REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2. Program för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2. Program för"

Transkript

1 REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2 Program för Ny bostadsbebyggelse nära Ravlunda skjutfält , rev Stadsbyggnadskontoret Kristianstads kommun Dnr ÖPÖV

2 Inkomna synpunkter Programhandlingen har varit utsänd för ett andra samråd under tiden från den 2 januari till den 1 mars Den har under samma tid funnits utställd på Stadsbyggnadskontoret, på Stadsbibliotekets medborgarkontor och på biblioteket i Degeberga. Ett samrådsmöte hölls i Maglehems bygdegård tisdagen den 16 februari kl. 19. Efter samrådstidens slut har ett särskilt möte hållits med Maglehems bygderåd där möjligheterna till ny bostadsbebyggelse i Maglehem diskuterades med hänsyn till de begränsningar som finns i form av skyddsavstånd till djurhållning och kapacitetsbrist i avloppssystemet. Minnesanteckningar från detta möte finns i bilaga till samrådsredogörelsen. Följande har meddelat ingen erinran: Simrishamns kommun Skånetrafiken Vägverket Barn- och utbildningsförvaltningen Region Skåne Följande har inkommit med synpunkter: Regionala och statliga instanser R1) Länsstyrelsen i Skåne län R2) Försvarsmakten Kommunala instanser K1) C4 Teknik K2) C4 Teknik, tillägg till tidigare yttrande Föreningar, sammanslutningar F1) Olseröds byastuga, via Lars Bengtsson Privatpersoner i Maglehem P1) Yvonne Petersen, Maglehem 10:29 P2) Christine och Håkan Meurling, Maglehem 10:20 P3) Meurling, Rünow, Wennersten m.fl. enligt namnlista P4) Bill Eklund P5) Marie och Lars Johansson, Maglehem 10:16 P6) Carl-Henrik och Christina Henriz, Maglehem 13:12 P7) Jörgen Nehrstrup och Louise Reinius, Maglehem 12:10 P8) Lars och Ann-Margret Hellberg, Sockenvägen 97 P9) Gull-Britt och Ingemar Olsson, Maglevägen 16 Privatpersoner i Olseröd P10) Hellberg, Lindblad m.fl., Olseröd 3:33, 3:10, 3:13 och 8:21 P11) Carl-Fredrik Grönhagen, Olseröd 2:14 P12) Peter Malm, Olseröd 49:1 P13) Carl-Henrik och Christina Henriz, Olseröd 39:2 2

3 Kommentarer och förslag till revideringar I detta avsnitt ges samlade kommentarer dels till inkomna samrådssvar, dels med anledning av det möte som hållits med Maglehems bygderåd efter samrådstidens slut (se minnesanteckningar i bilaga). För respektive kommentar görs en hänvisning inom parentes till de samrådsyttranden eller till minnesanteckningarna i bilagan där frågan tas upp. Förslag till revideringar markeras i texten med en svart pil. Maglehem Djurhållning (Bilaga) Skyddsavståndet 500 meter kring gården med djurhållning i Maglehem ligger kvar även om det i dagsläget inte finns några installade djur, eftersom djurhållaren i framtiden kan tvingas att stalla in djuren om regelverket ändras. Beskrivningen av förutsättningarna för verksamheten utvecklas enligt de uppgifter som djurhållaren lämnade vid mötet med Maglehems bygderåd. Avloppsförsörjning (K1) Beskrivningen av förutsättningarna för avloppsförsörjning i Maglehem revideras enligt C4 Tekniks yttrande. C4 Teknik bedömer att inga nya tomter kan tillkomma i Maglehem innan problemet med överbelastning av avloppsreningsverket har åtgärdats. Dock kan de 10 utpekade lucktomter som redan finns inom tätorten bebyggas. Område B6 (P1, P2, P3, P5, P7) Liksom i samrådsredogörelse 1 instämmer Stadsbyggnadskontoret i att den nya bebyggelsen kan komma att innebära betydande begränsningar av utsikten för angränsande fastigheter. Detta får vägas mot möjligheten att skapa nya tomter i ett attraktivt läge. Beskrivningen av förutsättningar förtydligas med att bevarandet av siktstråk för den bakomliggande bebyggelsen påverkar bebyggelsens och tomternas placering och utformning och hur många bostadstomter som området kan rymma. Beskrivningen kompletteras också med att den 6 meter breda tillfarten till området mellan fastigheterna Maglehem 10:16 och 10:17 kan utgöra en begränsning för hur många nya tomter som kan tillkomma. Ändring i programhandlingen enligt BN beslut : Avgränsningen av område B6 i Maglehem tas bort och ersätts av ett skrafferat område där den exakta avgränsningen får studeras vid framtida detaljplanearbete. Område B8 (P8) Stadsbyggnadskontoret instämmer i att den nya bebyggelsen kan komma att innebära begränsningar av utsikten för angränsande bostadshus i väster. Texten kompletteras med att möjligheten att bevara siktstråk för närliggande bostadsbebyggelse bör uppmärksammas vid detaljplaneläggning. Område B7 (R1) Beskrivningen av området kompletteras med uppgifter om processen för att ändra ett Natura 2000-område. Område B3, B4 och B5 (P6, Bilaga) Områdena utgår på markägarens egen begäran och redovisas som borttagna i programmet. 3

4 Olseröd Avloppsförsörjning (K1) Beskrivningen av förutsättningarna för avloppsförsörjning i Olseröd revideras enligt C4 Tekniks yttrande. Inom Olseröds bykärna kan inga eller endast något enstaka nytt bostadshus tillkomma så länge bebyggelsen saknar spillvattennät. Även ny spridd bebyggelse utanför bykärnan kan aktualisera ett krav på kommunalt avlopp beroende på hur den lokaliseras. Område 6 vid Olserödsvägen (F1, F2) Området utgår eftersom Försvarsmakten anser att ny bostadsbebyggelse öster om Olseröds bykärna riskerar att påtagligt skada riksintresset för totalförsvaret. Bostadstomter i bykärnans södra del väster om Sockenvägen (P11, P12, P13) Området utgår eftersom en del av det omfattas av servitut för två infiltrationsanläggningar. Inom området uppges även finnas en jordvärmeanläggning. Ändring i programhandlingen enligt BN beslut : Borttaget område i den södra delen av Olseröds bykärna delas och marken närmast den gamla järnvägsbanken redovisas som möjlig att bebygga. Bostadstomter i bykärnans norra del öster om Sockenvägen (P10) Liksom i samrådsredogörelse 1 instämmer Stadsbyggnadskontoret i att den nya bebyggelsen kan komma att innebära betydande begränsningar av utsikten för angränsande fastigheter. Detta får vägas mot möjligheten att skapa nya tomter i ett attraktivt läge. Beskrivningen av förutsättningar förtydligas med att bevarandet av siktstråk för den bakomliggande bebyggelsen påverkar bebyggelsens och tomternas placering och utformning och hur många bostadstomter som området kan rymma. Parkering vid Olseröds byastuga Behovet av parkeringsplatser till byastugan bedömdes i samband med förhandsbeskedet för två nya tomter i öster. Ett minst 40 meter brett område närmast byastugan ska lämnas obebyggt. Fritidsbebyggelsen vid havet (R1, R2) Skrivningen om att kommunen planerar en ändring av gällande byggrätter för fritidsbebyggelsen vid havet från 70 m 2 bruttoarea till 70 m 2 byggnadsarea tas bort eftersom Försvarsmakten säger nej till all förändring av byggrätterna i området och till inredning av vind. Texten kompletteras med att ändringen enligt kommunens uppfattning borde vara möjlig, men att kommunen inte har för avsikt att göra någon planändring som påtagligt skadar riksintresset. Övriga frågor Den samlade bullersituationen (R1) Avsnitten om Maglehem och Olseröd kompletteras enligt Länsstyrelsens yttrande. Vid detaljplaneläggning för ny bostadsbebyggelse ska hänsyn tas inte bara till skjutfältsbullret utan till den samlade bullersituationen. Några av de studerade områdena för bostäder kan av detta skäl visa sig olämpliga att bebygga även om Försvarsmakten ger sitt medgivande. Miljökvalitetsnormer för vatten (R1) Kommunen är medveten om de nya miljökvalitetsnormerna för vatten och deras betydelse för valet av avloppslösning. Naturvårdsprogram för Skåne län (R1) Det utpekade området enligt Länsstyrelsens naturvårdsprogram ligger nu utanför den del av Olseröds bystruktur som kan bebyggas och är ej relevant. 4

5 Karaktär på ny bebyggelse (F1, P7) Stadsbyggnadskontoret instämmer i att höga krav bör ställas på den nya bebyggelsens anpassning till Maglehems och Olseröds kulturhistoriska värden. Detta finns redan inskrivet som övergripande riktlinjer i programmet. Hur denna anpassning ska se ut i detalj kan variera och får bedömas i det enskilda fallet. Beträffande Olseröds bykärna innehåller programmet nu färre nya bostadstomter. Under förutsättning att höga krav ställs på den nya bebyggelsens anpassning till den äldre bymiljön behöver tillskottet inte konsekvensbeskrivas särskilt. Regionala och statliga instanser R1) Länsstyrelsen i Skåne Länsstyrelsen bedömer att mindre kompletteringar i anslutning till befintlig bebyggelse i Olseröd och Maglehem är möjlig. Länsstyrelsen anser dock att fortsatt planläggning inom några av de utpekade utbyggnadsområdena kan leda till att Länsstyrelsen kan komma att ingripa enligt 12 kap 1 PBL avseende riksintresse för totalförsvaret samt påverkan på människors hälsa och säkerhet. Vid utbyggnad inom de områden som berörs av buller måste utredning samt bedömning göras innan detaljplanering, utifrån vad som är lämpligt ur hälsoskyddsperspektiv med tanke på den samlade bullersituationen. Följande synpunkter bör beaktas i det fortsatta planarbetet: Riksintresse totalförsvaret Länsstyrelsen finner att planläggning för bostäder inom följande områden kommer att innebära påtaglig skada på riksintresset för totalförsvaret: - Olseröd (sid. 19): område 6. - Olseröds sommarby, Degeberga sommarby, Holmen och Juleboda (sid. 25): utökade byggrätter samt möjlighet att inreda vind för bostadsändamål. Riksintresse naturvård Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planerad utbyggnad av Maglehem och Olseröd i nuvarande omfattning inte påtagligt skadar riksintresset för det rörliga friluftslivet och turismen enligt 4 kap 2 miljöbalken. Länsstyrelsen delar även kommunens bedömning att planerad utbyggnad av Maglehem och Olseröd i nuvarande omfattning inte påtagligt skadar riksintressena för naturvård respektive friluftsliv enligt 3 kap 6 miljöbalken. Natura 2000 Handlingarna anger att det vid detaljplaneläggning av område B7 vid Maglehem behöver avgöras om avgränsningen av Natura 2000-området (Möllegården) bör ändras. Länsstyrelsen vill påpeka att Naturvårdsverket ser ytterst strikt på ändringar av yttergränser för Natura 2000-områden. Vidare kan förslag på ändringar av Natura 2000-områden lämnas till Naturvårdsverket de år då revideringar pågår. För en eventuell ändring krävs sedan ett regeringsbeslut som ska meddelas EU-kommissionen och det är denna som slutligen avgör om föreslagna ändringar får göras eller inte. Hälsa och säkerhet - buller 1 yttrande över program för kustens utveckling från Åhus till Juleboda ( Det växer längs kusten! ) förespråkar Länsstyrelsen generellt sett att riktvärdet för ny bebyggelse bör vara en bullernivå på högst 90 db(c)lx. Detta gäller även för aktuellt planprogram och innebär att Länsstyrelsen kan komma att ha invändningar mot kommande detaljplaner som rör utbyggnad inom områden med högre bullemivå än så. Kommunen bör inför ett fortsatt detaljplanearbete göra en bedömning av hur 5

6 människors hälsa kan komma att påverkas av den samlade bullersituationen. Boverkets skriver i sina allmänna råd (2008:1) att hänsyn bör tas till den samlade bullersituationen och när det förekommer flera bullerkällor, eller när buller från en källa kombineras med andra miljöbelastningar (till exempel vibrationer eller luftföroreningar), bör det ställas särskilt höga krav på hänsyn och åtgärder för att skapa en godtagbar ljudmiljö. Miljökvalitetsnormer för vatten Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten började gälla den 22 december kommande detaljplaner förutsätts därför en redovisning av hur åtgärder inom planområdet kan komma att påverka de miljökvalitetsnormer som Vattenmyndigheten för Södra Östersjön beslutat om (Länsstyrelsen Kalmar län, Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt, föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet, 08 FS 2009:81). De vattenförekomster som främst berörs är grundvattenförekomsterna Yngsjö (SE ) och Kristianstadsslätten (SE ) samt ytvattenförekomsten Julebodaån (SE ). 1 de fall spillvatten kommer att renas i enskilda avloppsanläggningar kan det finnas anledning att ställa särskilda krav som kan regleras i planbestämmelser. Av det åtgärdsprogram som Vattenmyndigheten för Södra Östersjön har beslutat om framgår vilka åtgärder som behöver vidtas. En åtgärd som kan vara tillämpbar i detta ärende är: 33. Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. Biotopskydd Länsstyrelsen påminner om det generella biotopskyddet enligt 7 kap 11 miljöbalken. De särskilt skyddsvärda biotoperna anges i bilaga 1 till 5 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Till de särskilt skyddsvärda biotoperna hör alléer, källor med omgivande våtmark i odlingslandskapet, odlingsrösen i jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våtmarker (även diken) i jordbruksmark, stenmurar i odlingsmark och åkerholmar. Om arbetsföretaget riskerar att skada sådana biotoper, ska dispens sökas hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan lämna dispens om särskilda skäl föreligger. Varken framtagande av en detaljplan eller en antagen detaljplan är ett särskilt skäl. Föreligger ingen dispens kan planen inte genomföras i den delen. Om stenmurar ingår i ett detaljplaneområde och avses ligga kvar bör skyddet regleras genom en planbestämmelse. Naturvård Av planhandlingarna bör det framgå att området öster om Olserödsvägen (öster om område 6) ingår i länets naturvårdsprogram. Kulturmiljö Kommunen har beaktat kulturhistoriska värden i sina bedömningar och ytterligare prövning av hur dessa värden kan komma att påverkas görs i samband med bygglov och detaljplaneläggning. Länsstyrelsen ser positivt på detta och menar att det är angeläget att välja detaljplaneläggning för de tomter som kan komma att påverka kulturhistoriska värden. Vad gäller omfattningen av ny bebyggelse i Olseröd, där den gamla bykärnan kommer att öka med 40%, bör konsekvensen av detta redovisas närmare i relation till byns tydliga karaktär av 1800-talsby. R2) Försvarsmakten Försvarsmakten har gått igenom den reviderade samrådshandlingen från december 2009 och har följande krav på ytterligare revidering med hänvisning till riksintresset för Totalförsvarets militära del: Vid rubriken Översikt ny bostadsbebyggelse (sid 19) så visas 7 områden för bostadsutveckling mellan bullerkurvorna 95dBC Lx och 90 dbc Lx. Område 6 är i huvudsak en ren nyetablering och 6

7 står i strid med riksintresset. Detta område ska utgå. Vid rubriken Fritidshusbebyggelse vid havet (sid 25) beskriver kommunen sin planerade förändring av gällande byggrätter. Försvarsmakten säger nej till all förändring av byggrätterna i Olseröds och Degeberga sommarby samt Holmen och Juleboda. Försvarsmakten säger även nej till vindsinredning för bostadsändamål för samma områden. Kommunala instanser K1) C4 Teknik Maglehem Avloppsreningsverket i Maglehem är dimensionerat för 250 personekvivalenter (pe) med i dagsläget cirka 150 pe anslutna. Det kan verka som om det finns möjlighet att ansluta ytterligare 100 pe, men så är det inte i verkligheten eftersom reningsverket ofta överbelastas av stora vattenmängder. Problemen i Maglehem består av den stora mängd ovidkommande vatten som via felkopplingar, husgrundsdräneringar samt otäta ledningar och serviser belastar avloppsreningsverket. För att åtgärda dessa problem och möjliggöra nybyggnation i Maglehem skulle ett dagvattennät behöva anläggas samt måste spillvattennätet tätas genom en kombination av relining och omläggning av befintliga ledningar. Dessutom måste krav ställas på fastighetsägare att koppla om dräneringsledningar till det nyanlagda dagvattennätet, tillse att inga stuprör belastar spillvattnet samt att åtgärda otäta spillvattenledningar inom tomtmark. C4 Teknik anser att ingen nybyggnation är acceptabel förrän ovanstående åtgärder har genomförts. Undantag för de redovisade 10 lucktomterna kan medges. Kostnaden för att anlägga ett komplett dagvattennät har översiktligt uppskattas till miljoner kronor, vilket skulle innebära en kostnad på cirka kronor per fastighet inklusive moms. En sådan hög kostnad gör att en utbyggnad enligt programförslaget kan ifrågasättas. C4 Teknik kommer inte att ta initiativ till detta. Olseröd Olseröd har idag inget utbyggt spillvattennät utan avloppsvattnet tas om hand i enskilda anläggningar. En utbyggnad av boendet i Olseröd enligt programförslaget kan enligt lagen om vattentjänster innebära att kommunen tvingas att anlägga ett spillvattennät för Olseröds by. Gränsen är enligt förarbetena till lagen satt vid fastigheter. Att lösa spillvattenfrågan genom enskilda anläggningar antingen för enskilda fastigheter eller grupper av fastigheter är inte möjlig då lagen anger kommunen som huvudman för omhändertagande av spillvattnet. Skulle kommunen tvingas till ovanstående finns tekniskt sett en möjlighet att ansluta Olseröd med en överföringsledning till avloppsreningsverket i Degeberga via Österlia. Den ökade mängden spillvatten kan inrymmas i Degeberga reningsverk utan ombyggnadsåtgärder. I Österlia finns cirka fastigheter som bedöms kunna anslutas till överföringsledning Olseröd - Degeberga. Kostnaderna för att anlägga överföringsledning och spillvattennät i Olseröd har översiktligt bedömts till 13,5 miljoner kronor. Med totalt cirka 70 anslutna fastigheter i Olseröd och Österlia blir kostnaden cirka kr per fastighet inklusive moms. C4 Teknik kommer inte att ta initiativ till en sådan anläggning. Då grundvattennivåerna i Olseröd förmodas vara höga kan det dessutom erfordras att ett dagvatten- 7

8 nät anläggs för att husgrundsdräneringar, takavlopp och dylikt inte ska belasta spillvattnet. Behöver verksamhetsområdet innehålla även dagvatten kommer ytterligare kostnader att belasta fastigheterna. Fortsatt planering för ny bebyggelse i Olseröd kan med tanke på ovanstående och med tanke på de ekonomiska konsekvenserna för enskilda fastighetsägare starkt ifrågasättas. K2) C4 Teknik, tillägg till tidigare yttrande För att åtgärda problemen samt möjliggöra nybyggnation i Maglehem skulle ett dagvattennät behöva anläggas samt spillvattennätet tätas genom en kombination av relining och omläggning av befintliga ledningar, enligt tidigare yttrande daterat den 1/ C4 Teknik har även diskuterat möjligheten att åtgärda problemen med ovidkommande vatten i spillvattenledningen genom att anlägga avskärande dräneringsledningar. Detta är dock tekniskt orimligt på grund av topografin. Avloppsreningsverket i Maglehem är dimensionerat för 250 personekvivalenter (pe) med i dagsläget ca 150 pe anslutna. Men på grund av det stora inläckaget av ovidkommande vatten på ledningsnätet så är reningsverket ofta överbelastat av stora vattenmängder och ytterligare anslutningar är inte möjligt. Reningsverket fungerar idag förutom som ett verk för att rena spillvatten, även som reningsverk för stora mängder grundvatten, vilket försämrar reningsförmågan i verket. Att bygga ut reningsverket som teoretiskt sett klarar antalet pe som är anslutna idag med god marginal är inte rätt teknisk lösning på problemet. Problemet med den försämrade reningsförmågan kvarstår vid utbyggnad av reningsverket, med fördyrande driftskostnader som följd. C4 Teknik anser därför att en utbyggnad av Reningsverket inte är ett alternativ. En undersökning av eventuellt felkopplade stuprör till spillvattennätet kommer under hösten/vintern 2010 att utföras. I denna undersökning kommer fastigheternas påkoppling av husdränering till spillvattenledningen inte att undersökas. Felkopplade stuprör till spillvattnet bidrar troligen endast marginellt till mängden ovidkommande vatten, och istället är påkopplingen av husdräneringar till spillvattnet en stor bidragande orsak till problemet med mycket ovidkommande vatten. Åtgärder i form av rättkopplade stuprör kommer att minska mängden ovidkommande vatten men inte med så stor del att ytterligare nybyggnation kan tillåtas. Kostnaden för att anlägga ett komplett dagvattennät har översiktligt uppskattats till miljoner kronor. Utslaget per fastighet, som jämförelse, blir kostnaden cirka kr inkl. moms. Den intäkt som 04 Teknik kan erhålla i form av anläggningsavgifter för dagvatten är cirka kr inkl moms per fastighet, eller totalt sett cirka 3 miljoner kronor. Detta innebär ett underskott i finansieringen av dagvattennätet med miljoner kronor. C4 Teknik anser att det inte är rimligt att va-kollektivet skall tillskjuta en så stor del av kostnaden för ett så relativt litet antal fastigheter i kommunen och menar därmed att utbyggnad enligt programförslaget kan ifrågasättas. Om dagvattennätet skall byggas ut måste beslut om skattefinansiering ske via Kommunfullmäktige, annars tas inget initiativ från C4 Teknik för utbyggnad av dagvattennät i Maglehem. 8

9 Föreningar, sammanslutningar F1) Olseröds byastuga, via Lars Bengtsson Olseröds Byastuga har tagit del av program som finns för utveckling av orterna norr om skjutfältet i Ravlunda, och vi ställer oss mycket positiva till de planer som finns för utveckling och bebyggelse som föreslås i Olseröds byakärna, utan att peka ut enskilda objekt där bebyggelse kan ske. Vi trycker på att ytterligare diskussioner om Olseröds utveckling och bebyggelse skall ske i samråd med boende i Olseröd och ske lokalt för att säkert kunna fånga upp olika synpunkter från berörda. Vi vill också påminna om att frågan om parkeringsyta öster om byastugan måste lösas med Kristianstads kommun innan eventuell bebyggelse österut påbörjas. Privatpersoner i Maglehem P1) Yvonne Petersen, Maglehem 10:29 Jag har tagit del av planerna för bostadsbebyggelsen i Maglehem. Jag tycker att det är bra att man tänker göra Maglehem attraktivt med en trevlig bebyggelse. Jag är innehavare av fastigheten Maglehem 10:29. Just nu bor jag i Åkersberga på grund av min makes arbete. Vi har knappt två år kvar till pensionen och vi planerar att bosätta oss i Maglehem år Vårt hus ligger bakom B6-området och jag befarar att vi inte kommer att ha kvar vår fina utsikt över havet. Hur tänker ni er siktstråken i er nya byggnadsplan? När det är skjutningar på skjutfältet är bullernivån hög. Man kan ju undra om våra nya grannar skulle gilla att bo med störande ljud från stora vägen och från skjutfältet? Jag och mina grannarna skulle hellre vilja se hela B6 som en del av Natura 2000 med strövområde, lekplats, utsiktsplats och kälkbacke för lekande barn. Det vore härligt! Det nya området bredvid B2 vore att föredra för byggnation eftersom det ligger mera centralt nära dagis. P2) Christine och Håkan Meurling, Maglehem 10:20 Synpunkterna gäller område B6. Vid första informationen om rubricerat område framhölls följande: villabebyggelse 1,5 plan, den förnämliga havsutsikten för dessa villor samt ett område för barnfamiljer. Vi reagerade då genast mot att havsutsikten förstördes för redan befintliga villor. Se skrivelse Fredriksberg och namnlista från bl.a. berörda villaägare. Till samrådsmötet den 16/ i Maglehems bygdegård byttes havsutsikt ut mot siktstråk. En fråga ställdes då till de närvarande om någon med havsutsikt kunde tänka sig byta till siktstråk. Ingen ville detta! Vidare framhölls att befintliga villor som mister sin havsutsikt med all sannolikhet kommer att minska i värde. Kommer då kommunen på något sätt att kompensera villaägarna? På denna fråga gavs klart besked att detta var inte kommunens uppgift. Sedan tidigare vet vi att enda infarten till område B6 går mellan fastigheterna Lillehemsvägen 17 och 19. Slutsats: det förefaller ORIMLIGT att befintligt villaområde i anslutning till B6 skall acceptera reducerad havsutsikt, ökad trafik och sänkt värde på villorna. Det betonas att B6-området skall ha 1,5 plansvillor. Från idag bofast befolkning finns ingen förstå- 9

10 else för detta! Se insända skrivelser Dessutom genomkorsas B6 av befintligt VA-nät, vilket kräver omläggning vid nybyggnation. Husen lär naturligtvis byggas så att fasaderna vetter mot havet. Vad de redan boende ser är alltså baksidan av husen. Bara detta skapar lätt ett vi och dom m.a.o. socialt missnöje. Kommunen talade i inledningsskedet om att man tänkt inflyttning av barnfamiljer. Detta är ett antagande. Vad säger att det inte kan bli ett nytt sommarstugeområde, där människor kommer med vårsolen och försvinner med höstdimmorna, kvar blir siktstråken. Inflyttning till ett område medför mer eller mindre en social gemenskap med omgivningen. Om det föreligger ett uttalat motstånd mot denna bebyggelse bör byggnation noga övervägas, innan beslut fattas. Sjösättes detta ärende finns bara förlorare, se inledningstexten, kanske den störste förloraren är byggnadsnämnden om den godkänner bebyggelse trots alla protester! Andra alternativ för nybyggnation är område B8, B7 och B2. Maglehems by kan då utvecklas och samtidigt bibehålla sin gamla bykaraktär med hus utmed Sockenvägen. I övrigt hänvisas till vår skrivelse gällande 1:a programförslaget för nybyggnation. Allra sist vill vi i nämnd ordning citera Cato s slutord på sina anföranden 1 senaten - för övrigt yrkar jag på Kartagos förstöring. För övrigt anser vi att område B6 ej skall bebyggas. Låt naturen gå i arv, låt oss få behålla vår utsikt, vår ängsmark och vår kulle! P3) Meurling, Rünow, Wennersten m.fl. enligt namnlista Område B6 är ett utslängt område. Det faller utanför den naturliga bykaraktären, där fastigheterna ligger längs befintliga vägar. Det är också det enda föreslagna området där utsikten förstörs för redan befintliga fastigheter. Buller är redan idag ett bekymmer och det planeras 2+1 väg vilket troligtvis innebär ännu mer buller. Området innehåller sällsynta växter som tofsäxing, hedblomster och vild riddarsporre. Ängsmarken skulle i stället kunna utnyttjas till utsiktspunkt för en framtida vandringsled med bibehållande av kullen som pulka och skidbacke mm för våra små barn i byn. Vad skulle byggnation av B6 området innebära? - Utsikten skulle minimeras för redan befintliga fastigheter. - Minskning av värdet för befintliga fastigheter. - Trafik mellan fastigheterna 10:16 och 10:17 på en väg som är 6 m bred och avsedd som till och avfart för dessa fastigheter mot Lillehemsvägen. - Osämja mellan gamla och nya fastighetsägare. Alternativt tycker vi att B2, B8 och det nya B7 är bra områden eftersom de fyller på byns struktur. Vi hänvisar i övrigt till tidigare skrivelse och bifogar denna. Härmed kräver vi att område B6 ska utgå. P4) Bill Eklund Den våldtäkt på orten och dess närområde som gjordes då Knäbäck revs borde vara ett tungt vägande skäl till att vara mycket lyhörd för åsikter och önskemål som framförs av byns invånare. Många vilka berördes då lever än idag och deras röst måste respekteras. P5) Marie och Lars Johansson, Maglehem 10:16 Vi ställer oss bakom de synpunkter som framkommer i den skrivelse daterad som undertecknats av Christine Meurling, Birgitta Wennersten och Anders Rünow. Utöver de synpunkter som framkommer i ovan nämnda skrivelse vill vi betona de oangelägenheter en eventuell bebyggelse i område B6 skulle skapa för oss boende på Maglehem 10:16. Dels skulle 10

11 värdet på fastigheten försämras då utsikten begränsas av den nya bebyggelsen. Vidare kommer trafiken att öka kring Maglehem 10:16. Idag är Maglehem 10:16 berörd av trafik på Lillehemsvägen och Hedblomstervägen. En trolig tillfartsväg till område B6 är den idag gemensamma infarten till fastigheterna 10:16 och 10:17. Då parkeringsmöjligheterna är begränsade på 10:16 och 10:17 används den gemensamma infarten som parkering vid festligheter. Två personbilar kan inte mötas på infarten. En eventuell breddning av infarten förhindras av de två garagen på 10:16 och 10:17. Redan idag förekommer hastighetsöverträdelser på Lillehemsvägen och som småbarnsföräldrar är vi oroade över en ökad trafikmängd tätt inpå Maglehem 10:16. En ökad trafik skulle även sänka värdet på 10:16 och 10:17. Härmed kräver vi att område B6 ska utgå. P6) Carl-Henrik och Christina Henriz, Maglehem 13:12 Vi är representanter för våra tre barn Sara, Anna och Martin Henriz, som fått fastigheten Maglehem 13:12 i gåva av oss. Enligt er Översikt ny bostadsbebyggelse, sid.11 i ert program är det förslag om att bebygga med sex tomter väster och norr om barnens fastighet, B5 på er översikt. Vi köpte denna fastighet en gång för att ha fri sikt och fria vidder omkring oss; det blir det inte med ert förslag. Dessutom säger markägaren runtomkring, Mats Frangeur, (väster, öster och norr om), att han absolut inte vill sälja denna mark till tomter, utan vill fortsätta att ha den till sin djurhållning som han nu haft i många år efter sin far. Det ligger väl också i kommunens och Stadsbyggnadskontorets intresse att de få lantbrukarna i trakten kan ha möjligheter att fortsätta sin gärning för en levande landsbygd? Dessutom tvivlar vi på att t.ex. Länsstyrelsen ger tillstånd till denna eventuella bebyggelse, då dessa ängar norr om byn har ett stort naturvärde av riksintresse. Vi och våra barn protesterar alltså å det bestämdaste mot ert förslag vad det gäller denna mark. P7) Jörgen Nehrstrup och Louise Reinius, Maglehem 12:10 Vi, Jörgen Nehrstrup och Louise Reinius, vill gärna bidra med våra åsikter om nybebyggelse i Maglehem. Vi har Höingahuset, Lillehemsvägen 22. Vi har inga nya områden som gränsar till vår fastighet, dessutom finns inte havsutsikten idag som fanns när huset byggdes för snart 200 år sedan. Många års mer eller mindre okänsligt utförd nybyggnation har förändrat förutsättningarna för vår fastighet såväl som för andra. Vår inlaga bygger mycket på att det som idag görs kommer att påverka mycket långt fram i tiden. Därför är det viktigt att se vilka kvaliteter som finns idag och försöka skapa förutsättningar för en hållbar framtidsutveckling. Vårt bidrag till Maglehems kulturhistoriska kvaliteter är att varsamt renovera och vårda vårt hus med de material som huset urspungligen är byggt med och bevara de förändringar som har skett med huset under 200 år. Andra i Maglehem gör samma sak. I förslaget från stadsbyggnadskontoret i Kristianstads kommun finns ett antal områden i Maglehems by utpekade som möjliga områden för bostäder. En redogörelse över Maglehems unika natur och kulturella tillgångar har gjorts. Ett antal begränsningar av möjligheten till att etablera ny bebyggelse har framförts, t.ex. bullergräns för skjutfältet, skyddszon för djurhållning och naturområden. Samrådsmöten med invånare och fastighetsägare i Maglehem har visat att många är för en försiktig utbyggnad av Maglehem som inte inkräktar för mycket på de kvaliteter som ett boende i Maglehem innebär och som de boende värdesätter högt. Några kvaliteter som finns och är värda att skydda och bevara: - Naturen, Maglehem är omgiven av naturskyddsområden och har en blandning av skogsmark och öppen mark samt en koppling till havet genom sin placering högt över havsnivå. Denna placering ger väldigt många en havsutsikt. - Maglehem och Olseröd är kulturhistoriskt intressanta. - Maglehem har en bystruktur som präglas av kyrkan och de gårdar som finns inom byn. Stråk av öppen mark som skjuter in i bebyggelsen och ger vyer över land och hav inne i Maglehems by. 11

12 - Bebyggelsen i Maglehem följer Sockenvägen och Maglevägen/Lillehemsvägen. Utöver dessa bygator finns några få stickvägar där ett antal hus finns. Detta ger ett naturligt rogivande intryck och visar hur byar har utvecklats genom hundratals år och ger just Maglehem en unik karaktär. I kartan som visar placeringen på de olika områden som har pekats ut som möjliga för nybebyggelse, är det lätt att se vilka områden som är mer lämpliga för nybebyggelse och vilka som är mindre lämpliga. Hela planen skapar en förtätning av bykaraktären vilket i och för sig är naturligt i ett långt tidsperspektiv på år framåt. Låt vara att även på lång sikt är förtätningen lite för stor. Områdena B2 och B8 är enligt vår åsikt mycket lämpliga för nybebyggelse om denna bebyggelse görs längs med Sockenvägen och högst två tomtmarker i bredd. Då följer nybebyggelsen bystrukturen. Lucktomterna som finns dels vid f.d. järnvägsstationen och dels vid södra delen av Sockenvägen är även de väl värda att i ett första skede bebyggas. Nybebyggelsen stör inte naturvärdena, skapar inte problem för bakomliggande bebyggelse och bystrukturen bibehålls. Området B6 är det enda området som helt och hållet avviker. Området ligger nära ett Natura 2000-område, följer inte bystrukturen och skapar stora problem för bakomliggande bebyggelse. Området är utmärkt för rekreation/turism och planer för området med vandringsleder och pilgrimsvandringar finns. Detta område (B6) borde strykas från förslaget. Området är ett exempel på okänslig planering för framtiden. Övriga områden B3, B4, B5 och B7 har alla brister vad gäller de boendes känsla för naturupplevelser, frihet och öppenhet. En försiktig nybebyggelse med enstaka nya fastigheter och noggrann placering och utformning av husen, där karaktären på byn bibehålls, kan ge en hållbar framtid. För att inte förstöra karaktären på byn bör all nybyggnation anpassas stilmässigt till befintlig bebyggelse. Avslutningsvis. Denna inlaga blev väl en sorts kärleksförklaring till Maglehem och bygden, men framtida generationer ska även de kunna bo och leva som vi gör idag utan att för den skull utvecklingen stannar upp. Det vi idag tar beslut på påverkar de möjligheter framtida generationer kommer att ha för att kunna verka och bo med tillgång till underbar natur. P8) Lars och Ann-Margret Hellberg, Sockenvägen 97 Dagligen njuter vi av havsutsikten från vårt köksfönster och från verandan som ligger mot öster. Vårt val av tomt grundades till stor del på utsikten, naturen och friheten. Bebyggs åkermarken inom område B8 med 7 villor försvinner med säkerhet även siktstråken mot havet. Vi samtycker med tidigare framförda synpunkter att Maglehem ska få förbli den pittoreska byn med spridd bebyggelse och att nybyggnation blir åretruntboende. Titta gärna på ansökan om bygglov för enbostadshus på Maglehem 55:1 innan annan bebyggelse planeras. P9) Gull-Britt och Ingemar Olsson, Maglevägen 16 Det finns avsnitt i samrådsredogörelsen daterad , avsnitten P3 och P4, som vi har blivit mycket illa berörda av. Det är en skymf mot oss och flera här i byn som under alla år vårdat och bevarat våra gamla fastigheter. Dessutom innehåller den, som vi och även andra ser det, ett personligt angrepp och påhopp mot oss. En offentlig handling ska innehålla rena fakta i ärendet och inte personligheter och smiskande från avsändaren som i detta fallet. Berörda förvaltning borde renodlat skrivelsen till fakta i ärendet. Vi har efter ca 10 års kämpande mot kommunen och försvaret, äntligen erhållit besked om bygglov på vår egen mark i samband med generationsskifte. Platsen är vid Maglevägen-Sockenvägen. Efter att ha tagit del av programhandlingen och samrådsredogörelsen tyder vi det så att vi inte kommer att få bygga ett sådant hus som vi vill ha. 12

13 Maglehems framtida bebyggelse ska tydligen se ut efter en mall, styrd av vissa personers synpunkter och eventuella klagomål som närmaste granne o.s.v. Följaktligen ser vi det som svårt att fullfölja våra planer för framtiden. Vårt önskemål har varit att få njuta av utsikten över havet, våra egna marker och fädernegården i ett boende som passar oss. Privatpersoner i Olseröd P10) Hellberg, Lindblad m.fl., Olseröd 3:33, 3:10, 3:13 och 8:21 Vi har i vår tidigare skrivelse till Stadsbyggnadskontoret uttryckt vår önskan att kommunens myndigheter i sin planering visar stor hänsyn till oss som redan är bosatta i byn. I samma skrivelse ställde vi oss avvisande till de planer som presenterats för bebyggelse i Olseröd öster om Olseröd 8:21, nordost om Olseröd 3:13 och norr om fastigheterna Olseröd 3:10 och Olseröd 3:33. Det är med bestörtning vi nu tagit del av kommunens yttranden i ovan nämnda två skrivelser! De nybyggnadsplaner som Kristianstads kommun skissat på efter samråd med Försvarsmakten, skulle tydligen i sin förlängning medföra tvingande krav på oss att ansluta våra befintliga fastigheter - med deras väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning - till nyinstallerade kommunala anläggningar. Detta skulle naturligtvis medföra betydande ombyggnadsinsatser och kostnader för oss, vilka vi bestämt motsätter oss! Det är alltså inte nog med att kommunen helt fräckt vill tillåta markägaren av de tilltänkta tomterna att sälja ut vår underbara utsikt och våra fria vyer i sektorn NV-NO utan ersättning för den marknadsvärdeförlust som skulle drabba våra fastigheter. Nu förväntas vi dessutom bidra till att betala för de nya dragningar av vatten och avlopp som de tilltänkta nybyggena kräver! Är detta det svar Kristianstads kommun består oss på vår fromma önskan att ni visar stor hänsyn till oss som redan är bosatta i byn? Man borde överhuvudtaget från kommunens sida bättre beakta hur man i sitt agerande påverkar samhörighetskänslan mellan invånarna i det lilla samhället Olseröd, genom att ensidigt gynna en part på de mångas bekostnad. På en liten ort är beroendet av grannars stöd och samarbete stort. Vidare ställer vi oss undrande till samrådshandlingens inledande påstående om stor efterfrågan på att få bygga bostadshus i utvalda lägen i Olseröd. Tre tomter (två längst västerut i byn och en norr om bykärnan) har varit till salu under många år utan att någon affär kommit till stånd. Däremot har flera befintliga fastigheter i byn bytt ägare på senare år. I Samrådsredogörelsen instämmer Stadsbyggnadskontoret i att den nya bebyggelsen kan komma att innebära betydande begränsningar av utsikten för angränsande bostadsfastigheter. Man antyder att vid detaljplanläggning och bygglov behöver möjligheterna att bevara siktstråk för den bakomliggande bebyggelsen studeras särskilt. Vi vill inte nöja oss med några siktstråk! Vi har i decennier levt med den fria utsikt som man nu med några penndrag starkt vill begränsa. Utsikten är i själva verket ett av huvudskälen till att vi bor där vi bor! Vi förstår heller inte hur det skulle vara möjligt att utforma siktstråk som samtidigt skulle lämna rimligt stora öppningar för våra fyra fastigheter, vilka ju omsluter den tilltänkta nybebyggelsen i L-form. Hela intrycket av Olseröds by vid ankomst norrifrån skulle kraftigt förändras av den tänkta nybyggnationen. I boken Från Bjäre till Österlen skånska natur- och kulturmiljöer (Länsstyrelsen i Kristianstad 1996, s ) betonar Länsstyrelsen att Olseröds by utgör en Väl samlad bybebyggelse i ett ålderdomligt kulturlandskap samt att ny bebyggelse i centrala Olseröd bör anpassas till 13

14 rådande tradition. Det omgivande beteslandskapet bör behålla sin beteshävd. Kommunens beredvillighet att upplåta betesmarkerna på byns norra sida till byggnation kan således starkt ifrågasättas. I bilaga 1 till vår skrivelse bifogar vi ett fotografi som visar byns nuvarande bebyggelsegräns mot norr. Det är för oss alldeles uppenbart att byggplanerna skulle bryta den långvariga beteshävden, starkt beskära befintliga fastigheters utsikter och ekonomiska värden samt helt förändra byns genuina karaktär i dess norra gräns. Dessutom skulle trafiken till och från dessa nya fastigheter innebära en betydande störning för oss. Samrådshandlingens argumentation kring ljudstörningar och buller förefaller oss överhuvudtaget märklig. Som kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd så riktigt påpekar blir ju inte en bullerstörning mindre skadlig bara för att den maskeras av en annan med högre ljudnivå. Att man strukit formuleringen tillfart sker från befintlig anslutningsväg i söder betraktar vi som en självklarhet i sammanhanget. Kommunens nya planer för bebyggelse i Olseröd öster om Olseröd 8:21, nordost om Olseröd 3:13 och norr om fastigheterna Olseröd 3:10 och Olseröd 3:33, får oss på nytt att erinra oss det långdragna bygglovsärendet i östra kanten av Olseröd (Byggnadsnämnden i Kristianstad och framåt, med slutligt (?) yttrande av Länsstyrelsen i Kristianstad Dnr , 11107, ). I ett särtryck ur Fågelperspektiv på rättsordningen av Marianne Steneroth Sillén saxar vi följande: Intressant är att även kammarrätten slog fast att en allvarlig begränsning av utsikten från berörda grannars fastigheter kan anses medföra sådan betydande olägenhet för omgivningen som avses i 3 kap 2 PBL. Kristianstads kommun tycks inte tillräckligt beakta utfallet av detta tidigare bygglovsärende i Olseröd! Vi hävdar med bestämdhet att alla planer på byggnation i området öster om Olseröd 8:21, nordost om Olseröd 3:13 och norr om fastigheterna Olseröd 3:10 och Olseröd 3:33 bör avskrivas. P11) Carl-Fredrik Grönhagen, Olseröd 2:14 Som ägare till fastigheten Olseröd 2:14 vill jag påpeka följande punkter som bör tas hänsyn till då man diskuterar eventuella nya tomter i Olseröd. 1. Som utsatt i tidigare skrivelser skall ett respektavstånd på 100 m gälla i förhållande till ursprungliga gårdar vilket innefattar vår gård 2:14. Vidare bör respektavståndet rimligtvis räknas ifrån gårdsbyggnadernas ytterväggar och hörn. 2. Vår gård är en hästgård och vi vill bevara möjligheten att bedriva en aktiv hästuppfödning på gården, detta är en viktig del av ett levande landskap och lämpligt respektavstånd (250 m) bör gälla även i detta avseende. P12) Peter Malm, Olseröd 49:1 Mitt inlägg avser etablering av tomter väster om Sockenvägen mellan min tomt Olseröd 49:1 och cykelvägen (fd. banvallen). Jag vill meddela att jag har servitut på två infiltrationsanläggningar på den aktuella åkermarken på Olseröd 2:4. Servitutet är från och har nummer Dessutom har jag på platsen grävt ner en jordvärmeanläggning som jag har för avsikt att söka servitut på. Jag har fått ett positivt förhandsbesked av ägaren till Olseröd 2:4. Med tanke på servitutet från 2005 och det kommande anser jag det vara olämpligt att lägga tomter på denna åker. 14

15 P13) Carl-Henrik och Christina Henriz, Olseröd 39:2 Vi, Carl-Henrik och Christina Henriz, bor sedan våren -09 på fastigheten Olseröd 39:2.Vi är mycket oroade över förslaget om en eventuell ny bostadsbebyggelse söder om oss. Enligt förslaget från er skulle det vara bakom Helmer Malms smedja, Olseröd 49:1, väster om Sockenvägen. Det skulle skymma den fina utsikten vi har söderut från vår fastighet, en av anledningarna att vi en gång köpte vårt hus. Men det kan väl inte heller vara möjligt med tanke på att lantbrukaren Lennart Söderlindh här i byn, som äger marken klart deklarerat att han inte vill sälja marken, främst av den anledningen att där ligger jordvärmeslingor som det finns servitut på. STADSBYGGNADSKONTORET Ylva Pershaf stadsarkitekt Kristina Mohlin planeringsarktitekt 15

16 Bilaga Stadsbyggnadskontoret 16

17 Bilaga Stadsbyggnadskontoret 17

Program för. Ny bostadsbebyggelse nära Ravlunda skjutfält. www.kristianstad.se. Stadsbyggnadskontoret i Kristianstad Godkänt av BN 2010-08-31

Program för. Ny bostadsbebyggelse nära Ravlunda skjutfält. www.kristianstad.se. Stadsbyggnadskontoret i Kristianstad Godkänt av BN 2010-08-31 www.kristianstad.se Program för Ny bostadsbebyggelse nära Ravlunda skjutfält Stadsbyggnadskontoret i Kristianstad Godkänt av BN 2010-08-31 Dnr ÖPÖV 08-0001 2 Inledning Bakgrund Programmet behandlar möjligheterna

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Detaljplan för FALKEN

Detaljplan för FALKEN UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för FALKEN 2 Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län - modellbild över planområdet från öster. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad den 23 augusti 2011 SAMRÅDET Byggnadsnämnden beslutade

Läs mer

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRESE Samrådsredogörelse BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län s.2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Samråd angående förslaget till detaljplan för Borgen 8 har hållits under tiden

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat.

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat. Tjänsteställe: Bygg- och miljökontoret Handläggare: Elena Eckhardt Datum: 2011-12-05 Beteckning: 2007/0104 218 Er beteckning: Planprogram för Ubbhult Hägnen Samrådet Planprogrammet har varit ute på samråd

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun HUR UTSTÄLLNING 2 HAR BEDRIVITS Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 REGLER FÖR TILLBYGGNADER OCH FÖRÄNDRINGAR I BRF KRABBAN

Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 REGLER FÖR TILLBYGGNADER OCH FÖRÄNDRINGAR I BRF KRABBAN Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 Bäste/Bästa Föreningsmedlem! Detta nyhetsbrev (nr. 23) från styrelsen i BRF Krabban handlar till största delen om våra från och med nu gällande regler för tillbyggnader

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN Avdelningen för rättsliga frågor Kjell Cromnier 08-785 45 03 2010-07-07 Stockholms kommu4 Stadsbyggnadsnämn4leiV,,' Box 8314 n kgo.m201c 104 22 Stockholm Unr: 4031-2010-9254-07-

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer