Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 28 februari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 28 februari 2014"

Transkript

1 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 28 februari 2014

2 Inledning Ålems Sparbank ska ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar till anställda skall fastställas, tillämpas och följas upp. Syftet med ersättningspolicyn är att den ska främja långsiktighet och inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande bland sparbankens anställda. Vidare beskriver ersättningspolicyn hur ersättningssystemet är uppbyggt samt dess tillämpning och uppföljning. Denna ersättningspolicy har upprättats i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning. Ersättningspolicyn grundar sig på en av styrelsen genomförd riskanalys. För att undvika intressekonflikter med anledning av ersättningsbeslut som tas ska sparbanken beskriva, dokumentera och öppet redovisa hur bankens ersättningar till anställda fastställs. Policyn ska omfatta alla anställda. Definitioner m m. A. Anställda i ledande strategiska befattningar Anställda, som utöver den verkställande ledningen, leder och ansvarar för den dagliga verksamheten i sparbanken. Banken har bedömt att, utöver den verkställande direktören, har följande anställda ledande strategiska befattningar. Anställda i bankens ledningsgrupp Kreditchef Ekonomiansvarig B. Ersättning Ersättning utgörs av samtliga ersättningar och förmåner till den anställde. Ersättningen kan bestå av t ex kontant lön, andra kontanta ersättningar, ersättningar i form av aktier eller aktierelaterade instrument, pensionsavsättningar, avgångsvederlag och bilförmåner. I Ålems Sparbank förekommer följande av ovan nämnda typer av ersättning. Kontant lön Förmåner Resultatandelsstiftelse Pensionsavsättningar Till resultatandelsstiftelsen avsatta medel är utan koppling till sådana framtida riskåtaganden som kan komma att ändra sparbankens resultat- eller balansräkning.

3 C. Risktagare En anställd som tillhör en personalkategori som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över sparbankens risknivå. Det handlar normalt om anställda som kan ingå avtal eller ta positioner för bankens räkning eller på annat sätt påverka bankens risker. Ålems Sparbank har bedömt att följande anställda väsentligen kan påverka sparbankens risknivå. Anställd som har mandat att handla med finansiella instrument för bankens räkning Anställd med ansvar för kreditgivning D. Särskilt reglerad personal Särskilt reglerad personal utgörs av den verkställande ledningen och anställda i följande personalkategorier. 1. Anställda i ledande strategiska befattningar 2. Anställda med ansvar för kontrollfunktioner 3. Risktagare 4. Sådana anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen Beträffande punkt 1 hänvisas till stycke A och sparbankens bedömning i detta avsnitt. Vad gäller punkt 2 utgör bankens funktion för regelefterlevnad (compliance), dess funktion för riskhantering samt ansvarig för bankens kreditkontroll särskild reglerad personal och omfattas således av bankens ersättningspolicy. Bankens funktion för internrevision upprätthålls av extern uppdragstagare och omfattas inte av sparbankens ersättningspolicy. Det är dessutom så att ansvarig för nämnda funktion inte mottar någon rörlig ersättning för den tjänst som är föremål för uppdragsavtalet. Sparbankens bedömning avseende punkt 3 framgår under stycke C ovan. Under punkt 4 finns för närvarande ingen anställd som har en ersättning som uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen. E. Rörlig ersättning Rörlig ersättning är en på förhand till belopp eller storlek inte fastställd, vanligtvis resultatbaserad, del av ersättningen. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan koppling till sådana framtida riskåtaganden, vilka kan komma att ändra sparbankens resultat- eller balansräkning. F. Verkställande ledning Verkställande direktör en och andra personer i bankens ledningsgrupp eller liknande organ som är direkt ansvariga inför styrelsen eller den verkställande direktören.

4 G. Provisionsersättning Provisionsersättning är en på förhand inte fastställd ersättning som inte omfattas av definitionen av rörlig ersättning ovan. Styrning Ålems Sparbanks ersättningspolicy ska fastställas av styrelsen. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att ersättningspolicyn tillämpas och följs upp. Styrelsen beslutar om ersättning till den verkställande ledningen, ersättning till anställd som har det övergripande ansvaret för någon av sparbankens kontrollfunktioner samt om de åtgärder som ska vidtas för att följa upp tillämpningen av ersättningspolicyn. Ersättningar till andra anställda beslutas av den verkställande direktören. Banken har utsett ett ersättningsutskott, bestående av ordföranden och vice ordföranden, till att ansvara för följande: 1. Beredning av styrelsebeslut avseende ersättning till den verkställande ledningen. 2. Beredning av styrelsebeslut avseende ersättning till anställda som har det övergripande ansvaret för någon av sparbankens kontrollfunktioner. 3. Beredning av styrelsebeslut avseende åtgärder för att följa upp tillämpningen av bankens ersättningspolicy. Ledamöter som utses att ansvara för ovanstående punkter får inte ingå i sparbankens verkställande ledning. Styrelseledamöterna ska ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter i frågor om riskhantering och ersättning. Ledamöterna ska göra en oberoende bedömning av sparbankens ersättningspolicy och ersättningssystem. Styrelsen ska beakta ersättningspolicyn vid utvärdering av bankens interna kapitalutvärdering (IKU). Uppföljning och kontroll Ålems Sparbank har utsett funktionen för internrevision att utgöra oberoende kontrollfunktion såvitt avser uppföljning och kontroll av bankens ersättningspolicy. Den oberoende kontrollfunktionen ska när det är lämpligt och i vart fall årligen granska huruvida bankens ersättningssystem överensstämmer med denna ersättningspolicy. Resultatet av granskningen ska rapporteras till styrelsen senast i samband med att årsredovisningen fastställs. I det fall kontrollfunktionen finner att bankens ersättningar till enskilda anställda avviker från denna ersättningspolicy ska rapportering till styrelsen ske omgående. Vid den bedömnings- och utvärderingsprocess som ersättningskommittén utför i enlighet med vad som angivits ovan i avsnittet om styrning ska lämpliga kontrollfunktioner delta. Grundläggande principer för ersättningar Lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att sparbanken kan attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

5 Anställda vid kontrollfunktioner ska alltid få en sådan ersättning som gör det möjligt för banken att anställa kvalificerad och erfaren personal till dessa funktioner. Banken har även att följa aktuella kollektivavtal och gällande arbetsrättslig lagstiftning vid bestämmandet av ersättningar till anställda. Riktlinjer för ersättningar Sparbankens ersättningssystem ska vid var tid vara utformat så att det dels gynnar bankens långsiktiga intressen, dels överensstämmer med de regler och principer som har upprättats i syfte att skydda sparbankens kunder. De ersättningar som sparbanken betalar ut får inte äventyra bankens långsiktiga resultat och ekonomiska ställning. I det fall bankens styrelse avser att bevilja och betala ut rörliga ersättningar till personal i ledande strategisk befattning ska styrelsen se till att ersättningsnivån inte sätts så högt att den begränsar bankens förmåga att uppfylla lagstadgade krav på bankens kapitalbas. Ersättningarna ska inte vara så höga att de äventyrar bankens förmåga att sammantaget redovisa positivt resultat över en konjunkturcykel. Genom ovan grundläggande principer och riktlinjer gör sparbanken bedömningen att eventuella intressekonflikter kan undvikas. Enligt bankens bedömning är ersättningsformerna, mot bakgrund av bankens storlek och den verksamhet som bedrivs, väl förenliga med den proportionalitetsprincip som föreskrifterna medger. Fast ersättning Förmåner Pensionsavsättningar Avsättning till resultatandelsstiftelse Resultatandelssystem Utöver fast ersättning, förmåner och pensionsavsättningar görs, inom ramen för ett resultatandelssystem, avsättningar till resultatandelsstiftelsen Guldeken. Fonderade medel står under extern förvaltning. Resultatandelssystemet, som ska omfatta samtliga bankens anställda, ska inte vara utformat på ett sådant sätt att det ger incitament till ökat risktagande. Avsättning ska ske utifrån de kriterier som styrelsen fastställer årligen. Gemensamt för de uppsatta kriterierna är dels att de ska vara direkt kvantifierbara och avstämningsbara vid årets slut eller strax därefter, dels att bankens målsättning inte ska kunna nås genom enskilda insatser. Till stiftelsen avsatta medel bildar en gemensam fond i vilken sparbankens anställda äger en individuell andel. De kriterier som har uppställts av styrelsen och som ligger till grund för bestämmande av storleken på de avsättningar som görs till fonden ska vara baserade på det totala resultatet som har uppnåtts inom banken. Enskild anställd ska inte kunna påverka avsättningens storlek. Vid beslut om hur stort belopp som ska avsättas till resultatandelssystemet ska styrelsen utgå från dels bankens rörelseresultat, dels huruvida av styrelsen fastställda mål har uppnåtts. Styrelsen ska också ta hänsyn till huruvida avsättning påverkar bankens resultat på lång sikt. Avsättning ska inte ske för det fall banken uppvisar ett negativt resultat exklusive försäljningar av organisationsaktier. Avsättning ska inte heller ske om avsättningen kan komma få en negativ inverkan på bankens långsiktiga resultat.

6 Vid avsättning till resultatandelssystemet ska följande process tillämpas: År 0/första kvartalet år 1 År 1 Första kvartalet år 2 Bankens styrelse fastställer de kriterier som ska ligga till grund för avsättning till fonden under innevarande verksamhetsår. Beslutade kriterier ska dokumenteras. Under verksamhetsåret sker en löpande uppföljning av i vilken utsträckning kriterierna uppfylls. Resultatet ska dokumenteras och rapporteras till styrelsen efter varje kvartalsskifte. Vid verksamhetsårets slut ska utfallet räknas fram för att bokföras i årsbokslutet. Styrelsen fattar beslut om storleken på eventuell avsättning och överföring av medel till resultatandelsstiftelsen Guldeken. Avsättningens storlek är avhängig dels föregående års utfall enligt ovanstående punkt, dels bankens intjäningsförmåga vid tidpunkten för avsättningen. Avsättning ska inte ske för det fall avsättningen kan komma att få en negativ inverkan på bankens långsiktiga resultat. Utbetalning ska senast den 31 mars år 2 och efter det att årsredovisningen har undertecknats av styrelsen och bankens externa revisor. Resultatandelssystemets utformning, innefattande uppställda kriterier och avsättningarnas storlek, ska inte vara föremål för individuella anställningsavtal och ska inte utgöra någon bindande förpliktelse gentemot enskild anställd, utan samtliga beslut som rör resultatandelssystemet ska fattas självständigt och på eget initiativ av sparbankens styrelse. Resultatbedömning och riskjustering För det fall att banken beslutat att utge rörliga ersättningar ska banken beakta att den rörliga ersättningen står i lämplig balans till de fasta ersättningar som sparbanken utger. Bankens bedömning av det resultat som ligger till grund för beräkningen av rörlig ersättning ska i huvudsak baseras på riskjusterade vinstmått, avseende såväl nuvarande som framtida risker. Bankens resultatbedömning ska göras i ett flerårigt perspektiv för att dels säkerställa att bedömningen baseras på långsiktiga resultat, dels att bankens underliggande konjunkturcykel samt affärsrisker beaktas när den resultatbaserade ersättningen betalas ut. Banken ska, om rörlig ersättning förekommer, basera den rörliga ersättningen till särskild reglerad personal på såväl den anställdes resultat som den berörda resultatenhetens och sparbankens totala resultat. Vid bedömningen ska såväl finansiella som icke-finansiella kriterier beaktas. De finansiella och icke-finansiella kriterier som banken lägger till grund för beslut om ersättning ska specificeras och dokumenteras. Banken ska vidare ta hänsyn till kostnaderna för att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen. Utbetalning av rörlig ersättning till särskilt reglerad personal Om beslut om rörlig ersättning fattas ska för särskilt reglerad personal minst 40 % av den rörliga ersättningen skjutas upp minst tre till fem år innan den betalas ut eller äganderätten övergår till den anställde. Vid beslutet om hur stor del av den rörliga ersättningen som ska skjutas upp och hur länge, ska banken ta hänsyn till dess konjunkturcykel, de risker affärsverksamheten medför, den anställdes ansvar och arbetsuppgifter samt storleken på den rörliga ersättningen.

7 För anställda i den verkställande ledningen och andra i bankens särskilt reglerade personal som har rörliga ersättningsandelar på ett särskilt högt belopp ska minst 60 % av den rörliga ersättningen skjutas upp. Reglerna avseende uppskjutande av ersättning enligt ovan ska tillämpas på personal vars rörliga ersättning under ett år uppgår till minst kronor. Den uppskjutna ersättningen ska endast betalas ut eller övergå till den anställde till den del det är försvarbart med hänsyn till bankens finansiella situation och motiverat enligt bankens, den berörda affärsenhetens och den anställdes resultat. Den uppskjutna delen av ersättningen ska även kunna utgå helt av samma skäl. Offentliggörande Offentliggörande av ersättningar följer av kraven i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering. Hur sparbanken offentliggör information om dess ersättningssystem m m regleras i bankens instruktion för offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering. Banken ska publicera uppgifterna i en sådan form att de inte riskera att avslöja enskilda personers ekonomiska förhållanden. Det åligger banken att årligen ta fram ett förslag till utformning av redogörelsen för godkännande av extern revisor. Information och tillgängliggörande Banken ska informera samtliga anställda om dels de kriterier som styr deras ersättning, dels om hur deras resultat bedöms. Bedömningsprocessen och ersättningspolicyn ska vara tillgänglig för alla anställda. Ersättningspolicyns tillämpning Denna ersättningspolicy är tillämplig på ersättning som följer av avtal som ingåtts före den 1 mars 2011 och som beslutas eller betalas ut efter det datumet.

8 RISKANALYS Avseende rörliga ersättningar i Ålems Sparbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning ska utifrån de kriterier som ligger till grund för den rörliga ersättningen styrelsen i banken genomföra en riskanalys. Generella kommentarer kring kategorier Verkställande ledning Med verkställande ledning avses verkställande direktören. Följande personer är berörda: Niclas Petersson Verkställande direktör Ledningsgruppen anses för närvarande inte ha sådana beslutsmandat att de kan sägas tillhöra den verkställande ledningen. Ledningsgruppen bedöms ingå i gruppen nedan. Anställda i ledande strategiska befattningar I den här gruppen ingår de personer som är medlemmar i ledningsgruppen. Följande personer är berörda: Joakim Adolfsson Ledningsgrupp, Ansvarig Företag Anders Peterson Ledningsgrupp, Ansvarig Privat Låna Carina Björnholm Ledningsgrupp, Ansvarig Privat Spara Anders André, Kreditchef Linn Wigren, Ekonomiansvarig Anställda med ansvar för kontrollfunktioner Personer med ansvar för kontrollfunktioner ska särskilt anges. Särskilda regler gäller för deras möjlighet till rörlig ersättning. I sparbanken omfattas följande personer: Peder Johansson Riskkontroll, Kreditkontroll, Compliance Internrevisionen upprätthålls av extern uppdragstagare (KPMG AB) och omfattas inte av bankens ersättningspolicy. Ansvarig för nämnda funktion mottar ej heller någon rörlig ersättning för den tjänst som är föremål för avtalet. Personerna ovan kan inte ha en rörlig ersättning som baseras på resultatet för verksamheten. Risktagare Här avses personer som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över bankens risknivå. Det handlar normalt om anställda som kan ingå avtal eller ta positioner för bankens räkning eller på annat sätt påverka bankens risker. Kreditgivning är ett sådant område som kan medföra betydande risker för banken. Styrelsen gör dock bedömning att varje enskild kredithandläggare har ytterst begränsade möjligheter att

9 på egen hand påverka risknivån i banken. Enligt bankens kreditinstruktion krävs som huvudregel att bankens VD eller kreditchef medverkar i ett kreditbeslut på delegationsnivå. Kreditchefen medverkar, tillsammans med VD och ledningsgrupp, i dels Kontorskommittéerna och dels Kontorsdelegationerna, vilket gör att han kan påverka nivån på de kreditrisker som banken utsätts för. Följande personer kan därför hänföras till kategorin risktagare: Niclas Petersson Verkställande direktör Joakim Adolfsson Ledningsgrupp, Ansvarig företag Anders Peterson Ledningsgrupp, Ansvarig Privat Låna Carina Björnholm Ledningsgrupp, Ansvarig Privat Spara Anders André - Kreditchef Med tanke på att sparbanken har påbörjat en mer omfattande förvaltning av bankens egna medel mot bakgrund av den likviditetsreserv banken ska avsätta kan man tänka sig att Monica Wilén borde omfattas av begreppet. Monica ingår tillsammans med VD i den grupp som har mandat att ta positioner avseende bankens likvida medel. Även om Monica inte på egen hand kan fatta beslut i dessa frågor har hon ett stort inflytande på de placeringar som banken genomför. Av det skälet är det rimligt att anse att hennes roll förändrats på så sätt att hon numera kan anses som risktagare. Monica Wilén, Finans Anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen För närvarande finns ingen anställd som har en ersättning som kvalificerar sig för den här kategorin. Särskilt reglerad personal Per automatik ingår den verkställande ledningen alltid i kategorin särskilt reglerad personal. Utöver den gruppen ingår de personer som identifierats i följande kategorier: Anställda i ledande strategiska befattningar Anställda med ansvar för kontrollfunktioner Risktagare Anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen I enlighet med vad styrelsen kommit fram till ovan utgör följande personer särskilt reglerad personal: Niclas Petersson Verkställande direktör Peder Johansson Ansvarig för kontrollfunktioner Anders André - Kreditchef Joakim Adolfsson Ledningsgrupp, Ansvarig Företag Anders Peterson Ledningsgrupp, Ansvarig Privat Låna Carina Björnholm Ledningsgrupp, Ansvarig Privat Spara Linn Wigren, Ekonomiansvarig Monica Wilén, Finans För den här kategorin gäller att rörlig ersättning uppgående till mer än kronor per år ska skjutas upp tre till fem år. Banken har dock ingen anställd som kan erhålla en rörlig

10 ersättning som överstiger kronor, varför ingen uppskjutning av rörlig ersättning kommer att göras. Särskilda kommentarer kring resultatandelssystemet för 2014 Följande kommentarer kan göras kring det resultatandelssystem som beslutats att gälla för Målsättningar Effektivitet Målsättningen för effektiviteten i verksamheten utgörs av en kontroll att affärsvolymen per anställd inte understiger en viss nivå av genomsnittet för övriga sparbanker. Nyckeltalet är ganska trögrörligt, vilket gör att ingen enskild person kan påverka nyckeltalet i nämnvärd omfattning. Det enda som sker om målet uppfylls är att ingen reducering av övriga mål blir aktuell. Styrelsen ser därför ingen särskild risk vad gäller effektivitetsmålet. Lönsamhet Lönsamheten mäts som rörelseresultat, före avsättning till resultatandelssystem, i % av medelomslutningen. Resultatet kan givetvis påverkas på olika sätt av olika personer. Störst möjlighet att påverka har den verkställande ledningen samt ansvarig för ekonomifunktionen. Samtliga personer inom dessa funktioner innefattas i begreppet särskilt reglerad personal. Styrelsen bedömer att lönsamhetsmålet ska beräknas utifrån det resultat som sparbanken uppnår det aktuella året. Därigenom belönas den insats som ligger till grund för den avsättning som ska göras. Men för att tilldelning ska ske måste även det genomsnittliga resultatet för den senaste tre- och femårsperioden, inklusive det aktuella räkenskapsåret, vara bättre än övriga sparbankers. Beräkning av resultatutrymme sker på samma sätt för det aktuella året som för tre- och femårsperioden. Om utfallet för någon av kontrollperioderna är lägre sker tilldelning enligt det lägsta alternativet. Om någon av kontrollperioderna uppvisar ett lägre resultat än jämförelsebankerna utgår ingen ersättning för lönsamhetsmomentet. Med ovanstående synsätt sker en bedömning av såväl det kortsiktiga som det långsiktiga resultat, vilket torde borga för att resultatbedömningen sker utifrån ett riskjusterat mått. Generellt gäller att för tilldelning ska bankens resultat vara positivt. Tilldelning sker endast för merresultat genom att ett sådant räknas om till kronor och ören och därefter delas lika mellan personalen och banken upp till en viss nivå. Historiskt har den rörliga ersättningen som mest uppgått till 6-7 % av den fasta ersättningen. Styrelsen beslutar därför att den rörliga ersättningen maximalt kan uppgå till 10 % av den fasta ersättningen räknat för alla anställda. Personförsäkring I en värld med många gånger hög belåning är det viktigt med ett livskydd. Avsaknaden av ett sådant har flera gånger kostat banken betydande summor. Målområdet har vidgats gentemot föregående år genom att samtliga typer av personförsäkringar inte bara liv ingår. Även försämrade inkomstförhållanden påverkar kundens, och i förlängningen bankens, ekonomi. Förra året innehöll viss draghjälp från avvecklingen av låneskyddet, vilket nu försvinner. Måltalen är något lägre jämfört med 2013, men kan påverkas av flera samtidigt som målets inverkan på den totala avsättningen är begränsad.

11 Sakförsäkringar Målsättningen har sänkts något jämfört med året innan. Det beror på att marknaden har bearbetats i större omfattning nu efter några år, vilket försvårar möjligheterna till avslut. Samtidigt har också det maximala beloppet för målet sänkts och är relativt lågt. Styrelsen bedömer att riskerna med målet är låga och ser ingen person som ensam kan påverka målsättningen. Precis som för personförsäkringsmålet kan några hjälpas åt, men i sammanvägningen väger målet ganska lätt. Kundkännedom Reglerna om kundkännedom har funnits några år och är ett viktigt inslag i möjligheterna att stoppa penningtvätt och terroristfinansiering. För att kunna upptäcka transaktioner som strider mot AML-regelverket är det av stor vikt att banken känner till kunden så pass väl att den på rimliga grunder kan avgöra om det förekommer otillåtna transaktioner som i så fall ska rapporteras i vederbörlig ordning. Samtliga kunder ska därför genomgå en s k kundkännedom, där uppgifter om hur kunden identifierats och hur kundens inkomst- och förmögenhetsförhållande ser ut ska anges. Här finns fortfarande ett arbete att göra och därför har styrelsen beslutat att banken ska flytta fram sina positioner betydligt och, framför allt på företagssidan, under året nå en nivå där samtliga kunder är genomgångna. Arbete är tämligen omfattande och målet berör på så sätt alla medarbetare, i vart fall de med kundkontakt. Målet är av riskbegränsande natur och bidrar inte till högre risk utan tvärtom. Därför ser inte styrelsen att målet skulle inverka menligt på bankens förmåga att fullgöra de framtida åtaganden den har eller kommer att få. Blancodel i kreditportföljen 2013 fokuserades hårt på blancomålet, vilket fick till följd att blancodelen i portföljen kunde sänkas från 38 % till 32 %, en märkbar förbättring. Styrelsen vill behålla fokuset på området och medger en mindre tilldelning om nuvarande nivå behålls. Ambitionen är att fortsätta sänka blancodelen till 30 %, vilket ger en klart bättre tilldelning. Målet har en riskreducerande karaktär och anses av förklarliga skäl inte inverka negativt på bankens finansiella ställning. Kredituppföljningar Genom ett gediget arbete har kredituppföljningar nått ett läge där de är i fas. Styrelsen har dock fortfarande valt att bibehålla en målsättning där kravet är att det läget ska upprätthållas. Målet är därför, likt affärsvolymen, ett kontrollerande mål, men i det här fallet ges det tilldelning om målet nås. I år finns ingen stolpe-ut -klausul utan samtliga uppföljningar ska vara gjorda i tid. Målet kan påverkas av företagsavdelningen tillsammans. Ingen enskild handläggare mäktar med att på egen hand tillse att målet uppfylls. Inlåning Kraven på likviditet och bankens LTD-mål ställer krav på en fortsatt god inlåningsutveckling. Därför finns ett mål med inriktning på tillväxt av inlåning. Målet kan inte påverkas av någon enskild tjänsteman. Riskerna med målet bedöms som ringa. Generellt Produktmålen syftar till att alla anställda ska känna att de kan bidra till minst ett mål. Varje mål har en relativt låg belöning. Det sista steget betalas generellt bättre i jämförelse med de lägre nivåerna.

12 Sammanfattning Med anledning av den riskanalys som genomförts har styrelsen beslutat om följande. 1. Bedömningen av resultatet görs för det aktuella räkenskapsåret, men samtidigt sker en kontroll mot ett tre- och ett femårsresultat. Tilldelning sker enligt det alternativ som ger det lägsta merresultatet. Uppvisar någon av kontrollperioderna ett lägre genomsnitt än övriga sparbanker för motsvarande period sker ingen tilldelning oavsett utfallet för det aktuella räkenskapsåret. Övriga principer för resultatberäkningen är oförändrade. 2. Innan inbetalning till resultatandelsstiftelse sker senast den 31 mars året efter intjänandeåret, förbehåller sig styrelsen rätten att fatta slutligt beslut om avsättning baserat på bankens finansiella situation vid inbetalningstillfället alternativt om styrelsen ser andra faktorer som väsentligt kommer att påverka bankens möjlighet att infria sina åtaganden i framtiden eller att banken får svårigheter att uppfylla de lagkrav som ställs på banken. 3. För kategorin särskilt reglerad personal ska, innan inbetalning görs, avstämning ske genom att följande nyckeltal för banken ska vara uppfyllda: Kapitalbaskvoten ska för Ålems Sparbank uppgå till minst 1,40. Ålems Sparbanks likviditetsmål per ska vara uppfyllt. 4. Niclas Petersson, i egenskap av verkställande ledning, Peder Johansson, med ansvar för kontrollfunktioner, samt Linn Wigren, ekonomiansvarig, undantas från resultatandelssystemet. I Peders fall har det bedömts som svårt att hitta relevanta mål som kan ligga till grund för en medverkan, medan det i Linns fall har ansetts som olämpligt att hon, med möjlighet att redovisningsmässigt påverka det resultat som ska ligga till grund för bedömningen, medverkar i resultatandelssystemet. 5. Den rörliga ersättningen i banken får maximalt uppgå till 10 % av den fasta ersättningen.

Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011.

Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011. Ersättningspolicy för Ålems Sparbank Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011. Inledning Ålems Sparbank ska ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2014 1 9 ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2012 2 9 1.

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2014-05-28 Tidigare fastställd av styrelsen 2013-06-19 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté

Läs mer

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: ERSÄTTNINGSPOLICY Antagen av styrelsen den 2013-12-19. Ersätter tidigare ersättningspolicy antagen av styrelsen 2012-11-20. Ansvarig för implementering: Bankens verkställande direktör. 1. Definitioner

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720 SALA SPARBANK Ersättningspolicy POL 720 Datum för fastställelse 2014-10-03 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation och ansvar...

Läs mer

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Allmänt 3. Mål 4. Riskanalys 5. Definitioner 6. Särskilt reglerad personal 7. Syfte med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

7.2 Ersättningspolicy

7.2 Ersättningspolicy 7.2 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Norrbärke Sparbank 2015-06-11 Ersätter tidigare: 2014-10-02 Senast faktaändrad: 2015-05-22 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen Tillämpliga

Läs mer

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Policy Ersättning Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Dokumentnamn Policy Ersättning Ägare Styrelsen Ramverksnummer 720.001 Ansvarig för implementering 1:a försvarslinjen Gäller

Läs mer

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-08-27 Ersätter tidigare fastställd 2012-12-18 Allmänt Syftet med denna policy är att styrelsen i Bjursås Sparbank AB (nedan kallad banken) ska ange grunder

Läs mer

Pandium Capital AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Pandium Capital AB den 21 januari 2014.

Pandium Capital AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Pandium Capital AB den 21 januari 2014. Pandium Capital AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Pandium Capital AB den 21 januari 2014. 1 INNEHÅLL 1 Innehåll... 1 2 Definitioner... 2 3 Inledning... 3 4 Policyns målgrupp... 3 5 Grundläggande

Läs mer

Sammanfattning Ersättningspolicy

Sammanfattning Ersättningspolicy Sammanfattning Ersättningspolicy för Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB, org. nr. 556674-7456, nedan benämnt Bolaget. 1. Inledning Värdepappersbolag skall ha en ersättningspolicy som styr hur

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 1 (6) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Denna ersättningspolicy grundar sig på en av styrelsen genomförd riskanalys, bilaga 1.

Denna ersättningspolicy grundar sig på en av styrelsen genomförd riskanalys, bilaga 1. Ersättningspolicy - P15 2013-01-22 Sparbanken Lidköping/p314ERH. Fastställda av styrelsen 2013-01-24. Att gälla tills vidare. Definitioner Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha

Läs mer

Ersättningspolicy Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen av styrelsen den 21 maj 2014 OPM. Optimized Portfolio Management

Ersättningspolicy Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen av styrelsen den 21 maj 2014 OPM. Optimized Portfolio Management Ersättningspolicy Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen av styrelsen den 21 maj 2014 OPM Optimized Portfolio Management 1 Definitioner i Ersättningspolicy I denna policy ska termer

Läs mer

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Åse Viste Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2014-12-19 Sidan 1 Innehållsförteckning Externa regelverk... 2 1 Syfte... 3 2 Övergripande mål... 3 3 Organisation och

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen utfärdade i juni 2013 föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Bakgrund Avanzas ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställs upp i externa regler gällande för de verksamheter som bolag i Avanza-koncernen

Läs mer

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy Ekeby Sparbank Ersättningspolicy Innehåll 1. Syfte... 2 2. Mål... 2 3. Personalpolicy... 2 4. Rörlig ersättning till anställda... 2 5. Särskilt ansvarig styrelseledamot... 2 6. Kriterier för rörlig ersättning...

Läs mer

Dokument Ersättningspolicy Fastställd den 2014-01-21. Omprövad Omprövad Omprövad Omprövad Omprövad

Dokument Ersättningspolicy Fastställd den 2014-01-21. Omprövad Omprövad Omprövad Omprövad Omprövad 1. Allmänt Syfte... 1 2. Riskanalys... 1 3. Syfte med rörlig ersättning till anställda... 1 4. Styrning... 2 4.1. s ansvar... 2 4.2. Ersättningsutskott Särskilt ansvarig styrelseledamot... 2 5. Målsättning...

Läs mer

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Styrelsen har för 2010 beslutat om riktlinjer för fast och rörlig ersättning i enlighet med kraven i Finansinspektionens allmänna

Läs mer

DALSLANDS SPARBANK ERSÄTTNINGSPOLICY

DALSLANDS SPARBANK ERSÄTTNINGSPOLICY 1 DALSLANDS SPARBANK ERSÄTTNINGSPOLICY Omprövad av styrelsen Fastställd av styrelsen 2015-02-17 2014-08-14 Innehållsförteckning 1. Allmänt 2 2. Styrning 2 3. Riskanalys 2 4. Särskilt ansvarig styrelseledamot

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK. Riskanalys avseende Sparbankens Ersättningspolicy

VIRSERUMS SPARBANK. Riskanalys avseende Sparbankens Ersättningspolicy VIRSERUMS SPARBANK Riskanalys avseende Sparbankens Ersättningspolicy Innehåll Versionshantering... 3 1. Bakgrund... 3 2. Ersättningspolicyn och ersättningssystemet... 3 2.1 Särskilt reglerad personal...

Läs mer

redogörelse för Skandia ABs ersättningar 2012

redogörelse för Skandia ABs ersättningar 2012 redogörelse för Skandia ABs ersättningar 2012 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer

Läs mer

Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy

Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy ( Fastställd av Folksam Livs styrelse den 19mars 2013) 1. Allmänt Enligt Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter bör företag som står under

Läs mer

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Prognosia AB Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Fastställd i styrelsen 2012-08-30, uppdaterad 2013-10-02 1(4) Bakgrund I enlighet med Finansinspektionens föreskrift om ersättningssystem i värdepappersbolag

Läs mer

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk.

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk. Redogörelse för ersättningar i Pareto Securities 2014 Styrelsen i Pareto Securities AB ( Bolaget ) fastställde i oktober 2014 en uppdaterad ersättningspolicy som grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2013

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2013 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 03 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 03 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut,

Läs mer

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013

HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 HOLMIA ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA 2013 REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR INOM HOLMIA Regelverk för ersättningar Finansinspektionen ( FI ) har lämnat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag,

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Broker Services AB

Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Broker Services AB Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Broker Services AB enligt Finansinspektionens föreskrifter om ersättningspolicy, FFFS 2011:1, 2014:22 och CRR (Tillsynsförordningen (EU) nr 575/2013)

Läs mer

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2014

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2014 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2014 1 Skandiabanken Ersättningsrapport 2014 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2014 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter

Läs mer

Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Stockholm AB. enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy, FFFS 2011:2

Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Stockholm AB. enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy, FFFS 2011:2 Redogörelse avseende ersättningspolicy i NASDAQ OMX Stockholm AB enligt Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy, FFFS 2011:2 Ersättningspolicy Inledning NASDAQ OMX Group Inc. tillämpar globala,

Läs mer

Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy

Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy Investerum AB 556693-7495 & Investerum Pension KB 969683-3913 Regelbok 2014-2015 Sida 1 Investerum AB - Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy

Läs mer

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och Uppföljning och utvärdering av program för aktiebaserad ersättning, tillämpningen av riktlinjer för ersättning samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i banken. Allmänt Styrelsen i SEB

Läs mer

RISKANALYS AV SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGSSYSTEM OCH ERSÄTTNINGSINSTRUKTION

RISKANALYS AV SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGSSYSTEM OCH ERSÄTTNINGSINSTRUKTION 1 (7) RISKANALYS AV SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGSSYSTEM OCH ERSÄTTNINGSINSTRUKTION Inledning Enligt nya regler ska finansinstitut upprätta en ersättningspolicy och genomföra en riskanalys med avseende på

Läs mer

Aktie Ansvar AB FI Dnr 11-4539 Att: Styrelsens ordförande Delgivning nr 2 Box 55659 102 15 STOCKHOLM

Aktie Ansvar AB FI Dnr 11-4539 Att: Styrelsens ordförande Delgivning nr 2 Box 55659 102 15 STOCKHOLM 2011-06-28 BESLUT Aktie Ansvar AB FI Dnr 11-4539 Att: Styrelsens ordförande Delgivning nr 2 Box 55659 102 15 STOCKHOLM Beslut om anmärkning och straffavgift Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY 2014. Bakgrund

ERSÄTTNINGSPOLICY 2014. Bakgrund ERSÄTTNINGSPOLICY 2014 Bakgrund Ett ersättningssystem hos ett finansiellt institut som är olämpligt uppsatt och som inte kontrolleras har funnits vara en orsak till uppkomna finansiella kriser. Ett antal

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser.

Operativ risk kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel eller till följd av yttre händelser. Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft i Sverige.

Läs mer

Beslut om anmärkning och straffavgift

Beslut om anmärkning och straffavgift 2011-12-06 BESLUT Nordea Bank AB FI Dnr 11-9195 Att: Styrelsens ordförande 105 71 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Sammanfattning REMISSPROMEMORIA

Sammanfattning REMISSPROMEMORIA REMISSPROMEMORIA Datum 2010-12-02 FI Dnr 10-9254 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 Förslag till nya föreskrifter om ersättningssystem

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia

riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia Riskanalys av Skandias ersättningssystem och ersättningspolicy Inledning Enligt nya regler ska finansinstitut upprätta en ersättningspolicy

Läs mer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer Resultatdisposition (punkt 10b) Styrelsen föreslår, i linje med bolagets mål om att nettoskulden i relation till EBITDA inte ska överstiga 3,0 gånger, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2013

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2013 DNB ASSET MANAGEMENT AB Org.nr. 556387-6159 ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB 31 DECEMBER 2013 Informationen lämnas i enlighet med de bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Konsoliderad situation för Solidar

Konsoliderad situation för Solidar Konsoliderad situation för Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. 1 Bakgrund Information om den konsoliderade

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8)

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Case Asset Management Riskpolicy Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 2 RISKORGANISATION... 3

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 pelare 3 FOREX BANK AB 2009 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Inledning FOREX Bank AB, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX). Detta dokument utgör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram.

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram. Punkt 18 a) b) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 25 mars 2015 angående långfristiga aktieprogram för 2015 Bakgrund SEB vill vara en attraktiv

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Finansiella företagsgruppen Solidar

Finansiella företagsgruppen Solidar Finansiella företagsgruppen Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov Information om risker, riskhantering och kapitalbehov GCC Capital AB är ett kreditmarknadsbolag under finansinspektionens tillsyn. Bolaget bedriver utlåning genom leasing och har historiskt när bolaget

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Bolagsstyrning och riskhantering nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Punkt 19 Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen För ledande befattningshavare i koncernen har under 2014 tillämpats de

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Information om risk och likviditet - 110630

Information om risk och likviditet - 110630 Information om risk och likviditet - 110630 Finansiell riskhantering Bolaget har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Värdepappersinstitut har att bland annat följa kraven i Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

NYHETSBREV. Offentliggörande av årsvis och periodisk information. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Offentliggörande av årsvis och periodisk information. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Offentliggörande av årsvis och periodisk information nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV) 1. Upphävda och nya föreskrifter

Läs mer

Offentliggörande avseende ersättningar för verksamhetsåret 2013

Offentliggörande avseende ersättningar för verksamhetsåret 2013 Offentliggörande avseende ersättningar för verksamhetsåret 2013 Detta offentliggörande avser ersättningar till anställda inom Garantum för verksamhetsåret 2013. Inga externa konsulter har använts för framtagandet

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder; Utkom från trycket

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker; FFFS 2014:4 Utkom

Läs mer

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB OCH DESS FINANSIELLA FÖRETAGSGRUPP

ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB OCH DESS FINANSIELLA FÖRETAGSGRUPP DNB ASSET MANAGEMENT AB Org.nr. 556387-6159 ÅRLIG INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING, RISKHANTERING OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM I DNB ASSET MANAGEMENT AB OCH DESS FINANSIELLA FÖRETAGSGRUPP 31 DECEMBER 2012 Informationen

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Riskhantering i Tjustbygdens Sparbank AB - 2008

Riskhantering i Tjustbygdens Sparbank AB - 2008 Riskhantering i Tjustbygdens Sparbank AB - 2008 Inledning I vår verksamhet utgörs de viktigaste riskerna av kreditrisker, finansiella risker och operativa risker. Styrelsen har det yttersta ansvaret för

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet Konsoliderad situation för Solidar

Kapitaltäckning och likviditet Konsoliderad situation för Solidar Kapitaltäckning och likviditet Konsoliderad situation för Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. 1 Bakgrund

Läs mer

Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter

Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter Fastställd av styrelsen i Optimus Fonder AB den 26 november 2013 Interna regler för hantering av etiska frågor och intressekonflikter

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Vem är jag och varför dessa frågor? Styrelseledamot i CF sedan start Växelvis

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer