Kosmos Mini-woordenboek Zweeds I Nederlands Nederlands I Zweeds

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kosmos Mini-woordenboek Zweeds I Nederlands Nederlands I Zweeds"

Transkript

1

2 Kosmos Mini-woordenboek Zweeds I Nederlands Nederlands I Zweeds

3 Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

4 Zweeds I Nederlands Nederlands I Zweeds

5 Kosmos reisgidsen: de wereld aan je voeten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de maker noch de uitgever stelt zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave. 6e druk, 2004 Eerder verschenen als Wolters Mini-woordenboek Kosmos-Z&K Uitgevers B.V., Utrecht ISBN D/2004/0108/037 nur 507

6 Inhoud Voorwoord 7 Inleiding 9 Uitspraak 11 Afkortingen 15 Zweeds/Nederlands Woordenboek 19 Culinaire woordenlijst 169 Onregelmatige werkwoorden 182 Zweedse afkortingen 186 Telwoorden 188 Tijd 189 Enkele nuttige zinnen 190 Nederlands/Zweeds Woordenboek 197 Culinaire woordenlijst 361

7 Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

8 7 Voorwoord Kosmos Mini-woordenboeken bevatten ruim begrippen in twee talen. Zij zijn compact en bieden een uitstekende moderne basiswoordenschat. Kosmos Miniwoordenboeken zijn ook bijzonder handzaam en kunnen gemakkelijk mee op reis. In dit woordenboek treft u tevens praktische aanvullingen aan, zoals: woordenlijsten van culinaire begrippen: vooral handig in een restaurant bij het lezen van de menukaart; informatie over tijdsaanduiding, telwoorden, de dagen van de week, onregelmatige werkwoorden, veelgebruikte afkortingen en een lijst met nuttige uitdrukkingen en zinnen; aanwijzingen over de uitspraak. De vertaling van deze uitgave was in handen van Hans de Groot en Henny Schouten. Redactie Kosmos Mini-woordenboeken

9 Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

10 9 Inleiding Het woordenboek is zodanig opgezet, dat het zoveel mogelijk aan de eisen van de praktijk beantwoordt. Onnodige taalkundige aanduidingen zijn achterwege gelaten. De volgorde van de woorden is strikt alfabetisch, ook als het samengestelde woorden of woorden met een koppelteken betreft. Als enige uitzondering op deze regel zijn enkele idiomatische uitdrukkingen opgenomen als een afzonderlijk artikel, waarbij het meest toonaangevende woord van de uitdrukking bepalend is voor de plaats in de alfabetische rangschikking. Wanneer bij een grondwoord nog daarvan afgeleide samenstellingen of uitdrukkingen zijn gegeven, staan ook deze weer in alfabetische volgorde. Voor informatie over de uitspraak verwijzen we naar de uitleg op de pagina's 11 en 12. Daar vindt u tevens aanwijzingen over het gebruik van het lidwoord. Achter elk grondwoord vindt u de woordsoort. Wanneer bij hetzelfde grondwoord meerdere woordsoorten behoren, zijn de vertalingen telkens naar de woordsoort gegroepeerd. Het meervoud van zelfstandige naamwoorden is opgenomen wanneer dat problematisch is; tevens is het meervoud gegeven van bepaalde woorden waarover de gebruiker in twijfel zou kunnen verkeren. Wanneer in onregelmatige meervoudsvormen het teken ~ wordt gebruikt, duidt dit een herhaling aan van het grondwoord als geheel. In onregelmatige meervoudsvormen van samengestelde woorden wordt alleen het gedeelte dat verandert, voluit geschreven en het onveranderde deel aangegeven door een liggend streepje (-). Een sterretje (*) voor een werkwoord geeft aan dat dit werkwoord onregelmatig is. Voor nadere bijzonderheden kunt u de lijst van onregelmatige werkwoorden raadplegen.

11 Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

12 11 Uitspraak Het Zweedse alfabet bestaat uit 29 letters. De eerste 26 letters komen overeen met die van het Nederlandse alfabet, daarna volgen respectievelijk de letters å, ä, ö. In deze volgorde zijn de letters ook te vinden in de woordenlijst. Het woord ål bijvoorbeeld staat in het woordenboek na de letter z en het woord stå komt in de lijst na het woord styvmor. Hieronder volgt een korte uitleg over de uitspraak van diverse klinkers en medeklinkers. Wanneer letters niet zijn vermeld, kunt u ervan uitgaan dat de uitspraak hetzelfde is als in het Nederlands. Klinkers De lengte van Zweedse klinkers is afwijkend van die in het Nederlands. Een lange klinker, d.w.z een klinker waarop geen of slechts één medeklinker volgt, moet ongeveer twee keer zo lang aangehouden worden als een Nederlandse lange klinker. Een korte klinker, d.w.z. een klinker die gevolgd wordt door twee of meer medeklinkers, wordt net zo lang aangehouden als een Nederlandse klinker. Het Zweeds kent geen tweeklanken. Twee opeenvolgende klinkers worden daarom apart uitgesproken. Het Zweedse woord oenig wordt bijvoorbeeld uitgesproken als: o-enig. Er zijn twee soorten klinkers harde: a, o, u, å zachte: e, i, y, ä, ö o u y å ä als de oe in boek; in enkele gevallen, bijvoorbeeld Stockholm, als de o in dorst (kort) als de u in dubbeltje (lang) als de uu in duur ligt tussen de Nederlandse u en i in. De tong staat in dezelfde stand als de Nederlandse ie-klank, maar de lippen zijn sterk gerond, alsof men u zou gaan zeggen (kort) als de o in dorst (lang) als de o in zo als de e in werk

13 12 Medeklinkers b wordt uitgesproken als in het Nederlands, met het verschil dat de b aan het eind van een woord ook echt als b (en niet als p) wordt uitgesproken ch als de sj in sjouwen d wordt uitgesproken als in het Nederlands, met het verschil dat de d aan het eind van een woord ook echt als d (en niet als t) wordt uitgesproken dj als j g als de g in het Engelse good, behalve voor beklemtoonde zachte klinker, dan wordt de g als j uitgesproken gj als j hj als j k voor harde klinker als de k in kort voor beklemtoonde zachte klinker als de ch in Chinees kj als de ch in Chinees -lg aan het eind van een woord als -lj lj als j -rg aan het eind van een woord als -rj sk voor harde klinker als de sk in skelet voor beklemtoonde zachte klinker als de sj in sjouwen sch als de sj in sjouwen sj als de sj in sjouwen skj als de sj in sjouwen stj als de sj in sjouwen tj als de ch in Chinees v als de w in werk Lidwoord Het Zweeds kent twee geslachten, mannelijk-vrouwelijk (c) en onzijdig (nt). Het onbepaalde lidwoord (in het Nederlands een) is voor mannelijk-vrouwelijke woorden en, voor onzijdige woorden ett. Het bepaalde lidwoord (in het Nederlands de, het) wordt in het Zweeds áchter het zelfstandig naamwoord gevoegd.

14 13 Voor mannelijk-vrouwelijke woorden is dit -en, voor onzijdige woorden -et. Voor het bepaald meervoud is het achtervoegsel in de regel -na. Bijvoorbeeld: enkelvoud c en dag een dag dagen de dag nt ett parti een partij partiet de partij meervoud c dagar dagen dagarna de dagen nt partier partijen partierna de partijen

15 Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

16 15 Afkortingen adj adv art c conj f fpl m mpl bijvoeglijk naamwoord bijwoord lidwoord 'de'-woord voegwoord vrouwelijk vrouwelijk meervoud mannelijk mannelijk meervoud nt ntpl num pl pref prep pron v onzijdig onzijdig meervoud telwoord meervoud voorvoegsel voorzetsel voornaamwoord werkwoord

17 Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

18 Zweeds / Nederlands

19 Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

20 A abborre c baars abnorm adj abnormaal abonnemang nt abonnement abonnemangskort nt abonnementskaart abort c abortus absolut adv helemaal, geheel, absoluut; adj totaal, volledig absolutist c geheelonthouder abstrakt adj abstract absurd adj absurd accent c accent acceptera v accepteren ackompanjera v begeleiden addera v optellen addition c optelling adekvat adj adequaat adel c adel adjektiv nt bijvoeglijk naamwoord adjö! tot ziens! adlig adj adellijk administration c administratie, beheer administrativ adj administratief adoptera v adopteren adress c adres adressat c geadresseerde, ontvanger adressera v adresseren adverb nt bijwoord advokat c advocaat, raadsman affisch c affiche, poster, aanplakbiljet 19 akta sig affär c winkel, zaak, onderneming, aangelegenheid, affaire affärer pl handel, zaken; driva affärer handeldrijven; göra affärer med zaken doen met; i affärer voor zaken affärsbiträde nt verkoper, verkoopster affärscentrum nt (pl -ra, -rer) winkelcentrum affärsinnehavare c (pl ~) winkelier affärsman c (pl -män) zakenman affärsmässig adj zakelijk affärsresa c zakenreis affärstid c openingstijd affärstransaktion c transactie affärsuppgörelse c overeenkomst, deal affärsverksamhet c zaken doen Afrika Afrika afrikan c Afrikaan afrikansk adj Afrikaans aftondräkt c avondkleding agent c vertegenwoordiger, agent agentur c agentschap aggressiv adj agressief aids nt aids akademi c academie akt c akte, bedrijf; document; naaktmodel akta v achten, hoogachten akta sig oppassen; akta sig för aandacht besteden aan, letten op

21 aktie aktie c aandeel aktiv adj actief aktivitet c activiteit aktivkort nt chipcard aktning c achting, respect, ontzag aktningsvärd adj achtenswaardig aktris c actrice aktuell adj actueel aktör c acteur, toneelspeler akut adj acuut akvarell c aquarel alarm nt alarm alarmnummer nt alarmnummer album nt album aldrig adv nooit alf c elf alfabet nt alfabet algebra c algebra algerier c (pl ~) Algerijn Algeriet Algerije algerisk adj Algerijns alkohol c alcohol alkoholhaltig adj alcoholisch all adj (nt allt, pl alla) al, geheel; pron al alla pron iedereen alldaglig adj alledaags, dagelijks alldeles adv zeer, geheel, helemaal, volkomen allergi c allergie allians c alliantie, bondgenootschap (de) allierade (de) geallieerden, bondgenoten allmän adj algemeen, globaal; i 20 anda allmänhet in het algemeen allsmäktig adj almachtig alltför adv te, al te alltid adv altijd allting pron alles allvar nt ernst allvarlig adj ernstig alm c iep almanacka c kalender, almanak alpstuga c chalet alstra v verwekken, voortbrengen, produceren alt c alt altare nt altaar alternativ nt alternatief alternerande adj afwisselend ambassad c ambassade ambassadör c ambassadeur ambulans c ambulance Amerika Amerika amerikan c Amerikaan amerikansk adj Amerikaans ametist c amethist amiral c admiraal amma v zogen, de borst geven ammoniak c ammonia(k) amnesti c amnestie amulett c amulet analfabet c analfabeet analys c analyse analysera v analyseren analytiker c (pl ~) analist ananas c (pl ~, ~er) ananas anarki c anarchie anatomi c anatomie anbefalla v aanbevelen, aangeven anda c geest; adem

22 andas andas v ademen ande c geest, spook andedräkt c uitademing andlig adj geestelijk andning c ademhaling andra num tweede; adj andere anfall nt aanval *anfalla v aanvallen anförande nt rede; aanvoering, leiding anförtro v toevertrouwen *ange v aangeven, opgeven angelägen adj dringend, gewichtig, belangrijk angelägenhet c aangelegenheid, zaak angenäm adj aangenaam *angripa v aanvallen, aantasten, aanpakken angränsande adj aangrenzend, naburig *angå v aangaan, betreffen angående prep aangaande, betreffende, met betrekking tot anhängare c (pl ~) aanhanger, supporter, voorstander aning c notie, vermoeden, idee; en aning c een klein beetje anka c eend, tamme eend ankare nt anker ankel c (pl anklar) enkel anklaga v aanklagen; anklagad person aangeklaagde anklagelse c aanklacht, beschuldiging *anknyta v aanknopen; aansluiten, verbinden 21 anseende anknytning c verbinding, aansluiting ankomst c aankomst, komst ankomsttid c aankomsttijd anledning c aanleiding; med anledning av naar aanleiding van anlända v aankomen anmäla v aanmelden, aangeven, aankondigen, bekendmaken; recenseren; anmäla sig zich aanmelden, zich opgeven anmärka v opmerken, constateren; aanmerken, berispen anmärkning c opmerking; verwijt, berisping anmärkningsvärd adj opvallend, opmerkelijk, merkwaardig annan pron ander; en annan een andere annars adv anders annektera v annexeren annex nt bijgebouw, dependance annons c advertentie annorlunda adv anders, op andere wijze annullera v annuleren annullering c annulering anonym adj anoniem anordning c toestel, apparaat; maatregel anpassa v aanpassen *anse v vinden, beschouwen anseende nt aanzien

23 ansenlig ansenlig adj aanzienlijk ansikte nt gezicht ansiktsdrag nt gelaatstrek ansiktskräm c gezichtscrème ansiktsmask c schoonheidsmasker ansiktsmassage c gezichtsmassage anskaffa v aanschaffen *ansluta v aansluiten; *ansluta sig till zich aansluiten bij, het eens zijn met; ansluten adj aangesloten anspråk nt aanspraak anspråksfull adj veeleisend; pretentieus anspråkslös adj bescheiden, eenvoudig anstalt c inrichting, gesticht; voorbereiding anstränga sig zich inspannen ansträngning c inspanning, moeite anställa v aanstellen, in dienst nemen; organiseren anställd c (pl ~a) employé anställning c aanstelling, werk, baan anständig adj fatsoenlijk, behoorlijk anständighet c fatsoen anstöt c aanstoot anstötlig adj aanstootgevend ansvar nt verantwoording, verantwoordelijkheid; aansprakelijkheid ansvarig adj verantwoordelijk; aansprakelijk 22 anvisning ansvarighet c aansprakelijkheid ansöka v solliciteren; aanvragen; verzoeken ansökan c (pl -kningar) sollicitatie; aanvraag; verzoek *anta v aannemen, accepteren; veronderstellen; *bli antagen aangenomen worden antal nt aantal anteckna v aantekenen, noteren anteckning c aantekening, notitie anteckningsblock c blocnote, schrijfblok anteckningsbok c (pl -böcker) notitieboekje antenn c antenne antibiotikum nt (pl -ka) antibioticum antik adj antiek antiken de klassieke oudheid antikvitet c antiquiteit; antikviteter pl antiek, antieke voorwerpen antikvitetshandlare c (pl ~) antiquair antingen... eller of... of, hetzij... hetzij antipati c antipathie antologi c bloemlezing antyda v aanduiden; te kennen geven antydan c (pl -dningar) aanduiding; idee, voorstelling anvisning c aanwijzing, instructie; overschrijving, betaalopdracht

24 använda använda v gebruiken, benutten användbar adj bruikbaar användning c gebruik, toepassing apa c aap apelsin c sinaasappel aperitif c aperitief apotek nt apotheek apotekare c (pl ~) apotheker apparat c apparaat applåd c applaus applådera v applaudisseren aprikos c abrikoos april april aptit c eetlust aptitlig adj smakelijk, appetijtelijk aptitretare c (pl ~) appetizer, aperitief arab c Arabier arabisk adj Arabisch arbeta v werken arbetare c (pl ~) arbeider arbete nt werk, arbeid, baan arbetsbesparande adj arbeidsbesparend arbetsdag c werkdag arbetsförmedling c arbeidsbureau arbetsgivare c (pl ~) werkgever arbetskraft c arbeidskracht arbetslös adj werkloos arbetslöshet c werkloosheid arbetsrum nt studeerkamer, werkkamer arbetstillstånd nt werkvergunning arg adj boos, kwaad 23 asiat Argentina Argentinië argentinare c (pl ~) Argentijn argument nt argument argumentera v argumenteren ark nt blad, vel; ark arkad c arcade, zuilengang arkeolog c archeoloog arkeologi c archeologie arkitekt c architect arkitektur c architectuur arkiv nt archief arm c arm; arm i arm arm in arm, gearmd armband nt armband armbandsur c polshorloge armbåge c elleboog armé c leger armstöd nt leuning arom c aroma arrangera v arrangeren, regelen arrende nt pacht arrendera v pachten; arrendera ut verpachten arrestera v arresteren arrestering c arrestatie art c aard, soort; wijze artig adj beleefd artikel c (pl -klar) lidwoord; artikel artistisk adj artistiek, kunstzinnig arton num achttien artonde num achttiende arv nt erfenis arvode nt honorarium asbest c asbest asfalt c asfalt asiat c Aziaat

25 asiatisk asiatisk adj Aziatisch Asien Azië ask c es; doosje aska c as askfat c asbak aspekt c aspect assistent c assistent associera v associëren astma c astma astronomi c astronomie asyl c asiel ateist c atheïst Atlanten de Atlantische Oceaan atlet c atleet atmosfär c atmosfeer, dampkring; stemming atom c atoom; atom- atoomatt voor onbep. wijs te; conj dat; för att omdat; om te attest c attest attraktion c aantrekkingskracht, attractie augusti augustus auktion c veiling auktoritet c autoriteit auktoritär adj autoritair Australien Australië australier c (pl ~) Australiër australisk adj Australisch autentisk adj authentiek automat c automaat automatisering c automatisering automatisk adj automatisch automobilklubb c automobielclub autonom adj autonoom 24 avhålla sig från av prep van, door; adv af avancerad adj gevorderd, geavanceerd avbeställa v afbestellen, annuleren avbetala v afbetalen avbetalning c afbetaling avbetalningsköp nt huurkoop avbrott nt onderbreking *avbryta v afbreken, onderbreken avdelning c afdeling avdrag nt aftrek avdunsta v verdampen aveny c avenue avfall nt afval, vuilnis avfatta v samenstellen, vervaardigen, redigeren avföringsmedel nt laxeermiddel avgaser pl uitlaatgassen avgasrör nt uitlaat avgift c bijdrage; prijs, toegangsprijs, entree avgrund c afgrond; onderwereld, hel avgud c afgod *avgå v vertrekken, aftreden afgetrokken worden avgång c vertrek; aftreden avgångstid c vertrektijd *avgöra v beslissen, bepalen avgörande adj beslissend, bepalend; nt beslissing, besluit avhandling c verhandeling, proefschrift, dissertatie *avhålla sig från zich

26 avigsida onthouden van avigsida c keerzijde; nadeel avkoppling c ontspanning avlagring c afzetting *avlida v overlijden, sterven avlopp nt afvoer avlång adj langwerpig avlägsen adj afgelegen, ver avlägsna v verwijderen, elimineren; avlägsna sig zich verwijderen, weggaan avlämna v afleveren; uitbrengen avlöna v salariëren, loon betalen avlöning c salaris, loon avlösa v aflossen avog adj afkerig; vijandig avpassa v aanpassen avråda v afraden, ontraden avrättning c terechtstelling *avse v menen, bedoelen; beogen, van plan zijn avsevärd adj aanzienlijk avsides adj afgelegen, terzijde avsikt c bedoeling avsiktlig adj opzettelijk avskaffa v afschaffen avsked nt afscheid; ontslag avskeda v ontslaan avskedsansökan c (pl -kningar) ontslagaanvraag, ontslagname avskilja v afscheiden, afzonderen *avskjuta v afschieten, lanceren avskrift c afschrift, kopie avsky c afschuw, weerzin avskyvärd adj weerzinwekkend, afschuwelijk 25 axel avsluta v afmaken, afsluiten, besluiten avslutning c einde, afsluiting *avslå v afslaan, afwijzen avslöja v onthullen, ontmaskeren avslöjande nt onthulling avsnitt nt sectie, fragment, passage, paragraaf avspark c aftrap avspänd adj ontspannen *avstå från afzien van avstånd nt afstand avståndsmätare c (pl ~) kilometerteller avsända v verzenden, versturen avsändning c verzending *avta v afnemen, verminderen avtal nt afspraak; contract, overeenkomst avtryck nt afdruk avtryckare c (pl ~) trekker avtäcka v onthullen avundas v benijden avundsam adj afgunstig avundsjuk adj jaloers avundsjuka c afgunst, jaloezie *avvika v afwijken avvikelse c afwijking avvisa v afwijzen axel c (pl axlar) schouder

27 B babord bakboord baby c baby babykorg c reiswieg bacill c bacil backa v achteruitrijden; terugkrabbelen backhoppning c skispringen, schansspringen bacon nt bacon bad nt bad, zwembad bada v baden, een bad nemen, zwemmen badbyxor pl zwembroek badda v betten baddräkt c zwempak, badpak badhandduk c badhanddoek badkar nt badkuip badmössa c badmuts badort c badplaats badrock c badjas badrum nt badkamer badsalt nt badzout bagage nt bagage bagagehylla c bagagenet bagageinlämning c bagagedepot bagageutrymme nt bagageruimte, kofferbak bagare c (pl ~) bakker bageri nt bakkerij baka v bakken (in de oven) bakdel c achterwerk, achterste bakelser pl gebakjes bakgrund c achtergrond 26 barmhärtighet bakhåll nt hinderlaag baklykta c achterlicht bakom prep achter baksida c achterkant baksmälla c kater bakterie c bacterie bakverk nt gebak bakåt adv achterwaarts, naar achteren bal c baal; bal, dansavond balansräkning c balans balett c ballet balja c waskuip balkong c balkon balsal c balzaal, danszaal bambu c bamboe bana c baan, weg; spoorlijn banan c banaan band nt band, lint; ingebonden boek, deel; bende bandit c bandiet bandspelare c (pl ~) bandrecorder baner nt vaandel bank c bank, bankinstelling bankett c banket bankettsal c banketzaal bankkonto nt bankrekening bankkort nt giropas,pinpas bankomat c geldautomaat bankrutt adj bankroet bar adj naakt, bloot; c bar bara adv slechts, alleen; als... maar bark c schors, bast barm c borst, boezem barmhärtig adj barmhartig barmhärtighet c barmhartig-

28 barn heid, genade, liefdadigheid barn nt kind; föräldralöst barn wees barnförlamning c kinderverlamming, polio barnkammare c (pl ~) kinderkamer barnmorska c vroedvrouw barnsjukdom c kinderziekte barnsköterska c kinderverzorgster, kinderverpleegster barnsäng c kraambed barnvagn c kinderwagen barnvakt c babysitter barock adj barok barometer c (pl -trar) barometer barriär c barrière barrträd nt naaldboom bartender c (pl -drar) barkeeper, bartender baryton c bariton bas c basis; bas; baas, opzichter; base, loog baseball c honkbal basera v baseren basilika c basiliek basis c basis bastard c bastaard bastu c sauna batteri nt (pl ~er) batterij; accu; batteriladdare c batterijoplader *be v verzoeken, vragen; bidden beakta v letten op, rekening houden met bebo v bewonen 27 begravning beboelig adj bewoonbaar *bedja v bidden *bedra v bedriegen, oplichten bedrägeri nt (pl ~er) bedrog, oplichterij, zwendel, fraude bedrövelse c bedroefdheid, droefheid, verdriet bedrövlig adj droevig, erbarmelijk, treurig bedårande adj betoverend, fascinerend bedöma v beoordelen bedövning c verdoving bedövningsmedel nt pijnstillend middel befalla v bevelen befallning c bevel, order befatta sig med zich bezighouden met; zich inlaten met befolkning c bevolking befordra v vervoeren; bevorderen befordran c (pl -ringar) vervoer, transport; bevordering, promotie befria v bevrijden befrielse c bevrijding; vrijstelling befruktning c bevruchting, conceptie befälhavare c (pl ~) bevelhebber begagnad adj tweedehands begeistrad adj enthousiast, geestdriftig begrava v begraven; bedelven begravning c begrafenis

29 begravningsplats begravningsplats c begraafplaats, kerkhof begrepp nt begrip, idee, voorstelling *begripa v begrijpen, inzien begränsa v begrenzen, beperken begränsad adj beperkt begränsning c begrenzing, beperking begynnelse c begin *begå v begaan begåvad adj begaafd begåvning c gave, begaafdheid, talent, aanleg begär nt begeerte, lust, verlangen begära v begeren, verlangen; verzoeken, vragen begäran c verzoek, wens behaglig adj aangenaam, behaaglijk behandla v behandelen; hanteren behandling c behandeling behov nt behoefte; starkt behov drang behå c beha *behålla v behouden behållare c (pl ~) reservoir behändig adj handig; behendig, slim behärska v beheersen; behärska sig zich beheersen behöva v nodig hebben; hoeven beige adj beige bekant c (pl ~a) kennis, 28 bena bekende; adj bekend beklaga v betreuren, beklagen beklagande nt spijt; leedwezen beklaglig adj betreurenswaardig bekräfta v bevestigen bekräftelse c bevestiging bekväm adj comfortabel, geriefelijk, gemakkelijk; gemakzuchtig bekvämlighet c comfort, gemak; gemakzucht bekymmer nt zorg, bezorgdheid bekymrad adj bezorgd bekämpa v bestrijden bekänna v bekennen; belijden bekännelse c bekentenis; belijdenis belastning c belasting, last belgare c (pl ~) Belg Belgien België belgisk adj Belgisch belopp nt bedrag, som belysning c verlichting; belichting belåten adj tevreden, voldaan belåtenhet c tevredenheid, voldoening belägen adj gelegen belägring c belegering belöna v belonen belöning c beloning bemästra v bedwingen bemöda sig moeite doen, zich inspannen bemötande nt behandeling, bejegening; repliek ben nt been, poot; bot bena c scheiding (in het haar)

30 bensin bensin c benzine bensindunk c jerrycan bensinmack c benzinestation bensinpump c benzinepomp bensinstation c benzinestation bensintank c benzinetank benådning c gratie benägen adj geneigd, genegen; welwillend; *vara benägen geneigd zijn benägenhet c neiging benämning c benaming beredd adj bereid; voorbereid berg nt berg bergig adj bergachtig bergsbestigning c bergsport, alpinisme bergskam c bergrug bergskedja c bergketen bergsklyfta c kloof bergspass nt bergpas bero på afhangen van, berusten op; veroorzaakt worden door beroende adj afhankelijk; verslaafd berusad adj dronken beryktad adj berucht; algemeen bekend beräkna v berekenen beräkning c berekening berätta v vertellen berättelse c vertelling, verhaal; verslag berättiga v recht geven berättigad adj terecht, rechtmatig beröm nt lof berömd adj beroemd, vermaard, 29 bestiga befaamd berömdhet c beroemdheid, faam; beroemd persoon berömma v prijzen, roemen; berömma sig av zich beroemen op berömmelse c roem, beroemdheid beröra v aanraken, aanroeren; treffen beröring c aanraking; contact beröva v beroven besatt adj bezeten, geobsedeerd besatthet c obsessie, bezetenheid besegra v verslaan, overwinnen beskatta v belasten, aanslaan beskattning c belasting besked nt inlichting; bericht; antwoord beskriva v beschrijven beskrivning c beschrijving, instructie beskylla v beschuldigen *beslagta v beslag leggen op, in beslag nemen beslut nt besluit, beslissing *besluta v besluiten, beslissen beslutsam adj vastbesloten, vastberaden, gedecideerd, resoluut besläktad adj verwant besparingar pl bezuinigingen; spaargeld bestick nt bestek *bestiga v beklimmen, bestijgen

31 bestrida *bestrida v bestrijden, betwisten *bestå av bestaan uit beståndsdel c bestanddeel beställa v bestellen; bespreken beställning c bestelling; gjord på beställning op bestelling gemaakt, op maat gemaakt bestämd adj zeker, bepaald, beslist bestämma v bepalen, beslissen, bestemmen bestämmelse c bepaling, clausule bestämmelseort c bestemming, plaats van bestemming beständig adj permanent, bestendig, duurzaam besvara v beantwoorden besvikelse c teleurstelling besviken adj teleurgesteld; *göra besviken teleurstellen besvär nt moeite; klacht; last; ongemak; bezwaar; göra sig besvär moeite doen besvära v lastigvallen, storen besvärlig adj lastig besynnerlig adj eigenaardig, vreemd, zonderling *besätta v bezetten besättning c bezetting, bemanning besök nt bezoek besöka v bezoeken besökare c (pl ~) bezoeker besökstid c bezoekuur beta c biet; v grazen betala v betalen; betala med 30 beundran bankkort pinnen betalbar adj betaalbaar betalning c betaling bete nt gras, weide; aas bete sig zich gedragen betecknande adj kenmerkend, typerend, karakteristiek beteckning c aanduiding, benaming, naam betesmark c weiland betjäning c bediening betjäningsavgift c fooi betjänt c bediende betona v benadrukken, nadruk leggen op, beklemtonen betoning c klemtoon, nadruk betrakta v beschouwen; bekijken beträda v betreden beträffa v betreffen, aangaan beträffande prep betreffende, omtrent, wat betreft, met betrekking tot bett nt beet; steek; gebit, bit betvivla v betwijfelen betyda v betekenen betydande adj aanzienlijk, belangrijk, vooraanstaand betydelse c betekenis; belang betydelsefull adj belangrijk; veelbetekenend betydlig adj aanzienlijk, beduidend betyg nt getuigschrift; cijfer, rapportcijfer betänklig adj bedenkelijk beundra v bewonderen beundran c bewondering

32 beundrare beundrare c (pl ~) bewonderaar bevaka v bewaken; behartigen; bewaren; handhaven bevilja v toekennen; verstrekken, verlenen bevis nt bewijs bevisa v bewijzen beväpna v bewapenen beväpnad adj gewapend bi nt bij *bibehålla v behouden, in stand houden, conserveren bibel c (pl biblar) bijbel bibetydelse c bijbetekenis bibliotek nt bibliotheek *bidra v bijdragen bidrag nt bijdrage, toelage, uitkering bifall nt bijval, instemming biff c biefstuk biflod c zijrivier bifoga v bijvoegen, insluiten, bijsluiten bijouterier pl namaaksieraad, valse juwelen bikt c biecht bikta sig biechten bikupa c bijenkorf bil c auto bila v autorijden bilalarm nt autoalarm bilaga c bijlage bild c beeld; afbeelding, plaatje bilda v vormen bildad adj gevormd, ontwikkeld bildskärm c beeldscherm bilist c automobilist biljard c biljart 31 blandad biljett c biljet, kaartje, toegangsbewijs biljettautomat c biljetautomaat biljettkassa c kassa biljettlucka c loket biljettpris nt (pl ~, ~er) biljetprijs bilkö c file billig adj goedkoop biltrafik c autoverkeer biltur c autoritje biluthyrning c autoverhuur *binda v binden, vastbinden; verbinden bindestreck nt koppelteken bio c bioscoop biograf c bioscoop biologi c biologie biskop c bisschop *bistå v bijstaan, ondersteunen, helpen bistånd nt bijstand, hulp bit c stuk, stukje, brok, klontje *bita v bijten bitter adj bitter bjälke c balk björk c berk björn c beer björnbär nt braam blad nt blad; krant bladguld nt bladgoud bland prep tussen; bland annat onder andere blanda v mengen, vermengen; blanda sig i zich bemoeien met blandad adj gemengd, gemêleerd

33 blandning blandning c menging, mengsel, melange blank adj blank, blanco; glanzend blazer c (pl -zrar) blazer blek adj bleek blekna v verbleken *bli v worden blick c blik; kasta en blick een blik werpen blid adj mild, zacht blind adj blind blindtarm c blindedarm blindtarmsinflammation c blindedarmontsteking blinker c (pl -krar) richtingaanwijzer blixt c bliksem; flits blixtlampa c flitslampje blixtlås nt ritssluiting block nt blok blockera v blokkeren blod nt bloed blodbrist c bloedarmoede blodcirkulation c bloedsomloop blodförgiftning c bloedvergiftiging blodkärl nt bloedvat blodtryck nt bloeddruk blomkål c bloemkool blomlök c bloembol blomma c bloem blomsterhandel c bloemenwinkel blomstrande adj bloeiend blond adj blond blondin c blondine blott adv alleen, louter 32 boj blus c blouse bly nt lood blyertspenna c potlood blyg adj verlegen, bedeesd, schuchter blyghet c verlegenheid blygsam adj bescheiden blygsamhet c bescheidenheid blå adj blauw blåmussla c mossel blåmärke nt blauwe plek blåsa v blazen; waaien; c blaas; blaar; blåsa upp opblazen blåsig adj winderig blåsinstrument nt blaasinstrument blåskatarr c blaasontsteking bläck nt inkt bläckfisk c inktvis blända v verblinden; doven bländande adj verblindend blänka v blinken, glanzen blöda v bloeden blöja c luier blöta v weken bo v wonen; logeren; nt nest; woning; boedel bock c bok; blunder; fout in schoolwerk bocka v een buiging maken bod c winkeltje; houten keet bosatt adj woonachtig, gevestigd bofink c vink bogsera v slepen, op sleeptouw nemen bogserbåt c sleepboot boj c boei, keten

34 bok bok 1 c (pl böcker) boek bok 2 c beuk boka v boeken bokband nt boekband bokföra v boekhouder bokhandel c (pl -dlar) boekwinkel, boekhandel boklåda c boekwinkel bokomslag nt boekomslag bokstav c (pl -stäver) letter; stor bokstav hoofdletter bokstånd nt boekenstalletje bolag nt vennootschap, maatschappij Bolivia Bolivia bolivian c Boliviaan boliviansk adj Boliviaans boll c bal bollplan c speelterrein, speelplaats bom c (pl ~mar) slagboom bomb c bom bombardera v bombarderen bomull c katoen; bomullskatoenen bomullssammet c katoenfluweel bonde c (pl bönder) boer bondgård c boerderij bong c bon, voucher bord nt tafel; gående bord buffet bordduk c tafelkleed bordell c bordeel bordtennis c tafeltennis borg c burcht borgen c (pl ~) borgsom, borg, pand, waarborg borgensman c (pl -män) persoon 33 brandkår die borg staat borgerlig adj burgerlijk, nietsociaal-democratisch borgmästare c (pl ~) burgemeester borr c boor borra v boren borsta v poetsen, borstelen borste c borstel bort adv weg; *gå bort weggaan borta adv weg; *vara borta weg zijn bortkommen adj verloren; onbeholpen, verward bortsett från afgezien van boskap c vee bostad c (pl -städer) woning, flat *bosätta sig zich vestigen bota v genezen botanik c plantkunde botemedel nt hulpmiddel, geneesmiddel botten c bodem; bottenvåning c begane grond boutique c boetiek bowling c bowling bowlingbana c bowlingbaan boxas v boksen boxningsmatch c bokswedstrijd boyscout c padvinder bra adv goed; adj goed; bra! in orde! brak nt gekraak brandalarm c brandalarm brandgul adj oranjegeel brandkår c brandweer

a-minor - A minor à-pris - price per unit à la carte - à la carte a posteriori - a posteriori abbedissa - abbess abborre - perch abbot - abbot

a-minor - A minor à-pris - price per unit à la carte - à la carte a posteriori - a posteriori abbedissa - abbess abborre - perch abbot - abbot Swedish English a-minor - A minor à-pris - price per unit à la carte - à la carte a posteriori - a posteriori abbedissa - abbess abborre - perch abbot - abbot abdikera - abdicate ablution - ablution abnorm

Läs mer

Aa abbore pd>vdr< xd.pd>vdr (vxoh.'hvdr)<

Aa abbore pd>vdr< xd.pd>vdr (vxoh.'hvdr)< Aa abbore pd>vdr< xd.pd>vdr (vxoh.'hvdr)< w>vd>xdxd abnorm vxtwvdr*mvdmo;'d;(ysr)t*krt*rb.< w>wb.vd>b.p; abonnemang (w>)qj;vdrrhr(vxurrpxrw>) abonnemangskort (nt) - season-ticket abonnent ysrvxtqj;vdrtrhr

Läs mer

Sleutel Zweeds SPREEK VAARDIG! Tine P.G. Jorissen-Wedzinga. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 1999

Sleutel Zweeds SPREEK VAARDIG! Tine P.G. Jorissen-Wedzinga. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 1999 Sleutel Zweeds SPREEK VAARDIG! Tine P.G. Jorissen-Wedzinga u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 1999 1999 Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Läs mer

12_1 (siffra) 12_2 (siffra) 13_1 (siffra) 13_2 (siffra) 14_1 (siffra) 14_2 (siffra)

12_1 (siffra) 12_2 (siffra) 13_1 (siffra) 13_2 (siffra) 14_1 (siffra) 14_2 (siffra) TAKK-symboler 0 (siffra) 1 (siffra) 10_1 (siffra) 10_2 (siffra) 11_1 (siffra) 11_2 (siffra) 12_1 (siffra) 12_2 (siffra) 13_1 (siffra) 13_2 (siffra) 14_1 (siffra) 14_2 (siffra) 15_1 (siffra) 15_2 (siffra)

Läs mer

Kort slovensk-svensk ordbok med slovensk minigrammatik. Mali slovensko-švedski slovar. Morgan Nilsson. Arbetsversion 2008-06-18

Kort slovensk-svensk ordbok med slovensk minigrammatik. Mali slovensko-švedski slovar. Morgan Nilsson. Arbetsversion 2008-06-18 Kort slovensk-svensk ordbok med slovensk minigrammatik Mali slovensko-švedski slovar Morgan Nilsson Arbetsversion 2008-06-18 c:a 10.000 ord och fraser Andra titlar av samme författare: Allmän grammatik

Läs mer

En gåva till dig från Anna-Lena Vikström

En gåva till dig från Anna-Lena Vikström www.anna-lena.se En gåva till dig från Anna-Lena Vikström DRÖMLEXIKON ABORT: Du vill undvika något obehagligt, och i drömmen tvekar du inte inför ett beslut som i nyktert dagsljus skulle te sig alldeles

Läs mer

Brottsplats Handels. Disciplinnämnden. Tema Karriär. Wallenberg

Brottsplats Handels. Disciplinnämnden. Tema Karriär. Wallenberg Brottsplats Handels Disciplinnämnden Tema Karriär Wallenberg nummer två tjugohundratre handelshögskolans i göteborg studentkår 2 INNEHÅLL Ledarsida 4 Tanzania 5 Justitieminisern besökte Handels 5 Ensam

Läs mer

Avsnitt 1: Utvecklingen av Widgitsymboler

Avsnitt 1: Utvecklingen av Widgitsymboler Avsnitt 1: Utvecklingen av Widgitsymboler 1.1 Kort historik Symboler har använts i närkommunikation för personer med talhandikapp sen tidigt på 70-talet. På senare tid har symboler också använts för att

Läs mer

Rättelser och tillägg till Lars Steenslands älvdalska ordbok 2010 RÄTTELSER

Rättelser och tillägg till Lars Steenslands älvdalska ordbok 2010 RÄTTELSER Rättelser och tillägg till Lars Steenslands älvdalska ordbok 2010 Jag tar tacksamt emot alla tips på rättelser och tillägg. Hör av er, gärna per e-post till: lars.steensland@telia.com. RÄTTELSER s. 17,

Läs mer

Singing ord â ~INGâ - Del-I att minnas lätt för alltid Till exempel: Le sött, vackert, ansikte, blomma, Skriv gärna och läsas som ler sött, leende

Singing ord â ~INGâ - Del-I att minnas lätt för alltid Till exempel: Le sött, vackert, ansikte, blomma, Skriv gärna och läsas som ler sött, leende Singing ord â ~INGâ - Del-I att minnas lätt för alltid Till exempel: Le sött, vackert, ansikte, blomma, Skriv gärna och läsas som ler sött, leende vackert leende ansikte, Le blomma, Shinning sol, måne,

Läs mer

En sovjetämbetsmans personliga och politiska upplevelser

En sovjetämbetsmans personliga och politiska upplevelser Viktor Kravtjenko Jag valde friheten En sovjetämbetsmans personliga och politiska upplevelser Översättning (från engelska): Nils Holmberg och Alf Ahlberg Boken kom ut i många svenska upplagor under åren

Läs mer

Artur London. Bekännelsen

Artur London. Bekännelsen Artur London Bekännelsen Franska originalets titel: L Aveu (Paris 1968). Svensk utgåva 1970. Inledning Efter brytningen mellan Stalin och Tito 1948 och det kalla krigets utbrott igångsatte Moskva en kampanj

Läs mer

donna tartt Steglitsan Översättning Rose-Marie Nielsen albert bonniers förlag

donna tartt Steglitsan Översättning Rose-Marie Nielsen albert bonniers förlag donna tartt Steglitsan Översättning Rose-Marie Nielsen albert bonniers förlag Av Donna Tartt har tidigare utgivits: Den hemliga historien 1993 Den lille vännen 2003 Sångversen ur Ach, śpij kochanie på

Läs mer

Det första jubileumsnumret av. Fritänkaren. med anledning av den Andra Årgångens inledning. alternativ oberoende kulturtidskrift, Nr. 14 Advent 1993.

Det första jubileumsnumret av. Fritänkaren. med anledning av den Andra Årgångens inledning. alternativ oberoende kulturtidskrift, Nr. 14 Advent 1993. Det första jubileumsnumret av Fritänkaren med anledning av den Andra Årgångens inledning. alternativ oberoende kulturtidskrift, Nr. 14 Advent 1993. Redaktör, stilistisk bearbetare och ansvarig utgivare:

Läs mer

Ludwig von Mises. Ekonomisk politik. Tankar för dagen och morgondagen Svensk översättning: Per-Olof Samuelsson

Ludwig von Mises. Ekonomisk politik. Tankar för dagen och morgondagen Svensk översättning: Per-Olof Samuelsson Ludwig von Mises Ekonomisk politik Tankar för dagen och morgondagen Svensk översättning: Per-Olof Samuelsson This translation is reproduced with permission from Liberty Fund, Inc. It is translated from

Läs mer

Resa till Brasilien med Östras gäng 12-26 september 2008

Resa till Brasilien med Östras gäng 12-26 september 2008 Resa till Brasilien med Östras gäng 12-26 september 2008 I detta dokument har olika minnen och händelser blivit nedtecknade. Flera av Brasilienresenärerna har bidragit med texter, visor, fotografier, teckningar

Läs mer

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet.

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Möten med INTERNET-GENERATIONEN av Håkan Anderberg Copyright Håkan Anderberg, Juli 2014. Published at Smashwords All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Tidigare

Läs mer

Livsberättelser utgivna av Pingst arkiv & forskning, nr 5. Marianne. hedström. Episoder från Liberia. Allan Burman

Livsberättelser utgivna av Pingst arkiv & forskning, nr 5. Marianne. hedström. Episoder från Liberia. Allan Burman Livsberättelser utgivna av Pingst arkiv & forskning, nr 5 Allan Burman Marianne hedström Episoder från Liberia Marianne Hedström Episoder från Liberia 1 3 Marianne Hedström Episoder från Liberia Allan

Läs mer

KORK. Korkprincipen. Det praktiska livet

KORK. Korkprincipen. Det praktiska livet Det praktiska livet fungerar enligt lagar. Bibeln säger att det är Herrens lagar, inte människors. Nu skapar vi ju lagar i samhället, men vi gör det utifrån lagar som redan finns i universum. Lagarna är

Läs mer

Max Stirner : den anarkistiska individualismens djärvaste apostel, hans liv och åskådning

Max Stirner : den anarkistiska individualismens djärvaste apostel, hans liv och åskådning Max Stirner : den anarkistiska individualismens djärvaste apostel, hans liv och åskådning Albert Jensen 1916 Innehåll Stirners filosofi 9 Stirners filosofi måste betraktas som en lära 11 Egoismen 12 Självhävdelse

Läs mer

Fritänkaren. alternativ oberoende kulturtidskrift. språkrör för bl.a. C.C.A. i Sverige, Nr. 9 Sommaren 1993.

Fritänkaren. alternativ oberoende kulturtidskrift. språkrör för bl.a. C.C.A. i Sverige, Nr. 9 Sommaren 1993. Fritänkaren alternativ oberoende kulturtidskrift språkrör för bl.a. C.C.A. i Sverige, Nr. 9 Sommaren 1993. Redaktör, stilistisk bearbetare och ansvarig utgivare: Christian Lanciai Brev och bidrag mottages

Läs mer

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA ALFABETA ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR Nyfiken på mer? Titta in på www.alfabeta.se Copyright 2011 text: Anna Häggblom-Stålhammar Grafisk form: Pelle Olsson Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm ISBN 978-91-501-1101-9

Läs mer

Sånger ur de deliciösa och remarkabla spexen 1995-1998

Sånger ur de deliciösa och remarkabla spexen 1995-1998 Sånger ur de deliciösa och remarkabla spexen 1995-1998 J.A.S eller Jonas Alströmers Saga och Ve och Vasa eller Spik i Foten samt Kleopatras Näsa eller Snoken i Paradiset såväl som Lurendrejare eller Wivallius

Läs mer

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA ALFABETA ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR Nyfiken på mer? Titta in på www.alfabeta.se Copyright 2011 text: Anna Häggblom-Stålhammar Grafisk form: Pelle Olsson Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm ISBN 978-91-501-1101-9

Läs mer

50 år sedan starten. Jubileet sid 14 T K N 57 (3/06) N 2006

50 år sedan starten. Jubileet sid 14 T K N 57 (3/06) N 2006 T K N 57 (3/06) N 2006 Adventure Racing Sales & Event stärker varumärket Kustjägarna. Bildar Kustjägarna Adventure Racing Se sidan 12 När helvetet bröt ut i Beirut... var Röda Korset och Räddningstjänst

Läs mer

Glimtar från en inlåst tid

Glimtar från en inlåst tid Glimtar från en inlåst tid Av Ia Ohrsell "Write the truth the truth never lies and it's the one that sounds best" Mathew Chilcott 1 Förord "Välkommen till polisen. Hur kan jag stå till tjänst?" "Ja hej,

Läs mer

Det öppna såret Om massmord och medlöperi

Det öppna såret Om massmord och medlöperi Det öppna såret Per Ahlmark Det öppna såret Om massmord och medlöperi Timbro Av Per Ahlmark har tidigare utgivits på Timbro och Ratio: Vänsterns moraliska skuld (med andra), 1991 Sovjetmyten i Sverige

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Nederländska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Nederländska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar

Läs mer

Ersättaren. av Christian Lanciai (2003) (bygger på en verklig historia) Personerna :

Ersättaren. av Christian Lanciai (2003) (bygger på en verklig historia) Personerna : Ersättaren av Christian Lanciai (2003) (bygger på en verklig historia) Personerna : Bruce Lockhart Lord George Cecil Robert, hans son Clothilde, hans fästmö Dick, deras vän en kypare Evelyn, bankkamrer

Läs mer

När jag reste mej frm1 bordet var det lite svårt att hålla benen i styr, men huvudet kändes lätt och tankar-

När jag reste mej frm1 bordet var det lite svårt att hålla benen i styr, men huvudet kändes lätt och tankar- FEMTE KAPITLET Gullan, som egentligen hette Gunhild Pettersson, var gift med en alkoholist och minutförsäljare i preventivmedel. Allt vad Gullan drog in söp karlsloken opp. Ibland var han alldeles tokig,

Läs mer