BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)"

Transkript

1 Beslutsunderlag för BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Enligt 4 kap. 34 första stycket plan- och bygglagen, PBL, ska, om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan, planbeskrivningen i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer av 6 kap. 12 och 13 första stycket miljöbalken. Oavsett vad som följer av ovan skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för 1. industriändamål, 2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse, 3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, 4. hamn för fritidsbåtar, 5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse, 6. permanent campingplats, 7. nöjespark, eller 8. djurpark. Om en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas på grund av att området får tas i anspråk för ändamålen ovan ska redovisningen uppfylla kraven i 6 kap 7 första och andra styckena miljöbalken om samråd respektive miljökonsekvensbeskrivningens innehåll. När planen har antagits skall information om detta lämnas till den myndighet som avses i 6 kap. 8 andra stycket tredje meningen miljöbalken. Enligt 16 kap 1 2 plan- och bygglagen får Regeringen meddela föreskrifter om när en plan på grund av en sådan användning som avses ovan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen (byggnadsnämnden) som PBL-ansvarig är den som i första hand avgör om genomförandet av en detaljplan medför en betydande miljöpåverkan. Kommunen skall alltså för varje enskild detaljplan bedöma om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 1

2 Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, (Kungsparken), Mörrum-Elleholm, Karlshamns kommun Planhandläggare Planområdets avgränsning Landskapsarkitekt Anna Terning, Stadsmiljöavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlshamns kommun. Planområdet omfattas av ett flertal fastigheter med Kungsparken, Mörrum 73:4, centralt lokaliserad. Området avgränsas av Skolvägen i norr, naturområde i väster, befintliga bostadsfastigheter i söder och Bolsvägen i öster. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 2

3 Planens syfte Syftet med detaljplanen är att förtäta den västra delen av Mörrums centrum och möjliggöra för bland annat bostäder, kontor och handel. I Kungsparken föreslås även vårdändamål. För fastigheterna Mörrum 49:1 och 69:1 möjliggörs fler våningar samt utökad byggrätt genom att prickad mark, byggnadsförbud, utgår. Bostadsändamålet på de privatägda fastigheterna Mörrum 73:6, 10:33, 12:32, 12:36, 70:1, 12:28, 12:13, 12:43, 10:29 och 10:12, kompletteras med kontor och handel. Fastigheterna kommer även att ses över när det gäller prickad mark. Väster om Kungsvägen, inom del av fastigheten Mörrum 73:1, föreslås nya bostäder. Översiktlig beskrivning av planområdet och dess omgivning Planområdet är ca 12 hektar stort. Kungsparkens yta är ca m2 och fastigheten Mörrum 73:4 ägs av Karlshamns kommun. Del av fastigheten Mörrum 73:1, väster om Kungsvägen, och samfälligheten Mörrum s:7 i Kungsvägen ingår i planområdet. Fastigheterna Mörrum 49:1, 69:1, 73:6, 10:33, 12:32, 12:36, 70:1, 12:28, 12:13, 12:43, 10:29 och 10:12 är privatägda. Inom planområdet finns tre gällande detaljplaner som helt eller delvis blir ersatta av aktuell detaljplan, se kartbild till höger. Detaljplanen C22, som vann laga kraft 1971, kommer att ersättas i planens södra del och planen reglerar bostadsändamål i 2-3 våningar. Detaljplanen C1 täcker idag stora delar av Mörrum. Planen reglerar bostadsändamål i två våningar för de tre fastigheterna Mörrum 12:28, 12:13 och 12:43, som kommer att ersättas av pågående detaljplan. Planen vann laga kraft Kungsparken utgörs av allmän plats, park, plantering och gata i gällande detaljplan C19, laga kraftvunnen För bostäderna öster och söder om parken där C19 gäller anges ändamålet bostäder och handel i två våningar. C19 kommer att upphävas i sin helhet i samband med aktuell planarbete. Den västra delen av planområdet omfattas idag inte av någon detaljplan men fastigheterna Mörrum 73:6 och 10:33, som består av enfamiljshus, utgörs av sammanhållen bebyggelse. Ca 30 meter söder om Kungsparken finns en befintlig bensinstation. Enligt Boverket och Miljöförbundet rekommenderas ett skyddsavstånd på 100 meter, varav 50 meter motiveras ur riskhänsyn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar 50 meter alternativ 25 meter beroende på hur man hanterar spill etc. Räddningstjänsten anser att 25 meter skyddsavstånd bör finnas mellan station och bostad. En särskild riskanalys är gjord för området, se vidare sidan 6. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 3

4 Aktuellt område är inte utpekat som utvecklingsområde men benämns som Mörrums tätort i Översiktsplan I den pågående aktualitetsöversynen av översiktsplanen ingår området i C1, centrum. Följande vision och riktlinjer anges; Längs Sölvesborgsvägen finns idag kantstensparkering mellan alléträden och då man från torget fortsätter västerut når man snart den fina platsbildningen vid Stationsvägen. Runt platsen finns idag flera nya byggnader innehållande företrädesvis bostäder, men även viss handel och andra verksamheter i bottenplanet. Den tidigare parkytan, Kungsparken, är till viss del bebyggd med attraktiva bostäder. Läget har många fördelar med närhet till handel och annan service, järnvägsstationen, busshållplats, grönområden och Mörrumsån. Närheten till centrum, utbyggda gång- och cykelvägar och goda kollektivförbindelser gör att bilanvändandet är mycket lågt. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Flygfoto över planområdet med omnejd MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 4

5 Samlad bedömning Bedömningskriterier (Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 4) 1. Planens eller programmets Bedömning karaktäristiska egenskaper i bedömningen skall särskilt beaktas i vilken utsträckning planen eller programmet a) anger förutsättningarna för verksamheter eller åtgärder när det gäller plats, art, storlek och driftsförhållanden eller genom att fördela resurser, Den föreslagna detaljplanen reglerar markanvändningen till i huvudsak bostäder men även centrumändamål, vårdcentral, handel och kontor för att skapa en flexibel plan. Bebyggelsens utbredning begränsas bland annat genom exploateringsgrad och våningsantal. Hela Kungsparken planläggs som kvartersmark. Stor del av planområdet är redan bebyggt. Planens syfte är här att bekräfta befintliga förhållanden och utöka byggrätten något. b) har betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan, c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar utveckling, Kungsparken är utpekad i Grönstrukturplanen från Målsättning i planen är att parken ska skötas som finpark. Delar av växtmaterialet bör bytas ut. Parkens framtid bör utredas, för att få en park som används av alla åldrar och som är en naturlig mötesplats. Delar av parken kan användas till annat ändamål. I översiktsplan Karlshamn 2030 pekas viss del av parken ut för bebyggelse. Viljeriktningen i Agenda 21 bör vara vägledande vid byggande, avfallshantering och energiförsörjning. Området ligger strategiskt placerat i Mörrum med närhet till gång- och cykelvägar, järnvägsstationen, busshållplats på Sölvesborgsvägen, skola, bibliotek, dagligvaruhandel, grönområden samt närheten till Mörrumsån. Det finns även ett flertal idrottsanläggning samt ishall inte långt från planområdet. Detaljplanen ger möjlighet till förtätning och att utveckla området för andra ändamål än park och bostäder för att på bästa sätt ta till vara områdets attraktiva läge i centrala Mörrum. Kommunala vatten- och avloppsledningar samt dagvattenledningar finns utbyggt, vilket möjliggör en anslutning av bebyggelsen. Den tillkommande bebyggelsen kan anslutas till fjärrvärmenätet. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 5

6 d) innebär miljöproblem som är relevanta för planen, eller e) har betydelse för genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning. 2. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat. I bedömningen skall särskilt beaktas. a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av påverkan och möjligheten att avhjälpa den, Planen bedöms inte medföra några betydande miljöproblem. Ingen negativ påverkan förväntas. Bedömning Föreslagen bebyggelse kommer att anpassas både storleksmässigt och arkitektoniskt till omkringliggande bebyggelse. En god boende- och arbetsmiljö kan erbjudas med ett bra läge där tillgången på service och skolor på lokal nivå är bra och infrastrukturen är väl utbyggd. Föreslagen detaljplan medverkar i hög grad till skapandet av ett hållbart samhälle och tillgodoser därmed ett väsentligt samhällsintresse. Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå på natur- och kulturmiljö, stadsbild etc. b) påverkans totaleffekt, I ett större sammanhang och med tanke på områdets attraktiva placering i Mörrum bedöms planens genomförande inte ha någon större totaleffekt. c) påverkans gränsöverskridande art, Ingen negativ påverkan förväntas. d) riskerna för människors hälsa eller för miljön, Hälso- och miljöaspekter bedöms inte försämras genom ett plangenomförande. Eventuell trafikökning till området bedöms bli ringa med hänsyn till områdets storlek. Ca 30 meter söder om Kungsparken finns en befintlig bensinstation. Fire Safety Design, FSD, upprättade under mars 2014 en riskanalys för området. Denna kompletterades med ett PM under MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 6

7 februari Syftet med analysen är att beskriva de risker som en befintlig bensinstation utgör för det detaljplanerade området samt vid behov föreslå riskreducerande åtgärder. Vad som utretts i analysen är de skyddsavstånd som kan anses vara skäliga då strålningen från en pölbrand beaktas. På den aktuella bensinstationen hanteras bensin och diesel och påfyllnadsröret till stationens bensincisterner ligger ca 30 meter från den planerade fasaden. Rekommenderat skyddsavstånd mellan bensinmack och bostäder är 25 meter. e) påverkans storlek och fysiska omfattning, Planområdet är totalt ca kvm. Området kommer att förändras då bebyggelse tillförs platsen. f) vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade området har på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella särdrag i naturen, och g) påverkan på områden eller natur som har erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. Plangenomförandet bedöms inte innebära intensiv markanvändning eller överskridna miljökvalitetsnormer. Planområdet omfattar inte något sådant område. Ställningstagande Ett genomförande av detaljplanen bedöms få betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 plan- och bygglagen (PBL) erfordras. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 plan- och bygglagen (PBL) erfordras inte. Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen. X Frågeställningar Ja Kommentarer Kap. 3 Berör ett genomförande av planen: 1. Stora opåverkade områden, enligt 2? (Kommunens översiktsplan) 2. Ekologiskt särskilt känsliga områden, enligt 3? - (Kommunens översiktsplan, kommunens naturvårdsprogram, skogsstyrelsens nyckelbiotop- och sumpskogsinventering) MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 7

8 3. Jord- och skogsbruksmark, enligt 4? - (Kommunens översiktsplan länsstyrelsens klassning av jordbruksmark, skogsstyrelsens översiktliga skogsinventering, kommunens naturvårdsinriktade skogsbruksplan) 4. Mark- och vattenområden med betydelse för yrkesfiske- eller vattenbruk, enligt 5? - (Kommunens översiktsplan) 5. Mark- och vattenområden med natur- och kulturvärden samt av betydelse för friluftslivet, enligt 6? - (Kommunens översiktsplan, Karlshamns innerstadsbebyggelse, kulturminnesvårdsprogrammet, 38-område, kommunens naturvårdsprogram.) - Se vidare under kap. 7 MB. 6. Mark- och vattenområden med värdefulla ämnen och material, enligt 7? - (Kommunens översiktsplan, SGU inventeringar; grus, berg, morän) 7. Mark- och vattenområden som är särskilt lämpade enligt 8 för? Ja a) Industriell produktion? b) Energiproduktion, energidistribution (nätkonsession och ledningsrätter för el- och energidistribution) (Kommunens översiktsplan/planlagd mark)? c) Kommunikationer (vägar, järnvägar, sjöfart, luftfart, telekommunikationer, kollektivtrafik)? d) Vattenförsörjning? Området ligger inom område med brukningsvärd jordbruksmark, men inte inom utpekat område i bevarandeplan för jordbruket. Den västra delen av planområde utgörs av en gammal gårdsanläggning med mangårdsbyggnad och längor. Här finns stora klippta gräsytor. Det sker ingen drift från gården idag. På platsen för Kungsparken betade kor så sent som på 1980-talet. Den planerade bebyggelsen innebär en viss påverkan på natur- och kulturvärden inom området då Kungsparken och del av fastigheten Mörrum 73:1 idag är obebyggda. Sammantaget bedöms den föreslagna exploateringen inte påverka området negativt. På Sölvesborgsvägen, söder om planområdet, finns inskränkningar för transporter av farligt gods vilket innebär att viss transport av farligt gods får ske. Ett bebyggelsefritt område på 12 meter gäller för de allmänna statliga vägarna. e) Avfallshantering? MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 8

9 8. Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret, enligt 9? 9. Mark- och vattenområden av riksintressen, enligt 5-8? Se nedan. - (Kommunens översiktsplan) a) Friluftsliv - Mörrumsåns dalgång, FK3 - Hällaryds skärgård Eriksberg Tjärö Järnavik, FK4 b) Naturvård - Stensnäs Elleholm, NK5 - Mörrumsåns dalgång, NK6 - Ire Loberget - Mieån, NK7 - Eriksberg Tjärö Järnavik Tärnö, NK8 - Persgärde Tattamåla, NK37 - Stärnö, NK38 c) Kulturmiljövård - Letesmåla, K3 - Elleholm, K4 - Mörrum, Karlshamn, K5 - Karlshamns stad, Kastellet och Boön, K6 - Ire, K7 - Djurtorp, K8 d) Yrkesfiske - Området mellan inre trålgränsen och territorialvattengränsen samt angränsande del av Hanöbukten, Y3. e) Energiproduktion - Karlshamnsverket och Område norr om Munkahusviken - Område norr om Munkahusviken f) Sjöfart - Karlshamns djuphamn MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 9

10 g) Järnväg - Blekinge Kustbana h) Vägar - E 22 - Länsväg 121 i) Värdefulla ämnen, mineral - Diabas Stärnö j) Totalförsvaret - Castellet - Stärnö k) Natura 2000-områden Se bilaga 1 till denna behovsbedömning. l) CW-områden (Convention of Wetlands)/Ramsar-områden - Blekinge skärgård - Mörrumsån - Pukaviksbukten Kap. 4 Berör ett genomförande av planen: 1. Åsnen med öar och strandområden och områdena söder därom, utmed Mörrumsån och vid sjön Mien till Pukaviksbukten och Listerlandet, enligt 2, där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas? Ja Del av av planområdet omfattas av riksintresseområde för turism och friluftsliv. (se skrafferat område på karta nedan). Planområdet omfattar mark som idag utgörs av parkmark. Riksintresset bedöms ej påverkas av planen. 2. Kustzonen, enligt 4, med begränsningar för fritidsbebyggelse? - (Kommunens översiktsplan) 3. Mörrumsån, enligt 6, där vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte får utföras? MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 10

11 Kap. 5 Iakttas gällande miljökvalitetsnormer? (Förordningarna om Ja miljökvalitetsnormer; fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), omgivningsbuller (SFS 2004:675), utomhus-luft (SFS 2001:527) och vattenmiljö (SFS 2004:660).) Kap. 7 Berör ett genomförande av planen områden med skydd? 1. Allemansrätt Ja 2. Nationalpark 3. Naturreservat 4. Kulturreservat 5. Naturminnen 6. Biotopskyddsområden 7. Djur/växtskyddsområden 8. Strandskyddsområden 9. Miljöskyddsområden 10. Vattenskyddsområden Kap 10. Omfattar planen mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön? (Länsstyrelsens identifiering av förorenade områden.) Miljökvalitetsnormerna bedöms inte påverkas av planen. Eventuell trafikökning till området bedöms bli ringa med hänsyn till områdets storlek. Ca 30 meter söder om Kungsparken finns en befintlig bensinstation, se mer på sidan 6. Ca 30 meter söder om Kungsparken finns en befintlig bensinstation inom fastigheten Mörrum 73:5. Fastigheten har två noteringar i Länsstyrelsens inventering av potentiellt förorenade områden. Det ena objektet är registrerat som en drivmedelsanläggning (branschriskklass 2, branschtypiska föroreningar är t.ex. bensin och diesel) och det andra som en bilvårdsanläggning (branschriskklass 3, branschtypiska föroreningar även avfettningsmedel, oljor, lösningsmedel och metaller). Riskklassen är en siffra mellan 1 och 4, där 1 innebär störst risk. Syftet med inventeringen är att identifiera förorenande verksamheter och som därmed indikerar var förorenade områden kan finnas. Övergripande miljömål Finns det någon risk att ett genomförande av planen åstadkommer effekter som: 1. Strider mot kommunens lokala Agenda 21? 2. Strider mot nationella miljömål? Sammantaget bedöms den föreslagna exploateringen inte strida mot Agenda 21. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 11

12 3. Strider mot regionala miljömål? 4. Strider mot kommunens miljöledningssystem? 5. Var för sig är begränsade men tillsammans kan vara betydande? 6. Kan orsaka skada på människors hälsa, direkt eller indirekt? Övrigt Kommer verksamheter som planen tillåter eller iordningställandet av planområdet att kräva anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken? Ca 30 meter söder om Kungsparken finns en befintlig bensinstation. En riskanalys har upprättats. Plan- och bygglagen, PBL (Kursivt inom parentes är dokumenthänvisningar) Frågeställningar Ja Kommentar Kap. 2 Kan ett genomförande av planen: 1. Medföra avsevärd förändring av mark- eller vattenanvändningen i området, enligt 2? 2. Innebära påverkan, enligt 5, på de boendes och övrigas hälsa på grund av: a) Radonförekomst? - (Radonkarta, radonregister) b) Klimatologiska faktorer? - Solförhållanden - Vindförhållanden - Förändringar i luftrörelser, luftfuktighet, temperatur eller klimat (regionalt eller lokalt)? () () () Området kommer att förändras då bebyggelse tillförs platsen. Föreslagen detaljplan medger bostadsbebyggelse, centrumändamål, vårdcentral, handel och kontor. Ingen radonundersökning har gjorts i området. Enligt kommunens översiktliga flygstrålningskarta (uran) utgör marken lågriskområde vad avser radon, man kan dock inte utesluta förhöjd risk för markradon lokalt. Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringen av nybyggnation. Beroende på hur den tillkommande bebyggelsen placeras och utformas i parken kan både sol- och vindförhållande samt förändringar i luftrörelser etc uppkomma. I nuläget är utformning och utbredning av den planerade bebyggelsen inte känt. c) Trafikbuller? Planens genomförande kommer att innebära en viss påverkan på trafikmängden till området i MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 12

13 - (Trafikbullerkartor, trafikräkningar, bullerberäkningar) - Väg - Järnväg - Sjöfart Ja jämförelse med dagens situation. Bullernivåerna i området måste beaktas vid planläggning. d) Övrigt buller? - Externt industribuller - Motorsport - Skjutbana - Annat buller e) Vibrationer/skakningar? Under exploateringsskedet kan tillfälliga störningar uppkomma. f) Störning i tyst miljö? g) Vattenföroreningar / förändringar / vattenföretag? - Förändringar av grundvattenkvalitén? - Förändring av flödesriktningen för grundvatten? - Minskning av vattentillgången i någon yt- eller grundvattentäkt? - Förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning eller dräneringsmönster med risk för översvämning/uttorkning? - Förändringar i dagvattenomhändertagandet och/eller ytvattenkvalitén (bakteriologiskt eller kemiskt, temperatur och omblandning)? - Förändring av flöde, riktning eller strömförhållanden eller påverkan på strandlinjen i något vattendrag, sjö eller havs-område? - Krävs tillstånd för vattenverksamhet? h) Luftföroreningar? - Väsentliga luftutsläpp eller försämring av luftkvalitén? - Obehaglig lukt? i) Förekomst av elektriska/ magnetiska fält? - (Kommunens översiktsplan vad gäller kraftledningars dragning.) Ja Om de hårdgjorda ytorna ökar, bör omhändertagandet av dagvatten ses över för att inte skapa problem i ledningssystemet. Detta beskrivs närmare i planbeskrivningen. Området är relativt sankt därav förekomsten av befintliga dräneringsledningar inne i parken. Man bör utreda om området kan ta hand om dagvatten från andra hårdgjorda ytor i området. Eventuell kan man anlägga en vattenspegel som fungerar som dagvattenmagasin/buffer/rening. Detta bör man tänka på vid höjdsättning samt framtida avledning av dränerings- och dagvatten från området. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 13

14 j) Störande ljussken? k) Närhet till djurhållning? ( Djurhållning och bostäder - kunskapsöversikt för samhällsplanering i Blekinge län ) 3. Innebära risk, enligt 6, för: - (Geotekniska utredningar, Bättre plats för arbete etc.) a) Brand och explosion? () Ca 30 meter söder om Kungsparken finns en befintlig bensinstation. Riskanalys är framtagen, se sidan 6. b) Utsläpp av särskilt miljöoch hälsofarliga ämnen vid händelse av olycka? c) Att människor utsätts för hälsofara inklusive mental ohälsa? d) Försämrad trafiksäkerhet? - Gc-trafik - Fordonsstrafik - Parkering etc. e) Olyckor i samband med transporter av farligt gods? - (Karta; transportvägar farligt gods) f) Instabilitet i markförhållandena eller de geologiska grundförhållandena? - Skred - Ras - Sättningar etc. g) Skada eller förändring av någon värdefull geologisk formation? () Se ovan. På Sölvesborgsvägen, söder om planområdet, finns inskränkningar för transporter av farligt gods vilket innebär att denna typ av transporter kan förekomma till viss del. Ett bebyggelsefritt område på 12 meter gäller för de allmänna statliga vägarna. Området är relativt sankt därav förekomsten av befintliga dräneringsledningar inne i parken. Detta bör man tänka på vid höjdsättning samt framtida avledning av dränerings- och dagvatten från området. h) Erosion? MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 14

15 i) Förändrade sedimentationsförhållande n i vattendrag, sjö eller havsområde? j) Att befintlig miljöstörande verksamhet i omgivningen kan ha negativ inverkan på projektet? 4. Medföra påverkan, enligt 6, på: a) Stads- och landskapsbilden? - Fysiska ingrepp/tillförs nya element? - Försämring av någon vacker utblick/viktig siktlinje eller stadsbilds- eller landskapsmässigt skönhetsvärde? - Betydande förändring vad gäller sammanhanget med omgivningen (bebyggelsehistoria, skala, struktur etc.)? - Skapas någon otrygg stadseller landskapsmiljö? b) Natur- och kulturvärden? - Betydande förändringar i antalet eller sammansättningen av växtarter eller växt-samhällen? - Betydande förändringar i närmiljön, på grönstrukturen? - Minskning i antal av någon unik, sällsynt eller hotad växtart eller växtsamhälle? - Införande av någon ny växtart? - Sämre möjligheter att använda området i forsknings- eller undervisningssyfte? - Betydande förändringar av antalet eller sammansättningen av djurarter i området (däggdjur, fåglar, fiskar, reptiler, skaldjur, insekter)? - Minskning i antalet av någon unik, sällsynt eller hotad djurart? () Ca 30 meter söder om Kungsparken finns en befintlig bensinstation. Riskanalys är framtagen, se sidan 6. Ja Ja Eftersom området idag är obebyggt kommer platsen förändras jämfört med idag. Bebyggelse finns dock i direkt anslutning till och inom planområdet och en förtätning av centrala Mörrum är helt i linje med förslag till ny översiktsplan, Karlshamn Området ligger strategiskt placerat i Mörrum med närhet till gång- och cykelvägar, järnvägsstationen, busshållplats, skola, dagligvaruhandel, grönområden samt Mörrumsån. Platsen kommer att förändras då bebyggelse tillkommer på obebyggd mark. Mörrum har dock flera grönområden i centrala lägen och i nära anslutning till centralorten. Mörrum präglas starkt av sin naturmiljö som Mörrumsån och dess stränder utgör, vilket medför att trakten har goda möjligheter för friluftsliv och fritidsaktiviteter. I Mörrum finns ett rikt utbud med naturmark, främst längs med åns dalgång. I dess norra del finns ett större rekreationsområde med gångstigar genom det kuperade landskapet, ofta i nära anslutning till Mörrumsån. Vid åns södra dalgång finns ett mer flackt rekreationsområde, även det med en gångstig som sträcker sig över ån och genom bebyggelsen till norra dalgången. Utöver Mörrumsåns stränder är markerna mellan Norrevångsskolan och golfbanan ett större tätortsnära rekreationsområde. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 15

16 - Införande av nya djurarter i området, eller verka som gräns för djurens förflyttningar och rörelser? - Försämring av fiskevatten eller jaktmarker? Lag om kulturminnen m m Frågeställningar Ja Kommentar Kap. 2 Berör ett genomförande av planen: Fasta fornlämningar enligt 1; a) Gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogårdar och andra begravningsplatser? b) Resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter, symboler, märken och bilder samt andra ristningar eller målningar? c) Kors och minnesvårdar? d) Samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och andra allmänna ändamål? e) Lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser samt kulturlager som uppkommit vid bruket av sådana bostäder eller platser, liksom lämningar efter arbetsliv och näringsfång? f) Ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och försvarsanläggningar samt av andra märkliga byggnader och byggnadsverk? g) Färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, vägmärken, sjömärken och likartade anläggningar för samfärdsel samt gränsmärken och labyrinter? Ja I den östra delen av parken finns ett registrerat minnesmärke i form av en i sten skulpterad trädstam. Övrig kulturhistorisk lämning används för kulturhistoriska lämningar som enligt rådande praxis vid registreringstillfället inte utgör fast fornlämning men som ändå anses ha ett antikvariskt värde. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 16

17 h) Skeppsvrak, om minst etthundra år kan antas ha gått sedan skeppet blev vrak? i) Naturbildningar till vilka ålderdomliga bruk, sägner eller märkliga historiska minnen är knutna liksom lämningar efter äldre folklig kult? Kap. 3 Berör ett genomförande av planen: 1. Byggnadsminne Kap. 4 Berör ett genomförande av planen: 1. Kyrkliga kulturminnen (Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.) Medverkande tjänstemän Behovsbedömningen har upprättats av planarkitekt Nina Malo och landskapsarkitekt Anna Terning på stadsmiljöavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med berörda kommunala tjänstemän och Miljöförbundet Blekinge väst. Karlshamn den 25 mars 2015 Anna Terning Landskapsarkitekt Emina Kovacic Stadsarkitekt MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 17

18 Bilaga 1 Natura 2000-områden i Karlshamns kommun Loberget (fågeldirektiv) Tjärö-Bockön-Eriksberg (fågeldirektiv) Bellevueparken (habitatdirektiv) Boarp (habitatdirektiv) Bockön-Mjöön (habitatdirektiv) Bökemåla (habitatdirektiv) Elleholm norra (habitatdirektiv) Elleholm (habitatdirektiv) Eriksberg (habitatdirektiv) Fölsö (habitatdirektiv) Grimsmåla (habitatdirektiv) Hjärtsjömåla (habitatdirektiv) Härnäs (habitatdirektiv) Ire (habitatdirektiv) Kvallåkra (habitatdirektiv) Käringahejan (habitatdirektiv) Loberget (habitatdirektiv) Långasjönäs (habitatdirektiv) Persgärde (habitatdirektiv) Ringamåla (habitatdirektiv) Slänsmåla (habitatdirektiv) Strömma (habitatdirektiv) Stärnö (habitatdirektiv) Tattamåla (habitatdirektiv) Tjärö (habitatdirektiv) Tärnö-Harö-Brorsö (habitatdirektiv) Tärnö-Yttre Ekö (habitatdirektiv) Mörrumsån (habitatdirektiv) Pukaviksbukten (habitatdirektiv) Öjasjömåla (habitatdirektiv) Östra Kvallåkra (habitatdirektiv) MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 18

19 YTTRANDE 1 (2) Dnr LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN Yvonne Egnr tfn K A \ls Kom-mu;', DNR.. GGNADSF Karlshamns kommun IStadsmiljöavdelningen 1!Samhällsbyggnadsförvaltningen Karlshamn Samråd om behovsbedömning inför detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4 (Kungsparken), Mörrum-Elleholm, Karlshamns kommun Länsstyrelsen har för samråd fått behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inför framtagande av ny detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4. Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter nedan. Sammanfattad beskrivning av planförslaget Området utgörs av Kungsparken som är belägen i centrala Mörrum. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder, kontor och handel i parken. För området finns idag en gällande detaljplan från 1970, som anger allmän plats, park eller planering inom parken. Förslaget bedöms följa intentionerna i gällande översiktsplan från 2007 och det är även i enlighet med förslaget till ny Översiktsplan Karlshamns kommun har upprättat ett beslutsunderlag, inklusive en checklista, för att bedöma behovet av en MKB. Kommunens ställningstagande är att ett genomförande av planförslaget inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan, och att en MKB enligt 4 kap 34 PBL inte erfordras. Länsstyrelsens synpunkter Den östra delen av planområdet ligger inom område som är av riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4 kap 2 miljöbalken. Förslaget bedöms inte påverka riksintresset negativt. Hälsa och säkerhel På andra sidan om Sölvesborgsvägen, söder om planområdet, finns en bensinstation. Avståndet mellan tankplats och planområdet är ca meter. Länsstyrelsen anser att man vid nybyggnation av bostäder i första hand bör eftersträva att följa Boverkets rekommenderade skyddsavstånd på 100 meter mellan bostäder och bensinstationer, varav 50 meter ur riskhänsyn och resterande med hänsyn till buller, lukt, ljusstörningar och luftföroreningar. Ett bensinläckage på ger en pöl på ca 300 m2. I rapporten "Riskhänsyn vid nybebyggelse intill vägar och järnvägar med farligt gods samt bensinstationer", framtagen av Länsstyrelsen i Stockholm 2000, framgår bl a att värmestrålningen från en brand, som orsakats av antändning av 10 m3bensin, kan ge andra gradens brännskador på männi- Postadress Besöksadress Telefonffelefax E-post/webbplats: Org.nr SE KARLSKRONA Skeppsbrokajen

20 Dnr (2) skors oskyddade kroppsdelar efter ca 20 sekunder på ca 45 meters avstånd. Sprängämnesinspektionens författningssamling SÄIFS 2000:2 anger 25 meter som minsta skyddsavstånd mellan lossningsplats för tankbilsfordon och A-byggnad (bostad, samlingslokal, kontor, servering etc). Om ett tillbud med antändning av ett bensinläckage skulle uppstå, t ex vid påfyllning från tankbil till cistern, kan det dock ge svåra skador på människor på ett större avstånd, se ovan. Det är därför bra om kommunen arbetar fram en egen policy och fastställer skyddsavstånd från bensinstationer till bostäder, skolor, kontor eller liknande, som används vid nyetablering. Avstånden skall ta hänsyn till alla olycksrisker och olägenheter som en bensinstation medför. Alternativet är att utföra en riskanalys i varje enskilt fall. Länsstyrelsen anser därför att om kommunen avser att tillåta bostäder inom det av Boverket rekommenderade skyddsavståndet behöver riskerna för människors hälsa och säkerhet utredas noggrannare i en riskanalys. Det måste klargöras om det går att förena bostäder med bensinstationen liksom vilka eventuella åtgärdsbehov som då kommer att krävas, både vad gäller direkta säkerhetsrisker (brand, explosion etc) men också övrig påverkan i form av lukt, luftföroreningar, störande ljuskällor mm. Då behöver man beakta att ett minsta avstånd mellan bostäder och bebyggelse behöver vara 50 meter för att undvika direkta hälso- och säkerhetsrisker. Trafikbuller I planarbetet bör befintliga och framtida trafikmängder på de angränsande vägarna, framför allt Kungsvägen och Sölvesborgsvägen, redovisas. Om trafikmängderna är på en sådan nivå att det kan finnas risk för att gällande riktvärdena överskrids behöver bullerberäkningar göras. Beräkningarna bör då baseras på trafikflödet framskrivet 20 år i tiden. Sammantaget Under förutsättning att ovanstående beaktas har Länsstyrelsen inget att erinra och bedömer att förslaget är förenligt med allmänna intressen samt att människors hälsa och säkerhet inte påverkas negativt. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Deltagare I detta yttrande har avdelningschef Lars Olsson beslutat och planarkitekt Yvonne Egn6- varit föredragande. Lars Olsson Kopia Akten Centraldiariet

Beslutsunderlag för BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING. av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Beslutsunderlag för BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING. av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 1/12 Datum: 2014-01-13 Diarienr: Beslutsunderlag för BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 18 ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog

Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog 2 Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog 3 För att det ska framgå om eller hur detaljplanen kommer att påverka miljön ska

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Eric Alnemar, planarkitekt Abbe Sahli, miljöstrateg

Eric Alnemar, planarkitekt Abbe Sahli, miljöstrateg Eric Alnemar, planarkitekt Abbe Sahli, miljöstrateg 2 3 För att det ska framgå om eller hur detaljplanen kommer att påverka miljön ska alltid en behovsbedömning genomföras. Behovsbedömningen är en analys

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Översiktsplan 2003: Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

Översiktsplan 2003: Planen är förenlig med gällande översiktsplan. 1 (5) Aktuell detaljplan Planens syfte Berörda fysiska planer och program Ändring av detaljplan för del av Mariestads hamn, Mariestads centralort, Mariestads kommun Rubricerad ändring av detaljplan syftar

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Beslutsunderlag för (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsarkitektavdelningen

Beslutsunderlag för (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsarkitektavdelningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsarkitektavdelningen 15-03-02 1 (16) Beslutsunderlag för BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) rörande detaljplan för delar av fastigheten Siretorp

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 2011-08-08 Samrådshandling Dnr. Dnr 2011-0423-205 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING Ändring av detaljplan för Del av Gamla I12-området, Hantverksområdet i Eksjö stad 1(6) BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Enligt

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Översiktsplan 2003: Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

Översiktsplan 2003: Planen är förenlig med gällande översiktsplan. kommun 1 (4) Aktuell detaljplan Planens syfte Berörda fysiska planer och program Ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Sjötorp tätort, Mariestads kommun Rubricerad ändring av detaljplan syftar

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Översiktsplan 2003: Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

Översiktsplan 2003: Planen är förenlig med gällande översiktsplan. kommun 1 (4) Aktuell detaljplan Planens syfte Berörda fysiska planer och program Ändring av detaljplan för del av Kanaljorden 1:2, Lyrestad tätort, Mariestads kommun Rubricerad ändring av detaljplan syftar

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 1 Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 Planens syfte Planen syftar till att möjliggöra nybyggnad av kompletterande byggnader till friluftsbadets

Läs mer

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB MKB CHECKLISTA Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB Detaljplan för: Detaljplan för del av Höga 7:1 m fl (Älvvallens idrottsområde) i Ljusdals kommun, Gävleborgs län Planens syfte Planens syfte

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen Diarienummer: 2012:169 Plan- och byggenheten

Kommunstyrelseförvaltningen Diarienummer: 2012:169 Plan- och byggenheten 1 Kommunstyrelseförvaltningen Diarienummer: 2012:169 Plan- och byggenheten 2016-06-02 MKB-CHECKLISTA Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB Detaljplan för: Vikarskogen 1:28 Planens syfte: Handläggare:

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G Eget dokument för att kartlägga behovet av en miljökonsekvensbeskrivning

B E H O V S B E D Ö M N I N G Eget dokument för att kartlägga behovet av en miljökonsekvensbeskrivning B E H O V S B E D Ö M N I N G Eget dokument för att kartlägga behovet av en miljökonsekvensbeskrivning Sundsören 1:1 mfl Mariestads kommun Sundsören 1:1, Mariestads kommun är som fastighetsägare huvudman

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Beslutsunderlag för BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Enligt 4 kap. 34 första stycket plan- och bygglagen, PBL, ska, om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan,

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47

Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47 Version 1.00 Projekt 7317 Upprättad 2011-03-28 Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47 Melleruds Kommun Västra Götalands Län Behovsbedömning Sammanfattning

Läs mer

Tobias Gunnarsson, Planarkitekt Christina Marmolin, Miljöchef

Tobias Gunnarsson, Planarkitekt Christina Marmolin, Miljöchef 2 För att det ska framgå om eller hur detaljplanen kommer att påverka miljön ska alltid en behovsbedömning genomföras. Behovsbedömningen är en analys som leder fram till ett ställningstagande om huruvida

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Översiktsplan 2003: Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

Översiktsplan 2003: Planen är förenlig med gällande översiktsplan. 1 (5) Aktuell detaljplan Planens syfte Berörda fysiska planer och program Detaljplan för Humlet 2, Mariestad centralort, Mariestads kommun Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation på fastigheten

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen KUS/2013/0079 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Bussgata mellan Norrberget och Skytten, Skarpsveden 2:1 m.fl. Planens syfte

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för

Bedömning av miljöpåverkan för Bedömning av för detaljplan HOGSTAD 13:1 m fl i Hogstad, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan eller ett program

Läs mer

Behovsbedömning tillhörande Detaljplaneprogram för Saltkällan 1:3

Behovsbedömning tillhörande Detaljplaneprogram för Saltkällan 1:3 Behovsbedömning tillhörande Detaljplaneprogram för Saltkällan 1:3 Munkedals Kommun Västra Götalands län Sammanfattning Planen bedöms inte ge betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har utförts av planområdet

Läs mer

Behovsbedömning för MKB november 2008

Behovsbedömning för MKB november 2008 Stadsarkitektkontoret MKB-gruppen Detaljplan för ILÄNDA 1:6 m fl Behovsbedömning för MKB november 2008 Dnr 2007.20.214 1(7) Behovsbedömning BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Behovsbedömning. Storgatan i Högsby samhälle

Behovsbedömning. Storgatan i Högsby samhälle Storgatan i Högsby samhälle Programområdets läge i Högsby. Planprogram för fastigheterna längs med Storgatan i Högsby, Högsby 1:32 m.fl., Högsby samhälle, Högsby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Högsby

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

E-post Organisationsnr PlusGiro. KRISTINEHAMNS KOMMUN

E-post Organisationsnr PlusGiro. KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Petra Okanovic, 0550-881 90 Petra.okanovic@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2016-03-30 Referens Sida 1(8) Behovsbedömning Kvarteret Bele Kristinehamns kommun, Värmlands

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning 2016-08-16 Dnr: 2015/4345 Detaljplan för fastigheten Karlshamn 9:50, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Inledning När en plan upprättas

Läs mer

Behovsbedömning för MKB

Behovsbedömning för MKB 1 (7) 2014-02-27 Dnr KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Behovsbedömning för MKB Tillägg till detaljplan för Balder 2, Söderhamns kommun, Gävleborgs län Postadress

Läs mer

Behovsbedömning 1 (8) Planen medger Nej Kanske Ja Kommentar

Behovsbedömning 1 (8) Planen medger Nej Kanske Ja Kommentar 1 (8) Behovsbedömning En miljöbedömning ska göras om planens genomförande kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Behovsbedömning görs för ta ställning till om en miljöbedömning för planen behövs

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län 2015-02-11 Diarienr: 2014.814/0201 Behovsbedömning Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län Ställningstagande Miljö- och byggavdelningen

Läs mer

Detaljplan för Koltorp 1:18 m.fl. Storfors kommun. Planens syfte är att ändra markanvändningsområdet.

Detaljplan för Koltorp 1:18 m.fl. Storfors kommun. Planens syfte är att ändra markanvändningsområdet. STORFORS KOMMUN BEHOVSBEDÖMNING Sida 1 (6) Datum: Diarienummer: 2016-07-01 KS 2016-0075 Kommunledningen Kenneth Sandén, 0550-651 39 kenneth.sanden@storfors.se Detaljplan för Koltorp 1:18 m.fl. Storfors

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr Ks 2011.0056 Behovsbedömning MKB Datum 2010-12-29 1 (6) Detaljplan för BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och samt del av fastigheten Högby 1:2 Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING. av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING. av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Detaljplan för gamla vattentornet, del av Västervik 4:2, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kommunledningskontoret 2010-12-20 Behovsbedömning/

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING

BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING Dnr: 2015/696 2015-10-30 Sida: 1 av 5 BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING Namn/beteckning på plan Ändring av detaljplan för Limåkerns Industriområde mm 2015-10-30 KATEGORIER JA NEJ KOMMENTAR GÄLLANDE

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Behovsbedömning / Avgränsning sid 3 Planens syfte sid 3 Checklista för miljöbedömning sid 4 Motiverat ställningstagande / Avgränsning sid 9 2(9) Behovsbedömning/ Avgränsning Enligt

Läs mer

Del av Torshälla-Mälby 8:1

Del av Torshälla-Mälby 8:1 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (8) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-05-20 SBN/2011:392 1.25 Planavdelningen Karolina Ehrén, 016-710 10 31 Samrådshandling Detaljplan för Del av Torshälla-Mälby

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Behovsbedömning MKB (checklista)

Behovsbedömning MKB (checklista) Åmåls kommun Översiktskarta med planområdets läge Ändring av detaljplan för Del av Åmål 2:1, Måkeberg Åmåls kommun, Västra Götalands län Behovsbedömning MKB (checklista) Åmål den 28 Januari 2010 PIN-Enheten

Läs mer

Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB

Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB Enligt plan- och bygglagen kap 5 18 skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om detaljplanen medger en användning

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens eller upphävandets genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BUSKÄR, SKÄRHAMN

DETALJPLAN FÖR BUSKÄR, SKÄRHAMN HYDROGIS AB BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR BUSKÄR, SKÄRHAMN TJÖRNS KOMMUN 2011-08-31 RAPPORT 636 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplaner ska miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Läs mer

Detaljplan för äldreboende och bostäder inom Starrkärr 4:10 Ale kommun, Västra Götalands län Dnr: PLAN2015.10

Detaljplan för äldreboende och bostäder inom Starrkärr 4:10 Ale kommun, Västra Götalands län Dnr: PLAN2015.10 Detaljplan för äldreboende och bostäder inom Starrkärr 4:10 Ale kommun, Västra Götalands län Dnr: PLAN2015.10 BEHOVSBEDÖMNING PLANENS SYFTE Planeringens syfte är att möjliggöra exploatering av bostäder

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Referens: Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Ställningstagande Samhällsbyggnad, plan bedömer att planen innebär betydande miljöpåverkan.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning 2010-09-06 Dnr 2009-0369 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Banken 1, Eksjö stad Eksjö kommun, Jönköpings län Behovsbedömning/Avgränsning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen

Läs mer

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl 1/5 1. av miljöbedömning En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. en är den analys som leder fram till ställningstagandet

Läs mer

Detaljplan för Kaggeholm 5:1 i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr PLAN.2007.37

Detaljplan för Kaggeholm 5:1 i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr PLAN.2007.37 MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING 2012-04-25, rev 2012-08-21 Detaljplan för Kaggeholm 5:1 i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr PLAN.2007.37 Illustration i program efter godkännande. Bostäderna flyttas upp utanför

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. fastigheten Krukan 15 1(13) Tillhörande detaljplan för. inom Nordantill i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING. fastigheten Krukan 15 1(13) Tillhörande detaljplan för. inom Nordantill i Norrköping SPN 378/2004 214 1(13) BEHOVSBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för fastigheten Krukan 15 inom Nordantill i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, planenheten Den 19 oktober 2007 A N T A G A N D E H A N D L I

Läs mer

Behovsbedömning för MKB

Behovsbedömning för MKB 1 (7) 2015-02-25 Dnr KUS 2014/0097 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Behovsbedömning för MKB Detaljplan för Sandviksudden, Stenåker 4:1, 4:2 Söderhamns kommun,

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING PL 390 Detaljplan för del av kv. GAUTIOD m.m. (område vid Västra Långgatan), Köpings tätort, Köpings kommun Västra Långgatan från söder. Foto Stadsarkitektkontoret, juni 2012. BEHOVSBEDÖMNING 2016-02-12

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING (med checklista)

BEHOVSBEDÖMNING (med checklista) Centralorten, Oskarshamns kommun BEHOVSBEDÖMNING (med checklista) Behovsbedömningen utgör underlag för beslut om detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om detaljplanen kan

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Miljöpåverkan i planarbete Behovsbedömning

Miljöpåverkan i planarbete Behovsbedömning Miljöpåverkan i planarbete Tillhörande förslag till detaljplan för,, Mullsjö kommun, Jönköpings län Ärendenummer: Sida 2/10 MKB i Detaljplanering Vid behovsbedömningen görs ställningstagandet om planen

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning

Behovsbedömning av miljöbedömning Jonas Carlsson Behovsbedömning 2017-04-24 Dnr KS 2016/0167 1(6) DPU 5 Behovsbedömning av miljöbedömning tillhörande detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl., DPU 5 i Enebyberg, Danderyds kommun

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1

HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1 Dnr 20xx.yyyy Behovsbedömning MKB Datum 2011-03-01 1 (6) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1 Finspångs kommun, Östergötlands

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan BEHOVSBEDÖMNING detaljplan för Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan 2010-10-13 Inledning Enligt Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar skall

Läs mer

Storfors kommun Värmlands län Behovsbedömning DETALJPLAN för Koltorp 1:18 m fl. Storfors kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING

Storfors kommun Värmlands län Behovsbedömning DETALJPLAN för Koltorp 1:18 m fl. Storfors kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Storfors kommun Värmlands län KSLU ark MSA (SAR) Per Rathsman 054-182055 rathsman.ark@telia.com SAMRÅDSHANDLING Datum 2016-02-29 Referens Sida 1(8) Behovsbedömning DETALJPLAN för Koltorp 1:18 m fl Storfors

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Kartor som visar fastigheten Rådhuset 1 som är aktuell för ny detaljplan

Kartor som visar fastigheten Rådhuset 1 som är aktuell för ny detaljplan Kartor som visar fastigheten Rådhuset 1 som är aktuell för ny detaljplan 2 3 För att det ska framgå om eller hur detaljplanen kommer att påverka miljön ska alltid en behovsbedömning genomföras. Behovsbedömningen

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR bostäder vid Sjövallavägen inom del av RISHED 7:1 i Alafors, Ale kommun Dnr: SBN000076/11

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR bostäder vid Sjövallavägen inom del av RISHED 7:1 i Alafors, Ale kommun Dnr: SBN000076/11 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR bostäder vid Sjövallavägen inom del av RISHED 7:1 i Alafors, Ale kommun Dnr: SBN000076/11 1. PLANENS SYFTE Syftet med planläggningen är att skapa möjlighet för att uppföra

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta

Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta Checklista för översiktlig behovsbedömning Ålsta/Aspvik/Ensta Checklistan utgör underlag för behovsbedömning om huruvida planprogram kan tänkas medföra betydande

Läs mer

Behovsbedömning för. Organisationsnr. KRISTINEHAMNS KOMMUN

Behovsbedömning för. Organisationsnr. KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se Sida Programsamrådshandling 1(7) Datum 2011-11-07 Behovsbedömning för Del av Gästhamnen Kristinehamns kommun, Värmlands

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson

Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson Översiktlig beskrivning av planområdet och dess influensområde

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

Behovsbedömning ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1

Behovsbedömning ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 Behovsbedömning 1(8) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 (Smedby idrottsfält) inom Smedby i Norrköping den 15 september 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-10-13, 211 Laga kraft:

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Utbyggnad av Väsjöområdet, D-061-01. Behovsbedömning enligt bilaga 4 i MKB-förordningen

Utbyggnad av Väsjöområdet, D-061-01. Behovsbedömning enligt bilaga 4 i MKB-förordningen Kommunledningskontoret Åke Ekström Katarina Nordström Stadsekolog Biolog 5792 2015 5792 15 33 073-915 20 15 Utbyggnad av Väsjöområdet, D-061-01. Behovsbedömning enligt bilaga 4 i MKB-förordningen 2006-05-31

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Behovsbedömning Kalmar den 15 oktober 2010 Rev. den 4 mars 2013 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB ANTAGANDEHANDLING Behovsbedömning MKB

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad:

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad: Storumans kommun Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Dnr: Upprättad: 2013-01-15 2 (7) Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Samråd om miljöpåverkan

Läs mer