BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)"

Transkript

1 Beslutsunderlag för BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Enligt 4 kap. 34 första stycket plan- och bygglagen, PBL, ska, om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan, planbeskrivningen i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer av 6 kap. 12 och 13 första stycket miljöbalken. Oavsett vad som följer av ovan skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för 1. industriändamål, 2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse, 3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, 4. hamn för fritidsbåtar, 5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse, 6. permanent campingplats, 7. nöjespark, eller 8. djurpark. Om en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas på grund av att området får tas i anspråk för ändamålen ovan ska redovisningen uppfylla kraven i 6 kap 7 första och andra styckena miljöbalken om samråd respektive miljökonsekvensbeskrivningens innehåll. När planen har antagits skall information om detta lämnas till den myndighet som avses i 6 kap. 8 andra stycket tredje meningen miljöbalken. Enligt 16 kap 1 2 plan- och bygglagen får Regeringen meddela föreskrifter om när en plan på grund av en sådan användning som avses ovan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen (byggnadsnämnden) som PBL-ansvarig är den som i första hand avgör om genomförandet av en detaljplan medför en betydande miljöpåverkan. Kommunen skall alltså för varje enskild detaljplan bedöma om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 1

2 Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, (Kungsparken), Mörrum-Elleholm, Karlshamns kommun Planhandläggare Planområdets avgränsning Landskapsarkitekt Anna Terning, Stadsmiljöavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlshamns kommun. Planområdet omfattas av ett flertal fastigheter med Kungsparken, Mörrum 73:4, centralt lokaliserad. Området avgränsas av Skolvägen i norr, naturområde i väster, befintliga bostadsfastigheter i söder och Bolsvägen i öster. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 2

3 Planens syfte Syftet med detaljplanen är att förtäta den västra delen av Mörrums centrum och möjliggöra för bland annat bostäder, kontor och handel. I Kungsparken föreslås även vårdändamål. För fastigheterna Mörrum 49:1 och 69:1 möjliggörs fler våningar samt utökad byggrätt genom att prickad mark, byggnadsförbud, utgår. Bostadsändamålet på de privatägda fastigheterna Mörrum 73:6, 10:33, 12:32, 12:36, 70:1, 12:28, 12:13, 12:43, 10:29 och 10:12, kompletteras med kontor och handel. Fastigheterna kommer även att ses över när det gäller prickad mark. Väster om Kungsvägen, inom del av fastigheten Mörrum 73:1, föreslås nya bostäder. Översiktlig beskrivning av planområdet och dess omgivning Planområdet är ca 12 hektar stort. Kungsparkens yta är ca m2 och fastigheten Mörrum 73:4 ägs av Karlshamns kommun. Del av fastigheten Mörrum 73:1, väster om Kungsvägen, och samfälligheten Mörrum s:7 i Kungsvägen ingår i planområdet. Fastigheterna Mörrum 49:1, 69:1, 73:6, 10:33, 12:32, 12:36, 70:1, 12:28, 12:13, 12:43, 10:29 och 10:12 är privatägda. Inom planområdet finns tre gällande detaljplaner som helt eller delvis blir ersatta av aktuell detaljplan, se kartbild till höger. Detaljplanen C22, som vann laga kraft 1971, kommer att ersättas i planens södra del och planen reglerar bostadsändamål i 2-3 våningar. Detaljplanen C1 täcker idag stora delar av Mörrum. Planen reglerar bostadsändamål i två våningar för de tre fastigheterna Mörrum 12:28, 12:13 och 12:43, som kommer att ersättas av pågående detaljplan. Planen vann laga kraft Kungsparken utgörs av allmän plats, park, plantering och gata i gällande detaljplan C19, laga kraftvunnen För bostäderna öster och söder om parken där C19 gäller anges ändamålet bostäder och handel i två våningar. C19 kommer att upphävas i sin helhet i samband med aktuell planarbete. Den västra delen av planområdet omfattas idag inte av någon detaljplan men fastigheterna Mörrum 73:6 och 10:33, som består av enfamiljshus, utgörs av sammanhållen bebyggelse. Ca 30 meter söder om Kungsparken finns en befintlig bensinstation. Enligt Boverket och Miljöförbundet rekommenderas ett skyddsavstånd på 100 meter, varav 50 meter motiveras ur riskhänsyn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar 50 meter alternativ 25 meter beroende på hur man hanterar spill etc. Räddningstjänsten anser att 25 meter skyddsavstånd bör finnas mellan station och bostad. En särskild riskanalys är gjord för området, se vidare sidan 6. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 3

4 Aktuellt område är inte utpekat som utvecklingsområde men benämns som Mörrums tätort i Översiktsplan I den pågående aktualitetsöversynen av översiktsplanen ingår området i C1, centrum. Följande vision och riktlinjer anges; Längs Sölvesborgsvägen finns idag kantstensparkering mellan alléträden och då man från torget fortsätter västerut når man snart den fina platsbildningen vid Stationsvägen. Runt platsen finns idag flera nya byggnader innehållande företrädesvis bostäder, men även viss handel och andra verksamheter i bottenplanet. Den tidigare parkytan, Kungsparken, är till viss del bebyggd med attraktiva bostäder. Läget har många fördelar med närhet till handel och annan service, järnvägsstationen, busshållplats, grönområden och Mörrumsån. Närheten till centrum, utbyggda gång- och cykelvägar och goda kollektivförbindelser gör att bilanvändandet är mycket lågt. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Flygfoto över planområdet med omnejd MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 4

5 Samlad bedömning Bedömningskriterier (Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 4) 1. Planens eller programmets Bedömning karaktäristiska egenskaper i bedömningen skall särskilt beaktas i vilken utsträckning planen eller programmet a) anger förutsättningarna för verksamheter eller åtgärder när det gäller plats, art, storlek och driftsförhållanden eller genom att fördela resurser, Den föreslagna detaljplanen reglerar markanvändningen till i huvudsak bostäder men även centrumändamål, vårdcentral, handel och kontor för att skapa en flexibel plan. Bebyggelsens utbredning begränsas bland annat genom exploateringsgrad och våningsantal. Hela Kungsparken planläggs som kvartersmark. Stor del av planområdet är redan bebyggt. Planens syfte är här att bekräfta befintliga förhållanden och utöka byggrätten något. b) har betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan, c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar utveckling, Kungsparken är utpekad i Grönstrukturplanen från Målsättning i planen är att parken ska skötas som finpark. Delar av växtmaterialet bör bytas ut. Parkens framtid bör utredas, för att få en park som används av alla åldrar och som är en naturlig mötesplats. Delar av parken kan användas till annat ändamål. I översiktsplan Karlshamn 2030 pekas viss del av parken ut för bebyggelse. Viljeriktningen i Agenda 21 bör vara vägledande vid byggande, avfallshantering och energiförsörjning. Området ligger strategiskt placerat i Mörrum med närhet till gång- och cykelvägar, järnvägsstationen, busshållplats på Sölvesborgsvägen, skola, bibliotek, dagligvaruhandel, grönområden samt närheten till Mörrumsån. Det finns även ett flertal idrottsanläggning samt ishall inte långt från planområdet. Detaljplanen ger möjlighet till förtätning och att utveckla området för andra ändamål än park och bostäder för att på bästa sätt ta till vara områdets attraktiva läge i centrala Mörrum. Kommunala vatten- och avloppsledningar samt dagvattenledningar finns utbyggt, vilket möjliggör en anslutning av bebyggelsen. Den tillkommande bebyggelsen kan anslutas till fjärrvärmenätet. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 5

6 d) innebär miljöproblem som är relevanta för planen, eller e) har betydelse för genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning. 2. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat. I bedömningen skall särskilt beaktas. a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av påverkan och möjligheten att avhjälpa den, Planen bedöms inte medföra några betydande miljöproblem. Ingen negativ påverkan förväntas. Bedömning Föreslagen bebyggelse kommer att anpassas både storleksmässigt och arkitektoniskt till omkringliggande bebyggelse. En god boende- och arbetsmiljö kan erbjudas med ett bra läge där tillgången på service och skolor på lokal nivå är bra och infrastrukturen är väl utbyggd. Föreslagen detaljplan medverkar i hög grad till skapandet av ett hållbart samhälle och tillgodoser därmed ett väsentligt samhällsintresse. Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms uppstå på natur- och kulturmiljö, stadsbild etc. b) påverkans totaleffekt, I ett större sammanhang och med tanke på områdets attraktiva placering i Mörrum bedöms planens genomförande inte ha någon större totaleffekt. c) påverkans gränsöverskridande art, Ingen negativ påverkan förväntas. d) riskerna för människors hälsa eller för miljön, Hälso- och miljöaspekter bedöms inte försämras genom ett plangenomförande. Eventuell trafikökning till området bedöms bli ringa med hänsyn till områdets storlek. Ca 30 meter söder om Kungsparken finns en befintlig bensinstation. Fire Safety Design, FSD, upprättade under mars 2014 en riskanalys för området. Denna kompletterades med ett PM under MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 6

7 februari Syftet med analysen är att beskriva de risker som en befintlig bensinstation utgör för det detaljplanerade området samt vid behov föreslå riskreducerande åtgärder. Vad som utretts i analysen är de skyddsavstånd som kan anses vara skäliga då strålningen från en pölbrand beaktas. På den aktuella bensinstationen hanteras bensin och diesel och påfyllnadsröret till stationens bensincisterner ligger ca 30 meter från den planerade fasaden. Rekommenderat skyddsavstånd mellan bensinmack och bostäder är 25 meter. e) påverkans storlek och fysiska omfattning, Planområdet är totalt ca kvm. Området kommer att förändras då bebyggelse tillförs platsen. f) vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade området har på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella särdrag i naturen, och g) påverkan på områden eller natur som har erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. Plangenomförandet bedöms inte innebära intensiv markanvändning eller överskridna miljökvalitetsnormer. Planområdet omfattar inte något sådant område. Ställningstagande Ett genomförande av detaljplanen bedöms få betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 plan- och bygglagen (PBL) erfordras. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap. 34 plan- och bygglagen (PBL) erfordras inte. Miljökonsekvenserna redovisas i planbeskrivningen. X Frågeställningar Ja Kommentarer Kap. 3 Berör ett genomförande av planen: 1. Stora opåverkade områden, enligt 2? (Kommunens översiktsplan) 2. Ekologiskt särskilt känsliga områden, enligt 3? - (Kommunens översiktsplan, kommunens naturvårdsprogram, skogsstyrelsens nyckelbiotop- och sumpskogsinventering) MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 7

8 3. Jord- och skogsbruksmark, enligt 4? - (Kommunens översiktsplan länsstyrelsens klassning av jordbruksmark, skogsstyrelsens översiktliga skogsinventering, kommunens naturvårdsinriktade skogsbruksplan) 4. Mark- och vattenområden med betydelse för yrkesfiske- eller vattenbruk, enligt 5? - (Kommunens översiktsplan) 5. Mark- och vattenområden med natur- och kulturvärden samt av betydelse för friluftslivet, enligt 6? - (Kommunens översiktsplan, Karlshamns innerstadsbebyggelse, kulturminnesvårdsprogrammet, 38-område, kommunens naturvårdsprogram.) - Se vidare under kap. 7 MB. 6. Mark- och vattenområden med värdefulla ämnen och material, enligt 7? - (Kommunens översiktsplan, SGU inventeringar; grus, berg, morän) 7. Mark- och vattenområden som är särskilt lämpade enligt 8 för? Ja a) Industriell produktion? b) Energiproduktion, energidistribution (nätkonsession och ledningsrätter för el- och energidistribution) (Kommunens översiktsplan/planlagd mark)? c) Kommunikationer (vägar, järnvägar, sjöfart, luftfart, telekommunikationer, kollektivtrafik)? d) Vattenförsörjning? Området ligger inom område med brukningsvärd jordbruksmark, men inte inom utpekat område i bevarandeplan för jordbruket. Den västra delen av planområde utgörs av en gammal gårdsanläggning med mangårdsbyggnad och längor. Här finns stora klippta gräsytor. Det sker ingen drift från gården idag. På platsen för Kungsparken betade kor så sent som på 1980-talet. Den planerade bebyggelsen innebär en viss påverkan på natur- och kulturvärden inom området då Kungsparken och del av fastigheten Mörrum 73:1 idag är obebyggda. Sammantaget bedöms den föreslagna exploateringen inte påverka området negativt. På Sölvesborgsvägen, söder om planområdet, finns inskränkningar för transporter av farligt gods vilket innebär att viss transport av farligt gods får ske. Ett bebyggelsefritt område på 12 meter gäller för de allmänna statliga vägarna. e) Avfallshantering? MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 8

9 8. Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret, enligt 9? 9. Mark- och vattenområden av riksintressen, enligt 5-8? Se nedan. - (Kommunens översiktsplan) a) Friluftsliv - Mörrumsåns dalgång, FK3 - Hällaryds skärgård Eriksberg Tjärö Järnavik, FK4 b) Naturvård - Stensnäs Elleholm, NK5 - Mörrumsåns dalgång, NK6 - Ire Loberget - Mieån, NK7 - Eriksberg Tjärö Järnavik Tärnö, NK8 - Persgärde Tattamåla, NK37 - Stärnö, NK38 c) Kulturmiljövård - Letesmåla, K3 - Elleholm, K4 - Mörrum, Karlshamn, K5 - Karlshamns stad, Kastellet och Boön, K6 - Ire, K7 - Djurtorp, K8 d) Yrkesfiske - Området mellan inre trålgränsen och territorialvattengränsen samt angränsande del av Hanöbukten, Y3. e) Energiproduktion - Karlshamnsverket och Område norr om Munkahusviken - Område norr om Munkahusviken f) Sjöfart - Karlshamns djuphamn MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 9

10 g) Järnväg - Blekinge Kustbana h) Vägar - E 22 - Länsväg 121 i) Värdefulla ämnen, mineral - Diabas Stärnö j) Totalförsvaret - Castellet - Stärnö k) Natura 2000-områden Se bilaga 1 till denna behovsbedömning. l) CW-områden (Convention of Wetlands)/Ramsar-områden - Blekinge skärgård - Mörrumsån - Pukaviksbukten Kap. 4 Berör ett genomförande av planen: 1. Åsnen med öar och strandområden och områdena söder därom, utmed Mörrumsån och vid sjön Mien till Pukaviksbukten och Listerlandet, enligt 2, där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas? Ja Del av av planområdet omfattas av riksintresseområde för turism och friluftsliv. (se skrafferat område på karta nedan). Planområdet omfattar mark som idag utgörs av parkmark. Riksintresset bedöms ej påverkas av planen. 2. Kustzonen, enligt 4, med begränsningar för fritidsbebyggelse? - (Kommunens översiktsplan) 3. Mörrumsån, enligt 6, där vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte får utföras? MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 10

11 Kap. 5 Iakttas gällande miljökvalitetsnormer? (Förordningarna om Ja miljökvalitetsnormer; fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), omgivningsbuller (SFS 2004:675), utomhus-luft (SFS 2001:527) och vattenmiljö (SFS 2004:660).) Kap. 7 Berör ett genomförande av planen områden med skydd? 1. Allemansrätt Ja 2. Nationalpark 3. Naturreservat 4. Kulturreservat 5. Naturminnen 6. Biotopskyddsområden 7. Djur/växtskyddsområden 8. Strandskyddsområden 9. Miljöskyddsområden 10. Vattenskyddsområden Kap 10. Omfattar planen mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön? (Länsstyrelsens identifiering av förorenade områden.) Miljökvalitetsnormerna bedöms inte påverkas av planen. Eventuell trafikökning till området bedöms bli ringa med hänsyn till områdets storlek. Ca 30 meter söder om Kungsparken finns en befintlig bensinstation, se mer på sidan 6. Ca 30 meter söder om Kungsparken finns en befintlig bensinstation inom fastigheten Mörrum 73:5. Fastigheten har två noteringar i Länsstyrelsens inventering av potentiellt förorenade områden. Det ena objektet är registrerat som en drivmedelsanläggning (branschriskklass 2, branschtypiska föroreningar är t.ex. bensin och diesel) och det andra som en bilvårdsanläggning (branschriskklass 3, branschtypiska föroreningar även avfettningsmedel, oljor, lösningsmedel och metaller). Riskklassen är en siffra mellan 1 och 4, där 1 innebär störst risk. Syftet med inventeringen är att identifiera förorenande verksamheter och som därmed indikerar var förorenade områden kan finnas. Övergripande miljömål Finns det någon risk att ett genomförande av planen åstadkommer effekter som: 1. Strider mot kommunens lokala Agenda 21? 2. Strider mot nationella miljömål? Sammantaget bedöms den föreslagna exploateringen inte strida mot Agenda 21. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 11

12 3. Strider mot regionala miljömål? 4. Strider mot kommunens miljöledningssystem? 5. Var för sig är begränsade men tillsammans kan vara betydande? 6. Kan orsaka skada på människors hälsa, direkt eller indirekt? Övrigt Kommer verksamheter som planen tillåter eller iordningställandet av planområdet att kräva anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken? Ca 30 meter söder om Kungsparken finns en befintlig bensinstation. En riskanalys har upprättats. Plan- och bygglagen, PBL (Kursivt inom parentes är dokumenthänvisningar) Frågeställningar Ja Kommentar Kap. 2 Kan ett genomförande av planen: 1. Medföra avsevärd förändring av mark- eller vattenanvändningen i området, enligt 2? 2. Innebära påverkan, enligt 5, på de boendes och övrigas hälsa på grund av: a) Radonförekomst? - (Radonkarta, radonregister) b) Klimatologiska faktorer? - Solförhållanden - Vindförhållanden - Förändringar i luftrörelser, luftfuktighet, temperatur eller klimat (regionalt eller lokalt)? () () () Området kommer att förändras då bebyggelse tillförs platsen. Föreslagen detaljplan medger bostadsbebyggelse, centrumändamål, vårdcentral, handel och kontor. Ingen radonundersökning har gjorts i området. Enligt kommunens översiktliga flygstrålningskarta (uran) utgör marken lågriskområde vad avser radon, man kan dock inte utesluta förhöjd risk för markradon lokalt. Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringen av nybyggnation. Beroende på hur den tillkommande bebyggelsen placeras och utformas i parken kan både sol- och vindförhållande samt förändringar i luftrörelser etc uppkomma. I nuläget är utformning och utbredning av den planerade bebyggelsen inte känt. c) Trafikbuller? Planens genomförande kommer att innebära en viss påverkan på trafikmängden till området i MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 12

13 - (Trafikbullerkartor, trafikräkningar, bullerberäkningar) - Väg - Järnväg - Sjöfart Ja jämförelse med dagens situation. Bullernivåerna i området måste beaktas vid planläggning. d) Övrigt buller? - Externt industribuller - Motorsport - Skjutbana - Annat buller e) Vibrationer/skakningar? Under exploateringsskedet kan tillfälliga störningar uppkomma. f) Störning i tyst miljö? g) Vattenföroreningar / förändringar / vattenföretag? - Förändringar av grundvattenkvalitén? - Förändring av flödesriktningen för grundvatten? - Minskning av vattentillgången i någon yt- eller grundvattentäkt? - Förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning eller dräneringsmönster med risk för översvämning/uttorkning? - Förändringar i dagvattenomhändertagandet och/eller ytvattenkvalitén (bakteriologiskt eller kemiskt, temperatur och omblandning)? - Förändring av flöde, riktning eller strömförhållanden eller påverkan på strandlinjen i något vattendrag, sjö eller havs-område? - Krävs tillstånd för vattenverksamhet? h) Luftföroreningar? - Väsentliga luftutsläpp eller försämring av luftkvalitén? - Obehaglig lukt? i) Förekomst av elektriska/ magnetiska fält? - (Kommunens översiktsplan vad gäller kraftledningars dragning.) Ja Om de hårdgjorda ytorna ökar, bör omhändertagandet av dagvatten ses över för att inte skapa problem i ledningssystemet. Detta beskrivs närmare i planbeskrivningen. Området är relativt sankt därav förekomsten av befintliga dräneringsledningar inne i parken. Man bör utreda om området kan ta hand om dagvatten från andra hårdgjorda ytor i området. Eventuell kan man anlägga en vattenspegel som fungerar som dagvattenmagasin/buffer/rening. Detta bör man tänka på vid höjdsättning samt framtida avledning av dränerings- och dagvatten från området. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 13

14 j) Störande ljussken? k) Närhet till djurhållning? ( Djurhållning och bostäder - kunskapsöversikt för samhällsplanering i Blekinge län ) 3. Innebära risk, enligt 6, för: - (Geotekniska utredningar, Bättre plats för arbete etc.) a) Brand och explosion? () Ca 30 meter söder om Kungsparken finns en befintlig bensinstation. Riskanalys är framtagen, se sidan 6. b) Utsläpp av särskilt miljöoch hälsofarliga ämnen vid händelse av olycka? c) Att människor utsätts för hälsofara inklusive mental ohälsa? d) Försämrad trafiksäkerhet? - Gc-trafik - Fordonsstrafik - Parkering etc. e) Olyckor i samband med transporter av farligt gods? - (Karta; transportvägar farligt gods) f) Instabilitet i markförhållandena eller de geologiska grundförhållandena? - Skred - Ras - Sättningar etc. g) Skada eller förändring av någon värdefull geologisk formation? () Se ovan. På Sölvesborgsvägen, söder om planområdet, finns inskränkningar för transporter av farligt gods vilket innebär att denna typ av transporter kan förekomma till viss del. Ett bebyggelsefritt område på 12 meter gäller för de allmänna statliga vägarna. Området är relativt sankt därav förekomsten av befintliga dräneringsledningar inne i parken. Detta bör man tänka på vid höjdsättning samt framtida avledning av dränerings- och dagvatten från området. h) Erosion? MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 14

15 i) Förändrade sedimentationsförhållande n i vattendrag, sjö eller havsområde? j) Att befintlig miljöstörande verksamhet i omgivningen kan ha negativ inverkan på projektet? 4. Medföra påverkan, enligt 6, på: a) Stads- och landskapsbilden? - Fysiska ingrepp/tillförs nya element? - Försämring av någon vacker utblick/viktig siktlinje eller stadsbilds- eller landskapsmässigt skönhetsvärde? - Betydande förändring vad gäller sammanhanget med omgivningen (bebyggelsehistoria, skala, struktur etc.)? - Skapas någon otrygg stadseller landskapsmiljö? b) Natur- och kulturvärden? - Betydande förändringar i antalet eller sammansättningen av växtarter eller växt-samhällen? - Betydande förändringar i närmiljön, på grönstrukturen? - Minskning i antal av någon unik, sällsynt eller hotad växtart eller växtsamhälle? - Införande av någon ny växtart? - Sämre möjligheter att använda området i forsknings- eller undervisningssyfte? - Betydande förändringar av antalet eller sammansättningen av djurarter i området (däggdjur, fåglar, fiskar, reptiler, skaldjur, insekter)? - Minskning i antalet av någon unik, sällsynt eller hotad djurart? () Ca 30 meter söder om Kungsparken finns en befintlig bensinstation. Riskanalys är framtagen, se sidan 6. Ja Ja Eftersom området idag är obebyggt kommer platsen förändras jämfört med idag. Bebyggelse finns dock i direkt anslutning till och inom planområdet och en förtätning av centrala Mörrum är helt i linje med förslag till ny översiktsplan, Karlshamn Området ligger strategiskt placerat i Mörrum med närhet till gång- och cykelvägar, järnvägsstationen, busshållplats, skola, dagligvaruhandel, grönområden samt Mörrumsån. Platsen kommer att förändras då bebyggelse tillkommer på obebyggd mark. Mörrum har dock flera grönområden i centrala lägen och i nära anslutning till centralorten. Mörrum präglas starkt av sin naturmiljö som Mörrumsån och dess stränder utgör, vilket medför att trakten har goda möjligheter för friluftsliv och fritidsaktiviteter. I Mörrum finns ett rikt utbud med naturmark, främst längs med åns dalgång. I dess norra del finns ett större rekreationsområde med gångstigar genom det kuperade landskapet, ofta i nära anslutning till Mörrumsån. Vid åns södra dalgång finns ett mer flackt rekreationsområde, även det med en gångstig som sträcker sig över ån och genom bebyggelsen till norra dalgången. Utöver Mörrumsåns stränder är markerna mellan Norrevångsskolan och golfbanan ett större tätortsnära rekreationsområde. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 15

16 - Införande av nya djurarter i området, eller verka som gräns för djurens förflyttningar och rörelser? - Försämring av fiskevatten eller jaktmarker? Lag om kulturminnen m m Frågeställningar Ja Kommentar Kap. 2 Berör ett genomförande av planen: Fasta fornlämningar enligt 1; a) Gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogårdar och andra begravningsplatser? b) Resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter, symboler, märken och bilder samt andra ristningar eller målningar? c) Kors och minnesvårdar? d) Samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och andra allmänna ändamål? e) Lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser samt kulturlager som uppkommit vid bruket av sådana bostäder eller platser, liksom lämningar efter arbetsliv och näringsfång? f) Ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och försvarsanläggningar samt av andra märkliga byggnader och byggnadsverk? g) Färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, vägmärken, sjömärken och likartade anläggningar för samfärdsel samt gränsmärken och labyrinter? Ja I den östra delen av parken finns ett registrerat minnesmärke i form av en i sten skulpterad trädstam. Övrig kulturhistorisk lämning används för kulturhistoriska lämningar som enligt rådande praxis vid registreringstillfället inte utgör fast fornlämning men som ändå anses ha ett antikvariskt värde. MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 16

17 h) Skeppsvrak, om minst etthundra år kan antas ha gått sedan skeppet blev vrak? i) Naturbildningar till vilka ålderdomliga bruk, sägner eller märkliga historiska minnen är knutna liksom lämningar efter äldre folklig kult? Kap. 3 Berör ett genomförande av planen: 1. Byggnadsminne Kap. 4 Berör ett genomförande av planen: 1. Kyrkliga kulturminnen (Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.) Medverkande tjänstemän Behovsbedömningen har upprättats av planarkitekt Nina Malo och landskapsarkitekt Anna Terning på stadsmiljöavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, i samråd med berörda kommunala tjänstemän och Miljöförbundet Blekinge väst. Karlshamn den 25 mars 2015 Anna Terning Landskapsarkitekt Emina Kovacic Stadsarkitekt MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 17

18 Bilaga 1 Natura 2000-områden i Karlshamns kommun Loberget (fågeldirektiv) Tjärö-Bockön-Eriksberg (fågeldirektiv) Bellevueparken (habitatdirektiv) Boarp (habitatdirektiv) Bockön-Mjöön (habitatdirektiv) Bökemåla (habitatdirektiv) Elleholm norra (habitatdirektiv) Elleholm (habitatdirektiv) Eriksberg (habitatdirektiv) Fölsö (habitatdirektiv) Grimsmåla (habitatdirektiv) Hjärtsjömåla (habitatdirektiv) Härnäs (habitatdirektiv) Ire (habitatdirektiv) Kvallåkra (habitatdirektiv) Käringahejan (habitatdirektiv) Loberget (habitatdirektiv) Långasjönäs (habitatdirektiv) Persgärde (habitatdirektiv) Ringamåla (habitatdirektiv) Slänsmåla (habitatdirektiv) Strömma (habitatdirektiv) Stärnö (habitatdirektiv) Tattamåla (habitatdirektiv) Tjärö (habitatdirektiv) Tärnö-Harö-Brorsö (habitatdirektiv) Tärnö-Yttre Ekö (habitatdirektiv) Mörrumsån (habitatdirektiv) Pukaviksbukten (habitatdirektiv) Öjasjömåla (habitatdirektiv) Östra Kvallåkra (habitatdirektiv) MKB-checklista Detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4, Mörrum-Elleholm 18

19 YTTRANDE 1 (2) Dnr LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN Yvonne Egnr tfn K A \ls Kom-mu;', DNR.. GGNADSF Karlshamns kommun IStadsmiljöavdelningen 1!Samhällsbyggnadsförvaltningen Karlshamn Samråd om behovsbedömning inför detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4 (Kungsparken), Mörrum-Elleholm, Karlshamns kommun Länsstyrelsen har för samråd fått behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inför framtagande av ny detaljplan för del av fastigheten Mörrum 73:4. Länsstyrelsen redovisar sina synpunkter nedan. Sammanfattad beskrivning av planförslaget Området utgörs av Kungsparken som är belägen i centrala Mörrum. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder, kontor och handel i parken. För området finns idag en gällande detaljplan från 1970, som anger allmän plats, park eller planering inom parken. Förslaget bedöms följa intentionerna i gällande översiktsplan från 2007 och det är även i enlighet med förslaget till ny Översiktsplan Karlshamns kommun har upprättat ett beslutsunderlag, inklusive en checklista, för att bedöma behovet av en MKB. Kommunens ställningstagande är att ett genomförande av planförslaget inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan, och att en MKB enligt 4 kap 34 PBL inte erfordras. Länsstyrelsens synpunkter Den östra delen av planområdet ligger inom område som är av riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4 kap 2 miljöbalken. Förslaget bedöms inte påverka riksintresset negativt. Hälsa och säkerhel På andra sidan om Sölvesborgsvägen, söder om planområdet, finns en bensinstation. Avståndet mellan tankplats och planområdet är ca meter. Länsstyrelsen anser att man vid nybyggnation av bostäder i första hand bör eftersträva att följa Boverkets rekommenderade skyddsavstånd på 100 meter mellan bostäder och bensinstationer, varav 50 meter ur riskhänsyn och resterande med hänsyn till buller, lukt, ljusstörningar och luftföroreningar. Ett bensinläckage på ger en pöl på ca 300 m2. I rapporten "Riskhänsyn vid nybebyggelse intill vägar och järnvägar med farligt gods samt bensinstationer", framtagen av Länsstyrelsen i Stockholm 2000, framgår bl a att värmestrålningen från en brand, som orsakats av antändning av 10 m3bensin, kan ge andra gradens brännskador på männi- Postadress Besöksadress Telefonffelefax E-post/webbplats: Org.nr SE KARLSKRONA Skeppsbrokajen

20 Dnr (2) skors oskyddade kroppsdelar efter ca 20 sekunder på ca 45 meters avstånd. Sprängämnesinspektionens författningssamling SÄIFS 2000:2 anger 25 meter som minsta skyddsavstånd mellan lossningsplats för tankbilsfordon och A-byggnad (bostad, samlingslokal, kontor, servering etc). Om ett tillbud med antändning av ett bensinläckage skulle uppstå, t ex vid påfyllning från tankbil till cistern, kan det dock ge svåra skador på människor på ett större avstånd, se ovan. Det är därför bra om kommunen arbetar fram en egen policy och fastställer skyddsavstånd från bensinstationer till bostäder, skolor, kontor eller liknande, som används vid nyetablering. Avstånden skall ta hänsyn till alla olycksrisker och olägenheter som en bensinstation medför. Alternativet är att utföra en riskanalys i varje enskilt fall. Länsstyrelsen anser därför att om kommunen avser att tillåta bostäder inom det av Boverket rekommenderade skyddsavståndet behöver riskerna för människors hälsa och säkerhet utredas noggrannare i en riskanalys. Det måste klargöras om det går att förena bostäder med bensinstationen liksom vilka eventuella åtgärdsbehov som då kommer att krävas, både vad gäller direkta säkerhetsrisker (brand, explosion etc) men också övrig påverkan i form av lukt, luftföroreningar, störande ljuskällor mm. Då behöver man beakta att ett minsta avstånd mellan bostäder och bebyggelse behöver vara 50 meter för att undvika direkta hälso- och säkerhetsrisker. Trafikbuller I planarbetet bör befintliga och framtida trafikmängder på de angränsande vägarna, framför allt Kungsvägen och Sölvesborgsvägen, redovisas. Om trafikmängderna är på en sådan nivå att det kan finnas risk för att gällande riktvärdena överskrids behöver bullerberäkningar göras. Beräkningarna bör då baseras på trafikflödet framskrivet 20 år i tiden. Sammantaget Under förutsättning att ovanstående beaktas har Länsstyrelsen inget att erinra och bedömer att förslaget är förenligt med allmänna intressen samt att människors hälsa och säkerhet inte påverkas negativt. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Deltagare I detta yttrande har avdelningschef Lars Olsson beslutat och planarkitekt Yvonne Egn6- varit föredragande. Lars Olsson Kopia Akten Centraldiariet

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING)

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING) (GRANSKNINGSHANDLING) Detaljplan för Slutarp 1:21 m.fl. Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 4 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

Östra Nolgård ! """! $ % &! "! "! $

Östra Nolgård ! ! $ % &! ! ! $ Östra Nolgård! """"! #! """! $ % &! "! "! $ ' ( ) * + +, - +. / + '. ) *.. - '.. 0 2 3 & 1. * + 1 Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för handel, kontor och bilservice, samt att ordna trafikförhållandena

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Detaljplan för kv Björktrasten (Björkstrasten 1 och 2, del av Broängen 1:4:Jakobsberg 1:2 och Bro 1:1) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för kv Björktrasten (Björkstrasten 1 och 2, del av Broängen 1:4:Jakobsberg 1:2 och Bro 1:1) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för kv Björktrasten (Björkstrasten 1 och 2, del av Broängen 1:4:Jakobsberg 1:2 och Bro 1:1) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) Planbeskrivning Behovsbedömning

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden:

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden: Innehållsförteckning Kallelse Ärende 1.1 Uppföljning LOV Ärende 1.2 Rapport över ej verkställda beslut Ärende 2.1 Tolkning av bygglovsbefriande åtgärder Ärende 2.2 Boendeparkering i Fiskebäckskil Ärende

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANTAGANDEHANDLING detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANSATSEN 1, LUFTFÄRDEN 1, NEDSLAGET 1, UTHOPPET 1, 2, OCH 3 samt del av ARVIKA-VIK 2:14 och BACKHOPPAREN 1 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning. 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802

Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning. 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802 Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 Planbeskrivning & behovsbedömning 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802 Sammanfattning av planförslaget Företaget Plantagon International AB har i samarbete med

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Kulturnämndens delårsrapport Januari-juni 2013 Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Kulturnämndens mål Främja dialog med medborgare, föreningar, studieförbund och besökare. Planerade aktiviteter

Läs mer