INNEHÅLL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 4 VERKSAMHET OCH STYRNING 5 EKONOMIN I SAMMANDRAG 9 SÅ HÄR ANVÄNDS PENGARNA I KOMMUNEN 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 4 VERKSAMHET OCH STYRNING 5 EKONOMIN I SAMMANDRAG 9 SÅ HÄR ANVÄNDS PENGARNA I KOMMUNEN 10"

Transkript

1

2 INNEHÅLL Innehåll KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 4 VERKSAMHET OCH STYRNING 5 EKONOMIN I SAMMANDRAG 9 SÅ HÄR ANVÄNDS PENGARNA I KOMMUNEN 10 VIKTIGA HÄNDELSER OCH UTVECKLINGSTENDENSER 11 Ekonomin i Sveriges kommuner 11 Demokrati i förändring 11 Situationen i Skellefteå 11 Viktiga framtidsprojekt 13 Jämställdhetsarbete 15 Entreprenader i samverkansform 15 Utbildning 15 Medarbetare 16 Ranking, jämförelser och nomineringar 16 VERKSAMHETSMÅTT 18 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETENS MÅL 19 Perspektivet medborgare/kund 20 Perspektivet utveckling/ tillväxt 21 Perspektivet ekonomi 22 Perspektivet medarbetare 23 Sammanfattande analys 24 KOMMUNÄGDA BOLAG 25 Skellefteå Stadshus AB 26 Skellefteå museum AB 36 Västerbottensteatern AB 39 FINANSIELL UPPFÖLJNING 42 DRIFTSREDOVISNING 46 Affärsverksamheter 48 INVESTERINGSREDOVISNING 49 STÖRRE INVESTERINGAR 50 RESULTATRÄKNING 51 BALANSRÄKNING 52 FINANSIERINGSANALYS 53 NOTER 54 REDOVISNINGSPRINCIPER 64 NÄMNDSINDELAD EKONOMI 65 ORDLISTA OCH BEGREPP 81 Framsidans foto av Patrick Degerman INNEHÅLL 3

3

4 Verksamhet och styrning Verksamhet och styrning TRE OLIKA STYRENHETER Skellefteå kommunkoncern är indelad i tre olika typer av decentraliserade styrenheter; skattefinansierad verksamhet, affärsverksamhet och kommunägda bolag. De skattefinansierade enheterna finansieras i huvudsak genom skatter och statsbidrag. Några exempel på skattefinansierade områden är utbildning, gator och vägar samt vård och omsorg. Vissa tjänster finansieras till viss del genom avgifter, till exempel inom barn- och äldreomsorg. Affärsverksamheterna finansieras helt genom intäkter från taxor och avgifter. Några exempel på affärsverksamheter är vatten och avlopp, renhållning och hamn. Den tredje typen av styrenhet är de kommunägda bolagen som bedriver sin verksamhet utifrån ett, av kommunfullmäktige, anvisat resultatkrav. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Enligt kommunallagen ska kommunens verksamhet ha en god ekonomisk hushållning. För att nå det har kommunfullmäktige beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Skellefteå kommun. Riktlinjerna omfattar både finansiella mål och riktlinjer samt mål och riktlinjer för verksamheten. Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband med budget och plan, delårsrapporter och årsredovisning. Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp för Skellefteå kommuns långsiktiga planering. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. God ekonomisk hushållning är en viktig del i den hållbara utvecklingen och ett fundament för att nå kommunvisionen. God ekonomisk hushållning handlar om att styra kommunens ekonomi både i ett kortare och i ett längre perspektiv. Skellefteå kommun ska, som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar, alltid sträva efter att dessa används kostnadseffektivt och ändamålsenligt. De ekonomiska medlen utgör både en restriktion och en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas i tillräcklig omfattning. MÅL OCH RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETEN Uppdragen för nämnder och bolag regleras i nämndernas reglementen och verksamhetsidéer, de kommunägda bolagens bolagsordningar och ägardirektiv samt genom kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning och styrprinciper som årligen tas fram i samband med budget. Med Skellefteå kommuns styrmodell, mål- och resultatstyrning, beslutar kommunfullmäktige om en generell och verksamhetsövergripande riktning för hur verksamheten ska utvecklas i olika tidsperspektiv. Styrmodellen skapar på så sätt en gemensam plattform för samtliga verksamheter att arbeta stödjande till kommunvisionen. Utgångspunkten för modellen är att den politiska ledningen sätter målen medan förvaltningen utför och redovisar resultat. Modellen innebär att fullmäktige beslutar om ett övergripande styrkort för hela kommunkoncernen samt om ett styrkort för respektive nämnd och bolag. Styrkorten innehåller fyra perspektiv som var för sig innehåller mål på olika nivåer i organisationen. De fyra perspektiven är: Medborgare/kund, Utveckling/tillväxt, Ekonomi och Medarbetare. KOMMUNSTYRELSEN Bakre raden från vänster: Ann Åström (S), Rickard Carstedt (S), Rose-Marie Johansson (S), Torvald Stefansson (S), Bengt Markstedt (S), Andreas Löwenhöök (M), Daniel Öhgren (C). Främre raden från vänster: Rune Wästerby (MP), Harriet Classon (S), Lorents Burman (S) ordförande, Hans-Eric Wallin (V) vice ordförande, Håkan Lindh (FP), Maria Wiksten (KD). Saknas på bild: Åsa Etelmäki (S), Ida Lindh (FP) Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorganisation med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som finns i lagar, förordningar och reglementen. Kommunstyrelsen leder, planerar och samordnar utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten inom i huvudsak följande områden: Kommunstyrelsen rapporterar till fullmäktige om hur ekonomi och verksamhet utvecklas i kommunen och i de kommunägda bolagen. utvecklingen av den kommunala demokratin inklusive utveckling av medborgar- och brukarinflytande kommunens näringsliv strategier för platsens utveckling, inklusive marknadsföring av kommunen åtgärder för att främja en hållbar samhällsutveckling och en hållbar tillväxt strategier för att nå av kommunfullmäktige fastställda målsättningar strategiska fastighetsfrågor, inklusive översiktlig och strategisk planering av mark, bostäder och vattenförsörjning infrastrukturfrågor, inklusive översiktlig trafikplanering internationella frågor upphandlingsverksamhet arbetet med att utveckla styrprinciper och regelsystem arbetet med att effektivisera administrationen genom utveckling av it och rutiner. INFORMA- TION OM DE OLIKA PARTIERNA Socialdemokraterna Vänsterpartiet Centerpartiet Folkpartiet Moderaterna Kristdemokraterna Miljöpartiet 6 7

5 Verksamhet och styrning KOMMUNENS LEDNINGSGRUPP EKONOMIN I SAMMANDRAG Ekonomin i sammandrag Bakre raden från vänster: Samuel Lundqvist ekonomichef, Staffan Näslund socialchef, Per Cederlund chef räddningstjänsten och Leif Gustafsson fritidschef. Främre raden från vänster: Yngve Lindmark ledningssekreterare, Anders Bergström chef skoloch kulturkontoret, Jan Midlert gymnasiechef, Pär Hellgren t.f. chef bygg- och miljökontoret, Kristina Sundin Jonsson kommunchef, Jan Sundbom chef support och lokaler, Kristina Krane personalchef och Hans Andersson teknisk chef. Saknas på bild: Marie Larsson chef kvalitet och förnyelse. Tolv medarbetare bildar tillsammans med kommunchef Kristina Sundin Jonsson kommunens ledningsgrupp. Gruppen utgör ett övergripande forum för att effektivt realisera politiska uppdrag. I gruppen finns kommunens samtliga verksamheter representerade genom i huvudsak chefer för respektive förvaltning. I SAMMANDRAG årets resultat Resultatet i Skellefteå kommunkoncern uppgick till 23 mnkr (618). Resultatet för Skellefteå kommun uppgick till 71 mnkr (267). Resultatet för kommunkoncernen är betydligt lägre än föregående år. Huvudorsaken till det är att koncernens resultat belastats med extra nedskrivningar motsvarande 389 mnkr. Dessutom har elproduktionen i Skellefteå Kraft minskat med 12 procent under. Lägre energipriser har också påverkat resultatet. Resultatet i kommunen är sämre än. Minskningen beror främst på att elförsörjningens resultat minskat mellan åren till följd av att kommunen omvandlat en räntebärande fordran till ett ovillkorat ägartillskott till Skellefteå Stadshus AB. Motsvarande resultatförbättring har uppstått i Skellefteå Stadshus AB. de största avvikelserna De största avvikelserna i förhållande till av kommunfullmäktige beslutad budget var: Kommunstyrelsen -80,5 Barn och grundskolenämnden -57,0 Nämnden för support och lokaler +6,4 Fritidsnämnden +19,3 Personalnämnden +12,7 Socialnämnden -10,2 Tekniska nämnden +7,4 fem år i sammandrag årets investeringar Bruttoinvesteringarna uppgick till mnkr varav kommunen stod för 286 mnkr och de kommunägda bolagen mnkr. Investeringarna var totalt 124 mnkr högre än. årets skatteintäkter Skatteintäkter, inklusive generella statsbidrag och utjämningsbidrag, uppgick till mnkr (3 680) vilket är en ökning med 126 mnkr eller 3,4 %. Befolkningen Vid årets slut uppgick befolkningen till invånare, en ökning med 214 personer. ökade befolkningen med 194 personer. Arbetslösheten Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd var vid årets slut: Dec (dec ) Skellefteå Riket år 7,5 (8,1) 6,8 (6,9) år 14,5 (17,0) 10,2 (10,9) Belopp i mnkr där inte annat anges Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Årets resultat Tillgångar Avsättningar därav pensionsavsättning Skulder Eget kapital därav rörelsekapital därav anläggningskapital Total pensionsskuld (inkl. ansvarsförbindelse*) Soliditet, %** Soliditet, kommunen, %** Självfinansieringsgrad, investeringar, % Utdebitering, kronor per skattekrona 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 * I ansvarsförbindelsen ingår pensioner inklusive löneskatt som intjänats före ** För att ge en rättvis bild av den långsiktiga betalningsförmågan ingår vid beräkning av soliditeten hela pensionsskulden, inklusive ansvarsförbindelse. 8 9

6

7 Viktiga händelser och utvecklingstendenser Demografiska förändringar, urbaniseringstrender och förändrade behov är alla exempel på aspekter som gör att Skellefteå kommun behöver arbeta på ett annat, nytt sätt i framtiden. När andelen förvärvsarbetande invånare blir lägre förändras också kommunens ekonomiska förutsättningar. Dessa utmaningar tas på största allvar och medför att något ibland behöver tas bort för att skapa utrymme för något annat. Viktiga händelser och utvecklingstendenser Konsumera fritidsaktiviteter med glädje Skridskobanan på Nordanå invigdes tidigt på året och var en välbesökt attraktion. En lika stor attraktion har aktivitetsparken på Folkparken varit, liksom Skellefteås unika SM i Vintersim, som anordnades i Skellefteälven. Skola Skolomvandling Förutsättningarna för kommunala tjänster förändras hela tiden. Strukturomvandlingen inom skolverksamheten är ett sådant exempel. Under har beslut fattats och processen har startats för att omvandla Kaplanskolan från gymnasium till grundskola. Ombyggnationer har påbörjats, liksom arbetet med underlag och upphandlingsutredningar för de andra två gymnasieskolorna. Arbetet med grundskolornas strukturomvandling är beroende av gymnasieskolornas och följer därför efter i genomförande. Många av kommunens skolor står också inför stora underhållsbehov, vilket gör strukturfrågan extra viktig. Förstelärare i skolan Skellefteå kommun har inrättat karriärstjänster inom skolan, så kallade förstelärare. Detta är ett steg för att höja yrkets attraktivitet, möjliggöra en karriärväg för skickliga lärare och att lyfta lärare, som bidrar till skolutveckling och till att höja resultatet för skolan. Vård och omsorg Övertagande av hemsjukvården Kommunen har under en stor del av året arbetat med förberedelser inför ansvarsövertagandet av hemsjukvården från landstinget. Planeringsarbetet har bedrivits både på läns- och kommunnivå med syftet att förenkla för kunder/brukare och samordna behov av vård och omsorg. Det har inneburit ett omfattande arbete med rekrytering, avtalsgranskningar, dialoger med hälsocentraler, planering av lokaler, införskaffande av utrustning med mera. Överföring av hemsjukvårdsärenden påbörjades under Foto: Angelica Elenius slutet av augusti och fortsatte en bit in i september. För att verksamheten i Skellefteå ska bli så bra som möjligt har kommunfullmäktige skjutit till cirka tretton miljoner kronor utöver de 32 miljoner kronor som erhålls via skatteväxlingen med landstinget. Salutogent och rehabiliterande förhållningssätt I kommande utvecklingsarbete finns en tydlig inriktning för socialnämndens verksamheter att i än större utsträckning använda det salutogena perspektivet och det rehabiliterande arbetssättet. Det innebär att fokus finns på det friska och på individens möjligheter att klara av tillvaron så bra som möjligt trots sina svårigheter. Kort sagt att stödja på ett sådant sätt att människor kan växa utifrån sina egna förutsättningar, känna delaktighet och sammanhang. Målet är att få medborgarna att känna ännu högre livskvalitet genom att fördröja ingången till mer specialiserade insatser. Kultur och fritid Forskning och undersökningar visar att kulturens och fritidens betydelse för kommunens attraktionskraft och livsmiljö blir allt mer avgörande. Kulturskola med allemansrätt Under startade Kulturskolan, som har ett vidgat uppdrag utöver Musikskolan. Alla barn och ungdomar ska få ta del av och del i kultur, både under skoltid och fritid, d.v.s. få en kulturell allemansrätt. Kulturskolans ansvar delas av fyra nämnder. Kultur för en levande bygd Kulturföreningar har under året mottagit bidrag för att bevara ett kulturellt utbud även i ytterområden. Kommundelsbiblioteken har upprätthållits och olika aktiviteter har initierats för en levande bygd. Kulturen försöker förlägga aktiviteter/evenemang även utanför centralorten. Demografiska förändringar påverkar lagidrotter Fritidsverksamheten har varit aktiv i såväl centrala staden som i ytterområdena. Med allt färre barn i vissa ytterområden, har förutsättningarna för exempelvis lagidrotter förändrats. Idrottslagen har på sina håll inte riktigt kunnat fyllas i samma utsträckning som tidigare. Dock har utvecklingen av anläggningar i centralorten fortsatt. Utöver att Skellefteå AIK tog sig an titeln Sveriges bästa hockeylag med ett SM-guld, blev Skellefteå Curlingklubbs damlag europamästare, Skellefteå FF gick upp i div I, medan Sunnanå föll ur damallsvenskan i fotboll. Vid års slut såg Skellefteå innebandyklubb (IBK) ut att få kvala upp till allsvenskan. VIKTIGA FRAMTIDSPROJEKT I Skellefteå kommun har det bedrivits projekt i olika storleksklasser och digniteter under år. Vissa av dessa kan urskiljas som viktiga framtidsprojekt och är av en tydlig strategisk karaktär. Projekten är av sådan storlek att det tar flera år att till fullo genomföra dem och varje steg är ett steg in i framtidens Skellefteå arbete Utvecklingsstrategi för platsen Skellefteå kommun Ett projekt som ska resultera i en strategi för att skapa en framsynt tillväxtkommun, som är attraktiv att bo och verka i, initierades tidigt under. Planeringsarbetet har fortlöpt under året och det övergripande målet är att kommunen ska ha

8 Viktiga händelser och utvecklingstendenser Viktiga händelser och utvecklingstendenser invånare år Målbilden har på ett naturligt sätt förankrats hos medborgarna och befolkningsökningen med 214 personer under visar att Skellefteå kommun är på gång. Under våren har andra platsers arbete med utvecklingsstrategier studerats varpå 2030-arbetets upplägg, tidplan och organisation har beslutats. Hösten har ägnats åt en omfattande bakgrundsanalys, planering av medborgardialog och kommunikation av projektet. Bakgrundsanalysen bygger på forskning för lokal utveckling, platsattraktivitet och förklarande teorier till varför människor flyttar. Analysen bygger även på rapporter och utredningar om Skellefteås utveckling i förhållande till andra kommuner. Det har hållits workshops gällande Skellefteås styrkor och svagheter med tjänstemän och politiker i hela kommunkoncernen. Analysen har resulterat i att fyra viktiga utvecklingsområden och fem genomgående teman har pekats ut. Medborgardialogen genomförs för att stärka demokratin och att sprida en känsla av delägarskap i strategiarbetet. Strävan är att många olika aktörer i samhället ska uppleva delaktighet. Kulturhus Skellefteå kommun planerar för ett nytt kulturhus. I ett första skede har inriktningen varit att bestämma innehållet, eftersom det har stor påverkan på det fortsatta arbetet. En bred medborgardialog har genomförts för att försöka involvera medborgare och andra intressenter. Utifrån det underlag som har kommit in har kommunen beslutat att fortsätta utredningen av ett kulturhus där olika kulturyttringar ingår. Ett hus där alla konstformers behov av att visa upp sig tillgodoses och är anpassningsbart utifrån de förändringar som sker i Skellefteås kulturliv. Berörda verksamheter är bland andra Västerbottensteatern, Stadsbiblioteket, konsthallsverksamheten och Museum Anna Nordlander. I nästa skede har fokus lagts på att bestämma lokaliseringen av kulturhuset. Utifrån de 28 förslag på möjliga platser som kom in under sommaren har en utvärdering genomförts. Inför denna utvärdering togs ett antal kriterier fram som allmänheten hade möjlighet att tycka till om under hösten. Kommunfullmäktige beslutade utifrån utvärderingen att förorda kvarteret Perseus (busstorget) för lokalisering av Skellefteås kommande kulturhus. Det är den plats som bäst uppfyller de uppsatta kriterierna. För att ta projektet vidare till ett genomförande ska det anordnas en öppen arkitekttävling. Det vinnande förslaget kommer sedan att ligga till grund för projektering och byggande. Inför detta pågår ett arbete med att ta fram underlag till det kommande lokalprogrammet och tävlingsprogrammet. Attraktiv stadsmiljö Ombyggnaden av Stadsparken har delats upp under två år med start. Den nya parken kommer att innehålla nya sittplatser intill prunkande planteringar, roskvarter, en uppfräschad och tillgänglig fontän (Johanna), nya friska träd och buskar och en ny belysning som gör parken trygg och ombonad även under vintern. Parken kommer att öppna sig mot Stadshuset och Trädgårdsgatan och möta Strandgatan och Bryggarbacken så att en helhet uppnås. Social investeringsfond Under året har kommunstyrelsen tagit beslut om fördelning av anslag från den sociala investeringsfonden. Ur fonden, som totalt uppgick till 30 mnkr, har 16,2 mnkr fördelats ut. Följande projekt har tilldelats medel: Förebyggande och främjande verksamhet för för skolebarn, 6,5 mnkr Skolplus, 3,9 mnkr Familjecentraler, 2,5 mnkr Sommaröppna fritidsgårdar med föreningsinslag, 1,7 mnkr Samverkansprojektet Skellefteå Psykiska hälsans huvudstad, 2,0 mnkr JÄMSTÄLLDHETSARBETE Ett jämställdhetsprojekt som bedrivits i kommunen har avslutats. Insatserna och lärdomarna från projektet, tillsammans med nationella och regionala mål, utgör grund för fortsatt arbete. Arbete med jämställdhetsintegrering är viktigt för att visa på att det kan och ska ingå som en naturlig del i kommunens verksamhet. Genom att upptäcka ojämställdhet och lyfta fram och diskutera detta, ökar möjligheterna att hitta lösningar som leder till förändring och förbättring mot ett mer jämställt och därmed jämlikt samhälle. Kommunens ledningsgrupp framhåller betydelsen av ett ledningsstyrt jämställdhetsarbete. Förvaltningarna ansvarar för att arbetet integreras i ordinarie arbete och årligen redovisas i övergripande rapporter. ENTREPRENADER I SAMVERKANS- FORM Olika samverkansavtal har under året tecknats för genomförande av omfattande skolomstruktureringar, beläggnings- och markarbeten, samt saneringsarbeten. Det är första gången Skellefteå kommun, efter urvalsförfarande och konkurrenspräglad dialog, ingått samverkansavtal med extern part med så kallad partnering och utökad samverkan som arbetsform. Syftet med samverkan är att involvera entreprenörerna tidigt i processen, som tillsammans med beställaren och andra nyckelaktörers kompetens kan bidra med kreativa lösningar som är de ekonomiskt mest fördelaktiga och praktiskt genomförbara. Genom ett bra samarbete mellan deltagare med exempelvis byggkompetens, slutanvändares yrkeserfarenhet och människor som sköter drift och underhåll, finns det en större möjlighet att fatta rätt beslut. Nyckelaktörerna deltar i arbetet med projektering och med upprättande av bygghandlingar, för att säkerställa kvalitéer, funktioner och ekonomi med öppna böcker. Ambitionen med arbetssättet är att undvika låsningar i projekten. Dessutom vill kommunen säkerställa kostnadsnivåerna i förhållande till den kvalitet som väljs. Öppen redovisning med full insyn i enlighet med definitionen för samverkan resulterar i att projekten gynnas maximalt av investerade medel. UTBILDNING Campus Antalet högskolestuderande på Campus Skellefteå har fortsatt att öka. Hösten var drygt studenter inskrivna på program och kurser, jämfört med drygt studenter hösten. Ökningen utgjordes främst av studenter inskrivna vid Luleå Tekniska Universitet (+ 170 personer). Antalet studenter inskrivna vid Umeå Universitet, UmU, fortsatte att minska (- 71 personer). UmU meddelade också under hösten att systemvetarprogrammet samt Cross media interaction design kommer att upphöra kommande läsår, samt att sjuksköterskeutbildningen kommer att distansförläggas till nästa läsår. Det innebär att studentantalet vid UmU i Skellefteå förväntas minska ytterligare. Antalet studerande på yrkeshögskoleutbildningar, YH-utbildningar, nådde nytt rekord, då totalt 183 personer fanns inskrivna. Inga nya utbildningar tillkom under året. Unik yrkeshögskoleutbildning Skellefteå har under de senaste tio åren erbjudit kvalificerad yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning för badmästare. Liknande utbildningar har också funnits i Skövde och Kristianstad. Utbildningen i Skellefteå har med tiden utvecklats för att stärka ledarskapskompetensen och dessutom förlängts till 14 15

9 Viktiga händelser och utvecklingstendenser Viktiga händelser och utvecklingstendenser att vara en tvåårig utbildning. Som den enda yrkeshögskoleutbildningen i Sverige, beslutades under att Skellefteå får fortsätta med två ytterligare intagningar till utbildningen badmästare/verksamhetsledare för fritidsanläggningar. Utbildningen har riksintag med 20 platser per år och kompletterar det i Skellefteå redan så framgångsrika gymnasieprogrammet Barn & Fritid. MEDARBETARE Under året har medarbetarfokus varit på kompetensförsörjning, lönebildning och pensioner med syfte att stärka attraktionen som arbetsgivare. Arbete har också pågått för att synliggöra arbestgivarens ambition genom ett arbetsgivarmärke. Dessutom har politiska beslut fattats för pensionspolicy, kompetensförsörjningsstrategi och studiestöd riktat mot bristyrken. Den nya fastställda pensionspolicyn beskriver arbetsgivarens ambition och inriktning med tydliga mål. Tillsvidareanställda medarbetare erbjuds möjlighet att förstärka pensionen genom att löneväxla, möjlighet till information angående pensioner och försäkringar. Strategin för framtida kompetensförsörjning sträcker sig mellan åren och utgår från fyra huvudområden: attraktionen som arbetsgivare, rekrytering, kompetensutveckling samt karriärväxling och olika lösningar inför pension. Varje medarbetares sätt att möta medborgarens och kundens unika behov är avgörande för att nå framgång. Det gemensamma värdegrundsarbetet har därför stor betydelse för hur kommunen, som arbetsgivare, uppfattas. Under en tid har insatser gjorts för att stärka chefer i arbetet med värdegrund. Under året har personalnämnden skapat förutsättningar för utveckla detta till att även innefatta medarbetare. Vid årets slut uppgick kommunens anställda till (exkl. kommunägda bolag) personer. Kommunen anställda har därmed ökat med 135 personer under året. RANKING, JÄMFÖRELSER OCH NOMINERINGAR Under det gångna året har Skellefteå kommun deltagit i många olika rankinglistor och jämförelser med andra kommuner. Utfallen har ofta visat att Skellefteås kvalitet och erbjudanden blir bättre, men också att det finns områden att vidareutveckla (den så kallade Pisa-rapporten är ett sådant exempel, som även visar på en rikstäckande utmaning då resultatet i svenska skolor generellt har sjunkit mest av alla länder i OECD-länderna). SCBs medborgarundersökning I Statistiska centralbyråns, SCBs, medborgarundersökning för nådde Skellefteå sammataget index 64. Undersökningen bygger på tre index där index understigande 40 motsvarar ett inte godkänt betyg och gränsen för nöjd går vid 55. Betygsindex över 75 tolkas som mycket nöjd. NöjdRegionIndex, NRI, genereras av medborgarnas betyg på kommunen som en plats att bo och leva på. Skellefteå kommun nådde index 64 (samtliga kommuners NRI: 59). Undersökningen visar att kvinnor generellt är mer nöjda än män, men också att personer i åldern från 35 år till 54 år, samt 65 och äldre är mest nöjda. I jämförelse med genomsnittet bjuder Skellefteå på högre arbetsmöjligheter, högre utbildningsmöjligheter, högre fritidsmöjligheter och en högre trygghet. För att nå en högre indexnivå kan exempelvis bostäder och kommunikationer vara viktiga att prioritera i framtiden. 52 % av medborgarna i Skellefteå kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 15 % vill avråda från det. NöjdMedborgarIndex, NMI, med frågor om hur medborgarna bedömer kommunens olika verksamheter, blev 58 för Skellefteå och 53 för de andra kommunerna som var med i undersökningen. Skellefteås betygsindex är högre för förskola, grundskola, äldreomsorg, stöd för utsatta personer, idrotts- och motionsanläggningar samt renhållning och sophämtning jämfört med kommuner i likadan storlek. Undersökningen visar också att verksamheter som gator och vägar, stöd för utsatta personer och grundskolan skulle behöva förbättra sitt resultat medan verksamheter som kultur, räddningstjänst, gymnasieskola och idrotts- och motionsanläggningar bör bevara sina resultat. NöjdInflytandeIndex, NII, är betyget på medborgarnas inflytande och med index 42 (samtliga kommuner 39) finns utrymme för Foto: Patrick Degerman förbättringar. För Skellefteå kommun är det främst en faktor som kallas påverkan som skulle kunna höja helhetsbetyget. I jämförelse med det genomsnittliga resultatet hos de deltagande kommunerna genererar Skellefteå kommun ett högre förtroende. Företagsklimat Svenskt Näringsliv har presenterat en rapport där Skellefteås kurva intagit en positiv riktning. Resultatet baserar sig på års företagarenkät, där Skellefteås betyg förbättrats inom nästan samtliga områden och når det högsta betyget sedan Skellefteå sammanfattande omdöme ökar med 0,1 enheter till 3,2 på den sexgradiga skalan och närmar sig därmed rikets nivå, som under samma period faller med 0,1 enheter till 3,3. Kommunens kvalitet i korthet Sveriges kommuner och landsting sammanställer årligen ett stort antal nyckeltal som presenteras som Kommunens kvalitet i korthet, KKIK. Nyckeltalen ska på ett enkelt och begripligt sätt spegla kommuners kvalitet i sina tjänster och processer. Sveriges kommuner och landsting hämtar resultaten från bland annat Öppna jämförelser, SCB, kommunernas egna mätningar och Skolverket. De huvudområden som undersökningen belyser är: Kommunens tillgänglighet Trygghetsaspekter i kommunen Medborgarnas delaktighet Kommunens effektivitet Kommunens roll som samhällsutvecklare I jämförelse med andra kommuner utmärker sig Skellefteå positivt inom många områden. Med syftet att följa kommunens utveckling över tid och därmed följa upp i vilken utsträckning kommunens utvecklingsarbete ger önskat utfall är KKIK ett viktigt och accepterat verktyg i kommunen. Likt SCBs undersökning, visade även KKIK att medborgare tycker att Skellefteå kommun är en bra plats att bo och leva på. Skellefteå kommun får också jämförelsevis goda omdömen för gott bemötande, svarstider vid kontakt med e-post och för den webbinformation som ges till medborgarna. Andra exempel på Skellefteås goda resultat avser öppettider för huvudbibliotek och simhall, handläggningstiden för försörjningsstöd vid nybesök, antalet ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/ utredning, liksom inom skolans verksamhet: kostnaden per betygspoäng. Nominerad till årets kvalitetskommun Under ansökte och nominerades Skellefteå kommun till Årets kvalitetskommun. Den politiska styrningen och modet att prioritera målen i styrkortet lyftes fram som ett par av anledningarna till att Skellefteå blev en av de kommuner som gick vidare i kampen om att bli årets kvalitetskommun. Det är möjligt för alla Sveriges kommuner att ansöka om att vara med och vinna utmärkelsen som Årets kvalitetskommun. Medverkande kommuner blir goda exempel och speglar framgångsrika utvecklingsarbeten i kommunsverige. Skellefteå ville med sin ansökan dels verka för fortsatt verksamhetsutveckling och dels lyfta upp kommunens kvalitetsarbete och belysa den utveckling som resulterat i en ökad nytta för kommunens invånare. Analyser visade att Skellefteå kommun håller en hög och jämn kvalitet inom samtliga områden som rör: Offentlighet och demokrati Tillgänglighet och brukarorientering Politisk styrning och kontroll Ledarskap, ansvar och delegation Resultat och effektivitet Kommunen som arbetsgivare, personalpolitik Verksamhetsutveckling Kommunen som samhällsbyggare Skellefteå kommuns resultat i relation till KKIKs vinnande kommun år, Kungsbacka. Skellefteå visade även goda resultat i den finansiella analysen. Ingen annan kommun har haft ett lika bra resultat som förstagångssökare. Resultatet räckte till en nominering för Skellefteå som delades med sex andra kommuner i Sverige. Guldlänken och Götapriset Skellefteå kommuns app Mitt Skellefteå vann Guldlänken med motiveringen Skellefteå kommun har tydliga mål för utvecklingen av sin medborgar- och kunddialog, bättre e-service samt enklare tillgång till kommunal information, vilket ska ske med verksamhetsutveckling med stöd av it. Basen är en välutvecklad kundtjänst och kring denna har man byggt olika kanaler och tjänster, nu senast en app. Mitt Skellefteå nominerades även till Götapriset. Västerbottens bästa friluftskommun Skellefteå kommun utsågs till Västerbottens bästa friluftskommun. Förutom topplaceringen i Västerbotten rankas dessutom Skellefteå på 15:e plats bland landets 290 kommuner

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Ekonomiska tabeller. Inledning. Årsredovisning 2009. Övrig ekonomisk information

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Ekonomiska tabeller. Inledning. Årsredovisning 2009. Övrig ekonomisk information Årsredovisning 2009 Inledning Innehåll Inledning 2009 i sammandrag 3 Fem år i sammandrag 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Kommunstyrelsens ledamöter 5 Förvaltningsberättelse Kommunkoncernen 6 Styrkort 2009

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SAMHÄLLSEKONOMINS UTVECKLING... 3 LOKAL UTVECKLING... 5 SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERKSAMHET OCH MEDARBETARE... 8 EKONOMISK UPPFÖLJNING... 10

Läs mer

Budget 2015 och plan 2016-2017

Budget 2015 och plan 2016-2017 Budget 2015 och plan 2016-2017 Sida 0 Innehållsförteckning Budget 2015 och plan 2016-2017 Förutsättningar 3 Utvecklingstendenser 4 Budget och plan 5 Investeringsbudget/-plan 7 Driftbudget/-plan 8 Resultatbudget

Läs mer

Årsredovisning 2009. Lomma kommun

Årsredovisning 2009. Lomma kommun Årsredovisning 2009 Lomma kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning. Hellnerstipendiet till GSK Brottning. Bageri Baktanke, Mack SM

Grattis Gällivare! Innehållsförteckning. Hellnerstipendiet till GSK Brottning. Bageri Baktanke, Mack SM 2012 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING 3 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5 Organisationsöversikt med fakta om kommunen 6 Kommunens intäkter och 100-lapp

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Övertorneå kommun i ord, bild och siffror 1 Innehållsförteckning Vår berättelse 3 Kommunalrådet har ordet 4 Kommunchefen har ordet 4 Fakta om Övertorneå kommun Fem år i siffror 5 Så

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper.

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och de kommunala

Läs mer

Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från

Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från ÅRSREDOVISNING 2012 osby årsredovisning 2012 Framsidan fr.v. 1. Socialchef Helena Ståhl gratulerar Rönnebackens personal för nybyggnationen. 2. Nyckeln till Nya Rönnebacken överlämnas från byggherren Ulf

Läs mer

Välkommen till Väsby!

Välkommen till Väsby! ÅRSREDOVISNING FÖRORD Nya kommunalråd efter valet. Från vänster. Lars Valtersson (MP), Anders Rosén (V), Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande, Ann-Christin Martens (S) och Roland Storm (VB) Välkommen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Årsredovisning. Hudiksvalls kommun

Årsredovisning. Hudiksvalls kommun 13 Årsredovisning Hudiksvalls kommun Kommunens samlade verksamhet Demokratibereding Kommunfullmäktige Revision Valberedning Allmänt utskott Utvecklingsutskott Kommunstyrelsen Valnämnd Omsorgsnämnden Kommunkoncernen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2012

Delårsrapport Januari - augusti 2012 Delårsrapport Januari - augusti 2012 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Datum: 2015-03-30 Förvaltn/enhet: Ekonomienheten Handläggare: Jonas Malm Telefon: 0523/61 31 23 E-post: jonas.malm@lysekil.

TJÄNSTESKRIVELSE. Datum: 2015-03-30 Förvaltn/enhet: Ekonomienheten Handläggare: Jonas Malm Telefon: 0523/61 31 23 E-post: jonas.malm@lysekil. TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Datum: 2015-03-30 Förvaltn/enhet: Ekonomienheten Handläggare: Jonas Malm Telefon: 0523/61 31 23 E-post: jonas.malm@lysekil.se BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING 31 DECEMBER 2014

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Årsredovisning Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande 1 Fem år i sammandrag 2 Vad används skattepengarna till?

Läs mer