ÅRSREDOVISNING 2013 HSB BRF STOCKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013 HSB BRF STOCKEN"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB BRF STOCKEN

2 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB BRF STOCKEN Denna årsredovisning är framställd av HSB Värmland i samarbete med bostadsrättsföreningen, enligt tecknat avtal med bostadsrättföreningens styrelse. HSB Värmland är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar. Tillsammans med våra medlemmar och kunder skapar och utvecklar vi det goda boendet inom ramen för våra kärnvärderingar, engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan. HSB bostadsrättsföreningar, privata bostadsrättsföreningar, kommunala fastighetsbolag och privata fastighetsägare i Värmland, anlitar oss för många olika fastighetstjänster av ekonomisk, administrativ och teknisk karaktär. HSB Värmland Ekonomisk förening, Box Karlstad tel ,

3 HSB bostadsrättsförening STOCKEN i Karlstad Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning: Lilian Byström ordförande Per Spector vice ordförande Bengt Byström sekreterare Erik Tholin vice sekreterare Louise Eklund ledamot Gert Sääf ledamot John Arne von Essen ledamot utsedd av HSB Värmland I tur att avgå är styrelseledamöterna Lilian Byström, Bengt Byström och Louise Eklund. Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av Lilian Byström, Bengt Byström, Per Spector och Carina Nordh, två i förening. Revisorer Revisorer har varit Mette Bråten Johansson med Jan Christer Fryksenius som suppleant, samt en revisor utsedd av HSB Riksförbund. Representanter, HSBs fullmäktige Föreningen har representerats av Lilian Byström med Bengt Byström, Per Spector, Gert Sääf, Erik Tholin samt Louise Eklund som suppleanter. Valberedning Föreningens valberedning: sammankallande Maria Blom, Margrit Mühlenfeld och Rickard Rundgren. Möten Ordinarie föreningsstämma hölls den 23 april 2013 Under verksamhetsåret har 13 (14) protokollförda styrelsemöten hållits. Stadgar Föreningen har antagit HSB Riksförbunds korta normalstadgar för bostadsrättsförening 2003 med tillhörande komplement. Vicevärd och anställda Vicevärd har varit Carina Nordh och fastighets-/trädgårdsskötare har varit Rolf Gustavsson. 1

4 HSB bostadsrättsförening Stocken i Karlstad Förvaltning Styrelsen biträds i den ekonomiska/administrativa förvaltningen av HSB Värmland. Fastighetsskötseln har utförts av Rolf Gustavsson som är anställd av brf Stocken. Medlemsantal Vid räkenskapsårets slut var antalet röstberättigade medlemmar 181 varav 1 utgörs av HSBföreningen. Fastigheterna Fastigheterna, som innehas med tomträtt, har registerbeteckningen Stocken 5 och 6. Bostadsrättsföreningen består av 6 hus med sammanlagt 24 trappuppgångar. Adressen är Hagalundsvägen 36 och 38, Stenhagsgatan 4, 6, 8 och 10. Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Gjensidige. I försäkringen ingår bostadsrättstillägg. Byggnaderna innehåller: 180 bostäder med totalt ,5 m2 13 lokaler (hyresrätt) med totalt 397,0 m ,5 m2 samt 53 garage och 143 biluppställningsplatser, varav några används som gästparkering. Övergripande mål Brf Stockens övergripande mål är att alltid ha en väl underhållen fastighet, vilket på sikt håller månadsavgifterna nere. Vid allt underhåll ska energieffektivitet och minsta miljöpåverkan beaktas. För att locka till oss även yngre medlemmar ska vi satsa på att utveckla fastigheten med användande av modern internetbaserad teknik, som även ger möjlighet att uppmuntra sparsamhet via individuell debitering av en del av föreningens kostnader. Väsentliga händelser under året Fastighetsbesiktning Årlig stadgeenlig besiktning har utförts den 9 augusti Underhåll under året Injustering och kontroll av samtliga radiatorer. Kartläggning av köldbryggor. Spolning av samtliga avloppsstammar. Radonmätning utförd och resultatet visade att alla lägenheter håller sig långt under riktvärdena. Nya luftmixdon installerade i tvättstugorna för att spara energi. Lekplatsen vid 8:an har rustats upp med klätterställning/rutschbana och nya gungor. En takfläkt har bytts ut. Montering av snörasskydd på balkonger där det finns skaderisk vid nedfallande snö. Rensning av hängrännorna och fasadtvätt på Hagalundsvägen 36-38/Stenhagsgatan 4. Byte av VVC-ventiler Stenhagsgatan 4 för att hålla varmvattentemperaturen. Övrigt Den 1 juni firades föreningens 50-årsjubileum med underhållning och förtäring, en utställning om föreningens historia samt tipspromenad. Utställningen mynnade också ut i en minnesskrift. Cirka 100 personer deltog i firandet. Föreningen har drabbats av tre vattenskador vilket har kostat föreningen en del pengar och medfört högre försäkringspremie. Föreningen inväntar en slutreglering av en vattenskada beräknad till en kostnad på ca 20 tkr. Styrelsen har gjort en ny upphandling av kabel-tv vilket halverade kostnaden. 2

5 HSB bostadsrättsförening Stocken i Karlstad Underhållsplan Föreningen har en underhållsplan upprättad 2005 vilken har uppdaterats under augusti Styrelsens utbildningstillfällen 2013: HSB:s bokslutskurs och Öppet hus: 2 deltagare Utbildning i administrationsprogrammet WebbHero: 4 deltagare Fyra informationsmöten med leverantörer av elektroniska infosystem: 3-6 deltagare Konferens på HSB-båten: 3 deltagare Kurs för nyvalda styrelsemedlemmar: 2 deltagare Fastighetsmässa CCC: 2 deltagare Kurs i fastighetsägaransvar: 2 deltagare Fritidsaktiviteter Byströms visade bilder från Mellanamerika för 19 intresserade i januari. I februari avnjöt 18 av oss ett föredrag om australiensiska viner och provsmakade dem. Höstresan till Säffleoperan ihop med Brf Järnet lockade 29 personer, varav 20 från Stocken. När Värmlands Lucia kom på besök hade 40 personer bänkat sig i fritidslokalen. De 23 i grannsamverkansgruppen går sina rundor. 2 enklare fester bjöd Stocken dem på. Verksamheten i övrigt Under verksamhetsåret har 10 (18) lägenhetsöverlåtelser skett. Avgifter och hyror 1 januari 2013 sänktes månadsavgiften med 1,8 % och ett balkongtillägg infördes. Beloppet på balkongtillägget varierar mellan 190 kr och 295 kr beroende på storlek och antal balkonger. Årsavgiften är i genomsnitt 565 kr/kvm/år. Förväntad framtida utveckling Från och med räkenskapsår som påbörjas 2014 träder ny normgivning i kraft, vilket innebär att föreningar framtida år kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Förändringar kommer sannolikt att ske vad gäller synen på avskrivningar, investeringar och underhåll. Detta kan medföra att framtida resultat och jämförelsetal avviker från denna årsredovisning och budget Framtida underhåll Nya motordrivna garageportar kommer att installeras början av Portarna måste bytas av säkerhetsskäl och man sparar energi tack vare de nyas bättre isolering. Elektroniska bokningstavlor till tvättstugor, fritids- och motionslokal installeras under våren. Längre fram kan styrelsen komma att föreslå medlemmarna passersystem för entrédörrarna, elektroniska informationstavlor i trapphusen och individuell debitering av el till motorvärmarna. Kortsidans fasad vid Stenhagsgatan 6A, måste renoveras. Då kvicksilverlamporna i utebelysningen snart slutar tillverkas, byter vi till LED-armaturer. En stor investering som måste göras under de närmaste åren är lagning/byte av ventilationskanaler. Tomträttsavgäld Vårt avtal med kommunen för tomten Stocken 5 löper ut vid årsskiftet 2013/2014 och det nya ökar föreningens kostnader med 4 % löper nästa avtal ut och kommer att medföra en höjning i samma storleksordning. Fastighetsskötsel Ute- och innemiljön sköts av Rolf Gustavsson, vår anställde fastighetsskötare, samt vicevärd Carina Nordh. Hos HSB har vi fastighetsoptimeringsavtal, drift- samt jouravtal. Riksbyggen har avtal gällande gräsklippning och snöröjning. Städningen sköter ISS. 3

6 HSB bostadsrättsförening Stocken i Karlstad Avgifter och hyror Styrelsen har fastställt budgeten för verksamhetsåret Det innebär att avgifter och hyror höjs med 5 % från årsskiftet. Årsavgiften blir då i genomsnitt 593 kr/kvm/år. Ekonomisk ställning och resultat Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning Nettoomsättning tkr Rörelseresultat tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Avgifts- och hyresbortfall % 0,2 0,1 0,9 0,6 0,6 Förslag till behandling av årets resultat och balanserat resultat Förslaget gällande avsättning till underhållsfond enligt nedan följer inte antagen underhållsplan pga balanserat underskott. Reservering enligt plan skulle ha uppgått till tkr exklusive stammar. Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: Balanserat resultat ,02 Årets resultat , ,98 Styrelsen föreslår följande disposition: Ianspråktagande av fond för yttre underhåll 0,00 Reservering till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan 0,00 Balanserat resultat , ,98 Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultatoch balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 4

7 HSB brf Stocken i Karlstad RESULTATRÄKNING Not. Nettoomsättning , ,86 Fastighetskostnader Drift , ,60 Underhåll , ,65 Fastighetsskatt/fastighetsavgift , ,00 Avskrivningar , , , ,25 Bruttoresultat , ,39 Rörelseresultat , ,39 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter , ,65 Räntekostnader och liknande resultatposter , , , ,30 Resultat efter finansiella poster , ,69 Årets resultat , ,69 5

8 HSB brf Stocken i Karlstad BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar Not. Materiella anläggningstillgångar 6 Byggnader o mark , ,45 Inventarier , , , ,53 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i HSB 500,00 500,00 Summa anläggningstillgångar , ,53 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres- och andra kundfordringar 7 0, ,00 Övriga fordringar , ,00 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter , , , ,28 Kortfristiga placeringar ,11 0,00 Kassa och bank , ,93 Summa omsättningstillgångar , ,21 SUMMA TILLGÅNGAR , ,74 6

9 HSB brf Stocken i Karlstad BALANSRÄKNING Eget kapital och skulder Not. Bundet eget kapital Insatser , ,00 Fond för yttre underhåll 0, , , ,77 Fritt eget kapital Balanserat resultat , ,98 Årets resultat , , , ,79 Summa eget kapital , ,02 Skulder Skulder till kreditinstitut , ,00 Leverantörsskulder , ,00 Skatteskulder , ,00 Fond för inre underhåll , ,68 Övriga skulder , ,00 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter , , , ,76 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL , ,74 Poster inom linjen Ställda panter Fastighetsinteckningar, uttagna pantbrev , ,00 varav i eget förvar 0,00 0,00 Lämnade som säkerhet för skuld till kreditinstitut Ansvarsförbindelser Inga Inga 7

10 HSB brf Stocken i Karlstad NOTER Allmänna redovisningsprinciper Föreningen har valt att inte utnyttja möjligheten att tillämpa förenklingsreglerna i BFNAR 2009:1, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2) samt ej heller det allmänna rådet, BFNAR 2012:1 (K3) för innevarande räkenskapsår. Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och BFNs allmänna råd. Redovisnings- och värderingsprinciper Fastighetsskatt/fastighetsavgift Ägaren till fastigheten vid ingången av kalenderåret ska betala skatt/avgift för hela året. Fastigheter Fastigheten och ombyggnad 95/97 avskrivs enligt en rak plan som antogs år 2006 och som grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och motsvarar 1,9% på anskaffningsvärdet, planen sträcker sig fram till år I och med balkongrenoveringar 2012 har avskrivningsplanen reviderats och en utrangering skett på den del som motsvarade de gamla balkongerna. En ny avskrivningsplan har upprättats avseende de nya balkongerna. De avskrivs enligt en rak plan som sträcker sig på 40 år. Övriga om- och tillbyggnaders avskrivningsplaner lämnas upplysning om i not. Inventarier Avskrivning sker planenligt med 20% beräknat på anläggningarnas anskaffningsvärde. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Inkomstskatt Föreningen beskattas f o m för ränteintäkter och andra intäkter som inte är hänförbara till fastighetsförvaltningen. Den 29 december 2010 kom en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som innebär att en bostadsrättsförening inte ska beskattas till den del av ränteinkomsterna som är hänförliga till föreningens fastighet. Efter avräkning av eventuellt taxerat underskott sker beskattning med 22%. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden till styrelse, revisor och vicevärd Styrelsearvode , ,40 Telefonersättning 1 000, ,00 Bilersättning 326,34 0,00 Revisorsarvode 6 792, ,00 Sociala kostnader , ,98 Summa , ,38 Anställda Löner och ersättningar , ,70 Sociala kostnader , ,02 Löneskatt 4 726, , , ,72 Föreningen har en kvinna anställd som vicevärd och en man som fastighetsskötare. Under året har lönebidrag erhållits med för fastighetsskötaren. 8

11 HSB brf Stocken i Karlstad Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder , ,00 Hyror , ,00 Övriga avgifter (inkl balkongtillägg) , ,84 Övriga intäkter , ,32 Intäkt vattenförbrukning , ,70 Brutto , ,86 Hyresbortfall övrigt , ,00 Summa , ,86 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Driftskostnader Köpta tjänster , ,77 Reparationer , ,53 Uppvärmning , ,19 El , ,28 Vatten , ,78 Sophämtning , ,93 Övriga avgifter , ,48 Tomträttsavgäld , ,00 Förvaltningskostnader * , ,75 Revisionsarvode BoRevision , ,09 Föreningsavgifter , ,00 Löner och ersättningar , ,70 Övrigt , , , ,60 * avser föreningens egna kostnader som telefon, arvoden mm Underhåll Periodiskt underhåll , ,65 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter , ,65 Ränteintäkter skattekonto 767,00 424, , ,65 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder , ,00 Övriga finansiella kostnader , , , ,95 Materiella anläggningstillgångar Föreningen äger fastigheten Stocken 5 och 6 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden , ,00 Årets investeringar , ,45 Årets utrangeringar 0, , , ,45 Ingående avskrivningar , ,00 Årets avskrivningar , ,00 Årets utrangering avskrivning 0, , , ,00 Utgående planenligt restvärde , ,45 varav byggnader , ,45 varav mark 0,00 0,00 9

12 HSB brf Stocken i Karlstad Specifikation byggnader Anskaffn Årets Ack Bokfört värde Bokfört värde Benämning/anskaffn. år värde avskr avskr Byggnader Inglasning balkonger Kompostanläggning Miljörum Biluppställningsplats Mätutr Minol Elysator, SMHI Dag- och spillvatten Relining dag och spillvatten Elinstallationer Snörasskydd Mark Avskrivning på byggnad och investeringar har skett enligt en rak avskrivningsplan. Avskrivning miljörum och biluppställningsplatser sker enligt planmässig avskrivning på 10 år. Avskrivning Mätutrustning Minol för vatten och el sker planmässigt på 10 år. Avskrivning balkonginglasning sker enligt planmässig avskrivning på 40 år. Balkonger, Relining dag och spillvatten samt elinstallationer var klart sent på året Avskrivning startar Snörasskydd var klar sent på året En planmässig avskrivning startar 2014 och sker på 10 år. Fastigheternas taxeringsvärde uppgår till kr tkr ( tkr ). Värdeår Hustyp Byggnader Mark Totalt Bostäder/hyreshus Lokaler Inventarier Ingående anskaffningsvärde , ,08 Årets anskaffningar ,00 0,00 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,08 Ingående avskrivningar , ,00 Årets avskrivningar 6 057, ,00 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,00 Utgående planenligt restvärde inventarier , ,08 Not 7 Not 8 Avgifts- och hyresfordringar Kundfordringar 2 793, ,00 Avgiftsfordringar , ,00 Osäkra fordringar , ,00 0, ,00 Övriga fordringar Fordran medlemmar-byte lägenhetsdörrar , ,00 Mervärdesskatt 0, ,00 Skattekonto , ,00 Löneförskott 0, ,00 Blomlådor, Spolmunstycken 0, , , ,00 10

13 HSB brf Stocken i Karlstad Not 9 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Kabel-tv , ,00 Tomträttsavgäld , ,00 Securitas 4 695, ,50 Internet Bredbandsbolaget , ,28 Porto HSB kv , ,50 IWT Sverige AB 4 055,00 0,00 Karlstad Energi renhållning jan ,00 0,00 ISS jan ,41 0,00 Oms lån 9 977,00 0,00 Karlstad Energi faktura ,00 0, , ,28 Not 10 Kortfristiga placeringar Räntesats Löptid Marginalen Bank 2,20% löpande ,22 0,00 Seven Days 2,00% löpande ,49 0,00 Collector Credit AB 2,20% löpande ,40 0, ,11 0,00 Not 11 Kassa och bank Handkassa 4 063, ,00 Nordea , , , ,93 Not 12 Förändring av eget kapital Insatser Underh.fond Balanserat res Årets resultat Ingående kapital enl fastställd BR , , , ,69 Resultatdisp. enl. stämmobeslut , , ,69 Under året erlagda insatser 0,00 Årets resultat ,04 Belopp vid årets utgång ,00 0, , ,04 Not 13 Skulder till kreditinstitut Långivare Räntesats Löptid Nordea 2,43% rörlig , ,00 Nordea 3,70% , ,00 Nordea 2,43% rörlig ,00 0,00 Nordea 2,95% ,00 0,00 Nordea 2,47% rörlig ,00 0, , ,00 Med befintliga låns amorteringstakt beräknas skulden till kreditgivare om 5 år uppgå till Amorteringar under 2014 kommer att ske med 23 tkr tkr. Not 14 Övriga skulder Källskatt , ,00 Momsskuld 2 326,00 0, , ,00 11

14

15

16 ORDLISTA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN: Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse. Övriga delar av årsredovisningen är resultatoch balansräkning samt tilläggsupplysningar med notförteckning, som i siffror visar verksamheten. Av notförteckningen framgår detaljinformation om vissa poster i resultatoch balansräkningen. Förvaltningsberättelsen talar om verksamhetens art och inriktning t.ex beskriver fastigheten, utfört underhåll under året, avgifter, ägarförhållanden, d.v.s antalet medlemmar med eventuella förändringar under året samt vilka som haft uppdrag i föreningen. Även väsentliga händelser i övrigt under räkenskapsåret och efter dess utgång fram till dess förvaltningsberättelsen upprättas ska tas med, liksom viktiga ekonomiska förhållanden som ej framgår av resultat- och balansräkningen. Även förväntad framtida utveckling belyses kort i förvaltnings-berättelsen. Förvaltningsberättelsen ska även innehålla styrelsens förslag till föreningsstämman om hur vinst eller förlust ska behandlas. RESULTATRÄKNINGEN: Visar vilka intäkter och kostnader föreningen har haft under året. Intäkter minus kostnader är lika med årets överskott eller underskott. För en bostadsrättsförening gäller det inte att få så stort överskott som möjligt, utan istället att anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de kostnader som förväntas uppkomma och dessutom skapa utrymme för framtida underhåll. Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet (överskott eller eventuellt underskott) ska hanteras AVSKRIVNINGAR: Här redovisas årets kostnad för nyttjandet av föreningens anläggningstillgångar d.v.s byggnader och inventarier. Anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång fördelas på tillgångens bedömda nyttjandeperiod och belastar årsresultatet med en kostnad som benämns avskrivning. I not till byggnader och inventarier framgår den ackumulerade avskrivningen, d.v.s den totala avskrivningen föreningen gjort under årens lopp på de byggnader och inventarier som föreningen äger. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER: Antingen intäkter eller kostnader som inte är en del av den normala årliga verksamheten, t. ex nedskrivning av fastighetens värde, ränteeftergifter och låneeftergifter. BALANSRÄKNINGEN: Visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan redovisas dels anläggningstillgångar såsom byggnader, mark och inventarier samt långfristiga placeringar, dels omsättningstillgångar såsom avgiftsfordringar, kortfristiga placeringar samt kassa och bank. På skuldsidan redovisas föreningens egna kapital, fastighetslån och övriga skulder. Det egna kapitalet indelas i bundet eget kapital, insatser och upplåtelseavgifter, och fritt eget kapital som innefattar årets resultat och resultat från tidigare år (dispositionsfond och balanserat resultat). Nya redovisningsregler medför att även Fond för yttre underhåll numera måste redovisas som bundet eget kapital. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR: Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader.

17 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR: Andra tillgångar än anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till kontanter inom ett år. Hit hör bland annat kortfristiga placeringar och vissa värdepapper. KASSA OCH BANK: Kontanter och banktillgodohavanden som snabbt kan omvandlas till pengar. SKULDER: Långfristiga skulder är skulder till kreditinstitut som bostadsrättsföreningen ska betala först efter ett eller flera år, ofta enligt särskild amorteringsplan, t.ex fastighetslån. Kortfristiga skulder är skulder som föreningen måste betala senast inom ett år, t.ex leverantörsskulder. Numera redovisas även Fond för inre underhåll här. ANSVARSFÖRBINDELSER: Åtaganden för föreningen som inte redovisas som skuld eller avsättning. Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt åtagande, som föreningsavgäld. LIKVIDITET: Bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga skulder (t.ex vatten, el, löner, bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens likvida tillgångar med dess kortfristiga skulder. Är de likvida tillgångarna större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande. Täcks även fonderna in är likviditeten god. FONDER FÖR YTTRE OCH INRE UNDERHÅLL: Enligt stadgarna för de flesta bostadsrättsföreningar ska styrelsen upprätta underhållsplan för föreningens hus. I enlighet med denna plan ska årliga avsättningar göras till en fond för yttre underhåll, vilket säkerställer att medel finns för att trygga underhållet av föreningens hus. Genom nya redovisningsregler sker numera inte avsättning till yttre underhållsfond över resultaträkningen utan genom vinstdisposition, se styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen. Stadgarna reglerar även om bostadsrättsföreningen ska avsätta medel till fond för inre underhåll. Fondbehållning, inre fond, utvisar den sammanlagda behållningen för samtliga bostadsrätters tillgodohavanden. STÄLLDA PANTER: Avser i föreningens fall de säkerheter, pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet till kreditgivare för t.ex erhållna lån.

18 EGNA ANTECKNINGAR

19 EGNA ANTECKNINGAR

20 HSB brf Stocken i Karlstad Skulder till kreditinstitut kr/m 2 Likvida medel 238 kr/m 2 Procentuell fördelning Kostnader Underhåll ,53 123,83 Va,el o värme ,13 28,48 Köpta tjänster ,39 8,43 Reparationer ,69 1,73 Övr driftkostn ,99 34,00 Fastighetsskatt/avgift ,56 2,98 Avskrivning ,04 9,37 Kapitalkostn ,31 3,33 Årets resultat ,35-112,14 TOTALT ,00 100,00 Av en 100:a lapp i avgift fördelar sig varje krona enligt följande: 2,56 24,99 11,04 9,31 3,69 27,13 10,53 2,35 8,39 Underhåll Va,el o värme Köpta tjänster Reparationer Övr driftkostn Fastighetsskatt/avgift Avskrivning Kapitalkostn Årets resultat

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby ÅRSREDOVISNING HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003 Org. nr. 716417-9629 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Västerbacken i Huddinge (716417-9629) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01--2003-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall

HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall Ordlista FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse. Övriga delar av årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Brf Södra Hamnen Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Brf Södra Hamnen 1(16) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Södra Hamnen, får härmed avge årsredovisning för 2014. Verksamheten

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening SVEA i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Melonen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Melonen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Melonen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. HSB BRF Ängslyckan i Järfälla 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716420-0045

Årsredovisning. HSB BRF Ängslyckan i Järfälla 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716420-0045 Årsredovisning HSB BRF Ängslyckan i Järfälla 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716420-0045 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Berga. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Berga. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Berga i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne

ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne ÅRSREDOVISNING HSB Brf Jordabalken i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 föreningens 22:a verksamhetsår FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524 ÅRSREDOVISNING 2007 Brf. Kopparslanten Organisationsnummer 1 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kopparslanten () får hämed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043

Årsredovisning. RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043 Årsredovisning RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2013 Årsstämma 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer