Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C20P

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C20P http://sv.yourpdfguides.com/dref/588106"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB C20P. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: ensamrätt. sig rätten att ändra i den här handboken och utrustningen som beskrivs i den utan föregående meddelande. Stor möda har lagts ned på att se till att handboken är fri från felaktigheter och förbiseenden. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. utställer emellertid inte några garantier av något slag, däribland men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte i fråga om den här handboken. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. tar inget ansvar och erkänner inga förpliktelser för fel i den här handboken eller för skador av tillfällig, särskild eller följdmässig natur som uppkommer på grund av tillhandahållandet av handboken eller att handboken används för att handskas med utrustningen eller i samband med att utrustningen hanteras på det sätt som beskrivs. LICENSAVTAL Paketet innehåller följande material från Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KBMT): programvara som ingår i utskriftssystemet, digitalt kodade konturdata som går att avläsa maskinellt och som kodas i ett särskilt format i krypterad form ("teckensnitt"), andra program som körs på en dator då utskriftsprogrammet används ("värdprogramvara") och tillhörande skriftligt material ("dokumentation"). Termen "programvara" beskriver utskriftsprogramvaran, teckensnittsprogram och/eller värdprogram, och begreppet omfattar även eventuella uppgraderingar, ändrade versioner, tillägg och kopior av programvaran. Programvaran licensieras till dig enligt villkoren i det här avtalet. KMBT ger dig en icke-exklusiv licens att använda programvaran och dokumentationen, under förutsättning att du samtycker till det följande: 1. Du kan använda utskriftsprogramvaran och de tillhörande teckensnittsprogrammen för utskrifter på de licensierade utskriftsenheterna, men enbart för företagets/dina interna ändamål. 2. Utöver licensen till teckensnittsprogrammen som beskrivs i avsnitt 1 ("Utskriftsprogramvara") här ovan, kan du använda teckensnittsprogrammen för att återge tjockleken, formaten och de olika versionerna av bokstäver, siffror och symboler ("teckensnitt") på skärmen för företagets/dina interna ändamål. 3. Du får ta en säkerhetskopia av värdprogramvaran, under förutsättning att säkerhetskopian inte installeras eller används på någon dator. Oaktat ovanstående begränsningar får du installera värdprogramvaran på ett valfritt antal datorer och använda den med ett eller flera utskriftssystem som kör utskriftsprogramvaran. 4. Du kan tilldela rättigheterna enligt det här avtalet till en tredje part och överföra licenstagarens rättigheter och intressen till programvaran och dokumentationen, under förutsättning att du ger den tredje parten alla exemplar av programvaran och dokumentationen och under förutsättning att den tredje parten går med på att underställa sig alla villkor i det här avtalet. 5. Du går med på att inte ändra, anpassa eller översätta programvaran eller dokumentationen. 6. Du går med på att inte försöka ändra, disassemblera, dekryptera, analysera eller dekompilera programvaran. 7. Rätten till programvaran och dokumentationen och eventuella återgivningar av dem tillhör KMBT och företagets licensgivare. 8. Varumärken skall användas i enlighet med praxis, bland annat att varumärkets ägare skall namnges. Varumärken får bara användas för att identifiera utskrifter som framställs med programvarans hjälp. Dylikt bruk av varumärket ger dig inga rättigheter till varumärket. 9. Du får inte hyra ut, i din tur licensiera, låna ut eller överföra versioner eller kopior av programvaran som licenstagaren inte använder, eller programvara på eventuella medier som inte används, förutom i det fall då all programvara och dokumentationen överförs till en annan person på permanent basis, enligt beskrivningen här ovan. 10. KMBT eller företagets licensgivare skall under inga omständigheter hållas ansvarsskyldigt för skador av något slag, däribland uteblivna vinster eller förlorade besparingar, inte ens om KMBT har meddelats möjligheten av sådana skador, eller för krav från en tredje part. KMBT eller dess licensgivare frånsäger sig alla garantier vad avser programvaran, både uttryckliga och underförstådda, däribland men utan begränsning underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, rättsanspråk och att intrång inte har gjorts på tredje parts rätt. Vissa stater eller domsagor tillåter inte undantag från eller begränsning av tillfälliga, följdmässiga eller särskilda skador, så de ovanstående begränsningarna gäller eventuellt inte dig. 11. Meddelande till användare i statlig tjänst: Programvaran är en "kommersiell produkt" enligt definitionen av begreppet i 48 C.F.R , och består av "kommersiella datorprogram" och "kommersiell dokumentation till datorprogram", enligt hur dessa begrepp används i 48 C.F.R Enligt 48 C.F.R och 48 C.F.R till och med förvärvar alla användare i statlig tjänst i USA programvaran med endast de rättigheter som framställs i detta dokument. 12. Du går med på att du inte får exportera programvaran i någon form i brott mot tillämpliga lagar och regleringar som avser något lands exportkontroller. Om Adobe Color Profile ADOBE SYSTEMS INCORPORATED LICENSAVTAL FÖR FÄRGPROFIL MEDDELANDE TILL ANVÄNDAREN: LÄS DET HÄR KONTRAKTET NOGA. GENOM ATT ANVÄNDA EN DEL AV DET HÄR PROGRAMMET ELLER HELA PROGRAMMET GODKÄNNER DU VILLKOREN FÖR DET. OM DU INTE SAMTYCKER TILL AVTALSVILLKOREN SKA DU INTE ANVÄNDA PROGRAMMET. 1. DEFINITIONER I det här avtalet betyder "Adobe" Adobe Systems Incorporated, ett företag med säte i Delaware och med adressen 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornien 95110, USA. "Program" innebär själva programmet och tillhörande material som medföljer det här avtalet.

3 2. LICENSAVTAL Enligt villkoren i det här avtalet ger dig Adobe härmed en världsomspännande, icke-exklusiv, icke överförbar och royaltyfri licens att använda, reproducera och offentligen visa programmet. Adobe ger dig även rätt att distributera programmet enbart (a) inbäddat i digitala bildfiler och (b) fristående. Ingen annan distribution av programmet är tillåten, vilket bland annat omfattar distribution av programmet om det är inlemmat i eller medföljer någon applikation. Alla enskilda profiler måste refereras med deras ICC-profilsträngar. Du får inte modifiera programmet. Adobe har inget ansvar att tillhandahålla support enligt det här avtalet, vilket omfattar uppgraderingar eller framtida versioner av programmet och annat material. Du erhåller ingen rätt till den immateriella egendomen som programmet utgör enligt det här avtalet. Du erhåller inga rättigheter till programmet, förutom enligt vad som kommer till uttryck i avtalet. 3. DISTRIBUTION Om du väljer att distribuera programmet gör du det medveten om att du samtycker till att försvara och hålla Adobe skadeslöst gentemot eventuella förluster, skador eller kostnader som uppkommer genom något yrkande, någon stämning eller någon annan juridisk process som uppkommer genom en sådan distribution, vilket utan begränsning omfattar att du inte efterlever det som stadgas i detta avsnitt 3. Om du distribuerar programmet fristående gör du det enligt villkoren i det här avtalet eller ditt eget licensavtal, som (a) efterlever villkoren i det här avtalet; (b) frånsäger alla garantier och förhållanden, uttryckta eller underförstådda, å Adobes vägnar; (c) undantar Adobe från allt ansvar för skador; (d) framhåller att eventuella villkor som avviker från det här avtalet är dina egna och inte Adobes och (e) framhåller att programmet finns att hämta hos dig eller Adobe och informerar licenstagaren om hur han kan skaffa sig det på ett rimligt sätt på eller via ett medium som brukar användas för utbyte av program. Alla distribuerade progam måste innehålla Adobes upphovsrättsmeddelande som medföljer programmet och som Adobe har tillhandahållit. 4. FRISKRIVNINGSKLAUSUL Adobe licensierar programmet till dig "I BEFINTLIGT SKICK". Adobe påstår inte att programmet är lämpligt för något syfte eller för att få fram något särskilt resultat. Adobe skall inte vara ansvarigt för förluster eller skador som uppstår genom det här avtalet eller på grund av distribution eller bruk av programmet eller något annat material. ADOBE OCH ADOBES LEVERANTÖRER GER INTE OCH KAN INTE GE NÅGRA GARANTIER OM PRESTANDAN ELLER RESULTATEN FRÅN PROGRAMMET, FÖRUTOM FÖR SÅDAN GARANTI, FRAMSTÄLLNING ELLER VILLKOR SOM INTE KAN ELLER INTE FÅR UNDANTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT LAGEN SOM GÄLLER I DIN JURISDIKTION. ADOBE OCH ADOBES LEVERANTÖRER GER INGA GARANTIER, GÖR INGA FRAMSTÄLLNINGAR OCH UPPSTÄLLER INGA VILLKOR, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, OAKTAT LAG, RÄTTSPRAXIS, PRAXIS, BRUK ELLER NÅGOT ANNAT, VAD AVSER NÅGOT ANNAT SAKFÖRHÅLLANDE, VILKET OMFATTAR MEN INTE BEGRÄNSAS TILL ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTT, INTEGRATION, NÖJSAM KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SYFTE. DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER, SOM VARIERAR FRÅN JURISDIKTION TILL JURISDIKTION. Bestämmelserna i avsnitt 4, 5 och 6 ska gälla även efter det att avtalet sägs upp, oavsett anledning, men detta skall inte implicera eller skapa någon fortsatt rätt att använda programmet efter det att avtalet har sagts upp. 5. ANSVARSBEGRÄNSNING ADOBE OCH ADOBES LEVERANTÖRER SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARSSKYLDIGA INFÖR DIG FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR, YRKANDEN ELLER KOSTNADER ELLER FÖR EVENTUELLA FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖRLORADE INTÄKTER ELLER FÖRLORAT SPARKAPITAL, ÄVEN OM EN REPRESENTANT FÖR ADOBE HAR GJORTS UPPMÄRKSAM PÅ MÖJLIGHETEN AV SÅDAN FÖRLUST, SKADA, SÅDANT YRKANDE ELLER SÅDANA KOSTNADER ELLER FÖR NÅGOT YRKANDE SOM NÅGON UTOMSTÅENDE FRAMSTÄLLER. FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG GÄLLER Ihar läst det här avtalet, förstår det, och att det är det fullständiga och exklusiva uttrycket för avtalet mellan dig och Adobe som ersätter alla tidigare avtal, muntliga eller skriftliga, mellan Adobe och dig vad avser licensieringen av programmet till dig. Ingen variant av villkoren i det här avtalet skall kunna användas mot Adobe såvida inte Adobe uttryckligen medger det i skrift, undertecknat av en behörig firmatecknare för Adobe. ICC-profil för TOYO INK Standard Color on Coated Paper (TOYO Offset Coated 2. 1) Den här ICC-profilen (TOYO Offset Coated 2.1) karakteriserar tryck på japanska offsetpressar på bestruket papper och är helt kompatibel med ICCprofilformatet. Om "TOYO INK Standard Color on Coated Paper" Detta är standarden för färgåtergivning på arkmatade offsetpressar vd tryck på glättat papper och har tillverkats av TOYO INK MFG.CO., LTD. ("TOYO INK"). Denna standard har uppkommit genom trycktester med TOYO INKS arkmatade offsettryckbläck och under TOYO INKS egna tryckbetingelser. "TOYO INK Standard Color on Coated Paper" är kompatibelt med "JAPAN COLOR". Avtal 1. Återgivningen av bilder på en skrivare eller en skärm med den här ICC-profilen motsvarar inte fullständigt TOYO INK Standard Color on Coated Paper. 2. Upphovsrätten till den här ICC-profilen förblir TOYO INKS; därför får du inte överföra, tillhandahålla, hyra ut, distribuera, avslöja eller tilldela några rättigheter till den här ICCprofilen till någon utomstående utan skriftligt medgivande från TOYO INK. 3. TOYO INK och företagets styrelse, chefer, anställda och agenter ska under inga omständigheter ha något ansvar gentemot dig för några stora eller små skador, varken direkta eller indirekta, (vilket omfattar förlust av intäkter, att arbetet ligger nere, att uppgifter går förlorade och liknande) som uppkommer på grund av bruk av eller oförmåga att göra bruk av den här ICC-profilen.

4 4. TOYO INK har inget ansvar för att besvara några frågor om den här ICC-profilen. 5. Alla namn på företag och produkter som används i det här dokumentet är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Den här ICC-profilen har framställts av GretagMacbeth ProfileMaker och TOYO INK har beviljats en viss rätt att distribuera den av GretagMacbeth AG. TOYO Offset Coated 2. 1 TOYO INK MFG. CO., LTD Endast för EU-medlemsstater Denna symbol betyder: Släng inte den här produkten i soptunnan! Kontakta kommunen och hör efter hur den ska kasseras. Om du köper en ny skrivare kan du ge den gamla till återförsäljaren, som ser till att den kasseras på lämpligt sätt. Återvinning av den här produkten bevarar naturresurser och förhindrar alla eventuella negativa följder på miljön och människors hälsa som beror på olämplig hantering av avfall. Den här produkten efterlever direktivet RoHS (2002/95/ EG). Innehåll 1 Introduktion... 1 Bekanta dig med skrivaren 2 Utrymmeskrav 2 Skrivarens delar 4 Framsidan 4 Baksidan 5 Från framsidan med tillval 5 Om programmet. 7 Cd-skivan Printer Driver 8 PostScript-drivrutiner 8 PCL-drivrutiner 8 XPS-drivrutin 8 PPD-filer 9 CD-skiva med verktygsprogram och dokumentation 9 Verktyg 9 Systemkrav 11 Välja drivrutins-/standardinställningar (i Windows) 12 Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA bizhub C20P, 2 Innehåll i KONICA MINOLTA bizhub C20P PS) 12 Avinstallera skrivardrivrutinen (i Windows) 14 Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA bizhub C20P, KONICA MINOLTA bizhub C20P PS) 14 Visa skrivardrivrutinens inställningar (i Windows) 15 Windows Vista 15 Windows XP/Server Windows Använda Postscript- och PCL-skrivardrivrutinerna 16 Vanliga knappar 16 OK 16 Avbryt 16 Verkställ 16 Hjälp 16 Favorite Setting 16 Vyn Paper 17 Vyn Printer 17 Vyn Quality 17 Default 17 Fliken Advanced (endast PostScript-skrivardrivrutinen) 17 Fliken Basic 17 Fliken Layout 18 Fliken Cover Page 18 Fliken Watermark/Overlay 19 Fliken Quality 19 Fliken Other 20 Begränsningar för skrivardrivrutinsfunktioner som har installerats med Point and Print 20 3 Använda Status Monitor (endast Windows) Jobba med Status Monitor 22 Introduktion 22 Driftvillkor 22 Öppna Status Monitor 22 Använda Status Monitor 22 Känna igen varningar från Status Monitor 23 Rätta till en varning från Status Monitor 23 Stänga Status Monitor 23 Skrivarens kontrollpanel och konfigurationsmeny...25 Om kontrollpanelen 26 Indikatorer och knappar på kontrollpanelen 27 Meddelandefönster 28 Hjälpsidor 29 4 ii Innehåll Översikt av konfigurationsmenyn 30 Huvudmeny 30 Menyn PROOF/PRINT 32 Skriva ut/ta bort ett lagrat jobb 32 Ange lösenordet 33 Menyn PRINT 35 Menyn PAPER 37 Menyn QUALITY 44 MEMORY DIRECT 62 CAMERA DIRECT 65 Menyn INTERFACE 68 Menyn SYS DEFAULT 77 Menyn MAINTENANCE 89 Menyn SERVICE 97 5 Direktutskrifter från kameror..

5 . 99 Direktutskrifter från kameror 100 Skriva ut direkt från en digitalkamera 100 Utskrifter direkt från minnet Utskrifter direkt från minnet 102 Skriva ut från ett anslutet USB-minne 102 Använda utskriftsmedier Mediespecifikationer 104 Medietyper 105 Vanligt papper (återvinningspapper) 105 Tjockt papper 107 Kuvert 107 Etiketter 108 Brevhuvud 110 Vykort 110 OH-film 111 Glättat papper 112 Vilken yta går det garanterat att skriva ut på? 113 Utskrivbar yta--kuvert 113 Sidmarginaler 113 Lägga i papper 114 Magasin 1 (manuell matning) 114 Lägga i vanligt papper 115 Andra utskriftsmedier 117 Lägga i kuvert 117 Lägga i etikettark/vykort/tjockt papper/glättat papper och OH-film 119 Magasin Lägga i vanligt papper 122 Magasin 3 (extra undre matningsenhet) Innehåll iii Lägga i vanligt papper 125 Dubbelsidiga utskrifter 128 Utmagasin 130 Förvaring av utskriftsmedier Byta ut förbrukningsvaror Byta ut förbrukningsvaror 134 Om tonerkassetter 134 Byta ut en tonerkassett 137 Byta ut en bildenhet 141 Byta ut spilltonerflaskan 147 Byta ut överföringsvalsen 150 Byta ut överföringsvalsen 150 Byta ut ozonfiltret 153 Byta ut överföringsremenheten 154 Byta ut det extra batteriet 160 Byta ut fixeringsenheten Underhåll av skrivaren...

6 Underhåll av skrivaren 168 Rengöra skrivaren 170 Utsida 170 Pappersvalsar 171 Rengöra matningsvalsarna (manuella magasinet) 171 Rengöra matningsvalsarna (magasin 2/3) 173 Rengöra matningsvalsarna i magasin Rengöra laserns lins Felsökning. 177 Introduktion 178 Skriva ut en konfigurationssida 178 Förhindra att papper fastnar 179 Utskriftsmediets väg genom skrivaren 180 Ta bort papper som fastnar 181 Meddelanden om att papper har fastnat och metoder att ta bort dem 182 Ta bort papper som har fastnat i magasin Ta bort papper som har fastnat i magasin Ta bort papper som har fastnat i duplex-enheten 189 Ta bort papper som har fastnat i fixeringsenheten 190 Ta bort papper som har fastnat i magasin 1 (manuell matning) och överföringsvalsen 194 Lösa problem med papper som fastnar 197 Lösa andra problem 200 Lösa problem med utskriftskvalitet 206 Status-, fel- och underhållsmeddelanden 212 iv Innehåll Vanliga statusmeddelanden 212 Felmeddelanden (Varning:) 213 Felmeddelanden (tillkalla operatör:) Underhållsmeddelanden: Installera tillbehör Introduktion 224 Antistatskydd 225 DIMM-minne (dual in-line memory module) 226 Installera ett DIMM-minne 226 Hårddisksats 229 Installera hårddisksatsen 229 CompactFlash 233 Montera CF-adaptern och CompactFlash-kortet 233 Undre matningsenhet 237 Innehåll i satsen 237 Montera en undre matningsenhet 238 A Bilaga Tekniska uppgifter 242 Skrivare 242 Tabell över förbrukningsvarornas förväntade livslängd 245 Vår omsorg om miljön 246 Vad är ENERGY STARprodukter? 246 Innehåll v vi Innehåll Introduktion Bekanta dig med skrivaren Utrymmeskrav Följ de rekommenderade utrymmeskraven som beskrivs här nedan, så blir skrivaren enklare att använda, underhålla och fylla på. 913 mm 100 mm 469 mm 51 mm (2.0") 244 mm 100 mm 436 mm 385 mm Framsidan 913 mm 100 mm 244 mm 469 mm 100 mm 548,5 mm mm 385 mm 51 mm (2.0") Från framsidan med tillval 2 Bekanta dig med skrivaren 962 mm 326

7 mm 536 mm 100 mm Från sidan med tillval Tillvalen är tonade i illustrationerna här ovan.

8 Bekanta dig med skrivaren 3 Skrivarens delar Teckningarna här nedan illustrerar delar av skrivaren. Hänvisningar till dem finns överallt i handboken. Ta dig alltså lite tid att bekanta dig med dem. Framsidan 1--Kontrollpanel 2--Utmagasin 3--Magasin 1 (manuell matning) 4--Magasin 2 5--Fixeringsenhet 6--Höger sidolucka 7--Överföringsvals 8--Överföringsremenhet 9--Bildenhet(er) 10--Laserrengöringsverktyg 11--Framlucka 12--Spilltonerflaska 13--Tonerkassett(er) 14--Ozonfilter Y P U S H Y 9 4 Bekanta dig med skrivaren Baksidan 1--Port för utskrifter direkt från digitalkameror 2--Strömbrytare 3--Strömkontakt 4--Parallellport 5--10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T-kontakt, Ethernet 6--USB-port 7--Ventilationsgaller 8--Pappersstopp Från framsidan med tillval 1--Undre matningsenhet (magasin 3) 1 Bekanta dig med skrivaren 5 6 Bekanta dig med skrivaren Om programmet Cd-skivan Printer Driver PostScript-drivrutiner Operativsystem Windows Vista/XP/Server 2003/ bitars Windows Vista/XP/Server 2003 Användningsområde Drivrutinerna ger tillgång till skrivarens samtliga funktioner, bland annat täckskikt och avancerad layout. Se även "Visa skrivardrivrutinens inställningar (i Windows)" på sidan 15. En särskild PPD-fil har förberetts för program (såsom PageMaker och Corel Draw) som kräver att en PPD-fil anges vid utskrifter. Använd den PPD-fil som finns på cd-skivan med skrivardrivrutiner när du väljer en PPD-fil vid utskrifter i Windows Vista, XP, Server 2003 och PCL-drivrutiner Operativsystem Windows Vista/XP/Server 2003/ bitars Windows Vista/XP/Server 2003 Användningsområde Drivrutinerna ger tillgång till skrivarens samtliga funktioner, bland annat täckskikt och avancerad layout. Se även "Visa skrivardrivrutinens inställningar (i Windows)" på sidan 15. XPS-drivrutin Operativsystem Windows Vista 64-bitars Windows Vista Användningsområde Dessa minidrivrutiner för Windows Vista baseras på Windows-kärnan. Information om installationsmetoder och funktioner finns i referensguiden på cdskivan Utilities and Documentation. XPS-drivrutinen går inte att installera med autoinstallationsfunktionen på cd-skivan med skrivardrivrutiner. Mer information finns i referensguiden på cd-skivan Utilities and Documentation. 8 Cd-skivan Printer Driver PPD-filer Operativsystem Macintosh OS X Linux Användningsområde Dessa filer krävs för att det ska gå att använda skrivardrivrutinen i de olika operativsystemen. Mer information om drivrutinerna till Macintosh och Linux finns i referenshandboken på cd-skivan Utilities and Documentation. Mer information om hur drivrutinerna installeras i Windows finns i installationshandboken på cd-skivan Utilites and Documentation. CD-skiva med verktygsprogram och dokumentation Verktyg Verktyg Download Manager (Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000, Macintosh OS x eller senare) Användningsområde Det här verktyget, som bara går att använda om hårddisksatsen (tillval) installeras, gör det möjligt att spara teckensnitt och överlagringsinformation. Mer information om alla funktioner finns i onlinehjälpen till Download Manager. Skrivarens aktuella status och tillståndet för förbrukningsvaror och fel går att se. Vill du ha mer information, Se "Använda Status Monitor (endast Windows)" på sidan 21. Här går det att komma åt skrivarhanteringsfunktioner såsom statusövervakning och nätverksinställningar. Mer information finns i snabbguiden till PageScope Net Care på cd-skivan Utilities and Documentation. Status Monitor (endast Windows) PageScope Net Care CD-skiva med verktygsprogram och dokumentation 9 Verktyg PageScope Web Connection Användningsområde Det går att undersöka skrivarnas tillstånd med en webbläsare, och de olika inställningarna kan ändras. Mer information finns i referensguiden på cd-skivan Utilities and Documentation. Skrivarens grundläggande nätverksinställningar går att ange med hjälp av TCP/IP- och IPX-protokollen. Mer information finns i handboken till PageScope Network Setup på cd-skivan Utilities and Documentation. Det här verktyget upptäcker automatiskt att en ny skrivare har anslutits till nätverket och skapar ett skrivarobjekt på Windowsutskriftsservern. Mer information finns i snabbguiden till PageScope Plug and Print på cd-skivan Utilities and Documentation. Den här nätverksverktyget gör det möjligt att använda skrivaren och KONICA MINOLTAS multifunktionsprodukter i NDPS-miljö. Mer information finns i handboken till PageScope NDPS på cd-skivan Utilities and Documentation. Det här programmet gör det möjligt att skicka PDF- och TIFF-filer direkt till skrivaren för utskrift. Mer information finns i handboken till PageScope Direct Print på cd-skivan Utilities and Documentation. PageScope Network Setup PageScope Plug and Print PageScope NDPS Gateway PageScope Direct Print 10 CD-skiva med verktygsprogram och dokumentation Systemkrav Dator Pentium 2: 400 MHz (Pentium 3: 500 MHz eller mer rekommenderas) Power Mac G3 eller senare (G4 eller senare rekommenderas) Macintosh utrustad med en Intel-processor Operativsystem Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/ Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic /Home Premium / Ultimate/Business /Enterprise x64 Edition, Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 1 eller senare; Service Pack 2 eller senare rekommenderas), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows 2000 (Service Pack 4 eller senare) Mac OS X (10.2 eller senare; vi rekommenderar att den senaste korrigeringen installeras), Mac OS X Server (10.2 eller senare) Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2 Ledigt hårddiskutrymme Omkring 20 MB ledigt hårddiskutrymme för skrivardrivrutinen och Status Monitor Omkring 128 MB ledigt hårddiskutrymme för bildbehandling Internminne 128 MB eller mer Cd-/dvd-spelare Nätverk 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T-kontakt, Ethernet USB 2.0-port Parallellport (IEEE 1284) Mer information om drivrutinerna till Macintosh och Linux finns i referenshandboken på cd-skivan Utilities and Documentation. Systemkrav 11 Välja drivrutins-/standardinställningar (i Windows) Du bör kontrollera/ändra drivrutinens standardinställningar innan du börjar använda skrivaren.

9 Om du dessutom har monterat några tillval, måste du "deklarera" dem i drivrutinen. Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6, KONICA MINOLTA bizhub C20P PS) 1 Välj drivrutinens egenskaper på följande sätt: (Windows Vista) Välj Kontrollpanelen på Start-menyn, sedan Maskinvara och ljud och klicka sedan på Skrivare för att öppna katalogen Skrivare. Högerklicka på skrivarikonen KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6 eller KONICA MINOLTA bizhub C20P PS och välj Egenskaper. (Windows XP/Server 2003) Välj Skrivare och fax på Start-menyn så att katalogen Skrivare och fax visas. Högerklicka på skrivarikonen KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6 eller KONICA MINOLTA bizhub C20P PS och välj Egenskaper. (Windows 2000) Välj Inställningar på Start-menyn och sedan Skrivare så att katalogen Skrivare visas. Högerklicka på skrivarikonen KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6 eller KONICA MINOLTA bizhub C20P PS och välj Egenskaper. Gå vidare till nästa steg om du har monterat några tillval. Gå i annat fall vidare till steg 9. Klicka på fliken Configure. Kontrollera att de installerade tillvalen är de rätta. Gå i annat fall vidare med nästa steg. Fortsätt annars med steg 8. Klicka på Refresh så att de installerade alternativen konfigureras automatiskt. Knappen Refresh är bara tillgänglig om skrivaren stödjer dubbelriktad kommunikation. I annat fall är den nedtonad. Välj ett tillval i listan Device Options, ett i taget, och välj sedan Enable eller Disable på menyn Settings. Om du väljer Printer Memory ska du välja 256 MB, 512 MB eller 768 MB beroende på hur mycket minne det finns i skrivaren. Standardinställningen från fabrik är 256 MB Välja drivrutins-/standardinställningar (i Windows) Om Memory Card är markerat ska du välja Disable, Enable (1 GB Under) eller Enable (1 GB Over) beroende på vilket CompactFlash-kort som är installerat. Klicka på Verkställ. Knappen Verkställ visas eventuellt inte, beroende på vilket operativsystem du använder. Fortsätt i så fall med nästa steg. Klicka på fliken General. Klicka på Printing Preferences. Dialogrutan Printing Preferences visas. Välj skrivarens standardinställningar, till exempel det pappersformat du använder mest, på flikarna. Klicka på Verkställ. Stäng dialogrutan Print Preferences genom att klicka på OK. Stäng egenskapdialogrutan genom att klicka på OK. Välja drivrutins-/standardinställningar (i Windows) 13 Avinstallera skrivardrivrutinen (i Windows) I det här avsnittet beskrivs hur du vid behov kan avinstallera skrivardrivrutinen till KONICA MINOLTA bizhub C20P. Windows Vista/XP/Server 2003/2000 (KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6, KONICA MINOLTA bizhub C20P PS) 1 2 Stäng alla program. Välj avinstallationsprogrammet som följer: (Windows Vista/XP/Server 2003) Välj Alla program på Start-menyn, KONICA MINOLTA, bizhub C20P PCL6 och sedan Uninstall Printer Driver. (Windows 2000) Välj Program på Start-menyn, KONICA MINOLTA, bizhub C20P och sedan Uninstall Printer Driver. När dialogrutan visas väljer du namnet på drivrutinen som ska tas bort och klickar sedan på Uninstall. Klicka på Uninstall. Klicka på OK och starta om datorn. Drivrutinen till KONICA MINOLTA bizhub C20P tas bort från datorn. 14 Avinstallera skrivardrivrutinen (i Windows) Visa skrivardrivrutinens inställningar (i Windows) Windows Vista 1 2 Välj Kontrollpanelen på Start-menyn, sedan Maskinvara och ljud och klicka sedan på Skrivare för att öppna katalogen Skrivare. Högerklicka på skrivarikonen KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6 eller KONICA MINOLTA bizhub C20P PS och välj Utskriftsinställningar. Windows XP/Server Välj Skrivare och fax på Start-menyn så att katalogen Skrivare och fax visas. Högerklicka på skrivarikonen KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6 eller KONICA MINOLTA bizhub C20P PS och välj Utskriftsinställningar. Windows Välj Inställningar på Start-menyn och sedan Skrivare så att katalogen Skrivare visas. Högerklicka på skrivarikonen KONICA MINOLTA bizhub C20P PCL6 eller KONICA MINOLTA bizhub C20P PS och välj Egenskaper för skrivaren. Visa skrivardrivrutinens inställningar (i Windows) 15 Använda Postscript- och PCL-skrivardrivrutinerna Vanliga knappar Knapparna som beskrivs här nedan visas på alla flikar. OK Alla ändringar sparas och egenskapsdialogrutan stängs om du klickar på den här knappen. Avbryt Inställningarnas sparas inte och egenskapsdialogrutan stängs om du klickar på den här knappen. Verkställ Alla ändringar sparas, men egenskapsdialogrutan stängs inte om du klickar på den här knappen. Hjälp Visar hjälpen. Favorite Setting Spara de aktuella inställningarna genom att klicka på den här knappen. Ange först inställningarna och klicka sedan på Lägg till. Ange inställningarna som beskrivs här nedanför och klicka sedan på OK. Name: Skriv namnet på inställningarna som ska sparas. Comment: Lägg till en enkel kommentar till inställningarna som ska sparas. Ikon: Välj en ikon i listan så är det enkelt att hitta inställningarna. Den markerade ikonen visas på rullgardinsmenyn. Delning: Ange om du vill att inställningarna som sparas ska gå att använda av andra användare som är inloggade på datorn. Därefter går inställningarna att välja i den nedrullningsbara listan. Klicka på Edit för att ändra de sparade inställningarna. 16 Använda Postscript- och PCLskrivardrivrutinerna Välj Defaults på rullgardinsmenyn. Då återställs funktionerna på alla flikar till sina standardvärden. Vyn Paper Om du klickar på knappen visas ett exempel på sidans layout på symbolytan. Den här knappen finns inte på fliken Quality. Vyn Printer Klicka på knappen om du vill visa en bild av skrivaren (med de installerade tillvalen) på symbolytan. Vyn Quality Klicka på den här knappen för att visa ett prov på inställningarna som har valts på fliken Quality. Den här knappen visas bara då fliken Quality är vald.

10 Default Återställ inställningarna till standardvärdena genom att klicka på den här knappen. Fliken Advanced (endast PostScript-skrivardrivrutinen) På fliken Advanced kan du Välja om du vill aktivera eller stänga av inställningarna för avancerade utskriftsfunktioner (till exempel broschyrutskrift). Ange PostScript-utmatningsmetoden Ange om felmeddelanden om ett utskriftsjobb ska skrivas ut eller inte Skriva ut spegelvänt Ange om programmet kan skicka PostScript-data direkt eller inte Fliken Basic På fliken Basic kan du Ange mediets orientering Ange ursprungsdokumentets storlek Välja storlek på utskriftsmediet Använda Postscript- och PCL-skrivardrivrutinerna 17 Zooma (förstora/förminska) dokument Ange papperskälla Ange medietypen Ange antalet exemplar Aktivera/stänga av sortering Spara ett jobb på skrivaren och skriva ut det senare (Job Retention) Spara ett känsligt jobb i skrivaren och skydda det med ett lösenord Skriva ut ett korrekturexemplar Ange inställningar för verifiering av användare och kontospårning Skriv ut på baksidan av ett papper som något redan har skrivits ut på Använda papper som du har skrivit ut på med den här skrivaren. Dessutom är kvaliteten för en sida som skrivs ut med den här inställningen inte garanterad. Använd inte följande typer av papper. - Papper som du har skrivit ut på med en bläckstråleskrivare - Papper som du har skrivit ut på med en monokrom (färg-)laserskrivare/kopiator - Papper som du har skrivit ut på med någon annan skrivare eller fax Fliken Layout På fliken Layout kan du Skriva ut flera sidor av ett dokument på samma sida (flera på ett ark) Välja broschyrutskrifter Rotera utskriften 180 grader Välja dubbelsidig utskrift Ange huruvida tomma sidor skrivs ut eller inte (endast PCLskrivardrivrutinen) Anpassa inbindningsmarginalen Anpassa utskriftspositionen (endast PCL-skrivardrivrutinen) Ange var på papperet som dokumentet ska skrivas ut Fliken Cover Page På fliken Cover Page kan du Skriva ut fram- och baksidor och skiljesidor 18 Använda Postscript- och PCL-skrivardrivrutinerna Ange i vilket fack det finns papper som ska användas för att skriva ut fram- och baksidor och skiljesidor Fliken Watermark/Overlay Använd överlagringar på utskrifter med samma pappersstorlek och orientering som överlagringen. Om du har valt "N-up" eller "Booklet" i skrivardrivrutinen går överlagringen inte att anpassa till de angivna inställningarna. Med inställningarna i "Overlay" på fliken Watermark/Overlay kan du Välja vilket formulär du vill använda Lägga till, redigera och ta bort överlagringar Starta Download Manager för att hämta ett formulär (endast PostScript-skrivardrivrutinen) Programmet Download Manager måste vara installerat. Skapa ett formulär (endast PCL-skrivardrivrutinen) Ange att dokumentet och formuläret skrivs ut överlappande (endast PCLskrivardrivrutinen) Visa informationen i formuläret (endast PCL-skrivardrivrutinen) Skriva ut formuläret på alla sidor, den första sidan eller udda eller jämna sidor Placera formuläret bakom dokumentet eller framför det utskrivna dokumentet (endast PCL-skrivardrivrutinen) Med inställningarna i "Watermark" på fliken Watermark/Overlay kan du Välja vattenstämpeln som du vill använda. Skapa, redigera och ta bort vattenstämplar Göra vattenstämpeln ljusare Skriva ut en ram runt vattenstämplar Skriva ut genomskinliga (skuggade) vattenstämplar Skriva ut vattenstämpeln enbart på den första sidan Skriva ut vattenstämpeln upprepade gånger på alla sidor Fliken Quality På fliken Quality kan du Växla mellan utskrifter i färg och gråskalor Ange en bilds ljusstyrka (Brightness) Använda Postscript- och PCL-skrivardrivrutinerna 19 Ange skrivarens färginställningar (Quick Color) Ange utskriftens upplösning Separera färger Välja om du vill skriva ut i ekonomiläge eller inte Välj mellan kantstyrkorna Low, Middle och High Ange hur mycket detaljer i grafik som syns (endast PCL-skrivardrivrutinen) Ange formatet på de teckensnitt som överförs Skriva ut med skrivarens teckensnitt Kontrollera en bilds toner (Contrast; endast PCL-skrivardrivrutinen) Ange bildkomprimeringsmetoden (endast PCL-skrivardrivrutinen) Fliken Other På fliken Other kan du Välja att ark i Microsoft Excel inte ska delas upp vid utskrift Välja att den vita bakgrunden i Microsoft PowerPoint inte döljer överlagringsfiler (endast PCLskrivardrivrutinen) Skicka ett meddelande per e-post när utskriften är klar Visa versionsinformation för skrivardrivrutinen Förhindra förluster när tunna linjer skrivs ut Begränsningar för skrivardrivrutinsfunktioner som har installerats med Point and Print Om du väljer Point and Print med följande kombinationer av servrar och klienter har skrivardrivrutinens funktioner vissa begränsningar. Kombinationer av servrar och klienter Server: Windows Server 2003/XP/2000/Vista Klient: Windows Server 2003/XP/2000/Vista Funktioner med begränsningar Booklet, Skip Blank Pages, Front Cover Page, Back Cover Page, Separator Page, Create Overlay, Print Overlay, Watermark *JOBNAME-, USERNAME- och HOSTNAME-data från PJL 20 Använda Postscript- och PCL-skrivardrivrutinerna Använda Status Monitor (endast Windows) Jobba med Status Monitor Introduktion Status Monitor innehåller information om skrivarens tillstånd. Status Monitor går att installera från cd-skivan Utilities and Documentation. Information om installationen finns i referensguiden på cdskivan Utilities and Documentation. Driftvillkor Status Monitor går att använda på datorer med Windows Vista/XP/ Server 2003/2000 som är anslutna till skrivaren med en Ethernet-anslutning. Öppna Status Monitor Starta Status Monitor på ett av följande sätt: Windows Vista/XP/Server 2003 Välj Alla program på Start-menyn, KONICA MINOLTA och sedan Status Monitor. Dubbelklicka på ikonen Status Monitor i aktivitetsfältet. Windows 2000 Välj Program på Start-menyn, KONICA MINOLTA och sedan Status Monitor. Dubbelklicka på ikonen Status Monitor i aktivitetsfältet. Använda Status Monitor Fliken Status Select Printer Väljer vilken skrivares status som visas. Dessutom visas den valda skrivarens meddelanden i meddelandefönstret.

11 Graphic Innehåller en bild som representerar skrivaren och som visar var problemet finns. Om bilden av skrivaren visas mot en röd eller gul bakgrund har ett fel inträffat och jobbet har avbrutits. Advanced Options Klicka på Advanced Options så visas dialogrutan med samma namn. Välj huruvida Status Monitor ska starta automatiskt när operativsystemet startas och huruvida felmeddelanden skickas per e-post. Printer Alerts Innehåller textmeddelanden som varnar för vissa tillstånd, till exempel att tonern håller på att ta slut. Recovery Instructions Innehåller förklaringar av vad du måste göra för att komma till rätta med problem när något fel har inträffat. Fliken Consumables 22 Jobba med Status Monitor Visar hur mycket av förbrukningsvarorna (den ungefärliga kvarvarande procentandelen) som finns kvar. Refresh Förbrukningsvarornas status kontrolleras och visas igen. Klicka på Help så visas fönster med förklaringar av funktionerna i Status Monitor. Läs den detaljerade texten där om du behöver hjälp. Känna igen varningar från Status Monitor När Status Monitor upptäcker ett problem, ändras ikonen i aktivitetsfältet i Windows från att vara grön (normalt) till att vara gul (varning), magentafärgad eller röd (fel), beroende på hur allvarligt problemet är. Rätta till en varning från Status Monitor Dubbelklicka på ikonen för Status Monitor i aktivitetsfältet i Windows när du får en varning om ett problem med en utskrift. Då öppnas fönstret som hör till Status Monitor. Status Monitor innehåller information om vilket fel som har inträffat. Stänga Status Monitor Stäng Status Monitor genom att klicka på Close. Avsluta Status Monitor genom att högerklicka på ikonen för Status Monitor i aktivitetsfältet och välja Exit. Känna igen varningar från Status Monitor Stänga Status Monitor Skrivarens kontrollpanel och konfigurationsmeny Om kontrollpanelen Kontrollpanelen, som finns ovanpå skrivaren, gör det möjligt att styra skrivaren. Där visas dessutom skrivarens skick och eventuella tillstånd som behöver åtgärdas MEDDELANDEFÖNSTER Om kontrollpanelen Indikatorer och knappar på kontrollpanelen Nr 1 Knapp Funktion Gå ut ur menyn eller menyalternativet som visas Gör det möjligt att avbryta en eller alla utskrifter som pågår eller bearbetas: 1. Tryck på Cancel. 2. Tryck på knappen eller och välj antingen CURRENT JOB eller ALL JOBS. 3. Tryck på Menu/Select. Utskrifterna avbryts. 2 Öppna menysystemet Flytta ned i menyerna Tillämpa den valda inställningen visas i meddelandefönstret 3 Flytta markören uppåt Återgå till statussidan från hjälpsidan Gå framåt bland de tillgängliga tecknen i en meny där bokstäverna går att ändra, 4 visas i meddelandefönstret Flytta markören åt höger Visa nästa hjälpsida visas i meddelandefönstret 5 Flytta markören nedåt Visa hjälpsidan när ett fel inträffar Gå bakåt bland de tillgängliga tecknen i en meny där bokstäverna går att ändra, visas i meddelandefönstret Om kontrollpanelen 27 Nr 6 Knapp Funktion Flytta markören åt vänster Visa föregående hjälpsida visas i meddelandefönstret Meddelandefönster Skrivarens aktuella status, mängden kvarvarande toner och eventuella felmeddelanden går att visa i meddelandefönstret Nr 1 Detaljerad information Skrivarens status visas av indikatorns färg och att meddelandefönstret är upplyst/blinkar. READY: Indikatorn lyser blått och fönstret är upplyst PROCESSING eller PRINTING: Indikatorn blinkar och fönstret är upplyst ENERGY SAVE: Indikatorn lyser blått och fönstret är inte upplyst ERROR: Indikatorn lyser rött och fönstret är upplyst 5 28 Om kontrollpanelen Nr 2 Detaljerad information Skrivarens aktuella status visas. Om du behöver ringa operatören eller servicerepresentanten visas symbolen och felstatusen.. Om ett varningstillstånd inträffar visas symbolen När en digitalkamera är ansluten till porten för direktutskrifter från digitalkameror med en USB-sladd visas symbolen meddelandefönstret. till höger i När ett USB-minne kopplas in i porten för direktutskrifter från digitalkameror visas symbolen meddelandefönstret. till höger i När en utskrift tas emot visas symbolen till höger i meddelandefönstret. Medan en direktutskrift från en kamera eller ett minne tas emot visas symbolen 3 Felmeddelanden visas. När en utskrift tas emot visas användarnamnet och information om hur långt utskriften har kommit. När den inbyggda programvaran uppdateras visas typen av den inbyggda programvaran och hur långt uppdateringen har kommit. 4 5 Information om knappar visas. Den ungefärliga mängden toner som återstår visas.. Hjälpsidor Hjälpsidorna visas om du trycker på knappen efter att ett fel har inträffat, till exempel att ett papper har matats fel, så att du kan åtgärda felet. Om kontrollpanelen 29 Översikt av konfigurationsmenyn Konfigurationsmenyn på kontrollpanelen är uppbyggd enligt nedan. Huvudmeny READY PROOF/ PRINT* Menyn PRINT Menyn PAPER Menyn QUALITY MEMORY DIRECT** CAMERA DIRECT*** Menyn INTERFACE Menyn SYS DEFAULT Menyn MAINTENANCE Menyn SERVICE * Det här menyalternativet visas bara om en hårddisksats (tillval) har monterats. ** Det här menyalternativet visas om en hårddisksats eller ett CompactFlash-kort har satts i skrivaren och menyn INTERFACE/ MEMORY DIRECT har värdet ENABLE. *** Det här menyalternativet visas då menyn INTERFACE/CAMERA DIRECT har värdet ENABLE. 30 Översikt av konfigurationsmenyn MEMORY DIRECT och CAMERA DIRECT visas inte om inte alla har getts tillgång till funktionen i autentiseringsinställningarna. Information om autentiseringsinställningarna finns i referensguiden på cd-skivan Utilities and Documentation. Översikt av konfigurationsmenyn 31 Menyn PROOF/PRINT Det här menyalternativet visas bara om en hårddisksats (tillval) har monterats. Via den här menyn går det att skriva ut eller ta bort utskrifter som har sparats på hårddisken med funktionen Job Retention på skrivardrivrutinens flik Basic.

12 Alla standardvärden visas med fet stil. PROOF/ Menyn PRINT "Användarnamn" "Jobbnamn" PRINT DELETE "Jobbnamn" COPIES 1 "Jobbnamn" YES NO Skriva ut/ta bort ett lagrat jobb 1 Välj ett jobb enligt anvisningarna här nedan. tills det står så här i displayen Tryck på Menyn PROOF/PRINT "Användarnamn" Om inga utskrifter har lagrats på hårddisken visas NO STORED JOB. 32 Översikt av konfigurationsmenyn Tryck på, Tryck tills det aktuella användarnamnet visas. tills det står så här i displayen Aktuellt användarnamn "Job name", Tryck tills det aktuella jobbnamnet visas. Aktuellt jobbnamn PRINT DELETE Om den aktuella utskriften har skyddats i skrivardrivrutinen visas en sida där du måste mata in ett lösenord. Mer information om hur du skriver in lösenordet finns i avsnittet "Ange lösenordet" på sidan Välj PRINT eller DELETE och tryck sedan på Menu/Select. Om du valde PRINT ska du fortsätta med steg 3. Om du valde DELETE ska du fortsätta med steg 5. Tryck på knapparna och för att ange antalet kopior du vill skriva ut. (Inställningar: 1 till 999; standard: 1) Tryck på Menu/Select. Utskriften sätts igång. Välj YES eller NO. Tryck på Menu/Select. Om du valde YES tas utskriften bort. Om du valde NO visas urvalssidan PRINT/DELETE igen. Ange lösenordet Om utskriften du valde på menyn PROOF/PRINT är skyddad visas en sida där du måste ange ett lösenord. Skriv in det fyrsiffriga lösenordet som du angav i skrivardrivrutinen genom att följa anvisningarna här nedan. Översikt av konfigurationsmenyn Tryck på Tryck på eller eller för att öka eller minska lösenordets första siffra.. för att öka eller minska lösenordets andra siffra. Flytta markören till nästa siffra genom att trycka på Fortsätt med detta tills alla fyra siffrorna i lösenordet har angetts. Tryck på Menu/Select. Urvalssidan PRINT/DELETE visas. Om fel lösenord anges visas INVALID ENTRY och sidan där du kan ange lösenordet visas igen. 34 Översikt av konfigurationsmenyn Menyn PRINT Från den här menyn går det att skriva ut information om skrivaren, till exempel konfigurationssidan och demosidan. Menyn PRINT CONFIGURATION PG STATISTICS PAGE FONT LIST POSTSCRIPT PCL MENU MAP DIRECTORY LIST* * Det här menyalternativet visas bara om en hårddisksats (tillval) eller ett CompactFlash-kort har monterats. Alla standardvärden visas med fet stil. CONFIGURATION PG STATISTICS PAGE Inställningar Inställningar PRINT/CANCEL Skriver ut konfigurationssidan. PRINT/CANCEL Skriver ut statistik, t.ex. antalet sidor. Översikt av konfigurationsmenyn 35 FONT LIST POST SCRIPT PCL Inställnin- PRINT/CANCEL gar Skriver ut listan med PostScript-teckensnitt. Inställnin- PRINT/CANCEL gar Skriver ut listan med PCL-teckensnitt. MENU MAP Inställningar Inställningar PRINT/CANCEL Skriver ut menyöversikten. DIRECTORY LIST PRINT/CANCEL Skriver ut listan över katalogen med vad som finns på hårddisken eller CompactFlash-kortet. 36 Översikt av konfigurationsmenyn Menyn PAPER På den här menyn hanteras papperen som används vid utskrift. Menyn PAPER PAPER SOURCE DEFAULT TRAY DUPLEX TRAY 1 PAPER SIZE COPIES CUSTOM SIZE* COLLATE**** PAPER TYPE TRAY 2 PAPER SIZE CUSTOM SIZE** PAPER TYPE TRAY 3*** PAPER SIZE PAPER TYPE TRAY CHAINING TRAY MAPPING TRAY MAPPING MODE LOGICAL TRAY 0 LOGICAL TRAY 9 Översikt av konfigurationsmenyn 37 * Det här menyalternativet visas bara då du väljer CUSTOM på menyn TRAY 1/PAPER SIZE. ** Det här menyalternativet visas bara då du väljer CUSTOM på menyn TRAY 2/PAPER SIZE. *** Detta menyalternativ visas bara om den undre matningsenheten (tillval) är installerad. **** Det här menyalternativet visas bara om en hårddisksats (tillval) eller ett CompactFlash-kort med 1 GB minne har monterats. Alla standardvärden visas med fet stil. PAPER DEFAULT Inställningar TRAY1/TRAY2/TRAY3 SOURCE TRAY Välj inställning för standardmagasinet. TRAY 3 visas enbart om en undre matningsenhet (tillval) har monterats. TRAY 1 PAPER SIZE Inställnin- ANY/LETTER/LEGAL/ gar EXECUTIVE/A4/A5/A6/ B5(JIS)/B6(JIS)/GOVT LETTER/STATEMENT/ FOLIO/SP FOLIO/UK QUARTO/FOOLSCAP/GOVT LEGAL/16K/PHOTO 4 6/ KAI 16/KAI 32/ENV C6/ ENV DL/ENV MONARCH/ ENV CHOU#3/ENV CHOU#4/B5(ISO)/ENV #10/JPOST/JPOST-D/ CUSTOM Välj formatet för det papper som ligger i magasin 1. Standardinställningen för Nordamerika är LETTER. Standardinställningen för alla övriga regioner är A4. Beroende på vad inställningen för SYS DEFAULT/PAPER/UNIT OF MEASURE är, kan PHOTO 4 6 ändras till PHOTO Översikt av konfigurationsmenyn CUSTOM SIZE Ange papperformatet om du lägger i papper i ovanligt format i magasin 1. Enheten går att ändra mellan millimeter och tum. Använd inställningen SYS DEFAULT/PAPER/UNIT OF MEASURE. Inställningsintervall för WIDTH För MILLIMETERS: 92 till 216 mm (standard) Nordamerika: 216 mm Alla övriga regioner: 210 mm För INCHES: 3,63 till 8,50 tum (standard) Nordamerika: 8,50 tum Alla övriga regioner: 8,26 tum Inställningsintervall för LENGTH För MILLIMETERS: 148 till 356 mm (standard) Nordamerika: 279 mm Alla övriga regioner: 297 mm För INCHES: 5,83 till 14,00 tum (standard) Nordamerika: 11,00 tum Alla övriga regioner: 11,69 tum Det här menyalternativet visas bara om PAPER SIZE har värdet CUSTOM. Översikt av konfigurationsmenyn 39 PAPER TYPE Inställnin- ANY/PLAIN PAPER/RECYgar CLED/THICK 1/THICK 2/ LABEL/TRANSPARENCY/ ENVELOPE/POSTCARD/ LETTERHEAD/GLOSSY 1/ GLOSSY 2 Välj inställningen för det papper som ligger i magasin 1. TRAY 2 PAPER SIZE Inställnin- ANY/LETTER/EXECUTIVE/ gar A4/A5/A6/ B5(JIS)/B6(JIS)/GOVT LETTER/STATEMENT/UK QUARTO/16K/PHOTO 4 6/ KAI 16/KAI 32/CUSTOM Välj formatet för det papper som ligger i magasin 2. Standardinställningen för Nordamerika är LETTER. Standardinställningen för alla övriga regioner är A4. Beroende på inställningen på menyn SYS DEFAULT/ PAPER/UNIT OF MEASURE, kan PHOTO 4 6 ändras till PHOTO

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 40 Översikt av konfigurationsmenyn CUSTOM SIZE Ange papperformatet om du lägger i papper i ovanligt format i magasin 2. Enheten går att ändra mellan millimeter och tum. Använd inställningen SYS DEFAULT/PAPER/UNIT OF MEASURE. Inställningsintervall för WIDTH För MILLIMETERS: 92 till 216 mm (standard) Nordamerika: 216 mm Alla övriga regioner: 210 mm För INCHES: 3,63 till 8,50 tum (standard) Nordamerika: 8,50 tum Alla övriga regioner: 8,26 tum Inställningsintervall för LENGTH För MILLIMETERS: 148 till 297 mm (standard) Nordamerika: 279 mm Alla övriga regioner: 297 mm För INCHES: 5,83 till 11,69 tum (standard) Nordamerika: 11,00 tum Alla övriga regioner: 11,69 tum Det här menyalternativet visas bara om PAPER SIZE har värdet CUSTOM. PAPER TYPE Inställnin- ANY/PLAIN PAPER/RECYgar CLED Välj inställningen för det papper som ligger i magasin 2. Översikt av konfigurationsmenyn 41 TRAY 3 PAPER SIZE Storleken på papperet i magasin 3 indikeras. Det här menyalternativet visar bara den aktuella inställningen. Den kan inte ändras. PAPER TYPE Inställnin- ANY/PLAIN PAPER/RECYgar CLED Välj inställningen för det papper som ligger i magasin 3. InställnTRAY CHAINING ingar ON/OFF Om du väljer ON och papperet i det valda magasinet tar slut under utskrift, väljs ett magasin med papper i samma format automatiskt så att utskriften kan fortskrida. Om du väljer OFF och papperet i det valda magasinet tar slut avbryts utskriften. TRAY TRAY MAPPING MAPPING MODE LOGICAL TRAY 0-9 Inställnin- ON/OFF gar Välj huruvida funktionen Tray Mapping används eller inte. Inställnin- PHYSICAL TRAY1/ gar PHYSICAL TRAY2/ PHYSICAL TRAY3 Välj det magasin som används vid utskrift då en utskrift tas emot från en annan tillverkares skrivardrivrutin. Standardinställningen för LOGICAL TRAY 1 är PHYSICAL TRAY 1. Standardinställningen för alla övriga magasin är PHYSICAL TRAY2. PHYSICAL TRAY3 visas enbart om en undre matningsenhet (tillval) har installerats. 42 Översikt av konfigurationsmenyn DUPLEX Inställningar OFF/LONG EDGE/SHORT EDGE Om du väljer LONG EDGE skrivs sidorna ut på bägge sidorna av papperet om inbindningen är på den långa kanten. Om du väljer SHORT EDGE skrivs sidorna ut på bägge sidorna av papperet om inbindningen är på den korta kanten. Inställningen i skrivardrivrutinen åsidosätter den här menyinställningen. COPIES Inställningar Ange hur många exemplar du vill skriva ut. Inställningen i skrivardrivrutinen åsidosätter den här menyinställningen. COLLATE Inställningar ON/OFF Om du väljer ON skrivs alla sidor i dokumentet ut innan nästa exemplar skrivs ut. Om du väljer OFF skrivs inte alla exemplar av dokumentet ut separat. Inställningen i skrivardrivrutinen åsidosätter den här menyinställningen. Det här menyalternativet visas bara om en hårddisksats (tillval) eller ett CompactFlash-kort med 1GB minne eller mer har monterats. Översikt av konfigurationsmenyn 43 Menyn QUALITY På den här menyn anges inställningarna för utskriftskvaliteten. Menyn QUALITY COLOR MODE BRIGHTNESS HALFTONE IMAGE PRINTING TEXT PRINTING GRAPHICS PRINTING EDGE ENHANCEMENT IMAGE PRINTING TEXT PRINTING GRAPHICS PRINTING EDGE STRENGTH ECONOMY PRINT PCL SETTING CONTRAST IMAGE PRINTING RGB SOURCE RGB INTENT RGB GRAY 44 Översikt av konfigurationsmenyn TEXT PRINTING RGB SOURCE RGB INTENT RGB GRAY GRAPHICS PRINTING RGB SOURCE RGB INTENT RGB GRAY PS SETTING IMAGE PRINTING RGB SOURCE RGB INTENT RGB GRAY DESTINATION PROF TEXT PRINTING RGB SOURCE RGB INTENT RGB GRAY DESTINATION PROF GRAPHICS PRINTING RGB SOURCE RGB INTENT RGB GRAY DESTINATION PROF Översikt av konfigurationsmenyn 45 SIMULATION SIMULATION PROF CALIBRATION TONE CALIBRATION SIMULATION INTENT CMYK GRAY AIDC PROCESS CMYK DENSITY CYAN COLOR SEPARATION MAGENTA GUL SVART Alla standardvärden visas med fet stil. COLOR MODE Inställningar COLOR/GRAYSCALE Om du väljer COLOR skrivs sidorna ut i färg. Om du väljer GRAYSCALE skrivs sidorna ut i gråskalor. Inställningar BRIGHTNESS HALFTONE -15%/-10%/-5%/0%/+5%/+10%/ +15% Inställnin- LINE ART/DETAIL/ gar SMOOTH Välj hur halvtoner i utskrifterna återges. Om du väljer LINE ART återges halvtoner med hög precision. Om du väljer DETAIL återges halvtoner i detalj. Om du väljer SMOOTH återges halvtoner med ytjämnhet. Utskriftens ljushet går att ändra. IMAGE PRINTING 46 Översikt av konfigurationsmenyn TEXT PRINT- Inställnin- LINE ART/DETAIL/ gar ING SMOOTH Välj hur halvtoner i texten återges. Om du väljer LINE ART återges halvtoner med hög precision. Om du väljer DETAIL återges halvtoner i detalj. Om du väljer SMOOTH återges halvtoner med ytjämnhet. GRAPHICS PRINTING Inställnin- LINE ART/DETAIL/ gar SMOOTH Välj hur halvtoner i grafik återges. Om du väljer LINE ART återges halvtoner med hög precision. Om du väljer DETAIL återges halvtoner i detalj. Om du väljer SMOOTH återges halvtoner med ytjämnhet. EDGE ENHANCEMENT IMAGE PRINTING Inställnin- ON/OFF gar Välj huruvida bilders kanter ska betonas. Väljer du ON betonas kanterna. Väljer du OFF betonas kanterna inte. Om ECONOMY PRINT har värdet ON kan kanterna inte betonas. Översikt av konfigurationsmenyn 47 TEXT PRINT- Inställnin- ON/OFF gar ING Välj huruvida textkanter ska betonas. Väljer du ON betonas kanterna. Väljer du OFF betonas kanterna inte. Inställnin- ON/OFF gar Välj huruvida grafikkanter ska betonas. Väljer du ON betonas kanterna. Väljer du OFF betonas kanterna inte. Om ECONOMY PRINT har värdet ON kan kanterna inte betonas. GRAPHICS PRINTING EDGE STRENGTH Inställningar OFF/LOW/MIDDLE/HIGH Välj hur mycket kanterna ska betonas. Väljer du OFF betonas kanterna inte. Väljer du LOW betonas kanterna bara en aning. Väljer du MIDDLE betonas kanterna normalt. Väljer du HGH betonas kanterna mycket. Väljer du OFF betonas kanterna inte, inte ens om något EDGE ENHANCEMENT-menyalternativ har värdet ON. ECONOMY PRINT Inställningar ON/OFF Välj huruvida du vill skriva ut grafik med minskad täthet genom att minska mängden toner som används.

Användarhandbok NPD4505-00 SV

Användarhandbok NPD4505-00 SV NPD4505-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

Här hittar du information

Här hittar du information Här hittar du information Installationshandbok Ger dig information om hur man sätter ihop skrivaren och installerar skrivarprogramvaran. Användarhandbok (den här manualen) Ger dig detaljerad information

Läs mer

Användarhandbok NPD4134-01 SV

Användarhandbok NPD4134-01 SV NPD4134-01 SV Innehållsförteckning Upphovsmannarätt och varumärken Versioner av operativsystem Säkerhetsinstruktioner Viktiga säkerhetsinstruktioner... 11 Installera skrivaren... 11 Välja en plats för

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok NPD3765-00 SV

Användarhandbok NPD3765-00 SV NPD3765-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON EPL- N2550. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON EPL-N2550 instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok NPD5068-00 SV

Användarhandbok NPD5068-00 SV NPD5068-00 SV Copyright och varumärken Copyright och varumärken Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR PROGRAMANVÄNDARE MFC-7840W MFC-7440N MFC-7320 DCP-7045N DCP-7040 DCP-7030 Version C SWE Varumärken Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Läs mer

SP 1200SF/SP 1200S Bruksanvisning för programanvändare

SP 1200SF/SP 1200S Bruksanvisning för programanvändare SP 1200SF/SP 1200S Bruksanvisning för programanvändare Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom avsnittet

Läs mer

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com C520, C522, och C524 Användarhandbok Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder. 2005 Lexmark International, Inc. Alla rättigheter

Läs mer

Användarhandbok NPD3936-00 SV

Användarhandbok NPD3936-00 SV NPD3936-00 SV Copyright och varumärken Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras på något sätt vare sig det görs mekaniskt, med kopiering, inspelning eller

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE 5632 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4277989

Din manual XEROX WORKCENTRE 5632 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4277989 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE 5632. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE 5632 instruktionsbok

Läs mer

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se E321, E323 skrivare Installationshandbok oktober 2002 www.lexmark.se Utgiven: oktober 2002 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser strider mot nationell lagstiftning: LEXMARK INTERNATIONAL

Läs mer

SP 5100N. Bruksanvisning

SP 5100N. Bruksanvisning SP 5100N Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder maskinen och ha anvisningarna till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning av maskinen ska du läsa säkerhetsinformationen

Läs mer

användning hp LaserJet 5100

användning hp LaserJet 5100 användning hp LaserJet 5100 skrivare i serierna hp LaserJet 5100, 5100tn, och 5100dtn användarhandbok Copyright och licensavtal Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Förutom vad som medges

Läs mer

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare Brother-laserskrivare BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN För användare med nedsatt synförmåga Denna bruksanvisning kan läsas av texttill-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda skrivaren måste

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Om bruksanvisningen Här finns det viktig information om hur du ska konfigurera maskinen och installera de medföljande programvaran. Den ger också detaljerade anvisningar för hur du ska använda din maskin

Läs mer

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader.

För användare med nedsatt synförmåga. Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Bruksanvisning Brother-laserskrivare HL-L8250CDN HL-L8350CDW För användare med nedsatt synförmåga Den här bruksanvisningen kan du läsa med text-till-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

Dell C3760n/C3760dn Color Laser Printer. Användarguide. Reglerad modell: C3760dn/C3760n

Dell C3760n/C3760dn Color Laser Printer. Användarguide. Reglerad modell: C3760dn/C3760n Dell C3760n/C3760dn Color Laser Printer Användarguide Reglerad modell: C3760dn/C3760n Innehåll Innan du börjar............................... 15 A Anmärkingar, Försiktighet och Varningar..............

Läs mer

C530, C532 och C534. Användarhandbok

C530, C532 och C534. Användarhandbok C530, C532 och C534 Användarhandbok Juli 2006 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Användarhandbok

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Användarhandbok LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Användarhandbok HP Color LaserJet Pro CM1410 MFPserien Användarhandbok Copyright och licensavtal 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276265

Din manual XEROX WORKCENTRE 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Felsökningshandbok QuarkXPress 8

Felsökningshandbok QuarkXPress 8 Felsökningshandbok QuarkXPress 8 JURIDISKA MEDDELANDEN 2008 Quark Inc. med avseende på innehållet i och arrangemanget av detta material. Med ensamrätt. 1986 2008 Quark Inc. och dess licensgivare avseende

Läs mer

P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE. Användarhandbok

P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE. Användarhandbok P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE Användarhandbok Phaser 860 färgskrivare Användarhandbok 071-0772-00 Juni 2001 Copyright Xerox Corporation. Rättigheterna för opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. You'll find the answers to all your questions on the KASPERSKY

Läs mer

INNEHÅLL. Papperstyper som kan användas...24 Pappersformat och antal ark som kan fyllas på...25 Varsamhet vid pappershantering...

INNEHÅLL. Papperstyper som kan användas...24 Pappersformat och antal ark som kan fyllas på...25 Varsamhet vid pappershantering... Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer