Protokoll. Utbildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Utbildningsnämnden 2013-06-11 26-35"

Transkript

1 Utbildningsnämnden 26-35

2 2 Verksamhetsberättelse 2012 Integrationsavdelningen...7 Verksamhetsberättelse 2012 Vuxnas lärande...8 Remiss KSAU 59 Motion om att införa omsorgsnorm - Lena Klevenås (MP)...9 Remiss KSAU 67 Motion om att starta en ekokocksutbildning på restaurangskolan i Alingsås - Lena Klevenås (MP)...11 Svenska utlandsskolor...13 Ekonomisk uppföljning per månad Flerårsstrategi Platsantal Alströmergymnasiet läsåret 2013/ Meddelanden Delegationsbeslut

3 3 Plats och tid Utbildningens Hus, Plangatan 43, Alingsås. Sal 425. Ajournering kl Paragrafer Beslutande Birgitta de Verdier (FP), ordförande Pär-Göran Björkman (S), vice ordförande Gunilla Ternow Andreasson (M) Alexander Fritz Englund (M) Anne Gunnevik (FP) Niclas Hjelm (MP) Josefine Werner Alm (S) Daniel Jonsson (S) Ulrika Larsson (C) Annika Olofsson (S) Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) Åsa Svedjenäs (V) Henrick Svensson (M) Övriga deltagare Margaretha Sjöberg (S) Ebrahim Delafrouz (S) Linnea Engström (M) Jonatan Gustafsson (V) Peter Johansson, förvaltningschef Ingela Andersson, vikarierande utvecklingsstrateg Jane Kyrklund, controller Pär Hellsten, nämndsekreterare Utses att justera Pär-Göran Björkman (S) utses att jämte ordförande justera protokollet Justeringens plats och tid torsdag 13 juni kl , Utbildningsförvaltningens kontor.

4 4 Sekreterare Ordförande Justerande Pär Hellsten Birgitta de Verdier (FP) Pär-Göran Björkman (S) Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Närarkivet hos Utbildningsförvaltningen Underskrift

5 5 Information A/ GR-enkät Ingela Andersson informerade om GR-enkätens resultat för Alströmergymnasiet. Något förbättrade resultat mot föregående år visades upp. Dock konstaterades att ett fortsatt arbete med att förbättra resultaten krävs. Information och överläggningar A/ Förvaltningschef Ingela Andersson blir tillförordnad förvaltningschef fr.o.m. 5 augusti 2013 till 30 juni Karriärstjänster för lärare överläggningar med lärarförbunden har avslutats och det finns nu möjlighet för intresserade lärare att anmäla sitt intresse för att bli förste lärare och lektor. Alingsås kommun har tilldelats statsbidrag för läsåret 2013/2014 för totalt 14 tjänster. Staten har i en överenskommelse med lärarförbunden beslutat att öka statusen på läraryrket. Staten har beslutat om tio åtgärder för att öka statusen, bland annat genom att införa ett lämplighetstest innan en student blir antagen till lärarhögskolan. Integrationsavdelningen har hittills i år tagit emot 25 flyktingar och under sommarmånaderna juni och juli väntas 35 flyktingar anlända. Ny rektor på Alströmergymnasiet för Bygg- och anläggning-, El- och energi-, Naturvetenskap- och Teknikprogrammen är Patrik Bredberg. Ny rektor för Vuxenutbildning och Alströmergymnasiets Restaurang- och livsmedelprogrammet är Ulrika Alestig. B/ Göteborgsregionen (GR) Förvaltningschef informerar om att ett nytt samverkansavtal för vuxenutbildningen i GR kommer att läggas på nämndens bord i höst för beslut. Statsbidrag för yrkesvux ges till hela GR och omfattar 1500 platser. Pär-Göran Björkman (S) har varit på möte med GR:s utbildningsgrupp och fick en genomgång av GR-enkäten, samt om informationssatsning om trafficking. En genomgång av dåvarande antagningsläge i gymnasieskolan.

6 6 C/ Ledamöter Alexander Fritz Englund (M) och Daniel Jonsson (S) har deltagit i Samhällsvetenskapsprogrammets programråd. Gunilla Ternow Andreásson (M) och Margaretha Sjöberg (S) har deltagit i Vård- och omsorgsprogrammets programråd. Anne Gunnevik (FP) och Pär-Göran Björkman (S) har deltagit i Estetprogrammets programråd. Pär-Göran Björkman (S) och Birgitta de Verdier (FP) har varit på Hjälmareds folkhögskolas polisförberedande utbildning. Även deltagit på Alströmergymnasiets studentavslutning och vill sända sitt tack för en fin och bra avslutning. Birgitta de Verdier (FP) och Margaretha Sjöberg (S) har varit på gymnasiesärskolans kabaréföreställning Macpacker och vill ge alla inblandade en stor eloge för en mycket väl genomförd kabaré.

7 7 UN 26 Dnr UN 670 Verksamhetsberättelse 2012 Integrationsavdelningen Ärendebeskrivning Integrationsavdelningen har att inför Utbildningsnämnden presentera sin verksamhetsberättelse för år Inför 2012 åtog sig Integrationsavdelningen 13 olika åtagande för verksamheten. Åtaganden löpte från att erbjuda brukarna generösa öppettider, att nyanlända ska få en bra introduktion från integrationsavdelningen, erbjuda fritidsaktiviteter till ungdomar och att avdelningen visar god ekonomisk hushållning grundad på effektivt resursanvändande. Alingsås kommun har under 2012 tagit emot 89 personer, varav 51stycken av dem var barn. Flertalet av de nyanlända kom från Afghanistan och Somalia. Integrationsavdelningen har under året tagit fram ett policydokument i samarbete med andra förvaltningar för det fortsatta integrationsarbetet i kommunen. Kommunens högstadieklasser har fått besök av avdelningens flyktingpedagog som hållit i undervisning med avsikten att minska främlingsfientlighet genom att informera om tiden innan flykt, själva flykten och hur det är vara nyanländ. Föreningsskola har hållits med syftet att få nyanlända barn att prova på olika verksamheter. Integrationsavdelningen redovisar ett förbättrat resultat gentemot indikatorerna än från föregående år. Arbetsutskottet har behandlat ärendet 4 juni 2013, 18. Utbildningsnämndens beslut Utbildningsnämnden godkänner Integrationsavdelningens upprättade verksamhetsberättelse för EXP: Integrationsavdelningen

8 8 UN 27 Dnr UN 640 Verksamhetsberättelse 2012 Vuxnas lärande Ärendebeskrivning Vuxnas lärande har att inför Utbildningsnämnden presentera sin verksamhetsberättelse för år I verksamhetsberättelsen presenteras Vuxnas lärande elva åtagande. Åtaganden löper från att erbjuda ett kursutbud som leder till arbete eller fortsatta studier, god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning och att utbildningen ska vara efterfrågestyrt när det kommer till inriktningar och former. Vuxnas lärande har under året genomfört en rad olika insatser, bl.a. medverkat i arbetet med ansökan om Vård- och omsorgscollege samt Teknikcollege, samarbetsformer har utarbetats med Arbetsförmedlingen och ett aktivt nätverkande med utbildningsanordnare, arbetsliv och samhällsaktörer. En effekt av genomförda insatser är bl.a. att merparten av de som avslutat omvårdnadsutbildningen under året, arbetar som undersköterska alternativt personlig assistent eller har gått vidare till högre studier. Den gymnasiala yrkesutbildningen inom butik och handel som förlagts till Alingsås med antagning i hela Göteborgsregionen (GR) ökar möjligheten för handeln i Alingsås att rekrytera utbildad personal. Arbetsutskottet har behandlat ärendet 4 juni 2013, 19. Utbildningsnämndens beslut Utbildningsnämnden godkänner Vuxnas lärandes upprättade verksamhetsberättelse för år EXP: Vuxnas lärande

9 9 UN 28 Dnr UN 620 Remiss motion om att införa omsorgsnorm - Lena Klevenås (MP) Ärendebeskrivning Lena Klevenås (MP), Emma Liljewall (MP), Tomas Hurtig (MP) och Janine Alm Ericsson (MP) har till kommunfullmäktige 27 februari 2013, 39 lämnat in en motion med förslag att kommunen utreder behovet av en omsorgsnorm en siffra i förhållande till antalet bostäder, för att tillgodose behovet av hjälp och stöd till barn som lever med våld i familjen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har , AU 29, beslutat att remittera ärendet till BUS-nämnderna samt till samhällsbyggnadsnämnden, remissen ska vara besvarad senast den 19 juli Beredning Skolverket har i rapporten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer, kartlagt orsakerna till de försämrade skolresultaten i svensk grundskola. Skolverket visar i sin rapport att ökade resultatskillnader under 1990-talet sammanfaller med förändringar i skolsystemets struktur och ökade socioekonomiska skillnader. Skolinspektionen genomför under 2012/13 en kvalitetsgranskning med rubriken Segregation i skolan, där inspektionen granskar hur kommunerna arbetar med resursfördelning och andra åtgärder. Kvalitetsgranskningen har två huvud-frågeställningar: Fördelar kommunen resurserna till förskola, grundskola och fritidshem utifrån principer som tar hänsyn till socioekonomiska faktorer? Följer kommunen upp resursfördelningen mot de mål som finns för utbildningen på såväl skol- och verksamhetsnivå som på kommunnivå? Har kommunen vidtagit eller planerar att vidta åtgärder för att på annat sätt förebygga och minska skolsegregationens effekter i förskolor och grundskolor? Åtgärderna kan exempelvis vara inriktade på att aktivt stärka skolor och verksamheter i deras inre arbete eller attrahera engagerad och kompetent personal etc. I projektet granskas 30 kommunala huvudmän i hela landet. Resultatet från granskningen i sin helhet sammanfattas i en övergripande granskningsrapport som publiceras under Vidare har utbildningsministern framfört förslag om att skriva in i skollagen att resurser i kommunerna ska fördelas efter socioekonomiska kriterier. Förvaltningen anser att det är lämpligt att avvakta riktlinjer från nationell nivå innan frågan utreds ytterligare. Arbetsutskottet har behandlat ärendet 4 juni 2013, 20 och lämnat följande förslag: Utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande och översänder det till kommunstyrelsen. Yrkande Niclas Hjelm (MP) yrkar bifall till motion. Birgitta de Verdier (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

10 10 UN 28 forts Dnr UN Proposition Ordföranden ställer proposition på Niclas Hjelms (MP) yrkande om bifall till motionen och finner att utbildningsnämnden avslår förslaget. Ordföranden finner därefter att utbildningsnämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Utbildningsnämndens beslut Utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande och översänder det till kommunstyrelsen. Reservation Niclas Hjelm (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Anteckning Niclas Hjelm (MP) lämnar följande protokollsanteckning. MP yrkar bifall till motionen att utreda en omsorgsnorm i kommunen. Tycker detta då vi anser Alingsås bör skapa möjligheter att gå i bräschen och bättre hjälpa de barn som råkar ut för våld i hemmet. Detta samtidigt som vi i MP ser positivt på framtagandet av nationella riktlinjer. EXP: Kommunstyrelsen, Lena Klevenås (MP)

11 11 UN 29 Dnr UN 620 Remiss motion om att starta en ekokocksutbildning på restaurangskolan i Alingsås - Lena Klevenås (MP) Ärendebeskrivning Lena Klevenås (MP), Emma Liljewall (MP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Thomas Hurtig (MP) och Janine Alm Ericson (MP) har till kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 47 lämnat en motion med förslag att en ekokocksutbildning startas vid restaurangskolan i Alingsås. Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade AU 67 motionen för beredning till Utbildningsnämnden. Beredning I motionen hänvisas till ekokocksutbildning i Norrköping och dess kunskapsmål kopplat till Alingsås vision om hållbarhet och livskvalité. Motionärerna yrkar att en liknande ekokocksutbildning startar i restaurangskolans lokaler i Alingsås. Inom gymnasieskolans restaurang- och livsmedelsprogram finns kursmoment som rör hållbar utveckling och ekologiska hänsynstaganden. Utöver utbildningen Ekologiskt kök i Norrköping finns det nationellt och regionalt ytterligare yrkeshögskoleutbildningar med liknande inriktning såsom exempelvis Kock inom hållbar gastronomi, Hållbar kockutbildning, Småskalig livsmedelsförädling med entreprenörskap och Gastronomisk kock specialisering arbetsledare i kök. Härtill finns generella restaurangutbildningar med kunskapsmål om hållbarhet och förståelse för sambandet mellan livsmedel, miljö och klimat. Yrkeshögskolans utbildningar är behovsanpassade efter aktuell efterfrågan varför innehåll och inriktning varierar över tid. Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningar är aktiva när det gäller såväl innehåll, planering som genomförande. Kunskapsmålen i en sådan utbildning tas fram av de nationella, regionala och lokala aktörer som har ett framtida behov av sådan arbetskraft. Kunskapsmålen beror således på efterfrågan och utbud och kan därmed variera över tid från en region till en annan. Utbildningsförvaltningen utreder för närvarande vilka nationella, regionala och lokala behov av utbildning som finns för vuxna på gymnasial och eftergymnasial nivå och som lämpligen kan inrymmas i restaurangskolans lokaler. Denna utredning kan belysa behov av restaurangutbildning för vuxna där kunskapsmål om förståelse för hållbarhet och sambandet mellan livsmedel, miljö och klimat ingår. Arbetsutskottet har behandlat ärendet , 21 och lämnar följande förslag: Utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen.

12 12 UN 29 forts Dnr UN Yrkande Pär-Göran Björkman (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: och ser positivt på motionen som sådan Åsa Svedjenäs (V) och Niclas Hjelm (MP) yrkar bifall till Pär-Göran Björkmans tilläggsyrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på Pär-Göran Björkman (S) m.fl. tilläggsyrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. Utbildningsnämndens beslut Utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande och ser positivt på motionen som sådan och överlämnar det till kommunstyrelsen. EXP: Kommunstyrelsen, Lena Klevenås (MP)

13 13 UN 30 Dnr UN 620 Svenska utlandsskolor Ärendebeskrivning Svenska skolor i utlandet är avsedda för svenska elever som bor utomlands. De svenska skolorna drivs av enskilda huvudmän i respektive land. För elever som är folkbokförda i Sverige föreligger inte någon skyldighet för elevernas hemkommuner att betala bidrag till skolor utomlands. Det finns heller ingen skyldighet att betala bidrag för dagliga resor eller att ge stöd till inackordering när eleven vistas och studerar utomlands. Utbildningsförvaltningen får förfrågningar från enskilda gymnasieelever som under en till två terminer önskar studera som gäststudent vid svenska gymnasier i utlandet. Ungdomarna vill stärka sina språkkunskaper, öka sin omvärldskunskap och skapa internationella kontakter samtidigt som de genomför sina studier av valt gymnasieprogram på en av Skolverket godkänd svensk gymnasieskola. Svenska skolor i utlandet lyder under Skolverkets tillsyn och har statsbidrag för sin verksamhet när det gäller elever som på grund av exempelvis familjeskäl eller andra skäl bor i utlandet. För elever som vill studera av eget intresse utgår inget statsbidrag. Svenska gymnasieskolor i utomnordiska länder har som krav att kommunen beviljar bidrag motsvarande gymnasieskolans programkostnad för ett nationellt program för att anta en elev. För kommunen blir utbildningskostnaden den samma för enskild elev eftersom programkostnaden följer eleven där eleven genomför sin utbildning. Utbildningstiden förlängs inte eftersom eleven fullföljer en termin eller ett läsår på ett nationellt program. Kommunen bidrar inte till kostnader utöver programkostnader, utan studiehjälp får sökas via Centrala Studiemedels Nämnden. Beredning Utbildningsförvaltningen ser positivt på att bevilja bidrag till programkostnader för studier vid svenska utlandsskolor. Utbildningskostnaden blir den samma för kommunen gällande enskild elev eftersom programkostnaden följer eleven där eleven genomför sin utbildning. Eftersom beslutet endast gäller för gymnasieskolor som är godkända av Skolverket, skolor som följer svensk skollag och erbjuder godkända nationella program ser förvaltningen att eleverna får den utbildning som krävs för att uppnå gymnasieexamen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet , 23. Utbildningsnämndens beslut Utbildningsnämnden beslutar att bevilja bidrag motsvarande en programkostnad för ett nationellt program till gymnasieelever folkbokförda i Alingsås kommun, som önskar att som gäststudenter få sin utbildning förlagd på av Skolverket godkända svenska gymnasieskolor utomlands. EXP: Alströmergymnasiet

14 14 UN 31 Dnr UN 078 Ekonomisk uppföljning per månad 2013 Ärendebeskrivning Den ekonomiska uppföljningen per den 31 maj 2013 visar att utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -1,0 mnkr. Beredning Effekten av anpassningen av organisationen på gymnasiesärskolan ger i dagsläget en effekt på 0,5 mnkr vilket har förbättrat prognosen jämfört med marsuppföljningen då det prognostiserades ett underskott på -1,5 mnkr. För att nå en budget i balans kommer ytterligare åtgärder genomföras gällande personal på gymnasiesärskolan, vissa får inte full effekt förrän De andra verksamheterna inom utbildningsförvaltningen kommer också ses över för att fastställa vilka åtgärder som kan vidtas för att hämta hem det prognostiserade underskottet. År 2013 ligger hela de interkommunala kostnaderna för Alströmergymnasiet i utbildningsnämndens budget. I de beräkningar som gjorts på kostnaderna för vårterminen visar att drygt halva budgeten för de interkommunala kostnaderna kommer att vara förbrukad första halvåret. Det råder fortfarande en viss osäkerhet inför höstterminen, men tendensen är att fler Alingsåsungdomar väljer att läsa vid Alströmergymnasiet jämfört med förra hösten vilket medför att budgeten följs enligt plan års flyktingfond som visar ett överskott bör avslutas. Detta överskott kan till viss del komma att fördelas ut på de andra flyktingfonderna för åren för att de skall klara framtidens behov under de år de är aktiva. Övriga verksamheter i förvaltningen kommer att hålla budget. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte , 79, att samtliga nämnder fortsätter att vidta åtgärder för att nå en budget i balans samt att få i uppdrag att senast i augusti månad 2013 inkomma med en handlingsplan som genererar en positiv avvikelse på minst 1 % av beslutat kommunbidrag för innevarande år. Detta innebär för utbildningsnämnden att genomföra besparingar på det prognostiserade underskottet på 1,0 mnkr och en rambesparing på 1,9 mnkr i år.

15 15 UN 31 forts Dnr UN Sammanställning Utbildningsnämnden Tkr Budget Prognos Avvikelse Nämnd Förvaltningskontor Alströmergymnasiet Alströmer interkommunala kostnader Gymnasiesärskolan Vuxnas lärande Integrationsavdelningen Ensamkommande flyktingar Utbildningsnämnden ram Utbildningsnämndens beslut 1. Den ekonomiska uppföljningen efter den 31 maj godkännes års flyktingfond avslutas. 3. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan enligt Kommunstyrelsens beslut.

16 16 Anteckning Pär-Göran Björkman (S), Niclas Hjelm (MP) och Åsa Svedjenäs (V) lämnar följande protokollsanteckning. Vid kommunstyrelsens möte , 79 yrkade representanterna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att utbildningsnämnden och socialnämnden skall uppnå budgetbalans för innevarande år därför skall ej dessa inkomma med förslag på åtgärder, som om de genomförs, genererar en positiv avvikelse på en procent av beslutat kommunbidrag. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i utbildningsnämnden ställer oss bakom detta yrkande. UN 32 Dnr UN 077

17 17 Flerårsstrategi Ärendebeskrivning Arbetet med flerårsstrategin för åren följer riktlinjerna i Styrmodellen för Alingsås. Ramarna baseras på den flerårsstrategin som fullmäktige fastställde Följande ärende utgör Utbildningsnämndens underlag till Kommunfullmäktige som väntas fastställa Flerårsstrategin för åren för Alingsås Kommun den 30 oktober. Beredning Under kommande treårsperiod kommer förvaltningen att ställas inför en del utmaningar. De rör sig om att öka andelen gymnasieelever som avslutar sin utbildning med fullständiga slutbetyg, ett ökat tryck på en flexiblare vuxenutbildning och ändrade regler när det gäller bidragen från Migrationsverket och konsekvenserna av detta. Arbetsutskottet har behandlat ärendet , 24. Utbildningsnämndens beslut Förslag till Flerårsstrategi åren godkännes och överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. EXP: Kommunstyrelsen UN 33 Dnr UN 620

18 18 Platsantal Alströmergymnasiet läsåret 2013/2014 Ärendebeskrivning Utbildningsnämnden beslutade , UN 8, om programutbud och platsantal till preliminärantagningen. Inför definitivantagningen genomförs ett antal simuleringskörningar. Förvaltningen analyser kontinuerligt platsantalet och gör justeringar utifrån genomförda simuleringar. Den sista simuleringskörningen innan definitivantagningen genomförs den 11 juni. Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade därför att hänskjuta ärendet till utbildningsnämndens sammanträde för beslut. Beredning Simuleringskörningen den 11 juni är på elevernas slutbetyg och ger därmed en god indikation inför definitivantagningen. Antalet platser fastställs enligt följande: Program Platsantal till definitivantagningen Barn- och fritid 18 Bygg- och anläggning 18 Bygg- och anläggning, lärling 5 husbyggnad Bygg- och anläggning, lärling 2 måleri Ekonomi 64 El- och energi 34 Estet/Estetik och media 12 Estet/Musik 22 Handel/admin 12 Humanistiska 8 Naturvetenskap 32 Restaurang- och livsmedel 16 Samhällsvetenskap 56 Teknik 64 Vård- och omsorg 14 Förslag till beslut i Utbildningsnämnden Summa: 377 Platsantal Alströmergymnasiet 2013/2014 fastställs enligt förvaltningens förslag. EXP: Alströmergymnasiet

19 19 UN 34 Dnr UN 030 Meddelanden 2013 Följande meddelanden finns att redovisa för Utbildningsnämnden Skolverkets beslut om statsbidrag för karriärstjänster bidragsåret 2013 Överenskommelse med Migrationsverket om platser för barn med uppehållstillstånd Överenskommelse med Migrationsverket om asylplatser Övergripande överenskommelse med Migrationsverket Beslut från Skolinspektionen Alingsås Montessori Skola Globen Beslut från Skolinspektionen Göteborgs Gymnasieskola sutdrag från Kommunstyrelsen Våruppföljning 2013 Alingsås kommun FSG-protokoll Utbildningsnämndens beslut Utbildningsnämnden lägger meddelanden till handlingarna.

20 20 UN 35 Dnr UN 031 Delegationsbeslut 2013 Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap Utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till Utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att Utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Utbildningsnämndens beslut Utbildningsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Protokoll. Utbildningsnämnden 2013-05-14 20-25

Protokoll. Utbildningsnämnden 2013-05-14 20-25 Utbildningsnämnden 20-25 2 Ekonomisk uppföljning per månad 2013...7 Programutbud 2014/2015...8 Riktlinjer integrationsarbetet...9 Nationell idrottsutbildning - Gymnastik...10 Meddelanden 2013...12 Delegationsbeslut

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-02-18 1-8

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-02-18 1-8 Utbildningsnämnden 1-8 2 Information från skolhälsovårdens verksamhetschef Petra Lernås om skolhälsovårdens verksamhetsberättelse för 2013...5 Information och överläggningar...5 Ansökan om Teknikcollege...6

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =RVJSS

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =RVJSS = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =RVJSS Utbildningsnämnden sammanträde 59. Uppföljning med prognos per den 30 september år 2011 60. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 14-17

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 14-17 Utbildningsnämndens 14-17 2 Programutbud 2014/2015...5 Riktlinjer integrationsarbetet...6 Nationell idrottsutbildning - Gymnastik...7 Ekonomisk uppföljning per månad 2013...9 3 Plats och tid Utbildningens

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-06-10 34-41

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-06-10 34-41 Utbildningsnämnden 34-41 2 Information och överläggningar...5 Plan för systematiskt kvalitetsarbete...7 Platsantal Alströmergymnasiet 2014/2015...8 Samverkansavtal för gymnasie- och gymnasiesärskolan 2015/2016-2018/2019...9

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96 Socialnämnden 87-96 2 87 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten - O learys...5 88 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Lejonberget AB (Savannen)...6 89 Presentation

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-09-16 24-32

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-09-16 24-32 Utbildningsnämndens 24-32 2 Information och överläggningar...5 Ansökan om statsbidrag för teknikprogrammets fjärde årskurs...6 Anhållan att starta juridikinriktning på ekonomiprogrammet 2015...8 Utbildningsnämndens

Läs mer

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1 I - ä < - Sammantfictesprotetall Barn- och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung Kl. 09.00-10.50 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Thomas

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-04-14 32-41

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-04-14 32-41 Utbildningsnämnden 32-41 2 32 Information och överläggningar...5 33 Remiss från Kultur- och fritidsnämnden gällande omlokalisering av verksamhet vid Arena Elva...6 34 Remisser från Skolinspektionen 2015...8

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Årjängs gymnasieskola, kl 15.30-19.55 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17

Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17 2012-10-23 1(8) Tid och plats Tisdagen den 23 oktober kl. 17.00-18.15, Yrkeshögskolan Bryggaregatan 17 Omfattning 115-130 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Per Carlsson (S) Birgitta Bergman (M)

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2012-04-03 23-32

Protokoll. Utbildningsnämnden 2012-04-03 23-32 Utbildningsnämnden 23-32 Utbildningsnämnden sammanträde 23. Ombudgetering av medel till interkommunala kostnander 24. Ekonomisk uppföljning efter mars år 2012 25. Prislista fristående gymnasieskolor 26.

Läs mer

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M)

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M) 2013-03-26 1(7) Tid och plats Tisdagen den 26 mars 2013, kl. 17.00-18.20, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 31-44 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Birgitta Bergman (M) Mattias Danielsson

Läs mer

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Yrkeshögskolan/ Klockan 17:00-17:45, 18:00-19:30 ande Ledamöter Ulrika Landergren (L), ordförande

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114 Kommunfullmäktige 106-114 2 106 Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst... 5 107 Hemställan om förnyelse av kommunalborgen för Brf Kaptenen... 7 108 Avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:...

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:... 2008-03-31 18 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Helene

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-04-08 17-25

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-04-08 17-25 Utbildningsnämnden 17-25 2 Information och överläggningar...5 Verksamhetsberättelse 2013 - Vuxnas lärande...7 Verksamhetsberättelse 2013 - Integration...8 Delegering av Integrationsavdelningens möjlighet

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-10-06. Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-10-06. Administrativa avdelningen 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 16.00 18.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (FP) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Benny Moberg (KD) Bo Eriksson (FP) Jörgen Berglund

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-09-22 70-80

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-09-22 70-80 Utbildningsnämnden 70-80 2 70 Information och överläggningar...5 71 Val av ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott...6 72 Ansökan att delta i ICLD-projekt...7 73 Uppföljning gällande kränkande behandlingar

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

2014-08-25. ajournering klockan 17.30 17-50

2014-08-25. ajournering klockan 17.30 17-50 1(23) Plats och tid Bollebygdskolans gamla 79 matsal, måndagen den 25 augusti 2014, klockan 16.00 ajournering klockan 17.30 1750 Ordförande ande Fredrik Olofsson (C) Fredrik Olofsson (C) Rune Kennborn

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-06-13

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-06-13 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-06-13 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 10.00 16.20 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) och

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47 Förbundsdirektionen 36-47 Förbundsdirektionen sammanträde 36. Godkännande av dagordning 37. Utseende av justeringsperson 38. Budget och verksamhetsuppföljning 2010, kvartal 3 39. Hantering av ackumulerat

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari 2007, kl. 16.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-30 1(16) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjövägen 4. 13.00 16.00 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Per- Erik Andersson, C Övriga

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17 Överförmyndarnämnden 15-17 2 15 Information från presidiedialog med kommunstyrelsens arbetsutskott...4 16 Månadsuppföljning för överförmyndarnämnden 2015...5 17 Kostnadsersättning för utbildning av gode

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 12:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2011-04-04, kl 08.30 Paragrafer 36-49 Sekr 2 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2011-04-04, kl 08.30 Paragrafer 36-49 Sekr 2 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2011-03-28 40 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.25 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Björn Andreasson, (m), ordförande Adéle Olander, (m), tjg ersättare Johan Svanberg, (m), ledamot Brita

Läs mer

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen.

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-01-30 1 Meddelanden. 2 Anmälan om delegationsbeslut. 3 Bokslut 2012. 4 Information Elitishockeygymnasium. 5 Information Särskolan. 6 Yttrande över revisionsrapport gällande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(16) Plats och tid Härneviskolan, Bro kl 16.00 17.00 Inez Kapborg (M),1:e vice ordförande Beslutande Rolf Nersing (S), 2:e vice ordförande Yvonne Blomqvist (M) Birgitta Holmström (S) Åke Holm (MP) Nawal

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.

137 Allmänhetens frågestund Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 2015-09-22 1(8) Tid och plats Tisdagen den 22 september 2015, kl. 16.00-16.40, Utbildningsförvaltningen Omfattning 135-158 Beslutande ledamöter Helene Sandberg (S) Andreas Cerny (FP) Anita Spjuth (V) Anders

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-10-20 1 ( 15) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.30. Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd)

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Lene Hollner (S) Britt-Marie Necke

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Bildningsnämnd 2013-02-12 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ers. Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Birgith Olsson Johansson, ordf. (S), Mattias

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2009-05-12 1 (15)

Barn- och ungdomsnämnden 2009-05-12 1 (15) Barn- och ungdomsnämnden 2009-05-12 1 (15) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 16.30 Beslutande Britt-Marie Hermansson (M), ordförande Jens Persson (S) Maria Toll (C), 34 - del av 38 Per Götell (FP)

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-12-12 BUN 107 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 108 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 2 BUN 109 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, OKTOBER 2013... 3 BUN

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-09-18

Omsorgsnämnden 2001-09-18 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 18.20 Beslutande S Bo Johansson, ordförande KD Göran Andersson S Karl-Erik Danielsson MP Birgitta Persson M Ingrid Burfelt C Aina Svensson 134-145

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(20) Plats och tid: Partille Kulturhus, Partille kl. 08:30-15.00 Beslutande Monica Samuelsson (S), ordf Kent Carlsson (S) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (FP) Elisabeth Mörner (M) Åke Andersson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-03-24 39-49

Protokoll. Socialnämnden 2015-03-24 39-49 Socialnämnden 39-49 2 39 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl 2015...5 40 Information arbetsmiljö...6 41 Behov av Asyl/PUT-boende...7

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2012-01-12 kl 13.30-17.10 i Skånes Fagerhultsrummet Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMQJOS= = =ONJOT

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMQJOS= = =ONJOT = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMQJOS= = =ONJOT Utbildningsnämnden sammanträde 21. Uppföljning med prognos per den 31 mars år 2011 22. Remiss Skolinspektionen - Ansökan från Alingsås Yrkesgymnasium AB om

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén

Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén Utbildningsnämnden 2003-04-29 1 (11) Plats och tid Breviksskolans gymnasium, kl 13.15 17.30. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner, t o m 45 Agneta Rönn Birger Svensson Kenneth Rosén Stefan Ohlsson

Läs mer

Datum. Ordförande Werner Schubert (S) Owe Fröjd (BAp) Lisbeth Bolin (C)

Datum. Ordförande Werner Schubert (S) Owe Fröjd (BAp) Lisbeth Bolin (C) ... HABO Tid och plats ande Kl. 18.00, Matsalen, Bildningscentrum Jan Fridegård, Bålsta Ledamöter Ordförande Werner Schubert (S) Owe Fröjd (BAp) Lisbeth Bolin (C) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 14 juni 2007 kl. 19.00 20.35

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 14 juni 2007 kl. 19.00 20.35 Utbildningsnämnden 2007-06-14 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 14 juni 2007 kl. 19.00 20.35 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2016-01-26 1-9

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2016-01-26 1-9 Barn- ungdomsnämnden 1-9 2 Rapport om nuläge inom barnomsorg 2015... 7 Flerårsstrategi 2016-2018 Barn- ungdomsnämnden... 8 Lednings- kommunikationsplan för extraordinära händelser 2016... 11 Systematiskt

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-10-24 Kl. 14:00 16.55

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-10-24 Kl. 14:00 16.55 1 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-10-24 Kl. 14:00 16.55 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-04-23 47 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 14.00 15.00 Beslutande Sven Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Jasna L Martinsson (M) Robin

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1 (16) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.30-14.15 Beslutande: Karin Skärby (c), ordförande Kerstin Almqvist (m) Torbjörn Mellgren (s) Ulrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-20. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-20. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50 1 Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 5 och 1 2013-02-20 8:15-12:35 13:10-15:50 Beslutande Kristina Svensson Hans Stevander Veronica Almroth 13-21 Claes Nordevik 22-24 Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson

Läs mer

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S)

Annie Karlsson (S) Eva Olofsson (C) 7 delar av 14 Anders Nilsson (SD) 8-14 Anneli Persson (S) Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.25 Ajournering: 15.23 15.35 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (21) Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (21) Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (21) Plats och tid Kommunhuset 10 september 2015 kl. 13.30 18.10 Mötet ajournerades 15.10 15.20 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-04 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 mars 2014, kl. 13.15-17.45 Beslutande Johanna Haraldsson (S), ordförande Mikael Hahn (S) Henrik Tvarnö (S) från kl. 15.20 Henrik Freij

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-18 1(10) Plats och tid Öckerösalen, kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Yrkeshögskolan Kungsbacka Klockan 16:30-19.40 ande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Marianne Pleijel (M), förste vice

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-10-20 81-92

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-10-20 81-92 Utbildningsnämnden 81-92 2 81 Information och överläggningar...5 82 Sammanträdestider 2016...6 83 Återrapport kring uppdrag om undersökning av kostnader för gymnasiala fristående kurser...8 84 Lärarlegitimationer

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-04-27 1 (7) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20.

Utbildningsnämnden 2004-04-27 1 (7) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson, 30-32 Kenneth Rosén Stefan Ohlsson Johan Renfors Klas Lundbergh Gunilla Lidberg

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sal 114 14:00-16:00 ande Anders Tell, ordförande. Fredrik Axelsson (M), vice ordf. Malin Emilson (S) Qazim Hasanaj (S) Emma Bruce (S) Anna Pettersson (S) Magnus

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 42 Besök från Hagaboda rektorsområde... 53 43 Ekonomisk rapport tertial 1 2011... 54 44 Aktuell barnomsorgskö... 55 45 Gåvoläromedel... 56 46 Studieresa till Auschwitz...57 47 Regionalt

Läs mer

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (19) Barn- och grundskolenämnden 2016-05-25 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.10,13.30-14.30 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-04-15 62

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-04-15 62 Utskottet Lärande och stöd 2009-04-15 62 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08.00-14.55 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Pia Everskog (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset Kinna, klockan 08.30-13:00 Beslutande M Anders Lindal tjänstgör för Lena Eriksson (M) M Nina Paulsson Åmark FP Egon Svensson tjänstgör

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Musikskolan, kl 17.30-19.30 ande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) justerande Maria Maric (KD) tjänstgörande ersättare för T. Johansson Ann Hall Gustafsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggetorpsskolan, kl 17.30-20.45 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Torbjörn Andersson (Fp) Annika Singleton (KD) Ann Hall Gustafsson (C) Kl.

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 14/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-11-02 Klockan: 13:15-16:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 17.20 18.30. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 17.20 18.30. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef 1 (20) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 17.20 18.30 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Utskottet för lärande 2015-10-12

Utskottet för lärande 2015-10-12 1 Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ellös F-6 skola 2015-10-12 kl 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 3 Hälsön 2015-10-12 13:00-16:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2008-12-09 1 (15) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Bolgakov (m) Thomas Carlsson (c) Maria Toll

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-09-16 78 (97) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 16 september 2015 kl. 15.00-16.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Helena Edrenius (S) ordf. Raul Sevefjord (M) Mensud

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-12-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 81 Ekonomisk långsiktig plan (KELP) 82 Motion vårdnadsbidrag 83 Medborgarförslag tennisbanan

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2000-09-12 1 (24) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30.

Barn- och ungdomsnämnden 2000-09-12 1 (24) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30. 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Elisabeth Lönnberg Mayvor Lundberg Solveig Mäkinen Kenneth Rosén Ingrid Karlsson Senja Peltonen Klas Lundbergh

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Beslutande: Ersättare: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken kl 11.35-12.15, 14.30-14.50 Mats-Olov Johansson (M), ersättare för Jonas Ahlström (M) Elisabet

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/20 Plats och tid Sammanträdesrummet, övre våningen, Hagfors stadshus kl. 09:00-11:15 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer