Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011."

Transkript

1 Ersättningspolicy för Ålems Sparbank Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober Inledning Ålems Sparbank ska ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar till anställda skall fastställas, tillämpas och följas upp. Syftet med ersättningspolicyn är att den ska främja långsiktighet och inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande bland sparbankens anställda. Vidare beskriver ersättningspolicyn hur ersättningssystemet är uppbyggt samt dess tillämpning och uppföljning. Denna ersättningspolicy har upprättats i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning. Ersättningspolicyn grundar sig på en av styrelsen genomförd riskanalys. För att undvika intressekonflikter med anledning av ersättningsbeslut som tas ska sparbanken beskriva, dokumentera och öppet redovisa hur bankens ersättningar till anställda fastställs. Policyn ska omfatta alla anställda. Definitioner m m. A. Anställda i ledande strategiska befattningar Anställda, som utöver den verkställande ledningen, leder och ansvarar för den dagliga verksamheten i sparbanken. Banken har bedömt att, utöver den verkställande direktören och dennes ställföreträdare, har följande anställda ledande strategiska befattningar. Anställda i bankens ledningsgrupp B. Ersättning Ersättning utgörs av samtliga ersättningar och förmåner till den anställde. Ersättningen kan bestå av t ex kontant lön, andra kontanta ersättningar, ersättningar i form av aktier eller aktierelaterade instrument, pensionsavsättningar, avgångsvederlag och bilförmåner. I Ålems Sparbank förekommer följande av ovan nämnda typer av ersättning. Kontant lön Pensionsavsättningar

2 Vidare förekommer avsättning till en resultatandelsstiftelse. Till resultatandelsstiftelsen avsatta medel är utan koppling till sådana framtida riskåtaganden som kan komma att ändra sparbankens resultat- eller balansräkning. C. Risktagare En anställd som tillhör en personalkategori som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över sparbankens risknivå. Det handlar normalt om anställda som kan ingå avtal eller ta positioner för bankens räkning eller på annat sätt påverka bankens risker. Ålems Sparbank har bedömt att följande anställda väsentligen kan påverka sparbankens risknivå. Anställd som har mandat att handla med finansiella instrument för bankens räkning Anställd med ansvar för kreditgivning D. Särskilt reglerad personal Särskilt reglerad personal utgörs av den verkställande ledningen och anställda i följande personalkategorier. 1. Anställda i ledande strategiska befattningar 2. Anställda med ansvar för kontrollfunktioner 3. Risktagare 4. Sådana anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen Beträffande punkt 1 hänvisas till stycke A och sparbankens bedömning i detta avsnitt. Vad gäller punkt 2 utgör bankens funktion för regelefterlevnad (compliance), dess funktion för riskhantering samt ansvarig för bankens kreditkontroll särskild reglerad personal och omfattas således av bankens ersättningspolicy. Bankens funktion för internrevision upprätthålls av extern uppdragstagare och omfattas inte av sparbankens ersättningspolicy. Det är dessutom så att ansvarig för nämnda funktion inte mottar någon rörlig ersättning för den tjänst som är föremål för uppdragsavtalet. Sparbankens bedömning avseende punkt 3 framgår under stycke C ovan. Under punkt 4 finns för närvarande ingen anställd som har en ersättning som uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen. E. Rörlig ersättning Rörlig ersättning är en på förhand till belopp eller storlek inte fastställd, vanligtvis resultatbaserad, del av ersättningen. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan koppling till sådana framtida riskåtaganden, vilka kan komma att ändra sparbankens resultat- eller balansräkning. F. Verkställande ledning Verkställande direktör, den ställföreträdande verkställande direktören och andra personer i bankens ledningsgrupp eller liknande organ som är direkt ansvariga inför styrelsen eller den verkställande direktören.

3 G. Provisionsersättning Provisionsersättning är en på förhand inte fastställd ersättning som inte omfattas av definitionen av rörlig ersättning ovan. Styrning Ålems Sparbanks ersättningspolicy ska fastställas av styrelsen. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att ersättningspolicyn tillämpas och följs upp. Styrelsen beslutar om ersättning till den verkställande ledningen, ersättning till anställd som har det övergripande ansvaret för någon av sparbankens kontrollfunktioner samt om de åtgärder som ska vidtas för att följa upp tillämpningen av ersättningspolicyn. Ersättningar till andra anställda beslutas av den verkställande direktören. Banken har utsett en ersättningskommitté, bestående av ordföranden och vice ordföranden, till att ansvara för följande: 1. Beredning av styrelsebeslut avseende ersättning till den verkställande ledningen. 2. Beredning av styrelsebeslut avseende ersättning till anställda som har det övergripande ansvaret för någon av sparbankens kontrollfunktioner. 3. Beredning av styrelsebeslut avseende åtgärder för att följa upp tillämpningen av bankens ersättningspolicy. Ledamöter som utses att ansvara för ovanstående punkter får inte ingå i sparbankens verkställande ledning. Styrelseledamöterna ska ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter i frågor om riskhantering och ersättning. Ledamöterna ska göra en oberoende bedömning av sparbankens ersättningspolicy och ersättningssystem. Styrelsen ska beakta ersättningspolicyn vid utvärdering av bankens interna kapitalutvärdering (IKU). Uppföljning och kontroll Ålems Sparbank har utsett funktionen för internrevision att utgöra oberoende kontrollfunktion såvitt avser uppföljning och kontroll av bankens ersättningspolicy. Den oberoende kontrollfunktionen ska när det är lämpligt och i vart fall årligen granska huruvida bankens ersättningssystem överensstämmer med denna ersättningspolicy. Resultatet av granskningen ska rapporteras till styrelsen senast i samband med att årsredovisningen fastställs. I det fall kontrollfunktionen finner att bankens ersättningar till enskilda anställda avviker från denna ersättningspolicy ska rapportering till styrelsen ske omgående. Vid den bedömnings- och utvärderingsprocess som ersättningskommittén utför i enlighet med vad som angivits ovan i avsnittet om styrning ska lämpliga kontrollfunktioner delta. Grundläggande principer för ersättningar Lön och andra anställningsvillkor ska vara sådana att sparbanken kan attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

4 Anställda vid kontrollfunktioner ska alltid få en sådan ersättning som gör det möjligt för banken att anställa kvalificerad och erfaren personal till dessa funktioner. Banken har även att följa aktuella kollektivavtal och gällande arbetsrättslig lagstiftning vid bestämmandet av ersättningar till anställda. Riktlinjer för ersättningar Sparbankens ersättningssystem ska vid var tid vara utformat så att det dels gynnar bankens långsiktiga intressen, dels överensstämmer med de regler och principer som har upprättats i syfte att skydda sparbankens kunder. De ersättningar som sparbanken betalar ut får inte äventyra bankens långsiktiga resultat och ekonomiska ställning. I det fall bankens styrelse avser att bevilja och betala ut rörliga ersättningar till personal i ledande strategisk befattning ska styrelsen se till att ersättningsnivån inte sätts så högt att den begränsar bankens förmåga att uppfylla lagstadgade krav på bankens kapitalbas. Ersättningarna ska inte vara så höga att de äventyrar bankens förmåga att sammantaget redovisa positivt resultat över en konjunkturcykel. Genom ovan grundläggande principer och riktlinjer gör sparbanken bedömningen att eventuella intressekonflikter kan undvikas. Enligt bankens bedömning är ersättningsformerna, mot bakgrund av bankens storlek och den verksamhet som bedrivs, väl förenliga med den proportionalitetsprincip som föreskrifterna medger. Fast ersättning Pensionsavsättningar Avsättning till resultatandelsstiftelse Resultatandelssystem Utöver fast ersättning och pensionsavsättningar görs, inom ramen för ett resultatandelssystem, avsättningar till resultatandelsstiftelsen Guldeken. Fonderade medel står under extern förvaltning. Resultatandelssystemet, som ska omfatta samtliga bankens anställda, ska inte vara utformat på ett sådant sätt att det ger incitament till ökat risktagande. Avsättning ska ske utifrån de kriterier som styrelsen fastställer årligen. Gemensamt för de uppsatta kriterierna är dels att de ska vara direkt kvantifierbara och avstämningsbara vid årets slut eller strax därefter, dels att bankens målsättning inte ska kunna nås genom enskilda insatser. Till stiftelsen avsatta medel bildar en gemensam fond i vilken sparbankens anställda äger en individuell andel. De kriterier som har uppställts av styrelsen och som ligger till grund för bestämmande av storleken på de avsättningar som görs till fonden ska vara baserade på det totala resultatet som har uppnåtts inom banken. Enskild anställd ska inte kunna påverka avsättningens storlek. Vid beslut om hur stort belopp som ska avsättas till resultatandelssystemet ska styrelsen utgå från dels bankens rörelseresultat, dels huruvida av styrelsen fastställda mål har uppnåtts. Styrelsen ska också ta hänsyn till huruvida avsättning påverkar bankens resultat på lång sikt. Avsättning ska inte ske för det fall banken uppvisar ett negativt resultat. Avsättning ska inte heller ske om avsättningen kan komma få en negativ inverkan på bankens långsiktiga resultat. Vid avsättning till resultatandelssystemet ska följande process tillämpas:

5 År 0/första kvartalet år 1 År 1 Första kvartalet år 2 Bankens styrelse fastställer de kriterier som ska ligga till grund för avsättning till fonden under innevarande verksamhetsår. Beslutade kriterier ska dokumenteras. Under verksamhetsåret sker en löpande uppföljning av i vilken utsträckning kriterierna uppfylls. Resultatet ska dokumenteras och rapporteras till styrelsen efter varje kvartalsskifte. Vid verksamhetsårets slut ska utfallet räknas fram för att bokföras i årsbokslutet. Styrelsen fattar beslut om storleken på eventuell avsättning och överföring av medel till resultatandelsstiftelsen Guldeken. Avsättningens storlek är avhängig dels föregående års utfall enligt ovanstående punkt, dels bankens intjäningsförmåga vid tidpunkten för avsättningen. Avsättning ska inte ske för det fall avsättningen kan komma att få en negativ inverkan på bankens långsiktiga resultat. Utbetalning ska senast den 31 mars år 2 och efter det att årsredovisningen har undertecknats av styrelsen och bankens externa revisor. Resultatandelssystemets utformning, innefattande uppställda kriterier och avsättningarnas storlek, ska inte vara föremål för individuella anställningsavtal och ska inte utgöra någon bindande förpliktelse gentemot enskild anställd, utan samtliga beslut som rör resultatandelssystemet ska fattas självständigt och på eget initiativ av sparbankens styrelse. Resultatbedömning och riskjustering För det fall att banken beslutat att utge rörliga ersättningar ska banken beakta att den rörliga ersättningen står i lämplig balans till de fasta ersättningar som sparbanken utger. Bankens bedömning av det resultat som ligger till grund för beräkningen av rörlig ersättning ska i huvudsak baseras på riskjusterade vinstmått, avseende såväl nuvarande som framtida risker. Bankens resultatbedömning ska göras i ett flerårigt perspektiv för att dels säkerställa att bedömningen baseras på långsiktiga resultat, dels att bankens underliggande konjunkturcykel samt affärsrisker beaktas när den resultatbaserade ersättningen betalas ut. Banken ska, om rörlig ersättning förekommer, basera den rörliga ersättningen till särskild reglerad personal på såväl den anställdes resultat som den berörda resultatenhetens och sparbankens totala resultat. Vid bedömningen ska såväl finansiella som icke-finansiella kriterier beaktas. De finansiella och icke-finansiella kriterier som banken lägger till grund för beslut om ersättning ska specificeras och dokumenteras. Banken ska vidare ta hänsyn till kostnaderna för att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen. Utbetalning av rörlig ersättning till särskilt reglerad personal Om beslut om rörlig ersättning fattas ska förs särskilt reglerad personal minst 40 % av den rörliga ersättningen skjutas upp minst tre till fem år innan den betalas ut eller äganderätten övergår till den anställde. Vid beslutet om hur stor del av den rörliga ersättningen som ska skjutas upp och hur länge, ska banken ta hänsyn till dess konjunkturcykel, de risker affärsverksamheten medför, den anställdes ansvar och arbetsuppgifter samt storleken på den rörliga ersättningen.

6 För anställda i den verkställande ledningen och andra i bankens särskilt reglerade personal som har rörliga ersättningsandelar på ett särskilt högt belopp ska minst 60 % av den rörliga ersättningen skjutas upp. Reglerna avseende uppskjutande av ersättning enligt ovan ska tillämpas på personal vars rörliga ersättning under ett år uppgår till minst kronor. Den uppskjutna ersättningen ska endast betalas ut eller övergå till den anställde till den del det är försvarbart med hänsyn till bankens finansiella situation och motiverat enligt bankens, den berörda affärsenhetens och den anställdes resultat. Den uppskjutna delen av ersättningen ska även kunna utgå helt av samma skäl. Offentliggörande Offentliggörande av ersättningar följer av kraven i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering. Hur sparbanken offentliggör information om dess ersättningssystem m m regleras i bankens instruktion för offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering. Banken ska publicera uppgifterna i en sådan form att de inte riskera att avslöja enskilda personers ekonomiska förhållanden. Det åligger banken att årligen ta fram ett förslag till utformning av redogörelsen för godkännande av extern revisor. Information och tillgängliggörande Banken ska informera samtliga anställda om dels de kriterier som styr deras ersättning, dels om hur deras resultat bedöms. Bedömningsprocessen och ersättningspolicyn ska vara tillgänglig för alla anställda. Ersättningspolicyns tillämpning Denna ersättningspolicy är tillämplig på ersättning som följer av avtal som ingåtts före den 1 mars 2011 och som beslutas eller betalas ut efter det datumet samt på ersättning som tjänats in under 2010 som beslutas men ännu inte betalats ut för den 1 mars 2011.

7 RISKANALYS Avseende rörliga ersättningar i Ålems Sparbank 2011 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning ska utifrån de kriterier som ligger till grund för den rörliga ersättningen styrelsen i banken genomföra en riskanalys. Generella kommentarer kring kategorier Verkställande ledning Med verkställande ledning avses verkställande direktören samt vice verkställande direktören. Det överensstämmer också med den definitionen som finns i bankens kreditinstruktion. Följande personer är berörda: Niclas Petersson Verkställande direktör Kurt Söderberg Vice verkställande direktör Anställda i ledande strategiska befattningar I den här gruppen ingår de personer som är planerade att ingå i den nya ledningsgruppen. Följande personer är berörda: Joakim Adolfsson Ledningsgrupp, Ansvarig Företag Anders Peterson Ledningsgrupp, Ansvarig Privat Låna Carina Björnholm Ledningsgrupp, Ansvarig Privat Spara Anställda med ansvar för kontrollfunktioner Personer med ansvar för kontrollfunktioner ska särskilt anges. Särskilda regler gäller för deras möjlighet till rörlig ersättning. I sparbanken omfattas följande personer: Peder Johansson Kreditcontroller, Compliance Niclas Petersson Riskkontroll, Compliance Internrevisionen upprätthålls av extern uppdragstagare (KPMG AB) och omfattas inte av bankens ersättningspolicy. Ansvarig för nämnda funktion mottar ej heller någon rörlig ersättning för den tjänst som är föremål för avtalet. Personerna ovan kan inte ha en rörlig ersättning som baseras på resultatet för verksamheten. Risktagare Här avses personer som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över bankens risknivå. Det handlar normalt om anställda som kan ingå avtal eller ta positioner för bankens räkning eller på annat sätt påverka bankens risker. Kreditgivning är ett sådant område som kan medföra betydande risker för banken. Styrelsen gör dock bedömning att varje enskild kredithandläggare har ytterst begränsade möjligheter att på egen hand påverka risknivån i banken. Enligt bankens kreditinstruktion krävs som huvudregel att bankens VD eller vice VD medverkar i ett kreditbeslut på delegationsnivå. Gruppen risktagare anses därför inte vara större än de personer som angivits ovan.

8 Följande personer berörs: Niclas Petersson Verkställande direktör Kurt Söderberg Vice verkställande direktör Joakim Adolfsson Ledningsgrupp, Ansvarig företag Anders Peterson Ledningsgrupp, Ansvarig Privat Låna Carina Björnholm Ledningsgrupp, Ansvarig Privat Spara Med tanke på att sparbanken kommer att påbörja en mer omfattande förvaltning av bankens egna medel mot bakgrund av den likviditetsreserv banken ska avsätta skulle det kunna vara så att Monica Wilén borde omfattas av begreppet. Monica ingår tillsammans med VD i den grupp som har mandat att ta positioner avseende bankens likvida medel. Dock kan Monica inte på egen hand fatta beslut i dessa frågor utan här tillämpas samma synsätt som banken har på kreditsidan. Personer i verkställande ledningen måste medverka för att transaktionerna ska kunna utföras, därför utelämnas Monica Wilén från gruppen risktagare. Anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen För närvarande finns ingen anställd som har en ersättning som kvalificerar sig för den här kategorin. Särskilt reglerad personal Per automatik ingår den verkställande ledningen alltid i kategorin särskilt reglerad personal. Utöver den gruppen ingår de personer som identifierats i följande kategorier: Anställda i ledande strategiska befattningar Anställda med ansvar för kontrollfunktioner Risktagare Anställda vars totala ersättning uppgår till, eller överstiger den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen I enlighet med vad styrelsen kommit fram till ovan utgör följande personer särskilt reglerad personal: Niclas Petersson Verkställande direktör Kurt Söderberg Vice verkställande direktör Peder Johansson Ansvarig för kontrollfunktioner Joakim Adolfsson Ledningsgrupp, Ansvarig Företag Anders Peterson Ledningsgrupp, Ansvarig Privat Låna Carina Björnholm Ledningsgrupp, Ansvarig Privat Spara För den här kategorin gäller att rörlig ersättning uppgående till mer än kronor per år ska skjutas upp tre till fem år. Banken har dock ingen anställd som kan erhålla en rörlig ersättning som överstiger kronor, varför ingen uppskjutning av rörlig ersättning kommer att göras.

9 Särskilda kommentarer kring resultatandelssystemet för 2011 Följande kommentarer kan göras kring det resultatandelssystem som beslutats att gälla för Målsättningar Effektivitet Målsättningen för effektiviteten i verksamheten utgörs av en kontroll att affärsvolymen per anställd inte understiger en viss nivå av genomsnittet för övriga sparbanker. Nyckeltalet är ganska trögrörligt, vilket gör att ingen enskild person kan påverka nyckeltalet i nämnvärd omfattning. Det enda som sker om målet uppfylls är att ingen reducering av övriga mål blir aktuell. Styrelsen ser därför ingen särskild risk vad gäller effektivitetsmålet. Lönsamhet Lönsamheten mäts som rörelseresultat, före avsättning till resultatandelssystem, i % av medelomslutningen. Resultatet kan givetvis påverkas på olika sätt av olika personer. Störst möjlighet att påverka har den verkställande ledningen samt ansvarig för ekonomifunktionen. Samtliga personer inom dessa funktioner innefattas i begreppet särskilt reglerad personal. Styrelsen justerar det beslut som fattades på så sätt att lönsamhetsmålet ska beräknas utifrån det resultat som sparbanken uppnår det aktuella året. Därigenom belönas den insats som ligger till grund för den avsättning som ska göras. Men för att tilldelning ska ske måste även det genomsnittliga resultatet för den senaste tre- och femårsperioden, inklusive det aktuella räkenskapsåret, vara bättre än övriga sparbankers. Beräkning av resultatutrymme sker på samma sätt för det aktuella året som för tre- och femårsperioden. Om utfallet för någon av kontrollperioderna är lägre sker tilldelning enligt det lägsta alternativet. Om någon av kontrollperioderna uppvisar ett lägre resultat än jämförelsebankerna utgår ingen ersättning för lönsamhetsmomentet. Med ovanstående synsätt sker en bedömning av såväl det kortsiktiga som det långsiktiga resultat, vilket torde borga för att resultatbedömningen sker utifrån ett riskjusterat mått. Generellt gäller att för tilldelning ska bankens resultat vara positivt. Tilldelning sker endast för merresultat genom att ett sådant räknas om till kronor och ören och därefter delas lika mellan personalen och banken upp till en viss nivå. Historiskt har den rörliga ersättningen uppgått till 6-7 % av den fasta ersättningen. Styrelsen beslutar därför att den rörliga ersättningen maximalt kan uppgå till 10 % av den fasta ersättningen. Fondsparande Då volymen för fondsparandet till stor del påverkas av hur aktiemarknaderna utvecklas är det svårt för en enskild person att påverka hur väl målet uppfylls. Målsättningen är dock inte högre satt än att det skulle vara möjligt för en eller ett par personer att på egen hand se till att banken når målet. Den relativt låga målsättningen gör att inga överdrivna försäljningsåtgärder, vilka skulle kunna rendera i klagomål från kund, krävs. Uppfylls målet erhåller banken extra ersättning från Swedbank AB, vilket motiverar målet som sådant. Styrelsen ser dock i övrigt inga särskilda risker med målet för fondsparande. Sakförsäkringar Målsättningen har höjts jämfört med föregående år. För att den högsta nivån ska nås krävs ett lagarbete och det är svårt för en enskild person att själv se till att banken uppfyller målsätt-

10 ningen. Beloppet för målet är relativt lågt. Styrelsen bedömer att riskerna med målet är låga och ser ingen person som ensam kan påverka målsättningen. Hypotek Målsättningen för hypotek bygger på att banken ska ha en genomsnittsmarginal på privatkrediter som överstiger snittet för övriga sparbanker. Genomsnittsmarginal varierar hela tiden beroende på hur räntemarknaden utvecklar sig och vilken marginal Swedbank Hypotek vid var tid sätter på olika löptider. Då sparbankernas portföljstruktur skiljer sig åt och marginalen är beroende av hur prissättningen sker inom Swedbank Hypotek är det i princip omöjligt för en enskild tjänsteman att själv påverka huruvida banken uppfyller målet eller ej. Beloppet för målet är dessutom relativt lågt satt. Styrelsen har därför inga andra synpunkter kring målsättningen. Kreditkvalitet Målsättningen har varit viktig för styrelsen då den vill få en snabbare och bättre hantering av hela kreditprocessen. Huruvida målet uppfylls beror självfallet mest på kredithandläggarna, men den som ansvarar för själva valvningsprocessen har möjlighet att påverka uppfyllandet av målet. Ansvarig för kreditkontrollen får därför i uppdrag att särskilt kontrollera valvshanteringen av krediter i slutet at mätperioden för att klargöra att det uppmätta resultatet är korrekt. Beloppet är även här relativt lågt, vilket betyder att kontrollinsatsen inte ska överdrivas. Sammanfattning Med anledning av den riskanalys som genomförts har styrelsen beslutat om följande ändringar av det resultatandelssystem som tidigare beslutats vid styrelsemöte och Bedömningen av resultatet görs för det aktuella räkenskapsåret, men samtidigt sker en kontroll mot ett tre- och ett femårsresultat. Tilldelning sker enligt det alternativ som ger det lägsta merresultatet. Uppvisar någon av kontrollperioderna ett lägre genomsnitt än övriga sparbanker för motsvarande period sker ingen tilldelning oavsett utfallet för det aktuella räkenskapsåret. Övriga principer för resultatberäkningen är oförändrade. 2. Innan inbetalning till resultatandelsstiftelse sker senaste den 31 mars året efter intjänandeåret, förbehåller sig styrelsen rätten att fatta slutligt beslut om avsättning baserat på bankens finansiella situation vid inbetalningstillfället alternativt om styrelsen ser andra faktorer som väsentligt kommer att påverka bankens möjlighet att infria sina åtaganden i framtiden eller att banken får svårigheter att uppfylla de lagkrav som ställs på banken. 3. För kategorin särskilt reglerad personal ska, innan inbetalning görs, avstämning ske genom att följande nyckeltal för banken ska vara uppfyllda: Kapitaltäckningskvoten ska för Ålems Sparbank uppgå till minst 1,50. Ålems Sparbanks likviditetsmål per ska vara uppfyllt. 4. Niclas Petersson och Peder Johansson undantas från resultatandelssystemet då de utgör anställda med ansvar för kontrollfunktioner. 5. Den rörliga ersättningen i banken får maximalt uppgå till 10 % av den fasta ersättningen.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk.

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk. Redogörelse för ersättningar i Pareto Securities 2014 Styrelsen i Pareto Securities AB ( Bolaget ) fastställde i oktober 2014 en uppdaterad ersättningspolicy som grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2013

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2013 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 03 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 03 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut,

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen utfärdade i juni 2013 föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med:

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med: Innehåll 1. Beskrivning av Scania Finans AB... 2 1.1. Styrelsens deklaration... 2 2. Företagsstyrning & riskhantering... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ersättningar... 7 3. Kapitalbas...10 4. Minimikapitalkrav,

Läs mer

Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet

Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet Bakgrund Enligt 2 kap. 3 i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut,

Läs mer

riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia

riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia Riskanalys av Skandias ersättningssystem och ersättningspolicy Inledning Enligt nya regler ska finansinstitut upprätta en ersättningspolicy

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 15 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 16 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2014 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab 2011 201 2011 Årsredovisning 2011 2011 011volvofinans bank ab 2011 2011 2011 4 Inledning 6 VD har ordet 8 Volvofinans Bank AB 10 Den svenska Volvohandeln 2011 12 Förvaltningsberättelse 12 Ägarförhållande

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Beslutad av Tredje AP-fondens styrelse den 24 juni 2013 ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Tredje AP-fonden är en engagerad och ansvarsfull ägare som bedriver kapitalförvaltning med grundsynen att investeringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 1 Innehållsförteckning Året i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Bolagsstyrningsrapport 8 Fem år i sammandrag 10 Finansiella rapporter 12 Resultaträkning 12 Rapport

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder vi finansiella helhetslösningar till privatpersoner samt små och medelstora företag.

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

Årsredovisning Volvofinans Bank AB

Årsredovisning Volvofinans Bank AB Årsredovisning Volvofinans Bank AB 6 VD har ordet 10 Nya produkter, innovationer och lanseringar 2013 13 Bilbanken 14 Produkter och tjänster för ett enkelt och bekymmersfritt bilägande 17 Personbil 18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 2 FINANSIELLA RAPPORTER SPARBANKEN SYD 2013 INNEHÅLL 3 Året i korthet 5 VD har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Förvaltningberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport 12 Fem

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer