Bedömning införinsatser enl LASS eller LSS, arbetsterapiprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömning införinsatser enl LASS eller LSS, arbetsterapiprogram"

Transkript

1 Bedömning införinsatser enl LASS eller LSS, arbetsterapiprogram Målgrupp Patienterna är under 65 år och behöver särskilt stöd eller service pga förståndshandikapp, betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom eller med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionshindren måste vara stora, varaktiga och förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och personen behöver omfattande behov av stöd eller service, personlig assistans, för att klara de grundläggande behoven personlig hygien, att klä på och av sig, att äta, att meddela sig med andra personer eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om personens funktionshinder. Insatser ges endast till den enskilde om han begär det. Om den enskilde uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser för honom/henne. Om behovet av hjälp för den dagliga livsföringen är över 20 timmar i veckan är det kommunen(lss) som beslutar om ersättning, men är behovet mindre än 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som beslutar om assistansersättningen(lass). Både fysiska och psykiska funktionsnedsättningar kan vara aktuella för målgruppen. Kroppsfunktion: Kroppsfunktion är kroppssystemen fysiologiska funktioner inklusive psykologiska funktioner. Funktionsnedsättning är problem i kroppsfunktioner i form av en påvisbar avvikelse eller förlust. Aktivitet/delaktighet: Förändrade förutsättningar på aktivitets- och delaktighetsnivå vilket leder till svårigheter att hantera och utföra vardagliga aktiviteter inom personlig vård (P-ADL), boende, skola/arbete och fritid (I-ADL) eller ha problem att uppleva engagemang i livssituationer. Omgivningsfaktorer: Omgivningsfaktorer utgörs av den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och verkar. Omgivningsfaktorerna kan hindra

2 eller underlätta patientens möjligheter att delta i olika sociala sammanhang t ex arbete/skola och fritidsaktiviteter. Även umgängesrelationer i dessa sammanhang kan påverkas. Vårdkedja Läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast på avdelning/dagrehab/mottagning Biståndsbedömare och/eller distriktssköterska Hemtjänst och/eller boendepersonal Anhöriga Anamnes Genom intervju och samtal med patienten angående P-ADL, I- ADL, boende, arbete, fritid och hjälpmedel. ADL-taxonomin. VPL Journal Samtal med anhöriga och vårdpersonal. Status/Bedömning Kroppsfunktion: Arm-/handstatus angående motorisk och sensorisk funktion i övre extremiteter. Kognitiv bedömning MMT, MOCA, Cognistat, Star Cancellation Personligvårdbedömning. AMPS-bedömning. Bedömning av hjälpmedelsbehov. Aktivitet/delaktighet: Personligvårdstatus, på avdelning eller i hemmet. ADL-taxonomin- bedömning av P-ADL och I-ADL. COPM. AMPS, Nor-SDSA (körkortsbedömning) samt i aktivitet. Hembesök Arbetsplatsbesök Bedömning av hjälpmedelsbehov Omgivningsfaktorer: Hembesök Arbetsplatsbesök Bedömning av fritid Bedömning av hjälpmedelsbehov Behandlingsmål Utifrån patientens önskemål och funktion möjliggöra aktivitet för att bli så självständig som möjligt i vardagen med eller utan hjälp av tekniska hjälpmedel och med hjälp av mänskligt stöd. 2(8)

3 Åtgärder Kroppsfunktion Aktivitet/delaktighet Omgivningsfaktorer Övriga insatser Utifrån arbetsterapeutisk bedömning av aktivitetsproblem kan kontakt behöva tas med olika instanser för fortsatta åtgärder på tre olika nivåer, som kan integrera med varandra. Information/rådgivning Träning av fysiska, psykiska, kognitiva och sociala förmågor i aktivitet. Skriva intyg inför ansökan enligt bifogad checklista. Träning med hjälpmedel. Information/rådgivning P-ADL träning. I-ADL träning Träning av fritidsaktiviteter. Hembesök och bedömning av eventuell bostadsanpassning, bostadsanpassningsintyg. Skol-/arbetsplatsbesök. Träning med hjälpmedel i aktivitet. Ordination och uppföljning av tekniska hjälpmedel. Tips på förändringar i aktivitetsutförandet och nya strategier. Skriva intyg inför ansökan enligt bifogad checklista. Rådgivning om förändringar i boendet Intyg om bostadsanpassning Arbetsplatsbesök Rådgivning om förändringar i fritiden Träning och information om hjälpmedel till arbete/fritid. Skriva intyg inför ansökan enligt bifogad checklista. Överrapportering till kommunens arbetsterapeut angående ordinerade och rekommenderade hjälpmedel och uppföljning av dessa samt för kännedom om hemgång och eventuell fortsatt träning i hemmet. Delta i VPL på avdelningen och SVPL vid behov Dokumentation i journalen. Skriva intyg inför ansökan enligt bifogad checklista, viktigt att funktionsnedsättningar kopplas till konsekvenser i aktivitetsutförande samt tidsåtgång för vardagliga aktiviteter och att man skriver och formulerar sig enligt lagtexten om LSS/LASS. Intyget skickas till berörd LSS-enhet, av kurator på Ger Rehab eller av arbetsterapeuten själv, efter godkännande av patienten. 3(8)

4 Resultat och utvärdering Samtal Tidigare använda mätmetoder och bedömningsinstrument. Evidens Reviderad av Karin Olsson. 4(8)

5 Checklista för ansökan om assistans, stöd och service. Bilaga 1. Hjälpbehov 1. Äta och dricka mat till munnen-äta, dricka och sönderdela maten. 2. Förflyttning i sängen, säng till stol, rum till rum, från en våning till en annan, ut och in i huset, ute=i yttre närmiljö-promenader-handla-gå bud-bära väska/kasse-prova kläder-post-bank mm, öppna/stänga fönster, låsa dörrar. 3. Toalettbesök kontrollera blås-och tarmtömning, förflyttning till och från toalettstol och torkning, ordna klädsel och tvätta händer, förflyttning till och från hygienrum. 4. På- och avklädning klä av sig underkropp/ovankropp, klä på överkropp/underkropp, klä på/av strumpor och skor, framtagning av kläder, bandage och protes, på- avtagning av bandage/protes. 5. Personlig hygien övre hygien, nedre hygien, bad/dusch, tvätta håret, ta sig till och från tvättplats. 6. Övrig kroppsvård/skötsel kamma sig, borsta tänder, raka sig/makeup, manikyr, pedikyr, insmörjning, medicinering injicering. 7. Kommunikation påkalla uppmärksamhet, samtala, telefonera, läsa, skriva, räkna, sätta på/av TV/radio. Förmåga till att förstå språk/abstrakta symboler i tal och skrift samt uttrycka sig i tal och skrift. 8. Resor åka bil, åka buss, åka tåg-båt-flyg, cykla/köra moped, köra bil/mc. 9. Matlagning göra i ordning ett kallt mål, värma dryck/färdigmat, tillaga ett varmt mål mat, duka, diska. 10. Inköp av dagligvaror småinköp i närbutik, veckoinköp/storköp. 11. Städning daglig småstädning - plocka upp småsaker/dammtorka, veckostädning, bädda, putsa fönster, vattna och sköta blommor. 12. Tvättning handtvätt, småtvätt i maskin, tyngre tvätt i maskin, hänga tvätt, klädvård. 5(8)

6 13. Övrig hemvård reparationer, underhåll, trädgårdsskötsel, snöskottning, bilskötsel, rökning. 14. Tillsynsbehov anledning, omfattning. 15. Speciellt slitage av hem och föremål. 16. Fritid besök i hemmet, besök utom hemmet, sport, hobby. 17. Arbete arbetsgivare, ta sig till och från arbete, arbetstid, arbetsuppgifter, hjälpbehov personligt, hjälpbehov i arbetssituationen. 18. Utgifter för hjälpbehovet. 19. Studier vilken utbildning, omfattning, studietid/dag, studielängd, hjälpbehov till och från skola, hjälpbehov personligt, hjälpbehov i studiesituationen, feriearbete 20. Studiestöd. 21. Övrigt till exempel hjälpmedel. Betona särskilt : - Minnesnedsättningar inlärning, igenkänning, blockering - Abstrakt tänkande: förmåga till planering, ta egna initiativ utan given signal, få en idé till handling, välja, se bakomliggande mening - Helhetsuppfattning: dra slutsatser/logik, sammanfatta, se målet i en aktivitet/uppgift, se konsekvenser - Simultankapacitet: göra flera saker samtidigt, samtal med flera personer - Struktur/organisation: att planera och genomföra en dag, ett projekt eller en aktivitet. Att organisera och hålla ihop de olika delarna i sitt liv på olika nivåer. - Tidsuppfattning: att förstå och uttrycka tidsbegrepp, att uppfatta tidsrymd(den inre klockan), att beräkna tidsåtgång. - Orienteringsförmåga: förmåga att orientera sig i nya och okända miljöer, orientera sig inya sammanhang. Hur fungerar den inre kompassen. 6(8)

7 LSS/LASS För att omfattas av LSS (lagen om stöd och service) ska en patient tillhöra någon av grupperna: 1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 2. personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom 3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Vuxna som omfattas av LSS kan få del av följande insatser: -rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder, -biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, LASS -ledsagarservice, -biträde av kontaktperson, -avlösarservice i hemmet, -korttidsvistelse utanför det egna hemmet, -bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, -daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (2010:480). För rätt till LASS krävs: Att personen måste tillhöra någon av personkretsarna (1, 2 eller 3, se ovan) Att personen ska vara <65 år när förmånen beviljas första gången Att funktionsnedsättningarna bedöms vara bestående, varaktiga Att personen ska behöva hjälp med grundläggande behov > 20 tim/vecka Grundläggande behov: Personlig hygien Måltider På- och avklädning Att meddela sig med andra (att kommunicera) Den som har rätt till LASS (har behov av hjälp minst 20 tim/vecka sammanlagt för alla ovan nämnda aktiviteter eller för en av dem) har när detta är fastlagt också rätt till ass/assersättning för övriga behov; att kunna leva som andra i samma ålder, alltså för andra aktiviteter s s att städa, tvätta, laga mat, göra inköp, delta i fritidsaktiviteter etc. Viktigt att bedöma om pat har behov av en eller två ass för att kunna utföra aktiviteterna. Ersättning för dubbel ass beviljas restriktivt men i intyg viktigt att påtala sådant behov om det föreligger t ex 7(8)

8 Vid duschning eller vid del av duschtiden Vid återkommande rörelseträning för att bibehålla en funktion hos en patient med stora rörelsehinder Vid aktiviter i miljöer där det är nödvändigt med mänsklig lyfthjälp t ex i fritidsoch träningsaktiviteter utanför hemmet, vid För pat som inte har rätt till LASS: Behov av stöd av andra för personlig hygien, måltider, på- o avklädning, att kommunicera, städning, inköp, fritidsaktiviteter kan efter behovsbedömning erhållas via SHT, ledsagare enl. LSS el SOL, kontaktperson etc. Handikappersättning kan också utgå till funktionsnedsatta med behov av mycket hjälp i vardagen. 8(8)

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun Box 981 461 29 Trollhättan ÖVERKLAGAT

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 12 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

BARNPERSPEKTIV I LSS-HANDLÄGGNING

BARNPERSPEKTIV I LSS-HANDLÄGGNING FoU-Södertörns skriftserie nr 115/13 FOU - SÖDERTÖRN BARNPERSPEKTIV I LSS-HANDLÄGGNING EN AKTGRANSKNING Kristina Engwall FoU-Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka,

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer