REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2. Program för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2. Program för"

Transkript

1 REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2 Program för Ny bostadsbebyggelse nära Ravlunda skjutfält , rev Stadsbyggnadskontoret Kristianstads kommun Dnr ÖPÖV

2 Inkomna synpunkter Programhandlingen har varit utsänd för ett andra samråd under tiden från den 2 januari till den 1 mars Den har under samma tid funnits utställd på Stadsbyggnadskontoret, på Stadsbibliotekets medborgarkontor och på biblioteket i Degeberga. Ett samrådsmöte hölls i Maglehems bygdegård tisdagen den 16 februari kl. 19. Efter samrådstidens slut har ett särskilt möte hållits med Maglehems bygderåd där möjligheterna till ny bostadsbebyggelse i Maglehem diskuterades med hänsyn till de begränsningar som finns i form av skyddsavstånd till djurhållning och kapacitetsbrist i avloppssystemet. Minnesanteckningar från detta möte finns i bilaga till samrådsredogörelsen. Följande har meddelat ingen erinran: Simrishamns kommun Skånetrafiken Vägverket Barn- och utbildningsförvaltningen Region Skåne Följande har inkommit med synpunkter: Regionala och statliga instanser R1) Länsstyrelsen i Skåne län R2) Försvarsmakten Kommunala instanser K1) C4 Teknik K2) C4 Teknik, tillägg till tidigare yttrande Föreningar, sammanslutningar F1) Olseröds byastuga, via Lars Bengtsson Privatpersoner i Maglehem P1) Yvonne Petersen, Maglehem 10:29 P2) Christine och Håkan Meurling, Maglehem 10:20 P3) Meurling, Rünow, Wennersten m.fl. enligt namnlista P4) Bill Eklund P5) Marie och Lars Johansson, Maglehem 10:16 P6) Carl-Henrik och Christina Henriz, Maglehem 13:12 P7) Jörgen Nehrstrup och Louise Reinius, Maglehem 12:10 P8) Lars och Ann-Margret Hellberg, Sockenvägen 97 P9) Gull-Britt och Ingemar Olsson, Maglevägen 16 Privatpersoner i Olseröd P10) Hellberg, Lindblad m.fl., Olseröd 3:33, 3:10, 3:13 och 8:21 P11) Carl-Fredrik Grönhagen, Olseröd 2:14 P12) Peter Malm, Olseröd 49:1 P13) Carl-Henrik och Christina Henriz, Olseröd 39:2 2

3 Kommentarer och förslag till revideringar I detta avsnitt ges samlade kommentarer dels till inkomna samrådssvar, dels med anledning av det möte som hållits med Maglehems bygderåd efter samrådstidens slut (se minnesanteckningar i bilaga). För respektive kommentar görs en hänvisning inom parentes till de samrådsyttranden eller till minnesanteckningarna i bilagan där frågan tas upp. Förslag till revideringar markeras i texten med en svart pil. Maglehem Djurhållning (Bilaga) Skyddsavståndet 500 meter kring gården med djurhållning i Maglehem ligger kvar även om det i dagsläget inte finns några installade djur, eftersom djurhållaren i framtiden kan tvingas att stalla in djuren om regelverket ändras. Beskrivningen av förutsättningarna för verksamheten utvecklas enligt de uppgifter som djurhållaren lämnade vid mötet med Maglehems bygderåd. Avloppsförsörjning (K1) Beskrivningen av förutsättningarna för avloppsförsörjning i Maglehem revideras enligt C4 Tekniks yttrande. C4 Teknik bedömer att inga nya tomter kan tillkomma i Maglehem innan problemet med överbelastning av avloppsreningsverket har åtgärdats. Dock kan de 10 utpekade lucktomter som redan finns inom tätorten bebyggas. Område B6 (P1, P2, P3, P5, P7) Liksom i samrådsredogörelse 1 instämmer Stadsbyggnadskontoret i att den nya bebyggelsen kan komma att innebära betydande begränsningar av utsikten för angränsande fastigheter. Detta får vägas mot möjligheten att skapa nya tomter i ett attraktivt läge. Beskrivningen av förutsättningar förtydligas med att bevarandet av siktstråk för den bakomliggande bebyggelsen påverkar bebyggelsens och tomternas placering och utformning och hur många bostadstomter som området kan rymma. Beskrivningen kompletteras också med att den 6 meter breda tillfarten till området mellan fastigheterna Maglehem 10:16 och 10:17 kan utgöra en begränsning för hur många nya tomter som kan tillkomma. Ändring i programhandlingen enligt BN beslut : Avgränsningen av område B6 i Maglehem tas bort och ersätts av ett skrafferat område där den exakta avgränsningen får studeras vid framtida detaljplanearbete. Område B8 (P8) Stadsbyggnadskontoret instämmer i att den nya bebyggelsen kan komma att innebära begränsningar av utsikten för angränsande bostadshus i väster. Texten kompletteras med att möjligheten att bevara siktstråk för närliggande bostadsbebyggelse bör uppmärksammas vid detaljplaneläggning. Område B7 (R1) Beskrivningen av området kompletteras med uppgifter om processen för att ändra ett Natura 2000-område. Område B3, B4 och B5 (P6, Bilaga) Områdena utgår på markägarens egen begäran och redovisas som borttagna i programmet. 3

4 Olseröd Avloppsförsörjning (K1) Beskrivningen av förutsättningarna för avloppsförsörjning i Olseröd revideras enligt C4 Tekniks yttrande. Inom Olseröds bykärna kan inga eller endast något enstaka nytt bostadshus tillkomma så länge bebyggelsen saknar spillvattennät. Även ny spridd bebyggelse utanför bykärnan kan aktualisera ett krav på kommunalt avlopp beroende på hur den lokaliseras. Område 6 vid Olserödsvägen (F1, F2) Området utgår eftersom Försvarsmakten anser att ny bostadsbebyggelse öster om Olseröds bykärna riskerar att påtagligt skada riksintresset för totalförsvaret. Bostadstomter i bykärnans södra del väster om Sockenvägen (P11, P12, P13) Området utgår eftersom en del av det omfattas av servitut för två infiltrationsanläggningar. Inom området uppges även finnas en jordvärmeanläggning. Ändring i programhandlingen enligt BN beslut : Borttaget område i den södra delen av Olseröds bykärna delas och marken närmast den gamla järnvägsbanken redovisas som möjlig att bebygga. Bostadstomter i bykärnans norra del öster om Sockenvägen (P10) Liksom i samrådsredogörelse 1 instämmer Stadsbyggnadskontoret i att den nya bebyggelsen kan komma att innebära betydande begränsningar av utsikten för angränsande fastigheter. Detta får vägas mot möjligheten att skapa nya tomter i ett attraktivt läge. Beskrivningen av förutsättningar förtydligas med att bevarandet av siktstråk för den bakomliggande bebyggelsen påverkar bebyggelsens och tomternas placering och utformning och hur många bostadstomter som området kan rymma. Parkering vid Olseröds byastuga Behovet av parkeringsplatser till byastugan bedömdes i samband med förhandsbeskedet för två nya tomter i öster. Ett minst 40 meter brett område närmast byastugan ska lämnas obebyggt. Fritidsbebyggelsen vid havet (R1, R2) Skrivningen om att kommunen planerar en ändring av gällande byggrätter för fritidsbebyggelsen vid havet från 70 m 2 bruttoarea till 70 m 2 byggnadsarea tas bort eftersom Försvarsmakten säger nej till all förändring av byggrätterna i området och till inredning av vind. Texten kompletteras med att ändringen enligt kommunens uppfattning borde vara möjlig, men att kommunen inte har för avsikt att göra någon planändring som påtagligt skadar riksintresset. Övriga frågor Den samlade bullersituationen (R1) Avsnitten om Maglehem och Olseröd kompletteras enligt Länsstyrelsens yttrande. Vid detaljplaneläggning för ny bostadsbebyggelse ska hänsyn tas inte bara till skjutfältsbullret utan till den samlade bullersituationen. Några av de studerade områdena för bostäder kan av detta skäl visa sig olämpliga att bebygga även om Försvarsmakten ger sitt medgivande. Miljökvalitetsnormer för vatten (R1) Kommunen är medveten om de nya miljökvalitetsnormerna för vatten och deras betydelse för valet av avloppslösning. Naturvårdsprogram för Skåne län (R1) Det utpekade området enligt Länsstyrelsens naturvårdsprogram ligger nu utanför den del av Olseröds bystruktur som kan bebyggas och är ej relevant. 4

5 Karaktär på ny bebyggelse (F1, P7) Stadsbyggnadskontoret instämmer i att höga krav bör ställas på den nya bebyggelsens anpassning till Maglehems och Olseröds kulturhistoriska värden. Detta finns redan inskrivet som övergripande riktlinjer i programmet. Hur denna anpassning ska se ut i detalj kan variera och får bedömas i det enskilda fallet. Beträffande Olseröds bykärna innehåller programmet nu färre nya bostadstomter. Under förutsättning att höga krav ställs på den nya bebyggelsens anpassning till den äldre bymiljön behöver tillskottet inte konsekvensbeskrivas särskilt. Regionala och statliga instanser R1) Länsstyrelsen i Skåne Länsstyrelsen bedömer att mindre kompletteringar i anslutning till befintlig bebyggelse i Olseröd och Maglehem är möjlig. Länsstyrelsen anser dock att fortsatt planläggning inom några av de utpekade utbyggnadsområdena kan leda till att Länsstyrelsen kan komma att ingripa enligt 12 kap 1 PBL avseende riksintresse för totalförsvaret samt påverkan på människors hälsa och säkerhet. Vid utbyggnad inom de områden som berörs av buller måste utredning samt bedömning göras innan detaljplanering, utifrån vad som är lämpligt ur hälsoskyddsperspektiv med tanke på den samlade bullersituationen. Följande synpunkter bör beaktas i det fortsatta planarbetet: Riksintresse totalförsvaret Länsstyrelsen finner att planläggning för bostäder inom följande områden kommer att innebära påtaglig skada på riksintresset för totalförsvaret: - Olseröd (sid. 19): område 6. - Olseröds sommarby, Degeberga sommarby, Holmen och Juleboda (sid. 25): utökade byggrätter samt möjlighet att inreda vind för bostadsändamål. Riksintresse naturvård Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planerad utbyggnad av Maglehem och Olseröd i nuvarande omfattning inte påtagligt skadar riksintresset för det rörliga friluftslivet och turismen enligt 4 kap 2 miljöbalken. Länsstyrelsen delar även kommunens bedömning att planerad utbyggnad av Maglehem och Olseröd i nuvarande omfattning inte påtagligt skadar riksintressena för naturvård respektive friluftsliv enligt 3 kap 6 miljöbalken. Natura 2000 Handlingarna anger att det vid detaljplaneläggning av område B7 vid Maglehem behöver avgöras om avgränsningen av Natura 2000-området (Möllegården) bör ändras. Länsstyrelsen vill påpeka att Naturvårdsverket ser ytterst strikt på ändringar av yttergränser för Natura 2000-områden. Vidare kan förslag på ändringar av Natura 2000-områden lämnas till Naturvårdsverket de år då revideringar pågår. För en eventuell ändring krävs sedan ett regeringsbeslut som ska meddelas EU-kommissionen och det är denna som slutligen avgör om föreslagna ändringar får göras eller inte. Hälsa och säkerhet - buller 1 yttrande över program för kustens utveckling från Åhus till Juleboda ( Det växer längs kusten! ) förespråkar Länsstyrelsen generellt sett att riktvärdet för ny bebyggelse bör vara en bullernivå på högst 90 db(c)lx. Detta gäller även för aktuellt planprogram och innebär att Länsstyrelsen kan komma att ha invändningar mot kommande detaljplaner som rör utbyggnad inom områden med högre bullemivå än så. Kommunen bör inför ett fortsatt detaljplanearbete göra en bedömning av hur 5

6 människors hälsa kan komma att påverkas av den samlade bullersituationen. Boverkets skriver i sina allmänna råd (2008:1) att hänsyn bör tas till den samlade bullersituationen och när det förekommer flera bullerkällor, eller när buller från en källa kombineras med andra miljöbelastningar (till exempel vibrationer eller luftföroreningar), bör det ställas särskilt höga krav på hänsyn och åtgärder för att skapa en godtagbar ljudmiljö. Miljökvalitetsnormer för vatten Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten började gälla den 22 december kommande detaljplaner förutsätts därför en redovisning av hur åtgärder inom planområdet kan komma att påverka de miljökvalitetsnormer som Vattenmyndigheten för Södra Östersjön beslutat om (Länsstyrelsen Kalmar län, Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet, 08 FS 2009:81). De vattenförekomster som främst berörs är grundvattenförekomsterna Yngsjö (SE ) och Kristianstadsslätten (SE ) samt ytvattenförekomsten Julebodaån (SE ). 1 de fall spillvatten kommer att renas i enskilda avloppsanläggningar kan det finnas anledning att ställa särskilda krav som kan regleras i planbestämmelser. Av det åtgärdsprogram som Vattenmyndigheten för Södra Östersjön har beslutat om framgår vilka åtgärder som behöver vidtas. En åtgärd som kan vara tillämpbar i detta ärende är: 33. Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. Biotopskydd Länsstyrelsen påminner om det generella biotopskyddet enligt 7 kap 11 miljöbalken. De särskilt skyddsvärda biotoperna anges i bilaga 1 till 5 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Till de särskilt skyddsvärda biotoperna hör alléer, källor med omgivande våtmark i odlingslandskapet, odlingsrösen i jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våtmarker (även diken) i jordbruksmark, stenmurar i odlingsmark och åkerholmar. Om arbetsföretaget riskerar att skada sådana biotoper, ska dispens sökas hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan lämna dispens om särskilda skäl föreligger. Varken framtagande av en detaljplan eller en antagen detaljplan är ett särskilt skäl. Föreligger ingen dispens kan planen inte genomföras i den delen. Om stenmurar ingår i ett detaljplaneområde och avses ligga kvar bör skyddet regleras genom en planbestämmelse. Naturvård Av planhandlingarna bör det framgå att området öster om Olserödsvägen (öster om område 6) ingår i länets naturvårdsprogram. Kulturmiljö Kommunen har beaktat kulturhistoriska värden i sina bedömningar och ytterligare prövning av hur dessa värden kan komma att påverkas görs i samband med bygglov och detaljplaneläggning. Länsstyrelsen ser positivt på detta och menar att det är angeläget att välja detaljplaneläggning för de tomter som kan komma att påverka kulturhistoriska värden. Vad gäller omfattningen av ny bebyggelse i Olseröd, där den gamla bykärnan kommer att öka med 40%, bör konsekvensen av detta redovisas närmare i relation till byns tydliga karaktär av 1800-talsby. R2) Försvarsmakten Försvarsmakten har gått igenom den reviderade samrådshandlingen från december 2009 och har följande krav på ytterligare revidering med hänvisning till riksintresset för Totalförsvarets militära del: Vid rubriken Översikt ny bostadsbebyggelse (sid 19) så visas 7 områden för bostadsutveckling mellan bullerkurvorna 95dBC Lx och 90 dbc Lx. Område 6 är i huvudsak en ren nyetablering och 6

7 står i strid med riksintresset. Detta område ska utgå. Vid rubriken Fritidshusbebyggelse vid havet (sid 25) beskriver kommunen sin planerade förändring av gällande byggrätter. Försvarsmakten säger nej till all förändring av byggrätterna i Olseröds och Degeberga sommarby samt Holmen och Juleboda. Försvarsmakten säger även nej till vindsinredning för bostadsändamål för samma områden. Kommunala instanser K1) C4 Teknik Maglehem Avloppsreningsverket i Maglehem är dimensionerat för 250 personekvivalenter (pe) med i dagsläget cirka 150 pe anslutna. Det kan verka som om det finns möjlighet att ansluta ytterligare 100 pe, men så är det inte i verkligheten eftersom reningsverket ofta överbelastas av stora vattenmängder. Problemen i Maglehem består av den stora mängd ovidkommande vatten som via felkopplingar, husgrundsdräneringar samt otäta ledningar och serviser belastar avloppsreningsverket. För att åtgärda dessa problem och möjliggöra nybyggnation i Maglehem skulle ett dagvattennät behöva anläggas samt måste spillvattennätet tätas genom en kombination av relining och omläggning av befintliga ledningar. Dessutom måste krav ställas på fastighetsägare att koppla om dräneringsledningar till det nyanlagda dagvattennätet, tillse att inga stuprör belastar spillvattnet samt att åtgärda otäta spillvattenledningar inom tomtmark. C4 Teknik anser att ingen nybyggnation är acceptabel förrän ovanstående åtgärder har genomförts. Undantag för de redovisade 10 lucktomterna kan medges. Kostnaden för att anlägga ett komplett dagvattennät har översiktligt uppskattas till miljoner kronor, vilket skulle innebära en kostnad på cirka kronor per fastighet inklusive moms. En sådan hög kostnad gör att en utbyggnad enligt programförslaget kan ifrågasättas. C4 Teknik kommer inte att ta initiativ till detta. Olseröd Olseröd har idag inget utbyggt spillvattennät utan avloppsvattnet tas om hand i enskilda anläggningar. En utbyggnad av boendet i Olseröd enligt programförslaget kan enligt lagen om vattentjänster innebära att kommunen tvingas att anlägga ett spillvattennät för Olseröds by. Gränsen är enligt förarbetena till lagen satt vid fastigheter. Att lösa spillvattenfrågan genom enskilda anläggningar antingen för enskilda fastigheter eller grupper av fastigheter är inte möjlig då lagen anger kommunen som huvudman för omhändertagande av spillvattnet. Skulle kommunen tvingas till ovanstående finns tekniskt sett en möjlighet att ansluta Olseröd med en överföringsledning till avloppsreningsverket i Degeberga via Österlia. Den ökade mängden spillvatten kan inrymmas i Degeberga reningsverk utan ombyggnadsåtgärder. I Österlia finns cirka fastigheter som bedöms kunna anslutas till överföringsledning Olseröd - Degeberga. Kostnaderna för att anlägga överföringsledning och spillvattennät i Olseröd har översiktligt bedömts till 13,5 miljoner kronor. Med totalt cirka 70 anslutna fastigheter i Olseröd och Österlia blir kostnaden cirka kr per fastighet inklusive moms. C4 Teknik kommer inte att ta initiativ till en sådan anläggning. Då grundvattennivåerna i Olseröd förmodas vara höga kan det dessutom erfordras att ett dagvatten- 7

8 nät anläggs för att husgrundsdräneringar, takavlopp och dylikt inte ska belasta spillvattnet. Behöver verksamhetsområdet innehålla även dagvatten kommer ytterligare kostnader att belasta fastigheterna. Fortsatt planering för ny bebyggelse i Olseröd kan med tanke på ovanstående och med tanke på de ekonomiska konsekvenserna för enskilda fastighetsägare starkt ifrågasättas. K2) C4 Teknik, tillägg till tidigare yttrande För att åtgärda problemen samt möjliggöra nybyggnation i Maglehem skulle ett dagvattennät behöva anläggas samt spillvattennätet tätas genom en kombination av relining och omläggning av befintliga ledningar, enligt tidigare yttrande daterat den 1/ C4 Teknik har även diskuterat möjligheten att åtgärda problemen med ovidkommande vatten i spillvattenledningen genom att anlägga avskärande dräneringsledningar. Detta är dock tekniskt orimligt på grund av topografin. Avloppsreningsverket i Maglehem är dimensionerat för 250 personekvivalenter (pe) med i dagsläget ca 150 pe anslutna. Men på grund av det stora inläckaget av ovidkommande vatten på ledningsnätet så är reningsverket ofta överbelastat av stora vattenmängder och ytterligare anslutningar är inte möjligt. Reningsverket fungerar idag förutom som ett verk för att rena spillvatten, även som reningsverk för stora mängder grundvatten, vilket försämrar reningsförmågan i verket. Att bygga ut reningsverket som teoretiskt sett klarar antalet pe som är anslutna idag med god marginal är inte rätt teknisk lösning på problemet. Problemet med den försämrade reningsförmågan kvarstår vid utbyggnad av reningsverket, med fördyrande driftskostnader som följd. C4 Teknik anser därför att en utbyggnad av Reningsverket inte är ett alternativ. En undersökning av eventuellt felkopplade stuprör till spillvattennätet kommer under hösten/vintern 2010 att utföras. I denna undersökning kommer fastigheternas påkoppling av husdränering till spillvattenledningen inte att undersökas. Felkopplade stuprör till spillvattnet bidrar troligen endast marginellt till mängden ovidkommande vatten, och istället är påkopplingen av husdräneringar till spillvattnet en stor bidragande orsak till problemet med mycket ovidkommande vatten. Åtgärder i form av rättkopplade stuprör kommer att minska mängden ovidkommande vatten men inte med så stor del att ytterligare nybyggnation kan tillåtas. Kostnaden för att anlägga ett komplett dagvattennät har översiktligt uppskattats till miljoner kronor. Utslaget per fastighet, som jämförelse, blir kostnaden cirka kr inkl. moms. Den intäkt som 04 Teknik kan erhålla i form av anläggningsavgifter för dagvatten är cirka kr inkl moms per fastighet, eller totalt sett cirka 3 miljoner kronor. Detta innebär ett underskott i finansieringen av dagvattennätet med miljoner kronor. C4 Teknik anser att det inte är rimligt att va-kollektivet skall tillskjuta en så stor del av kostnaden för ett så relativt litet antal fastigheter i kommunen och menar därmed att utbyggnad enligt programförslaget kan ifrågasättas. Om dagvattennätet skall byggas ut måste beslut om skattefinansiering ske via Kommunfullmäktige, annars tas inget initiativ från C4 Teknik för utbyggnad av dagvattennät i Maglehem. 8

9 Föreningar, sammanslutningar F1) Olseröds byastuga, via Lars Bengtsson Olseröds Byastuga har tagit del av program som finns för utveckling av orterna norr om skjutfältet i Ravlunda, och vi ställer oss mycket positiva till de planer som finns för utveckling och bebyggelse som föreslås i Olseröds byakärna, utan att peka ut enskilda objekt där bebyggelse kan ske. Vi trycker på att ytterligare diskussioner om Olseröds utveckling och bebyggelse skall ske i samråd med boende i Olseröd och ske lokalt för att säkert kunna fånga upp olika synpunkter från berörda. Vi vill också påminna om att frågan om parkeringsyta öster om byastugan måste lösas med Kristianstads kommun innan eventuell bebyggelse österut påbörjas. Privatpersoner i Maglehem P1) Yvonne Petersen, Maglehem 10:29 Jag har tagit del av planerna för bostadsbebyggelsen i Maglehem. Jag tycker att det är bra att man tänker göra Maglehem attraktivt med en trevlig bebyggelse. Jag är innehavare av fastigheten Maglehem 10:29. Just nu bor jag i Åkersberga på grund av min makes arbete. Vi har knappt två år kvar till pensionen och vi planerar att bosätta oss i Maglehem år Vårt hus ligger bakom B6-området och jag befarar att vi inte kommer att ha kvar vår fina utsikt över havet. Hur tänker ni er siktstråken i er nya byggnadsplan? När det är skjutningar på skjutfältet är bullernivån hög. Man kan ju undra om våra nya grannar skulle gilla att bo med störande ljud från stora vägen och från skjutfältet? Jag och mina grannarna skulle hellre vilja se hela B6 som en del av Natura 2000 med strövområde, lekplats, utsiktsplats och kälkbacke för lekande barn. Det vore härligt! Det nya området bredvid B2 vore att föredra för byggnation eftersom det ligger mera centralt nära dagis. P2) Christine och Håkan Meurling, Maglehem 10:20 Synpunkterna gäller område B6. Vid första informationen om rubricerat område framhölls följande: villabebyggelse 1,5 plan, den förnämliga havsutsikten för dessa villor samt ett område för barnfamiljer. Vi reagerade då genast mot att havsutsikten förstördes för redan befintliga villor. Se skrivelse Fredriksberg och namnlista från bl.a. berörda villaägare. Till samrådsmötet den 16/ i Maglehems bygdegård byttes havsutsikt ut mot siktstråk. En fråga ställdes då till de närvarande om någon med havsutsikt kunde tänka sig byta till siktstråk. Ingen ville detta! Vidare framhölls att befintliga villor som mister sin havsutsikt med all sannolikhet kommer att minska i värde. Kommer då kommunen på något sätt att kompensera villaägarna? På denna fråga gavs klart besked att detta var inte kommunens uppgift. Sedan tidigare vet vi att enda infarten till område B6 går mellan fastigheterna Lillehemsvägen 17 och 19. Slutsats: det förefaller ORIMLIGT att befintligt villaområde i anslutning till B6 skall acceptera reducerad havsutsikt, ökad trafik och sänkt värde på villorna. Det betonas att B6-området skall ha 1,5 plansvillor. Från idag bofast befolkning finns ingen förstå- 9

10 else för detta! Se insända skrivelser Dessutom genomkorsas B6 av befintligt VA-nät, vilket kräver omläggning vid nybyggnation. Husen lär naturligtvis byggas så att fasaderna vetter mot havet. Vad de redan boende ser är alltså baksidan av husen. Bara detta skapar lätt ett vi och dom m.a.o. socialt missnöje. Kommunen talade i inledningsskedet om att man tänkt inflyttning av barnfamiljer. Detta är ett antagande. Vad säger att det inte kan bli ett nytt sommarstugeområde, där människor kommer med vårsolen och försvinner med höstdimmorna, kvar blir siktstråken. Inflyttning till ett område medför mer eller mindre en social gemenskap med omgivningen. Om det föreligger ett uttalat motstånd mot denna bebyggelse bör byggnation noga övervägas, innan beslut fattas. Sjösättes detta ärende finns bara förlorare, se inledningstexten, kanske den störste förloraren är byggnadsnämnden om den godkänner bebyggelse trots alla protester! Andra alternativ för nybyggnation är område B8, B7 och B2. Maglehems by kan då utvecklas och samtidigt bibehålla sin gamla bykaraktär med hus utmed Sockenvägen. I övrigt hänvisas till vår skrivelse gällande 1:a programförslaget för nybyggnation. Allra sist vill vi i nämnd ordning citera Cato s slutord på sina anföranden 1 senaten - för övrigt yrkar jag på Kartagos förstöring. För övrigt anser vi att område B6 ej skall bebyggas. Låt naturen gå i arv, låt oss få behålla vår utsikt, vår ängsmark och vår kulle! P3) Meurling, Rünow, Wennersten m.fl. enligt namnlista Område B6 är ett utslängt område. Det faller utanför den naturliga bykaraktären, där fastigheterna ligger längs befintliga vägar. Det är också det enda föreslagna området där utsikten förstörs för redan befintliga fastigheter. Buller är redan idag ett bekymmer och det planeras 2+1 väg vilket troligtvis innebär ännu mer buller. Området innehåller sällsynta växter som tofsäxing, hedblomster och vild riddarsporre. Ängsmarken skulle i stället kunna utnyttjas till utsiktspunkt för en framtida vandringsled med bibehållande av kullen som pulka och skidbacke mm för våra små barn i byn. Vad skulle byggnation av B6 området innebära? - Utsikten skulle minimeras för redan befintliga fastigheter. - Minskning av värdet för befintliga fastigheter. - Trafik mellan fastigheterna 10:16 och 10:17 på en väg som är 6 m bred och avsedd som till och avfart för dessa fastigheter mot Lillehemsvägen. - Osämja mellan gamla och nya fastighetsägare. Alternativt tycker vi att B2, B8 och det nya B7 är bra områden eftersom de fyller på byns struktur. Vi hänvisar i övrigt till tidigare skrivelse och bifogar denna. Härmed kräver vi att område B6 ska utgå. P4) Bill Eklund Den våldtäkt på orten och dess närområde som gjordes då Knäbäck revs borde vara ett tungt vägande skäl till att vara mycket lyhörd för åsikter och önskemål som framförs av byns invånare. Många vilka berördes då lever än idag och deras röst måste respekteras. P5) Marie och Lars Johansson, Maglehem 10:16 Vi ställer oss bakom de synpunkter som framkommer i den skrivelse daterad som undertecknats av Christine Meurling, Birgitta Wennersten och Anders Rünow. Utöver de synpunkter som framkommer i ovan nämnda skrivelse vill vi betona de oangelägenheter en eventuell bebyggelse i område B6 skulle skapa för oss boende på Maglehem 10:16. Dels skulle 10

11 värdet på fastigheten försämras då utsikten begränsas av den nya bebyggelsen. Vidare kommer trafiken att öka kring Maglehem 10:16. Idag är Maglehem 10:16 berörd av trafik på Lillehemsvägen och Hedblomstervägen. En trolig tillfartsväg till område B6 är den idag gemensamma infarten till fastigheterna 10:16 och 10:17. Då parkeringsmöjligheterna är begränsade på 10:16 och 10:17 används den gemensamma infarten som parkering vid festligheter. Två personbilar kan inte mötas på infarten. En eventuell breddning av infarten förhindras av de två garagen på 10:16 och 10:17. Redan idag förekommer hastighetsöverträdelser på Lillehemsvägen och som småbarnsföräldrar är vi oroade över en ökad trafikmängd tätt inpå Maglehem 10:16. En ökad trafik skulle även sänka värdet på 10:16 och 10:17. Härmed kräver vi att område B6 ska utgå. P6) Carl-Henrik och Christina Henriz, Maglehem 13:12 Vi är representanter för våra tre barn Sara, Anna och Martin Henriz, som fått fastigheten Maglehem 13:12 i gåva av oss. Enligt er Översikt ny bostadsbebyggelse, sid.11 i ert program är det förslag om att bebygga med sex tomter väster och norr om barnens fastighet, B5 på er översikt. Vi köpte denna fastighet en gång för att ha fri sikt och fria vidder omkring oss; det blir det inte med ert förslag. Dessutom säger markägaren runtomkring, Mats Frangeur, (väster, öster och norr om), att han absolut inte vill sälja denna mark till tomter, utan vill fortsätta att ha den till sin djurhållning som han nu haft i många år efter sin far. Det ligger väl också i kommunens och Stadsbyggnadskontorets intresse att de få lantbrukarna i trakten kan ha möjligheter att fortsätta sin gärning för en levande landsbygd? Dessutom tvivlar vi på att t.ex. Länsstyrelsen ger tillstånd till denna eventuella bebyggelse, då dessa ängar norr om byn har ett stort naturvärde av riksintresse. Vi och våra barn protesterar alltså å det bestämdaste mot ert förslag vad det gäller denna mark. P7) Jörgen Nehrstrup och Louise Reinius, Maglehem 12:10 Vi, Jörgen Nehrstrup och Louise Reinius, vill gärna bidra med våra åsikter om nybebyggelse i Maglehem. Vi har Höingahuset, Lillehemsvägen 22. Vi har inga nya områden som gränsar till vår fastighet, dessutom finns inte havsutsikten idag som fanns när huset byggdes för snart 200 år sedan. Många års mer eller mindre okänsligt utförd nybyggnation har förändrat förutsättningarna för vår fastighet såväl som för andra. Vår inlaga bygger mycket på att det som idag görs kommer att påverka mycket långt fram i tiden. Därför är det viktigt att se vilka kvaliteter som finns idag och försöka skapa förutsättningar för en hållbar framtidsutveckling. Vårt bidrag till Maglehems kulturhistoriska kvaliteter är att varsamt renovera och vårda vårt hus med de material som huset urspungligen är byggt med och bevara de förändringar som har skett med huset under 200 år. Andra i Maglehem gör samma sak. I förslaget från stadsbyggnadskontoret i Kristianstads kommun finns ett antal områden i Maglehems by utpekade som möjliga områden för bostäder. En redogörelse över Maglehems unika natur och kulturella tillgångar har gjorts. Ett antal begränsningar av möjligheten till att etablera ny bebyggelse har framförts, t.ex. bullergräns för skjutfältet, skyddszon för djurhållning och naturområden. Samrådsmöten med invånare och fastighetsägare i Maglehem har visat att många är för en försiktig utbyggnad av Maglehem som inte inkräktar för mycket på de kvaliteter som ett boende i Maglehem innebär och som de boende värdesätter högt. Några kvaliteter som finns och är värda att skydda och bevara: - Naturen, Maglehem är omgiven av naturskyddsområden och har en blandning av skogsmark och öppen mark samt en koppling till havet genom sin placering högt över havsnivå. Denna placering ger väldigt många en havsutsikt. - Maglehem och Olseröd är kulturhistoriskt intressanta. - Maglehem har en bystruktur som präglas av kyrkan och de gårdar som finns inom byn. Stråk av öppen mark som skjuter in i bebyggelsen och ger vyer över land och hav inne i Maglehems by. 11

12 - Bebyggelsen i Maglehem följer Sockenvägen och Maglevägen/Lillehemsvägen. Utöver dessa bygator finns några få stickvägar där ett antal hus finns. Detta ger ett naturligt rogivande intryck och visar hur byar har utvecklats genom hundratals år och ger just Maglehem en unik karaktär. I kartan som visar placeringen på de olika områden som har pekats ut som möjliga för nybebyggelse, är det lätt att se vilka områden som är mer lämpliga för nybebyggelse och vilka som är mindre lämpliga. Hela planen skapar en förtätning av bykaraktären vilket i och för sig är naturligt i ett långt tidsperspektiv på år framåt. Låt vara att även på lång sikt är förtätningen lite för stor. Områdena B2 och B8 är enligt vår åsikt mycket lämpliga för nybebyggelse om denna bebyggelse görs längs med Sockenvägen och högst två tomtmarker i bredd. Då följer nybebyggelsen bystrukturen. Lucktomterna som finns dels vid f.d. järnvägsstationen och dels vid södra delen av Sockenvägen är även de väl värda att i ett första skede bebyggas. Nybebyggelsen stör inte naturvärdena, skapar inte problem för bakomliggande bebyggelse och bystrukturen bibehålls. Området B6 är det enda området som helt och hållet avviker. Området ligger nära ett Natura 2000-område, följer inte bystrukturen och skapar stora problem för bakomliggande bebyggelse. Området är utmärkt för rekreation/turism och planer för området med vandringsleder och pilgrimsvandringar finns. Detta område (B6) borde strykas från förslaget. Området är ett exempel på okänslig planering för framtiden. Övriga områden B3, B4, B5 och B7 har alla brister vad gäller de boendes känsla för naturupplevelser, frihet och öppenhet. En försiktig nybebyggelse med enstaka nya fastigheter och noggrann placering och utformning av husen, där karaktären på byn bibehålls, kan ge en hållbar framtid. För att inte förstöra karaktären på byn bör all nybyggnation anpassas stilmässigt till befintlig bebyggelse. Avslutningsvis. Denna inlaga blev väl en sorts kärleksförklaring till Maglehem och bygden, men framtida generationer ska även de kunna bo och leva som vi gör idag utan att för den skull utvecklingen stannar upp. Det vi idag tar beslut på påverkar de möjligheter framtida generationer kommer att ha för att kunna verka och bo med tillgång till underbar natur. P8) Lars och Ann-Margret Hellberg, Sockenvägen 97 Dagligen njuter vi av havsutsikten från vårt köksfönster och från verandan som ligger mot öster. Vårt val av tomt grundades till stor del på utsikten, naturen och friheten. Bebyggs åkermarken inom område B8 med 7 villor försvinner med säkerhet även siktstråken mot havet. Vi samtycker med tidigare framförda synpunkter att Maglehem ska få förbli den pittoreska byn med spridd bebyggelse och att nybyggnation blir åretruntboende. Titta gärna på ansökan om bygglov för enbostadshus på Maglehem 55:1 innan annan bebyggelse planeras. P9) Gull-Britt och Ingemar Olsson, Maglevägen 16 Det finns avsnitt i samrådsredogörelsen daterad , avsnitten P3 och P4, som vi har blivit mycket illa berörda av. Det är en skymf mot oss och flera här i byn som under alla år vårdat och bevarat våra gamla fastigheter. Dessutom innehåller den, som vi och även andra ser det, ett personligt angrepp och påhopp mot oss. En offentlig handling ska innehålla rena fakta i ärendet och inte personligheter och smiskande från avsändaren som i detta fallet. Berörda förvaltning borde renodlat skrivelsen till fakta i ärendet. Vi har efter ca 10 års kämpande mot kommunen och försvaret, äntligen erhållit besked om bygglov på vår egen mark i samband med generationsskifte. Platsen är vid Maglevägen-Sockenvägen. Efter att ha tagit del av programhandlingen och samrådsredogörelsen tyder vi det så att vi inte kommer att få bygga ett sådant hus som vi vill ha. 12

13 Maglehems framtida bebyggelse ska tydligen se ut efter en mall, styrd av vissa personers synpunkter och eventuella klagomål som närmaste granne o.s.v. Följaktligen ser vi det som svårt att fullfölja våra planer för framtiden. Vårt önskemål har varit att få njuta av utsikten över havet, våra egna marker och fädernegården i ett boende som passar oss. Privatpersoner i Olseröd P10) Hellberg, Lindblad m.fl., Olseröd 3:33, 3:10, 3:13 och 8:21 Vi har i vår tidigare skrivelse till Stadsbyggnadskontoret uttryckt vår önskan att kommunens myndigheter i sin planering visar stor hänsyn till oss som redan är bosatta i byn. I samma skrivelse ställde vi oss avvisande till de planer som presenterats för bebyggelse i Olseröd öster om Olseröd 8:21, nordost om Olseröd 3:13 och norr om fastigheterna Olseröd 3:10 och Olseröd 3:33. Det är med bestörtning vi nu tagit del av kommunens yttranden i ovan nämnda två skrivelser! De nybyggnadsplaner som Kristianstads kommun skissat på efter samråd med Försvarsmakten, skulle tydligen i sin förlängning medföra tvingande krav på oss att ansluta våra befintliga fastigheter - med deras väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning - till nyinstallerade kommunala anläggningar. Detta skulle naturligtvis medföra betydande ombyggnadsinsatser och kostnader för oss, vilka vi bestämt motsätter oss! Det är alltså inte nog med att kommunen helt fräckt vill tillåta markägaren av de tilltänkta tomterna att sälja ut vår underbara utsikt och våra fria vyer i sektorn NV-NO utan ersättning för den marknadsvärdeförlust som skulle drabba våra fastigheter. Nu förväntas vi dessutom bidra till att betala för de nya dragningar av vatten och avlopp som de tilltänkta nybyggena kräver! Är detta det svar Kristianstads kommun består oss på vår fromma önskan att ni visar stor hänsyn till oss som redan är bosatta i byn? Man borde överhuvudtaget från kommunens sida bättre beakta hur man i sitt agerande påverkar samhörighetskänslan mellan invånarna i det lilla samhället Olseröd, genom att ensidigt gynna en part på de mångas bekostnad. På en liten ort är beroendet av grannars stöd och samarbete stort. Vidare ställer vi oss undrande till samrådshandlingens inledande påstående om stor efterfrågan på att få bygga bostadshus i utvalda lägen i Olseröd. Tre tomter (två längst västerut i byn och en norr om bykärnan) har varit till salu under många år utan att någon affär kommit till stånd. Däremot har flera befintliga fastigheter i byn bytt ägare på senare år. I Samrådsredogörelsen instämmer Stadsbyggnadskontoret i att den nya bebyggelsen kan komma att innebära betydande begränsningar av utsikten för angränsande bostadsfastigheter. Man antyder att vid detaljplanläggning och bygglov behöver möjligheterna att bevara siktstråk för den bakomliggande bebyggelsen studeras särskilt. Vi vill inte nöja oss med några siktstråk! Vi har i decennier levt med den fria utsikt som man nu med några penndrag starkt vill begränsa. Utsikten är i själva verket ett av huvudskälen till att vi bor där vi bor! Vi förstår heller inte hur det skulle vara möjligt att utforma siktstråk som samtidigt skulle lämna rimligt stora öppningar för våra fyra fastigheter, vilka ju omsluter den tilltänkta nybebyggelsen i L-form. Hela intrycket av Olseröds by vid ankomst norrifrån skulle kraftigt förändras av den tänkta nybyggnationen. I boken Från Bjäre till Österlen skånska natur- och kulturmiljöer (Länsstyrelsen i Kristianstad 1996, s ) betonar Länsstyrelsen att Olseröds by utgör en Väl samlad bybebyggelse i ett ålderdomligt kulturlandskap samt att ny bebyggelse i centrala Olseröd bör anpassas till 13

14 rådande tradition. Det omgivande beteslandskapet bör behålla sin beteshävd. Kommunens beredvillighet att upplåta betesmarkerna på byns norra sida till byggnation kan således starkt ifrågasättas. I bilaga 1 till vår skrivelse bifogar vi ett fotografi som visar byns nuvarande bebyggelsegräns mot norr. Det är för oss alldeles uppenbart att byggplanerna skulle bryta den långvariga beteshävden, starkt beskära befintliga fastigheters utsikter och ekonomiska värden samt helt förändra byns genuina karaktär i dess norra gräns. Dessutom skulle trafiken till och från dessa nya fastigheter innebära en betydande störning för oss. Samrådshandlingens argumentation kring ljudstörningar och buller förefaller oss överhuvudtaget märklig. Som kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd så riktigt påpekar blir ju inte en bullerstörning mindre skadlig bara för att den maskeras av en annan med högre ljudnivå. Att man strukit formuleringen tillfart sker från befintlig anslutningsväg i söder betraktar vi som en självklarhet i sammanhanget. Kommunens nya planer för bebyggelse i Olseröd öster om Olseröd 8:21, nordost om Olseröd 3:13 och norr om fastigheterna Olseröd 3:10 och Olseröd 3:33, får oss på nytt att erinra oss det långdragna bygglovsärendet i östra kanten av Olseröd (Byggnadsnämnden i Kristianstad och framåt, med slutligt (?) yttrande av Länsstyrelsen i Kristianstad Dnr , 11107, ). I ett särtryck ur Fågelperspektiv på rättsordningen av Marianne Steneroth Sillén saxar vi följande: Intressant är att även kammarrätten slog fast att en allvarlig begränsning av utsikten från berörda grannars fastigheter kan anses medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen som avses i 3 kap 2 PBL. Kristianstads kommun tycks inte tillräckligt beakta utfallet av detta tidigare bygglovsärende i Olseröd! Vi hävdar med bestämdhet att alla planer på byggnation i området öster om Olseröd 8:21, nordost om Olseröd 3:13 och norr om fastigheterna Olseröd 3:10 och Olseröd 3:33 bör avskrivas. P11) Carl-Fredrik Grönhagen, Olseröd 2:14 Som ägare till fastigheten Olseröd 2:14 vill jag påpeka följande punkter som bör tas hänsyn till då man diskuterar eventuella nya tomter i Olseröd. 1. Som utsatt i tidigare skrivelser skall ett respektavstånd på 100 m gälla i förhållande till ursprungliga gårdar vilket innefattar vår gård 2:14. Vidare bör respektavståndet rimligtvis räknas ifrån gårdsbyggnadernas ytterväggar och hörn. 2. Vår gård är en hästgård och vi vill bevara möjligheten att bedriva en aktiv hästuppfödning på gården, detta är en viktig del av ett levande landskap och lämpligt respektavstånd (250 m) bör gälla även i detta avseende. P12) Peter Malm, Olseröd 49:1 Mitt inlägg avser etablering av tomter väster om Sockenvägen mellan min tomt Olseröd 49:1 och cykelvägen (fd. banvallen). Jag vill meddela att jag har servitut på två infiltrationsanläggningar på den aktuella åkermarken på Olseröd 2:4. Servitutet är från och har nummer Dessutom har jag på platsen grävt ner en jordvärmeanläggning som jag har för avsikt att söka servitut på. Jag har fått ett positivt förhandsbesked av ägaren till Olseröd 2:4. Med tanke på servitutet från 2005 och det kommande anser jag det vara olämpligt att lägga tomter på denna åker. 14

15 P13) Carl-Henrik och Christina Henriz, Olseröd 39:2 Vi, Carl-Henrik och Christina Henriz, bor sedan våren -09 på fastigheten Olseröd 39:2.Vi är mycket oroade över förslaget om en eventuell ny bostadsbebyggelse söder om oss. Enligt förslaget från er skulle det vara bakom Helmer Malms smedja, Olseröd 49:1, väster om Sockenvägen. Det skulle skymma den fina utsikten vi har söderut från vår fastighet, en av anledningarna att vi en gång köpte vårt hus. Men det kan väl inte heller vara möjligt med tanke på att lantbrukaren Lennart Söderlindh här i byn, som äger marken klart deklarerat att han inte vill sälja marken, främst av den anledningen att där ligger jordvärmeslingor som det finns servitut på. STADSBYGGNADSKONTORET Ylva Pershaf stadsarkitekt Kristina Mohlin planeringsarktitekt 15

16 Bilaga Stadsbyggnadskontoret 16

17 Bilaga Stadsbyggnadskontoret 17

Program för. Ny bostadsbebyggelse nära Ravlunda skjutfält. www.kristianstad.se. Stadsbyggnadskontoret i Kristianstad Godkänt av BN 2010-08-31

Program för. Ny bostadsbebyggelse nära Ravlunda skjutfält. www.kristianstad.se. Stadsbyggnadskontoret i Kristianstad Godkänt av BN 2010-08-31 www.kristianstad.se Program för Ny bostadsbebyggelse nära Ravlunda skjutfält Stadsbyggnadskontoret i Kristianstad Godkänt av BN 2010-08-31 Dnr ÖPÖV 08-0001 2 Inledning Bakgrund Programmet behandlar möjligheterna

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 1. Program för

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 1. Program för REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 1 Program för Ny bostadsbebyggelse nära Ravlunda skjutfält Stadsbyggnadskontoret Kristianstads kommun 2009-11-13 Dnr ÖPÖV 08-0001 Inkomna synpunkter Programhandlingen har varit utsänd

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för del av Mellby 3:121 och del av 27:52 i Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Mellby 3:121 och del av 27:52 i Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Dnr 2010/264 214 Detaljplan för del av Mellby 3:121 och del av 27:52 i Kivik,, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR PROGRAM, 2011-08-15 Program till detaljplan för del av Mellby 3:121 och del av Mellby 27:52

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande Dnr 2011SBN572 1 (6) Bygg- och miljöförvaltningen Matilda Svahn ANTAGANDEHANDLING Utställningsutlåtande Ändring genom tillägg till detaljplan för Forsmarkverket och SFR. Gällande fastigheterna Forsmark

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV GÄLLIVARE 76:1 - Borgargatan. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV GÄLLIVARE 76:1 - Borgargatan. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län ANTAGANDEHANDLING GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV GÄLLIVARE 76:1 - Borgargatan Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 Detaljplan för Snokebo 1:49, del av, norra sidan av sjön Snesaren, Vimmerby Kommun, Kalmar län 2013-05-02 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplanen har varit utställd

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för Inre Sållaren upprättas med enkelt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka Nummer Område Markägare Areal Bostadstyp Trafik Havsutsikt Närhet till service 1 Kyrkskolan bostäder AB ca 1800 m² Flerbostadshus Parkering på tomten el

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 23 juni 2015 SÖKANDE 1. AA 2. BB KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens (Socialdepartementet) beslut den 28 maj 2014, S2013/4676/PBB, i fråga om

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Dnr: SBN Detaljplan för. Hyvlaren 14. inom Östertälje i Södertälje. Upprättad Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr: SBN-2015-02847 Detaljplan för Hyvlaren 14 inom Östertälje i Södertälje Upprättad 2016-11-21 Tidigare Beslut i ärendet Nämnd Beslut Beslutsdatum Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Program för. Ny bostadsbebyggelse nära Ravlunda skjutfält.

Program för. Ny bostadsbebyggelse nära Ravlunda skjutfält. www.kristianstad.se/op Program för Ny bostadsbebyggelse nära Ravlunda skjutfält Stadsbyggnadskontoret i Kristianstads kommun Samrådshandling november 2008 Dnr ÖPÖV 08-0001 2 Inledning Bakgrund Under sommaren

Läs mer

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/ Granskningsutlåtande 1(6) tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 inom Tingstad i Norrköpings kommun den 20 april 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län

Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län 1 (6) Datum Beteckning 2011-03-23 2010.0181.214 Utlåtande tillhörande Detaljplan för Kolstad fritidsområde (fastigheterna Kolstad 2:5-2:27 m.fl), Finspångs kommun, Östergötlands län Finspångs kommun Samhällsplaneringsenheten

Läs mer

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 SÄRSKILT UTLÅTANDE Sara Aspvik Thelin, 2014-06-24 Vårt Dnr: P2012-000018 Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 Planen hanteras med

Läs mer

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering MKN vatten i PBL Pär Persson Vattenstrateg Enheten för samhällsplanering Helhetssyn på mark och vatten möjlig genom PBL Marken ska vara lämplig för bebyggelse! vägledande Juridiskt bindande Det svenska

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28 Lannekulla Presentation Christer Adlerborn Byggledare Mikael Fellman Projektansvarig Lennart Torgelsson Stadsnät Michael Johansson VA-plan Informationsmöte

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 & 3 i Tyresö kommun, Stockholms län Samhällsbyggnadsförvaltningen September 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0287 GRANSKNINGSUTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Kumla 3:242 & 3:245, Malmstigen 1 &

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRING AV BYGGNADSPLAN FÖR FRITIDSBEBYGGELSE ÖVER DEL AV FASTIGHETEN GÄLLIVARE 64:1 M FL VID VASSARATRÄSKET INOM GÄLLIVARE KOMMUN, AKT 25-P82/20 Miljö- och byggförvaltningen

Läs mer

Granskningsutlåtande. Gruvstugan 1:9 ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Granskningsutlåtande. Gruvstugan 1:9 ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Granskningsutlåtande 1(8) 214 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 med närområde inom Kolmården i Norrköpings kommun den 18 november 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

Detaljplan för del av Tranås 2:1 i Skåne Tranås, Tomelilla kommun

Detaljplan för del av Tranås 2:1 i Skåne Tranås, Tomelilla kommun SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Tranås 2:1 i Skåne Tranås, Tomelilla kommun TEAM SAMHÄLLSBYGGNAD TOMELILLA KOMMUN PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2 (6) Detaljplan för del av Tranås

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

I N K O M N A Y T T R A N D E N U T A N S Y N P U N K T E R I N K O M N A Y T T R A N D E N M E D S Y N P U N K T E R

I N K O M N A Y T T R A N D E N U T A N S Y N P U N K T E R I N K O M N A Y T T R A N D E N M E D S Y N P U N K T E R DETALJPLAN FÖR DEL AV JÄRPESBO 1:12 M FL I TRANEMO, TRANEMO KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen för del av Järpesbo 1:12 m fl i Tranemo, upprättad i november 2012, har varit ute

Läs mer

Vatten i fysisk planering

Vatten i fysisk planering Vatten i fysisk planering Så får vi med kommunerna Pär Persson, vattenstrateg, enheten för samhällsplanering Kommuner har goda möjligheter till en helhetssyn genom plan- och bygglagen Marken ska vara lämplig

Läs mer

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län

Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Upphävande av del av Detaljplan för del av Båstad 109:365 m.fl. Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utsänt för samråd under tiden 2013-12-02 till 2014-01-12

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla SAMRÅDSREDOGÖRELSE Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla Simrishamns kommun, Skåne Län Vägplan, 2014-06-27 Projektnummer: 8850568 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 543, 291

Läs mer

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut.

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen 75 Ärende 8 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-05-08 Dnr KSF 2014/67 78 Upphävande av del av byggnadsplan för delar av Höör 143, 1822, Fogdaröd 26, 48, m.fl. fastigheter

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE

PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE Dnr MBN/2012-0691 DETALJPLAN FÖR PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS Granskningshandlingarna har varit tillgängliga för granskning under tiden 2015-03-26 2015-04-22. Handlingarna

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 UTSTÄLLNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 Östanvik sett från Säfsbyn Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-03-08, rev. 2012-07-04 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Upphävande av detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 och del av Stärbsnäs 1:21 i Björkö-Arholma församling,

Läs mer

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö 4.6 ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil. Samhället har vuxit upp kring en hållplats

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg enkelt planförfarande Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad 2010-05-04 Antagen av KS 2010-06-08 Laga kraft 2010-07-08 2(5) Dnr KS 2010/65 3(5) Tillägg till

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSUTLÅTANDE NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS 2011/416 PLAN NR S158 2014-04-29 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Del av Kv. Svärdet Tomelilla kommun, Skåne län GRANSKNING Detaljplanen har varit utställd för granskning

Läs mer

STUBBARP 39:2 m fl (14/07) och STUBBARP 39:3 m fl (1/13)

STUBBARP 39:2 m fl (14/07) och STUBBARP 39:3 m fl (1/13) KS/2015/726 SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLANER FÖR STUBBARP 39:2 m fl (14/07) och STUBBARP 39:3 m fl (1/13) HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2016-03-16 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Kommunstyrelsen

Läs mer

Kustnära fritidsboende

Kustnära fritidsboende Kustnära fritidsboende ÖP KRISTIANSTAD - www.kristianstad.se Program för fritidshus vid Olseröd - Maglehem Stadsarkitektkontoret i Kristianstads kommun 2004-03-04 Inbjudan till samråd - vad tycker du?

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Ändring genom tillägg av byggnadsplan för VINTERGATSFJÄRDEN i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.

Ändring genom tillägg av byggnadsplan för VINTERGATSFJÄRDEN i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Upprättad: 2016-02-24 1 (6) DnrPLAN.2015.23 PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg av byggnadsplan för VINTERGATSFJÄRDEN i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. PLANFÖRFARANDE Byggnadsnämnden beslutade 2015-12-08

Läs mer

GRANSNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 mfl. Robertsfors kommun Västerbottens län

GRANSNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 mfl. Robertsfors kommun Västerbottens län GRANSNINGSHANDLING 2016-10-10 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:34 mfl Robertsfors kommun Västerbottens län HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Rubricerad detaljplan med tillhörande

Läs mer

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse Granskningshandling Detaljplan för Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun Samrådsredogörelse Plan- och byggenheten i Karlsborg dec 2013 Karlsborgs kommun, Byggnadsnämnden, Storgatan 16, 546

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs 1(7) tillhörande detaljplan för. inom Svärtinge i Norrköpings kommun

BEHOVSBEDÖMNING. Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs 1(7) tillhörande detaljplan för. inom Svärtinge i Norrköpings kommun 1(7) SPN-137/2008 214 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs inom Svärtinge i Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, Fysisk planering

Läs mer

del av Viksberg 3:1, Område B

del av Viksberg 3:1, Område B Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan 2013-00033-214 Detaljplan för del av Viksberg 3:1, Område B i Södertälje kommun Upprättad 2015-12-08 Beslut Samhällsbyggnadskontoret fick 2013-02-19

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

DOM 2013-08-29 Stockholm

DOM 2013-08-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 2013-08-29 Stockholm Mål nr P 433-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-18 i mål nr P 105-12, se bilaga

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde)

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 22 oktober 2010 A N

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum)

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Nya ägare till Sandsbro centrum vill utveckla området genom att bl.a. riva en del av befintlig byggnad och bygga ett nytt bostadshus. Mellan 20-25 nya lägenheter

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Fyll i alla uppgifter så komplett som möjligt för att minska behovet av kompletteringar. På så sätt kortas handläggningstiden. Texta gärna.

Fyll i alla uppgifter så komplett som möjligt för att minska behovet av kompletteringar. På så sätt kortas handläggningstiden. Texta gärna. Fyll i alla uppgifter så komplett som möjligt för att minska behovet av kompletteringar. På så sätt kortas handläggningstiden. Texta gärna. 1. Sökanden Sökandens namn Telefon bostad Adress Telefon arbete

Läs mer

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16 Detaljplan för KEBAL 1:33 Kebal, Strömstads kommun Samrådshandling 2008-10-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling TÄTORTERNA Markanvändning och bebyggelseutveckling ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil.

Läs mer

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling GRANSKNINGSYTTRANDE 1 (51) Kanslienheten, Kommunledningskontoret Växjö kommun Box 1222 351 12 Växjö Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling 2005-01-11. Förslag till översiktsplan för Växjö

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer