Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling"

Transkript

1 Sigtuna Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket Planerna gäller för både grundskolan och gymnasiet och specifika mål finns angivna för de olika skolformerna. Giltig för läsåret 2013/2014

2 Sid 2 (22 ) Innehållsförteckning 1. Bakgrund Skolans och personalens skyldigheter Rutiner mot diskriminering och kränkande behandling Arbetssätt och ansvarsfördelning... 7 Samtlig personal:... 7 Rektor ansvarar för att:... 7 Lärare/Mentorer ansvarar för att:... 8 Hemföräldrar och Internatchef:... 9 Skolsköterska och skolpsykolog:... 9 Trygghetsgruppen och Hjärter Ess: Elever ansvarar för att: Arbetssätt för revidering av likabehandlingsplanen och planen för kränkande behandling Utvärdering av målen 2012/ Kön Kön, inom grundskolan Sexuell läggning Funktionshinder Sexuella trakasserier Annan kränkande behandling Annan kränkande behandling, på grundskolan Allmänna främjande mål och åtgärder Kön Sexuell läggning Etnisk tillhörighet, Funktionshinder Förebyggande mål och åtgärder Kön Sexuell läggning... 17

3 Sid 3 (22 ) Etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuella trakasserier Annan kränkande behandling Annan kränkande behandling, grundskolan Förankring av likabehandlingsplanen

4 Sid 4 (22 ) 1. Bakgrund SSHL:s policy är att alla elever ska känna sig trygga och bli värdigt bemötta. Miljön på SSHL ska präglas av värme, trygghet och respekt för den enskilde individen. Alla människors lika värde och bejakande av mångfald ska genomsyra hela verksamheten på SSHL. Alla former av sexuella trakasserier och trakasserier som har ett samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder ska motarbetas. Alla ska få vara den man är oavsett bakgrund eller läggning. Skolans demokratiska uppdrag är att främja elevernas lärande om demokrati och värdegrund för att utveckla goda samhällsmedborgare. En del i det här uppdraget är att motverka kränkande behandling. Enligt skollagen (6 kap) är kränkande behandling beteenden som kränker en annan människas värde, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan t.ex. handla om att retas för att någon är överviktig eller har fel hårfärg. Men det behöver inte ha sin grund i någon särskild egenskap hos den som utsätts, även knuffar och utfrysning är kränkande behandling. Diskriminering och trakasserier är beteenden som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder. Ur SSHLs målbeskrivning 1983: Sigtuna skolstiftelse har till ändamål att driva riksinternatskola med den etiska grundsyn, som sedan grundandet utmärkt Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverket och Sigtunaskolan. Med den förankring i kristen humanism som kännetecknade grundarna Manfred Björkquist, Harry Cullberg och Arvid Bruno innebär denna grundsyn respekt för ideella, eviga värden och en medmänsklighet, som inrymmer ett erkännande av alla människors lika värde och därmed omsorg om de svaga, tolerans mot oliktänkande och kamp mot alla former av förtryck och diskriminering.

5 Sid 5 (22) Alla som arbetar och studerar på SSHL ska med all kraft och alltid motverka alla former av kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. All personal skall omedelbart agera på ett kraftfullt sätt om det uppdagas att en elev blivit utsatt för någon form av kränkning. 2. Skolans och personalens skyldigheter Om en elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling ska omständigheterna utredas och åtgärder genomföras för att förhindra en fortsättning av dessa; handlingsplikt inträder. Det är alltid eleven som avgör om den blivit utsatt för en kränkning och skolpersonal har ett särskilt ansvar att ta misstankar om eller tendenser till diskriminering och kränkande behandling på allvar. Vem eleven än kontaktar så har han eller hon rätt att bli tagen på allvar och få stöd. För att skolan ska kunna vidta åtgärder måste någon i personalen få vetskap om det inträffade. En viktig del av vårt förebyggande arbete är den kartläggning som genomförs varje år bl.a genom en trivselenkät både på skolan och på elevhemmen. Kartläggningen omfattar de olika diskrimineringsgrunderna såsom sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder ellersexuell läggning. Enkätresultaten följ upp utav att mentorer och hemföräldrar gör en ordentlig analys. Utifrån analysen formuleras konkreta mål och åtgärder som dels kan innefatta en omedelbar åtgärd såsom samtalsgrupper i klassen eller på elevhemmet och/eller bli ett prioriterat mål inför nästkommande läsår. All personal på skolan är medvetna om vikten av ett ständigt pågående trygghetsarbete speciellt med tanke på vår särart som internatskola. 3. Rutiner mot diskriminering och kränkande behandling Vad gör du om du är utsatt för någon form av kränkande behandling eller misstänker att någon annan är det? Vad gör du om du är utsatt för sexuella trakasserier eller trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder? Tala med en vuxen, t ex din mentor, hemförälder, någon på elevhälsan, i skolledningen eller i Trygghetsgruppen. Du kan också vända dig till någon i Hjärter Ess.

6 Sid 6 (22 ) Om du ändå inte känner att du får tillräcklig hjälp, kan du skriva e-post till någon av ombudsmännen mot diskriminering, t ex till Diskrimineringsombudsmannen Om du känner dig kränkt av någon i personalen, vänd dig alltid direkt till rektor. Vad är mobbning? Definition. En person är mobbad när han eller hon upprepade gånger och under en viss tid blir utsatt för kränkande behandlingar- fysiska eller psykiska. Från en eller flera personer. Vad gör skolan vid kränkande behandling eller misstanke om kränkande behandling? Vad gör skolan vid sexuella trakasserier eller trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder eller misstanke om desamma? Så snart en vuxen får vetskap om något som misstänks vara någon form av trakasserier eller kränkande behandling, anmäls det till rektor, som är ytterst ansvarig. Rektor är ansvarig för att informera huvudmannen. Så snart en personal får kännedom gör denne minnesanteckningar. Dessutom bokförs händelsen i ett avidentifierat register för att upptäcka mönster och ev. otrygga miljöer. Rektor sammankallar en grupp ur personalen som har kännedom om eleven eller eleverna det gäller. En noggrann utredning sätts direkt igång. Fakta samlas in och alla berörda elever ges möjlighet att yttra sig för att ge en sådan allsidig bild som möjligt till det som inträffat. Beslut fattas om åtgärder och föräldrar informeras. Exakt hur utredningen går till avgörs från fall till fall. Det ska tydligt framgå vem/vilka som ansvarar för uppföljningen av åtgärderna. Alla elevärenden tas upp på möten med skolans elevhälsoteam, EHT. Där görs en protokollsanteckning som omfattar beslut, åtgärder och ansvarig för uppföljning. Alla händelser dokumenteras i skolhälsans journalsystem. Vad gör skolan vid kränkande behandling eller misstanke om kränkande behandling mellan en anställd och en elev? I alla fall där en anställd är involverad leds utredingen utav rektor för att undvika en ev. lojalitetskonflikt kollegor emellan.

7 Sid 7 (22) 4. Arbetssätt och ansvarsfördelning Samtlig personal: Samtliga anställda vid SSHL skall omedelbart ingripa och agera vid kännedom om eller upptäckt av sexuella trakasserier och trakasserier som har ett samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder eller andra kränkande behandlingar. Vid aktiviteter som rör skolan skall alla medverka till att elever och vuxna uppträder värdigt och kamratligt mot varandra och den goda dialogen med elever enskilt eller i grupp måste alltid vara närvarande. Värdegrundsfrågorna uppmärksammas under medarbetarsamtal och all nyanställd personal informeras om skolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Som anställd vid SSHL uppmanas man att ta del av hela dygnets verksamhet genom att besöka fritidens aktiviteter, äta middag på elevhemmen, delta vid läxis och delta i elevernas dagliga umgänge på elevhemmen, i matsalen osv. Rektor ansvarar för att: all personal, alla elever och alla vårdnadshavare känner till den aktuella planen om likabehandling och planen mot kränkande behandling och var man kan hitta den ett målinriktat arbete bedrivs bland elever och personal för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att motverka diskriminering och trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling följs upp varje år och utvärderas i samarbete med personal och elever. Därefter görs en ny likabehandlingsplan och en ny plan mot kränkande behandling för nästkommande år. åtgärder vidtas om skolan får kännedom om att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling förekommer samt att rutin mot diskriminering och kränkande behandling följs. Likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling finns med i skolans informationsmaterial och läggs ut på skolans hemsida, på portalen, samt ska finnas

8 Sid 8 (22) i skolbiblioteket och personalrumet. Likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling ska skickas till styrelsen och föräldraföreningen. Måluppfyllelsen av aktiviteterna mäts under läsåret i enkäter till personalen, eleverna och vårdnadshavarna. Sker tillsammans med Trygghetsgruppen. Personalen får kontinuerlig fortbildning i frågor runt mobbning. Att tydliga rutiner och riktlinjer finns för dokumentation och uppföljning. Lärare/Mentorer ansvarar för att: på ett förebyggande sätt arbeta för en god kamratanda och särskilt uppmärksamma elever med svårigheter i kamratkontakterna ansvarar för att skapa en trygg miljö i klassrummet genom att tex uppmärksamma elever som sitter ensamma, göra placeringar, och alltid ansvara för gruppindelningar alla elever känner till och förstår och diskuterar innehållet i skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Görs i anslutning till skolstart med kontinuerlig uppföljning. se till att åtgärder vidtas om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling misstänks, upptäcks eller anmäls i enlighet med Rutin mot diskriminering och kränkande behandling. under vecka genomförs läsårets trivselenkät. Denna genomförs på mentorstid under samma former som för ett skriftligt prov. Elevens anonymitet garanteras. Instruktioner för genomförande och uppföljning/agerande utifrån fakta som kommer fram i enkäten beskrivs årligen i PM från rektor inför enkätens genomförande. Efter sammanställning redovisas trivselenkäten för skolans elever, personal, föräldraföreningen och skolans styrelse. Mentor analyserar och sammanställer klassens svar. alla mentorer följer upp skolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling med sina elever minst en gång per läsår. alla elever får utvecklingssamtal under året där trivsel och trygghet diskuteras.

9 Sid 9 (22 ) Hemföräldrar och Internatchef: alla nya elever får ett personligt samtal där trivsel, trygghet, ordningsregler och värdegrund gås igenom. Detta kallas för ett inpratsamtal. alla elever får ett utvecklingssamtal under året där trivsel och trygghet diskuteras. alla elever som skall sluta får ett samtal där man utvärderar tiden på elevhemmet och ber om tips för framtida arbetssätt. Detta samtal kallas utpratsamtal. under vecka genomförs läsårets trivselenkät. Denna genomförs på elevhemmet under samma former som för ett skriftligt prov. Elevens anonymitet garanteras. Instruktioner för genomförande och uppföljning/agerande utifrån fakta som kommer fram i enkäten beskrivs årligen i PM från rektor inför enkätens genomförande. Efter sammanställning redovisas trivselenkäten för skolans elever, personal, föräldraföreningen och skolans styrelse. Hemförälder analyserar och sammanställer elevhemmets svar. Internatchefen gör en övergripande analys. Tillsammans med Trygghetsgruppen sätts nya mål. alla hemföräldrar följer upp skolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling med sina elever minst en gång per läsår. Internatchefen har ett särskilt ansvar för uppföljning och kontinuitet på internatet. Skolsköterska och skolpsykolog: hälsosamtal genomförs i årskurs 8 och i årskurs 1. Trygghet och trivsel är en stående punkt vid dessa samtal. närvarar regelbundet vid middagar på elevhemmen för att lära känna elever och ge möjlighet för elever att knyta en kontakt med skolsköterska och skolpsykolog. fångar upp tendenser och trender som kan inverka negativt på våra elever. Ger generella återkopplingar om detta till skolledning. Skolpsykologen har återkommande handledning med olika personalgrupper.

10 Sid 10 (22) Trygghetsgruppen och Hjärter Ess: en Trygghetsgrupp utses årligen och består utav 2 lärare, 2 hemföräldrar, rektor, bitr. rektor, internatchef och skolpsykolog. Trygghetsgruppen leds av rektor. Trygghetsgruppens uppgift är att regelbundet medverka i det förebyggande arbetet och till vilken elever och personal kan vända sig i frågor om kränkande behandling. Två av Trygghetsgruppens representanter är vuxenansvariga för Hjärter Ess. en elevgrupp, Hjärter Ess, utses årligen. Uppgiften är att arbeta för trivsel och sammanhållning och mot alla former av kränkande behandling samt sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Hjärter Ess har, tillsammans med de vuxenansvariga, regelbundna möten där man går igenom elevsituationen i klasserna och på elevhemmen. En snabb återkoppling sker till mentorerna vid behov. Hjärter ess genomför en grundskolemiddag och en årskurs 1 middag för att öka sammanhållningen och trivseln mellan olika årskurser och klasser samt mellan dag- och internatelever. ordnar en teater som tar upp frågor runt kränkande behandling, normer, jämlikhet, etc. Hjärter Ess tillsammans med Trygghetsgruppen genomför minst en aktivitet per år om sammanhållning och trivsel, mot mobbning och annan kränkande behandling. Elever ansvarar för att: reagera på diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att påtala allt sådant för skolpersonal eller vårdnadshavare, som för vidare detta till rektor så att åtgärder kan vidtas i enlighet med Rutin mot diskriminering och kränkande behandling, punkt 3. Personer som elever på skolan kan prata med gällande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är t.ex.: hemföräldrar mentorer Trygghetsgruppen

11 Sid 11 (22 ) Hjärter Ess kamrater lärare skolledning skolpsykolog skolsköterska 5. Arbetssätt för revidering av likabehandlingsplanen och planen för kränkande behandling. Skolan upprättar en ny likabehandlingsplan varje läsår utifrån de förslag till förbättringar som kommit fram i utvärderingen av likabehandlingsplanen i samband med den årliga kvalitetsredovisningen. Varje år genomförs en trivselankät både i skolan och på elevhemmen där frågor om trygghet, trivsel, kränkningar och diskriminering finns med. För att planerna ska vara ett levande dokument som garanterar trygghet och trivsel på skolan ska elever och personal bidra till innehållet. Planerna revideras i samråd med: Trygghetsgruppen Elevrådet, styrelse samt klassrepresentanter Hjärter ess Prefektkollegiet (2 elever/elevhem) Alla våra elevföreningars ordföranden (8 st) Skolan ska ha en likabehandlingsplan som syftar till att förverkliga skolans vision. Den nya likabehandlingsplanen ska vara klar till skolstarten i augusti.

12 Sid 12 (22 ) 6. Utvärdering av målen 2012/13 Följande mål togs fram för läsåret 2012/13: Kön Höja självkänslan. Vi ser i 2012 års trivselenkät att flickorna fortfarande ligger högre när det gäller hotfulla, kränkande SMS/MMS/Facebookinlägg. Totalt har flickorna 6 % jämfört med pojkarnas 2 %. På grundskolan är siffrorna 9 % för flickorna och 4 % för pojkarna. Efter samtal med elevhälsan visar det sig att många problem kvarstår kring ätstörningar, skärande och objektifiering bland flickorna. Vi anser att detta fortfarande är jätteviktiga frågor och kommer fortsätta med detta mål under läsåret 2013/14. Fokus skall vara att höja självkänslan bland tjejerna. Kön, inom grundskolan Flickor i grundskolan skall känna sig trygga och trivas i sin klass. Detta mål rörde främst årskurs 9 (läsåret 2012/13). Alla de åtgärder som sattes in hade inte den effekt som vi hade hoppats. Vi tror att detta beror på att några starka pojkar fick för stort negativt inflytande. Även i åk:8 (läsåret 2012/13) är trivseln lägre bland flickorna än bland pojkarna, men detta tror vi beror på orsaker som inte löses av insatser liknande de vi gjorde. Sexuell läggning Enligt trivselenkäten (svar på fråga 15) verkar vi inte ha problem med detta. Detta är dock förstås fortsatt viktigt så vi kommer fortsätta med besök från RFSL under läsåret 2013/14.

13 Sid 13 (22 ) Funktionshinder Vi har ett väl fungerande arbete i vårt elevhälsoteam som gör att ingen hindras att nå sin fulla potential. Självklart fortsätter vi vårt arbete under 2013/14. Sexuella trakasserier Vi ser att det sker kränkningar på nätet och en del av dessa verkar ha sexuella inslag. Vi har fortfarande problem med vissa av elevhemmens ceremonier/traditioner som har sexuella inslag. Fortsatt arbete under 2013/14. Annan kränkande behandling Eftersom det finns en risk för kamratuppfostran så har vi infört denna fråga i trivselenkäten % av flickorna och 4 % av pojkarna svarade att det finns kamratuppfostran på deras hem. Detta kan betyda att flickorna ägnar sig mer åt kamratuppfostran, men det kan också betyda att pojkarna är mindre benägna att berätta om det. På grund av vår skolform är det viktigt att vi fortsätter med det här arbetet under 2013/14. Annan kränkande behandling, på grundskolan Fortsätta arbeta att öka tryggheten och trivseln i matsalen. Fortfarande är det så att ingen av grundskolans elever sätter sig i den del av matsalen som treorna anser tillhöra dem. Dock ser vi att flera treor har börjat sprida sig till andra delen. Det betyder att det finns dem som inte har något behov att hävda någon form av revir. Under året har fler och fler vuxna börjat äta i elevmatsalen. Eftersom vi däremot fortfarande inte har blivit av med revirtänkandet så fortsätter vi under 2013/14.

14 Sid 14 (22 ) 7. Allmänna främjande mål och åtgärder. Alla våra mål syftar naturligtvis till att skapa en trygg miljö på vår skola och alla diskrimineringsgrunderna uppmärksammas i vårt dagliga arbete. Mentorer och hemföräldrar arbetar kontinuerligt med värderingsfrågor, hur vi ska vara mot varandra, ömsesidig respekt och hur viktigt det är att lyssna på varandra. Alla främjande åtgärder nedan syftar till att eleverna får en tolerant syn på sig själva och sin omgivning samt att ge så bra förutsättningar som möjligt för likabehandling i verksamheten. Varje år genomförs en trygghetsenkät där det finns frågor om alla diskrimineringsgrunderna inklusive sexuella trakasserier. Svaren och analysen av den utgör tillsammans med andra signaler från elever och personal grunden för hur vi bör intensifiera vårt arbete och vilka mål vi ska prioritera inför nästkommande år. Kön Vid alla former av grupparbete förespråkar vi blandgrupper för att eleverna ska lära sig att arbeta tillsammans, lyssna på varandra och respektera varandra. Elevhälsan har i åk:8 och åk:2 hälsosamtal där man bl.a tar upp frågor som handlar om trygghet och självkänsla. Eleverna i åk:8 besöker varje år ungdomsmottagningen. Hjärter ess ordnar varje år en teater som tar upp frågor om kränkande behandling, normer, jämlikhet etc. Sexuell läggning I åk:8 och åk:1 (gymnasiet) ingår sex och samlevnad på olika sätt i undervisningen. Exempel: Föreläsningar och diskussioner om sex och kärlek, jämställdhet, könsroller och språkbruk. I samband med hur pojkar och flickor idag använder könsord såsom hora och bög tar vi upp vad som är sexuella trakasserier. Vi diskuterar hur media framställer pojkar och flickor och hur detta påverkar vår syn på kön och jämställdhet. Vi anser att kunskap behövs för att unga människor ska bli fria och säkra nog att hitta sin egen sexualitet och för att den sexuella praktiken ska bli trygg. Dessutom bidrar kunskapen till större tolerans gentemot andra. Vi har återkommande besök av RFSL i åk:1 med återföljande diskussioner. Förutom diskussioner om olika sexuella läggningar tar man upp vilka normer som är accepterade och inte accepterade i samhället och i olika kulturer.

15 Sid 15 (22) Eleverna i åk:8 besöker varje år ungdomsmottagningen. Hjärter ess ordnar varje år en teater som tar upp frågor om kränkande behandling, normer, jämlikhet etc. Etnisk tillhörighet, Ett återkommande inslag är en föreläsning av Tobias Rawet (överlevande från koncentrationsläger). Efterföreläsningen besöker Tobias varje klass för sig för att diskutera och svara på frågor med syfte att stärka elevernas förståelse för tolerans och demokrati samt att ge kunskap om förintelsen. Varje år genomförs en ledarskapskurs på SSHL för gymnasieungdomar från hela Sverige av Stiftelsen Raoul Wallenberg Academy for Young Leadars. Stiftelsens ändamål är att, med Raoul Wallenbergs person och gärning som förebild, ge ungdomar utbildning och möjlighet att utveckla det goda ledarskapet. Varje år har vi 2-3 elevrepresentanter med. Dessa elever är sedan ansvariga för att under en samling för hela skolan berätta om Raoul Wallenberg och vad kursen har givit dem som individer. Ett antal elever är varje år engagerade i olika projekt som syftar till att främja kunskapen om olika kulturer såsom Kenya och Laos projektet. Skolan är medlemmar i Life Link som är en världsomfattande organisation som arbetar med mångkulturella frågor. Religion och annan trosuppfattning Vid all matlagning tar vi alltid hänsyn till att vi har elever från olika kulturer och religioner som behöver specialkost. Elever som tillhör andra religioner får alltid ledigt vid högtider och andra speciella aktiviteter om så önskas. Funktionshinder. För elever med fysiska funktionshinder har vi bl.a. hiss i lektionsbyggnaderna och en rullstolsramp i aulan. För elever med dyslexi (eller andra läs-och skrivsvårigheter) har vi litteratur inläst på band. Dessutom får dessa elever all sin litteratur så att de kan göra anteckningar i böckerna. Våra specialpedagoger har varje år information till både lärare och

16 Sid 16 (22 ) hemföräldrar om vad dyslexi är, vilka pedagogiska hjälpmedel det finns, samt vad man kan göra som lärare för att stötta. Vår skolpsykolog har varje år information till både lärare och hemföräldrar om olika neuropsykiatriska diagnoser som ex ADHD och ADD. För att medvetandegöra hos personalen vad detta innebär. Vad innebär det att ha en sådan diagnos och vad kan vi göra som skola för att hjälpa och stötta eleven? 8. Förebyggande mål och åtgärder Om inget annat nämns gäller målen både grundskolan och gymnasiet. Kön Risker Det finns en risk att elever med ätstörningar smittar varandra i en miljö där så många bor tillsammans. Övervägande flickor. Elever med problem som leder till att man skär sig kan i hög grad påverka andra elever som bor på samma elevhem. Det finns en risk att i miljöer där många elever bor tillsammans förstärks könsrollsbeteendet så att flickorna framställer sig själva som objekt. Pojkarna tar över i klassrummet, flickorna blir mindre hörda. Det finns fler flickor än pojkar (6 % jämfört med 2 %) som nämner att de utsatts för hotfulla/kränkande SMS/MMS, Facebook etc. På grundskolan är flickornas siffra 9 %. Mål Höja självkänslan, framför allt bland flickor.

17 Sid 17 (22) Förebyggande åtgärder Ung utan Pung (eller liknande teater) skall sättas upp för alla elever, samt mentorer och hemföräldrar. Dessa skall sedan följa upp teatern med diskussion. Återkommande arbete/diskussioner i alla mentorsgrupper och på elevhemmen. Detta sker kontinuerligt såväl som på förekommen anledning. Alla samtal ska alltid utgå från de olika diskrimineringsgrunderna. Sexuell läggning Risk Det finns risk för en icke tillåtande inställning bland eleverna Mål Alla ska respekteras oavsett sexuell läggning. Förebyggande åtgärd Återkommande besök av RFSL Etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning Efter analys av trivselenkät och samtal med elevföreningarna och elever har vi kommit fram till att vi har väldigt låg risk när det gäller dessa diskrimineringsgrunder. Vår skola har en mångkulturell miljö där det råder stor lyhördhet och förståelse för olika kulturer och olika religioner.

18 Sid 18 (22) Funktionshinder Risker Att eleven inte når sin fulla potential Att eleven inte kan delta i skolans alla aktiviteter Mål Ingen elev skall hindras att nå sin fulla potential på grund av funktionshinder. Förebyggande åtgärder Att se till att alla elever får det stöd som den behöver. Vi screenar alla elever när de börjar hos oss i svenska och matematik, analyserar och går ev. vidare med ytterligare tester. Vi har ett elevhälsoteam (EHT) som möts varje vecka med, skolpsykolog, skolsköterska, studievägledare, specialpedagoger, mentor, hemföräldrar och skolledning. Här diskuteras olika strategier för att hjälpa elever med olika problem. I augusti har vi en inplanerad föreläsning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för all personal. Sexuella trakasserier Risker

19 Sid 19 (22 ) Det finns en risk att det skapas invigningsriter med sexuella inslag. Att vara ung idag innebär en risk att bli utsatt för trakasserier via nätet eller andra sociala medier, ofta med sexuella inslag. Mål Ingen ska utsättas för sexuella trakasserier. Förebyggande mål och åtgärder Stor vuxennärvaro i början på läsåret. Vi arbetar aktivt med ungdomarna - teambuilding. Diskussioner i mentorsgrupper och på elevhemmen. Ledarskapsutbildning för alla förtroendevalda elever där etiska frågor finns med på agendan. Annan kränkande behandling Risker Vår speciella skolform som internatskola utgör en ökad risk för kamratuppfostran där äldre elever kränker yngre eftersom eleverna lever tillsammans dygnet runt. Exempelvis skickar elever i årskurs 3 yngre elever att gå ärenden eller utföra tjänster. Det innebär också en ökad risk för att det skapas subkulturer där maktutövande blir en norm för att bli accepterad av gruppen. Vi ser i trivselenkäten att 10 % av pojkarna har utsatts för våld eller hot om våld. Detta gäller framför allt pojkar på gymnasiet och på grundskolan (14 %).

20 Sid 20 (22) Eftersom vi tar hand om våra ungdomar dygnet runt så är det extra viktigt att vi kan garantera en våldsfri miljö. Mål Alla elever ska känna sig trygga på sitt elevhem. Ingen skall bli utsatt för våld eller annan kränkning. Förebyggande åtgärder Ändra hemföräldrars rutiner (när de tar en kvällspromenad på området, när de gör besök på elevrum osv). Se över hur eleverna bor på hemmen. (hemma-utlandssvenskar) Återkommande diskussioner på elevhemmen när något hänt Skulle något liknande kunna ske på vårt hem? Internatelever och skolledning bör komma närmare varandra. Skolledningen kan t.ex. besöka hemmen då och då. Utveckla kick off helgen för internateleverna i syfte att äldre och yngre elever lär känna varandra bättre. Bl.a kommer forumteater att arbeta med kränkningar och känslan av att bli kränkt. Utveckla ledarskapsutbildningen för alla elevorganisationerna så att bl.a rätt personer hamnar på rätt post. Extra viktigt när det gäller prefektrollen. Kompetensutveckling för personal om maktlekar och grupptryck. Fortsätta arbetet med att öka integrationen mellan dag och internatelever genom att ordna en aktivitetsdag i början av terminen där man blandar åldrar, dag och internatelever och kön. Lärare/hemföräldrar blandar grupper så mycket som möjligt.

21 Sid 21 (22 ) Annan kränkande behandling, grundskolan Risk Eleverna i årskurs 3 anser sig äga en del av matsalen. Upplevs otryggt för elever i grundskolan. Mål Alla ska trivas och känna sig trygga i matsalen. Förebyggande mål Det behövs fler vuxna i matsalen och bland eleverna på rasterna. Utöka antalet tillfällen då vi äter klassvis i matsalen. 9. Förankring av likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen fastställs på såväl svenska som engelska. En presentation med bilder tas fram för Likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen presenteras för mentorer och hemföräldrar inför läsårsstarten. Delge föräldrarna likabehandlingsplanen och visa var den kan hittas. Starta terminen med en samling då vi utifrån en film om kränkande behandling följer upp med gruppdiskussioner om vår värdegrund och likabehandling.

22 Sid 22 (22) För höstterminen 2013 är inplanerat en hel dag med tema Trygghet och trivsel för hela skolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16

Plan mot kränkande behandling. Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 Plan mot kränkande behandling Rudbecksgymnasiet läsår 15/16 1 Inledning Det finns två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen, som ska skydda mot kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Innehåll Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 LINDESKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 1 Innehåll Utgångspunkter 3 Definitioner av begrepp 3 Vad säger FN:s barnkonvention? 3 Vad säger lagen? 4 Vad säger Lindesbergs

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och EHT-Team Vår

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering -

TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering - TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering - Fylsta skola ska vara trygg för alla, såväl barn som vuxna, och fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 1 Innehåll

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 Inledning/vision Det åligger samtliga vuxna vid Södervångskolan att

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vederslöv skola Tävelsås skola Kalvsvik skola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg Vision Vår vision är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola År 2014 Innehållsförteckning Introduktion och bakgrund... 3 Struktur och LB-gruppens

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Kinnarpsskolan 2015-09- 16 Kunskap för framtiden Livsstil Engagemang Kompetens Skolans trygghetsgrupp - Tommy Forsberg, rektor - Göran Fagerblom, kurator

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015

Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015 Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015 1. Inledning Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i förskolan och skolan(2006:67) säger att den som ansvarar

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Rev 2014-06-23 1 (10) Sandeplanskolan Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-06-23 2 (10) Innehållsförteckning 1. Lagstöd och definition 3 2. Övergripande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN Fastställd i LSG 2013-06-12 Kungsbacka kommun Innehållsförteckning Diskrimineringslagen 3 Skollagen 3 Lagens

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasiet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer