Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat 2014"

Transkript

1 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat, tel: 75897, org.-nr:

2 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat Författare: Jonathan Bark - Från källa till hav Västanvindsgatan D 7 7 Göteborg Kund: Västkuststiftelsen Ansvarig: Lars Strandberg Vallda Sandö Sandöhamnsvägen Vallda Foto: Jonathan Bark, foto framsida: lokal "Delningen-kville" i Viskans södra gren. Kartor: Terrängkartan från Lantmäteriet

3 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat Sammanfattning På uppdrag av Västkuststiftelsen har utfört elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat i början av september. Elfisket har utförts standardiserat varav sju lokaler kvantitativt (-3 utfisken) och två lokaler kvalitativt ( utfiske). Den aktuella vattenföringen under elfisket var,-,9 m3/s (SMHI), alltså strax under årsmedelvattenföringen. Flera lokaler karaktäriserades av en hård och laminär vattenström som en följd av den rikliga nederbörden i slutet av augusti i sydvästra Sverige. Totalt fångades sju olika arter vid elfiskeundersökningarna: Öring (Salmo trutta), lake (Lota lota), abborre (Perca fluviatilis), mört (Rutilus rutilus), elritsa (Phoxinus phoxinus), ål (Anguilla anguilla) och signalkräfta (Pacifastacus leniusculus). Lake och abborre fångades på åtta av de nio lokalerna medan öring noterades på sju av dessa. Öring dominerade dock antal fångade individer (69 st). Lake är upptagen på den senaste rödlistan som "nära hotad" och ål är i samma rödlista kategoriserad som "akut hotad" (Artdatabanken ). Om man jämför med jämförelsevärden från "Svenskt elfiskeregister" så är mediantätheten för alla arter i Mölarp betydligt lägre än mediantätheten för elfisken gjorda i liknande vattendrag, alltså "strömöringvattendrag i södra Sverige". Öring har till exempel en mediantäthet i Mölarp på,6 N/m. Mediantätheten för öring i liknande vattendrag är,7 N/m (Sers, Magnusson och Degerman 8). Dock är öringtätheten på tre av lokalerna över medianvärdet där högst beräknade öringtäthet uppskattades till 5,5 N/m nedströms Mölarps kvarn. Lake observerades förvånansvärt ofta, dock är mediantätheten i Mölarp på, N/m under regionens genomsnitt på, N/m. Noterbart är att på tre strömmande lokaler var tätheten av lake högre än öringtätheten. Totalt fångades 6 ensomriga öringar (+) under inventeringarna vilket bevisar att arten reproducerar sig i strömmarna kring Mölarps ö. Vattendragsindex (VIX) är kategoriserat som "god" på en lokal ("Nedströms Mölarps såg"), "måttlig" och "otillfredsställande" på tre lokaler vardera samt "dålig" på två lokaler. Sammantaget kan man säga att den ekologiska statusen är måttlig/otillfredsställande avseende fisk inom Mölarps naturreservat trots fina habitat och gott om strömsträckor med god vattenkvalitet. 3

4 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...5 Metodik...7 Resultat och diskussion...9 Referenser...5 Bilaga, lokalbeskrivningar...6 Bilaga, beskrivning av fångade fiskarter...6

5 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat Inledning Vattenmiljön i de övre delarna av Viskan har under lång tid utsatts för mänskliga ingrepp, främst i form av dammanläggningar, stenrensningar och kanaliseringar. Det har medfört en stor negativ effekt på den biologiska mångfalden eftersom antalet lämpliga habitat minskat drastiskt. Stora strukturer i form av stenar och block är oerhört viktiga i ett vattendrag då de ökar komplexiteten och antal tillgängliga habitat vilket i sin tur medför möjlighet till en högre biologisk diversitet. Mölarps naturreservat ligger öster om Fristad utanför Borås och bildades 99 för att bevara den unika natur- och kulturmiljön. Viskan delar upp sig i två grenar och bildar en åtta hektar stor holme, Mölarps ö. Vattnet strömmar friskt kring ön men den ena fåran har ett definitivt vandringshinder (Mölarps kvarn) och ett partiellt hinder (Mölarps såg). Även uppströms reservatet finns ett antal dammar, inklusive två aktiva vattenkraftverk, vilket medför en onaturlig flödesregim. Framför allt utsätts Viskans södra gren ("Sörån") för snabba fluktuationer och låga vattenflöden sommartid eftersom dammen strax uppströms reservatet ("f.d. Lövåsens såg") styr ner majoriteten av vattnet i norra fåran vid lågflöde. Viskan uppströms Öresjö är dåligt undersökt ur biologisk synvinkel. Enstaka elfisketillfällen finns dock dokumenterade i Viskan inom Mölarps naturreservat. Dels 98 och 986 (en bit uppströms Mölarp) inför bildandet av reservatet och dels under mitten av 99-talet. Resultaten av dessa visar på god artförekomst och öringtätheter kring regionens median på,7 individer/m på två lokaler (tabell ). En fiskevårdsplan från början av -talet finns för området där närliggande Munkån och Svensån samt en del av Viskan ingår (Douglas och Litzen 999). Bland annat biotopkarterades vattenmiljöerna i Viskan inom Mölarps naturreservat. Dessutom har en förstudie inför biotopvårdande insatser utformats (Bark ). Inventering av flodpärlmussla i Mölarps naturreservat visade på en liten populationsstorlek och inga juvenila musslor (Bark ). Flodpärlmusslan har öring som värdfisk (även lax) och en öringtäthet på 5 individer/m är att föredra (Degerman et.al. 9). 5

6 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat Tabell. Sammanställning över tidigare elfisken i Viskan kring Mölarps naturreservat. Hämtade från Svenskt elfiskeregister samt från Borås kommun. Datum Lokal Fiskarter Öringtätheter (N/m) "Kvarn-Mölarp" (dock ligger Abborre, gädda, elritsa, kräfta lokalen i södra grenen) (obestämd art), mört, ål, öring "Kvarn vid Rydegård", en bit Öring, flodkräfta, ål, öring uppströms Mölarp "Kröklingbäcken" (biflöde) Elritsa 5,9 varav +:,8 5,3 varav +:, "Nedanför bron", södra grenen Öring, mört, elritsa, braxen, bäcknejonöga "Mölarps såg" Gädda, öring Lövåsens såg, norra grenen Ingen fångst "Örebro" Öring st, ingen area Elfiskeundersökningar i Viskan inom Mölarps naturreservat har utförts på uppdrag av Västkuststiftelsen som äger och förvaltar naturreservatet. Elfiskena har utförts av Jonathan Bark,, 6-7 september på totalt nio lokaler (figur ). Figur. Karta över området med de markerade elfiskelokalerna. 6

7 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat Denna elfiskeundersökning är en del i planeringen inför biotopvårdande insatser i Viskan norr om Borås. Det är viktigt att ha kunskap om vattenbiotoperna innan restaureringar utförs för att uppföljningar skall kunna genomföras och eventuella effekter uttydas. Viskan har goda förutsättningar att hysa en stabil sjövandrande eller strömlevande öringstam med gott om strömmande sträckor. Tyvärr har vattendraget dämts upp på flera ställen vilket har minskat antal lämpliga habitat för strömlevande fiskar (som öring). Dessutom hindras vandring för vattenlevande organismer och populationerna fragmenteras. Metodik Elfisket utförs enligt den standardiserade metoden SS-EN :6 (SIS 6), Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning i vatten (Naturvårdsverket ) samt f.d. Fiskeriverkets föreskrifter (Degerman och Sers 999). Vid sju av lokalerna har kvantitativt elfiske genom successiv utfiskning genomförts. På de övriga två lokalerna utfördes kvalitativt elfiske med enbart en utfiskning av lokalen (s.k. inventeringsfiske). Figur. Successiv utfiskning (kvantitativt elfiske) på lokal, "Grillplatsen" i södra fåran. 7

8 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat I fält har standardiserade elfiskeprotokoll ifyllts. Tätheter beräknas sedan i digitala elfiskeprotokoll, erhållna från SLU, enligt Maximum likelihood-metoden ("Zippin-modellen"). Tätheter anges i individer/m eller N/m. Mediantätheter illustreras istället för medeltätheter eftersom fisktätheter vid elfiske ej är normalfördelad data (Sers, Magnusson och Degerman 8). Medianen är det mittersta värdet om man radar upp ett antal värden i storleksordning. Tidigare elfisken i området är hämtat från Svenskt elfiskeregister (aquarapport.slu.se) samt från Borås kommun. Mediantätheten för öring i "strömöringvattendrag i södra Sverige, avrinningsområde < km" är,7 N/m (Sers, Magnusson och Degerman 8). Vattendragsindex (VIX) beräknas hos datavärden (SLU - Sötvattenslaboratoriet) och illustrerar den allmänna ekologiska statusen på de olika lokalerna. VIX illustrerar framför allt närings- och surhetspåverkan samt morfologisk och hydrologisk påverkan (Naturvårdsverket 7). Indexet beräknas genom att man jämför ett erhållet värde mot förväntade värden utifrån nio omgivningsvariabler, bland annat avrinningsområdets storlek och andel sjö i avrinningsområdet. Det erhållna värdet baseras på sex olika parametrar: sammanlagd täthet av öring och lax, andel toleranta individer, andel lithofila arter (arter som leker på grus och sten, t.ex. öring, elritsa och lake), andel toleranta arter (abborre, braxen, ål m.fl.), andel intoleranta arter (öring, lax, stensimpa m.fl.) och andel laxfiskarter som reproducerar sig på lokalen. VIX anges i en femgradig skala: = hög, = god, 3 = måttlig, = otillfredsställande och 5 = dålig (tabell ). Tabell. Klassgränser för Vattendragsindex (VIX), avrundat till två decimaler. VIX-klasser Översta gränsvärdet Nedersta gränsvärdet = hög.75 = god = måttlig.7.7 = otillfredsställande = dålig.8 8

9 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat Resultat och diskussion Elfiskeundersökningarna utfördes 6 och 7 september av Jonathan Bark på. Nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat elfiskades. Vattenflödet var omkring årsmedelvattenföring (,-,9 m3/s) och flera lokaler var således svårfiskade på grund av stark vattenström. Viskan är ett relativt stort vattendrag att elfiska med en vattendragsbredd mellan 7 meter. Fångstbarheten är lägre i större vattendrag jämfört med små bäckar och åar. För resultat på varje lokal, se bilaga. Totalt fångades sex olika fiskarter (figur 3 och bilaga ): öring, lake, abborre, mört, elritsa och ål. Dessutom fångades ett antal signalkräftor varav en med totallängd om 3 mm (exklusive klorna) på lokalen för flodpärlmussla. Vanligast var öring med 69 fångster på 7 lokaler, lake var näst vanligast med 37 individer på 8 lokaler. abborrar, 6 mörtar, 6 elritsor, ål samt 6 signalkräftor utgjorde resten av fångsterna där abborre dokumenterades på åtta lokaler (figur 3). Elfiskefångster i Mölarp Antal Elritsa Mört Signalkräfta Öring Lake Abborre Ål Art Figur 3. Totala antalet fångster av varje art i Viskan inom Mölarps naturreservat. Arter som fångats tidigare men som inte observerades i årets elfiske är: gädda, bäcknejonöga, braxen och flodkräfta. Det skall dock noteras att föregående elfisken skett tidigare på året och att artfördelningen skiljer sig åt beroende på årstid. Till exempel de vårlekande arterna braxen och mört, som ofta leker i rinnande vatten, ökar säkerligen i elfiskefångsterna tidigare under året. 9

10 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat Generellt är det låga tätheter av öring i Viskan inom Mölarps naturreservat. Mediantätheten för de nio lokalerna ligger på,6 N/m (figur ) jämfört med mediantätheten i liknande vattendrag på,7 N/m (Sers, Magnusson och Degerman 8). Öringtäthet högre än regionens mediantäthet beräknades dock för tre av de fiskade lokalerna med ett högsta värde på lokalen "Nedströms Mölarps kvarn" på 5,5 N/m. Lokalen "Nedanför bron" i södra fåran har en beräknad öringtäthet på,9 N/m och "Uppströms sammanflödet", som sammanfaller med den bästa flodpärlmussellokalen, uppvisar en täthet på,8 N/m. Lake har en högsta täthet om 5, N/m på lokal 5, "Uppströms sammanflödet". Mediantätheter för olika arter - jämfört med mediantätheten för liknande vattendrag Täthet (N/m) Öring + Öring >+ Öring tot Regionens median Mölarp Lake Abborre Mört Elritsa Figur. Mediantätheter (N/m) för olika arter vid elfisket i Mölarp, jämfört med medianen i samma region (strömöringvattendrag i södra Sverige, avrinningsområde: < km ). Notera att det är medianvärdet och ej medelvärdet som anges (se metodik). Mörkgråa staplar symboliserar medianen för Mölarp och de ljusgrå staplarna är jämförelsevärden från liknande vattendrag i regionen. Mediantäthet för mört, elritsa och ål (som ej är med i diagrammet) är N/m i Mölarp. Det är förvånansvärt mycket lake i Mölarp vilket är positivt då lake är rödlistad enligt den senaste klassificeringen av Artdatabanken (). Lake har en högre täthet än öring på tre av de elfiskade lokalerna. Dock är mediantätheten vid de nio lokalerna (, N/m) lägre än mediantätheten i regionen (, N/m). Antal elfiskelokaler i rinnande vatten med lake har i Sverige minskat med % mellan 98-7 (Artdatabanken ). Ännu värre är det i sjöar där antalet vatten med lake i nätfångsterna minskat med 68% under samma period. Lake är en predator som gärna äter

11 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat fiskrom och kräftor och den kan möjligen utgöra ett hot mot den svaga öringstammen. Analyser av elfiskedata gjorda i Sverige visar tydligt att tätheten av öringungar minskar signifikant i vattendrag med lake (Degerman och Sers 999). I ett friskt vattendrag med gott om lämpliga habitat och fria vandringsvägar borde dock arterna kunna samexistera. Även ål fångades i elfiskena, positivt då ålen är rödlistad (akut hotad), dock fångades enbart en individ. Figur mm lång lake fångad på lokal, "Delningen-kville". Att laken på flera strömmande lokaler hade högre täthet än öring kan bero på det reglerade vattensystemet. De gynnas ofta i reglerade vattendrag, tillsammans med arter som abborre, mört och eventuellt elritsa (Degerman, Sers och Petersson ). Fler lugnpartier skapas i ett reglerat vattendrag och strömlevande arter (öring) missgynnas vilket gynnar arter som annars trivs i sjöar. Det var generellt låga tätheter av karpfiskar och enbart två arter fångades: mört och elritsa (figur 3). Vid valet av elfiskelokaler så inkluderades flera typer av habitat, även lugnflytande sträckor (t.ex. lokal 5) där man kan anta finna dessa arter. Dock är det svårt att elfiska effektivt på dessa arter eftersom de inte är lika revirhävdande som t.ex. öring och simmar således iväg när man närmar sig. Det finns också djupare partier kring Mölarps ö som ej elfiskades där man kan anta att dessa arter lever, t.ex. i dammen vid Mölarps kvarn.

12 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat Det fångades 6 ensomriga öringar (se figur 7), positivt då rekryteringen bevisligen fungerar i reservatet. Högst tätheter av årsungar beräknades för lokalerna "Uppströms sammanflödet" och "Nedströms Mölarps kvarn". Tätheterna var på dessa lokaler 3, respektive, N/m. Jämför man med mediantätheten för ensomrig öring i liknande vattendrag (,8 N/m ) så är det ett godkänt resultat. Att det verkar förekomma lek nedströms Mölarps kvarn kan bero på att vandrande öring inte kommer längre upp och således är "tvungna" att reproducera sig på platsen. Dammen kan även jämna ut vattenflödet vilket medför att det ofta är ett stabilt flöde nedströms. Noterbart är att det verkar finnas en del ensomriga öringar på lokalen där majoriteten av flodpärlmusslorna i reservatet lever ("Uppströms sammanflödet"). Dock är tätheten enbart, N/m för ensomrig öring på lokalen. Sträckan har fina grusbankar som är lämpliga för musslor samt för öringreproduktion. Årsungarna (+) utgör en distinkt grupp i histogrammet nedan (figur 6). Längdfördelning öring Längd (mm) Figur 6. Längdfördelning med alla fångade öringar i Mölarps naturreservat. Ensomriga öringar (+) syns tydligt längst till vänster i diagrammet och utgör den största åldersklassen.

13 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat Figur 7. Ensomrig öring fångad på lokalen "Nedanför bron" i södra fåran. Vattendragsindex beräknades hos datavärden (SLU - Sötvattenslaboratoriet) för alla lokaler (figur 8). Enbart lokal 8, "Nedströms Mölarps såg", klarade gränsvärdet för kategorin "god". Övriga lokaler var antingen klassade som "dålig" (lokal och 6), "otillfredsställande" (lokal, 5 och 7) och "måttlig" (lokal, 3 och 9). Alltså ingen lokal klarade gränsvärdet för högsta klassen, "hög". Att vissa lokaler klassas som "dålig" eller otillfredsställande" beror ofta på att andel öring på lokalen är låg. Eftersom till exempel abborre och mört klassas som toleranta arter så minskar indexvärdet när dessa utgör en stor del av fiskpopulationen och klassningen blir således sämre. 3

14 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat Vattendragsindex för de olika lokalerna Lokalnummer Figur 8. Vattendragsindex för de olika lokalerna. Röd: dålig (<,8), orange: otillfredsställande (,8-,7), gul: måttlig (,7-,7), grön: god (,7-,75), blå: hög (>,75). Enbart lokal 8 (Nedströms Mölarps såg) klarar gränsen för "god" men ingen lokal klassas som "hög". Det verkar som om de största problemen för Mölarp ligger uppströms området. Vandringshinder stoppar vattenlevande organismer. Framför allt öring hindras från att nå fina reproduktionsbäckar uppströms. Höga vattentemperaturer (> C) i Viskan är vanligt, detta på grund av sjöar, dammar och bristfälliga kantzoner uppströms. Låga sommarflöden och snabba variationer i flöde kan tillskrivas problemen med rensade och kanaliserade vattendrag samt jordbruksmarken och regleringsdammarna uppströms. Hög turbiditet kan bero på den brukade marken uppströms. Allt detta är exempel på problem och hot mot den biologiska mångfalden i Viskan uppströms Öresjö. Ett målvärde vid restaureringar i Viskan borde vara att öka öringtätheterna till minst 5 individer/m i hela området samt öka öringtätheten på lokalen med flodpärlmusslor till individer/m. Detta får inte ske på bekostnad av andra arter. Det finns utrymme för en ökning i populationsstorlek hos samtliga fiskarter. Uppföljning bör ske följande år för att se hur populationerna påverkas av de genomförda restaureringarna.

15 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat Tack till de som hjälpt till: Viktor, Gillis, Markus, Martin och Jan-Erik m.fl. Referenser Artdatabanken. a. Rödlistan. Lake, Lota lota.. (Elektronisk källa) (-9-8) Artdatabanken. b. Rödlistan. Ål, Anguilla anguilla.. (Elektronisk källa) [-9-8] Artdatabanken.. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Ryggsträngsdjur: Strålfeniga Fiskar. Chordata: Actinopterygii. Bark, J.. Inventering av flodpärlmussla i Viskan inom Mölarps naturreservat.. Bark, J.. Åtgärdsplan Mölarp - En förstudie om biotopvårdande insatser i Viskan mellan Öre bro och Gingri. Viskans vattenråd. Douglas, G & Litzén, A Fiskevårdsplan för Munkån, Svensån och Viskan inom Öresjös Fiskevårdsområdesförening. Göteborgs universitet, examensarbete, VT99. Degerman, E & Sers, B Elfiske. Fiskeriverket information 999:3 (3-69). Reviderad: -8 Degerman, E., Sers, B & Petersson, E.. Analys av elfiskedata. Länsstyrelsen i Jönköpings län, nr :. Degerman, E., Alexanderson, S., Bergengren, J., Henrikson, L., Johansson, B-E., Larsen, B. M. & Söderberg, H. 9. Restaurering av flodpärlmusselvatten. Solna: Världsnaturfonden WWF. Naturvårdsverket. 7. Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kust-vatten och vatten i övergångszon. Naturvårdsverket Handbok 7:, utgåva. Naturvårdsverket.. Handledning för miljöövervakning. Programområde: Sötvatten. Undersökningstyp: Elfiske i rinnande vatten. Version : SIS. 6. Svensk standard, SS-EN :6. Vattenundersökningar - provtagning av fisk med elektricitet. Sers, B., Magnusson, M och Degerman E. 8. Jämförelsevärden från Svenskt Elfiskeregister. Sötvattenslaboratoriet & Fiskeriverket, Information från Svenskt Elfiskeregister, Nr, 8. Hemsidor: Svenskt elfiskeregister: SMHI, Vattenwebb: 5

16 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat Bilaga, lokalbeskrivningar 6

17 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat. Delningen-kville Datum: -9-6 Lokalbeskrivning Koordinater (RT9): 63/33663 Kvantitativt elfiske, 3 utfisken Lokalen ligger i södra fåran, precis där Viskan delar sig kring Mölarps ö, ca meter nedströms Lövåsens såg. Sträckan är kraftigt rensad med ena sidan helt stenbelagd. Fint kvillområde, tyvärr starkt utsatt för reglering av ovanliggande dammar och vattenkraftverk. Lokalen är meter lång och 7 meter bred. Dominerande substrat är block 3 (- cm), omgivningarna består av lövskog och det är ont om död ved i vattendraget. En stor öring, ca mm, skrämdes iväg. VIX:,3 VIX-klass: 3, Måttlig Arter: Öring + Öring >+ Öring tot Lake Abborre Signalkräfta Antal per fiskeomgång Tot. N (Skattat) Täthet (N/m)

18 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat. Grillplatsen Datum: -9-6 Lokalbeskrivning Koordinater (RT9): 63/3369 Kvantitativt elfiske, 3 utfisken Lokalen är belägen ca 5 meter nedströms delningen i Viskans södra gren kring Mölarps ö. Öppen betesmark på Mölarps ö ända ned till vattendraget. Andra sidan skogsbeklädd brant. Dålig beskuggning. Dominerande bottensubstrat är stora block varvat med sandbottnar. Inga stormusslor på lokalen enligt tidigare inventeringar. VIX:, VIX-klass:, Otillfredsställande Arter: Öring + Öring >+ Öring tot Lake Abborre Elritsa Mört Antal per fiskeomgång Tot. N (Skattat) Täthet (N/m)

19 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat 3. Nedanför bron Datum: -9-6 Lokalbeskrivning Koordinater (RT9): 6373/3355 Kvalitativt elfiske, utfiske Lokalen ligger strax nedströms bron över Viskans södra gren, på andra sidan ön sett från Mölarps kvarn. Sträckan karaktäriseras av stor sten och många djuphålor. Inventeringsfiske. Sträckan är 37 meter lång och 3 meter bred, med ett medeldjup om,6 meter. Dominerande bottensubstrat är block 3 (- cm) och omgivningarna karaktäriseras av skog på ena sidan och trädbevuxen äng på andra stranden. VIX:,3 VIX-klass: 3, Måttlig Arter: Öring + Öring >+ Öring tot Lake Abborre Elritsa Antal per fiskeomgång Tot. N (Skattat) Täthet (N/m)

20 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat. Nedströms kvillområde Datum: -9-7 Lokalbeskrivning Koordinater (RT9): 67/3338 Kvantitativt elfiske, utfiske Lokalen är belägen -3 meter uppströms sammanflödet av Viskans två grenar kring Mölarps ö, strax nedströms kvillområdet i södra fåran. Sträckan är i grova drag uppdelad i två skilda habitat: nedre halvan är svagt strömmande med dominans av grus och en stor djuphåla in mot stranden, övre delen är ett grunt, strömmande parti med dominans av medelstor sten. Dock saknar hela sträckan stora stenar och block vilket medför en laminär ström. Fina lekbottnar för öring. Sträckan är 7 meter lång och,5 meter bred. Medeldjupet är,5 meter men ett maxdjup på ca, meter. Omgivningarna domineras av blandskog. Enbart ett utfiske p.g.a. att ingen öring fångades i första utfisket. Dock skrämdes en stor individ (troligtvis öring) iväg. VIX:, Arter: Abborre Mört Lake VIX-klass: 5, Dålig Antal per fiskeomgång 3 - Tot. N (Skattat) Täthet (N/m)..5.5

21 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat 5. Uppströms sammanflödet Datum: -9-7 Lokalbeskrivning Koordinater (RT9): 679/333 Kvantitativt elfiske, 3 utfisken Lokal där merparten av flodpärlmusselbeståndet inom Mölarps naturreservat lever. Nedre sträckan är starkt strömmande med gott om sten och block, övre delen strömmande med gott om grus, sand samt mossa. Omgivningarna består av blandskog på ena sidan och tomtmark på andra. Beskuggningen är väldigt dålig vilket är negativt för organismerna här. Stor signalkräfta observerades. Lokalen är 3 meter lång och 8 meter bred med ett medeldjup om, meter och maxdjup på, meter. VIX:,5 Arter: Öring + Öring >+ Öring tot Abborre Mört Lake Elritsa Signalkräfta VIX-klass:, Otillfredsställande Antal per fiskeomgång Tot. N (Skattat) Täthet (N/m)

22 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat 6. Nedanför svängen Datum: -9-7 Lokalbeskrivning Koordinater (RT9): 693/339 Kvalitativt elfiske, utfiske Lokalen är belägen strax nedströms en 9-graders kurva där Viskans norra del svänger av söderut mot sammanflödet ca 3 meter längre nedströms. Lokalen elfiskades för att inventera fiskfaunan i de lugnare partierna av Viskan. Dessutom lever på lokalen ett antal individer av äkta målarmussla. Sträckan domineras av sand och grus med gott om död ved. Medeldjupet är,5 meter och maxdjupet,6 meter. Vattnet är svagt strömmande och omgivningarna består av blandskog. Längd på lokalen är meter och bredden 9,5 meter. VIX:, VIX-klass: 5, Dålig Arter: Abborre Antal per fiskeomgång - Tot. N (Skattat) Täthet (N/m).

23 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat 7. meter nedströms Mölarps såg Datum: -9-7 Lokalbeskrivning Koordinater (RT9): 698/336 Kvantitativt elfiske, 3 utfisken Lokalen är belägen ungefär meter nedströms den halvt raserade dammen vid f.d. Mölarps såg. Lokalen karaktäriseras av en laminär och stark vattenström med ont om större block som bryter vattenytan. Lokalen är kraftigt rensad på större sten. Den fiskade sträckan är,6 meter lång och 7,6 meter bred. Dominerande bottensubstrat är block (-3 cm) och omgivningarna domineras helt av lövskog med en fin kantzon. Medeldjupet är, meter och maxdjupet, meter. Ont om död ved i vattendraget. VIX:, Arter: Öring + Öring >+ Öring tot Lake Abborre VIX-klass:, Otillfredsställande Antal per fiskeomgång Tot. N (Skattat) Täthet (N/m)

24 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat 8. Nedströms Mölarps såg Datum: -9-7 Lokalbeskrivning Koordinater (RT9): 6997/3338 Kvantitativt elfiske, 3 utfisken Lokal enbart meter nedströms den halvt raserade dammen vid f.d. Mölarps såg. Öring klarar att passera dammen vid de flesta vattenföringar men andra fiskarter har troligtvis svårare att ta sig förbi. Sträckan karaktäriseras av en stark och laminär vattenström med ont om större block som bryter vattenytan. Har potential att bli en fin uppväxtlokal för öring om man kan få ner vattenhastigheten och öka komplexiteten i vattendraget. Lokalens medeldjup är,35 meter medan maxdjupet är hela,5 meter i en djuphåla. Sträckan domineras av block (-3 cm) och av stråkande/forsande vatten. Måttligt med död ved i vattendraget. VIX:,6 Arter: Öring + Öring >+ Öring tot Lake VIX-klass:, Bra Antal per fiskeomgång 8 5 Tot. N (Skattat) 8 7. Täthet (N/m)

25 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat 9. Nedströms Mölarps kvarn Datum: -9-7 Lokalbeskrivning Koordinater (RT9): 633/336 Kvantitativt elfiske, 3 utfisken Lokalen, strax nedströms dammen vid Mölarps kvarn, är grund och strömmande med ont om större block i vattnet. Sträckan är kraftigt rätad och rensad på sten, därmed är vattenströmmen laminär. Den fiskade sträckan är 8 meter lång och 7,5 meter bred. Dominerande bottensubstrat är block (-3 cm) och omgivningarna består av lövskog, ängsmark och en väg med parkering. Medeldjupet är enbart, meter och maxdjupet,55 meter. En stor individ, ca 7 mm, skrämdes iväg. VIX:,8 VIX-klass: 3, Måttlig Arter: Öring + Öring >+ Öring tot Lake Elritsa Ål Mört Antal per fiskeomgång Tot. N (Skattat) Täthet (N/m)

26 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat Bilaga, beskrivning av fångade fiskarter Öring (Salmo trutta) Öringens utseende skiljer sig kraftigt åt mellan och inom vattensystem. Det finns flera olika levnadssätt inom arten där vissa vandrar ut i hav eller sjöar medan andra stannar kvar i vattendraget där de föds. Öring trivs i syrerika och klara vatten. Leken sker under hösten över grusbankar i rinnande vatten. Äggen kläcks påföljande vår och de små öringarna lever först av sin gulesäck i bottensubstratet. Totalt fångades 69 st öringar. Lake (Lota lota) Lake är kategoriserad som nära hotad enligt den senaste rödlistningen (Artdatabanken ). Det är en bottenlevande fisk som trivs i sjöar, vattendrag och bräckt vatten. Den är nattaktiv under sommaren och föredrar då kallt och syrerikt vatten. Under vintern sker leken på grunda sand- och grusbankar i sjöars strandkanter, men vissa individer vandrar även upp i vattendrag för reproduktion. Leken sker ofta på,5-3, meters djup och vanligtvis leker lakarna i en stor grupp om individer. Lake är en glupsk predator och äter gärna fiskrom, kräftor samt andra fiskar. 37 fångster i Mölarp. 6

27 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat Ål (Anguilla anguilla) Ål är en mytomspunnen fisk som troligtvis leker i Sargassohavet och förs som larv med Golfströmmen mot Europas kuster. Den är akut hotad enligt den senaste rödlistningen (Artdatabanken ). Den omvandlas mot slutet av färden till en glasål och när den når kusterna omvandlas den till en vuxen ål, s.k. gulål. I Sverige består gulålbeståndet mest av honor som vandrar tillbaka till reproduktionsområdena vid en ålder om - år. De hanar som finns vandrar generellt tillbaka när de är -9 år gamla. Enbart en fångst i Mölarp. Elritsa (Phoxinux phoxinus) Elritsa är en liten karpfisk som trivs bäst i klara, strömmande vatten men förekommer även i sjöar och bräckt vatten. Den indikerar ofta en god vattenkvalitet. Den lever ofta i stim och leken sker under våren då hanarna får en vacker lekdräkt med röda läppar och fenbaser. 6 fångster i Mölarp. 7

28 Elfiskeundersökningar på nio lokaler i Viskan inom Mölarps naturreservat Mört (Rutilus rutilus) Mört är Sveriges vanligaste karpfisk och är med sina röda ögon och fenor lätt att känna igen. Den är en väldigt känslig art avseende låga ph-värden och är ofta den fisk som försvinner först i sura vatten. 6 fångster i Mölarp. Abborre (Perca fluviatilis) Sveriges vanligaste fisk lever i alla sorters sötvattenmiljöer förutom i starkt strömmande vatten och kalla fjällsjöar. Den lever ofta i stim på grunt vatten sommartid. Den jagar som vuxen ofta andra fiskar men prederar även på djurplankton, fiskrom och kräftdjur. Arten är troligtvis värd för äkta målarmussla. individer fångades i elfiskeundersökningarna i Mölarp på totalt 8 lokaler. Den observerades på både strömmande och lugnflytande sträckor. 8

Slutrapport, uppföljning av byggande av ett omlöp i Höje å

Slutrapport, uppföljning av byggande av ett omlöp i Höje å Slutrapport, uppföljning av byggande av ett omlöp i Höje å Länsstyrelsen i Skåne Höje å fvo Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432

Läs mer

Fiskundersökningar i Rönne å 2012

Fiskundersökningar i Rönne å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Fiskundersökningar i Rönne å 2012 Länsstyrelsen i Skåne län Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432 E-post:

Läs mer

Kävlingeån Höje å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Bilaga 1. Provfiske. Kävlingeån Höje å. Sid 1 (14)

Kävlingeån Höje å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Bilaga 1. Provfiske. Kävlingeån Höje å. Sid 1 (14) Provfiske Kävlingeån Höje å Sid 1 (14) INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 4 3.1 Karta elfiskelokaler 4 3.2 Lista elfiskelokaler 4 3.3 Datablad provfiske 5 3.4 Fiskarter 12 4 Referenser 14 Sid

Läs mer

Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 2008

Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 2008 Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 28 Österlens Vattenvårdsförbund Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 46-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Provfiske. Kävlingeån - Bråån 2015. Kävlingeåns Löddeåns fvo. Sid 1 (12)

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Provfiske. Kävlingeån - Bråån 2015. Kävlingeåns Löddeåns fvo. Sid 1 (12) Provfiske Kävlingeån - Bråån 2015 Kävlingeåns Löddeåns fvo Sid 1 (12) INNEHÅLL 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 4 3 Metodik 4 4 Resultat 5 4.1 Karta elfiskelokaler 5 4.2 Lista elfiskelokaler 5 4.3 Datablad

Läs mer

Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden 2003. Hörbyån, Kvesarumsån, Höörsån

Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden 2003. Hörbyån, Kvesarumsån, Höörsån BILAGA 7 Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden 2003 Hörbyån, Kvesarumsån, Höörsån Lund 2004-03-04 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon

Läs mer

Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden Höörsån, Kvesarumsån, Hörbyån

Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden Höörsån, Kvesarumsån, Hörbyån Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden 2001 Höörsån, Kvesarumsån, Hörbyån Lund 2002-01-14 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432

Läs mer

Fiskundersökningar i Höje å 2004

Fiskundersökningar i Höje å 2004 Fiskundersökningar i Höje å 2004 Länsstyrelsen i Skåne Höje å fvo Lund 2004-10-19 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432 E-post:

Läs mer

Fiskundersökningar i Rössjöholmsån Kägleån 2011

Fiskundersökningar i Rössjöholmsån Kägleån 2011 Fiskundersökningar i Rössjöholmsån Kägleån 2011 Ängelholms Sport- och Fiskevårdsförening Lund 2011-12-16 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon

Läs mer

Fiskundersökningar i Tullstorpsån 2015

Fiskundersökningar i Tullstorpsån 2015 Fiskundersökningar i Tullstorpsån 2015 Tullstorpsåprojektet Tullstorpsån Ekonomisk förening Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432

Läs mer

Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro

Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro Inventering gjordes 2013-07-25 av Per Ingvarsson på Naturcentrum AB med medhjälpare Oscar Ingvarsson. Sträckan som undersöktes

Läs mer

Elfiskeundersökning i Parkajoki, Käymäjoki, Tupojoki, Jylhäjoki och Orjasjoki 2005

Elfiskeundersökning i Parkajoki, Käymäjoki, Tupojoki, Jylhäjoki och Orjasjoki 2005 0 FISKERIVERKET 2006-02-10 Elfiskeundersökning i Parkajoki, Käymäjoki, Tupojoki, Jylhäjoki och Orjasjoki 2005 Sofia Nilsson Fiskeriverket, 11 FISKERIVERKET 2006-02-10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1

Läs mer

Resultat elfiske i Rönneåns vattensystem 2014

Resultat elfiske i Rönneåns vattensystem 2014 Rönne å - vattenkontroll Resultat elfiske i Rönneåns vattensystem Nedanstående tabeller och figurer visar resultatet av elfiske i Rönne å vattensystem Tabell. Artantal, andel laxfisk samt beräknad täthet

Läs mer

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2002 Lunds kommun

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2002 Lunds kommun Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2002 Lunds kommun Lund 2002-11-22 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432 www.fiskevard.com

Läs mer

Livet i vattnet vilka naturvärden finns och hur påverkas de av vattenkraften?

Livet i vattnet vilka naturvärden finns och hur påverkas de av vattenkraften? Livet i vattnet vilka naturvärden finns och hur påverkas de av vattenkraften? Erik Degerman, Sveriges Lantbruksuniversitet Inst. för akvatiska resurser Sötvattenslaboratoriet, Örebro 92 000 sjöar 450 000

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Torsås och Kalmar kommun, södra Kalmar län 2015

Elfiskeundersökningar i Torsås och Kalmar kommun, södra Kalmar län 2015 Elfiskeundersökningar i Torsås och Kalmar kommun, södra Kalmar län 2015 Brömsebäcken Grisbäcken Bruatorpsån Applerumsån Strömby å Glasholmsån Halltorpsån Hagbyån Fiskinventeringar på 14 lokaler och jämförelser

Läs mer

Inventering av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) i Viskan inom Mölarps naturreservat

Inventering av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) i Viskan inom Mölarps naturreservat Inventering av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) i Viskan inom Mölarps naturreservat Inventering av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) i Viskan inom Mölarps naturreservat Jonathan

Läs mer

Elfiskeundersökning i Mölndalsån i Landvetter med utvärdering

Elfiskeundersökning i Mölndalsån i Landvetter med utvärdering 2009-12-14 sid 1 (5) Härryda kommun Elfiskeundersökning i Mölndalsån i Landvetter med utvärdering Två fiskare i Mölndalsån Sportfiskarna Per-Erik Jacobsen Fiskevårdskonsulent Sjölyckan 6 416 55 Göteborg

Läs mer

Fiskundersökningar i Råån 2011

Fiskundersökningar i Råån 2011 Fiskundersökningar i Råån 2011 Rååns Fiskevårdsområdesförening Lund 2012-02-29 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432 E-post eklov@fiskevard.se

Läs mer

Elfiske. Inledning. Rådande väderlek och lufttemperaturer vid elfisketillfället har noterats.

Elfiske. Inledning. Rådande väderlek och lufttemperaturer vid elfisketillfället har noterats. Recipientkontroll Elfiske Inledning Fältundersökningar Elfisken har utförts på tre lokaler inom s vattensystem (tabell ). Inom dessa lokaler har provytor tidigare definierats och markerats. På provytorna

Läs mer

Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal

Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 10f9a,10f9b och 10f8b Vattenförekomst: SE659955-145464 Kommun: Nora och Örebro Vattendragsnr.: 122263 & 122631 (kanalen)

Läs mer

rapport 2011/5 Fiskinventering i Hågaån 2010

rapport 2011/5 Fiskinventering i Hågaån 2010 rapport 2011/5 Fiskinventering i Hågaån 2010 Johan Persson och Tomas Loreth, Upplandsstiftelsen, Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult, Ylva Lönnerholm, Uppsala universitet Författare Johan Persson

Läs mer

Eskilstunaåns avrinningsområde (61-121) BESKRIVNING

Eskilstunaåns avrinningsområde (61-121) BESKRIVNING Lekhytteån Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10e41, 10e4j, 10e3i och 10e3j Vattenförekomst: SE656786-144723 Kommun: Lekeberg Vattendragsnummer: 121068 Inventeringsdatum: 3 juni 2004

Läs mer

Beskrivning. Skydd Det finns inga skyddade områden längs vattendraget.

Beskrivning. Skydd Det finns inga skyddade områden längs vattendraget. Avrinningsområde: Arbogaån 6- Terrängkartan: f7a, f7b och f6b Vattenförekomst: SE666-4669 Kommun: Ljusnarsberg Vattendragsnummer: 75 Inventeringsdatum: 6 juli 4 Koordinater: 66985 4595 Inventerad sträcka:

Läs mer

Fiskundersökningar i Tommarpsån 2012

Fiskundersökningar i Tommarpsån 2012 Fiskundersökningar i Tommarpsån 2012 Österlens Vattenråd Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432 E-post: eklov@fiskevard.se Hemsida:

Läs mer

Instruktion för att söka elfiskeresultat i Elfiskeregistret (SERS, Svenskt ElfiskeRegiSter)

Instruktion för att söka elfiskeresultat i Elfiskeregistret (SERS, Svenskt ElfiskeRegiSter) Instruktion för att söka elfiskeresultat i Elfiskeregistret (SERS, Svenskt ElfiskeRegiSter) I Svenskt ElfiskeRegiSter finns elfiskeresultat såsom fångade arter och tätheter vid olika elfisketillfällen,

Läs mer

Fiskundersökningar i Sege å 2014

Fiskundersökningar i Sege å 2014 Fiskundersökningar i Sege å 2014 Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd Lund 2015-01-22 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432

Läs mer

Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006

Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006 Tina Hedlund, Aquanord 2006-06-22 Rapport Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006 Undersökningen utförd av Tina Hedlund Aquanord Bakgrund Hösten 2005 utfördes två elfisken i Vojmån och ett elfiske

Läs mer

Svennevadsån-Skogaån Figur 1.

Svennevadsån-Skogaån Figur 1. Svennevadsån-Skogaån Avrinningsområde: Nyköpingsån 65 Terrängkartan: 9f8d, 9f9d och 9f8e Vattenförekomst: SE654370-147609 Kommun: Hallsberg Vattendragsnummer: 650250 & 65041 Inventeringsdatum: 27 och 28

Läs mer

Lillån vid Vekhyttan Figur 1.

Lillån vid Vekhyttan Figur 1. Lillån vid Vekhyttan Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10e3h, 10e3i, 10e2i och 10e1i Vattenförekomst: SE655904-144254 Kommun: Lekeberg Vattendragsnummer: 121086 Inventeringsdatum: 30

Läs mer

Fiskundersökningar i Tommarpsån 2015

Fiskundersökningar i Tommarpsån 2015 Fiskundersökningar i Tommarpsån 2015 Österlens Vattenråd Lund 2016-02-11 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 0733-109849 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Fiskundersökningar i Tommarpsån 2010

Fiskundersökningar i Tommarpsån 2010 Fiskundersökningar i Tommarpsån 2010 Österlens Vattenvårdsförbund Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Skydd Början av vattendraget, Grängshytteforsarna, är naturreservat och Natura 2000 området SE

Skydd Början av vattendraget, Grängshytteforsarna, är naturreservat och Natura 2000 området SE Rastälven Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 11e4i, 11e3i, 11e3j, 11e2j & 11f2a Vattenförekomst: SE661195-145124 Kommun: Nora och Hällefors Vattendragsnummer: 122405 Inventeringsdatum: 10

Läs mer

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 2013-12-13 Rapport Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 Aquanord AB Bakgrund och syfte Skarvsjön har till skillnad från de flesta andra sjöar två utlopp, ett i sjöns norra

Läs mer

Kyrkån. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 9e7d, 9e7e och 9e6e. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 19 augusti 2004

Kyrkån. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 9e7d, 9e7e och 9e6e. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 19 augusti 2004 Kyrkån Avrinningsområde: Gullspångsälven 6-8 Terrängkartan: 9e7d, 9e7e och 9e6e Vattenförekomst: - Kommun: Laxå Vattendragsnummer: 8 Inventeringsdatum: 9 augusti 4 Koordinater: 655964 49694 Inventerad

Läs mer

Tabell 1. Vattenkemiprov från Norra Hörken i närheten av utloppet ( förutom färg ).

Tabell 1. Vattenkemiprov från Norra Hörken i närheten av utloppet ( förutom färg ). Hörksälven Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 12f1a, 12f0a, 11e9j och 11f9a Vattenförekomst: SE664838-144980 Kommun: Ljusnarsberg Vattendragsnummer: 122882 & 1228821 Inventeringsdatum: 3

Läs mer

Elfisken Vojmån 2010

Elfisken Vojmån 2010 2011-01-21 Sammanställning Elfisken Vojmån 2010 Tina Hedlund Aquanord Bakgrund Under 2009 framställde Aquanord en fiskevårdsplan för Vojmån för Vojmåns fiskevårdsområdes räkning, som syftade till att förbättra

Läs mer

Lerälven. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g

Lerälven. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g Avrinningsområde: Gullspångsälven 61-138 Terrängkartan: 10e7g, 10e7f och 10e6g Vattenförekomst: - Kommun: Karlskoga Vattendragsnummer: 138134 Inventeringsdatum: 29 och 30 juni 2004 Koordinater: 6583283

Läs mer

Instruktion för att söka elfiskeresultat i Elfiskeregistret (SERS, Svenskt ElfiskeRegiSter) Kontaktperson: Berit Sers

Instruktion för att söka elfiskeresultat i Elfiskeregistret (SERS, Svenskt ElfiskeRegiSter) Kontaktperson: Berit Sers Instruktion för att söka elfiskeresultat i Elfiskeregistret (SERS, Svenskt ElfiskeRegiSter) Kontaktperson: Berit Sers (berit.sers@slu.se) I Svenskt ElfiskeRegiSter finns elfiskeresultat från hela landet.

Läs mer

Hammarskogsån-Danshytteån

Hammarskogsån-Danshytteån Hammarskogsån-Danshytteån Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terränkartan: 11f4b, 11f4c och 11f3c Vattenförekomst: SE661976-146120 Kommun: Lindesberg Vattendragsnummer: 122616 Inventeringsdatum: 2 september

Läs mer

Limmingsbäcken. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 11e1f. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 22 juni 2004

Limmingsbäcken. Avrinningsområde: Gullspångsälven Terrängkartan: 11e1f. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 22 juni 2004 Avrinningsområde: Gullspångsälven 6-8 Terrängkartan: ef Vattenförekomst: SE66794-494 Kommun: Hällefors Vattendragsnummer: 84 Inventeringsdatum: juni 4 Koordinater: 6679 4947 Inventerad sträcka: 49 meter

Läs mer

Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 2014

Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 2014 Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 2014 Österlens Vattenråd Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Allmän beskrivning av Kolsjöbäcken, Arvika kommun

Allmän beskrivning av Kolsjöbäcken, Arvika kommun Fortum Generation AB Att. Johnny Norrgård Gammelkroppa 682 92 Filipstad Allmän beskrivning av Kolsjöbäcken, Arvika kommun Bakgrund Föreliggande elfiske samt allmänna beskrivning av Kolsjöbäcken, är genomförd

Läs mer

Återinventering av stormusslor i Edsån 2008

Återinventering av stormusslor i Edsån 2008 Återinventering av stormusslor i Edsån 008 Peter Ljungberg, Roger Norling och Helena Herngren Inventering, text och foto Peter Ljungberg Aquacom Gyllenkroks allé 9 4 Lund 0706-9999 aquacom@ljungberg.nu

Läs mer

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12)

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12) Nätprovfiske 2015 Löddeån- Kävlingeån Sid 1 (12) INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 3 3.1 Lokaler 3 3.2 Fångst 4 3.3 Jämförelse med tidigare fisken 7 3.4 Fiskarter 9 4 Referenser 12 Sid 2 (12)

Läs mer

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2014

Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2014 Elfiskeundersökning i Vallkärrabäcken 2014 Lunds kommun Lund 2014-09-01 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432 www.fiskevard.se

Läs mer

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth och Per Stolpe, Upplandsstiftelsen Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult Författare Alexander

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Spetsiga målarmusslor vid Sjömellet Inventeringen utförd av: F:a Helena Sundström Herngren

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2008

Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2008 MEDDELANDE NR 29:17 Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 28 Redovisning av fältdata Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 28 Redovisning av fältdata MEDDELANDE NR 29:17 ELFISKEUNDERSÖKNINGAR I JÖNKÖPINGS

Läs mer

Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014

Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014 2015-03-31 Rapport Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014 Tina Hedlund Aquanord AB Bakgrund och syfte Under 2013 genomförde Aquanord AB efter önskemål från Bo Larsson i Långnäs en inventering

Läs mer

Vattenkvalitet Vattenkemiprover från Svartälven vid Hammarn (tabell 1).

Vattenkvalitet Vattenkemiprover från Svartälven vid Hammarn (tabell 1). Svartälven Avrinningsomr.: Gullspångsälv. 61-138 Terrängkartan: 12ed, 11e9d, 11e8d, 11e8e, Vattenförekomst: SE663193-14263 11e7e, 11e7f, 11e6f, 11e5f, 11e2f, 11e2g, 11eg, Vattendragsnummer: 13814 11gh,

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Vattendragens biologiska värden Miljöstörningar vid rensning

Vattendragens biologiska värden Miljöstörningar vid rensning Vattendragens biologiska värden Miljöstörningar vid rensning 1 Vattendragens biologiska värden 2 Träd och buskar i kanten Skuggar vattendraget hindrar igenväxning, lägre vattentemperatur Viktiga för däggdjur

Läs mer

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 2009-01-21 2007-08-01 Rapport Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 Tina Hedlund Aquanord Bakgrund och syfte Den del av Gunnarbäcken som rinner mellan Lill-Bastuträsket och Stor-Bastuträsket kallas för

Läs mer

Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken

Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken Inventering av fisk och vattenbiotop i Veberödsbäcken Lunds kommun Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Fiskundersökningar i Sege å 2008

Fiskundersökningar i Sege å 2008 Fiskundersökningar i Sege å 28 Segeåns Vattendragsförbund Lund 29-4-1 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 46-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

Fiskevårdsplan för Pinnåns övre delar 2006

Fiskevårdsplan för Pinnåns övre delar 2006 Fiskevårdsplan för Pinnåns övre delar 2006 Hjälmsjön & Pinnåns Fiskevårdsområdesförening Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432

Läs mer

Göljebäcken. Avrinningsområde: Eskilstunaån Terrängkartan: 10f6a. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004

Göljebäcken. Avrinningsområde: Eskilstunaån Terrängkartan: 10f6a. Vattendragsnummer: Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004 Avrinningsområde: Eskilstunaån 61-121 Terrängkartan: 10f6a Vattenförekomst: - Kommun: Örebro Vattendragsnummer: 121023 Inventeringsdatum: 23 och 25 augusti 2004 Koordinater: 6580327 1453197 Inventerad

Läs mer

HALLERUDSÄLVEN. Inventering av biotoper och kulturlämningar samt rekommendationer på fiskevård och kulturmiljöhänsyn nedströms Boksjön.

HALLERUDSÄLVEN. Inventering av biotoper och kulturlämningar samt rekommendationer på fiskevård och kulturmiljöhänsyn nedströms Boksjön. 1 HALLERUDSÄLVEN Inventering av biotoper och kulturlämningar samt rekommendationer på fiskevård och kulturmiljöhänsyn nedströms Boksjön. På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Fylkesmannen

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Vänerns sydöstra tillflöden 2013

Elfiskeundersökningar i Vänerns sydöstra tillflöden 2013 Elfiskeundersökningar i Vänerns sydöstra tillflöden 23 Undersökningar av fiskfaunan på 7 strömmande lokaler i vattensystemen för Lidan, Nossan, Sjöråsån, Mariedalsån och Öredalsån Hanna Larsson Robert

Läs mer

Elfiske i Jönköpings kommun 2010

Elfiske i Jönköpings kommun 2010 Elfiske i Jönköpings kommun 2010 De genomförda elfiskena har skett framförallt som uppföljning av tidigare fisken eller som uppföljningen av och inför fiskevårdsinsatser i Tabergsån och Lillån i Huskvarna.

Läs mer

Kävlingeån Eklövs Fiske och Fiskevård Bilaga 1. Provfiske. Kävlingeån. Sid 1 (30)

Kävlingeån Eklövs Fiske och Fiskevård Bilaga 1. Provfiske. Kävlingeån. Sid 1 (30) Provfiske Kävlingeån Sid 1 (30) INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 4 3.1 Karta elfiskelokaler 4 3.2 Lista elfiskelokaler 5 3.3 Datablad provfiske 6 3.4 Fiskarter 27 3.5 Fisktätheter 2013 30

Läs mer

Fiskundersökningar i Sege å 2011

Fiskundersökningar i Sege å 2011 Fiskundersökningar i Sege å 2011 Segeåns Vattendragsförbund Lund 2012-02-29 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Stor-Arasjön. Sjöbeskrivning. Fisksamhället

Stor-Arasjön. Sjöbeskrivning. Fisksamhället Sötvattenslaboratoriets nätprovfiske i Sjöuppgifter Koordinater (X / Y): 7677 / 896 Höjd över havet (m): Län: Västerbotten () Sjöyta (ha): 7 Kommun: Lycksele och Vilhelmina Maxdjup (m): Vattensystem (SMHI):

Läs mer

Samtliga inventerade vattendrag

Samtliga inventerade vattendrag Samtliga inventerade vattendrag Figur 1. Karta över samtliga vattendrag som biotopkarterades i Örebro län år 2004. 10 Strömförhållande Sammantaget i alla inventerade vattendrag är strömförhållanden med

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Issjöbäcken och Lindomeån, Härryda och Mölndals kommuner

Elfiskeundersökningar i Issjöbäcken och Lindomeån, Härryda och Mölndals kommuner Elfiskeundersökningar i Issjöbäcken och Lindomeån, Härryda och En del i uppföljningen av miljöpåverkan från Göteborg- Landvetter Mölndals kommuner Beställare: LUFTFARTSVERKET Göteborg-Landvetter Att Thomas

Läs mer

Allmänt om Tidanöringen

Allmänt om Tidanöringen Allmänt om Tidanöringen Insjö-öring Insjööring är öring som anpassats till att leva helt och hållet i sötvatten. De förändrades när de blev instängda i sjöar efter istiden. Tidanöringen utgör en av tre

Läs mer

Elfiske i Jönköpings kommun 2012

Elfiske i Jönköpings kommun 2012 Elfiske i Jönköpings kommun 2012 De genomförda elfiskena har skett framförallt som uppföljning av tidigare fisken eller som uppföljningen av och inför fiskevårdsinsatser i Tabergsån, Lillån i Huskvarna

Läs mer

Inventering av stormusslor på djupa lokaler inom Örebro län 2012. www.lansstyrelsen.se/orebro. Publ nr 2012:36

Inventering av stormusslor på djupa lokaler inom Örebro län 2012. www.lansstyrelsen.se/orebro. Publ nr 2012:36 Inventering av stormusslor på djupa lokaler inom Örebro län 2012 www.lansstyrelsen.se/orebro Publ nr 2012:36 Fältarbete: Text: Fotografier: Kartor: Peter Ljungberg, Mikael Svensson & Patrik Svensson, Aquacom,

Läs mer

Fiskevårdsplan för Leduån - En översikt av fisk och habitatförekomst.

Fiskevårdsplan för Leduån - En översikt av fisk och habitatförekomst. Fiskevårdsplan för Leduån - En översikt av fisk och habitatförekomst. Olofsfors bruk med en fingerad potentiell fiskvandringsramp. Projekt: Fiskevårdsplan för Leduån - En översikt av fisk och habitatförekomst.

Läs mer

RASTÄLVEN - Grängshytteforsarna

RASTÄLVEN - Grängshytteforsarna RASTÄLVEN - Grängshytteforsarna Redovisning av biotopvårdsåtgärder 2006 Inom ramen för Projektet Flodpärlmusslan och dess livsmiljöer i Sverige LIFE04 NAT/SE/000231 Författare: Peter Johansson EMÅFÖRBUNDET

Läs mer

Dysåns avrinningsområde (677921-141225)

Dysåns avrinningsområde (677921-141225) Dysåns avrinningsområde (677921-141225) Översiktlig beskrivning Dysån är en för regionen typisk skogså, vars avrinningsområde i huvudsak ligger i Älvdalens kommun och därmed förvaltas fisket följaktligen

Läs mer

Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn

Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn Peter Gustafsson 20080715 Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn Adress: Ekologi.Nu, Näckrosv 108, 590 54 Sturefors Tel: 0702792068 Hemsideadress: www.ekologi.nu Email: peter@ekologi.nu

Läs mer

Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2012

Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 2012 Meddelande nr 23: Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 22 Redovisning av fältdata Elfiskeundersökningar i Jönköpings län 22 Redovisning av fältdata MEDDELANDE NR 23: ELFISKEUNDERSÖKNINGAR I JÖNKÖPINGS

Läs mer

Elfiske i vattendrag inom Malmö kommun 2000

Elfiske i vattendrag inom Malmö kommun 2000 Elfiske i vattendrag inom Malmö kommun 2000 Eklövs Fiskevård Elfiske 2000 Eklövs Fiskevård Elfiske i vattendrag inom Malmö kommun 2000 Anders Eklöv Eklövs Fiske & Fiskevård Håstad Mölla 225 94 Lund 046-249432

Läs mer

Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014. En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22

Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014. En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22 Standardiserat nätprovfiske i Insjön 2014 En provfiskerapport utförd åt Nacka kommun 2014-10-22 Sportfiskarna Tel: 08-410 80 680 E-post: tobias@sportfiskarna.se Postadress: Svartviksslingan 28, 167 39

Läs mer

Viskan uppströms Öresjö. Stormusselinventeringar inom Borås stad

Viskan uppströms Öresjö. Stormusselinventeringar inom Borås stad Viskan uppströms Öresjö Stormusselinventeringar inom Borås stad Bakgrund 2010: Fiskevårdsplan för Gingri-Öns Fiskevårdsområdesförening 2011: Viskan norr om Borås i Fristad bildas som en undergrupp till

Läs mer

Provfiske i Taxingeån 2015

Provfiske i Taxingeån 2015 En stor asphona från Taxingeån. Foto: Lars Fränstam. Fakta 2015:24 Provfiske i Taxingeån 2015 Publiceringsdatum 2015-11-04 Författare Rickard Gustafsson Kontakt Enheten för miljöanalys Telefon: 010-223

Läs mer

Nissan status på laxbeståndet enligt tillgängliga undersökningar

Nissan status på laxbeståndet enligt tillgängliga undersökningar Höjd över havet (m) Nissan status på laxbeståndet enligt tillgängliga undersökningar Bakgrund Den laxförande delen av Nissan sträckte sig förr från havet ca 11 mil upp till Nissafors (ovanför Gislaved).

Läs mer

Delprojekt: Uppföljning av öringutsättningar i Trollsjöån inom Nissans avrinningsområde ovan Nissafors.

Delprojekt: Uppföljning av öringutsättningar i Trollsjöån inom Nissans avrinningsområde ovan Nissafors. Norra Nissandalens FVOF FISKEVÅRD I NISSANS KÄLLFLÖDEN Delprojekt: Uppföljning av öringutsättningar i Trollsjöån inom Nissans avrinningsområde ovan Nissafors. Foto: Niklas Nilsson, Jönköpings Fiskeribiologi

Läs mer

Flyttning av grönling, Höje å 1999-2002 Lunds kommun

Flyttning av grönling, Höje å 1999-2002 Lunds kommun Flyttning av grönling, Höje å 1999-2002 Lunds kommun Lund 2002-11-21 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432 www.fiskevard.com Innehåll

Läs mer

Fiskundersökningar i vattendrag inom Malmö kommun 2011

Fiskundersökningar i vattendrag inom Malmö kommun 2011 Fiskundersökningar i vattendrag inom Malmö kommun 2011 Malmö stad Lund 2011-10-03 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432 E-post:

Läs mer

Juojoki Fiskevårdsprojekt 2009. Tornedalens Folkhögskola Rolf Lahti

Juojoki Fiskevårdsprojekt 2009. Tornedalens Folkhögskola Rolf Lahti Juojoki Fiskevårdsprojekt 2009 Tornedalens Folkhögskola Rolf Lahti Innehållsförteckning Förord...3 Vision...3 Bakgrund...2 Syfte...3 Restaureringen 2009...3 Dokumentation...4 Fiskeförbud...4 Inventering

Läs mer

Redovisning av genomförda fiskevårdsåtgärder i Pjältån 2008

Redovisning av genomförda fiskevårdsåtgärder i Pjältån 2008 Redovisning av genomförda fiskevårdsåtgärder i Pjältån 2008 Emåförbundet 2008 På uppdrag av Norrköpings kommun T. Nydén & P. Johansson Inledning Pjältån 2008 Denna rapport redovisar översiktligt genomförda

Läs mer

rapport 2013/6 FISKUNDERSÖKNINGAR I FYRISÅN 2012

rapport 2013/6 FISKUNDERSÖKNINGAR I FYRISÅN 2012 rapport 2013/6 FISKUNDERSÖKNINGAR I FYRISÅN 2012 Tomas Loreth, Upplandsstiftelsen Johan Persson, Upplandsstiftelsen Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult Anders Larsson, Fyrisåns vattenförbund Niclas

Läs mer

Kompletterande Fiskundersökning i vattendrag och sjöar i Rönnbäckenområdet

Kompletterande Fiskundersökning i vattendrag och sjöar i Rönnbäckenområdet NICKEL MOUNTAIN AB ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION, SUNDSBERGET BILAGA 5 Kompletterande Fiskundersökning i vattendrag och sjöar i Rönnbäckenområdet 2011-02-09 Rapport till Nickel Mountain AB RAPPORT

Läs mer

Fiskundersökningar i vattendrag inom Malmö kommun 2008

Fiskundersökningar i vattendrag inom Malmö kommun 2008 Fiskundersökningar i vattendrag inom Malmö kommun 28 Malmö kommun Lund 28-1-27 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 46-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

SKOGENS VATTEN-livsviktigt

SKOGENS VATTEN-livsviktigt 2015-02-26 SKOGENS VATTEN-livsviktigt 2014-01-22 2 Körskador som leder till ökad slamtransport till sjöar och vattendrag Inget nytt för Södra att engagera sig i vatten! Vattendemoslingor Om markskoning,

Läs mer

Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2010

Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2010 Fiskevårdsåtgärder i Kungälv 2010 Under det gångna året har vi i Kungälvs kommun arbetat med underhåll och reparationer av fiskvägar samt ny kulvert i omlöpet i Grannebyån. De vattendrag som vi arbetat

Läs mer

Fiskevårdsplan för Rönneåns nedre del, med inriktning på lax och havsöring

Fiskevårdsplan för Rönneåns nedre del, med inriktning på lax och havsöring Fiskevårdsplan för Rönneåns nedre del, med inriktning på lax och havsöring Länsstyrelsen i Skåne län Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon:

Läs mer

Elfiskeundersökning i Issjöbäcken och Lindomeån

Elfiskeundersökning i Issjöbäcken och Lindomeån Datum 4--4 Elfiskeundersökning i Issjöbäcken och Lindomeån Ingående i Landvetter flygplats kontrollprogram år Swedavia EnviroPlanningAB Lilla Bommen 5 C, 4 4 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon

Läs mer

Uppvandringskontrollen i Testeboån 2010

Uppvandringskontrollen i Testeboån 2010 RESULTAT FRÅN FISKEVÅRDSARBETET I TESTEBOÅN 2010 Testeboån mellan havet och Oslättfors ingår i aktionsplanen för lax i Östersjön - IBSFC Salmon Action Plan 1997-2010. I praktiken innebär det att all fiskevård

Läs mer

Fiskevårdsplan för Bäljane å 2002. Helsingborgs Sportfiske och fiskevårdsklubb

Fiskevårdsplan för Bäljane å 2002. Helsingborgs Sportfiske och fiskevårdsklubb Fiskevårdsplan för Bäljane å 2002 Helsingborgs Sportfiske och fiskevårdsklubb Lund 2002-06-25 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432

Läs mer

Elfiske i Västra Götalands län 2008

Elfiske i Västra Götalands län 2008 Rapport 9:6 Elfiske i Västra Götalands län 8 Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten Rapportnr: 9:6 ISSN: 4-68X Tet: Claes Dellefors och Ulo Faremo, Aquaticus Foto omslag: Öring och elritsa.

Läs mer

Bevarandeplan för Hovgårdsån

Bevarandeplan för Hovgårdsån Bevarandeplan för Hovgårdsån Bakgrund Länderna inom EU arbetar gemensamt för att bevara sitt växt- och djurliv för framtida generationer. En viktig del i arbetet är det ekologiska nätverket Natura 2000

Läs mer

Förundersökning inför biotopåtgärder i Tullstorpsån 2009

Förundersökning inför biotopåtgärder i Tullstorpsån 2009 Förundersökning inför biotopåtgärder i Tullstorpsån 2009 Tullstorpsån Ekonomiska förening Lund 2009-06-15 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Sid 1 (9) INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING 3 2 INLEDNING 4 3 FÖRUNDERSÖKNINGAR

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken

Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken Dnr 511-7956-05 00-001-064 Bevarandeplan Natura 2000 Mörtsjöbäcken Upprättad: 2005-08-12 Namn: Mörtsjöbäcken Områdeskod: SE0630202 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 0,5 ha Skyddsform:

Läs mer

Öring och lax i Vege å under 2010-talet

Öring och lax i Vege å under 2010-talet Öring och lax i Vege å under 2-talet MS Naturfakta Mikael Svensson Box 7 283 22 Osby 479-536; 75-9536 msnaturfakta@telia.com Varbäck Örjabäcken Skavebäck Humlebäcken Hasslarpsån Kölebäcken Välabäcken Tollarpsbäcken

Läs mer