BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)"

Transkript

1 Beslutsunderlag för BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Enligt 4 kap. 34 första stycket plan- och bygglagen, PBL, ska, om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan, planbeskrivningen i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer av 6 kap. 12 och 13 första stycket miljöbalken. Oavsett vad som följer av ovan skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för 1. industriändamål, 2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse, 3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, 4. hamn för fritidsbåtar, 5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse, 6. permanent campingplats, 7. nöjespark, eller 8. djurpark. Om en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas på grund av att området får tas i anspråk för ändamålen ovan ska redovisningen uppfylla kraven i 6 kap 7 första och andra styckena miljöbalken om samråd respektive miljökonsekvensbeskrivningens innehåll. När planen har antagits skall information om detta lämnas till den myndighet som avses i 6 kap. 8 andra stycket tredje meningen miljöbalken. Enligt 16 kap 1 2 plan- och bygglagen får Regeringen meddela föreskrifter om när en plan på grund av en sådan användning som avses ovan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen (byggnadsnämnden) som PBL-ansvarig är den som i första hand avgör om genomförandet av en detaljplan medför en betydande miljöpåverkan. Kommunen skall alltså för varje enskild detaljplan bedöma om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 1

2 Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, (Kungsparken), Mörrum-Elleholm, Karlshamns kommun Planhandläggare Planområdets avgränsning Landskapsarkitekt Anna Terning, Stadsmiljöavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlshamns kommun. Planområdet omfattas av ett flertal fastigheter med Kungsparken, Mörrum 73:4, centralt lokaliserad. Området avgränsas av Skolvägen i norr, naturområde i väster, befintliga bostadsfastigheter i söder och Bolsvägen i öster. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 2

3 Planens syfte Syftet med detaljplanen är att förtäta den västra delen av Mörrums centrum och möjliggöra för bland annat bostäder, kontor och handel. I Kungsparken föreslås även vårdändamål. För fastigheterna Mörrum 49:1 och 69:1 möjliggörs fler våningar samt utökad byggrätt genom att prickad mark, byggnadsförbud, utgår. Bostadsändamålet på de privatägda fastigheterna Mörrum 73:6, 10:33, 12:32, 12:36, 70:1, 12:28, 12:13, 12:43, 10:29 och 10:12, kompletteras med kontor och handel. Fastigheterna kommer även att ses över när det gäller prickad mark. Väster om Kungsvägen, inom del av fastigheten Mörrum 73:1, föreslås nya bostäder. Översiktlig beskrivning av planområdet och dess omgivning Planområdet är ca 12 hektar stort. Kungsparkens yta är ca m2 och fastigheten Mörrum 73:4 ägs av Karlshamns kommun. Del av fastigheten Mörrum 73:1, väster om Kungsvägen, och samfälligheten Mörrum s:7 i Kungsvägen ingår i planområdet. Fastigheterna Mörrum 49:1, 69:1, 73:6, 10:33, 12:32, 12:36, 70:1, 12:28, 12:13, 12:43, 10:29 och 10:12 är privatägda. Inom planområdet finns tre gällande detaljplaner som helt eller delvis blir ersatta av aktuell detaljplan, se kartbild till höger. Detaljplanen C22, som vann laga kraft 1971, kommer att ersättas i planens södra del och planen reglerar bostadsändamål i 2-3 våningar. Detaljplanen C1 täcker idag stora delar av Mörrum. Planen reglerar bostadsändamål i två våningar för de tre fastigheterna Mörrum 12:28, 12:13 och 12:43, som kommer att ersättas av pågående detaljplan. Planen vann laga kraft Kungsparken utgörs av allmän plats, park, plantering och gata i gällande detaljplan C19, laga kraftvunnen För bostäderna öster och söder om parken där C19 gäller anges ändamålet bostäder och handel i två våningar. C19 kommer att upphävas i sin helhet i samband med aktuell planarbete. Den västra delen av planområdet omfattas idag inte av någon detaljplan men fastigheterna Mörrum 73:6 och 10:33, som består av enfamiljshus, utgörs av sammanhållen bebyggelse. Ca 30 meter söder om Kungsparken finns en befintlig bensinstation. Enligt Boverket och Miljöförbundet rekommenderas ett skyddsavstånd på 100 meter, varav 50 meter motiveras ur riskhänsyn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar 50 meter alternativ 25 meter beroende på hur man hanterar spill etc. Räddningstjänsten anser att 25 meter skyddsavstånd bör finnas mellan station och bostad. En särskild riskanalys är gjord för området, se vidare sidan 6. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 3

4 Aktuellt område är inte utpekat som utvecklingsområde men benämns som Mörrums tätort i Översiktsplan I den pågående aktualitetsöversynen av översiktsplanen ingår området i C1, centrum. Följande vision och riktlinjer anges; Längs Sölvesborgsvägen finns idag kantstensparkering mellan alléträden och då man från torget fortsätter västerut når man snart den fina platsbildningen vid Stationsvägen. Runt platsen finns idag flera nya byggnader innehållande företrädesvis bostäder, men även viss handel och andra verksamheter i bottenplanet. Den tidigare parkytan, Kungsparken, är till viss del bebyggd med attraktiva bostäder. Läget har många fördelar med närhet till handel och annan service, järnvägsstationen, busshållplats, grönområden och Mörrumsån. Närheten till centrum, utbyggda gång- och cykelvägar och goda kollektivförbindelser gör att bilanvändandet är mycket lågt. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Flygfoto över planområdet med omnejd MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 4

5 Samlad bedömning Bedömningskriterier (Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 4) 1. Planens eller programmets Bedömning karaktäristiska egenskaper i bedömningen skall särskilt beaktas i vilken utsträckning planen eller programmet a) anger förutsättningarna för verksamheter eller åtgärder när det gäller plats, art, storlek och driftsförhållanden eller genom att fördela resurser, Den föreslagna detaljplanen reglerar markanvändningen till i huvudsak bostäder men även centrumändamål, vårdcentral, handel och kontor för att skapa en flexibel plan. Bebyggelsens utbredning begränsas bland annat genom exploateringsgrad och våningsantal. Hela Kungsparken planläggs som kvartersmark. Stor del av planområdet är redan bebyggt. Planens syfte är här att bekräfta befintliga förhållanden och utöka byggrätten något. b) har betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan, c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar utveckling, Kungsparken är utpekad i Grönstrukturplanen från Målsättning i planen är att parken ska skötas som finpark. Delar av växtmaterialet bör bytas ut. Parkens framtid bör utredas, för att få en park som används av alla åldrar och som är en naturlig mötesplats. Delar av parken kan användas till annat ändamål. I översiktsplan Karlshamn 2030 pekas viss del av parken ut för bebyggelse. Viljeriktningen i Agenda 21 bör vara vägledande vid byggande, avfallshantering och energiförsörjning. Området ligger strategiskt placerat i Mörrum med närhet till gång- och cykelvägar, järnvägsstationen, busshållplats på Sölvesborgsvägen, skola, bibliotek, dagligvaruhandel, grönområden samt närheten till Mörrumsån. Det finns även ett flertal idrottsanläggning samt ishall inte långt från planområdet. Detaljplanen ger möjlighet till förtätning och att utveckla området för andra ändamål än park och bostäder för att på bästa sätt ta till vara områdets attraktiva läge i centrala Mörrum. Kommunala vatten- och avloppsledningar samt dagvattenledningar finns utbyggt, vilket möjliggör en anslutning av bebyggelsen. Den tillkommande bebyggelsen kan anslutas till fjärrvärmenätet. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 5

6 d) innebär miljöproblem som är relevanta för planen, eller e) har betydelse för genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning. 2. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat. I bedömningen skall särskilt beaktas. a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av påverkan och möjligheten att avhjälpa den, Planen bedöms inte medföra några betydande miljöproblem. Ingen negativ påverkan förväntas. Bedömning Föreslagen bebyggelse kommer att anpassas både storleksmässigt och arkitektoniskt till omkringliggande bebyggelse. En god boende- och arbetsmiljö kan erbjudas med ett bra läge där tillgången på service och skolor på lokal nivå är bra och infrastrukturen är väl utbyggd. Föreslagen detaljplan medverkar i hög grad till skapandet av ett hållbart samhälle och tillgodoser därmed ett väsentligt samhällsintresse. Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå på natur- och kulturmiljö, stadsbild etc. b) påverkans totaleffekt, I ett större sammanhang och med tanke på områdets attraktiva placering i Mörrum bedöms planens genomförande inte ha någon större totaleffekt. c) påverkans gränsöverskridande art, Ingen negativ påverkan förväntas. d) riskerna för människors hälsa eller för miljön, Hälso- och miljöaspekter bedöms inte försämras genom ett plangenomförande. Eventuell trafikökning till området bedöms bli ringa med hänsyn till områdets storlek. Ca 30 meter söder om Kungsparken finns en befintlig bensinstation. Fire Safety Design, FSD, upprättade under mars 2014 en riskanalys för området. Denna kompletterades med ett PM under MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 6

7 februari Syftet med analysen är att beskriva de risker som en befintlig bensinstation utgör för det detaljplanerade området samt vid behov föreslå riskreducerande åtgärder. Vad som utretts i analysen är de skyddsavstånd som kan anses vara skäliga då strålningen från en pölbrand beaktas. På den aktuella bensinstationen hanteras bensin och diesel och påfyllnadsröret till stationens bensincisterner ligger ca 30 meter från den planerade fasaden. Rekommenderat skyddsavstånd mellan bensinmack och bostäder är 25 meter. e) påverkans storlek och fysiska omfattning, Planområdet är totalt ca kvm. Området kommer att förändras då bebyggelse tillförs platsen. f) vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade området har på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella särdrag i naturen, och g) påverkan på områden eller natur som har erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. Plangenomförandet bedöms inte innebära intensiv markanvändning eller överskridna miljökvalitetsnormer. Planområdet omfattar inte något sådant område. Ställningstagande Ett genomförande av detaljplanen bedöms få betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 plan- och bygglagen (PBL) erfordras. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 plan- och bygglagen (PBL) erfordras inte. Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen. X Frågeställningar Ja Kommentarer Kap. 3 Berör ett genomförande av planen: 1. Stora opåverkade områden, enligt 2? (Kommunens översiktsplan) 2. Ekologiskt särskilt känsliga områden, enligt 3? - (Kommunens översiktsplan, kommunens naturvårdsprogram, skogsstyrelsens nyckelbiotop- och sumpskogsinventering) MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 7

8 3. Jord- och skogsbruksmark, enligt 4? - (Kommunens översiktsplan länsstyrelsens klassning av jordbruksmark, skogsstyrelsens översiktliga skogsinventering, kommunens naturvårdsinriktade skogsbruksplan) 4. Mark- och vattenområden med betydelse för yrkesfiske- eller vattenbruk, enligt 5? - (Kommunens översiktsplan) 5. Mark- och vattenområden med natur- och kulturvärden samt av betydelse för friluftslivet, enligt 6? - (Kommunens översiktsplan, Karlshamns innerstadsbebyggelse, kulturminnesvårdsprogrammet, 38-område, kommunens naturvårdsprogram.) - Se vidare under kap. 7 MB. 6. Mark- och vattenområden med värdefulla ämnen och material, enligt 7? - (Kommunens översiktsplan, SGU inventeringar; grus, berg, morän) 7. Mark- och vattenområden som är särskilt lämpade enligt 8 för? Ja a) Industriell produktion? b) Energiproduktion, energidistribution (nätkonsession och ledningsrätter för el- och energidistribution) (Kommunens översiktsplan/planlagd mark)? c) Kommunikationer (vägar, järnvägar, sjöfart, luftfart, telekommunikationer, kollektivtrafik)? d) Vattenförsörjning? Området ligger inom område med brukningsvärd jordbruksmark, men inte inom utpekat område i bevarandeplan för jordbruket. Den västra delen av planområde utgörs av en gammal gårdsanläggning med mangårdsbyggnad och längor. Här finns stora klippta gräsytor. Det sker ingen drift från gården idag. På platsen för Kungsparken betade kor så sent som på 1980-talet. Den planerade bebyggelsen innebär en viss påverkan på natur- och kulturvärden inom området då Kungsparken och del av fastigheten Mörrum 73:1 idag är obebyggda. Sammantaget bedöms den föreslagna exploateringen inte påverka området negativt. På Sölvesborgsvägen, söder om planområdet, finns inskränkningar för transporter av farligt gods vilket innebär att viss transport av farligt gods får ske. Ett bebyggelsefritt område på 12 meter gäller för de allmänna statliga vägarna. e) Avfallshantering? MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 8

9 8. Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret, enligt 9? 9. Mark- och vattenområden av riksintressen, enligt 5-8? Se nedan. - (Kommunens översiktsplan) a) Friluftsliv - Mörrumsåns dalgång, FK3 - Hällaryds skärgård Eriksberg Tjärö Järnavik, FK4 b) Naturvård - Stensnäs Elleholm, NK5 - Mörrumsåns dalgång, NK6 - Ire Loberget - Mieån, NK7 - Eriksberg Tjärö Järnavik Tärnö, NK8 - Persgärde Tattamåla, NK37 - Stärnö, NK38 c) Kulturmiljövård - Letesmåla, K3 - Elleholm, K4 - Mörrum, Karlshamn, K5 - Karlshamns stad, Kastellet och Boön, K6 - Ire, K7 - Djurtorp, K8 d) Yrkesfiske - Området mellan inre trålgränsen och territorialvattengränsen samt angränsande del av Hanöbukten, Y3. e) Energiproduktion - Karlshamnsverket och Område norr om Munkahusviken - Område norr om Munkahusviken f) Sjöfart - Karlshamns djuphamn MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 9

10 g) Järnväg - Blekinge Kustbana h) Vägar - E 22 - Länsväg 121 i) Värdefulla ämnen, mineral - Diabas Stärnö j) Totalförsvaret - Castellet - Stärnö k) Natura 2000-områden Se bilaga 1 till denna behovsbedömning. l) CW-områden (Convention of Wetlands)/Ramsar-områden - Blekinge skärgård - Mörrumsån - Pukaviksbukten Kap. 4 Berör ett genomförande av planen: 1. Åsnen med öar och strandområden och områdena söder därom, utmed Mörrumsån och vid sjön Mien till Pukaviksbukten och Listerlandet, enligt 2, där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas? Ja Del av av planområdet omfattas av riksintresseområde för turism och friluftsliv. (se skrafferat område på karta nedan). Planområdet omfattar mark som idag utgörs av parkmark. Riksintresset bedöms ej påverkas av planen. 2. Kustzonen, enligt 4, med begränsningar för fritidsbebyggelse? - (Kommunens översiktsplan) 3. Mörrumsån, enligt 6, där vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte får utföras? MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 10

11 Kap. 5 Iakttas gällande miljökvalitetsnormer? (Förordningarna om Ja miljökvalitetsnormer; fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), omgivningsbuller (SFS 2004:675), utomhus-luft (SFS 2001:527) och vattenmiljö (SFS 2004:660).) Kap. 7 Berör ett genomförande av planen områden med skydd? 1. Allemansrätt Ja 2. Nationalpark 3. Naturreservat 4. Kulturreservat 5. Naturminnen 6. Biotopskyddsområden 7. Djur/växtskyddsområden 8. Strandskyddsområden 9. Miljöskyddsområden 10. Vattenskyddsområden Kap 10. Omfattar planen mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön? (Länsstyrelsens identifiering av förorenade områden.) Miljökvalitetsnormerna bedöms inte påverkas av planen. Eventuell trafikökning till området bedöms bli ringa med hänsyn till områdets storlek. Ca 30 meter söder om Kungsparken finns en befintlig bensinstation, se mer på sidan 6. Ca 30 meter söder om Kungsparken finns en befintlig bensinstation inom fastigheten Mörrum 73:5. Fastigheten har två noteringar i Länsstyrelsens inventering av potentiellt förorenade områden. Det ena objektet är registrerat som en drivmedelsanläggning (branschriskklass 2, branschtypiska föroreningar är t.ex. bensin och diesel) och det andra som en bilvårdsanläggning (branschriskklass 3, branschtypiska föroreningar även avfettningsmedel, oljor, lösningsmedel och metaller). Riskklassen är en siffra mellan 1 och 4, där 1 innebär störst risk. Syftet med inventeringen är att identifiera förorenande verksamheter och som därmed indikerar var förorenade områden kan finnas. Övergripande miljömål Finns det någon risk att ett genomförande av planen åstadkommer effekter som: 1. Strider mot kommunens lokala Agenda 21? 2. Strider mot nationella miljömål? Sammantaget bedöms den föreslagna exploateringen inte strida mot Agenda 21. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 11

12 3. Strider mot regionala miljömål? 4. Strider mot kommunens miljöledningssystem? 5. Var för sig är begränsade men tillsammans kan vara betydande? 6. Kan orsaka skada på människors hälsa, direkt eller indirekt? Övrigt Kommer verksamheter som planen tillåter eller iordningställandet av planområdet att kräva anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken? Ca 30 meter söder om Kungsparken finns en befintlig bensinstation. En riskanalys har upprättats. Plan- och bygglagen, PBL (Kursivt inom parentes är dokumenthänvisningar) Frågeställningar Ja Kommentar Kap. 2 Kan ett genomförande av planen: 1. Medföra avsevärd förändring av mark- eller vattenanvändningen i området, enligt 2? 2. Innebära påverkan, enligt 5, på de boendes och övrigas hälsa på grund av: a) Radonförekomst? - (Radonkarta, radonregister) b) Klimatologiska faktorer? - Solförhållanden - Vindförhållanden - Förändringar i luftrörelser, luftfuktighet, temperatur eller klimat (regionalt eller lokalt)? () () () Området kommer att förändras då bebyggelse tillförs platsen. Föreslagen detaljplan medger bostadsbebyggelse, centrumändamål, vårdcentral, handel och kontor. Ingen radonundersökning har gjorts i området. Enligt kommunens översiktliga flygstrålningskarta (uran) utgör marken lågriskområde vad avser radon, man kan dock inte utesluta förhöjd risk för markradon lokalt. Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringen av nybyggnation. Beroende på hur den tillkommande bebyggelsen placeras och utformas i parken kan både sol- och vindförhållande samt förändringar i luftrörelser etc uppkomma. I nuläget är utformning och utbredning av den planerade bebyggelsen inte känt. c) Trafikbuller? Planens genomförande kommer att innebära en viss påverkan på trafikmängden till området i MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 12

13 - (Trafikbullerkartor, trafikräkningar, bullerberäkningar) - Väg - Järnväg - Sjöfart Ja jämförelse med dagens situation. Bullernivåerna i området måste beaktas vid planläggning. d) Övrigt buller? - Externt industribuller - Motorsport - Skjutbana - Annat buller e) Vibrationer/skakningar? Under exploateringsskedet kan tillfälliga störningar uppkomma. f) Störning i tyst miljö? g) Vattenföroreningar / förändringar / vattenföretag? - Förändringar av grundvattenkvalitén? - Förändring av flödesriktningen för grundvatten? - Minskning av vattentillgången i någon yt- eller grundvattentäkt? - Förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning eller dräneringsmönster med risk för översvämning/uttorkning? - Förändringar i dagvattenomhändertagandet och/eller ytvattenkvalitén (bakteriologiskt eller kemiskt, temperatur och omblandning)? - Förändring av flöde, riktning eller strömförhållanden eller påverkan på strandlinjen i något vattendrag, sjö eller havs-område? - Krävs tillstånd för vattenverksamhet? h) Luftföroreningar? - Väsentliga luftutsläpp eller försämring av luftkvalitén? - Obehaglig lukt? i) Förekomst av elektriska/ magnetiska fält? - (Kommunens översiktsplan vad gäller kraftledningars dragning.) Ja Om de hårdgjorda ytorna ökar, bör omhändertagandet av dagvatten ses över för att inte skapa problem i ledningssystemet. Detta beskrivs närmare i planbeskrivningen. Området är relativt sankt därav förekomsten av befintliga dräneringsledningar inne i parken. Man bör utreda om området kan ta hand om dagvatten från andra hårdgjorda ytor i området. Eventuell kan man anlägga en vattenspegel som fungerar som dagvattenmagasin/buffer/rening. Detta bör man tänka på vid höjdsättning samt framtida avledning av dränerings- och dagvatten från området. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 13

14 j) Störande ljussken? k) Närhet till djurhållning? ( Djurhållning och bostäder - kunskapsöversikt för samhällsplanering i Blekinge län ) 3. Innebära risk, enligt 6, för: - (Geotekniska utredningar, Bättre plats för arbete etc.) a) Brand och explosion? () Ca 30 meter söder om Kungsparken finns en befintlig bensinstation. Riskanalys är framtagen, se sidan 6. b) Utsläpp av särskilt miljöoch hälsofarliga ämnen vid händelse av olycka? c) Att människor utsätts för hälsofara inklusive mental ohälsa? d) Försämrad trafiksäkerhet? - Gc-trafik - Fordonsstrafik - Parkering etc. e) Olyckor i samband med transporter av farligt gods? - (Karta; transportvägar farligt gods) f) Instabilitet i markförhållandena eller de geologiska grundförhållandena? - Skred - Ras - Sättningar etc. g) Skada eller förändring av någon värdefull geologisk formation? () Se ovan. På Sölvesborgsvägen, söder om planområdet, finns inskränkningar för transporter av farligt gods vilket innebär att denna typ av transporter kan förekomma till viss del. Ett bebyggelsefritt område på 12 meter gäller för de allmänna statliga vägarna. Området är relativt sankt därav förekomsten av befintliga dräneringsledningar inne i parken. Detta bör man tänka på vid höjdsättning samt framtida avledning av dränerings- och dagvatten från området. h) Erosion? MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 14

15 i) Förändrade sedimentationsförhållande n i vattendrag, sjö eller havsområde? j) Att befintlig miljöstörande verksamhet i omgivningen kan ha negativ inverkan på projektet? 4. Medföra påverkan, enligt 6, på: a) Stads- och landskapsbilden? - Fysiska ingrepp/tillförs nya element? - Försämring av någon vacker utblick/viktig siktlinje eller stadsbilds- eller landskapsmässigt skönhetsvärde? - Betydande förändring vad gäller sammanhanget med omgivningen (bebyggelsehistoria, skala, struktur etc.)? - Skapas någon otrygg stadseller landskapsmiljö? b) Natur- och kulturvärden? - Betydande förändringar i antalet eller sammansättningen av växtarter eller växt-samhällen? - Betydande förändringar i närmiljön, på grönstrukturen? - Minskning i antal av någon unik, sällsynt eller hotad växtart eller växtsamhälle? - Införande av någon ny växtart? - Sämre möjligheter att använda området i forsknings- eller undervisningssyfte? - Betydande förändringar av antalet eller sammansättningen av djurarter i området (däggdjur, fåglar, fiskar, reptiler, skaldjur, insekter)? - Minskning i antalet av någon unik, sällsynt eller hotad djurart? () Ca 30 meter söder om Kungsparken finns en befintlig bensinstation. Riskanalys är framtagen, se sidan 6. Ja Ja Eftersom området idag är obebyggt kommer platsen förändras jämfört med idag. Bebyggelse finns dock i direkt anslutning till och inom planområdet och en förtätning av centrala Mörrum är helt i linje med förslag till ny översiktsplan, Karlshamn Området ligger strategiskt placerat i Mörrum med närhet till gång- och cykelvägar, järnvägsstationen, busshållplats, skola, dagligvaruhandel, grönområden samt Mörrumsån. Platsen kommer att förändras då bebyggelse tillkommer på obebyggd mark. Mörrum har dock flera grönområden i centrala lägen och i nära anslutning till centralorten. Mörrum präglas starkt av sin naturmiljö som Mörrumsån och dess stränder utgör, vilket medför att trakten har goda möjligheter för friluftsliv och fritidsaktiviteter. I Mörrum finns ett rikt utbud med naturmark, främst längs med åns dalgång. I dess norra del finns ett större rekreationsområde med gångstigar genom det kuperade landskapet, ofta i nära anslutning till Mörrumsån. Vid åns södra dalgång finns ett mer flackt rekreationsområde, även det med en gångstig som sträcker sig över ån och genom bebyggelsen till norra dalgången. Utöver Mörrumsåns stränder är markerna mellan Norrevångsskolan och golfbanan ett större tätortsnära rekreationsområde. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 15

16 - Införande av nya djurarter i området, eller verka som gräns för djurens förflyttningar och rörelser? - Försämring av fiskevatten eller jaktmarker? Lag om kulturminnen m m Frågeställningar Ja Kommentar Kap. 2 Berör ett genomförande av planen: Fasta fornlämningar enligt 1; a) Gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogårdar och andra begravningsplatser? b) Resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter, symboler, märken och bilder samt andra ristningar eller målningar? c) Kors och minnesvårdar? d) Samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och andra allmänna ändamål? e) Lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser samt kulturlager som uppkommit vid bruket av sådana bostäder eller platser, liksom lämningar efter arbetsliv och näringsfång? f) Ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och försvarsanläggningar samt av andra märkliga byggnader och byggnadsverk? g) Färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, vägmärken, sjömärken och likartade anläggningar för samfärdsel samt gränsmärken och labyrinter? Ja I den östra delen av parken finns ett registrerat minnesmärke i form av en i sten skulpterad trädstam. Övrig kulturhistorisk lämning används för kulturhistoriska lämningar som enligt rådande praxis vid registreringstillfället inte utgör fast fornlämning men som ändå anses ha ett antikvariskt värde. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 16

17 h) Skeppsvrak, om minst etthundra år kan antas ha gått sedan skeppet blev vrak? i) Naturbildningar till vilka ålderdomliga bruk, sägner eller märkliga historiska minnen är knutna liksom lämningar efter äldre folklig kult? Kap. 3 Berör ett genomförande av planen: 1. Byggnadsminne Kap. 4 Berör ett genomförande av planen: 1. Kyrkliga kulturminnen (Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.) Medverkande tjänstemän Behovsbedömningen har upprättats av planarkitekt Nina Malo och landskapsarkitekt Anna Terning på stadsmiljöavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med berörda kommunala tjänstemän och Miljöförbundet Blekinge väst. Karlshamn den 25 mars 2015 Anna Terning Landskapsarkitekt Emina Kovacic Stadsarkitekt MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 17

18 Bilaga 1 Natura 2000-områden i Karlshamns kommun Loberget (fågeldirektiv) Tjärö-Bockön-Eriksberg (fågeldirektiv) Bellevueparken (habitatdirektiv) Boarp (habitatdirektiv) Bockön-Mjöön (habitatdirektiv) Bökemåla (habitatdirektiv) Elleholm norra (habitatdirektiv) Elleholm (habitatdirektiv) Eriksberg (habitatdirektiv) Fölsö (habitatdirektiv) Grimsmåla (habitatdirektiv) Hjärtsjömåla (habitatdirektiv) Härnäs (habitatdirektiv) Ire (habitatdirektiv) Kvallåkra (habitatdirektiv) Käringahejan (habitatdirektiv) Loberget (habitatdirektiv) Långasjönäs (habitatdirektiv) Persgärde (habitatdirektiv) Ringamåla (habitatdirektiv) Slänsmåla (habitatdirektiv) Strömma (habitatdirektiv) Stärnö (habitatdirektiv) Tattamåla (habitatdirektiv) Tjärö (habitatdirektiv) Tärnö-Harö-Brorsö (habitatdirektiv) Tärnö-Yttre Ekö (habitatdirektiv) Mörrumsån (habitatdirektiv) Pukaviksbukten (habitatdirektiv) Öjasjömåla (habitatdirektiv) Östra Kvallåkra (habitatdirektiv) MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 18

19 YTTRANDE 1 (2) Dnr LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN Yvonne Egnr tfn K A \ls Kom-mu;', DNR.. GGNADSF Karlshamns kommun IStadsmiljöavdelningen 1!Samhällsbyggnadsförvaltningen Karlshamn Samråd om behovsbedömning inför detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4 (Kungsparken), Mörrum-Elleholm, Karlshamns kommun Länsstyrelsen har för samråd fått behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inför framtagande av ny detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4. Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter nedan. Sammanfattad beskrivning av planförslaget Området utgörs av Kungsparken som är belägen i centrala Mörrum. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder, kontor och handel i parken. För området finns idag en gällande detaljplan från 1970, som anger allmän plats, park eller planering inom parken. Förslaget bedöms följa intentionerna i gällande översiktsplan från 2007 och det är även i enlighet med förslaget till ny Översiktsplan Karlshamns kommun har upprättat ett beslutsunderlag, inklusive en checklista, för att bedöma behovet av en MKB. Kommunens ställningstagande är att ett genomförande av planförslaget inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan, och att en MKB enligt 4 kap 34 PBL inte erfordras. Länsstyrelsens synpunkter Den östra delen av planområdet ligger inom område som är av riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4 kap 2 miljöbalken. Förslaget bedöms inte påverka riksintresset negativt. Hälsa och säkerhel På andra sidan om Sölvesborgsvägen, söder om planområdet, finns en bensinstation. Avståndet mellan tankplats och planområdet är ca meter. Länsstyrelsen anser att man vid nybyggnation av bostäder i första hand bör eftersträva att följa Boverkets rekommenderade skyddsavstånd på 100 meter mellan bostäder och bensinstationer, varav 50 meter ur riskhänsyn och resterande med hänsyn till buller, lukt, ljusstörningar och luftföroreningar. Ett bensinläckage på ger en pöl på ca 300 m2. I rapporten "Riskhänsyn vid nybebyggelse intill vägar och järnvägar med farligt gods samt bensinstationer", framtagen av Länsstyrelsen i Stockholm 2000, framgår bl a att värmestrålningen från en brand, som orsakats av antändning av 10 m3bensin, kan ge andra gradens brännskador på männi- Postadress Besöksadress Telefonffelefax E-post/webbplats: Org.nr SE KARLSKRONA Skeppsbrokajen

20 Dnr (2) skors oskyddade kroppsdelar efter ca 20 sekunder på ca 45 meters avstånd. Sprängämnesinspektionens författningssamling SÄIFS 2000:2 anger 25 meter som minsta skyddsavstånd mellan lossningsplats för tankbilsfordon och A-byggnad (bostad, samlingslokal, kontor, servering etc). Om ett tillbud med antändning av ett bensinläckage skulle uppstå, t ex vid påfyllning från tankbil till cistern, kan det dock ge svåra skador på människor på ett större avstånd, se ovan. Det är därför bra om kommunen arbetar fram en egen policy och fastställer skyddsavstånd från bensinstationer till bostäder, skolor, kontor eller liknande, som används vid nyetablering. Avstånden skall ta hänsyn till alla olycksrisker och olägenheter som en bensinstation medför. Alternativet är att utföra en riskanalys i varje enskilt fall. Länsstyrelsen anser därför att om kommunen avser att tillåta bostäder inom det av Boverket rekommenderade skyddsavståndet behöver riskerna för människors hälsa och säkerhet utredas noggrannare i en riskanalys. Det måste klargöras om det går att förena bostäder med bensinstationen liksom vilka eventuella åtgärdsbehov som då kommer att krävas, både vad gäller direkta säkerhetsrisker (brand, explosion etc) men också övrig påverkan i form av lukt, luftföroreningar, störande ljuskällor mm. Då behöver man beakta att ett minsta avstånd mellan bostäder och bebyggelse behöver vara 50 meter för att undvika direkta hälso- och säkerhetsrisker. Trafikbuller I planarbetet bör befintliga och framtida trafikmängder på de angränsande vägarna, framför allt Kungsvägen och Sölvesborgsvägen, redovisas. Om trafikmängderna är på en sådan nivå att det kan finnas risk för att gällande riktvärdena överskrids behöver bullerberäkningar göras. Beräkningarna bör då baseras på trafikflödet framskrivet 20 år i tiden. Sammantaget Under förutsättning att ovanstående beaktas har Länsstyrelsen inget att erinra och bedömer att förslaget är förenligt med allmänna intressen samt att människors hälsa och säkerhet inte påverkas negativt. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Deltagare I detta yttrande har avdelningschef Lars Olsson beslutat och planarkitekt Yvonne Egn6- varit föredragande. Lars Olsson Kopia Akten Centraldiariet

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB MKB CHECKLISTA Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB Detaljplan för: Detaljplan för del av Höga 7:1 m fl (Älvvallens idrottsområde) i Ljusdals kommun, Gävleborgs län Planens syfte Planens syfte

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47

Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47 Version 1.00 Projekt 7317 Upprättad 2011-03-28 Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47 Melleruds Kommun Västra Götalands Län Behovsbedömning Sammanfattning

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Behovsbedömning tillhörande Detaljplaneprogram för Saltkällan 1:3

Behovsbedömning tillhörande Detaljplaneprogram för Saltkällan 1:3 Behovsbedömning tillhörande Detaljplaneprogram för Saltkällan 1:3 Munkedals Kommun Västra Götalands län Sammanfattning Planen bedöms inte ge betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har utförts av planområdet

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning 2010-09-06 Dnr 2009-0369 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Banken 1, Eksjö stad Eksjö kommun, Jönköpings län Behovsbedömning/Avgränsning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen

Läs mer

Behovsbedömning MKB (checklista)

Behovsbedömning MKB (checklista) Åmåls kommun Översiktskarta med planområdets läge Ändring av detaljplan för Del av Åmål 2:1, Måkeberg Åmåls kommun, Västra Götalands län Behovsbedömning MKB (checklista) Åmål den 28 Januari 2010 PIN-Enheten

Läs mer

Detaljplan för Kaggeholm 5:1 i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr PLAN.2007.37

Detaljplan för Kaggeholm 5:1 i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr PLAN.2007.37 MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING 2012-04-25, rev 2012-08-21 Detaljplan för Kaggeholm 5:1 i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr PLAN.2007.37 Illustration i program efter godkännande. Bostäderna flyttas upp utanför

Läs mer

Behovsbedömning för MKB

Behovsbedömning för MKB 1 (7) 2015-02-25 Dnr KUS 2014/0097 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Behovsbedömning för MKB Detaljplan för Sandviksudden, Stenåker 4:1, 4:2 Söderhamns kommun,

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR bostäder vid Sjövallavägen inom del av RISHED 7:1 i Alafors, Ale kommun Dnr: SBN000076/11

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR bostäder vid Sjövallavägen inom del av RISHED 7:1 i Alafors, Ale kommun Dnr: SBN000076/11 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR bostäder vid Sjövallavägen inom del av RISHED 7:1 i Alafors, Ale kommun Dnr: SBN000076/11 1. PLANENS SYFTE Syftet med planläggningen är att skapa möjlighet för att uppföra

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Behovsbedömning Kalmar den 15 oktober 2010 Rev. den 4 mars 2013 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB ANTAGANDEHANDLING Behovsbedömning MKB

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 GRANSKNINGSHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för HÅCKSVIK INDUSTRIOMRÅDE OMFATTANDE FASTIGHETEN LISSLARP 1:18 MED FLERA i Håcksvik, Svenljunga kommun, Västra Götalands

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län

Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län Behovsbedömning av miljöbedömning för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län PROGRAMHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2009.10184, 2010-10-12 PLAN 154 GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

D13. Ardala Jvst m.fl.

D13. Ardala Jvst m.fl. D13 Ändring av detaljplan för Ardala Jvst m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län D2 Ardala Jvst D3 Del av Ardala D4 Del av Ardala D5 Del av Ardala 1:2 och 1:3 D6 Del av Ardala Antagandehandling Handlingen

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås

Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås Vectura Mark & Samhälle Box 1062 551 10 Jönköping Anna Westerlund Anna.westerlund@vectura.se +46 10 484 60 11 Datum: 2010-07-01 Beteckning: Behovsbedömning Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för del av HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen HALMSTADS KOMMUN Plan 1091K Normalt förfarande, KS 2013/0531 Samhällsbyggnadskontoret 2014-10-14

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Förberedande miljökonsekvensbeskrivning Checklista

Förberedande miljökonsekvensbeskrivning Checklista Förberedande miljökonsekvensbeskrivning Checklista Fastighetsbeteckning: Ubbarp 8:20 Projekt: Detaljplan Verksamhetsutövare: Översiktlig beskrivning av befintlig naturmiljö: Historik Tidigare utredningar

Läs mer

2015-06-11. E-post Organisationsnr PlusGiro. KRISTINEHAMNS KOMMUN kommunen@kristinehamn.se 212000-1868 111 00-5

2015-06-11. E-post Organisationsnr PlusGiro. KRISTINEHAMNS KOMMUN kommunen@kristinehamn.se 212000-1868 111 00-5 Kommunledningsförvaltningen Joel Engström, 0550-88549 joel.engstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-06-11 Referens Sida 1(8) Behovsbedömning Vålösundet östra Del 5 Kristinehamns kommun, Värmlands

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR STORA VIKEN Dnr: SBN 103/11

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR STORA VIKEN Dnr: SBN 103/11 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR STORA VIKEN Dnr: SBN 103/11 1. PLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten för utveckling av ett verksamhetsområde på del av befintlig bergtäkt. Även

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/8 2015-03-03 BTN14/86 Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Behovsbedömningen

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Norr om Tälleleden P R O G R A M. Detaljplan för ett område. del av fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

Norr om Tälleleden P R O G R A M. Detaljplan för ett område. del av fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Dnr KS 16/2007 P R O G R A M Detaljplan för ett område Norr om Tälleleden del av fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2007-09-14 2 (11) Dnr KS 16/2007 Dnr KS 16/2007

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN)

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) Datum Diarienummer 2015-08-18 MBR-2014-297 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) TORSBY KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN Allmänt Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer