BESIKTNINGSOBJEKTET. Klingstabacken 7, Edsviksvägen 36 A, Klingsta, Danderyds kommun. Roger Hagafors. Roger Hagafors, stor del av tiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESIKTNINGSOBJEKTET. Klingstabacken 7, Edsviksvägen 36 A, Klingsta, Danderyds kommun. Roger Hagafors. Roger Hagafors, stor del av tiden"

Transkript

1 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Klingstabacken 7, Edsviksvägen 36 A, Klingsta, Danderyds kommun Lagfaren ägare Susanne Hagafors Roger Hagafors Uppdragsgivare Roger Hagafors Närvarande vid besiktningen Roger Hagafors, stor del av tiden Susanne Hagafors Per Lundman, kort del av tiden Besiktningsman Mikael Sivertsson Besiktningsdag / uppdragsnummer Tisdag / Väderlek Växlande ca 11 C Byggnaden 1½-plans villa med delvis källare uppförd 1974 Övriga byggnader - Beskrivning Huvudbyggnad Undergrund Grundkonstruktion Grundmurar Bjälklag Stomme Fasad Yttertak Uppvärmning Ventilation Berg, morän (bedömt) Betongplatta, krypgrund Leca, lättbetong, betong Lättbetong, trä Trä Målat tegel, träpanel Glacerat tegel, plåt Vattenburen. Bergvärme Mekanisk frånluft, självdrag

2 6 BESIKTNINGSRESULTAT HANDLINGAR Tillhandahållna handlingar - Planritning fanns att tillgå. Säljares upplysningar, uppgifterna har ej kontrollerats - Inga problem föreligger med elsystemet. - Inga problem föreligger med vatten- och avloppsledningar. - Inga problem föreligger med värmesystemet. - Det finns vattenburen golvvärme i kök och wc-rum i bottenvåningen samt i badrum och duschrum på våning 1 tr. - Inga avvikande lukter eller mögellukter har noterats i byggnaden. - Mindre läckage inträffade i badrum på våning 1 tr ca år Åtgärdat. - Korttidsmätning av radon pågår. - Öppna spisen och utvändig grill nyttjas och fungerar. - Målning av träpanelsfasad mot öster och söder ska utföras år Målning av några fönsters utsida på våning 1 tr ska utföras år Några isolerglasfönster är punkterade. - Fastigheten berörs av servitut avseende avloppsledning. - Det finns en del spår av fuktpåverkan på väggar i garage och i korridor i källare.

3 7 OKULÄR BESIKTNING UTVÄNDIGT Mark kring byggnad - Marken lutar delvis mot byggnaden vilket medför ett ökat ytvattentryck mot husgrunden. Hussockel - Sockeln är putsad. - Det noterades en del mindre sprickor vilket är normalt för denna typ av konstruktion. Fasad - Fasaden utgörs delvis av målat tegel. - Fasaden utgörs delvis av stående träpanel. Fönster - Fönster har stickprovskontrollerats. - Fönster är tvåglas eller treglas isolerglas. - Isolerglasfönster har begränsad livslängd beträffande täthet mellan isolerglasrutor. - Det noterades att några isolerglasfönster är punkterade. - Inga speciella noteringar i övrigt. Yttertak - Yttertaket är utfört med enkupiga glacerade takpannor bedömt från byggnadsåret. - På grund av mycket brant taklutning har besiktning endast utförts i anslutning till takstegar samt från takdel med shingeltak ovan uteplats. - Normal livslängd för yttertak med detta utförande uppskattas till år. - Del av yttertaket nedanför takkupa på baksidan är enligt uppgift omlagt med ny takduk, läkt och återanvändning av takpannor år 2009.

4 8 - Det noterades att ca 5 10 takpannor är spruckna och erfordrar utbyte. - Det noterades att en del takpannor är vittringsskadade. - Det noterades en del rost på yttertakets plåtar. - Det noterades rostig krönplåt på skorstenen. - En del justeringsbehov av nockpannor. Glipor noterades delvis mellan nockpannor och översta raden takpannor. - Träd invid byggnaden innebär att trädavfall hamnar på tak och i hängrännor. Rensning erfordras med jämna mellanrum. Rengöringsbehov av hängrännor. - En del justeringsbehov av blyplåtar. - Takstegar är rostiga. - Takkupa på baksida är utförd med falsad plåt. - Utstickande tak över altan m m är utfört med shingel. Shingeltakets ålder är ej känd. Normal livslängd för denna typ av takbeläggning utförande är ca år. Det noterades en del moss- och lavpåväxt på shingeltaket. Omläggning av shingeltaket bör kalkyleras inom några år. Förråd 1 - Förrådet har utvändig entré. Förråd 2 - Förrådet har utvändig entré. Garage - En del mindre sprickor i sockelputs. - Kantskada och frilagd armering ovan garageport. Pool - Pool med tillhörande utrustning har ej besiktigats.

5 9 INVÄNDIGT Krypgrund - Grundläggningen är delvis utomhusventilerad krypgrund. Det är allmänt känt att krypgrunder / torpargrunder är riskkonstruktioner för uppkomst av mikrobiella skador (fukt, mögel- och rötskador). Många faktorer i krypgrunder kan påverka inomhusmiljön t ex misslukter som kan spridas upp i ovanliggande utrymmen. Orsaken till att utomhusventilerade krypgrunder är riskkonstruktioner för mikrobiella skador är, att det i vårt klimat blir temperaturskillnader över året mellan utomhusluften och luften i krypgrunden, vilket kan medföra kondensbildning t ex när varmare luft tränger in i utrymmet och kyls ned. Ånghalten / luftfuktigheten blir hög under vissa perioder av året. Vidare kan det ske vatteninträngning till utrymmet utifrån. Grundprincipen är att det ska vara torrt klimat i krypgrunden samt att utrymmet är rensat från löst organiskt material (trä m m). Det finns olika sätt att reducera ånghalten / luftfuktigheten i en krypgrund bl a via plastfolie på mark, kondensisolering av grundmurar samt installation av avfuktare. - Det noterades tecken på att vatten kan tränga in på bergsytor. Det noterades delvis kalk-/saltutfällning på grundmurar och mellanvägg mot korridor. Förhållandet upplevdes som relativt torrt vid besiktningstillfället. Organiskt skräp på marken förekommer i mycket begränsad omfattning. Det noterades en del sprickor i lättbetongbjälklaget. Det noterades en del kondensdroppar på bergvärmerören. Bergvärmeanläggning (bergvärmepump och separat varmvattenberedare) är enligt uppgift installerad år Evakueringsvatten från värmesystemet rekommenderas samlas upp i kärl.

6 10 Källare Allmänt - Byggnaden är uppförd under en tidsperiod när det normalt är ett tunnare lager av skiftande kvalitet av kapillärbrytande material (t ex singel eller makadam) under betonggolvet. Man bör utgå ifrån att betonggolvet och nedre delar av grundmurar / väggar kan vara påverkade av markfukt. Fukten orsakas av diffusion (fuktvandring i ångfas) och kapillärsugning. Organiskt material i fuktig miljö är alltid riskkonstruktioner för fukt-, mögel- och rötskador. Det är vanligt förekommande att inredning av källarutrymmen och betonggolv på mark utförs på sådant sätt att man erhåller problem med fukt. Grundprincipen för att undvika fuktrelaterade skador är att inget organiskt material (t ex träreglar, mineralull) ska befinna sig i fuktig miljö. Vid inredning av golv- och väggkonstruktioner som kan påverkas av fukt bör utförandet vara fuktsäkert. Sådana konstruktioner kan vara Platon, Nivellgolv, klinker etc. - Dränering och fuktisolering av grundmurar bedöms vara äldre. Normal livslängd för dränering och fuktisolering av grundmurar är ca år. Det noterades spår av fuktgenomslag och förhöjda fuktindikationer i garage. I övrigt noterades vid stickprovskontroll inga förhöjda fuktindikationer. Omdränering och omisolering av grundmurar bör kalkyleras. Korridor - Klinker på golv. - Det noterades spår av fukt på nedre del av vägg mot krypgrunden samt förhöjd fuktindikation. Trappförråd - Inga speciella noteringar på synliga delar. Utrymmet delvis belamrat och ej helt besiktningsbart. Besiktning ingår i köparens undersökningsplikt. Förråd 1 - Utrymmet delvis belamrat och ej besiktningsbart. Besiktning ingår i köparens undersökningsplikt. På synliga delar noterades inget avvikande.

7 11 Tvättstuga - Tvättstuga är enligt uppgift renoverad av hantverkare år Klinker på golv och målade väggar. - Med hänsyn till renoveringsåret bör man kunna förutsätta att det finns tätskikt i anslutning till golvbrunnen. - Det noterades klämring och golvbrunnsmanschett i den moderna golvbrunnen vilket är korrekt. - Golvlutningen mot golvbrunnen är ej fullgod. Golvet i utrymmet bedöms vara relativt plant. - Elcentral med jordfelsbrytare är placerad i utrymmet. - Det noterades en del kalk-/saltutfällning på grundmur närmast golv. Garage - Det noterades spår av fuktgenomslag och förhöjd fuktindikation på motfyllda väggar / grundmurar. - Utrymmet är beläget under terrass. Bjälklag under underbyggda altaner och balkonger, och som i detta fall terrass, är alltid riskonstruktioner för läckage och kondensskador och kräver extra noggrant underhåll. Läckage och kondensskador kan vara svåra att upptäcka i tid. Tätskikt i terrassbjälklag har begränsad livslängd. Enligt uppgift av en tidigare ägare har tätning av terrassbjälklaget utförts på 1990-talet. - Det finns en gjutjärnsgolvbrunn i utrymmet. - Garageporten glipar mot golv. Förråd - Poolutrustning är placerad i utrymmet. - Det finns en gjutjärnsgolvbrunn i utrymmet. - Inga speciella noteringar i övrigt.

8 12 Bottenvåning Entré - Klinker på golv. Hall Vardagsrum / matrum - Parkettgolv och delvis klinker i utrymmet. Kök - Köket är enligt uppgift renoverat år Klinker på golv med vattenburen golvvärme. - Droppskyddsbricka finns ej under vinkyl. Sovrum Förråd Wc-rum - Utrymmet är enligt uppgift renoverat av hantverkare år Klinker på golv och målade väggar. Vattenburen golvvärme i utrymmet. - Det finns inget skvallerrör för wc-stolens inbyggda vattencistern vilket eventuellt kan innebära inskränkning i hem- och villaförsäkringens omfattning. - Wc-stolen vickar något vid belastning. - Inspektionslucka i vägg är igenlimmad / igentätad och har därför ej öppnats.

9 13 Våning 1 tr Hall 1 Hall 2 - Glipor i parkettgolvet. Klädkammare Sovrum 1 - Det noterades golvlutning i utrymmet. Badrum - Utrymmet är enligt uppgift renoverat / inrett av hantverkare år Klinker på golv och kakel på väggar. Vattenburen golvvärme i utrymmet. - Med hänsyn till renoveringsåret bör man kunna förutsätta att det finns tätskikt under golvplattor och fuktspärrar bakom väggplattor. - Det finns ingen ordnad ventilering av utrymmet under det inbyggda badkaret. Plåtluckor saknar ventilgaller. Utbyte av plåtluckor till plåtluckor med ventilgaller rekommenderas. - Badkaret är inbyggt och besiktning av golvbrunn och utrymmet under badkaret har ej kunnat utföras. Utförandet med avsaknad av lucka för rengöring och kontroll av golvbrunn är ej lämpligt. - Det noterades klämring i duschplatsens moderna golvbrunn vilket är korrekt. På grund av putskant i golvbrunnen kan förekomst av golvbrunnsmanschett ej fastställas. - Golvlutningen i duschplats mot duschplatsens golvbrunn bedöms vara fullgod. Utanför duschplats bedöms golvet vara relativt plant. Golvlutningen mot golvbrunnen under det inbyggda badkaret har ej kunnat kontrolleras. - Kvalitetsdokument avseende renovering av utrymmet förevisades vid besiktningstillfället.

10 14 Bastu - Utrymmet är enligt uppgift renoverat av hantverkare år Klinker på golv och panel på väggar. Allrum - Isolerglasfönstren är punkterade. - En del golvlutning noterades. - Det noterades glipor i parkettgolvet. Wc-rum - Utrymmet är enligt uppgift renoverat av hantverkare år Klinker på golv och kakel på väggar. Vattenburen golvvärme i utrymmet. - Med hänsyn till renoveringsåret bör man kunna förutsätta att det finns tätskikt under golvplattor. - Det finns inte skvallerrör för wc-stolens inbyggda vattencistern vilket eventuellt kan innebära inskränkning i hem- och villaförsäkringens omfattning. - Wc-stolen vickar något vid belastning. - Kvalitetsdokument avseende renovering av utrymmet förevisades vid besiktningstillfället. Sovrum 2 Passage / förråd - Golvvärmefördelare är placerad i utrymmet. Det finns inte skvallerrör eller slitsbotten för golvvärmefördelaren.

11 15 Duschrum - Utrymmet är enligt uppgift renoverat / inrett av hantverkare år Klinker på golv och kakel på väggar. Vattenburen golvvärme i utrymmet. - Med hänsyn till renoveringsåret / inredningsåret bör man kunna förutsätta att det finns tätskikt under golvplattor och fuktspärrar bakom väggplattor. - Det noterades klämring och bedömt golvbrunnsmanschett i den moderna golvbrunnen vilket är korrekt. - Golvlutningen mot golvbrunnen bedöms vara acceptabel i duschplats. Utanför duschplats bedöms golvet vara relativt plant. - Det finns inte skvallerrör för wc-stolens inbyggda vattencistern vilket eventuellt kan innebära inskränkning i hem- och villaförsäkringens omfattning. - Wc-stolen och bidén vickar något vid belastning. - Kvalitetsdokument avseende renovering av utrymmet förevisades vid besiktningstillfället. Sovrum 3 - Det noterades fem punkterade isolerglasfönster. Vind - Vindsbjälklaget är isolerat med mineralullsmattor och tilläggsisolerat med lösull. - Det noterades begränsade fuktfläckar på yttertaksinbrädningen i anslutning till avloppsavluftningsrör. Torrt vid besiktningstillfället. - Smärre rost på rökgångens plåtinklädnad. - Det noterades en del trädavfall i anslutning till den plåtinklädda rökgången. - Några getingbon noterades. Övrigt - Det noterades en del lutningar samt delvis svikt och knarr i golv / bjälklag vilket är vanligt förekommande i byggnader med denna typ av konstruktioner.

12 16 RISKANALYS - Se under krypgrund ovan. FORTSATT TEKNISK UTREDNING Solna VärderingsHuset Småhus AB Mikael Sivertsson

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun. Kristian Hansen. Maria Hansen Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun. Kristian Hansen. Maria Hansen Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Gurkmejan 17, Skolvägen 27, Enebyberg, Danderyds kommun Lagfaren ägare Kristian Hansen Maria Hansen Uppdragsgivare Kristian Hansen Närvarande vid besiktningen Kristian Hansen

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun. Barbro Fornstedt. Torsdag 2015-05-28 / 2015-0111

BESIKTNINGSOBJEKTET. Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun. Barbro Fornstedt. Torsdag 2015-05-28 / 2015-0111 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Segerdriva 23, Angantyrvägen 25 B, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Barbro Fornstedt Uppdragsgivare Barbro Fornstedt Närvarande vid besiktningen Barbro Fornstedt

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille. Gabriella Gamberale Stille

BESIKTNINGSOBJEKTET. Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille. Gabriella Gamberale Stille 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Sjökanten 12, Borgvägen 23 A, Sjöberg, Sollentuna Kommun Lagfaren ägare Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille Uppdragsgivare Gabriella Gamberale Stille Närvarande vid

Läs mer

Järfälla 2007-05-10 Eminenta

Järfälla 2007-05-10 Eminenta UNDERHÅLLSPLAN/TEKNISK BESIKTNING BRF VALASKJALF 12, DANDERYD KOMMUN Järfälla 2007-05-10 Eminenta ZDRAVKO KOPPARVIK AV SITAC CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN NR: 0153/05 AV SBR GODKÄND Distribution: Levererat

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Å 1:12, Uddevalla Å 302, Forshälla Göteborg 2015-05-10 Ingemar Sandstedt Math Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres Svenssons

Läs mer

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Förhandsbesiktning Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Polygonv 15 187 66 Täby Tfn 0771-322 322 Fax 08-768

Läs mer

Förhandsbesiktning. Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö. Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö. Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Torslanda 5:54, Göteborg Fyrskensvägen 6, Göteborg Göteborg 2015-05-07 Joakim Persson, Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Rasbokils-Tibble 13:12 Rasbokils-Tibble Tallhammar 330 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per-Olov Jensen

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ROSÄTTRA 5:25 Rosättravägen 12, Norrtälje Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Södertäljevägen 16, Tungelsta Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Altuna 8, Uppsala Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 151-049 5 JANUARI 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING VIGGBYHOLM 80:18 Vretvägen 18, 183 63 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Täby, Löttinge 5:39 Löttingevägen 22 Distribution: Levererat elektroniskt till: Patric Guve Besiktningsdag: Håkan Busk

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Änglamarksstigen 2, Bergshamra Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 1308-054 ANGE DATUM ÖVERLÅTELSEBESIKTNING TRUMPETEN 11 Almvägen 54, 187 34 Täby Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt!

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 2015-103 8 APRIL 2015 I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING STOCKHOLM URMAKAREN 40 Gesällbacken 9, 129 40 Hägersten Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING LILLA SLÄSSBO 1:157 Skånska Vägen 9, Järlåsa Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 O2684 Borret 8 Frejagatan 16a Mölndal Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Borret 8 Namn: Ali Riad Gatuadress: Frejagatan 16a Postadress: Frejagatan 16a

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: UGGLUM 155:1 Fastighetens adress: HAGEVÄGEN 2 433 64 SÄVEDALEN Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12. Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Kristallen 1, Tyresö Öringe Strandväg 12 Stockholm 2015-03-19 Peter Henriksson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MUNSPELET 21 Fastighetens adress: NOAKS VÄG 5A 125 55 ÄLVSJÖ Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 2015-127 28 APRIL 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING SOLLENTUNA HÖGVAKTEN 10 Furuvägen 7, 191 40 Sollentuna Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Linnéan 7 Namn: Bertil Carlson Gatuadress: Långåkersgatan 10 Postadress: Långåkersgatan 10 Ort: Kungälv Postnr: 442

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 118-14197 27 AUGUSTI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING BLOMKÅLSSVAMPEN 2 Sockenvägen 436, 122 63 Enskede Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala

U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala U P P S AL A S VAR T B Ä C K E N 5 0 : 1 3 Timmermansgatan 10A, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare SFF Samfundet för Fastighetsekonomi

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 O2524 Torpa-Kärra 6 142 Kärra bygata 12 Kärradal Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Torpa-Kärra 6:142 Namn: Harriet Lidzén Gatuadress: Kärra bygata 12

Läs mer

Överlåtelsebesiktning. Postnr Ort Telefon E-post. Uppdragsnr. köpargenomgång Pris för uppdraget. Närvarande

Överlåtelsebesiktning. Postnr Ort Telefon E-post. Uppdragsnr. köpargenomgång Pris för uppdraget. Närvarande Fastighetsbeteckning Kalmar del av Vadstena 1:3 Gatuadress Överlåtelsebesiktning Uppdragsgivare Thomas Aheim Postadress Turenäs 917 Postnr Ort Postnr Ort 380 30 Rockneby Telefon E post Sida 1 av 12 Fastighetsägare

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 151-1524 9 FEBRUARI 2015 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING VÄRMDÖVIK 1:570 Lostigen 26, 139 40 Värmdö Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2 UPPDRAG 118-1411 4 FEBRUARI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2 HAGTORNEN 5 Borgargatan 17, 761 60 Norrtälje Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer