Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011."

Transkript

1 Ersättningspolicy för Ålems Sparbank Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober Inledning Ålems Sparbank ska ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar till anställda skall fastställas, tillämpas och följas upp. Syftet med ersättningspolicyn är att den ska främja långsiktighet och inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande bland sparbankens anställda. Vidare beskriver ersättningspolicyn hur ersättningssystemet är uppbyggt samt dess tillämpning och uppföljning. Denna ersättningspolicy har upprättats i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning. Ersättningspolicyn grundar sig på en av styrelsen genomförd riskanalys. För att undvika intressekonflikter med anledning av ersättningsbeslut som tas ska sparbanken beskriva, dokumentera och öppet redovisa hur bankens ersättningar till anställda fastställs. Policyn ska omfatta alla anställda. Definitioner m m. A. Anställda i ledande strategiska befattningar Anställda, som utöver den verkställande ledningen, leder och ansvarar för den dagliga verksamheten i sparbanken. Banken har bedömt att, utöver den verkställande direktören och dennes ställföreträdare, har följande anställda ledande strategiska befattningar. Anställda i bankens ledningsgrupp B. Ersättning Ersättning utgörs av samtliga ersättningar och förmåner till den anställde. Ersättningen kan bestå av t ex kontant lön, andra kontanta ersättningar, ersättningar i form av aktier eller aktierelaterade instrument, pensionsavsättningar, avgångsvederlag och bilförmåner. I Ålems Sparbank förekommer följande av ovan nämnda typer av ersättning. Kontant lön Pensionsavsättningar

2 Vidare förekommer avsättning till en resultatandelsstiftelse. Till resultatandelsstiftelsen avsatta medel är utan koppling till sådana framtida riskåtaganden som kan komma att ändra sparbankens resultat- eller balansräkning. C. Risktagare En anställd som tillhör en personalkategori som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över sparbankens risknivå. Det handlar normalt om anställda som kan ingå avtal eller ta positioner för bankens räkning eller på annat sätt påverka bankens risker. Ålems Sparbank har bedömt att följande anställda väsentligen kan påverka sparbankens risknivå. Anställd som har mandat att handla med finansiella instrument för bankens räkning Anställd med ansvar för kreditgivning D. Särskilt reglerad personal Särskilt reglerad personal utgörs av den verkställande ledningen och anställda i följande personalkategorier. 1. Anställda i ledande strategiska befattningar 2. Anställda med ansvar för kontrollfunktioner 3. Risktagare 4. Sådana anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen Beträffande punkt 1 hänvisas till stycke A och sparbankens bedömning i detta avsnitt. Vad gäller punkt 2 utgör bankens funktion för regelefterlevnad (compliance), dess funktion för riskhantering samt ansvarig för bankens kreditkontroll särskild reglerad personal och omfattas således av bankens ersättningspolicy. Bankens funktion för internrevision upprätthålls av extern uppdragstagare och omfattas inte av sparbankens ersättningspolicy. Det är dessutom så att ansvarig för nämnda funktion inte mottar någon rörlig ersättning för den tjänst som är föremål för uppdragsavtalet. Sparbankens bedömning avseende punkt 3 framgår under stycke C ovan. Under punkt 4 finns för närvarande ingen anställd som har en ersättning som uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen. E. Rörlig ersättning Rörlig ersättning är en på förhand till belopp eller storlek inte fastställd, vanligtvis resultatbaserad, del av ersättningen. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan koppling till sådana framtida riskåtaganden, vilka kan komma att ändra sparbankens resultat- eller balansräkning. F. Verkställande ledning Verkställande direktör, den ställföreträdande verkställande direktören och andra personer i bankens ledningsgrupp eller liknande organ som är direkt ansvariga inför styrelsen eller den verkställande direktören.

3 G. Provisionsersättning Provisionsersättning är en på förhand inte fastställd ersättning som inte omfattas av definitionen av rörlig ersättning ovan. Styrning Ålems Sparbanks ersättningspolicy ska fastställas av styrelsen. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att ersättningspolicyn tillämpas och följs upp. Styrelsen beslutar om ersättning till den verkställande ledningen, ersättning till anställd som har det övergripande ansvaret för någon av sparbankens kontrollfunktioner samt om de åtgärder som ska vidtas för att följa upp tillämpningen av ersättningspolicyn. Ersättningar till andra anställda beslutas av den verkställande direktören. Banken har utsett en ersättningskommitté, bestående av ordföranden och vice ordföranden, till att ansvara för följande: 1. Beredning av styrelsebeslut avseende ersättning till den verkställande ledningen. 2. Beredning av styrelsebeslut avseende ersättning till anställda som har det övergripande ansvaret för någon av sparbankens kontrollfunktioner. 3. Beredning av styrelsebeslut avseende åtgärder för att följa upp tillämpningen av bankens ersättningspolicy. Ledamöter som utses att ansvara för ovanstående punkter får inte ingå i sparbankens verkställande ledning. Styrelseledamöterna ska ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter i frågor om riskhantering och ersättning. Ledamöterna ska göra en oberoende bedömning av sparbankens ersättningspolicy och ersättningssystem. Styrelsen ska beakta ersättningspolicyn vid utvärdering av bankens interna kapitalutvärdering (IKU). Uppföljning och kontroll Ålems Sparbank har utsett funktionen för internrevision att utgöra oberoende kontrollfunktion såvitt avser uppföljning och kontroll av bankens ersättningspolicy. Den oberoende kontrollfunktionen ska när det är lämpligt och i vart fall årligen granska huruvida bankens ersättningssystem överensstämmer med denna ersättningspolicy. Resultatet av granskningen ska rapporteras till styrelsen senast i samband med att årsredovisningen fastställs. I det fall kontrollfunktionen finner att bankens ersättningar till enskilda anställda avviker från denna ersättningspolicy ska rapportering till styrelsen ske omgående. Vid den bedömnings- och utvärderingsprocess som ersättningskommittén utför i enlighet med vad som angivits ovan i avsnittet om styrning ska lämpliga kontrollfunktioner delta. Grundläggande principer för ersättningar Lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att sparbanken kan attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

4 Anställda vid kontrollfunktioner ska alltid få en sådan ersättning som gör det möjligt för banken att anställa kvalificerad och erfaren personal till dessa funktioner. Banken har även att följa aktuella kollektivavtal och gällande arbetsrättslig lagstiftning vid bestämmandet av ersättningar till anställda. Riktlinjer för ersättningar Sparbankens ersättningssystem ska vid var tid vara utformat så att det dels gynnar bankens långsiktiga intressen, dels överensstämmer med de regler och principer som har upprättats i syfte att skydda sparbankens kunder. De ersättningar som sparbanken betalar ut får inte äventyra bankens långsiktiga resultat och ekonomiska ställning. I det fall bankens styrelse avser att bevilja och betala ut rörliga ersättningar till personal i ledande strategisk befattning ska styrelsen se till att ersättningsnivån inte sätts så högt att den begränsar bankens förmåga att uppfylla lagstadgade krav på bankens kapitalbas. Ersättningarna ska inte vara så höga att de äventyrar bankens förmåga att sammantaget redovisa positivt resultat över en konjunkturcykel. Genom ovan grundläggande principer och riktlinjer gör sparbanken bedömningen att eventuella intressekonflikter kan undvikas. Enligt bankens bedömning är ersättningsformerna, mot bakgrund av bankens storlek och den verksamhet som bedrivs, väl förenliga med den proportionalitetsprincip som föreskrifterna medger. Fast ersättning Pensionsavsättningar Avsättning till resultatandelsstiftelse Resultatandelssystem Utöver fast ersättning och pensionsavsättningar görs, inom ramen för ett resultatandelssystem, avsättningar till resultatandelsstiftelsen Guldeken. Fonderade medel står under extern förvaltning. Resultatandelssystemet, som ska omfatta samtliga bankens anställda, ska inte vara utformat på ett sådant sätt att det ger incitament till ökat risktagande. Avsättning ska ske utifrån de kriterier som styrelsen fastställer årligen. Gemensamt för de uppsatta kriterierna är dels att de ska vara direkt kvantifierbara och avstämningsbara vid årets slut eller strax därefter, dels att bankens målsättning inte ska kunna nås genom enskilda insatser. Till stiftelsen avsatta medel bildar en gemensam fond i vilken sparbankens anställda äger en individuell andel. De kriterier som har uppställts av styrelsen och som ligger till grund för bestämmande av storleken på de avsättningar som görs till fonden ska vara baserade på det totala resultatet som har uppnåtts inom banken. Enskild anställd ska inte kunna påverka avsättningens storlek. Vid beslut om hur stort belopp som ska avsättas till resultatandelssystemet ska styrelsen utgå från dels bankens rörelseresultat, dels huruvida av styrelsen fastställda mål har uppnåtts. Styrelsen ska också ta hänsyn till huruvida avsättning påverkar bankens resultat på lång sikt. Avsättning ska inte ske för det fall banken uppvisar ett negativt resultat. Avsättning ska inte heller ske om avsättningen kan komma få en negativ inverkan på bankens långsiktiga resultat. Vid avsättning till resultatandelssystemet ska följande process tillämpas:

5 År 0/första kvartalet år 1 År 1 Första kvartalet år 2 Bankens styrelse fastställer de kriterier som ska ligga till grund för avsättning till fonden under innevarande verksamhetsår. Beslutade kriterier ska dokumenteras. Under verksamhetsåret sker en löpande uppföljning av i vilken utsträckning kriterierna uppfylls. Resultatet ska dokumenteras och rapporteras till styrelsen efter varje kvartalsskifte. Vid verksamhetsårets slut ska utfallet räknas fram för att bokföras i årsbokslutet. Styrelsen fattar beslut om storleken på eventuell avsättning och överföring av medel till resultatandelsstiftelsen Guldeken. Avsättningens storlek är avhängig dels föregående års utfall enligt ovanstående punkt, dels bankens intjäningsförmåga vid tidpunkten för avsättningen. Avsättning ska inte ske för det fall avsättningen kan komma att få en negativ inverkan på bankens långsiktiga resultat. Utbetalning ska senast den 31 mars år 2 och efter det att årsredovisningen har undertecknats av styrelsen och bankens externa revisor. Resultatandelssystemets utformning, innefattande uppställda kriterier och avsättningarnas storlek, ska inte vara föremål för individuella anställningsavtal och ska inte utgöra någon bindande förpliktelse gentemot enskild anställd, utan samtliga beslut som rör resultatandelssystemet ska fattas självständigt och på eget initiativ av sparbankens styrelse. Resultatbedömning och riskjustering För det fall att banken beslutat att utge rörliga ersättningar ska banken beakta att den rörliga ersättningen står i lämplig balans till de fasta ersättningar som sparbanken utger. Bankens bedömning av det resultat som ligger till grund för beräkningen av rörlig ersättning ska i huvudsak baseras på riskjusterade vinstmått, avseende såväl nuvarande som framtida risker. Bankens resultatbedömning ska göras i ett flerårigt perspektiv för att dels säkerställa att bedömningen baseras på långsiktiga resultat, dels att bankens underliggande konjunkturcykel samt affärsrisker beaktas när den resultatbaserade ersättningen betalas ut. Banken ska, om rörlig ersättning förekommer, basera den rörliga ersättningen till särskild reglerad personal på såväl den anställdes resultat som den berörda resultatenhetens och sparbankens totala resultat. Vid bedömningen ska såväl finansiella som icke-finansiella kriterier beaktas. De finansiella och icke-finansiella kriterier som banken lägger till grund för beslut om ersättning ska specificeras och dokumenteras. Banken ska vidare ta hänsyn till kostnaderna för att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen. Utbetalning av rörlig ersättning till särskilt reglerad personal Om beslut om rörlig ersättning fattas ska förs särskilt reglerad personal minst 40 % av den rörliga ersättningen skjutas upp minst tre till fem år innan den betalas ut eller äganderätten övergår till den anställde. Vid beslutet om hur stor del av den rörliga ersättningen som ska skjutas upp och hur länge, ska banken ta hänsyn till dess konjunkturcykel, de risker affärsverksamheten medför, den anställdes ansvar och arbetsuppgifter samt storleken på den rörliga ersättningen.

6 För anställda i den verkställande ledningen och andra i bankens särskilt reglerade personal som har rörliga ersättningsandelar på ett särskilt högt belopp ska minst 60 % av den rörliga ersättningen skjutas upp. Reglerna avseende uppskjutande av ersättning enligt ovan ska tillämpas på personal vars rörliga ersättning under ett år uppgår till minst kronor. Den uppskjutna ersättningen ska endast betalas ut eller övergå till den anställde till den del det är försvarbart med hänsyn till bankens finansiella situation och motiverat enligt bankens, den berörda affärsenhetens och den anställdes resultat. Den uppskjutna delen av ersättningen ska även kunna utgå helt av samma skäl. Offentliggörande Offentliggörande av ersättningar följer av kraven i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering. Hur sparbanken offentliggör information om dess ersättningssystem m m regleras i bankens instruktion för offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering. Banken ska publicera uppgifterna i en sådan form att de inte riskera att avslöja enskilda personers ekonomiska förhållanden. Det åligger banken att årligen ta fram ett förslag till utformning av redogörelsen för godkännande av extern revisor. Information och tillgängliggörande Banken ska informera samtliga anställda om dels de kriterier som styr deras ersättning, dels om hur deras resultat bedöms. Bedömningsprocessen och ersättningspolicyn ska vara tillgänglig för alla anställda. Ersättningspolicyns tillämpning Denna ersättningspolicy är tillämplig på ersättning som följer av avtal som ingåtts före den 1 mars 2011 och som beslutas eller betalas ut efter det datumet samt på ersättning som tjänats in under 2010 som beslutas men ännu inte betalats ut för den 1 mars 2011.

7 RISKANALYS Avseende rörliga ersättningar i Ålems Sparbank 2011 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning ska utifrån de kriterier som ligger till grund för den rörliga ersättningen styrelsen i banken genomföra en riskanalys. Generella kommentarer kring kategorier Verkställande ledning Med verkställande ledning avses verkställande direktören samt vice verkställande direktören. Det överensstämmer också med den definitionen som finns i bankens kreditinstruktion. Följande personer är berörda: Niclas Petersson Verkställande direktör Kurt Söderberg Vice verkställande direktör Anställda i ledande strategiska befattningar I den här gruppen ingår de personer som är planerade att ingå i den nya ledningsgruppen. Följande personer är berörda: Joakim Adolfsson Ledningsgrupp, Ansvarig Företag Anders Peterson Ledningsgrupp, Ansvarig Privat Låna Carina Björnholm Ledningsgrupp, Ansvarig Privat Spara Anställda med ansvar för kontrollfunktioner Personer med ansvar för kontrollfunktioner ska särskilt anges. Särskilda regler gäller för deras möjlighet till rörlig ersättning. I sparbanken omfattas följande personer: Peder Johansson Kreditcontroller, Compliance Niclas Petersson Riskkontroll, Compliance Internrevisionen upprätthålls av extern uppdragstagare (KPMG AB) och omfattas inte av bankens ersättningspolicy. Ansvarig för nämnda funktion mottar ej heller någon rörlig ersättning för den tjänst som är föremål för avtalet. Personerna ovan kan inte ha en rörlig ersättning som baseras på resultatet för verksamheten. Risktagare Här avses personer som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över bankens risknivå. Det handlar normalt om anställda som kan ingå avtal eller ta positioner för bankens räkning eller på annat sätt påverka bankens risker. Kreditgivning är ett sådant område som kan medföra betydande risker för banken. Styrelsen gör dock bedömning att varje enskild kredithandläggare har ytterst begränsade möjligheter att på egen hand påverka risknivån i banken. Enligt bankens kreditinstruktion krävs som huvudregel att bankens VD eller vice VD medverkar i ett kreditbeslut på delegationsnivå. Gruppen risktagare anses därför inte vara större än de personer som angivits ovan.

8 Följande personer berörs: Niclas Petersson Verkställande direktör Kurt Söderberg Vice verkställande direktör Joakim Adolfsson Ledningsgrupp, Ansvarig företag Anders Peterson Ledningsgrupp, Ansvarig Privat Låna Carina Björnholm Ledningsgrupp, Ansvarig Privat Spara Med tanke på att sparbanken kommer att påbörja en mer omfattande förvaltning av bankens egna medel mot bakgrund av den likviditetsreserv banken ska avsätta skulle det kunna vara så att Monica Wilén borde omfattas av begreppet. Monica ingår tillsammans med VD i den grupp som har mandat att ta positioner avseende bankens likvida medel. Dock kan Monica inte på egen hand fatta beslut i dessa frågor utan här tillämpas samma synsätt som banken har på kreditsidan. Personer i verkställande ledningen måste medverka för att transaktionerna ska kunna utföras, därför utelämnas Monica Wilén från gruppen risktagare. Anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen För närvarande finns ingen anställd som har en ersättning som kvalificerar sig för den här kategorin. Särskilt reglerad personal Per automatik ingår den verkställande ledningen alltid i kategorin särskilt reglerad personal. Utöver den gruppen ingår de personer som identifierats i följande kategorier: Anställda i ledande strategiska befattningar Anställda med ansvar för kontrollfunktioner Risktagare Anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen I enlighet med vad styrelsen kommit fram till ovan utgör följande personer särskilt reglerad personal: Niclas Petersson Verkställande direktör Kurt Söderberg Vice verkställande direktör Peder Johansson Ansvarig för kontrollfunktioner Joakim Adolfsson Ledningsgrupp, Ansvarig Företag Anders Peterson Ledningsgrupp, Ansvarig Privat Låna Carina Björnholm Ledningsgrupp, Ansvarig Privat Spara För den här kategorin gäller att rörlig ersättning uppgående till mer än kronor per år ska skjutas upp tre till fem år. Banken har dock ingen anställd som kan erhålla en rörlig ersättning som överstiger kronor, varför ingen uppskjutning av rörlig ersättning kommer att göras.

9 Särskilda kommentarer kring resultatandelssystemet för 2011 Följande kommentarer kan göras kring det resultatandelssystem som beslutats att gälla för Målsättningar Effektivitet Målsättningen för effektiviteten i verksamheten utgörs av en kontroll att affärsvolymen per anställd inte understiger en viss nivå av genomsnittet för övriga sparbanker. Nyckeltalet är ganska trögrörligt, vilket gör att ingen enskild person kan påverka nyckeltalet i nämnvärd omfattning. Det enda som sker om målet uppfylls är att ingen reducering av övriga mål blir aktuell. Styrelsen ser därför ingen särskild risk vad gäller effektivitetsmålet. Lönsamhet Lönsamheten mäts som rörelseresultat, före avsättning till resultatandelssystem, i % av medelomslutningen. Resultatet kan givetvis påverkas på olika sätt av olika personer. Störst möjlighet att påverka har den verkställande ledningen samt ansvarig för ekonomifunktionen. Samtliga personer inom dessa funktioner innefattas i begreppet särskilt reglerad personal. Styrelsen justerar det beslut som fattades på så sätt att lönsamhetsmålet ska beräknas utifrån det resultat som sparbanken uppnår det aktuella året. Därigenom belönas den insats som ligger till grund för den avsättning som ska göras. Men för att tilldelning ska ske måste även det genomsnittliga resultatet för den senaste tre- och femårsperioden, inklusive det aktuella räkenskapsåret, vara bättre än övriga sparbankers. Beräkning av resultatutrymme sker på samma sätt för det aktuella året som för tre- och femårsperioden. Om utfallet för någon av kontrollperioderna är lägre sker tilldelning enligt det lägsta alternativet. Om någon av kontrollperioderna uppvisar ett lägre resultat än jämförelsebankerna utgår ingen ersättning för lönsamhetsmomentet. Med ovanstående synsätt sker en bedömning av såväl det kortsiktiga som det långsiktiga resultat, vilket torde borga för att resultatbedömningen sker utifrån ett riskjusterat mått. Generellt gäller att för tilldelning ska bankens resultat vara positivt. Tilldelning sker endast för merresultat genom att ett sådant räknas om till kronor och ören och därefter delas lika mellan personalen och banken upp till en viss nivå. Historiskt har den rörliga ersättningen uppgått till 6-7 % av den fasta ersättningen. Styrelsen beslutar därför att den rörliga ersättningen maximalt kan uppgå till 10 % av den fasta ersättningen. Fondsparande Då volymen för fondsparandet till stor del påverkas av hur aktiemarknaderna utvecklas är det svårt för en enskild person att påverka hur väl målet uppfylls. Målsättningen är dock inte högre satt än att det skulle vara möjligt för en eller ett par personer att på egen hand se till att banken når målet. Den relativt låga målsättningen gör att inga överdrivna försäljningsåtgärder, vilka skulle kunna rendera i klagomål från kund, krävs. Uppfylls målet erhåller banken extra ersättning från Swedbank AB, vilket motiverar målet som sådant. Styrelsen ser dock i övrigt inga särskilda risker med målet för fondsparande. Sakförsäkringar Målsättningen har höjts jämfört med föregående år. För att den högsta nivån ska nås krävs ett lagarbete och det är svårt för en enskild person att själv se till att banken uppfyller målsätt-

10 ningen. Beloppet för målet är relativt lågt. Styrelsen bedömer att riskerna med målet är låga och ser ingen person som ensam kan påverka målsättningen. Hypotek Målsättningen för hypotek bygger på att banken ska ha en genomsnittsmarginal på privatkrediter som överstiger snittet för övriga sparbanker. Genomsnittsmarginal varierar hela tiden beroende på hur räntemarknaden utvecklar sig och vilken marginal Swedbank Hypotek vid var tid sätter på olika löptider. Då sparbankernas portföljstruktur skiljer sig åt och marginalen är beroende av hur prissättningen sker inom Swedbank Hypotek är det i princip omöjligt för en enskild tjänsteman att själv påverka huruvida banken uppfyller målet eller ej. Beloppet för målet är dessutom relativt lågt satt. Styrelsen har därför inga andra synpunkter kring målsättningen. Kreditkvalitet Målsättningen har varit viktig för styrelsen då den vill få en snabbare och bättre hantering av hela kreditprocessen. Huruvida målet uppfylls beror självfallet mest på kredithandläggarna, men den som ansvarar för själva valvningsprocessen har möjlighet att påverka uppfyllandet av målet. Ansvarig för kreditkontrollen får därför i uppdrag att särskilt kontrollera valvshanteringen av krediter i slutet at mätperioden för att klargöra att det uppmätta resultatet är korrekt. Beloppet är även här relativt lågt, vilket betyder att kontrollinsatsen inte ska överdrivas. Sammanfattning Med anledning av den riskanalys som genomförts har styrelsen beslutat om följande ändringar av det resultatandelssystem som tidigare beslutats vid styrelsemöte och Bedömningen av resultatet görs för det aktuella räkenskapsåret, men samtidigt sker en kontroll mot ett tre- och ett femårsresultat. Tilldelning sker enligt det alternativ som ger det lägsta merresultatet. Uppvisar någon av kontrollperioderna ett lägre genomsnitt än övriga sparbanker för motsvarande period sker ingen tilldelning oavsett utfallet för det aktuella räkenskapsåret. Övriga principer för resultatberäkningen är oförändrade. 2. Innan inbetalning till resultatandelsstiftelse sker senaste den 31 mars året efter intjänandeåret, förbehåller sig styrelsen rätten att fatta slutligt beslut om avsättning baserat på bankens finansiella situation vid inbetalningstillfället alternativt om styrelsen ser andra faktorer som väsentligt kommer att påverka bankens möjlighet att infria sina åtaganden i framtiden eller att banken får svårigheter att uppfylla de lagkrav som ställs på banken. 3. För kategorin särskilt reglerad personal ska, innan inbetalning görs, avstämning ske genom att följande nyckeltal för banken ska vara uppfyllda: Kapitaltäckningskvoten ska för Ålems Sparbank uppgå till minst 1,50. Ålems Sparbanks likviditetsmål per ska vara uppfyllt. 4. Niclas Petersson och Peder Johansson undantas från resultatandelssystemet då de utgör anställda med ansvar för kontrollfunktioner. 5. Den rörliga ersättningen i banken får maximalt uppgå till 10 % av den fasta ersättningen.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011. Ersättningspolicy för Högsby sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 20 juni 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som styr hur

Läs mer

För Sparbanken Eken AB, nedan benämnd banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy 2015-02-18.

För Sparbanken Eken AB, nedan benämnd banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy 2015-02-18. Ersättningspolicy För Sparbanken Eken AB, nedan benämnd banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy 2015-02-18. Innehåll 1. Inledning 2. Definitioner m.m 3. Styrning 4. Uppföljning och kontroll

Läs mer

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 28 februari 2014

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 28 februari 2014 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 28 februari 2014 Inledning Ålems Sparbank ska ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar till anställda skall fastställas, tillämpas och följas upp.

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Ersättningspolicy för Kinda-Ydre Sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som

Läs mer

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar Med bilaga Riskanalys avseende rörliga ersättningar Fastställd av sparbankens styrelse 2014-03-19 1 Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar till anställda skall fastställas,

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: ERSÄTTNINGSPOLICY Antagen av styrelsen den 2013-12-19. Ersätter tidigare ersättningspolicy antagen av styrelsen 2012-11-20. Ansvarig för implementering: Bankens verkställande direktör. 1. Definitioner

Läs mer

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1 Ersättningspolicy 205-0-2 Compliance ERSÄTTNINGSPOLICY VCG INVESTMENT MANAGEMENT AB. Allmänt. Denna ersättningspolicy ( Ersättningspolicyn ) har antagits av styrelsen i VCG Investment Management AB ( VCGIM

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17

ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2014 1 9 ERSÄTTNINGSPOLICY P E A K P A R T N E R S K A P I T A L F Ö R V A L T N I N G A B FASTSTÄLLD AV STYRELSEN 2014-03-17 PEAK PARTNERS Ersättningspolicy 2012 2 9 1.

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2014-05-28 Tidigare fastställd av styrelsen 2013-06-19 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

AGL TRANSACTION SERVICES AB

AGL TRANSACTION SERVICES AB AGL TRANSACTION SERVICES AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i AGL Transaction Services AB 2015-08-24 INNEHÅLL 1 Definitioner... 2 2 Inledning... 2 3 Policyns målgrupp... 3 4 Grundläggande analys

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB Ersättningspolicy avseende Pacific Fonder AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Relevanta externa regelverk... 2 1.3 Riskanalys... 2 2 Definitioner m.m.... 2 3 Riktlinjer för ersättningar...

Läs mer

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720 SALA SPARBANK Ersättningspolicy POL 720 Datum för fastställelse 2014-10-03 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation och ansvar...

Läs mer

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Policy Ersättning Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Dokumentnamn Policy Ersättning Ägare Styrelsen Ramverksnummer 720.001 Ansvarig för implementering 1:a försvarslinjen Gäller

Läs mer

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Allmänt 3. Mål 4. Riskanalys 5. Definitioner 6. Särskilt reglerad personal 7. Syfte med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

Policy för ersättning

Policy för ersättning Policy för ersättning Fastställd av styrelsen för Ulricehamns Sparbank 2014-09-10 ersätter 2014-01-24 Ulricehamns Sparbank Innehållsförteckning Policy för ersättning... 1 Externa regelverk... 2 Interna

Läs mer

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion Åse Viste Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.003 Datum för fastställelse 2016-03-30 Sidan 1 Innehållsförteckning Externa regelverk... 2 1 Bakgrund och syfte... 2 2 Definitioner... 2 3 Omfattning...

Läs mer

Denna policy gäller för alla anställda. Policyn gäller vidare för all verksamhet. Vid tillämpning av dessa regler gäller följande definitioner.

Denna policy gäller för alla anställda. Policyn gäller vidare för all verksamhet. Vid tillämpning av dessa regler gäller följande definitioner. Ersättningspolicy 1 Inledning 1.1 Syfte Denna policy syftar till att säkerställa att Strategisk Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) har interna regler för ersättningssystem och därmed uppfyller de krav som

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner

Ersättningspolicy. Allmänt. Bankens verksamhetsmål. Syfte med rörlig lön till anställda. Kriterier för rörlig lön. Definitioner Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-08-27 Ersätter tidigare fastställd 2012-12-18 Allmänt Syftet med denna policy är att styrelsen i Bjursås Sparbank AB (nedan kallad banken) ska ange grunder

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY FÖR ÅSE OCH VISTE HÄRADS SPARBANK

ERSÄTTNINGSPOLICY FÖR ÅSE OCH VISTE HÄRADS SPARBANK 1 (3) Fastställd 2013-12-17 Identifikation 17:02 ERSÄTTNINGSPOLICY FÖR ÅSE OCH VISTE HÄRADS SPARBANK Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Mål 3. Personalpolicy 4. Syftet med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

IDEVALL & PARTNERS FONDER AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Bolaget

IDEVALL & PARTNERS FONDER AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Bolaget IDEVALL & PARTNERS FONDER AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Bolaget 2017-03-07 1 INLEDNING Av 3 kap. 22 samt 9 kap. 3 i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Ersättningspolicy Nr.43

Ersättningspolicy Nr.43 Fastställd av styrelsen för 2014-12-17 Nr.43 Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2014-12-17 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Mål... 2 3. Organisation

Läs mer

7.2 Ersättningspolicy

7.2 Ersättningspolicy 7.2 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Norrbärke Sparbank 2015-06-11 Ersätter tidigare: 2014-10-02 Senast faktaändrad: 2015-05-22 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen Tillämpliga

Läs mer

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:

Läs mer

Pandium Capital AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Pandium Capital AB den 21 januari 2014.

Pandium Capital AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Pandium Capital AB den 21 januari 2014. Pandium Capital AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Pandium Capital AB den 21 januari 2014. 1 INNEHÅLL 1 Innehåll... 1 2 Definitioner... 2 3 Inledning... 3 4 Policyns målgrupp... 3 5 Grundläggande

Läs mer

Sammanfattning Ersättningspolicy

Sammanfattning Ersättningspolicy Sammanfattning Ersättningspolicy för Söderberg & Partners Placeringsrådgivning AB, org. nr. 556674-7456, nedan benämnt Bolaget. 1. Inledning Värdepappersbolag skall ha en ersättningspolicy som styr hur

Läs mer

Ersättningspolicy i Avida Finans AB. Version 5 Fastställd av Avida AB:s styrelse [2015-03-20]

Ersättningspolicy i Avida Finans AB. Version 5 Fastställd av Avida AB:s styrelse [2015-03-20] Ersättningspolicy i Avida Finans AB Version 5 Fastställd av Avida AB:s styrelse [2015-03-20] 1. INNEHÅLL Denna policy ska fungera som stöd för Avida Finans AB ( Avida eller Bolaget ) när det gäller frågor

Läs mer

Accum Kapital (AccuKap AB) Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen den 9 mars 2016

Accum Kapital (AccuKap AB) Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen den 9 mars 2016 Accum Kapital (AccuKap AB) ERSÄTTNINGSPOLICY Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen den 9 mars 2016 1(9) 1 INLEDNING Denna ersättningspolicy har upprättats mot bakgrund av Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Högsby Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002.01.01

Högsby Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002.01.01 Högsby Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002.01.01 Datum för fastställelse 2015-04-28 Sidan 1 Innehåll 1. Allmänt... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Beslut om ersättningssystem och riskbedömning...

Läs mer

Ersättningspolicy. Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Ersättningspolicy. Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Tanum 2011-04-29 Ansvarig: Maria Lindberg Innehållsförteckning 1. Definitioner 2. Syfte 3. Syfte med Rörlig ersättning till anställda 4. Mål 5. Styrning

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem Ersättningspolicy Case Kapitalförvaltning AB, ( Bolaget ) har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om ersättningspolicy i 9 kap. Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer

Läs mer

Ersättningspolicy i Södra Hestra Sparbank. Fastställd i styrelsen

Ersättningspolicy i Södra Hestra Sparbank. Fastställd i styrelsen 1 Ersättningspolicy i Södra Hestra Sparbank Fastställd i styrelsen 2016-06-30 69-9 2 Innehåll Externa regelverk... 4 Interna regelverk... 4 1. Syfte... 5 2. Definitioner... 5 3. Omfattning... 6 4. Organisation

Läs mer

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016

Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen den 11 november 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Fast ersättning 3. Rörlig ersättning till anställda och dess syfte 4. Riskbedömning 5. Organisation och

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB

SIP Nordic Fondkommission AB SIP Nordic Fondkommission AB Ersättningspolicy Fastställd av Styrelsen i mars 2014 Revideras av styrelsen årligen eller vid behov Ersättningsansvarig i styrelsen; Jan Österberg, ordförande Om policyn In

Läs mer

Denna ersättningspolicy grundar sig på en av styrelsen genomförd riskanalys, bilaga 1.

Denna ersättningspolicy grundar sig på en av styrelsen genomförd riskanalys, bilaga 1. Ersättningspolicy - P15 2013-01-22 Sparbanken Lidköping/p314ERH. Fastställda av styrelsen 2013-01-24. Att gälla tills vidare. Definitioner Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen

ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen VATOR SECURITIES REGULATED BY THE SWEDISH FSA ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2016-05-19 1. Inledning och bakgrund Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i

Läs mer

10.6 Ersättningspolicy

10.6 Ersättningspolicy 10.6 Ersättningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig grund:

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy i understödsföreningar, börser och clearingorganisationer;

Läs mer

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 15 juni 2015. Policyn ska prövas

Läs mer

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Åse Viste Sparbank. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Åse Viste Sparbank Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2014-12-19 Sidan 1 Innehållsförteckning Externa regelverk... 2 1 Syfte... 3 2 Övergripande mål... 3 3 Organisation och

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 1 (6) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2012 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer

Läs mer

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy

Ekeby Sparbank. Ersättningspolicy Ekeby Sparbank Ersättningspolicy Innehåll 1. Syfte... 2 2. Mål... 2 3. Personalpolicy... 2 4. Rörlig ersättning till anställda... 2 5. Särskilt ansvarig styrelseledamot... 2 6. Kriterier för rörlig ersättning...

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag

Läs mer

Ersättningspolicy Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen av styrelsen den 21 maj 2014 OPM. Optimized Portfolio Management

Ersättningspolicy Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen av styrelsen den 21 maj 2014 OPM. Optimized Portfolio Management Ersättningspolicy Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen av styrelsen den 21 maj 2014 OPM Optimized Portfolio Management 1 Definitioner i Ersättningspolicy I denna policy ska termer

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Bakgrund Avanzas ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställs upp i externa regler gällande för de verksamheter som bolag i Avanza-koncernen

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2011

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2011 1 (6) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2011 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med

Läs mer

Ersättningspolicy. 7 december 2016

Ersättningspolicy. 7 december 2016 7 december 2016 Inledning Denna policy gäller för ersättningssystem hos Strukturinvest och gäller för samtliga anställda. Policyn utgår från FI:s föreskrifter Den ska vara förenlig med och främja en sund

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK. Ersättningspolicy

VIRSERUMS SPARBANK. Ersättningspolicy VIRSERUMS SPARBANK Ersättningspolicy Innehåll Versionshantering... 3 1. Allmänt... 3 2. Mål... 3 3. Syfte med rörlig ersättning till anställda... 3 4. Definitioner... 3 5. Ersättningsutskott/särskilt ansvarig

Läs mer

Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB ERSÄTTNINGSPOLICY

Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB ERSÄTTNINGSPOLICY Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen för Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB vid styrelsemöte den 15 december 2015 1(10) 1 INLEDNING Prior

Läs mer

Policy för ersättning till de anställda på SIP Nordic Fondkommission AB

Policy för ersättning till de anställda på SIP Nordic Fondkommission AB Policy för ersättning till de anställda på SIP Nordic Fondkommission AB Antagen: Ansvarig: Version: Intern/extern: 4.0 = 2015-09-07 VD 3.0 = 2015-03-02 2.0 = 2014-12-15 1.0 = 2014-03-17 Intern 1. Mål och

Läs mer

izave AB Information om ersättningar i Organisationsnummer Avseende år 2016

izave AB Information om ersättningar i Organisationsnummer Avseende år 2016 Information om ersättningar i izave AB Organisationsnummer 556677-0391 Avseende år 2016 Enligt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 med ändringar enligt FFFS 2014:22, Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Årlig information om ersättningssystemet 2015

Årlig information om ersättningssystemet 2015 Årlig information om ersättningssystemet 2015 Klarna- koncernen Klarna Holding AB (556676-2356) Inledning Regler om ersättningar finns i Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och Finansinspektionens

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 002

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 002 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 002 Datum för fastställelse 2016-05-23 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Riktlinje för ersättning Personal

Riktlinje för ersättning Personal 1 för ersättning Personal 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Syftet med denna riktlinje är att för (Bolaget) ange principer för hur ersättningar ska fastställas, hur riktlinjen ska tillämpas och

Läs mer

Eskilstuna Mäklarteam AB (Fastighetsbyrån) Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Eskilstuna Mäklarteam AB (Fastighetsbyrån) Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Eskilstuna Mäklarteam AB (Fastighetsbyrån) Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande

Läs mer

Den totala rörliga ersättningen till anställda i Skandia Fonder AB ("Skandia Fonder") avseende 2009 uppgår till cirka SEK.

Den totala rörliga ersättningen till anställda i Skandia Fonder AB (Skandia Fonder) avseende 2009 uppgår till cirka SEK. 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR Den totala rörliga ersättningen till anställda i Skandia Fonder AB ("Skandia Fonder") avseende 2009 uppgår till cirka 560 000 SEK. Nytt regelverk för

Läs mer

1.2 Definierade uttryck ska ha den betydelse som framgår i avsnitt 8 nedan.

1.2 Definierade uttryck ska ha den betydelse som framgår i avsnitt 8 nedan. INSTRUKTION FÖR ERSÄTTNING Fastställd av Styrelsen Datum 2016-02-02 Senast fastställd 22 september 2014 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda i Exceed Distribution Tillgänglig

Läs mer

Sammanfattning Ersättningspolicy

Sammanfattning Ersättningspolicy Sammanfattning Ersättningspolicy för Söderberg & Partners Securities AB, org. nr. 556674-7456, nedan benämnt Bolaget. 1. Inledning Värdepappersbolag skall ha en ersättningspolicy som styr hur Rörliga Ersättningar

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen utfärdade i juni 2013 föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (

Läs mer

Riskanalys Företagsövergripande riskanalys avseende ersättningssystem

Riskanalys Företagsövergripande riskanalys avseende ersättningssystem Riskanalys Företagsövergripande riskanalys avseende ersättningssystem (Bilaga till ersättningspolicy) Fastställandedatum: 22 oktober 2015 Upprättad av: HR-chef Kvalitetssäkrad av: Compliance Utgåva nummer:

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013.

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013. Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013. Sida 1 av 9 1 INNEHÅLL 1 Innehåll... 2 2 Definitioner... 3 3 Inledning... 4 4 Policyns målgrupp...

Läs mer

Information om ersättningar 2014

Information om ersättningar 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Sparbanken Nord 16 april 2015 Antal sidor: 4 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Övergripande beskrivning

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3)

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) Information om ersättningar i Swedbank 2013 Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) 2 Information om ersättningar i Swedbank 2013 Redogörelse för Swedbanks

Läs mer

Riskanalys Företagsövergripande riskanalys avseende ersättningssystem

Riskanalys Företagsövergripande riskanalys avseende ersättningssystem Riskanalys Företagsövergripande riskanalys avseende ersättningssystem (Bilaga till ersättningspolicy) Fastställandedatum: 12 december 2016 Upprättad av: HR-chef Kvalitetssäkrad av: Compliance Utgåva nummer:

Läs mer

1. REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR I COELI AB 2015

1. REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR I COELI AB 2015 1. REDOGÖRELSE FÖR ERSÄTTNINGAR I COELI AB 2015 Innehåll Regelverk för ersättningar... 2 Ersättningspolicy... 2 Definitioner... 2 Analys av särskilt reglerad personal... 2 Identifiering av särskilt reglerad

Läs mer

F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M

F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M INTERNA RIKTLINJER F Ö R E R S Ä T T N I N G S S Y S T E M INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Definitioner... 1 3. Identifiering av personalkategorier hos Bolaget... 2 4. Omfattning... 2 5. Balans

Läs mer

1.2 Riskanalys Till grund för fastställandet av policyn har en riskanalys genomförts.

1.2 Riskanalys Till grund för fastställandet av policyn har en riskanalys genomförts. Ersättningspolicy Denna policy är fastställd av styrelsen för Global Invest Finansförmedling Sverige AB (Global). Policyn skall prövas och fastställas av Globals styrelse minst en gång per år. 1.1 Inledning

Läs mer

DALSLANDS SPARBANK ERSÄTTNINGSPOLICY

DALSLANDS SPARBANK ERSÄTTNINGSPOLICY 1 DALSLANDS SPARBANK ERSÄTTNINGSPOLICY Omprövad av styrelsen Fastställd av styrelsen 2015-02-17 2014-08-14 Innehållsförteckning 1. Allmänt 2 2. Styrning 2 3. Riskanalys 2 4. Särskilt ansvarig styrelseledamot

Läs mer

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt

Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Redogörelse för ersättningar till anställda i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt Styrelsen har för 2010 beslutat om riktlinjer för fast och rörlig ersättning i enlighet med kraven i Finansinspektionens allmänna

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av Avida Finans AB:s styrelse

ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av Avida Finans AB:s styrelse ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av Avida Finans AB:s styrelse 2017-04-25 Fastställd av Styrelsen Datum 2017-04-25 Senast fastställd 2016-02-25 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda

Läs mer

Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002. Fastställd av styrelsen 2015-03-02

Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002. Fastställd av styrelsen 2015-03-02 Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Fastställd av styrelsen 2015-03-02 Datum för fastställelse UTKAST Sidan 2 Innehåll Externa regelverk... 3 Interna regelverk... 3 1. Syfte... 3 2. Mål... 3 3. Organisation

Läs mer

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Prognosia AB Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Fastställd i styrelsen 2012-08-30, uppdaterad 2013-10-02 1(4) Bakgrund I enlighet med Finansinspektionens föreskrift om ersättningssystem i värdepappersbolag

Läs mer

Ersättningar i MedMera Bank AB 2014

Ersättningar i MedMera Bank AB 2014 Ersättningar i MedMera Bank AB 2014 Regler Ersättningar till bankanställda och hur de redovisas regleras idag av föreskrifter utfärdade av Finansinspektionen (FFFS 2011:1 & FFFS 2014:22) (nedan Föreskrifterna

Läs mer

Riktlinje för ersättning

Riktlinje för ersättning 1 Riktlinje för ersättning 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Syftet med denna riktlinje är att för ska ange principer för hur ersättningar ska fastställas, hur riktlinjen ska tillämpas och följas

Läs mer

Riktlinjer för ersättningar

Riktlinjer för ersättningar 1(10) Riktlinjer för ersättningar Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Styrelsen Juni 2015 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Arbetsordning för

Läs mer

Skandia Investment Management AB. Redogörelse för ersättningar 2014 Skandia Investment Management AB

Skandia Investment Management AB. Redogörelse för ersättningar 2014 Skandia Investment Management AB 556606-6832 Skandia Investment Management AB Redogörelse för ersättningar 2014 Skandia Investment Management AB REGELVERK FÖR ERSÄTTNINGAR Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter om ersättningssystem

Läs mer

Definitioner av termer och beteckningar i denna policy återfinns i Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut.

Definitioner av termer och beteckningar i denna policy återfinns i Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut. Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2015-10-22 Ersätter tidigare: 2015-09-01 Senast faktaändrad: 2015-10-22 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen Tillämpliga regelverk: Externt regelverk

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK. Riskanalys avseende Sparbankens Ersättningspolicy

VIRSERUMS SPARBANK. Riskanalys avseende Sparbankens Ersättningspolicy VIRSERUMS SPARBANK Riskanalys avseende Sparbankens Ersättningspolicy Innehåll Versionshantering... 3 1. Bakgrund... 3 2. Ersättningspolicyn och ersättningssystemet... 3 2.1 Särskilt reglerad personal...

Läs mer

Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy

Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkrings ersättningspolicy ( Fastställd av Folksam Livs styrelse den 19mars 2013) 1. Allmänt Enligt Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter bör företag som står under

Läs mer

Riktlinje för ersättning

Riktlinje för ersättning 1 av 5 Riktlinje för ersättning 1. Om dokumentet 1.1. Bakgrund och syfte Enligt kommissionens delegerade förordning 2015/35 av den 10 oktober 2014 (EUförordningen) ska försäkringsföretag fastställa styrdokument

Läs mer

Definitioner av termer och beteckningar i denna policy återfinns i Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut.

Definitioner av termer och beteckningar i denna policy återfinns i Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut. Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Södra Dalarnas Sparbank 2015-06-24 Ersätter tidigare: 2013-11-27 Senast faktaändrad: 2015-06-24 Dokumentägare: VD Fastställelse och revision: Årligen Tillämpliga

Läs mer

Dokument Ersättningspolicy Fastställd den 2014-01-21. Omprövad Omprövad Omprövad Omprövad Omprövad

Dokument Ersättningspolicy Fastställd den 2014-01-21. Omprövad Omprövad Omprövad Omprövad Omprövad 1. Allmänt Syfte... 1 2. Riskanalys... 1 3. Syfte med rörlig ersättning till anställda... 1 4. Styrning... 2 4.1. s ansvar... 2 4.2. Ersättningsutskott Särskilt ansvarig styrelseledamot... 2 5. Målsättning...

Läs mer

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring

Ersättningspolicy. Folksam ömsesidig livförsäkring Ersättningspolicy Folksam ömsesidig livförsäkring Bolag: Folksam ömsesidig livförsäkring Beslutad av: Styrelsen i Folksam ömsesidig livförsäkring Fastställd: 2014-05-21 Ersätter tidigare version fastställd

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

10.6 Bilaga 1 Riskanalys

10.6 Bilaga 1 Riskanalys 10.6 Bilaga 1 Riskanalys Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande: Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig

Läs mer

Ersättningspolicy. Adrigo Asset Management AB. Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs

Ersättningspolicy. Adrigo Asset Management AB. Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs Ersättningspolicy Adrigo Asset Management AB Fastställd av Styrelsen Senast fastställd 2015-04-15 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda på Adrigo Asset Management AB Informationstyp

Läs mer

redogörelse för Skandia ABs ersättningar 2012

redogörelse för Skandia ABs ersättningar 2012 redogörelse för Skandia ABs ersättningar 2012 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat allmänna råd om ersättningspolicy i försäkringsföretag, fondbolag, börser, clearingorganisationer

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3)

Information om ersättningar i Swedbank Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) Information om ersättningar i Swedbank 2012 Enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5 och FFFS 2011:3) 2 Information om ersättningar i Swedbank 2012 Redogörelse för Swedbanks

Läs mer