Åhörarkopior. Enskilda vägar, lagregler och begrepp Förvaltningsfrågor Väghållning. Kursmaterial för styrelseledamöter i vägorganisationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åhörarkopior. Enskilda vägar, lagregler och begrepp Förvaltningsfrågor Väghållning. Kursmaterial för styrelseledamöter i vägorganisationen"

Transkript

1 Åhörarkopior Enskilda vägar, lagregler och begrepp Förvaltningsfrågor Väghållning Kursmaterial för styrelseledamöter i vägorganisationen

2

3 Bild 1 Vägkurs Enskilda vägar lagregler och begrepp Version 2013 Bild 2 =Enhet Styrelse Generaldirektör =Funktion Gd-stab Koncernenheterna Informationsförsörjning Fastighetsbildningsstöd Inskrivning Fastighetsbildning Norra regionen Östra regionen Västra regionen Södra Regionen Bild 3 Division Fastighetsbildning Direktör Ledningsstöd 80 pers Director 4regioner Fastighetsbildningsstöd Director 8Regions Director 15 8Regions enheter Director Director 8Regions funktioner ~80 kontor ~920 pers 3

4 Bild 4 Laghistorik, enskilda vägar Lag om enskilda vägar på landet 1907 Endast väglottsystem Lag om enskilda vägar 1926 Väglottsystem Vägsamfällighet Bild 5 Lagen om enskilda vägar 1939 (EVL) (upphävd ) Vägsamfällighet med stadgar och styrelse = juridisk person Vägar på landsbygden Andelstal efter nyttjande Vägförening med stadgar och styrelse =juridisk person som förvaltar: Vägar, grönområden samt ev. belysning itätorter Andelstal baserade på taxeringsvärden Bild 6 Anläggningslagen (AL) 1974 Samfällighetsförvaltningslagen (SFL) 1974 Gemensamhetsanläggning (ga), avser den fysiska anläggningen t.ex. väg (AL) Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) Regler om förvaltning av en gemensamhetsanläggning: Samfällighetsförening eller delägarförvaltning 4

5 Bild 7 Lagen om upphävande av EVL EVL upphörde att gälla Bra att veta: Vägsamfällighet och vägförening är därefter gemensamhetsanläggning (ga) enl. AL Förvaltningen är samfällighetsförening enligt SFL Vägsamfällighets och vägförenings nuvarande stadgar får tillämpas i den mån de inte strider mot SFL Nuvarande firma, t.ex. Berga vägsamfällighet får behållas Bild 8 Huvudmannaskapet för vägar På landsbygd och i ej planlagda områden För allmänna vägar är Trafikverket huvudman Övriga vägar är enskilda och förvaltas av vägsamfälligheter, samfällighetsföreningar, tomtägar-/ fastighetsägarföreningar, skogsbolag eller enskilda privatpersoner Bild 9 Vem är huvudman? 5

6 Bild 10 Huvudmannaskapet för vägar Iplanlagda områden Huvudmannaskapet =ansvaret för väg-/gatuhållning och allmänna platser i planlagda områden Två former Kommunalt Enskilt (samfällighetsföreningar) Framgår avdetaljplanebestämmelserna Anm: Inya PBL är delat huvudmannaskap ivissa fall nu möjligt för allmän platsmark iendetaljplan Bild 11 Vem är huvudman? Bild 12 Gemensamhetsanläggning (ga) Registreras som t.ex. Karlsborg ga:2 iystads kommun Det är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter Flera olika funktionella anläggningar t.ex. väg, vatten- och avloppsledningar kan ingå isamma ga om det är samma delägarkrets Gemensamhetsanläggning bildas vid lantmäteriförrättning Rättighet för deltagande fastighet att använda anläggning Skyldighet att delta ikostnaderna Ny ägare blir automatiskt knuten till ga:n 6

7 Bild 13 Gemensamhetsanläggningar Bild 14 Anläggningslagen (AL) SFS 1973:1149 Ga bildas med stöd av anläggningslagen Krav: Anläggningen ska tillgodose ändamål av stadigvarande betydelse för deltagande fastigheter Anläggningen ska vara av väsentlig betydelse för deltagande fastigheter Fördelarna med anläggningen måste överväga kostnader och olägenheter som anläggningen kan medföra (båtnadsvillkoret) Det får inte finnas en opinion mot som mera allmänt motsätter sig och som har beaktansvärda skäl för det Bild 15 Anläggningssamfällighet Ett viktigt begrepp att känna till: Deltagande fastigheter i en ga utgör en samfällighet -iden associationsrättsliga betydelsen - fastighetssammanslutning för anläggningens utförande och drift 7

8 Bild 16 Lantmäteriförrättning -rätt att ansöka Befintlig vägsamfällighet/samfällighetsförening Ägare till fastighet som deltar/skall delta Kommunal myndighet Trafikverket i vissa fall Bild 17 Förrättningsprocessen Ansökan Utredning, kontakter Fältbesök, karta Sammanträde Fastigheter och ägare som berörs Samråd m.m. Yrkanden Information och diskussion Juridisk prövning Förslag till beslut Beslut Besvärstid Offentlighet Förrättningsakt Redovisning i Fastighetsregistret Bild 18 Anläggningsbeslut Förrättningsresultatet uttrycks i ett anläggningsbeslut och andelstalsbeslut + eventuell kartbeskrivning Anläggnings- och andelstalsbeslutet är fundamentet för förvaltningen av ga:n I äldre förrättningar enligt EVL heter det utlåtande det som nu är anläggnings- och andelstalsbeslut 8

9 Bild 19 Förrättningsdokument Bild 20 Inventering och beräkning enl. tonkilometermetoden Bild 21 Förrättningskarta 9

10 Bild 22 Förvaltningsformer enligt samfällighetsförvaltningslagen Gemensamhetsanläggningar förvaltas genom Delägarförvaltning (få deltagare, enkla förhållanden) Föreningsförvaltning (Samfällighetsförening) Vägförening och vägsamfällighet jämställs med samfällighetsförening Bild 23 Viktiga regler och möjligheter Styrelsen i samfällighetsförening kan få rätt att ändra andelstal (24 a AL) Lantmäteriet kan förordna om syssloman för genomförande av anläggningsbeslut (33 a AL) Vid omprövning ( av in/utträde, andelstal) företräds flertalet delägare av föreningen (styrelsen) (35 AL) Lantmäteriet beslutar att ny- eller ombildad fastighet ska anslutas till en ga (42 a AL) Bild 24 Flera regler och möjligheter i AL och FBL Slitageersättning(48 a AL) Rätt att använda befintlig väg kan upplåtas (49 AL) Samfällighetsförening kan ges rätt att använda annans ga-väg (50 a AL) Väghållningsmyndigheten förordnar att vissa trafiksäkerhetsbestämmelser i Väglagen skall gälla för enskild väg Samfällighetsförening kan ansöka om fastighetsbestämning av sin egen gemensamhetsanläggning 10

11 Bild 25 Andelstalsbegreppet Varje deltagande fastighet ska ha andelstal för utförande och drift Bestäms efter skälighet i förhållande till fastighetens nytta och nyttjande av anläggningen och en avvägning mellan: -skälighet-rimlighet-rättvisa-enkelhet Beslutas vid förrättningen En beräkningsmetod vid vägförrättningar är Tonkm-metoden men det finns även andra Bild 26 Tonkilometermetoden Ton xvägkm= tonkmtalet Exempel påtrafikmängder: UB helårsbostad 2100 ton UF fritidsbostad ton Å ton/ha (jordbruk interna åkertransp.) UJ ton/ha (utfart mindre jordbruk) S ton/ha (skog) UFör -- företagsutfart (särskild beräkning) UJm 6500 ton (mjölkkörning enkelresa, normalbesättn.) Hästbox, inhysta hästar ton per box Hästbox, egna hästar 150 ton per box Bild 27 Andelstal för övrigt Inom tätare bebyggelse med utbrett vägnät ges ofta samma andelstal för lika fastigheter oavsett körlängd (t ex. 1för villafastighet)) Anm: andelstal för vägar anges i absoluta tal numera, inte i % eller så att summan av andelstalen blir 100 eller ca

12 Bild 28 Ändring av andelstal Kan ske på 4olika sätt Av föreningens styrelse om den har fått den befogenheten genom beslut av Lantmäteriet vid förrättning från och med 1998 (24 a AL). Genom överenskommelse mellan samfällighetsföreningen och fastighetsägare. Skall godkännas av Lantmäteriet (43 AL) Omprövning (35 AL), krav på väsentlig förändring av andelstal mm Vid lantmäteriförrättning (fördelning av andelstal enl. 42 AL) Bild 29 Samfällighetsförvaltningslagen (SFL) (SFS 1973:1150) Innehåller regler om förvaltningen av ga i allmänhet Delägarförvaltning vid enkla förhållanden, få deltagande fastigheter. Kräver full enighet bland medlemmarna. Vid oenighet kan lantmäteriet hålla ett delägarsammanträde. Föreningsförvaltning, t.ex. Sommarhagens samfällighetsförening Lagen innehåller även regler om Bildande av förening, styrelsearbete, årsstämma, stadgar, röstning, utdebitering, fondering, klandertalan, firmateckning, syssloman, upplösning avförening m.m. Bild 30 Stadgar Normalstadgar för samfällighetsförening Firmanamnet unikt i varje län Fondering för anläggningar av kommunalteknisk natur Äldre Vägsamfälligheter och vägföreningar bör ändra sina stadgar Stadgar bör kontinuerligt ses över 12

13 Bild 31 När ny förrättning skall sökas Kontakta Lantmäteriet Uppskattad förrättningskostnad Arbetsmodeller OBS! EU-bidrag kan inte längre sökas hos länsstyrelsen till förrättningskostnad och projektering av ombyggnad/ nybyggnad på landsbygden. Bidragsmedlen har återtagits av Jordbruksverket. Bild 32 Styrelsens viktigaste uppgifter Känna till och följa anläggnings- och andelstalsbesluten Verkställa det som beslutats på stämma och som överensstämmer med lagstiftningen Ajourhålla medlemsförteckning, adresser och ägare och förändringar iandelstal Anmäla stadgeändring och ny styrelse till Lantmäteriet Bild 33 Lantmäteriets service till samfällighetsföreningar Förteckningen över delägande fastigheter, andelstal, ägare och adresser uppdateras inför varje stämma Leverans på lista eller datafil Karta över verksamhetsområde förnyas Kom igång kurser för nya föreningar Blanketter för olika behov Mera info på 13

14 Bild 1 Trafikverkets Bildspel REV kurs Förvaltning av enskild väg RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet EnskildaVägar 1 1 Bild 2 Grunderna för förvaltningen Lagar och myndighetsbeslut: Anläggningslagen Lag om förvaltning avsamfälligheter Anläggningsbeslut /Förrättningsutlåtande / Föreningens egna beslutade regler: Stadgar (Lantmäteriets normalstadgar uppdatera!) Föreningsstämmobeslut Styrelsebeslut RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet EnskildaVägar 2 2 Bild 3 Föreningsstämman RE RE RiksförbundetEnskilda Riksförbundet Enskilda Vägar Vägar 33 14

15 Bild 4 Föreningsstämman Kallelse/dagordning Rösträtt och röstlängd Ordförande och sekreterare för stämman samt justeringsmän Styrelsens redovisning (Förvaltningsberättelse, Balans och resultat) Revisionsberättelsen Ansvarsfrihet Motioner Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd Val av funktionärer samt fråga om valberedning Övriga frågor Protokoll samt justering RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet EnskildaVägar 4 4 Bild 5 Föreningsstämman Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs Omröstning Huvudtalsmetoden (En röst per medlemsfastighet) Andelstalsmetoden (Ekonomiska frågor, omröstning efter andelstalen-om - om någon så begär) Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombudfår fårej ej företräda mer än en medlem (utöver sin egen) Delägare i medlemsfastighet har inte ensam rösträtt utanfullmakt fullmakt från övriga fråndelägare övriga delägare Den som inteii har betalat sin medlemsavgiftfår får deltagai i stämmoförhandlingarna men får inte utöva sin rösträtt. RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet EnskildaVägar 5 5 Bild 6 Överklagande av stämmobeslut Stämmobeslut kan klandras av medlemtill till Mark och miljödomstolen Klanderfristen är fyra veckor från stämmobeslutet Styrelsen för föreningens talan och svarar på stämningen REVs försäkring kan tas i anspråk för advokathjälp vid tvisten RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet EnskildaVägar

16 Bild 7 Styrelsen RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet Enskilda Vägar 7 7 Bild 8 Styrelsen Verkställer stämmans beslut (i (i den månde inte stridermot lageneller eller anläggningsbeslutet) Handhar den löpande förvaltningen i enlighet med stadgar, anläggningsbeslut och stämmobeslut Företräder föreningen mot tredje man Styrelsen skall föra protokoll över sammanträden (ej offentliga om inte styrelsen beslutar annat) Styrelsen har formell informationsskyldighet till medlemmar endast på föreningsstämman Styrelsebeslut kan inte överklagas RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet Enskilda Vägar 8 8 Bild 9 Styrelsen Styrelsens skadeståndsskyldighet Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan REVs försäkring täcker styrelsens ansvar som uppkommit genom oaktsamhet RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet Enskilda Vägar

17 Bild 10 Finansiering av verksamheten Medlemsavgifterna Statsbidrag - Grundas på beslut på föreningsstämman. - Kan föreningsstämman. erhållas från Trafikverket om Statsbidrag Kommunalt bidrag - Kan erhållas från bidragskriterierna Trafikverket omuppfylls - Ej bidragskriterierna reglerat i lag, utan uppfylls är lokalpolitiskt styrt Lån Kommunalt bidrag - Ingen Ej reglerat säkerhet i lag, behövs, utan är lokalpolitiskt föreningen har styrt Lån - Ingenförmånsrätt säkerhet behövs, i medlemsfastigheterna föreningen har förmånsrätt i medlemsfastigheterna RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet EnskildaVägar Bild 11 Medlemsavgifterna Budget - Grund för debiteringslängd Debiteringslängd - Framlagd på stämma. Fastighet, ägare, andelstal, andelstal, belopp, belopp, summa summa andelstal andelstal och och belopp, belopp, sista sista betalningsdag Avisering - Görs i god tid innan sista betalningsdag Påminnelse - Snarast efter sista betalningsdag Kronofogden - Ansöka om indrivning för obetald avgift RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet EnskildaVägar Bild 12 Slitagersättning Medlem som tillfälligt använder vägenii väsentlig större omfattning än vad som svarar mot andelstalet skall ersätta de kostnader som uppkommer till följd av den ändrade användningen. (48 a AL). Ex: - Byggnation av en villafastighet - Mark- och anläggningsarbetenpå påen tomt - Omfattande uttag av virke (slutavverkning) Slitageersättning kan efter överenskommelse debiteras utomstående (ej medlem) som tillfälligt vill nyttja föreningens väg för transporter Ex: - -Virkestransporter från från fastighet fastighet som som ej ingår ej ingår i ga i ga RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet Enskilda Vägar

18 Bild 13 Föreningens ansvar för avvattning och dikning Vägkroppen skall vara dränerad Ansvar för vattenanläggning RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet Enskilda Vägar Bild 14 Vägbom och farthinder Föreningen bestämmer själv -stämmobeslut - För bidragsvägar: TRV kräver att vägen hålls öppen-ombom - sätts upp omprövas bidraget, farthinder är dock OK om det är fackmässigt utfört RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet EnskildaVägar Bild 15 Några övriga frågeställningar Avtal med entreprenörer /kommunen / Skötsel av grönområden Olovlig användning av föreningens väg- och grönområde Ledning i vägområde (REVs överenskommelse med Svensk Energi) Föreningens ansvar för väghållningen-skadestånd - Vårdslöshet Olyckshändelse REVs ansvarsförsäkring RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet EnskildaVägar

19 Bild 16 Tack föreruppmärksamhet RiksförbundetEnskilda Vägar Riddargatan Stockholm Tfn: RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet Enskilda Vägar 19

20 Bild 1 Trafikverkets Trafikverkets bildspel Bildspel REV-kurser 2013 v1. Bild 2 Svenskt Program vägnät i mil 1. Allmänt/Organisation Kommunala vägar 2. Statsbidrag och gator Vägteknik Statliga vägar 4. Miljö Trafiksäkerhet 6. Vägmärken Enskilda vägar med statsbidrag Enskilda vägar utan statsbidrag Bild 3 Trafikverkets kontor Region Nord Enskilda vägar med Statliga statsbidrag vägar Enskilda vägar med statsbidrag Statliga vägar Kommunala vägar och Region gator Mitt Luleå Umeå Östersund Härnösand Region Öst Gävle Borlänge Uppsala Region Väst Västerås Karlstad Örebro Stockholm Eskilstuna Vänersborg Mariestad Linköping Göteborg Visby Jönköping Halmstad Region Syd Växjö Kalmar Region Stockholm Enskilda vägar utan statsbidrag Huvudkontor Regionkontor Lokalkontor Karlskrona Malmö Kristianstad

21 Bild 4 Mål med Trafikverkets bidragsgivning Boende i glesbygd ska underlättas Region Nord Vägtransporter ska underlättas i områden där transportkostnaderna Region Mitt hämmar utvecklingen av näringslivet Östersund Region Öst Borlänge Uppsala Region Väst Västerås Karlstad Det vägkapital som är nedlagt i det enskilda Örebro St ockholm statsbidragsvägnätet Region Stockholm Eskilstuna Huvudkontor ska säkras Vänersborg Mariestad Linköping Regionkontor Göteborg Visby Lokalkontor Jönköping Trafiksäkerheten och miljöintressen Halmstad ska beaktas Regionoch Syd tas tillvara Växjö Kalmar Falun Gävle Karlskrona Malmö Kristianstad Umeå Härnösand Allmänheten ska ha tillgång till områden för rekreations- och fritidsaktiviteter Hänsyn ska tas till barn och funktionshindrade Luleå Bild 5 Villkor för statsbidrag enl. bidragsförordningen Lagar och förordningar för enskilda vägar Vägen ska ha en viss längd Vägen Anläggningslagen ska tillgodose ett visst (AL) transportbehov Lagen om förvaltning av samfälligheter SFL) Miljöbalken (MB) Vägen ska vara ändamålsenlig Bidragsförordningen Väghållningskostnaderna Trafikförordningen ska (TrF) vara rimliga Lagen om offentlig upphandling (LoU) Väghållningen ska vara ordnad i någon form av organisation Bild 6 2. Statsbidrag Organisationsformer Mål med Trafikverkets för bidragsgivning enskilda vägar Boende iglesbygd ska underlättas Ø Vägtransporter Samfällighetsföreningar ska underlättas iområden där transportkostnaderna hämmar utvecklingen av näringslivet Ø Allmänheten Frivilliga överenskommelse ska ha tillgång till (Skall områden hållasför Uppdaterad) rekreations- och fritidsaktiviteter Ø Det Ensam vägkapital väghållare som är nedlagt idet enskilda statsbidragsvägnätet ska säkras Trafiksäkerheten och miljöintressen ska beaktas och tas tillvara Hänsyn ska tas till barn och funktionshindrade

22 Bild 7 Vägkategorier 2. Statsbidrag och trafikklasser Villkor för statsbidrag enl. bidragsförordningen Vägen 30% ska ha en viss längd 60% 60% Vägen ska tillgodose 60% 30% ett visst transportbehov 30% 60% Vägen ska vara ändamålsenlig 30% Väghållningskostnaderna ska vara rimliga Väghållningen ska vara ordnad inågon form av organisation Trafikklasser 80% Låg. Under 25 fordon/dygn Mellan fordon/dygn Hög. Mer än 250 fordon/dygn Bild 8 Årligt driftbidrag Omprövning av bidragsrätt sker vart 5:e år Vägdeklaration skickas ut till alla omprövningsvägar Väghållare gör ev. ändringar, skriver under och återsänder. Lantmäteriförrättning saknas Uppdatera frivilliga överenskommelsen. Trafikklasser 1. Under 25 fordon/dygn Tillsyn utförs, i normalfallet utan väghållarens medverkan Protokoll sänds till väghållaren Mer än 250 Åtgärda ev. anmärkningar- sök ev. särskilt driftbidrag. Ex vis en A3 väg =utfart för fast boende (A) Med trafikmängden fordonsådt (3) Trafikverket skickar ut beslut om 5 års fortsatt bidragsrätt Bild 9 2. Statsbidrag Röjning och slåtter Organisationsformer för enskilda vägar Samfällighetsföreningar Vägsamfälligheter Vägföreningar Frivilliga överenskommelser Ensam väghållare Vägområde Ökad upptorkning Förbättrad sikt Vidmakthålla vattenavrinning

23 Bild Kantslåtter Statsbidrag Bidragstyper Årligt driftbidrag utredes normalt vart 5:e år Särskilt driftbidrag Mindre förbättringsåtgärder Beläggningsåtgärder Upprustning av ny bidragsväg (< 2 Basbelopp/km väg) exkl upprustning av bro -som hanteras separat. Investeringsbidrag, ingående i regionala länsplaner Färjled Bild 11 Grusning/dammbindning 3. Vägteknik Vägområde Bild 12 3.Vägteknik Dikning/dikesrensning Bomberad/skevad vägbana Torka och dränera vägen Samla upp och leda bort vatten från vägen Leda bort vatten från terrängen

24 Bild Vägteknik Barmarksunderhåll Kantskärning/grusåtervinning Grusning Forma vägbanan Dammbindning Dikning Dikesrensning Röjning Trumunderhåll Beläggningsunderhåll Brounderhåll Bild Vägteknik Reparation Kantskärning av och beläggningsskador grusåtervinning Beläggningsskador Potthål Krackeleringar Sprickor Sättningar Bild 15 Särskilt driftbidrag och investering 3. Vägteknik Dammbindningens två uppgifter Kan sökas för åtgärder som inte ingår i det årliga bidraget Trummor med diameter 500 mm o större Förstärkning Bärlager o slitlager Omläggning av vägsträcka Nybyggnad eller reparation av Bro. Vid nybyggnad gäller regelverket TRVK Bro 11 (Ev) Beläggningsbidrag till trafikklass Hög Ansök i god tid - Invänta beslut om pengar innan arbetet startas. Länsplanepengar till investeringsobjekt söks på samma blankett

25 Bild 16 3.Vägteknik Trummor med diameter 500 mm och större Dikning/dikesrensning Tänk på att skapa fri väg för fisk o andra djur genom trumman om den ligger i ett vattendrag. Lägg inte trumman för högt Välj om det går, valvtrumma före heltrumma. Torka och dränera vägen Samla upp och leda bort vatten från vägen Leda bort vatten från terrängen Bild Vägteknik Broar Åtkomst av mark för mindre breddning, dikning mm för den enskilda vägen Inspekteras av upphandlad konsult vart sjätte år. Inspektionsprotokoll sänds till väghållaren. Skador indelas i Tk 0-3. Tk 3 utreds snarast, inom ett år. Bärighetsberäkning Väghållaren bör förhandla pågår nationellt, med markägaren. för alla broar pånår vägar man med statsbidrag inte en lösning i hela landet. bör man Bärighetsbeslut vända sig till meddelas lantmäteriet väghållaren. för att komma åt marken via en lantmäteriförrättning Om bron inte har full bärighet Axel/Boggi/Brutto 12/18/60, skylta ner, fundera över alternativa vägar för tung trafik Bild Vägteknik Röjning Brotyper och slåtter Vägområde Ökad upptorkning Förbättrad sikt Vidmakthålla vattenavrinning

26 Bild 19 Eftersatt 3. Vägteknik brounderhåll Reparation av beläggningsskador Beläggningsskador Potthål Krackeleringar Sprickor Sättningar Bild 20 Krav på samråd3. med Vägteknik länsstyrelsen Bro Krav om samråd enligt (MB) Miljöbalken Ø Åtgärder och väsentligt kan komma att ändra naturmiljön Ø Ny- och ombyggnad av väg Ø Nydikning Ø Vattenverksamhet (trummor, broar) Ø Fornlämningar Vid förrättningar ansvarar lantmäterimyndigheten. Inom detaljplan krävs normalt inget samråd Bild 21 Eftersatt brounderhåll

27 Bild 22 Anläggningslagen: 3. Vägteknik 56 Vinterväghållning Om det behövs för trafiksäkerheten och samfälligheten inte är överens med enskilda delägare kan samfälligheten begära att Trafikverkets region bestämmer att de paragrafer i väglagen som behandlar trafiksäkerhet ska gälla (ex.vis: röjning, byggnad intill väg etc.) Bild 23 Farthinder på enskilda vägar 4. Miljöbalken (MB) En vägsammanslutning som anser det är motiverat att anlägga ett farthinder beslutar själva om detta på en årsstämma. Fem grundstenar När det gäller Människans bidragsvägar hälsa bör och samråd miljöske skamed skyddas Trafikverkets mot störningar region så att hindret utförs enligt Natur- gällande ochregler, kulturområden i annat fallska kanskyddas bidragsrätten och påverkas. vårdas Biologiska mångfalden bevaras (Artrikavägkanter) God hushållning av mark och vatten ska främjas Återanvändning och återvinning ska främjas Bild 24 Mera finns att läsa i VGU (Vägars och gators utformning). Kap Detaljutformning av hastighetssänkning. Kap Utmärkning av fartdämpande åtgärder. Utmärkning farthinder Krav om samråd enligt (MB) 4. Miljöbalken (MB) Åtgärder och väsentligt kan komma att ändra naturmiljön överstiga 30 km/tim kan utmärkas med vägmärke Ny- och ombyggnad E11. Rekommenderad lägre hastighet. E12. Rekommenderad lägre hastighet upphör. Nydikning Vattenverksamhet (trummor, broar) Fornlämningar E11. E12. A9. Varning för Rekommenderad lägre hastighet farthinder Vidförrättningar ansvarar lantmäterimyndigheten. Inom detaljplan krävs normalt inget samråd. Områden eller vägsträckor där flera farthinder anlagts för att hastigheten inte skall Rekommenderad lägre hastighet upphör A5. Varning för avsmalnande väg

28 Bild 25 (Trafikverkets region eller kommun) Bild 26 Beslutas, bekostas, sätts Fasta hinder upp och intill underhålls vägen av väghållare Erhålls statligt bidrag ska uppsättningen av märket rapporteras till Trafikverket. Kan påverka statliga bidrag Kräver fysiska åtgärder eller i kombination med varningsmärken Bild 27 Anläggningslagen: 56 Om deten behövs vägvisare för trafiksäkerheten vid allmän väg däroch Trafikverkets samfälligheten region är väghållare bekostas, sätts upp och underhålls av inte är överens Trafikverkets med region. enskilda delägare kan samfälligheten begära att Trafikverkets region bestämmer att de paragrafer Ytterligare vägvisare sätts upp och underhålls av iväglagen Trafikverkets som behandlar region. Ansökan trafiksäkerhet hos Trafikverket. ska gälla Bekostas (ex.vis: av röjning, sökande. byggnad intill väg etc.) Vid allmänn väg där kommunen är väghållare beslutar kommunen. Vägvisning inne på enskild väg bekostas, sätts upp och underhålls av väghållaren

29 Bild 28 (Trafikverkets region eller kommun) Bild 29 Sätts upp och underhålls av Väghållningsmyndigheten. (Trafikverkets region eller kommun) (Krävs medgivande sätter vägens ägare upp och underhåller märket) Bild 30 Trafikhinder på enskilda vägar En vägsammanslutning som anser det är motiverat att anlägga trafikhinder beslutar själva om detta på en årsstämma. När det gäller bidragsvägar måste samråd ske med Bekostas, sätts upp Trafikverkets region så att hindret utförs enligt gällande regler, och underhålls av iannat fall innehavaren kan bidragsrätten påverkas. av järnväg eller (Trafikverkets region eller spårväg kommun)

30 Bild 31 Mera finns att läsa ivgu (Vägars och gators utformning). Kap Detaljutformning av hastighetssänkning. Kap Utmärkning av fartdämpande åtgärder. Områden eller vägsträckor där flera farthinder anlagtsför att hastigheten inte skall överstiga 30 km/tim kan utmärkas med vägmärke E11. Rekommenderad lägre hastighet. E12. Rekommenderadlägre hastighet upphör. A9. Varning för farthinder E11. Rekommenderad lägre hastighet E12. Rekommenderad lägre hastighet upphör A5. Varning för avsmalnande väg Bild 32 Adress till Enskilda vägar på Trafikverkets hemsida (Trafikverkets region eller kommun) välj Privat välj Vägar & järnvägar välj Enskilda vägar Bild 33 (Trafikverkets region eller kommun)

31 Bild 34 Sätts upp och underhålls av Väghållningsmyndigheten. (Trafikverkets region eller kommun) (Krävs medgivande sätter vägens ägare upp och underhåller märket) Bild 35 Bekostas, sätts upp och underhålls av innehavaren av järnväg eller spårväg (Trafikverkets region eller kommun) Bild 36 En vägvisare vid allmän väg där Trafikverkets region är väghållare bekostas, sätts upp och underhålls av Trafikverkets region. Ytterligare vägvisare sätts upp och underhålls av Trafikverkets region. Ansökan hos Trafikverket. Bekostas av sökande. Vid allmänna väg där kommunen är väghållare beslutar kommunen. Vägvisning inne på enskild väg bekostas, sätts upp och underhålls av väghållaren

32 Bild 37 Beslutas, bekostas, sätts upp och underhålls av väghållare Erhålls statligt bidrag ska uppsättningen av märket rapporteras till Trafikverket. Kan påverka statliga bidrag Kräver fysiska åtgärder eller i kombination med varningsmärken Bild Bild 39 Adress till Enskilda vägar på Trafikverkets hemsida välj Privat välj Vägar &järnvägar välj Enskilda vägar

Trafikverkets Bildspel REV kurs

Trafikverkets Bildspel REV kurs Trafikverkets Bildspel REV kurs Svenskt vägnät i mil Statliga vägar 9 850 Kommunala vägar och gator 4 150 Enskilda vägar med statsbidrag 7 700 Enskilda vägar utan statsbidrag 36 000 2 2016-01-28 Trafikverkets

Läs mer

Trafikverkets bildspel REV-kurser 2013 v1.

Trafikverkets bildspel REV-kurser 2013 v1. Trafikverkets bildspel REV-kurser 2013 v1. Program 1. Allmänt/Organisation 2. Statsbidrag 3. Vägteknik 4. Miljö 5. Trafiksäkerhet 6. Vägmärken 2 2013-02-04 1. Allmänt Väglängder i mil Enskilda vägar med

Läs mer

Trafikverkets Bildspel REV kurs våren 2017

Trafikverkets Bildspel REV kurs våren 2017 Trafikverkets Bildspel REV kurs våren 2017 Trafikverkets kontor Region Nord Luleå Region Mitt Umeå Östersund Härnösand Region Öst Gävle Borlänge Uppsala Region Väst Västerås Karlstad Örebro Stockholm Region

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE SAMMANLÄGGNING AV

INFORMATIONSMÖTE SAMMANLÄGGNING AV INFORMATIONSMÖTE SAMMANLÄGGNING AV Tångeröds Vägförening, Hövik ga:13 med Höviksnäs Vägförening, Hövik ga:12 Välkomna 2016-05-23 JNNVäg 1 Aktuell situation Plan för sammanläggning Tångeröds vägförening

Läs mer

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun Informationsmöte 12-04-04 Ek för Rydebäcks Gård Definitioner Gemensamhetsanläggning = En anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande a betydelse e för

Läs mer

Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL

Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL Finns en tydlig koppling mellan lag om förvaltning av samfälligheter och anläggningslagen. 1 SFL är dock tillämplig på fler samfälligheter:

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Hållpunkter Gemensamt enskilt vatten och avlopp Gemensamhetsanläggning- så här funkar det 20 mars 2015 Ingrid Öhlund Ruth Arvidsson Kommunens VA-planering Olika förutsättningar; genomförande/huvudmannaskap/förvaltning/

Läs mer

Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun

Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun Informationsmöte för vägföreningar i Halmstads kommun 2013-09-19 Informationsmöte för vilka? Detta möte riktar sig till er som företrädare för enskilda vägar inom detaljplanelagd tätbebyggelse. Vägar på

Läs mer

Minnesanteckningar från arbetsmöte

Minnesanteckningar från arbetsmöte L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 Aktbilaga 4 Minnesanteckningar från arbetsmöte 2013-03-18 Ärendenummer AB124472 Förrättningslantmätare Johan Modig Ärende Anläggningsförrättning berörande Grundvik 1:125

Läs mer

Att bilda gemensamhetsanläggning för VA Steg för steg

Att bilda gemensamhetsanläggning för VA Steg för steg Att bilda gemensamhetsanläggning för VA Steg för steg Göran Carlsson verksamhetsutvecklare Lantmäteriet Utbildningsdag om gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp, Göteborg 2016-04-13 Innehåll Vad

Läs mer

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning NN För och efternamn xxxx-xx-xx Varför lantmäteriförrättning? Säker tillgång till mark även över tiden! Tydlighet om vad som gäller för exv framtida fastighetsägare

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG Drift och underhåll av enskild väg Enskild väg är väg där inte stat, kommun eller annan myndighet är huvudman. Enskild väghållning kan regleras genom lantmäteriförrättning

Läs mer

1. Samfällighetsföreningens styrelse ändrar själv andelstal

1. Samfällighetsföreningens styrelse ändrar själv andelstal 11 ÄNDRING AV ANDELSTAL Det finns i huvudsak fyra sätt att gå tillväga på för att ändra ett andelstal - vilket alternativ som är tillämpligt beror på rådande situation: - Samfällighetsföreningens styrelse

Läs mer

HURRA! Invald i styrelsen

HURRA! Invald i styrelsen Nils Blohm Agenda Kort om Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) Registrering av äldre ga och sff Vägdisponent, ny titel Inträdesavgift vid anslutning ny fastighet Omprövningsförrättningar Finlandsmodellen

Läs mer

Förrättningssammanträde Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun

Förrättningssammanträde Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun Förrättningssammanträde 13-04-22 Dagordning Välkommen, presentation Närvaro, fullmakter Vad är en förrättning? Definitioner Bakgrund till ärendet, ansökan mm Information om tillämplig lagstiftning Genomgång

Läs mer

REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv)

REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv) REV Informerar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv) December 2011 e-post: kansliet@revriks.se Tel: 08-20 27 50 Hemsida: www.revriks.se Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Extern kund-samfällighet-lantmäteriet

Extern kund-samfällighet-lantmäteriet Sid 1 (2) Anm älan om ändrat andelstal i G A (24 a AL) Kom m un, län kom m un län G em ensam hetsanläggning (1) Sam fällighetsförening (2) Nytt andelstal Styrelsen har beslutat om ändring av andelstal

Läs mer

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna FIRMA 1 ÄNDAMÅL 2 Föreningens firma är Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna. Föreningens ändamål är att förvalta den samfällighet (Norrviken

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg.

Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg. Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg. Bakgrund Vid årsstämman 2014 behandlades motionen Motion gällande anläggning av trottoar, Godenius väg, Gustavsberg. Samfällighetens

Läs mer

STADGAR Björkhagen Skepparkrokens vägförening

STADGAR Björkhagen Skepparkrokens vägförening Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. 1 Firma

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 1 2 Ledningsfrågor Bakgrund Hela vårt land genomkorsas av en mängd

Läs mer

SJÖVADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SJÖVADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING SJÖVADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR (150621) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter 1, SFL. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

L A N T M Ä T E R I E T. Anläggningsförrättning berörande Fredön 1:2 m fl fastigheter

L A N T M Ä T E R I E T. Anläggningsförrättning berörande Fredön 1:2 m fl fastigheter L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 (5) Protokoll 2010-06-04 Ärendenummer D091082 Förrättningslantmätare Rickard Ljunggren Ärende Anläggningsförrättning berörande Fredön 1:2 m fl fastigheter Kommun: Nyköping,

Läs mer

Eneby-Enlunda Vägsamfällighetsförening

Eneby-Enlunda Vägsamfällighetsförening Sida 1 av 8 Sammanträdesdatum 2012-03-28 STADGAR Sammanträdesledare Joachim Lindberg Ärende Stadgar för Eneby-Enlunda Vägsamfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

KOMMENTAR TILL STADGARNA

KOMMENTAR TILL STADGARNA KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hänvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Till ingressen Till 1 Till 2 SFL innehåller tvingande regler för föreningsförvaltningen

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

STADGAR. Antagna på föreningsstämma den 27 juni 2007 (ändring 14)

STADGAR. Antagna på föreningsstämma den 27 juni 2007 (ändring 14) STADGAR Antagna på föreningsstämma den 27 juni 2007 (ändring 14) Ärende Stadgar för Hultavägens vägsamfällighet under firmaändring till Hulta samfällighetsförening, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning

Läs mer

Föreningens firma är Engelsfors samfällighetsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Engelsfors samfällighetsförening med organisationsnummer Sida 1 (11) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2010-07- 11 Sammanträdesledare Jan Andersson Ärende Stadgar för Engelsfors samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

Ärla samfällighetsförening

Ärla samfällighetsförening STADGAR Ärla samfällighetsförening Sammanträdesdatum: 2006-03-30 Sammanträdesledare: Carl-Göran Bergman, Ärende Stadgar för Ärla Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Föreningen förvaltar anläggningssamfälligheten Orust Mollösund ga:3.

Föreningen förvaltar anläggningssamfälligheten Orust Mollösund ga:3. Sida 1 (9) STADGAR Sammanträdesdatum 2006-08-05 Sammanträdesledare Olov Kronberg Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse säte, sammansättning 6 Styrelse val 7

Läs mer

Föreningens firma är Målsryds Vägförening.

Föreningens firma är Målsryds Vägförening. STADGAR Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN 2010-04-12 1 MÅLSÄTTNING 2010-04-12 Skapa en långsiktigt hållbar vägstandard i Leksand genom att säkerställa en effektiv förvaltning av enskilda vägar med kommunala medel och

Läs mer

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Styrdokument 1 (6) Dnr: HGN 2017/0561 Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Villkor för

Läs mer

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Stadgar Kallaxskärgårdens samfällighetsförening sid 1 av 7 STADGAR Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Ingress Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen

Läs mer

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977.

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. I "J Svenstorps, Perstorps och STADGAR Sammanträdesdatum 990709 Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N. Anläggningsförrättning för omprövning av HÖRKENS VÄGFÖRENING. Med sammanträde på bygdegården i Hörken.

L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N. Anläggningsförrättning för omprövning av HÖRKENS VÄGFÖRENING. Med sammanträde på bygdegården i Hörken. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N Ö R E B R O L Ä N Sida 1 (2) Protokoll Ärendenummer T04239 Förrättningslantmätare Bengt Engman Ärende Anläggningsförrättning för omprövning av HÖRKENS VÄGFÖRENING

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Stadgar Medlem Medlem i föreningen är ägare till fastighet, som har del i samfällighet upptagen under 2.

Stadgar Medlem Medlem i föreningen är ägare till fastighet, som har del i samfällighet upptagen under 2. Stadgar 1980-10-24 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 Sida 1 (8) Sammanträdesledare Sven Johansson Ärende Stadgar för: Klädesholmens vägförening. enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestäms om dess ändamål.

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestäms om dess ändamål. Sida 1 (6) STADGAR 2005-09-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

LÄN. Föreningens firma är Åsa samfällighetsförening. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningar Åsa ga:6

LÄN. Föreningens firma är Åsa samfällighetsförening. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningar Åsa ga:6 L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N LÄN Sida1 STADGAR Sammanträdesdatum Sammanträdesledare Ärende Stadgar för Åsa samfällighetsförening, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

Föreningens firma är Örsundsbrohus samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Salnecke ga:2

Föreningens firma är Örsundsbrohus samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Salnecke ga:2 Page 1 of 8 STADGAR Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum Sammanträdesledare Stadgar för enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Län: 1 Firma 2 Samfälligheter

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. 1 STADGAR Sammanträdesdatum 1974-10-04 och 2009-01-23 Sammanträdesledare Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse säte, sammansättning 6 Styrelse val 7 Styrelse

Läs mer

HUMLAN VATTEN & AVLOPP SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

HUMLAN VATTEN & AVLOPP SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Sida 1 (8) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2009-05-30 Sammanträdesledare 011e Utterberg Ärende Stadgar för HUMLAN VATTEN & AVLOPP SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av

Läs mer

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening.

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening. Hammarkrokens Samfällighetsförening STADGAR Ärende 1 Firma Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

Föreningens firma är Tibble samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Tibble s:34.

Föreningens firma är Tibble samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Tibble s:34. Sida 1 (1) STADGAR Sammanträdesdatum 2007-11-05 Sammanträdesledare Göran Ivarsson Ärende Stadgar för Tibble samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser

Läs mer

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen.

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar 1 Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Vägen till bättre vägar! Efter en bearbetning av synpunkter och remissvar på utredning framtida väghållningsansvar i Leksand ska vi nu välja väg. Olika

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Av Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH Fastighetssamverkan Fastighetssamverkan

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

Vånga Sund samfällighetsförening Org.nr:

Vånga Sund samfällighetsförening Org.nr: 2014-04-02 1 STADGAR Förslag 2014-05-07 Ärende Stadgar för Vånga Sund i Vånga enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3 Sida 1 (10) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2010-04-07 Sammanträdesledare Tommy Göthe Ärende Stadgar för FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Föreningens firma är VIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar VIK GA:5, VIK GA:6, VIK GA:8 och VIK GA:9.

Föreningens firma är VIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar VIK GA:5, VIK GA:6, VIK GA:8 och VIK GA:9. Sida 1 (10) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2011-11-27, 2012- Sammanträdesledare Hannele Sjö Ärende Stadgar för VIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum

STADGAR Sammanträdesdatum STADGAR Sammanträdesdatum 2006-05-21 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

STADGAR Sammanträdes datum

STADGAR Sammanträdes datum 1 STADGAR Sammanträdes datum 2011-04-22 Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Förenings firma är Nästorps Samfällighetsförening. 2). Anläggningssamfällighet för båtbryggor (gemensamhetsanläggning

Förenings firma är Nästorps Samfällighetsförening. 2). Anläggningssamfällighet för båtbryggor (gemensamhetsanläggning 1 STADGAR Sammanträdesdatum 2000-09-03 Sammanträdesledare Kjell Larsson Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter Björkviks-Nästorp ga:1, ga:2, ga:3 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse säte, sammansättning

Läs mer

Stadgar (Sammanträdesdatum )

Stadgar (Sammanträdesdatum ) Stadgar (Sammanträdesdatum 1981-06-18) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte

Läs mer

Föreningens firma är Hensviksö samfällighetsförening

Föreningens firma är Hensviksö samfällighetsförening Aktbilaga ST1 Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum 2014-03-27 Sammanträdesledare Johan Jepson Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING Rådgivningsavdelningen informerar om FÖRENING Gemensamhetsanläggning Anläggningssamfällighet SAMFÄLLIGHETS- Samfällighetsförening Villaägarnas Riksförbund 2012 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum reviderade

STADGAR Sammanträdesdatum reviderade STADGAR Sammanträdesdatum 1991-10-01 reviderade 2012-11-25 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall

Läs mer

Anläggningssamfällighet för vägar och vatten- och avloppsanläggning (gemensamhetsanläggning 1)

Anläggningssamfällighet för vägar och vatten- och avloppsanläggning (gemensamhetsanläggning 1) STADGAR För Örnekullens Samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening.

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. 1996-09-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 87 Den 2015-06-22 Kommunfullmäktige 2015-06-22 8 Kommunstyrelsen 2015-05-12 15 Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-28 9 Kf 87 Ks

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Lantmäterimyndigheten Uppsala kommun Sida 1 (7)

Lantmäterimyndigheten Uppsala kommun Sida 1 (7) Sida 1 (7) STADGAR Sammanträdesdatum Sammanträdesledare Lennart Lillvreten Ärende Stadgar för Stenyxans samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser

Läs mer

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org nr 717904-2846, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. Den 15 mars 1991 beviljade länsstyrelsen i Norrbottens län registrering av föreningen. Stadgeändring 13, 15 vid extra årsmöte den 16 februari 1993 registrerat 29 juni 1993. Stadgeändring 6, 14 vid föreningsstämma

Läs mer

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Tag kontakt med de grannar som berörs av krav på en ny avloppsanläggning för att ta reda på vilka som är intresserade av att undersöka vad en gemensam avloppsanläggning

Läs mer

Föreningens firma är Moränvägens Samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Anläggningssamfällighet bildad vid beslut akt /214.

Föreningens firma är Moränvägens Samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Anläggningssamfällighet bildad vid beslut akt /214. STADGAR Sammanträdesdatum 2004-10-27 Sammanträdesledare Anders Åkerlind Ärende Stadgar för Moränvägens Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN STADGAR för gemenskapsanläggningen Österåker Skånsta ga:9, antagna vid föreningens årsmöte den 21 oktober 1998, reviderade vid föreningens årsmöte den 20 oktober 2010 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Föreningen förvaltar Herresta ga:2, ga:3 och ga:4.

Föreningen förvaltar Herresta ga:2, ga:3 och ga:4. Sida 1 (10) STADGAR Sammanträdesdatum 2003-10-05 Sammanträdesledare Torbjörn Larsson Ärende Stadgar för Herresta samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

STADGAR. Sammanträdesdatum

STADGAR. Sammanträdesdatum 1(8 STADGAR Sammanträdesdatum 2007-06-01 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar.

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar. Stadgar STADGAR för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den man inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Föreningen förvaltar: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut Dnr I:79/73. Svartvidet ga:1

Föreningen förvaltar: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut Dnr I:79/73. Svartvidet ga:1 Sida 1 (8) Notering: Detta dokument är en avskrift av orginalstadgar från 1975. Avskriften är utförd 2005-02-21. Denna avskrift delades ut och godkändes som ersättningsdokument i samband med årsstämman

Läs mer

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR EVENTUELLT BILDANDE AV GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR Svärdsö Södra Sportstugeförening Årsstämma 2015-09 09-06 06 Rev 1 B502 B509 2 NY LAGSTIFTNING SFS 2013:488 gäller sedan 1 juli 2013 Nyttjanderätter, servitut

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Dessa stadgar är senast ändrade 2014-04-08. 1 Samfällighetsföreningen Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämdes om deras ändamål.

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämdes om deras ändamål. Stadgar Sammanträdesdatum 1979-05-14 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmer om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat

Läs mer

LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp

LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp LTA - Tryckavlopp för småhus Gemensamt avlopp Innehåll Avlopp en gemensam fråga Hur börjar man? Vad säger lagen? Olika föreningsformer Hur bildas en samfällighet? Hur drivs samfälligheten? 2 Avlopp en

Läs mer

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening Rådgivningsavdelningen informerar om Samfällighetsförening September 2011 Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Oskarshamns kommun. Kalmar län.

Oskarshamns kommun. Kalmar län. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-03-02 Sammanträdesledare: Johan Håkansson Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Eken 2 Samfällighetsförening (avskrift)

Stadgar för Eken 2 Samfällighetsförening (avskrift) Stadgar för Eken 2 Samfällighetsförening (avskrift) Sammanträdesdatum 1985-11-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser

Läs mer

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa

Läs mer