OMBUDSAVTAL FÖR.SE. Stiftelsen för Internetinfrastruktur, nedan kallad.se, organisationsnummer , Box 7399, STOCKHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMBUDSAVTAL FÖR.SE. Stiftelsen för Internetinfrastruktur, nedan kallad.se, organisationsnummer , Box 7399, STOCKHOLM"

Transkript

1 Ombudsnummer: OMBUDSAVTAL FÖR.SE Parter: Stiftelsen för Internetinfrastruktur, nedan kallad.se, organisationsnummer , Box 7399, STOCKHOLM Ombudets namn,,nedan kallad Ombud Organisationsnummer Adress Bakgrund Under de senaste 15 åren har Internet utvecklats till en viktig samhällsfunktion i Sverige och i flertalet länder i världen. En förutsättning bland många för ett fungerande Internet är adresseringssystemet. En viktig funktion för adresseringen inom Internet är domännamnssystemet..se är en oberoende allmännyttig stiftelse som innehar rätten att administrera och registrera domännamn på Internet för toppdomänen.se. Administrationen av toppdomänen.se omfattas av tillsyn enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet. Ombudet ges genom avtalet rätt att, på uppdrag av Innehavare, registrera domännamn hos.se. Ombudet skall aktivt främja registrering av domännamn under.se. Parterna skall tillsammans verka för en positiv utveckling av Internet i Sverige, till nytta för användare och samhället i stort. Det förutsätter en samverkan som är långsiktig och bygger på gemensamma etiska värderingar. På sikt skall parterna bygga upp ett förtroendekapital, som skall garantera en hög affärsetisk standard såväl i affärsutbytet mellan parterna som i förhållandet till tredje man, särskilt domännamnsinnehavarna. Nöjda slutkunder, oavsett om dessa är stora organisationer eller privatpersoner, är parternas primära och gemensamma mål. Syftet med detta avtal är att beskriva parternas relation och att reglera de rättsliga förhållandena mellan parterna. Termer och Begrepp I detta avtal skall följande begrepp ha nedan angiven betydelse: Med Allmänna villkor avses.ses vid var tid gällande allmänna villkor vid registrering av domännamn under Toppdomänen.se.

2 Med Ansökan om Registrering avses såväl nyregistrering som överlåtelse av domännamn under se-domänen. Med Innehavare avses den som ansöker om registrering av domännamn eller som innehar ett domännamn. Med Subombud avses den som enligt skriftligt avtal med Ombudet har givits rätt att inge Ansökningar om Registrering av domännamn till.se för Innehavarens räkning. Avtalets omfattning Genom detta avtal beviljar.se Ombudet rätten att för annans räkning inge Ansökningar om Registreringar på de villkor som anges nedan. De rättigheter som tillerkänns Ombudet enligt detta avtal är icke-exklusiva och.se har oinskränkt rätt att utse även andra Ombud. Detta avtal består av: Huvudavtal Bilaga A Regler för Ombud Bilaga B Instruktion för behandling av personuppgifter I. OMBUDETS ÅTAGANDEN 1. Allmänna krav 1.1 Näringsidkare Ombudet skall vara näringsidkare. Med näringsidkare avses varje fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk natur. Ombudets verksamhet skall vara upptagen i officiellt närings- eller handelsregister, eller i förteckning med motsvarande egenskaper. 1.2 Ombudets verksamhet Ombudet skall ha tillräckliga tekniska och administrativa resurser, inklusive personalresurser, för att kunna utföra sina åtaganden enligt detta avtal samt för att tillhandahålla Innehavaren en god service. Utförandet av Ombudets åtaganden enligt avtalet skall ske med iakttagande av god affärsetik och får inte på något sätt riskera förtroendet för.se eller toppdomänen.se. Ombudet får utföra Ansökan om Registrering endast på Innehavares uttryckliga begäran. Om Ombudet i samband med Ansökan om Registrering och annan därmed anknuten verksamhet enligt.ses bedömning bryter mot ovanstående reglering och Ombudets försummelse inte är att anse som ringa, utgör detta ett väsentligt åsidosättande av åtagande enligt avtalet. 2

3 1.3 Ombudets tjänster Ombudet skall erbjuda tjänsterna nyregistrering och överlåtelse av domännamn under se-domänen. 1.4 E-postadress Ombudet skall uppge en e-postadress till vilken.se vid var tid kan lämna meddelanden. Ombudet är skyldigt att anmäla eventuell förändring av e-postadressen till.se. Vid Ombudets ändring av e-postadressen skall senast gällande adress anses fortsatt ha giltighet till dess.se bekräftat Ombudets underrättelse om adressändringen. 1.5 Anvisning om och särskiljande av Allmänna villkor Ombudet skall på ett tydligt sätt hålla.ses Allmänna villkor tillgängligt på sin webbplats. De Allmänna villkoren skall redovisas avskiljda från Ombudets egna eventuella avtalsvillkor så att det är tydligt för Innehavaren att avtalsförhållandet mellan Innehavaren och.se är särskiljt från det avtalsförhållande som råder mellan Ombudet och Innehavaren. 2. Subombud Ombudet kan genom skriftligt avtal med Subombud ge denne rätt att erbjuda tjänsterna nyregistrering och överlåtelse på marknaden. Ansökningar om Registreringar från Subombudet skall inges till.se genom Ombudet. Ombudet ansvarar fullt ut i förhållande till.se för Subombudets handlande och skall tillse att Subombudet får kännedom om detta avtals bestämmelser och förbinder sig att följa dessa. Om Subombudet kan anses ha brustit mot bestämmelserna i detta avtal skall detta anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott av Ombudet. Ombudet skall tillse att Innehavaren före Subombudets utförande av Ansökan om Registrering informeras om vem som är Innehavarens Ombud. Om Ombudet har antagit ett Subombud skall detta anmälas till.se inom fem (5) arbetsdagar. 3..SE s varumärke och kännetecken Ombudet äger rätt att nyttja.ses logotype, varumärke och andra kännetecken endast efter vad som framgår av.ses vid var tid gällande instruktion. 4. Regler för Ombud Ombudet åtar sig att följa.ses Regler för Ombud som utgör Bilaga A till detta avtal. 3

4 5. Registreringsförfarandet Registreringsförfarandet är helt eller delvis automatiserat och Ombudet åtar sig att följa de procedurer som vid var tid tillämpas av.se för att nyregistrera, överlåta och i övrigt administrera domännamn. 6. Ansökan om Registrering m.m. 6.1 Elektroniskt formulär Ansökan om Registrering skall göras med användning av elektroniskt formulär som utformats av.se. 6.2 Upprättande av ansökan Ombudet skall innan Ansökan om Registrering sänds till.se inhämta de obligatoriska uppgifter som efterfrågas i det elektroniska formuläret från Innehavaren, såsom adress, e-postadress, telefonnummer m.m. Ombudet skall bereda Innehavaren tillfälle att kontrollera och bekräfta de uppgifter som kommer att inges till.se i samband med ansökan. Uppgifterna får inte förändras av Ombudet efter att de bekräftats av Innehavaren. 6.3 Information om Allmänna villkor Ombudet skall tillse och dokumentera att Innehavaren innan beställningen slutförs har tagit del av och godkänt Allmänna villkor. 6.4 Kontroll av Innehavarens identitet och kontaktuppgifter Ombudet skall på lämpligt sätt kontrollera riktigheten av Innehavarens i Ansökan om Registrering uppgivna identitetsuppgifter. Ombudet skall vidare granska av Innehavaren uppgivna kontaktuppgifter och på lämpligt sätt kontrollera att de inte är orimliga. 6.5 Omkodning av internationaliserade domännamn Ombudet skall i förekommande fall koda om av Innehavaren valt domännamn till motsvarande ACE-kodat domännamn. Endast det omkodade domännamnet skall anges i det elektroniska formuläret. Ombudets omkodning anses inte utgöra en otillåten ändring av Innehavarens uppgifter..se utför ingen kontroll av att det ACE-kodade domännamnet överensstämmer med det av Innehavaren valda domännamnet. 6.6 Bekräftelse av beställning När formuläret för Ansökan om Registrering är korrekt ifylld skall Ombudet omgående tillställa Innehavaren en bekräftelse av detta. För det fall formuläret upprättats på elektronisk väg skall bekräftelsen därav tillställas Innehavaren på elektronisk väg. 4

5 6.7 Underrättelse om registrering Ombudet skall skyndsamt underrätta Innehavaren att det sökta domännamnet har registrerats eller att hinder däremot föreligger enligt Allmänna villkor, dock senast inom fem (5) arbetsdagar från det att besked härom erhållits från.se. 6.8 Kundtjänstfunktion Ombudet skall tillhandahålla Innehavaren en kundtjänstfunktion. Kundtjänstfunktionen skall bistå Innehavaren med skälig service och skall kunna lämna Innehavaren vederbörlig information om innebörden av de Allmänna villkoren. 7. Behandling av personuppgifter Ombudet skall alltid ta hänsyn till Innehavarens personliga integritet och endast behandla personuppgifter på ett sätt som är förenligt med personuppgiftslagen (1998:204). Ombudet förbinder sig därutöver att behandla personuppgifter för vilka.se är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen endast i enlighet med.ses instruktioner som anges i Bilaga B till detta avtal. Ombudet skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med kraven i personuppgiftslagen och god sed på marknaden för att skydda de personuppgifter som behandlas. II..SE S ÅTAGANDEN 8..SE s åtaganden.se åtar sig att ta emot Ansökan om Registrering från Ombudet och att behandla den skyndsamt..se skall underrätta Ombudet senast inom fem (5) arbetsdagar från erhållandet av ansökan om ansökt domännamn kan registreras eller inte. För det fall.se avslår en ansökan om registrering av domännamn skall.se underrätta Ombudet per e-post om anledningen därtill..se skall tillhandahålla en kundtjänstfunktion för kontakter från Ombudet. 5

6 III. AVGIFTER 9. Anslutningsavgift Ombudet skall vid detta avtals ingående till.se erlägga en anslutningsavgift om femtusen kronor (5 000) exklusive mervärdeskatt såsom ersättning för.ses administrativa kostnader. Erlagd anslutningsavgift återbetalas inte. 10. Deposition Ombudet skall vid detta avtals ingående till.se erlägga en deposition vars storlek.se fastställer utifrån Ombudets kreditvärdighet..se förbehåller sig rätten att från tid till annan ompröva depositionens storlek..se skall underrätta Ombudet om höjning av depositionen senast en (1) månad innan beslut om höjningen skall träda ikraft. Depositionen erläggs som säkerhet för obetalda fakturor avseende avgifter för av Ombudet ingiven Ansökan om Registrering samt för eventuellt vite..se äger rätt att avräkna ansökningsavgift samt dröjsmålsränta för av Ombudet ingivna ansökningar mot depositionen, om betalning av faktura inte kommit.se tillhanda på förfallodagen..se äger även rätt att avräkna eventuellt vitesbelopp från depositionen. Ombudet skall tillse att deposition vid var tid uppgår till det av.se fastställda beloppet. Vid avtalets upphörande återbetalas depositionen efter att eventuell fordran från.se mot Ombudet reglerats enligt avtalet. 11. Årsavgift.SE fakturerar, med början år 2007, vid årets ingång Ombudet en årsavgift med ett av.se bestämt belopp. Förfallodag skall vara trettio (30) dagar från fakturans datum. Avräkning av utförda nyregistreringar och överlåtelser mot årsavgiften kommer att genomföras årligen och krediteras på faktura avseende nästkommande års avgift. Om.SE avser att höja årsavgiften med mer än femtio (50) procent under samma kalenderår skall först ett samråd i enlighet med punkt 17 genomföras. 12. Ansökningsavgift.SE fakturerar Ombudet avseende Ansökan om Registrering av domännamn med vid var tid gällande avgift. Ansökningsavgift betalas i efterskott. Förfallodag skall vara trettio (30) dagar från fakturans datum. Vid dröjsmål med erläggande av ansökningsavgiften utgår dröjsmålsränta enligt lag..se skall underrätta Ombudet om höjning av ansökningsavgift senast en (1) månad innan beslut om höjningen skall träda ikraft. 6

7 IV. ANSVAR 13. Ombudets ansvar 13.1 Skadestånd 13.2 Vite Ombudet skall ersätta sådan direkt eller indirekt skada som Ombudet, eller Ombudets Subombud, vållar.se till följd av brott mot detta avtal eller som på annat sätt är hänförligt till Ombudets eller Subombudets utförande av tjänster enligt avtalet..se kan göra gällande påföljd enligt ovan endast om.se givit Ombudet meddelande därom senast trettio (30) dagar efter det att.se märkt eller bort märka grunden för kravet. Om Ombudet åsidosätter sina skyldigheter enligt punkterna , 1.5 7, 16 och 21 i detta avtal eller enligt avtalsbilagorna A samt B skall Ombudet till.se på anfordran utge ett vite uppgående till kronor för varje överträdelse, om åsidosättandet inte är av ringa betydelse. Anspråk på vite skall framställas av.se inom trettio (30) dagar från det att.se fått kännedom om överträdelsen. Rätten att göra gällande vite utesluter inte andra krav från.se på ersättning med anledning av överträdelsen, om skadan är större än ovan angivit vite, i vilket fall ersättning skall utgå för hela skadan. 14..SE s ansvar.ses skadeståndsansvar mot Ombudet skall, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger, vara begränsat till direkta förluster. Inte i något fall är.se skyldig att ersätta utebliven vinst, minskad omsättning, annat produktionsbortfall eller annan indirekt skada. Skadeståndsansvaret är vidare begränsat till ett sammanlagt belopp om högst ett (1) prisbasbelopp per kalenderår. Med prisbasbelopp menas prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Ombudet kan göra gällande påföljd enligt ovan endast om Ombudet givit.se meddelande därom senast trettio (30) dagar efter det att Ombudet märkt eller bort märka grunden för kravet. V. AVTALSTID, UPPSÄGNING OCH ÄNDRING AV VILLKOR 15. Avtalstid Avtalet träder i kraft när det undertecknats av båda parter och gäller tillsvidare. 7

8 16. Uppsägning Vardera parten äger rätt att genom sådant meddelande som anges i punkt 20 säga upp avtalet med en uppsägningstid om tre (3) månader räknat från mottagandet av meddelande om uppsägning..se äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om: Ombudet väsentligt åsidosätter sina åligganden enligt detta avtal; Ombudet ställer in sina betalningar eller försätts i konkurs; Ombudet ansöker om företagsrekonstruktion; Ombudet blir föremål för likvidation eller annan avveckling av verksamheten; Ombudets ägarförhållanden väsentligen förändras. Bestämmelse om uppsägning av avtalet finns vidare nedan avseende Force Majeure. Vid upphörande av avtalet skall Ombudet på.ses begäran tillställa.se sådan dokumentation angående Ansökan om Registrering som Ombudet är skyldigt att bevara. Parterna skall vid avtalets upphörande samarbeta vid avslutande av avtalsrelationen till underlättande av parternas och Innehavarnas fortsatta verksamhet. Ombudet skall vid avtalets upphörande erbjuda Innehavare för vilken Ombudet är kontaktperson sådant biträde som Innehavaren är berättigad till enligt detta avtal. 17. Ändring av villkor.se har rätt att ändra huvudavtalets villkor efter samråd med Ombud. Samråd kan ske t.ex. genom att Ombud erbjuds att lämna synpunkter på förslag till ändring av villkor under viss tid från att.se avsänder e-postmeddelande därom, eller genom lämnande av synpunkter vid ett möte..se förbehåller sig rätten att ensidigt ändra bilagorna till detta avtal samt andra instruktioner, prislistor etc. som avtalet hänvisar till..se skall meddela Ombudet om varje ändring enligt ovan minst en (1) månad innan den träder ikraft. För det fall Ombudet inte accepterar villkorsändringen får Ombudet frånträda avtalet med omedelbar verkan per den dag då de nya villkoren träder i kraft. VI. ÖVRIGA VILLKOR 18. Avstängning från Ansökan om Registrering Om Ombudet enligt.ses mening väsentligt åsidosätter sina åligganden enligt avtalet äger.se avstänga Ombudet från att inge Ansökan om Registrering för en tid av upp 8

9 till trettio (30) dagar. Bristande betalning av.ses fakturor eller underlåtenhet att återställa ianspråktagen deposition utgör sådant väsentligt åsidosättande..se har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande för det fall Ombudet efter utgången av de trettio (30) dagarna fortfarande väsentligt åsidosätter sina åligganden enligt avtalet. 19. Överlåtelse av avtalet.se äger rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal för det fall rätten att administrera och registrera domännamn på Internet för toppdomänen.se. överförs på annan. Ombudet får inte överlåta någon del av detta avtal till annan. 20. Meddelanden mellan parterna Meddelanden enligt detta avtal skall lämnas skriftligen. Ombudet skall på.ses begäran skyndsamt bekräfta att visst meddelande från.se har mottagits. Meddelande som avsänts med rekommenderat brev anses ha kommit mottagare inom Sverige tillhanda inom tre (3) kalenderdagar från avsändandet. För mottagare utanför Sverige gäller tio (10) kalenderdagar från avsändandet. Parterna skall signera e-posten elektroniskt enligt den tekniska standard som framgår av Bilaga A till detta avtal. 21. Kontroll av uppgifter samt tillhandahållande av handlingar Ombudet skall på.ses begäran lämna.se sådana upplysningar och handlingar som.se skäligen bedömer nödvändiga för att kunna kontrollera Ombudets efterlevnad av detta avtal. Ombudet skall arkivera och förvara samtliga dokument och elektroniska handlingar hänförliga till detta avtal, såsom ansökningar, avier m.m., på ett betryggande och överskådligt sätt och som ger ett godtagbart skydd ur brand- och säkerhetssynpunkt..se har rätt att under normala arbetstider och efter skäligt varsel, tillträda Ombudets lokaler för att kunna granska Ombudets efterlevnad av detta avtal. De befogenheter som tillkommer.se enligt denna punkt skall även gälla för tillsynsmyndigheten enligt lag om nationella toppdomäner för Sverige på Internet (2006:24) samt för tillsynsmyndigheten enligt stiftelselagen (1994:1220). 22. Fullständig reglering Huvudavtalet jämte bilagorna och andra tilläggsdokument som däri hänvisas till utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. 23. Motstridiga uppgifter Om det i bilagorna A eller B förekommer uppgifter eller föreskrifter som strider mot avtalet i övrigt skall huvudavtalets bestämmelser ha företräde. 9

10 24. Force Majeure 25. Tvist Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelse samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om parts åtaganden till väsentlig del förhindrats längre tid än en (1) månad på grund av omständighet angiven ovan, äger vardera parten utan ersättningsskyldighet säga upp avtalet. Vid tvist som uppkommer i anledning av detta avtal skall talan väckas vid Stockholms tingsrätt. Svensk lag skall tillämpas på detta avtal. 10

11 Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka.se och Ombudet har tagit var sitt. Stockholm den.se Ombudet Ombudets nummer hos.se : Ombudets representant för administrativa frågor: Ombudets representant för tekniska frågor: Telefonnummer: Faxnummer: Den e-postadress hos Ombudet som skall nyttjas för all korrespondens mellan parterna : Bankgiro- eller postgirokonto: Ombudets faktureringsadress: Bilaga: Registreringsbevis, eller motsvarande, styrkt kopia av identitetshandling (fysisk person) 11

AVTAL MELLAN REGISTRY - REGISTRAR. 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (nedan.se ), organisationsnummer , Box 7399, STOCKHOLM.

AVTAL MELLAN REGISTRY - REGISTRAR. 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (nedan.se ), organisationsnummer , Box 7399, STOCKHOLM. UTKAST REMISS (2007-12-17) AVTAL MELLAN REGISTRY - REGISTRAR 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (nedan.se ), organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. INLEDNING 1.1 Dessa Allmänna bestämmelser utgör avtalsvillkor i de abonnemangsavtal om tjänster hänförliga till domännamn registrerade under toppdomänen.se, som ni ingått med Nictrade

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

REGISTRY - REGISTRAR AVTAL. 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM.

REGISTRY - REGISTRAR AVTAL. 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. REGISTRY - REGISTRAR AVTAL 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG. NR], [ADRESS]. 2

Läs mer

1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP

1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP Återförsäljaravtal 1 PARTER 1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG. NR], [ADRESS], nedan

Läs mer

REGISTRY REGISTRARAVTAL

REGISTRY REGISTRARAVTAL REGISTRY REGISTRARAVTAL Gällande toppdomänen.nu 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG.

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION. För Användarorganisation 1 av 6 Part AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 För Användarorganisation (i det följande kallad IIS ) (i det följande

Läs mer

REGISTRY - REGISTRARAVTAL

REGISTRY - REGISTRARAVTAL REGISTRY - REGISTRARAVTAL Gällande toppdomänen.se 1 PARTER 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM. 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN],

Läs mer

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn.

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn. AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR PARTER One.com (nedan: One.com eller Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR

AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR PARTER QuickNet AB (nedan: Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009.

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. UTKAST FÖR REMISS (2007-12-17) REGISTERVILLKOR UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. Den som ackrediterats som Registrar av.se har förbundit sig att tillämpa dessa Registervillkor i förhållande

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se:s registreringsvillkor

AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se:s registreringsvillkor AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se:s registreringsvillkor 10 januari 2017 PARTER Web Lovers AB (nedan: Web Lovers eller Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara,

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. 1.3 Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med Avtalet avtalsförhållandet mellan Vikab och Kunden.

ALLMÄNNA VILLKOR. 1.3 Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med Avtalet avtalsförhållandet mellan Vikab och Kunden. ALLMÄNNA VILLKOR 1 ALLMÄNT 1.1 Västsvenska Idékonsult, 556315-7295, adress Uppegårdsgatan 1, 516 34 DALSJÖFORS, nedan Vikab, tillhandahåller tjänster till företagskund, nedan Kunden, avseende upprättande

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst;

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst; Global Network Solution Allmänna Villkor 2006-10-05 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med den 5 Oktober 2006 och ersätter tidigare allmänna villkor. Dessa villkor reglerar förhållandet

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänstleverantör

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänstleverantör AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänstleverantör Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur [ ] Box 7399 [ ] 103 91 Stockholm [ ] Org nr 802405-0190 [ ] (i det följande kallad.se ) (i

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN UNDER.SE

ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN UNDER.SE ALLMÄNNA VILLKOR VID REGISTRERING AV DOMÄNNAMN I. INLEDNING NIC-SE Network Information Center Sweden Aktiebolag (NIC-SE), 556542-8033, Box 5774, 114 87, tillhandahåller en tjänst som innefattar behandling

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Innehåll. 2 FAKTURERINGSPOLICY 6 2.1 Vad ingår (dvs debiteras ej)?... 6 2.2 Vad tar vi extra betalt för?... 6 2.3 Priser... 6

Innehåll. 2 FAKTURERINGSPOLICY 6 2.1 Vad ingår (dvs debiteras ej)?... 6 2.2 Vad tar vi extra betalt för?... 6 2.3 Priser... 6 Innehåll 1 NORDISK E-HANDEL ALLMÄNNA VILLKOR 2 1.1 Allmänt om avtalet...................................... 2 1.2 Tjänstebeskrivning...................................... 2 1.3 Kontaktperson.........................................

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

Information om ny affärsmodell som införs 9 mars 2009

Information om ny affärsmodell som införs 9 mars 2009 Information om ny affärsmodell som införs 9 mars 2009.SE:s öppna informationsdag 080924 Torbjörn Carlsson, projektledare Därför byter.se affärsmodell Styrelsen för.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

Läs mer

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009.

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. UTKAST FÖR REMISS (2007-12-17) REGISTERVILLKOR UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. Den som ackrediterats som Registrar av.se har förbundit sig att tillämpa dessa Registervillkor i förhållande

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster

Avtalsbilaga D.1 Integration. Mall för avropsavtal. Stödtjänster för Säkerhetstjänster Avtal Säkerhetstjänster Avtalsbilaga D.1 Integration - Mall för avropsavtal Rev.2.1 Senast ändrad Avtalsbilaga D.1 Integration Mall för avropsavtal avseende Stödtjänster för Säkerhetstjänster Detta dokument

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

DEPOSITIONSAVTAL INSTRUKTIONER STOCKHOLM HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL DEPOSITION 2014

DEPOSITIONSAVTAL INSTRUKTIONER STOCKHOLM HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL DEPOSITION 2014 1 Handelskammarens Dnr... (Fylls i av Handelskammaren) DEPOSITIONSAVTAL INSTRUKTIONER STOCKHOLM HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL DEPOSITION 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna skall anpassa

Läs mer

Allmänna villkor. Definition av Tjänsten. Definition av Produkten. Priser och betalningsvillkor. Nedanstående villkor gäller fr.o.m.

Allmänna villkor. Definition av Tjänsten. Definition av Produkten. Priser och betalningsvillkor. Nedanstående villkor gäller fr.o.m. Allmänna villkor Nedanstående villkor gäller fr.o.m. 2017-05- 10 Detta är ett avtal (" Avtalet " ) mellan Zoezi AB (" Zoezi ") och en kund (" Kunden " ) som anger villkoren och förutsättningarna för användningen

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer