Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C20P

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C20P http://sv.yourpdfguides.com/dref/588106"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB C20P. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: ensamrätt. sig rätten att ändra i den här handboken och utrustningen som beskrivs i den utan föregående meddelande. Stor möda har lagts ned på att se till att handboken är fri från felaktigheter och förbiseenden. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. utställer emellertid inte några garantier av något slag, däribland men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte i fråga om den här handboken. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. tar inget ansvar och erkänner inga förpliktelser för fel i den här handboken eller för skador av tillfällig, särskild eller följdmässig natur som uppkommer på grund av tillhandahållandet av handboken eller att handboken används för att handskas med utrustningen eller i samband med att utrustningen hanteras på det sätt som beskrivs. LICENSAVTAL Paketet innehåller följande material från Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KBMT): programvara som ingår i utskriftssystemet, digitalt kodade konturdata som går att avläsa maskinellt och som kodas i ett särskilt format i krypterad form ("teckensnitt"), andra program som körs på en dator då utskriftsprogrammet används ("värdprogramvara") och tillhörande skriftligt material ("dokumentation"). Termen "programvara" beskriver utskriftsprogramvaran, teckensnittsprogram och/eller värdprogram, och begreppet omfattar även eventuella uppgraderingar, ändrade versioner, tillägg och kopior av programvaran. Programvaran licensieras till dig enligt villkoren i det här avtalet. KMBT ger dig en icke-exklusiv licens att använda programvaran och dokumentationen, under förutsättning att du samtycker till det följande: 1. Du kan använda utskriftsprogramvaran och de tillhörande teckensnittsprogrammen för utskrifter på de licensierade utskriftsenheterna, men enbart för företagets/dina interna ändamål. 2. Utöver licensen till teckensnittsprogrammen som beskrivs i avsnitt 1 ("Utskriftsprogramvara") här ovan, kan du använda teckensnittsprogrammen för att återge tjockleken, formaten och de olika versionerna av bokstäver, siffror och symboler ("teckensnitt") på skärmen för företagets/dina interna ändamål. 3. Du får ta en säkerhetskopia av värdprogramvaran, under förutsättning att säkerhetskopian inte installeras eller används på någon dator. Oaktat ovanstående begränsningar får du installera värdprogramvaran på ett valfritt antal datorer och använda den med ett eller flera utskriftssystem som kör utskriftsprogramvaran. 4. Du kan tilldela rättigheterna enligt det här avtalet till en tredje part och överföra licenstagarens rättigheter och intressen till programvaran och dokumentationen, under förutsättning att du ger den tredje parten alla exemplar av programvaran och dokumentationen och under förutsättning att den tredje parten går med på att underställa sig alla villkor i det här avtalet. 5. Du går med på att inte ändra, anpassa eller översätta programvaran eller dokumentationen. 6. Du går med på att inte försöka ändra, disassemblera, dekryptera, analysera eller dekompilera programvaran. 7. Rätten till programvaran och dokumentationen och eventuella återgivningar av dem tillhör KMBT och företagets licensgivare. 8. Varumärken skall användas i enlighet med praxis, bland annat att varumärkets ägare skall namnges. Varumärken får bara användas för att identifiera utskrifter som framställs med programvarans hjälp. Dylikt bruk av varumärket ger dig inga rättigheter till varumärket. 9. Du får inte hyra ut, i din tur licensiera, låna ut eller överföra versioner eller kopior av programvaran som licenstagaren inte använder, eller programvara på eventuella medier som inte används, förutom i det fall då all programvara och dokumentationen överförs till en annan person på permanent basis, enligt beskrivningen här ovan. 10. KMBT eller företagets licensgivare skall under inga omständigheter hållas ansvarsskyldigt för skador av något slag, däribland uteblivna vinster eller förlorade besparingar, inte ens om KMBT har meddelats möjligheten av sådana skador, eller för krav från en tredje part. KMBT eller dess licensgivare frånsäger sig alla garantier vad avser programvaran, både uttryckliga och underförstådda, däribland men utan begränsning underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, rättsanspråk och att intrång inte har gjorts på tredje parts rätt. Vissa stater eller domsagor tillåter inte undantag från eller begränsning av tillfälliga, följdmässiga eller särskilda skador, så de ovanstående begränsningarna gäller eventuellt inte dig. 11. Meddelande till användare i statlig tjänst: Programvaran är en "kommersiell produkt" enligt definitionen av begreppet i 48 C.F.R , och består av "kommersiella datorprogram" och "kommersiell dokumentation till datorprogram", enligt hur dessa begrepp används i 48 C.F.R Enligt 48 C.F.R och 48 C.F.R till och med förvärvar alla användare i statlig tjänst i USA programvaran med endast de rättigheter som framställs i detta dokument. 12. Du går med på att du inte får exportera programvaran i någon form i brott mot tillämpliga lagar och regleringar som avser något lands exportkontroller. Om Adobe Color Profile ADOBE SYSTEMS INCORPORATED LICENSAVTAL FÖR FÄRGPROFIL MEDDELANDE TILL ANVÄNDAREN: LÄS DET HÄR KONTRAKTET NOGA. GENOM ATT ANVÄNDA EN DEL AV DET HÄR PROGRAMMET ELLER HELA PROGRAMMET GODKÄNNER DU VILLKOREN FÖR DET. OM DU INTE SAMTYCKER TILL AVTALSVILLKOREN SKA DU INTE ANVÄNDA PROGRAMMET. 1. DEFINITIONER I det här avtalet betyder "Adobe" Adobe Systems Incorporated, ett företag med säte i Delaware och med adressen 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornien 95110, USA. "Program" innebär själva programmet och tillhörande material som medföljer det här avtalet.

3 2. LICENSAVTAL Enligt villkoren i det här avtalet ger dig Adobe härmed en världsomspännande, icke-exklusiv, icke överförbar och royaltyfri licens att använda, reproducera och offentligen visa programmet. Adobe ger dig även rätt att distributera programmet enbart (a) inbäddat i digitala bildfiler och (b) fristående. Ingen annan distribution av programmet är tillåten, vilket bland annat omfattar distribution av programmet om det är inlemmat i eller medföljer någon applikation. Alla enskilda profiler måste refereras med deras ICC-profilsträngar. Du får inte modifiera programmet. Adobe har inget ansvar att tillhandahålla support enligt det här avtalet, vilket omfattar uppgraderingar eller framtida versioner av programmet och annat material. Du erhåller ingen rätt till den immateriella egendomen som programmet utgör enligt det här avtalet. Du erhåller inga rättigheter till programmet, förutom enligt vad som kommer till uttryck i avtalet. 3. DISTRIBUTION Om du väljer att distribuera programmet gör du det medveten om att du samtycker till att försvara och hålla Adobe skadeslöst gentemot eventuella förluster, skador eller kostnader som uppkommer genom något yrkande, någon stämning eller någon annan juridisk process som uppkommer genom en sådan distribution, vilket utan begränsning omfattar att du inte efterlever det som stadgas i detta avsnitt 3. Om du distribuerar programmet fristående gör du det enligt villkoren i det här avtalet eller ditt eget licensavtal, som (a) efterlever villkoren i det här avtalet; (b) frånsäger alla garantier och förhållanden, uttryckta eller underförstådda, å Adobes vägnar; (c) undantar Adobe från allt ansvar för skador; (d) framhåller att eventuella villkor som avviker från det här avtalet är dina egna och inte Adobes och (e) framhåller att programmet finns att hämta hos dig eller Adobe och informerar licenstagaren om hur han kan skaffa sig det på ett rimligt sätt på eller via ett medium som brukar användas för utbyte av program. Alla distribuerade progam måste innehålla Adobes upphovsrättsmeddelande som medföljer programmet och som Adobe har tillhandahållit. 4. FRISKRIVNINGSKLAUSUL Adobe licensierar programmet till dig "I BEFINTLIGT SKICK". Adobe påstår inte att programmet är lämpligt för något syfte eller för att få fram något särskilt resultat. Adobe skall inte vara ansvarigt för förluster eller skador som uppstår genom det här avtalet eller på grund av distribution eller bruk av programmet eller något annat material. ADOBE OCH ADOBES LEVERANTÖRER GER INTE OCH KAN INTE GE NÅGRA GARANTIER OM PRESTANDAN ELLER RESULTATEN FRÅN PROGRAMMET, FÖRUTOM FÖR SÅDAN GARANTI, FRAMSTÄLLNING ELLER VILLKOR SOM INTE KAN ELLER INTE FÅR UNDANTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT LAGEN SOM GÄLLER I DIN JURISDIKTION. ADOBE OCH ADOBES LEVERANTÖRER GER INGA GARANTIER, GÖR INGA FRAMSTÄLLNINGAR OCH UPPSTÄLLER INGA VILLKOR, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, OAKTAT LAG, RÄTTSPRAXIS, PRAXIS, BRUK ELLER NÅGOT ANNAT, VAD AVSER NÅGOT ANNAT SAKFÖRHÅLLANDE, VILKET OMFATTAR MEN INTE BEGRÄNSAS TILL ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTT, INTEGRATION, NÖJSAM KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SYFTE. DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER, SOM VARIERAR FRÅN JURISDIKTION TILL JURISDIKTION. Bestämmelserna i avsnitt 4, 5 och 6 ska gälla även efter det att avtalet sägs upp, oavsett anledning, men detta skall inte implicera eller skapa någon fortsatt rätt att använda programmet efter det att avtalet har sagts upp. 5. ANSVARSBEGRÄNSNING ADOBE OCH ADOBES LEVERANTÖRER SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARSSKYLDIGA INFÖR DIG FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR, YRKANDEN ELLER KOSTNADER ELLER FÖR EVENTUELLA FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖRLORADE INTÄKTER ELLER FÖRLORAT SPARKAPITAL, ÄVEN OM EN REPRESENTANT FÖR ADOBE HAR GJORTS UPPMÄRKSAM PÅ MÖJLIGHETEN AV SÅDAN FÖRLUST, SKADA, SÅDANT YRKANDE ELLER SÅDANA KOSTNADER ELLER FÖR NÅGOT YRKANDE SOM NÅGON UTOMSTÅENDE FRAMSTÄLLER. FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG GÄLLER Ihar läst det här avtalet, förstår det, och att det är det fullständiga och exklusiva uttrycket för avtalet mellan dig och Adobe som ersätter alla tidigare avtal, muntliga eller skriftliga, mellan Adobe och dig vad avser licensieringen av programmet till dig. Ingen variant av villkoren i det här avtalet skall kunna användas mot Adobe såvida inte Adobe uttryckligen medger det i skrift, undertecknat av en behörig firmatecknare för Adobe. ICC-profil för TOYO INK Standard Color on Coated Paper (TOYO Offset Coated 2. 1) Den här ICC-profilen (TOYO Offset Coated 2.1) karakteriserar tryck på japanska offsetpressar på bestruket papper och är helt kompatibel med ICCprofilformatet. Om "TOYO INK Standard Color on Coated Paper" Detta är standarden för färgåtergivning på arkmatade offsetpressar vd tryck på glättat papper och har tillverkats av TOYO INK MFG.CO., LTD. ("TOYO INK"). Denna standard har uppkommit genom trycktester med TOYO INKS arkmatade offsettryckbläck och under TOYO INKS egna tryckbetingelser. "TOYO INK Standard Color on Coated Paper" är kompatibelt med "JAPAN COLOR". Avtal 1. Återgivningen av bilder på en skrivare eller en skärm med den här ICC-profilen motsvarar inte fullständigt TOYO INK Standard Color on Coated Paper. 2. Upphovsrätten till den här ICC-profilen förblir TOYO INKS; därför får du inte överföra, tillhandahålla, hyra ut, distribuera, avslöja eller tilldela några rättigheter till den här ICCprofilen till någon utomstående utan skriftligt medgivande från TOYO INK. 3. TOYO INK och företagets styrelse, chefer, anställda och agenter ska under inga omständigheter ha något ansvar gentemot dig för några stora eller små skador, varken direkta eller indirekta, (vilket omfattar förlust av intäkter, att arbetet ligger nere, att uppgifter går förlorade och liknande) som uppkommer på grund av bruk av eller oförmåga att göra bruk av den här ICC-profilen.

4 4. TOYO INK har inget ansvar för att besvara några frågor om den här ICC-profilen. 5. Alla namn på företag och produkter som används i det här dokumentet är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Den här ICC-profilen har framställts av GretagMacbeth ProfileMaker och TOYO INK har beviljats en viss rätt att distribuera den av GretagMacbeth AG. TOYO Offset Coated 2. 1 TOYO INK MFG. CO., LTD Endast för EU-medlemsstater Denna symbol betyder: Släng inte den här produkten i soptunnan! Kontakta kommunen och hör efter hur den ska kasseras. Om du köper en ny skrivare kan du ge den gamla till återförsäljaren, som ser till att den kasseras på lämpligt sätt. Återvinning av den här produkten bevarar naturresurser och förhindrar alla eventuella negativa följder på miljön och människors hälsa som beror på olämplig hantering av avfall. Den här produkten efterlever direktivet RoHS (2002/95/ EG). Innehåll 1 Introduktion... 1 Bekanta dig med skrivaren 2 Utrymmeskrav 2 Skrivarens delar 4 Framsidan 4 Baksidan 5 Från framsidan med tillval 5 Om programmet. 7 Cd-skivan Printer Driver 8 PostScript-drivrutiner 8 PCL-drivrutiner 8 XPS-drivrutin 8 PPD-filer 9 CD-skiva med verktygsprogram och dokumentation 9 Verktyg 9 Systemkrav 11 Välja drivrutins-/standardinställningar (i Windows) 12 Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA bizhub C20P, 2 Innehåll i KONICA MINOLTA bizhub C20P PS) 12 Avinstallera skrivardrivrutinen (i Windows) 14 Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA bizhub C20P, KONICA MINOLTA bizhub C20P PS) 14 Visa skrivardrivrutinens inställningar (i Windows) 15 Windows Vista 15 Windows XP/Server Windows Använda Postscript- och PCL-skrivardrivrutinerna 16 Vanliga knappar 16 OK 16 Avbryt 16 Verkställ 16 Hjälp 16 Favorite Setting 16 Vyn Paper 17 Vyn Printer 17 Vyn Quality 17 Default 17 Fliken Advanced (endast PostScript-skrivardrivrutinen) 17 Fliken Basic 17 Fliken Layout 18 Fliken Cover Page 18 Fliken Watermark/Overlay 19 Fliken Quality 19 Fliken Other 20 Begränsningar för skrivardrivrutinsfunktioner som har installerats med Point and Print 20 3 Använda Status Monitor (endast Windows) Jobba med Status Monitor 22 Introduktion 22 Driftvillkor 22 Öppna Status Monitor 22 Använda Status Monitor 22 Känna igen varningar från Status Monitor 23 Rätta till en varning från Status Monitor 23 Stänga Status Monitor 23 Skrivarens kontrollpanel och konfigurationsmeny...25 Om kontrollpanelen 26 Indikatorer och knappar på kontrollpanelen 27 Meddelandefönster 28 Hjälpsidor 29 4 ii Innehåll Översikt av konfigurationsmenyn 30 Huvudmeny 30 Menyn PROOF/PRINT 32 Skriva ut/ta bort ett lagrat jobb 32 Ange lösenordet 33 Menyn PRINT 35 Menyn PAPER 37 Menyn QUALITY 44 MEMORY DIRECT 62 CAMERA DIRECT 65 Menyn INTERFACE 68 Menyn SYS DEFAULT 77 Menyn MAINTENANCE 89 Menyn SERVICE 97 5 Direktutskrifter från kameror..

5 . 99 Direktutskrifter från kameror 100 Skriva ut direkt från en digitalkamera 100 Utskrifter direkt från minnet Utskrifter direkt från minnet 102 Skriva ut från ett anslutet USB-minne 102 Använda utskriftsmedier Mediespecifikationer 104 Medietyper 105 Vanligt papper (återvinningspapper) 105 Tjockt papper 107 Kuvert 107 Etiketter 108 Brevhuvud 110 Vykort 110 OH-film 111 Glättat papper 112 Vilken yta går det garanterat att skriva ut på? 113 Utskrivbar yta--kuvert 113 Sidmarginaler 113 Lägga i papper 114 Magasin 1 (manuell matning) 114 Lägga i vanligt papper 115 Andra utskriftsmedier 117 Lägga i kuvert 117 Lägga i etikettark/vykort/tjockt papper/glättat papper och OH-film 119 Magasin Lägga i vanligt papper 122 Magasin 3 (extra undre matningsenhet) Innehåll iii Lägga i vanligt papper 125 Dubbelsidiga utskrifter 128 Utmagasin 130 Förvaring av utskriftsmedier Byta ut förbrukningsvaror Byta ut förbrukningsvaror 134 Om tonerkassetter 134 Byta ut en tonerkassett 137 Byta ut en bildenhet 141 Byta ut spilltonerflaskan 147 Byta ut överföringsvalsen 150 Byta ut överföringsvalsen 150 Byta ut ozonfiltret 153 Byta ut överföringsremenheten 154 Byta ut det extra batteriet 160 Byta ut fixeringsenheten Underhåll av skrivaren...

6 Underhåll av skrivaren 168 Rengöra skrivaren 170 Utsida 170 Pappersvalsar 171 Rengöra matningsvalsarna (manuella magasinet) 171 Rengöra matningsvalsarna (magasin 2/3) 173 Rengöra matningsvalsarna i magasin Rengöra laserns lins Felsökning. 177 Introduktion 178 Skriva ut en konfigurationssida 178 Förhindra att papper fastnar 179 Utskriftsmediets väg genom skrivaren 180 Ta bort papper som fastnar 181 Meddelanden om att papper har fastnat och metoder att ta bort dem 182 Ta bort papper som har fastnat i magasin Ta bort papper som har fastnat i magasin Ta bort papper som har fastnat i duplex-enheten 189 Ta bort papper som har fastnat i fixeringsenheten 190 Ta bort papper som har fastnat i magasin 1 (manuell matning) och överföringsvalsen 194 Lösa problem med papper som fastnar 197 Lösa andra problem 200 Lösa problem med utskriftskvalitet 206 Status-, fel- och underhållsmeddelanden 212 iv Innehåll Vanliga statusmeddelanden 212 Felmeddelanden (Varning:) 213 Felmeddelanden (tillkalla operatör:) Underhållsmeddelanden: Installera tillbehör Introduktion 224 Antistatskydd 225 DIMM-minne (dual in-line memory module) 226 Installera ett DIMM-minne 226 Hårddisksats 229 Installera hårddisksatsen 229 CompactFlash 233 Montera CF-adaptern och CompactFlash-kortet 233 Undre matningsenhet 237 Innehåll i satsen 237 Montera en undre matningsenhet 238 A Bilaga Tekniska uppgifter 242 Skrivare 242 Tabell över förbrukningsvarornas förväntade livslängd 245 Vår omsorg om miljön 246 Vad är ENERGY STARprodukter? 246 Innehåll v vi Innehåll Introduktion Bekanta dig med skrivaren Utrymmeskrav Följ de rekommenderade utrymmeskraven som beskrivs här nedan, så blir skrivaren enklare att använda, underhålla och fylla på. 913 mm 100 mm 469 mm 51 mm (2.0") 244 mm 100 mm 436 mm 385 mm Framsidan 913 mm 100 mm 244 mm 469 mm 100 mm 548,5 mm mm 385 mm 51 mm (2.0") Från framsidan med tillval 2 Bekanta dig med skrivaren 962 mm 326

7 mm 536 mm 100 mm Från sidan med tillval Tillvalen är tonade i illustrationerna här ovan.

8 Bekanta dig med skrivaren 3 Skrivarens delar Teckningarna här nedan illustrerar delar av skrivaren. Hänvisningar till dem finns överallt i handboken. Ta dig alltså lite tid att bekanta dig med dem. Framsidan 1--Kontrollpanel 2--Utmagasin 3--Magasin 1 (manuell matning) 4--Magasin 2 5--Fixeringsenhet 6--Höger sidolucka 7--Överföringsvals 8--Överföringsremenhet 9--Bildenhet(er) 10--Laserrengöringsverktyg 11--Framlucka 12--Spilltonerflaska 13--Tonerkassett(er) 14--Ozonfilter Y P U S H Y 9 4 Bekanta dig med skrivaren Baksidan 1--Port för utskrifter direkt från digitalkameror 2--Strömbrytare 3--Strömkontakt 4--Parallellport 5--10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T-kontakt, Ethernet 6--USB-port 7--Ventilationsgaller 8--Pappersstopp Från framsidan med tillval 1--Undre matningsenhet (magasin 3) 1 Bekanta dig med skrivaren 5 6 Bekanta dig med skrivaren Om programmet Cd-skivan Printer Driver PostScript-drivrutiner Operativsystem Windows Vista/XP/Server 2003/ bitars Windows Vista/XP/Server 2003 Användningsområde Drivrutinerna ger tillgång till skrivarens samtliga funktioner, bland annat täckskikt och avancerad layout. Se även "Visa skrivardrivrutinens inställningar (i Windows)" på sidan 15. En särskild PPD-fil har förberetts för program (såsom PageMaker och Corel Draw) som kräver att en PPD-fil anges vid utskrifter. Använd den PPD-fil som finns på cd-skivan med skrivardrivrutiner när du väljer en PPD-fil vid utskrifter i Windows Vista, XP, Server 2003 och PCL-drivrutiner Operativsystem Windows Vista/XP/Server 2003/ bitars Windows Vista/XP/Server 2003 Användningsområde Drivrutinerna ger tillgång till skrivarens samtliga funktioner, bland annat täckskikt och avancerad layout. Se även "Visa skrivardrivrutinens inställningar (i Windows)" på sidan 15. XPS-drivrutin Operativsystem Windows Vista 64-bitars Windows Vista Användningsområde Dessa minidrivrutiner för Windows Vista baseras på Windows-kärnan. Information om installationsmetoder och funktioner finns i referensguiden på cdskivan Utilities and Documentation. XPS-drivrutinen går inte att installera med autoinstallationsfunktionen på cd-skivan med skrivardrivrutiner. Mer information finns i referensguiden på cd-skivan Utilities and Documentation. 8 Cd-skivan Printer Driver PPD-filer Operativsystem Macintosh OS X Linux Användningsområde Dessa filer krävs för att det ska gå att använda skrivardrivrutinen i de olika operativsystemen. Mer information om drivrutinerna till Macintosh och Linux finns i referenshandboken på cd-skivan Utilities and Documentation. Mer information om hur drivrutinerna installeras i Windows finns i installationshandboken på cd-skivan Utilites and Documentation. CD-skiva med verktygsprogram och dokumentation Verktyg Verktyg Download Manager (Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000, Macintosh OS x eller senare) Användningsområde Det här verktyget, som bara går att använda om hårddisksatsen (tillval) installeras, gör det möjligt att spara teckensnitt och överlagringsinformation. Mer information om alla funktioner finns i onlinehjälpen till Download Manager. Skrivarens aktuella status och tillståndet för förbrukningsvaror och fel går att se. Vill du ha mer information, Se "Använda Status Monitor (endast Windows)" på sidan 21. Här går det att komma åt skrivarhanteringsfunktioner såsom statusövervakning och nätverksinställningar. Mer information finns i snabbguiden till PageScope Net Care på cd-skivan Utilities and Documentation. Status Monitor (endast Windows) PageScope Net Care CD-skiva med verktygsprogram och dokumentation 9 Verktyg PageScope Web Connection Användningsområde Det går att undersöka skrivarnas tillstånd med en webbläsare, och de olika inställningarna kan ändras. Mer information finns i referensguiden på cd-skivan Utilities and Documentation. Skrivarens grundläggande nätverksinställningar går att ange med hjälp av TCP/IP- och IPX-protokollen. Mer information finns i handboken till PageScope Network Setup på cd-skivan Utilities and Documentation. Det här verktyget upptäcker automatiskt att en ny skrivare har anslutits till nätverket och skapar ett skrivarobjekt på Windowsutskriftsservern. Mer information finns i snabbguiden till PageScope Plug and Print på cd-skivan Utilities and Documentation. Den här nätverksverktyget gör det möjligt att använda skrivaren och KONICA MINOLTAS multifunktionsprodukter i NDPS-miljö. Mer information finns i handboken till PageScope NDPS på cd-skivan Utilities and Documentation. Det här programmet gör det möjligt att skicka PDF- och TIFF-filer direkt till skrivaren för utskrift. Mer information finns i handboken till PageScope Direct Print på cd-skivan Utilities and Documentation. PageScope Network Setup PageScope Plug and Print PageScope NDPS Gateway PageScope Direct Print 10 CD-skiva med verktygsprogram och dokumentation Systemkrav Dator Pentium 2: 400 MHz (Pentium 3: 500 MHz eller mer rekommenderas) Power Mac G3 eller senare (G4 eller senare rekommenderas) Macintosh utrustad med en Intel-processor Operativsystem Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/ Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic /Home Premium / Ultimate/Business /Enterprise x64 Edition, Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 1 eller senare; Service Pack 2 eller senare rekommenderas), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows 2000 (Service Pack 4 eller senare) Mac OS X (10.2 eller senare; vi rekommenderar att den senaste korrigeringen installeras), Mac OS X Server (10.2 eller senare) Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2 Ledigt hårddiskutrymme Omkring 20 MB ledigt hårddiskutrymme för skrivardrivrutinen och Status Monitor Omkring 128 MB ledigt hårddiskutrymme för bildbehandling Internminne 128 MB eller mer Cd-/dvd-spelare Nätverk 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T-kontakt, Ethernet USB 2.0-port Parallellport (IEEE 1284) Mer information om drivrutinerna till Macintosh och Linux finns i referenshandboken på cd-skivan Utilities and Documentation. Systemkrav 11 Välja drivrutins-/standardinställningar (i Windows) Du bör kontrollera/ändra drivrutinens standardinställningar innan du börjar använda skrivaren.

9 Om du dessutom har monterat några tillval, måste du "deklarera" dem i drivrutinen. Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6, KONICA MINOLTA bizhub C20P PS) 1 Välj drivrutinens egenskaper på följande sätt: (Windows Vista) Välj Kontrollpanelen på Start-menyn, sedan Maskinvara och ljud och klicka sedan på Skrivare för att öppna katalogen Skrivare. Högerklicka på skrivarikonen KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6 eller KONICA MINOLTA bizhub C20P PS och välj Egenskaper. (Windows XP/Server 2003) Välj Skrivare och fax på Start-menyn så att katalogen Skrivare och fax visas. Högerklicka på skrivarikonen KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6 eller KONICA MINOLTA bizhub C20P PS och välj Egenskaper. (Windows 2000) Välj Inställningar på Start-menyn och sedan Skrivare så att katalogen Skrivare visas. Högerklicka på skrivarikonen KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6 eller KONICA MINOLTA bizhub C20P PS och välj Egenskaper. Gå vidare till nästa steg om du har monterat några tillval. Gå i annat fall vidare till steg 9. Klicka på fliken Configure. Kontrollera att de installerade tillvalen är de rätta. Gå i annat fall vidare med nästa steg. Fortsätt annars med steg 8. Klicka på Refresh så att de installerade alternativen konfigureras automatiskt. Knappen Refresh är bara tillgänglig om skrivaren stödjer dubbelriktad kommunikation. I annat fall är den nedtonad. Välj ett tillval i listan Device Options, ett i taget, och välj sedan Enable eller Disable på menyn Settings. Om du väljer Printer Memory ska du välja 256 MB, 512 MB eller 768 MB beroende på hur mycket minne det finns i skrivaren. Standardinställningen från fabrik är 256 MB Välja drivrutins-/standardinställningar (i Windows) Om Memory Card är markerat ska du välja Disable, Enable (1 GB Under) eller Enable (1 GB Over) beroende på vilket CompactFlash-kort som är installerat. Klicka på Verkställ. Knappen Verkställ visas eventuellt inte, beroende på vilket operativsystem du använder. Fortsätt i så fall med nästa steg. Klicka på fliken General. Klicka på Printing Preferences. Dialogrutan Printing Preferences visas. Välj skrivarens standardinställningar, till exempel det pappersformat du använder mest, på flikarna. Klicka på Verkställ. Stäng dialogrutan Print Preferences genom att klicka på OK. Stäng egenskapdialogrutan genom att klicka på OK. Välja drivrutins-/standardinställningar (i Windows) 13 Avinstallera skrivardrivrutinen (i Windows) I det här avsnittet beskrivs hur du vid behov kan avinstallera skrivardrivrutinen till KONICA MINOLTA bizhub C20P. Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6, KONICA MINOLTA bizhub C20P PS) 1 2 Stäng alla program. Välj avinstallationsprogrammet som följer: (Windows Vista/XP/Server 2003) Välj Alla program på Start-menyn, KONICA MINOLTA, bizhub C20P PCL6 och sedan Uninstall Printer Driver. (Windows 2000) Välj Program på Start-menyn, KONICA MINOLTA, bizhub C20P och sedan Uninstall Printer Driver. När dialogrutan visas väljer du namnet på drivrutinen som ska tas bort och klickar sedan på Uninstall. Klicka på Uninstall. Klicka på OK och starta om datorn. Drivrutinen till KONICA MINOLTA bizhub C20P tas bort från datorn. 14 Avinstallera skrivardrivrutinen (i Windows) Visa skrivardrivrutinens inställningar (i Windows) Windows Vista 1 2 Välj Kontrollpanelen på Start-menyn, sedan Maskinvara och ljud och klicka sedan på Skrivare för att öppna katalogen Skrivare. Högerklicka på skrivarikonen KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6 eller KONICA MINOLTA bizhub C20P PS och välj Utskriftsinställningar. Windows XP/Server Välj Skrivare och fax på Start-menyn så att katalogen Skrivare och fax visas. Högerklicka på skrivarikonen KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6 eller KONICA MINOLTA bizhub C20P PS och välj Utskriftsinställningar. Windows Välj Inställningar på Start-menyn och sedan Skrivare så att katalogen Skrivare visas. Högerklicka på skrivarikonen KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6 eller KONICA MINOLTA bizhub C20P PS och välj Egenskaper för skrivaren. Visa skrivardrivrutinens inställningar (i Windows) 15 Använda Postscript- och PCL-skrivardrivrutinerna Vanliga knappar Knapparna som beskrivs här nedan visas på alla flikar. OK Alla ändringar sparas och egenskapsdialogrutan stängs om du klickar på den här knappen. Avbryt Inställningarnas sparas inte och egenskapsdialogrutan stängs om du klickar på den här knappen. Verkställ Alla ändringar sparas, men egenskapsdialogrutan stängs inte om du klickar på den här knappen. Hjälp Visar hjälpen. Favorite Setting Spara de aktuella inställningarna genom att klicka på den här knappen. Ange först inställningarna och klicka sedan på Lägg till. Ange inställningarna som beskrivs här nedanför och klicka sedan på OK. Name: Skriv namnet på inställningarna som ska sparas. Comment: Lägg till en enkel kommentar till inställningarna som ska sparas. Ikon: Välj en ikon i listan så är det enkelt att hitta inställningarna. Den markerade ikonen visas på rullgardinsmenyn. Delning: Ange om du vill att inställningarna som sparas ska gå att använda av andra användare som är inloggade på datorn. Därefter går inställningarna att välja i den nedrullningsbara listan. Klicka på Edit för att ändra de sparade inställningarna. 16 Använda Postscript- och PCLskrivardrivrutinerna Välj Defaults på rullgardinsmenyn. Då återställs funktionerna på alla flikar till sina standardvärden. Vyn Paper Om du klickar på knappen visas ett exempel på sidans layout på symbolytan. Den här knappen finns inte på fliken Quality. Vyn Printer Klicka på knappen om du vill visa en bild av skrivaren (med de installerade tillvalen) på symbolytan. Vyn Quality Klicka på den här knappen för att visa ett prov på inställningarna som har valts på fliken Quality. Den här knappen visas bara då fliken Quality är vald.

10 Default Återställ inställningarna till standardvärdena genom att klicka på den här knappen. Fliken Advanced (endast PostScript-skrivardrivrutinen) På fliken Advanced kan du Välja om du vill aktivera eller stänga av inställningarna för avancerade utskriftsfunktioner (till exempel broschyrutskrift). Ange PostScript-utmatningsmetoden Ange om felmeddelanden om ett utskriftsjobb ska skrivas ut eller inte Skriva ut spegelvänt Ange om programmet kan skicka PostScript-data direkt eller inte Fliken Basic På fliken Basic kan du Ange mediets orientering Ange ursprungsdokumentets storlek Välja storlek på utskriftsmediet Använda Postscript- och PCL-skrivardrivrutinerna 17 Zooma (förstora/förminska) dokument Ange papperskälla Ange medietypen Ange antalet exemplar Aktivera/stänga av sortering Spara ett jobb på skrivaren och skriva ut det senare (Job Retention) Spara ett känsligt jobb i skrivaren och skydda det med ett lösenord Skriva ut ett korrekturexemplar Ange inställningar för verifiering av användare och kontospårning Skriv ut på baksidan av ett papper som något redan har skrivits ut på Använda papper som du har skrivit ut på med den här skrivaren. Dessutom är kvaliteten för en sida som skrivs ut med den här inställningen inte garanterad. Använd inte följande typer av papper. - Papper som du har skrivit ut på med en bläckstråleskrivare - Papper som du har skrivit ut på med en monokrom (färg-)laserskrivare/kopiator - Papper som du har skrivit ut på med någon annan skrivare eller fax Fliken Layout På fliken Layout kan du Skriva ut flera sidor av ett dokument på samma sida (flera på ett ark) Välja broschyrutskrifter Rotera utskriften 180 grader Välja dubbelsidig utskrift Ange huruvida tomma sidor skrivs ut eller inte (endast PCLskrivardrivrutinen) Anpassa inbindningsmarginalen Anpassa utskriftspositionen (endast PCL-skrivardrivrutinen) Ange var på papperet som dokumentet ska skrivas ut Fliken Cover Page På fliken Cover Page kan du Skriva ut fram- och baksidor och skiljesidor 18 Använda Postscript- och PCL-skrivardrivrutinerna Ange i vilket fack det finns papper som ska användas för att skriva ut fram- och baksidor och skiljesidor Fliken Watermark/Overlay Använd överlagringar på utskrifter med samma pappersstorlek och orientering som överlagringen. Om du har valt "N-up" eller "Booklet" i skrivardrivrutinen går överlagringen inte att anpassa till de angivna inställningarna. Med inställningarna i "Overlay" på fliken Watermark/Overlay kan du Välja vilket formulär du vill använda Lägga till, redigera och ta bort överlagringar Starta Download Manager för att hämta ett formulär (endast PostScript-skrivardrivrutinen) Programmet Download Manager måste vara installerat. Skapa ett formulär (endast PCL-skrivardrivrutinen) Ange att dokumentet och formuläret skrivs ut överlappande (endast PCLskrivardrivrutinen) Visa informationen i formuläret (endast PCL-skrivardrivrutinen) Skriva ut formuläret på alla sidor, den första sidan eller udda eller jämna sidor Placera formuläret bakom dokumentet eller framför det utskrivna dokumentet (endast PCL-skrivardrivrutinen) Med inställningarna i "Watermark" på fliken Watermark/Overlay kan du Välja vattenstämpeln som du vill använda. Skapa, redigera och ta bort vattenstämplar Göra vattenstämpeln ljusare Skriva ut en ram runt vattenstämplar Skriva ut genomskinliga (skuggade) vattenstämplar Skriva ut vattenstämpeln enbart på den första sidan Skriva ut vattenstämpeln upprepade gånger på alla sidor Fliken Quality På fliken Quality kan du Växla mellan utskrifter i färg och gråskalor Ange en bilds ljusstyrka (Brightness) Använda Postscript- och PCL-skrivardrivrutinerna 19 Ange skrivarens färginställningar (Quick Color) Ange utskriftens upplösning Separera färger Välja om du vill skriva ut i ekonomiläge eller inte Välj mellan kantstyrkorna Low, Middle och High Ange hur mycket detaljer i grafik som syns (endast PCL-skrivardrivrutinen) Ange formatet på de teckensnitt som överförs Skriva ut med skrivarens teckensnitt Kontrollera en bilds toner (Contrast; endast PCL-skrivardrivrutinen) Ange bildkomprimeringsmetoden (endast PCL-skrivardrivrutinen) Fliken Other På fliken Other kan du Välja att ark i Microsoft Excel inte ska delas upp vid utskrift Välja att den vita bakgrunden i Microsoft PowerPoint inte döljer överlagringsfiler (endast PCLskrivardrivrutinen) Skicka ett meddelande per e-post när utskriften är klar Visa versionsinformation för skrivardrivrutinen Förhindra förluster när tunna linjer skrivs ut Begränsningar för skrivardrivrutinsfunktioner som har installerats med Point and Print Om du väljer Point and Print med följande kombinationer av servrar och klienter har skrivardrivrutinens funktioner vissa begränsningar. Kombinationer av servrar och klienter Server: Windows Server 2003/XP/2000/Vista Klient: Windows Server 2003/XP/2000/Vista Funktioner med begränsningar Booklet, Skip Blank Pages, Front Cover Page, Back Cover Page, Separator Page, Create Overlay, Print Overlay, Watermark *JOBNAME-, USERNAME- och HOSTNAME-data från PJL 20 Använda Postscript- och PCL-skrivardrivrutinerna Använda Status Monitor (endast Windows) Jobba med Status Monitor Introduktion Status Monitor innehåller information om skrivarens tillstånd. Status Monitor går att installera från cd-skivan Utilities and Documentation. Information om installationen finns i referensguiden på cdskivan Utilities and Documentation. Driftvillkor Status Monitor går att använda på datorer med Windows Vista/XP/ Server 2003/2000 som är anslutna till skrivaren med en Ethernet-anslutning. Öppna Status Monitor Starta Status Monitor på ett av följande sätt: Windows Vista/XP/Server 2003 Välj Alla program på Start-menyn, KONICA MINOLTA och sedan Status Monitor. Dubbelklicka på ikonen Status Monitor i aktivitetsfältet. Windows 2000 Välj Program på Start-menyn, KONICA MINOLTA och sedan Status Monitor. Dubbelklicka på ikonen Status Monitor i aktivitetsfältet. Använda Status Monitor Fliken Status Select Printer Väljer vilken skrivares status som visas. Dessutom visas den valda skrivarens meddelanden i meddelandefönstret.

11 Graphic Innehåller en bild som representerar skrivaren och som visar var problemet finns. Om bilden av skrivaren visas mot en röd eller gul bakgrund har ett fel inträffat och jobbet har avbrutits. Advanced Options Klicka på Advanced Options så visas dialogrutan med samma namn. Välj huruvida Status Monitor ska starta automatiskt när operativsystemet startas och huruvida felmeddelanden skickas per e-post. Printer Alerts Innehåller textmeddelanden som varnar för vissa tillstånd, till exempel att tonern håller på att ta slut. Recovery Instructions Innehåller förklaringar av vad du måste göra för att komma till rätta med problem när något fel har inträffat. Fliken Consumables 22 Jobba med Status Monitor Visar hur mycket av förbrukningsvarorna (den ungefärliga kvarvarande procentandelen) som finns kvar. Refresh Förbrukningsvarornas status kontrolleras och visas igen. Klicka på Help så visas fönster med förklaringar av funktionerna i Status Monitor. Läs den detaljerade texten där om du behöver hjälp. Känna igen varningar från Status Monitor När Status Monitor upptäcker ett problem, ändras ikonen i aktivitetsfältet i Windows från att vara grön (normalt) till att vara gul (varning), magentafärgad eller röd (fel), beroende på hur allvarligt problemet är. Rätta till en varning från Status Monitor Dubbelklicka på ikonen för Status Monitor i aktivitetsfältet i Windows när du får en varning om ett problem med en utskrift. Då öppnas fönstret som hör till Status Monitor. Status Monitor innehåller information om vilket fel som har inträffat. Stänga Status Monitor Stäng Status Monitor genom att klicka på Close. Avsluta Status Monitor genom att högerklicka på ikonen för Status Monitor i aktivitetsfältet och välja Exit. Känna igen varningar från Status Monitor Stänga Status Monitor Skrivarens kontrollpanel och konfigurationsmeny Om kontrollpanelen Kontrollpanelen, som finns ovanpå skrivaren, gör det möjligt att styra skrivaren. Där visas dessutom skrivarens skick och eventuella tillstånd som behöver åtgärdas MEDDELANDEFÖNSTER Om kontrollpanelen Indikatorer och knappar på kontrollpanelen Nr 1 Knapp Funktion Gå ut ur menyn eller menyalternativet som visas Gör det möjligt att avbryta en eller alla utskrifter som pågår eller bearbetas: 1. Tryck på Cancel. 2. Tryck på knappen eller och välj antingen CURRENT JOB eller ALL JOBS. 3. Tryck på Menu/Select. Utskrifterna avbryts. 2 Öppna menysystemet Flytta ned i menyerna Tillämpa den valda inställningen visas i meddelandefönstret 3 Flytta markören uppåt Återgå till statussidan från hjälpsidan Gå framåt bland de tillgängliga tecknen i en meny där bokstäverna går att ändra, 4 visas i meddelandefönstret Flytta markören åt höger Visa nästa hjälpsida visas i meddelandefönstret 5 Flytta markören nedåt Visa hjälpsidan när ett fel inträffar Gå bakåt bland de tillgängliga tecknen i en meny där bokstäverna går att ändra, visas i meddelandefönstret Om kontrollpanelen 27 Nr 6 Knapp Funktion Flytta markören åt vänster Visa föregående hjälpsida visas i meddelandefönstret Meddelandefönster Skrivarens aktuella status, mängden kvarvarande toner och eventuella felmeddelanden går att visa i meddelandefönstret Nr 1 Detaljerad information Skrivarens status visas av indikatorns färg och att meddelandefönstret är upplyst/blinkar. READY: Indikatorn lyser blått och fönstret är upplyst PROCESSING eller PRINTING: Indikatorn blinkar och fönstret är upplyst ENERGY SAVE: Indikatorn lyser blått och fönstret är inte upplyst ERROR: Indikatorn lyser rött och fönstret är upplyst 5 28 Om kontrollpanelen Nr 2 Detaljerad information Skrivarens aktuella status visas. Om du behöver ringa operatören eller servicerepresentanten visas symbolen och felstatusen.. Om ett varningstillstånd inträffar visas symbolen När en digitalkamera är ansluten till porten för direktutskrifter från digitalkameror med en USB-sladd visas symbolen meddelandefönstret. till höger i När ett USB-minne kopplas in i porten för direktutskrifter från digitalkameror visas symbolen meddelandefönstret. till höger i När en utskrift tas emot visas symbolen till höger i meddelandefönstret. Medan en direktutskrift från en kamera eller ett minne tas emot visas symbolen 3 Felmeddelanden visas. När en utskrift tas emot visas användarnamnet och information om hur långt utskriften har kommit. När den inbyggda programvaran uppdateras visas typen av den inbyggda programvaran och hur långt uppdateringen har kommit. 4 5 Information om knappar visas. Den ungefärliga mängden toner som återstår visas.. Hjälpsidor Hjälpsidorna visas om du trycker på knappen efter att ett fel har inträffat, till exempel att ett papper har matats fel, så att du kan åtgärda felet. Om kontrollpanelen 29 Översikt av konfigurationsmenyn Konfigurationsmenyn på kontrollpanelen är uppbyggd enligt nedan. Huvudmeny READY PROOF/ PRINT* Menyn PRINT Menyn PAPER Menyn QUALITY MEMORY DIRECT** CAMERA DIRECT*** Menyn INTERFACE Menyn SYS DEFAULT Menyn MAINTENANCE Menyn SERVICE * Det här menyalternativet visas bara om en hårddisksats (tillval) har monterats. ** Det här menyalternativet visas om en hårddisksats eller ett CompactFlash-kort har satts i skrivaren och menyn INTERFACE/ MEMORY DIRECT har värdet ENABLE. *** Det här menyalternativet visas då menyn INTERFACE/CAMERA DIRECT har värdet ENABLE. 30 Översikt av konfigurationsmenyn MEMORY DIRECT och CAMERA DIRECT visas inte om inte alla har getts tillgång till funktionen i autentiseringsinställningarna. Information om autentiseringsinställningarna finns i referensguiden på cd-skivan Utilities and Documentation. Översikt av konfigurationsmenyn 31 Menyn PROOF/PRINT Det här menyalternativet visas bara om en hårddisksats (tillval) har monterats. Via den här menyn går det att skriva ut eller ta bort utskrifter som har sparats på hårddisken med funktionen Job Retention på skrivardrivrutinens flik Basic.

12 Alla standardvärden visas med fet stil. PROOF/ Menyn PRINT "Användarnamn" "Jobbnamn" PRINT DELETE "Jobbnamn" COPIES 1 "Jobbnamn" YES NO Skriva ut/ta bort ett lagrat jobb 1 Välj ett jobb enligt anvisningarna här nedan. tills det står så här i displayen Tryck på Menyn PROOF/PRINT "Användarnamn" Om inga utskrifter har lagrats på hårddisken visas NO STORED JOB. 32 Översikt av konfigurationsmenyn Tryck på, Tryck tills det aktuella användarnamnet visas. tills det står så här i displayen Aktuellt användarnamn "Job name", Tryck tills det aktuella jobbnamnet visas. Aktuellt jobbnamn PRINT DELETE Om den aktuella utskriften har skyddats i skrivardrivrutinen visas en sida där du måste mata in ett lösenord. Mer information om hur du skriver in lösenordet finns i avsnittet "Ange lösenordet" på sidan Välj PRINT eller DELETE och tryck sedan på Menu/Select. Om du valde PRINT ska du fortsätta med steg 3. Om du valde DELETE ska du fortsätta med steg 5. Tryck på knapparna och för att ange antalet kopior du vill skriva ut. (Inställningar: 1 till 999; standard: 1) Tryck på Menu/Select. Utskriften sätts igång. Välj YES eller NO. Tryck på Menu/Select. Om du valde YES tas utskriften bort. Om du valde NO visas urvalssidan PRINT/DELETE igen. Ange lösenordet Om utskriften du valde på menyn PROOF/PRINT är skyddad visas en sida där du måste ange ett lösenord. Skriv in det fyrsiffriga lösenordet som du angav i skrivardrivrutinen genom att följa anvisningarna här nedan. Översikt av konfigurationsmenyn Tryck på Tryck på eller eller för att öka eller minska lösenordets första siffra.. för att öka eller minska lösenordets andra siffra. Flytta markören till nästa siffra genom att trycka på Fortsätt med detta tills alla fyra siffrorna i lösenordet har angetts. Tryck på Menu/Select. Urvalssidan PRINT/DELETE visas. Om fel lösenord anges visas INVALID ENTRY och sidan där du kan ange lösenordet visas igen. 34 Översikt av konfigurationsmenyn Menyn PRINT Från den här menyn går det att skriva ut information om skrivaren, till exempel konfigurationssidan och demosidan. Menyn PRINT CONFIGURATION PG STATISTICS PAGE FONT LIST POSTSCRIPT PCL MENU MAP DIRECTORY LIST* * Det här menyalternativet visas bara om en hårddisksats (tillval) eller ett CompactFlash-kort har monterats. Alla standardvärden visas med fet stil. CONFIGURATION PG STATISTICS PAGE Inställningar Inställningar PRINT/CANCEL Skriver ut konfigurationssidan. PRINT/CANCEL Skriver ut statistik, t.ex. antalet sidor. Översikt av konfigurationsmenyn 35 FONT LIST POST SCRIPT PCL Inställnin- PRINT/CANCEL gar Skriver ut listan med PostScript-teckensnitt. Inställnin- PRINT/CANCEL gar Skriver ut listan med PCL-teckensnitt. MENU MAP Inställningar Inställningar PRINT/CANCEL Skriver ut menyöversikten. DIRECTORY LIST PRINT/CANCEL Skriver ut listan över katalogen med vad som finns på hårddisken eller CompactFlash-kortet. 36 Översikt av konfigurationsmenyn Menyn PAPER På den här menyn hanteras papperen som används vid utskrift. Menyn PAPER PAPER SOURCE DEFAULT TRAY DUPLEX TRAY 1 PAPER SIZE COPIES CUSTOM SIZE* COLLATE**** PAPER TYPE TRAY 2 PAPER SIZE CUSTOM SIZE** PAPER TYPE TRAY 3*** PAPER SIZE PAPER TYPE TRAY CHAINING TRAY MAPPING TRAY MAPPING MODE LOGICAL TRAY 0 LOGICAL TRAY 9 Översikt av konfigurationsmenyn 37 * Det här menyalternativet visas bara då du väljer CUSTOM på menyn TRAY 1/PAPER SIZE. ** Det här menyalternativet visas bara då du väljer CUSTOM på menyn TRAY 2/PAPER SIZE. *** Detta menyalternativ visas bara om den undre matningsenheten (tillval) är installerad. **** Det här menyalternativet visas bara om en hårddisksats (tillval) eller ett CompactFlash-kort med 1 GB minne har monterats. Alla standardvärden visas med fet stil. PAPER DEFAULT Inställningar TRAY1/TRAY2/TRAY3 SOURCE TRAY Välj inställning för standardmagasinet. TRAY 3 visas enbart om en undre matningsenhet (tillval) har monterats. TRAY 1 PAPER SIZE Inställnin- ANY/LETTER/LEGAL/ gar EXECUTIVE/A4/A5/A6/ B5(JIS)/B6(JIS)/GOVT LETTER/STATEMENT/ FOLIO/SP FOLIO/UK QUARTO/FOOLSCAP/GOVT LEGAL/16K/PHOTO 4 6/ KAI 16/KAI 32/ENV C6/ ENV DL/ENV MONARCH/ ENV CHOU#3/ENV CHOU#4/B5(ISO)/ENV #10/JPOST/JPOST-D/ CUSTOM Välj formatet för det papper som ligger i magasin 1. Standardinställningen för Nordamerika är LETTER. Standardinställningen för alla övriga regioner är A4. Beroende på vad inställningen för SYS DEFAULT/PAPER/UNIT OF MEASURE är, kan PHOTO 4 6 ändras till PHOTO Översikt av konfigurationsmenyn CUSTOM SIZE Ange papperformatet om du lägger i papper i ovanligt format i magasin 1. Enheten går att ändra mellan millimeter och tum. Använd inställningen SYS DEFAULT/PAPER/UNIT OF MEASURE. Inställningsintervall för WIDTH För MILLIMETERS: 92 till 216 mm (standard) Nordamerika: 216 mm Alla övriga regioner: 210 mm För INCHES: 3,63 till 8,50 tum (standard) Nordamerika: 8,50 tum Alla övriga regioner: 8,26 tum Inställningsintervall för LENGTH För MILLIMETERS: 148 till 356 mm (standard) Nordamerika: 279 mm Alla övriga regioner: 297 mm För INCHES: 5,83 till 14,00 tum (standard) Nordamerika: 11,00 tum Alla övriga regioner: 11,69 tum Det här menyalternativet visas bara om PAPER SIZE har värdet CUSTOM. Översikt av konfigurationsmenyn 39 PAPER TYPE Inställnin- ANY/PLAIN PAPER/RECYgar CLED/THICK 1/THICK 2/ LABEL/TRANSPARENCY/ ENVELOPE/POSTCARD/ LETTERHEAD/GLOSSY 1/ GLOSSY 2 Välj inställningen för det papper som ligger i magasin 1. TRAY 2 PAPER SIZE Inställnin- ANY/LETTER/EXECUTIVE/ gar A4/A5/A6/ B5(JIS)/B6(JIS)/GOVT LETTER/STATEMENT/UK QUARTO/16K/PHOTO 4 6/ KAI 16/KAI 32/CUSTOM Välj formatet för det papper som ligger i magasin 2. Standardinställningen för Nordamerika är LETTER. Standardinställningen för alla övriga regioner är A4. Beroende på inställningen på menyn SYS DEFAULT/ PAPER/UNIT OF MEASURE, kan PHOTO 4 6 ändras till PHOTO

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 40 Översikt av konfigurationsmenyn CUSTOM SIZE Ange papperformatet om du lägger i papper i ovanligt format i magasin 2. Enheten går att ändra mellan millimeter och tum. Använd inställningen SYS DEFAULT/PAPER/UNIT OF MEASURE. Inställningsintervall för WIDTH För MILLIMETERS: 92 till 216 mm (standard) Nordamerika: 216 mm Alla övriga regioner: 210 mm För INCHES: 3,63 till 8,50 tum (standard) Nordamerika: 8,50 tum Alla övriga regioner: 8,26 tum Inställningsintervall för LENGTH För MILLIMETERS: 148 till 297 mm (standard) Nordamerika: 279 mm Alla övriga regioner: 297 mm För INCHES: 5,83 till 11,69 tum (standard) Nordamerika: 11,00 tum Alla övriga regioner: 11,69 tum Det här menyalternativet visas bara om PAPER SIZE har värdet CUSTOM. PAPER TYPE Inställnin- ANY/PLAIN PAPER/RECYgar CLED Välj inställningen för det papper som ligger i magasin 2. Översikt av konfigurationsmenyn 41 TRAY 3 PAPER SIZE Storleken på papperet i magasin 3 indikeras. Det här menyalternativet visar bara den aktuella inställningen. Den kan inte ändras. PAPER TYPE Inställnin- ANY/PLAIN PAPER/RECYgar CLED Välj inställningen för det papper som ligger i magasin 3. InställnTRAY CHAINING ingar ON/OFF Om du väljer ON och papperet i det valda magasinet tar slut under utskrift, väljs ett magasin med papper i samma format automatiskt så att utskriften kan fortskrida. Om du väljer OFF och papperet i det valda magasinet tar slut avbryts utskriften. TRAY TRAY MAPPING MAPPING MODE LOGICAL TRAY 0-9 Inställnin- ON/OFF gar Välj huruvida funktionen Tray Mapping används eller inte. Inställnin- PHYSICAL TRAY1/ gar PHYSICAL TRAY2/ PHYSICAL TRAY3 Välj det magasin som används vid utskrift då en utskrift tas emot från en annan tillverkares skrivardrivrutin. Standardinställningen för LOGICAL TRAY 1 är PHYSICAL TRAY 1. Standardinställningen för alla övriga magasin är PHYSICAL TRAY2. PHYSICAL TRAY3 visas enbart om en undre matningsenhet (tillval) har installerats. 42 Översikt av konfigurationsmenyn DUPLEX Inställningar OFF/LONG EDGE/SHORT EDGE Om du väljer LONG EDGE skrivs sidorna ut på bägge sidorna av papperet om inbindningen är på den långa kanten. Om du väljer SHORT EDGE skrivs sidorna ut på bägge sidorna av papperet om inbindningen är på den korta kanten. Inställningen i skrivardrivrutinen åsidosätter den här menyinställningen. COPIES Inställningar Ange hur många exemplar du vill skriva ut. Inställningen i skrivardrivrutinen åsidosätter den här menyinställningen. COLLATE Inställningar ON/OFF Om du väljer ON skrivs alla sidor i dokumentet ut innan nästa exemplar skrivs ut. Om du väljer OFF skrivs inte alla exemplar av dokumentet ut separat. Inställningen i skrivardrivrutinen åsidosätter den här menyinställningen. Det här menyalternativet visas bara om en hårddisksats (tillval) eller ett CompactFlash-kort med 1GB minne eller mer har monterats. Översikt av konfigurationsmenyn 43 Menyn QUALITY På den här menyn anges inställningarna för utskriftskvaliteten. Menyn QUALITY COLOR MODE BRIGHTNESS HALFTONE IMAGE PRINTING TEXT PRINTING GRAPHICS PRINTING EDGE ENHANCEMENT IMAGE PRINTING TEXT PRINTING GRAPHICS PRINTING EDGE STRENGTH ECONOMY PRINT PCL SETTING CONTRAST IMAGE PRINTING RGB SOURCE RGB INTENT RGB GRAY 44 Översikt av konfigurationsmenyn TEXT PRINTING RGB SOURCE RGB INTENT RGB GRAY GRAPHICS PRINTING RGB SOURCE RGB INTENT RGB GRAY PS SETTING IMAGE PRINTING RGB SOURCE RGB INTENT RGB GRAY DESTINATION PROF TEXT PRINTING RGB SOURCE RGB INTENT RGB GRAY DESTINATION PROF GRAPHICS PRINTING RGB SOURCE RGB INTENT RGB GRAY DESTINATION PROF Översikt av konfigurationsmenyn 45 SIMULATION SIMULATION PROF CALIBRATION TONE CALIBRATION SIMULATION INTENT CMYK GRAY AIDC PROCESS CMYK DENSITY CYAN COLOR SEPARATION MAGENTA GUL SVART Alla standardvärden visas med fet stil. COLOR MODE Inställningar COLOR/GRAYSCALE Om du väljer COLOR skrivs sidorna ut i färg. Om du väljer GRAYSCALE skrivs sidorna ut i gråskalor. Inställningar BRIGHTNESS HALFTONE -15%/-10%/-5%/0%/+5%/+10%/ +15% Inställnin- LINE ART/DETAIL/ gar SMOOTH Välj hur halvtoner i utskrifterna återges. Om du väljer LINE ART återges halvtoner med hög precision. Om du väljer DETAIL återges halvtoner i detalj. Om du väljer SMOOTH återges halvtoner med ytjämnhet. Utskriftens ljushet går att ändra. IMAGE PRINTING 46 Översikt av konfigurationsmenyn TEXT PRINT- Inställnin- LINE ART/DETAIL/ gar ING SMOOTH Välj hur halvtoner i texten återges. Om du väljer LINE ART återges halvtoner med hög precision. Om du väljer DETAIL återges halvtoner i detalj. Om du väljer SMOOTH återges halvtoner med ytjämnhet. GRAPHICS PRINTING Inställnin- LINE ART/DETAIL/ gar SMOOTH Välj hur halvtoner i grafik återges. Om du väljer LINE ART återges halvtoner med hög precision. Om du väljer DETAIL återges halvtoner i detalj. Om du väljer SMOOTH återges halvtoner med ytjämnhet. EDGE ENHANCEMENT IMAGE PRINTING Inställnin- ON/OFF gar Välj huruvida bilders kanter ska betonas. Väljer du ON betonas kanterna. Väljer du OFF betonas kanterna inte. Om ECONOMY PRINT har värdet ON kan kanterna inte betonas. Översikt av konfigurationsmenyn 47 TEXT PRINT- Inställnin- ON/OFF gar ING Välj huruvida textkanter ska betonas. Väljer du ON betonas kanterna. Väljer du OFF betonas kanterna inte. Inställnin- ON/OFF gar Välj huruvida grafikkanter ska betonas. Väljer du ON betonas kanterna. Väljer du OFF betonas kanterna inte. Om ECONOMY PRINT har värdet ON kan kanterna inte betonas. GRAPHICS PRINTING EDGE STRENGTH Inställningar OFF/LOW/MIDDLE/HIGH Välj hur mycket kanterna ska betonas. Väljer du OFF betonas kanterna inte. Väljer du LOW betonas kanterna bara en aning. Väljer du MIDDLE betonas kanterna normalt. Väljer du HGH betonas kanterna mycket. Väljer du OFF betonas kanterna inte, inte ens om något EDGE ENHANCEMENT-menyalternativ har värdet ON. ECONOMY PRINT Inställningar ON/OFF Välj huruvida du vill skriva ut grafik med minskad täthet genom att minska mängden toner som används.

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

magicolor 2430 DL Användarhandbok

magicolor 2430 DL Användarhandbok magicolor 2430 DL Användarhandbok 4139-7743-06R 1800769-025F Tack Tack för att du har köpt magicolor 2430 DL. Det är ett utmärkt val. magicolor 2430 DL är designad för bästa möjliga prestanda i Windows,

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821

Din manual EPSON STYLUS PHOTO 925 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560821 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON STYLUS PHOTO 925. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON STYLUS PHOTO 925

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV

Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV Om denna manual Denna manual är en förkortad version av Bruksanvisningen. Se tabellen nedan för information om innehållet i Bruksanvisningen och delarna

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

magicolor 5430 DL Användarhandbok

magicolor 5430 DL Användarhandbok magicolor 5430 DL Användarhandbok 4138-7743-03R 1800760-025C Varumärken KONICA MINOLTA och dess logotyp är varumärken eller registerade varumärken som tillhör KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. magicolor är

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installera skrivarens programvara Kontrollera innehållet i förpackningen Ansluta skrivaren Packa upp skrivaren Sätta i bläckpatroner Ansluta skrivaren Montera skrivarens delar Installationshandbok SE10010-00

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY MSAC-EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Så här startar du P-touch Editor

Så här startar du P-touch Editor Så här startar du P-touch Editor Version 0 SWE Introduktion Viktig kommentar Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i

SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i SNABBGUIDE NOKIA PC SUITE 4.81 FÖR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt. Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. SÅ HÄR INSTALLERAR DU PC SUITE...2 4. KOMMA IGÅNG...2

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE MODELL: MX-C380P DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Ha alltid manualen nära till hands.

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 16 november 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator...5

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-31 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan 2-34 "Utskrift i svartvitt" på sidan 2-35 Ange utskriftsalternativ

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330

Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330 Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330 Det här dokumentet innehåller information om Fiery Print Controller AR-PE3 version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Guide för färgkvalitet

Guide för färgkvalitet Sida 1 av 6 Guide för färgkvalitet I den här guiden för färgkvalitet får du hjälp att använda funktionerna på skrivaren till att anpassa färgen på utskrifterna. Menyn Kvalitet Menyalternativ Utskriftsläge

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

TWAIN 163/211. Användarhandbok

TWAIN 163/211. Användarhandbok TWAIN 163/211 Användarhandbok . Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Användarens licensavtal för programvaran... 1-5 1.2 Förklaring av handbokens konventioner... 1-8 Säkerhetsanvisningar... 1-8 Åtgärderna

Läs mer

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar Om du använder olika operativsystem eller olika arkitekturer för servern och klienten så kanske inte anslutningen fungerar som den ska, även om

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-76 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-77 "Skriva ut häften" på sidan 2-78 "Skriva

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Color LaserJet Pro MFP M253-M254. Handbok med tekniska beskrivningar

Color LaserJet Pro MFP M253-M254. Handbok med tekniska beskrivningar Color LaserJet Pro MFP M253-M254 Handbok med tekniska beskrivningar Copyright och licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta den här handboken

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Användarhandbok Utskrift

Användarhandbok Utskrift Användarhandbok Utskrift . Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Energy Star... 1-4 Vad menas med en ENERGY STAR -produkt?... 1-4 1.2 Varumärken och copyright... 1-5 Licensinformation... 1-6 Meddelande

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide GelSprinter GXe3350N Snabbguide Installation av skrivare 1)Börja med att öppna förpackningen skrivaren anlände i. Tag ut skrivare och lägg kablage och övriga tillbehör åt sidan. Placera skrivaren på en

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Installationsguide. Installera maskinen. Installera programvaran. Lysdiod-status. Hur du köper förbrukningsvaror

Installationsguide. Installera maskinen. Installera programvaran. Lysdiod-status. Hur du köper förbrukningsvaror Installationsguide Installera maskinen 1 Installera programvaran 2 Lysdiod-status Hur du köper förbrukningsvaror 1 2 1. Installera maskinen 40 cm (15.8 inches) 10 cm (4.0 inches) 70 cm (27.6 inches) 20

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Skriva ut från Mac OS 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059354 15 november

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Komma Igång Med Connect-to-Class Software

Komma Igång Med Connect-to-Class Software Komma Igång Med Connect-to-Class Software Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda

Läs mer

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Installationsguide 1 2 3 Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Inledning DeskTopBinder V2 Lite kan integrera och hantera olika data, t.ex. filer som skapats av program, bilddata från skannrar

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer