Trygghetsprogram för Solna stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsprogram för Solna stad 2008-2011"

Transkript

1 SOLNA STAD Antaget av 1 (13) Stadsledningsförvaltningen kommunstyrelsen Jenny Johannesson KS/2008:282 Trygghetsprogram för Solna stad Trygghet är att inte behöva vara rädd och att känna sig delaktig och värdefull i samhället. Inledning I Solna bedrivs en mängd trygghetsskapande arbete, såväl inom stadens verksamheter som av andra aktörer och många insatser sker i samverkan. I stort sett allt som en kommun gör, syftar till att skapa trygghet för dess innevånare; barnomsorg, skola, infrastruktur och omsorgsverksamhet. I det här trygghetsprogrammet beskrivs de insatser som har särskild koppling till trygghet och de insatser som går utöver lagstiftningens krav. Syftet med trygghetsprogrammet är att beskriva det gemensamma arbete som vi gör inom trygghetsområdet och att presentera de insatser som vi planerar inom de kommande åren. I programmet beskrivs också det samarbete som staden har med andra viktiga aktörer eftersom trygghetsarbetet inte bara är stadens ansvar utan delas även av Polisen, Räddningstjänsten, Stockholms läns landsting, den ideella sektorn, fastighetsägare, det lokala näringslivet och stadens innevånare. I det vida begreppet trygghet arbetar vi i Solna med fyra tvärsektoriella frågor; brottsförebyggande arbete, drogförebyggande arbete, skadeförebyggande arbete och insatser som främjar trivsel och trygghet i utemiljön i Solna. Det prioriterade arbetet som beskrivs i Utvecklingsplan för drogförebyggande arbete innehåller en mängd preventiva insatser som är en viktig del i trygghetsarbetet. I trygghetsprogrammet hänvisas till dessa insatser. Övergripande inriktning Kommunfullmäktige antog den 31 mars 2008 en trygghetspolicy för staden. Policyn ger en övergripande inriktning och prioritering för stadens trygghetsarbete. Trygghetspolicyn säger: Solna ska vara en trygg stad för alla. Trygghet innebär att medborgarna känner delaktighet och inflytande, att det finns bra och säkra miljöer och ett hälsosamt arbetsliv. Barn och unga ska ha trygga uppväxtvillkor. Det ska vara tryggt att åldras i Solna. Oavsett årstid och tid på dygnet ska det kännas tryggt och trivsamt att bo och vistas i Solna. Trygghetsarbetet i Solna ska vara ett gemensamt ansvar för staden, Polisen, landstinget, andra myndigheter och organisationer i samverkan med föreningslivet och samhället i övrigt. Trygghetsarbetet ska baseras på kunskap om upplevelse av trygghet och utsatthet för skador och brott i Solna och innehålla främjande och förebyggande insatser inriktat på såväl situationell som social prevention 1. 1 Situationell prevention är att genom fysiska åtgärder öka svårigheten och upptäcktsrisken vilket påverkar sannolikheten för att brott skall begås. Social prevention syftar till att påverka människors benägenhet att begå brott.

2 Trygghetsprogram för Solna stad (13) Syftet med Solna stads trygghetsarbete är: att öka tryggheten hos Solnaborna och minska förekomsten av skador och brott i Solna att verka för att trygghetsskapande insatser inom staden och hos externa aktörer samordnas att öka kunskapen om trygghetsskapande insatser i den egna närmiljön Prioriterade områden Trygghetspolicyn delar in trygghetsarbetet i sex områden. 1. Ett aktivt tvärsektoriellt råd som agerar utifrån Solnabornas upplevelse av trygghet och lokala förutsättningar inom det skade- och brottsförebyggande området 2. Ett långsiktigt, varaktigt trygghetsprogram omfattande båda könen och alla åldrar, miljöer och situationer 3. Högriskgrupper och -miljöer samt insatser som främjar säkerhet för utsatta grupper 4. Dokumentation av skadors frekvens och orsaker 5. Uppföljning och utvärdering 6. Internationellt utbyte inom trygghetsområdet. Insatserna i det här trygghetsprogrammet ordnas under dessa sex prioriterade områden. Prioriteringarna på de sex punkterna är hämtade från strukturen för Safe Community. Trygghetsrådet har tagit fram de utvecklingsområden som ingår i programmet.

3 Trygghetsprogram för Solna stad (13) 1. Ett aktivt tvärsektoriellt råd som agerar utifrån Solnabornas upplevelse av trygghet och lokala förutsättningar inom det skade- och brottsförebyggande området Solna stads trygghetsråd (TR) är den drivande kraften i trygghetsarbetet i Solna. Rådet ansvarar för att följa trygghetsarbetet i Solna och svarar för revidering och uppföljning av trygghetsprogrammet. Rådet ska initiera och stimulera nämnder/förvaltningar och externa aktörer att samarbeta i insatser som främjar trygghet. Rådet består av politiker och tjänstemän från stadens nämnder och förvaltningar samt representanter från Polisen, Signalisten, Stockholms läns landsting och centrumledningen; Unibail-Rodamco. Rådets sammansättning prövas löpande. Genom trygghetsrådet sprids kunskap om trygghetsfrämjande insatser mellan organisationerna och genom information via Solna stads hemsida och annan media förmedlas kunskap till innevånarna. Staden samarbetar även med andra aktörer i flertalet nätverk kring aktuella frågor. Exempel är nätverket Råsundamatch med träffar två gånger per år, nätverk för personal som arbetar med målgruppen åringar också det med två träffar per år. Kommunledningen har också regelbundna kontakter med polisledningen för ökad trygghet runt matcherna på Råsunda. I den här delen behöver vi bli bättre på ökad delaktighet och dialog. - Genomföra hearings för medborgare, intressegrupper etc. Ansvar för insatsen har Stadsledningsförvaltningen i samverkan med samtliga i Trygghetsrådet - Genomföra trygghetsvandringar och särskilt utveckla metoden ur ett delaktighetsperspektiv Ansvar för insatsen har Stadsbyggnadsförvaltningen i samverkan med samtliga i Trygghetsrådet - Förbättra interaktiviteten och öka tillgänglighet på hemsidan Ansvar för insatsen har Stadsledningsförvaltningen i samverkan med samtliga i Trygghetsrådet

4 Trygghetsprogram för Solna stad (13) 2. Ett långsiktigt, varaktigt trygghetsprogram omfattande båda könen och alla åldrar, miljöer och situationer Insatser som rör hela befolkningen Staden arbetar kontinuerligt för ökad trafiksäkerhet genom bland annat minskad genomfartstrafik och hastighetsbegränsande åtgärder. För att skapa trygga utemiljöer ses belysning och buskage över. Klottersanering och parkstäd sker kontinuerligt. I samband med att Solna växer, med såväl nya stadsdelar, som Swedbank arena, Mall of Scandinavia och nya universitetssjukhuset läggs stor vikt vid trygghetsfrågorna. Vid nybyggnation använder staden BO05, en handbok för brottsförebyggande och trygghetsskapande i bostäder och bostadsområden som Polisen tagit fram. Stadsbyggnadsnämnden remitterar också planärenden till Polisen, övriga nämnder och andra berörda myndigheter och organisationer. Staden bedriver ett systematiskt säkerhetsarbete inom området skydd mot olyckor (brandskydd, skadegörelse/brott och personsäkerhet) samt beredskap för krishantering vid extraordinära händelser. Brandförsvaret är stadens huvudaktör inom skydd mot olyckor som föranleder räddningstjänst. Riskanalyser av fysisk miljö genomförs av Brandförsvaret samt att staden i samverkan med olika aktörer analyserar krishanteringsförmågan utifrån olika extraordinära händelser. Krishanteringsanalyserna genomförs av alla kommuner i länet och samordnas av Länsstyrelsen för att skapa en riskbild för hela länet. Inom socialförvaltningen finns verksamhet som riktar sig till alla Solnabor. Familjerådgivningen vänder sig till par och familjer med relationsproblem. Hyresrådgivaren erbjuder hjälp att diskutera förslag till lösningar för att förhindra att någon blir av med sin lägenhet. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägarna. Budget- och skuldrådgivaren kan hjälpa skuldsatta att gå igenom privatekonomin, diskutera förslag till förbättringar och förebereda kontakter och förhandlingar med fordringsägare och myndigheter.

5 Trygghetsprogram för Solna stad (13) I den här delen vill vi arbeta för en mer Levande stad. - I den fysiska planeringen skapa förutsättningar för kultur, caféer och restauranger etc. som i längden kan bidra till en levande stad. Ansvar för insatsen har Stadsbyggnadsförvaltningen. - Intensifiera planeringen av kulturhus som bidrar till ett levande Solna Centrum på kvällar och helger. Ansvar för insatsen har Kultur- och fritidsförvaltningen. Vi vill också arbeta för ett Snyggt och tryggt Solna. - Skapa Trygga utemiljöer; och särskilt fortsätta arbetet med ökad belysning i Solna Ansvar för insatsen har Stadsbyggnadsförvaltningen i samverkan med Signalisten. - Arbeta med Säkra idrottsanläggningar, utveckling i samband med nya driftformer som görs i samarbete med idrottsföreningar. Ansvar för insatsen har Kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med föreningslivet. Insatser som rör barn och ungdomar och föräldrar Flera insatser för barn och ungdomar samt för föräldrar som har effekt på risk- och skyddsfaktorer finns samlade inom ramen för stadens drogförebyggande arbete. Insatserna som beskrivs utförligt i Utvecklingsplan för drogförebyggande arbete är bland andra Livskunskap (SET) och Föräldrastödsprogram (Komet). I flera delar i det drogförebyggande arbetet ingår insatser från Polisen, såsom tillgänglighetsbegränsning, Stoppa Langningen -kampanj och utbildning för personal om narkotika. Staden har krav på alkolås i alla skolskjutsar. I barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet finns elevhälsan, med skolsköterskor och kurator på skolorna samt skolläkare, skolpsykologer och specialpedagoger i resurscentrum. Ungdomsmottagningen finns för alla ungdomar mellan 12 och 23 år och arbetar med sex-, samlevnads- och kroppsfrågor, och andra viktiga teman som familjen, kulturfrågor, relationer till partner och kamrater. Samtliga förskolor och skolor bedriver värdegrundsarbete och har tagit fram likabehandlingsplaner där rutiner mot bland annat kränkande behandling och skolk finns. Staden har mål för simkunnighet och arbetar med suicidprevention. Den öppna förskolan är en träffpunkt för föräldrar med små barn. I de öppna förskolorna arbetar utbildad personal som kan ge föräldrar råd om lekmaterial, barns utveckling m.m. Fritidsverksamheten för barn och unga är en tydligt trygghetsskapande verksamhet, som erbjuder såväl kulturella aktiviteter, idrottsaktiviteter, ungdomsgårdar, skolbarnomsorg och föreningsliv. Ungdomscoachen arbetar med stödja ungdomsinitiativ och driver ungdomsprojekt. Staden har också ett samarbete med AIK kring fältförlagt arbete och stödjer Solna Vikings projekt om mentorskap för unga tjejer.

6 Trygghetsprogram för Solna stad (13) För barn och ungdomar ska vi: - Implementera metoder för ökad psykisk hälsa bland ungdomar och unga vuxna, exempelvis metoden ACT (Att hantera stress och främja hälsa) Ansvar för insatsen har Socialförvaltningen i samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. - Arbeta med OCN, Open College Network, fritidskurser för ungdomar Ansvar för insatsen har Kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med Barnoch utbildningsförvaltningen och Kompetensförvaltningen. - Öka tryggheten för ungdomar vid helgkvällar/nätter och arrangemang genom samarbete kring fältarbete och fritidsaktiviteter. Ansvar för insatsen har Kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med AIK och Socialförvaltningen. - Kvalitetsmärkning av lek- och fritidsparker, som innebär att ta fram kvalitetskrav för attraktiv utemiljö baserat på barn och föräldrars synpunkter och EU:s krav. Ansvar för insatsen har Kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med Stadsbyggnadsförvaltningen. - Säkerhetscertifiering av förskolor Ansvar för insatsen har Barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan med Stadsledningsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen. - Utveckla arbetet med likabehandlingsplaner. Planerna syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Insatsen innebär att vi ska utveckla det praktiska arbetet med enheternas likabehandlingsplaner samt inkludera utvärderingen av likabehandlingsplanen i den årliga kvalitetsredovisningen.

7 Trygghetsprogram för Solna stad (13) Insatser som rör äldre Löpande arbete för målgruppen innefattar individuella genomförandeplaner som bygger på delaktighet där service såsom hemtjänst, trygghetslarm med jourplats, nattpatrull, dagverksamhet, bostadsanpassning, äldreboenden, matlåda och fixarservice erbjuds. Därutöver ställs krav på legitimation vid hembesök. Omvårdnadsnämnden har utsett kontaktpolitiker och arbetar med förtroenderåd och anhörigråd samt Äldreforum. Trygghetsringning erbjuds till ensamma pensionärer med hjälp av andra frivilliga pensionärer. För målgruppen finns information i Solnaguiden och omvårdnadsguiden och det finns ett informationscentrum för anhöriga och seniorer. Stadens äldreombudsman har i uppgift att vägleda allmänheten och organisationer kring frågor som rör äldre. Pågående projekt: Villgott; hälsofrämjande projekt som syftar till att öka välbefinnandet, skapa förutsättningar till stärkt hälsa, skapa förutsättningar för trygghet och skapa förutsättningar för att äldre upplever en meningsfull vardag med livskvalitetsinnehållande insatser för ökad fysisk aktivitet. I arbetet ingår också seniordagen och uppsökande hembesök. Insatser som rör personer med funktionshinder Omsorgsinsatser för personer med funktionshinder erbjuds såsom anpassade bostäder, bostäder med särskild service, daglig sysselsättning, avlösning, kontaktperson, korttidsfamilj, ledsagning och personlig assistans. Staden har handikappkonsulent och personligt ombud för psykiskt funktionshindrade. En nämndövergripande handikapplan finns i syfte att förbättra situationen för personer med funktionshinder genom att anpassa verksamheter och insatser. Planen utgår ifrån FN:s standardregler och revideras med start Tillgänglighetsinventering är genomförd i tre områden; Västra Huvudsta och Råsunda, Centrala Huvudsta kring Huvudstagatan och Östra Råsunda och Vasalund samt i Bergshamra. En tillgänglighetsguide finns via stadens hemsida. All fritidsverksamhet är tillgänglig för barn och ungdomar med funktionshinder. Pågående projekt Tillgänglighet till musik- och kulturskolans verksamhet för personer med funktionshinder.

8 Trygghetsprogram för Solna stad (13) För äldre ska vi: - Skapa ett trygghetsnätverk för äldre Ansvar för insatsen har Omvårdnadsförvaltningen i samverkan med Frivilligorganisationer, Polisen och Stockholmsläns landsting. - Utveckla det fallskadeförebyggande arbetet, genom att vidareutveckla pågående insatser och hitta nya metoder. Ansvar för insatsen har Omvårdnadsförvaltningen i samverkan med Stockholmsläns landsting. För ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder ska vi: - Genomföra tillgänglighetsinventering i centrala Skytteholm, Hagalund, Bagartorp och Ritorp. - Åtgärda hinder i offentliga miljöer - Utveckla tillgänglighetsguiden med redovisning av tillgänglighetsanpassade stråk i staden Ansvar för insatserna har Stadsbyggnadsförvaltningen i samverkan med Stadsledningsförvaltningen.

9 Trygghetsprogram för Solna stad (13) 3. Högriskgrupper och -miljöer samt insatser som främjar säkerhet för utsatta grupper Insatser som rör barn och ungdomar Insatser för barn och ungdomar samt för föräldrar som har effekt på risk- och skyddsfaktorer finns samlade inom ramen för stadens drogförebyggande arbete. Insatserna som beskrivs utförligt i Utvecklingsplan för drogförebyggande arbete är MI; motiverande samtal, arbete vid riskhelger och att erbjuda drogfria ungdomsarrangemang. Socialjour drivs i samverkan mellan åtta kommuner i nordväst i nära samarbete med Polisen. Socialjouren kan ge råd och stöd i akuta ärenden som inte kan vänta till den ordinarie socialtjänsten öppnar. Ärenden som berör barn och ungdomar som far illa prioriteras. Stödcentrum för unga brottsoffer drivs av socialjouren där staden, polisen och åklagarmyndigheten är samverkansparter. För ungdomar i riskzon för missbruk och kriminalitet finns öppenvårdsmottagningen LOKUS - MiniMaria. Inom öppna förskolan bedriver familjepedagoger riktad verksamhet i form av bland annat gruppverksamhet för barn till missbrukande föräldrar, enskilt stöd till barn som bevittnat våld eller själva varit utsatta, föräldragrupp för unga mammor och individuellt- eller familjestöd enligt uppdrag från socialtjänsten. Pågående projekt: I Solna finns Barncentrum, där barn som utsatts för övergrepp möter olika myndighetspersoner på ett och samma ställe. Tanken är att barnen inte ska behöva berätta sin historia mer än en gång och de olika instanserna ska komma till dem i en miljö de känner sig trygga i. Insatser för andra utsatta grupper Socialförvaltningen har en enhetsövergripande kvinnofridsgrupp som tagit fram en handlingsplan för ökad kvinnofrid. Samverkan finns med andra kommuner och Polisen kring Relationsvåldscentrum, en stödverksamhet som ska underlätta samverkan mellan berörda myndigheter för personer över 18 år som har polisanmält hot och/eller våld mot sin person från en närstående vuxen. Solna stad ger stöd till och samarbetar med dagverksamhet för tunga missbrukare, brottsofferjouren och kvinnojouren. Staden står också i förekommande fall för kostnaden för hemlösa på härbärgen. SMADIT Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken, erbjuder förare som ertappas för rattfylleri ett samtal med beroendevården inom 24 timmar. Samverkan sker mellan Polisen, kommuner i länet, Landstinget och andra myndigheter.

10 Trygghetsprogram för Solna stad (13) Skapa och erbjuda alternativa vägar för ungdomar utanför traditionella utbildningar och arbetsmarknad. En utveckling av det kommunala uppföljningsansvaret. Ansvar för insatsen har Barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan med Socialförvaltningen. Samordna insatser för familjer i relationsvåld, tex familjevåldsteam. Ansvar för insatsen har Socialförvaltningen i samverkan med Polis och andra nordvästkommuner.

11 Trygghetsprogram för Solna stad (13) 4. Dokumentation av skadors frekvens och orsaker Incident- och skaderapportering sker i ett webbaserat rapporteringssystem gällande tillbud, skadegörelse, brott och driftstörningar som är knutna till stadens fastigheter. Även väktarbolag rapporterar rondering och åtgärder vid fastigheterna efter varje nattpass i rapporteringssystemet. Systemet har möjligheter som inte utnyttjas i dagsläget för rapportering av t ex personskador och skadegörelse på övrig fysisk miljö. Detta kan utvecklas med fler rapportörer inom verksamheter och aktörer. Brottsstatistik presenteras av Polisen och kan också tas fram genom Brottsförebyggande rådet (BRÅ), där sökning kan göras på brottstyper och kommunnivå. Strada är Vägverkets program som presenterar olyckor och skador som sker i trafik och utemiljö inom den geografiska kommunen. Rapporteringen sker från Polisen och akutsjukvården. Flera undersökningar hjälper staden att mäta Solnabornas trygghet. Polisens trygghetsundersökning baseras på enkätsvar från ett urval av länets invånare. Stockholmsenkäten är en enkätundersökning som genomförs bland elever i år 9 och år 2 på gymnasiet. Frågorna handlar om drogvanor och andra riskbeteenden samt brottsutsatthet. Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomförs sedan 2006 av BRÅ. Folkhälsorapporten genomförs av Stockholms läns landsting och presenterar hälsoläget i Stockholms län. I den här delen vill vi arbeta med att utveckla lokal kunskap om förekomst och frekvens av skador och brott. - Tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram lokal statistik över förekomst och frekvens av skador och brott. Möjlighet att mäta och jämföra år från år. - Utveckla stadens skaderapporteringsprogram Ansvar för insatserna har Stadsledningsförvaltningen i samverkan med samtliga i Trygghetsrådet

12 Trygghetsprogram för Solna stad (13) 5. Utvärdering av insatser i trygghetsprogrammet Ansvarig för respektive insats redovisar löpande till trygghetsrådet hur arbetet fortskrider. Trygghetsrådet redovisar årligen en sammanställning över pågående och genomförda projekt i trygghetsprogrammet. Uppdragsbeskrivning finns för varje insats i bilaga 1. Vi vill förbättra arbetet med utvärdering inom trygghetsområdet. - Upprätta samarbete med Karolinska Institutet för stöd i utvärdering. Ansvar för insatsen har Stadsledningsförvaltningen i samarbete med Karolinska Institutet. - Anlita extern utvärderare för något eller några projekt Ansvar för insatsen har Trygghetsrådet

13 Trygghetsprogram för Solna stad (13) 6. Internationellt utbyte inom trygghetsområdet Flera av Solnas internationella projekt berör till i någon mån trygghet. Pågående projekt är: Healthy stadia 2, stadsledningsförvaltningen deltar som associerad partner i projektet som syftar till att förbättra folkhälsan genom riktade insatser på idrottsarenor. Europeisk volontärsamverkan, kultur- och fritidsförvaltningen både sänder ut och tar emot volontärer inom ramen för EU-programmet Ungdom Ung och aktiv i Europa. KNUT II - Kommunalt nätverk för utveckling. Fem kommuner i Stockholmsregionen samarbetar kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling av socialtjänstpersonal så att de mer effektivt kan stötta personer med försörjningsstöd att bli självförsörjande. European Cities against Child Poverty, socialförvaltningen deltar som associerad partner i projektet som samlar partners från London, Amsterdam, Köpenhamn, Helsingfors och Milano. Syftet är att skapa ett nätverk bland Europeiska städer för att bekämpa barnfattigdom i vid bemärkelse. Growing up in a New Europe, Råsundaskolan i Solna samarbetar med skolor i Tyskland, Storbritannien och Irland kring ungdomars kulturmöten i det nya Europa. Eurocitizens Unity in Diversity, Bergshamraskolan samarbetar med skolor i Turkiet och Belgien kring kulturmöten och ökad kunskap om varandras kulturer. EUdebate, Bagartorpsskolan samarbetar med skolor från Valmiera i Lettland och Viljandi i Estland. Inom projektet studerar eleverna EU-frågor, elevlag debatterar aktuella EU-frågor med varandra och lärarna utvecklar metoder för att integrera EUkunskap i undervisningen. FN:s barnkonvention, Råsunda förskoleområde besöker tre förskolor i Tromsö, Norge och studera hur arbetet med FN:s barnkonvention genomförs i Norge. U Solna stad aspirerar till att bli av WHO utnämnd till Safe Community. Safe Community är en utmärkelse till städer och kommuner i världen som arbetar med skadeförebyggande arbete på ett långsiktigt och strukturerat sätt. - Ta fram en ansökan för Safe Community Ansvar för insatsen har Stadsledningsförvaltningen i samverkan med samtliga i Jenny Trygghetsrådet Johannesson och i samarbete med Karolinska Institutet. Utredare - Vara värd för en internationell konferens inom skadeprevention Ansvar för insatsen har Stadsledningsförvaltningen i samverkan med samtliga i Trygghetsrådet och i samarbete med Karolinska Institutet. 2 Solna deltar som associerad partner, dvs deltar endast i vissa delar och får ta del av resultatet.

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden 2008-11-27 MÅLSÄTTNING Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) i Kristianstad skall verka för att: Öka tryggheten i kommunen

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Svar på motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i

Svar på motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2017-02-07 SID 1 (2) KS/2016:289 Svar på motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer Sammanfattning Miljöpartiet

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun 2012-2013 Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan

Läs mer

ANTAGEN KF 2012-06-18 118

ANTAGEN KF 2012-06-18 118 ANTAGEN KF 2012-06-18 118 2 (5) INLEDNING Folkhälso- och Trygghetsplanen omfattar alla kommunmedborgare i Borgholm och utgör grunden för ett framgångsrikt och långsiktigt arbete med folkhälso- och trygghetsfrågor.

Läs mer

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna BAKGRUND OCH SYFTE Under 2003 genomförde det Nationella skadeförebyggande programmet (SFP)

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa Folkhälsoplan 2015-2018 Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Folkhälsoplanen 2015-2018 Folkhälsoplanens mål och därmed handlingsplan bygger

Läs mer

Bilaga 1: Styrdokument

Bilaga 1: Styrdokument 1 : 1 Bilaga 1: Styrdokument Läroplan för grundskolan, Lgr11 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE POLICY

DROGFÖREBYGGANDE POLICY DROGFÖREBYGGANDE POLICY 2 DROGFÖREBYGGANDE POLICY Nacka kommuns policy för drogförebyggande arbete för åldrarna 0 18 år. Antagen av Kommunstyrelsen 4 maj 2009. NACKA KOMMUNS DROGFÖREBYGGANDE POLICY Det

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun

Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av Kommunfullmäktige 2009-12-14 Barn- och ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun Syfte Barn- och ungdomspolitiska programmet samlar och tydliggör kommunens vilja och inriktning

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för föräldrastöd Program för föräldrastöd 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt program. Eksjö kommun

Barn- och ungdomspolitiskt program. Eksjö kommun Barn- och ungdomspolitiskt program Eksjö kommun Barn och ungdomar känner stolthet och glädje över sin hemort Antaget av kommunfullmäktige 2007-01-25, 121 Innehållsförteckning INLEDNING OCH BAKGRUND...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fjärilens förskola - Växsjö Byskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fjärilens förskola - Växsjö Byskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fjärilens förskola - Växsjö Byskola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvarig för planen Catrine Elversson, förskolechef Vår vision Vår

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 6 Lidåkers fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för utveckling av alkohol- och drogförebyggande insatser

Ansökan om statsbidrag för utveckling av alkohol- och drogförebyggande insatser Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-02-27 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Ansökan om statsbidrag för utveckling

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde Orkesterns förskola avd Näktergalen Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-10 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor,

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Brottsförebyggande arbete i Enskede-Årsta- Vantör

Brottsförebyggande arbete i Enskede-Årsta- Vantör ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELDFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (4) 2012-08-27 Handläggare: Britt Widell Telefon: 08-508 14 476 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Brottsförebyggande

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2017/2018 Fåraherdens förskola Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna i skolområdet Ängen orebro.se Inledning Verksamheten

Läs mer

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun Brottsförebyggande program för Ronneby kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2012-04-26 Antagen: KF 121/2012 Innehållsförteckning Lokala brottsförebyggande rådets uppgift... 2 Ronneby

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2015-2016 2015-10-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STJÄRNSUNDS FÖRSKOLA

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STJÄRNSUNDS FÖRSKOLA 2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STJÄRNSUNDS FÖRSKOLA 2015-2016 2015-10-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

Karlsviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Karlsviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Karlsviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen: Karlsviks förskola, Disponentvägen 10, 975 94 Luleå Ansvariga för planen: Förskolechef

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

De nationella målen för folkhälsoarbete är också Eslövs kommuns mål. Se www.fhi.se : Folkhälsans målområden

De nationella målen för folkhälsoarbete är också Eslövs kommuns mål. Se www.fhi.se : Folkhälsans målområden Rådet för Hälsa och Trygghet 2011 01 11 Eslövs kommun Mandatrapport 2007-2010 Denna mandatrapport ger en överblick över hur Rådet för Hälsa och Trygghet i Eslövs kommun löst sin uppgift under mandatperioden.

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014, angående ungdomars drogvanor, kriminalitet, psykisk hälsa, samt risk-och skyddsfaktorer

Stockholmsenkäten 2014, angående ungdomars drogvanor, kriminalitet, psykisk hälsa, samt risk-och skyddsfaktorer Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande 6.-549/14 Sida 1 (5) 2014-11-15 Handläggare Susanne Aplehag Balotis Telefon: 08-508 15 049 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad: 150114 Upprättad: 150615 Gäller till: 160831 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkskolan och Kyrkskolans fritidshem Innehåll Vår vision Vad säger lagen Till dig som elev Till

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016 Folkhälsoplan för Partille 2015 2016 Innehåll Del 1 3 Folkhälsa 3 Uppgift 3 Folkhälsoarbete 3 Mål och fokusområden 4 Övergripande mål 4 Inriktningsmål livscykelperspektiv 4 Fokusområden 4 Del 2 Handlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristallens

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristallens Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristallens förskola. 2016/2017 Kristallens vision På Kristallens förskola ska alla känna sig trygga och inte utsättas för någon form av diskriminering

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012

Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012 Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012 Barnkonventionen sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus. Konventionen bygger på perspektivet att barnets bästa

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet

Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet Trygghet och säkerhet Sollentuna kommun Övergripande syfte med förarbetet inom trygghetsoch säkerhet i Sollentuna kommun Det övergripande syftet är att öka

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Det skall vara vägledande för nämnder och förvaltningar i verksamhetsplanering

Läs mer

2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA

2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2012-2013 2012-10-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Balltorps förskolor 20130419 Annette Kimmehed Förskolechef Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 1 Bakgrund Fem Fokus Våren 2010 antogs en ny samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

ABCDE. Stadens strategi mot droger och missbruk - yttrande till revisionskontoret. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut

ABCDE. Stadens strategi mot droger och missbruk - yttrande till revisionskontoret. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut Stadsmiljö- och planeringsavdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2003-10-18 DNR 124-681/03 Handläggare: Gunilla Schedin Hahn Tfn: 08-508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping

Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping Beslut om åttapunktsprogrammet 1. Ungas tillgång till alkohol och droger ska minskas genom tidig upptäckt 2. Minska risken för

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA.

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. 100825 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade,

Läs mer

Skolans arbetsmiljö:

Skolans arbetsmiljö: Barn och ungdomsnämndens plan 2004-2007 Folkhälsoplanen 2004-2008 Skolans arbetsmiljö: Trygga, säkra och utvecklande skolor. Götene tryggt och säkert Utgångspunkter: Läroplaner och styrdokument Arbetsmiljölagen

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

LOKALA UPPSALA. Verksamhetsberättelse för det lokal brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun 2014-01-01-2014-12-31

LOKALA UPPSALA. Verksamhetsberättelse för det lokal brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun 2014-01-01-2014-12-31 yppsala "KOMMUN KOMMUNLEDNINGS KONTORET Handläggare Datum Carina Börjesdotter Samordnare Lokala brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun 2015-03-04 UPPSALA KOMMUNSTYRELSE mk 2015-03- 2 7 Diarienr.)/ SA

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1 Handlingsplan för FN:s barnkonvention Bilaga 1 Bakgrund Vad är barnkonventionen FN: s konvention om barnets rättigheter antogs i FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige var ett av de första

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

Opalens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Opalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Opalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola avd. Opalen Ansvariga för planen Pedagogerna på Opalen Vår vision Vår vision är att föräldrar

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling FRIDÅSENS FÖRSKOLA HT 2014 VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling FRIDÅSENS FÖRSKOLA HT 2014 VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling FRIDÅSENS FÖRSKOLA HT 2014 VT 2015 1 Innehåll Bakgrund Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Handlingsplan Köpings brottsförebyggande råd

Handlingsplan Köpings brottsförebyggande råd Handlingsplan 2016 Köpings brottsförebyggande råd Köpings kommun Rapporten skriven av: William Wikström Antagen av: Brå-Köping. 2016-06-02 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se/bra

Läs mer

STADSÖNS FÖRSKOLA. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet

STADSÖNS FÖRSKOLA. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet STADSÖNS FÖRSKOLA Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2013 KONTAKTUPPGIFTER Stadsöns förskola Persvägen 11 954 31 Gammelstad www.lulea.se/stadsonsforskola

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer