Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling"

Transkript

1 Sigtuna Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket Planerna gäller för både grundskolan och gymnasiet och specifika mål finns angivna för de olika skolformerna. Giltig för läsåret 2013/2014

2 Sid 2 (22 ) Innehållsförteckning 1. Bakgrund Skolans och personalens skyldigheter Rutiner mot diskriminering och kränkande behandling Arbetssätt och ansvarsfördelning... 7 Samtlig personal:... 7 Rektor ansvarar för att:... 7 Lärare/Mentorer ansvarar för att:... 8 Hemföräldrar och Internatchef:... 9 Skolsköterska och skolpsykolog:... 9 Trygghetsgruppen och Hjärter Ess: Elever ansvarar för att: Arbetssätt för revidering av likabehandlingsplanen och planen för kränkande behandling Utvärdering av målen 2012/ Kön Kön, inom grundskolan Sexuell läggning Funktionshinder Sexuella trakasserier Annan kränkande behandling Annan kränkande behandling, på grundskolan Allmänna främjande mål och åtgärder Kön Sexuell läggning Etnisk tillhörighet, Funktionshinder Förebyggande mål och åtgärder Kön Sexuell läggning... 17

3 Sid 3 (22 ) Etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuella trakasserier Annan kränkande behandling Annan kränkande behandling, grundskolan Förankring av likabehandlingsplanen

4 Sid 4 (22 ) 1. Bakgrund SSHL:s policy är att alla elever ska känna sig trygga och bli värdigt bemötta. Miljön på SSHL ska präglas av värme, trygghet och respekt för den enskilde individen. Alla människors lika värde och bejakande av mångfald ska genomsyra hela verksamheten på SSHL. Alla former av sexuella trakasserier och trakasserier som har ett samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder ska motarbetas. Alla ska få vara den man är oavsett bakgrund eller läggning. Skolans demokratiska uppdrag är att främja elevernas lärande om demokrati och värdegrund för att utveckla goda samhällsmedborgare. En del i det här uppdraget är att motverka kränkande behandling. Enligt skollagen (6 kap) är kränkande behandling beteenden som kränker en annan människas värde, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan t.ex. handla om att retas för att någon är överviktig eller har fel hårfärg. Men det behöver inte ha sin grund i någon särskild egenskap hos den som utsätts, även knuffar och utfrysning är kränkande behandling. Diskriminering och trakasserier är beteenden som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder. Ur SSHLs målbeskrivning 1983: Sigtuna skolstiftelse har till ändamål att driva riksinternatskola med den etiska grundsyn, som sedan grundandet utmärkt Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverket och Sigtunaskolan. Med den förankring i kristen humanism som kännetecknade grundarna Manfred Björkquist, Harry Cullberg och Arvid Bruno innebär denna grundsyn respekt för ideella, eviga värden och en medmänsklighet, som inrymmer ett erkännande av alla människors lika värde och därmed omsorg om de svaga, tolerans mot oliktänkande och kamp mot alla former av förtryck och diskriminering.

5 Sid 5 (22) Alla som arbetar och studerar på SSHL ska med all kraft och alltid motverka alla former av kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. All personal skall omedelbart agera på ett kraftfullt sätt om det uppdagas att en elev blivit utsatt för någon form av kränkning. 2. Skolans och personalens skyldigheter Om en elev anser sig ha blivit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling ska omständigheterna utredas och åtgärder genomföras för att förhindra en fortsättning av dessa; handlingsplikt inträder. Det är alltid eleven som avgör om den blivit utsatt för en kränkning och skolpersonal har ett särskilt ansvar att ta misstankar om eller tendenser till diskriminering och kränkande behandling på allvar. Vem eleven än kontaktar så har han eller hon rätt att bli tagen på allvar och få stöd. För att skolan ska kunna vidta åtgärder måste någon i personalen få vetskap om det inträffade. En viktig del av vårt förebyggande arbete är den kartläggning som genomförs varje år bl.a genom en trivselenkät både på skolan och på elevhemmen. Kartläggningen omfattar de olika diskrimineringsgrunderna såsom sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder ellersexuell läggning. Enkätresultaten följ upp utav att mentorer och hemföräldrar gör en ordentlig analys. Utifrån analysen formuleras konkreta mål och åtgärder som dels kan innefatta en omedelbar åtgärd såsom samtalsgrupper i klassen eller på elevhemmet och/eller bli ett prioriterat mål inför nästkommande läsår. All personal på skolan är medvetna om vikten av ett ständigt pågående trygghetsarbete speciellt med tanke på vår särart som internatskola. 3. Rutiner mot diskriminering och kränkande behandling Vad gör du om du är utsatt för någon form av kränkande behandling eller misstänker att någon annan är det? Vad gör du om du är utsatt för sexuella trakasserier eller trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder? Tala med en vuxen, t ex din mentor, hemförälder, någon på elevhälsan, i skolledningen eller i Trygghetsgruppen. Du kan också vända dig till någon i Hjärter Ess.

6 Sid 6 (22 ) Om du ändå inte känner att du får tillräcklig hjälp, kan du skriva e-post till någon av ombudsmännen mot diskriminering, t ex till Diskrimineringsombudsmannen Om du känner dig kränkt av någon i personalen, vänd dig alltid direkt till rektor. Vad är mobbning? Definition. En person är mobbad när han eller hon upprepade gånger och under en viss tid blir utsatt för kränkande behandlingar- fysiska eller psykiska. Från en eller flera personer. Vad gör skolan vid kränkande behandling eller misstanke om kränkande behandling? Vad gör skolan vid sexuella trakasserier eller trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder eller misstanke om desamma? Så snart en vuxen får vetskap om något som misstänks vara någon form av trakasserier eller kränkande behandling, anmäls det till rektor, som är ytterst ansvarig. Rektor är ansvarig för att informera huvudmannen. Så snart en personal får kännedom gör denne minnesanteckningar. Dessutom bokförs händelsen i ett avidentifierat register för att upptäcka mönster och ev. otrygga miljöer. Rektor sammankallar en grupp ur personalen som har kännedom om eleven eller eleverna det gäller. En noggrann utredning sätts direkt igång. Fakta samlas in och alla berörda elever ges möjlighet att yttra sig för att ge en sådan allsidig bild som möjligt till det som inträffat. Beslut fattas om åtgärder och föräldrar informeras. Exakt hur utredningen går till avgörs från fall till fall. Det ska tydligt framgå vem/vilka som ansvarar för uppföljningen av åtgärderna. Alla elevärenden tas upp på möten med skolans elevhälsoteam, EHT. Där görs en protokollsanteckning som omfattar beslut, åtgärder och ansvarig för uppföljning. Alla händelser dokumenteras i skolhälsans journalsystem. Vad gör skolan vid kränkande behandling eller misstanke om kränkande behandling mellan en anställd och en elev? I alla fall där en anställd är involverad leds utredingen utav rektor för att undvika en ev. lojalitetskonflikt kollegor emellan.

7 Sid 7 (22) 4. Arbetssätt och ansvarsfördelning Samtlig personal: Samtliga anställda vid SSHL skall omedelbart ingripa och agera vid kännedom om eller upptäckt av sexuella trakasserier och trakasserier som har ett samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder eller andra kränkande behandlingar. Vid aktiviteter som rör skolan skall alla medverka till att elever och vuxna uppträder värdigt och kamratligt mot varandra och den goda dialogen med elever enskilt eller i grupp måste alltid vara närvarande. Värdegrundsfrågorna uppmärksammas under medarbetarsamtal och all nyanställd personal informeras om skolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Som anställd vid SSHL uppmanas man att ta del av hela dygnets verksamhet genom att besöka fritidens aktiviteter, äta middag på elevhemmen, delta vid läxis och delta i elevernas dagliga umgänge på elevhemmen, i matsalen osv. Rektor ansvarar för att: all personal, alla elever och alla vårdnadshavare känner till den aktuella planen om likabehandling och planen mot kränkande behandling och var man kan hitta den ett målinriktat arbete bedrivs bland elever och personal för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att motverka diskriminering och trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling följs upp varje år och utvärderas i samarbete med personal och elever. Därefter görs en ny likabehandlingsplan och en ny plan mot kränkande behandling för nästkommande år. åtgärder vidtas om skolan får kännedom om att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling förekommer samt att rutin mot diskriminering och kränkande behandling följs. Likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling finns med i skolans informationsmaterial och läggs ut på skolans hemsida, på portalen, samt ska finnas

8 Sid 8 (22) i skolbiblioteket och personalrumet. Likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling ska skickas till styrelsen och föräldraföreningen. Måluppfyllelsen av aktiviteterna mäts under läsåret i enkäter till personalen, eleverna och vårdnadshavarna. Sker tillsammans med Trygghetsgruppen. Personalen får kontinuerlig fortbildning i frågor runt mobbning. Att tydliga rutiner och riktlinjer finns för dokumentation och uppföljning. Lärare/Mentorer ansvarar för att: på ett förebyggande sätt arbeta för en god kamratanda och särskilt uppmärksamma elever med svårigheter i kamratkontakterna ansvarar för att skapa en trygg miljö i klassrummet genom att tex uppmärksamma elever som sitter ensamma, göra placeringar, och alltid ansvara för gruppindelningar alla elever känner till och förstår och diskuterar innehållet i skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Görs i anslutning till skolstart med kontinuerlig uppföljning. se till att åtgärder vidtas om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling misstänks, upptäcks eller anmäls i enlighet med Rutin mot diskriminering och kränkande behandling. under vecka genomförs läsårets trivselenkät. Denna genomförs på mentorstid under samma former som för ett skriftligt prov. Elevens anonymitet garanteras. Instruktioner för genomförande och uppföljning/agerande utifrån fakta som kommer fram i enkäten beskrivs årligen i PM från rektor inför enkätens genomförande. Efter sammanställning redovisas trivselenkäten för skolans elever, personal, föräldraföreningen och skolans styrelse. Mentor analyserar och sammanställer klassens svar. alla mentorer följer upp skolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling med sina elever minst en gång per läsår. alla elever får utvecklingssamtal under året där trivsel och trygghet diskuteras.

9 Sid 9 (22 ) Hemföräldrar och Internatchef: alla nya elever får ett personligt samtal där trivsel, trygghet, ordningsregler och värdegrund gås igenom. Detta kallas för ett inpratsamtal. alla elever får ett utvecklingssamtal under året där trivsel och trygghet diskuteras. alla elever som skall sluta får ett samtal där man utvärderar tiden på elevhemmet och ber om tips för framtida arbetssätt. Detta samtal kallas utpratsamtal. under vecka genomförs läsårets trivselenkät. Denna genomförs på elevhemmet under samma former som för ett skriftligt prov. Elevens anonymitet garanteras. Instruktioner för genomförande och uppföljning/agerande utifrån fakta som kommer fram i enkäten beskrivs årligen i PM från rektor inför enkätens genomförande. Efter sammanställning redovisas trivselenkäten för skolans elever, personal, föräldraföreningen och skolans styrelse. Hemförälder analyserar och sammanställer elevhemmets svar. Internatchefen gör en övergripande analys. Tillsammans med Trygghetsgruppen sätts nya mål. alla hemföräldrar följer upp skolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling med sina elever minst en gång per läsår. Internatchefen har ett särskilt ansvar för uppföljning och kontinuitet på internatet. Skolsköterska och skolpsykolog: hälsosamtal genomförs i årskurs 8 och i årskurs 1. Trygghet och trivsel är en stående punkt vid dessa samtal. närvarar regelbundet vid middagar på elevhemmen för att lära känna elever och ge möjlighet för elever att knyta en kontakt med skolsköterska och skolpsykolog. fångar upp tendenser och trender som kan inverka negativt på våra elever. Ger generella återkopplingar om detta till skolledning. Skolpsykologen har återkommande handledning med olika personalgrupper.

10 Sid 10 (22) Trygghetsgruppen och Hjärter Ess: en Trygghetsgrupp utses årligen och består utav 2 lärare, 2 hemföräldrar, rektor, bitr. rektor, internatchef och skolpsykolog. Trygghetsgruppen leds av rektor. Trygghetsgruppens uppgift är att regelbundet medverka i det förebyggande arbetet och till vilken elever och personal kan vända sig i frågor om kränkande behandling. Två av Trygghetsgruppens representanter är vuxenansvariga för Hjärter Ess. en elevgrupp, Hjärter Ess, utses årligen. Uppgiften är att arbeta för trivsel och sammanhållning och mot alla former av kränkande behandling samt sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Hjärter Ess har, tillsammans med de vuxenansvariga, regelbundna möten där man går igenom elevsituationen i klasserna och på elevhemmen. En snabb återkoppling sker till mentorerna vid behov. Hjärter ess genomför en grundskolemiddag och en årskurs 1 middag för att öka sammanhållningen och trivseln mellan olika årskurser och klasser samt mellan dag- och internatelever. ordnar en teater som tar upp frågor runt kränkande behandling, normer, jämlikhet, etc. Hjärter Ess tillsammans med Trygghetsgruppen genomför minst en aktivitet per år om sammanhållning och trivsel, mot mobbning och annan kränkande behandling. Elever ansvarar för att: reagera på diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att påtala allt sådant för skolpersonal eller vårdnadshavare, som för vidare detta till rektor så att åtgärder kan vidtas i enlighet med Rutin mot diskriminering och kränkande behandling, punkt 3. Personer som elever på skolan kan prata med gällande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är t.ex.: hemföräldrar mentorer Trygghetsgruppen

11 Sid 11 (22 ) Hjärter Ess kamrater lärare skolledning skolpsykolog skolsköterska 5. Arbetssätt för revidering av likabehandlingsplanen och planen för kränkande behandling. Skolan upprättar en ny likabehandlingsplan varje läsår utifrån de förslag till förbättringar som kommit fram i utvärderingen av likabehandlingsplanen i samband med den årliga kvalitetsredovisningen. Varje år genomförs en trivselankät både i skolan och på elevhemmen där frågor om trygghet, trivsel, kränkningar och diskriminering finns med. För att planerna ska vara ett levande dokument som garanterar trygghet och trivsel på skolan ska elever och personal bidra till innehållet. Planerna revideras i samråd med: Trygghetsgruppen Elevrådet, styrelse samt klassrepresentanter Hjärter ess Prefektkollegiet (2 elever/elevhem) Alla våra elevföreningars ordföranden (8 st) Skolan ska ha en likabehandlingsplan som syftar till att förverkliga skolans vision. Den nya likabehandlingsplanen ska vara klar till skolstarten i augusti.

12 Sid 12 (22 ) 6. Utvärdering av målen 2012/13 Följande mål togs fram för läsåret 2012/13: Kön Höja självkänslan. Vi ser i 2012 års trivselenkät att flickorna fortfarande ligger högre när det gäller hotfulla, kränkande SMS/MMS/Facebookinlägg. Totalt har flickorna 6 % jämfört med pojkarnas 2 %. På grundskolan är siffrorna 9 % för flickorna och 4 % för pojkarna. Efter samtal med elevhälsan visar det sig att många problem kvarstår kring ätstörningar, skärande och objektifiering bland flickorna. Vi anser att detta fortfarande är jätteviktiga frågor och kommer fortsätta med detta mål under läsåret 2013/14. Fokus skall vara att höja självkänslan bland tjejerna. Kön, inom grundskolan Flickor i grundskolan skall känna sig trygga och trivas i sin klass. Detta mål rörde främst årskurs 9 (läsåret 2012/13). Alla de åtgärder som sattes in hade inte den effekt som vi hade hoppats. Vi tror att detta beror på att några starka pojkar fick för stort negativt inflytande. Även i åk:8 (läsåret 2012/13) är trivseln lägre bland flickorna än bland pojkarna, men detta tror vi beror på orsaker som inte löses av insatser liknande de vi gjorde. Sexuell läggning Enligt trivselenkäten (svar på fråga 15) verkar vi inte ha problem med detta. Detta är dock förstås fortsatt viktigt så vi kommer fortsätta med besök från RFSL under läsåret 2013/14.

13 Sid 13 (22 ) Funktionshinder Vi har ett väl fungerande arbete i vårt elevhälsoteam som gör att ingen hindras att nå sin fulla potential. Självklart fortsätter vi vårt arbete under 2013/14. Sexuella trakasserier Vi ser att det sker kränkningar på nätet och en del av dessa verkar ha sexuella inslag. Vi har fortfarande problem med vissa av elevhemmens ceremonier/traditioner som har sexuella inslag. Fortsatt arbete under 2013/14. Annan kränkande behandling Eftersom det finns en risk för kamratuppfostran så har vi infört denna fråga i trivselenkäten % av flickorna och 4 % av pojkarna svarade att det finns kamratuppfostran på deras hem. Detta kan betyda att flickorna ägnar sig mer åt kamratuppfostran, men det kan också betyda att pojkarna är mindre benägna att berätta om det. På grund av vår skolform är det viktigt att vi fortsätter med det här arbetet under 2013/14. Annan kränkande behandling, på grundskolan Fortsätta arbeta att öka tryggheten och trivseln i matsalen. Fortfarande är det så att ingen av grundskolans elever sätter sig i den del av matsalen som treorna anser tillhöra dem. Dock ser vi att flera treor har börjat sprida sig till andra delen. Det betyder att det finns dem som inte har något behov att hävda någon form av revir. Under året har fler och fler vuxna börjat äta i elevmatsalen. Eftersom vi däremot fortfarande inte har blivit av med revirtänkandet så fortsätter vi under 2013/14.

14 Sid 14 (22 ) 7. Allmänna främjande mål och åtgärder. Alla våra mål syftar naturligtvis till att skapa en trygg miljö på vår skola och alla diskrimineringsgrunderna uppmärksammas i vårt dagliga arbete. Mentorer och hemföräldrar arbetar kontinuerligt med värderingsfrågor, hur vi ska vara mot varandra, ömsesidig respekt och hur viktigt det är att lyssna på varandra. Alla främjande åtgärder nedan syftar till att eleverna får en tolerant syn på sig själva och sin omgivning samt att ge så bra förutsättningar som möjligt för likabehandling i verksamheten. Varje år genomförs en trygghetsenkät där det finns frågor om alla diskrimineringsgrunderna inklusive sexuella trakasserier. Svaren och analysen av den utgör tillsammans med andra signaler från elever och personal grunden för hur vi bör intensifiera vårt arbete och vilka mål vi ska prioritera inför nästkommande år. Kön Vid alla former av grupparbete förespråkar vi blandgrupper för att eleverna ska lära sig att arbeta tillsammans, lyssna på varandra och respektera varandra. Elevhälsan har i åk:8 och åk:2 hälsosamtal där man bl.a tar upp frågor som handlar om trygghet och självkänsla. Eleverna i åk:8 besöker varje år ungdomsmottagningen. Hjärter ess ordnar varje år en teater som tar upp frågor om kränkande behandling, normer, jämlikhet etc. Sexuell läggning I åk:8 och åk:1 (gymnasiet) ingår sex och samlevnad på olika sätt i undervisningen. Exempel: Föreläsningar och diskussioner om sex och kärlek, jämställdhet, könsroller och språkbruk. I samband med hur pojkar och flickor idag använder könsord såsom hora och bög tar vi upp vad som är sexuella trakasserier. Vi diskuterar hur media framställer pojkar och flickor och hur detta påverkar vår syn på kön och jämställdhet. Vi anser att kunskap behövs för att unga människor ska bli fria och säkra nog att hitta sin egen sexualitet och för att den sexuella praktiken ska bli trygg. Dessutom bidrar kunskapen till större tolerans gentemot andra. Vi har återkommande besök av RFSL i åk:1 med återföljande diskussioner. Förutom diskussioner om olika sexuella läggningar tar man upp vilka normer som är accepterade och inte accepterade i samhället och i olika kulturer.

15 Sid 15 (22) Eleverna i åk:8 besöker varje år ungdomsmottagningen. Hjärter ess ordnar varje år en teater som tar upp frågor om kränkande behandling, normer, jämlikhet etc. Etnisk tillhörighet, Ett återkommande inslag är en föreläsning av Tobias Rawet (överlevande från koncentrationsläger). Efterföreläsningen besöker Tobias varje klass för sig för att diskutera och svara på frågor med syfte att stärka elevernas förståelse för tolerans och demokrati samt att ge kunskap om förintelsen. Varje år genomförs en ledarskapskurs på SSHL för gymnasieungdomar från hela Sverige av Stiftelsen Raoul Wallenberg Academy for Young Leadars. Stiftelsens ändamål är att, med Raoul Wallenbergs person och gärning som förebild, ge ungdomar utbildning och möjlighet att utveckla det goda ledarskapet. Varje år har vi 2-3 elevrepresentanter med. Dessa elever är sedan ansvariga för att under en samling för hela skolan berätta om Raoul Wallenberg och vad kursen har givit dem som individer. Ett antal elever är varje år engagerade i olika projekt som syftar till att främja kunskapen om olika kulturer såsom Kenya och Laos projektet. Skolan är medlemmar i Life Link som är en världsomfattande organisation som arbetar med mångkulturella frågor. Religion och annan trosuppfattning Vid all matlagning tar vi alltid hänsyn till att vi har elever från olika kulturer och religioner som behöver specialkost. Elever som tillhör andra religioner får alltid ledigt vid högtider och andra speciella aktiviteter om så önskas. Funktionshinder. För elever med fysiska funktionshinder har vi bl.a. hiss i lektionsbyggnaderna och en rullstolsramp i aulan. För elever med dyslexi (eller andra läs-och skrivsvårigheter) har vi litteratur inläst på band. Dessutom får dessa elever all sin litteratur så att de kan göra anteckningar i böckerna. Våra specialpedagoger har varje år information till både lärare och

16 Sid 16 (22 ) hemföräldrar om vad dyslexi är, vilka pedagogiska hjälpmedel det finns, samt vad man kan göra som lärare för att stötta. Vår skolpsykolog har varje år information till både lärare och hemföräldrar om olika neuropsykiatriska diagnoser som ex ADHD och ADD. För att medvetandegöra hos personalen vad detta innebär. Vad innebär det att ha en sådan diagnos och vad kan vi göra som skola för att hjälpa och stötta eleven? 8. Förebyggande mål och åtgärder Om inget annat nämns gäller målen både grundskolan och gymnasiet. Kön Risker Det finns en risk att elever med ätstörningar smittar varandra i en miljö där så många bor tillsammans. Övervägande flickor. Elever med problem som leder till att man skär sig kan i hög grad påverka andra elever som bor på samma elevhem. Det finns en risk att i miljöer där många elever bor tillsammans förstärks könsrollsbeteendet så att flickorna framställer sig själva som objekt. Pojkarna tar över i klassrummet, flickorna blir mindre hörda. Det finns fler flickor än pojkar (6 % jämfört med 2 %) som nämner att de utsatts för hotfulla/kränkande SMS/MMS, Facebook etc. På grundskolan är flickornas siffra 9 %. Mål Höja självkänslan, framför allt bland flickor.

17 Sid 17 (22) Förebyggande åtgärder Ung utan Pung (eller liknande teater) skall sättas upp för alla elever, samt mentorer och hemföräldrar. Dessa skall sedan följa upp teatern med diskussion. Återkommande arbete/diskussioner i alla mentorsgrupper och på elevhemmen. Detta sker kontinuerligt såväl som på förekommen anledning. Alla samtal ska alltid utgå från de olika diskrimineringsgrunderna. Sexuell läggning Risk Det finns risk för en icke tillåtande inställning bland eleverna Mål Alla ska respekteras oavsett sexuell läggning. Förebyggande åtgärd Återkommande besök av RFSL Etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning Efter analys av trivselenkät och samtal med elevföreningarna och elever har vi kommit fram till att vi har väldigt låg risk när det gäller dessa diskrimineringsgrunder. Vår skola har en mångkulturell miljö där det råder stor lyhördhet och förståelse för olika kulturer och olika religioner.

18 Sid 18 (22) Funktionshinder Risker Att eleven inte når sin fulla potential Att eleven inte kan delta i skolans alla aktiviteter Mål Ingen elev skall hindras att nå sin fulla potential på grund av funktionshinder. Förebyggande åtgärder Att se till att alla elever får det stöd som den behöver. Vi screenar alla elever när de börjar hos oss i svenska och matematik, analyserar och går ev. vidare med ytterligare tester. Vi har ett elevhälsoteam (EHT) som möts varje vecka med, skolpsykolog, skolsköterska, studievägledare, specialpedagoger, mentor, hemföräldrar och skolledning. Här diskuteras olika strategier för att hjälpa elever med olika problem. I augusti har vi en inplanerad föreläsning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för all personal. Sexuella trakasserier Risker

19 Sid 19 (22 ) Det finns en risk att det skapas invigningsriter med sexuella inslag. Att vara ung idag innebär en risk att bli utsatt för trakasserier via nätet eller andra sociala medier, ofta med sexuella inslag. Mål Ingen ska utsättas för sexuella trakasserier. Förebyggande mål och åtgärder Stor vuxennärvaro i början på läsåret. Vi arbetar aktivt med ungdomarna - teambuilding. Diskussioner i mentorsgrupper och på elevhemmen. Ledarskapsutbildning för alla förtroendevalda elever där etiska frågor finns med på agendan. Annan kränkande behandling Risker Vår speciella skolform som internatskola utgör en ökad risk för kamratuppfostran där äldre elever kränker yngre eftersom eleverna lever tillsammans dygnet runt. Exempelvis skickar elever i årskurs 3 yngre elever att gå ärenden eller utföra tjänster. Det innebär också en ökad risk för att det skapas subkulturer där maktutövande blir en norm för att bli accepterad av gruppen. Vi ser i trivselenkäten att 10 % av pojkarna har utsatts för våld eller hot om våld. Detta gäller framför allt pojkar på gymnasiet och på grundskolan (14 %).

20 Sid 20 (22) Eftersom vi tar hand om våra ungdomar dygnet runt så är det extra viktigt att vi kan garantera en våldsfri miljö. Mål Alla elever ska känna sig trygga på sitt elevhem. Ingen skall bli utsatt för våld eller annan kränkning. Förebyggande åtgärder Ändra hemföräldrars rutiner (när de tar en kvällspromenad på området, när de gör besök på elevrum osv). Se över hur eleverna bor på hemmen. (hemma-utlandssvenskar) Återkommande diskussioner på elevhemmen när något hänt Skulle något liknande kunna ske på vårt hem? Internatelever och skolledning bör komma närmare varandra. Skolledningen kan t.ex. besöka hemmen då och då. Utveckla kick off helgen för internateleverna i syfte att äldre och yngre elever lär känna varandra bättre. Bl.a kommer forumteater att arbeta med kränkningar och känslan av att bli kränkt. Utveckla ledarskapsutbildningen för alla elevorganisationerna så att bl.a rätt personer hamnar på rätt post. Extra viktigt när det gäller prefektrollen. Kompetensutveckling för personal om maktlekar och grupptryck. Fortsätta arbetet med att öka integrationen mellan dag och internatelever genom att ordna en aktivitetsdag i början av terminen där man blandar åldrar, dag och internatelever och kön. Lärare/hemföräldrar blandar grupper så mycket som möjligt.

21 Sid 21 (22 ) Annan kränkande behandling, grundskolan Risk Eleverna i årskurs 3 anser sig äga en del av matsalen. Upplevs otryggt för elever i grundskolan. Mål Alla ska trivas och känna sig trygga i matsalen. Förebyggande mål Det behövs fler vuxna i matsalen och bland eleverna på rasterna. Utöka antalet tillfällen då vi äter klassvis i matsalen. 9. Förankring av likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen fastställs på såväl svenska som engelska. En presentation med bilder tas fram för Likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen presenteras för mentorer och hemföräldrar inför läsårsstarten. Delge föräldrarna likabehandlingsplanen och visa var den kan hittas. Starta terminen med en samling då vi utifrån en film om kränkande behandling följer upp med gruppdiskussioner om vår värdegrund och likabehandling.

22 Sid 22 (22) För höstterminen 2013 är inplanerat en hel dag med tema Trygghet och trivsel för hela skolan.

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan. Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 3 1.2 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Metod 3 2. Definition av begrepp

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Arbetsgivarens/huvudmannens representant. Kramfors Kommun, BKU-nämnden

Arbetsgivarens/huvudmannens representant. Kramfors Kommun, BKU-nämnden LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Enhet: Nordingrå skola och fritidshem Verksamhetsåret: 2010-2011 Syfte Förebygga diskriminering Främja likabehandling Förverkliga skolans vision Bestämmelser

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola

SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Äppelgården Vision På Äppelgården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjalmar Strömerskolan. läsåret 2011/12

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjalmar Strömerskolan. läsåret 2011/12 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjalmar Strömerskolan läsåret 2011/12 Likabehandlingsplan för ungdoms- och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan 1. Inledning Enligt Lagen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar Likabehandlingsplan Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslå att Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan 2016-17 Vi arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkande behandling. Vår

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9 Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2013/2014

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2013/2014 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan STRÖMSTADS KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Strömstiernaskolan Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan Gäller från och med 2007-08-13 Innehåll Begrepp... 3 Strömstads skolors policy...4

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Årlig plan för trygghet och trivsel 2015. Högsby Utbildningscenter

Årlig plan för trygghet och trivsel 2015. Högsby Utbildningscenter Årlig plan för trygghet och trivsel 2015 Högsby Utbildningscenter Innehållsförteckning Likabehandlingsarbete och arbete mot kränkande behandling...1 Vision för Högsby Utbildningscenter...1 Syfte...1 Nulägesanalys

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Vision På förskolan ska inget barn eller vuxen bli/känna sig diskriminerad eller bli utsatt för kränkande behandling. Alla barn och all personal

Läs mer

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 7-9 2016 Kunskap och omtanke Alla utmanas och utvecklas. Alla känner sig respekterade,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Likabehandlingsplan Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Innehållsförteckning 2 Målsättning 3 Planens syfte 3 Definitioner vad betyder orden? 3 Förebyggande arbete 4 Att upptäcka 4 Att utreda 4 Att åtgärda

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Rättviks kommuns förskolor och pedagogisk omsorg Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling.

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB Årlig plan 2012/13 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Skollagen sid. 3 Vision

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA

2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2012-2013 2012-10-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Sunnanängs förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Sunnanängs förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Sunnanängs förskola Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Innehållsförteckning 1. Vision... 3 2. Sunnanängs långsiktiga mål... 3 3. Definitioner och begrepp... 3 4. Grunduppgifter...

Läs mer

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/ 2014 Pedagogisk omsorg Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja

Läs mer

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan Förskolan Fantasi Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för förskolan fantasi. Verksamheten ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Alla på Förskolan Fantasi är skyldiga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Vårby Skolor 20 augusti 2009 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Innehållsförteckning A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Ansvarsfördelning. 1 Barns och elevers delaktighet.. 2 Barns och elevers rätt till stöd. 2 B.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. ProAros vision: Alltid bästa möjliga möte. Definitioner: Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av

Läs mer

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN 1 ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN Syftet med Ullvigymnasiets trygghetsplan är att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att vi inhämtar kunskap om

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Gimo Skolområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Verksamhetsår 2016 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800 6 kap. 6-10 ) förbjuder

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Tummelisagårdens och Apelgårdens förskola. 2010-10-01 t.o.m. 2011-10-01 1 3. Innehållsförteckning 4. Utvärdering av föregående plan...3 5. Barn och

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer