BESIKTNINGSOBJEKTET. Gautiod 3, Gautiodsvägen 3 B, Djursholm, Danderyds kommun. Ann-Britt Hed. Anna Hed Anders Tjärnvall, del av tiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESIKTNINGSOBJEKTET. Gautiod 3, Gautiodsvägen 3 B, Djursholm, Danderyds kommun. Ann-Britt Hed. Anna Hed Anders Tjärnvall, del av tiden"

Transkript

1 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Gautiod 3, Gautiodsvägen 3 B, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Ann-Britt Hed Uppdragsgivare Ann-Britt Hed Närvarande vid besiktningen Ann-Britt Hed Anna Hed Anders Tjärnvall, del av tiden Besiktningsman Mikael Sivertsson Besiktningsdag / uppdragsnummer Måndag / Väderlek Växlande ca 9-14 C Byggnaden 1½-plans villa med källare uppförd 1906 Övriga byggnader - Beskrivning Huvudbyggnad Undergrund Grundkonstruktion Grundmurar Bjälklag Stomme Fasad Yttertak Uppvärmning Ventilation Berg, morän (bedömt) Grundsulor, murar till berg Betong Trä, betong Trä Träpanel Betongpannor, tegelpannor Vattenburen. Luft-/vattenvärmepump och elpatron dockad med äldre värmepanna. Delvis luftburen värme. Självdrag

2 6 BESIKTNINGSRESULTAT HANDLINGAR Tillhandahållna handlingar - Planritningar, radonmätningsprotokoll och protokoll avseende täthetsprovning av eldstäder och rökgångar tillhandahölls. Säljares upplysningar, uppgifterna har ej kontrollerats - Elledningar är omdragna på 1980-talet. - Inga problem med elsystemet föreligger. - Inga problem med vatten- och avloppsledningar föreligger. - VA-servis (vatten- och avloppsledning från byggnad till förbindelsepunkt i gata) och el- och teleservis är från år Inga problem med värmesystemet föreligger. - Inga avvikande lukter eller mögellukter har noterats i byggnaden. - Läckage från tvättställ i badrum på övervåningen inträffade vid årsskiftet Tvättstället nyttjas ej längre. Inga skador uppkom. - Vid skyfall kan vatten tränga in källare men försvinner mycket snabbt via sprickor i betonggolven. - Radonmätning är utförd år Årsmedelvärde av radon = 100 Bq/m³ enligt protokoll daterat Provtryckning av eldstäder och tillhörande rökkanaler är utförd utan anmärkning enligt protokoll daterat Fastigheten berörs av diverse servitut.

3 7 OKULÄR BESIKTNING UTVÄNDIGT Mark kring byggnad - Marken lutar delvis något mot byggnaden vilket medför ett ökat ytvattentryck mot husgrunden. - Stuprörsvatten bör avledas från husgrunden. - Avfrostningsvatten från luft-/vattenvärmepumpens utomhusdel bör avledas från husgrunden. - Det är ej lämpligt med fuktbindande rabatter eller växtlighet intill husgrunden. Hussockel m m - Sockeln är putsad. - En del ytliga putssprickor förekommer vilket är normalt. - Betongentrétrappa som ansluter till byggnaden innebär risk för fuktsugning till anslutande konstruktionsdelar. Fasad - Fasaden utgörs av liggande träpanel. - Fasaden är enligt uppgift målad år Det noterades en del färgflagning, främst mot söder, och målning av delar av fasaden bör kalkyleras / utföras. Fönster - Fönster har stickprovskontrollerats. - Fönster är i huvudsak kopplade tvåglas. - Fönster är delvis enkelfönster med eller utan innanfönster. - Fönster är delvis i behov av skrapning, kittning och målning.

4 8 Yttertak - Yttertaket är utfört med tegelpannor ovan underlagspapp och läkt eller betongpannor ovan underlagspapp och läkt. - Yttertaket belagt med tegelpannor är enligt uppgift omlagt år Yttertak belagt med betongpannor (takfall mot norr) är enligt uppgift omlagt på 1980-talet. - Normal livslängd för yttertak med denna typ av utförande är ca år. - På grund av mycket brant taklutning har besiktning endast utförts från taklucka. I övrigt har besiktning utförts från marknivå. - Det noterades mindre glipa mellan skorstenens fotplåt och plåt kring taklucka. Åtgärd bör utföras för att undvika uppkomst av läckage. - Glipa mellan avluftningsrör från expansionskärl och anslutande plåt. Glipan bör tätas. - En del mossa förekommer på takfall mot norr. - Träd invid byggnaden innebär att trädavfall hamnar på tak och i hängrännor. Rensning erfordras med jämna mellanrum. En del trädavfall noterades. - En hängränna saknas på gavel mot väster. Det noterades tecken på mindre skavank i vindskivor på gavel mot väster. Vindskivor på nämnda ställe täcks ej fullgott av snednocksplåt. - En del färgflagning noterades på vindskivor och på burspråkets plåtar. - Det noterades takskada i takfot nedanför skorsten på entrésida. Se fortsatt teknisk utredning. - Med anledning av noterad takskada i anslutning till skorsten bör takfall mot norr närmare kontrolleras. Altan - En del rötskador i räckesstolpar och altanräckets överliggare. - Altanräcket är lågt.

5 9 Balkong - Det noterades en del färgflagning och tecken på läckage på balkongens undersida. Balkongens tätskikt bedöms vara uttjänt och renovering bedöms erfordras. INVÄNDIGT Allmänt - Byggnaden är i behov av renovering / modernisering. - Byggnaden var delvis belamrad vid besiktningstillfället och vissa ytor därmed ej besiktningsbara. Besiktning ingår i köparens undersökningsplikt. Källare Allmänt - Byggnaden är uppförd under en tidsperiod när det normalt saknas kapillärbrytande material (t ex singel eller makadam) under betonggolvet. Man bör utgå ifrån att betonggolvet och nedre delar av grundmurar / väggar kan vara påverkade av markfukt. Fukten orsakas av diffusion (fuktvandring i ångfas) och kapillärsugning. Organiskt material i fuktig miljö är alltid riskkonstruktioner för fukt-, mögel- och rötskador. Det är vanligt förekommande att inredning av källarutrymmen och betonggolv på mark utförs på sådant sätt att man erhåller problem med fukt. Grundprincipen för att undvika fuktrelaterade skador är att inget organiskt material (t ex träreglar, mineralull) ska befinna sig i fuktig miljö. Vid inredning av golv- och väggkonstruktioner som kan påverkas av fukt bör utförandet vara fuktsäkert. Sådana konstruktioner kan vara Platon, Nivellgolv, klinker etc. - Det noterades sprickor och delvis skador i betonggolven vilket är vanligt förekommande i äldre byggnader där armering i normalfallet saknas. - Dränering och fuktisolering av grundmurar är äldre. Normal livslängd för dränering och fuktisolering av grundmurar är ca år. Omdränering och omisolering bör kalkyleras / utföras på grund av ålder och lokalt förhöjda fuktindikationer på grundmurar samt att vatteninträngning enligt uppgift kan förekomma i samband med skyfall. - Trämellanväggar som ansluter till betonggolv bedöms kunna skadas av fuktbelastning. - Det är få uppvärmningskällor i källare.

6 10 Förråd 1 - Oljetanken uppfyller ej ställda krav enligt utförd besiktning En del torra fuktfläckar i tak i anslutning till avloppsrör. - Elcentral med jordfelsbrytare är placerad ovan källartrappa. Matkällare Pannutrymme - Äldre värmepanna. - Elpatron är tillverkad år Varmvattenberedaren är tillverkad år Golvbrunnen är av gjutjärn. - Eternitplattor i tak. Eternit innehåller asbest. Torkrum - Det finns en elradiator i utrymmet som enligt uppgift ej nyttjas. Tvättstuga - Äldre standard. - Det finns ett betongkar i utrymmet. - Golvbrunnen är av gjutjärn. - Luftvärmepump är enligt uppgift installerad år Äldre maskinell utrustning. Normal teknisk livslängd är uppnådd. Det finns även några äldre ej inkopplade maskiner i utrymmet.

7 11 Garage - Garaget är ej helt urgrävt. - Betonggolvet är i sämre skick och delar av garaget saknar betonggolv. - Det noterades några sprickor i väggar / grundmurar. - Betongbjälklaget mot bottenvåningen är isolerat med cellplast. - Det noterades, i ej urgrävd del av utrymmet, spår av att vatten kan tränga in i utrymmet. - Det finns en oljetank i utrymmet som ej uppfyller ställda krav enligt besiktning utförd Äldre otäta garagedörrar. Bottenvåning Entréhall Vardagsrum - Liten spricka i fönsterruta. Matsal Veranda Sovrum Köksentré - Droppskyddsbricka finns ej under frysskåp. Kök - Köket bedöms vara renoverat på 1970-talet. - Köksavloppet är provisoriskt tätat i skåp under diskbänk. - Droppskyddsbricka finns ej under kylskåp. - Äldre elspis och köksfläkt. Normal teknisk livslängd är uppnådd.

8 12 Serveringsrum - Sprickor i en fönsterruta. Passage Wc-rum - Plastmatta på golv är ej fackmässigt inlagd. - Frånluftsventil saknas, fönster finns. Trappförråd - På synliga delar noterades inget avvikande. Övervåning Hall 1 Sovrum 1 - Sprickor i två fönsterrutor. Sovrum 2 Snedgarderob 1 - En del torra fuktfläckar på masoniteskivor i anslutning till bortbyggt takfönster. Fläckarna bedöms ha uppkommit innan yttertaket på detta takfall lades om, enligt uppgift år Sovrum 3 Sovrum 4 Sovrum 5 - Dropp från radiatorventil. Åtgärdsbehov. Snedgarderob 2 Snedgarderob 3 - Tvättställ nyttjas enligt uppgift inte. Funktionskontroll har ej utförts. Hall 2 - En del svaj i golv.

9 13 Badrum - Utrymmet är enligt uppgift renoverat i mitten av 1980-talet. - Klinker på golv och kaklade eller målade väggar. - Det noterades sprickor i en del golvplattor. - Golvbrunnen är av gjutjärn. - Golvlutningen mot golvbrunnen är ej fullgod. Golvet bedöms vara relativt plant. - Lilla tvättstället nyttjas enligt uppgift ej. - Skruvhål i vägg ovan det inbyggda badkaret bör tätas. - Äldre standard. Uppfyller ej dagens krav på tätskikt och fuktspärrar. Renovering bör utföras. Förråd - Elcentral med jordfelsbrytare finns i utrymmet. - Det noterades en de spår av läckage vid takvinkel ovan fönster. Bedöms kunna ha uppkommit innan yttertaket lades om enligt uppgift på 1980-talet. Vid stickprovskontroll noterades ingen förhöjd fuktindikation. Linneskåp Vind - Vindsbjälklaget är isolerat med torv eller sågspån. - Det noterades en del missfärgningar och delvis vit beläggning på yttertaksinbrädningen vilket är normalt förekommande i äldre byggnader. - En del fuktfläckar i anslutning till expansionskärlets avluftningsrör och avloppsavluftningsröret. Vid besiktningstillfället noterades ingen förhöjd fuktindikation. Övrigt - Det noterades en del svikt och knarr samt delvis lutningar i golv / bjälklag vilket är normalt förekommande i äldre byggnader.

10 14 RISKANALYS - Se under hussockel m m beträffande betongentrétrappa. FORTSATT TEKNISK UTREDNING - Med anledning av noterad takskada i takfot nedanför skorsten på entrésida erfordras en fördjupad undersökning för att fastställa skadornas omfattning och åtgärdsbehov. Solna VärderingsHuset Småhus AB Mikael Sivertsson

BESIKTNINGSOBJEKTET. Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun. Barbro Fornstedt. Torsdag 2015-05-28 / 2015-0111

BESIKTNINGSOBJEKTET. Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun. Barbro Fornstedt. Torsdag 2015-05-28 / 2015-0111 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Barbro Fornstedt Uppdragsgivare Barbro Fornstedt Närvarande vid besiktningen Barbro Fornstedt

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Klingstabacken 7, Edsviksvägen 36 A, Klingsta, Danderyds kommun. Roger Hagafors. Roger Hagafors, stor del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Klingstabacken 7, Edsviksvägen 36 A, Klingsta, Danderyds kommun. Roger Hagafors. Roger Hagafors, stor del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Klingstabacken 7, Edsviksvägen 36 A, Klingsta, Danderyds kommun Lagfaren ägare Susanne Hagafors Roger Hagafors Uppdragsgivare Roger Hagafors Närvarande vid besiktningen

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun. Kristian Hansen. Maria Hansen Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun. Kristian Hansen. Maria Hansen Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun Lagfaren ägare Kristian Hansen Maria Hansen Uppdragsgivare Kristian Hansen Närvarande vid besiktningen Kristian Hansen

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille. Gabriella Gamberale Stille

BESIKTNINGSOBJEKTET. Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille. Gabriella Gamberale Stille 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Sjökanten 12, Borgvägen 23 A, Sjöberg, Sollentuna Kommun Lagfaren ägare Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille Uppdragsgivare Gabriella Gamberale Stille Närvarande vid

Läs mer

Järfälla 2007-05-10 Eminenta

Järfälla 2007-05-10 Eminenta UNDERHÅLLSPLAN/TEKNISK BESIKTNING BRF VALASKJALF 12, DANDERYD KOMMUN Järfälla 2007-05-10 Eminenta ZDRAVKO KOPPARVIK AV SITAC CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN NR: 0153/05 AV SBR GODKÄND Distribution: Levererat

Läs mer

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Förhandsbesiktning Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Polygonv 15 187 66 Täby Tfn 0771-322 322 Fax 08-768

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ROSÄTTRA 5:25 Rosättravägen 12, Norrtälje Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Altuna 8, Uppsala Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 118-14197 27 AUGUSTI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING BLOMKÅLSSVAMPEN 2 Sockenvägen 436, 122 63 Enskede Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 2015-127 28 APRIL 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING SOLLENTUNA HÖGVAKTEN 10 Furuvägen 7, 191 40 Sollentuna Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Å 1:12, Uddevalla Å 302, Forshälla Göteborg 2015-05-10 Ingemar Sandstedt Math Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres Svenssons

Läs mer

Förhandsbesiktning. Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö. Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö. Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING LILLA SLÄSSBO 1:157 Skånska Vägen 9, Järlåsa Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 2015-103 8 APRIL 2015 I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING STOCKHOLM URMAKAREN 40 Gesällbacken 9, 129 40 Hägersten Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-054 ANGE DATUM ÖVERLÅTELSEBESIKTNING TRUMPETEN 11 Almvägen 54, 187 34 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Södertäljevägen 16, Tungelsta Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 151-049 5 JANUARI 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING VIGGBYHOLM 80:18 Vretvägen 18, 183 63 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2 UPPDRAG 118-1411 4 FEBRUARI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2 HAGTORNEN 5 Borgargatan 17, 761 60 Norrtälje Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Änglamarksstigen 2, Bergshamra Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 O2524 Torpa-Kärra 6 142 Kärra bygata 12 Kärradal Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Torpa-Kärra 6:142 Namn: Harriet Lidzén Gatuadress: Kärra bygata 12

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: UGGLUM 155:1 Fastighetens adress: HAGEVÄGEN 2 433 64 SÄVEDALEN Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 151-1524 9 FEBRUARI 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING VÄRMDÖVIK 1:570 Lostigen 26, 139 40 Värmdö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12 Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 O2684 Borret 8 Frejagatan 16a Mölndal Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Borret 8 Namn: Ali Riad Gatuadress: Frejagatan 16a Postadress: Frejagatan 16a

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 U10921 Rörby 8 99 Målstavägen 5 B Bälinge Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Rörby 8:99 Namn: Helén Umberg Gatuadress: Målstavägen 5 B Postadress: Målstavägen

Läs mer

Överlåtelsebesiktning. Postnr Ort Telefon E-post. Uppdragsnr. köpargenomgång Pris för uppdraget. Närvarande

Överlåtelsebesiktning. Postnr Ort Telefon E-post. Uppdragsnr. köpargenomgång Pris för uppdraget. Närvarande Fastighetsbeteckning Kalmar del av Vadstena 1:3 Gatuadress Överlåtelsebesiktning Uppdragsgivare Thomas Aheim Postadress Turenäs 917 Postnr Ort Postnr Ort 380 30 Rockneby Telefon E post Sida 1 av 12 Fastighetsägare

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Rasbokils-Tibble 13:12 Rasbokils-Tibble Tallhammar 330 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per-Olov Jensen

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 118-1497 21 MAJ 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÄLMSTA 1:101 Kanalvägen 5, 760 40 Väddö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Linnéan 7 Namn: Bertil Carlson Gatuadress: Långåkersgatan 10 Postadress: Långåkersgatan 10 Ort: Kungälv Postnr: 442

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Torslanda 5:54, Göteborg Fyrskensvägen 6, Göteborg Göteborg 2015-05-07 Joakim Persson, Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres

Läs mer