Föregående minnesanteckningar Föregående mötes minnesanteckningar godkändes och lades till handlingarna, se Region Värmlands hemsida.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föregående minnesanteckningar Föregående mötes minnesanteckningar godkändes och lades till handlingarna, se Region Värmlands hemsida."

Transkript

1 Nya Perspektiv Vård, omsorg, e- och folkhälsa Josefin Hellberg, utvecklingsledare MINNESANTECKNINGAR Datum Sida 1 Plats: Region Värmland, Lagergrens gata 2 Datum: Närvarande: Yvonne Lennemyr, (YL), ordförande Åsa Wahlén Ann-Katrin Nilsson Henrik Svensson Kristina Steiner Gunilla Öberg Per-Joel Sewelén Karin Haster Karin Malmqvist Josefin Hellberg, sekreterare Birgitta Svensson, Utvecklingsledare Linnea Grankvist, Utvecklingsledare Berit Hassel, Utvecklingsledare Utmaningarnas ordföranden: Bengt Hanson Åsa Storm Ingmarie Thyr Ingmarie Knutsson Carolyn Isaksson Karin Melberg Kjell-Åke Holdar Föregående minnesanteckningar Föregående mötes minnesanteckningar godkändes och lades till handlingarna, se Region Värmlands hemsida. Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk- från upptäckt till behandling Erfarenhetsdagar på Frykenstrand med diskussion om synpunkter till förtydliganden samt förslag till handlingsplan. Diskussion sker utifrån nuvarande förslag länsöverenskommelse: Var går gränsen mellan måttlig till uttalad problematik? Ska det finnas en riktad nivå? Behov av att tydliggöra processen kring ungdomar/barn med missbruk för samarbete kommun och BUP. Brukarmedverkan kan involveras i steget hur-arbetet. Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box KARLSTAD Besöksadress Lagergrens gata 2 Telefon vx Fax E-post Webbplats Orgnr Bankgiro PlusGiro

2 REGION VÄRMLAND Beredningsgruppen bedömer att dokumentet är godkänt för remissrunda. Remiss skickas som tjänstemannaremiss till förvaltningschefer Barn- och bildningsnämnderna, socialnämnderna och divisionscheferna via diariet Region Värmland, 1 januari Remisstid fram till och med 31 januari. Återkoppling sker utifrån sammanställning remissvar i samband med Beredningsgruppsmöte 9 feb för fortsatt gång, beslut etc. Regionala barn- och ungdomsvården Karin Thyselius (40 % 1/1-30/6) och Birgitta Svensson jobbar vidare Birgitta Svensson refererar till tidigare internat med IFO-chefer där framtid kring regionala barn- och ungdomsvården i Värmland diskuterades. Uppföljning har skett av överenskommelsen Läkarundersökning som visar att vissa delar är bra, vissa delar sämre. Nationell uppföljning pågår och presenteras i januari Läkarrutinen och familjehems-rutinen behöver jobbas ihop. Familjehemsvården- arbetsgrupp tillsätts om hur vi går vidare, Birgitta och Karin bistår i utredningsuppdrag. Nya BBIC skall göras klart under Bättre liv för sjuka äldre Idèskiss för äldreområdet presenteras och de delar som synliggörs är dels arbeten/initiativ/processer som redan är på gång i länet, dels processer som kan skapa ett stort värde för den enskilde om de fungerar (beprövade arbetssätt). Idéskissen är ett försök att visualisera hur de olika delarna förhåller sig till varandra och synliggör en tänkt process och väg för att skapa en mer sammanhållen vård och omsorg. Den ger inte anspråk på att vara den enda eller rätta vägen. Processen kan appliceras oavsett ålder och diagnos och följer individen (nöjd, trygg patient) framför verksamheten. Om alla delar i kedjan håller ihop ramlar inte individen mellan stolarna. Vid framtagande av skissen som vägledande för fortsatt arbete i länet har dialogmöten och intervjuer om framtida prioriteringar inom äldreområdet i länet beaktats. Idéskiss

3 REGION VÄRMLAND SIP Utbildning i Samordnad individuell plan, SIP, som en delprocess utifrån idéskissen, samt Meddix öppenvård, ett webb-baserat IT-stöd för arbete med SIP har genomförts under hösten. Medarbetare från Karlstad kommun med tillhörande vårdcentraler samt mottagningar från division Psykiatri, division Medicinska och Opererande specialiteter har gått utbildningen och påbörjat SIP-arbete med IT-stödet Meddix Öppenvård. Under våren planeras breddinförande av Meddix Öppenvård för övriga länet. Utbildare är Catarina Löfkvist från IT-enheten LiV och Katarina Mithander från Karlstad kommun. 11 december träffades utbildarna och kontaktpersoner i respektive kommun för planering om vårens utbildningstillfällen. Vidare samordning av utbildningstillfällen sker via utbildarna. Första utbildningstillfällena kommer ske i sluten av januari, början av februari och fortsätter under hela våren. Region Värmland finansierar utbildningsmaterial samt fika och lunchkostnader. Klinisk bedömning och beslutsstöd För sjuksköterskor som arbetar inom den kommunala hälso-och sjukvården är det viktigt att kunna göra noggranna och systematiska bedömningar för att bl. a. säkerställa adekvata faktaupplysningar till läkare och/eller göra bedömning av vårdnivå, ex om en person behöver uppsöka akutsjukvård. En arbetsgrupp med representanter från division Allmänmedicin, kommunal hälso- och sjukvård, akutmottagingen, ambulansen och KTC, Kliniskt träningscentrum (LiV), samt Region Värmland har träffats under senvåren samt höst 2014 för att titta på möjligheter till utbildning i klinisk bedömning och beslutsstöd. Syftet med utbildningen är att höja medvetandet och kvaliteten i vården av den akut sjuka patienten oavsett var i vårdkedjan denne befinner sig; d.v.s. förbättra patientomhändertagande och patientsäkerhet. Bedömningen ska bli strukturerad, patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras. I dagsläget finns förslag till utbildningskoncept där KTC huvudsakligen står för utbildningsinsatser med möjlighet till framtida förvaltning genom stöd till huvudinstruktörer via årliga nätverksträffar. Instruktörerna kan sedan tillhandahålla årliga repetitionsutbildningar. På detta sätt kan utbildningskonceptet göras hållbart över tid. 16 december presenteras delar av utbildningsinnehåll samt nuläget kring utbildningskonceptet för MAS-gruppen. Nästa steg är att utbildningsupplägg (tidsplan, kostnad, ansvar) preciseras och intresseanmälan skickas. Arbetsgruppen ses 19 januari. E-Hälsa 2015 Kommunerna i Värmland och Landstinget i Värmland finansierar gemensamt utvecklingsledartjänster regional e-hälsa med anställning via Region Värmland. Rekrytering pågår av de två heltidstjänsterna. Samverkan kring patienter med komplext vårdbehov Diskussion kring hur samverkan kan ske kring patienter med komplext vårdbehov och hur akuta situationer kring exempelvis våldsamma personer kan, dels hanteras och dels förebyggas. Diskussion aktualiseras utifrån ett tidigare IVO-fall. Hur kan vi jobba mer proaktivt och samverka mellan huvudmännen och de gränssnitt som ses? Vikten avföljande lyfts: tidig identifiering av personer med komplext vårdbehov, arbete med SIP där alla berörda parter sammankallas. Beredningsgruppen föreslår att uppdrag ges till några personer att göra en genomlysning, titta igenom case för aktuell målgrupp. Nästa möte tar Beredningsgruppen med förslag på personer som kan sammankallas till en arbetsgrupp. Tillnyktring/LOB Sören Palm presenterar länets handlingsförslag för omhändertagande av personer omhändertagna enligt LOB Beredningsgruppsmöte januari. Avsiktsförklaringen skall vara inlämnad under våren Värmlands läns vårdförbund och landstingsstyrelsens tar politiska beslut, skickas sedan in nationellt för bedömning av nya utredningsmedel. Frågan

4 REGION VÄRMLAND har breddats till att se över personens hela vårdkedja, inte bara själva omhändertagandet. Ursprungsfrågan får ej tappas bort. Anette Kjellgren Karlstad Universitet föreslås ha en öppen föreläsning om nätdroger. Nya Perspektiv- Arbetsgruppernas ordförande medverkar Sammansättning deltagare i utmaningarnas arbetsgrupperna från 2015 För respektive arbetsgrupp: 8 personer och två ordförande, en som representerar kommun och en som representerar Landstinget i Värmland. Rekommenderas beaktande av att Nya Perspektivarbetet är Folkhälsofrågor på strategisk nivå vid sammansättning av arbetsgrupperna. Äldres Hälsa Nuvarande ordförande fortsätter inte (Bengt Hansson och Ann-Katrin Nilsson). Ordförandena framhåller vikten av att kommande ordförande har stort intresse för äldreområdet. Innan Ledningskraft, träffades arbetsgruppen ca varannan månad. Varit bra med stöd från utvecklingsledare. Beakta att inte parallella processer sker. Elisabeth Larsson,Peter Nylander och Susanne Carlsson har tackat ja till fortsatt medverkan i arbetsgruppen. Psykisk hälsa Nuvarande ordförande fortsätter inte (Åsa Storm, Karin Melberg). Samtliga arbetsgruppsmedlemmar har tackat nej till fortsatt arbete. Förslag att PRIO-satsningen fokuseras i arbetsgruppen och viktigt med ett barn- och unga-spår inom psykiatrigruppen, inte bara vuxna. Psykiatrisamordning Värmland arbetsgruppen samordnas/slås i hop med arbetsgruppen psykisk hälsa. Bengt Stenström, Kristina Sand, Eva Lindkvist, Anne Hölmeback, Marita Halvarsson och P-G Andersson har tackat ja till fortsatt medverkan. Förslag ordförande: Felicia Weinberg och Bengt Stenström. Riskbruk och riskbeteende Båda ordförande har tackat ja till fortsatt ordförandeskap, Carolin Isaksson och Kjell-Åke Holdar. Eva Hamnebo har tackat ja till fortsatt arbete i gruppen, övriga eltagare frånsäger sig uppdraget. Länsstyrelsen har bjudits in. Tandvården samt Värmlands Läns vårdförbund, ungdomskompetens, folkhälsa- och samhällsmedicin och Friskvården rekommenderas att bjudas med. Sårbara familjen Båda ordförande har tackat ja, Ing-Marie Thyr och Ing-Marie Knutsson samt övriga gruppens deltagare. Lotta Österlund Jansson, Birgitta Svensson, Lisbeth Eng Kraft, Kerstin Andersson och Kristina Gillå. Har varit konkreta mål som har varit möjliga att genomförbara. Framhåller vikten av att jobba mer med familjehemsplacerade barn och familjehemsfrågor. Gruppen lyfter frågan varför Äldres hälsa finns och inte barn- och ungas hälsa, d.v.s. att göra en indelning av utmaningarna efter åldergrupp istället för arbetsområde. Förslag att byta namn till något som relaterar till hälsa och inte ohälsa. Rekommenderas komplettering i arbetsgruppen med barnpsykiatri och skolchef. Revidering av mål Kan målen i utmaningarna revideras och hur går det till? Formellt sätts målen på seminariet. Politiken beslutar målen. Beredningsgruppens ordförande uppmanar mötesdeltagarna att lämna förslag på nya mål i underlagetför Nya Perspektiv. Åsa Löfvenberg och Anne Bylund arbetar fram underlag inför tionde seminariet i vår.

5 REGION VÄRMLAND Övrigt om Nya Perspektiv Lyfts att beakta asylfrågan/integrationen i utmaningarna som tillhör vårt folkhälsoarbete. Förslag att rita processer som löper genom alla utmaningar ex; integrationen, missbruk. Planering av kommande arbete inom Nya Perspektiv 7-8 maj, seminarium 10, Selma Spa Förslag inför nästa seminarium är att ta med föreläsare som ger en vitamin-injektion, likt föregående års föreläsare Leo Rassak. Exempel lyfts på en kvinna som forskat kring samverkan. Nya Perspektiv, förslag programpunkter Globaliseringen, docent Hans Abrahamsson Tandhälsa Välfärdsteknologi, Anders Ekholm Äldreboende Demens, Carina Stenmark Övrigt Inga övriga frågor Planering av kommande möten Eftermiddagar som tidigare, se datum nedan. Ta del av tidigare protokoll, Beredningsgruppen Beredningsgruppen sammanträder /1 24/8 9/2 21/9 9/3 19/10 20/4 16/11 18/5 14/12 15/6

Politisk inriktning Nya perspektiv Underlag för seminarium 9, 8-9 maj 2014.

Politisk inriktning Nya perspektiv Underlag för seminarium 9, 8-9 maj 2014. 24 april 2014 Politisk inriktning Nya perspektiv Underlag för seminarium 9, 8-9 maj 2014. Nya perspektiv Nya Perspektiv är gemensam arena för kommunerna i Värmland och Landstinget i Värmland för dialog

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Sekretariat FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) LANDSTINGSSTYRELSEN 2015-04-20 LK/150786 Plats Galaxen Landstingshuset Tid Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar -Region Värmland årsredovisning

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Författare: Charlotta George Nils Rydmarker Teresa Herlin Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 29 november 2007 185 227 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Dan Ankarholm (ns), ers Agneta

Läs mer

Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00

Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00 Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00 Närvarande: Charlotta Wilhelmsson Gunilla Bothén Elisabeth Beijer Idalena Svensson Förhindrade: Ellinor Seth Shujaat

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län 2015 2016 Datum 2014-11-07 Överenskommelse om samverkan mellan BUP och kommunernas socialtjänst i

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Innehållsförteckning 1. Socialstyrelsen och Nka 2. Landstinget Dalarna 3. Landstinget i Jönköpings län 4. Västra

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

LANDSTINGS- REVISORERNA

LANDSTINGS- REVISORERNA LANDSTINGS- REVISORERNA Projektrapport Nr 8/2010 Patientströmmar vid behov av akut sjukvård för barn Det saknas ett helhetsgrepp på sjukvården för barn över vårdgrenarnas gränser Det är otydligt var föräldrar

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (17) Mötesdatum 2015-03-30 Innehåll 45 Val av justerare 46 Information - Patientsäkerhetsberättelse 2014 47 Information - Socialnämndens verksamheter 48 Anmälningsärenden

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer