90 Återremitterat ärende - Revidering av KFS 3.7 Bestämmelser för kommunala bidrag til ungdomsorganisationernas lokala verksamet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "90 Återremitterat ärende - Revidering av KFS 3.7 Bestämmelser för kommunala bidrag til ungdomsorganisationernas lokala verksamet"

Transkript

1 Katrineholms kommun" KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum Sammanträdande organ Tid Plats Kommunstyrelsen Onsdagen den 26 maj 2010, kl KTS-salen, Vita Huset Sammanträdeshandl ingar Sid Ärenden til kommunfullmäktige 2 Svar på motion om nya strandskyddsregler 4 Årsredovisning 2009 Vårdförbundet Sörmland samt revisionsberättelse 86 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (fjärde kvartalet 2009 och första kvaralet 2010) 89 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (första kvartalet 2010) 90 Återremitterat ärende - Revidering av KFS 3.7 Bestämmelser för kommunala bidrag til ungdomsorganisationernas lokala verksamet 109 Katrineholms kommuns informationssäkerhetspolicy 114 Aktieägarilskott i Katrineholm Rail Point AB 115 Utvärdering av befintliga styrdokument och i samband med detta ändrade bestämelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Sid Ärenden til kommunstyrelsen 151 Medel för förstärkt och kvalitetsutvecklat stöd til våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 162 Handlingsplan utifrån rapporten "En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarerspektiv, LSS", Mellannyckeln 169 Årsredovisning och räkenskapssaranställning för av kommunen förvaltade stiftelser 247 Omcertifiering av säker och trygg kommun 252 Torget - upphöjd gångbana på Stortorget 253 Anållan från bildningsnämnden om extra medel

2 IZatrineholms kommun\. STADSARKITEKTKONTORET Datum Vår beteckning 1(2) Vår handläggare Ert datum Er betecknina Byggnadsnämnden Motion om nya strandskyddsregler Kommunledningsförvaltningen har remitterat motion om nya strandskyddsregler. Motionen är inlämnad av Gudrun Lindvall, miljöpartiet de gröna. Miljöpartiet de gröna yrkar att En plan för hur stränderna i kommunen ska användas tas fram snarast i avsikt att utnyttja de möjligheter som den nya strandskyddslagen ger, men även/ör att klargöra var höga biologiska värden finns. Stadsarkitektkontorets yttrande: I motionen hänvisas til den del av lagstiftningen som trädde i kraft den 1 februari 2010, dvs. att man får beakta yterligare särskilda skäl om prövningen gäller ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Med område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-områden) avses, enligt MB 7 kap. 18 e, ett område som 1. är lämpligt/ör utvecklingen av landsbygden, 2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tilgodoses långsiktigt, 3. endast har en liten betydelse för att tilgodose strandskyddets syften a. i eller i närheten av tätorter, b. i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark til Veda vid Storjjärden, i Angermanland eller från Skatudden vid Näske/ärden til gränsen mot Finland, c. på Gotland, eller d. vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark/ör bebyggelse i området, och 4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge til Forsmark, utmed Ölands kust eller i Angermanlandfrån Veda vid Storjjärden til Skataudden vid Näskejjärden. STADSARKITEKTKONTORET ww.katrineholm.se Besöksadress: Vasavägen 16 Telefon: Telefax: E-post: ingalis. morfeldt~katrineholm. se Org.nummer

3 2 (2) Datum Vår beteckning En översiktsplan ska ge vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område som avses i första stycket. ÖVersiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda. Naturvårdsverket och Boverket tilsammans har tagit fram Handbok 2009:4. Handboken ska följas vid handläggning av strandskyddsärenden. LIS- områden kan utpekas i samband med att en kommunomfattande översiktsplan tas fram, i samband med en fördjupning av översiktsplanen inom ett begränsat geografiskt område eller genom att ett tematiskt tilägg til översiktsplanen tas fram. En förutsättning för att kunna hantera strandskyddsfrågan vi ett tillägg är att översiktsplanen är aktuell. I Katrineholms kommun pågår ett översiktsplanearbete indelat i tre etapper. Program för detvå första etapperna är godkänt av kommunstyrelsen i maj För att möjliggöra utpekande av LIS-områden skall en genomgripande utredning, med inventering av växt- och djurlivet samt särskilda skäl mm, genomföras för de områden som är aktuella. Utredningara läggs sen til grund för utpekande av LIS-områden. Länsstyrelsen koordinerar arbetet med länsövergripande och mellanommunal samverkan samt bistår kommunen i detta arbetsskede. Motionen uttalar att LIS-områdena snarast skall tas fram i avsikt att utnytja de möjligheter den nya strandskyddslagen ger, men även för att klargöra var höga biologiska värden finns, som ett tematiskt tilägg. Regelverket medger inte att LIS-områdena separeras från översiktsplanearbetet. Ovan nämnda kriterier måste vara uppfyllda. Förslag til beslut. Byggnadsnämnden beslutar att ta yttrandet som sitt eget och därefter överlämna det till kommunstyrelsen. Ingalis Morfeldt Stadsarkitekt

4 IZarrinehol " Nr SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Socialnämnden Kómmunstyrelser1 3ammantraOeSOa lim O 4 31ac Handläggare: Julia Norén Yttrande över Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning 2009 med revisionsrapport Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom kommunledningsförvaltningeniekonomikontorets förslag till yttrande och överlämna det som sitt eget till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Vårdförbundet Sörmland har lämnat in en årsredovisning för år 2009 som har granskats av revisorerna för Vårdförbundet Sörmland samt Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Deras utlåtande samt revisionsrapport har överlämnats tillsammans med årsredovisningen till socialförvaltningen för yttrande. Inkomna yttranden Socialförvaltningen har tagit del av kommunledningsförvaltningens yttrande över Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning 2009 med revisionsrapport. Socialförvaltningens bedömning Förvaltningen instämmer med de påpekanden som kommunledningsförvaltningen har avseende Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning Ärendets handlingar ~ Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen Justerandes sigri?rotokollsutdrag ull.,,".,-'.~.~/. ;.../..:/' -- / ~.' t~'- -'j~ '..tdragsbesryrkande,r, Kommunstyrelsen, akten

5 Vår nandläggare Julia Norén IZatrineholms kommun '\ SOCIALFÖRVAL TNINGEN Datum Ert datum Vår beteckning Er beteckning 1 (1) Socialnämnden Yttrande över Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning 2009 med revisionsrapport v årdförbundet Sörmland har lämat in en årsredovisning för år 2009 som har granskats av revisorerna för Vårdförbundet Sörmland samt Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Deras utlåtande samt revisionsrapport har överlämats tilsamans med årsredovisningen til socialförvaltningen för ytrande. Inkomna yttranden Socialförvaltningen har tagit del av kommunledningsförvaltningens ytrande över Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning 2009 med revisionsrapport. Socialförvaltningens bedömning Förvaltnngen instämer med de påpekanden som kommunedningsförvaltningen har avseende Vårdförbundet Sörmlands årsredovisnig Förslag til beslut Socialnämden föreslår besluta att lägga årsredovisning och revisionsrapport til handlingara. I, /1J~1 I, / ~ ~ l-. i, Ii ~~:V~~n~~~f 7 i) n /l(/'. If / 1.1 -, li;-../.r- (..~ l / /""..,,/\./. Julia Norén Ekonom Katrineholms kommun SOCIALFÖRVAL TNINGEN ô41 80 KATRINEHOLM Besöksadress: Drottninggatan 21 Postgiro Telefon: Bankgiro Telefax: \ 1",. '_. t! ~'i!.._io;i.i.._...;...,"..i.. ~t:

6 IZarrineholms kommun "- Tjänsteskrivelse 1 (3) KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN iår.1arc1laaqar~ Julia Norén Ekonom J3.tum 11.r ::erec ming Dm KS/201 0: E~ datum ::r :JeteCKr.ina Till kommunstyrelsen Yttrande över Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning 2009 med revisionsrapport Vårdförbundet Sörmland har lämnat in en årsredovisning för år 2009 som har granskats av revisorerna för Vardförbundet Sörmland samt Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Deras utlåtande samt revisionsrapport har överlämnats tilsammans med årsredovisningen till kommunledningsförvaltningen för yttrande. Ärendebeskrivning årsredovisning 2009 Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med sju Sörmlandskommuner som medlemmar. Förbundet har i uppdrag att: "svara för gemensam behandlingsverksamhet inom socialtjänstens område omfattande hem för vård och boende (HVB-hem) och/eller öppenvårdsformer, att svara för familjerådgivning för fem av de ingående medlemskommunerna och att genomföra viss upphandling. " Vårdförbundet har märkt stora förändringar i form av färre externa köp av patientplatser på Vårnäs behandlingshem. Även den förlängda behandlingen, särskilt för kvinnor, har minskats i antalet patientplaceringar. Detta kan härledas til de sämre ekonomiska förutsättningarna som präglats under året, både globalt men även i bland annat medlemskommunerna. Direktionen har beslutat sig för att fortsätta bedriva Vårdförbundets verksamhet i kommunalförbundets form trots att Flen, Gnesta och Oxelösund har beslutat att avsluta sitt medlemskap i kommunalförbundet. Vårdförbundet har under året tillsammans med kommunledningarna undersökt möjligheter och förutsättningar från respektive kommun att fortsätta medlemskapet i förbundet. Gnesta och Oxelösund håller frågan öppen fram till ägarmötet i april 2010 medan Flen är mer tveksam att kvarstå som medlem. Landstinget har dock bestämt sig för ett långsiktigt engagemang i Vårdförbundet, där formerna för dess medverkan kommer att diskuteras vidare under år För verksamhetsåret 2009 redovisar Vårdförbundet ett negativt resultat med 717 tkr. Detta motsvarar en externt placerad patient för helåret. Kommunallagens krav om ekonomisk balans uppfylls därmed inte. Trots årets underskott är den ekonomiska ställningen stark och soliditeten uppgår till 75 %, Direktionen har därför åberopat undantag fran balanskravet och täcker årets underskott med det egna kapitalet. Yttande över Vårdrorbundcts jrsndovisning 2009 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Postadress: C'A1 on VI\TDII\JCLJr\1 ;\,1 Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: VX T",i" ",,,. 01 'i0-c;70 ~s ) "" Oro.nummer

7 Tjänsteskrivelse Jaturi Revisorernas sammanfattande bedömning 'i:îr JetecKning Dnr KS/2010: Revisorerna bedömer att Vårdförbundet Sörmlands räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, god redovisningssed, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Av de fyra verksamhetsmålen har två stycken, utifrån god ekonomisk hushållning, inte uppnåtts. Av de två finansiella målen har ett uppnåtts. På grund av årets negativa resultat har målet om ett positivt resultat på lägst 2% av omsättningen inte uppfyllts, Däremot har förbundet en stark finansiell ställning med ett eget kapital på 10,6 mnkr vid årets slut. Revisorerna instämmer i att förbundet inte behöver återställa sitt negativa resultat med hänvisning til förbundets starka finansiella ställning. Enligt kommunal redovisningslag ska en beskrivning upprättas över tilämpat redovisningssystem. Redovisningens organisation och uppbyggnad ska framgå och om en automatisk databehandlig används ska beskrivningen kompletteras med systemdokumentation och behandlingshistorik. Vårdförbundet Sörmland har lämnat information om att dokumenterade rutiner kommer att utarbetas under år 2010 för hur den interna kontrollen ska utformas. Revisorernas bedömning är att förbundet ska påbörja arbetet med att dokumentera redovisningssystemet i enlighet med redovisningslagens krav, Det totala bokslutet med bilagor och övriga handlingar har dokumenterats på ett bra sätt. Kommunledningsförvaltningens förslag til yttrande Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning för år 2009 har en informativ redovisning av respektive verksamhet samt är upprättad enligt god redovisningssed. En organisationskarta skulle dock förtydliga förbundets verksamhet och bidra till ett ökat helhetsintryck av förbundets struktur. I avsnittet omvärldsanalys presenteras statistik från Socialstyrelsen för år Denna statistik ska kanske presenteras i ett annat sammanhang än årsredovisningen då uppgifterna inte är aktuella. Vid upprättandet av årsredovisningen 2009 fanns förmodligen ingen aktuell statistik att presentera, Av de sex verksamhetsmål som förbundet har satt upp är fyra stycken kopplade till god ekonomisk hushållning och två stycken av dessa är inte uppfyllda. I målet som avser placeringar inom ramavtal har samtliga kommuner utom Oxelösund minskat sin andel. En analys om orsaken till detta vore intressant att ta del av. Målet att dropoutfrekvensen ska vara högst 25% av antalet inskrivna patienter har inte uppnåtts. Totalt skrevs 302 patienter in på Vårnäs varav 115 av inskrivningarna avslutades oplanerat, det gör 38% vilket är en ökning jämfört med 2008 års avslutade behandlingar på 34%. Trots dessa resultat har målet ändrats inför år 2010 til att 80% av patienterna ska fullfölja den planerade behandlingstiden efter avgiftningen. Hur ska förbundet gå tillväga för att minska antalet oplanerade avslutade behandlingar? Är det nya målet för år 2010 rimligt med tanke på resultaten för åren 2008 och 2009? Det finansiella målet om ett positivt resultat på lägst 2% av omsättningen har inte uppnåtts. Det andra finansiella målet avseende ett eget kapital på lägst 10,5 mnkr är dock uppfyllt. Årets resultat uppgick till -7 i 7 tkr, vilket är en avvikelse mot budget på - i 110 tkr. Avvikelsen beror bland annat på att landstinget minskade anslaget till 2 (3) Y:tr:inde jver!.i

8 Tjänsteskrivelse :)atum './àr ::eteckring Dnr KS/20 10: avgiftningsverksamhet på Vårnäs och att externa uppdragsgivare köpte färre patientplatser. Resultaträkningen innehåller nothänvisningar med förtydligande kommentarer samt j ämförelser med tidigare ar. Investeringsredovisningen visar en stor budgetdifferens, vilket orsakats av oförutsedda händelser som exempelvis vattenläcka och högre kostnader än budgeterat, för nya kommunikationsanläggningar. Balansräkningen visar ett positivt eget kapital på tkr, vilket ger en soliditet på 75 %. Förslag til beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att lägga årsredovisning och revisionsrapport till handlingarna. 3 (3) Anne Andersson Ekonomichef Julia Norén Ekonom Yiir::ndè.-iver

9 ( KÄTRINEA'ötMsKOMMUN Kommunstyrelsen. "010 l. ",,Ofj~ (J. ~.' 2' t1~ Till Kommunfullmäktige Årsredovisning och bokslut för Vårdförbundet Sörmland Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion har vid sammanträde godkänt bifogade årsredovisning och bokslut för förbundets verksamhet för år Verksamheterna fortsätter att utvecklas i positiv riktning, trots det gånga årets strama ekonomiska förutsättningar. Direktionens arbetsgrupp har under året fortsatt sitt utvecklings- och utredningsarbete för förbundets verksamheter. Förbundsdirektionen beslutade i slutet av året, efter konsultutredning om alternativa associationsformer, att fortsätta bedriva Vårdförbundets verksamhet inom kommunalförbundets form. Arbetsgruppen kommer med detta som utgångspunkt att under 2010 ta fram beslutsunderlag för en vidareutveckling av förbundets verksamhetsområden. I denna utveckling kommer marknadsföring att vara ett viktigt begreppi som ställer särskilda krav på organisationen. Under hösten har arbetsgruppen besökt kommunledningarna i Gnestai Oxelösund och Fleni bl a mot bakgrund av dessas beslut om medlemsutträde ur förbundet. Frågan har ställts om vilka förutsättningar och möjligheter som finns från respektive kommuns sida att kvarstå som medlem i Vårdförbundeti i en fortsättning som kommunalförbund. Frågeställningen kommer ånyo att aktualiseras på kommande ägarmöte i april. Årets underkott på 717 tkr - som motsvarar en extern patientplacering på Vårnäs under helåret - innebär att det lagstadgade kravet på ekonomisk balans ej uppfylls. Förbundsdirektionen har av denna anledning beslutati med hänvisning til kommunallagens bestämmelser i denna deli att täcka årets underskott genom det egna kapitalet. Grunden för detta beslut är Vårdförbundets starka ekonomiska ställning med en soliditet på 75 % för För ytterligare upplysningar om förbundets verksamhet och ekonomi hänvisar vi till bifogad årsredovisning och den särskilda sammanfattningen. Vårdförbundet Sörmlands förhoppning för 2010 är att en redan positiv samverkan och dialog med Er som medlemskommuneri ska utvecklas vidare och ge bra grundförutsättningar för verksamhetsutveckling och förnyelse inom förbundet.,,, För Vårdförbundet Sörmland '_.'/C:~-/ 1~ Torgérd Jansg - ~ ordförande i förbundsdirektionen (j~tvv~rv /Jl ~ Bilt. Hagdat) förbundschef

10 SAMMANFATTNING AV VAROFÖRBUNDET SÖRMLANDS ARSREDOVISNING FÖR 2009 Verksamheterna Vårnäs behandlingshem har under 2009 ökat sin beläggning från ca 18 patienter per vårddygn från föregående år til ca 21 patienter pervårddygn i år. Ökningen som har skett inom det "Öppna Intaget" som är 15 % högre jämfört med föregående år. Vårddygnskostnaden för de kommuner som deltar i Öppet Intag varierar från 996 kronor til kronor utifrån nytjandet. Det betalda anslaget grundas på en vårddygnskostnad på kronor. Fyra av de fem kommunerna inom Öppet Intag har högst eller mindre än denna kostnad. Medlemskommunerna har nyttjat sina avtalade platser till 95 % vilket innebär ett genomsnittspris på kronor per vårddygn. Vid jämförelse med vårddygnspriset för en extern patient är detta drygt 500 kronor biligare. Verksamhetsmålet att minst 50 % av patienterna skall vara drogfria ett år efter avslutad behandling är uppfyll. Ett av familjerådgivningens verksamhetsmål är att paren senast inom två veckor skall ha erhållit en bokad tid. Målet har uppfyllts då medelväntetiden under året varit 12 dagar. För upphandlingsverksamhetèn har särskilda avtal med Nyköpings och Trosa kommuner träffats för medverkan i ramavtalsupphandlingen av vårdgivare under 2009/2010. En årlig avgift för denna medverkan tas ut som uppgår til 114 tkr respektive 25 tkr för de två kommunerna från det att medverkan sker i upphandlingen t o m Denna avgift är högre än anslaget vid ett fortsatt medlemskap för de båda kommunerna i Vårdförbundet. En särskild styrgrupp med chefstjänstemän från varje kommun planerar och medverkar vid beredning och beslut i urvalsprocessen av lämnade anbud.

11 Händelser under 2009 Direktionens arbetsgrupp har under året arbetat intensivt med att utveckla verksamheterna. Arbetet har omfattat organisation, marknadsföring och intern effektivitet samt nya verksamheter för Vårdförbundet. Direktionen har efter utredningar med stöd av konsulter uttalat sig för att fortsätta bedriva Vårdförbundets verksamhet i kommunalförbundets form. Efter överläggningar och kontakter med landstingets ledning har detta bl a lett fram til att landstinget bestämt sig för ett långsiktigt engagemang i Vårdförbundet både finansiellt och organisatoriskt, där formerna för dess medverkan i direktionen kommer att diskuteras vidare under år Köket på Vårnås har under det första halvåret genomgått en omfattande renovering. Anledningen til den oplanerade renoveringen var en vattenskada som upptäcktes i början av året. Utbyte til nya avloppsledningar har gjorts med anledning av den inträffade skadan. Under juni månad 2009 genomfördes tilsyn av verksamheten vid Vårnås, dels av Socialstyrelsen och dels av Länsstyrelsen. Socialstyrelsen granskade bl a läkemedelshanteringen. Beslut från socialstyrelsen föranledde att åtgärder vidtogs och redovisades gällande skriftliga rutinbeskrivningar. Beslut från länsstyrelsen inkom i december 2009 där bl a kritik framfördes mot dokumentationen i form av avsaknad av individuella genomförandeplaner. Även här pågår ett arbete för att uppfylla beslutet. Under året har planering och genomförande för byte av IT- och telefonisystem för hela förbundsverksamheten skett. Genomförandet har varit förenat med vissa problem som medfört en relativt stor personalinsats. Familjerådgivningen har under augusti flyttat til centralt belägna verksamhetslokaler i Eskilstuna. Öppet hus anordnades i de nya verksamhetslokalerna under hösten. För upphandlingsverksamheten har särskilda avtal med Nyköpings och Trosa kommuner träffats för medverkan i ramavtalsupphandlingen av vårdgivare under 2009/2010. Nyköping och Trosa deltar i den samordnade upphandlingen genom fullmakt til Vårdförbundet.

12 1 Driftredovisning Behandlin9sverksamheten vid Vårnäs visar ett ekonomiskt driftunderskott med 929 Tkr inklusive avskrivningar. Betydligt färre köp av patientplatser på Vårnäs, från externa uppdragsgivare, är en avgörande orsak til årets underskott. Med stor sannolikhet kan den minskade externa efterfrågan av patientplatser härledas till de sämre ekonomiska förutsättningarna i omvärlden p g a finanskris och lågkonjunktur. Även den förlängda behandlingen har haft en påtaglig minskning av antalet patientplaceringar. Kvinnohuset bedrev ej någon verksamhet under september-december, då ingen efterfrågan av platser förelåg. Även detta förhållande kan med stor säkerhet härledas til de sämre ekonomiska förutsättningarna i bl a medlemskommunerna. Avskrivningskostnaden kommer att öka med drygt 100 Tkr per år för den kommande femårsperioden. Upphandlingsverksamheten redovisar ett överskott med 143 Tkr. Nyköping och Trosa ger även för 2009 anslag (sista året) til verksamheten med tillsammans 89 Tkr. Därutöver betaiar de båda kommunerna en särskild avgift med 35 Tkr för 2009, för medverkan i upphandlingen av nya ramavtal. Det positiva ekonomiska utfallet för verksamheten beror til största delen på dessa intäkter. Familjerådgivningen som är en resultatenhet inom Vårdförbundet påverkar ej driftredovisningen och verksamhetens resultat. Den gemensamma administrationen - förbundsdirektion, ledning och övrig administration - visar ett positivt resultat med 39 Tkr. Arets resultat Vårdförbundet redovisar ett negativt årsresultat med 717 Tkr. i sammanhanget bör nämnas att detta motsvaras aven externt placerad patient för helår, vilket även är årets skilnad i beläggning mellan utfall och budget. Arets negativa resultat innebär att kommunallagens grundläggande krav om ekonomisk balans ej uppfylls. Eftersom Vårdförbundet ej har någon ansvarsförbindelse av väsentlig ekonomisk vikt, är den ekonomiska ställningen stark, trots årets underskott. Soliditeten som uppgår til 75 % för 2009 understryker detta faktum. Av denna anledning har förbundsdirektionen beslutat att åberopa kommunallagens bestämmelse om undantag från balanskravet genom synnerliga skäl och att med denna hänvisning täcka årets underskott av det egna kapitalet. Arets verksamhetsintäkter som huvudsakligen utgörs av uppgick til anslagen från huvudmännen 16,4 Mkr, medan de externt sålda patientplatserna och övriga intäkter anslaget, til avgiftningsverksamheten uppgick til 3,3 Mkr. Landstingets minskning av på Vårnäs, med 200 tkr medförde att den sammanlagda anslagsnivån från huvudmännen blev lägre än föregående år.

13 ().._~..~~~--_...--XlJi-~~()()VIl~=I~17-c ()()çt ().. V Á~:()r=()VIJU~()~T ()V,"lÂ~() (Ura nr. :l:l:l ()()() - (Xl:l3)

14 ~HÅLSFÖRTECKNING ORDFÖRAES KOMMENTARR FÖRV ALTNINGSBERÃTTELSE Uppdrag och verksamet Vision.. --Värdegrd._u = -c-.u-~n--. :on- _nu_,._- Mål, service- och kvalité samt särskilda uppdrag och akiviteter OrilvärldsanaJyS Väsentlga händelser under och efter verksametsåret Intern kontroll Personal Kompetensutveckling Arbetsmiljö Rehabilterigsarbetets utveckling Förebyggande personalhälsovård Framtid Ekonomi God ekonomisk hushållnig Arets resultat och ställning samt balanskravet Driftedovisnig Verksametsmått Investeringsredovisning RÄNSKAER Resultaträking Balansräkg Kassafödesanalys Noter til resultat- och balansräking samt kassaflödesanalys Allmäna redovisningsprinciper Sex år i samandrag REDOVISNIG AV VERKSAMTERNA Vårnas behandlingshem Uppföljnig av mål Uppföljnig av service- och kvalitétsnivåer Uppföljnig av särskilda uppdrag och aktiviteter Upphandlig Uppföljning av mål Uppföljning av service- och kvalitétsnivåer Uppföljning av särskilda uppdrag och akiviteter Familj erådgivning Utåtrikad verksamet Utveckling och framtid Uppföljning av mål Uppföljnig av service- och kvalitétsnivåer Uppföljnig av särskilda uppdrag och akiviteter Besöksstatistik FÖRKARGAR OCH BEGREPP Vad är ett kommunalförbund Politisk organisation Bilaga: Patienter inskrivna på Vårnäs behandlingshem 2009 (ännu ej färdigställd-biläggs senare) 2

15 ORDFÖRANDES KOMMENTARER Under år 2009 har vårdförbundets ledng intensifierat arbetet med att finna former för en offensiv utveckling av förbundets verksamet framöver....m~cljid~y_:utomståencle konsulter har yerksametengranskats och omprövas på flera sätt. En utrednig av den behöver- göras förmarknadsfóring och för att göra varärket Våräs mer ine efflcviteten näftiäiför-alll givit Viäiiaiíiatkade msaæ---.- känt- Under 2010 kommer vi särskilt att arbeta vidare med detta. Möjligheterna att på ett effektivare sätt bedrva verksameten i en anan organsationsform - exempelvis ekonomisk förenig - har också prövats. Det har dock visat sig att fórdelara med nuvarande organsationsform - kommunalförbund - klar överväger. Direktionen har därför fattat beslut om att inte vidta några åtgärder på detta område. Under året har också hållits överläggnngar med landstinget Sörmand om deras medverkan framöver. Dessa har resulterat i att landstinget bestämt sig för ett långsikigt åtagande angående sitt engagemang i Vårdförbundet, såväl finansiellt som genom deltagande i lednng och styng. Formerna för hur detta skall ordnas kommer att preciseras under Til glädjeämena under året hör också att frågan om lämpliga lokaler för famljerådgivnngen i Eskilstua äntligen lösts. Verksameten har kua flyta in i moderna, mer ändamålsenliga lokaler, som också har ett bätte läge. Positivt är också att verksameten numera har tilgång til lokaler även i Flen. Beläggnngen i familjerådgivngen är konstant hög. När det gäller Vårnäs så har medlemskommunerna, med undantag för Gnesta, använt sina avtalade platser fullt ut. Däremot har det varit betydligt svårare än normalt att sälja platser på den externa marknaden. Detta är ett fórhållande som gäller generellt för missbruarårdeni landet och som har sin grd i den ekonomiska krisen. En ny upphandling av kompletterande och alternativa behandlingshem förbereds också för närarande inom Vårdförbundet. I denna verksamet deltar också de två kommuner som lämat Vårdförbundet enligt särskilda avtal- Nyköping och Trosa. Med vart tack til direktionens medlemmar och all personal för deras insatser under året. Torgerd Jansson Ordförande 3

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Uppdrag och verksamhet Vårdförbundet Sörmand är ett kommunalförbund med sju av Sörmlandskommunerna som medlemmar. -~I~föbunas-utdIfui-gem =äidamålspåraglafanges-cf6f15urâels upp&agso-cãlåttsvålarrm... - n gemensam. behandlingsverksametinomsoeialtjäntens område omfattande hem för.vård och boende (HVB-hem) och/eller öppenvårdsformer, att svara för famljerådgivnng för fem av de ingående medlemskommunerna och att genomföra viss upphandling. Därav följer de i förbundsordngen nedanstående formulerade uppgifterna som ligger til grd för verksameten inom Vårdförbundet Sörmland. ansvara för driften av V åräs behandlingshem enligt Anonyma Alkoholisters 12-stegsprogram omfattande abstinensbehandling, priärbehandling, förlängd behandling samt individuellt anpassad eftervård verka för att samordna vårdkedjor mellan förbundet och olika akörer på uppdrag av medlemskommunerna genomföra viss upphandling och teckna ramavtal med vårdgivare för socialtjänstens behov familj er avseende vua, bartonåringar och ansvara för famljerådgivnigen i Eskilstua, Flen, Katrneholm, Strängnäs och Vingåkers kommuner. I familjerådgivningen ingår att bearbeta och förebygga kriser i famljer genom rådgivande insatser i öppna former och genom informations- och utbildngsinsatser Det är förbundsmedlemmaras förtroendevalda i förbundets beslutande församing som har att förverkliga ändamålet och ambitionerna med förbundet. Den beslutande församlingen inom Vårdförbundet Sörmand består aven förbunds direktion, där vare medlemskommun representeras aven ordinare ledamot samt en ersättare. Ledamöter til förbundsdirektionen utses av Kommunllmäkige i respektive medlemskommun. Direktionen har under verksametsåret haf ett planeringsmöte och sex samanträden. Vision Genom att stärka Vårdförbundet utveckla en uthållg grud med syfte att kua erbjuda medlemskommunerna de samverkansuppdrag som efterfrågas inom vård och behandling. Värdegrund Vårdförbundet Sörmand erbjuder samordning/samverkan i sociala frågor, med en regional helhetssyn, genom att erbjuda verksamet med hög kvalitet inom områdena missbrusvård, samordnad upphandling och famljerådgivng, samt genom att vara öppen för att utveckla nya verksametsområden. 4

17 Vi vil säkerställa att alla i länet med en beroendeproblematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom famljen, det senare avseende innevånarna i de fem medlemskommuner som köper famljerådgivnngs~änst av vårdförbundet, får tilgång til lättilgänglig och effektiv vård och behandling. Vi vil över tid trgga dessa verksametsområden genom långsikig stabil finansiering, som bygger på samfinansierig mellan _0'0 _ flera....._~,. ~_.~.._.._n.... huvudmän.._-'-,._-_. --' ~. Verksameten bedrivs med hänsynstagande til och utifrån övertgelsen om mänskans ansvarfòl sin och andras sociala situation och inras på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksameten bygger på respekt för mänskornas självbestämanderätt och integritet. Mål, service.. och kvalité samt särskilda uppdrag och aktiviteter i verksametsplanen för 2009 anges mål, service- och kvalitetsnivåer samt särskilda uppdrag och akiviteter som förbundsdirektionen fastställt och som är vägledande för verksameten. Hur Vårdförbundet lyckats uppfylla dessa under verksametsåret redovisas i förvaltnigsberättelsen för respektive verksamet. Omvärldsanalys Den verksamet som Vårdförbundet Sörmand ansvarar för åt medlemskommunerna känetecknas av lättilgänglighet. De rådgivande/behandlande insatserna bygger på att hjälpa mäniskor att hitta sina egna resurser att påverka sina liv i en för dem gynsam rikg. De proffesionella hjälpinsatser Vårdförbundet Sörmand erbjuder både på Våmäs behandlingshem och inom Famljerådgivngen syfar i stor utsträckng til att erbjuda mänskor verktg för hur detta skall gå til. Verksameterna känetecknas av personal med mycket god kompetens inom respektive område - såväl utbildnngsmässigt som erfarerùetsmässi~. Samverkan är ett begrepp som varit i fokus under de senaste åren inom offentlg sektor. En utökad samverkan är önskvärd såväl mellan olika vårdgivare som mellan kommuner. En bätte samverkan är nödvändig ur flera perspektiv: _ Det individuella perspektivet, där individen skule kua erbjudas en bätte och mer behovsanpassad hj älp om flera vårdgivare medverkade i vårdplaneringen. Det ekonomiska perspektivet med ett bättre resursutnytjande vid en utökad samverkan vårdgivare emellan. Ett tredje perspektiv är att kua bibehålla och stärka kompetensen hos personal med specialistkompetens. Den årliga statistiken från Socialstyrelsen - "Vuxa med missbrusproblem" - från år 2008, visar att antalet personer med frvilig institutionsvård har fortsatt att minska med 4 % jämört med år Detsama gäller för placerig i familjehem av vua personer med missbrusproblem. Även tvångsvårdade personer på institution har minskat med 8 % jämört med året innan. Under perioden från 2007 til2009 har genomsnittsbeläggnngen på Våmäs ökat med cirka 12%. Öknngen har skett inom det Öppna Intagets ramar. Beläggnngen på den förlängda behandlingen har minskat under 2009 jämfört med åren innan. 5

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

KALLELSE Datum. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 1 3. Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden

KALLELSE Datum. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 1 3. Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden IZatrineholms kommun \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2010-04-06 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 19 april 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

Årsredovisning. 21 mars

Årsredovisning. 21 mars Årsredovisning 2011 21 mars ÖDHÖGS KOMMUN ORGANISATION Innehåll Kommunens organisation...4 Årsredovisning i korthet...5 Kommunstyrelsens ordförande...6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys...7 Viktiga

Läs mer

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma Datum -04-30 Ert datum Beteckning Er beteckning I KA RLSBOFiUS KOMMUN 2015-05- O 5 Kommunfullmäktige i Dnr medlemskommunerna för kommunalförbundet Räddningstj änsten Östra Skaraborg - Skövde, Mariestad,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla Årsredovisning 2009 2009 Vindkraften lyfter Den energiomställning som påbörjats i vårt land och som handlar om att ta tillvara den förnyelsebara energin kommer att märkas i vår kommun, eftersom det till

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-10 Annika Hansson, certifierad kommunal revisor Henrik Karlsson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Produktion: Tibro kommun Layout och textbearbetning: Christina von Brömssen Fotografer: Thomas Harrysson, Mikael Ljungström/Scandphoto, Anneli

Produktion: Tibro kommun Layout och textbearbetning: Christina von Brömssen Fotografer: Thomas Harrysson, Mikael Ljungström/Scandphoto, Anneli Årsredovisning 2013 Produktion: Tibro kommun Layout och textbearbetning: Christina von Brömssen Fotografer: Thomas Harrysson, Mikael Ljungström/Scandphoto, Anneli Malm/SLA, Christina von Brömssen Tryck

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 1 Kommunstyrelsen KALLELSE Plats och tid för Borgholms Slott i "Hall of fame" (gamla logen), Borgholm, 2015-05-26, klockan sammanträdet 13:00. Samling kl 12:00 då visar kastellan Jim Rudolfsson utställningen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 2015 januari - april

Delårsrapport 1 2015 januari - april Delårsrapport 1 2015 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 9 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 15 Ekonomi 18 Personalresursen

Läs mer

isning 2013 Årsredov

isning 2013 Årsredov Årsredovisning 2013 Svalövs kommuns årsredovisning 2013 I detta avsnitt beskrivs årsredovisningens struktur. Här ger kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande sin syn på året som gått. Du hittar

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE BOKSLUT

ÅRSREDOGÖRELSE BOKSLUT ÅRSREDOGÖRELSE och BOKSLUT 2011 SKINNSKATTEBERGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE - förord till bokslutet 2011...2 Kommunens organisation...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...6 Omvärldsanalys...6

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 18 Sammanträdesdatum 2013-04-02 78 Bokslut för Sala kommun 2012 Dnr 2013/151 Beredning Bilaga KS 2013/75/1, årsredovisning 2012 Bilaga KS 2013/75/2, indikatorsammanställning

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 april 2015 Bokenäs Bygdegård Meddelande l (l) 2015-03-30 D nr: Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon 0522-69 6048 annica.aberg@uddevalla.se Tillledamöter

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Bokslut för Sala kommun 2011

Bokslut för Sala kommun 2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRelSEN Sammanträdesdatum 2012-04-12 ~: F: s 25 (34) 88 Bokslut för Sala kommun 2011 Beredning Bilaga KS 2012/74/1, årsredovisning 2011 Bilaga KS 2012/74/2, begäran om tilläggsbudget

Läs mer