turismnämnden föreslås besluta anta förvaltningens förslag som sitt eget samt överlämna ärendet för vidare handläggning i kommunstyrelsen Beslut Kultur- och turismnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. KS, akten

24 Kultur- och turismnämnden Dnr KTN 2008:85 Truls Olin Stiftelsen Märta Bergqvists Kulturstipendiefond 1987 mottog kommunfullmäktigen en donation av folkskollärare Märta Bergqvist som sedan bildats till stiftelse och en donationsfond. Kultur- och turismnämnden handlägger utdelningen av Märta Bergqvists kulturstipendiefond. Inför utdelningen 2007 informerades det från ekonomikontoret att kultur- och turismnämnden hade att fördela kronor. Vad som inte framgick var att denna summa inkluderade 2006 års utdelning på kronor. Efter utdelning av 2007 och 2008 års stipendium beräknas fonden ha ett minus på ca kr inför I stadgarna anges att fondens kapital inte får minskas, utan utdelning får endast ske om avkastningen är tillräcklig. För att få balans på fondens avkastning bör uppehåll av stipendiet ske tills kapital finns för utdelning. Kultur- och turismnämnden föreslås besluta ej utlysa Märta Bergqvist kulturstipendium för 2009 under första höstsammanträdet varje år besluta om utdelning nästkommande år Förslag till beslut Ordförande föreslår kultur- och turismnämnden gemensamt besluta följande Nämnden har med förvåning tagit del av beskedet att ekonomikontoret lämnat felaktig uppgift beträffande den utdelningsbara summan på Märta Bergqvists stipendiefond. Utdelningen av fonden är en stor kulturhändelse i kommunen och drabbar en viktig del av nämndens utåtriktade verksamhet.

Jarmo Erkinmikko (s), Britt-Marie Emanuelsson (s), Leifgunnar Wågenberg (s), Wera Hempel-Persson (m), Carl-Johan Forss (kd), Lennart Dahlberg (v)

Jarmo Erkinmikko (s), Britt-Marie Emanuelsson (s), Leifgunnar Wågenberg (s), Wera Hempel-Persson (m), Carl-Johan Forss (kd), Lennart Dahlberg (v) Kultur- och turismnämnden 2008-06-17 32 Plats och tid Hörsalen, kulturhuset Ängeln, kl 08.30 Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Svante Sundbäck

Läs mer

Miljöpartiet de Gröna i Katrineholm Budget för kultur- och turismnämnden 2009

Miljöpartiet de Gröna i Katrineholm Budget för kultur- och turismnämnden 2009 Miljöpartiet de Gröna i Katrineholm Budget för kultur- och turismnämnden 2009 Kultur- och turismnämndens handling nr 11/2008 Strångsjö den 1 september 2008 Kultur- och turismnämndens övergripande planering

Läs mer

Bilaga 1 Verksamhetsbudget

Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1 (11) Datum Bilaga 1 Verksamhetsbudget Kultur- och turismnämndens handling nr 10/2008. Antagen av kultur- och turismnämnden 2008-09-02 21. Bilaga 1 KTN 2008:89 1. Kultur- och turismnämndens övergripande

Läs mer

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget 1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby, kl 14.00 16.10 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Hugo Savmyr, s Tjg ersättare Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

Kultur- och turismnämnden 2008-02-20 1

Kultur- och turismnämnden 2008-02-20 1 Kultur- och turismnämnden 2008-02-20 1 Plats och tid Hörsalen, kulturhuset Ängeln, kl. 16.00 Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Svante Sundbäck

Läs mer

P-O Millberg, Truls Olin, Britt-Marie Bengtsson

P-O Millberg, Truls Olin, Britt-Marie Bengtsson Kultur- och turismnämnden 2008-04-29 17 Plats och tid Hörsalen, kulturhuset Ängeln, kl 16.00 Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Svante Sundbäck

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Sekreterare Maria Blomberg. Ordförande Ingemar Lindaräng (FP) Justerare Erik Lundin (M) ANSLAG/BEVIS

Sekreterare Maria Blomberg. Ordförande Ingemar Lindaräng (FP) Justerare Erik Lundin (M) ANSLAG/BEVIS 1 Plats och tid Vävaren i Kommunhuset, klockan 10.00-12.00 Beslutande Ingemar Lindaräng (FP), ordförande Gunilla Sjösten (KD), vice ordförande Lennart Ärenman (KD) ersättare för Gun Jansson (C) Erik Lundin

Läs mer

94 Förslag till omfördelning av öppettiderna på biblioteket i Bjärnum. 96 Verksamhetsbidrag kultur- och hembygdsföreningar 2012

94 Förslag till omfördelning av öppettiderna på biblioteket i Bjärnum. 96 Verksamhetsbidrag kultur- och hembygdsföreningar 2012 AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-10-26 90 Ändring av dagordning 91 Ekonomisk rapport januari september 2011 92 Budgetuppföljning

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden Sida Innehållsförteckning Åtgärdsförslag i budget för 2013... 1 Uppdrag att samarbeta med skolorna om biblioteksverksamheten... 4 Ekonomisk uppföljning 2012-10-31... 5 Yttrande över motion om inrättande

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 19:00-20.00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Bengt Jönsson (s) tjg ers Marianne Dahlgren

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Beslutsdatum: 2016-05-17,

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp)

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp) Sida Kulturnämnden 2006-05-08 1 (14) Plats och tid Vänersborgs Bibliotek, kl 13.00 15.00. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam

Läs mer

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Kulturnämnden Plats och tid Torpåsens bygdegård, kl 15.00-17.00 Beslutande Ledamöter Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11.

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11. FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.30 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v) Vanja Ekström (fp)

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v) Vanja Ekström (fp) Sida Kulturnämnden 2006-04-10 1 (13) Plats och tid Vänersborgs Bibliotek, kl 13.00 15.00. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v)

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Tuula Styrfält (m), Ingrid Hartman (fp), Carl-Johan Forss (kd) P-O Millberg, Truls Olin, Britt-Marie Bengtsson

Tuula Styrfält (m), Ingrid Hartman (fp), Carl-Johan Forss (kd) P-O Millberg, Truls Olin, Britt-Marie Bengtsson Kultur- och turismnämnden 2007-09-04 58 Plats och tid Hörsalen, kulturhuset Ängeln, kl 16.00 Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s) 1 4, Solbritt Eriksson (s), Svante Sundbäck

Läs mer

Gunillahelen Olsson (S) ordf Jaakko Pekka Mattila (C) 1:e vice ordf Gunnar Nilsson (S) Kjell Hansson Talu (C) Marianne Browne Sarén (C)

Gunillahelen Olsson (S) ordf Jaakko Pekka Mattila (C) 1:e vice ordf Gunnar Nilsson (S) Kjell Hansson Talu (C) Marianne Browne Sarén (C) Sammanträdesdatum Sida 1-9 Kulturnämnden 2011-05-26 Plats och tid Kulturhuset, Mora kl. 14.00 16.00 ande Gunillahelen Olsson (S) ordf Jaakko Pekka Mattila (C) 1:e vice ordf Gunnar Nilsson (S) Kjell Hansson

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 Innehållsförteckning Ärende 67 Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2014... 79 68 Ansökan om bidrag till verksamhet för funktionshindrade 2013... 80 69 Remiss

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL INNEHÅLL 90. Ekonomisk rapport per 2009-09-30 91. Uppföljning av intern kontrollplan 2009 92. Kulturstipendium 93. S-gruppens förslag att äska medel från kommunfullmäktige 94. Ansökan om bidrag från Musikföreningen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén (S) Thom Ericsson (M)

Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén (S) Thom Ericsson (M) Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-01-27 1 (11) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 9:00-9:45 Beslutande Göran Edberg (C), ordförande Birgitta Årzén

Läs mer

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c)

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c) Kultur- och utbildningsnämndens 2005-12-14 1. ( 10 ) Plats och tid: Prix-huset, kl 15.00-17.00 Beslutande: Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v)

Läs mer

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Chef Kultur- och fritid Lars-Eric Johanson, 1:e bibliotekarie. Kultur- och fritidsnämnden

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Chef Kultur- och fritid Lars-Eric Johanson, 1:e bibliotekarie. Kultur- och fritidsnämnden 1 (11) Plats och tid Biblioteket, Årjäng den 27 oktober, kl 15.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Magnus Andreasson (FP) Robin

Läs mer

Hans Ivarsson (C) Marianne Samuelsson (L) Lena Träff (S)

Hans Ivarsson (C) Marianne Samuelsson (L) Lena Träff (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2017-02-08 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningens kansli 13.15-15.00 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) Marianne Samuelsson (L) Lena Träff

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritids- och kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritids- och kulturnämnden 2015-03-17 0 Innehållsförteckning Ärende 17 Information och visning av fritidsgården... 21 18 Budgetramar 2016-2018... 22 19 Mål och satsningar 2011-2014 - avstämning... 23 20 Mål och satsningar 2015-2018...

Läs mer

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef Bildningsnämnden 2009-06-16 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, kl. 8-9:30 Beslutande Anneli Hedberg (s), ordf., Gunilla Magnusson (s) 1:e vice ordf., Lars Härnström (m) 2:e vice ordf., Sven-Åke Johansson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Medborgarnämnden 2012-10-31 1(9) Plats och tid: Konferensrummet IFO, Polishuset kl. 13.00-14.20 ande: Maria Johansson (C), ordförande Karl-Mats Bodestad (M) Joe Aronsson (C) Esse Colvås (FP), ersättare

Läs mer

Liselotte Stöby-Ingvarsson, kultur- och fritidschef Tobias Sjögren, fritidsansvarig

Liselotte Stöby-Ingvarsson, kultur- och fritidschef Tobias Sjögren, fritidsansvarig Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-15 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Christina Walles (S) ordförande Ann Målare (S) Ola Granath

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Reglemente för Kulturnämnden

Reglemente för Kulturnämnden Reglemente för Kulturnämnden Beslutat av kommunfullmäktige den 2015-06-17 Kulturnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt 1 i enlighet med de styrdokument som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 44 Ny fördelning av bidragen till studieförbunden... 50 45 Kulturstipendium 2011... 51 46 Begäran om extra kommunalt verksamhetsbidrag till Habo IFs damlag... 52 47 Driftsbidrag till

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST 1(13) Plats och tid Lycksele 13-15 ande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Tomas Mörtsell (C), vice ordförande Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Egon Persson (Åkl) Tommy Danielsson (S) ersättare

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer