Kosmos Mini-woordenboek Zweeds I Nederlands Nederlands I Zweeds

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kosmos Mini-woordenboek Zweeds I Nederlands Nederlands I Zweeds"

Transkript

1

2 Kosmos Mini-woordenboek Zweeds I Nederlands Nederlands I Zweeds

3 Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

4 Zweeds I Nederlands Nederlands I Zweeds

5 Kosmos reisgidsen: de wereld aan je voeten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de maker noch de uitgever stelt zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave. 6e druk, 2004 Eerder verschenen als Wolters Mini-woordenboek Kosmos-Z&K Uitgevers B.V., Utrecht ISBN D/2004/0108/037 nur 507

6 Inhoud Voorwoord 7 Inleiding 9 Uitspraak 11 Afkortingen 15 Zweeds/Nederlands Woordenboek 19 Culinaire woordenlijst 169 Onregelmatige werkwoorden 182 Zweedse afkortingen 186 Telwoorden 188 Tijd 189 Enkele nuttige zinnen 190 Nederlands/Zweeds Woordenboek 197 Culinaire woordenlijst 361

7 Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

8 7 Voorwoord Kosmos Mini-woordenboeken bevatten ruim begrippen in twee talen. Zij zijn compact en bieden een uitstekende moderne basiswoordenschat. Kosmos Miniwoordenboeken zijn ook bijzonder handzaam en kunnen gemakkelijk mee op reis. In dit woordenboek treft u tevens praktische aanvullingen aan, zoals: woordenlijsten van culinaire begrippen: vooral handig in een restaurant bij het lezen van de menukaart; informatie over tijdsaanduiding, telwoorden, de dagen van de week, onregelmatige werkwoorden, veelgebruikte afkortingen en een lijst met nuttige uitdrukkingen en zinnen; aanwijzingen over de uitspraak. De vertaling van deze uitgave was in handen van Hans de Groot en Henny Schouten. Redactie Kosmos Mini-woordenboeken

9 Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

10 9 Inleiding Het woordenboek is zodanig opgezet, dat het zoveel mogelijk aan de eisen van de praktijk beantwoordt. Onnodige taalkundige aanduidingen zijn achterwege gelaten. De volgorde van de woorden is strikt alfabetisch, ook als het samengestelde woorden of woorden met een koppelteken betreft. Als enige uitzondering op deze regel zijn enkele idiomatische uitdrukkingen opgenomen als een afzonderlijk artikel, waarbij het meest toonaangevende woord van de uitdrukking bepalend is voor de plaats in de alfabetische rangschikking. Wanneer bij een grondwoord nog daarvan afgeleide samenstellingen of uitdrukkingen zijn gegeven, staan ook deze weer in alfabetische volgorde. Voor informatie over de uitspraak verwijzen we naar de uitleg op de pagina's 11 en 12. Daar vindt u tevens aanwijzingen over het gebruik van het lidwoord. Achter elk grondwoord vindt u de woordsoort. Wanneer bij hetzelfde grondwoord meerdere woordsoorten behoren, zijn de vertalingen telkens naar de woordsoort gegroepeerd. Het meervoud van zelfstandige naamwoorden is opgenomen wanneer dat problematisch is; tevens is het meervoud gegeven van bepaalde woorden waarover de gebruiker in twijfel zou kunnen verkeren. Wanneer in onregelmatige meervoudsvormen het teken ~ wordt gebruikt, duidt dit een herhaling aan van het grondwoord als geheel. In onregelmatige meervoudsvormen van samengestelde woorden wordt alleen het gedeelte dat verandert, voluit geschreven en het onveranderde deel aangegeven door een liggend streepje (-). Een sterretje (*) voor een werkwoord geeft aan dat dit werkwoord onregelmatig is. Voor nadere bijzonderheden kunt u de lijst van onregelmatige werkwoorden raadplegen.

11 Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

12 11 Uitspraak Het Zweedse alfabet bestaat uit 29 letters. De eerste 26 letters komen overeen met die van het Nederlandse alfabet, daarna volgen respectievelijk de letters å, ä, ö. In deze volgorde zijn de letters ook te vinden in de woordenlijst. Het woord ål bijvoorbeeld staat in het woordenboek na de letter z en het woord stå komt in de lijst na het woord styvmor. Hieronder volgt een korte uitleg over de uitspraak van diverse klinkers en medeklinkers. Wanneer letters niet zijn vermeld, kunt u ervan uitgaan dat de uitspraak hetzelfde is als in het Nederlands. Klinkers De lengte van Zweedse klinkers is afwijkend van die in het Nederlands. Een lange klinker, d.w.z een klinker waarop geen of slechts één medeklinker volgt, moet ongeveer twee keer zo lang aangehouden worden als een Nederlandse lange klinker. Een korte klinker, d.w.z. een klinker die gevolgd wordt door twee of meer medeklinkers, wordt net zo lang aangehouden als een Nederlandse klinker. Het Zweeds kent geen tweeklanken. Twee opeenvolgende klinkers worden daarom apart uitgesproken. Het Zweedse woord oenig wordt bijvoorbeeld uitgesproken als: o-enig. Er zijn twee soorten klinkers harde: a, o, u, å zachte: e, i, y, ä, ö o u y å ä als de oe in boek; in enkele gevallen, bijvoorbeeld Stockholm, als de o in dorst (kort) als de u in dubbeltje (lang) als de uu in duur ligt tussen de Nederlandse u en i in. De tong staat in dezelfde stand als de Nederlandse ie-klank, maar de lippen zijn sterk gerond, alsof men u zou gaan zeggen (kort) als de o in dorst (lang) als de o in zo als de e in werk

13 12 Medeklinkers b wordt uitgesproken als in het Nederlands, met het verschil dat de b aan het eind van een woord ook echt als b (en niet als p) wordt uitgesproken ch als de sj in sjouwen d wordt uitgesproken als in het Nederlands, met het verschil dat de d aan het eind van een woord ook echt als d (en niet als t) wordt uitgesproken dj als j g als de g in het Engelse good, behalve voor beklemtoonde zachte klinker, dan wordt de g als j uitgesproken gj als j hj als j k voor harde klinker als de k in kort voor beklemtoonde zachte klinker als de ch in Chinees kj als de ch in Chinees -lg aan het eind van een woord als -lj lj als j -rg aan het eind van een woord als -rj sk voor harde klinker als de sk in skelet voor beklemtoonde zachte klinker als de sj in sjouwen sch als de sj in sjouwen sj als de sj in sjouwen skj als de sj in sjouwen stj als de sj in sjouwen tj als de ch in Chinees v als de w in werk Lidwoord Het Zweeds kent twee geslachten, mannelijk-vrouwelijk (c) en onzijdig (nt). Het onbepaalde lidwoord (in het Nederlands een) is voor mannelijk-vrouwelijke woorden en, voor onzijdige woorden ett. Het bepaalde lidwoord (in het Nederlands de, het) wordt in het Zweeds áchter het zelfstandig naamwoord gevoegd.

14 13 Voor mannelijk-vrouwelijke woorden is dit -en, voor onzijdige woorden -et. Voor het bepaald meervoud is het achtervoegsel in de regel -na. Bijvoorbeeld: enkelvoud c en dag een dag dagen de dag nt ett parti een partij partiet de partij meervoud c dagar dagen dagarna de dagen nt partier partijen partierna de partijen

15 Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

16 15 Afkortingen adj adv art c conj f fpl m mpl bijvoeglijk naamwoord bijwoord lidwoord 'de'-woord voegwoord vrouwelijk vrouwelijk meervoud mannelijk mannelijk meervoud nt ntpl num pl pref prep pron v onzijdig onzijdig meervoud telwoord meervoud voorvoegsel voorzetsel voornaamwoord werkwoord

17 Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

18 Zweeds / Nederlands

19 Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

20 A abborre c baars abnorm adj abnormaal abonnemang nt abonnement abonnemangskort nt abonnementskaart abort c abortus absolut adv helemaal, geheel, absoluut; adj totaal, volledig absolutist c geheelonthouder abstrakt adj abstract absurd adj absurd accent c accent acceptera v accepteren ackompanjera v begeleiden addera v optellen addition c optelling adekvat adj adequaat adel c adel adjektiv nt bijvoeglijk naamwoord adjö! tot ziens! adlig adj adellijk administration c administratie, beheer administrativ adj administratief adoptera v adopteren adress c adres adressat c geadresseerde, ontvanger adressera v adresseren adverb nt bijwoord advokat c advocaat, raadsman affisch c affiche, poster, aanplakbiljet 19 akta sig affär c winkel, zaak, onderneming, aangelegenheid, affaire affärer pl handel, zaken; driva affärer handeldrijven; göra affärer med zaken doen met; i affärer voor zaken affärsbiträde nt verkoper, verkoopster affärscentrum nt (pl -ra, -rer) winkelcentrum affärsinnehavare c (pl ~) winkelier affärsman c (pl -män) zakenman affärsmässig adj zakelijk affärsresa c zakenreis affärstid c openingstijd affärstransaktion c transactie affärsuppgörelse c overeenkomst, deal affärsverksamhet c zaken doen Afrika Afrika afrikan c Afrikaan afrikansk adj Afrikaans aftondräkt c avondkleding agent c vertegenwoordiger, agent agentur c agentschap aggressiv adj agressief aids nt aids akademi c academie akt c akte, bedrijf; document; naaktmodel akta v achten, hoogachten akta sig oppassen; akta sig för aandacht besteden aan, letten op

21 aktie aktie c aandeel aktiv adj actief aktivitet c activiteit aktivkort nt chipcard aktning c achting, respect, ontzag aktningsvärd adj achtenswaardig aktris c actrice aktuell adj actueel aktör c acteur, toneelspeler akut adj acuut akvarell c aquarel alarm nt alarm alarmnummer nt alarmnummer album nt album aldrig adv nooit alf c elf alfabet nt alfabet algebra c algebra algerier c (pl ~) Algerijn Algeriet Algerije algerisk adj Algerijns alkohol c alcohol alkoholhaltig adj alcoholisch all adj (nt allt, pl alla) al, geheel; pron al alla pron iedereen alldaglig adj alledaags, dagelijks alldeles adv zeer, geheel, helemaal, volkomen allergi c allergie allians c alliantie, bondgenootschap (de) allierade (de) geallieerden, bondgenoten allmän adj algemeen, globaal; i 20 anda allmänhet in het algemeen allsmäktig adj almachtig alltför adv te, al te alltid adv altijd allting pron alles allvar nt ernst allvarlig adj ernstig alm c iep almanacka c kalender, almanak alpstuga c chalet alstra v verwekken, voortbrengen, produceren alt c alt altare nt altaar alternativ nt alternatief alternerande adj afwisselend ambassad c ambassade ambassadör c ambassadeur ambulans c ambulance Amerika Amerika amerikan c Amerikaan amerikansk adj Amerikaans ametist c amethist amiral c admiraal amma v zogen, de borst geven ammoniak c ammonia(k) amnesti c amnestie amulett c amulet analfabet c analfabeet analys c analyse analysera v analyseren analytiker c (pl ~) analist ananas c (pl ~, ~er) ananas anarki c anarchie anatomi c anatomie anbefalla v aanbevelen, aangeven anda c geest; adem

22 andas andas v ademen ande c geest, spook andedräkt c uitademing andlig adj geestelijk andning c ademhaling andra num tweede; adj andere anfall nt aanval *anfalla v aanvallen anförande nt rede; aanvoering, leiding anförtro v toevertrouwen *ange v aangeven, opgeven angelägen adj dringend, gewichtig, belangrijk angelägenhet c aangelegenheid, zaak angenäm adj aangenaam *angripa v aanvallen, aantasten, aanpakken angränsande adj aangrenzend, naburig *angå v aangaan, betreffen angående prep aangaande, betreffende, met betrekking tot anhängare c (pl ~) aanhanger, supporter, voorstander aning c notie, vermoeden, idee; en aning c een klein beetje anka c eend, tamme eend ankare nt anker ankel c (pl anklar) enkel anklaga v aanklagen; anklagad person aangeklaagde anklagelse c aanklacht, beschuldiging *anknyta v aanknopen; aansluiten, verbinden 21 anseende anknytning c verbinding, aansluiting ankomst c aankomst, komst ankomsttid c aankomsttijd anledning c aanleiding; med anledning av naar aanleiding van anlända v aankomen anmäla v aanmelden, aangeven, aankondigen, bekendmaken; recenseren; anmäla sig zich aanmelden, zich opgeven anmärka v opmerken, constateren; aanmerken, berispen anmärkning c opmerking; verwijt, berisping anmärkningsvärd adj opvallend, opmerkelijk, merkwaardig annan pron ander; en annan een andere annars adv anders annektera v annexeren annex nt bijgebouw, dependance annons c advertentie annorlunda adv anders, op andere wijze annullera v annuleren annullering c annulering anonym adj anoniem anordning c toestel, apparaat; maatregel anpassa v aanpassen *anse v vinden, beschouwen anseende nt aanzien

23 ansenlig ansenlig adj aanzienlijk ansikte nt gezicht ansiktsdrag nt gelaatstrek ansiktskräm c gezichtscrème ansiktsmask c schoonheidsmasker ansiktsmassage c gezichtsmassage anskaffa v aanschaffen *ansluta v aansluiten; *ansluta sig till zich aansluiten bij, het eens zijn met; ansluten adj aangesloten anspråk nt aanspraak anspråksfull adj veeleisend; pretentieus anspråkslös adj bescheiden, eenvoudig anstalt c inrichting, gesticht; voorbereiding anstränga sig zich inspannen ansträngning c inspanning, moeite anställa v aanstellen, in dienst nemen; organiseren anställd c (pl ~a) employé anställning c aanstelling, werk, baan anständig adj fatsoenlijk, behoorlijk anständighet c fatsoen anstöt c aanstoot anstötlig adj aanstootgevend ansvar nt verantwoording, verantwoordelijkheid; aansprakelijkheid ansvarig adj verantwoordelijk; aansprakelijk 22 anvisning ansvarighet c aansprakelijkheid ansöka v solliciteren; aanvragen; verzoeken ansökan c (pl -kningar) sollicitatie; aanvraag; verzoek *anta v aannemen, accepteren; veronderstellen; *bli antagen aangenomen worden antal nt aantal anteckna v aantekenen, noteren anteckning c aantekening, notitie anteckningsblock c blocnote, schrijfblok anteckningsbok c (pl -böcker) notitieboekje antenn c antenne antibiotikum nt (pl -ka) antibioticum antik adj antiek antiken de klassieke oudheid antikvitet c antiquiteit; antikviteter pl antiek, antieke voorwerpen antikvitetshandlare c (pl ~) antiquair antingen... eller of... of, hetzij... hetzij antipati c antipathie antologi c bloemlezing antyda v aanduiden; te kennen geven antydan c (pl -dningar) aanduiding; idee, voorstelling anvisning c aanwijzing, instructie; overschrijving, betaalopdracht

24 använda använda v gebruiken, benutten användbar adj bruikbaar användning c gebruik, toepassing apa c aap apelsin c sinaasappel aperitif c aperitief apotek nt apotheek apotekare c (pl ~) apotheker apparat c apparaat applåd c applaus applådera v applaudisseren aprikos c abrikoos april april aptit c eetlust aptitlig adj smakelijk, appetijtelijk aptitretare c (pl ~) appetizer, aperitief arab c Arabier arabisk adj Arabisch arbeta v werken arbetare c (pl ~) arbeider arbete nt werk, arbeid, baan arbetsbesparande adj arbeidsbesparend arbetsdag c werkdag arbetsförmedling c arbeidsbureau arbetsgivare c (pl ~) werkgever arbetskraft c arbeidskracht arbetslös adj werkloos arbetslöshet c werkloosheid arbetsrum nt studeerkamer, werkkamer arbetstillstånd nt werkvergunning arg adj boos, kwaad 23 asiat Argentina Argentinië argentinare c (pl ~) Argentijn argument nt argument argumentera v argumenteren ark nt blad, vel; ark arkad c arcade, zuilengang arkeolog c archeoloog arkeologi c archeologie arkitekt c architect arkitektur c architectuur arkiv nt archief arm c arm; arm i arm arm in arm, gearmd armband nt armband armbandsur c polshorloge armbåge c elleboog armé c leger armstöd nt leuning arom c aroma arrangera v arrangeren, regelen arrende nt pacht arrendera v pachten; arrendera ut verpachten arrestera v arresteren arrestering c arrestatie art c aard, soort; wijze artig adj beleefd artikel c (pl -klar) lidwoord; artikel artistisk adj artistiek, kunstzinnig arton num achttien artonde num achttiende arv nt erfenis arvode nt honorarium asbest c asbest asfalt c asfalt asiat c Aziaat

25 asiatisk asiatisk adj Aziatisch Asien Azië ask c es; doosje aska c as askfat c asbak aspekt c aspect assistent c assistent associera v associëren astma c astma astronomi c astronomie asyl c asiel ateist c atheïst Atlanten de Atlantische Oceaan atlet c atleet atmosfär c atmosfeer, dampkring; stemming atom c atoom; atom- atoomatt voor onbep. wijs te; conj dat; för att omdat; om te attest c attest attraktion c aantrekkingskracht, attractie augusti augustus auktion c veiling auktoritet c autoriteit auktoritär adj autoritair Australien Australië australier c (pl ~) Australiër australisk adj Australisch autentisk adj authentiek automat c automaat automatisering c automatisering automatisk adj automatisch automobilklubb c automobielclub autonom adj autonoom 24 avhålla sig från av prep van, door; adv af avancerad adj gevorderd, geavanceerd avbeställa v afbestellen, annuleren avbetala v afbetalen avbetalning c afbetaling avbetalningsköp nt huurkoop avbrott nt onderbreking *avbryta v afbreken, onderbreken avdelning c afdeling avdrag nt aftrek avdunsta v verdampen aveny c avenue avfall nt afval, vuilnis avfatta v samenstellen, vervaardigen, redigeren avföringsmedel nt laxeermiddel avgaser pl uitlaatgassen avgasrör nt uitlaat avgift c bijdrage; prijs, toegangsprijs, entree avgrund c afgrond; onderwereld, hel avgud c afgod *avgå v vertrekken, aftreden afgetrokken worden avgång c vertrek; aftreden avgångstid c vertrektijd *avgöra v beslissen, bepalen avgörande adj beslissend, bepalend; nt beslissing, besluit avhandling c verhandeling, proefschrift, dissertatie *avhålla sig från zich

26 avigsida onthouden van avigsida c keerzijde; nadeel avkoppling c ontspanning avlagring c afzetting *avlida v overlijden, sterven avlopp nt afvoer avlång adj langwerpig avlägsen adj afgelegen, ver avlägsna v verwijderen, elimineren; avlägsna sig zich verwijderen, weggaan avlämna v afleveren; uitbrengen avlöna v salariëren, loon betalen avlöning c salaris, loon avlösa v aflossen avog adj afkerig; vijandig avpassa v aanpassen avråda v afraden, ontraden avrättning c terechtstelling *avse v menen, bedoelen; beogen, van plan zijn avsevärd adj aanzienlijk avsides adj afgelegen, terzijde avsikt c bedoeling avsiktlig adj opzettelijk avskaffa v afschaffen avsked nt afscheid; ontslag avskeda v ontslaan avskedsansökan c (pl -kningar) ontslagaanvraag, ontslagname avskilja v afscheiden, afzonderen *avskjuta v afschieten, lanceren avskrift c afschrift, kopie avsky c afschuw, weerzin avskyvärd adj weerzinwekkend, afschuwelijk 25 axel avsluta v afmaken, afsluiten, besluiten avslutning c einde, afsluiting *avslå v afslaan, afwijzen avslöja v onthullen, ontmaskeren avslöjande nt onthulling avsnitt nt sectie, fragment, passage, paragraaf avspark c aftrap avspänd adj ontspannen *avstå från afzien van avstånd nt afstand avståndsmätare c (pl ~) kilometerteller avsända v verzenden, versturen avsändning c verzending *avta v afnemen, verminderen avtal nt afspraak; contract, overeenkomst avtryck nt afdruk avtryckare c (pl ~) trekker avtäcka v onthullen avundas v benijden avundsam adj afgunstig avundsjuk adj jaloers avundsjuka c afgunst, jaloezie *avvika v afwijken avvikelse c afwijking avvisa v afwijzen axel c (pl axlar) schouder

27 B babord bakboord baby c baby babykorg c reiswieg bacill c bacil backa v achteruitrijden; terugkrabbelen backhoppning c skispringen, schansspringen bacon nt bacon bad nt bad, zwembad bada v baden, een bad nemen, zwemmen badbyxor pl zwembroek badda v betten baddräkt c zwempak, badpak badhandduk c badhanddoek badkar nt badkuip badmössa c badmuts badort c badplaats badrock c badjas badrum nt badkamer badsalt nt badzout bagage nt bagage bagagehylla c bagagenet bagageinlämning c bagagedepot bagageutrymme nt bagageruimte, kofferbak bagare c (pl ~) bakker bageri nt bakkerij baka v bakken (in de oven) bakdel c achterwerk, achterste bakelser pl gebakjes bakgrund c achtergrond 26 barmhärtighet bakhåll nt hinderlaag baklykta c achterlicht bakom prep achter baksida c achterkant baksmälla c kater bakterie c bacterie bakverk nt gebak bakåt adv achterwaarts, naar achteren bal c baal; bal, dansavond balansräkning c balans balett c ballet balja c waskuip balkong c balkon balsal c balzaal, danszaal bambu c bamboe bana c baan, weg; spoorlijn banan c banaan band nt band, lint; ingebonden boek, deel; bende bandit c bandiet bandspelare c (pl ~) bandrecorder baner nt vaandel bank c bank, bankinstelling bankett c banket bankettsal c banketzaal bankkonto nt bankrekening bankkort nt giropas,pinpas bankomat c geldautomaat bankrutt adj bankroet bar adj naakt, bloot; c bar bara adv slechts, alleen; als... maar bark c schors, bast barm c borst, boezem barmhärtig adj barmhartig barmhärtighet c barmhartig-

28 barn heid, genade, liefdadigheid barn nt kind; föräldralöst barn wees barnförlamning c kinderverlamming, polio barnkammare c (pl ~) kinderkamer barnmorska c vroedvrouw barnsjukdom c kinderziekte barnsköterska c kinderverzorgster, kinderverpleegster barnsäng c kraambed barnvagn c kinderwagen barnvakt c babysitter barock adj barok barometer c (pl -trar) barometer barriär c barrière barrträd nt naaldboom bartender c (pl -drar) barkeeper, bartender baryton c bariton bas c basis; bas; baas, opzichter; base, loog baseball c honkbal basera v baseren basilika c basiliek basis c basis bastard c bastaard bastu c sauna batteri nt (pl ~er) batterij; accu; batteriladdare c batterijoplader *be v verzoeken, vragen; bidden beakta v letten op, rekening houden met bebo v bewonen 27 begravning beboelig adj bewoonbaar *bedja v bidden *bedra v bedriegen, oplichten bedrägeri nt (pl ~er) bedrog, oplichterij, zwendel, fraude bedrövelse c bedroefdheid, droefheid, verdriet bedrövlig adj droevig, erbarmelijk, treurig bedårande adj betoverend, fascinerend bedöma v beoordelen bedövning c verdoving bedövningsmedel nt pijnstillend middel befalla v bevelen befallning c bevel, order befatta sig med zich bezighouden met; zich inlaten met befolkning c bevolking befordra v vervoeren; bevorderen befordran c (pl -ringar) vervoer, transport; bevordering, promotie befria v bevrijden befrielse c bevrijding; vrijstelling befruktning c bevruchting, conceptie befälhavare c (pl ~) bevelhebber begagnad adj tweedehands begeistrad adj enthousiast, geestdriftig begrava v begraven; bedelven begravning c begrafenis

29 begravningsplats begravningsplats c begraafplaats, kerkhof begrepp nt begrip, idee, voorstelling *begripa v begrijpen, inzien begränsa v begrenzen, beperken begränsad adj beperkt begränsning c begrenzing, beperking begynnelse c begin *begå v begaan begåvad adj begaafd begåvning c gave, begaafdheid, talent, aanleg begär nt begeerte, lust, verlangen begära v begeren, verlangen; verzoeken, vragen begäran c verzoek, wens behaglig adj aangenaam, behaaglijk behandla v behandelen; hanteren behandling c behandeling behov nt behoefte; starkt behov drang behå c beha *behålla v behouden behållare c (pl ~) reservoir behändig adj handig; behendig, slim behärska v beheersen; behärska sig zich beheersen behöva v nodig hebben; hoeven beige adj beige bekant c (pl ~a) kennis, 28 bena bekende; adj bekend beklaga v betreuren, beklagen beklagande nt spijt; leedwezen beklaglig adj betreurenswaardig bekräfta v bevestigen bekräftelse c bevestiging bekväm adj comfortabel, geriefelijk, gemakkelijk; gemakzuchtig bekvämlighet c comfort, gemak; gemakzucht bekymmer nt zorg, bezorgdheid bekymrad adj bezorgd bekämpa v bestrijden bekänna v bekennen; belijden bekännelse c bekentenis; belijdenis belastning c belasting, last belgare c (pl ~) Belg Belgien België belgisk adj Belgisch belopp nt bedrag, som belysning c verlichting; belichting belåten adj tevreden, voldaan belåtenhet c tevredenheid, voldoening belägen adj gelegen belägring c belegering belöna v belonen belöning c beloning bemästra v bedwingen bemöda sig moeite doen, zich inspannen bemötande nt behandeling, bejegening; repliek ben nt been, poot; bot bena c scheiding (in het haar)

30 bensin bensin c benzine bensindunk c jerrycan bensinmack c benzinestation bensinpump c benzinepomp bensinstation c benzinestation bensintank c benzinetank benådning c gratie benägen adj geneigd, genegen; welwillend; *vara benägen geneigd zijn benägenhet c neiging benämning c benaming beredd adj bereid; voorbereid berg nt berg bergig adj bergachtig bergsbestigning c bergsport, alpinisme bergskam c bergrug bergskedja c bergketen bergsklyfta c kloof bergspass nt bergpas bero på afhangen van, berusten op; veroorzaakt worden door beroende adj afhankelijk; verslaafd berusad adj dronken beryktad adj berucht; algemeen bekend beräkna v berekenen beräkning c berekening berätta v vertellen berättelse c vertelling, verhaal; verslag berättiga v recht geven berättigad adj terecht, rechtmatig beröm nt lof berömd adj beroemd, vermaard, 29 bestiga befaamd berömdhet c beroemdheid, faam; beroemd persoon berömma v prijzen, roemen; berömma sig av zich beroemen op berömmelse c roem, beroemdheid beröra v aanraken, aanroeren; treffen beröring c aanraking; contact beröva v beroven besatt adj bezeten, geobsedeerd besatthet c obsessie, bezetenheid besegra v verslaan, overwinnen beskatta v belasten, aanslaan beskattning c belasting besked nt inlichting; bericht; antwoord beskriva v beschrijven beskrivning c beschrijving, instructie beskylla v beschuldigen *beslagta v beslag leggen op, in beslag nemen beslut nt besluit, beslissing *besluta v besluiten, beslissen beslutsam adj vastbesloten, vastberaden, gedecideerd, resoluut besläktad adj verwant besparingar pl bezuinigingen; spaargeld bestick nt bestek *bestiga v beklimmen, bestijgen

31 bestrida *bestrida v bestrijden, betwisten *bestå av bestaan uit beståndsdel c bestanddeel beställa v bestellen; bespreken beställning c bestelling; gjord på beställning op bestelling gemaakt, op maat gemaakt bestämd adj zeker, bepaald, beslist bestämma v bepalen, beslissen, bestemmen bestämmelse c bepaling, clausule bestämmelseort c bestemming, plaats van bestemming beständig adj permanent, bestendig, duurzaam besvara v beantwoorden besvikelse c teleurstelling besviken adj teleurgesteld; *göra besviken teleurstellen besvär nt moeite; klacht; last; ongemak; bezwaar; göra sig besvär moeite doen besvära v lastigvallen, storen besvärlig adj lastig besynnerlig adj eigenaardig, vreemd, zonderling *besätta v bezetten besättning c bezetting, bemanning besök nt bezoek besöka v bezoeken besökare c (pl ~) bezoeker besökstid c bezoekuur beta c biet; v grazen betala v betalen; betala med 30 beundran bankkort pinnen betalbar adj betaalbaar betalning c betaling bete nt gras, weide; aas bete sig zich gedragen betecknande adj kenmerkend, typerend, karakteristiek beteckning c aanduiding, benaming, naam betesmark c weiland betjäning c bediening betjäningsavgift c fooi betjänt c bediende betona v benadrukken, nadruk leggen op, beklemtonen betoning c klemtoon, nadruk betrakta v beschouwen; bekijken beträda v betreden beträffa v betreffen, aangaan beträffande prep betreffende, omtrent, wat betreft, met betrekking tot bett nt beet; steek; gebit, bit betvivla v betwijfelen betyda v betekenen betydande adj aanzienlijk, belangrijk, vooraanstaand betydelse c betekenis; belang betydelsefull adj belangrijk; veelbetekenend betydlig adj aanzienlijk, beduidend betyg nt getuigschrift; cijfer, rapportcijfer betänklig adj bedenkelijk beundra v bewonderen beundran c bewondering

32 beundrare beundrare c (pl ~) bewonderaar bevaka v bewaken; behartigen; bewaren; handhaven bevilja v toekennen; verstrekken, verlenen bevis nt bewijs bevisa v bewijzen beväpna v bewapenen beväpnad adj gewapend bi nt bij *bibehålla v behouden, in stand houden, conserveren bibel c (pl biblar) bijbel bibetydelse c bijbetekenis bibliotek nt bibliotheek *bidra v bijdragen bidrag nt bijdrage, toelage, uitkering bifall nt bijval, instemming biff c biefstuk biflod c zijrivier bifoga v bijvoegen, insluiten, bijsluiten bijouterier pl namaaksieraad, valse juwelen bikt c biecht bikta sig biechten bikupa c bijenkorf bil c auto bila v autorijden bilalarm nt autoalarm bilaga c bijlage bild c beeld; afbeelding, plaatje bilda v vormen bildad adj gevormd, ontwikkeld bildskärm c beeldscherm bilist c automobilist biljard c biljart 31 blandad biljett c biljet, kaartje, toegangsbewijs biljettautomat c biljetautomaat biljettkassa c kassa biljettlucka c loket biljettpris nt (pl ~, ~er) biljetprijs bilkö c file billig adj goedkoop biltrafik c autoverkeer biltur c autoritje biluthyrning c autoverhuur *binda v binden, vastbinden; verbinden bindestreck nt koppelteken bio c bioscoop biograf c bioscoop biologi c biologie biskop c bisschop *bistå v bijstaan, ondersteunen, helpen bistånd nt bijstand, hulp bit c stuk, stukje, brok, klontje *bita v bijten bitter adj bitter bjälke c balk björk c berk björn c beer björnbär nt braam blad nt blad; krant bladguld nt bladgoud bland prep tussen; bland annat onder andere blanda v mengen, vermengen; blanda sig i zich bemoeien met blandad adj gemengd, gemêleerd

33 blandning blandning c menging, mengsel, melange blank adj blank, blanco; glanzend blazer c (pl -zrar) blazer blek adj bleek blekna v verbleken *bli v worden blick c blik; kasta en blick een blik werpen blid adj mild, zacht blind adj blind blindtarm c blindedarm blindtarmsinflammation c blindedarmontsteking blinker c (pl -krar) richtingaanwijzer blixt c bliksem; flits blixtlampa c flitslampje blixtlås nt ritssluiting block nt blok blockera v blokkeren blod nt bloed blodbrist c bloedarmoede blodcirkulation c bloedsomloop blodförgiftning c bloedvergiftiging blodkärl nt bloedvat blodtryck nt bloeddruk blomkål c bloemkool blomlök c bloembol blomma c bloem blomsterhandel c bloemenwinkel blomstrande adj bloeiend blond adj blond blondin c blondine blott adv alleen, louter 32 boj blus c blouse bly nt lood blyertspenna c potlood blyg adj verlegen, bedeesd, schuchter blyghet c verlegenheid blygsam adj bescheiden blygsamhet c bescheidenheid blå adj blauw blåmussla c mossel blåmärke nt blauwe plek blåsa v blazen; waaien; c blaas; blaar; blåsa upp opblazen blåsig adj winderig blåsinstrument nt blaasinstrument blåskatarr c blaasontsteking bläck nt inkt bläckfisk c inktvis blända v verblinden; doven bländande adj verblindend blänka v blinken, glanzen blöda v bloeden blöja c luier blöta v weken bo v wonen; logeren; nt nest; woning; boedel bock c bok; blunder; fout in schoolwerk bocka v een buiging maken bod c winkeltje; houten keet bosatt adj woonachtig, gevestigd bofink c vink bogsera v slepen, op sleeptouw nemen bogserbåt c sleepboot boj c boei, keten

34 bok bok 1 c (pl böcker) boek bok 2 c beuk boka v boeken bokband nt boekband bokföra v boekhouder bokhandel c (pl -dlar) boekwinkel, boekhandel boklåda c boekwinkel bokomslag nt boekomslag bokstav c (pl -stäver) letter; stor bokstav hoofdletter bokstånd nt boekenstalletje bolag nt vennootschap, maatschappij Bolivia Bolivia bolivian c Boliviaan boliviansk adj Boliviaans boll c bal bollplan c speelterrein, speelplaats bom c (pl ~mar) slagboom bomb c bom bombardera v bombarderen bomull c katoen; bomullskatoenen bomullssammet c katoenfluweel bonde c (pl bönder) boer bondgård c boerderij bong c bon, voucher bord nt tafel; gående bord buffet bordduk c tafelkleed bordell c bordeel bordtennis c tafeltennis borg c burcht borgen c (pl ~) borgsom, borg, pand, waarborg borgensman c (pl -män) persoon 33 brandkår die borg staat borgerlig adj burgerlijk, nietsociaal-democratisch borgmästare c (pl ~) burgemeester borr c boor borra v boren borsta v poetsen, borstelen borste c borstel bort adv weg; *gå bort weggaan borta adv weg; *vara borta weg zijn bortkommen adj verloren; onbeholpen, verward bortsett från afgezien van boskap c vee bostad c (pl -städer) woning, flat *bosätta sig zich vestigen bota v genezen botanik c plantkunde botemedel nt hulpmiddel, geneesmiddel botten c bodem; bottenvåning c begane grond boutique c boetiek bowling c bowling bowlingbana c bowlingbaan boxas v boksen boxningsmatch c bokswedstrijd boyscout c padvinder bra adv goed; adj goed; bra! in orde! brak nt gekraak brandalarm c brandalarm brandgul adj oranjegeel brandkår c brandweer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Nederländska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Nederländska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar

Läs mer

LEADERSHIP DEVELOPMENT TOOLBOX - OPQ360 INVITATION AND REMINDER TEMPLATES

LEADERSHIP DEVELOPMENT TOOLBOX - OPQ360 INVITATION AND REMINDER TEMPLATES LEADERSHIP DEVELOPMENT TOOLBOX - OPQ360 INVITATION AND REMINDER TEMPLATES Introduction The OPQ360 Module enables the Participant to invite a number of trusted people from the own environment (superiors,

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Sonos Controller 100. Gebruikershandleiding

Sonos Controller 100. Gebruikershandleiding Sonos Controller 100 Gebruikershandleiding DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen in

Läs mer

DR-815. DVD-receiver DVD receiver. Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Beginnen...Nl-2 Att komma igång... Sv-2

DR-815. DVD-receiver DVD receiver. Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Beginnen...Nl-2 Att komma igång... Sv-2 Nederland Svenska DVD-receiver DVD receiver DR-85 Beginnen...Nl- Att komma igång... Sv- Aansluitingen...Nl-6 Anslutningar... Sv-6 Bediening...Nl-5 Manövrering...Sv-5 Een disc afspelen...nl-9 Spela en skiva...sv-9

Läs mer

Sleutel Zweeds SPREEK VAARDIG! Tine P.G. Jorissen-Wedzinga. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 1999

Sleutel Zweeds SPREEK VAARDIG! Tine P.G. Jorissen-Wedzinga. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 1999 Sleutel Zweeds SPREEK VAARDIG! Tine P.G. Jorissen-Wedzinga u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 1999 1999 Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Läs mer

CQX1A1756Z CR-H700. AM/FM Stereo CD Receiver NEDERLANDS SVENSKA GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

CQX1A1756Z CR-H700. AM/FM Stereo CD Receiver NEDERLANDS SVENSKA GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING Z CQX1A1756Z CR-H700 AM/FM Stereo CD Receiver GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING NEDERLANDS SVENSKA 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles,

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

B Ordspråk A till Ö 134 st

B Ordspråk A till Ö 134 st B Ordspråk A till Ö 134 st Baktal gör vänneskilnad. (Förtal skiljer vänner åt). Bara vår Herre och slaktarn vet vad som finns i korven. Barn klagar sin nöd och tiger sin skuld. (Klagar på straffet men

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

GULD 2 - BRÖLLOPSPAKET

GULD 2 - BRÖLLOPSPAKET GULD 2 - BRÖLLOPSPAKET Guld 2 - Ett Startklart Bröllopsalternativ På Direkten Mallorca har fantastiska stränder, och detta är en av de allra trevligaste! Anländ bara med ringarna, bröllopsstassen och gästerna

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

1 [ Grafisk manual ]

1 [ Grafisk manual ] [Grafisk manual] 1 Asplunds Fastigheter är en stark aktör på marknaden med ett gott renommé. Det ska vi förvalta väl. 2 Vår profil, vårt ansikte utåt, ska ge en tydlig och positiv bild av företaget. En

Läs mer

PLATINA 4 BRÖLLOPSPAKET REDO FÖR IDYLLISK STRANDVIGSEL! IDEALISK STRAND BRÖLLOP MED MYSFAKTOR OCH ELEGANS VI ANPASSAR PAKETET EFTER ERT ANTAL GÄSTER

PLATINA 4 BRÖLLOPSPAKET REDO FÖR IDYLLISK STRANDVIGSEL! IDEALISK STRAND BRÖLLOP MED MYSFAKTOR OCH ELEGANS VI ANPASSAR PAKETET EFTER ERT ANTAL GÄSTER PLATINA 4 BRÖLLOPSPAKET REDO FÖR IDYLLISK STRANDVIGSEL! IDEALISK STRAND BRÖLLOP MED MYSFAKTOR OCH ELEGANS VI ANPASSAR PAKETET EFTER ERT ANTAL GÄSTER En mer idyllisk bröllopsplats än denna i en charmig

Läs mer

WR 2. Gebruiksaanwijzing

WR 2. Gebruiksaanwijzing WR 2 Gebruiksaanwijzing LT LV EE SL SK NL ES IT FR EN HU PL CZ TR GR FI NL NL WR 2 WR 2 Toesteloverzicht 1 LED kanaalkeuze 2 LED optische regelcontrole 3 LED vacuüm 4 Display 5 UP-toets 6 DOWN-toets 7

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Knak och brak. ett kraftfullt avsnitt

Knak och brak. ett kraftfullt avsnitt Knak och brak ett kraftfullt avsnitt Knak och brak kan höras när något går sönder. Saker går sönder varje dag. Ofta gör det inte så mycket, men ibland blir det katastrof. Det kan också vara meningen att

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Användningsområde Förskolan Specialundervisning Lågstadiet Svenska som andraspråk Undervisning i främmande språk

LÄRARHANDLEDNING. Användningsområde Förskolan Specialundervisning Lågstadiet Svenska som andraspråk Undervisning i främmande språk LÄRARHANDLEDNING Art. nr. 7762-957-3 Varimages - Reseberättelser Varimages är en variant av sekvensserier som ger barnen möjlighet att själva påverka berättelsen. De kommer också att bli stimulerade att

Läs mer

Anita Nilsson. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi

Anita Nilsson. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi Anita Nilsson Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5 Intervju: Andreas B Nuottaniemi 50 Livet bygger ju på vardagliga rutiner, varför inte

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik TÖI ROLLPEL C 013 idan 1 av 6 Vardagsjuridik Ordlista personuppgifter avgöra grundval sanningsenliga uppgifter tystnadsplikt obehörig person ansökan om uppehållstillstånd politisk asyl uppväxtmiljö ekonomiska

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

1 Åsa och Morgan uttal

1 Åsa och Morgan uttal 1 Åsa och Morgan uttal `Åsa är `trettifyra år och psykolog. Hon bor i ett rött `radhus på `Backenvägen `hundrasextisex i Umeå. `Åsa är gift med Morgan `Isaksson och har `fyra barn, en `pojke och tre `flickor.

Läs mer

Hur många bultar finns det i Ölandsbron?

Hur många bultar finns det i Ölandsbron? Hur många bultar finns det i Ölandsbron? Joacim Petersson Teknikhistoria HT12 Hur många bultar finns det i Ölandsbron? Alla ölänningar som någon gång har besökt fastlandet har fått den frågan. Komikerna

Läs mer

Sista dagen av ensamhet

Sista dagen av ensamhet Sista dagen av ensamhet - funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gymn, Vux, Särvux Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 1-4 Funderingsfrågor

Läs mer

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Uppfinning av skor Rabindra Nath Tagore Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Utgivare Internationella Kojan, Göteborg i.kojan@hotmail.com Uppfinning av skor ROLLER

Läs mer

Ordspråk och talesätt

Ordspråk och talesätt Ordspråk och talesätt Namn: VT-06 Ordspråkets historia De äldsta ordspråken tros vara 4000-5000 år gamla och stammar från en forntid då språket ännu inte kunde uttryckas i skrift. Många av ordspråken var

Läs mer

Installations- och skötselanvisning/ Installation- and Maintenance Manual CTC VT 80. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning/ Installation- and Maintenance Manual CTC VT 80. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 201 89-1 2015-09-09 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning/ Installation- and Maintenance Manual CTC VT 80 För ditt eget minne Fyll i uppgifterna nedan.

Läs mer

Linn Fernström. Cirkusen ihop Linn Fernström, 2012

Linn Fernström. Cirkusen ihop Linn Fernström, 2012 Linn är en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer. Hennes tavlor säljer för höga summor både i Sverige och internationellt. Sommarutställningen på Grafikens Hus med Linn innehåller en mängd nya produktioner.

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Den vackra konsten. Gåvor

Den vackra konsten. Gåvor Den vackra konsten Grafisk konst (i alla former) är ett exklusivt jobb. Det har jag lärt mig genom åren. Det är ett riktigt hantverk; man kan inte ta hjälp av elektroniken, utan man måste sköta allt med

Läs mer

ROSTBORTTAGNING MÖJLIGHETER HITTA OSS TAR BORT FÄRG OCH ROST OMBORD >>> TAR BORT TJOCKA ROST LAGER >>>

ROSTBORTTAGNING MÖJLIGHETER HITTA OSS TAR BORT FÄRG OCH ROST OMBORD >>> TAR BORT TJOCKA ROST LAGER >>> MARITIME ROSTBORTTAGNING Många båtägare är rädda för det, den pågående kampen mot rost på fartyg, vad man än tycks göra så kommer ändå rosten tillbaka. Den nu förbjudna produkten red lead användas ofta

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

CCIx1345-LP 1/3" Strömmande MJPEG/MPEG-4 superhögupplösta IP-kameror. CCIx1345-LP 1/3" MJPEG/MPEG-4 IP-streamingcamera's met superhoge resolutie

CCIx1345-LP 1/3 Strömmande MJPEG/MPEG-4 superhögupplösta IP-kameror. CCIx1345-LP 1/3 MJPEG/MPEG-4 IP-streamingcamera's met superhoge resolutie CCIx1345-LP 1/3" Strömmande MJPEG/MPEG-4 superhögupplösta IP-kameror Installationsguide CCIx1345-LP 1/3" MJPEG/MPEG-4 IP-streamingcamera's met superhoge resolutie Installatiehandleiding Kamerans delar

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Historia Kaffe växer faktiskt på träd Vad är viktigt vid val av kaffebryggare? Så får du gott kaffe Moccamasters viktiga detaljer Produktöversikt

Historia Kaffe växer faktiskt på träd Vad är viktigt vid val av kaffebryggare? Så får du gott kaffe Moccamasters viktiga detaljer Produktöversikt KAFFESKOLA Historia Kaffe växer faktiskt på träd Vad är viktigt vid val av kaffebryggare? Så får du gott kaffe Moccamasters viktiga detaljer Produktöversikt Vi är världens näst största kaffenation. NORDIC:

Läs mer

Bonusmaterial Språkskrinet detektiv

Bonusmaterial Språkskrinet detektiv Bonusmaterial Språkskrinet detektiv Innehåll Skrivutvecklingsschema handledning 2 Skrivutvecklingsschema 3 Skylt alfabetet, substantiv 4 Skylt verb, adjektiv 5 Skylt ng-ljud, j-ljud 6 Skylt sj-ljud, tj-ljud

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN Solcellsbilar Våra bilar spyr ut smutsiga avgaser. Strömmen hemma i vägguttaget kommer delvis från smutsig kolkraft och vi slänger mycket som skulle kunna återanvändas. Många

Läs mer

Jacuzzis spa-värld: välbefinnandet känner inga gränser.

Jacuzzis spa-värld: välbefinnandet känner inga gränser. 3 Det finns bara ett varumärke som betraktas som ledande inom tekniskt avancerade lyxprodukter för bad och spa i hela världen: Jacuzzi. Det var ju Jacuzzi som skapade hydromassagen, denna genialiska och

Läs mer

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig en-ord Ett-ord Plurar Gulzat Adjektiv + Substantiv Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. Jag är en stor man. Jag äter ett stort äpple. Jag äter stora äpplen. Jag är en liten man. Jag äter ett litet

Läs mer

Ett möte i Kenya. Kristina E. M. Persson

Ett möte i Kenya. Kristina E. M. Persson Ett möte i Kenya Kristina E. M. Persson Hon kommer in genom dörröppningen med långsamma, stapplande steg. Hon sträcker ut handen mot den råa tegelväggen för att få stöd. Kläderna är tygstycken i starka

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Peregrinus-kvartetten på plats!

Peregrinus-kvartetten på plats! Peregrinus-kvartetten på plats! TEXT OCH FOTO: HANS-GEORG WALLENTINUS I flera år har det diskuterats att sätta ut pilgrimsfalkar (Falco peregrinus) i Stockholmstrakten. Initiativtagare har varit StOF,

Läs mer

Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn. Information till föräldrar

Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn. Information till föräldrar Neonatalavdelningen Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn Information till föräldrar 2 Hjälp att lära känna och förstå ditt för tidigt födda barn Målet med den här foldern är att hjälpa

Läs mer

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL Vecka 11/ Tema/ Sverige Läsförståelse: ALFRED NOBEL Den 10 december varje år talar alla om Nobel. Då delar Sveriges kung ut Nobelpriset i fysik, kemi, medicin, litteratur och ekonomi. På kvällen äter 1200

Läs mer

Grupp: Oxygene Göteborg Båt: MV Leo Rutt: Best of the Maldives MALDIVERNA

Grupp: Oxygene Göteborg Båt: MV Leo Rutt: Best of the Maldives MALDIVERNA Grupp: Oxygene Göteborg Båt: MV Leo Rutt: Best of the Maldives MALDIVERNA MV LEO Leo är en av Constellation fleets exklusiva liveaboards i Maldiverna. Precis som hennes syster fartyg, Orion och Virgo,

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält Introduktion I litteraturen och framför allt på webben kan du enkelt hitta

Läs mer

Hjalmar Söderberg. Förvillelser

Hjalmar Söderberg. Förvillelser Hjalmar Söderberg Förvillelser Han stod en stund och betänkte sig med klappande hjärta och återhållen andedräkt innan han kunde besluta sig för att dra i det lilla röda och svarta klocksnöret. Han visste

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

BARN Vad heter boken? Jo, Pippi Långstrump på de sju 1 bergen haven 2 öarna

BARN Vad heter boken? Jo, Pippi Långstrump på de sju 1 bergen haven 2 öarna ips- och Bingopromenaden i Hembygdsparken 5 23 52 87 TEMA: Krama en bibliotekarie-dagen Böcker och bibliotek i fokus! FRÅGA 1: SAB-SYSTEMET VUEN Klassifikationssystem för svenska bibliotek eller SABsystemet

Läs mer

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Utbytet i University of Surrey

Utbytet i University of Surrey Utbytet i University of Surrey Elisa Vaskikari Kemiteknik, Åbo Akademi, Åbo, Finland Biosciences, University of Surrey, Guildford, UK 02/2014-06/2014 Erasmus utbytesprogram Jag var på utbyte i University

Läs mer

Agent: Dive Team Båt: MV Virgo Rutt: Best of the Maldives MALDIVERNA

Agent: Dive Team Båt: MV Virgo Rutt: Best of the Maldives MALDIVERNA Agent: Dive Team Båt: MV Virgo Rutt: Best of the Maldives MALDIVERNA MV VIRGO Längtar du efter att få dyka i Maldiverna och vill göra det från en exklusiv liveaboard? Då behöver du inte leta längre! Liveaboarden

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Introduktionskurs år 7 NO/Kemi

Introduktionskurs år 7 NO/Kemi Introduktionskurs år 7 NO/Kemi Namn: Klass: 1 De naturvetenskapliga ämnena Alla de naturvetenskapliga ämnena, kemi, fysik och biologi, har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden 1970-03-10 GP jobbsökande uoff Yngre officerarna hyser också oro för framtiden De 26 underofficerarnas annons i G-P har väckt stor uppmärksamhet och deras allvarligt menade försök att få bättre betalda

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

Hållfasthet. Kommer det bära eller brista?

Hållfasthet. Kommer det bära eller brista? Hållfasthet Kommer det bära eller brista? Kommer det bära eller brista? Vad är det som avgör om ett föremål håller eller går sönder? Vilket eller vilka material är föremålet gjort av? Vilken form har föremålet?

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

FRÅGA 1: KATTDJUR / HONOR VUXEN Vilket av dessa stora kattdjur är en hona?

FRÅGA 1: KATTDJUR / HONOR VUXEN Vilket av dessa stora kattdjur är en hona? 5 23 52 87 TEMA: Internationella kvinnodagen. Nästan alla frågor har kvinnliga förtecken. FRÅGA 1: KATTDJUR / HONOR VUEN Vilket av dessa stora kattdjur är en hona? 1 2 Ovan ser du de tre största arterna

Läs mer

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel

Frågor och svar. om åldrande, alkohol och läkemedel Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel S O C I A L - O C H H Ä L S O V Å R D S M I N I S T E R I E T S broschyrer 2006:6swe 1 Frågor och svar om åldrande, alkohol och läkemedel Stigande ålder

Läs mer

Till slut vill jag tacka Tekniska Föreningen i Finland för det understöd jag fick för utlandspraktiken.

Till slut vill jag tacka Tekniska Föreningen i Finland för det understöd jag fick för utlandspraktiken. Två månader i Graz Jag började sommarjobssökande för sommaren 2013 tidigt, redan i januari. Trots att jag var tidigt ute var en arbetsplats i Finland för sommaren osäker. Jag beslöt mig att söka sommarjobb

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV Hej! Mat och fysisk aktivitet är båda viktiga ingredienser för ett hälsosamt liv som senior! Med den här broschyren vill vi ge dig inspiration till att

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv:

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv: Kommissarie Tax deckarskola Hej, jag heter Elsie Petrén och jag är författare till kommissarie Taxböckerna. Vill du också skriva ett mysterium? Här får du några tips på hur jag gör när jag skapar mina

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut.

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut. Frågor och svar Hur mycket fickpengar bör man ha med sig? Vad ingår? Vad ingår inte? Hur mycket fickpengar ska man ha med? Är det någon gräns? Det finns ingen gräns för hur mycket man får ta med sig i

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Godkända av årsmötet 1991-03-25. Uppdaterade 2013 1. Byggnader på arrenderad lott skall vara uppförda enligt gällande bestämmelser i arrendekontraktet och vårdas väl. 2. Spaljéer

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer