Egenkontroll enligt miljöbalken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egenkontroll enligt miljöbalken"

Transkript

1 KUNGSÄNGSGYMNASIET Egenkontroll enligt miljöbalken Verdandi17,19 och 20 UAF den 6 november 2012 Skriven av: Sjunne Johansson

2 Egenkontroll enligt miljöbalken Verdandi17,19 och 20 Myndighetsdokumenatation: Rutiner för myndighetsdokumentation: Ansvarig handläggare Sjunne Johansson gör sig förtrogen med miljöbalken genom att bland annat prenumerera på via andra sidor på Internet.. Samt läsa och hålla sig ajour med miljöbalken Ansvarig handläggare informerar personal om miljöbalken i stora drag under oktober varje läsår. Ansvarig chef, handläggare, rektorer och skyddsombud deltar i de utbildningar som kommunen anordnar. Dokumentation om vem som deltagit och när finns i Egenkontrollpärmen i receptionen. Övergripande ansvar: Andreas K Johansson Personal: Rutiner för personalens delaktighet i egenkontroll: En viktig del är göra personalen medveten om miljöbalkens mål. Utdrag ur miljöbalken. 1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 1 Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Miljöbalken skall tillämpas så att 1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 3. den biologiska mångfalden bevaras, 4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. Det här dokumentet finns tillgängligt för all personal. Lokalisering och lokaler: Rutiner för ansvarsfördelningen av lokaler: All lös egendom dvs. de saker som verksamheten skulle ta med sig vid en flytt inhandlas och sköts av verksamheten. Ansvar: Börje Andersson Skötsel av underhåll av lokalerna, t.ex. golv, väggar och tak både in och utvändigt sköts av Lokalförvaltarna. 1

3 Ett dokument om ansvarsfördelning finns i därför avsedd pärm hos handläggare. Rutiner för kontroll av lokaler: Skyddsrond genomförs en gång per termin. Representant för lokalförvaltarna, vaktmästare samt delegaterna i lokal skyddskommitté deltar. Sammankallande ansvar: Andreas K Johansson Möbler Rutiner för inköp av möbler: Alla möbler som köps in till skolan bedöms utifrån funktion, arbetsmiljöaspekter som ergonomi, städbarhet, brandsäkerhet samt estetik. Ansvarig rektor träffar den grupp/arbetslag som önskar göra något inköp och förvissar sig om att bedömningen görs utifrån gällande rutin. Ansvar: Andreas K Johansson Vatten Rutiner vatten: Ansvaret ligger på Lokalförvaltarna. Luft Rutiner luft: Ansvaret ligger på Lokalförvaltarna. Ljud Rutiner ljud: När det gäller utformningen av lokaler akustikplattor m.m. Ansvaret ligger på Lokalförvaltarna. Ljudnivå Rutiner för ljudnivå: Lärarna har ansvaret i klassrummen när det gäller andra områden som kapprum m.m. har all personal och elever i skolan ansvar för att det är en lugn miljö. På verkstäderna används hörselskydd när det behövs. I idrottshallen där ljudnivån kan bli mycket hög har alla idrottslärarna fått prova ut personliga hörselskydd. Ansvaret ligger på personal och elever. Fukt: Rutiner för fukt: Vid skyddsrond kontrolleras speciellt tecken på fuktskador. Personalen är uppmärksam på lukter och andra tecken på fuktskador, rapporterar direkt till receptionen som kontaktar Lokalförvaltarna. Lokalförvaltarna har rutiner för att omedelbart åtgärda eventuella brister. Ansvar för åtgärder: Lokalförvaltarna. Inredning och utrustning: För att städbolaget skall kunna utföra ändamålsenlig städning är fördelningen enligt följande: Rutiner: Städbolaget får schema för innevarande vecka från receptionen för att kunna planera städning under dagtid. Ansvar: Receptionspersonalen: Personalen är väl informerad om att se till att golven är fria från saker. I möjligaste mån se till att papper böcker m.m. placeras i skåp med luckor. Skapa så mycket fria ytor som möjligt på skrivbord, bord samt hyllor. Sladdar ska vara uppsatta så att de inte ligger på golven. Ser till att stolar blir upplyfta när det är städdag. Skadad utrustning skall rapporteras till en Ansvar: personalen 2

4 Hygien/smittskydd Rutiner för en bra hygien på skolan: På alla toaletter finns flytande tvål och pappershanddukar som fylls på av städbolaget. På alla personaltoaletter finns även handssprit. Ansvar: Städbolaget Rutiner för större sjukdomsutbrott. Elev som drabbas av smittsam sjukdom under skoltid, ska skickas hem. Vid behov kontaktas vårdnadshavare. Vid misstanke om, att elev drabbats av smittsam sjukdom som går under smittskyddslagen så kontaktas elevens vårdcentral omedelbart av skolsköterska (om skolsköterska inte är anträffbar, av annan ansvarig personal på skolan.) Vid sjukdomsutbrott med någon av de sjukdomar som går under smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom eller anmälningspliktiga utöver allmänfarliga sjukdomar så tar skolsköterska, skolläkare eller annan ansvarig på skolan, kontakt med smittskyddsenheten i Västerås för vidare direktiv på vad skolan ska göra. Länk med kontaktuppgifter till smittskyddsenheten i Västmanlands län aspx Länk till sjukdomar som går under smittskyddslagen. Ansvar: Skolsköterska Städning: Efter upphandling tar städbolaget hand om städning enligt de avtal lokalförvaltarna och städbolaget kommit överens om. Ansvar: Lokalförvaltarna Städledare vid städbolaget har kontakt med ansvarig på skolan för att så smidigt som möjligt lösa de problem som uppstår. De mattor som finns i skolan är de som ligger innanför ytterdörrarna. Det är hyrmattor som hämtas och byts ut en gång i månaden. Ansvar: Städbolaget Stoppade möbler ska dammsugas en gång i månaden av städbolaget enligt städavtal. Ansvar Städbolaget. Aulan: Översyn sker en gång om året under sommarlovet då dammsugs ridån samt vid behov tas intäckningarna ned och skickas på tvätt. Fondvägg (för fotografering) i sal B10 tas ned och tvättas vid behov. Textilier som gardiner, väggmattor m.m tvättas under loven av kioskansvarig. Ansvar: Kioskansvarig Munevera Delic Då städningen är undermålig enligt städavtalet anmäler personalen det till receptionen som kontaktar ansvarig på lokalförvaltarna och till städledaren på städbolaget. Ansvar: Handläggare Kungsängsgymnasiet Sjunne Johansson Elinstallationsprogrammets verkstad: Höstlov grovstöd. Jullov grovstäd: Dammsuga lister, våttorka bänkar, hyllor, fönster, bord Sportlov grovstäd. Påsklov grovstäd. Sommaruppehållet grovstäd: Dammsuga lister, skura golv, våttorka bänkar, hyllor, fönster, bord. 3

5 Utöver dessa tillfällen sker veckostädning i verkstad och omklädningsrum. Tömning av sopcontainer som vi har för källsortering mm. Ansvar: Lärarna för elinstallationsprogrammet Fordonsprogrammets verkstad: Dagligen: Sopa rent på bänkar, golv, maskiner och bil-lyftar Rengöra och sätta tillbaka verktygen på sina platser Tömma sopor om nödvändigt Kontroll/städning av omklädningsrum Sista verkstadsdagen i veckan: Sopa rent på bänkar, golv, maskiner och billyftar Rengöra och sätta tillbaka verktygen på sina platser Tömma soptunnor Rengöring av golv Kontroll/städning av omklädningsrum Sista verkstadsdagen innan lov: Sopa rent på bänkar, golv, maskiner och billyftar Grundlig rengöring av verktygen Tömning av soptunnor Grundlig rengöring av golv, med tvättmedel Kontroll/städning av omklädningsrum Industriprogrammets verkstad: Golvsopning varje fredag av eleverna. Storstädning (skurning av golven) två gånger per termin. Ansvar: Lärarna för industriprogrammet Restaurangprogrammets utrymmen: Se särskild bilaga finns i säkerhetspärmen samt i restaurangen. Ansvar: Lärarna för restaurangprogrammet Idrottshall och gym: Rutiner för rengöring av redskap med mera: Idrottslärarna informerar elever om att torka av redskap efter användning. Det måste då finnas sprayflaska med lämpligt medel tillhands samt lämpliga trasor/papper. Idrottslärarna gör ett schema där man delar på ansvaret att se till att redskapen blir ordenligt rengjorda varannan dag. Schemat lämnas till ansvarig på expeditionen vid terminsstart på hösten för att skrivas in i egenkontrollen. Alla elever måste ha skor t-shirt eller linne på sig under idrottslektionerna. Ansvar: Idrottslärarna Farligt avfall Rutiner för hantering av farligt avfall : Trasiga lysrör tas om hand av lokalförvaltarna. Ansvarig: Lokalförvaltarna Kemiska restprodukter tas om hand av ansvarig lärare för kemi-instutitionen. Ansvarig: Kemiansvarig lärare 4

6 Batterier samlas i en behållare hos vaktmästarna som lämnar dem på returen. Ansvarig: Vaktmästarna Hushållsavfall: Rutiner för hushållsavfall: Avfall från personalrum tas om hand av vaktmästarna som tömmer i sluten container. Ansvar: Vaktmästarna Avfall från restaurangen Ansvar: Kostenheten Tekniska förvaltningen Avfall från undervisningsköket Avfall källsorteras: wellpapp, glas, kompost samt restprodukter i därför avsedd station utanför C-huset. Källsortering: Rutiner för källsortering: Batterier, lysrör/glödlampor, glas tas om hand av vaktmästarna och transporteras till returen. Ansvar: Vaktmästarna Hopknutna sopsäckar hamnar i en container och källsorteras hos Vafab i Västerås. Ansvar: Vaktmästarna och omsorgspersonal Branschspecifikt avfall: Rutiner för Branschspecifikt avfall: För fordonsverkstaden finns en sluten tank för spillolja på en kubikmeter som töms vid behov. Nivån i tanken kontrolleras en gång i månaden. På gång är att en nivåmätare skall monteras i verkstaden där man fyller på spillolja. Ansvar: Huvudlärare vid verkstäderna Skolhälsovården: Smittförande avfall tas om hand av skolsköterskan enligt gällande regler. Ansvar: Skolsköterskan Kemiska produkter: Kemikalieregister och säkerhetsdatablad finns i ett dataprogram. De kemiska produkterna förvaras i skåp. Giftiga ämnen förvaras i låst giftskåp. Kemiskt avfall samlas upp och levereras till Vafab även utfasade kemikalier lämnas till Vafab. Gasoltuber förvaras i klassat säkerhetsskåp. Rutin för kemikalieolycka: Det skall alltid finnas en kemilärare i kemisalen när det är elever där. Läraren har kunskap om hur kemikalierna fungerar. I sal A12 (labbsalen) finns en dusch I A10 finns ögonskölj. Skulle en olycka inträffa agerar läraren utifrån vilken kemikalie som använts. Vid en större olycka kontaktas krisgruppen som agerar utifrån den rutinen. Kontakt med räddningstjänst, polis, miljökontor m.m. Ansvar: Kemiansvarig lärare Kemiska produkter som används för städning. Ansvar: Städbolaget Tobakslagen Rutiner för att följa tobakslagen: Information till lärare och elever sker vid läsårsstart. Områden som anses vara skolgård är rökning förbjuden. All personal vid skolan är uppmanade att prata med elever som röker där man inte får. 5

7 Klagomål från allmänheten Rutiner för att ta hand om klagomål från allmänheten: SKF och UAF har en gemensam rutin för klagomålshantering som går att nå via Sala kommuns hemsida. Felanmälan Rutiner för felanmälan: Felanmälan som rör Kungsängsgymnasiets egendom skickas till vaktmästarna på skolan via en mailadress. Återrapportering sker till anmälaren när ärendet är slutfört. Ansvar: Samtlig personal när det gäller anmälan. Återrapport gällande skolans egendom vaktmästarna. Återrapport gällande fastighet Lokalförvaltarna. Intern revision Rutiner för intern revision: I oktober varje år uppdateras, utvärderas och revideras de skriftliga rutinerna för egenkontroll. Personalen ges möjlighet att lämna synpunkter på rutinerna. Ansvar: Andreas K Johansson Rektor Kungsängsgymnasiet Andreas K Johansson Lokalförvaltarna Håkan Andersson 6

Vad gäller för tillfälliga boenden?

Vad gäller för tillfälliga boenden? Vad gäller för tillfälliga boenden? En informationsbroschyr från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för dig som funderar på att starta eller redan bedriver verksamhet med tillfälligt boende. 1 Senast

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun För en bättre miljö i förskola och skola Information till dig som driver eller arbetar inom förskola och skola, eller ska starta en ny

Läs mer

ALLERGIROND I SKOLAN

ALLERGIROND I SKOLAN ALLERGIROND I SKOLAN Ett hjälpmedel för skolans egenkontroll av innemiljön. Checklistan för allergirond i skolan har utarbetats av Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län i samarbete med Statens

Läs mer

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Plan mot diskriminering,och kränkande behandling Analysera arbetet med arbete mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2009-10-01 1 Välkommen till Brf Asken! Hej och välkommen till Brf Asken. Vår fastighet byggdes 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Ordningsregler Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För allas trevnad, på Brännkyrkagatan 92, skall föreliggande regler efterlevas

ORDNINGSREGLER. För allas trevnad, på Brännkyrkagatan 92, skall föreliggande regler efterlevas ORDNINGSREGLER För allas trevnad, på Brännkyrkagatan 92, skall föreliggande regler efterlevas INNEHÅLLSFÖRTECKNING BOSTADSRÄTTSFÖRENING... 3 KOOPERATIV EKONOMISK FÖRENING... 3 Att vara bostadsrättsinnehavare:...

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN

ALLERGIROND I FÖRSKOLAN ALLERGIROND I FÖRSKOLAN Ett hjälpmedel för förskolans egenkontroll av innemiljön. Checklistan för allergirond i förskolan har utarbetats av Astma- och Allergiföreningen i Stockholms Län i samarbete med

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Miljöbalken. Så berör den dig som medborgare

Miljöbalken. Så berör den dig som medborgare 1 Miljöbalken Så berör den dig som medborgare 2 Miljön är vår gemensamma egendom MILJÖN BESTÄMMER livskvaliteten såväl lokalt som globalt. Och vi vill alla ha en bättre miljö. Under senare decennier har

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande

Rapport Hygienlokalerstickande/skärande Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Rapport Hygienlokalerstickande/skärande 2007 Miljösamverkan

Läs mer