Årsredovisning. Brf Pahl 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Brf Pahl 10"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Pahl 10 Räkenskapsåret 2010

2 Brf Pahl 10 1(10) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÅRSREDOVISNING 2010 PAHL Brf Pahl 10 Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Pahl 10 i Stockholm avger härmed följande redovisning för verksamhetsåret 2010 enligt paragraf 43 i lagen om ekonomiska föreningar. Förvaltningsberättelse Stämma Föreningens 21:e ordinarie föreningsstämma ägde rum den 10 maj Styrelse Föreningens styrelse har sedan den 10 maj 2010 haft följande sammansättning. Erik Forsting, Åsögatan 172 (ordförande) Elisabet Baggström, Åsögatan 172 (sekreterare) Per Jonsson, Borgmästargatan 10 A (fastighetsfrågor) Kristian Lindquist, Åsögatan 172 Åke Fredriksson, Borgmästargatan 10 A (suppleant) Christer Nilsson, Borgmästargatan 10 B (suppleant) Styrelsen har under 2010 haft 11 protokollförda sammanträden. Särskilda ansvarsområden Följande personer utanför styrelsen har på styrelsens uppdrag bevakat särskilda ansvarsområden: Michael Calmhede (tvättstugan); Victor Calmhede (hemsidan). Dessutom har följande styrelsemedlemmar haft särskilda ansvarsområden: Erik Forsting (nycklar); Karin Vangbo (gården). Revisorer Under året har Irené Andersson-Calmhede och Karin Vangbo varit revisorer.

3 Brf Pahl 10 2(10) Kameral förvaltning Föreningens kamerala förvaltning har på styrelsens uppdrag utförts av Rådrum Mäkleri & Förvaltning. Teknisk förvaltning Föreningens tekniska förvaltning har på styrelsens uppdrag utförts av Valvet i Stockholm AB. Renolab Städ och Fastighetsservice har under året anlitats för trappstädningen i fastigheten. Anställda Föreningen har inte haft några anställda under året. Lokalhyresgäster Föreningen har två butikslokaler som under året hyrts ut till Uniformskonsulten i Sverige AB (som under året övertagit kontraktet för lokalen från Accessory People Sweden AB) och Ljusarkitektur Piippo & Ödmann. Städdag Den 3 maj 2010 genomfördes en städdag för gård och gemensamma utrymmen. Nya medlemmar Under 2010 har bostadsrätten till 10 lägenheter förändrats genom överlåtelser. Som nya medlemmar i föreningen har antagits: Lgh 101 David Morgenstern Lgn 121 Erik Svensson & Eva Martini Lgn 141 Ann Ljunghorn Lgh 151 Clara Ågerup Lgh 313 Steffi Eckelmann & Marc Panas Lgh 314 Anders Oppeböen Lgh 324 Lucia Elgerud Norström Lgh 333 Marie Renman Lgh 342 Jenni Laukkanen Lgh 343 Tommy Karlsson & Peter Karlsson Lgh 352 Susanne Skoog Reparationer och underhåll Föreningen har under hösten 2009 genomfört en obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Under 2010 har ett antal anmärkningar åtgärdats och återbesiktning genomförts. Inga anmärkningar återstår. Arbetet har utförts av Peter Sotare. Mindre reparationer och underhållsarbeten i fastigheten, klottersanering med mera, har genomförts löpande av föreningens tekniska förvaltare och av enskilda medlemmar.

4 Brf Pahl 10 3(10) Balkonger Vid den ordinarie föreningsstämman den 12 maj 2009 beslutades att bifalla en motion om att bygga balkonger mot gården under förutsättning att medlemmar intresserade av balkong träffar nödvändiga avtal med föreningen. Våren 2010 har arbetet med balkonger slutförts då åtta balkonger och ett franskt fönster monterades i lägenheter mot gården. Arbetet har utförts av WMP Balkong AB. Webbplats Föreningen har sedan 2004 en webbplats, Sidan har under året uppdaterats av Viktor Calmhede i samarbete med styrelsen. Föreningens ekonomi Föreningens ekonomiska resultat och ställning vid årets utgång framgår av resultat- och balansräkningen samt bokslutskommentarer. Styrelsen föreslår att ansamlad förlust om kronor och 2010 års resultat om kronor disponeras så att till föreningens fond för yttre underhåll, i enlighet med stadgar, avsätts kronor och i ny räkning överföra uppkommen vinst om kronor. Stockholm den 1 januari 2011 Styrelsen för Brf Pahl 10

5 Brf Pahl 10 4(10) Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Årsavgifter, hyror mm Rörelsens kostnader Fastighetskötsel/städning Reparationer och underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Fastighetsskatt Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar av anläggningstillgångar Byggnad Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Skatteränta ej skattepliktig Räntekostnader och liknande resultatposter Kapitalkostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Statlig skatt 0-23 Årets resultat

6 Brf Pahl 10 5(10) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad 8, Mark Finansiella anläggningstillgångar Insats SBC Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordran avgifter/hyror Skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa, bank och värdepapper Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

7 Brf Pahl 10 6(10) Balansräkning Not Eget kapital, och skulder Eget kapital 11 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Nästa års amortering Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital, och skulder Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Övriga ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 Brf Pahl 10 7(10) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade från föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningskostnader och beräknad ekonomiska livslängd.övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter Avskrivningar i procent Byggnad 0,5 % 0,5 % Fasad 2,0 % 2,0 % 1 Årsavgifter, hyror mm Årsavgifter Hyror lokaler Prel f-skatt lokaler Återbetalning all framtid Diverse intäkter Administr intäkter Fastighetsskötsel och städning Snöröjning Grovsopor Sotning Serviceavtal hiss Serviceavtal Fastighetsskötsel entreprenad Städning entreprenad Gård Förbrukningsmaterial

9 Brf Pahl 10 8(10) 3 Reparationer och underhåll Lokal VVS Tvättstuga Elinstallationer Hiss Vattenskada Ventilation Konsult Lås Fastighetsunderhåll Övrigt Taxebundna kostnader Vattenkostnader Värmekostnader El-och gaskostnader Sophämtning Övriga driftskostnader Försäkringskostnader Kabel-TV Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Styrelseomkostnader Förvaltningsarvode Konsultarvode Administration Trivselkostnader Avgift organisation Fastighetsskatt Fastighetsskatt

10 Brf Pahl 10 9(10) 8 Byggnad Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Avskrivningar Byggnad Fasad Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkring Förutbetald kabel-tv Förutbetald kostnad anticimex Förutbetald fastighetsskötsel Förutbetalt serviceavtal snöskottning Förutbetald bredband Förutbetald teknisk förvaltning Förutbetald räntekostnad Förutbetald amortering Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåtelse Fond yttre Balanserat Årets insatser avgifter underhåll resultat resultat Belopp vid årets ingång Reservering yttre fond Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång

11 Brf Pahl 10 10(10) 12 Skulder till kreditinstitut Räntesats Stadshypotek 4,80% Rörligt Stadshypotek 4,80% Rörligt SBAB 5,37% SBAB 5,32% SBAB 2,11% Rörligt Swedbank 3,00% Rörligt Swedbank 1,83% Rörligt Kortfristig del Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda avgifter och hyror Upplupen kostnad vatten Upplupen kostnad grovsopor Stockholm den / 2011 Erik Forsting Ordförande Elisabet Baggström Sekreterare Per Johnsson Ledamot Kristian Lindqvist Ledamot Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2011 Irené Andersson-Calmhede Karin Vangbo Revisor Revisor

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2008 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2009 Brf Lilla Korpen 1(12) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2006 Brf Lilla Korpen 1(11) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros.

Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros. Brf Alphyddans Ros 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros. Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen SURBRUNN 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen SURBRUNN 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen SURBRUNN 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Apelsinlunden

Årsredovisning. Brf Apelsinlunden Toffelbacken 33 126 39 Hägersten Telefon: E-post: Årsredovisning för Brf Apelsinlunden 769617-0062 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer