Porttelefoncentral BM6000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Porttelefoncentral BM6000"

Transkript

1 Porttelefoncentral BM6000 Installation & Konfiguration Version 3.0 Security Products

2 Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning Copyright by Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet erkänner mottagaren dessa rättigheter och förbinder sig att inte publicera dokumentet, eller föremålet därför, helt eller delvis, att inte göra dem tillgängliga för tredje part utan skriftligt tillstånd från oss, samt att inte använda dem för något annat syfte än det för vilket de levererats.

3 Innehåll 1 Om detta dokument Målgrupp Säkerhet Snabbstart Beskrivning Exempel - låsa upp en dörr Installation Förutsättningar Översikt BM6000 och BM Installera Bewacom BM Anslutning av ett passerkontrollsystem Använda SK6 säkerhetskoppling Ta bort kåpan på BM Ansluta till telefonoperatören (växelanknytning) Spänningssätt systemet Anslut PC direkt till BM Anslut PC via ett nätverk till BM Kontrollera installationen Konfigurera BM6000 med PC Starta konfigureringsprogrammet Spara användarnamn och lösenord Startfönster Ställa klockan Telefonbok i User data Underhålla telefonboken Importera telefonbok data Ta bort telefon inmatningar Exportera telefonboken Tidschema ("switching times") Kalender Fabriksinställningar Backup av data till PC Återställ data från PC Konfigurera BM6000 VoIP med PC VoIP Voice over IP Ställa in VoIP operatör och VoIP konto Startfönster Ställa in VoIP operatör Ställa in VoIP konto Ställa in statisk IP-adress i PC Windows 7 eller Vista Windows XP Checklista

4 4

5 Om detta dokument 1 Om detta dokument Detta dokument beskriver installationen och konfigureringen av porttelefonsystemet BM6000 som kan användas tillsammans med Bewacom BM3 portapparat. Referera till dokumentationen som levereras med BM3 för anslutning av lås, tidur och annan relevant utrustning för BM Målgrupp Målgrupp Kvalifikationer Aktivitet Tillstånd för produkten Installatör Driftsättningspersonal Servicepersonal Teknisk utbildning för elektriska installationer. Teknisk utbildning för elektriska installationer. Utbildning med produkten rekommenderas. Teknisk utbildning för elektriska installationer. Installerar produkten, individuella komponenter i produkten eller utbytesdelar. Driftsätter produkten första gången eller ändrar den befintliga konfigurationen. Kontrollerar produkten regelbundet för att säkerställa att den fungerar ordentligt och utför servicearbete. Komponenter i produkten är ännu inte installerade eller behöver bytas eller ändras. Produkten är installerad men inte ännu konfigurerad eller befintlig konfiguration ska ändras. Produkten används redan och kräver service. 1.2 Säkerhet Generellt Läs informationen om allmänna säkerhetsåtgärder innan du använder apparaten. Följ alla varningar och instruktioner som finns på enheten. Spara detta dokument för referensändamål. Risk för elstöt om enheten öppnas. Enheten får endast öppnas av utbildade servicetekniker. Inställningar Låt en behörig elektriker utföra installationen. Service och underhåll Försök inte att göra service eller underhåll på egen hand. Låt en fackman utföra detta arbete. Koppla alltid bort strömförsörjningskabeln och andra kablar från elnätet innan något underhållsarbete utförs. 5

6 Snabbstart 2 Snabbstart En steg-för-steg guide för att programmera BM6000 kan sammanfattas som nedan. Installation Hårdvaruinstallation Anslut Anslut och logga in med en webbläsare. Se avsnitt 5.1. Ställ in kalenderklockan. Se avsnitt 5.4. Programmera BM6000 Programmera telefonnumner på angivna anropsnummer Se avsnitt 5.5. Tidskontroll av anropsnummer? Nej Se kapitel 6 för inställning av VoIP funktioner. Ja Ställ in tidscheman och Kalender dagar Se avsnitt 5.6. Save för att spara och ta en backup Programmera BM3 Ställ in BM3 (med ev gruppkoder). Se BM3 manual. Test Gör ett testanrop 6

7 Beskrivning 3 Beskrivning BM6000 används som en växel för upp till fyra dörrenheter (BM3) som använder en analog telefonlinje. BM6000 ansluts sedan till en analog publik linje för att nå olika telefoner i en bostadsfastighet (även för mobiltelefoner). BM3 är en standardprodukt som är designad för användning i växlar med anknytningar som använder DTMF signalering. Men den kan också användas i applikationer där t ex Telecode 5000 har använts. 3.1 Exempel - låsa upp en dörr Proceduren är som följer: 1. En besökare trycker på B + anropsnumret på BM3. 2. BM6000 har en nummerlista lagrad (inställd programmässigt) som jämför inkommande knapptryckningar. 3. När en matchning sker ringer enheten det aktuella numret. 4. Mottagaren svarar på anropet och hör en ton. 5. Om en upplåsning ska göras tryck på knapp 5. Något annat nummer (eller avslut av samtal) håller dörren låst. 6. BM3 avkodar knapp 5 och aktiverar dess dörrrelä för en bestämd tid. 7. Besökaren kan gå in i fastigheten. 7

8 Installation 4 Installation 4.1 Förutsättningar Porttelefonsystemet kräver lite förberedelser och utrustning innan den kan installeras och konfigureras. Ett 230V vägguttag för att strömförsörja BM6000. En telefonlinje (publik anknytning). Antingen en RJ-45 eller ett äldre jack (för plugg). 1-4 Bewacom BM3 enheter. 24V DC strömförsörjning (BM3) Lämpliga kablar Option Nätverksanslutning för fjärrprogrammering (via IP-adressering). USB eller SD Kort för uppladdning/nedladdning av inställningar på annan plats. 8

9 Installation 4.2 Översikt BM6000 och BM3 230V uttaget måste vara fritt tillgängligt och placerat i omedelbar närhet av installationsplatsen. Den medföljande adaptern ansluts till 230V. Plinten är förinstallerad för dörrenheter med ström och telekommunikation. Den publika telelinjen kan också kopplas via denna kontakt. PC/Nätverk, USB och en telefonkabel av RJ-typ ansluts direkt till kontakterna i BM6000. OBS Även de valfria anslutningarna/enheterna bör också placeras i omedelbar närhet av installationsplatser; i annat fall måste kablarna installeras permanent. Fig. 1 Översikt BM6000 och Bewacom BM3 9

10 Installation 4.3 Installera Bewacom BM3 Dörrmiljön består av Bewacom BM3 tillsammans med några optioner och tillbehör. BM3 har sin egen handbok som beskriver montering och konfigurering av parametrar (dörröppningstid, gruppkoder osv.). Om gruppkoder ska användas, där någon tidstyrning behövs, så måste separata tidur användas. Dessutom måste konfigurering av gruppkoderna göras lokalt från knappsatsen på varje BM Anslutning av ett passerkontrollsystem Använda SK6 säkerhetskoppling Ofta används passerkontrollsystem tillsammans med porttelefonsystem. I dessa fall ansluts normalt reläutgången på BM3 till öppningsknappen på passerkontrollsystemet. Så en besökare använder BM3 medan de boende använder kort eller brickor. Det är möjligt öka säkerheten ytterligare genom att nyttja en SK6 där låsreläet i BM3 övervakas. Vid sabotageförsök eller annan manipulering av låsreläet blir utgången blockerad och dörren förblir låst. Se SK6 installationsguide för inkoppling. 4.4 Ta bort kåpan på BM6000 Spänningskontakten på adaptern ansluts på insidan BM6000 och kåpan måste tas bort. 1. Greppa panelkåpan underifrån (under kanten) på vänster och höger sida med båda händernas fingrar. Placera tummarna i mittsektionen bredvid lysdioderna. 2. Dra bort panelkåpan från underdelen på båda sidor för att frigöra locket. 3. Lyft överdelen vertikalt från höljet. Pressa tummarna mot höljet för att lättare göra detta. 10

11 Installation 4.5 Ansluta till telefonoperatören (växelanknytning) Obs! Nedanstående gäller endast den analoga varianten. 1. Koppla in ena änden av analoga anslutningskabeln till RJ-11 uttaget i BM Koppla in den andra änden av kabeln till uttaget från operatören. OBS BM6000 är preparerad med skruvanslutningar som kan användas när en äldre typ av telekontakt finns. Kontakta din operatör för information om vilka plintar som ska användas. 4.6 Spänningssätt systemet 1. Anslut spänningspluggen till uttaget på BM Sätt tillbaka kåpan. 3. Anslut nätkontakten till ett närliggande 230V uttag. "Power" lysdioden lyser/blinkar rött och orange i upp till två minuter. När lysdioden är grön är BM6000 färdig för användning. OBS Om "Power" lysdioden fortfarande lyser rött har ett fel inträffat. Kontakta omgående din leverantör. 11

12 Installation 4.7 Anslut PC direkt till BM Koppla in änden av nätverkskabeln till RJ-45 uttaget i BM Koppla in andra änden av nätverkskabeln till nätverksuttaget i datorn. 4.8 Anslut PC via ett nätverk till BM6000 Obs! Denna anslutning tillåter även kontakt med en VoIP operatör. Se kapitel 6 Konfigurera BM6000 VoIP med PC. Om PC redan är ansluten till en router/nätverk kan du även ansluta BM6000 till routern/nätverket. 4.9 Kontrollera installationen Kontrollera installationen med hjälp av lysdioderna. Fig. 2 Lysdioder Lysdiod Beskrivning 1. Linjen Lysdioden är grön. Telelinjen är färdig och tillgänglig 2. LAN Lysdioden är grön. PC/Nätverksanslutning är etablerad. 3. Spänning Lysdioden är grön. Växeln färdig för användning. 12

13 Konfigurera BM6000 med PC 5 Konfigurera BM6000 med PC Konfigureringen av BM6000 med en PC görs via det inbyggda konfigurationsprogrammet (webbgränssnittet) i BM6000. Detta kan nås via IP-adressen i BM6000. Beroende på din anslutning och nätverksmiljö, gör som följer: Om BM6000 är ansluten direkt till PC och automatsikt kan få PC:ns IP-adress (standardinställning i Windows och Mac OS), kan du nå BM6000 via den fasta, förvalda IP-adressen Fortsätt som beskrivs i avsnitt Starta konfigureringsprogrammet. Om BM6000 är ansluten till ett nätverk där IP-adresser tilldelas permanent måste IP konfigurationen i BM6000 anpassas för användning i nätverket. För mera information, kontakt din systemadministratör. 5.1 Starta konfigureringsprogrammet 1. Starta en webbläsare (t.ex., Mozilla Firefox senare än version 2.0 eller Microsoft Internet Explorer 9 eller senare). 2. I adressfältet i läsaren, ange IP-adressen till BM6000. Ett exempel för att ange en fast IP-adress är Inloggningsfönstret visas. 3. Ange användarnamn (admin från fabrik) och det 6-siffriga admin lösenordet ( från fabrik). 4. Klicka Log in. Konfigureringsguiden i programmet startas. OBS Om BM6000 inte längre är satt till fabriksinställningarna, så startar inte guiden automatiskt. Den kan startas genom att klicka på Configuration Wizard i navigeringen. 5. Använd konfigurationsguiden för att göra en snabbinställning av BM6000. Under tiden för snabbinställningen konfigureras alla grundinställningar. 5.2 Spara användarnamn och lösenord Om Användarnamn och Lösenord ändras (från standard) är det viktigt att denna information noteras och sparas på ett säkert ställe. Om det tappas bort måste BM6000 återställas till fabriksläget och all data måste anges igen. 13

14 Konfigurera BM6000 med PC 5.3 Startfönster När PC fastställt nätverksanslutningen så ser skärmen ut så här: Du kan se de inmatade data. I alla menyer kan man återgå till detta fönster genom att klicka på övre vänstra hörnet. ikonen i VARNING! I alla skärmar finns en knapp "E". Om du oavsiktligt klickar på denna kommer programvaran att byta till en Expert mod (och knappen byter till ett "S"). Klicka på "S" för att gå tillbaka. Vi rekommenderar att alltid Standard S används för att undvika oavsiktliga ändringar. Siemens, Security Products stöder inte några situationer då ändringar har gjorts i Expert läge. 5.4 Ställa klockan Kontrollera Datum och Tid i BM6000. Tryck PBX Time i navigationsmenyn och följande skärm visas: Obs De visade värdena läses momentant från BM6000 och uppdateras inte på denna skärm Använd PC klockan genom att klicka på Accept eller sätt informationen manuellt genom att klicka på Set now. (I några installationsmiljöer är det möjligt att istället använda en Internetsida för att hämta klockan). 14

15 Konfigurera BM6000 med PC 5.5 Telefonbok i User data Detta är var huvuddelen av data om hyresgäster anges. Tabellen används huvudsakligen som en "korsreferens" mellan anropsnummer och externa nummer/namn. Normalt kan BM6000 ringa vilket publikt nummer. Men det finns en funktion som förebygger denna typ av generella anrop. BM3 porttelefonenhet har interna begränsningar för fyra siffror i inknappningssekvensen (efter B ). Detta stöder BM6000 anropsnummer som är valt till att vara tre siffror som standard. OBS Anropsnumren 70, 80, 87, , , , och kan inte fritt väljas. De används för internt bruk i BM6000. Fortsätt som följer för att ange generella nummer i användardata 1. Klicka på USER DATA och Telephone book. Skärmen kan se ut så här: 2. Ange följande: Short-code (inget B inkluderas). T ex 100, 101, 102 etc. Notera att som fövalt är anropsnumren preparerade som External number. Maximalt 20 siffror (0-9,*,#). T ex Name. Maximalt16 tecken. T ex Bill Peterson. 3. Tryck Enter på PC för varje rad för att verkställa. 4. Repetera för varje hyresgäst eller användare. Maximalt400 rader kan användas. 5. Klicka på spara ikonen i nedre högra hörnet av fönstret (om den är grön). Om den är grå, är data redan sparat och aktuellt. 15

16 Konfigurera BM6000 med PC Underhålla telefonboken Importera telefonbok data Det går att sortera listan genom att klicka på titlarna Short codes, External number eller Name. Du kan även stega genom sidorna med pilknapparna. Notera att den gröna "diskikonen" framför kortnummer betyder att ändringen måste sparas. Du göra detta genom att trycka Enter för varje rad, klicka på gröna ikonen eller klicka på Save knappen (så att den blir grå). Annars verkställs inte ändringarna. BM6000 webbgränssnitt erbjuder import av telefonboken från en fil formaterad som textfil (t ex *.txt, *.csv) med data arrangerat i rader separerade med semikolon. Kom ihåg att de preparerade numren bör raderas innan någon import. Se kapitel Ta bort telefon inmatningar. Se bilden nedan för formatet på filen: Anropsnummer;Externt nummer;namn Använd en text editor för att valfritt ändra innehållet. Notera att Excel inte rekommenderas. För att göra en import av en komplett telefonbok kräver radering av nödvändiga rader. Se kapitel Ta bort telefon inmatningar. Vi rekommenderar att små ändringar i telefonboken görs manuellt, utan någon import, för att undvika oförutsedda effekter. OBS Inmatningar som redan finns i BM6000 och som ändrats i importfilen ersätts inte utan sparas som nya inmatningar. Gör så här: 1. Gå till menyn User Data > Telephone book 2. Klicka Browse (denna text är beroende av operativsystemet som används). En dialog för filval öppnas. 3. Välj fil som ska importeras och klicka Open (denna text är beroende av operativsystemet som används). 4. Klicka Import. Telefonboken är sparad i BM

17 Konfigurera BM6000 med PC Ta bort telefon inmatningar Exportera telefonboken Radering av data i telefonboken är enkelt. En eller flera rader kan tas bort. Gör så här: 1. Gå till menyn User Data > Telephone book 2. De två valen är: En rad markera raden och klicka på den röda papperskorgen och raden är raderad. Flera rader markera flera rader genom att hålla nere <ctrl> eller <shift> och klicka med musen. Längst ner på sidan finns ett val att radera valda rader. 3. Stega till nästa sida om flera rader behöver raderas. Det går att exportera telefonboken till en komma-separerad fil (för att få en översikt eller liknande). Gör så här: 1. Gå till menyn User Data > Telephone book 2. Klicka på knappen Export i slutet av listan Ett fönster öppnas med raderna. 3. Klicka på File och lagra filen som en csv-fil. 17

18 Konfigurera BM6000 med PC 5.6 Tidschema ("switching times") Den generella anropsfunktionen kan aktiveras eller blockeras genom att använda tidschema. Förvalt är aktiverad alla timmar, alla dagar i veckan. Fig. 3 Förvalda växlingstider (switching times) Det är möjligt att ändra tider genom att navigera till FUNCTIONS > Configuration fliken. Den övre delen Create Configurations är redan fabriksinställd. Den används för att namnge funktionerna och dess färg. Förvalt kallas de Activated (grön) och Blocked (röd). Färgen ger en tydligare, synlig indikation av vald mod. (De förvalda identifikationsnumren får inte ändras). För att ändra tider, gör så här: 1. Klicka på första raden i den nedre delen och välj Monday i kolumnen Day. 2. Ange starttiden i kolumnen Time. T ex 07:00:00 3. Välj Configuration t ex Activated. 4. Lämna Wake-up fältet tomt. 5. Gå till nästa rad och ange Monday. 6. Ange starttiden i kolumnen Time. T ex 22:00: Välj Configuration Blocked. 8. Det är nu möjligt att kopiera dessa till andra dagar. Använd Copy switching time och välj From och To. T ex from Monday to Mon-Sun. Raderna dupliceras och hela veckan får samma aktiverings- och spärrtider. 9. Klicka på spara ikonen i nedre högra hörnet av fönstret. 18

19 Konfigurera BM6000 med PC Exempel Fig. 4 Modifierade växlingstider (switching times) Kalender Om det finns behov för Helgdagar då anrop blockeras, gå till Calendar menyn och ange Date och ett Name (namn). Exemplet nedan visar två dagar som repeteras varje år. Klicka inte på "Insert" knappen därför att detta sätter in några förinställda dagar som förmodligen inte passar dina behov. Om det händer kan du ta bort genom att markera rutorna framför dem och ta bort. 19

20 Konfigurera BM6000 med PC 5.7 Fabriksinställningar Siemens har förberett några rekommenderade startinställningar. För att erhålla dessa - kontakta TCC. Det finns också möjlighet att använda upp till 10 återställningspunkter som är användbara för att stega bakåt i konfigurationen. Speciellt när man underhåller användardata och något blir fel. Du finner denna funktion i SERVICE > Data backup. Detta är inte det samma som Data backup till/från PC. 5.8 Backup av data till PC Vi rekommenderar att alla ändringar i konfigurationsdata sparas i en backupfil på PC. 1. Gå till SERVICE och välj Data Backup. 2. Klicka på Read from PBX. I några Windowsversioner ges en varning när man sparar en fil. Tillåt att filen kan sparas. 3. Ange ett namn och ange var den ska sparas. 5.9 Återställ data från PC Om en återställning av data från PC behövs gör så här. 1. Gå till SERVICE och välj Data Backup. 2. Klicka på Browse och leta upp filen. 3. Klicka på Store in the PBX. Det gamla, sparade datat är nu åter laddat i BM

21 Konfigurera BM6000 VoIP med PC 6 Konfigurera BM6000 VoIP med PC 6.1 VoIP Voice over IP Denna variant av BM6000 tillåter användning av IP-baserade telefoner. 6.2 Ställa in VoIP operatör och VoIP konto Startfönster Inloggning till BM6000 VoIP visar följande startfönster: Två saker behöver göras: Ställa in VoIP operatör Ställa in VoIP konto Obs! Följande inställning använder TeleVoIP som ett exempel på operatörens namn. 21

22 Konfigurera BM6000 VoIP med PC Ställa in VoIP operatör 1. Välj i startfönstret Voice over IP (VoIP). 2. I sektionen VoIP provider ange operatörens namn, TeleVoIP. 3. Tryck på + (plus) knappen för att spara (addera) operatörens namn. 22

23 Konfigurera BM6000 VoIP med PC 4. Till höger på samma rad som operatörens namn, tryck på "dokument" knappen. 5. I sektionen Provider vid Server, ange Server Domain, TeleVoIP.org. 6. Ange Registrar om operatören kräver detta, SIP.TeleVoIP.org. 7. I sektionen Provider vid Outbound proxy, välj deactivated. Normalt finns inte någon proxy och BM6000 används bara för utgående samtal. 8. Spara inställningen Save knappen nere i högra hörnet. 9. Gå tillbaka till startfönstret genom att trycka Configuration fliken uppe till vänster. 23

24 Konfigurera BM6000 VoIP med PC Ställa in VoIP konto 10. I sektionen VoIP account, välj VoIP operatör från listan. 11. Ange namnet på vårt konto, TeleVoIP account 12. Till höger på samma rad som operatörens namn tryck på "dokument" knappen. 13. I sektionen Name and setting vid Account data ange 99 som Exchange line access number. 14. I sektionen Name and setting vid Access data ange User name och Password från operatören, Authorization ID om det krävs från operatören. 15. Spara inställningen Save knappen nere i högra hörnet. 16. Gå tillbaka till startfönstret genom att trycka Configuration fliken uppe till vänster. 24

25 Ställa in statisk IP-adress i PC 7 Ställa in statisk IP-adress i PC 7.1 Windows 7 eller Vista 1. Klicka på Start-knappen och välj Kontrollpanelen. En av följande fönster visas: 2. Klicka på ikonen Nätverk och delningscenter eller Nätverk och internet och fortsätt. 3. Klicka på Ändra inställningar för nätverkskort (Windows 7) / Hantera närverksinställningar (Vista) i den vänstra panelen. 4. Välj Anslutning till lokalt nätverk, klicka på Egenskaper eller Konfigurera. 25

26 Ställa in statisk IP-adress i PC 5. Välj Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) och klicka på Egenskaper. 6. Ange de erhållna IP-adresserna för både IP och DNS. Siffrorna som visas i illustrationen är endast ett exempel. 7. Klicka OK. Konfigurationen är klar. 26

27 Ställa in statisk IP-adress i PC 7.2 Windows XP 1. Klicka på Start-knappen och välj Inställningar > Kontrollpanelen. En av följande fönster visas: 2. Klicka på ikonen Nätverk- och Internet-inställningar i det vänstra fönstret och/eller Nätverksanslutningar i det högra fönstret. Om nätverkskortet är rätt inställt och nätverkskabeln är ansluten till nätverksuttaget så visas en ikon Anslutning till lokalt nätverk. 3. Högerklicka på ikonen och välj Egenskaper och följande fönster visas: 27

28 Ställa in statisk IP-adress i PC 4. Välj Internet Protocol (TCP/IP) och klicka på Egenskaper. 5. Ange de erhållna IP-adresserna. Siffrorna som visas i illustrationen är endast ett exempel. 6. Klicka OK. Konfigurationen är klar. 28

29 Checklista 8 Checklista Om några ändringar görs som skiljer sig från fabriksinställningar (t ex IP inställningar) - skriv gärna ner dessa här. Noteringar 29

30 Checklista 30

31

32 Utgiven av Infrastructure & CIties Security Products International Headquarters Englundavägen 7 SE Solna Tel Dokument nr. A6V Utgåva Copyright by Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning.

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning 4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning nätverk F5D5230-4 Innehållsförteckning Introduktion...1-2 Produktbeskrivning...3-4 Belkins dockningstillbehör...5 Snabbinstallation Installera

Läs mer

INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET. Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter

INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET. Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. INNEHÅLL 1. BRA ATT VETA OM UTRUSTNINGEN

Läs mer

Telia SIP-anslutning Gateway Intertex IX78. Handbok. SIP-anslutning 2.0

Telia SIP-anslutning Gateway Intertex IX78. Handbok. SIP-anslutning 2.0 Telia SIP-anslutning Gateway Intertex IX78 Handbok SIP-anslutning 2.0 Innehåll Användarhandbok. Telia SIP-anslutning Gateway Intertex IX78 Revision B-2011-05-12 Du hittar alltid senaste versionen av denna

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Dörraccesmodul. Handhavandeinstruktion DACM

Dörraccesmodul. Handhavandeinstruktion DACM Dörraccesmodul SV Handhavandeinstruktion DACM Dörraccesmodul Handhavandeinstruktion Varumärken SV 2 Varumärken Microsoft, Windows 98, ME, 2000, XP och NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken

Läs mer

Svensk version. LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router. Förpackningens innehåll. Ordlista

Svensk version. LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router. Förpackningens innehåll. Ordlista LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router Utsätt inte Sweex trådlös 300N router för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex trådlös 300N

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business SPA 300-serien IP-telefoner Modellerna 301 och 303 Juni 2010 Cisco och Cisco logotyp är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dotterbolag i U.S.A. och

Läs mer

Ingate SIParator. Startguide. Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson

Ingate SIParator. Startguide. Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator Startguide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator: Startguide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan Musat by Adnan Khalid by Per

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

Säkerhetsvarning. Observera

Säkerhetsvarning. Observera 1 Säkerhetsvarning! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Observera Placera inga föremål inom 15 cm avstånd från enheten. Enheten uppnår höga temperaturer vilket leder till risk för brännskador. Använd endast kompatibla

Läs mer

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com PiiGAB M-Bus 900 V2 Beskrivning Handhavande www.piigab.com ETHERNET / M-BUS OMVANDLARE 900 Beskrivning Handhavande PiiGAB Process Information i Göteborg AB Anders Carlssons gata 7, S-417 55 Göteborg, Sweden

Läs mer

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok Modeller: Duo v2 NV+ v2 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA November 2011 202-10903-01 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

Användarhandbok. för. smartone

Användarhandbok. för. smartone Användarhandbok för smartone version 2.0 Innehåll Date: 2008-05-22 Version: 2.0 Number of pages: 52 Doc number: Replace: Control: 2008 Tidomat AB. All rights reserved. Upphovsrätt... 5 Introduktion...

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Information om Hemtelefoni via bredbandet

Information om Hemtelefoni via bredbandet Information om Hemtelefoni via bredbandet tele2.se Innehållsförteckning Att tänka på 3 Förberedelser 4 Innehåll i startpaketet 4 Installation 5 Grattis, snart ringer du billigare! Äntligen kan du säga

Läs mer

OPTAC Fleet Viewer. Bruksanvisning

OPTAC Fleet Viewer. Bruksanvisning OPTAC Fleet Viewer Bruksanvisning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Supportnummer: 08 50578446 E-post: optacse@stoneridge.com Documentversion 4.0 Part Number: 6939-161 Page

Läs mer

TruVision TM TVN20 Quick Start Guide

TruVision TM TVN20 Quick Start Guide TruVision TM TVN20 Quick Start Guide Innehåll Kontaktinformation 1 Förpackningsinnehåll 1 Installationsmiljö 1 Viktiga dokument 1 Installera TVN20 1 Konfiguration av TVN20 sammanfattning 2 Installera hårddiskar

Läs mer

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015 Innehållsförteckning 1. 1. Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2. Kom igång... 5 2.1 Paketets innehåll... 5 2.2 Översikt över Kameran... 6 2.3 Installation av Hårdvara... 6 3. Få Tillgång till Kameran...

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 2005 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer