Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen"

Transkript

1 Sidan 1 Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen Plats: Sal E632, Luleå Tekniska Universitet Tid: Onsdag 27 november 2013 kl. 18:30 Närvarande: 45 medlemmar, varav 7 ur Geosektionens styrelse. Se bilaga 1 2 adjungerande Samt revisorerna Josef Persson, Carl-Johan Granqvist och inspektor Hans Mattsson 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Kristin Jonsson förklarade mötet öppnat kl: 18: Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare Kristin Jonsson föreslogs. att välja Kristin Jonsson till mötesordförande. Viktoria Karlsson föreslogs. att välja Viktoria Karlsson till mötessekreterare. Jesse Saukkokoski och Rustam Yamilov föreslogs. att välja Jesse Saukkokoski och Rustam Yamilov till protokolljusterare, tillika rösträknare. 1.3 Mötets behörighet Mötet ansåg att finna mötet behörigt enligt kapitel 4 paragraf 4:5 i stadgarna. 1.4 Adjungeringar att adjungera in Niclas Bellmyr, Hans Mattsson, Carl-Johan Granqvist och Li Ek med närvarande-, yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt. 1.5 Publicering på Internet Mötet godkände att sektionsmötesprotokollet får publiceras på Geosektionens hemsida.

2 Sidan Fastställande av dagordning att godkänna dagordningen. 1.7 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll är justerat. att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

3 Sidan 3 2 Anmälningsärenden 2.1 Kårstyrelsen informerar Therese Sveitz informerar: Presidiet Kårerna har en dialog med SLS om att det finns för få lokaler uppe hos kårerna. Det är alltså svårt att ha möten i de tillgängliga lokalerna då dessa skall delas av många och oftast är bokade. Det diskuteras på KF ifall man skall erbjuda flerårsmedlemskap inom kåren. Vidare diskuteras det även om hur man skall definiera medlemmar och icke-medlemmar samt om det skall finnas någon fördel för de medlemmar som haft kårmedlemskap under en längre period. Det har gjorts en undersökning om utbyte där man ser att många studenter från andra länder kommer till LTU medan färre studenter från LTU åker på utbyte. Utbildningsenheten Kunskapsmentorerna kommer att finnas även nästa år då man har fått finans från skolan. Utbilgningsbevakningen kollar på hur man skall lösa finansen till sektionerna. De anser att inte alla sektioner får den summa de behöver. TVM vill inte ha kvar ansvaret över mattestugorna och har förslag att TKL skall ta över. Förhandlingar pågår då TKL vill ha kvar mattestugorna och dess funktion. Arbetsmarknadsenheten Inom kort kommer det att hållas ledarskapsutbildningar för de sektionsaktiva. Förhandlingar pågår med att få fram ett nytt avtal med Sveriges ingenjörer. Det har skickats ut företags- och studentenkäter som behandlar frågor om vilka evenemang studenter vill se, hur dessa evenemang skall ordnas samt vilka företag studenterna vill träffa. Sociala enheten Nyligen hölls Av4ningen där det var 880 stycken sittande gäster. Sittningen gick bra men till nästa år kan vissa förbättringar göras. Lilla-nollep kommer nästa år att vara mindre än tidigare då det endast är två startande program med fåtal studenter. Kåren kommer att annordna en välkomstmiddag, sektion- samt kårkväll. Informationsenheten Kårens nya hemsida är i princip klar och kommer att invigas i december. Efter det kommer sektionerna ha möjlighet att göra om deras hemsida, under kårens. Har även arbetat med att kommer på idéer om hur kåren skall kunna nå ut med information till studenterna.

4 Sidan 4 Adlarna presentera sig: Jesse Saukkokoski och Malin Björklind är två av de fyra adlarna för De håller för tillfället på med sökandet av ÖPH-kandidater. 2.2 Styret informerar, se bilaga 2 Albin Nilsson, vice UBS, samt Kristoffer Östman, PR-Info, närvarade ej. 2.3 Kårfullmäktige informerar Sebastian Engsner informerar: På senaste kårfullmäktige-mötet valdes fyra adlar för nästa års nolleperiod, Jesse Saukkokoski, Malin Björklind, Jesper Ericson och Sophia Carpár. Det togs även upp en diskussion angående rekryteringen av phösare. Det har varit ett överintag av phösare och förslaget var att ta ner sorteringen av phösare till sektionsnivå. Slutligen bestämdes det att Nolleperiodsgruppen får fortsätta stå för urvalet bland de sökande. 3 Beslut 3.1. Resultat- och balansräkning för 2012, se bilaga 3 Li Ek informerar (André Thysell och Per Gunnvard med på länk via Skype): Li förklarade de olika posterna och informerade kortfattat om varför resultatrapporten ser ut som den gör. Det negativa resultatet förklarade hon har med sponsring att göra. Ett fel hittades under mötet på kostnadssidan, där posten Geolusse Fördrink skall vara negativ och inte positiv. Mötet kom med några frågor som bland annat berörde om när styret för 2012 insåg att de inte skulle få ihop tillräckligt med sponsring och vilka åtgärder som vidtogs. André svarade att de i november började inse problemet och drog därför ner på alla kostnader så mycket som det gick. att lägga resultat- och balansräkning för 2012 till handlingarna Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för 2012 års styrelse, se bilaga 4 Revisorerna Josef Persson och Carl-Johan Granqvist informerar: Josef läste upp delar ur revisionsberättelsen och förklarade att de anser att styrelsen för verksamhetsåret 2012 borde få ansvarsfrihet under förutsättning att vissa åtgärder vidtas. De har under sin granskning av ekonomin upptäckt att Geosektionen förvaltat pengar från Bergmannaföreningen, något som skett utanför bokföringen, och därför vill revisorerna att det skall öppnas ett enskilt konto för de pengarna. I övrigt anser revisorerna att styrelsen inte har handlat i strid med sektionens stadgar eller svensk lag och därför skall få ansvarsfrihet. Mötet hade några frågor till revisorerna om det bland annat funnits tillräckligt med fodringar och täckningar för utgifterna, om det funnits tillräckligt med underlag för bokföringen och om de själva anser att det finns några tveksamheter i bokföringen. Josef och Carl-Johan var eniga

5 Sidan 5 om att det inte fanns några tveksamheter i bokföringen som inte gick att förklara. Exempelvis då det funnits bristande underlag för vissa inköp har dessa kunnat stärkas med att visa upp det påstådda inköpta föremål fysiskt. att ge 2012 års styrelse ansvarsfrihet Balansbudget för 2014, se bilaga 5 Kristin Jonsson och Helena Sjöberg informerar: Kristin och Helena gick igenom hur budgetförslaget för 2014 är uppbyggt och vilka posterna är. Förslaget baseras på tidigare års budgetar samt hur årets styrelse har förbrukat de olika budgeterade posterna. Budgetförslaget har en slutsumma som är lite lägre än förra året på grund av att sponsring från TKL har dragits ner. De representanter från Bunkern som närvarade på mötet hade funderingar kring den nya posten som berör Bunkern. Styret har inte bestämt helt och hållet hur den budgeterade posten kommer att få utnyttjas, förslaget än så länge är att det skall vara pengar som Bunkern får söka vid behov. Den negativa responsen till budgetförslaget gällde sänkningen av Gvösken. För andra året i rad har detta event fått en mindre budget. Repet som annordnar Gvösken är rädd att eventet kommer att bli mindre populärt och svårare att anordna ifall budgeten sänks ytterligare. Kristin och Helena förklarade att sänkningen av Gvösken beror på att man vill minska pressen på styret när det gäller sökningen av sponsring. Man tänker att istället får biljettförsäljningen höjas för att kunna finansiera en lika hög budget för eventet. En diskussion startade även gällande posten Geolussebalen. Den är budgeterad till kronor, något som är en stor del av Geosektionens budget. Mötet hade några åsikter om att en stor del av Geosektionen pengar går till ett event som inte många av sektionens medlemmar deltar på, utan är ett event för hela skolan. Trots att balen är en lång tradition anser mötet att det kan vara bra att komma med förbättringsförslag som gynnar budgeten och sektionens medlemmar. att fastslå budgetförslaget som budget för Val, se bilaga Val av Ordförande att välja Harald Börestam till ordförande för verksamhetsåret 2014.

6 Sidan Val av vice ordförande att välja Emelie Nilsson till vice ordförande för senare delen av verksamhetsåret 2013/ Val av Arbetsmarknadskontakt att välja Alfred Holgersson till arbetsmarknadskontakt för verksamhetsåret Val av Medlemskontakt att välja Daniella Backlund till medlemskontakt för verksamhetsåret Val av Utbildningsbevakningssamordnare att välja Jesper Dalgren till utbildningsbevakningssamordnare för verksamhetsåret Val av PR-Info att välja Melinda Winninge till PR-info för verksamhetsåret Val av Kassör att välja Joel Carlsson till kassör för verksamhetsåret Val av Sekreterare Josef Persson, 27 år, läser IMP åk3, nominerar sig själv. att välja Josef Persson till sekreterare för senare delen av verksamhetsåret 2013/ Val av Studerandeskyddsombud att välja Axel Flodin Vacher till studerandeskyddsombud för verksamhetsåret 2014.

7 Sidan Val av Internrevisor att bordlägga valet av internrevisor då ingen är nominerad Val av Externrevisor att välja Niclas Bellmyr till externrevisor för verksamhetsåret Val av Suppleant till internrevisor att bordlägga valet av suppleant till internrevisor då ingen är nominerad Val av Suppleant till externrevisor att bordlägga valet av suppleant till externrevisor då ingen är nominerad Val av KF-ledamöter att välja Olle Bertilsson till KF-ledamot för senare delen av verksamhetsåret 2013/2014. Adrian Larsson, 20 år, läser NRT åk 1, nominerar sig själv. att välja Adrian Larsson till KF-ledamot för senare delen av verksamhetsåret 2013/ Val av Representant i Bergmannaföreningens styrelse att välja Anna Andersson till representant i Bergmannaföreningens styrelse för verksamhetsåret 2014 och Val av Representationskommittéens ordförande att välja Anna Runnerstam till representationskommittéens ordförande för vt Val av Bunkergeneral att välja Johan Wansölin till bunkergeneral för verksamhetsåret 2014.

8 Sidan Val av Inspektor att välja Hans Mattsson till inspektor för verksamhetsåret 2014 och Val av Proinspektor att sätta posten proinspektor som vakant post. 5 Presentation av Arktis och dess verksamhet, se bilaga 7 Sebastian Engsner och Jesse Saukkokoski informerar: Arktis Studentförening har som önskemål att röstas in som en sektionsförening på nästa sektionsmöte under läsperiod 3, och därför ansågs det bra ifall föreningen visade upp sig på sektionsmötet och presenterade sin verksamhet. Arktis grundades 2007 och är en ideell förening för de som läser civilingenjör arkitektur. I dagsläget har föreningen 65 stycken medlemmar och har en potential på ungefär 300 stycken. Styrelsen i föreningen består av en ordförande, kassör samt 6 ledamöter. Föreningen jobbar med att bland annat skapa event som tävlingar, företagskvällar samt studieresor. Arktis vill bli en sektionsförening för att det skulle stärka kontakten med sektionen, underlätta deras arbete, föreningen skulle synas mer samt få en bättre möjlighet att växa. 6 Projektgrupp inom Geosektionen Simon Andersson och Kristin Jonsson informerar: Geosektionens styrelse har pratat under några enstaka styrelsemöten om att det skulle vara bra om man kunde starta upp en projektgrupp inom Geosektionen. Denna projektgrupp skall kolla över de nuvarande posterna, deras uppgifter samt komma med förslag på förbättringar. Det skulle leda till att styret effektiviserar sitt arbete samt att kontakten mellan sektionen och dess underföreningar skulle utvecklas. Projektgruppen skulle även kolla på hur underföreningarnas styren ser ut och vilka poster som ingår där och även hur dessa kan tänkas utvecklas. Frågor som uppstod från medlemmarna var bland annat vilka som skulle ingå i denna projektgrupp. Där anser styret och mötet att det skulle vara bäst ifall projektgruppen innefattas av gamla styrelsemedlemmar eller medlemmar som på något sätt varit aktiv inom Geosektionen och därmed har erfarenhet av sektionens arbete. Dock finns viss tvekan ifall det finns personer som har tillräckligt med tid för att ingå i denna grupp och lägga ner det arbete som kommer att krävas. Sammanfattningsvis är denna idé ett långsiktigt arbete och responsen från medlemmarna på mötet var positiv.

9 Sidan 9 7 Övriga frågor Inga övriga frågor. 8 Avslutande formalia 8.1 Nästa sektionsmöte Nästa sektionsmöte kommer hållas i läsperiod 3, Mötets avslutande Ordförande Kristin Jonsson avslutade mötet kl: 21:39. Kristin Jonsson, mötesordförande Viktoria Karlsson, mötessekreterare Jesse Saukkokoski, justerare Rustam Yamilow, justerare

10 Sidan 10 Bilagesamling Sektionsmöte 27 november 2013

11 Sidan 11 Bilaga 1: Närvarolista Tillhör Geo? Namn (Kårmedlem) Annan sektion, vilken? Josef Persson Simon Andersson Kristin Jonsson Helena Sjöberg Viktoria Karlsson Klara Dagnäs Linnéa Johansson Louise Forsman Jenny Palmenäs Rustam Yamilov Melinda Winninge Emma Brånn Ellinor Johansson Mats Mattias Brodin Ronja Eränen Olle Bertilsson Joel Carlsson Adrian Larsson Emelie Nilsson Niclas Bellmyr Elsa Jakobsson Hans Mattsson Therese Sveitz Veronika Sjödin NEJ NEJ

12 Sidan 12 Tillhör Geo? Namn (Kårmedlem) Annan sektion, vilken? Fredrik Andersson Christoffer Schmidt Sofia Tidblad Elin Tranvik Cecilia Hultin Johanna Elbert Sara Gustafsson Malin Björklind Jesse Saukkokoski Axel Flodin Vacher Sebastian Engsner Harald Börestam Carl-Johan Granqvist NEJ Ekonom Jesper Dalgren Li Ek Elvira Lindström Anna Runnerstam Linda Nilsson Johan Wansölin Alfred Holgersson Lisa Thorén Astrid Theander Anna Andersson Jennie Larsson NEJ

13 Sidan 13 Bilaga 2: Styret informerar Ordförande Kristin Jonsson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följande gjorts: Styrelsemöte Närvarat och varit mötesordförande Skickat ut kallelse till respektive styrelsemöte Andra möten Deltagit på alla Ordfrad Rapporterat på samtliga KF Deltagit på möte med Industrikompetens Event Deltagit på företagskväll NCC Deltagit på SBN s välkomstmiddag Deltagit på Uptakten Deltagit på Workshop med Teknologkåren Programtröjor Samordnat beställningar av programtröjor för de olika programmen under samhällsbyggnad Övrigt Utsett vinnaren till Adéliepriset 2013 som ordförande i Pédagogique-Académie Deltagit i Workshop med andra sektioner under TKL angående ett gemensamt samarbete med arbetsmarknad Suttit i expen Tagit bild med styret för fotokatalogen

14 Sidan 14 Vice Ordförande Vakant post.

15 Sidan 15 Utbildningsbevakningssamordnare Klara Dagnäs, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följande gjorts: Möten Deltagit på lunchmöten samt extrainsatta styrelsemöten Deltagit och hållit i ett stormöte Vill du veta mer, maila och fråga efter mötets minnesanteckningar. Deltagit på UBS-råd Diskuterat om kurswiki är ett bra sätt att bestämma hur stort sektionstillskottet ska bli. Har även haft möte med Aiko Abas, Huvudstuderandeskyddsombud, om hur man kan förbättra samarbetet mellan UBS och skyddsombuden. Deltagit på GU-möte SBN Frågor som diskuterats där har nu handlat mycket om rekrytering samt om hur arbetet med de underkända programmen från UKÄ:s utvärdering ska fortgå. De program under SBN som underkändes var Brandingenjör och Jord och berg mastern under väg och vatten. Event Deltagit på företagskväll NCC Deltagit i insamling av Geo goes pink Övrigt Har arbetat med ovanligt många anmälda studentärenden Har fortsatt att involvera Albin (vubs) i UBS-arbetet och förbereda honom för att arbeta mer självständigt. Delat ut Teknologkårens pris till Årets bästa lärare Tagit foto med styret för fotokatalogen Utbildningsbevakarutskottet Sedan Albin (vubs) tillsattes har behovet av ett utskott förlorat sin funktion. Därför valde vi på det senaste stormötet att lägga ned Utbildningsbevakarutskottet.

16 Sidan 16 Vice Utbildningsbevakningssamordnare Albin Nilsson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följande gjorts: Möten Deltagit på UBS-råd Deltagit på Stormöte Deltagit på programråd för IMP, Väg & vatten samt Samhällsbyggnad Deltagit på lunchmöten samt extrainsatta styrelsemöten Kurswiki Granskat kurswiki för läsperiod 3 och 4 förra året, där 64 % av kurserna har utväderats Övrigt Jobbat med en hel del studentärenden Varit med och utsett Årets lärare för Teknologkåren Deltagit vid försäljning av Geo goes pink -märken Tagit foto med styret för fotokatalogen Utbildningsbevakarutskottet Sedan min post valdes in i styret har behovet av att ha ett utskott för studiebevakningen sjunkit markant. I samråd med UBS har beslut tagits att lägga ned utskottet, då vi inte ser något behov av att ha det kvar.

17 Sidan 17 Arbetsmarknadskontakt Simon Andersson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följande gjorts: Möten Deltagit på lunchmöten Deltagit på ARB-möten Dessa möten har återupptagits och vi har där diskuterat hur mötena skall fungera och vad syftet är. Deltagit på möte med Industrikompetens Sponsring Har fortsatt att driva in sponsring till sektionen LKAB sponsrar sektionen med kr för läsåret 13/14 NCC sponsrar sektionen med kr för läsåret 13/14 Företagskvällar Har planerat och arrangerat företagskvällar med LKAB och NCC Event Deltagit på Workshop med Teknologkåren Deltagit på Säljutbildning med Teknologkåren Deltagit på Uptakten Övrigt Har påbörjat material till överlämning Suttit i expen Tagit foto med styret för fotokatalogen

18 Sidan 18 Medlemskontakt Anna Andersson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följande gjorts: Hemsida och mail Skickat ut medlemsmail Uppdaterat Facebook Uppdaterat hemsidan Uppdaterat maillistor Försökt få mer information om flytten av hemsidan Event Sålt märken och fika under Geo goes pink Planerat inför Geoaktivas Haft kontakt med Repet angående Georgcup Deltagit på företagskväll NCC Deltagit på TKL:s säljutbildning Förberett inför nästa års BRUSTBER Möten Deltagit på SOL-möten Deltagit på lunchmöten samt extrainsatta styrelsemöten Övrigt Representerat styret på LILN s första föreningsmöte Suttit i expen Sålt overaller och märken efter sektionsmötet Bakat till Geo goes pink Suttit med i Pedagogique-Academien för val av bästa lärare till Adéliepriset Tagit foto med styret för fotokatalogen

19 Sidan 19 PR-Info Kristoffer Östman, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följande gjorts: Event Deltagit på SBN:s välkomstmiddag Deltagit i insamling för Geo Goes Pink Deltagit på företagskväll NCC Inköp Geo goes pink -märken Spegatter Arkitektur, IMP, NRT och VoV Planscher Valberedningen Sök geostyret Geo goes pink Adeliépriset NCC:s företagskväll LKAB:s företagskväll Sektionsmöte Programtröjor Samordnare av beställningen Kontaktperson mot Reklamtrion Beställt offert för en grundtröja Huvtröja med LTU tryckt på ärmen Beställt tröjor för utprovning Möten Deltagit på lunchmöten samt extrainsatta styrelsemöten Deltagit på INSEKT-möte (information- och sekreterarrådet) Övrigt Tagit bild av styret för fotokatalogen Suttit i expen Kontakt med STUK om Geoaktivas

20 Sidan 20 Kassör Helena Sjöberg, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följande gjorts: Ekonomi Har tillsammans med ordförande gjort ett budgetförslag för 2014 Har tillsammans med övriga styret satt budgeten för 2014 Fakturerat, bokfört, betalat räkningar samt satt in överskottet från kassan på banken Möten Deltagit på uppstart av Ordfrad Deltagit på Kassörsråd Haft möte med extern- och internrevisor Deltagit på lunchmöten och extrainsatta styrelsemöten Event Deltagit på företagskväll NCC Övrigt Deltagit i planering av programtröjor samt under provning av programtröjor i expen Tagit bild med styret för fotokatalogen Suttit i expen

21 Sidan 21 Sekreterare Viktoria Karlsson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följande gjorts: Protokoll Renskrivit styrelsemötesprotokoll Renskrivit sektionsmötesprotkollet från Strukturerat upp en ny mallen för sektionsmötesprotokoll Möten Deltagit på lunchmöten samt extrainsatta styrelsemöten Deltagit på INSEKT-möte (information- och sekreterarråd) Övrigt Ändrat i stadgarna Deltagit under provning av programtröjor i expen Suttit i expen Tagit bild med styret för fotokatalogen

22 Sidan 22 Studerandeskyddsombud Jennie Larsson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följande gjorts: Möten Deltagit på lunchmöten samt extrainsatt styrelsemöte Deltagit på SMK-möten Deltagit på Stormöte Event Deltagit på TKL s Uptakten Deltagit i insamlingen av Geo goes pink Deltagit på säljutbildning med Teknologkåren Deltagit på utbildning för studerandeskyddsombud Studiemiljön Tagit in synpunkter på studiemiljön från studenter Övrigt Tagit foto med styret för fotokatalogen Suttit i expen

23 Sidan 23 Bilaga 3: Resultat- och balansräkning för 2012

24 Sidan 24

25 Sidan 25 Bilaga 4: Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för 2012 års styrelse

26 Sidan 26 Bilaga 5: Balansbudget för 2014

27 Sidan 27 Bilaga 6: Nomineringar Ordförande Geosektionens valberedning nominerar Harald Börestam till posten ordförande för verksamhetsåret Harald kan beskrivas som engagerad och världsvan, samtidigt som han är mycket trygg i sig själv. Han har lätt för att överblicka saker och har en vilja att lära sig mer om institutionens och sektionernas arbete för att i sin tur kunna förbättra. Vi tror att hans drivkraft och öppenhet gör honom mycket lämplig i rollen som ordförande. Vice Ordförande Geosektionens valberedning nominerar Emelie Nilsson till posten vice ordförande för den senare delen av verksamhetsåret 2013/2014. Emelie är en lyhörd person med god förmåga att ta in åsikter. Samtidigt är hon också pådrivande och fungerar bra i grupp med alla typer av personer. Vi tror att Emelie skulle kunna bidra med mycket till styrets gemenskap då hon har egenskaper som gör att hon kan medla mellan personer och styra upp i tillfällen då detta behövs. Arbetsmarknadskontakt Geosektionens valberedning nominerar Alfred Holgersson till arbetsmarknadskontakt för verksamhetsåret Alfred är en ambitiös och social person som är lätt att prata med. Han förstår vikten av näringslivskontakter och vill ta på sig ansvar i form av engagemang för att kunna påverka inom just detta område. Alfred är dessutom inte rädd för nya uppgifter och utmaningar, något som kommer hjälpa honom på posten som arbetsmarknadskontakt. Medlemskontakt Geosektionens valberedning nominerar Daniella Backlund till medlemskontakt för verksamhetsåret Daniella är driven och har alltid en positiv inställning till de saker hon tar sig an, vilket bland annat har synts i hennes engagemang inom längdsektionen och Göteborgs Nation. Hon är dessutom en mycket utåtriktad person med stort kontaktnät. Hennes starka personlighet och tidigare erfarenheter gör att vi känner stort förtroende för henne på posten som medlemskontakt. Utbildningsbevakningssamordnare Geosektionens valberedning nominerar Jesper Dalgren till utbildningsbevakningssamordnare för verksamhetsåret Jesper är väldigt intresserad av utbildningarnas värde och hur de står sig mot liknande utbildningar på andra universitet. Han vill påverka kursupplägg och lärare så att elever får en mer positiv upplevelse av studier, samt att man ska kunna känna att det är möjligt att påverka sin utbildning. Därför anser vi i valberedningen att Jesper kommer att göra en mycket god insats som utbildningsbevakningssamordnare.

28 Sidan 28 PR-Info Geosektionens valberedning nominerar Melinda Winninge till posten PR-info för verksamhetsåret Melinda är en strukturerad och kreativ person med intresse för grafisk utformning. Hon är van vid användandet av Photoshop och vill använda detta i form av engagemang för att utvecklas inom det grafiska området. Melindas egenskaper gör att hon lämpar sig väl för posten som PR-info inom Geosektionen. Kassör Geosektionens valberedning nominerar Joel Carlsson till kassör för verksamhetsåret Joel är en ordningsam person med bra framförhållning. Han har ett intresse för ekonomi och en vilja att lära sig mer, samtidigt som han har ambitionen att slutföra sina uppgifter på ett grundligt sätt. Hans noggrannhet och motivation kommer gynna honom på posten som kassör. Sekreterare Ingen nominerad. Studerandeskyddsombud Geosektionens valberedning nominerar Axel Flodin Vacher till studerandeskyddsombud för verksamhetsåret Axel är både lugn och sansad samtidigt som han tycker om att diskutera och utvärdera. Han har en vilja att förbättra skolmiljön och dessutom en förmåga att tänka kritiskt och ta saker på allvar. Vi tror att hans personlighet kommer komplettera övriga styrelsemedlemmar, samt vara till en fördel i arbetet som studerandeskyddsombud. Internrevisor Ingen nominerad. Externrevisor Geosektions valberedning nominerar Niclas Bellmyr till externrevisor för verksamhetsåret Niclas läser andra året på civilekonomprogrammet och har ett intresse för ekonomisk redovisning. Han är en ansvarstagande och noggrann person och därför tror vi i valberedningen att Niclas kommer att bli en lysande externrevisor för geosektionen. Suppleant till internrevisor Ingen nominerad. Suppleant till externrevisor Ingen nominerad. KF-ledamöter Geosektionens valberedning nominerar Olle Bertilsson till KF-ledamot för den senare delen av verksamhetsåret 2013/2014. Olle har en önskan att få en bättre inblick i hur organen under kåren fungerar och samtidigt kunna vara med och påverka. Han är en idérik person som har lätt för att prata och diskutera, egenskaper som passar en KF-ledamot mycket bra.

29 Sidan 29 Representant i Bergmannaföreningens styrelse Geosektionens valberedning nominerar Anna Andersson till Bergmannaföreningens studentrepresentant för verksamhetsåret Anna är en mycket utåtriktad person med stort kontaktnät och tidigare erfarenheter från engagemang inom Geostyret. Hon är driven och har ett intresse för de inriktningar som rör berg, metaller och mineral. Hennes tidigare erfarenheter från arbetet som medlemskontakt kommer komma väl till hands i uppdraget som studentrepresentant för Bergmannaföreningen. Inspektor Geosektionens valberedning nominerar Hans Matsson till inspektor för verksamhetsåren 2014 och Hans har tidigare suttit som inspektor och vi i valberedningen har fortsatt förtroende för att han ska sköta sin uppgift väl. Proinspektor Ingen nominerad.

30 Sidan 30 Bilaga 7: Presentation av Arktis och dess verksamhet Arktis Studentförening har i åtanke att ansöka om att bli en sektionsförening till sektionsmöte 1. Vi vill således i förväg presentera vår verksamhet och visioner för er, så att ni kan skapa er en bild av föreningen. Utöver det vill vi tydliggöra syftet med varför vi har valt att ansöka just nu. Stadgar för föreningen Arktis Studentförening 1 Föreningens namn är Arktis Studentförening 2 Föreningens ändamål är att - Stärka programmet Civilingenjör Arkitekturs identitet - Skapa gemenskap mellan programmets studenter - Belysa ämnet arkitektur - Höja medlemmarnas kunskap inom ämnet arkitektur - Utveckla en medvetenhet om lokal arkitektur hos medlemmarna - Förmedla kontakt mellan utbildning och näringsliv Föreningen skall inte fungera som ett programråd för Civilingenjör Arkitektur. 3 Medlemmar Till medlem antas fysisk person inskriven på programmet Civilingenjör Arkitektur som betalt gällande medlemsavgift för innevarande verksamhetsår. Styrelsen kan ge dispens från regeln att man skall vara inskriven på programmet Civilingenjör Arkitektur i enskilda fall ansökan görs skriftligt. Till stödmedlemmar antas fysisk person som vill stödja föreningens ändamål utan att delta aktivt och utan rösträtt. 4 Medlemsavgift Medlems- och stödmedlemsavgift fastställs årligen vid årsmötet. 5 Verksamhetsår Föreningen har brutet verksamhetsår som omfattar tiden 1:a juni till 31:a maj.

31 Sidan 31 6 Beslutande organ A. Föreningens högts beslutande organ är årsmötet. B. Årsmötet kungöres senast två (2) veckor före sammanträdet via e-post till medlemmarna. Därtill ska möteshandlingar vara medlemmarna tillhanda en (1) vecka innan årsmötet. Eventuella motioner skall vara styrelsen till handa senast en (1) vecka före årsmötet. C. Vid årsmötet äger varje medlem en röst vid votering. D. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas. 1. Mötets stadgeenliga utlysande. 2. Val av ordförande, sekreterare och två (2) protokolljusterare för mötet. 3. Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och revisionsberättelse. 4. Beslut om ansvarsfrihet. 5. Fastställande av verksamhetsplan och budget. 6. Fastställande av medlemsavgift. 7. Val av ordförande på ett (1) år. 8. Val av kassör på ett (1) år. 9. Val av sex (6) styrelseledamöter på ett (1) år. 10. Val av en (1) till (2) revisorer på ett (1) år. 11. Behandling av motioner och styrelsens förslag. 12. Val av beredning. 7 Styrelsen Förvaltningen handhas av en (1) styrelse bestående av ordförande, kassör och sex (6) styrelseledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själva. Styrelsen är beslutmässig vid minst tre (3) närvarande av styrelsen. 8 Extra årsmöte Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när styrelsens majoritet anser det påkallat eller om 2/3 av medlemmarna så begär. Kallelse, med angiven tid, plats, och motiv för extra årsmöte, skall utskickas via e-post till medlemmarna senast två (2) veckor före det extra årsmötet.

32 Sidan 32 9 Stadgeändring Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmötet. Förslag härom insändes minst en (1) vecka före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets antagande fodras 2/3 majoritet av avgivna röster. 10 Upplösning Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insändes minst två (2) veckor före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. För förslagets antagande krävs 2/3 majoritet av avgivna röster. Vid upplösning skall föreningens tillgångar fördelas till ändamål som överensstämmer med föreningens syfte. Dessa ändamål beslutas av det sista årsmötet. 11 Beslut Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för 8, 9 och 10. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då lottdragning avgör. 12 Utträde Utträde ur föreningen skall ske skriftligt. Utträde sker omedelbart och utan rätt återfå medlemsinsatsen och årsavgiften. 13 Uteslutning Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart skadar föreningen eller motarbetar föreningens intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsmöte genom att anmäla detta till styrelsen inom en (1) månad från det att meddelandet om uteslutning avsänts till denne. Utesluten medlem äger ej rätt att återfå sin medlemsavgift.

Dagordning & Bilagesamling

Dagordning & Bilagesamling Dagordning & Bilagesamling Sektionsmöte 13 mars 2014 Sidan 2 1 Formalia Dagordning sektionsmöte 1 Geosektionen torsdagen den 13 mars i sal E 632 kl. 18:00 1.1.Mötets öppnande 1.2.Val av mötesordförande,

Läs mer

Dagordning & Bilagesamling

Dagordning & Bilagesamling Dagordning & Bilagesamling Sektionsmöte 4 2 December 2014 2 Dagordning sektionsmöte 4 Geosektionen 2014 den 2 december 1 Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och

Läs mer

Styrelsemöte protokoll

Styrelsemöte protokoll Sidan 1 Plats: Geoexpen, Tid: måndag 20141013 kl 12.00 Styrelsemöte protokoll Närvarande: Harald Börestam, Emelie Hedlund Nilsson, Alfred Holgersson, Daniela Backlund, Melinda Winninge, Joel Carlsson,

Läs mer

Styrelsemöte protokoll

Styrelsemöte protokoll Sidan 1 Plats: F337, den 20141117 Tid: 11.51 Styrelsemöte protokoll Närvarande: Harald Börestam, Emelie Hedlund Nilsson, Alfred Tolvtin, Melinda Winninge, Jesper Dalgren, Adjungerade: ingen 1 Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll sektionsmöte Geosektionen

Protokoll sektionsmöte Geosektionen Protokoll sektionsmöte Geosektionen Plats: Sal A117,. Tid: 10 mars 2016 kl. 18:30 Närvarande: 29 medlemmar. 2 icke medlemmar, se Bilaga 1. 1 Formalia 1.1. Mötets öppnande Oscar Forsberg förklarade mötet

Läs mer

Dagordning & Bilagesamling

Dagordning & Bilagesamling Dagordning & Bilagesamling Sektionsmöte 7 maj 2014 Sidan 2 1 Formalia Dagordning sektionsmöte 2 Geosektionen 2014 den 7 maj i sal B192 kl. 18:30 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande, mötessekreterare

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 14/9 2015 Geoexpen

Styrelsemötesprotokoll 14/9 2015 Geoexpen Sidan! 1 Styrelsemötesprotokoll 14/9 2015 Geoexpen Närvarande: Hampus Hugosson, Joakim Tapper, Josef Persson, Mathilda Norell, Charlotte Jakobsson, Liv-Johanna Lindberg, Albin Brette, Annika Paulsson Ghölin,

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Styrelsemöte protokoll

Styrelsemöte protokoll Sidan 1 Plats: Geoexpen, Tid: måndag den 28 april kl. 12.00 Styrelsemöte protokoll Närvarande: Josef Persson, Emelie Hedlund Nilsson, Axel Flodin Vacher, Harald Börestam, Joel Carlsson Adjungerade: Nicklas

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Styrelsemöte protokoll

Styrelsemöte protokoll Sidan 1 Plats: Geoexpen, Tid: måndag den 31 mars 2014 kl. 12.00 Styrelsemöte protokoll Närvarande: Josef Persson, Jesper Dalgren, Emelie Hedlund Nilsson, Albin Nilsson, Melinda Winninge, Axel Flodin Vacher,

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt Stadgar - BRINN Kapitel 1 Föreningen/Allmänt 1 Föreningsnamn BRINN Brandingenjörsstuderande i norra Norrland 2 Föreningens form BRINN är en ideell intresseförening. 3 Ändamål Föreningen ska värna om medlemmarnas

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Protokollförare: Justeras: Närvarande medlemmar: Se bilaga. Övriga närvarande: Se bilaga. /Patrik Valfridsson. /Jennie Eriksson.

Protokollförare: Justeras: Närvarande medlemmar: Se bilaga. Övriga närvarande: Se bilaga. /Patrik Valfridsson. /Jennie Eriksson. Närvarande medlemmar: Se bilaga. Övriga närvarande: Se bilaga. Protokollförare: /Patrik Valfridsson Justeras: /Jennie Eriksson /Mattias Thorwid /Tomas Sahleström 1 Inledande formalia Föredragare: Jennie

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Dennis Forslund.

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Dennis Forslund. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:41 den 12 maj 2015 i C305. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Mattias

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013

Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Bilagesamling Sektionsmöte 18 sep 2013 Sidan 2 Bilaga 1 Styret informerar Ordförande Kristin Jonsson, rapporterar att sedan föregående sektionsmöte har följandegjorts: Styrelsemöte Närvarat och varit mötesordförande

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen.

Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen. MENSENS stadgar 1 Namn Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen. 2 Ändamål 2.1 Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden demokratisk och feministisk

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar Föreningen IT-Sektionen i Uppsala Stadgar gillad och antagen av årsmötet 2001 reviderad av årsmötet 2002 reviderad av årsmötet 2005 reviderad av årsmötet våren 2007 reviderad av årsmötet hösten 2008 reviderad

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 16/ Geoexpen

Styrelsemötesprotokoll 16/ Geoexpen Sidan 1 Styrelsemötesprotokoll 16/11 2015 Geoexpen 1. Mötets öppnande Närvarande: Josef Persson, Mathilda Vikström, Mathilda Norell, Hampus Hugoson, Albin Brette, Annika Paulsson Gölin, Charlotte Jakobsson,

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte

Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA. Stadgar. antagna vid föreningens konstituerande möte Svensk Förening för Läkare inom Prehospital Akutsjukvård SFLPA Stadgar antagna vid föreningens konstituerande möte 2013-06-24 1 Namn och säte Föreningens namn är Svensk Förening för Läkare inom Prehospital

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Stadgar 2013-09-18. Stadgar. Geosektionen vid Luleå tekniska universitet

Stadgar 2013-09-18. Stadgar. Geosektionen vid Luleå tekniska universitet Stadgar Geosektionen vid Luleå tekniska universitet Innehållsförteckning Kapitel 1 - Allmänt Kapitel 2 - Medlemmar Kapitel 3 - Organisation Kapitel 4 - Sektionsmötet Kapitel 5 - Sektionsstyrelsen Kapitel

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken Välkommen alla medlemmar till Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande,

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer