Dokumentbaserad säkerhet i Apache Solr ANDERS RASK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentbaserad säkerhet i Apache Solr ANDERS RASK"

Transkript

1 Dokumentbaserad säkerhet i Apache Solr ANDERS RASK Examensarbete Stockholm, Sverige 2012

2 Dokumentbaserad säkerhet i Apache Solr ANDERS RASK DD221X, Examensarbete i datalogi om 30 högskolepoäng vid Programmet för datateknik 270 högskolepoäng Kungliga Tekniska Högskolan år 2012 Handledare på CSC var Henrik Eriksson Examinator var Johan Håstad TRITA-CSC-E 2012:019 ISRN-KTH/CSC/E--12/019--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Dokumentbaserad säkerhet i Apache Solr Sammanfattning En sökmotor är potentiellt ett väldigt stort säkerhetshål för en organisation. Använd på fel sätt kan sökmotorn exponera känslig information som ondsinta användare då kan ta del av och utnyttja. Även om de inte kan läsa dokumenten de hittar så kan vetskapen om att informationen finns där eller kontexten den hittas i vara nog så skadlig. Detta examensarbete undersöker olika sätt att implementera en dokumentbaserad säkerhet i sökmotorn Apache Solr. Det finns i stort sett två olika metoder för sökmotorn att tillgripa när den kontrollerar säkerheten: tidig bindning eller sen bindning. I en tidig bindning lagras dokumentens säkerhetsinformation tillsammans med dokumenten i indexet och säkerheten kan därför verifieras utan inblandning från datakällan. (Det kan dock behöva hämtas information om användarens grupper) I en sen bindning lagras ingen säkerhetsinformation i indexet och datakällan måste istället tillfrågas för varje dokument som ska returneras vid en sökning ifall användaren har rätt att läsa det. Säkerhetslösningen för Apache Solr bör vara flexibel och därför ha stöd för både tidig och sen bindning. För att kunna tillämpa en tidig bindning i Apache Solr krävs först och främst en förståelse för hur säkerheten fungerar i de datakällor som lösningen ska täcka. Sedan krävs det att säkerhetslösningen efterliknar den säkerheten på ett korrekt och effektivt sätt. Vidare bör lösningen vara enkel att bygga ut till fler system och därför inför jag begreppen säkerhetsmodell och säkerhetsleverantör som utbytbara komponenter. Den förra används för att i sökmotorn efterlikna säkerheten i en datakälla och den senare används för att antingen hämta användarinformation från en datakälla eller fråga en datakälla ifall användaren kan läsa ett visst dokument. Denna rapport kommer förklara hur en säkerhetsmodell för filsystemen NTFS och UFS samt innehållshanteringssystemen Documentum och Polopoly kan se ut. Den kommer även förklara hur Documentum och Polopoly samt katalogtjänsten Active Directory kan användas som säkerhetsleverantör.

4

5 Document level security in Apache Solr Abstract A search engine has the potential to be a significant security threat for an organization. Implemented incorrectly the search engine may reveal sensitive information which can be abused by a malicious user. Even if they cannot read the documents they find, simply knowledge of their existence or the context in which they are found can be damaging enough. This master thesis examins different ways to implement a document level security in the search engine Apache Solr. There are two significant ways in which a search engine may protect its information: early binding and late binding. In an early binding the document s security information is stored together with the document in the index. Therefore, access rights can be verified without any involvement from the datasource. (It may however need information about the user s groups) In a late binding no security information is stored in the index and the search engine must instead ask the data source for every document in the search result whether the user is allowed to read it or not. The security solution for Apache Solr should be flexible and should therefore have support for both early and late binding. In order to implement an early binding in Apache Solr it is important to have a deep understanding of how the security works in the underlying data source. It is important that the security solution is able to emulate this security in a correct and effective manner. The solution should also be easily extendable to other systems. Therefore, I introduce the terms security model and security provider as replacable components. The first is used in the search engine to emulate the security model of a data source and the second is used to either collect user information from a data source or to ask a data source if a user can read a certain document. This report will explain how a security model for the file systems NTFS and UFS, and the content management systems Documentum and Polopoly can look like. It will also explain how Documentum, Polopoly and the directory service Active Directory can be used as a security provider.

6

7 Bakgrund Det har hänt mycket inom området sökteknologi de senaste åren, men trots detta är det fortfarande ett relativt outvecklat område. Till skillnad från den allmänna uppfattningen är området inte färdigupptäckt bara på grund av Googles väldiga framfart. Framförallt finns det mycket utveckling kvar att göra för att även andra datakällor än World Wide Web ska bli enkla att söka i. Ett exempel är ett företags eller organisations intranät, där det ofta finns stora mängder information. För att göra denna information mer lätthanterlig för användarna är moderna sökteknologilösningar ett bra verktyg. På marknaden finns idag ett antal olika produkter som tillhandahåller söklösningar åt företag och organisationer. För att nämna några IDOL av Autonomy, Fast ESP av Microsoft och Google Search Appliance av Google. Förutom dessa proprietära produkter finns det en sökmotor med öppen källkod kallat Solr som är baserat på det likaså öppna sökmotorbiblioteket Lucene. Båda dessa utvecklas under Apache projektet. Examensarbetet är utfört på Findwise AB i Stockholm. Findwise affärsidé är att tillhandahålla kompetens på sökteknologiområdet. Med hjälp av någon av de sökprodukter som finns på marknaden idag så skapar Findwise anpassade söksystem åt företag och organisationer. Detta examensarbete fungerar som en del i att skapa mer kommersiell nytta kring Apache Solr. Rent konkret behandlar examensarbetet området datasäkerhet, och mer specifikt hur man skyddar dokument från att kunna sökas i Apache Solr av användare som inte har rättigheter att läsa dem i den ursprungliga datakällan. Detta är en väldigt viktig aspekt för många företag då det ofta finns dokument som alla anställda inte får ta del av. Alla proprietära system nämnda ovan har en lösning på detta problem medan Apache Solr förnärvarande saknar detta. Problem Hur säkerställer man att dokument indexerade från en eller flera datakällor inte kan ses vid en sökning av en person som inte har rätt att läsa dessa i den ursprungliga datakällan samt hur kan detta implementeras i Apache Solr. Syfte Detta examensarbete syftar till att undersöka hur en säkerhetslösning för dokumentbaserad säkerhet kan se ut i Apache Solr för innehållshanteringssystemen Documentum och Polopoly samt filsystemen NTFS och UFS. Denna undersökning ska även tillämpas i en prototyp som ska ge dokumentbaserad säkerhet i NTFS med stöd för att hämta användarinformation från Active Directory.

8

9 Innehållsförteckning Teoretisk grund Sökmotorer Sökmotorer och säkerhet Apache Solr Apache Lucene Säkerhet i Solr Åtkomstkontroll Ticket eller Access Control List Mellanliggande strukturer Filsystem NTFS UFS Innehållshanteringssystem Polopoly Documentum Katalogtjänster Active Directory En säkerhetslösning för Solr Säkerhetskomponenten i Solr Stöd för olika säkerhetsmodeller NTFS UFS Documentum Polopoly Stöd för olika säkerhetsleverantörer Active Directory Documentum Polopoly Analys av alternativa lösningar SearchComponent Tidig och sen bindning Säkerhetsleverantör och säkerhetsmodell Genomgång av prototypen Konfiguration av prototypen Implementation av prototypen ACL-extrahering från NTFS Slutsatser Litteraturlista... 32

10

11 1. Teoretisk grund Kapitel 1 Teoretisk grund Detta kapitel behandlar alla de olika områden som detta examensarbete berör. Tanken är att den ska ligga som en grund för resten av rapporten och skapa den förståelse som är nödvändig. 1.1 Sökmotorer Sökmotorn är den programvara bakom en söktjänst som möjliggör indexering av och sökning i stora textmassor. En sökmotor är bra på att hantera stora mängder ostrukturerad text. Detta i kontrast till en databas som är byggd för att hantera stora mängder strukturerade data. Figur 1 som är tagen från Konchady (2008) visar skillnaden mellan sökning i en databas och i en sökmotor. Till en databas ställs en SQL-fråga och en lista av rader innehållandes strukturerad data returneras. Medan det till en sökmotor ställs en boolesk fråga och en lista av referenser till dokument som träffats av frågan returneras. SQL fråga Lista av rader TABELLER Databas Student Namn Nummer Kurs Namn Nummer Sökning Boolesk fråga INDEX... Sökmotor Lista av referenser Figur 1: Sökning i databas och sökning i sökmotor (Konchady, 2008). En sökmotor, som illustreras i figur 2, består av tre komponenter: en spindel, en indexerare och ett sökgränssnitt (Konchady, 2008). Datakälla Spindel Indexerare Sökmotor Index Sökgränssnitt Figur 2: Sökmotorarkitektur. Figur 2 illustrerar hur spindeln hämtar data från en datakälla och skickar dessa vidare till indexeraren. Spindeln kan antingen vara en del av sökmotorapplikationen, en fristående applikation eller en del av datakällan. Som Konchady (2008) beskriver finns det olika sorters 1

12 1. Teoretisk grund spindlar som till exempel kan traversera ett lokalt filsystem, gå igenom ett intranät/internet eller hämta dokument från ett innehållshanteringssystem. Efter det att spindeln har hämtat data från datakällan skickas de till indexeraren (se figur 2). Dess huvuduppgift är att bygga indexet. Innan texten indexeras extraherar indexeraren den från dokumentet. Textextraheringen måste göras på olika sätt beroende på vilken filtyp dokumentet är. Större delen av texten tillhör oftast dokumentets huvuddel, men beroende på filtyp tillkommer olika metadata till dokumentet, till exempel författarens namn. När texten är extraherad analyseras den för att finna de informationsbärare (tokens) som ska indexeras. I sin enklaste form är varje informationsbärare ett ord, men oftast duger inte det utan man vill till exempel kunna indexera ett företagsnamn som en informationsbärare. Som Hatcher et al (2009) konstaterar kan analysen göras på många sätt: Hur hanteras sammansatta ord? Ska rättstavning på texten tillämpas? Ska synonymer till ord skjutas in i den indexerade texten? Ska orden i texten göras om till sin grundform? Det finns många sådana frågor som måste besvaras innan indexet kan byggas. Indexet i de allra flesta sökmotorer är ett så kallat inverterat index. Det inverterade indexet är en kompakt datastruktur (Konchady, 2008). För att förstå hur säkerheten för de indexerade dokumenten fungerar senare i denna rapport krävs en grundläggande förståelse för hur ett inverterat index fungerar. Det som gör indexet inverterat är att informationsbärarna används som uppslagsord till dokumenten; informationsbäraren istället för dokumentet är alltså den centrala enheten. Hatcher et al (2009) förklarar det så här: istället för att svara på frågan Vilka ord ingår i det här dokumentet? så svarar det inverterade indexet på frågan Vilka dokument innehåller ord X?. Som exemplifieras i tabell 1 och 2 lagrar det inverterade indexet alla informationsbärare med hänvisningar till i vilka dokument de finns. Ett riktigt inverterat index hade förutom dessa referenser även lagrat var i dokumentet de påträffats. Något som kan noteras är att de vanliga orden på och en inte har indexerats. Tabell 1: Lista på dokument och tillhörande text (Konchady, 2008). Dokument Id Text 1 Kalle satt på Nils. 2 Nils såg Kalle. 3 Kalle fick en katt. Tabell 2: Inverterat index över dokumenten i tabell 1 (Konchady, 2008). Ord Dokument Kalle 1, 2, 3 satt 1 Nils 1, 2 fick 3 Katt 3 När indexet är skapat kan det sökas i. Sökning sker genom att sökmotorn tillhandahåller ett gränssnitt (se figur 2). Mycket kan göras för att förbättra utfallet av en sökning, men prestandan för sökningar är oftast väldigt viktigt så allt för tidskrävande operationer bör undvikas. Vilket kommer framgå av denna rapport är dokumentsäkerhet en sådan sak som riskerar att bli alldeles för tidskrävande ifall den görs på fel sätt Sökmotorer och säkerhet Sökmotorer som indexerar webben, till exempel Google, undviker att indexera sådan information som allmänheten har begränsad åtkomst till. Detta på grund av att belastningen för 2

13 1. Teoretisk grund att säkerställa säkerheten för resultaten skulle bli enorm med den mängd dokument och det antal användare som finns på webben (Bailey et al, 2006). En sökmotor som indexerar ett intranät kan dock inte göra det valet. Det finns flera olika säkerhetsaspekter att ta i beaktande för att en sådan sökmotor ska kunna anses säker. Detta examensarbete fokuserar på säkerheten för den indexerade texten vid sökningar. Det vill säga att otillåtna personer inte ska kunna läsa information de inte är behöriga till, eller ens se att den existerar. Textsäkerhet kan implementeras på flera olika nivåer: Datakälla med säkerhet på källnivå får en användare antingen läsa all information från en datakälla eller ingen alls. Dokument med säkerhet på dokumentnivå har användare olika rättigheter till olika dokument. Detta är ett populärt sätt att lösa säkerheten på då många källsystem hanterar säkerheten på detta sätt. Det är också det sätt som detta examensarbete kommer att fokusera på. Fält med säkerhet på fältnivå delas ett dokument upp i flera fält där användare har olika rättigheter till olika fält. Att implementera säkerheten på dokumentnivå betyder att man oftast kan använda de befintliga säkerhetsstrukturerna för filer som finns i datakällan. Det vanligaste är att säkerheten för filerna i datakällan är implementerad med en Access Control List (ACL) för varje fil. Mer om detta under rubriken 1.3 Åtkomstkontroll. Det finns två huvudsakliga strategier att använda vid implementering av säkerhet i en sökmotor: tidig bindning och sen bindning. Tidig bindning Fil rapport.doc ACL kalle: läsa, skriva anställda: läsa Användare: Nils Datakälla Spindel Sökmotor Grupp: anställda Användarinformation Figur 3: Datakälla indexerad med tidig bindning, samt sökning i denna. Figur 3 illustrerar en tidig bindning med två moment som sker vid olika tidpunkter: indexering och sökning. Vid indexering läser spindeln in ACL-informationen tillsammans med filen rapport.doc. Som ACL-informationen visar har användaren kalle rättigheter att läsa och skriva medan gruppen anställda endast har rättigheter att läsa rapport.doc. Texten samt vilka användare och grupper som har läsrättighet till filen skickas vidare till indexeraren för indexering. ACL-informationen lagras alltså som metadata till dokumentet i indexet. När användaren Nils vid en annan tidpunkt söker efter rapport.doc efterfrågar sökmotorn först vilka grupper Nils tillhör och matchar sedan dessa samt Nils användarnamn mot ACL-metadatan till rapport.doc. Matchningen kan ske genom att sökmotorn ovanpå Nils fråga lägger ett filter som filtrerar bort alla dokument som inte har korrekt ACL-metadata. 3

14 1. Teoretisk grund Sen bindning Sökmotor Sökning Sökresultat Användare: Nils Fil Fil rapport.doc JA text.txt NEJ Filtrering på användare Nils Datakälla Figur 4: Sen bindning använd mot datakälla. I en sen bindning lagras ingen ACL-information i indexet utan istället tillfrågas datakällan om användaren har rättighet att läsa ett visst dokument. I figur 4 visas hur användare Nils gör en sökning. Resultatet på denna sökning måste innan den returneras filtreras genom att datakällan tillfrågas om Nils har rättigheter att läsa dokumenten. Detta måste göras för varje dokument som ska returneras i sökresultatet. I det illustrerade exemplet kommer endast rapport.doc att returneras eftersom Nils inte har rättigheter att läsa text.txt. Det riskerar förstås att bli en kostsam process i de fall då en användare söker på ett ord som förekommer i väldigt många dokument men användaren bara har rättighet att läsa ett fåtal av dessa. 1.2 Apache Solr Apache Solr, eller Solr som jag kommer benämna den i resten av texten, är öppen källkod och utvecklas under Apache Software Foundation. Solr bygger på sökmotorn Lucene och är en sökmotorserver som ska köras i en Java servlet container, till exempel Apache Tomcat (Solr hemsida). 4

15 1. Teoretisk grund DispatchFilter RequestHandler ResponseWriter Search Search Component Component Solr core Lucene Solr Figur 5: Hantering av sökning och resultat i Solr. I figur 5 visas en förenklad bild av hur en sökning i Solr hanteras. Den innehåller de huvudsakliga aktörerna och visar vilken väg en sökning tar för att producera ett resultat till användaren. 1. En sökning kommer in via HTTP till ett filter (dispatch filter) som bestämmer, beroende på konfiguration eller användarval, vilken Request Handler den ska skicka sökningen till. 2. Vald Request Handler anropar sedan de Search Components som är konfigurerade till den. a. Först prepare i vilken alla Search Components får en chans att ändra sökningen eller göra annat innan den utförs. b. Sedan process där alla får en chans att agera utifrån resultatet på sökningen. 3. När Request Handlern har returnerat anropar filtret vald Response Writer som skriver resultatet i rätt format. 4. Resultatet returneras till användaren. Indexering av dokument i Solr sker genom en XML-syntax som skickas med HTTP POST meddelanden. Sökning sker även det över HTTP, men här i form av HTTP GET förfrågningar Apache Lucene Lucene är precis som Solr öppen källkod och ett Apache projekt. Det är ett sökmotorbibliotek som tillhandahåller indexering och sökning åt applikationer som till exempel Solr. Den är i sig alltså inte i första hand en fristående applikation. 5

16 Administrationsgränssnitt Analyseringsgränssnitt Dokumentsäkerhet i Apache Solr 1. Teoretisk grund Sökgränssnitt Bygg fråga Rendera resultat Utför fråga Index Indexera dokument Analysera dokument Bygg dokument Hämta data Figur 6: En sökmotor med Lucene. Figur 6, från Hatcher et al (2009), visar hur en applikation kan använda sig av Lucene. De grå delarna är sådant som Lucene sköter och de vita delarna sköts av den applikation som använder Lucene, så som Solr Säkerhet i Solr Solr har ingen inbyggd säkerhet för text eller kommunikation (Solr hemsida). 1.3 Åtkomstkontroll Åtkomstkontroll är en fundamental del av området datasäkerhet och så också i detta examensarbete, det är faktiskt just det som detta arbete syftar till att implementera i Solr. Som Gollman (2006) berättar används åtkomstkontroll på många olika sätt i en dator eller ett system. Ofta handlar kontrollen om integriteten för data, det vill säga att två samtidiga instanser inte ska få skriva samtidigt till samma minnesområde. Det som menas i denna rapport och som är intressant från en användares perspektiv är dock åtkomstkontroll över vilka filer hon får eller inte får läsa. Användare/ subjekt Operation Referensmonitor Objekt Figur 7: Åtkomstkontroll. Åtkomstkontroll, i den mening som illustreras av figur 7, består enligt Gollman (2006) av två steg, autentisering av användaren och auktorisering av användaren på ett visst objekt. Som visas i figur 7 kan åtkomstkontroll illustreras av att ett subjekt, till exempel en applikation, använder en användares identitet till att utföra en operation på ett objekt. En referensmonitor säger då om detta är tillåtet eller ej. 6

17 1. Teoretisk grund Det finns olika sätt att lagra de rättigheter en användare har till ett objekt. Det mest elementära sättet är att lagra alla rättigheter i en matris, en så kallad Access Control Matrix, där alla användare i systemet finns längs den vertikala axeln och alla objekt i systemet längs den horisontella. Rättigheterna för en användare till ett visst objekt skulle då ges av den cell som ligger i användarens rad och objektets kolumn. Detta är dock ingen bra modell för ett system som innehåller väldigt många objekt och användare eller då rättigheterna ändras ofta (Gollman, 2006). Istället lagrar man rättigheterna antingen hos användarna eller hos objekten Ticket eller Access Control List Då rättigheterna lagras hos användarna talar man om capabilities (förmågor). Som Gollman (2006) skriver finns det problem med att lagra rättigheterna hos användarna. Det är väldigt svårt att få en överblick över vilka användare som har rättigheter till ett visst objekt och det blir således väldigt svårt att dra in eller ändra rättigheterna till ett objekt. I takt med att distribuerade system blir allt vanligare blir emellertid detta sätt att hantera rättigheter vanligare. I distribuerade system sköts detta ofta med hjälp av en ticket som användaren tar med sig mellan systemen. Då rättigheterna lagras hos objekten talar man om Access Control Lists. Detta är det vanligaste sättet att hantera rättigheter i kommersiella operativsystem (Gollman, 2006) men används även flitigt i andra system som behöver hantera rättigheter. Det är således ett centralt begrepp för detta examensarbete. Med en Access Control List (ACL) lagras rättigheterna till ett objekt hos objektet. Detta gör det enkelt att åstadkomma en tidig bindning i Solr. Eftersom ACL-informationen är kopplad till objektet kan systemet tillfrågas om vilka rättigheter som finns på objektet vid indexeringstid och därefter lagra dessa i indexet enligt förfarandet vid tidig bindning. Mapp exempel/ Fil Fil Fil rapport.doc program.exe text.txt ACL kalle: läsa, skriva lisa: läsa ACL kalle: exekvera lisa: exekvera ACL kalle: läsa, skriva lisa: läsa, skriva Figur 8: ACL-information kopplad till filer i ett filsystem. I figur 8 visas hur ACL-informationen kan se ut för filer i ett filsystem. Det finns två användare: Kalle och Lisa. Medan Kalle har rättigheter att både läsa och skriva rapport.doc har Lisa endast rättighet att läsa denna. Båda har rättigheter att exekvera program.exe samt att läsa och skriva text.txt Mellanliggande strukturer För att göra det enklare att administrera rättigheterna i stora system finns det ofta en eller flera mellanliggande strukturer. De jag kommer referera till i denna rapport är tre olika strukturer: grupper, roller samt negativa rättigheter. Grupper och roller används för att ge samma rättigheter till flera användare som har något gemensamt. I samband med detta kan negativa rättigheter användas för att ge administratören mer flexibilitet. 7

18 1. Teoretisk grund Grupper är något som existerar i de flesta av de mer avancerade säkerhetsmodellerna. Antingen så att användaren bara kan vara medlem av en grupp, men oftare att hon kan vara medlem i flera grupper samtidigt. Tanken är att man ska samla de användare som ska ha tillgång till samma information i samma grupp och sedan ge denna grupp rättigheter till de berörda objekten. Grupper förenklar administrationen av rättigheter väsentligt. u 1 u 2 u 3 u 4 u 5 Användare g 1 g 2 Grupper o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 Objekt Figur 9: Användare i grupper. I figur 9, tagen från Gollmans (2006) bok, visas ett system där alla användare är med i en eller två grupper och dessa grupper har sedan tilldelats rättigheter till ett antal objekt. Detta är idealfallet, när endast grupperna behöver tilldelas rättigheter. I verkligheten kan man dock behöva ge enskilda användare speciella rättigheter eller frånta dem rättigheter som gruppen har. För att administrera detta finns det i många säkerhetsmodeller en möjlighet att ge negativa rättigheter till en användare eller en grupp, det vill säga frånta användare rättigheter som de annars skulle haft. u 1 u 2 u 3 Användare g 1 Grupper o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 Objekt Figur 10: Negativ rättighet. I figur 10 (Gollman, 2006) visas hur användare u 1 inte har rättigheter till objekt o 1 trots att den grupp användaren är med i har dessa rättigheter. En annan typ av mellanliggande struktur är roller. Role-Based Access Control (RBAC) används inte så flitigt i operativsystem men är vanligare i databaser (Gollman, 2006) och i vissa innehållshanteringssystem. En användare av ett sådant system kan bara befinna sig i en roll i taget och alla användare med samma roll har då samma rättigheter till samma objekt. Alla dessa mellanliggande strukturer är viktiga för utformningen av den säkerhetslösning för Solr som detta examensarbete lägger fram. 1.4 Filsystem Det finns många olika filsystem ute på marknaden. Den säkerhetslösning för Solr som beskrivs i denna rapport påverkas av hur säkerhetsmodellen ser ut i de filsystem den ska stödja. Säkerhetslösningen ska vara så flexibel att det ska vara enkelt att lägga till stöd för olika 8

19 1. Teoretisk grund filsystem. Prototypen som beskrivs i senare kapitel kommer att ha stöd för NTFS, men jag kommer även redogöra för hur ett stöd för Unix-system som använder POSIX rättigheter kan se ut NTFS NTFS (New Technology File System) är det filsystem som har använts i Microsoft Windows sedan versionerna NT/XP. NTFS är ett avancerat filsystem som det kan skrivas åtskilligt om. Det som är relevant för denna rapport är dock bara hur åtkomstkontroll för filerna fungerar. NTFS säkerhetsmodell bygger på en ACL-struktur där varje objekt har en länk till en Security Descriptor som finns lagrad i en metadatafil kallad $Secure. Varje Security Descriptor är unik och delas av de objekt som har likadana rättigheter. Detta leder till effektivare utnyttjande av diskutrymme. Security Descriptorns delar förklaras av tabell 3. Tabell 3: Security Descriptor (NTFS.com). Fält Förklaring Huvud Owner_SID Group_SID DACL SACL Revisionsnummer och kontrollflaggor till security descriptorn. Security Identifier för ägaren av objektet. Security Identifier för ägarens huvudgrupp. Discretionary Access Control List. Kontrollerar åtkomsträttigheter för objektet. System Access Control List. Kontrollerar loggning av åtkomstförsök till objektet. Till varje objekt hör alltså två olika ACL:er: DACL och SACL. DACL kontrollerar vilka användare eller grupper som har rättigheter till objektet medan SACL kontrollerar hur loggning av åtkomster till objektet ska ske för olika användare och grupper. Ägaren till objektet är den som kontrollerar innehållet i DACL:en, medan det är systemadministratörerna som kontrollerar innehållet i SACL:en. För säkerhetslösningen i Solr är endast DACL:en av betydelse. Varje ACL (DACL och SACL) innehåller en ordnad lista av Access Control Entries (ACE). I en ACE definieras vad en användare eller grupp får göra (DACL), inte får göra (DACL) eller loggas när de gör (SACL). Tabell 4: NTFS avancerade och grundläggande rättigheter (NTFS.com). Rättigheter Full kontrol Ändra Läsa & exekvera Lista mappinnehåll Läsa Skriva Traversera mapp/exekvera fil x x x x Lista mapp/läsa data x x x x x Läs attribut x x x x x Läs utökade attribut x x x x x Skapa filer/skriv data x x X Skapa mappar/bifoga data x x X Skriv attribut x x X Skriv utökade attribut x x X Radera undermapp och filer x Radera x x Läs rättigheter x x x x x X Ändra rättigheter x Ta ägarskap x Synkronisera x x x x x X I tabell 4 visas NTFS alla olika rättighetstyper. Raderna innehåller de mer specifika avancerade typerna och kolumnerna visar vilka avancerade rättigheter som hör till vilka grundläggande rättigheter. När ACL:en indexeras i sökmotorn är det intressanta vilka som har rättigheten lista mapp/läsa data. 9

20 1. Teoretisk grund I NTFS kan ett objekt få rättigheter på två sätt: explicit och genom arv. Explicita rättigheter är sådana som sätts antingen när objektet skapas eller av en användare. Ärvda rättigheter ges till barnobjekt av dess föräldrar, alltså när en fil ärver rättigheter från den mapp den ligger i. NTFS innehåller också negativa rättigheter. En användare eller grupp kan alltså nekas rättigheter till ett objekt som den eller de annars skulle haft. När NTFS ska göra en åtkomstkontroll följer den DACL:ens ACE:er i ordning. Dessa är placerade utefter ett speciellt företrädesschema som ser ut som följer (NTFS.com): 1. Explicit negativ rättighet. 2. Explicit positiv rättighet. 3. Ärvd negativ rättighet. 4. Ärvd positiv rättighet. Även inom de ärvda rättigheterna sker ett företräde, först för ett objekts förälder och därefter dess förförälder och så vidare. När NTFS kalkylerar användarens rättigheter på ett objekt följer den alltså denna ordning och stannar så fort den efterfrågade rättigheten är satt. Om detta är en negativ rättighet så avslås begäran på objektet, om det är en positiv rättighet så godtas det. Hittas inte den rättighet som är efterfrågad så avslås begäran UFS UFS (UNIX File System) är standardfilsystemet som kommer med Sun Solaris. Som McDougall et al (2006) berättar har UFS traditionellt sett en ganska enkel filrättighetsmodell där användare ges rättigheter baserat på tre kategorier: 1. Ägare. 2. Ägarens grupp. 3. Världen (alla andra). Figur 11 (McDougall et al, 2006) visar en utskrift av kommandot ls l för filen rapport.doc och exemplifierar hur filer i denna modell kan ha olika rättigheter för ägaren, ägarens UNIX grupp och världen (alla andra). Användare i ägarens grupp kan läsa filen Användare utanför ägarens grupp kan läsa filen -rw-r--r-- 1 kalle anställda Apr 2 18:29 rapport.doc Ägaren kan läsa och skriva filen Filägarens användarnamn Filägarens grupp Figur 11: Traditionella rättigheter i UNIX. Det finns tre olika rättigheter som kan ges: r för läsning, w för skrivning och x för att kunna exekvera en fil. För att kontrollera en användares åtkomst till en fil används dess uid (user id) och gid (group id) på följande sätt (Gollman, 2006): Om användarens uid sammanfaller med filägarens uid används ägarens rättigheter för att kontrollera åtkomsten. Om användaren inte är ägare till filen men dess gid är samma som gruppen som äger filen används gruppens rättigheter för att kontrollera åtkomsten. Om varken användarens uid eller gid ger rättigheter så används rättigheterna för världen för att kontrollera åtkomsten. 10

EXAMENSARBETE VID NADA, KTH

EXAMENSARBETE VID NADA, KTH EXAMENSARBETE VID NADA, KTH Dokumentbaserad säkerhet i Apache Solr Document level security in Apache Solr Anders Rask e-postadress vid KTH: anrask@kth.se Exjobb i: Datasäkerhet Handledare: Henrik Eriksson

Läs mer

Filsäkerhet i Windows NT (NTFS)

Filsäkerhet i Windows NT (NTFS) Filsäkerhet i Windows NT (NTFS) Jens Granlund 19.10.2000 Introduktion Detta dokument försöker att beskriva säkerhetsmekanismerna i Windows NTs filsystem NTFS på ett lättbegripligt sätt. Access Control

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 1 Sökmotoroptimering SEO En introduktion för webbredaktörer 2 Agenda Var är vi på väg? Hur fungerar sökmotorer? Hur går det till när jag söker? Hur hänger det

Läs mer

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Sida 1 av 9 Version: 1 (EL) GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Användarhanteringen sker i ett verktyg som heter Användaradmin och man kan också göra en del saker direkt på intranätet. I användarhanteringen

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

Services + REST och OAuth

Services + REST och OAuth Services + REST och OAuth Syftet med Services Skapa ett Drupal API för att exponera webb- API:er. Officiella versionen - Create a unified Drupal API for web services to be exposed in a variety of different

Läs mer

Nils Byström, Avd f IT och inköp. Projekt AD-design Uppsala universitet DiarieNr: UFV 2009/413. Revision 1.0 Filnamn AD skyddade personuppgifter.

Nils Byström, Avd f IT och inköp. Projekt AD-design Uppsala universitet DiarieNr: UFV 2009/413. Revision 1.0 Filnamn AD skyddade personuppgifter. Bilaga 2 Benämning Utredning Ansvarig Nils Byström, Avd f IT och inköp Skapat 2008-11-01 10:56 Skyddade personuppgifter Pelle Lindé, IT-strategiska avd Senast sparat 2009-03-26 08:37 Projekt AD-design

Läs mer

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 1 Innehåll Vad används DNS till i en AD-domän? Vad händer i en AD-domän utan

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY Lecture content Today's lecture Directory Services Active Directory Overview Database Logical and Physical structure Installation 2013-12-

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas Ort och datum Ort och datum Namn Namn Magnus Einarsson/+46 (0)+46 54 291742 2010-06-29 1.0 1 (5) Innehållsförteckning 3 1 Inledning 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Revisionshistoria... 3 1.3 Referenser...

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Behörighetssystem. Ska kontrollera att ingen läser, skriver, ändrar och/eller på annat sätt använder data utan rätt att göra det

Behörighetssystem. Ska kontrollera att ingen läser, skriver, ändrar och/eller på annat sätt använder data utan rätt att göra det Behörighetssystem Ska kontrollera att ingen läser, skriver, ändrar och/eller på annat sätt använder data utan rätt att göra det Systemet måste kunna registrera vilka resurser, d v s data och databärande

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Beskrivning Behörigheter och rättigheter, Evolution

Beskrivning Behörigheter och rättigheter, Evolution Beskrivning Behörigheter och rättigheter, Evolution skapat av Mattias Lindmark version 36 datum/tid 2011-06-15 10:57 datum/tid 2012-10-12 11:42 Sidan 2 av 7 Innehållsförteckning 1. Behörigheter och rättigheter

Läs mer

Logisk Access I MicroWeb

Logisk Access I MicroWeb Logisk access 1.0 Sidan 1 av 5 Logisk Access I MicroWeb 1(6) Logisk access 1.0 Sidan 2 av 5 Inloggning till MicroWeb sker via SSO (Single sign-on). Länken säkerställer att rätt person får access till systemet

Läs mer

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006

Vad är MoReq1? Falk Sundsvall 2006 Vad är MoReq1? en informationsmodell som specificerar funktionella krav på ett elektroniskt dokumenthanteringssystem (specifika, ERMS) kan tillämpas inom såväl offentlig som enskild sektor omfattar i någon

Läs mer

Arv. Fundamental objekt-orienterad teknik. arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier

Arv. Fundamental objekt-orienterad teknik. arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier Arv Fundamental objekt-orienterad teknik arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier Programmeringsmetodik -Java 165 Grafisk respresentation: Arv

Läs mer

Identity Management i ett nätverkssäkerhetsperspektiv. Martin Fredriksson

Identity Management i ett nätverkssäkerhetsperspektiv. Martin Fredriksson Identity Management i ett nätverkssäkerhetsperspektiv Martin Fredriksson Guide Konsult Göteborg AB, 2004 Varför IdM? Flera olika plattformar/tekniska system Windows, AD, Unix, routrar, VPN, etc, etc Många

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS KONSTEN ATT SKAPA SÄKRARE OCH På Sharp är vi medvetna om behovet av mer effektiva kommunikationsmetoder

Läs mer

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation.

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Datum: 2011-02-28 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

1 Vad är Versionshantering? 2 Git. 2.1 GitHub

1 Vad är Versionshantering? 2 Git. 2.1 GitHub 1 Vad är Versionshantering? Versionshantering (eller Version Control) är ett samlingsnamn för program som ger en användare möjlighet att komma åt tidigare versioner av dokument och spåra ändringar som

Läs mer

Introduktion till Entity Framework och LINQ. Källa och läs mer https://msdn.microsoft.com/en-us/data/aa937709.aspx

Introduktion till Entity Framework och LINQ. Källa och läs mer https://msdn.microsoft.com/en-us/data/aa937709.aspx Introduktion till Entity Framework och LINQ Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Vad är Entity Framework? The Microsoft ADO.NET Entity Framework is an Object/Relational Mapping

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion Installation, konfiguration & Matchning Installation på primära domänkontrollanten...

Innehållsförteckning Introduktion Installation, konfiguration & Matchning Installation på primära domänkontrollanten... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Introduktion... 2 Installation, konfiguration & Matchning... 2 Installation på primära domänkontrollanten... 2 Konfiguration... 5 Matchning av användare...

Läs mer

Euroling SiteSeeker. Sökning som en tjänst för webbplatser, intranät och e-handel.

Euroling SiteSeeker. Sökning som en tjänst för webbplatser, intranät och e-handel. Euroling SiteSeeker Sökning som en tjänst för webbplatser, intranät och e-handel. Euroling and SiteSeeker SiteSeeker högpresterande sökplattform Webbplatser, intranät och e-handel som en Appliance eller

Läs mer

Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET

Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET Vad är/var problemet? NyA webben har behörigheter/roller via federerade attribut edupersonentitlement/gmai Studentcentrum

Läs mer

Dags för en ny söktjänst på KTH

Dags för en ny söktjänst på KTH Dags för en ny söktjänst på KTH Agenda 1. Varför ett nytt sökprojekt? 2. Krav 3. Urvalsprocess 4. Frågebatteri 5. Lite teknik 6. Demo GSA GSS Krav och behov 1. Tjänsten ska kunna driftas i molnet och lokalt

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY Lecture content Today's lecture Group Policy Överblick Administration Exempel 2013-12- 17 2013 Jacob

Läs mer

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [KONFIDENTIELLT] INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT...1 VERIFIERINGSMETODER...2 IUV (Integrated User Verification)...2 Shibboleth

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Diagnostisktprov Utveckla i Azure

Diagnostisktprov Utveckla i Azure .easec Diagnostisktprov Utveckla i Azure Mats Johannesson 2015-06-08 1 o Indikerar ett svar önskas. Flera svar önskas. Maxpoäng: 86 Din poäng: Godkänt: 43 poäng Väl Godkänt: 60 poäng 2 1. Vilka fyra alternativ

Läs mer

Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer.

Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer. Informationsinfrastruktur 7.5 hp Mattias Nordlindh Inledning Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer. Dokumentet består av

Läs mer

Inlämningsuppgift : Finn. 2D1418 Språkteknologi. Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1

Inlämningsuppgift : Finn. 2D1418 Språkteknologi. Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1 Inlämningsuppgift : Finn 2D1418 Språkteknologi Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1 1. Inledning...3 2. Teori...3 2.1 Termdokumentmatrisen...3 2.2 Finn...4 3. Implementation...4 3.1 Databasen...4

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Jonas Söderström 2000 03 01 Inledning En kravspecifikation kan i princip bli hur detaljerad som helst. Detta underlag består av två delar.

Läs mer

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21 2005-09-21 Programbeskrivning Chaos på Web Version 1.0 Chaos systems AB Tel. 08-410 415 00 e-post: info@chaos.se Solna strandväg 18, 6tr Fax. 08-29 06 66 http://www.chaos.se 171 54 SOLNA Reg. nr: 556476-6813

Läs mer

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Grupp Policys Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Sid 1233 Vad är grupp-policys? Grupp-policys är en samling regler som hjälper till med hanteringen av datorer och användare. Mer specifikt:

Läs mer

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F2 Exchange 2007 1 F2 Idag: Exchange i SBS 2008 Planering av systemet Exchange struktur, AD/GC/hierarki Core Components Management, Connectors Serverroller 2 Exchange Server i Small Business Server 2008?

Läs mer

Roller i Liferay och Axiell Arena

Roller i Liferay och Axiell Arena Axiell Arena Roller i Liferay och Axiell Arena Introduktion I Axiell Arena finns det i praktiken två olika behörighetssystem ett för Liferayadministration och ett för administration av funktionaliteten

Läs mer

Utvärdering Kravspecifikation

Utvärdering Kravspecifikation sida 1 (5) 1 Funktion, prestanda och teknik 1.1 Allmänt 1.1.1 TCP/IP ska användas som kommunikationsprotokoll. 1.1.2 IP version 4 ska stödjas. 1.1.3 Systemet bör vara Microsoft Active Directory-aware,

Läs mer

Sites/GC/FSMO. EC Utbildning AB 2012-11-26 1

Sites/GC/FSMO. EC Utbildning AB 2012-11-26 1 Sites/GC/FSMO EC Utbildning AB 2012-11-26 1 Innehåll Vi går igenom följande: Fysisk struktur: Replikering och Sites Global Catalog Flexible Single Master Operations (FSMO) EC Utbildning AB 2012-11-26 2

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. ADSync... 2. Windows Azure Active Directory... 2. ADSynC- Installation... 2. Konfigurera ADSync... 4

Innehållsförteckning... 1. ADSync... 2. Windows Azure Active Directory... 2. ADSynC- Installation... 2. Konfigurera ADSync... 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 ADSync... 2 Windows Azure Active Directory... 2 ADSynC- Installation... 2 Konfigurera ADSync... 4 Välj användarna som skall synkroniseras.... 5 Användarmappningar

Läs mer

Innehåll Översikt: Introduktion till SQL Server... 3 Introduktion till plattform för SQL Server... 4 Översikt introduktion till plattform för SQL

Innehåll Översikt: Introduktion till SQL Server... 3 Introduktion till plattform för SQL Server... 4 Översikt introduktion till plattform för SQL 1 2 Innehåll Översikt: Introduktion till SQL Server... 3 Introduktion till plattform för SQL Server... 4 Översikt introduktion till plattform för SQL Server... 5 Arkitektur för SQL Server... 6 Arkitektur

Läs mer

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU?

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU? INNEHÅLL Vad blir din roll Databaser vad är och varför Terminologi Datamodellering vad är och varför Utvecklingsprocessen SQL vad är det Data / Information / Kunskap Kapitel 1 delar av. Praktisk Datamodellering

Läs mer

Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet

Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet Listägarskap Privilegierad ägare Vanlig ägare Logga in i listhanteraren Skapa en e-postlista Administrera lista Redigera prenumeranter Redigera

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Manual Artologik EZ-Visit Plug-in till EZbooking version 3.2 Manual Artologik EZbooking och EZ-Visit Till EZbooking, ditt webbaserade system för rums- och objektsbokning, kan du även ansluta olika typer

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Workshop IBA internet based assessment

Workshop IBA internet based assessment Workshop IBA internet based assessment 2003-04-02 Ulf Jonsson Målsätttning Efter denna workshop så skall du förstå/kunna: * Beskriva olika delarna som ingår i verktyget Perception. * Konstruera enkla frågor

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Vad är en databas? Exempel på databaser: Databas = Organiserad samling och lagring av information.

Vad är en databas? Exempel på databaser: Databas = Organiserad samling och lagring av information. Vad är en databas? Exempel på databaser: Kortregister på kontor Sjukvårdsjournal Bokregister på bibliotek Medlemsregister i en förening Kundregister på företag Telefonkatalogen Databas = Organiserad samling

Läs mer

Säkra Designmönster (Secure Design Patterns)

Säkra Designmönster (Secure Design Patterns) Säkra Designmönster (Secure Design Patterns) Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) Säkra designmönster Beskrivningar eller mallar

Läs mer

E-legitimationsnämndens legitimeringstjänster för test

E-legitimationsnämndens legitimeringstjänster för test E-legitimationsnämndens legitimeringstjänster för test 2015-11-11 Inledning E-legitimationsnämnden) tillhandahåller två legitimeringstjänster för test. Den första legitimeringstjänsten har endast gränssnitt

Läs mer

Modul 3 Föreläsningsinnehåll

Modul 3 Föreläsningsinnehåll 2015-02-03 2015 Jacob Lindehoff, Linnéuniversitetet 1 Modul 3 Föreläsningsinnehåll Vad är ett certifikat? Användningsområden Microsoft Certificate Services Installation Laboration Ingår i Klustringslabben

Läs mer

Windowsadministration I

Windowsadministration I NAMN: Betygsgränser: 3: 60% 4: 75% PERSONNUMMER: 5: 90% Windowsadministration I Lämna in svar på separata papper. Allmänt Uppgifterna är inte ordnade efter svårighetsgrad. Skriv namn, personnummer samt

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun Införande av Erfarenheter i Sundsvalls kommun Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 2. OM SKOLFEDERATION... 3 3. INFÖRANDE AV SKOLFEDERATION... 3 3.1 FASTSLÅ VERKSAMHETENS MÅLBILD FÖR SKOLFEDERATION... 3 3.1.1

Läs mer

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5 Manual för Kontokod 1 Översikt...2 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2 2 Område Kontokoder...5 2.1 Mapputforskare...5 2.2 Verktygsfält...6 2.3 Hitta

Läs mer

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt Användarkonton, användargrupper, användarrättigheter, lokala behörigheter och delningsbehörigheter är det som, för mig, utgör

Läs mer

Objektsamlingar i Java

Objektsamlingar i Java 1 (6) Objektsamlingar i Java Objektorienterad programmering 3 Syfte Att ge träning i att använda objektsamlingar i Java. Mål Efter övningen skall du kunna använda objektsamlingsklasserna ArrayList och

Läs mer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer apple NSL Manager Handbok för nätverksadministratörer Den här handboken innehåller information om NSL Manager (Network Services Location Manager) och om hur man konfigurerar ett nätverk för användning

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Nyheter och förändringar i Trafikverkets IDA

Nyheter och förändringar i Trafikverkets IDA Nyheter och förändringar i Trafikverkets IDA Dokumenthistorik Revision: Datum: Ändrat av: Orsak till ändring: 1.0 2015-03-06 Skapar dokument 1.1 2015-03-20 Kompletterat Excel Import/Export 1.2 2015-04-02

Läs mer

F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller

F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller Android enhet. För Android användaren finns möjligheten att öka batteritiden genom att stänga ner resurser som inte används.

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Mobilitet Vi kallar det Livet!

Mobilitet Vi kallar det Livet! Mobilitet Vi kallar det Livet! Klas Palmer kpalmer@novell.com Anders Ågren aagren@novell.com Mobil produktivitet Mobil produktivitet hemma Omfattande tekniska möjligheter Brett applikationsutbud Enkelt

Läs mer

Datalagringsmetodik och arkitektur i Java. Projektdefinition. Projektdefinition. Björn Brenander. 7 maj 2001

Datalagringsmetodik och arkitektur i Java. Projektdefinition. Projektdefinition. Björn Brenander. 7 maj 2001 Datalagringsmetodik och arkitektur i Java Projektdefinition Dokumenttitel Projektdefinition Dokumentansvarig Dokumentförfattare Björn Brenander Dokumentnamn Projektdefinition.doc Version 16 Ref. nr. Skapades

Läs mer

22 Användarnas hemmamappar

22 Användarnas hemmamappar 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

WELCOME TO. Value of IAM in Business Integrations

WELCOME TO. Value of IAM in Business Integrations WELCOME TO Value of IAM in Business Integrations WELCOME TO Value of IAM Agenda Zipper Zecurity, vilka är vi? IAM, varför och vad gör det för nytta? IBM Security Identity Manager IBM Security Role & Policy

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 F5 Exchange 2007 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 Spam Control and Filtering Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 2 Idag: Relaying Spamhantering och filtrering

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Dagens Agenda Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Observera Anteckna! Praktisk genomgång, inga direkta presentationer

Läs mer

Innehåll. dynamisk bindning. och programmering CRC) u Arv, polymorfi och

Innehåll. dynamisk bindning. och programmering CRC) u Arv, polymorfi och Innehåll u OOP snabbintroduktion u Datatyper u Uttryck u Satser u Arv (intro) u Programvaruutveckling och programmering u Klassdesign och metodik (UML, CRC) u Arv, polymorfi och dynamisk bindning u Fält

Läs mer

Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008

Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008 Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008 Anders Ardö Elektro- och informationsteknik Lunds Universitet Box 118, 221 00 Lund June 18, 2009 1 Inledning Digitala bibliotek

Läs mer

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. OVK 2 Systemkrav Dokument Datum / Date Signatur Sida / Page Systemkrav 2016-06-22 2 (6) OVK 2.0 Systemkrav för OVK2 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0 Regelverk Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag Bilaga A Tekniska ramverk Version: 1.0 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 1 1.1 Definitioner 1 2 Inledning...

Läs mer