Trygghetsprogram för Solna stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsprogram för Solna stad 2008-2011"

Transkript

1 SOLNA STAD Antaget av 1 (13) Stadsledningsförvaltningen kommunstyrelsen Jenny Johannesson KS/2008:282 Trygghetsprogram för Solna stad Trygghet är att inte behöva vara rädd och att känna sig delaktig och värdefull i samhället. Inledning I Solna bedrivs en mängd trygghetsskapande arbete, såväl inom stadens verksamheter som av andra aktörer och många insatser sker i samverkan. I stort sett allt som en kommun gör, syftar till att skapa trygghet för dess innevånare; barnomsorg, skola, infrastruktur och omsorgsverksamhet. I det här trygghetsprogrammet beskrivs de insatser som har särskild koppling till trygghet och de insatser som går utöver lagstiftningens krav. Syftet med trygghetsprogrammet är att beskriva det gemensamma arbete som vi gör inom trygghetsområdet och att presentera de insatser som vi planerar inom de kommande åren. I programmet beskrivs också det samarbete som staden har med andra viktiga aktörer eftersom trygghetsarbetet inte bara är stadens ansvar utan delas även av Polisen, Räddningstjänsten, Stockholms läns landsting, den ideella sektorn, fastighetsägare, det lokala näringslivet och stadens innevånare. I det vida begreppet trygghet arbetar vi i Solna med fyra tvärsektoriella frågor; brottsförebyggande arbete, drogförebyggande arbete, skadeförebyggande arbete och insatser som främjar trivsel och trygghet i utemiljön i Solna. Det prioriterade arbetet som beskrivs i Utvecklingsplan för drogförebyggande arbete innehåller en mängd preventiva insatser som är en viktig del i trygghetsarbetet. I trygghetsprogrammet hänvisas till dessa insatser. Övergripande inriktning Kommunfullmäktige antog den 31 mars 2008 en trygghetspolicy för staden. Policyn ger en övergripande inriktning och prioritering för stadens trygghetsarbete. Trygghetspolicyn säger: Solna ska vara en trygg stad för alla. Trygghet innebär att medborgarna känner delaktighet och inflytande, att det finns bra och säkra miljöer och ett hälsosamt arbetsliv. Barn och unga ska ha trygga uppväxtvillkor. Det ska vara tryggt att åldras i Solna. Oavsett årstid och tid på dygnet ska det kännas tryggt och trivsamt att bo och vistas i Solna. Trygghetsarbetet i Solna ska vara ett gemensamt ansvar för staden, Polisen, landstinget, andra myndigheter och organisationer i samverkan med föreningslivet och samhället i övrigt. Trygghetsarbetet ska baseras på kunskap om upplevelse av trygghet och utsatthet för skador och brott i Solna och innehålla främjande och förebyggande insatser inriktat på såväl situationell som social prevention 1. 1 Situationell prevention är att genom fysiska åtgärder öka svårigheten och upptäcktsrisken vilket påverkar sannolikheten för att brott skall begås. Social prevention syftar till att påverka människors benägenhet att begå brott.

2 Trygghetsprogram för Solna stad (13) Syftet med Solna stads trygghetsarbete är: att öka tryggheten hos Solnaborna och minska förekomsten av skador och brott i Solna att verka för att trygghetsskapande insatser inom staden och hos externa aktörer samordnas att öka kunskapen om trygghetsskapande insatser i den egna närmiljön Prioriterade områden Trygghetspolicyn delar in trygghetsarbetet i sex områden. 1. Ett aktivt tvärsektoriellt råd som agerar utifrån Solnabornas upplevelse av trygghet och lokala förutsättningar inom det skade- och brottsförebyggande området 2. Ett långsiktigt, varaktigt trygghetsprogram omfattande båda könen och alla åldrar, miljöer och situationer 3. Högriskgrupper och -miljöer samt insatser som främjar säkerhet för utsatta grupper 4. Dokumentation av skadors frekvens och orsaker 5. Uppföljning och utvärdering 6. Internationellt utbyte inom trygghetsområdet. Insatserna i det här trygghetsprogrammet ordnas under dessa sex prioriterade områden. Prioriteringarna på de sex punkterna är hämtade från strukturen för Safe Community. Trygghetsrådet har tagit fram de utvecklingsområden som ingår i programmet.

3 Trygghetsprogram för Solna stad (13) 1. Ett aktivt tvärsektoriellt råd som agerar utifrån Solnabornas upplevelse av trygghet och lokala förutsättningar inom det skade- och brottsförebyggande området Solna stads trygghetsråd (TR) är den drivande kraften i trygghetsarbetet i Solna. Rådet ansvarar för att följa trygghetsarbetet i Solna och svarar för revidering och uppföljning av trygghetsprogrammet. Rådet ska initiera och stimulera nämnder/förvaltningar och externa aktörer att samarbeta i insatser som främjar trygghet. Rådet består av politiker och tjänstemän från stadens nämnder och förvaltningar samt representanter från Polisen, Signalisten, Stockholms läns landsting och centrumledningen; Unibail-Rodamco. Rådets sammansättning prövas löpande. Genom trygghetsrådet sprids kunskap om trygghetsfrämjande insatser mellan organisationerna och genom information via Solna stads hemsida och annan media förmedlas kunskap till innevånarna. Staden samarbetar även med andra aktörer i flertalet nätverk kring aktuella frågor. Exempel är nätverket Råsundamatch med träffar två gånger per år, nätverk för personal som arbetar med målgruppen åringar också det med två träffar per år. Kommunledningen har också regelbundna kontakter med polisledningen för ökad trygghet runt matcherna på Råsunda. I den här delen behöver vi bli bättre på ökad delaktighet och dialog. - Genomföra hearings för medborgare, intressegrupper etc. Ansvar för insatsen har Stadsledningsförvaltningen i samverkan med samtliga i Trygghetsrådet - Genomföra trygghetsvandringar och särskilt utveckla metoden ur ett delaktighetsperspektiv Ansvar för insatsen har Stadsbyggnadsförvaltningen i samverkan med samtliga i Trygghetsrådet - Förbättra interaktiviteten och öka tillgänglighet på hemsidan Ansvar för insatsen har Stadsledningsförvaltningen i samverkan med samtliga i Trygghetsrådet

4 Trygghetsprogram för Solna stad (13) 2. Ett långsiktigt, varaktigt trygghetsprogram omfattande båda könen och alla åldrar, miljöer och situationer Insatser som rör hela befolkningen Staden arbetar kontinuerligt för ökad trafiksäkerhet genom bland annat minskad genomfartstrafik och hastighetsbegränsande åtgärder. För att skapa trygga utemiljöer ses belysning och buskage över. Klottersanering och parkstäd sker kontinuerligt. I samband med att Solna växer, med såväl nya stadsdelar, som Swedbank arena, Mall of Scandinavia och nya universitetssjukhuset läggs stor vikt vid trygghetsfrågorna. Vid nybyggnation använder staden BO05, en handbok för brottsförebyggande och trygghetsskapande i bostäder och bostadsområden som Polisen tagit fram. Stadsbyggnadsnämnden remitterar också planärenden till Polisen, övriga nämnder och andra berörda myndigheter och organisationer. Staden bedriver ett systematiskt säkerhetsarbete inom området skydd mot olyckor (brandskydd, skadegörelse/brott och personsäkerhet) samt beredskap för krishantering vid extraordinära händelser. Brandförsvaret är stadens huvudaktör inom skydd mot olyckor som föranleder räddningstjänst. Riskanalyser av fysisk miljö genomförs av Brandförsvaret samt att staden i samverkan med olika aktörer analyserar krishanteringsförmågan utifrån olika extraordinära händelser. Krishanteringsanalyserna genomförs av alla kommuner i länet och samordnas av Länsstyrelsen för att skapa en riskbild för hela länet. Inom socialförvaltningen finns verksamhet som riktar sig till alla Solnabor. Familjerådgivningen vänder sig till par och familjer med relationsproblem. Hyresrådgivaren erbjuder hjälp att diskutera förslag till lösningar för att förhindra att någon blir av med sin lägenhet. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägarna. Budget- och skuldrådgivaren kan hjälpa skuldsatta att gå igenom privatekonomin, diskutera förslag till förbättringar och förebereda kontakter och förhandlingar med fordringsägare och myndigheter.

5 Trygghetsprogram för Solna stad (13) I den här delen vill vi arbeta för en mer Levande stad. - I den fysiska planeringen skapa förutsättningar för kultur, caféer och restauranger etc. som i längden kan bidra till en levande stad. Ansvar för insatsen har Stadsbyggnadsförvaltningen. - Intensifiera planeringen av kulturhus som bidrar till ett levande Solna Centrum på kvällar och helger. Ansvar för insatsen har Kultur- och fritidsförvaltningen. Vi vill också arbeta för ett Snyggt och tryggt Solna. - Skapa Trygga utemiljöer; och särskilt fortsätta arbetet med ökad belysning i Solna Ansvar för insatsen har Stadsbyggnadsförvaltningen i samverkan med Signalisten. - Arbeta med Säkra idrottsanläggningar, utveckling i samband med nya driftformer som görs i samarbete med idrottsföreningar. Ansvar för insatsen har Kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med föreningslivet. Insatser som rör barn och ungdomar och föräldrar Flera insatser för barn och ungdomar samt för föräldrar som har effekt på risk- och skyddsfaktorer finns samlade inom ramen för stadens drogförebyggande arbete. Insatserna som beskrivs utförligt i Utvecklingsplan för drogförebyggande arbete är bland andra Livskunskap (SET) och Föräldrastödsprogram (Komet). I flera delar i det drogförebyggande arbetet ingår insatser från Polisen, såsom tillgänglighetsbegränsning, Stoppa Langningen -kampanj och utbildning för personal om narkotika. Staden har krav på alkolås i alla skolskjutsar. I barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet finns elevhälsan, med skolsköterskor och kurator på skolorna samt skolläkare, skolpsykologer och specialpedagoger i resurscentrum. Ungdomsmottagningen finns för alla ungdomar mellan 12 och 23 år och arbetar med sex-, samlevnads- och kroppsfrågor, och andra viktiga teman som familjen, kulturfrågor, relationer till partner och kamrater. Samtliga förskolor och skolor bedriver värdegrundsarbete och har tagit fram likabehandlingsplaner där rutiner mot bland annat kränkande behandling och skolk finns. Staden har mål för simkunnighet och arbetar med suicidprevention. Den öppna förskolan är en träffpunkt för föräldrar med små barn. I de öppna förskolorna arbetar utbildad personal som kan ge föräldrar råd om lekmaterial, barns utveckling m.m. Fritidsverksamheten för barn och unga är en tydligt trygghetsskapande verksamhet, som erbjuder såväl kulturella aktiviteter, idrottsaktiviteter, ungdomsgårdar, skolbarnomsorg och föreningsliv. Ungdomscoachen arbetar med stödja ungdomsinitiativ och driver ungdomsprojekt. Staden har också ett samarbete med AIK kring fältförlagt arbete och stödjer Solna Vikings projekt om mentorskap för unga tjejer.

6 Trygghetsprogram för Solna stad (13) För barn och ungdomar ska vi: - Implementera metoder för ökad psykisk hälsa bland ungdomar och unga vuxna, exempelvis metoden ACT (Att hantera stress och främja hälsa) Ansvar för insatsen har Socialförvaltningen i samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. - Arbeta med OCN, Open College Network, fritidskurser för ungdomar Ansvar för insatsen har Kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med Barnoch utbildningsförvaltningen och Kompetensförvaltningen. - Öka tryggheten för ungdomar vid helgkvällar/nätter och arrangemang genom samarbete kring fältarbete och fritidsaktiviteter. Ansvar för insatsen har Kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med AIK och Socialförvaltningen. - Kvalitetsmärkning av lek- och fritidsparker, som innebär att ta fram kvalitetskrav för attraktiv utemiljö baserat på barn och föräldrars synpunkter och EU:s krav. Ansvar för insatsen har Kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med Stadsbyggnadsförvaltningen. - Säkerhetscertifiering av förskolor Ansvar för insatsen har Barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan med Stadsledningsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen. - Utveckla arbetet med likabehandlingsplaner. Planerna syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Insatsen innebär att vi ska utveckla det praktiska arbetet med enheternas likabehandlingsplaner samt inkludera utvärderingen av likabehandlingsplanen i den årliga kvalitetsredovisningen.

7 Trygghetsprogram för Solna stad (13) Insatser som rör äldre Löpande arbete för målgruppen innefattar individuella genomförandeplaner som bygger på delaktighet där service såsom hemtjänst, trygghetslarm med jourplats, nattpatrull, dagverksamhet, bostadsanpassning, äldreboenden, matlåda och fixarservice erbjuds. Därutöver ställs krav på legitimation vid hembesök. Omvårdnadsnämnden har utsett kontaktpolitiker och arbetar med förtroenderåd och anhörigråd samt Äldreforum. Trygghetsringning erbjuds till ensamma pensionärer med hjälp av andra frivilliga pensionärer. För målgruppen finns information i Solnaguiden och omvårdnadsguiden och det finns ett informationscentrum för anhöriga och seniorer. Stadens äldreombudsman har i uppgift att vägleda allmänheten och organisationer kring frågor som rör äldre. Pågående projekt: Villgott; hälsofrämjande projekt som syftar till att öka välbefinnandet, skapa förutsättningar till stärkt hälsa, skapa förutsättningar för trygghet och skapa förutsättningar för att äldre upplever en meningsfull vardag med livskvalitetsinnehållande insatser för ökad fysisk aktivitet. I arbetet ingår också seniordagen och uppsökande hembesök. Insatser som rör personer med funktionshinder Omsorgsinsatser för personer med funktionshinder erbjuds såsom anpassade bostäder, bostäder med särskild service, daglig sysselsättning, avlösning, kontaktperson, korttidsfamilj, ledsagning och personlig assistans. Staden har handikappkonsulent och personligt ombud för psykiskt funktionshindrade. En nämndövergripande handikapplan finns i syfte att förbättra situationen för personer med funktionshinder genom att anpassa verksamheter och insatser. Planen utgår ifrån FN:s standardregler och revideras med start Tillgänglighetsinventering är genomförd i tre områden; Västra Huvudsta och Råsunda, Centrala Huvudsta kring Huvudstagatan och Östra Råsunda och Vasalund samt i Bergshamra. En tillgänglighetsguide finns via stadens hemsida. All fritidsverksamhet är tillgänglig för barn och ungdomar med funktionshinder. Pågående projekt Tillgänglighet till musik- och kulturskolans verksamhet för personer med funktionshinder.

8 Trygghetsprogram för Solna stad (13) För äldre ska vi: - Skapa ett trygghetsnätverk för äldre Ansvar för insatsen har Omvårdnadsförvaltningen i samverkan med Frivilligorganisationer, Polisen och Stockholmsläns landsting. - Utveckla det fallskadeförebyggande arbetet, genom att vidareutveckla pågående insatser och hitta nya metoder. Ansvar för insatsen har Omvårdnadsförvaltningen i samverkan med Stockholmsläns landsting. För ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder ska vi: - Genomföra tillgänglighetsinventering i centrala Skytteholm, Hagalund, Bagartorp och Ritorp. - Åtgärda hinder i offentliga miljöer - Utveckla tillgänglighetsguiden med redovisning av tillgänglighetsanpassade stråk i staden Ansvar för insatserna har Stadsbyggnadsförvaltningen i samverkan med Stadsledningsförvaltningen.

9 Trygghetsprogram för Solna stad (13) 3. Högriskgrupper och -miljöer samt insatser som främjar säkerhet för utsatta grupper Insatser som rör barn och ungdomar Insatser för barn och ungdomar samt för föräldrar som har effekt på risk- och skyddsfaktorer finns samlade inom ramen för stadens drogförebyggande arbete. Insatserna som beskrivs utförligt i Utvecklingsplan för drogförebyggande arbete är MI; motiverande samtal, arbete vid riskhelger och att erbjuda drogfria ungdomsarrangemang. Socialjour drivs i samverkan mellan åtta kommuner i nordväst i nära samarbete med Polisen. Socialjouren kan ge råd och stöd i akuta ärenden som inte kan vänta till den ordinarie socialtjänsten öppnar. Ärenden som berör barn och ungdomar som far illa prioriteras. Stödcentrum för unga brottsoffer drivs av socialjouren där staden, polisen och åklagarmyndigheten är samverkansparter. För ungdomar i riskzon för missbruk och kriminalitet finns öppenvårdsmottagningen LOKUS - MiniMaria. Inom öppna förskolan bedriver familjepedagoger riktad verksamhet i form av bland annat gruppverksamhet för barn till missbrukande föräldrar, enskilt stöd till barn som bevittnat våld eller själva varit utsatta, föräldragrupp för unga mammor och individuellt- eller familjestöd enligt uppdrag från socialtjänsten. Pågående projekt: I Solna finns Barncentrum, där barn som utsatts för övergrepp möter olika myndighetspersoner på ett och samma ställe. Tanken är att barnen inte ska behöva berätta sin historia mer än en gång och de olika instanserna ska komma till dem i en miljö de känner sig trygga i. Insatser för andra utsatta grupper Socialförvaltningen har en enhetsövergripande kvinnofridsgrupp som tagit fram en handlingsplan för ökad kvinnofrid. Samverkan finns med andra kommuner och Polisen kring Relationsvåldscentrum, en stödverksamhet som ska underlätta samverkan mellan berörda myndigheter för personer över 18 år som har polisanmält hot och/eller våld mot sin person från en närstående vuxen. Solna stad ger stöd till och samarbetar med dagverksamhet för tunga missbrukare, brottsofferjouren och kvinnojouren. Staden står också i förekommande fall för kostnaden för hemlösa på härbärgen. SMADIT Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken, erbjuder förare som ertappas för rattfylleri ett samtal med beroendevården inom 24 timmar. Samverkan sker mellan Polisen, kommuner i länet, Landstinget och andra myndigheter.

10 Trygghetsprogram för Solna stad (13) Skapa och erbjuda alternativa vägar för ungdomar utanför traditionella utbildningar och arbetsmarknad. En utveckling av det kommunala uppföljningsansvaret. Ansvar för insatsen har Barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan med Socialförvaltningen. Samordna insatser för familjer i relationsvåld, tex familjevåldsteam. Ansvar för insatsen har Socialförvaltningen i samverkan med Polis och andra nordvästkommuner.

11 Trygghetsprogram för Solna stad (13) 4. Dokumentation av skadors frekvens och orsaker Incident- och skaderapportering sker i ett webbaserat rapporteringssystem gällande tillbud, skadegörelse, brott och driftstörningar som är knutna till stadens fastigheter. Även väktarbolag rapporterar rondering och åtgärder vid fastigheterna efter varje nattpass i rapporteringssystemet. Systemet har möjligheter som inte utnyttjas i dagsläget för rapportering av t ex personskador och skadegörelse på övrig fysisk miljö. Detta kan utvecklas med fler rapportörer inom verksamheter och aktörer. Brottsstatistik presenteras av Polisen och kan också tas fram genom Brottsförebyggande rådet (BRÅ), där sökning kan göras på brottstyper och kommunnivå. Strada är Vägverkets program som presenterar olyckor och skador som sker i trafik och utemiljö inom den geografiska kommunen. Rapporteringen sker från Polisen och akutsjukvården. Flera undersökningar hjälper staden att mäta Solnabornas trygghet. Polisens trygghetsundersökning baseras på enkätsvar från ett urval av länets invånare. Stockholmsenkäten är en enkätundersökning som genomförs bland elever i år 9 och år 2 på gymnasiet. Frågorna handlar om drogvanor och andra riskbeteenden samt brottsutsatthet. Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomförs sedan 2006 av BRÅ. Folkhälsorapporten genomförs av Stockholms läns landsting och presenterar hälsoläget i Stockholms län. I den här delen vill vi arbeta med att utveckla lokal kunskap om förekomst och frekvens av skador och brott. - Tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram lokal statistik över förekomst och frekvens av skador och brott. Möjlighet att mäta och jämföra år från år. - Utveckla stadens skaderapporteringsprogram Ansvar för insatserna har Stadsledningsförvaltningen i samverkan med samtliga i Trygghetsrådet

12 Trygghetsprogram för Solna stad (13) 5. Utvärdering av insatser i trygghetsprogrammet Ansvarig för respektive insats redovisar löpande till trygghetsrådet hur arbetet fortskrider. Trygghetsrådet redovisar årligen en sammanställning över pågående och genomförda projekt i trygghetsprogrammet. Uppdragsbeskrivning finns för varje insats i bilaga 1. Vi vill förbättra arbetet med utvärdering inom trygghetsområdet. - Upprätta samarbete med Karolinska Institutet för stöd i utvärdering. Ansvar för insatsen har Stadsledningsförvaltningen i samarbete med Karolinska Institutet. - Anlita extern utvärderare för något eller några projekt Ansvar för insatsen har Trygghetsrådet

13 Trygghetsprogram för Solna stad (13) 6. Internationellt utbyte inom trygghetsområdet Flera av Solnas internationella projekt berör till i någon mån trygghet. Pågående projekt är: Healthy stadia 2, stadsledningsförvaltningen deltar som associerad partner i projektet som syftar till att förbättra folkhälsan genom riktade insatser på idrottsarenor. Europeisk volontärsamverkan, kultur- och fritidsförvaltningen både sänder ut och tar emot volontärer inom ramen för EU-programmet Ungdom Ung och aktiv i Europa. KNUT II - Kommunalt nätverk för utveckling. Fem kommuner i Stockholmsregionen samarbetar kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling av socialtjänstpersonal så att de mer effektivt kan stötta personer med försörjningsstöd att bli självförsörjande. European Cities against Child Poverty, socialförvaltningen deltar som associerad partner i projektet som samlar partners från London, Amsterdam, Köpenhamn, Helsingfors och Milano. Syftet är att skapa ett nätverk bland Europeiska städer för att bekämpa barnfattigdom i vid bemärkelse. Growing up in a New Europe, Råsundaskolan i Solna samarbetar med skolor i Tyskland, Storbritannien och Irland kring ungdomars kulturmöten i det nya Europa. Eurocitizens Unity in Diversity, Bergshamraskolan samarbetar med skolor i Turkiet och Belgien kring kulturmöten och ökad kunskap om varandras kulturer. EUdebate, Bagartorpsskolan samarbetar med skolor från Valmiera i Lettland och Viljandi i Estland. Inom projektet studerar eleverna EU-frågor, elevlag debatterar aktuella EU-frågor med varandra och lärarna utvecklar metoder för att integrera EUkunskap i undervisningen. FN:s barnkonvention, Råsunda förskoleområde besöker tre förskolor i Tromsö, Norge och studera hur arbetet med FN:s barnkonvention genomförs i Norge. U Solna stad aspirerar till att bli av WHO utnämnd till Safe Community. Safe Community är en utmärkelse till städer och kommuner i världen som arbetar med skadeförebyggande arbete på ett långsiktigt och strukturerat sätt. - Ta fram en ansökan för Safe Community Ansvar för insatsen har Stadsledningsförvaltningen i samverkan med samtliga i Jenny Trygghetsrådet Johannesson och i samarbete med Karolinska Institutet. Utredare - Vara värd för en internationell konferens inom skadeprevention Ansvar för insatsen har Stadsledningsförvaltningen i samverkan med samtliga i Trygghetsrådet och i samarbete med Karolinska Institutet. 2 Solna deltar som associerad partner, dvs deltar endast i vissa delar och får ta del av resultatet.

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd RUT Ren Uppväxt i Tingsryd ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2005-2009 1 Inledning Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det finns personer som

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Handlingsplan Våld i nära relationer Författare: Nadja Aria-Garystone Datum: 2014-10-19 Reviderad Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Innehållsförteckning Förord... 3 Handlingsplanens

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Kvinnofridsplan för kvinnofrid i Falkenberg

Kvinnofridsplan för kvinnofrid i Falkenberg Kvinnofridsplan för kvinnofrid i Falkenberg 2012-2014 1 Denna handling antogs av kommunfullmäktige 2012-xx-xx INNEHÅLL Inledning 5 1. Samverkansaktiviteter 5 2. Översikt aktörer och deras ansvarsområden

Läs mer

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 ANTAGET AV KF 2004-08-26 77 REVIDERAT AV KF 2008-06-12 80 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade i

Läs mer

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-04 88 Gäller från 2015-01-01 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun 1 2(32) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN

Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN En Säker och Trygg kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Beskrivning av Borås Stad... 7 - Riskbild... 8 - Borås Stads förebyggande arbete utifrån

Läs mer

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2014-06-12 nr II:15 Socialdepartementet Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Fatima sitter i rullstol efter en stroke. Hon har

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM De senare årens utveckling i Sverige, inte minst bland barn och ungdomar, har påvisat vikten

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Antogs av Malmö kommunfullmäktige 2007.03.08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 5 2.1. FN:s handlingsprogram 5 2.2. Kvinnofridspropositionen

Läs mer

Social plan. Förebyggande insatser för barn som far illa

Social plan. Förebyggande insatser för barn som far illa Social plan Förebyggande insatser för barn som far illa 2009 2014 Disposition Sammanfattning 1. Bakgrund 2. Arbetsgruppens arbete 3. Mål och motiv för det förebyggande arbetet 4. Kartläggning om utsatta

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan

Kommunövergripande handlingsplan Kommunövergripande handlingsplan För kvinnofrid i Stenungsund Reviderad 2010-12-01 Individ- och familjeomsorgen Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...4 Bakgrund...5 Stenungsunds

Läs mer

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 1 Hållbar utveckling - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer En kartläggning av framgångsfaktorer Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 2 Innehållsförteckning Sammanfattning s 4 Inledning.

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3

REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 REAGERA FÖREBYGG VÅLD MOT FLICKOR OCH UNGA KVINNOR OCH AGERA UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009:3 Förord Ungdomsstyrelsen fick under 2007 ett regeringsuppdrag att under 2007 och 2008 genomföra utbildningar

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Dnr 205-05 Antagen av programnämnd Social välfärd 2006-05-23 Projektledare: Inger Multanen Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Programkansli Social välfärd Box 30300 701 35 Örebro

Läs mer