Trygghetsprogram för Solna stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsprogram för Solna stad 2008-2011"

Transkript

1 SOLNA STAD Antaget av 1 (13) Stadsledningsförvaltningen kommunstyrelsen Jenny Johannesson KS/2008:282 Trygghetsprogram för Solna stad Trygghet är att inte behöva vara rädd och att känna sig delaktig och värdefull i samhället. Inledning I Solna bedrivs en mängd trygghetsskapande arbete, såväl inom stadens verksamheter som av andra aktörer och många insatser sker i samverkan. I stort sett allt som en kommun gör, syftar till att skapa trygghet för dess innevånare; barnomsorg, skola, infrastruktur och omsorgsverksamhet. I det här trygghetsprogrammet beskrivs de insatser som har särskild koppling till trygghet och de insatser som går utöver lagstiftningens krav. Syftet med trygghetsprogrammet är att beskriva det gemensamma arbete som vi gör inom trygghetsområdet och att presentera de insatser som vi planerar inom de kommande åren. I programmet beskrivs också det samarbete som staden har med andra viktiga aktörer eftersom trygghetsarbetet inte bara är stadens ansvar utan delas även av Polisen, Räddningstjänsten, Stockholms läns landsting, den ideella sektorn, fastighetsägare, det lokala näringslivet och stadens innevånare. I det vida begreppet trygghet arbetar vi i Solna med fyra tvärsektoriella frågor; brottsförebyggande arbete, drogförebyggande arbete, skadeförebyggande arbete och insatser som främjar trivsel och trygghet i utemiljön i Solna. Det prioriterade arbetet som beskrivs i Utvecklingsplan för drogförebyggande arbete innehåller en mängd preventiva insatser som är en viktig del i trygghetsarbetet. I trygghetsprogrammet hänvisas till dessa insatser. Övergripande inriktning Kommunfullmäktige antog den 31 mars 2008 en trygghetspolicy för staden. Policyn ger en övergripande inriktning och prioritering för stadens trygghetsarbete. Trygghetspolicyn säger: Solna ska vara en trygg stad för alla. Trygghet innebär att medborgarna känner delaktighet och inflytande, att det finns bra och säkra miljöer och ett hälsosamt arbetsliv. Barn och unga ska ha trygga uppväxtvillkor. Det ska vara tryggt att åldras i Solna. Oavsett årstid och tid på dygnet ska det kännas tryggt och trivsamt att bo och vistas i Solna. Trygghetsarbetet i Solna ska vara ett gemensamt ansvar för staden, Polisen, landstinget, andra myndigheter och organisationer i samverkan med föreningslivet och samhället i övrigt. Trygghetsarbetet ska baseras på kunskap om upplevelse av trygghet och utsatthet för skador och brott i Solna och innehålla främjande och förebyggande insatser inriktat på såväl situationell som social prevention 1. 1 Situationell prevention är att genom fysiska åtgärder öka svårigheten och upptäcktsrisken vilket påverkar sannolikheten för att brott skall begås. Social prevention syftar till att påverka människors benägenhet att begå brott.

2 Trygghetsprogram för Solna stad (13) Syftet med Solna stads trygghetsarbete är: att öka tryggheten hos Solnaborna och minska förekomsten av skador och brott i Solna att verka för att trygghetsskapande insatser inom staden och hos externa aktörer samordnas att öka kunskapen om trygghetsskapande insatser i den egna närmiljön Prioriterade områden Trygghetspolicyn delar in trygghetsarbetet i sex områden. 1. Ett aktivt tvärsektoriellt råd som agerar utifrån Solnabornas upplevelse av trygghet och lokala förutsättningar inom det skade- och brottsförebyggande området 2. Ett långsiktigt, varaktigt trygghetsprogram omfattande båda könen och alla åldrar, miljöer och situationer 3. Högriskgrupper och -miljöer samt insatser som främjar säkerhet för utsatta grupper 4. Dokumentation av skadors frekvens och orsaker 5. Uppföljning och utvärdering 6. Internationellt utbyte inom trygghetsområdet. Insatserna i det här trygghetsprogrammet ordnas under dessa sex prioriterade områden. Prioriteringarna på de sex punkterna är hämtade från strukturen för Safe Community. Trygghetsrådet har tagit fram de utvecklingsområden som ingår i programmet.

3 Trygghetsprogram för Solna stad (13) 1. Ett aktivt tvärsektoriellt råd som agerar utifrån Solnabornas upplevelse av trygghet och lokala förutsättningar inom det skade- och brottsförebyggande området Solna stads trygghetsråd (TR) är den drivande kraften i trygghetsarbetet i Solna. Rådet ansvarar för att följa trygghetsarbetet i Solna och svarar för revidering och uppföljning av trygghetsprogrammet. Rådet ska initiera och stimulera nämnder/förvaltningar och externa aktörer att samarbeta i insatser som främjar trygghet. Rådet består av politiker och tjänstemän från stadens nämnder och förvaltningar samt representanter från Polisen, Signalisten, Stockholms läns landsting och centrumledningen; Unibail-Rodamco. Rådets sammansättning prövas löpande. Genom trygghetsrådet sprids kunskap om trygghetsfrämjande insatser mellan organisationerna och genom information via Solna stads hemsida och annan media förmedlas kunskap till innevånarna. Staden samarbetar även med andra aktörer i flertalet nätverk kring aktuella frågor. Exempel är nätverket Råsundamatch med träffar två gånger per år, nätverk för personal som arbetar med målgruppen åringar också det med två träffar per år. Kommunledningen har också regelbundna kontakter med polisledningen för ökad trygghet runt matcherna på Råsunda. I den här delen behöver vi bli bättre på ökad delaktighet och dialog. - Genomföra hearings för medborgare, intressegrupper etc. Ansvar för insatsen har Stadsledningsförvaltningen i samverkan med samtliga i Trygghetsrådet - Genomföra trygghetsvandringar och särskilt utveckla metoden ur ett delaktighetsperspektiv Ansvar för insatsen har Stadsbyggnadsförvaltningen i samverkan med samtliga i Trygghetsrådet - Förbättra interaktiviteten och öka tillgänglighet på hemsidan Ansvar för insatsen har Stadsledningsförvaltningen i samverkan med samtliga i Trygghetsrådet

4 Trygghetsprogram för Solna stad (13) 2. Ett långsiktigt, varaktigt trygghetsprogram omfattande båda könen och alla åldrar, miljöer och situationer Insatser som rör hela befolkningen Staden arbetar kontinuerligt för ökad trafiksäkerhet genom bland annat minskad genomfartstrafik och hastighetsbegränsande åtgärder. För att skapa trygga utemiljöer ses belysning och buskage över. Klottersanering och parkstäd sker kontinuerligt. I samband med att Solna växer, med såväl nya stadsdelar, som Swedbank arena, Mall of Scandinavia och nya universitetssjukhuset läggs stor vikt vid trygghetsfrågorna. Vid nybyggnation använder staden BO05, en handbok för brottsförebyggande och trygghetsskapande i bostäder och bostadsområden som Polisen tagit fram. Stadsbyggnadsnämnden remitterar också planärenden till Polisen, övriga nämnder och andra berörda myndigheter och organisationer. Staden bedriver ett systematiskt säkerhetsarbete inom området skydd mot olyckor (brandskydd, skadegörelse/brott och personsäkerhet) samt beredskap för krishantering vid extraordinära händelser. Brandförsvaret är stadens huvudaktör inom skydd mot olyckor som föranleder räddningstjänst. Riskanalyser av fysisk miljö genomförs av Brandförsvaret samt att staden i samverkan med olika aktörer analyserar krishanteringsförmågan utifrån olika extraordinära händelser. Krishanteringsanalyserna genomförs av alla kommuner i länet och samordnas av Länsstyrelsen för att skapa en riskbild för hela länet. Inom socialförvaltningen finns verksamhet som riktar sig till alla Solnabor. Familjerådgivningen vänder sig till par och familjer med relationsproblem. Hyresrådgivaren erbjuder hjälp att diskutera förslag till lösningar för att förhindra att någon blir av med sin lägenhet. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägarna. Budget- och skuldrådgivaren kan hjälpa skuldsatta att gå igenom privatekonomin, diskutera förslag till förbättringar och förebereda kontakter och förhandlingar med fordringsägare och myndigheter.

5 Trygghetsprogram för Solna stad (13) I den här delen vill vi arbeta för en mer Levande stad. - I den fysiska planeringen skapa förutsättningar för kultur, caféer och restauranger etc. som i längden kan bidra till en levande stad. Ansvar för insatsen har Stadsbyggnadsförvaltningen. - Intensifiera planeringen av kulturhus som bidrar till ett levande Solna Centrum på kvällar och helger. Ansvar för insatsen har Kultur- och fritidsförvaltningen. Vi vill också arbeta för ett Snyggt och tryggt Solna. - Skapa Trygga utemiljöer; och särskilt fortsätta arbetet med ökad belysning i Solna Ansvar för insatsen har Stadsbyggnadsförvaltningen i samverkan med Signalisten. - Arbeta med Säkra idrottsanläggningar, utveckling i samband med nya driftformer som görs i samarbete med idrottsföreningar. Ansvar för insatsen har Kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med föreningslivet. Insatser som rör barn och ungdomar och föräldrar Flera insatser för barn och ungdomar samt för föräldrar som har effekt på risk- och skyddsfaktorer finns samlade inom ramen för stadens drogförebyggande arbete. Insatserna som beskrivs utförligt i Utvecklingsplan för drogförebyggande arbete är bland andra Livskunskap (SET) och Föräldrastödsprogram (Komet). I flera delar i det drogförebyggande arbetet ingår insatser från Polisen, såsom tillgänglighetsbegränsning, Stoppa Langningen -kampanj och utbildning för personal om narkotika. Staden har krav på alkolås i alla skolskjutsar. I barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet finns elevhälsan, med skolsköterskor och kurator på skolorna samt skolläkare, skolpsykologer och specialpedagoger i resurscentrum. Ungdomsmottagningen finns för alla ungdomar mellan 12 och 23 år och arbetar med sex-, samlevnads- och kroppsfrågor, och andra viktiga teman som familjen, kulturfrågor, relationer till partner och kamrater. Samtliga förskolor och skolor bedriver värdegrundsarbete och har tagit fram likabehandlingsplaner där rutiner mot bland annat kränkande behandling och skolk finns. Staden har mål för simkunnighet och arbetar med suicidprevention. Den öppna förskolan är en träffpunkt för föräldrar med små barn. I de öppna förskolorna arbetar utbildad personal som kan ge föräldrar råd om lekmaterial, barns utveckling m.m. Fritidsverksamheten för barn och unga är en tydligt trygghetsskapande verksamhet, som erbjuder såväl kulturella aktiviteter, idrottsaktiviteter, ungdomsgårdar, skolbarnomsorg och föreningsliv. Ungdomscoachen arbetar med stödja ungdomsinitiativ och driver ungdomsprojekt. Staden har också ett samarbete med AIK kring fältförlagt arbete och stödjer Solna Vikings projekt om mentorskap för unga tjejer.

6 Trygghetsprogram för Solna stad (13) För barn och ungdomar ska vi: - Implementera metoder för ökad psykisk hälsa bland ungdomar och unga vuxna, exempelvis metoden ACT (Att hantera stress och främja hälsa) Ansvar för insatsen har Socialförvaltningen i samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. - Arbeta med OCN, Open College Network, fritidskurser för ungdomar Ansvar för insatsen har Kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med Barnoch utbildningsförvaltningen och Kompetensförvaltningen. - Öka tryggheten för ungdomar vid helgkvällar/nätter och arrangemang genom samarbete kring fältarbete och fritidsaktiviteter. Ansvar för insatsen har Kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med AIK och Socialförvaltningen. - Kvalitetsmärkning av lek- och fritidsparker, som innebär att ta fram kvalitetskrav för attraktiv utemiljö baserat på barn och föräldrars synpunkter och EU:s krav. Ansvar för insatsen har Kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med Stadsbyggnadsförvaltningen. - Säkerhetscertifiering av förskolor Ansvar för insatsen har Barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan med Stadsledningsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen. - Utveckla arbetet med likabehandlingsplaner. Planerna syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Insatsen innebär att vi ska utveckla det praktiska arbetet med enheternas likabehandlingsplaner samt inkludera utvärderingen av likabehandlingsplanen i den årliga kvalitetsredovisningen.

7 Trygghetsprogram för Solna stad (13) Insatser som rör äldre Löpande arbete för målgruppen innefattar individuella genomförandeplaner som bygger på delaktighet där service såsom hemtjänst, trygghetslarm med jourplats, nattpatrull, dagverksamhet, bostadsanpassning, äldreboenden, matlåda och fixarservice erbjuds. Därutöver ställs krav på legitimation vid hembesök. Omvårdnadsnämnden har utsett kontaktpolitiker och arbetar med förtroenderåd och anhörigråd samt Äldreforum. Trygghetsringning erbjuds till ensamma pensionärer med hjälp av andra frivilliga pensionärer. För målgruppen finns information i Solnaguiden och omvårdnadsguiden och det finns ett informationscentrum för anhöriga och seniorer. Stadens äldreombudsman har i uppgift att vägleda allmänheten och organisationer kring frågor som rör äldre. Pågående projekt: Villgott; hälsofrämjande projekt som syftar till att öka välbefinnandet, skapa förutsättningar till stärkt hälsa, skapa förutsättningar för trygghet och skapa förutsättningar för att äldre upplever en meningsfull vardag med livskvalitetsinnehållande insatser för ökad fysisk aktivitet. I arbetet ingår också seniordagen och uppsökande hembesök. Insatser som rör personer med funktionshinder Omsorgsinsatser för personer med funktionshinder erbjuds såsom anpassade bostäder, bostäder med särskild service, daglig sysselsättning, avlösning, kontaktperson, korttidsfamilj, ledsagning och personlig assistans. Staden har handikappkonsulent och personligt ombud för psykiskt funktionshindrade. En nämndövergripande handikapplan finns i syfte att förbättra situationen för personer med funktionshinder genom att anpassa verksamheter och insatser. Planen utgår ifrån FN:s standardregler och revideras med start Tillgänglighetsinventering är genomförd i tre områden; Västra Huvudsta och Råsunda, Centrala Huvudsta kring Huvudstagatan och Östra Råsunda och Vasalund samt i Bergshamra. En tillgänglighetsguide finns via stadens hemsida. All fritidsverksamhet är tillgänglig för barn och ungdomar med funktionshinder. Pågående projekt Tillgänglighet till musik- och kulturskolans verksamhet för personer med funktionshinder.

8 Trygghetsprogram för Solna stad (13) För äldre ska vi: - Skapa ett trygghetsnätverk för äldre Ansvar för insatsen har Omvårdnadsförvaltningen i samverkan med Frivilligorganisationer, Polisen och Stockholmsläns landsting. - Utveckla det fallskadeförebyggande arbetet, genom att vidareutveckla pågående insatser och hitta nya metoder. Ansvar för insatsen har Omvårdnadsförvaltningen i samverkan med Stockholmsläns landsting. För ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder ska vi: - Genomföra tillgänglighetsinventering i centrala Skytteholm, Hagalund, Bagartorp och Ritorp. - Åtgärda hinder i offentliga miljöer - Utveckla tillgänglighetsguiden med redovisning av tillgänglighetsanpassade stråk i staden Ansvar för insatserna har Stadsbyggnadsförvaltningen i samverkan med Stadsledningsförvaltningen.

9 Trygghetsprogram för Solna stad (13) 3. Högriskgrupper och -miljöer samt insatser som främjar säkerhet för utsatta grupper Insatser som rör barn och ungdomar Insatser för barn och ungdomar samt för föräldrar som har effekt på risk- och skyddsfaktorer finns samlade inom ramen för stadens drogförebyggande arbete. Insatserna som beskrivs utförligt i Utvecklingsplan för drogförebyggande arbete är MI; motiverande samtal, arbete vid riskhelger och att erbjuda drogfria ungdomsarrangemang. Socialjour drivs i samverkan mellan åtta kommuner i nordväst i nära samarbete med Polisen. Socialjouren kan ge råd och stöd i akuta ärenden som inte kan vänta till den ordinarie socialtjänsten öppnar. Ärenden som berör barn och ungdomar som far illa prioriteras. Stödcentrum för unga brottsoffer drivs av socialjouren där staden, polisen och åklagarmyndigheten är samverkansparter. För ungdomar i riskzon för missbruk och kriminalitet finns öppenvårdsmottagningen LOKUS - MiniMaria. Inom öppna förskolan bedriver familjepedagoger riktad verksamhet i form av bland annat gruppverksamhet för barn till missbrukande föräldrar, enskilt stöd till barn som bevittnat våld eller själva varit utsatta, föräldragrupp för unga mammor och individuellt- eller familjestöd enligt uppdrag från socialtjänsten. Pågående projekt: I Solna finns Barncentrum, där barn som utsatts för övergrepp möter olika myndighetspersoner på ett och samma ställe. Tanken är att barnen inte ska behöva berätta sin historia mer än en gång och de olika instanserna ska komma till dem i en miljö de känner sig trygga i. Insatser för andra utsatta grupper Socialförvaltningen har en enhetsövergripande kvinnofridsgrupp som tagit fram en handlingsplan för ökad kvinnofrid. Samverkan finns med andra kommuner och Polisen kring Relationsvåldscentrum, en stödverksamhet som ska underlätta samverkan mellan berörda myndigheter för personer över 18 år som har polisanmält hot och/eller våld mot sin person från en närstående vuxen. Solna stad ger stöd till och samarbetar med dagverksamhet för tunga missbrukare, brottsofferjouren och kvinnojouren. Staden står också i förekommande fall för kostnaden för hemlösa på härbärgen. SMADIT Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken, erbjuder förare som ertappas för rattfylleri ett samtal med beroendevården inom 24 timmar. Samverkan sker mellan Polisen, kommuner i länet, Landstinget och andra myndigheter.

10 Trygghetsprogram för Solna stad (13) Skapa och erbjuda alternativa vägar för ungdomar utanför traditionella utbildningar och arbetsmarknad. En utveckling av det kommunala uppföljningsansvaret. Ansvar för insatsen har Barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan med Socialförvaltningen. Samordna insatser för familjer i relationsvåld, tex familjevåldsteam. Ansvar för insatsen har Socialförvaltningen i samverkan med Polis och andra nordvästkommuner.

11 Trygghetsprogram för Solna stad (13) 4. Dokumentation av skadors frekvens och orsaker Incident- och skaderapportering sker i ett webbaserat rapporteringssystem gällande tillbud, skadegörelse, brott och driftstörningar som är knutna till stadens fastigheter. Även väktarbolag rapporterar rondering och åtgärder vid fastigheterna efter varje nattpass i rapporteringssystemet. Systemet har möjligheter som inte utnyttjas i dagsläget för rapportering av t ex personskador och skadegörelse på övrig fysisk miljö. Detta kan utvecklas med fler rapportörer inom verksamheter och aktörer. Brottsstatistik presenteras av Polisen och kan också tas fram genom Brottsförebyggande rådet (BRÅ), där sökning kan göras på brottstyper och kommunnivå. Strada är Vägverkets program som presenterar olyckor och skador som sker i trafik och utemiljö inom den geografiska kommunen. Rapporteringen sker från Polisen och akutsjukvården. Flera undersökningar hjälper staden att mäta Solnabornas trygghet. Polisens trygghetsundersökning baseras på enkätsvar från ett urval av länets invånare. Stockholmsenkäten är en enkätundersökning som genomförs bland elever i år 9 och år 2 på gymnasiet. Frågorna handlar om drogvanor och andra riskbeteenden samt brottsutsatthet. Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomförs sedan 2006 av BRÅ. Folkhälsorapporten genomförs av Stockholms läns landsting och presenterar hälsoläget i Stockholms län. I den här delen vill vi arbeta med att utveckla lokal kunskap om förekomst och frekvens av skador och brott. - Tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram lokal statistik över förekomst och frekvens av skador och brott. Möjlighet att mäta och jämföra år från år. - Utveckla stadens skaderapporteringsprogram Ansvar för insatserna har Stadsledningsförvaltningen i samverkan med samtliga i Trygghetsrådet

12 Trygghetsprogram för Solna stad (13) 5. Utvärdering av insatser i trygghetsprogrammet Ansvarig för respektive insats redovisar löpande till trygghetsrådet hur arbetet fortskrider. Trygghetsrådet redovisar årligen en sammanställning över pågående och genomförda projekt i trygghetsprogrammet. Uppdragsbeskrivning finns för varje insats i bilaga 1. Vi vill förbättra arbetet med utvärdering inom trygghetsområdet. - Upprätta samarbete med Karolinska Institutet för stöd i utvärdering. Ansvar för insatsen har Stadsledningsförvaltningen i samarbete med Karolinska Institutet. - Anlita extern utvärderare för något eller några projekt Ansvar för insatsen har Trygghetsrådet

13 Trygghetsprogram för Solna stad (13) 6. Internationellt utbyte inom trygghetsområdet Flera av Solnas internationella projekt berör till i någon mån trygghet. Pågående projekt är: Healthy stadia 2, stadsledningsförvaltningen deltar som associerad partner i projektet som syftar till att förbättra folkhälsan genom riktade insatser på idrottsarenor. Europeisk volontärsamverkan, kultur- och fritidsförvaltningen både sänder ut och tar emot volontärer inom ramen för EU-programmet Ungdom Ung och aktiv i Europa. KNUT II - Kommunalt nätverk för utveckling. Fem kommuner i Stockholmsregionen samarbetar kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling av socialtjänstpersonal så att de mer effektivt kan stötta personer med försörjningsstöd att bli självförsörjande. European Cities against Child Poverty, socialförvaltningen deltar som associerad partner i projektet som samlar partners från London, Amsterdam, Köpenhamn, Helsingfors och Milano. Syftet är att skapa ett nätverk bland Europeiska städer för att bekämpa barnfattigdom i vid bemärkelse. Growing up in a New Europe, Råsundaskolan i Solna samarbetar med skolor i Tyskland, Storbritannien och Irland kring ungdomars kulturmöten i det nya Europa. Eurocitizens Unity in Diversity, Bergshamraskolan samarbetar med skolor i Turkiet och Belgien kring kulturmöten och ökad kunskap om varandras kulturer. EUdebate, Bagartorpsskolan samarbetar med skolor från Valmiera i Lettland och Viljandi i Estland. Inom projektet studerar eleverna EU-frågor, elevlag debatterar aktuella EU-frågor med varandra och lärarna utvecklar metoder för att integrera EUkunskap i undervisningen. FN:s barnkonvention, Råsunda förskoleområde besöker tre förskolor i Tromsö, Norge och studera hur arbetet med FN:s barnkonvention genomförs i Norge. U Solna stad aspirerar till att bli av WHO utnämnd till Safe Community. Safe Community är en utmärkelse till städer och kommuner i världen som arbetar med skadeförebyggande arbete på ett långsiktigt och strukturerat sätt. - Ta fram en ansökan för Safe Community Ansvar för insatsen har Stadsledningsförvaltningen i samverkan med samtliga i Jenny Trygghetsrådet Johannesson och i samarbete med Karolinska Institutet. Utredare - Vara värd för en internationell konferens inom skadeprevention Ansvar för insatsen har Stadsledningsförvaltningen i samverkan med samtliga i Trygghetsrådet och i samarbete med Karolinska Institutet. 2 Solna deltar som associerad partner, dvs deltar endast i vissa delar och får ta del av resultatet.

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna BAKGRUND OCH SYFTE Under 2003 genomförde det Nationella skadeförebyggande programmet (SFP)

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 1 Bakgrund Fem Fokus Våren 2010 antogs en ny samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö.

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan

Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan 2010 Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan Beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2006-05-24 med årlig revidering Reviderat av barn- och utbildningsnämnden den 20 juni 2010 Framtagna

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Samverkan Trygg och säker stad

Samverkan Trygg och säker stad Samverkan Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse kommun och polis - samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Nationell handlingsplan (RPS 2008) Handbok Samverkan i lokalt brottsförebyggande

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program 2011-2015 1 Inledning Folkhälsorådet har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att revidera det Alkohol- och drogpolitiska programmet som antogs av kommunfullmäktige 16 oktober

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

STADSÖNS FÖRSKOLA. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet

STADSÖNS FÖRSKOLA. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet STADSÖNS FÖRSKOLA Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2013 KONTAKTUPPGIFTER Stadsöns förskola Persvägen 11 954 31 Gammelstad www.lulea.se/stadsonsforskola

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län.

HANDLINGSPLAN 2014. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län. Bilaga: Samverkansavtal mellan Heby kommun och polismyndigheten i Uppsala län. HANDLINGSPLAN 2014 1 Förkortningar: VOF Vård och omsorgsförvaltningen, Individ och familjeomsorgen, (enhet inom VOF), HSLHälso

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Förslag från livsmiljörådet Antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2006 Dnr KS2006/421 Kommunkansliet Alko_06.doc Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Inställning...

Läs mer

s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS 2011.076)

s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS 2011.076) Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2012-05-03 7 (16) s60 Motion (DEX) A safe community - trygg säker kommun (KS 2011.076) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete

Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete Norsjö kommuns förebyggargrupp består av representanter från sociala (IFO, Individ- och familje omsorg), elevhälsan, rektorer, fritidsgård, flyktingverksamhet,

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Trygghetsplan. Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Trygghetsplan. Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Trygghetsplan Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Kårstaängen och Skogsbrynets förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Visioner

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Ett program framtaget av Förebyggande rådet i Skellefteås ingående aktörer i samverkan med landstinget, föreningar och organisationer, samt med

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15 Kommunstyrelsens stab Säby Torg 16/144 80 Rönninge Björn Callmar/Ungdomssamordnare 08 532 598 37, bjorn.callmar@salem.se www.salem.se eller www.plaskis.nu 2007-03-15 Ansökan om utvecklingsmedel till tidigare

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Hur få r bårn du/ni mö ter vetå ått de hår rå tt till delåktighet?

Hur få r bårn du/ni mö ter vetå ått de hår rå tt till delåktighet? Demokratisamordnare Sundsvalls kommun Årlig demokratidag med LUPP-fokus LUPP Utbildning, BK, Demokrati. Ungt inflytande Ungdomsprojekt (jobba med delaktighet utifrån sitt intresse) Demokratiprojekt för

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER

EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER EN SKOLA MOT ALKOHOL OCH DROGER KLIPPANS GYMNASIESKOLOR Information till elever, föräldrar och personal Klippans gymnasieskolor, 264 80 Klippan. Telefon 0435 280 00vx www.klippan.se/gymnasieskolan HANDLINGSPLAN

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Brottsförebyggande rådet 2013-05-27 10 (19) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 18 februari 2013, kl 08.30-11.00. Beslutande Björn Andersson, ordförande Anneli Bengtsson, vice kommunstyrelsens

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 För brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Gullspångs kommun Samverkan mellan Gullspångs kommun och Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR KLIPPANS GYMNASIESKOLOR Information till elever, föräldrar och personal Klippans gymnasieskolor, 264 80 Klippan. Telefon 0435 280 00vx www.klippan.se/gymnasieskolan Mot alkohol

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer