90 Återremitterat ärende - Revidering av KFS 3.7 Bestämmelser för kommunala bidrag til ungdomsorganisationernas lokala verksamet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "90 Återremitterat ärende - Revidering av KFS 3.7 Bestämmelser för kommunala bidrag til ungdomsorganisationernas lokala verksamet"

Transkript

1 Katrineholms kommun" KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum Sammanträdande organ Tid Plats Kommunstyrelsen Onsdagen den 26 maj 2010, kl KTS-salen, Vita Huset Sammanträdeshandl ingar Sid Ärenden til kommunfullmäktige 2 Svar på motion om nya strandskyddsregler 4 Årsredovisning 2009 Vårdförbundet Sörmland samt revisionsberättelse 86 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (fjärde kvartalet 2009 och första kvaralet 2010) 89 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (första kvartalet 2010) 90 Återremitterat ärende - Revidering av KFS 3.7 Bestämmelser för kommunala bidrag til ungdomsorganisationernas lokala verksamet 109 Katrineholms kommuns informationssäkerhetspolicy 114 Aktieägarilskott i Katrineholm Rail Point AB 115 Utvärdering av befintliga styrdokument och i samband med detta ändrade bestämelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Sid Ärenden til kommunstyrelsen 151 Medel för förstärkt och kvalitetsutvecklat stöd til våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 162 Handlingsplan utifrån rapporten "En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarerspektiv, LSS", Mellannyckeln 169 Årsredovisning och räkenskapssaranställning för av kommunen förvaltade stiftelser 247 Omcertifiering av säker och trygg kommun 252 Torget - upphöjd gångbana på Stortorget 253 Anållan från bildningsnämnden om extra medel

2 IZatrineholms kommun\. STADSARKITEKTKONTORET Datum Vår beteckning 1(2) Vår handläggare Ert datum Er betecknina Byggnadsnämnden Motion om nya strandskyddsregler Kommunledningsförvaltningen har remitterat motion om nya strandskyddsregler. Motionen är inlämnad av Gudrun Lindvall, miljöpartiet de gröna. Miljöpartiet de gröna yrkar att En plan för hur stränderna i kommunen ska användas tas fram snarast i avsikt att utnyttja de möjligheter som den nya strandskyddslagen ger, men även/ör att klargöra var höga biologiska värden finns. Stadsarkitektkontorets yttrande: I motionen hänvisas til den del av lagstiftningen som trädde i kraft den 1 februari 2010, dvs. att man får beakta yterligare särskilda skäl om prövningen gäller ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Med område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-områden) avses, enligt MB 7 kap. 18 e, ett område som 1. är lämpligt/ör utvecklingen av landsbygden, 2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tilgodoses långsiktigt, 3. endast har en liten betydelse för att tilgodose strandskyddets syften a. i eller i närheten av tätorter, b. i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark til Veda vid Storjjärden, i Angermanland eller från Skatudden vid Näske/ärden til gränsen mot Finland, c. på Gotland, eller d. vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark/ör bebyggelse i området, och 4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge til Forsmark, utmed Ölands kust eller i Angermanlandfrån Veda vid Storjjärden til Skataudden vid Näskejjärden. STADSARKITEKTKONTORET ww.katrineholm.se Besöksadress: Vasavägen 16 Telefon: Telefax: E-post: ingalis. morfeldt~katrineholm. se Org.nummer

3 2 (2) Datum Vår beteckning En översiktsplan ska ge vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område som avses i första stycket. ÖVersiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda. Naturvårdsverket och Boverket tilsammans har tagit fram Handbok 2009:4. Handboken ska följas vid handläggning av strandskyddsärenden. LIS- områden kan utpekas i samband med att en kommunomfattande översiktsplan tas fram, i samband med en fördjupning av översiktsplanen inom ett begränsat geografiskt område eller genom att ett tematiskt tilägg til översiktsplanen tas fram. En förutsättning för att kunna hantera strandskyddsfrågan vi ett tillägg är att översiktsplanen är aktuell. I Katrineholms kommun pågår ett översiktsplanearbete indelat i tre etapper. Program för detvå första etapperna är godkänt av kommunstyrelsen i maj För att möjliggöra utpekande av LIS-områden skall en genomgripande utredning, med inventering av växt- och djurlivet samt särskilda skäl mm, genomföras för de områden som är aktuella. Utredningara läggs sen til grund för utpekande av LIS-områden. Länsstyrelsen koordinerar arbetet med länsövergripande och mellanommunal samverkan samt bistår kommunen i detta arbetsskede. Motionen uttalar att LIS-områdena snarast skall tas fram i avsikt att utnytja de möjligheter den nya strandskyddslagen ger, men även för att klargöra var höga biologiska värden finns, som ett tematiskt tilägg. Regelverket medger inte att LIS-områdena separeras från översiktsplanearbetet. Ovan nämnda kriterier måste vara uppfyllda. Förslag til beslut. Byggnadsnämnden beslutar att ta yttrandet som sitt eget och därefter överlämna det till kommunstyrelsen. Ingalis Morfeldt Stadsarkitekt

4 IZarrinehol " Nr SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Socialnämnden Kómmunstyrelser1 3ammantraOeSOa lim O 4 31ac Handläggare: Julia Norén Yttrande över Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning 2009 med revisionsrapport Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom kommunledningsförvaltningeniekonomikontorets förslag till yttrande och överlämna det som sitt eget till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Vårdförbundet Sörmland har lämnat in en årsredovisning för år 2009 som har granskats av revisorerna för Vårdförbundet Sörmland samt Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Deras utlåtande samt revisionsrapport har överlämnats tillsammans med årsredovisningen till socialförvaltningen för yttrande. Inkomna yttranden Socialförvaltningen har tagit del av kommunledningsförvaltningens yttrande över Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning 2009 med revisionsrapport. Socialförvaltningens bedömning Förvaltningen instämmer med de påpekanden som kommunledningsförvaltningen har avseende Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning Ärendets handlingar ~ Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen Justerandes sigri?rotokollsutdrag ull.,,".,-'.~.~/. ;.../..:/' -- / ~.' t~'- -'j~ '..tdragsbesryrkande,r, Kommunstyrelsen, akten

5 Vår nandläggare Julia Norén IZatrineholms kommun '\ SOCIALFÖRVAL TNINGEN Datum Ert datum Vår beteckning Er beteckning 1 (1) Socialnämnden Yttrande över Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning 2009 med revisionsrapport v årdförbundet Sörmland har lämat in en årsredovisning för år 2009 som har granskats av revisorerna för Vårdförbundet Sörmland samt Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Deras utlåtande samt revisionsrapport har överlämats tilsamans med årsredovisningen til socialförvaltningen för ytrande. Inkomna yttranden Socialförvaltningen har tagit del av kommunledningsförvaltningens ytrande över Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning 2009 med revisionsrapport. Socialförvaltningens bedömning Förvaltnngen instämer med de påpekanden som kommunedningsförvaltningen har avseende Vårdförbundet Sörmlands årsredovisnig Förslag til beslut Socialnämden föreslår besluta att lägga årsredovisning och revisionsrapport til handlingara. I, /1J~1 I, / ~ ~ l-. i, Ii ~~:V~~n~~~f 7 i) n /l(/'. If / 1.1 -, li;-../.r- (..~ l / /""..,,/\./. Julia Norén Ekonom Katrineholms kommun SOCIALFÖRVAL TNINGEN ô41 80 KATRINEHOLM Besöksadress: Drottninggatan 21 Postgiro Telefon: Bankgiro Telefax: \ 1",. '_. t! ~'i!.._io;i.i.._...;...,"..i.. ~t:

6 IZarrineholms kommun "- Tjänsteskrivelse 1 (3) KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN iår.1arc1laaqar~ Julia Norén Ekonom J3.tum 11.r ::erec ming Dm KS/201 0: E~ datum ::r :JeteCKr.ina Till kommunstyrelsen Yttrande över Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning 2009 med revisionsrapport Vårdförbundet Sörmland har lämnat in en årsredovisning för år 2009 som har granskats av revisorerna för Vardförbundet Sörmland samt Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Deras utlåtande samt revisionsrapport har överlämnats tilsammans med årsredovisningen till kommunledningsförvaltningen för yttrande. Ärendebeskrivning årsredovisning 2009 Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med sju Sörmlandskommuner som medlemmar. Förbundet har i uppdrag att: "svara för gemensam behandlingsverksamhet inom socialtjänstens område omfattande hem för vård och boende (HVB-hem) och/eller öppenvårdsformer, att svara för familjerådgivning för fem av de ingående medlemskommunerna och att genomföra viss upphandling. " Vårdförbundet har märkt stora förändringar i form av färre externa köp av patientplatser på Vårnäs behandlingshem. Även den förlängda behandlingen, särskilt för kvinnor, har minskats i antalet patientplaceringar. Detta kan härledas til de sämre ekonomiska förutsättningarna som präglats under året, både globalt men även i bland annat medlemskommunerna. Direktionen har beslutat sig för att fortsätta bedriva Vårdförbundets verksamhet i kommunalförbundets form trots att Flen, Gnesta och Oxelösund har beslutat att avsluta sitt medlemskap i kommunalförbundet. Vårdförbundet har under året tillsammans med kommunledningarna undersökt möjligheter och förutsättningar från respektive kommun att fortsätta medlemskapet i förbundet. Gnesta och Oxelösund håller frågan öppen fram till ägarmötet i april 2010 medan Flen är mer tveksam att kvarstå som medlem. Landstinget har dock bestämt sig för ett långsiktigt engagemang i Vårdförbundet, där formerna för dess medverkan kommer att diskuteras vidare under år För verksamhetsåret 2009 redovisar Vårdförbundet ett negativt resultat med 717 tkr. Detta motsvarar en externt placerad patient för helåret. Kommunallagens krav om ekonomisk balans uppfylls därmed inte. Trots årets underskott är den ekonomiska ställningen stark och soliditeten uppgår till 75 %, Direktionen har därför åberopat undantag fran balanskravet och täcker årets underskott med det egna kapitalet. Yttande över Vårdrorbundcts jrsndovisning 2009 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Postadress: C'A1 on VI\TDII\JCLJr\1 ;\,1 Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: VX T",i" ",,,. 01 'i0-c;70 ~s ) "" Oro.nummer

7 Tjänsteskrivelse Jaturi Revisorernas sammanfattande bedömning 'i:îr JetecKning Dnr KS/2010: Revisorerna bedömer att Vårdförbundet Sörmlands räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, god redovisningssed, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Av de fyra verksamhetsmålen har två stycken, utifrån god ekonomisk hushållning, inte uppnåtts. Av de två finansiella målen har ett uppnåtts. På grund av årets negativa resultat har målet om ett positivt resultat på lägst 2% av omsättningen inte uppfyllts, Däremot har förbundet en stark finansiell ställning med ett eget kapital på 10,6 mnkr vid årets slut. Revisorerna instämmer i att förbundet inte behöver återställa sitt negativa resultat med hänvisning til förbundets starka finansiella ställning. Enligt kommunal redovisningslag ska en beskrivning upprättas över tilämpat redovisningssystem. Redovisningens organisation och uppbyggnad ska framgå och om en automatisk databehandlig används ska beskrivningen kompletteras med systemdokumentation och behandlingshistorik. Vårdförbundet Sörmland har lämnat information om att dokumenterade rutiner kommer att utarbetas under år 2010 för hur den interna kontrollen ska utformas. Revisorernas bedömning är att förbundet ska påbörja arbetet med att dokumentera redovisningssystemet i enlighet med redovisningslagens krav, Det totala bokslutet med bilagor och övriga handlingar har dokumenterats på ett bra sätt. Kommunledningsförvaltningens förslag til yttrande Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning för år 2009 har en informativ redovisning av respektive verksamhet samt är upprättad enligt god redovisningssed. En organisationskarta skulle dock förtydliga förbundets verksamhet och bidra till ett ökat helhetsintryck av förbundets struktur. I avsnittet omvärldsanalys presenteras statistik från Socialstyrelsen för år Denna statistik ska kanske presenteras i ett annat sammanhang än årsredovisningen då uppgifterna inte är aktuella. Vid upprättandet av årsredovisningen 2009 fanns förmodligen ingen aktuell statistik att presentera, Av de sex verksamhetsmål som förbundet har satt upp är fyra stycken kopplade till god ekonomisk hushållning och två stycken av dessa är inte uppfyllda. I målet som avser placeringar inom ramavtal har samtliga kommuner utom Oxelösund minskat sin andel. En analys om orsaken till detta vore intressant att ta del av. Målet att dropoutfrekvensen ska vara högst 25% av antalet inskrivna patienter har inte uppnåtts. Totalt skrevs 302 patienter in på Vårnäs varav 115 av inskrivningarna avslutades oplanerat, det gör 38% vilket är en ökning jämfört med 2008 års avslutade behandlingar på 34%. Trots dessa resultat har målet ändrats inför år 2010 til att 80% av patienterna ska fullfölja den planerade behandlingstiden efter avgiftningen. Hur ska förbundet gå tillväga för att minska antalet oplanerade avslutade behandlingar? Är det nya målet för år 2010 rimligt med tanke på resultaten för åren 2008 och 2009? Det finansiella målet om ett positivt resultat på lägst 2% av omsättningen har inte uppnåtts. Det andra finansiella målet avseende ett eget kapital på lägst 10,5 mnkr är dock uppfyllt. Årets resultat uppgick till -7 i 7 tkr, vilket är en avvikelse mot budget på - i 110 tkr. Avvikelsen beror bland annat på att landstinget minskade anslaget till 2 (3) Y:tr:inde jver!.i

8 Tjänsteskrivelse :)atum './àr ::eteckring Dnr KS/20 10: avgiftningsverksamhet på Vårnäs och att externa uppdragsgivare köpte färre patientplatser. Resultaträkningen innehåller nothänvisningar med förtydligande kommentarer samt j ämförelser med tidigare ar. Investeringsredovisningen visar en stor budgetdifferens, vilket orsakats av oförutsedda händelser som exempelvis vattenläcka och högre kostnader än budgeterat, för nya kommunikationsanläggningar. Balansräkningen visar ett positivt eget kapital på tkr, vilket ger en soliditet på 75 %. Förslag til beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att lägga årsredovisning och revisionsrapport till handlingarna. 3 (3) Anne Andersson Ekonomichef Julia Norén Ekonom Yiir::ndè.-iver

9 ( KÄTRINEA'ötMsKOMMUN Kommunstyrelsen. "010 l. ",,Ofj~ (J. ~.' 2' t1~ Till Kommunfullmäktige Årsredovisning och bokslut för Vårdförbundet Sörmland Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion har vid sammanträde godkänt bifogade årsredovisning och bokslut för förbundets verksamhet för år Verksamheterna fortsätter att utvecklas i positiv riktning, trots det gånga årets strama ekonomiska förutsättningar. Direktionens arbetsgrupp har under året fortsatt sitt utvecklings- och utredningsarbete för förbundets verksamheter. Förbundsdirektionen beslutade i slutet av året, efter konsultutredning om alternativa associationsformer, att fortsätta bedriva Vårdförbundets verksamhet inom kommunalförbundets form. Arbetsgruppen kommer med detta som utgångspunkt att under 2010 ta fram beslutsunderlag för en vidareutveckling av förbundets verksamhetsområden. I denna utveckling kommer marknadsföring att vara ett viktigt begreppi som ställer särskilda krav på organisationen. Under hösten har arbetsgruppen besökt kommunledningarna i Gnestai Oxelösund och Fleni bl a mot bakgrund av dessas beslut om medlemsutträde ur förbundet. Frågan har ställts om vilka förutsättningar och möjligheter som finns från respektive kommuns sida att kvarstå som medlem i Vårdförbundeti i en fortsättning som kommunalförbund. Frågeställningen kommer ånyo att aktualiseras på kommande ägarmöte i april. Årets underkott på 717 tkr - som motsvarar en extern patientplacering på Vårnäs under helåret - innebär att det lagstadgade kravet på ekonomisk balans ej uppfylls. Förbundsdirektionen har av denna anledning beslutati med hänvisning til kommunallagens bestämmelser i denna deli att täcka årets underskott genom det egna kapitalet. Grunden för detta beslut är Vårdförbundets starka ekonomiska ställning med en soliditet på 75 % för För ytterligare upplysningar om förbundets verksamhet och ekonomi hänvisar vi till bifogad årsredovisning och den särskilda sammanfattningen. Vårdförbundet Sörmlands förhoppning för 2010 är att en redan positiv samverkan och dialog med Er som medlemskommuneri ska utvecklas vidare och ge bra grundförutsättningar för verksamhetsutveckling och förnyelse inom förbundet.,,, För Vårdförbundet Sörmland '_.'/C:~-/ 1~ Torgérd Jansg - ~ ordförande i förbundsdirektionen (j~tvv~rv /Jl ~ Bilt. Hagdat) förbundschef

10 SAMMANFATTNING AV VAROFÖRBUNDET SÖRMLANDS ARSREDOVISNING FÖR 2009 Verksamheterna Vårnäs behandlingshem har under 2009 ökat sin beläggning från ca 18 patienter per vårddygn från föregående år til ca 21 patienter pervårddygn i år. Ökningen som har skett inom det "Öppna Intaget" som är 15 % högre jämfört med föregående år. Vårddygnskostnaden för de kommuner som deltar i Öppet Intag varierar från 996 kronor til kronor utifrån nytjandet. Det betalda anslaget grundas på en vårddygnskostnad på kronor. Fyra av de fem kommunerna inom Öppet Intag har högst eller mindre än denna kostnad. Medlemskommunerna har nyttjat sina avtalade platser till 95 % vilket innebär ett genomsnittspris på kronor per vårddygn. Vid jämförelse med vårddygnspriset för en extern patient är detta drygt 500 kronor biligare. Verksamhetsmålet att minst 50 % av patienterna skall vara drogfria ett år efter avslutad behandling är uppfyll. Ett av familjerådgivningens verksamhetsmål är att paren senast inom två veckor skall ha erhållit en bokad tid. Målet har uppfyllts då medelväntetiden under året varit 12 dagar. För upphandlingsverksamhetèn har särskilda avtal med Nyköpings och Trosa kommuner träffats för medverkan i ramavtalsupphandlingen av vårdgivare under 2009/2010. En årlig avgift för denna medverkan tas ut som uppgår til 114 tkr respektive 25 tkr för de två kommunerna från det att medverkan sker i upphandlingen t o m Denna avgift är högre än anslaget vid ett fortsatt medlemskap för de båda kommunerna i Vårdförbundet. En särskild styrgrupp med chefstjänstemän från varje kommun planerar och medverkar vid beredning och beslut i urvalsprocessen av lämnade anbud.

11 Händelser under 2009 Direktionens arbetsgrupp har under året arbetat intensivt med att utveckla verksamheterna. Arbetet har omfattat organisation, marknadsföring och intern effektivitet samt nya verksamheter för Vårdförbundet. Direktionen har efter utredningar med stöd av konsulter uttalat sig för att fortsätta bedriva Vårdförbundets verksamhet i kommunalförbundets form. Efter överläggningar och kontakter med landstingets ledning har detta bl a lett fram til att landstinget bestämt sig för ett långsiktigt engagemang i Vårdförbundet både finansiellt och organisatoriskt, där formerna för dess medverkan i direktionen kommer att diskuteras vidare under år Köket på Vårnås har under det första halvåret genomgått en omfattande renovering. Anledningen til den oplanerade renoveringen var en vattenskada som upptäcktes i början av året. Utbyte til nya avloppsledningar har gjorts med anledning av den inträffade skadan. Under juni månad 2009 genomfördes tilsyn av verksamheten vid Vårnås, dels av Socialstyrelsen och dels av Länsstyrelsen. Socialstyrelsen granskade bl a läkemedelshanteringen. Beslut från socialstyrelsen föranledde att åtgärder vidtogs och redovisades gällande skriftliga rutinbeskrivningar. Beslut från länsstyrelsen inkom i december 2009 där bl a kritik framfördes mot dokumentationen i form av avsaknad av individuella genomförandeplaner. Även här pågår ett arbete för att uppfylla beslutet. Under året har planering och genomförande för byte av IT- och telefonisystem för hela förbundsverksamheten skett. Genomförandet har varit förenat med vissa problem som medfört en relativt stor personalinsats. Familjerådgivningen har under augusti flyttat til centralt belägna verksamhetslokaler i Eskilstuna. Öppet hus anordnades i de nya verksamhetslokalerna under hösten. För upphandlingsverksamheten har särskilda avtal med Nyköpings och Trosa kommuner träffats för medverkan i ramavtalsupphandlingen av vårdgivare under 2009/2010. Nyköping och Trosa deltar i den samordnade upphandlingen genom fullmakt til Vårdförbundet.

12 1 Driftredovisning Behandlin9sverksamheten vid Vårnäs visar ett ekonomiskt driftunderskott med 929 Tkr inklusive avskrivningar. Betydligt färre köp av patientplatser på Vårnäs, från externa uppdragsgivare, är en avgörande orsak til årets underskott. Med stor sannolikhet kan den minskade externa efterfrågan av patientplatser härledas till de sämre ekonomiska förutsättningarna i omvärlden p g a finanskris och lågkonjunktur. Även den förlängda behandlingen har haft en påtaglig minskning av antalet patientplaceringar. Kvinnohuset bedrev ej någon verksamhet under september-december, då ingen efterfrågan av platser förelåg. Även detta förhållande kan med stor säkerhet härledas til de sämre ekonomiska förutsättningarna i bl a medlemskommunerna. Avskrivningskostnaden kommer att öka med drygt 100 Tkr per år för den kommande femårsperioden. Upphandlingsverksamheten redovisar ett överskott med 143 Tkr. Nyköping och Trosa ger även för 2009 anslag (sista året) til verksamheten med tillsammans 89 Tkr. Därutöver betaiar de båda kommunerna en särskild avgift med 35 Tkr för 2009, för medverkan i upphandlingen av nya ramavtal. Det positiva ekonomiska utfallet för verksamheten beror til största delen på dessa intäkter. Familjerådgivningen som är en resultatenhet inom Vårdförbundet påverkar ej driftredovisningen och verksamhetens resultat. Den gemensamma administrationen - förbundsdirektion, ledning och övrig administration - visar ett positivt resultat med 39 Tkr. Arets resultat Vårdförbundet redovisar ett negativt årsresultat med 717 Tkr. i sammanhanget bör nämnas att detta motsvaras aven externt placerad patient för helår, vilket även är årets skilnad i beläggning mellan utfall och budget. Arets negativa resultat innebär att kommunallagens grundläggande krav om ekonomisk balans ej uppfylls. Eftersom Vårdförbundet ej har någon ansvarsförbindelse av väsentlig ekonomisk vikt, är den ekonomiska ställningen stark, trots årets underskott. Soliditeten som uppgår til 75 % för 2009 understryker detta faktum. Av denna anledning har förbundsdirektionen beslutat att åberopa kommunallagens bestämmelse om undantag från balanskravet genom synnerliga skäl och att med denna hänvisning täcka årets underskott av det egna kapitalet. Arets verksamhetsintäkter som huvudsakligen utgörs av uppgick til anslagen från huvudmännen 16,4 Mkr, medan de externt sålda patientplatserna och övriga intäkter anslaget, til avgiftningsverksamheten uppgick til 3,3 Mkr. Landstingets minskning av på Vårnäs, med 200 tkr medförde att den sammanlagda anslagsnivån från huvudmännen blev lägre än föregående år.

13 ().._~..~~~--_...--XlJi-~~()()VIl~=I~17-c ()()çt ().. V Á~:()r=()VIJU~()~T ()V,"lÂ~() (Ura nr. :l:l:l ()()() - (Xl:l3)

14 ~HÅLSFÖRTECKNING ORDFÖRAES KOMMENTARR FÖRV ALTNINGSBERÃTTELSE Uppdrag och verksamet Vision.. --Värdegrd._u = -c-.u-~n--. :on- _nu_,._- Mål, service- och kvalité samt särskilda uppdrag och akiviteter OrilvärldsanaJyS Väsentlga händelser under och efter verksametsåret Intern kontroll Personal Kompetensutveckling Arbetsmiljö Rehabilterigsarbetets utveckling Förebyggande personalhälsovård Framtid Ekonomi God ekonomisk hushållnig Arets resultat och ställning samt balanskravet Driftedovisnig Verksametsmått Investeringsredovisning RÄNSKAER Resultaträking Balansräkg Kassafödesanalys Noter til resultat- och balansräking samt kassaflödesanalys Allmäna redovisningsprinciper Sex år i samandrag REDOVISNIG AV VERKSAMTERNA Vårnas behandlingshem Uppföljnig av mål Uppföljnig av service- och kvalitétsnivåer Uppföljnig av särskilda uppdrag och aktiviteter Upphandlig Uppföljning av mål Uppföljning av service- och kvalitétsnivåer Uppföljning av särskilda uppdrag och akiviteter Familj erådgivning Utåtrikad verksamet Utveckling och framtid Uppföljning av mål Uppföljnig av service- och kvalitétsnivåer Uppföljnig av särskilda uppdrag och akiviteter Besöksstatistik FÖRKARGAR OCH BEGREPP Vad är ett kommunalförbund Politisk organisation Bilaga: Patienter inskrivna på Vårnäs behandlingshem 2009 (ännu ej färdigställd-biläggs senare) 2

15 ORDFÖRANDES KOMMENTARER Under år 2009 har vårdförbundets ledng intensifierat arbetet med att finna former för en offensiv utveckling av förbundets verksamet framöver....m~cljid~y_:utomståencle konsulter har yerksametengranskats och omprövas på flera sätt. En utrednig av den behöver- göras förmarknadsfóring och för att göra varärket Våräs mer ine efflcviteten näftiäiför-alll givit Viäiiaiíiatkade msaæ---.- känt- Under 2010 kommer vi särskilt att arbeta vidare med detta. Möjligheterna att på ett effektivare sätt bedrva verksameten i en anan organsationsform - exempelvis ekonomisk förenig - har också prövats. Det har dock visat sig att fórdelara med nuvarande organsationsform - kommunalförbund - klar överväger. Direktionen har därför fattat beslut om att inte vidta några åtgärder på detta område. Under året har också hållits överläggnngar med landstinget Sörmand om deras medverkan framöver. Dessa har resulterat i att landstinget bestämt sig för ett långsikigt åtagande angående sitt engagemang i Vårdförbundet, såväl finansiellt som genom deltagande i lednng och styng. Formerna för hur detta skall ordnas kommer att preciseras under Til glädjeämena under året hör också att frågan om lämpliga lokaler för famljerådgivnngen i Eskilstua äntligen lösts. Verksameten har kua flyta in i moderna, mer ändamålsenliga lokaler, som också har ett bätte läge. Positivt är också att verksameten numera har tilgång til lokaler även i Flen. Beläggnngen i familjerådgivngen är konstant hög. När det gäller Vårnäs så har medlemskommunerna, med undantag för Gnesta, använt sina avtalade platser fullt ut. Däremot har det varit betydligt svårare än normalt att sälja platser på den externa marknaden. Detta är ett fórhållande som gäller generellt för missbruarårdeni landet och som har sin grd i den ekonomiska krisen. En ny upphandling av kompletterande och alternativa behandlingshem förbereds också för närarande inom Vårdförbundet. I denna verksamet deltar också de två kommuner som lämat Vårdförbundet enligt särskilda avtal- Nyköping och Trosa. Med vart tack til direktionens medlemmar och all personal för deras insatser under året. Torgerd Jansson Ordförande 3

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Uppdrag och verksamhet Vårdförbundet Sörmand är ett kommunalförbund med sju av Sörmlandskommunerna som medlemmar. -~I~föbunas-utdIfui-gem =äidamålspåraglafanges-cf6f15urâels upp&agso-cãlåttsvålarrm... - n gemensam. behandlingsverksametinomsoeialtjäntens område omfattande hem för.vård och boende (HVB-hem) och/eller öppenvårdsformer, att svara för famljerådgivnng för fem av de ingående medlemskommunerna och att genomföra viss upphandling. Därav följer de i förbundsordngen nedanstående formulerade uppgifterna som ligger til grd för verksameten inom Vårdförbundet Sörmland. ansvara för driften av V åräs behandlingshem enligt Anonyma Alkoholisters 12-stegsprogram omfattande abstinensbehandling, priärbehandling, förlängd behandling samt individuellt anpassad eftervård verka för att samordna vårdkedjor mellan förbundet och olika akörer på uppdrag av medlemskommunerna genomföra viss upphandling och teckna ramavtal med vårdgivare för socialtjänstens behov familj er avseende vua, bartonåringar och ansvara för famljerådgivnigen i Eskilstua, Flen, Katrneholm, Strängnäs och Vingåkers kommuner. I familjerådgivningen ingår att bearbeta och förebygga kriser i famljer genom rådgivande insatser i öppna former och genom informations- och utbildngsinsatser Det är förbundsmedlemmaras förtroendevalda i förbundets beslutande församing som har att förverkliga ändamålet och ambitionerna med förbundet. Den beslutande församlingen inom Vårdförbundet Sörmand består aven förbunds direktion, där vare medlemskommun representeras aven ordinare ledamot samt en ersättare. Ledamöter til förbundsdirektionen utses av Kommunllmäkige i respektive medlemskommun. Direktionen har under verksametsåret haf ett planeringsmöte och sex samanträden. Vision Genom att stärka Vårdförbundet utveckla en uthållg grud med syfte att kua erbjuda medlemskommunerna de samverkansuppdrag som efterfrågas inom vård och behandling. Värdegrund Vårdförbundet Sörmand erbjuder samordning/samverkan i sociala frågor, med en regional helhetssyn, genom att erbjuda verksamet med hög kvalitet inom områdena missbrusvård, samordnad upphandling och famljerådgivng, samt genom att vara öppen för att utveckla nya verksametsområden. 4

17 Vi vil säkerställa att alla i länet med en beroendeproblematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom famljen, det senare avseende innevånarna i de fem medlemskommuner som köper famljerådgivnngs~änst av vårdförbundet, får tilgång til lättilgänglig och effektiv vård och behandling. Vi vil över tid trgga dessa verksametsområden genom långsikig stabil finansiering, som bygger på samfinansierig mellan _0'0 _ flera....._~,. ~_.~.._.._n.... huvudmän.._-'-,._-_. --' ~. Verksameten bedrivs med hänsynstagande til och utifrån övertgelsen om mänskans ansvarfòl sin och andras sociala situation och inras på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksameten bygger på respekt för mänskornas självbestämanderätt och integritet. Mål, service.. och kvalité samt särskilda uppdrag och aktiviteter i verksametsplanen för 2009 anges mål, service- och kvalitetsnivåer samt särskilda uppdrag och akiviteter som förbundsdirektionen fastställt och som är vägledande för verksameten. Hur Vårdförbundet lyckats uppfylla dessa under verksametsåret redovisas i förvaltnigsberättelsen för respektive verksamet. Omvärldsanalys Den verksamet som Vårdförbundet Sörmand ansvarar för åt medlemskommunerna känetecknas av lättilgänglighet. De rådgivande/behandlande insatserna bygger på att hjälpa mäniskor att hitta sina egna resurser att påverka sina liv i en för dem gynsam rikg. De proffesionella hjälpinsatser Vårdförbundet Sörmand erbjuder både på Våmäs behandlingshem och inom Famljerådgivngen syfar i stor utsträckng til att erbjuda mänskor verktg för hur detta skall gå til. Verksameterna känetecknas av personal med mycket god kompetens inom respektive område - såväl utbildnngsmässigt som erfarerùetsmässi~. Samverkan är ett begrepp som varit i fokus under de senaste åren inom offentlg sektor. En utökad samverkan är önskvärd såväl mellan olika vårdgivare som mellan kommuner. En bätte samverkan är nödvändig ur flera perspektiv: _ Det individuella perspektivet, där individen skule kua erbjudas en bätte och mer behovsanpassad hj älp om flera vårdgivare medverkade i vårdplaneringen. Det ekonomiska perspektivet med ett bättre resursutnytjande vid en utökad samverkan vårdgivare emellan. Ett tredje perspektiv är att kua bibehålla och stärka kompetensen hos personal med specialistkompetens. Den årliga statistiken från Socialstyrelsen - "Vuxa med missbrusproblem" - från år 2008, visar att antalet personer med frvilig institutionsvård har fortsatt att minska med 4 % jämört med år Detsama gäller för placerig i familjehem av vua personer med missbrusproblem. Även tvångsvårdade personer på institution har minskat med 8 % jämört med året innan. Under perioden från 2007 til2009 har genomsnittsbeläggnngen på Våmäs ökat med cirka 12%. Öknngen har skett inom det Öppna Intagets ramar. Beläggnngen på den förlängda behandlingen har minskat under 2009 jämfört med åren innan. 5

18 Förklarngen ligger sanolikt i att kommunernas försämade ekonomi år 2009 gjorde att man i större utsträckng använder den behandling man redan betalar för, ex v öppenvård och Öppet Intag, medan man varit mer restriktiv med behandlingsinsatser som medför extra kostnader. Utvecklingsarbete på nationell nivå pågår när det gäller missbrus- och beroendevård genom SKL:s projekt "Kunskap til prakik". Samtliga landsting har under 2009 anslutit sig til projektet. Syfet är att förbättra~en svenska missblls~och beroendevården. Målet är att lmare SKa få-dästa mõj1iga var oclitgångspuneriär. Socimstlsens nationella riklinjer,..~~~ som beskrver vilka behandlings- och rehabilteringsinsatser som har störst medicinsk, social och ekonomisk effekt. I Sörmland planeras just nu för kompetenshöjande insatser hos kommun- och landstingsantällda. Personalen på Våmäs kommer i vissa delar att rinas med i denna satsning. Regeringen har tilsatt en utredng för översyn av den samade svenska missbrus- och beroendevården - Missbrusutredngen. Ett diskussions-pm kommer att släppas i början av 2010, där två frågeställnngar är i förgrden: dels förbättrad tilgänglighet och diskussionen om ett nyt huvudmanaskap och dels utformngen av tvångsvård i framtiden. Verksameten vid Våmäs har många goda förutsättngar att bygga vidare på. 12-stegsbehandling är en metod som får stöd i de nationellarilinjerna, där en samlad forsknng belägger dess effekt. Behandlingen har även lång erfarenhet av att arbeta med lättilgängligheten i form av den "Öppna Intaget". Det nära samarbetet med medlemskommunerna gynnar detta arbetssätt. Knappt personer i hela landet besökte kommunal famljerådgivng under år 2008, vilket är en ökng med knappt 4 % jämört med I Sörmands län besökte personer (1 608 år 2007) kommunal familjerådgivnig, varav 953 (985 år 2007) av dessa var invånare i Vårdförbundet Sörmlands fem samverkande kommuner. I Socialstyrelsens statistik för år 2008, gällande landet i helhet, kan utläsas att den helt dominerande grppen av personer som besökte kommunal familjerådgivnng var mellan 30 och 49 år och var gifta eller sambor. Ca 89 % av de personer som besökte någon kommunal familjerådgivning hade på eget intiativ tagit kontak. En öknng har skett av antalet bar som var berörda i ärenden som påbörjades under 2008 (39 200) jämört med föregående året 2007 (36 000). Antalet personer som besökte den kommunala familjerådgivngen för samtal under 2008 uppgick til 9 per 1000 i befolkgen i hela landet, vilket är oförändrat jämört med föregående året. Sörmands län uppvisar sama genomsnitt som riket i helhet, vilket är en person färe jämfört med år Även när det gäller antalet personer som besökte kommunal familjerådgivnng under personer finns stora variationer mellan länen. Från 5 personer per 1000 i befolkngen til per 1000 i befolkngen. Den låga siffran redovisas för Kronobergs och Örebro län och den högre siffan återfinns i Gotlands, Hallands och Jämtlands län. Aret har präglats av den globala ekonomiska nedgången, vilken ur lokalt perspektiv haft tydlig påverkan på Vårdförbundets verksamet, genom de färe externa köpen av patientplatser på V åmäs behandlingshem. Även den förlängda behandlingen, och då särskilt för kvinorna, har haf en påtaglig minsknng av antalet patientplaceringar, vilket också kan härledas til de säme ekonomiska förutsättningarna i bl a medlemskommunerna. 6

19 Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret Ägarmöte genomfördes under april månad, med deltagande av samtliga medlemskommuner. På mötet redogjordes för verksamet och ekonomi :fån det föregående året och ett förslag til budgetramar för 2010, som medlemskommunerna ställde sig bakom. Ordföranden redogjorde för det arbete som arbetsgrppen, tilsatt av direktionen, utfört under ~=~~~~ ilonssit,::fr!! Öhr1inßs Pricewaterhous_e Coopers,gavs i 1!.R.Rdrag att klargöra skillnader mellan kommuíalf6rbunêl och ekonomisk förenig som associãtionsförmer. ---~~--~-~-.~-::::~ Rapporten redovisades vid förbundsdirektionens sista samanträde i december. Vid redovisningen av rapporten :famom att det fis fler fördelar med kommunalförbund jämört med en ekonomisk förenig, med beakande av de förutsättnigar som verksameten sker inom. Direktionen uttalade därför sitt stöd för att fortsätta bedriva Vårdförbundets verksamet i kommunalförbundets form. Arbetsgruppen har under hösten besökt kommunledningarna i Flen, Gnesta och Oxelösund mot bakgrd av dessa kommuners beslut om medlemsuttäde. Syftet med dessa möten har bl a varit att utröna, vilka möjligheter och förutsättngar som finns från respektive kommuns sida att kvarstå som medlem i Vårdförbundet. Gnesta och Oxelösunds kommuner håller frågan, om ett eventuellt fortsatt medlemskap, öppen fram til ägarötet i april Flens kommun ställer sig mer tveksam til att kvarstå som medlem i en fortsatt associationsform som kommunalförbund. Förbundsdirektionen genomförde ett planeringsmöte i februar 2009 där flera framtidsfrågor diskuterades, bl a om utvecklingen av verksameten vid V åräs, förutsättngar för eventuella nya komplementära verksametsområden inom förbundet samt alternativa associationsformer. Efter ett flertal överläggningar och kontakter med landstingets ledning har denna visat ett tydligt intresse för ett större engagemang i Vårdförbundet, både finansiellt och med avseende på lednng och styrng av förbundet. Formerna för hur detta skall ske kommer att diskuteras vidare under år ' En bakgrd til landstingets intresse är bl a att avgiftgsverksameten i länet behöver utredas i sin helhet, där Vårdförbundet genom avgiftgen på Våräs spelar en viktig roll. En gemensam utrednng av frågan planeras att genomföras av landstinget och vårdförbundet. Köket på Vårnås har under det första halvåret genomgått en omfattande renovering som medförde att lunch- och kvällsmål inköptes och transporterades från Kjesäter folkögskola til Våräs under ca tre månader. Anedngen til den oplanerade renoveringen var en vattenskada som upptäcktes i början av året, vilken orsakades av läckage i gamla avloppslednngar. Utbyte til nya avloppsledningar har gjorts med anedning av den inträffade skadan. Fastighetsförsäkingen har ersatt de merkostnader som uppkommit för matköp och transport jämte vissa mindre kostnader. Under första halvåret har planeringsarbete pågått för byte av IT- och telefonisystem för hela förbundsverksamheten. Från sommaren och början av hösten implementerades de nya systemen successivt i verksameterna. Under planeringsfasen har arbetet bedrivits i en särskild utsedd projektgrupp, med upphandlingssamordnaren som projektansvarig. Genomförandet av systembytena har varit förenat med vissa problem som medfört en relativt stor personalinsats. 7

20 Intern kontroll Ansvaret för den interna kontrollen anges i kommunalagens kapitel 6, 7, där förbundet skall se til att den interna kontrollen är tilräcklig och att verksameten i övrgt bedrvs på ett tilfredsställande sätt. Den interna kontrollens syfen är att säkerställa ---~--~ ~ en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamet 9 en tilförlitlig finansiell rapporterig och information om verksameten ii att tilämpliga lagar, föreskrifter, rilinjer mm efterlevs ö att verksametens kvalité upprättålls Vårdförbundet förmedlar information om ekonomi och verksamet til sina ägare/medlemskommuner tre gånger om året i årsredovisning, delårsrapport och tertialapport. I årsredovisnigen och i delårsrapporten sker en uppföljning av de finansiella målen och de verksametsrnål som angivits i verksametsplanen. Verksametens mål och andra väsentlga måttbegrepp och nyckeltal följs upp och kommenteras med avseende på hur de uppfylls. För den ekonomiska redovisnigen finns för närarande inga dokuenterade rutiner. Vare månad görs en avstämng av bokföringen som även utgör en kontroll av att den ekonomiska redovisningen är korrekt och rättvisande för den akella delen av året. Socialstyelsens föreskrifter och allmäna råd om anälnngsskyldighet enligt Lex Mara tilämpas. Dokuentation om avvikelser och tilbud görs av medicinkt ansvarg sjuksköterska til platschefen, som i sin tu beslutar om åtgärder samt rapporterar til direktionen. Apoteket genomför årligen en kvalitets gransknng av läkemedelshanteringen enligt SOSFS 2001: 17, vilken ligger grd för förbättingar inom området. Manualer för rådgivaras behandlingsarbete på V åmäs finns och programansvarigs ansvarsområde är bl a att se til att denna följs i behandlingsarbetet. Samtliga patienter, som fulföljer sin behandling, ombeds fylla i en enkätudersökng om hur de upplevt vistelsen på behandlingshemmet. Resultaten följs upp i rådgivargrppen. Vårdförbundet planerar att under år 2010 ineda ett kvalitétsarbete, som den interna kontrollen är en del av, med syfe att verksameten ska ha en dokuenterad kvalité som har förtroende från omvärlden. Dokuenterade rutiner för verksametens internontroll ska utarbetas inom denna arbetsprocess. Personal Vid verksametsårets slut var 28 personer anställda inom Vårdförbundet Sörmland. Samtlga är fast anställda. Dessutom finns sex personer visstidsanställda. Tre av dessa har arbetat hela verksametsåret - en läkare (10-15 % av heltid), en läkarsekreterare (5 % av heltid) samt en personal som vikarerat som chaufför och med kök/städ, ca %. Övriga tre har vikarerat, dels under hösten för en sjukskrven rådgivare, för en vakant admnistrativ tjänst på Våmäs och dels vid kortfrånvaro i olika omfattning under året på Våmäs. Under hösten vek efterfrågan på platser vid förlängd behandling för kvinor, varid _ verksameten lades i "malpåse" under några månader. Under tiden tjänstgjorde kvinnohusets rådgivare som extra resurs på sjukavdelningen, och under senare delen av året delvis även som vikarie för en sjukskriven rådgivare. I januari starades verksameten igen. 8

Interpellation med svar om situationen för våra barn och ungdomar i Katrineholm

Interpellation med svar om situationen för våra barn och ungdomar i Katrineholm Dur KS/2010:320-750 Handläggare: Interpellation med svar om situationen för våra barn och ungdomar i Katrineholm Kommunfullmäktiges beslut Ärendebeskrivning Ewa Callhamar har inkommit med en interpellation

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland Medlemmar 1 Medlemmar i kommunalförbundet är Eskilstuna, Flens, Gnesta, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner (förbundsmed1emmar).

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet 2016-04-15 KS-2016/788.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2015 -

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Om granskningen... Granskning av årsredovisning 2013 PwC

Om granskningen... Granskning av årsredovisning 2013 PwC 201 4-04-03 Arvidsjaurs kommun Komrnl] rw+' ':. ~!. " ~ l Arvidsjaurs kommun Revisorerna 2014-04- il 9 onr(oi on - lyd För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Kommunstyrelsen Utlåtande avseende

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson Svalövs kommun Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008 Per Pehrson Idha Håkansson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 2 Rättvisande räkenskaper...4 3 Ändamålsenlig

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Nerikes Brandkår 2013-03-07 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Landstinget i Jönköpings län Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen Granskning av årsredovisning 2012 Landstingets revisorer, har med hjälp av sakkunnigt biträde, granskat landstingets årsredovisning

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Maj 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

hl dgki Roger Lundberg Ordförande Arvidsjaurs kommun Revisorerna Utlåtande avseende årsredovisning 2012

hl dgki Roger Lundberg Ordförande Arvidsjaurs kommun Revisorerna Utlåtande avseende årsredovisning 2012 2013-06-24 Arvidsjaurs kommun Revisorerna 2013-06- 2 För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Utlåtande avseende årsredovisning 2012 Revisorerna har bland annat

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Riktlinjer. för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Södertörns brandförsvarsförbund. Riktlinjer. för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Södertörns brandförsvarsförbund Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Upprättad: 2013-11-12 Antagen av direktionen: 2013-12-06, 76 Version: 1 Diarienummer:

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Syfte

Läs mer

Torgerd Jansson, ordförande Björn Andersson, vice ordförande Tord Tjernström

Torgerd Jansson, ordförande Björn Andersson, vice ordförande Tord Tjernström I avsikt Plats och tid Vårnäs, Vingåker 09.30-11.00 Beslutande Ersättare Insynsråd landstinget Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Torgerd Jansson, ordförande Björn Andersson,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer