Åhörarkopior. Enskilda vägar, lagregler och begrepp Förvaltningsfrågor Väghållning. Kursmaterial för styrelseledamöter i vägorganisationen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åhörarkopior. Enskilda vägar, lagregler och begrepp Förvaltningsfrågor Väghållning. Kursmaterial för styrelseledamöter i vägorganisationen"

Transkript

1 Åhörarkopior Enskilda vägar, lagregler och begrepp Förvaltningsfrågor Väghållning Kursmaterial för styrelseledamöter i vägorganisationen

2

3 Bild 1 Vägkurs Enskilda vägar lagregler och begrepp Version 2013 Bild 2 =Enhet Styrelse Generaldirektör =Funktion Gd-stab Koncernenheterna Informationsförsörjning Fastighetsbildningsstöd Inskrivning Fastighetsbildning Norra regionen Östra regionen Västra regionen Södra Regionen Bild 3 Division Fastighetsbildning Direktör Ledningsstöd 80 pers Director 4regioner Fastighetsbildningsstöd Director 8Regions Director 15 8Regions enheter Director Director 8Regions funktioner ~80 kontor ~920 pers 3

4 Bild 4 Laghistorik, enskilda vägar Lag om enskilda vägar på landet 1907 Endast väglottsystem Lag om enskilda vägar 1926 Väglottsystem Vägsamfällighet Bild 5 Lagen om enskilda vägar 1939 (EVL) (upphävd ) Vägsamfällighet med stadgar och styrelse = juridisk person Vägar på landsbygden Andelstal efter nyttjande Vägförening med stadgar och styrelse =juridisk person som förvaltar: Vägar, grönområden samt ev. belysning itätorter Andelstal baserade på taxeringsvärden Bild 6 Anläggningslagen (AL) 1974 Samfällighetsförvaltningslagen (SFL) 1974 Gemensamhetsanläggning (ga), avser den fysiska anläggningen t.ex. väg (AL) Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) Regler om förvaltning av en gemensamhetsanläggning: Samfällighetsförening eller delägarförvaltning 4

5 Bild 7 Lagen om upphävande av EVL EVL upphörde att gälla Bra att veta: Vägsamfällighet och vägförening är därefter gemensamhetsanläggning (ga) enl. AL Förvaltningen är samfällighetsförening enligt SFL Vägsamfällighets och vägförenings nuvarande stadgar får tillämpas i den mån de inte strider mot SFL Nuvarande firma, t.ex. Berga vägsamfällighet får behållas Bild 8 Huvudmannaskapet för vägar På landsbygd och i ej planlagda områden För allmänna vägar är Trafikverket huvudman Övriga vägar är enskilda och förvaltas av vägsamfälligheter, samfällighetsföreningar, tomtägar-/ fastighetsägarföreningar, skogsbolag eller enskilda privatpersoner Bild 9 Vem är huvudman? 5

6 Bild 10 Huvudmannaskapet för vägar Iplanlagda områden Huvudmannaskapet =ansvaret för väg-/gatuhållning och allmänna platser i planlagda områden Två former Kommunalt Enskilt (samfällighetsföreningar) Framgår avdetaljplanebestämmelserna Anm: Inya PBL är delat huvudmannaskap ivissa fall nu möjligt för allmän platsmark iendetaljplan Bild 11 Vem är huvudman? Bild 12 Gemensamhetsanläggning (ga) Registreras som t.ex. Karlsborg ga:2 iystads kommun Det är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter Flera olika funktionella anläggningar t.ex. väg, vatten- och avloppsledningar kan ingå isamma ga om det är samma delägarkrets Gemensamhetsanläggning bildas vid lantmäteriförrättning Rättighet för deltagande fastighet att använda anläggning Skyldighet att delta ikostnaderna Ny ägare blir automatiskt knuten till ga:n 6

7 Bild 13 Gemensamhetsanläggningar Bild 14 Anläggningslagen (AL) SFS 1973:1149 Ga bildas med stöd av anläggningslagen Krav: Anläggningen ska tillgodose ändamål av stadigvarande betydelse för deltagande fastigheter Anläggningen ska vara av väsentlig betydelse för deltagande fastigheter Fördelarna med anläggningen måste överväga kostnader och olägenheter som anläggningen kan medföra (båtnadsvillkoret) Det får inte finnas en opinion mot som mera allmänt motsätter sig och som har beaktansvärda skäl för det Bild 15 Anläggningssamfällighet Ett viktigt begrepp att känna till: Deltagande fastigheter i en ga utgör en samfällighet -iden associationsrättsliga betydelsen - fastighetssammanslutning för anläggningens utförande och drift 7

8 Bild 16 Lantmäteriförrättning -rätt att ansöka Befintlig vägsamfällighet/samfällighetsförening Ägare till fastighet som deltar/skall delta Kommunal myndighet Trafikverket i vissa fall Bild 17 Förrättningsprocessen Ansökan Utredning, kontakter Fältbesök, karta Sammanträde Fastigheter och ägare som berörs Samråd m.m. Yrkanden Information och diskussion Juridisk prövning Förslag till beslut Beslut Besvärstid Offentlighet Förrättningsakt Redovisning i Fastighetsregistret Bild 18 Anläggningsbeslut Förrättningsresultatet uttrycks i ett anläggningsbeslut och andelstalsbeslut + eventuell kartbeskrivning Anläggnings- och andelstalsbeslutet är fundamentet för förvaltningen av ga:n I äldre förrättningar enligt EVL heter det utlåtande det som nu är anläggnings- och andelstalsbeslut 8

9 Bild 19 Förrättningsdokument Bild 20 Inventering och beräkning enl. tonkilometermetoden Bild 21 Förrättningskarta 9

10 Bild 22 Förvaltningsformer enligt samfällighetsförvaltningslagen Gemensamhetsanläggningar förvaltas genom Delägarförvaltning (få deltagare, enkla förhållanden) Föreningsförvaltning (Samfällighetsförening) Vägförening och vägsamfällighet jämställs med samfällighetsförening Bild 23 Viktiga regler och möjligheter Styrelsen i samfällighetsförening kan få rätt att ändra andelstal (24 a AL) Lantmäteriet kan förordna om syssloman för genomförande av anläggningsbeslut (33 a AL) Vid omprövning ( av in/utträde, andelstal) företräds flertalet delägare av föreningen (styrelsen) (35 AL) Lantmäteriet beslutar att ny- eller ombildad fastighet ska anslutas till en ga (42 a AL) Bild 24 Flera regler och möjligheter i AL och FBL Slitageersättning(48 a AL) Rätt att använda befintlig väg kan upplåtas (49 AL) Samfällighetsförening kan ges rätt att använda annans ga-väg (50 a AL) Väghållningsmyndigheten förordnar att vissa trafiksäkerhetsbestämmelser i Väglagen skall gälla för enskild väg Samfällighetsförening kan ansöka om fastighetsbestämning av sin egen gemensamhetsanläggning 10

11 Bild 25 Andelstalsbegreppet Varje deltagande fastighet ska ha andelstal för utförande och drift Bestäms efter skälighet i förhållande till fastighetens nytta och nyttjande av anläggningen och en avvägning mellan: -skälighet-rimlighet-rättvisa-enkelhet Beslutas vid förrättningen En beräkningsmetod vid vägförrättningar är Tonkm-metoden men det finns även andra Bild 26 Tonkilometermetoden Ton xvägkm= tonkmtalet Exempel påtrafikmängder: UB helårsbostad 2100 ton UF fritidsbostad ton Å ton/ha (jordbruk interna åkertransp.) UJ ton/ha (utfart mindre jordbruk) S ton/ha (skog) UFör -- företagsutfart (särskild beräkning) UJm 6500 ton (mjölkkörning enkelresa, normalbesättn.) Hästbox, inhysta hästar ton per box Hästbox, egna hästar 150 ton per box Bild 27 Andelstal för övrigt Inom tätare bebyggelse med utbrett vägnät ges ofta samma andelstal för lika fastigheter oavsett körlängd (t ex. 1för villafastighet)) Anm: andelstal för vägar anges i absoluta tal numera, inte i % eller så att summan av andelstalen blir 100 eller ca

12 Bild 28 Ändring av andelstal Kan ske på 4olika sätt Av föreningens styrelse om den har fått den befogenheten genom beslut av Lantmäteriet vid förrättning från och med 1998 (24 a AL). Genom överenskommelse mellan samfällighetsföreningen och fastighetsägare. Skall godkännas av Lantmäteriet (43 AL) Omprövning (35 AL), krav på väsentlig förändring av andelstal mm Vid lantmäteriförrättning (fördelning av andelstal enl. 42 AL) Bild 29 Samfällighetsförvaltningslagen (SFL) (SFS 1973:1150) Innehåller regler om förvaltningen av ga i allmänhet Delägarförvaltning vid enkla förhållanden, få deltagande fastigheter. Kräver full enighet bland medlemmarna. Vid oenighet kan lantmäteriet hålla ett delägarsammanträde. Föreningsförvaltning, t.ex. Sommarhagens samfällighetsförening Lagen innehåller även regler om Bildande av förening, styrelsearbete, årsstämma, stadgar, röstning, utdebitering, fondering, klandertalan, firmateckning, syssloman, upplösning avförening m.m. Bild 30 Stadgar Normalstadgar för samfällighetsförening Firmanamnet unikt i varje län Fondering för anläggningar av kommunalteknisk natur Äldre Vägsamfälligheter och vägföreningar bör ändra sina stadgar Stadgar bör kontinuerligt ses över 12

13 Bild 31 När ny förrättning skall sökas Kontakta Lantmäteriet Uppskattad förrättningskostnad Arbetsmodeller OBS! EU-bidrag kan inte längre sökas hos länsstyrelsen till förrättningskostnad och projektering av ombyggnad/ nybyggnad på landsbygden. Bidragsmedlen har återtagits av Jordbruksverket. Bild 32 Styrelsens viktigaste uppgifter Känna till och följa anläggnings- och andelstalsbesluten Verkställa det som beslutats på stämma och som överensstämmer med lagstiftningen Ajourhålla medlemsförteckning, adresser och ägare och förändringar iandelstal Anmäla stadgeändring och ny styrelse till Lantmäteriet Bild 33 Lantmäteriets service till samfällighetsföreningar Förteckningen över delägande fastigheter, andelstal, ägare och adresser uppdateras inför varje stämma Leverans på lista eller datafil Karta över verksamhetsområde förnyas Kom igång kurser för nya föreningar Blanketter för olika behov Mera info på 13

14 Bild 1 Trafikverkets Bildspel REV kurs Förvaltning av enskild väg RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet EnskildaVägar 1 1 Bild 2 Grunderna för förvaltningen Lagar och myndighetsbeslut: Anläggningslagen Lag om förvaltning avsamfälligheter Anläggningsbeslut /Förrättningsutlåtande / Föreningens egna beslutade regler: Stadgar (Lantmäteriets normalstadgar uppdatera!) Föreningsstämmobeslut Styrelsebeslut RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet EnskildaVägar 2 2 Bild 3 Föreningsstämman RE RE RiksförbundetEnskilda Riksförbundet Enskilda Vägar Vägar 33 14

15 Bild 4 Föreningsstämman Kallelse/dagordning Rösträtt och röstlängd Ordförande och sekreterare för stämman samt justeringsmän Styrelsens redovisning (Förvaltningsberättelse, Balans och resultat) Revisionsberättelsen Ansvarsfrihet Motioner Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd Val av funktionärer samt fråga om valberedning Övriga frågor Protokoll samt justering RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet EnskildaVägar 4 4 Bild 5 Föreningsstämman Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs Omröstning Huvudtalsmetoden (En röst per medlemsfastighet) Andelstalsmetoden (Ekonomiska frågor, omröstning efter andelstalen-om - om någon så begär) Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombudfår fårej ej företräda mer än en medlem (utöver sin egen) Delägare i medlemsfastighet har inte ensam rösträtt utanfullmakt fullmakt från övriga fråndelägare övriga delägare Den som inteii har betalat sin medlemsavgiftfår får deltagai i stämmoförhandlingarna men får inte utöva sin rösträtt. RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet EnskildaVägar 5 5 Bild 6 Överklagande av stämmobeslut Stämmobeslut kan klandras av medlemtill till Mark och miljödomstolen Klanderfristen är fyra veckor från stämmobeslutet Styrelsen för föreningens talan och svarar på stämningen REVs försäkring kan tas i anspråk för advokathjälp vid tvisten RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet EnskildaVägar

16 Bild 7 Styrelsen RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet Enskilda Vägar 7 7 Bild 8 Styrelsen Verkställer stämmans beslut (i (i den månde inte stridermot lageneller eller anläggningsbeslutet) Handhar den löpande förvaltningen i enlighet med stadgar, anläggningsbeslut och stämmobeslut Företräder föreningen mot tredje man Styrelsen skall föra protokoll över sammanträden (ej offentliga om inte styrelsen beslutar annat) Styrelsen har formell informationsskyldighet till medlemmar endast på föreningsstämman Styrelsebeslut kan inte överklagas RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet Enskilda Vägar 8 8 Bild 9 Styrelsen Styrelsens skadeståndsskyldighet Om en styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan REVs försäkring täcker styrelsens ansvar som uppkommit genom oaktsamhet RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet Enskilda Vägar

17 Bild 10 Finansiering av verksamheten Medlemsavgifterna Statsbidrag - Grundas på beslut på föreningsstämman. - Kan föreningsstämman. erhållas från Trafikverket om Statsbidrag Kommunalt bidrag - Kan erhållas från bidragskriterierna Trafikverket omuppfylls - Ej bidragskriterierna reglerat i lag, utan uppfylls är lokalpolitiskt styrt Lån Kommunalt bidrag - Ingen Ej reglerat säkerhet i lag, behövs, utan är lokalpolitiskt föreningen har styrt Lån - Ingenförmånsrätt säkerhet behövs, i medlemsfastigheterna föreningen har förmånsrätt i medlemsfastigheterna RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet EnskildaVägar Bild 11 Medlemsavgifterna Budget - Grund för debiteringslängd Debiteringslängd - Framlagd på stämma. Fastighet, ägare, andelstal, andelstal, belopp, belopp, summa summa andelstal andelstal och och belopp, belopp, sista sista betalningsdag Avisering - Görs i god tid innan sista betalningsdag Påminnelse - Snarast efter sista betalningsdag Kronofogden - Ansöka om indrivning för obetald avgift RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet EnskildaVägar Bild 12 Slitagersättning Medlem som tillfälligt använder vägenii väsentlig större omfattning än vad som svarar mot andelstalet skall ersätta de kostnader som uppkommer till följd av den ändrade användningen. (48 a AL). Ex: - Byggnation av en villafastighet - Mark- och anläggningsarbetenpå påen tomt - Omfattande uttag av virke (slutavverkning) Slitageersättning kan efter överenskommelse debiteras utomstående (ej medlem) som tillfälligt vill nyttja föreningens väg för transporter Ex: - -Virkestransporter från från fastighet fastighet som som ej ingår ej ingår i ga i ga RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet Enskilda Vägar

18 Bild 13 Föreningens ansvar för avvattning och dikning Vägkroppen skall vara dränerad Ansvar för vattenanläggning RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet Enskilda Vägar Bild 14 Vägbom och farthinder Föreningen bestämmer själv -stämmobeslut - För bidragsvägar: TRV kräver att vägen hålls öppen-ombom - sätts upp omprövas bidraget, farthinder är dock OK om det är fackmässigt utfört RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet EnskildaVägar Bild 15 Några övriga frågeställningar Avtal med entreprenörer /kommunen / Skötsel av grönområden Olovlig användning av föreningens väg- och grönområde Ledning i vägområde (REVs överenskommelse med Svensk Energi) Föreningens ansvar för väghållningen-skadestånd - Vårdslöshet Olyckshändelse REVs ansvarsförsäkring RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet EnskildaVägar

19 Bild 16 Tack föreruppmärksamhet RiksförbundetEnskilda Vägar Riddargatan Stockholm Tfn: RiksförbundetEnskilda Vägar Riksförbundet Enskilda Vägar 19

20 Bild 1 Trafikverkets Trafikverkets bildspel Bildspel REV-kurser 2013 v1. Bild 2 Svenskt Program vägnät i mil 1. Allmänt/Organisation Kommunala vägar 2. Statsbidrag och gator Vägteknik Statliga vägar 4. Miljö Trafiksäkerhet 6. Vägmärken Enskilda vägar med statsbidrag Enskilda vägar utan statsbidrag Bild 3 Trafikverkets kontor Region Nord Enskilda vägar med Statliga statsbidrag vägar Enskilda vägar med statsbidrag Statliga vägar Kommunala vägar och Region gator Mitt Luleå Umeå Östersund Härnösand Region Öst Gävle Borlänge Uppsala Region Väst Västerås Karlstad Örebro Stockholm Eskilstuna Vänersborg Mariestad Linköping Göteborg Visby Jönköping Halmstad Region Syd Växjö Kalmar Region Stockholm Enskilda vägar utan statsbidrag Huvudkontor Regionkontor Lokalkontor Karlskrona Malmö Kristianstad

21 Bild 4 Mål med Trafikverkets bidragsgivning Boende i glesbygd ska underlättas Region Nord Vägtransporter ska underlättas i områden där transportkostnaderna Region Mitt hämmar utvecklingen av näringslivet Östersund Region Öst Borlänge Uppsala Region Väst Västerås Karlstad Det vägkapital som är nedlagt i det enskilda Örebro St ockholm statsbidragsvägnätet Region Stockholm Eskilstuna Huvudkontor ska säkras Vänersborg Mariestad Linköping Regionkontor Göteborg Visby Lokalkontor Jönköping Trafiksäkerheten och miljöintressen Halmstad ska beaktas Regionoch Syd tas tillvara Växjö Kalmar Falun Gävle Karlskrona Malmö Kristianstad Umeå Härnösand Allmänheten ska ha tillgång till områden för rekreations- och fritidsaktiviteter Hänsyn ska tas till barn och funktionshindrade Luleå Bild 5 Villkor för statsbidrag enl. bidragsförordningen Lagar och förordningar för enskilda vägar Vägen ska ha en viss längd Vägen Anläggningslagen ska tillgodose ett visst (AL) transportbehov Lagen om förvaltning av samfälligheter SFL) Miljöbalken (MB) Vägen ska vara ändamålsenlig Bidragsförordningen Väghållningskostnaderna Trafikförordningen ska (TrF) vara rimliga Lagen om offentlig upphandling (LoU) Väghållningen ska vara ordnad i någon form av organisation Bild 6 2. Statsbidrag Organisationsformer Mål med Trafikverkets för bidragsgivning enskilda vägar Boende iglesbygd ska underlättas Ø Vägtransporter Samfällighetsföreningar ska underlättas iområden där transportkostnaderna hämmar utvecklingen av näringslivet Ø Allmänheten Frivilliga överenskommelse ska ha tillgång till (Skall områden hållasför Uppdaterad) rekreations- och fritidsaktiviteter Ø Det Ensam vägkapital väghållare som är nedlagt idet enskilda statsbidragsvägnätet ska säkras Trafiksäkerheten och miljöintressen ska beaktas och tas tillvara Hänsyn ska tas till barn och funktionshindrade

22 Bild 7 Vägkategorier 2. Statsbidrag och trafikklasser Villkor för statsbidrag enl. bidragsförordningen Vägen 30% ska ha en viss längd 60% 60% Vägen ska tillgodose 60% 30% ett visst transportbehov 30% 60% Vägen ska vara ändamålsenlig 30% Väghållningskostnaderna ska vara rimliga Väghållningen ska vara ordnad inågon form av organisation Trafikklasser 80% Låg. Under 25 fordon/dygn Mellan fordon/dygn Hög. Mer än 250 fordon/dygn Bild 8 Årligt driftbidrag Omprövning av bidragsrätt sker vart 5:e år Vägdeklaration skickas ut till alla omprövningsvägar Väghållare gör ev. ändringar, skriver under och återsänder. Lantmäteriförrättning saknas Uppdatera frivilliga överenskommelsen. Trafikklasser 1. Under 25 fordon/dygn Tillsyn utförs, i normalfallet utan väghållarens medverkan Protokoll sänds till väghållaren Mer än 250 Åtgärda ev. anmärkningar- sök ev. särskilt driftbidrag. Ex vis en A3 väg =utfart för fast boende (A) Med trafikmängden fordonsådt (3) Trafikverket skickar ut beslut om 5 års fortsatt bidragsrätt Bild 9 2. Statsbidrag Röjning och slåtter Organisationsformer för enskilda vägar Samfällighetsföreningar Vägsamfälligheter Vägföreningar Frivilliga överenskommelser Ensam väghållare Vägområde Ökad upptorkning Förbättrad sikt Vidmakthålla vattenavrinning

23 Bild Kantslåtter Statsbidrag Bidragstyper Årligt driftbidrag utredes normalt vart 5:e år Särskilt driftbidrag Mindre förbättringsåtgärder Beläggningsåtgärder Upprustning av ny bidragsväg (< 2 Basbelopp/km väg) exkl upprustning av bro -som hanteras separat. Investeringsbidrag, ingående i regionala länsplaner Färjled Bild 11 Grusning/dammbindning 3. Vägteknik Vägområde Bild 12 3.Vägteknik Dikning/dikesrensning Bomberad/skevad vägbana Torka och dränera vägen Samla upp och leda bort vatten från vägen Leda bort vatten från terrängen

24 Bild Vägteknik Barmarksunderhåll Kantskärning/grusåtervinning Grusning Forma vägbanan Dammbindning Dikning Dikesrensning Röjning Trumunderhåll Beläggningsunderhåll Brounderhåll Bild Vägteknik Reparation Kantskärning av och beläggningsskador grusåtervinning Beläggningsskador Potthål Krackeleringar Sprickor Sättningar Bild 15 Särskilt driftbidrag och investering 3. Vägteknik Dammbindningens två uppgifter Kan sökas för åtgärder som inte ingår i det årliga bidraget Trummor med diameter 500 mm o större Förstärkning Bärlager o slitlager Omläggning av vägsträcka Nybyggnad eller reparation av Bro. Vid nybyggnad gäller regelverket TRVK Bro 11 (Ev) Beläggningsbidrag till trafikklass Hög Ansök i god tid - Invänta beslut om pengar innan arbetet startas. Länsplanepengar till investeringsobjekt söks på samma blankett

25 Bild 16 3.Vägteknik Trummor med diameter 500 mm och större Dikning/dikesrensning Tänk på att skapa fri väg för fisk o andra djur genom trumman om den ligger i ett vattendrag. Lägg inte trumman för högt Välj om det går, valvtrumma före heltrumma. Torka och dränera vägen Samla upp och leda bort vatten från vägen Leda bort vatten från terrängen Bild Vägteknik Broar Åtkomst av mark för mindre breddning, dikning mm för den enskilda vägen Inspekteras av upphandlad konsult vart sjätte år. Inspektionsprotokoll sänds till väghållaren. Skador indelas i Tk 0-3. Tk 3 utreds snarast, inom ett år. Bärighetsberäkning Väghållaren bör förhandla pågår nationellt, med markägaren. för alla broar pånår vägar man med statsbidrag inte en lösning i hela landet. bör man Bärighetsbeslut vända sig till meddelas lantmäteriet väghållaren. för att komma åt marken via en lantmäteriförrättning Om bron inte har full bärighet Axel/Boggi/Brutto 12/18/60, skylta ner, fundera över alternativa vägar för tung trafik Bild Vägteknik Röjning Brotyper och slåtter Vägområde Ökad upptorkning Förbättrad sikt Vidmakthålla vattenavrinning

26 Bild 19 Eftersatt 3. Vägteknik brounderhåll Reparation av beläggningsskador Beläggningsskador Potthål Krackeleringar Sprickor Sättningar Bild 20 Krav på samråd3. med Vägteknik länsstyrelsen Bro Krav om samråd enligt (MB) Miljöbalken Ø Åtgärder och väsentligt kan komma att ändra naturmiljön Ø Ny- och ombyggnad av väg Ø Nydikning Ø Vattenverksamhet (trummor, broar) Ø Fornlämningar Vid förrättningar ansvarar lantmäterimyndigheten. Inom detaljplan krävs normalt inget samråd Bild 21 Eftersatt brounderhåll

27 Bild 22 Anläggningslagen: 3. Vägteknik 56 Vinterväghållning Om det behövs för trafiksäkerheten och samfälligheten inte är överens med enskilda delägare kan samfälligheten begära att Trafikverkets region bestämmer att de paragrafer i väglagen som behandlar trafiksäkerhet ska gälla (ex.vis: röjning, byggnad intill väg etc.) Bild 23 Farthinder på enskilda vägar 4. Miljöbalken (MB) En vägsammanslutning som anser det är motiverat att anlägga ett farthinder beslutar själva om detta på en årsstämma. Fem grundstenar När det gäller Människans bidragsvägar hälsa bör och samråd miljöske skamed skyddas Trafikverkets mot störningar region så att hindret utförs enligt Natur- gällande ochregler, kulturområden i annat fallska kanskyddas bidragsrätten och påverkas. vårdas Biologiska mångfalden bevaras (Artrikavägkanter) God hushållning av mark och vatten ska främjas Återanvändning och återvinning ska främjas Bild 24 Mera finns att läsa i VGU (Vägars och gators utformning). Kap Detaljutformning av hastighetssänkning. Kap Utmärkning av fartdämpande åtgärder. Utmärkning farthinder Krav om samråd enligt (MB) 4. Miljöbalken (MB) Åtgärder och väsentligt kan komma att ändra naturmiljön överstiga 30 km/tim kan utmärkas med vägmärke Ny- och ombyggnad E11. Rekommenderad lägre hastighet. E12. Rekommenderad lägre hastighet upphör. Nydikning Vattenverksamhet (trummor, broar) Fornlämningar E11. E12. A9. Varning för Rekommenderad lägre hastighet farthinder Vidförrättningar ansvarar lantmäterimyndigheten. Inom detaljplan krävs normalt inget samråd. Områden eller vägsträckor där flera farthinder anlagts för att hastigheten inte skall Rekommenderad lägre hastighet upphör A5. Varning för avsmalnande väg

28 Bild 25 (Trafikverkets region eller kommun) Bild 26 Beslutas, bekostas, sätts Fasta hinder upp och intill underhålls vägen av väghållare Erhålls statligt bidrag ska uppsättningen av märket rapporteras till Trafikverket. Kan påverka statliga bidrag Kräver fysiska åtgärder eller i kombination med varningsmärken Bild 27 Anläggningslagen: 56 Om deten behövs vägvisare för trafiksäkerheten vid allmän väg däroch Trafikverkets samfälligheten region är väghållare bekostas, sätts upp och underhålls av inte är överens Trafikverkets med region. enskilda delägare kan samfälligheten begära att Trafikverkets region bestämmer att de paragrafer Ytterligare vägvisare sätts upp och underhålls av iväglagen Trafikverkets som behandlar region. Ansökan trafiksäkerhet hos Trafikverket. ska gälla Bekostas (ex.vis: av röjning, sökande. byggnad intill väg etc.) Vid allmänn väg där kommunen är väghållare beslutar kommunen. Vägvisning inne på enskild väg bekostas, sätts upp och underhålls av väghållaren

29 Bild 28 (Trafikverkets region eller kommun) Bild 29 Sätts upp och underhålls av Väghållningsmyndigheten. (Trafikverkets region eller kommun) (Krävs medgivande sätter vägens ägare upp och underhåller märket) Bild 30 Trafikhinder på enskilda vägar En vägsammanslutning som anser det är motiverat att anlägga trafikhinder beslutar själva om detta på en årsstämma. När det gäller bidragsvägar måste samråd ske med Bekostas, sätts upp Trafikverkets region så att hindret utförs enligt gällande regler, och underhålls av iannat fall innehavaren kan bidragsrätten påverkas. av järnväg eller (Trafikverkets region eller spårväg kommun)

30 Bild 31 Mera finns att läsa ivgu (Vägars och gators utformning). Kap Detaljutformning av hastighetssänkning. Kap Utmärkning av fartdämpande åtgärder. Områden eller vägsträckor där flera farthinder anlagtsför att hastigheten inte skall överstiga 30 km/tim kan utmärkas med vägmärke E11. Rekommenderad lägre hastighet. E12. Rekommenderadlägre hastighet upphör. A9. Varning för farthinder E11. Rekommenderad lägre hastighet E12. Rekommenderad lägre hastighet upphör A5. Varning för avsmalnande väg Bild 32 Adress till Enskilda vägar på Trafikverkets hemsida (Trafikverkets region eller kommun) välj Privat välj Vägar & järnvägar välj Enskilda vägar Bild 33 (Trafikverkets region eller kommun)

31 Bild 34 Sätts upp och underhålls av Väghållningsmyndigheten. (Trafikverkets region eller kommun) (Krävs medgivande sätter vägens ägare upp och underhåller märket) Bild 35 Bekostas, sätts upp och underhålls av innehavaren av järnväg eller spårväg (Trafikverkets region eller kommun) Bild 36 En vägvisare vid allmän väg där Trafikverkets region är väghållare bekostas, sätts upp och underhålls av Trafikverkets region. Ytterligare vägvisare sätts upp och underhålls av Trafikverkets region. Ansökan hos Trafikverket. Bekostas av sökande. Vid allmänna väg där kommunen är väghållare beslutar kommunen. Vägvisning inne på enskild väg bekostas, sätts upp och underhålls av väghållaren

32 Bild 37 Beslutas, bekostas, sätts upp och underhålls av väghållare Erhålls statligt bidrag ska uppsättningen av märket rapporteras till Trafikverket. Kan påverka statliga bidrag Kräver fysiska åtgärder eller i kombination med varningsmärken Bild Bild 39 Adress till Enskilda vägar på Trafikverkets hemsida välj Privat välj Vägar &järnvägar välj Enskilda vägar

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun Informationsmöte 12-04-04 Ek för Rydebäcks Gård Definitioner Gemensamhetsanläggning = En anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande a betydelse e för

Läs mer

Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL

Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL Finns en tydlig koppling mellan lag om förvaltning av samfälligheter och anläggningslagen. 1 SFL är dock tillämplig på fler samfälligheter:

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Hållpunkter Gemensamt enskilt vatten och avlopp Gemensamhetsanläggning- så här funkar det 20 mars 2015 Ingrid Öhlund Ruth Arvidsson Kommunens VA-planering Olika förutsättningar; genomförande/huvudmannaskap/förvaltning/

Läs mer

REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv)

REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv) REV Informerar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv) December 2011 e-post: kansliet@revriks.se Tel: 08-20 27 50 Hemsida: www.revriks.se Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett

Läs mer

HURRA! Invald i styrelsen

HURRA! Invald i styrelsen Nils Blohm Agenda Kort om Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) Registrering av äldre ga och sff Vägdisponent, ny titel Inträdesavgift vid anslutning ny fastighet Omprövningsförrättningar Finlandsmodellen

Läs mer

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning NN För och efternamn xxxx-xx-xx Varför lantmäteriförrättning? Säker tillgång till mark även över tiden! Tydlighet om vad som gäller för exv framtida fastighetsägare

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG Drift och underhåll av enskild väg Enskild väg är väg där inte stat, kommun eller annan myndighet är huvudman. Enskild väghållning kan regleras genom lantmäteriförrättning

Läs mer

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977.

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. I "J Svenstorps, Perstorps och STADGAR Sammanträdesdatum 990709 Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Av Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH Fastighetssamverkan Fastighetssamverkan

Läs mer

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 Sida 1 (8) Sammanträdesledare Sven Johansson Ärende Stadgar för: Klädesholmens vägförening. enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening.

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening. Hammarkrokens Samfällighetsförening STADGAR Ärende 1 Firma Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING Rådgivningsavdelningen informerar om FÖRENING Gemensamhetsanläggning Anläggningssamfällighet SAMFÄLLIGHETS- Samfällighetsförening Villaägarnas Riksförbund 2012 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt

Läs mer

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Stadgar Kallaxskärgårdens samfällighetsförening sid 1 av 7 STADGAR Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Ingress Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen

Läs mer

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3 Sida 1 (10) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2010-04-07 Sammanträdesledare Tommy Göthe Ärende Stadgar för FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN STADGAR för gemenskapsanläggningen Österåker Skånsta ga:9, antagna vid föreningens årsmöte den 21 oktober 1998, reviderade vid föreningens årsmöte den 20 oktober 2010 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen.

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar 1 Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening Rådgivningsavdelningen informerar om Samfällighetsförening September 2011 Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening.

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. 1996-09-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Vanliga frågor om Lantmäteri. Vanliga frågor om juridik

Vanliga frågor om Lantmäteri. Vanliga frågor om juridik Svar på vanliga frågor från Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) Vanliga frågor om Lantmäteri Vad är vägområde? Anläggningslagens definition av vägområde finns i 46. Till väg hör vägbana och övriga väganordningar.

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar.

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar. Stadgar STADGAR för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den man inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 87 Den 2015-06-22 Kommunfullmäktige 2015-06-22 8 Kommunstyrelsen 2015-05-12 15 Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-28 9 Kf 87 Ks

Läs mer

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN 2010-04-12 1 MÅLSÄTTNING 2010-04-12 Skapa en långsiktigt hållbar vägstandard i Leksand genom att säkerställa en effektiv förvaltning av enskilda vägar med kommunala medel och

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Vägen till bättre vägar! Efter en bearbetning av synpunkter och remissvar på utredning framtida väghållningsansvar i Leksand ska vi nu välja väg. Olika

Läs mer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer Bredbandsutbyggnad på landsbygden en jämförelse av olika föreningsformer Inledning Regeringen har i Bredbandsstrategi för Sverige, satt upp som mål att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det innebär

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma.

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma. Årsmöteshandlingar Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma Datum 2011-05-23 Plats Mora Parken kl: 19.00 Kallelse Mora jordägares

Läs mer

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål.

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att

Läs mer

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening.

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening. STADGAR Perstorps, Svenstorps och Varans Sammanträdesdatum 1977-11-07 Stadgar för, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar

Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar Riksförbundet Enskilda Vägar Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar 2003-03 Utgåva 3 2 Enskild väghållning FÖRORD Denna korta sammanställning vänder sig till dig som kommer i kontakt med enskild

Läs mer

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till

Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Gemensam avloppsanläggning, så här går det till Tag kontakt med de grannar som berörs av krav på en ny avloppsanläggning för att ta reda på vilka som är intresserade av att undersöka vad en gemensam avloppsanläggning

Läs mer

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa

Läs mer

Rubrik: Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. 1 Vid tillämpningen av denna lag skall som samfällighet anses

Rubrik: Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. 1 Vid tillämpningen av denna lag skall som samfällighet anses Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 1973:1150 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Efter stämman serveras kaffe med dopp

Efter stämman serveras kaffe med dopp Kallelse till årsstämma för Långvikens vägsamfällighet 2013 Lördagen den 13 juli klockan 10.00 OBS NY LOKAL: Föreningshuset vid Almviks brygga Observera även att en motion har inkommit och skall behandlas

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Underrättelse om avslutad förrättning

Underrättelse om avslutad förrättning L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 Underrättelse om avslutad förrättning 2013-04-26 Ärendenummer O114554 Förrättningslantmätare «FirmaTitel» «Namn» «coadress» «Utdelningsadress» «Extrafält» «Postadress» «Fastighet»

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström. Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström. Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt DOMSTOLSAKADEMIN Mark- och miljödomstolen Vänersborg Geografiskt område: Västra Götaland, Halland och Värmland samt halva Örebro

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING STADGAR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Slottshagens Tomtägareförening, ideell förening. 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening Antagna av föreningens konstituerande stämma 2013-05-13 1 FIRMA Föreningens namn är Kulladal-Eriksfält fiberförening ekonomisk förening 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Läs mer

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT

Ägarlägenheter. Seminarium. - Förvaltning och finansiering. 1 Legal#4314976_1.PPT Ägarlägenheter Seminarium - Förvaltning och finansiering 1 Legal#4314976_1.PPT 2 Legal#4314976_1.PPT Försäljning och uthyrning Förvärv och överlåtelse av ägarlägenhet 1. Direkt äganderätt till ägarlägenheter.

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare 4. Val av två justerare

Läs mer

DOM 2014-03-04 Stockholm

DOM 2014-03-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-03-04 Stockholm Mål nr F 5477-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-16 i mål nr F 1038-13, se bilaga KLAGANDE Naturvårdsverket

Läs mer

Litet om styrelsearbete

Litet om styrelsearbete Litet om styrelsearbete Gustaf Drake, 070-7688466 Om styrelser Det handlar.. Om styrelseledamöter Om arbetsuppgifter Om resultat Om ansvar 1 Varför styrelser? Föreningar Företag Myndigheter Gemensamma

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Förrättningskvalitet. Förrättningsgranskning och kundenkät 2009. Är vi tillräckligt bra? Stockholm 25 november 2010. Peter Wiström 2010-11-25

Förrättningskvalitet. Förrättningsgranskning och kundenkät 2009. Är vi tillräckligt bra? Stockholm 25 november 2010. Peter Wiström 2010-11-25 Förrättningskvalitet Förrättningsgranskning och kundenkät 2009 Är vi tillräckligt bra? Stockholm 25 november 2010 Förrättningskvalitet granskning 2009 Granskade förrättningar: Registrerade september 2008

Läs mer

STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE

STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE Ny detaljplan Gatukostnadsutredning Upprustning av gata/väg För både detaljplan och gatukostnadsutredning ges möjlighet till synpunkter

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Samfällighetsföreningen fisktärnan

Samfällighetsföreningen fisktärnan Samfällighetsföreningen fisktärnan Introduktion Detta är ett dokument som innehåller information om vår förening och ger en vägledning över vad ni som medlemmar bör känna till. Historik Fisktärnans samfällighetsförening

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

DOM 2015-01-26 Stockholm

DOM 2015-01-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 2015-01-26 Stockholm Mål nr F 8994-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr F 3142-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Juridik för vattenråd

Juridik för vattenråd Juridik för vattenråd Vattenråd lokal samverkan med olika förutsättningar Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt har bildats genom olika initiativ, vilket till viss del påverkar hur de är organiserade.

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. STADGAR 1 Ändamål Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), nedan kallat Förbundet, är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. Förbundets

Läs mer

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Bilaga till köpeavtal Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Parter: FALU KOMMUN (212000-2221) 791 83 FALUN ägare till fastigheten Falun Hälsinggården 24:1, nedan kallad

Läs mer

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-17 i KF 97/2013 Gäller från och med 2013-09-18 och tills vidare 1 Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Antagna av föreningens konstituerade stämma 2014-04-01 1 Föreningens namn 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter

Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter Aktbilaga PR5 Sida 1 Protokoll 2015-05-30 Ärendenummer AB103284 Förrättningslantmätare Christina Ackesten Ärende Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter Kommun: Norrtälje Län: Stockholm

Läs mer

Väg eller järnväg på min mark

Väg eller järnväg på min mark Väg eller järnväg på min mark hur får jag ersättning? 2 väg eller järnväg på min mark När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kommunikationer. Samtidigt

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Riksförbundet Enskilda Vägar

Riksförbundet Enskilda Vägar informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37 114 57 Stockholm Utgåva november 2005 Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) - en opolitisk organisation för de enskilda

Läs mer

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening.

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2014-02-20 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening

Läs mer

Stadgar för Rämshyttans Fiskevårdsområdesförening (Bildat enligt lagen 1981:533 om fiskevårdsområden.)

Stadgar för Rämshyttans Fiskevårdsområdesförening (Bildat enligt lagen 1981:533 om fiskevårdsområden.) Stadgar för Rämshyttans Fiskevårdsområdesförening (Bildat enligt lagen 1981:533 om fiskevårdsområden.) Omfattning 1 Föreningen förvaltar det fiske som ingår i Rämshyttans fiskevårdsområde i Borlänge, Ludvika

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet

Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) bevakar övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige och tar initiativ till förhandlingar

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer