Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen"

Transkript

1 Sidan 1 Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen Plats: Sal E632, Luleå Tekniska Universitet Tid: Onsdag 27 november 2013 kl. 18:30 Närvarande: 45 medlemmar, varav 7 ur Geosektionens styrelse. Se bilaga 1 2 adjungerande Samt revisorerna Josef Persson, Carl-Johan Granqvist och inspektor Hans Mattsson 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Kristin Jonsson förklarade mötet öppnat kl: 18: Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare Kristin Jonsson föreslogs. att välja Kristin Jonsson till mötesordförande. Viktoria Karlsson föreslogs. att välja Viktoria Karlsson till mötessekreterare. Jesse Saukkokoski och Rustam Yamilov föreslogs. att välja Jesse Saukkokoski och Rustam Yamilov till protokolljusterare, tillika rösträknare. 1.3 Mötets behörighet Mötet ansåg att finna mötet behörigt enligt kapitel 4 paragraf 4:5 i stadgarna. 1.4 Adjungeringar att adjungera in Niclas Bellmyr, Hans Mattsson, Carl-Johan Granqvist och Li Ek med närvarande-, yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt. 1.5 Publicering på Internet Mötet godkände att sektionsmötesprotokollet får publiceras på Geosektionens hemsida.

2 Sidan Fastställande av dagordning att godkänna dagordningen. 1.7 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll är justerat. att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

3 Sidan 3 2 Anmälningsärenden 2.1 Kårstyrelsen informerar Therese Sveitz informerar: Presidiet Kårerna har en dialog med SLS om att det finns för få lokaler uppe hos kårerna. Det är alltså svårt att ha möten i de tillgängliga lokalerna då dessa skall delas av många och oftast är bokade. Det diskuteras på KF ifall man skall erbjuda flerårsmedlemskap inom kåren. Vidare diskuteras det även om hur man skall definiera medlemmar och icke-medlemmar samt om det skall finnas någon fördel för de medlemmar som haft kårmedlemskap under en längre period. Det har gjorts en undersökning om utbyte där man ser att många studenter från andra länder kommer till LTU medan färre studenter från LTU åker på utbyte. Utbildningsenheten Kunskapsmentorerna kommer att finnas även nästa år då man har fått finans från skolan. Utbilgningsbevakningen kollar på hur man skall lösa finansen till sektionerna. De anser att inte alla sektioner får den summa de behöver. TVM vill inte ha kvar ansvaret över mattestugorna och har förslag att TKL skall ta över. Förhandlingar pågår då TKL vill ha kvar mattestugorna och dess funktion. Arbetsmarknadsenheten Inom kort kommer det att hållas ledarskapsutbildningar för de sektionsaktiva. Förhandlingar pågår med att få fram ett nytt avtal med Sveriges ingenjörer. Det har skickats ut företags- och studentenkäter som behandlar frågor om vilka evenemang studenter vill se, hur dessa evenemang skall ordnas samt vilka företag studenterna vill träffa. Sociala enheten Nyligen hölls Av4ningen där det var 880 stycken sittande gäster. Sittningen gick bra men till nästa år kan vissa förbättringar göras. Lilla-nollep kommer nästa år att vara mindre än tidigare då det endast är två startande program med fåtal studenter. Kåren kommer att annordna en välkomstmiddag, sektion- samt kårkväll. Informationsenheten Kårens nya hemsida är i princip klar och kommer att invigas i december. Efter det kommer sektionerna ha möjlighet att göra om deras hemsida, under kårens. Har även arbetat med att kommer på idéer om hur kåren skall kunna nå ut med information till studenterna.

4 Sidan 4 Adlarna presentera sig: Jesse Saukkokoski och Malin Björklind är två av de fyra adlarna för De håller för tillfället på med sökandet av ÖPH-kandidater. 2.2 Styret informerar, se bilaga 2 Albin Nilsson, vice UBS, samt Kristoffer Östman, PR-Info, närvarade ej. 2.3 Kårfullmäktige informerar Sebastian Engsner informerar: På senaste kårfullmäktige-mötet valdes fyra adlar för nästa års nolleperiod, Jesse Saukkokoski, Malin Björklind, Jesper Ericson och Sophia Carpár. Det togs även upp en diskussion angående rekryteringen av phösare. Det har varit ett överintag av phösare och förslaget var att ta ner sorteringen av phösare till sektionsnivå. Slutligen bestämdes det att Nolleperiodsgruppen får fortsätta stå för urvalet bland de sökande. 3 Beslut 3.1. Resultat- och balansräkning för 2012, se bilaga 3 Li Ek informerar (André Thysell och Per Gunnvard med på länk via Skype): Li förklarade de olika posterna och informerade kortfattat om varför resultatrapporten ser ut som den gör. Det negativa resultatet förklarade hon har med sponsring att göra. Ett fel hittades under mötet på kostnadssidan, där posten Geolusse Fördrink skall vara negativ och inte positiv. Mötet kom med några frågor som bland annat berörde om när styret för 2012 insåg att de inte skulle få ihop tillräckligt med sponsring och vilka åtgärder som vidtogs. André svarade att de i november började inse problemet och drog därför ner på alla kostnader så mycket som det gick. att lägga resultat- och balansräkning för 2012 till handlingarna Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för 2012 års styrelse, se bilaga 4 Revisorerna Josef Persson och Carl-Johan Granqvist informerar: Josef läste upp delar ur revisionsberättelsen och förklarade att de anser att styrelsen för verksamhetsåret 2012 borde få ansvarsfrihet under förutsättning att vissa åtgärder vidtas. De har under sin granskning av ekonomin upptäckt att Geosektionen förvaltat pengar från Bergmannaföreningen, något som skett utanför bokföringen, och därför vill revisorerna att det skall öppnas ett enskilt konto för de pengarna. I övrigt anser revisorerna att styrelsen inte har handlat i strid med sektionens stadgar eller svensk lag och därför skall få ansvarsfrihet. Mötet hade några frågor till revisorerna om det bland annat funnits tillräckligt med fodringar och täckningar för utgifterna, om det funnits tillräckligt med underlag för bokföringen och om de själva anser att det finns några tveksamheter i bokföringen. Josef och Carl-Johan var eniga

5 Sidan 5 om att det inte fanns några tveksamheter i bokföringen som inte gick att förklara. Exempelvis då det funnits bristande underlag för vissa inköp har dessa kunnat stärkas med att visa upp det påstådda inköpta föremål fysiskt. att ge 2012 års styrelse ansvarsfrihet Balansbudget för 2014, se bilaga 5 Kristin Jonsson och Helena Sjöberg informerar: Kristin och Helena gick igenom hur budgetförslaget för 2014 är uppbyggt och vilka posterna är. Förslaget baseras på tidigare års budgetar samt hur årets styrelse har förbrukat de olika budgeterade posterna. Budgetförslaget har en slutsumma som är lite lägre än förra året på grund av att sponsring från TKL har dragits ner. De representanter från Bunkern som närvarade på mötet hade funderingar kring den nya posten som berör Bunkern. Styret har inte bestämt helt och hållet hur den budgeterade posten kommer att få utnyttjas, förslaget än så länge är att det skall vara pengar som Bunkern får söka vid behov. Den negativa responsen till budgetförslaget gällde sänkningen av Gvösken. För andra året i rad har detta event fått en mindre budget. Repet som annordnar Gvösken är rädd att eventet kommer att bli mindre populärt och svårare att anordna ifall budgeten sänks ytterligare. Kristin och Helena förklarade att sänkningen av Gvösken beror på att man vill minska pressen på styret när det gäller sökningen av sponsring. Man tänker att istället får biljettförsäljningen höjas för att kunna finansiera en lika hög budget för eventet. En diskussion startade även gällande posten Geolussebalen. Den är budgeterad till kronor, något som är en stor del av Geosektionens budget. Mötet hade några åsikter om att en stor del av Geosektionen pengar går till ett event som inte många av sektionens medlemmar deltar på, utan är ett event för hela skolan. Trots att balen är en lång tradition anser mötet att det kan vara bra att komma med förbättringsförslag som gynnar budgeten och sektionens medlemmar. att fastslå budgetförslaget som budget för Val, se bilaga Val av Ordförande att välja Harald Börestam till ordförande för verksamhetsåret 2014.

6 Sidan Val av vice ordförande att välja Emelie Nilsson till vice ordförande för senare delen av verksamhetsåret 2013/ Val av Arbetsmarknadskontakt att välja Alfred Holgersson till arbetsmarknadskontakt för verksamhetsåret Val av Medlemskontakt att välja Daniella Backlund till medlemskontakt för verksamhetsåret Val av Utbildningsbevakningssamordnare att välja Jesper Dalgren till utbildningsbevakningssamordnare för verksamhetsåret Val av PR-Info att välja Melinda Winninge till PR-info för verksamhetsåret Val av Kassör att välja Joel Carlsson till kassör för verksamhetsåret Val av Sekreterare Josef Persson, 27 år, läser IMP åk3, nominerar sig själv. att välja Josef Persson till sekreterare för senare delen av verksamhetsåret 2013/ Val av Studerandeskyddsombud att välja Axel Flodin Vacher till studerandeskyddsombud för verksamhetsåret 2014.

7 Sidan Val av Internrevisor att bordlägga valet av internrevisor då ingen är nominerad Val av Externrevisor att välja Niclas Bellmyr till externrevisor för verksamhetsåret Val av Suppleant till internrevisor att bordlägga valet av suppleant till internrevisor då ingen är nominerad Val av Suppleant till externrevisor att bordlägga valet av suppleant till externrevisor då ingen är nominerad Val av KF-ledamöter att välja Olle Bertilsson till KF-ledamot för senare delen av verksamhetsåret 2013/2014. Adrian Larsson, 20 år, läser NRT åk 1, nominerar sig själv. att välja Adrian Larsson till KF-ledamot för senare delen av verksamhetsåret 2013/ Val av Representant i Bergmannaföreningens styrelse att välja Anna Andersson till representant i Bergmannaföreningens styrelse för verksamhetsåret 2014 och Val av Representationskommittéens ordförande att välja Anna Runnerstam till representationskommittéens ordförande för vt Val av Bunkergeneral att välja Johan Wansölin till bunkergeneral för verksamhetsåret 2014.

8 Sidan Val av Inspektor att välja Hans Mattsson till inspektor för verksamhetsåret 2014 och Val av Proinspektor att sätta posten proinspektor som vakant post. 5 Presentation av Arktis och dess verksamhet, se bilaga 7 Sebastian Engsner och Jesse Saukkokoski informerar: Arktis Studentförening har som önskemål att röstas in som en sektionsförening på nästa sektionsmöte under läsperiod 3, och därför ansågs det bra ifall föreningen visade upp sig på sektionsmötet och presenterade sin verksamhet. Arktis grundades 2007 och är en ideell förening för de som läser civilingenjör arkitektur. I dagsläget har föreningen 65 stycken medlemmar och har en potential på ungefär 300 stycken. Styrelsen i föreningen består av en ordförande, kassör samt 6 ledamöter. Föreningen jobbar med att bland annat skapa event som tävlingar, företagskvällar samt studieresor. Arktis vill bli en sektionsförening för att det skulle stärka kontakten med sektionen, underlätta deras arbete, föreningen skulle synas mer samt få en bättre möjlighet att växa. 6 Projektgrupp inom Geosektionen Simon Andersson och Kristin Jonsson informerar: Geosektionens styrelse har pratat under några enstaka styrelsemöten om att det skulle vara bra om man kunde starta upp en projektgrupp inom Geosektionen. Denna projektgrupp skall kolla över de nuvarande posterna, deras uppgifter samt komma med förslag på förbättringar. Det skulle leda till att styret effektiviserar sitt arbete samt att kontakten mellan sektionen och dess underföreningar skulle utvecklas. Projektgruppen skulle även kolla på hur underföreningarnas styren ser ut och vilka poster som ingår där och även hur dessa kan tänkas utvecklas. Frågor som uppstod från medlemmarna var bland annat vilka som skulle ingå i denna projektgrupp. Där anser styret och mötet att det skulle vara bäst ifall projektgruppen innefattas av gamla styrelsemedlemmar eller medlemmar som på något sätt varit aktiv inom Geosektionen och därmed har erfarenhet av sektionens arbete. Dock finns viss tvekan ifall det finns personer som har tillräckligt med tid för att ingå i denna grupp och lägga ner det arbete som kommer att krävas. Sammanfattningsvis är denna idé ett långsiktigt arbete och responsen från medlemmarna på mötet var positiv.

9 Sidan 9 7 Övriga frågor Inga övriga frågor. 8 Avslutande formalia 8.1 Nästa sektionsmöte Nästa sektionsmöte kommer hållas i läsperiod 3, Mötets avslutande Ordförande Kristin Jonsson avslutade mötet kl: 21:39. Kristin Jonsson, mötesordförande Viktoria Karlsson, mötessekreterare Jesse Saukkokoski, justerare Rustam Yamilow, justerare

10 Sidan 10 Bilagesamling Sektionsmöte 27 november 2013

11 Sidan 11 Bilaga 1: Närvarolista Tillhör Geo? Namn (Kårmedlem) Annan sektion, vilken? Josef Persson Simon Andersson Kristin Jonsson Helena Sjöberg Viktoria Karlsson Klara Dagnäs Linnéa Johansson Louise Forsman Jenny Palmenäs Rustam Yamilov Melinda Winninge Emma Brånn Ellinor Johansson Mats Mattias Brodin Ronja Eränen Olle Bertilsson Joel Carlsson Adrian Larsson Emelie Nilsson Niclas Bellmyr Elsa Jakobsson Hans Mattsson Therese Sveitz Veronika Sjödin NEJ NEJ

12 Sidan 12 Tillhör Geo? Namn (Kårmedlem) Annan sektion, vilken? Fredrik Andersson Christoffer Schmidt Sofia Tidblad Elin Tranvik Cecilia Hultin Johanna Elbert Sara Gustafsson Malin Björklind Jesse Saukkokoski Axel Flodin Vacher Sebastian Engsner Harald Börestam Carl-Johan Granqvist NEJ Ekonom Jesper Dalgren Li Ek Elvira Lindström Anna Runnerstam Linda Nilsson Johan Wansölin Alfred Holgersson Lisa Thorén Astrid Theander Anna Andersson Jennie Larsson NEJ

13 Sidan 13 Bilaga 2: Styret informerar Ordförande Kristin Jonsson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följande gjorts: Styrelsemöte Närvarat och varit mötesordförande Skickat ut kallelse till respektive styrelsemöte Andra möten Deltagit på alla Ordfrad Rapporterat på samtliga KF Deltagit på möte med Industrikompetens Event Deltagit på företagskväll NCC Deltagit på SBN s välkomstmiddag Deltagit på Uptakten Deltagit på Workshop med Teknologkåren Programtröjor Samordnat beställningar av programtröjor för de olika programmen under samhällsbyggnad Övrigt Utsett vinnaren till Adéliepriset 2013 som ordförande i Pédagogique-Académie Deltagit i Workshop med andra sektioner under TKL angående ett gemensamt samarbete med arbetsmarknad Suttit i expen Tagit bild med styret för fotokatalogen

14 Sidan 14 Vice Ordförande Vakant post.

15 Sidan 15 Utbildningsbevakningssamordnare Klara Dagnäs, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följande gjorts: Möten Deltagit på lunchmöten samt extrainsatta styrelsemöten Deltagit och hållit i ett stormöte Vill du veta mer, maila och fråga efter mötets minnesanteckningar. Deltagit på UBS-råd Diskuterat om kurswiki är ett bra sätt att bestämma hur stort sektionstillskottet ska bli. Har även haft möte med Aiko Abas, Huvudstuderandeskyddsombud, om hur man kan förbättra samarbetet mellan UBS och skyddsombuden. Deltagit på GU-möte SBN Frågor som diskuterats där har nu handlat mycket om rekrytering samt om hur arbetet med de underkända programmen från UKÄ:s utvärdering ska fortgå. De program under SBN som underkändes var Brandingenjör och Jord och berg mastern under väg och vatten. Event Deltagit på företagskväll NCC Deltagit i insamling av Geo goes pink Övrigt Har arbetat med ovanligt många anmälda studentärenden Har fortsatt att involvera Albin (vubs) i UBS-arbetet och förbereda honom för att arbeta mer självständigt. Delat ut Teknologkårens pris till Årets bästa lärare Tagit foto med styret för fotokatalogen Utbildningsbevakarutskottet Sedan Albin (vubs) tillsattes har behovet av ett utskott förlorat sin funktion. Därför valde vi på det senaste stormötet att lägga ned Utbildningsbevakarutskottet.

16 Sidan 16 Vice Utbildningsbevakningssamordnare Albin Nilsson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följande gjorts: Möten Deltagit på UBS-råd Deltagit på Stormöte Deltagit på programråd för IMP, Väg & vatten samt Samhällsbyggnad Deltagit på lunchmöten samt extrainsatta styrelsemöten Kurswiki Granskat kurswiki för läsperiod 3 och 4 förra året, där 64 % av kurserna har utväderats Övrigt Jobbat med en hel del studentärenden Varit med och utsett Årets lärare för Teknologkåren Deltagit vid försäljning av Geo goes pink -märken Tagit foto med styret för fotokatalogen Utbildningsbevakarutskottet Sedan min post valdes in i styret har behovet av att ha ett utskott för studiebevakningen sjunkit markant. I samråd med UBS har beslut tagits att lägga ned utskottet, då vi inte ser något behov av att ha det kvar.

17 Sidan 17 Arbetsmarknadskontakt Simon Andersson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följande gjorts: Möten Deltagit på lunchmöten Deltagit på ARB-möten Dessa möten har återupptagits och vi har där diskuterat hur mötena skall fungera och vad syftet är. Deltagit på möte med Industrikompetens Sponsring Har fortsatt att driva in sponsring till sektionen LKAB sponsrar sektionen med kr för läsåret 13/14 NCC sponsrar sektionen med kr för läsåret 13/14 Företagskvällar Har planerat och arrangerat företagskvällar med LKAB och NCC Event Deltagit på Workshop med Teknologkåren Deltagit på Säljutbildning med Teknologkåren Deltagit på Uptakten Övrigt Har påbörjat material till överlämning Suttit i expen Tagit foto med styret för fotokatalogen

18 Sidan 18 Medlemskontakt Anna Andersson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följande gjorts: Hemsida och mail Skickat ut medlemsmail Uppdaterat Facebook Uppdaterat hemsidan Uppdaterat maillistor Försökt få mer information om flytten av hemsidan Event Sålt märken och fika under Geo goes pink Planerat inför Geoaktivas Haft kontakt med Repet angående Georgcup Deltagit på företagskväll NCC Deltagit på TKL:s säljutbildning Förberett inför nästa års BRUSTBER Möten Deltagit på SOL-möten Deltagit på lunchmöten samt extrainsatta styrelsemöten Övrigt Representerat styret på LILN s första föreningsmöte Suttit i expen Sålt overaller och märken efter sektionsmötet Bakat till Geo goes pink Suttit med i Pedagogique-Academien för val av bästa lärare till Adéliepriset Tagit foto med styret för fotokatalogen

19 Sidan 19 PR-Info Kristoffer Östman, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följande gjorts: Event Deltagit på SBN:s välkomstmiddag Deltagit i insamling för Geo Goes Pink Deltagit på företagskväll NCC Inköp Geo goes pink -märken Spegatter Arkitektur, IMP, NRT och VoV Planscher Valberedningen Sök geostyret Geo goes pink Adeliépriset NCC:s företagskväll LKAB:s företagskväll Sektionsmöte Programtröjor Samordnare av beställningen Kontaktperson mot Reklamtrion Beställt offert för en grundtröja Huvtröja med LTU tryckt på ärmen Beställt tröjor för utprovning Möten Deltagit på lunchmöten samt extrainsatta styrelsemöten Deltagit på INSEKT-möte (information- och sekreterarrådet) Övrigt Tagit bild av styret för fotokatalogen Suttit i expen Kontakt med STUK om Geoaktivas

20 Sidan 20 Kassör Helena Sjöberg, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följande gjorts: Ekonomi Har tillsammans med ordförande gjort ett budgetförslag för 2014 Har tillsammans med övriga styret satt budgeten för 2014 Fakturerat, bokfört, betalat räkningar samt satt in överskottet från kassan på banken Möten Deltagit på uppstart av Ordfrad Deltagit på Kassörsråd Haft möte med extern- och internrevisor Deltagit på lunchmöten och extrainsatta styrelsemöten Event Deltagit på företagskväll NCC Övrigt Deltagit i planering av programtröjor samt under provning av programtröjor i expen Tagit bild med styret för fotokatalogen Suttit i expen

21 Sidan 21 Sekreterare Viktoria Karlsson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följande gjorts: Protokoll Renskrivit styrelsemötesprotokoll Renskrivit sektionsmötesprotkollet från Strukturerat upp en ny mallen för sektionsmötesprotokoll Möten Deltagit på lunchmöten samt extrainsatta styrelsemöten Deltagit på INSEKT-möte (information- och sekreterarråd) Övrigt Ändrat i stadgarna Deltagit under provning av programtröjor i expen Suttit i expen Tagit bild med styret för fotokatalogen

22 Sidan 22 Studerandeskyddsombud Jennie Larsson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följande gjorts: Möten Deltagit på lunchmöten samt extrainsatt styrelsemöte Deltagit på SMK-möten Deltagit på Stormöte Event Deltagit på TKL s Uptakten Deltagit i insamlingen av Geo goes pink Deltagit på säljutbildning med Teknologkåren Deltagit på utbildning för studerandeskyddsombud Studiemiljön Tagit in synpunkter på studiemiljön från studenter Övrigt Tagit foto med styret för fotokatalogen Suttit i expen

23 Sidan 23 Bilaga 3: Resultat- och balansräkning för 2012

24 Sidan 24

25 Sidan 25 Bilaga 4: Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för 2012 års styrelse

26 Sidan 26 Bilaga 5: Balansbudget för 2014

27 Sidan 27 Bilaga 6: Nomineringar Ordförande Geosektionens valberedning nominerar Harald Börestam till posten ordförande för verksamhetsåret Harald kan beskrivas som engagerad och världsvan, samtidigt som han är mycket trygg i sig själv. Han har lätt för att överblicka saker och har en vilja att lära sig mer om institutionens och sektionernas arbete för att i sin tur kunna förbättra. Vi tror att hans drivkraft och öppenhet gör honom mycket lämplig i rollen som ordförande. Vice Ordförande Geosektionens valberedning nominerar Emelie Nilsson till posten vice ordförande för den senare delen av verksamhetsåret 2013/2014. Emelie är en lyhörd person med god förmåga att ta in åsikter. Samtidigt är hon också pådrivande och fungerar bra i grupp med alla typer av personer. Vi tror att Emelie skulle kunna bidra med mycket till styrets gemenskap då hon har egenskaper som gör att hon kan medla mellan personer och styra upp i tillfällen då detta behövs. Arbetsmarknadskontakt Geosektionens valberedning nominerar Alfred Holgersson till arbetsmarknadskontakt för verksamhetsåret Alfred är en ambitiös och social person som är lätt att prata med. Han förstår vikten av näringslivskontakter och vill ta på sig ansvar i form av engagemang för att kunna påverka inom just detta område. Alfred är dessutom inte rädd för nya uppgifter och utmaningar, något som kommer hjälpa honom på posten som arbetsmarknadskontakt. Medlemskontakt Geosektionens valberedning nominerar Daniella Backlund till medlemskontakt för verksamhetsåret Daniella är driven och har alltid en positiv inställning till de saker hon tar sig an, vilket bland annat har synts i hennes engagemang inom längdsektionen och Göteborgs Nation. Hon är dessutom en mycket utåtriktad person med stort kontaktnät. Hennes starka personlighet och tidigare erfarenheter gör att vi känner stort förtroende för henne på posten som medlemskontakt. Utbildningsbevakningssamordnare Geosektionens valberedning nominerar Jesper Dalgren till utbildningsbevakningssamordnare för verksamhetsåret Jesper är väldigt intresserad av utbildningarnas värde och hur de står sig mot liknande utbildningar på andra universitet. Han vill påverka kursupplägg och lärare så att elever får en mer positiv upplevelse av studier, samt att man ska kunna känna att det är möjligt att påverka sin utbildning. Därför anser vi i valberedningen att Jesper kommer att göra en mycket god insats som utbildningsbevakningssamordnare.

28 Sidan 28 PR-Info Geosektionens valberedning nominerar Melinda Winninge till posten PR-info för verksamhetsåret Melinda är en strukturerad och kreativ person med intresse för grafisk utformning. Hon är van vid användandet av Photoshop och vill använda detta i form av engagemang för att utvecklas inom det grafiska området. Melindas egenskaper gör att hon lämpar sig väl för posten som PR-info inom Geosektionen. Kassör Geosektionens valberedning nominerar Joel Carlsson till kassör för verksamhetsåret Joel är en ordningsam person med bra framförhållning. Han har ett intresse för ekonomi och en vilja att lära sig mer, samtidigt som han har ambitionen att slutföra sina uppgifter på ett grundligt sätt. Hans noggrannhet och motivation kommer gynna honom på posten som kassör. Sekreterare Ingen nominerad. Studerandeskyddsombud Geosektionens valberedning nominerar Axel Flodin Vacher till studerandeskyddsombud för verksamhetsåret Axel är både lugn och sansad samtidigt som han tycker om att diskutera och utvärdera. Han har en vilja att förbättra skolmiljön och dessutom en förmåga att tänka kritiskt och ta saker på allvar. Vi tror att hans personlighet kommer komplettera övriga styrelsemedlemmar, samt vara till en fördel i arbetet som studerandeskyddsombud. Internrevisor Ingen nominerad. Externrevisor Geosektions valberedning nominerar Niclas Bellmyr till externrevisor för verksamhetsåret Niclas läser andra året på civilekonomprogrammet och har ett intresse för ekonomisk redovisning. Han är en ansvarstagande och noggrann person och därför tror vi i valberedningen att Niclas kommer att bli en lysande externrevisor för geosektionen. Suppleant till internrevisor Ingen nominerad. Suppleant till externrevisor Ingen nominerad. KF-ledamöter Geosektionens valberedning nominerar Olle Bertilsson till KF-ledamot för den senare delen av verksamhetsåret 2013/2014. Olle har en önskan att få en bättre inblick i hur organen under kåren fungerar och samtidigt kunna vara med och påverka. Han är en idérik person som har lätt för att prata och diskutera, egenskaper som passar en KF-ledamot mycket bra.

29 Sidan 29 Representant i Bergmannaföreningens styrelse Geosektionens valberedning nominerar Anna Andersson till Bergmannaföreningens studentrepresentant för verksamhetsåret Anna är en mycket utåtriktad person med stort kontaktnät och tidigare erfarenheter från engagemang inom Geostyret. Hon är driven och har ett intresse för de inriktningar som rör berg, metaller och mineral. Hennes tidigare erfarenheter från arbetet som medlemskontakt kommer komma väl till hands i uppdraget som studentrepresentant för Bergmannaföreningen. Inspektor Geosektionens valberedning nominerar Hans Matsson till inspektor för verksamhetsåren 2014 och Hans har tidigare suttit som inspektor och vi i valberedningen har fortsatt förtroende för att han ska sköta sin uppgift väl. Proinspektor Ingen nominerad.

30 Sidan 30 Bilaga 7: Presentation av Arktis och dess verksamhet Arktis Studentförening har i åtanke att ansöka om att bli en sektionsförening till sektionsmöte 1. Vi vill således i förväg presentera vår verksamhet och visioner för er, så att ni kan skapa er en bild av föreningen. Utöver det vill vi tydliggöra syftet med varför vi har valt att ansöka just nu. Stadgar för föreningen Arktis Studentförening 1 Föreningens namn är Arktis Studentförening 2 Föreningens ändamål är att - Stärka programmet Civilingenjör Arkitekturs identitet - Skapa gemenskap mellan programmets studenter - Belysa ämnet arkitektur - Höja medlemmarnas kunskap inom ämnet arkitektur - Utveckla en medvetenhet om lokal arkitektur hos medlemmarna - Förmedla kontakt mellan utbildning och näringsliv Föreningen skall inte fungera som ett programråd för Civilingenjör Arkitektur. 3 Medlemmar Till medlem antas fysisk person inskriven på programmet Civilingenjör Arkitektur som betalt gällande medlemsavgift för innevarande verksamhetsår. Styrelsen kan ge dispens från regeln att man skall vara inskriven på programmet Civilingenjör Arkitektur i enskilda fall ansökan görs skriftligt. Till stödmedlemmar antas fysisk person som vill stödja föreningens ändamål utan att delta aktivt och utan rösträtt. 4 Medlemsavgift Medlems- och stödmedlemsavgift fastställs årligen vid årsmötet. 5 Verksamhetsår Föreningen har brutet verksamhetsår som omfattar tiden 1:a juni till 31:a maj.

31 Sidan 31 6 Beslutande organ A. Föreningens högts beslutande organ är årsmötet. B. Årsmötet kungöres senast två (2) veckor före sammanträdet via e-post till medlemmarna. Därtill ska möteshandlingar vara medlemmarna tillhanda en (1) vecka innan årsmötet. Eventuella motioner skall vara styrelsen till handa senast en (1) vecka före årsmötet. C. Vid årsmötet äger varje medlem en röst vid votering. D. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas. 1. Mötets stadgeenliga utlysande. 2. Val av ordförande, sekreterare och två (2) protokolljusterare för mötet. 3. Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och revisionsberättelse. 4. Beslut om ansvarsfrihet. 5. Fastställande av verksamhetsplan och budget. 6. Fastställande av medlemsavgift. 7. Val av ordförande på ett (1) år. 8. Val av kassör på ett (1) år. 9. Val av sex (6) styrelseledamöter på ett (1) år. 10. Val av en (1) till (2) revisorer på ett (1) år. 11. Behandling av motioner och styrelsens förslag. 12. Val av beredning. 7 Styrelsen Förvaltningen handhas av en (1) styrelse bestående av ordförande, kassör och sex (6) styrelseledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själva. Styrelsen är beslutmässig vid minst tre (3) närvarande av styrelsen. 8 Extra årsmöte Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när styrelsens majoritet anser det påkallat eller om 2/3 av medlemmarna så begär. Kallelse, med angiven tid, plats, och motiv för extra årsmöte, skall utskickas via e-post till medlemmarna senast två (2) veckor före det extra årsmötet.

32 Sidan 32 9 Stadgeändring Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmötet. Förslag härom insändes minst en (1) vecka före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets antagande fodras 2/3 majoritet av avgivna röster. 10 Upplösning Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insändes minst två (2) veckor före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. För förslagets antagande krävs 2/3 majoritet av avgivna röster. Vid upplösning skall föreningens tillgångar fördelas till ändamål som överensstämmer med föreningens syfte. Dessa ändamål beslutas av det sista årsmötet. 11 Beslut Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för 8, 9 och 10. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då lottdragning avgör. 12 Utträde Utträde ur föreningen skall ske skriftligt. Utträde sker omedelbart och utan rätt återfå medlemsinsatsen och årsavgiften. 13 Uteslutning Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart skadar föreningen eller motarbetar föreningens intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsmöte genom att anmäla detta till styrelsen inom en (1) månad från det att meddelandet om uteslutning avsänts till denne. Utesluten medlem äger ej rätt att återfå sin medlemsavgift.

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Sidan 2 Bilaga 1 Styret informerar Ordförande Kristin Jonsson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följandegjorts: Styrelsemöte Närvarat och varit mötesordförande

Läs mer

Bilaga 1: Styret informerar

Bilaga 1: Styret informerar Bilaga 1: Styret informerar Sedan det förra sektionsmötet har det löpande arbetet flutit på. Ordförande och vice ordförande har deltagit på ORDFRAD tillsammans med öv- riga sektionen samt kåren centralt.

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117.

Föredragare: Mattias Thorwid. Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:39 den 9 december 2014 i A117. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-05-29

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-05-29 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-05-29 IAESTE The International Association For The Exchange Of Students for Technical Experience 4/25/15 Förnyad bidragsansökan för IAESTE lokalkommitté

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: 2015-03-04 Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: 2011-10-31 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015,

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2013/2014. 2013-11-07, kl 18.30 i E632

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2013/2014. 2013-11-07, kl 18.30 i E632 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 2 2013/2014, kl 18.30 i E632 Bilaga 22.1.1 Kårfullmäktige 2 Sidan 1 av 3 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen, vice ordförande Martin Svensson Geosektionen,

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer Innehåll Världens möjlighet 3 Normalstadgar för lokalförening i Salt barn och unga i EFS 5 Kommentarer till normalstadgar för lokalförening i Salt

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer