BESIKTNINGSOBJEKTET. Johan och Charlotte Stiernstedt. Johan Stiernstedt. Johan Stiernstedt Charlotte Stiernstedt Per Lundman, del av besiktningstiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESIKTNINGSOBJEKTET. Johan och Charlotte Stiernstedt. Johan Stiernstedt. Johan Stiernstedt Charlotte Stiernstedt Per Lundman, del av besiktningstiden"

Transkript

1 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Närbypark 38:14, Parkvägen 39, Näsbypark, Täby Kommun Lagfaren ägare Johan och Charlotte Stiernstedt Uppdragsgivare Johan Stiernstedt Närvarande vid besiktningen Johan Stiernstedt Charlotte Stiernstedt Per Lundman, del av besiktningstiden Besiktningsman Rolf Utling Besiktningsdag Torsdag Väderlek Ca 18 º C, solsken Byggnaden 2-plans villa uppförd 1938 Övriga byggnader Carport / förråd Beskrivning Huvudbyggnad Undergrund Lera ( bedömt ) Grundkonstruktion Grundsulor Grundmurar - Bjälklag Trä Stomme Betonghålsten ( bedömt ), trä Fasad Träpanel Yttertak Tegel Uppvärmning Kombipanna ( olje el ) Ventilation Självdrag

2 7 BESIKTNINGSRESULTAT HANDLINGAR Tillhandahållna handlingar Säljares upplysningar, uppgifterna har ej kontrollerats - Planritningar tillhandahölls. - Det kan finnas elledningar av äldre typ i byggnaden. Det föreligger inga problem med elsystemet. Det föreligger inga problem med vatten- och avloppsledningar. Det föreligger inga problem med värmesystemet. Fasigheten gränsar till friområde. Det har ej noterats några avvikande lukter eller mögellukter i byggnaden. Radonmätning har utförts år Årsmedelvärde av radon = 190 Bq/m3 enligt protokoll daterat Provtryckning av öppna spisens rökgång har ej utförts under senare år. OKULÄR BESIKTNING UTVÄNDIGT Mark kring byggnad - Byggnaden bedömes vara uppförd på sättningskänslig mark. Det är känt att bl.a. grundvattensänkningar, sprängningar, tung trafik, torra somrar etc. är faktorer som kan påverka byggnadens grundläggning. Det noterades en del sättningar i markplattor. Hussockel m m - Sockeln är klädd med Platonmatta och ej åtkomlig för besiktning. Platonmattan sticker upp ovan marknivå vilket ej är enligt tillverkarens anvisning. Där Platonmattan delvis har tagits bort på gavel mot söder noterades putsskador på sockeln.

3 8 Fasad - Fasaden består av stående träpanel. Fasadpanelen är delvis något vriden / spjälkad och underhåll av fasadpanelen har enligt uppgift ej utförts. Ytbehandling av fasad bör utföras. Fönster / dörrar - Fönster har stickprovskontrollerats. Fönstren är till större del kopplade tvåglas. Två fönster och altandörr på övervåningen är utförda med treglas isolerglas. Delvis målnings- och kittningsbehov samt delvis justeringsbehov. Yttertak - Takbeklädnaden består av tegelpannor ovan underlagspapp och läkt. Taket har stickprovsbesiktigats. Taket bedömes vara omlagt med ny underlagspapp, läkt och nya takpannor i början av 1970-talet. Normal livslängd för liknande takbeläggningar bedömes till år. Det noterades några spruckna takpannor som bör bytas ut. Vittringsskador finns i ett antal takpannor. Gummiduk runt avloppsavluftningsröret är ej fackmannamässigt monterad. Avluftningsrör från äldre expansionskärl kan tas bort. Anslutning mellan takpannor och vattplåt på ett takfall på gavel mot söder är ej helt fullgod. Målningsbehov av vindskivor. Omläggning av underlagspapp och läkt bör kalkyleras på grund av takets ålder och noterade förhållanden.

4 9 INVÄNDIGT Bottenvåning Allmänt - Byggnaden är uppförd under en tidsperiod när det normalt saknas kapillärbrytande material ( t.ex. singel eller makadam ) under betonggolven. Man bör räkna med att betonggolven samt nedre del av grundmurar / väggar kan vara påverkade av markfukt. Fukten orsakas av diffusion (fuktinträngning i ångfas) och kapillärsugning. Det är vanligt förekommande vid inredning av källarutrymmen och ovan betonggolv på mark att utförandet är sådant att man erhåller problem i form av fuktrelaterade skador. Grundprincipen för att undvika fuktrelaterade skador ( t.ex mögel, röta ) är att inget organiskt material t.ex. träreglar, mineralull skall befinna sig i fuktig miljö. Vid inredning av golv- och väggkonstruktioner som kan påverkas av fukt bör utförandet vara fuktsäkert. Sådana konstruktioner kan vara Platon, Nivellgolv, klinker etc. Betonggolvet är delvis påbyggt med en ovanliggande golvkonstruktion. Se riskanalys Byggnaden lutar något mot söder på grund av äldre marksättningar. Enligt uppgift har det ej noterats några märkbara förändringar beträffande lutningar / sättningar i byggnaden under de ca 37 år som nuvarande ägare bebott huset. Nedre del av bottenvåningens ytterväggar / grundmurar är enligt uppgift omisolerade / omdränerade ca år Normal livslängd för grundmursisolering / dräneringsledning är ca år. VA-serviser ( vatten - och avloppsledning från hus till förbindelsepunkt i gata ) bedömes vara äldre. Vindfång - Klinkergolv i utrymmet. Inga speciella noteringar.

5 10 Hall - Del av utrymmet är beläget under altan. Bjälklag under underbyggda altaner och balkonger är alltid riskkonstruktioner för läckage och kondensskador och kräver extra noggrant underhåll. Läckage och kondensskador kan vara svåra att upptäcka i tid. Enligt uppgift har det ej noterats några indikationer på fukt i tak under altanen under de ca 37 år som nuvarande ägare bebott huset. Klinkergolv i utrymmet. Inga speciella noteringar för övrigt. Duschrum - Utrymmet är utfört med kakelplattor på väggar och klinkerplattor på golv och är enligt uppgift renoverat år Enligt uppgift finns det dåtidens fuktspärrar bakom kakelplattor på väggar och dåtidens tätskikt under klinkerplattor på golv. Det noterades en plastmatta som tätskikt i golvkonstruktionen. Kompletterande tätning bör utföras i anslutning till tvättställsavloppets golvgenomföring. ( Spricka finns i en kakelplatta i det nedersta kakelskiftet i duschplatsen ). Äldre golvbrunn av gjutjärn har ej bytts ut i samband med renoveringen vilket eventuellt kan innebära inskränkningar i byggnadens hem- och villaförsäkring. Tvättställskranar är tröga. Korridor - Klinkergolv i utrymmet. Elcentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare finns i utrymmet. Inga speciella noteringar för övrigt. Pannrum - Kombipannan är enligt uppgift installerad år Det noterades eternitplattor i tak. Eternit innehåller asbest. Golvbrunnen är en äldre gjutjärnsgolvbrunn.

6 11 Trappförråd Bastu - Utrymmet är enligt uppgift renoverat år Klinkergolv i utrymmet. Inga speciella noteringar. Tvättstuga - Utrymmet är utfört med målade väggar och klinkerplattor på golv och är enligt uppgift renoverat år Med tanke på renoveringsåret bör man kunna förutsätta att det finns dåtidens tätskikt under klinkerplattor på golv. Äldre golvbrunn av gjutjärn har ej bytts ut i samband med renoveringen vilket eventuellt kan innebära inskränkningar i byggnadens hem- och villaförsäkring. Tvättmaskinen är tillverkad år Äldre torktumlare. Teknisk och ekonomisk livslängd är uppnådd. Matsal Kök talsstandard i utrymmet. Äldre maskinell utrustning. Teknisk och ekonomisk livslängd är uppnådd. Diskmaskinen är tillverkad år Läckageskydd saknas under kyl / frys. Altan - Altanen är enligt uppgift uppförd i mitten av 1990-talet. Inga speciella noteringar. Sovrum Övrigt bottenvåning - Det noterades vissa sprickförekomster i bottenvåningens ytterväggar.

7 12 Övervåning Klädkammare Hall Badrum - Utrymmet är utfört med tapet på väggar och plastmatta på golv och är enligt uppgift renoverat år Badkarsblandarens omkopplingsvred fungerar ej fullgott. Golvlutningen mot golvbrunnen bedömes vara acceptabel i anslutning till badkaret. För övrigt bedömes golvet vara relativt "plant". Äldre standard. Utrymmet motsvarar ej dagens krav på fuktspärrar och tätskikt. Renovering bör kalkyleras / utföras. Allrum Sovrum 1 - Fönster är i sämre skick och utbyte bör kalkyleras. Inga speciella noteringar för övrigt. Vardagsrum - Fuktfläckar på vägg i anslutning till hushörn, torrt vid besiktningstillfället, är enligt uppgift äldre. Inga speciella noteringar för övrigt. Sovrum 2 Altan - Altanen är belagd med falsad plåt vilket är positivt. Det noterades delvis rostangrepp på altanplåten. Skrapning och målning av altanplåten bör utföras. Mindre glipa mellan altanplåt och altandörrens tröskel bör åtgärdas. Underhållsbehov av altanräcke.

8 13 Vind - Vindsbjälklagets isolering består av kutterspån. Kondensbildning ( svärtning ) och tunnare vita beläggningar noterades delvis på yttertaksinbrädningen vilket är vanligt förekommande i äldre byggnader. Övrigt invändigt - Det noterades delvis golvlutning och knarr i golv / bjälklag vilket är vanligt förekommande i äldre byggnader. Carport - Byggnaden är enligt uppgift uppförd år En ny lag har upprättats vad gäller kontroller av oljetankar. Oljetankar inomhus skall kontrolleras vart 6:e år senast den 1 juli (Utomhus senast 1 juli 2004.) Efter kontrollen skall ett besiktningsprotokoll upprättas som skall finnas tillgängligt i bostadshuset. För de som har tanken ovan jord skall kopia skickas till kommunen som är tillsynsmyndighet. Tanken är besiktigad utan anmärkning år Ny tankbesiktning bör utföras. RISKANALYS - Golvkonstruktioner / väggsyllar ovan betonggolv i bottenvåningen är riskkonstruktioner för fukt- och mögelproblem om organiskt material är i kontakt med fuktig betong / fuktig miljö. Enda sättet att bedöma förhållandet är genom att göra konstruktionerna inspekterbara. - Se notering under mark kring byggnaden. FORTSATT TEKNISK UTREDNING Solna VärderingsHuset Småhus AB Rolf Utling

BESIKTNINGSOBJEKTET. Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun. Barbro Fornstedt. Torsdag 2015-05-28 / 2015-0111

BESIKTNINGSOBJEKTET. Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun. Barbro Fornstedt. Torsdag 2015-05-28 / 2015-0111 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Barbro Fornstedt Uppdragsgivare Barbro Fornstedt Närvarande vid besiktningen Barbro Fornstedt

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille. Gabriella Gamberale Stille

BESIKTNINGSOBJEKTET. Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille. Gabriella Gamberale Stille 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Sjökanten 12, Borgvägen 23 A, Sjöberg, Sollentuna Kommun Lagfaren ägare Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille Uppdragsgivare Gabriella Gamberale Stille Närvarande vid

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gautiod 3, Gautiodsvägen 3 B, Djursholm, Danderyds kommun. Ann-Britt Hed. Anna Hed Anders Tjärnvall, del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gautiod 3, Gautiodsvägen 3 B, Djursholm, Danderyds kommun. Ann-Britt Hed. Anna Hed Anders Tjärnvall, del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Gautiod 3, Gautiodsvägen 3 B, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Ann-Britt Hed Uppdragsgivare Ann-Britt Hed Närvarande vid besiktningen Ann-Britt Hed Anna Hed Anders

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Klingstabacken 7, Edsviksvägen 36 A, Klingsta, Danderyds kommun. Roger Hagafors. Roger Hagafors, stor del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Klingstabacken 7, Edsviksvägen 36 A, Klingsta, Danderyds kommun. Roger Hagafors. Roger Hagafors, stor del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Klingstabacken 7, Edsviksvägen 36 A, Klingsta, Danderyds kommun Lagfaren ägare Susanne Hagafors Roger Hagafors Uppdragsgivare Roger Hagafors Närvarande vid besiktningen

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun. Kristian Hansen. Maria Hansen Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun. Kristian Hansen. Maria Hansen Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun Lagfaren ägare Kristian Hansen Maria Hansen Uppdragsgivare Kristian Hansen Närvarande vid besiktningen Kristian Hansen

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Altuna 8, Uppsala Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ROSÄTTRA 5:25 Rosättravägen 12, Norrtälje Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Å 1:12, Uddevalla Å 302, Forshälla Göteborg 2015-05-10 Ingemar Sandstedt Math Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres Svenssons

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 118-14197 27 AUGUSTI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING BLOMKÅLSSVAMPEN 2 Sockenvägen 436, 122 63 Enskede Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 151-049 5 JANUARI 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING VIGGBYHOLM 80:18 Vretvägen 18, 183 63 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: UGGLUM 155:1 Fastighetens adress: HAGEVÄGEN 2 433 64 SÄVEDALEN Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Förhandsbesiktning Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Polygonv 15 187 66 Täby Tfn 0771-322 322 Fax 08-768

Läs mer

Järfälla 2007-05-10 Eminenta

Järfälla 2007-05-10 Eminenta UNDERHÅLLSPLAN/TEKNISK BESIKTNING BRF VALASKJALF 12, DANDERYD KOMMUN Järfälla 2007-05-10 Eminenta ZDRAVKO KOPPARVIK AV SITAC CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN NR: 0153/05 AV SBR GODKÄND Distribution: Levererat

Läs mer

Förhandsbesiktning. Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö. Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö. Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2 UPPDRAG 118-1411 4 FEBRUARI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2 HAGTORNEN 5 Borgargatan 17, 761 60 Norrtälje Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-054 ANGE DATUM ÖVERLÅTELSEBESIKTNING TRUMPETEN 11 Almvägen 54, 187 34 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12 Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 2015-103 8 APRIL 2015 I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING STOCKHOLM URMAKAREN 40 Gesällbacken 9, 129 40 Hägersten Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING LILLA SLÄSSBO 1:157 Skånska Vägen 9, Järlåsa Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 2015-127 28 APRIL 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING SOLLENTUNA HÖGVAKTEN 10 Furuvägen 7, 191 40 Sollentuna Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 151-1524 9 FEBRUARI 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING VÄRMDÖVIK 1:570 Lostigen 26, 139 40 Värmdö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

U P P S AL A K Å B O 4 6 : 5 Banérgatan 11, Uppsala

U P P S AL A K Å B O 4 6 : 5 Banérgatan 11, Uppsala U P P S AL A K Å B O 4 6 : 5 Banérgatan 11, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare Samhällsbyggarna Medlemmar i SBR-K Svenska

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Södertäljevägen 16, Tungelsta Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MUNSPELET 21 Fastighetens adress: NOAKS VÄG 5A 125 55 ÄLVSJÖ Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Torslanda 5:54, Göteborg Fyrskensvägen 6, Göteborg Göteborg 2015-05-07 Joakim Persson, Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 118-1497 21 MAJ 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÄLMSTA 1:101 Kanalvägen 5, 760 40 Väddö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Rasbokils-Tibble 13:12 Rasbokils-Tibble Tallhammar 330 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per-Olov Jensen

Läs mer

Milgatan 3. Romben 2. Byggnadsingenjör Bert Granberg 2015-08-24

Milgatan 3. Romben 2. Byggnadsingenjör Bert Granberg 2015-08-24 B.RA Besiktningar AB Romben 2 Byggnadsingenjör Bert Granberg 2015-08-24 B.RA Besiktningar AB telefon: 070-665 00 88 e-mail: info@brabesiktningar.nu Stjärnorpsvägen 17 590 77 Vreta Kloster organisationsnummer:

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-091 30 APRIL 2013 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING KLENA 5:75 Klenavägen 67, 136 69 Vendelsö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer