Årsredovisning. Brf Jernet 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Brf Jernet 7"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2007

2 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Fastighet: Järnet 7 Styrelse och revisor Styrelsen har under året haft följande sammansättning (som den såg ut ). Per Naroskin Ordförande Henrik Alsén Kassör t.o.m. 31/ Mårten Wallberg Sekreterare, Kassör fr.o.m. 31/ Jonas Beckman Ledamot Helen Stenbäck Ledamot Eva Lindqvist Suppleant, Ledamot fr.o.m. 31/ Erland Richardson Suppleant Revisor har varit Håkan Daniels. I tur att avgå vid nästa ordinarie föreningsstämma är: Mårten Wallberg Per Naroskin Henrik Alsén (redan avflyttad och har således gått ur styrelsen) Jonas Beckman (vald på två år men har valt att avgå vid stämman) Eva Lindqvist Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 4 juni 2007 i Hälsans hus, Fjällgatan 23 A, Stockholm Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt i flera föreningsangelägenheter samt avhållit 15 st protokollförda sammanträden. Fastigheten består av 66 st medlemslägenheter varav 6 har överlåtits under året. Föreningen har under året upplåtit råvindsyta till 5 lägenheter. Föreningen upplåter med hyresrätt 18 st bostäder och 10 st p-platser. Föreningen har haft en anställd personal under året. Under året har lön utbetalts med kr. Arvoden till styrelse och revisorer har utbetalts med kr. Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har skötts av RådRum Mäkleri & Förvaltning AB. Den tekniska förvaltningen har skötts av Oskars fastighetsförvaltning.

3 Brf Jernet 7 2(10) Fastigheten Under 2007 har följande underhållsarbeten utförts: Avtal om stambyte skrevs med Bengt Borup AB. Stambytet påbörjades under mars I samband med byggnation av vindslägenheter har hissar dragits upp till våning 5. Under 2008 planeras följande underhållsarbeten: Slutförande av stambyte beräknas vara klart i september Ny inredning av hissar beräknas vara klart under våren Sammanfattning för BRF:s Jernet 7 problem i samband med Murrayföretagens konkurs: Bostadsrättsföreningen sålde 2006 råvinden till Murrayföretagen AB, med rättighet och skyldighet för förvärvaren att inreda bostäder. I avtalet ingick också att Murrayföretagen bland annat skulle bekosta och utföra höjning av fastighetens båda hissar till femte våningsplanet. I december 2007 fick styrelsen kännedom om att Murrayföretagen AB var satta under rekonstruktion. Man vidtog då åtgärder för att med hjälp av ett par av de nya medlemmarna på vinden, säkra medel för så stor del som möjligt av de återstående arbetena. 15 mars 2008 gick Murrayföretagen AB i konkurs. Vid konkursen återstod vissa takarbeten samt färdigställande av hissarna. Styrelsens bedömning är att kostnaderna för färdigställande av tak och hissar torde ligga på drygt SEK. Detta är en kostnad som kan komma att helt eller delvis drabba föreningen. För att försöka minimera föreningens ekonomiska skada till följd av Murrayföretagens konkurs har styrelsen uppdragit åt advokat Lasse Gärdlund att utreda ansvarsfördelningen samt att undersöka möjligheterna att få ersättning via försäkringar. Ekonomi Taxeringsvärdet för fastigheten är kr varav kr avser mark. Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: bostäder kr samt lokaler kr. Fastigheten är fullvärdeförsäkrad genom Länsförsäkringar. Årsavgifterna har under året höjts med 25 % från den 1 juli Förslag till resultatdisposition Till föreningsstämman står följande medel: (kronor) Balanserat resultat Avsättning fond yttre underhåll Årets resultat Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras så att i ny räkning överförs Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

4 Brf Jernet 7 3(10) Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Årsavgifter, hyror mm Rörelsens kostnader Fastighetskötsel/städning Reparationer och underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Löner, andra ersättningar/personalkostnader Fastighetsskatt Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar av anläggningstillgångar Byggnad Maskiner och inventarier Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Skatteränta ej skattepliktig Räntekostnader och liknande resultatposter Kapitalkostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Statlig skatt Årets resultat

5 Brf Jernet 7 4(10) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad 9, Mark Inventarier och maskiner Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordran avgifter/hyror Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa, bank och värdepapper Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

6 Brf Jernet 7 5(10) Balansräkning Not Eget kapital, och skulder Eget kapital 13 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond yttre underhåll Fritt eget kapital Dispositionsfond Dispositionsfond Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skatteskulder Anställdas skatter Leverantörsskulder Checkräkningskredit (limit kr) Nästa års amortering Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital, och skulder Ställda säkerheter Övriga ställda panter och säkerheter Ställda säkerheter, fastighetsintäkningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 Brf Jernet 7 6(10) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningskostnader och beräknad ekonomiska livslängd. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter Avskrivningar i procent Byggnad (enligt plan) 0,2 % 0,2 % Fastighetsförbättringar 1,0 % 2,5 % Stambyte 1,0 % 0,0 % Inventarier 10,0 % 0,0 % 1 Årsavgifter, hyror mm Årsavgifter Hyror bostäder Hyror lokaler Hyror p-platser Överlåtelse-/pantsättningsavgift Återbetalning all framtid Diverse intäkter Värmeintäkter Fastighetsskötsel och städning Snöröjning Grovsopor Hiss Serviceavtal Entremattor Städning entreprenad Gård Förbrukningsmaterial

8 Brf Jernet 7 7(10) 3 Reparationer och underhåll Hyreslägenhet Fasad Trapphus Vind/källare Gården VVS Tvättstuga Elinstallationer Hiss Vattenskada Tak Ventilation Fönster Portar Konsult Soprum/sophus Lås Taxebundna kostnader Vattenkostnader Värmekostnader El-och gaskostnader Sophämtning Övriga driftskostnader Försäkringskostnader Kabel-TV Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Fordon drivmedel Styrelseomkostnader Revisionsarvode Förvaltningsarvode Konsultarvode Administration Trivselkostnader Avgift organisation Kortidsinventarier Övriga driftkostnader

9 Brf Jernet 7 8(10) 7 Löner, andra ersättningar och personalkostnader Löner fastighetsskötsel Arbetsgivaravgifter Styrelsearvode Fastighetsskatt Fastighetsskatt Skattereduktion Avskrivningar byggnad Byggnad Fastighetsförbättringar Stambyte Byggnad Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

10 Brf Jernet 7 9(10) 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkring Förutbetald kabel-tv Förutbetald serviceavtal Fastighetsägarna Förutbetald Resta Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåtelse- Fond yttre Dispositions- Årets insatser avgifter underhåll fond resultat Belopp vid årets ingång Förändring under året Omföring fond yttreunderh Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång Skulder till kreditinstitut Kreditgivare Räntesats Ändringsdag Swedbank Hypotek AB Swedbank Hypotek AB Swedbank Hypotek AB Swedbank 4,22% rörlig ränta Avgår kortfristig del Checkräkningskredit Beviljad kredit Utnyttjad kredit

11 Brf Jernet 7 10(10) 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna sociala avgifter Upplupna räntekostnader Förutbetalda avgifter och hyror Upplupen kostnad el Upplupen kostnad städning Stockholm den Per Naroskin Ordförande Mårten Wallberg Kassör Jonas Beckman Ledamot Helen Stenbäck Ledamot Eva Lindqvist Ledamot Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den Håkan Daniels Revisor

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2008 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bf Eldaren 1 upa

Årsredovisning. Bf Eldaren 1 upa Årsredovisning för Bf Eldaren 1 upa Räkenskapsåret 2006 Bf Eldaren 1 upa 1(9) Styrelsen för Bf Eldaren 1 upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2009 Brf Lilla Korpen 1(12) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2006 Brf Lilla Korpen 1(11) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pahl 10

Årsredovisning. Brf Pahl 10 Årsredovisning för Brf Pahl 10 Räkenskapsåret 2010 Brf Pahl 10 1(10) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÅRSREDOVISNING 2010 PAHL 10 2011-01-01 Brf Pahl 10 Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros.

Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros. Brf Alphyddans Ros 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros. Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ålkistan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 15 juni 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Solna Laveringen 1 och 2, Ripstigen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen SURBRUNN 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen SURBRUNN 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen SURBRUNN 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Krönet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Krönet Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Krönet Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pelikan 10

Årsredovisning. Brf Pelikan 10 Årsredovisning för Brf Pelikan 10 769603-6495 Räkenskapsåret 2013 2 (15) Styrelsen för Brf Pelikan 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Apelsinlunden

Årsredovisning. Brf Apelsinlunden Toffelbacken 33 126 39 Hägersten Telefon: E-post: Årsredovisning för Brf Apelsinlunden 769617-0062 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer