Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott"

Transkript

1 Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 4 juni 2013, kl Plats: Utbildningens Hus, sammanträdesrummet förvaltningskontoret Information och överläggningar A/ Förvaltningschefen B/ Göteborgsregionen (GR) C/ Ledamöter Ärendelista Val av justerare och tid för justering 1. Verksamhetsberättelse 2012 Integrationsavdelningen 2. Verksamhetsberättelse 2012 Vuxnas lärande 3. Remiss KSAU 59 Motion om att införa omsorgsnorm - Lena Klevenås (MP) 4. Remiss KSAU 67 Motion om att starta en ekokocksutbildning på restaurangskolan i Alingsås - Lena Klevenås (MP) 5. Platsantal Alströmergymnasiet läsåret 2013/ Svenska utlandsskolor 7. Flerårsstrategi Eftergivning av skuld 9. Ekonomisk uppföljning per månad 2013 Birgitta de Verdier (FP) Ordförande Pär Hellsten Sekreterare Tel: E-post: Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: Webbplats:

2 Ärende 1 Verksamhetsberättelse 2012 Integrationsavdelningen

3 Utbildningsförvaltningen Datum: Utbildningsnämnden Handläggare: Pär Hellsten Direktnr: Beteckning: UN Verksamhetsberättelse 2012 Integrationsavdelningen Ärendebeskrivning Integrationsavdelningen har att inför Utbildningsnämnden presentera sin verksamhetsberättelse för år Inför 2012 åtog sig Integrationsavdelningen 13 olika åtagande för verksamheten. Åtaganden löpte från att erbjuda brukarna generösa öppettider, att nyanlända ska få en bra introduktion från integrationsavdelningen, erbjuda fritidsaktiviteter till ungdomar och att avdelningen visar god ekonomisk hushållning grundad på effektivt resursanvändande. Alingsås kommun har under 2012 tagit emot 89 personer, varav 51stycken av dem var barn. Flertalet av de nyanlända kom från Afghanistan och Somalia. Integrationsavdelningen har under året tagit fram ett policydokument i samarbete med andra förvaltningar för det fortsatta integrationsarbetet i kommunen. Kommunens högstadieklasser har fått besök av avdelningens flyktingpedagog som hållit i undervisning med avsikten att minska främlingsfientlighet genom att informera om tiden innan flykt, själva flykten och hur det är vara nyanländ. Föreningsskola har hållits med syftet att få nyanlända barn att prova på olika verksamheter. Integrationsavdelningen redovisar ett förbättrat resultat gentemot indikatorerna än från föregående år. Förslag till beslut i Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden godkänner Integrationsavdelningens upprättade verksamhetsberättelse för Utbildningsförvaltningen Peter Johansson Förvaltningschef AnnaLena Hansdotter Integrationschef Godkänd av: Peter Johansson Titel: Datum:

4 Verksamhetsberättelse 2012 Integrationsavdelningen

5 INNEHÅLL INTEGRATIONSAVDELNINGEN. 1 PLAN FÖR GENOMFÖRDA INSATSER EFFEKTER AV GENOMFÖRDA INSATSER. 3 RESULTAT AV GENOMFÖRD VERKSAMHET. 4 ANALYS. 5 PLAN FÖR

6 Integrationsavdelningen Integrationsavdelningens huvudsakliga uppdrag är att ta emot flyktingar, som erhållit uppehållstillstånd och anvisats till kommunen. Avtalet med Migrationsverket omfattar ett mottagande av 80 personer per år. Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etablering av nyanlända vuxna år. Kommunen har samordningsansvaret för personer som är äldre än 64 år samt för barn och ungdomar upp till 20 år. I stora drag är uppdragen för kommunen praktisk hjälp med bosättning, barnomsorg, skola, Sfi, samhällsorientering, råd- och stödsamtal och kommunikation med olika myndigheter för att underlätta i vardagen. En viktig del av arbetet på avdelningen är också att ge unga en möjlighet att komma in i föreningsliv och annan fritidsverksamhet. Avdelningen ansvarar, tillsammans med Socialnämndens Individ- och familjeomsorg, också för ensamkommande barn. Integrationsavdelningen utför kommunens invandrarservice, som bland annat innebär att följa upp andra nämnders arbete kring integration, tjänster till invandrade personer i Alingsås och tolkservice till förvaltningarna. Plan för 2012 Åtaganden Integrationsavdelningen åtar sig att nyanlända ska få en bra introduktion för att möjliggöra en god integration i samhället Integrationsavdelningen åtar sig att utgå från varje individs behov i mötet med människor Integrationsavdelningen åtar sig att utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten och arbetslivet Integrationsavdelningen åtar sig att tillvarata de samarbetsmöjligheter som finns med aktörer som anordnar sysselsättning. Integrationsavdelningen åtar sig att skapa nya arenor som möjliggör nya vägar till arbete, exempelvis språkpraktik i samarbete med SFI. Integrationsavdelningen åtar sig att ha ett nära samarbete med kommunala och privata hyresvärdar Integrationsavdelningen åtar sig att ha en god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning 1

7 Integrationsavdelningen åtar sig att delta aktivt i projekt som finansieras av externa medel Integrationsavdelningen åtar sig att välkomna i mottagning och erbjuda generösa öppettider Integrationsavdelningen åtar sig att alla nyanlända barn och ungdomar ska erbjudas fritidsverksamhet Integrationsavdelningen åtar sig att barn och ungdomar ska ha möjlighet att gå på föreningsskola med prova-på-verksamhet Integrationsavdelningen åtar sig att barn och ungdomar ska erbjudas gruppverksamhet med olika teman inom samhällsorientering Genomförda insatser under 2012 Under året har avdelningen tagit emot 89 personer varav 51 är barn och ungdomar i åldern 0-17 år. De flesta mottagna har kommit från Afghanistan och Somalia. Andra grupper har kommit från Iran, Azerbaijan, Syrien och Eritreia. Integrationsavdelningen har under året gjort ett omfattande arbete med att arbeta utåtriktat gentemot övriga förvaltningar och ideell sektor i Alingsås. När nyanlända kommer till Alingsås fungerar arbetet på avdelningen som en mottagande sluss. Samordning med Arbetsförmedlingen, Sfi, lotsar och skolor är därför av stor vikt då de nyanlända har större vardagskontakt med dessa aktörer än vad de har med Integrationsavdelningen. Återkommande möten med regelbundenhet har därför hållits med dessa aktörer. Nätverksmöten har också initierats och hållits med flyktingsekreterare från andra kommuner och med socialtjänsten. Under året har flyktingsekreterarna även fått metodhandledning en gång i månaden från Socialförvaltningens Stöd- och försörjningsenhet. Integrationsavdelningen har arbetat med ett framtagande av ett policydokument för integrationsarbetet i kommunen. Representanter från kommunens förvaltningar och bolag har utgjort en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har träffats en gång i månaden tillsammans med Integrationsavdelningens informatör. I september hölls en workshop-dag, Gränslös samverkan, tillsammans med Rotary och Missionskyrkan. Tjänstemän, politiker och ideella bjöds in. Arbetet mynnade bl a ut i en volontärcentral, som Integrationsavdelningen ansvarar för. Samhällsorienteringen görs i samverkan inom GR. Alingsås kommuns mottagna går på samhällsorientering i Göteborg. Alingsås kommun har, genom Integrationsavdelningen, gått med i Nationella nätverket för mångfald och mänskliga rättigheter i Sverige. Nätverkets medlemmar är kommuner från hela Sverige. 2

8 En omstrukturering av arbetet har gjorts under det gångna året. En av handläggarna är samordnare. Det innebär att samordnaren håller i handläggarmöten varje vecka och sammankallar till möten med aktörer som är av betydelse för handläggarnas arbete. Den lokala överenskommelsen kring de nyanlända blev klar i april månad. Avdelningens delegationsförteckning har reviderats och omarbetats. En genomlysning av avdelningens arbete med barnperspektivet har gjorts och fastställts i en arbetsplan och ett policydokument som gäller för avdelningen. En plan för extraordinära händelser har också genomarbetats och fastställts. Information om öppettiderna har gjorts tydligare och man har hållit öppet hela sommaren. Integrationsavdelningen är delaktiga i ESF-projektet Plug In. Plug In syftar till att samverka mellan gymnasium, socialtjänst och arbetsförmedling för att öka antal elever som fullföljer gymnasiet och för att minska ungdomsarbetslösheten. Gruppverksamheten Vida Världen för nyanlända ungdomar i syfte att ge dem samhällsinformation och vardagsdiskussioner har hållits varje vecka på två skolor. Föreningsskola har även hållits i syfte för nyanlända barn och ungdomar att prova på olika verksamheter. Föräldrarna är delaktiga då de är med vid tillfällena. Nytt har varit att flyktingpedagogen hållit i lektioner, avseende flyktingskap, för högstadieklasser. Syftet har varit att i tre steg ge information om tiden innan flykten, om flykten och om att vara nyanländ. Syftet har varit att ge ökad förståelse för att motverka främlingsfientlighet. Under året har många nyanlända, från helt andra samhällsförutsättningar än våra, tagits emot. Detta har inneburit att de behövt mycket hjälp med bl a myndighetskontakter, lära sig klockan, pengars värde och hur olika samhällsaktörer fungerar. I november månad tillsattes en person, för några månader, för att arbeta med praktisk integration. Tillströmningen av ensamkommande asylsökande barn har varit högre än kommunen haft kapacitet att ta emot. Detta har lett till att man inte kunnat erbjuda varje barn den omsorg det behöver. Med anledning av detta beslutade KS den 12 mars att säga upp avtalet för mottagande av asylsökande barn. En utredning har gjorts och legat till grund för planering och beslut av fortsatt mottagande av ensamkommande barn i kommunen Politiker, tjänstemän och föreningar har informerats vid en rad tillfällen av personal på avdelningen om de nyanländas livsvillkor. Detta har gjorts i föreläsningsform. Effekter av genomförda insatser En bättre kontakt och ett närmare samarbete med andra viktiga aktörer för de nyanlända har gett en tydligare samsyn. En insyn i hur andra arbetar med målgruppen ökar förståelsen för varandras arbete och underlättar i samarbetet kring enskilda individer. Samarbetspartners har funnit varandra och utvecklat verksamhet till gagn för målgruppen. Exempelvis har Arbetsförmedlingen köpt platser på Socialförvaltningens Arbetsmarknadsavdelning, Actusgården. 3

9 Genom att informera om de mottagnas situation innan de kom till Sverige och om hur mottagandet fungerar och de utmaningar nyanlända möts av ökar förståelsen. Förhoppningsvis leder en ökad förståelse till minskad främlingsfientlighet och lättare integrering. Att delta i föreningsskola, föräldrar och barn, ger en samhällsinformation om hur föreningsliv fungerar i Sverige och bryter ömsesidiga barriärer. Effekten av att tillsätta en person som hjälper till med praktisk integration har inneburit att många missförstånd och bekymmer minskat hos de mottagna. Mer energi har då kunnat läggas på den upprättade etableringsplanen hos Arbetsförmedlingen och de mål som finns där för att närma sig självförsörjning. Då det enbart rört sig om barnfamiljer, som fått denna hjälp, har det också varit mycket positivt ur ett barnperspektiv. Resultat av genomförd verksamhet Indikator Resultat 2012 Resultat 2011 UN Indikator: Andelen brukare som är nöjda med mottagandet ska öka 88% 85% UN Indikator: Andelen mottagna som är i studier eller arbete efter två år 1 Mottagna 2009 och avslutade Endast från gamla Introduktionslagstiftningen: 10% Mottagna 2008 och avslutade Endast från gamla Introduktionslagstiftningen: 22% UN Indikator: Andelen brukare som är nöjda med bostadssituationen i kommunen ska 66% 41% förbättras. 1 UN Indikator: Antal externt finansierade projekt 1 UN Indikator: Brukarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen ska förbättras 95% 73% UN Indikator: Brukarnas användande av kommunens fritids- och föreningsutbud ska öka 51 barn i skolåldern. Samtliga har erbjudits och deltagit minst en gång. 49 barn i skolåldern. Samtliga har erbjudits och deltagit minst en gång. UN Indikator: Brukarnas användande av kommunens kulturverksamhet ska öka Det ökade samarbetet med ideell sektor ger mer information att tillgå på avdelningen angående kulturutbud.dock är detta ett utvecklingsområde för avdelningen. Ej Statistiska centralbyråns definition på sysselsättning. 4

10 Analys En god introduktion till det svenska samhället utgörs inte bara av en aktör. Integrationen sker samtidigt hos många olika samhällsfunktioner i vardagen. Genom att samhällsfunktionerna har en samsyn, får information om nyanländas bakgrund och livssituation samt ges möjlighet att samarbeta, ökar möjligheterna till en bra integration. För den enskilde innebär det även att bli bemött där den befinner sig. Detta ger en uppfattning av att bli bättre bemött, men också förståelse för hur det svenska samhället fungerar. Då inga brukare har avslutats under 2011 och 2012 från etableringstiden enligt lagstiftning gällande fr o m 1/ , har endast resultat från den äldre Introduktionslagstiftningen kunnat redovisas. Då avser det personer som avslutats på Integrationsavdelningen efter tre år under 2011 och Det fallande resultatet på brukare som är i studier och arbete efter tre år talar för att den målsättning som finns genom olika arbetsmarknadsåtgärder inte stämmer överens med de förutsättningar som de nyanlända getts för att nå ett högre resultat. Ca 60% av de som Alingsås kommun tagit emot på senare år är analfabeter. En stor del av dessa kommer dessutom från helt andra samhällsförutsättningar än de vi har i Sverige och behöver hjälp i vardagen för att förstå olika samhällsfunktioner. Två-tre år kan då vara en kort tid för att uppnå målsättningen med arbete eller studier. Plan för 2013 Avdelningen ska öka informationsspridningen avseende brukarnas livsvillkor. Dels genom att upprätthålla befintliga nätverk, skapa nya forum samt utveckla samarbete med Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen. Detta inte minst med tanke på att Integrationsavdelningen är en del av projektet Plug In. Samarbetet med den ideella sektorn ska fortsätta. Informationen ska vara tydligare gentemot brukarna. Information om bostadsförutsättningarna i kommunen ska ges redan på asylboendet, innan de kommer till kommunen. En tydlig mall ska sammanställas för de rutiner och det arbete som ska göras i samband med mottagande av nyanlända på avdelningen. Arbetet med ett gemensamt policydokument för integrationsarbetet i kommunen ska slutföras. Kompetensutveckling avseende psykisk ohälsa, trauma och hedersfrågor ska genomföras. Nytt avtal om mottagande av ensamkommande asylsökande barn verkställs. Samarbetet med Mira, boende för ensamkommande barn, förtätas och utvecklas. Man ska fortsätta erbjuda föreningsskola till nyanlända barn och ungdomar. Vida världens verksamhet ska fortsätta. 5

11 Ärende 2 Verksamhetsberättelse 2012 Vuxnas lärande

12 Utbildningsförvaltningen Datum: Utbildningsnämnden Handläggare: Pär Hellsten Direktnr: Beteckning: UN Verksamhetsberättelse 2012 Vuxnas lärande Ärendebeskrivning Vuxnas lärande har att inför Utbildningsnämnden presentera sin verksamhetsberättelse för år I verksamhetsberättelsen presenteras Vuxnas lärande elva åtagande. Åtaganden löper från att erbjuda ett kursutbud som leder till arbete eller fortsatta studier, god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning och att utbildningen ska vara efterfrågestyrt när det kommer till inriktningar och former. Vuxnas lärande har under året genomfört en rad olika insatser, bl.a. medverkat i arbetet med ansökan om Vård- och omsorgscollege samt Teknikcollege, samarbetsformer har utarbetats med Arbetsförmedlingen och ett aktivt nätverkande med utbildningsanordnare, arbetsliv och samhällsaktörer. En effekt av genomförda insatser är bl.a. att merparten av de som avslutat omvårdnadsutbildningen under året, arbetar som undersköterska alternativt personlig assistent eller har gått vidare till högre studier. Den gymnasiala yrkesutbildningen inom butik och handel som förlagts till Alingsås med antagning i hela Göteborgsregionen (GR) ökar möjligheten för handeln i Alingsås att rekrytera utbildad personal. Förslag till beslut i Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden godkänner Vuxnas lärandes upprättade verksamhetsberättelse för år Utbildningsförvaltningen Peter Johansson Förvaltningschef Anna Gullberg Vuxenutbildningschef Godkänd av: Peter Johansson Titel: Datum:

13 Verksamhetsberättelse 2012 Vuxnas lärande

14 Innehåll Vuxnas lärande... 1 Plan för Genomförda insatser Effekter av genomförda insatser... 4 Resultat av genomförd verksamhet.. 5 Analys... 5 Plan för

15 Vuxnas lärande Vuxenutbildningen erbjuder grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, SFI (svenska för invandrare) och Särvux. Lernia är extern anordnare av gymnasiala teoretiska kurser och ansvarar även för betygssättning. Vidare sker ett utvecklingsarbete för att individualisera SFI-undervisningen och bland annat erbjuda kvälls-sfi för den studerande som t.ex. arbetar eller är föräldralediga och på sätt underlätta inlärningen av svenska. Vuxenutbildningen omfattas också av samverkansavtalet inom GR. Campus Alingsås erbjuder såväl IKT-baserade (Informations- och kommunikationsteknik) som närundervisade eftergymnasiala kurser och utbildningar i samverkan med högskolor, universitet och andra utbildningsanordnare i landet. Campus deltar i visionsarbetet med att stärka Alingsås som varumärke genom riktade/anpassade utbildningar. Campus arbetar på att öka flexibiliteten och anpassningen av utbildningsutbudet i samarbete med arbetsliv, universitet och högskolor samt andra utbildningsanordnare. Arbetet med att stärka kompetensutveckling utifrån arbetsmarknadens behov sker i samverkan med t.ex. arbetsförmedling, Alingsås Futurum samt näringslivets organisationer samt genom utvecklingen av arbetsplatsförlagd kompetensutveckling. För verksamheterna som riktas mot vuxnas lärande sker satsningar på att skapa en än mer efterfrågestyrd organisation med rörligt utbud. Både vuxenutbildningen och Campus finns lokaliserade i Utbildningens Hus där även Vägledningscentrum samt förvaltningskontoret verkar. Vägledningscentrum lokalisering förstärker studie- och yrkesvägledares numera oberoende roll i sin rådgivning. Plan för 2012 Åtaganden Vuxnas lärande åtar sig att verka som en mötesplats för utbildning och kompetensutveckling. Vägledningscentrum åtar sig att erbjuda kvalificerad och lättillgänglig studie- och yrkesvägledning. Campus åtar sig att föra en kontinuerlig dialog med arbetslivet om vilken kompetens som efterfrågas i Alingsås. Vuxenutbildningen åtar sig att erbjuda ett kursutbud som leder till arbete alternativt fortsatta studier. Vuxnas lärande åtar sig att ha en god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning. Vuxnas lärandes verksamheter åtar sig att kontinuerligt följa upp verksamheten och göra personalen delaktig i budgetprocessen. Vuxnas lärande åtar sig att vara motor för olika aktörer som verkar för Alingsås utveckling. Vuxnas lärande åtar sig att vara efterfrågestyrt gällande olika inriktningar och former. 1

16 Vuxnas lärande åtar sig att ha en infrastruktur med kompetens och arbetskraftsförsörjning i fokus. Vuxnas lärande åtar sig att programutbudet ges utifrån strategiska bedömningar tillsammans med olika lokala samverkansparter. Campus åtar sig att starta en Yrkeshögskoleutbildning med inriktning mot energieffektivisering. Genomförda insatser under 2012 Ombyggnad av mottagning och reception i syfte att skapa en mer trivsam och välkomnande miljö. Samverkan med utbildningsföretag har resulterat i att flera utbildningsanordnare har etablerats sig i huset, vilket stärker mötesplatsen för utbildning. Öppet hus-aktiviteter under året. Enkät till studerande angående trivsel. Skapat mötesplatser via sociala medier för marknadsföring och dialog. Introduktionskurserna på sfi avslutas med tolksamtal där bland annat likabehandlingsplan och värdegrundsfrågor tas upp. För ökad tillgänglighet har Vägledningscentrum anpassat Drop-inkvällarna till läsårets olika efterfrågan på vägledning utifrån målgrupp. Påbörjat ansökan till Nationella rådet om att starta Vård- och omsorgscollege i Alingsås. Samarbete med Vård- och äldreomsorgsförvaltningen, Socialförvaltningen, Alingsås lasarett samt Närhälsan (fd. Primärvården). Deltagande i kommunens gemensamma arbetsgrupp för implementering av riktlinjer vad gäller kompetensförsörjning. Samarbetsformer med arbetsförmedlingen har utarbetats under året. Dialog förs med utbildningsanordnare angående framtida samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar. Deltagande i ledningsgrupp för Byggproduktionsingenjör där dialog förs om efterfrågad kompetens inom byggsektorn. Aktivt deltagande i ESF-projektet VÄS (Validering i äldreomsorg och socialtjänst) i samverkan med Vård- och äldresomsorgsförvaltningen. Deltagande i ansökningsprocessen vad gäller Teknikcollege. 2

17 Formerna för och uppföljningen av språkpraktiken inom sfi har utvecklats och förbättrats bl a med hjälp av projektmedel från Skolverket för en satsning på entreprenöriellt lärande. Representanter för arbetslivet anlitas från arbetslivet som föreläsare. Programrådet för vård- och omsorgsutbildningen är en mötesplats för studerande, lärare och representanter från berörda verksamheter. Behovsinventering av utbildningsbehov på individnivå. Dialog med Alingsås Futurum ang. behov av utbildning inom handel och bygg. Deltagande i Interregprogrammet Skankomp, Skandinaviskt kompetensutvecklingsnätverk i syfte att få ökad förståselse för arbetslivets verksamheter och kompetensbehov. Genomgång på APT. Aktivt nätverkande med utbildningsanordnare, arbetsliv och samhällsaktörer. Deltagande i projektet Avanto där kompetensutvecklingsinsatser insatser genomförts i syfte att utveckla och förstärka personalens bemötande. Uppdraget i Vuxenutbildningsförordningen är ökad grad av individualisering. Sfi:s introduktionskurs avslutas med individuella samtal med studerande, vägledare och ansvarig lärare. Vid behov används tolk.. Omvårdnadsutbildningen erbjuds som enskilda kurser. Samtliga behöriga sökande har antagits till omvårdnadsutbildningen under Övriga yrkesutbildningar erbjuds inom ramen för Yrkesvux i samverkan med samtliga kommuner inom GR. Utbildning i Butik och handel har förlagts till Alingsås. Utbildningsutbudet är brett och alla utbildningar som erbjuds har prövats mot behovet av kompetens på arbetsmarknaden. Sfi har ännu inte hittat formerna för en fungerande elevdemokrati. Inom vård- och omsorgsutbildningen finns valda representanter till Programrådet. Samverkan med högskolor, arbetsförmedlingar, arbetsliv samt arbetsmarknadens parter och branschorganisationer stärks i syfte att underlätta för den enskilde eleven/studenten inför framtida val. Integration av flyktingar och invandrare möjliggörs genom samverkan mellan verksamheterna och med andra parter i samhället. Arbetet har påbörjats att hitta utvecklade former för infrastruktur av kompetensförsörjning på en arbetsmarknad i stark förändring. Utmaningarna är riktigt stora för dagens utbildningsstrukturer. 3

18 Dialog förs med utbildningsanordnare om framtida utbud för att stärka Alingsås som varumärke. Campus har i samarbete med Folkuniversitetet från Yrkeshögskolemyndigheten fått beviljat den tvååriga YH-utbildningen Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande med start hösten 2013 och Ekonomiuppföljning är en stående punkt på samtliga APT. Lärararbetslagen för sfi, Särvux och vård- och omsorgsutbildningen förfogar över resurser till läromedelsinköp och viss fortbildning. Kursutvärderingar genomförs regelbundet och en övergripande utvärdering görs i samband med att vård- och omsorgsutbildningens avslutning. Vux 12 gäller från 1 juli I styrdokumenten betonas individualisering och flexibilitet. Vård- och omsorgsutbildningen är kursutformad, vilket innebär att individer kan kombinera kurser efter eget val, Ett arbete med att utveckla validering har påbörjats. Handledning och användandet av lärplattform kompletterar gruppundervisningen, För att underlätta för studerande som avslutat sfi skall komma vidare i högre studier, yrkesutbildningar eller i arbete. GR-sfi erbjuder sfi-studier i kombination med yrkesutbildning inom ramen för GR Vux. Effekter av genomförda insatser Merparten av de som avslutat omvårdnadsutbildningen under året, arbetar som undersköterska alternativt personlig assistent eller har gått vidare till högre studier Ca 25 alingsåsare har deltagit/deltar i gymnasial yrkesutbildning inom ramen för GR Vux. De sfi-studerandes studiemotivation ökar när de i samtal på sitt modersmål får vägledning och kunskap om språket som en förutsättning för etablering i det nya hemlandet. Den ekonomiska medvetenheten ökar och diskussionen inför beslut om inköp leder till ökad delaktighet. Resultaten av utvärderingar ligger till grund för verksamhetens utvecklingsarbete. Till den gymnasiala yrkesutbildning inom butik och handel som förlagts till Alingsås, antas studerande från samtliga GR:s kommuner. Härigenom ökar möjligheten för handeln att kunna rekrytera utbildad personal och studerande från andra kommuner lockas att söka sig till kommunen. Handledning och den flexibilitet som erbjuds genom användandet av lärplattformen är efterfrågad. Det är för tidigt att mäta effekten på måluppfyllelse. 4

19 Resultat av genomförd verksamhet Indikator Resultat 2012 Resultat 2011 UN Indikator: Andel studerande som känner trivsel 80% UN Indikator: Andel studerande som har etablerat sig på arbetsmarknaden två år efter studier 83% Mätning om trivsel i den bemärkelsen ej genomförd. Mätning har ej skett. KS Indikator: Kvalitén i relation till redovisad kostnad ska öka KS Indikator: Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen ska förbättras 85% 84% UN Indikator: Andel studerade som är nöjda med utbudet Mätning har ej skett? Mätning har ej skett. UN Indikator: Andel studerande som fullföljt påbörjad utbildning Andelen avbrott inom Grundläggande vuxenutbildningen ligger genomsnittligt lägre än riket totalt. Ännu ingen statistik för För Sfi-studerande på spår 1 och 2 varierar måluppfyllelsen i förhållande till riket totalt. För spår 3 är måluppfyllelsen genomgående högre. Andelen studerande som avslutar vård- och omsorgsutbildningen med betyget G eller högre är ca 85 % Analys Under året har möjligheterna till lokala högskolestudier fortsatt marknadsföras genom ett brett utbud. Genom mångfalden av kurser och utbildningar riktas marknadsföringen till olika individuella behov och önskemål. Kompetensutveckling blir alltmer individuell till sin karaktär, behoven alltmer av just-in-time-competence. Av detta skäl har bredd, djup och mångfald prioriterats i marknadsföringen. När det gäller rekrytering till riktade kurser har särskilt butikschefsprogrammet och förskollärarprogrammet utmärkt sig som områden med direkta målgrupper och faktiska behov. Idag görs individuella utbildnings- och karriärplaner (individuella studieplaner) för alla som besöker studie- och yrkesvägledningen. Validering sker inom vård- och omsorgsområdet sedan flera år, självprövningstester finns i matematik och engelska. Generellt sker alltid individuella bedömningar för inplacering på rätt nivå. 5

20 De anpassade Drop-inkvällarna har bidragit till att finnas tillgängliga när efterfrågan på olika Vägledarkompetenser finns. Orsaken till den jämförelsevis lägre måluppfyllelsen för sfi spår 1 och 2 skall analyseras. Genom att ta reda på vad som är orsaken till att ett antal elever som avslutat vård- och omsorgsutbildningen endast är ganska nöjda, kan förbättringar göras. Merparten av de elever som fått icke godkänt betyg på omvårdnadskurser, erbjuds och genomför prövning och når härigenom i de flesta fall godkänt betyg. Den effektstudie som gjorts för att få information om i vilken grad våra elever har fått anställning eller gått vidare till högre studier, bör årligen genomföras. Plan för 2013 Kompetensförsörjning och arbetskraftsmatchning I rollen som förmedlare av utbildning ligger att kunna erbjuda kurser och utbildningar på många olika områden, med olika inriktning och olika former för att kunna matcha de individuella behoven på bästa möjliga sätt. Alltmer har den lokala utbildningsinfrastrukturens fokus kommit att riktas mot kompetensoch arbetskraftsförsörjning. Matchningsproblematiken framträder på alltfler håll i landet där efterfrågad kompetens inte går att finna samtidigt som många människor befinner sig i arbetslöshet. Mycket talar för att denna mismatching kommer att bli mer och mer framträdande. Utbildning och kompetensförsörjning måste ha åtminstone tre perspektiv; dagens efterfrågan, morgondagens behov och efterfrågan och behoven i övermorgon. Arbetslivet har ett uttalat efterfråge- och behovsstyrt förhållningssätt till utbildning och kompetensutveckling. Det riktade utbudet får väsentligen studenter som är yrkesverksamma som på eget initiativ läser högskolekurser. Arbetslivets efterfrågan är specifik och relaterade till direkta behov. Att lösa denna uttalade efterfrågan måste vara högt prioriterat även fortsättningsvis. När det gäller programutbudet tillkommer detta dels utifrån vilka programutbildningar som är möjliga att kunna erbjuda och dels utifrån strategiska bedömningar tillsammans med olika lokala samverkansparter. Bredd, djup och nischning är enligt nuvarande bedömningar lika angelägna hörnstenar i det profilerade utbildningsutbudet. Uppföljning och utvärdering av kursen svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Studerande som läser vård och omsorgskurser får en individuellt anpassad studietakt och studieform med större flexibilitet och anpassning till individens förutsättningar. Det höga antalet erbjudna undervisningstimmar på sfi:s studieväg ett och två och den jämförelsevis lägre måluppfyllelsen skall analyseras och åtgärder vidtas. Lärlingsutbildning planeras med start i augusti inom området restaurang och livsmedel. Yrkesutbildning, Café och servering, planeras starta i oktober inom ramen för GR Vux. 6

21 Ärende 3 Remiss KSAU 59 Motion om att införa omsorgsnorm - Lena Klevenås (MP)

22 Utbildningsförvaltningen Datum: Utbildningsnämnden Handläggare: Peter Johansson Direktnr: Beteckning: UN Remiss KSAU 59 Motion om att införa omsorgsnorm - Lena Klevenås (MP) Ärendebeskrivning Lena Klevenås (MP), Emma Liljewall (MP), Tomas Hurtig (MP) och Janine Alm Ericsson (MP) har till kommunfullmäktige 27 februari 2013, 39 lämnat in en motion med förslag att kommunen utreder behovet av en omsorgsnorm. Motionärerna föreslår att kommunen utreder tanken med en omsorgsnorm, en siffra i förhållande till antalet bostäder, för att tillgodose behovet av hjälp och stöd till barn som lever med våld i familjen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har , AU 29, beslutat att remittera ärendet till BUS-nämnderna samt till samhällsbyggnadsnämnden, remissen ska vara besvarad senast den 19 juli Förvaltningens yttrande Skolverket har i rapporten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer, kartlagt orsakerna till de försämrade skolresultaten i svensk grundskola. Skolverket visar i sin rapport att ökade resultatskillnader under 1990-talet sammanfaller med förändringar i skolsystemets struktur och ökade socioekonomiska skillnader. Skolinspektionen genomför under 2012/13 en kvalitetsgranskning med rubriken Segregation i skolan, där inspektionen granskar hur kommunerna arbetar med resursfördelning och andra åtgärder. Kvalitetsgranskningen har två huvudfrågeställningar: Fördelar kommunen resurserna till förskola, grundskola och fritidshem utifrån principer som tar hänsyn till socioekonomiska faktorer? Följer kommunen upp resursfördelningen mot de mål som finns för utbildningen på såväl skol- och verksamhetsnivå som på kommunnivå? Har kommunen vidtagit eller planerar att vidta åtgärder för att på annat sätt förebygga och minska skolsegregationens effekter i förskolor och grundskolor? Åtgärderna kan exempelvis vara inriktade på att aktivt stärka skolor och verksamheter i deras inre arbete eller attrahera engagerad och kompetent personal etc.

23 I projektet granskas 30 kommunala huvudmän i hela landet. Resultatet från granskningen i sin helhet sammanfattas i en övergripande granskningsrapport som publiceras under Vidare har utbildningsministern framfört förslag om att skriva in i skollagen att resurser i kommunerna ska fördelas efter socioekonomiska kriterier. Förvaltningen anser att det är lämpligt att avvakta riktlinjer från nationell nivå innan frågan utreds ytterligare. Förslag till beslut i Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande och översänder det till kommunstyrelsen. Utbildningsförvaltningen Peter Johansson Förvaltningschef Godkänd av: Titel: Datum: approvername approvertitle approverdate

24

25

26 Ärende 4 Remiss KSAU 67 Motion om att starta en ekokocksutbildning på restaurangskolan i Alingsås - Lena Klevenås (MP)

27 Utbildningsförvaltningen Datum: Utbildningsnämnden Handläggare: Anna Gullberg Direktnr: Beteckning: UN Remiss KSAU 67 Motion om att starta en ekokocksutbildning på restaurangskolan i Alingsås - Lena Klevenås (MP) Ärendebeskrivning Lena Klevenås (MP), Emma Liljewall (MP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Thomas Hurtig (MP) och Janine Alm Ericson (MP) har till kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 47 lämnat en motion med förslag att en ekokocksutbildning startas vid restaurangskolan i Alingsås. Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade AU 67 motionen för beredning till Utbildningsnämnden. Förvaltningens yttrande I motionen hänvisas till ekokocksutbildning i Norrköping och dess kunskapsmål kopplat till Alingsås vision om hållbarhet och livskvalité. Motionärerna yrkar att en liknande ekokocksutbildning startar i restaurangskolans lokaler i Alingsås. Utöver utbildningen Ekologiskt kök i Norrköping finns det nationellt och regionalt ytterligare yrkeshögskoleutbildningar med liknande inriktning såsom exempelvis Kock inom hållbar gastronomi, Hållbar kockutbildning, Småskalig livsmedelsförädling med entreprenörskap och Gastronomisk kock specialisering arbetsledare i kök. Härtill finns generella restaurangutbildningar med kunskapsmål om hållbarhet och förståelse för sambandet mellan livsmedel, miljö och klimat. Yrkeshögskolans utbildningar är behovsanpassade efter aktuell efterfrågan varför innehåll och inriktning varierar över tid. Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningar är aktiva när det gäller såväl innehåll, planering som genomförande. Kunskapsmålen i en sådan utbildning tas fram av de nationella, regionala och lokala aktörer som har ett framtida behov av sådan arbetskraft. Kunskapsmålen beror således på efterfrågan och utbud och kan därmed variera över tid från en region till en annan. Utbildningsförvaltningen utreder för närvarande vilka nationella, regionala och lokala behov av utbildning som finns för vuxna på gymnasial och eftergymnasial nivå och som lämpligen kan inrymmas i restaurangskolans lokaler. Denna utredning kan belysa behov av restaurangutbildning för vuxna där kunskapsmål om förståelse för hållbarhet och sambandet mellan livsmedel, miljö och klimat ingår.

28 Förslag till beslut i Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen. Utbildningsförvaltningen Peter Johansson Förvaltningschef Anna Gullberg Vuxenutbildningschef Godkänd av: Titel: Datum: approvername approvertitle approverdate

29

30

31 Ärende 5 Platsantal Alströmergymnasiet läsåret 2013/2014

32 Utbildningsförvaltningen Datum: Utbildningsnämnden Handläggare: Peter Johansson Direktnr: Beteckning: UN Platsantal Alströmergymnasiet läsåret 2013/2014 Ärendebeskrivning Utbildningsnämnden beslutade , UN 8, om programutbud och platsantal till preliminärantagningen. Inför definitivantagningen genomförs ett antal simuleringskörningar. Förvaltningen analyser kontinuerligt platsantalet och gör justeringar utifrån genomförda simuleringar. Den sista simuleringskörningen innan definitivantagningen genomförs den 11 juni. Det är därför möjligt för utbildningsnämnden att vid sitt sammanträde den 11 juni fatta beslut om platsantal till definitivantagningen. Förslag till beslut i Utbildningsnämndenens arbetsutskott Arbetsutskottet hänskjuter ärendet till utbildningsnämndens sammanträde för beslut. Utbildningsförvaltningen Peter Johansson Förvaltningschef Godkänd av: Titel: Datum: approvername approvertitle approverdate

33 Ärende 6 Svenska utlandsskolor

34 Utbildningsförvaltningen Datum: Utbildningsnämnden Handläggare: Peter Johansson Direktnr: Beteckning: UN Svenska utlandsskolor Ärendebeskrivning Svenska skolor i utlandet är avsedda för svenska elever som bor utomlands. De svenska skolorna drivs av enskilda huvudmän i respektive land. För elever som är folkbokförda i Sverige föreligger inte någon skyldighet för elevernas hemkommuner att betala bidrag till skolor utomlands. Det finns heller ingen skyldighet att betala bidrag för dagliga resor eller att ge stöd till inackordering när eleven vistas och studerar utomlands. Utbildningsförvaltningen får förfrågningar från enskilda gymnasieelever som under en till två terminer önskar studera som gäststudent vid svenska gymnasier i utlandet. Ungdomarna vill stärka sina språkkunskaper, öka sin omvärldskunskap och skapa internationella kontakter samtidigt som de genomför sina studier av valt gymnasieprogram på en av Skolverket godkänd svensk gymnasieskola. Svenska skolor i utlandet lyder under Skolverkets tillsyn och har statsbidrag för sin verksamhet när det gäller elever som på grund av exempelvis familjeskäl eller andra skäl bor i utlandet. För elever som vill studera av eget intresse utgår inget statsbidrag. Svenska gymnasieskolor i utomnordiska länder har som krav att kommunen beviljar bidrag motsvarande gymnasieskolans programkostnad för ett nationellt program för att anta en elev. För kommunen blir utbildningskostnaden den samma för enskild elev eftersom programkostnaden följer eleven där eleven genomför sin utbildning. Utbildningstiden förlängs inte eftersom eleven fullföljer en termin eller ett läsår på ett nationellt program. Kommunen bidrar inte till kostnader utöver programkostnader, utan studiehjälp får sökas via Centrala Studiemedels Nämnden. Förvaltningens yttrande Utbildningsförvaltningen ser positivt på att bevilja bidrag till programkostnader för studier vid svenska utlandsskolor. Utbildningskostnaden blir den samma för kommunen gällande enskild elev eftersom programkostnaden följer eleven där eleven genomför sin utbildning. Eftersom beslutet endast gäller för gymnasieskolor som är godkända av Skolverket, skolor som följer svensk skollag och erbjuder godkända nationella program ser förvaltningen att eleverna får den utbildning som krävs för att uppnå gymnasieexamen.

35 Förslag till beslut i Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden beslutar att bevilja bidrag motsvarande en programkostnad för ett nationellt program till gymnasieelever folkbokförda i Alingsås kommun, som önskar att som gäststudenter få sin utbildning förlagd på av Skolverket godkända svenska gymnasieskolor utomlands. Utbildningsförvaltningen Peter Johansson Förvaltningschef Godkänd av: Titel: Datum: approvername approvertitle approverdate

36 Ärende 7 Flerårsstrategi

37 Utbildningsförvaltningen Datum: Utbildningsnämnden Handläggare: Jane Kyrklund Direktnr: Beteckning: UN Förslag till Flerårsstrategi år Ärendebeskrivning Arbetet med flerårsstrategin för åren följer riktlinjerna i Styrmodellen för Alingsås. Ramarna baseras på den flerårsstrategin som fullmäktige fastställde Följande ärende utgör Utbildningsnämndens underlag till Kommunfullmäktige som väntas fastställa Flerårsstrategin för åren för Alingsås Kommun den 30 oktober. Förvaltningens yttrande Under kommande treårsperiod kommer förvaltningen att ställas inför en del utmaningar. De rör sig om att öka andelen gymnasieelever som avslutar sin utbildning med fullständiga slutbetyg, ett ökat tryck på en flexiblare vuxenutbildning och ändrade regler när det gäller bidragen från Migrationsverket och konsekvenserna av detta. Förslag till beslut i Utbildningsnämnden Förslag till Flerårsstrategi åren godkännes och överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Utbildningsförvaltningen Peter Johansson Förvaltningschef Jane Kyrklund Controller Godkänd av: Peter Johansson Titel: Datum:

38 Flerårsstrategi 2014 UTBILDNINGSNÄMNDEN 1. Resultat från årsredovisningen I Alingsås ska utbildning ge kunskaper för en dynamisk framtid. Utbildningsnämnden måste öka andelen elever och studerande som fullföljer sin utbildning i riktning mot vidare studier och arbetsliv. Effektiva, riktade och omfattande insatser som kan ge resultat krävs på gymnasiet för att nå detta mål. De senaste årens ökande utflöde av elever, med årliga besparingar i befintlig organisation, har påverkat skolans möjligheter att nå målen. Den motsatta tendens som nu börjar synas ska framöver visa sig i förändrad måluppfyllelse inom detta område. Utbildningsförvaltningen redovisar ett underskott på -3,3 mnkr för år 2012, i huvudsak på grund av omställningskostnader för gymnasieskolan samt ökade interkommunala kostnader för utresande elever. 2. Bidrag till måluppfyllelsen Utbildningsnämndens verksamheter planerar inga förändringar av tidigare fastställda åtaganden. Konjunkturen har medfört ett ökat tryck på vuxenutbildningens verksamhet i hela Sverige. Behovet av insatser från Vuxnas lärande kommer att ställa krav på flexibilitet i organisationen. Framtiden gällande vuxnas lärande är att gå från utbud till efterfrågan och organisationen behöver se över hur en ren beställarorganisation skall utformas. En särskild utredning gällande ökad valfrihet och individuella anpassning av utbildning i svenska för invandrare genomförs nationellt. Förstärkningar kommer att genomföras i form av satsningar på ytterligare utbildningsinsatser inom yrkeshögskolan och yrkesvux. Fler platser på yrkeshögskolan tillförs för att ytterligare öka möjligheten till utbildning inom det reguljära utbildningssystemet för dem som inte söker sig till högskolestudier. Statens satsningar på vuxenutbildning är ytterligare ett bevis på att vuxna människor ständigt måste beredas möjlighet att få ställa om. Nya utmaningar och förutsättningar ställer krav, som med befintlig kompetens är svåra att hantera. Strategisk kompetensförsörjning är av vikt för att framstå som en professionell organisation som ger kommunmedborgarna bästa möjliga förutsättningar att trivas i staden. Vuxenstuderande kommer att ställa krav på flexibla utbildningslösningar som passar deras sociala situation. Vuxnas lärande bidrar till arbetet med energi- och klimatfrågor genom att anordna utbildningen Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande. När det gäller gymnasieskolan är en utmaning som nämns i omvärldsanalysen att bibehålla och erbjuda en bredd i utbudet när elevkullarna minskar. Anpassningar i organisationen har gjorts för att lyckas med detta och med en svag ökning av andelen alingsåselever som väljer hemkommunens skola kan antalet studerande blir stabilare. Att tillse att kommunens gymnasieskola har hög kvalité och är en angelägenhet för att skapa tillväxt i kommunen är en annan utmaning. Fler unga som väljer att studera på hemmaplan kan generera fler som i vuxen ålder känner tillhörighet i kommunen och väljer att bosätta sig här. Med koppling till strategin gällande Alingsås som handelsstad ska satsningar göras på gymnasiet för att öka attraktiviteten på Handelsprogrammet samt Restaurang och Livsmedelsprogrammet, båda yrkesprogram med vikande elevunderlag. Ett utökat

39 Flerårsstrategi 2014 samarbete med näringslivet ingår i satsningen. Teknikprogrammet kommer att ansöka om att få bli Teknikcollege. Gymnasieskolan ska öka elevernas måluppfyllelse, så att en högre andel avslutar sin utbildning med fullständigt slutbetyg. En insats är att skapa en effektiv och tydligt organisation för studiesupport och särskilt stöd. Lärarnas uppdrag har också tydliggjorts och detta arbete är fortgående. En satsning ska påbörjas med utbildning på hemmaplan för ungdomar med stort behov av särskilt stöd under sin gymnasieutbildning, en mänsklig och ekonomisk vinst. På senare tid och i en framtida prognos kommer Alingsås kommun ta emot ett större antal flyktingar från helt andra samhällsförutsättningar än de vi har i Sverige. Bland annat innebär det att många är analfabeter och ensamstående föräldrar med barn. Det ställer andra krav på kommunen i sitt mottagande och utökade resurser hos aktörerna som de nyanlända kommer i kontakt med, bland annat skolan. Även en förtätning i samarbetet med Socialförvaltningen avseende det förebyggande och hälsofrämjande arbetet kring barn och ungdomar för att stärka föräldrarollen behövs. I de utmaningar som nämns i omvärldsanalysen är den mentala välfärden av vikt. Att känna att man förstår hur det svenska samhället fungerar och känna att man ges de förutsättningar man behöver som nyanländ för att komma in i samhället är betydande i välfärden. Med anledning av detta är Integrationsavdelningens indikator Informationsspridning i kommunen avseende brukarnas livsvillkor skall öka av största vikt. Det behövs en ökad förståelse hos olika aktörer av vad de kan möta för behov hos målgruppen. Hand i hand med detta går utbildningsnämndens åtagande att skapa ett gott bemötande och goda samtal. Målet i etableringslagstiftningen avseende det antal som skulle ha gått till jobb eller utbildning har ej nåtts. Många står långt ifrån arbetsmarknaden och det ställer högre krav på kommunen angående deras försörjning. Dessa förutsättningar kräver en utvärdering av hur framtida flyktingmottagande i Alingsås kommun ska se ut. Situationen skapar förväntningar på Integrationsavdelningen och på dess samverkan med samhällsaktörer. Nya arenor behöver utvecklas och befintliga behöver förbättras. 3. Resurser Personal Utbildningsförvaltningen ser i nuläget inga större förändringar när det gäller kompetensbehov under de närmast kommande åren. Det är inga stora utvecklingsprojekt eller liknande som direkt påverkar förvaltningens verksamheter. Vad som ligger närmast i tid är lärarlegitimationerna där ett arbete pågår med att kartlägga vilka kompetenser lärarna vid Alströmergymnasiet har, vilka kompetenser som försvinner vid pensionsavgångar samt vilka behov som finns utifrån nämndens åtaganden för att därefter kunna identifiera ett eventuellt gap. Förvaltningen har deltagit i projektet Avanto där fokus varit på att starta upp ett arbete med kompetensförsörjningsplan för förvaltningen. Under hösten kommer förvaltningen att arbeta vidare med detta med utgångspunkt i omvärldsbevakning och åtaganden. Förvaltningens arbete med handlingsplan när det gäller den psykosociala arbetsmiljön pågår. De områden som identifierades utifrån resultatet från medarbetarenkäten 2011 är:

40 Flerårsstrategi 2014 APT: Där bl a en översyn av samverkansavtalet skulle ske. Detta är klart, dock inget nytt lokalt samverkansavtal då avvaktan sker i väntan på det nya centrala avtalet som beräknas vara klart någon gång under senare delen av Arbetsbelastning: Uppföljning och en ansats till identifiering av vari belastningen består skedde i den mindre medarbetarenkäten hösten Förvaltningen lade till öppna frågor i enkäten som fokuserade på arbetsbelastning. Organisation: Respektive chef arbetar med detta på verksamhetsnivå då det handlar om ledarskap och tydlighet. När det gäller personalens arbete på Integrationsavdelningen förskjuts detta från handläggning av försörjningsstöd till mer praktiskt integrationsarbete. Det kan bli aktuellt att utöka resursen för mottagande av ensamkommande flyktingbarn med ytterligare en socialsekreterare. Ekonomisk ram Belopp i tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Ram 2015 Ram 2016 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Förändring av eget kapital Eget kapital vid årets slut Investeringar Belopp i tkr Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Inventarier IT-utrustning Summa

41 Flerårsstrategi 2014 Kostnader och intäkter per huvudverksamhet Belopp i tkr Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Ram 2015 Ram 2016 Kostnader Nämnd Förvaltningskontor Alströmergymnasiet Alströmer: Interkommunalt Gymnasiesärskolan Vuxnas lärande Integrationsavdelningen Ensamkommande flyktingar Summa Intäkter Nämnd Förvaltningskontor Alströmergymnasiet Alströmer: Interkommunalt Gymnasiesärskolan Vuxnas lärande Integrationsavdelningen Ensamkommande flyktingar 770 Kommunbidrag Summa Netto År 2014 är ramen uppräknad med 2 %. En fortsatt satsning på höjda lärarlöner med 3 % även år 2015 innebär en kostnadsökning för utbildningsförvaltningen med ca 500 tkr. För detta saknas ramtäckning. Integrationsavdelningens kostnader har till största delen täckts av bidrag som erhållits från Migrationsverket. Enligt nya regelverk har bidragen från Migrationsverket till kommunerna minskat. Detta innebär på sikt, enligt prognos, att tilldelad ram behöver utökas fr o m 2015 om verksamheten bedrivs i nuvarande omfattning. Riksdagen har beslutat om utvidgad målgrupp för samhällsorientering. Kommunen är från och med 1 maj 2013 skyldig att erbjuda samhällsorientering till en större målgrupp av nyanlända invandrare. Medel har tillförts det allmänna statbidraget från och med år För Alingsås Kommun ca 160 tkr. Hänsyn har inte tagits till detta vid ramberäkningen.

Verksamhetsberättelse 2012 Vuxnas lärande

Verksamhetsberättelse 2012 Vuxnas lärande Verksamhetsberättelse 2012 Vuxnas lärande Innehåll Vuxnas lärande... 1 Plan för 2012 1 Genomförda insatser 2012.. 2 Effekter av genomförda insatser... 4 Resultat av genomförd verksamhet.. 5 Analys... 5

Läs mer

Flerårsstrategi Utbildningsnämndens verksamheter planerar inga förändringar av tidigare fastställda åtaganden.

Flerårsstrategi Utbildningsnämndens verksamheter planerar inga förändringar av tidigare fastställda åtaganden. UTBILDNINGSNÄMNDEN 1. Resultat från årsredovisningen I Alingsås ska utbildning ge kunskaper för en dynamisk framtid. Utbildningsnämnden måste öka andelen elever och studerande som fullföljer sin utbildning

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämndens 18-26 2 Verksamhetsberättelse 2012 Integrationsavdelningen...5 Verksamhetsberättelse 2012 Vuxnas lärande...6 Remiss KSAU 59 Motion om att införa omsorgsnorm - Lena Klevenås (MP)...7

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2013-06-11 26-35

Protokoll. Utbildningsnämnden 2013-06-11 26-35 Utbildningsnämnden 26-35 2 Verksamhetsberättelse 2012 Integrationsavdelningen...7 Verksamhetsberättelse 2012 Vuxnas lärande...8 Remiss KSAU 59 Motion om att införa omsorgsnorm - Lena Klevenås (MP)...9

Läs mer

Verksamhetsberättelse = Vuxnas lärande

Verksamhetsberättelse = Vuxnas lärande Verksamhetsberättelse 2013 = Vuxnas lärande Innehåll Vuxnas lärande... 1 Plan för 2013 1 Effekter av genomförda insatser... 4 Resultat av genomförd verksamhet.. 4 Analys... 5 Plan för 2014... 5 Vuxnas

Läs mer

Sammanträde med Utbildningsnämnden

Sammanträde med Utbildningsnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Utbildningsnämnden Tid: Plats: Tisdagen den 11 Juni 2013, kl. 18.00. 16.00 avtackning av förvaltningschef Peter Johansson i Restaurangskolan Edvard. Gruppmöten kl.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Vuxnas lärande

Verksamhetsberättelse Vuxnas lärande Verksamhetsberättelse 2013 Vuxnas lärande Innehåll Vuxnas lärande... 1 Plan för 2013 1 Resultat och statistik av genomförd verksamhet 4 Analys och bedömning... 6 Plan för 2014... 7 Vuxnas lärande Vuxenutbildningen

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsuppföljning

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsuppföljning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsuppföljning På Alströmergymnasiet är fyra förstelärare är tillsatta sen den 1 januari 214. Förstelärarnas uppdrag är i huvudsak att implementera nya arbetssätt enligt

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Förvaltningens kommentarer till kommunledningskontorets förslag

Förvaltningens kommentarer till kommunledningskontorets förslag Remissvar till kommunstyrelsens arbetsutskott gällande utredningsuppdrag - hantering av kommunens ansvar för asylsökande och personer med uppehållstillstånd Bakgrund Integrationsavdelningen består idag

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-06-10 34-41

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-06-10 34-41 Utbildningsnämnden 34-41 2 Information och överläggningar...5 Plan för systematiskt kvalitetsarbete...7 Platsantal Alströmergymnasiet 2014/2015...8 Samverkansavtal för gymnasie- och gymnasiesärskolan 2015/2016-2018/2019...9

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Mål och budget 2016-2018

Mål och budget 2016-2018 2015-09-05 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/96-041 Arbets- och företagsnämnden Mål och budget 2016-2018 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår, utifrån kommunstyrelsens förslag till mål

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 8 December 2015, kl 13.00 Plats: Kungsgatan 9, förvaltningens sammanträdesrum, plan 3 - Duvemåla Information och

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNNJOO= = =STJTO

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNNJOO= = =STJTO = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNNJOO= = =STJTO Utbildningsnämnden sammanträde 67. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2011 68. Revidering av delegationsordning för utbildningsnämnden 69. Förslag till

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 26-33 2 Information och överläggningar...5 Verksamhetsberättelse 2013 - Vuxnas lärande...6 Våruppföljning 2014...7 Reviderade riktlinjer för programråd...8 Programutbud 2015/2016...9

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM Grunder Gymnasieskolan har fem introduktionsprogram för ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program (Skollagens 17 kap).

Läs mer

Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 14 Januari 2014, kl 16:00 Plats: Kungsgatan 9, Vård- och äldreomsorgsförvaltningen, lokal Silvia Information

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämndens 44-47 2 Utbildningsnämndens sammanträde 44 Avtal - Ensamkommande asylsökande barn...5 45 Ekonomisk uppföljning per månad år 2012...7 46 Motion om de Glömda barnen -Lena Klevenås (MP)...8

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Tkr Budget Prognos 2 Budget

Tkr Budget Prognos 2 Budget FLYKTINGMOTTAGNING Intäkter 36 609 29 127 21 500 Kostnader - 36 609-29 127-21 500 Nettokostnader 0 0 0 Flyktingmottagningen ansvarar för mottagande av flyktingar till kommunen enligt gällande regler för

Läs mer

ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning

ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Bärve Karin Datum 2016-10-19 Diarienummer AMN-2016-0240 Arbetsmarknadsnämnden ReSam - Samverkansavtal avseende vuxenutbildning Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2012-08-27 16 211 2012.0043 750 INFORMATIONS- OCH UPPFÖLJNINGSANSVAR FÖR UNGDOMAR 16-20 ÅR Au 120312 Föreligger skrivelse 2012-03-06 från kommunkontoret av vilket framgår att med anledning

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm Arbetsmarknadsförvaltningen Utveckling- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-12-08 Handläggare Rebecka Hagman Telefon: 08-508 356 03 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-04-08 17-25

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-04-08 17-25 Utbildningsnämnden 17-25 2 Information och överläggningar...5 Verksamhetsberättelse 2013 - Vuxnas lärande...7 Verksamhetsberättelse 2013 - Integration...8 Delegering av Integrationsavdelningens möjlighet

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 137/14 2014-10-08 Kf 39 1 Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun Riktlinjer för introduktion av nya medborgare INNEHÅLLSFÖRETCKNING

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Cecilia Fernvall 2016-09-05 UBN-2016-3461 Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram Bakgrund Utbildningsnämnden, som huvudman för introduktionsprogrammen

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 89 BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 Nämndens viktigaste mål att särskilt fokusera 2013-2014 Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljer utbildningen/erhåller gymnasieexamen inom

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-06-27 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 8-11 2 Organisation Alströmergymnasiet 2013/2014...6 Ekonomisk uppföljning per månad 2013...8 Delegationsbeslut 2013...10 Meddelanden 2013...11 3 Plats och tid Utbildningens Hus, plangatan

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden 2010-11-03 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 16:45 ande Jan Hansson (m) ordf, ersättare för Sven Öberg (kd) Ulf Lager (c) Göran Sjönneby (fp) Inger Griberg (-), ersättare

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-23 Utvecklingsförvaltningen 1 (8) Britt-Marie Lundberg Björk Förvaltningschef Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie-

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Sammanställning av föregående läsårs resultat och utvärderingar.

Sammanställning av föregående läsårs resultat och utvärderingar. När Aktivitet Syfte Ansvarig Övrigt Augusti Gymnasiala program fastställer utvecklingsområden och aktiviteter för kommande läsår utifrån nationella mål. Gemensam mall används. Delårsbokslut Sammanställning

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING ENS UPPDRAG FÖR ÅR TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. FRAMTID 7. UPPGIFTSMÅTT

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-02-12 Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Rektorn vid vuxenutbildningen anne.sonnerfelt@arboffa.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn av Arboga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-09-12 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-02-19 Diarienummer AMN-2016-0053 Arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsberättelse 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende Budget 2016 för Socialnämnden Reidun Lorentzon Ordförande Socialnämnden Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Socialförvaltningen Inledning Uppdrag till

Läs mer

GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända. Utbildningsgruppen

GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända. Utbildningsgruppen GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända Utbildningsgruppen 2016-12-01 Ålder: Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, boende i GR-kommun, 2016-11-30 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 47,7%

Läs mer

Utbildningsförvaltningens kommunikationsstrategi. Version

Utbildningsförvaltningens kommunikationsstrategi. Version Utbildningsförvaltningens kommunikationsstrategi Version 2016-03-09 Innehåll 1. Syfte 3 1.2. Riktlinje, strategi och plan 3 2. Uppdrag 3 3. Mål 4 4. Budskap 4 5. Vad styr kommunikationsarbetet? 4 6. Extern

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Kalix kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Kalix kommun Tillsyn i Kalix kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Kalix kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G)

Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 10-421/876 SID 1 (7) 2010-04-14 Handläggare: Björn Johansson Telefon: 08 508 33 818 Till Utbildningsnämnden 2010-05-20 Ett fjärde tekniskt

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Verksamhetsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2016 Verksamhetsplan 2017 2019 Nämndens ordförande Förvaltningschef Hans Johansson 070-866 01 01 hans.johansson@falkoping.se

Läs mer

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun

Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2016-01-25, rev. 2016-02-17 Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun Förslag till beslut Kompetensnämnden fastställer Plan för

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 50-55 2 Genomlysning av utbildningsnämnden... 9 Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014, kompletteringsval... 10 Val av representanter till Programråden

Läs mer