Kosmos Mini-woordenboek Zweeds I Nederlands Nederlands I Zweeds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kosmos Mini-woordenboek Zweeds I Nederlands Nederlands I Zweeds"

Transkript

1

2 Kosmos Mini-woordenboek Zweeds I Nederlands Nederlands I Zweeds

3 Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

4 Zweeds I Nederlands Nederlands I Zweeds

5 Kosmos reisgidsen: de wereld aan je voeten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de maker noch de uitgever stelt zich aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave. 6e druk, 2004 Eerder verschenen als Wolters Mini-woordenboek Kosmos-Z&K Uitgevers B.V., Utrecht ISBN D/2004/0108/037 nur 507

6 Inhoud Voorwoord 7 Inleiding 9 Uitspraak 11 Afkortingen 15 Zweeds/Nederlands Woordenboek 19 Culinaire woordenlijst 169 Onregelmatige werkwoorden 182 Zweedse afkortingen 186 Telwoorden 188 Tijd 189 Enkele nuttige zinnen 190 Nederlands/Zweeds Woordenboek 197 Culinaire woordenlijst 361

7 Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

8 7 Voorwoord Kosmos Mini-woordenboeken bevatten ruim begrippen in twee talen. Zij zijn compact en bieden een uitstekende moderne basiswoordenschat. Kosmos Miniwoordenboeken zijn ook bijzonder handzaam en kunnen gemakkelijk mee op reis. In dit woordenboek treft u tevens praktische aanvullingen aan, zoals: woordenlijsten van culinaire begrippen: vooral handig in een restaurant bij het lezen van de menukaart; informatie over tijdsaanduiding, telwoorden, de dagen van de week, onregelmatige werkwoorden, veelgebruikte afkortingen en een lijst met nuttige uitdrukkingen en zinnen; aanwijzingen over de uitspraak. De vertaling van deze uitgave was in handen van Hans de Groot en Henny Schouten. Redactie Kosmos Mini-woordenboeken

9 Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

10 9 Inleiding Het woordenboek is zodanig opgezet, dat het zoveel mogelijk aan de eisen van de praktijk beantwoordt. Onnodige taalkundige aanduidingen zijn achterwege gelaten. De volgorde van de woorden is strikt alfabetisch, ook als het samengestelde woorden of woorden met een koppelteken betreft. Als enige uitzondering op deze regel zijn enkele idiomatische uitdrukkingen opgenomen als een afzonderlijk artikel, waarbij het meest toonaangevende woord van de uitdrukking bepalend is voor de plaats in de alfabetische rangschikking. Wanneer bij een grondwoord nog daarvan afgeleide samenstellingen of uitdrukkingen zijn gegeven, staan ook deze weer in alfabetische volgorde. Voor informatie over de uitspraak verwijzen we naar de uitleg op de pagina's 11 en 12. Daar vindt u tevens aanwijzingen over het gebruik van het lidwoord. Achter elk grondwoord vindt u de woordsoort. Wanneer bij hetzelfde grondwoord meerdere woordsoorten behoren, zijn de vertalingen telkens naar de woordsoort gegroepeerd. Het meervoud van zelfstandige naamwoorden is opgenomen wanneer dat problematisch is; tevens is het meervoud gegeven van bepaalde woorden waarover de gebruiker in twijfel zou kunnen verkeren. Wanneer in onregelmatige meervoudsvormen het teken ~ wordt gebruikt, duidt dit een herhaling aan van het grondwoord als geheel. In onregelmatige meervoudsvormen van samengestelde woorden wordt alleen het gedeelte dat verandert, voluit geschreven en het onveranderde deel aangegeven door een liggend streepje (-). Een sterretje (*) voor een werkwoord geeft aan dat dit werkwoord onregelmatig is. Voor nadere bijzonderheden kunt u de lijst van onregelmatige werkwoorden raadplegen.

11 Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

12 11 Uitspraak Het Zweedse alfabet bestaat uit 29 letters. De eerste 26 letters komen overeen met die van het Nederlandse alfabet, daarna volgen respectievelijk de letters å, ä, ö. In deze volgorde zijn de letters ook te vinden in de woordenlijst. Het woord ål bijvoorbeeld staat in het woordenboek na de letter z en het woord stå komt in de lijst na het woord styvmor. Hieronder volgt een korte uitleg over de uitspraak van diverse klinkers en medeklinkers. Wanneer letters niet zijn vermeld, kunt u ervan uitgaan dat de uitspraak hetzelfde is als in het Nederlands. Klinkers De lengte van Zweedse klinkers is afwijkend van die in het Nederlands. Een lange klinker, d.w.z een klinker waarop geen of slechts één medeklinker volgt, moet ongeveer twee keer zo lang aangehouden worden als een Nederlandse lange klinker. Een korte klinker, d.w.z. een klinker die gevolgd wordt door twee of meer medeklinkers, wordt net zo lang aangehouden als een Nederlandse klinker. Het Zweeds kent geen tweeklanken. Twee opeenvolgende klinkers worden daarom apart uitgesproken. Het Zweedse woord oenig wordt bijvoorbeeld uitgesproken als: o-enig. Er zijn twee soorten klinkers harde: a, o, u, å zachte: e, i, y, ä, ö o u y å ä als de oe in boek; in enkele gevallen, bijvoorbeeld Stockholm, als de o in dorst (kort) als de u in dubbeltje (lang) als de uu in duur ligt tussen de Nederlandse u en i in. De tong staat in dezelfde stand als de Nederlandse ie-klank, maar de lippen zijn sterk gerond, alsof men u zou gaan zeggen (kort) als de o in dorst (lang) als de o in zo als de e in werk

13 12 Medeklinkers b wordt uitgesproken als in het Nederlands, met het verschil dat de b aan het eind van een woord ook echt als b (en niet als p) wordt uitgesproken ch als de sj in sjouwen d wordt uitgesproken als in het Nederlands, met het verschil dat de d aan het eind van een woord ook echt als d (en niet als t) wordt uitgesproken dj als j g als de g in het Engelse good, behalve voor beklemtoonde zachte klinker, dan wordt de g als j uitgesproken gj als j hj als j k voor harde klinker als de k in kort voor beklemtoonde zachte klinker als de ch in Chinees kj als de ch in Chinees -lg aan het eind van een woord als -lj lj als j -rg aan het eind van een woord als -rj sk voor harde klinker als de sk in skelet voor beklemtoonde zachte klinker als de sj in sjouwen sch als de sj in sjouwen sj als de sj in sjouwen skj als de sj in sjouwen stj als de sj in sjouwen tj als de ch in Chinees v als de w in werk Lidwoord Het Zweeds kent twee geslachten, mannelijk-vrouwelijk (c) en onzijdig (nt). Het onbepaalde lidwoord (in het Nederlands een) is voor mannelijk-vrouwelijke woorden en, voor onzijdige woorden ett. Het bepaalde lidwoord (in het Nederlands de, het) wordt in het Zweeds áchter het zelfstandig naamwoord gevoegd.

14 13 Voor mannelijk-vrouwelijke woorden is dit -en, voor onzijdige woorden -et. Voor het bepaald meervoud is het achtervoegsel in de regel -na. Bijvoorbeeld: enkelvoud c en dag een dag dagen de dag nt ett parti een partij partiet de partij meervoud c dagar dagen dagarna de dagen nt partier partijen partierna de partijen

15 Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

16 15 Afkortingen adj adv art c conj f fpl m mpl bijvoeglijk naamwoord bijwoord lidwoord 'de'-woord voegwoord vrouwelijk vrouwelijk meervoud mannelijk mannelijk meervoud nt ntpl num pl pref prep pron v onzijdig onzijdig meervoud telwoord meervoud voorvoegsel voorzetsel voornaamwoord werkwoord

17 Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

18 Zweeds / Nederlands

19 Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

20 A abborre c baars abnorm adj abnormaal abonnemang nt abonnement abonnemangskort nt abonnementskaart abort c abortus absolut adv helemaal, geheel, absoluut; adj totaal, volledig absolutist c geheelonthouder abstrakt adj abstract absurd adj absurd accent c accent acceptera v accepteren ackompanjera v begeleiden addera v optellen addition c optelling adekvat adj adequaat adel c adel adjektiv nt bijvoeglijk naamwoord adjö! tot ziens! adlig adj adellijk administration c administratie, beheer administrativ adj administratief adoptera v adopteren adress c adres adressat c geadresseerde, ontvanger adressera v adresseren adverb nt bijwoord advokat c advocaat, raadsman affisch c affiche, poster, aanplakbiljet 19 akta sig affär c winkel, zaak, onderneming, aangelegenheid, affaire affärer pl handel, zaken; driva affärer handeldrijven; göra affärer med zaken doen met; i affärer voor zaken affärsbiträde nt verkoper, verkoopster affärscentrum nt (pl -ra, -rer) winkelcentrum affärsinnehavare c (pl ~) winkelier affärsman c (pl -män) zakenman affärsmässig adj zakelijk affärsresa c zakenreis affärstid c openingstijd affärstransaktion c transactie affärsuppgörelse c overeenkomst, deal affärsverksamhet c zaken doen Afrika Afrika afrikan c Afrikaan afrikansk adj Afrikaans aftondräkt c avondkleding agent c vertegenwoordiger, agent agentur c agentschap aggressiv adj agressief aids nt aids akademi c academie akt c akte, bedrijf; document; naaktmodel akta v achten, hoogachten akta sig oppassen; akta sig för aandacht besteden aan, letten op

21 aktie aktie c aandeel aktiv adj actief aktivitet c activiteit aktivkort nt chipcard aktning c achting, respect, ontzag aktningsvärd adj achtenswaardig aktris c actrice aktuell adj actueel aktör c acteur, toneelspeler akut adj acuut akvarell c aquarel alarm nt alarm alarmnummer nt alarmnummer album nt album aldrig adv nooit alf c elf alfabet nt alfabet algebra c algebra algerier c (pl ~) Algerijn Algeriet Algerije algerisk adj Algerijns alkohol c alcohol alkoholhaltig adj alcoholisch all adj (nt allt, pl alla) al, geheel; pron al alla pron iedereen alldaglig adj alledaags, dagelijks alldeles adv zeer, geheel, helemaal, volkomen allergi c allergie allians c alliantie, bondgenootschap (de) allierade (de) geallieerden, bondgenoten allmän adj algemeen, globaal; i 20 anda allmänhet in het algemeen allsmäktig adj almachtig alltför adv te, al te alltid adv altijd allting pron alles allvar nt ernst allvarlig adj ernstig alm c iep almanacka c kalender, almanak alpstuga c chalet alstra v verwekken, voortbrengen, produceren alt c alt altare nt altaar alternativ nt alternatief alternerande adj afwisselend ambassad c ambassade ambassadör c ambassadeur ambulans c ambulance Amerika Amerika amerikan c Amerikaan amerikansk adj Amerikaans ametist c amethist amiral c admiraal amma v zogen, de borst geven ammoniak c ammonia(k) amnesti c amnestie amulett c amulet analfabet c analfabeet analys c analyse analysera v analyseren analytiker c (pl ~) analist ananas c (pl ~, ~er) ananas anarki c anarchie anatomi c anatomie anbefalla v aanbevelen, aangeven anda c geest; adem

22 andas andas v ademen ande c geest, spook andedräkt c uitademing andlig adj geestelijk andning c ademhaling andra num tweede; adj andere anfall nt aanval *anfalla v aanvallen anförande nt rede; aanvoering, leiding anförtro v toevertrouwen *ange v aangeven, opgeven angelägen adj dringend, gewichtig, belangrijk angelägenhet c aangelegenheid, zaak angenäm adj aangenaam *angripa v aanvallen, aantasten, aanpakken angränsande adj aangrenzend, naburig *angå v aangaan, betreffen angående prep aangaande, betreffende, met betrekking tot anhängare c (pl ~) aanhanger, supporter, voorstander aning c notie, vermoeden, idee; en aning c een klein beetje anka c eend, tamme eend ankare nt anker ankel c (pl anklar) enkel anklaga v aanklagen; anklagad person aangeklaagde anklagelse c aanklacht, beschuldiging *anknyta v aanknopen; aansluiten, verbinden 21 anseende anknytning c verbinding, aansluiting ankomst c aankomst, komst ankomsttid c aankomsttijd anledning c aanleiding; med anledning av naar aanleiding van anlända v aankomen anmäla v aanmelden, aangeven, aankondigen, bekendmaken; recenseren; anmäla sig zich aanmelden, zich opgeven anmärka v opmerken, constateren; aanmerken, berispen anmärkning c opmerking; verwijt, berisping anmärkningsvärd adj opvallend, opmerkelijk, merkwaardig annan pron ander; en annan een andere annars adv anders annektera v annexeren annex nt bijgebouw, dependance annons c advertentie annorlunda adv anders, op andere wijze annullera v annuleren annullering c annulering anonym adj anoniem anordning c toestel, apparaat; maatregel anpassa v aanpassen *anse v vinden, beschouwen anseende nt aanzien

23 ansenlig ansenlig adj aanzienlijk ansikte nt gezicht ansiktsdrag nt gelaatstrek ansiktskräm c gezichtscrème ansiktsmask c schoonheidsmasker ansiktsmassage c gezichtsmassage anskaffa v aanschaffen *ansluta v aansluiten; *ansluta sig till zich aansluiten bij, het eens zijn met; ansluten adj aangesloten anspråk nt aanspraak anspråksfull adj veeleisend; pretentieus anspråkslös adj bescheiden, eenvoudig anstalt c inrichting, gesticht; voorbereiding anstränga sig zich inspannen ansträngning c inspanning, moeite anställa v aanstellen, in dienst nemen; organiseren anställd c (pl ~a) employé anställning c aanstelling, werk, baan anständig adj fatsoenlijk, behoorlijk anständighet c fatsoen anstöt c aanstoot anstötlig adj aanstootgevend ansvar nt verantwoording, verantwoordelijkheid; aansprakelijkheid ansvarig adj verantwoordelijk; aansprakelijk 22 anvisning ansvarighet c aansprakelijkheid ansöka v solliciteren; aanvragen; verzoeken ansökan c (pl -kningar) sollicitatie; aanvraag; verzoek *anta v aannemen, accepteren; veronderstellen; *bli antagen aangenomen worden antal nt aantal anteckna v aantekenen, noteren anteckning c aantekening, notitie anteckningsblock c blocnote, schrijfblok anteckningsbok c (pl -böcker) notitieboekje antenn c antenne antibiotikum nt (pl -ka) antibioticum antik adj antiek antiken de klassieke oudheid antikvitet c antiquiteit; antikviteter pl antiek, antieke voorwerpen antikvitetshandlare c (pl ~) antiquair antingen... eller of... of, hetzij... hetzij antipati c antipathie antologi c bloemlezing antyda v aanduiden; te kennen geven antydan c (pl -dningar) aanduiding; idee, voorstelling anvisning c aanwijzing, instructie; overschrijving, betaalopdracht

24 använda använda v gebruiken, benutten användbar adj bruikbaar användning c gebruik, toepassing apa c aap apelsin c sinaasappel aperitif c aperitief apotek nt apotheek apotekare c (pl ~) apotheker apparat c apparaat applåd c applaus applådera v applaudisseren aprikos c abrikoos april april aptit c eetlust aptitlig adj smakelijk, appetijtelijk aptitretare c (pl ~) appetizer, aperitief arab c Arabier arabisk adj Arabisch arbeta v werken arbetare c (pl ~) arbeider arbete nt werk, arbeid, baan arbetsbesparande adj arbeidsbesparend arbetsdag c werkdag arbetsförmedling c arbeidsbureau arbetsgivare c (pl ~) werkgever arbetskraft c arbeidskracht arbetslös adj werkloos arbetslöshet c werkloosheid arbetsrum nt studeerkamer, werkkamer arbetstillstånd nt werkvergunning arg adj boos, kwaad 23 asiat Argentina Argentinië argentinare c (pl ~) Argentijn argument nt argument argumentera v argumenteren ark nt blad, vel; ark arkad c arcade, zuilengang arkeolog c archeoloog arkeologi c archeologie arkitekt c architect arkitektur c architectuur arkiv nt archief arm c arm; arm i arm arm in arm, gearmd armband nt armband armbandsur c polshorloge armbåge c elleboog armé c leger armstöd nt leuning arom c aroma arrangera v arrangeren, regelen arrende nt pacht arrendera v pachten; arrendera ut verpachten arrestera v arresteren arrestering c arrestatie art c aard, soort; wijze artig adj beleefd artikel c (pl -klar) lidwoord; artikel artistisk adj artistiek, kunstzinnig arton num achttien artonde num achttiende arv nt erfenis arvode nt honorarium asbest c asbest asfalt c asfalt asiat c Aziaat

25 asiatisk asiatisk adj Aziatisch Asien Azië ask c es; doosje aska c as askfat c asbak aspekt c aspect assistent c assistent associera v associëren astma c astma astronomi c astronomie asyl c asiel ateist c atheïst Atlanten de Atlantische Oceaan atlet c atleet atmosfär c atmosfeer, dampkring; stemming atom c atoom; atom- atoomatt voor onbep. wijs te; conj dat; för att omdat; om te attest c attest attraktion c aantrekkingskracht, attractie augusti augustus auktion c veiling auktoritet c autoriteit auktoritär adj autoritair Australien Australië australier c (pl ~) Australiër australisk adj Australisch autentisk adj authentiek automat c automaat automatisering c automatisering automatisk adj automatisch automobilklubb c automobielclub autonom adj autonoom 24 avhålla sig från av prep van, door; adv af avancerad adj gevorderd, geavanceerd avbeställa v afbestellen, annuleren avbetala v afbetalen avbetalning c afbetaling avbetalningsköp nt huurkoop avbrott nt onderbreking *avbryta v afbreken, onderbreken avdelning c afdeling avdrag nt aftrek avdunsta v verdampen aveny c avenue avfall nt afval, vuilnis avfatta v samenstellen, vervaardigen, redigeren avföringsmedel nt laxeermiddel avgaser pl uitlaatgassen avgasrör nt uitlaat avgift c bijdrage; prijs, toegangsprijs, entree avgrund c afgrond; onderwereld, hel avgud c afgod *avgå v vertrekken, aftreden afgetrokken worden avgång c vertrek; aftreden avgångstid c vertrektijd *avgöra v beslissen, bepalen avgörande adj beslissend, bepalend; nt beslissing, besluit avhandling c verhandeling, proefschrift, dissertatie *avhålla sig från zich

26 avigsida onthouden van avigsida c keerzijde; nadeel avkoppling c ontspanning avlagring c afzetting *avlida v overlijden, sterven avlopp nt afvoer avlång adj langwerpig avlägsen adj afgelegen, ver avlägsna v verwijderen, elimineren; avlägsna sig zich verwijderen, weggaan avlämna v afleveren; uitbrengen avlöna v salariëren, loon betalen avlöning c salaris, loon avlösa v aflossen avog adj afkerig; vijandig avpassa v aanpassen avråda v afraden, ontraden avrättning c terechtstelling *avse v menen, bedoelen; beogen, van plan zijn avsevärd adj aanzienlijk avsides adj afgelegen, terzijde avsikt c bedoeling avsiktlig adj opzettelijk avskaffa v afschaffen avsked nt afscheid; ontslag avskeda v ontslaan avskedsansökan c (pl -kningar) ontslagaanvraag, ontslagname avskilja v afscheiden, afzonderen *avskjuta v afschieten, lanceren avskrift c afschrift, kopie avsky c afschuw, weerzin avskyvärd adj weerzinwekkend, afschuwelijk 25 axel avsluta v afmaken, afsluiten, besluiten avslutning c einde, afsluiting *avslå v afslaan, afwijzen avslöja v onthullen, ontmaskeren avslöjande nt onthulling avsnitt nt sectie, fragment, passage, paragraaf avspark c aftrap avspänd adj ontspannen *avstå från afzien van avstånd nt afstand avståndsmätare c (pl ~) kilometerteller avsända v verzenden, versturen avsändning c verzending *avta v afnemen, verminderen avtal nt afspraak; contract, overeenkomst avtryck nt afdruk avtryckare c (pl ~) trekker avtäcka v onthullen avundas v benijden avundsam adj afgunstig avundsjuk adj jaloers avundsjuka c afgunst, jaloezie *avvika v afwijken avvikelse c afwijking avvisa v afwijzen axel c (pl axlar) schouder

27 B babord bakboord baby c baby babykorg c reiswieg bacill c bacil backa v achteruitrijden; terugkrabbelen backhoppning c skispringen, schansspringen bacon nt bacon bad nt bad, zwembad bada v baden, een bad nemen, zwemmen badbyxor pl zwembroek badda v betten baddräkt c zwempak, badpak badhandduk c badhanddoek badkar nt badkuip badmössa c badmuts badort c badplaats badrock c badjas badrum nt badkamer badsalt nt badzout bagage nt bagage bagagehylla c bagagenet bagageinlämning c bagagedepot bagageutrymme nt bagageruimte, kofferbak bagare c (pl ~) bakker bageri nt bakkerij baka v bakken (in de oven) bakdel c achterwerk, achterste bakelser pl gebakjes bakgrund c achtergrond 26 barmhärtighet bakhåll nt hinderlaag baklykta c achterlicht bakom prep achter baksida c achterkant baksmälla c kater bakterie c bacterie bakverk nt gebak bakåt adv achterwaarts, naar achteren bal c baal; bal, dansavond balansräkning c balans balett c ballet balja c waskuip balkong c balkon balsal c balzaal, danszaal bambu c bamboe bana c baan, weg; spoorlijn banan c banaan band nt band, lint; ingebonden boek, deel; bende bandit c bandiet bandspelare c (pl ~) bandrecorder baner nt vaandel bank c bank, bankinstelling bankett c banket bankettsal c banketzaal bankkonto nt bankrekening bankkort nt giropas,pinpas bankomat c geldautomaat bankrutt adj bankroet bar adj naakt, bloot; c bar bara adv slechts, alleen; als... maar bark c schors, bast barm c borst, boezem barmhärtig adj barmhartig barmhärtighet c barmhartig-

28 barn heid, genade, liefdadigheid barn nt kind; föräldralöst barn wees barnförlamning c kinderverlamming, polio barnkammare c (pl ~) kinderkamer barnmorska c vroedvrouw barnsjukdom c kinderziekte barnsköterska c kinderverzorgster, kinderverpleegster barnsäng c kraambed barnvagn c kinderwagen barnvakt c babysitter barock adj barok barometer c (pl -trar) barometer barriär c barrière barrträd nt naaldboom bartender c (pl -drar) barkeeper, bartender baryton c bariton bas c basis; bas; baas, opzichter; base, loog baseball c honkbal basera v baseren basilika c basiliek basis c basis bastard c bastaard bastu c sauna batteri nt (pl ~er) batterij; accu; batteriladdare c batterijoplader *be v verzoeken, vragen; bidden beakta v letten op, rekening houden met bebo v bewonen 27 begravning beboelig adj bewoonbaar *bedja v bidden *bedra v bedriegen, oplichten bedrägeri nt (pl ~er) bedrog, oplichterij, zwendel, fraude bedrövelse c bedroefdheid, droefheid, verdriet bedrövlig adj droevig, erbarmelijk, treurig bedårande adj betoverend, fascinerend bedöma v beoordelen bedövning c verdoving bedövningsmedel nt pijnstillend middel befalla v bevelen befallning c bevel, order befatta sig med zich bezighouden met; zich inlaten met befolkning c bevolking befordra v vervoeren; bevorderen befordran c (pl -ringar) vervoer, transport; bevordering, promotie befria v bevrijden befrielse c bevrijding; vrijstelling befruktning c bevruchting, conceptie befälhavare c (pl ~) bevelhebber begagnad adj tweedehands begeistrad adj enthousiast, geestdriftig begrava v begraven; bedelven begravning c begrafenis

29 begravningsplats begravningsplats c begraafplaats, kerkhof begrepp nt begrip, idee, voorstelling *begripa v begrijpen, inzien begränsa v begrenzen, beperken begränsad adj beperkt begränsning c begrenzing, beperking begynnelse c begin *begå v begaan begåvad adj begaafd begåvning c gave, begaafdheid, talent, aanleg begär nt begeerte, lust, verlangen begära v begeren, verlangen; verzoeken, vragen begäran c verzoek, wens behaglig adj aangenaam, behaaglijk behandla v behandelen; hanteren behandling c behandeling behov nt behoefte; starkt behov drang behå c beha *behålla v behouden behållare c (pl ~) reservoir behändig adj handig; behendig, slim behärska v beheersen; behärska sig zich beheersen behöva v nodig hebben; hoeven beige adj beige bekant c (pl ~a) kennis, 28 bena bekende; adj bekend beklaga v betreuren, beklagen beklagande nt spijt; leedwezen beklaglig adj betreurenswaardig bekräfta v bevestigen bekräftelse c bevestiging bekväm adj comfortabel, geriefelijk, gemakkelijk; gemakzuchtig bekvämlighet c comfort, gemak; gemakzucht bekymmer nt zorg, bezorgdheid bekymrad adj bezorgd bekämpa v bestrijden bekänna v bekennen; belijden bekännelse c bekentenis; belijdenis belastning c belasting, last belgare c (pl ~) Belg Belgien België belgisk adj Belgisch belopp nt bedrag, som belysning c verlichting; belichting belåten adj tevreden, voldaan belåtenhet c tevredenheid, voldoening belägen adj gelegen belägring c belegering belöna v belonen belöning c beloning bemästra v bedwingen bemöda sig moeite doen, zich inspannen bemötande nt behandeling, bejegening; repliek ben nt been, poot; bot bena c scheiding (in het haar)

30 bensin bensin c benzine bensindunk c jerrycan bensinmack c benzinestation bensinpump c benzinepomp bensinstation c benzinestation bensintank c benzinetank benådning c gratie benägen adj geneigd, genegen; welwillend; *vara benägen geneigd zijn benägenhet c neiging benämning c benaming beredd adj bereid; voorbereid berg nt berg bergig adj bergachtig bergsbestigning c bergsport, alpinisme bergskam c bergrug bergskedja c bergketen bergsklyfta c kloof bergspass nt bergpas bero på afhangen van, berusten op; veroorzaakt worden door beroende adj afhankelijk; verslaafd berusad adj dronken beryktad adj berucht; algemeen bekend beräkna v berekenen beräkning c berekening berätta v vertellen berättelse c vertelling, verhaal; verslag berättiga v recht geven berättigad adj terecht, rechtmatig beröm nt lof berömd adj beroemd, vermaard, 29 bestiga befaamd berömdhet c beroemdheid, faam; beroemd persoon berömma v prijzen, roemen; berömma sig av zich beroemen op berömmelse c roem, beroemdheid beröra v aanraken, aanroeren; treffen beröring c aanraking; contact beröva v beroven besatt adj bezeten, geobsedeerd besatthet c obsessie, bezetenheid besegra v verslaan, overwinnen beskatta v belasten, aanslaan beskattning c belasting besked nt inlichting; bericht; antwoord beskriva v beschrijven beskrivning c beschrijving, instructie beskylla v beschuldigen *beslagta v beslag leggen op, in beslag nemen beslut nt besluit, beslissing *besluta v besluiten, beslissen beslutsam adj vastbesloten, vastberaden, gedecideerd, resoluut besläktad adj verwant besparingar pl bezuinigingen; spaargeld bestick nt bestek *bestiga v beklimmen, bestijgen

31 bestrida *bestrida v bestrijden, betwisten *bestå av bestaan uit beståndsdel c bestanddeel beställa v bestellen; bespreken beställning c bestelling; gjord på beställning op bestelling gemaakt, op maat gemaakt bestämd adj zeker, bepaald, beslist bestämma v bepalen, beslissen, bestemmen bestämmelse c bepaling, clausule bestämmelseort c bestemming, plaats van bestemming beständig adj permanent, bestendig, duurzaam besvara v beantwoorden besvikelse c teleurstelling besviken adj teleurgesteld; *göra besviken teleurstellen besvär nt moeite; klacht; last; ongemak; bezwaar; göra sig besvär moeite doen besvära v lastigvallen, storen besvärlig adj lastig besynnerlig adj eigenaardig, vreemd, zonderling *besätta v bezetten besättning c bezetting, bemanning besök nt bezoek besöka v bezoeken besökare c (pl ~) bezoeker besökstid c bezoekuur beta c biet; v grazen betala v betalen; betala med 30 beundran bankkort pinnen betalbar adj betaalbaar betalning c betaling bete nt gras, weide; aas bete sig zich gedragen betecknande adj kenmerkend, typerend, karakteristiek beteckning c aanduiding, benaming, naam betesmark c weiland betjäning c bediening betjäningsavgift c fooi betjänt c bediende betona v benadrukken, nadruk leggen op, beklemtonen betoning c klemtoon, nadruk betrakta v beschouwen; bekijken beträda v betreden beträffa v betreffen, aangaan beträffande prep betreffende, omtrent, wat betreft, met betrekking tot bett nt beet; steek; gebit, bit betvivla v betwijfelen betyda v betekenen betydande adj aanzienlijk, belangrijk, vooraanstaand betydelse c betekenis; belang betydelsefull adj belangrijk; veelbetekenend betydlig adj aanzienlijk, beduidend betyg nt getuigschrift; cijfer, rapportcijfer betänklig adj bedenkelijk beundra v bewonderen beundran c bewondering

32 beundrare beundrare c (pl ~) bewonderaar bevaka v bewaken; behartigen; bewaren; handhaven bevilja v toekennen; verstrekken, verlenen bevis nt bewijs bevisa v bewijzen beväpna v bewapenen beväpnad adj gewapend bi nt bij *bibehålla v behouden, in stand houden, conserveren bibel c (pl biblar) bijbel bibetydelse c bijbetekenis bibliotek nt bibliotheek *bidra v bijdragen bidrag nt bijdrage, toelage, uitkering bifall nt bijval, instemming biff c biefstuk biflod c zijrivier bifoga v bijvoegen, insluiten, bijsluiten bijouterier pl namaaksieraad, valse juwelen bikt c biecht bikta sig biechten bikupa c bijenkorf bil c auto bila v autorijden bilalarm nt autoalarm bilaga c bijlage bild c beeld; afbeelding, plaatje bilda v vormen bildad adj gevormd, ontwikkeld bildskärm c beeldscherm bilist c automobilist biljard c biljart 31 blandad biljett c biljet, kaartje, toegangsbewijs biljettautomat c biljetautomaat biljettkassa c kassa biljettlucka c loket biljettpris nt (pl ~, ~er) biljetprijs bilkö c file billig adj goedkoop biltrafik c autoverkeer biltur c autoritje biluthyrning c autoverhuur *binda v binden, vastbinden; verbinden bindestreck nt koppelteken bio c bioscoop biograf c bioscoop biologi c biologie biskop c bisschop *bistå v bijstaan, ondersteunen, helpen bistånd nt bijstand, hulp bit c stuk, stukje, brok, klontje *bita v bijten bitter adj bitter bjälke c balk björk c berk björn c beer björnbär nt braam blad nt blad; krant bladguld nt bladgoud bland prep tussen; bland annat onder andere blanda v mengen, vermengen; blanda sig i zich bemoeien met blandad adj gemengd, gemêleerd

33 blandning blandning c menging, mengsel, melange blank adj blank, blanco; glanzend blazer c (pl -zrar) blazer blek adj bleek blekna v verbleken *bli v worden blick c blik; kasta en blick een blik werpen blid adj mild, zacht blind adj blind blindtarm c blindedarm blindtarmsinflammation c blindedarmontsteking blinker c (pl -krar) richtingaanwijzer blixt c bliksem; flits blixtlampa c flitslampje blixtlås nt ritssluiting block nt blok blockera v blokkeren blod nt bloed blodbrist c bloedarmoede blodcirkulation c bloedsomloop blodförgiftning c bloedvergiftiging blodkärl nt bloedvat blodtryck nt bloeddruk blomkål c bloemkool blomlök c bloembol blomma c bloem blomsterhandel c bloemenwinkel blomstrande adj bloeiend blond adj blond blondin c blondine blott adv alleen, louter 32 boj blus c blouse bly nt lood blyertspenna c potlood blyg adj verlegen, bedeesd, schuchter blyghet c verlegenheid blygsam adj bescheiden blygsamhet c bescheidenheid blå adj blauw blåmussla c mossel blåmärke nt blauwe plek blåsa v blazen; waaien; c blaas; blaar; blåsa upp opblazen blåsig adj winderig blåsinstrument nt blaasinstrument blåskatarr c blaasontsteking bläck nt inkt bläckfisk c inktvis blända v verblinden; doven bländande adj verblindend blänka v blinken, glanzen blöda v bloeden blöja c luier blöta v weken bo v wonen; logeren; nt nest; woning; boedel bock c bok; blunder; fout in schoolwerk bocka v een buiging maken bod c winkeltje; houten keet bosatt adj woonachtig, gevestigd bofink c vink bogsera v slepen, op sleeptouw nemen bogserbåt c sleepboot boj c boei, keten

34 bok bok 1 c (pl böcker) boek bok 2 c beuk boka v boeken bokband nt boekband bokföra v boekhouder bokhandel c (pl -dlar) boekwinkel, boekhandel boklåda c boekwinkel bokomslag nt boekomslag bokstav c (pl -stäver) letter; stor bokstav hoofdletter bokstånd nt boekenstalletje bolag nt vennootschap, maatschappij Bolivia Bolivia bolivian c Boliviaan boliviansk adj Boliviaans boll c bal bollplan c speelterrein, speelplaats bom c (pl ~mar) slagboom bomb c bom bombardera v bombarderen bomull c katoen; bomullskatoenen bomullssammet c katoenfluweel bonde c (pl bönder) boer bondgård c boerderij bong c bon, voucher bord nt tafel; gående bord buffet bordduk c tafelkleed bordell c bordeel bordtennis c tafeltennis borg c burcht borgen c (pl ~) borgsom, borg, pand, waarborg borgensman c (pl -män) persoon 33 brandkår die borg staat borgerlig adj burgerlijk, nietsociaal-democratisch borgmästare c (pl ~) burgemeester borr c boor borra v boren borsta v poetsen, borstelen borste c borstel bort adv weg; *gå bort weggaan borta adv weg; *vara borta weg zijn bortkommen adj verloren; onbeholpen, verward bortsett från afgezien van boskap c vee bostad c (pl -städer) woning, flat *bosätta sig zich vestigen bota v genezen botanik c plantkunde botemedel nt hulpmiddel, geneesmiddel botten c bodem; bottenvåning c begane grond boutique c boetiek bowling c bowling bowlingbana c bowlingbaan boxas v boksen boxningsmatch c bokswedstrijd boyscout c padvinder bra adv goed; adj goed; bra! in orde! brak nt gekraak brandalarm c brandalarm brandgul adj oranjegeel brandkår c brandweer

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Bäste herrn, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Bästa fru, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Bäste herrn, Bästa fru, Bästa herr eller fru, Formeel, naam en geslacht

Läs mer

Werkwoorden Lesexpres Zweeds. Copyright Lesexpres. www.lesexpres.nl/zweeds 1

Werkwoorden Lesexpres Zweeds. Copyright Lesexpres. www.lesexpres.nl/zweeds 1 on - moeten 5 måste måste måst - at sitta zitten, gezeten zijn 4.3 sitter satt suttit sutten at sjunga zingen 4.2 sjunger sjöng sjungit sjungen att äga bezitten, hebben 2a äger ägde ägt ägd att åka gaan,

Läs mer

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Madam, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Bäste herrn, Bästa fru, Dear Sir / Madam, Formeel, naam en geslacht van

Läs mer

bab.la Uitdrukkingen: Persoonlijke correspondentie Gelukwensen Zweeds-Zweeds

bab.la Uitdrukkingen: Persoonlijke correspondentie Gelukwensen Zweeds-Zweeds Gelukwensen : Huwelijk Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Gelukwensen aan een vers Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Nederländska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Nederländska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar

Läs mer

2.2. Inltialalfabetiskt ordnade listor Alphabetical lists 2.2.1. Baslexikon Basic dictionary

2.2. Inltialalfabetiskt ordnade listor Alphabetical lists 2.2.1. Baslexikon Basic dictionary 2.2. Inltialalfabetiskt ordnade listor Alphabetical lists 2.2.1. Baslexikon Basic dictionary 4708 1 1/2 4,837 13 7,372,556 125 12345 1618 alls inte 12,72 22 22,578,653 1-5 1-6 2433 1 juli 8,872 12 4,739,463

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kan du vara snäll och hjälpa mig? Fråga om hjälp Talar du engelska? Fråga om en person talar engelska Talar du _[språk]_? Fråga om en person talar ett visst språk Jag talar inte _[språk]_.

Läs mer

4-226-588-42 (1) Compact Disc Player. Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Manuale delle istruzioni CDP-CX335. 2000 Sony Corporation

4-226-588-42 (1) Compact Disc Player. Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Manuale delle istruzioni CDP-CX335. 2000 Sony Corporation 4-226-588-42 (1) Compact Disc Player Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale delle istruzioni NL SE IT CDP-CX335 2000 Sony Corporation WAARSCHUWING Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om

Läs mer

Nederländska I 30 högskolepoäng Termin 2 (15 högskolepoäng) Välkommen till Nederländska I, 30 högskolepoäng

Nederländska I 30 högskolepoäng Termin 2 (15 högskolepoäng) Välkommen till Nederländska I, 30 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för baltiska språk, finska och tyska Nederländska avdelningen Höstterminen 2013 Kursinformation med litteraturförteckning Nederländska I 30 högskolepoäng Termin 2 (15

Läs mer

Reizen De weg vinden De weg vinden - Locatie Engels Zweeds Jag har gått vilse. Kan du visa mig var det är på kartan? Var kan jag hitta?

Reizen De weg vinden De weg vinden - Locatie Engels Zweeds Jag har gått vilse. Kan du visa mig var det är på kartan? Var kan jag hitta? - Locatie I am lost. Niet weten waar je bent. Can you show me where it is on the map? Vragen naar een bepaalde op de kaart Where can I find? Naar een bepaalde vragen Jag har gått vilse. Kan du visa mig

Läs mer

LEADERSHIP DEVELOPMENT TOOLBOX - OPQ360 INVITATION AND REMINDER TEMPLATES

LEADERSHIP DEVELOPMENT TOOLBOX - OPQ360 INVITATION AND REMINDER TEMPLATES LEADERSHIP DEVELOPMENT TOOLBOX - OPQ360 INVITATION AND REMINDER TEMPLATES Introduction The OPQ360 Module enables the Participant to invite a number of trusted people from the own environment (superiors,

Läs mer

Personligt Brev. Brev - Adress

Personligt Brev. Brev - Adress - Adress Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelskt adressformat:, företagets namn, gatunummer + gatunamn,

Läs mer

Personligt Brev. Brev - Adress. Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam

Personligt Brev. Brev - Adress. Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam - Adress Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan 335 Main Street New York NY 92926 Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Standard engelskt adressformat:, företagets namn, gatunummer + gatunamn,

Läs mer

Reizen Gezondheid. Gezondheid - Noodgeval. Gezondheid - Bij de dokter. Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet. Om ogenblikkelijke medische hulp vragen

Reizen Gezondheid. Gezondheid - Noodgeval. Gezondheid - Bij de dokter. Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet. Om ogenblikkelijke medische hulp vragen - Noodgeval I need to go to the hospital. Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet I feel sick. Jag måste fara till sjukhuset. Jag mår illa. I need to see a doctor immediately! Om ogenblikkelijke medische

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs, CA 92926 Amerikaanse adressering:

Läs mer

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs, CA 92926 Amerikaanse adressering:

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander 3-223-017-31 (1) Integrated Remote Commander Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning NL SE RM-VL900T 2000 by Sony Corporation 2NL Kenmerken Met de veelzijdige RM-VL900T afstandsbediening kunt u al uw audio/video-apparatuur

Läs mer

I-väggen mottagare RTS för belysning

I-väggen mottagare RTS för belysning I-väggen mottagare RTS för belysning Installationsmanual Artikelnummer 1811251 I-väggen mottagare RTS för belysning Fjärrstyrning av belysning. Med hjälp av belysning i-väggen mottagare RTS kan du fjärrstyra

Läs mer

Sonos Controller 100. Gebruikershandleiding

Sonos Controller 100. Gebruikershandleiding Sonos Controller 100 Gebruikershandleiding DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen in

Läs mer

Tanketräning. Instruktioner

Tanketräning. Instruktioner Tanketräning Det här liknar närmast det som brukar kallas hypnos eller självhypnos. Eftersom de begreppen lätt leder tankarna fel har vi valt att istället kalla det för tanketräning. Det handlar om att

Läs mer

HT-R508. AV Receiver. Inleiding... Nl-2 Inledning...Sv-2. Aansluitingen... Nl-15 Anslutningar...Sv-15

HT-R508. AV Receiver. Inleiding... Nl-2 Inledning...Sv-2. Aansluitingen... Nl-15 Anslutningar...Sv-15 Nederland Svenska AV eceiver HT-508 Inleiding... Nl- Inledning...Sv- Aansluitingen... Nl-5 Anslutningar...Sv-5 Inschakelen & De begininstellingen... Nl-3 Påslagning & Förstagångsinställningar...Sv-3 Gebruiksaanwijzing

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Nederländska I 30 högskolepoäng Termin 2 (15 högskolepoäng) Välkommen till Nederländska I, 30 högskolepoäng

Nederländska I 30 högskolepoäng Termin 2 (15 högskolepoäng) Välkommen till Nederländska I, 30 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för baltiska språk, finska och tyska Nederländska avdelningen Höstterminen 2014 Kursinformation med litteraturförteckning Nederländska I 30 högskolepoäng Termin 2 (15

Läs mer

Nederländska I 30 högskolepoäng Termin 2 (15 högskolepoäng) Välkommen till Nederländska I, 30 högskolepoäng

Nederländska I 30 högskolepoäng Termin 2 (15 högskolepoäng) Välkommen till Nederländska I, 30 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Nederländska avdelningen Vårterminen 2017 Kursinformation med litteraturförteckning Nederländska I 30

Läs mer

Compact Hi-Fi Stereo System

Compact Hi-Fi Stereo System 3-865-551-83(1) Compact Hi-Fi Stereo System Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Manual de Instruções Bruksanvisning NL IT PT SE LBT-DR8AV LBT-DR7AV LBT-W900AV LBT-XB800AV 1998 by Sony Corporation WAARSCHUWING

Läs mer

TX-SR504E. AV Receiver

TX-SR504E. AV Receiver Nederland Svenska AV eceiver TX-S504E Inleiding... Nl- Inledning...Sv- Aansluitingen... Nl-6 Anslutningar...Sv-6 Inschakelen & De begininstellingen... Nl- Påslagning & Förstagångsinställningar...Sv- Gebruiksaanwijzing

Läs mer

Monstret Av: Emil Jöfelt

Monstret Av: Emil Jöfelt Monstret Av: Emil Jöfelt Kapitel 1:Ljuden -Hörde du ljudet? sa Morgan. Morgans klasskamrat Totto vände sig om och blängde. -Vilket ljud? Alla pratar ju, sa Totto. Arga Polly spände ögonen i både Morgan

Läs mer

7202-023800300. CR-H260i. CD Receiver NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING SVENSKA

7202-023800300. CR-H260i. CD Receiver NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING SVENSKA Z 7202-023800300 CR-H260i CD Receiver GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING NEDERLANDS SVENSKA IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO

Läs mer

(1) Compact Disc Player. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Bruksanvisning CDP-CX by Sony Corporation

(1) Compact Disc Player. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Bruksanvisning CDP-CX by Sony Corporation 3-862-564-41 (1) Compact Disc Player Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Bruksanvisning NL I S CDP-CX260 1998 by Sony Corporation WAARSCHUWING Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om gevaar

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

DR-815. DVD-receiver DVD receiver. Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Beginnen...Nl-2 Att komma igång... Sv-2

DR-815. DVD-receiver DVD receiver. Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Beginnen...Nl-2 Att komma igång... Sv-2 Nederland Svenska DVD-receiver DVD receiver DR-85 Beginnen...Nl- Att komma igång... Sv- Aansluitingen...Nl-6 Anslutningar... Sv-6 Bediening...Nl-5 Manövrering...Sv-5 Een disc afspelen...nl-9 Spela en skiva...sv-9

Läs mer

Nederländska I 30 högskolepoäng. Välkommen till Nederländska I, 30 högskolepoäng

Nederländska I 30 högskolepoäng. Välkommen till Nederländska I, 30 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Nederländska avdelningen Vårterminen 2017 Kursinformation med litteraturförteckning Nederländska I 30

Läs mer

Nederländska I 30 högskolepoäng. Välkommen till Nederländska I, 30 högskolepoäng

Nederländska I 30 högskolepoäng. Välkommen till Nederländska I, 30 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Nederländska avdelningen Höstterminen 2016 Kursinformation med litteraturförteckning Nederländska I

Läs mer

blick över innehållet i de olika programmen så att ni lättare hittar det program som passar att använda i er undervisning just nu!

blick över innehållet i de olika programmen så att ni lättare hittar det program som passar att använda i er undervisning just nu! En serie pedagogiska barnprogram på teckenspråk för de yngsta barnen, tidigare producerade i samarbete med Utbildningsradion. I programmen får man besöka tant Almas leksaksaffär och där får man träffa

Läs mer

Min skola - ቤ ት ቤ ት ት ም ህ ር ተ ይ. Klassrum ክ ፍ ሊ Matsal መብል ዒ መግ ቢ. Lekplats መጻ ወ ቲ ቦ ታ. Bokhylla ከ ብሒ (መቐ መጢ. Kontor ቤ ት ጽ ሕፈ ት.

Min skola - ቤ ት ቤ ት ት ም ህ ር ተ ይ. Klassrum ክ ፍ ሊ Matsal መብል ዒ መግ ቢ. Lekplats መጻ ወ ቲ ቦ ታ. Bokhylla ከ ብሒ (መቐ መጢ. Kontor ቤ ት ጽ ሕፈ ት. Min skola - ቤ ት ቤ ት ት ም ህ ር ተ ይ Klassrum ክ ፍ ሊ Matsal መብል ዒ መግ ቢ Lekplats መጻ ወ ቲ ቦ ታ Kontor ቤ ት ጽ ሕፈ ት Bok መጽ ሓፍ Bokhylla ከ ብሒ (መቐ መጢ መጻ ሕፍ ቲ ) Lärare መምህ ር Tavla ሰ ሌዳ Laptop - ላ ፕ ቶ ፕ (ኮ ምፑተ ር ) Skrivbok

Läs mer

PD-501HR. CD Player GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

PD-501HR. CD Player GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING Z PD-501HR CD Player GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING D01179884A IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.

Läs mer

TX-SR303 TX-SR303E. AV Receiver

TX-SR303 TX-SR303E. AV Receiver Nederland Svenska AV eceiver TX-S303 TX-S303E Inleiding... Nl-2 Inledning...Sv-2 Aansluitingen... Nl-5 Anslutningar...Sv-5 Inschakelen & De begininstellingen... Nl-30 Påslagning & Förstagångsinställningar...Sv-30

Läs mer

Ögat öppnas. Långsamt tänds ögat En stråle som är blind men Ser ett ögonblick. - Kima Shams

Ögat öppnas. Långsamt tänds ögat En stråle som är blind men Ser ett ögonblick. - Kima Shams Ögonblick Ögat öppnas Långsamt tänds ögat En stråle som är blind men Ser ett ögonblick - Kima Shams Morgonstund Låt mig få stanna i min trygga sfär Långt bort från ljuset som om dagen spår Emedan drömmar

Läs mer

TX-SR605. AV Receiver

TX-SR605. AV Receiver Nederland Svenska AV Receiver TX-SR605 Inleiding... Nl- Inledning... Sv- Aansluitingen...Nl-8 Anslutningar... Sv-8 Eerste instellingen...nl-4 Förstagångsinställning... Sv-4 Basisbediening...Nl-54 Grundläggande

Läs mer

Nederländska I 30 högskolepoäng. Välkommen till Nederländska I, 30 högskolepoäng

Nederländska I 30 högskolepoäng. Välkommen till Nederländska I, 30 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Nederländska avdelningen Vårterminen 2015 Kursinformation med litteraturförteckning Nederländska I 30

Läs mer

oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN EN NY EN NY FÄRG FÄRG

oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN EN NY EN NY FÄRG FÄRG oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN FÄRG EN NY FÄRG EN NY Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Oskar Skog 2013 Omslag Wickholm Formavd. Tryckt hos ScandBook

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

FYNDPRIS DIAMANT 9 LIGHT för 30 vuxna: 6.608, och för 50 vuxna: 7.330

FYNDPRIS DIAMANT 9 LIGHT för 30 vuxna: 6.608, och för 50 vuxna: 7.330 DIAMANT 9 NJUT AV DET GODA LIVET VI ANPASSAR PAKETET TILL ERT ANTAL GÄSTER Vit marmor, det ljuvligt blå Medelhavet och stilig femstjärnig miljö. Inte att undra på att detta är en av våra mest populära

Läs mer

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig en-ord Ett-ord Plurar Adjektiv Adjektiv + Substantiv Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. Jag är en stor man. Jag äter ett stort äpple. Jag äter stora äpplen. Jag är en liten man. Jag äter ett

Läs mer

SDA specialmärken för spårare.

SDA specialmärken för spårare. SDA specialmärken för spårare. Detta är en sammanställning gjord av KG Eriksson januari 2015 av de SDA specialmärken som finns med svenska kriterier för spårare. Vill ni som patrull ta ett märke och tycker

Läs mer

Per Roslund Stenstorpsskolan - Svenska En lat hund? Nej, men en lathund!

Per Roslund Stenstorpsskolan - Svenska En lat hund? Nej, men en lathund! En lat hund? Nej, men en lathund! Stavningsregler Vokaler: a o u å - hårda vokaler e i y ä ö - mjuka vokaler (ramsa: hårda så som stenen grå) (ramsa: vita som den vita snö) När vokalen låter som i alfabetet,

Läs mer

Vännerna i Kungaskogen i ett språk och matematikperspektiv. Tellus förskoleklass, Kolarängskolan i Järfälla.

Vännerna i Kungaskogen i ett språk och matematikperspektiv. Tellus förskoleklass, Kolarängskolan i Järfälla. Vännerna i Kungaskogen i ett språk och matematikperspektiv. Tellus förskoleklass, Kolarängskolan i Järfälla. Vårt arbete med Snick och Snack -Vännerna i kungaskogen har delvis varit ett värdegrundsarbete

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

GULD 2 - BRÖLLOPSPAKET

GULD 2 - BRÖLLOPSPAKET GULD 2 - BRÖLLOPSPAKET Guld 2 - Ett Startklart Bröllopsalternativ På Direkten Mallorca har fantastiska stränder, och detta är en av de allra trevligaste! Anländ bara med ringarna, bröllopsstassen och gästerna

Läs mer

Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. ISBN 978-91-86651-97-8. HEGAS www.hegas.

Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. ISBN 978-91-86651-97-8. HEGAS www.hegas. Frågor Noa på taket av Noa går på taket. Han leker att han flyger. En takpanna lossnar. Noa ramlar. Hjälp! ropar Noa. NOA PÅ TAKET på taket ISBN 978-91-86651-97-8 www.hegas.se noa_paa_taket_oms.indd 1

Läs mer

sa r a st r i dsberg m ede a l a n d och a n dr a pjä ser a lbe rt bon n i e rs för lag

sa r a st r i dsberg m ede a l a n d och a n dr a pjä ser a lbe rt bon n i e rs för lag sa r a st r i dsberg m ede a l a n d och a n dr a pjä ser a lbe rt bon n i e rs för lag 1 medealand 5 dissekering av ett snöfall 139 valerie jean solanas ska bli president i amerika 307 efterord av steve

Läs mer

Från himmelens topp till havets botten

Från himmelens topp till havets botten Martin Widmark Från himmelens topp till havets botten Lindskog Förlag www.lindskogforlag.se Stockholm 2006 Text: Martin Widmark Bild: Pietro Galeoto Grafisk form: Lennart Lindskog Illustrationer av Pietro

Läs mer

WD 1 (M) / WD 1000. Gebruiksaanwijzing

WD 1 (M) / WD 1000. Gebruiksaanwijzing LT LV EE SL SK HU PL CZ FR IT ES TR GR FI DK SV NL PT EN NL WD 1 (M) / WD 1000 Gebruiksaanwijzing WD 1 (M) / WD 1000 WD 1 (M) WD 1000 Toesteloverzicht 1 Display 2 UP-toets 3 DOWN-toets 4 Temperatuurtoets

Läs mer

Begångna brott Grov misshandel

Begångna brott Grov misshandel MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 7218-12 2012-11-06 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Petersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Målsägandebiträde:

Läs mer

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja! LAUDES Intro: L: Vi kommer inför dig Gud, som är kärlek. A: Med allt vad vi är, tillber vi dig. L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN KIRSTEN AHLBURG LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7),

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik

TÖI ROLLSPEL C 013 Sidan 1 av 6 Vardagsjuridik TÖI ROLLPEL C 013 idan 1 av 6 Vardagsjuridik Ordlista personuppgifter avgöra grundval sanningsenliga uppgifter tystnadsplikt obehörig person ansökan om uppehållstillstånd politisk asyl uppväxtmiljö ekonomiska

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

FASAD TVÄTT MÖJLIGHETER HITTA OSS IBIX ALBUM PÅ FLICKR >>>>>> mooi resultaat te behalen. Snelle Den inzetbaarheid, irriterande gul gemakkelijke

FASAD TVÄTT MÖJLIGHETER HITTA OSS IBIX ALBUM PÅ FLICKR >>>>>> mooi resultaat te behalen. Snelle Den inzetbaarheid, irriterande gul gemakkelijke FASAD RENGÖRING F FASAD TVÄTT En sandbläster behöver inte vara stor för att uppnå ett bra och snabbt resultat. Snabb uppstart, enkel drift och väldigt enkel att använda och lära sig är nyckelorden som

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio.

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio. Kapitel 1 Resan. Äntligen är jag på väg till Spanien för att spela min första match med Real Madrid. Jag heter Marko och jag är 19 år gammal. Jag och min kompis Sergio är på väg med ett jätte stort kryssnings

Läs mer

Lille katt, lille katt, lille söte katta, vet du att, vet du att det blir mörkt om natta

Lille katt, lille katt, lille söte katta, vet du att, vet du att det blir mörkt om natta Heja Bamse, starkast är vår Bamse. Men han tycker inte om att slåss! Dunderhonung, farmors dunderhonung, äter han för att bli stark förstås. Och kommer det en stöddig typ, och ger en liten svag ett nyp,

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

CQX1A1756Z CR-H700. AM/FM Stereo CD Receiver NEDERLANDS SVENSKA GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

CQX1A1756Z CR-H700. AM/FM Stereo CD Receiver NEDERLANDS SVENSKA GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING Z CQX1A1756Z CR-H700 AM/FM Stereo CD Receiver GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING NEDERLANDS SVENSKA 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles,

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

Kung Midas (kort version)

Kung Midas (kort version) Kung (kort version) Monica Vikström-Jokela Författarens kommentar Den gamla grekiska sagan om Kung finns i olika versioner, men själva berättelsen är ändå den samma: (i vissa versioner ) ger lov att önska

Läs mer

Er anmälan är bindande och ändringar kan enbart göras fram till den 7 februari.

Er anmälan är bindande och ändringar kan enbart göras fram till den 7 februari. Mässan A-Ö AVANMÄLAN Er anmälan är bindande och ändringar kan enbart göras fram till den 7 februari. Skulle företag avanmäla sig efter 7 februari debiteras UF-företaget för mässavgiften (450kr/elev). Endast

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kunt u me alstublieft helpen? Fråga om hjälp Spreekt u Engels? Fråga om en person talar engelska Spreekt u _[taal]_? Fråga om en person talar ett visst språk Ik spreek geen _[taal]_. Förtydliga

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

Trots alla bekymmer som man har i Västtyskland

Trots alla bekymmer som man har i Västtyskland Direktör GONTER TRIESCH: Medbestämmanderätt i västtyska företag Direktör Gunter Triesch, f. 1926, är direktör för Deutsches Industrieinstitut i Köln, som arbetar med industriforskning och handlägger gemensamma

Läs mer

Nederländska I 30 högskolepoäng. Välkommen till Nederländska I, 30 högskolepoäng

Nederländska I 30 högskolepoäng. Välkommen till Nederländska I, 30 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för baltiska språk, finska och tyska Nederländska avdelningen Vårterminen 2014 Kursinformation med litteraturförteckning Nederländska I 30 högskolepoäng Välkommen till

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

DV-SP504E. Super Audio CD & DVD Audio/Video player. Inleiding Översikt. Aansluitingen Anslutningar

DV-SP504E. Super Audio CD & DVD Audio/Video player. Inleiding Översikt. Aansluitingen Anslutningar Nederland Svenska Super Audio CD & DVD Audio/Video player Inleiding Översikt Nl-2 Sv-2 DV-SP504E Aansluitingen Anslutningar Nl-18 Sv-18 Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor de aanschaf van deze Onkyo DV-

Läs mer

Svensk grammatik Ordklasser!

Svensk grammatik Ordklasser! Svensk grammatik Ordklasser! Grammatik är läran om ett språk, hur detta språk är uppbyggt och hur det fungerar i tal/skrift. Alla ord betyder något och kan delas in i olika ordklasser. Det finns 9 olika

Läs mer

Septuagesima. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Septuagesima. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Septuagesima Dagens bön: Gud vår himmelske Far, du som kallar oss till tjänst i ditt rike, hjälp oss att lita på din barmhärtighet och tjäna dig med tacksamma hjärtan. Låt oss sedan av nåd få ärva

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Historia Kaffe växer faktiskt på träd Vad är viktigt vid val av kaffebryggare? Så får du gott kaffe Moccamasters viktiga detaljer Produktöversikt

Historia Kaffe växer faktiskt på träd Vad är viktigt vid val av kaffebryggare? Så får du gott kaffe Moccamasters viktiga detaljer Produktöversikt KAFFESKOLA Historia Kaffe växer faktiskt på träd Vad är viktigt vid val av kaffebryggare? Så får du gott kaffe Moccamasters viktiga detaljer Produktöversikt Vi är världens näst största kaffenation. NORDIC:

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

Jonas Ask 080714 090709 VECKORNA

Jonas Ask 080714 090709 VECKORNA 080714 090709 Jonas Ask 080714 090709 VECKORNA Engram Förlag www.engramforlag.se Jonas Ask 2011 Grafisk form: Jonas Ask & Henrik C. Enbohm Tryck: Dotgain AB, Malmö 2011 ISBN 978-91-979404-0-5 Yet do thy

Läs mer

Vi i klassen lektion (75min) LÄRA KÄNNA VARANDRA

Vi i klassen lektion (75min) LÄRA KÄNNA VARANDRA 1. Inledningsrunda Vi i klassen lektion (75min) LÄRA KÄNNA VARANDRA Alla får i tur och ordning berätta om något roligt som hänt under senaste veckan. 2. Kompisnät Alla står i ring och säger sitt eget namn

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

Fler övningar och lekar för ökad vattenvana

Fler övningar och lekar för ökad vattenvana Fler övningar och lekar för ökad vattenvana Övningar flyta och glida Stjärnan Stå i ring, varannan ligger på rygg eller mage. De andra drar ringen runt. På rygg Försök att ligga stilla på rygg i vattnet.

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

banne - bekänna Banne mig Verkligen: ta mig sjutton. Jag kan banne mig inte första hur hon kan vara intresserad av honom? I långa banor Mycket: i stor mängd. Under kvällen serverades det mat i länga banor.

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Mamma Mu gungar. Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen.

Mamma Mu gungar. Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen. 1 Mamma Mu gungar Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen. Utom Mamma Mu. Mamma Mu smög iväg och hoppade över staketet.

Läs mer

Sleutel Zweeds SPREEK VAARDIG! Tine P.G. Jorissen-Wedzinga. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 1999

Sleutel Zweeds SPREEK VAARDIG! Tine P.G. Jorissen-Wedzinga. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 1999 Sleutel Zweeds SPREEK VAARDIG! Tine P.G. Jorissen-Wedzinga u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 1999 1999 Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Läs mer

Frysskåpspoesi Med fokus på mat och humor

Frysskåpspoesi Med fokus på mat och humor Pedagogiskt material för teckeninlärning Logopedprogrammet, 2011 Frysskåpspoesi Med fokus på mat och humor Henrik Järåsen Joel Petersson Pedagogiskt material för teckeninlärning Logopedprogrammet, 2011

Läs mer

Modul 6 Självutveckling Arbetsbok

Modul 6 Självutveckling Arbetsbok 1 Modul 6 Självutveckling Arbetsbok Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) 2 Detta projekt medfinansieras av Europeiska

Läs mer